Innovatie ondersteuningsaanbod Werk en Inkomen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Innovatie ondersteuningsaanbod Werk en Inkomen"

Transcriptie

1 Kerkplein 2 T (0343) Postbus 200 F (0343) AE Doorn E Startnotitie Innovatie ondersteuningsaanbod Werk en Inkomen Voorlopige projectnaam: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Voorgenomen projectleider: Innovatie ondersteuningsaanbod Werk en Inkomen Beja Burema Hans Nijhof Dick van Rijn

2 Deze startnotitie Innovatie ondersteuningsaanbod Werk en Inkomen is goedgekeurd door: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Projectleider: Beja Burema Hans Nijhof Dick van Rijn d.d. d.d. d.d. Versie Project startnotitie 2.0 Pagina 2 van 10

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanleiding en huidige situatie Participatiewet Beleidskeuzenota Beleidsplan Regionale Besluitvorming Gewenste situatie Voorlopige projectopdracht Kansen, risico s, draagvlak en participatie Globale projectaanpak en organisatie Projectorganisatie Inschatting van de doorlooptijd, ureninzet, kosten en baten... 8 Versie Project startnotitie 2.0 Pagina 3 van 10

4 1 Aanleiding en huidige situatie 1.1 Participatiewet De Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en een deel van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) zijn samengevoegd tot één regeling voor inwoners met een lange afstand tot de arbeidsmarkt: de Participatiewet. Deze wet biedt ondersteuning aan elke inwoner met een afstand tot de arbeidsmarkt. 1.2 Beleidskeuzenota Sinds 1 januari heeft de gemeente extra taken van het Rijk op het gebied van de langdurige zorg, jeugdhulp, werk en inkomen. Het rijk heeft met de drie transities allerlei taken willen neerleggen bij een overheid die dichter bij de mensen staat. De gemeente kan deze taken beter uitvoeren omdat zij meer integraal maatwerk kan leveren. Onze uitgangspunten voor deze transitie zijn neergelegd in de beleidskeuzenota voor het sociaal domein die in januari 2014 door de raad is vast gesteld. Om de integrale dienstverlening tot stand te brengen werken wij vanaf 2015 met Servicepunten en Sociale Dorpsteams die met de gehele breedte van het sociale domein bekend zijn. Ieder team werkt met dezelfde vraagverhelderingsmethodiek (het Gesprek). Bij deze vraagverheldering worden alle levensdomeinen betrokken. Hierbij hanteren wij de methodiek één gezin, één plan, één regisseur. 1.3 Beleidsplan Met deze startnotitie geven we invulling aan de beleidskeuzenota en gaan we werk en inkomen een plek geven in de sociale dienstverlening. Zo geven we lokaal invulling aan de Participatiewet. We bundelen enkele onderwerpen in één beleidsdocument. - Minimabeleid: het Minimabeleid Van Vangnet naar Springplank is in 2014 be-eindigd. Er is behoefte aan een nieuwe invulling van het minimabeleid waarbij we de gekantelde dienstverlening integreren in de Servicepunten, ondersteuning van zorggerelateerde minimavraagstukken mogelijk maken en ruimte geven aan oplossingen in Groene Domein. - Schuldhulpverlening: de raad heeft de opdracht gegeven om Schuldhulpverlening efficiënter te organiseren. Het aantal inwoners dat gebruik maakt van ondersteuning is in enkele jaren verdubbeld. Deze taak is momenteel begelegd bij de RDWI. We willen dit lokaal integreren in de Servicepunten. - Arbeidsmarktbeleid: in 2012 zijn we gestart met een lokale nenadering van werkgeversdienstverlening. Daaronder vallen het wethoudersoffensief, project De Verleiding en de Bedrijfscontactfunctionaris (BCF). Versie Project startnotitie 2.0 Pagina 4 van 10

5 1.4 Regionale Besluitvorming De Participatiewet wordt regionaal uitgevoerd door de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI, verder: RDWI) voor de regio Kromme Rijn Heuvelrug 1 (KRH regio). In oktober is de raad akkoord gegaan met een regionale visie, de strategische kaders. Dit is een eerste, abstracte aanzet. Concreet wordt deze verder uitgewerkt in een tweede, meer concreet beleidsdocument. Besluitvorming is vertraagd omdat er onenigheid is over de voortzetting van de samenwerking met de uitvoerder van de voormalige Wet Sociale Werkvoorziening (WSW), de BIGA Groep. Besluitvorming over de regionale uitwerking van de kaders wordt in februari verwacht. Nieuw is de samenwerking in de arbeidsmarktregio om door een gezamenlijke werkwijze arbeidsgehandicapten te re-integreren op de reguliere arbeidsmarkt. Dit is een uitwerking van het Sociaal Akkoord. Sociale partners en de overheid hebben daarin uitgesproken dat zij in tien jaar tijd banen willen scheppen voor mensen met een beperking. Voor onze regio gaat het in eerste instantie, voor 2015 en 2016 om in totaal extra plekken. Dit zullen over het algemeen inwoners met kansen op de arbeidsmarkt. 2 Gewenste situatie In het beleidsplan werken we de volgende vormen van dienstverlening uit die we inwoners lokaal via de Servicepunten bieden: > Schuldhulpverlening: we organiseren een algemene voorziening voor inwoners met geldproblemen. We gaan deze inwoners ondersteunen vanuit de Servicepunten. Daarvoor werken we samen met organisaties in het Groene Domein. Met deze algemene voorziening zetten we sterk in op preventie. Voor inwoners die niet meer aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen is ondersteuning beschikbaar bij de RDWI. > Ruggesteun: in het huidige minimabeleid bieden we diverse regelingen. We stappen af van deze verschillende regelingen en gaan gekanteld werken. We bieden ondersteuning op maat. In plaats van minimavoorziening of vangnet noemen we dit de Ruggesteunregeling. Met deze vorm van dienstverlening willen we inwoners (tijdelijk) tot een steun in de rug zijn. De naam verwijst losjes naar de naam van onze gemeente en benadrukt dat we bij nood klaar staan voor onze inwoners. We staan er samen voor elkaar. Met de transities hebben gemeenten meer zorgtaken gekregen. Daarbij passen ook nieuwe zorgvragen met inkomensaspecten. Te denken valt aan inwoners die onvoldoende inkomen hebben voor voldoende Huishoudelijke Hulp of aan mantelzorgers die zoveel kosten maken dat zij ondersteuning nodig hebben. We breiden de doelgroep uit, overeenkomstig het voornemen in het raadsakkoord. Inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum komen voortaan in aanmerking voor ondersteuning. 1 De Regio Kromme Rijn Heuvelrug (KRH regio) bestaat uit vijf gemeenten, te weten Bunnik, De Bilt, Wijk bij Duurstede, Zeist en de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Versie Project startnotitie 2.0 Pagina 5 van 10

6 Ondersteuning gericht op participatie organiseren we met het Groene Domein. Dat betekent dat we niet automatisch een lidmaatschap van een sportvereniging vergoeden maar de sportvereniging betrekken bij een passende oplossing. Er zijn wellicht mogelijkheden om ondernemers op dezelfde manier te betrekken bij de ondersteuning van minima. We onderzoeken de mogelijkheden voor een minimapas waarbij inwoners voordeel kunnen krijgen bij verenigingen en winkels. > Sociale Participatie: inwoners die niet onmiddellijk kunnen uitstromen naar de arbeidsmarkt proberen we te activeren. Voor activering van inwoners hebben we momenteel Project De Verleiding. Zo kunnen zij stappen maken op de Participatieladder. Met vrijwilligerswerk doen inwoners bovendien werkritme en ervaring op. Zodra er perspectief is op werk neemt de RDWI het over. De invoering van de Participatiewet voorziet in een vorm van wederkerigheid voor inwoners die binnen een jaar kunnen uitstromen naar de arbeidsmarkt: de Tegenprestatie. We willen dat de Tegenprestatie gaat bijdragen aan het re-integratietraject. Het is geen vorm van werkverschaffing. Welnúh voert de tegenprestatie voor ons uit. We zetten beleidsdoelen van de beleidsnotitie Van Vangnet naar Springplank door: ook dit beleidsplan moet inwoners in staat stellen om, ondanks inkomensproblematiek, volwaardig mee te doen in onze gemeente. Sociale participatie wordt niet aangeboden in de Servicepunten maar is een belangrijke vorm van dienstverlening en kan daarom niet los worden gezien van schuldhulpverlening en financiële ondersteuning voor inwoners met een laag inkomen. 3 Voorlopige projectopdracht In mei bieden we een participatief opgestelde beleidsnota aan de gemeenteraad aan. Daarin beschrijven we de ondersteuning voor een groeiende en veranderende doelgroep. Het betreft de dienstverlening aan inwoners die niet willen of kunnen meedoen in de samenleving vanwege een (dreigend) inkomenstekort, afstand tot de arbeidsmarkt of een arbeidsbeperking. 4 Kansen, risico s, draagvlak en participatie In deze startnotitie zijn ambitieuze doelstellingen opgenomen. Tegelijk hebben we niet meer middelen tot onze beschikking. Het verwezenlijken van de ene ambitie kan ten koste gaan van de andere. In de loop van het proces worden keuzes duidelijk. Niet eerder was er één visie op al deze onderwerpen. We maken een verbinding tussen sociaal activisme, zorg en inkomensvraagstukken, tussen gemeentelijke ondersteuning en oplossingen in het Groene Domein. We versterken daarmee de sociale dienstverlening en bieden inwoners meer maatwerk. Het kantelen van het minimabeleid heeft in andere gemeenten geleid tot meer tevredenheid onder inwoners. De efficiënte werkwijze maakt het mogelijk om meer inwoners te ondersteunen. We schatten in dat met een efficiëntere werkwijze de middelen voor uitbreiding van de doelgroep Versie Project startnotitie 2.0 Pagina 6 van 10

7 toereikend zijn. Enkele gemeenten hebben ervaring met deze vorm van dienstverlening. We gaan tenminste twee keer op werkbezoek om ideeën op te doen. We gaan het draagvlak voor ondersteuning van inwoners met een laag inkomen verbreden door meer organisaties en verenigingen er bij te betrekken. We gaan daarvoor het gesprek aan met sportclubs en muziekverenigingen, met ondernemers en inwonerscollectieven. Daarin schuilt meteen een risico: inwoners zullen het onprettig vinden om de hand te moeten ophouden bij anderen. Dat kan een drempel zijn. We betrekken de cliëntenraad nauw bij dit proces om dit risico te bespreken. In een bredere bijeenkomst voor inwoners leggen we de deelnemers deze vragen voor. We gaan schuldhulpverlening organiseren als een algemene voorziening. We integreren dit in de Servicepunten en bieden inwoners waar nodig integrale ondersteuning. Zo investeren we in preventie. Versie Project startnotitie 2.0 Pagina 7 van 10

8 5 Globale projectaanpak en organisatie Projectfase Activiteiten Definitie - Opstellen en goedkeuring Startnotitie - Projectteam Wmo/P-wet; - Portefeuillehoudersoverleg; - Cliëntenraad; - College. - Visievormende bijeenkomst met de raad. Doorlooptijd of voorlopige data 15 januari 15 januari 22 januari 27 januari februari Voorbereiding - opstellen doelenboom en inhoudsopgave - Projectteam Wmo/P-wet; 5 februari - Portefeuillehoudersoverleg; 12 februari - Cliëntenraad 12 februari - MT; 27 februari - College. Uitvoering - Werkbezoek gemeente Amersfoort Maart - Werkbezoek. Maart - Cliëntenraad 12 maart - Brede bijeenkomst cliënten P-wet Maart - Bijeenkomst Platform Stop Armoede Maart - Concept beleidsplan Portefeuillehoudersoverleg 19 maart - Tweede lezing concept beleidsplan Portefeuillehoudersoverleg 26 maart - College 7 april - Oordeelsvormende bijeenkomst raad 30 april - Besluitvormend oordeel raad 21 mei Evaluatie - Evaluatie met opdrachtgevers en projectleden juni 5.1 Projectorganisatie Dit project voeren we uit binnen de projectstructuur voor de transities. Dat wil zeggen dat de projectgroep Wmo-Participatiewet de projectgroep is waarbinnen we dit beleidsplan verder vorm geven. In het wekelijks overleg ruimen we tijd in om wekelijks de stand van zaken door te nemen. Strategische keuzes bereiden we in dit verband voor. Deze worden vervolgens ingebracht in het programmateam. De portefeuillehouder wordt wanneer nodig betrokken in het wekelijks portefeuillehouders overleg. De cliëntenraad vervult een bijzondere rol als klankbord op inhoudelijke keuzes. Maandelijks is er overleg met dit gremium. De verslagen worden door gegeven aan projectgroep en portefeuillehouder. 5.2 Inschatting van de doorlooptijd, ureninzet, kosten en baten Dick van Rijn 100 uur Amerens Brouwer 10 uur Marianne Dolman 20 uur Willem van den Hatert 20 uur Jeannette Schoone 10 uur Versie Project startnotitie 2.0 Pagina 8 van 10

9 Bijlage 1: doelenboom Hoofddoel Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Elke inwoner kan meedoen aan het maatschappelijke leven (hoofddoel Wmo beleidsplan) 1. inwoners werken of participeren naar vermogen en zijn zelfredzaam. 1.1 Het begeleiden van werkzoekenden naar onbetaald werk als onderdeel van het het re-integratietraject. 1.2 Het begeleiden van werkzoekenden naar betaald werk. 1.3 Het matchen, begeleiden en ondersteunen van arbeidsgehandicapten. 1.4 Het stimuleren en faciliteren van werkgevers om mensen met een een lange afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. 2. Inwoners worden niet door financiële belemmeringen geremd in hun participatie. 2.1 Het binnen wettelijke termijnen afhandelen van aanvragen voor een inkomensondersteunende maatwerkvoorziening. 2.2 Het laagdrempelige ondersteunen en adviseren van de doelgroep in de Servicepunten in de dorpen. 3. Inwoners met schulden worden niet geremd in hun participeren. 2.3 Participatie bevorderen door in samenwerking met partijen in het groene domein deelname aan sport en cultuur te faciliteren. 3.1 Versterken van samenwerking tussen partijen zodat signalen van inwoners met schulden eerder worden opgepakt. 3.2 Het in samenwerking met partijen in het groene domein bieden van preventieve begeleiding aan inwoners met schulden. 3.3 Het bieden van integrale schuldhulpverlening in de Servicepunten. Versie Project startnotitie 2.0 Pagina 9 van 10

10 Kerkplein 2 T (0343) Postbus 200 F (0343) AE Doorn E Bijlage 2: schematische weergave Werk en Inkomen tot 2015 Werk en Inkomen 2015 e.v. Besluitvorming Landelijk/ Bovenregionaal UWV Wajong (Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten) inwoners UH UWV Wajong (Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten) alleen volledig duurzaam arbeidsongeschikt (+ 350 inwoners) } Participatiewet Regionaal Lokaal GR RDWI Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen WWB (Wet Werk en Bijstand) Uitvoer: Regionale Sociale Dienst (RSD) - re-integratie trede 5/6 (+ 150 inwoners) - Inkomensondersteuning (+ 500 inwoners) - Schuldhulpverlening (+ 300 inwoners) - Uitvoering Minimabeleid - Arbeidsmarktbeleid (WGSP) WSW (Wet Sociale Werkvoorziening) - Re-integratie arbeidsbeperkten (+ 110 inwoners) Gemeente - Minimabeleid, uitvoering van Beleidsplan Van Vangnet naar Springplan , (+ 650 inwoners); - Schuldhulpverlening, stukje inhoudelijke dienstverlening Humanitas, Schuldhulpmaatje, AMW; - Actieplan Lokaal Arbeidsmarktbeleid waaronder: - Bedrijfscontactfunctionaris (BCF) voor onderkant arbeidsmarkt. - Wethoudersoffensief. - Re-integratie trede 1 t/m 4 Project De Verleiding.(+ 350 inwoners) - (Ondersteuning via Wmo). Inhuur BIGA Uitvoer BIGA? De Utrechtse Werktafel Uitvoer: regionale uitvoeringspartners, voor UH vooralsnog BIGA. - Gezamenlijke werkwijze re-integratie arbeidsgehandicapten (uitvoering Sociaal Akkoord). Arbeidsgehandicapten trede 5/6. - Arbeidsmarktbeleid GR RDWI Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen Uitvoering Participatiewet - Inkomensondersteuning - Re-integratie (groeipotentie tot) trede 5/6 - Arbeidsmarktbeleid (Werkgeversservicepunt WGSP) - Schuldhulpverlening: afnemen trajecten i.h.k.v. Wsnp Gemeente - Re-integratie trede: 1 t/m 4: - arbeidsmatige dagbesteding ( werk is de beste vorm van zorg ). Combinatietrajecten Uitvoer BIGA? van Wmo en (mogelijk) BIGA. - Actieplan arbeidsmarktbeleid. - Sociale Participatie, gericht op activering: - Trede 1 t/m 4: project De Verleiding. - Trede 5/6: tegenprestatie. - Minimapas: oplossingen in Groenen Domein (facilitatorol). - Schuldhulpverlening: intake, ondersteuning minus wettelijke saneringstraject (Wnsp) - Ruggesteun: uitvoering Servicepunten/soc.dorpsteams. - Ondersteuning minima: financiële vangnetregeling voor inwoners tot 120% soc.minimum. - Minimapas: korting met minimapas (facilitatorrol). }- Concenant/Startdocument (college 27/01) - Marktbewerkingsplan (in ontwikkeling arbeidsmarktregio) } } - Strategische kaders (raadsbesluit 30/10/14) - Uitvoeringsplan P-wet (in ontwikkeling KRH regio) - Besluit BIGA Afspraak wordt geëvalueerd - Startnotie (college 27/01) - Beleidsplan (raad 21/05)

Datum raadsvergadering 30 oktober 2014

Datum raadsvergadering 30 oktober 2014 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 16 september 2014 Datum raadsvergadering 30 oktober 2014 Nummer raadsvoorstel 2014-068 Bijbehorend veld van de programmabegroting Wmo, Sociale

Nadere informatie

Projectplan. Pilot Schuldhulpverlening Driebergen

Projectplan. Pilot Schuldhulpverlening Driebergen Projectplan Pilot Schuldhulpverlening Driebergen Concept Projectplan pagina 1 van 13 Projectnaam: Projectleider: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Pilot Schuldhulpverlening Diana Stalenhoef

Nadere informatie

Projectvoorstel Proeftuin Schakelpunt de Verleiding

Projectvoorstel Proeftuin Schakelpunt de Verleiding Projectvoorstel Proeftuin Schakelpunt de Verleiding Opdrachtgever : Gemeente Utrechtse Heuvelrug Uitvoerder : Regionale Dienst Werk en Inkomen Datum : Versie 3 augustus 2015 Onderwerp : Projectvoorstel

Nadere informatie

Tussenevaluatie. Pilot Schuldhulpverlening Driebergen. Tussenevaluatie pilot schuldhulpverlening pagina 1 van 7

Tussenevaluatie. Pilot Schuldhulpverlening Driebergen. Tussenevaluatie pilot schuldhulpverlening pagina 1 van 7 Tussenevaluatie Pilot Schuldhulpverlening Driebergen Tussenevaluatie pilot schuldhulpverlening pagina 1 van 7 Projectnaam: Projectleider: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Pilot Schuldhulpverlening

Nadere informatie

De Verleiding in de Utrechtse Heuvelrug

De Verleiding in de Utrechtse Heuvelrug BELEIDSOPDRACHT Onderwerp: lokale projecten 2011 Bijlage 2 De Verleiding in de Utrechtse Heuvelrug Re- integratieproject van de gemeente Utrechtse Heuvelrug en de Regionale Sociale Dienst KRH ( lokale

Nadere informatie

Participatie en inkomen in de regio Kromme Rijn Heuvelrug

Participatie en inkomen in de regio Kromme Rijn Heuvelrug Bijlage bij raadsbesluit d.d. 25 september 2014 tot vaststelling van de nota 'Participatie en inkomen in de regio Kromme Rijn Heuvelrug'. Participatie en inkomen in de regio Kromme Rijn Heuvelrug Toekomstbestendige

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 9 oktober 2014 Onderwerp: Beleidsplan Participatiewet Aan de raad. Beslispunten 1. Ter uitvoering van de Participatiewet het Beleidsplan

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Strategische kaders Participatiewet. Aan de raad, Onderwerp Strategische kaders Participatiewet

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Strategische kaders Participatiewet. Aan de raad, Onderwerp Strategische kaders Participatiewet RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 9 oktober 2014 14-089 Onderwerp Strategische kaders Participatiewet Aan de raad, Onderwerp Strategische kaders Participatiewet Gevraagde beslissing In te stemmen met

Nadere informatie

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. groep... 4 3. en en uitgangspunten... 5 3.1.

Nadere informatie

Participatiewet. Veranderingen voor de Oosterschelderegio. 2 juni 2014 Door: Jaap Schipper.

Participatiewet. Veranderingen voor de Oosterschelderegio. 2 juni 2014 Door: Jaap Schipper. Participatiewet Veranderingen voor de Oosterschelderegio 2 juni 2014 Door: Jaap Schipper www.goes.nl Inhoud Huidige situatie Wwb, Wsw en Wajong Veranderingen Participatiewet Wet maatregelen Wwb Regionale

Nadere informatie

Visie/Uitgangspunten sociaal domein regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

Visie/Uitgangspunten sociaal domein regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Visie/Uitgangspunten sociaal domein regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Inleiding De samenleving verandert De vraag naar ondersteuning verandert Nederland verandert (moet veranderen) De financiering

Nadere informatie

Arbeidsparticipatie naar vermogen

Arbeidsparticipatie naar vermogen Arbeidsparticipatie naar vermogen Driemaal is scheepsrecht - Wet Werken naar Vermogen - Participatiewet - Sociaal akkoord Wanneer duidelijkheid? Derde wetsvoorstel over onderwerp: onderkant van de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities

Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities De drie transities Jeugdwet, Wmo 2015 en Participatiewet Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities Nieuwe verantwoordelijkheden

Nadere informatie

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE BOB 14/006 Aan de raad, BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Voorgeschiedenis / aanleiding Op 20 februari 2014 is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel Participatiewet aangenomen.

Nadere informatie

Klik om het opmaakprofiel te bewerken

Klik om het opmaakprofiel te bewerken Klik om het opmaakprofiel te bewerken Hoe transformeert de RDWI? Klik om de opmaakprofielen van de modeltekst te bewerken Tweede niveau Derde niveau Vierde niveau Vijfde niveau Bijpraten over Van bolwerk

Nadere informatie

1 notitie beleidskeuzes participatiewet, mei 2014. Notitie beleidskeuzes participatiewet

1 notitie beleidskeuzes participatiewet, mei 2014. Notitie beleidskeuzes participatiewet 1 notitie beleidskeuzes participatiewet, mei 2014 Notitie beleidskeuzes participatiewet Introductie Op 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. De Participatiewet is een bundeling van drie

Nadere informatie

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort Het sociaal domein Renate Richters Els van Enckevort Om te beginnen vijf stellingen Zijn ze waar of niet waar? - 2 - Stelling 1 Ongeveer 5% van de jeugdigen in Nederland heeft met (een vorm van) jeugdzorg

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan Onderwerp: Regelingen regionaal Participatiewet Oostzaan Invullen door Raadsgriffie RV-nummer: 14/84 Beleidsveld: Werk en inkomen Datum: 26 november 2014 Portefeuillehouder: M. Olij Contactpersoon: Corina

Nadere informatie

Voorbereiding Participatiewet: naar een gezamenlijlt uitvoeringsarrangement voor de gemeenten van de regio Kromme Rijn Heuvelrug per 1 januari 2015

Voorbereiding Participatiewet: naar een gezamenlijlt uitvoeringsarrangement voor de gemeenten van de regio Kromme Rijn Heuvelrug per 1 januari 2015 24 feb 2014 / 0025 Voorbereiding Participatiewet: naar een gezamenlijlt uitvoeringsarrangement voor de gemeenten van de regio Kromme Rijn Heuvelrug per 1 januari 2015 Projectplan Projectgroep Februari

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan Onderwerp: Gemeente Oostzaan voor participatie Invullen door Raadsgriffie RV nummer: 14/82 Beleidsveld: Participatie Datum: 6 november 2014 Portefeuillehouder: M. Olij Procedure: Commissie: 17 Contactpersoon:

Nadere informatie

Bijlage 2A bij Raadsvoorstel Toekomst BIGA

Bijlage 2A bij Raadsvoorstel Toekomst BIGA Bijlage 2A bij Raadsvoorstel Toekomst BIGA Inleiding Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. De Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en delen van de Wajong zijn opgegaan in één regeling

Nadere informatie

Toelichting kadernota werk & inkomensondersteuning

Toelichting kadernota werk & inkomensondersteuning HOOFDONDERWERP Toelichting kadernota werk & inkomensondersteuning Martyntje Brink regionaal projectleider Participatiewet Hoeksche Waard 30 september 2013 Voettekst 1 Context Landelijk Herziening sociale

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Kadernota Participatie en Inkomen Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Opbouw 1. Urgentie/aanleiding 2. Gekozen insteek en proces 3. Drieledige veranderstrategie a. Versterken bedrijvigheid en stimuleren

Nadere informatie

één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen

één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen deze brochure is een verkorte versie van het Werkboek Sterke werkwoorden november 2013 één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen De ambities voor regionale samenwerking op het domein Werk tussen de gemeenten

Nadere informatie

Doel. 1 Gemeenten kunnen met de voorziening beschut werken mensen in een dienstbetrekking laten werken. Het

Doel. 1 Gemeenten kunnen met de voorziening beschut werken mensen in een dienstbetrekking laten werken. Het Naam De ontwikkeling van arbeidsmatige dagbesteding Opdrachtgever Raad/college Trekker Sanne Bloemen Datum 13 januari 2015 Inleiding Vanuit de Wmo 2015 is de opdracht voor de gemeente het bieden van ondersteuning

Nadere informatie

Beleidskader en verordeningen Participatiewet Eddy van der Spek Eva Mercks

Beleidskader en verordeningen Participatiewet Eddy van der Spek Eva Mercks Beleidskader en verordeningen Participatiewet 2015 Eddy van der Spek Eva Mercks Inhoud Proces van totstandkoming Participatiewet Wat blijft hetzelfde Wat verandert er Dienstverleningsarrangementen werkzoekenden

Nadere informatie

Bijlage 2 Takenoverzicht

Bijlage 2 Takenoverzicht Bijlage 2 Takenoverzicht Met welke vragen kan onze inwoner straks bij het wijkteam terecht? Wanneer is het wijkteam bevoegd? Wanneer is er een rol voor het Kennis en Advies Centrum? Wanneer treden wij

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet

Veranderingen in de Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet Veranderingen in de Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet Programma -Uitleg veranderingen Jeugd en algemeen Wmo -Uitleg maatwerkvoorzieningen en Wiz -Uitleg participatiewet -Veelgestelde vragen -Ruimte om

Nadere informatie

Raadsvoorstel: Onderwerp: Vaststelling Meerjarenbeleidsplan Participatiewet Regio Alblasserwaard- Vijfheerenlanden

Raadsvoorstel: Onderwerp: Vaststelling Meerjarenbeleidsplan Participatiewet Regio Alblasserwaard- Vijfheerenlanden Raadsvoorstel: 2015-1401 Onderwerp: Vaststelling Meerjarenbeleidsplan Participatiewet 2016-2020 Regio Alblasserwaard- Vijfheerenlanden Datum: 3 september 2015 Portefeuillehouder: J. Freije Raadsbijeenkomst:

Nadere informatie

Kansen voor Jongeren in een Kwetsbare positie, RMC regio Utrecht. Ingradodag 31 maart

Kansen voor Jongeren in een Kwetsbare positie, RMC regio Utrecht. Ingradodag 31 maart Kansen voor Jongeren in een Kwetsbare positie, RMC regio Utrecht Ingradodag 31 maart Ontwikkelingen Nieuw landelijk beleid op 1. RMC vernieuwing 2. Regionale aanpak VSV 3. Jongeren in een kwetsbare positie

Nadere informatie

Visie Participatiewet

Visie Participatiewet Visie Participatiewet Zoveel mogelijk burgers doen mee en voorzien in hun eigen inkomen Regio Alkmaar 06-11-2013 Kern Participatiewet Opgebouwd uit WWB, WSW en WAJONG Geen nieuwe instroom in WSW Gemeente

Nadere informatie

Kadernota Wmo Dit is eigen kracht in Hattem!

Kadernota Wmo Dit is eigen kracht in Hattem! Kadernota Wmo 2015 - Dit is eigen kracht in Hattem! Inleiding Er vinden grote veranderingen plaats in zorg en welzijn. Steeds meer taken worden overgedragen aan gemeenten. Met de toenemende verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Onderwerp: social return en inbesteden Datum commissie: 6 juni 2013 Datum raad: Nummer: Documentnummer: Steller: Eric Dammingh Fractie: PvdA-GroenLinks Samenvatting Meedoen

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad van Wormerland

Voorstel aan de gemeenteraad van Wormerland Onderwerp: Wormerland voor participatie Invullen door Raadsgriffie RV nummer: Dubbelklik hier Beleidsveld: Particiaptie Datum: Portefeuillehouder: K. van Waaijen Procedure: Contactpersoon: Corina Garcia

Nadere informatie

Participatiewet. Wetgeving

Participatiewet. Wetgeving Participatiewet Gemeenteraad 9 december 2014 Wetgeving Wet maatregelen WWB Wet hervorming kindregelingen Invoeringswet Participatiewet december 14 Participatiewet 2 1 Inhoud presentatie Huidige situatie

Nadere informatie

Onderdeel raadsprogramma: Programma 6, zorg, welzijn en onderwijs Portefeuillehouder: Jan Burger

Onderdeel raadsprogramma: Programma 6, zorg, welzijn en onderwijs Portefeuillehouder: Jan Burger Raadsvergadering, 28 oktober 2014 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Nr.: - Agendapunt: Voorbespreking Datum: 20 augustus 2014 Onderdeel raadsprogramma: Programma

Nadere informatie

Beleidsplan Participatiewet. Berkelland 2 0 1 5-2 0 1 8

Beleidsplan Participatiewet. Berkelland 2 0 1 5-2 0 1 8 Beleidsplan Participatiewet Berkelland 1 2 0 1 5-2 0 1 8 Meer doen met minder geld 2 Dienstverlening van binnen naar buiten 1. Eigen kracht (sociaal netwerk) 2. Algemene voorzieningen 3. Maatwerkvoorzieningen

Nadere informatie

Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst

Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst 25-08- Inleiding Met de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor alle burgers met arbeidsvermogen die ondersteuning

Nadere informatie

Beleidsplan minimabeleid 2014-2017

Beleidsplan minimabeleid 2014-2017 Beleidsplan minimabeleid 2014-2017 Pagina 1 Inleiding: Armoede is een complex fenomeen waarin de dimensies van inkomen, gezondheid, opleiding, zelfredzaamheid en mogelijkheden tot participatie een belangrijke

Nadere informatie

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

De decentralisatie van arbeidsparticipatie. Louis Polstra

De decentralisatie van arbeidsparticipatie. Louis Polstra De decentralisatie van arbeidsparticipatie Louis Polstra Activerende verzorgingsstaat Burger wordt aangesproken wat hij voor de samenleving terug kan doen. Terug te zien in o.a.: - Welzijn nieuwe stijl

Nadere informatie

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Huidige Visie CGM Kadernota Participatie Land van Cuijk van uw raad uit dec. 2011. Inwoners economisch zelfredzaam = Schadelastbeperken = Verminderen van

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aanleiding. Datum

Raadsvoorstel. Aanleiding. Datum Raadsvoorstel Datum 10 december 2014 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) raadsvergadering: Portefeuillehouder: Hans Verbraak Registratiecode: (in te vullen door griffie) Onderwerp: Aan de raad van

Nadere informatie

Evaluatie Werkgeversservicepunt en voorbereiding Participatiewet: visie Werk

Evaluatie Werkgeversservicepunt en voorbereiding Participatiewet: visie Werk Agendapunt: 13 Raadsvoordracht Evaluatie Werkgeversservicepunt en voorbereiding Participatiewet: visie Werk Aan de gemeenteraad, Op grond van het hiernavolgende stellen wij u voor het volgende besluit

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Agendanummer: 11-31 Registratienummer raad: 612390 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer: 612389 Moet in elk geval behandeld zijn in

Nadere informatie

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting -

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting - Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting DOEN wat nodig is Managementsamenvatting - 1 - Kadernota sociaal domein 2 Doen wat nodig is De gemeente Almere

Nadere informatie

Toelichting kadernota werk & inkomensondersteuning

Toelichting kadernota werk & inkomensondersteuning Toelichting kadernota werk & inkomensondersteuning Martyntje Brink Regionaal projectleider Participatiewet Hoeksche Waard 8 oktober 2013 Landelijk Herziening sociale stelsel vanwege te hoge kosten => nieuwe

Nadere informatie

Proces transitie AWBZ. gemeenteraad 17 september 2013

Proces transitie AWBZ. gemeenteraad 17 september 2013 Proces transitie AWBZ gemeenteraad 17 september 2013 Inhoud Achtergrond Terugblik Planning en landelijke kaders Keuzenota Planning en rol gemeenteraad (door onafhankelijk adviseur Nicole Oltheten) 1. Achtergrond

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Verslag vorige vergadering 4. Presentatie uitvoering taken sociaal domein 5. Vragen

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Verslag vorige vergadering 4. Presentatie uitvoering taken sociaal domein 5. Vragen Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Verslag vorige vergadering 4. Presentatie uitvoering taken sociaal domein 5. Vragen Presentatie Uitvoering taken Sociaal domein Onderwerpen 1. Vaststelling verordeningen,

Nadere informatie

Plan van aanpak Arbeidsparticipatie naar vermogen

Plan van aanpak Arbeidsparticipatie naar vermogen Plan van aanpak Arbeidsparticipatie naar vermogen Gemeente Barneveld Januari 2013 1 Inleiding Voor u ligt het plan van aanpak Arbeidsparticipatie naar vermogen. Hierin wordt beschreven hoe de gemeente

Nadere informatie

BESCHUT WERK NIEUW PRESENTATIE AAN DE GEMEENTERAAD

BESCHUT WERK NIEUW PRESENTATIE AAN DE GEMEENTERAAD BESCHUT WERK NIEUW PRESENTATIE AAN DE GEMEENTERAAD AGENDA Doel = informatie over beschut werk nieuw en visievorming Agenda, 2 stappen: 1. De ontwikkeling van de sociale werkvoorziening en het oude beschut

Nadere informatie

De Participatiewet in Almere

De Participatiewet in Almere De Participatiewet in Almere Dit factsheet bevat de belangrijkste aspecten van de Participatiewet. We geven een toelichting op de belangrijkste wijzigingen, nieuwe instrumenten en voorzieningen die de

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

Project Sociaal huis Opdrachtgever Hans Killaars i.o.v. het college van B&W Trekker Nog te bepalen Datum 22 oktober 2014

Project Sociaal huis Opdrachtgever Hans Killaars i.o.v. het college van B&W Trekker Nog te bepalen Datum 22 oktober 2014 Project Sociaal huis Opdrachtgever Hans Killaars i.o.v. het college van B&W Trekker Datum 22 oktober 2014 Doel Waarvoor doen we het? In december 2013 heeft de gemeenteraad ingestemd met de kadernota minimabeleid

Nadere informatie

Regionale raadsbijeenkomst Baanstede. 2 december 2015

Regionale raadsbijeenkomst Baanstede. 2 december 2015 Regionale raadsbijeenkomst Baanstede 2 december 2015 Agenda Welkom & introductie Proces tot nu toe Presentatie regio Zaanstreek Presentatie regio Waterland Vervolgproces Proces tot nu toe September 2015

Nadere informatie

ZO LOKAAL MOGELIJK. Transities sociaal domein per 2015

ZO LOKAAL MOGELIJK. Transities sociaal domein per 2015 ZO LOKAAL MOGELIJK Transities sociaal domein per 2015 Indeling presentatie Laatste stand van zaken transities door Rianne Oomen Aanvullingen op het Wmo-beleidsplan door Stella Terlouw Beleidsplan Jeugdhulp

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 3 De Participatiewet 23 Heb je een beperking en heb je begeleiding nodig bij het werk? Dan

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Sociale Zaken

Voortgangsrapportage Sociale Zaken Voortgangsrapportage Sociale Zaken 2e e half 2013 gemeente Landsmeer [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst op] Afdeling Zorg en Welzijn April 2014 1. Inleiding Voor u ligt de voortgangsrapportage

Nadere informatie

Terugkoppeling EVI-raadstafel Maastricht-Heuvelland 15 juli 2015

Terugkoppeling EVI-raadstafel Maastricht-Heuvelland 15 juli 2015 Terugkoppeling EVI-raadstafel Maastricht-Heuvelland 15 juli 2015 Op de agenda vandaag EVI panels proces Bespreken van uw input aan de hand van thema s Ter herinnering Doel: beleidsdocument 2016 2017;;

Nadere informatie

Verordening Tegenprestatie 2015. Gemeente Achtkarspelen

Verordening Tegenprestatie 2015. Gemeente Achtkarspelen Verordening Tegenprestatie 2015 Gemeente Achtkarspelen De Raad van de gemeente Achtkarspelen: overwegende dat: de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers,

Nadere informatie

Programma 6 Werk en Inkomen Missie Kaderstellende beleidsnota s Context en achtergrond Ontwikkelingen Decentralisaties (Participatiewet)

Programma 6 Werk en Inkomen Missie Kaderstellende beleidsnota s Context en achtergrond Ontwikkelingen Decentralisaties (Participatiewet) Programma 6 Werk en Inkomen Missie De gemeente heeft een zorgplicht voor de burgers. Iedereen kan in de situatie komen dat hij of zij niet meer in het eigen levensonderhoud kan voorzien en daarom afhankelijk

Nadere informatie

Definitieve versie convenant Utrechtse Werktafel

Definitieve versie convenant Utrechtse Werktafel Definitieve versie convenant Utrechtse Werktafel 19 december 2014 Utrechtse Werktafel De Utrechtse Werktafel staat voor het regionaal Werkbedrijf van de arbeidsmarktregio Midden- Utrecht. De basis voor

Nadere informatie

raadsvoorstel voorstel B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten:

raadsvoorstel voorstel B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten: raadsvoorstel zaak/onderwerp Z-14-03928 / Beleidsplan participatie en inkomensondersteuning 2015-2016 portefeuillehouder J. Roeffen afdeling Maatschappij opgesteld door H. de Bruin datum/voorstel nr 30

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014 gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014 gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet; Verordening tegenprestatie Participatiewet Ede 2015 De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014 gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van

Nadere informatie

Stand van zaken voorbereiding Participatiewet Duin- en Bollenstreek Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout & Teylingen

Stand van zaken voorbereiding Participatiewet Duin- en Bollenstreek Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout & Teylingen Stand van zaken voorbereiding Participatiewet Duin- en Bollenstreek Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout & Teylingen PARTICIPATIEWET 1. INLEIDING... 2 2. PARTICIPATIEWET... 3 VERANDERINGEN

Nadere informatie

Werkzoekenden in Westfriesland. Ik ben WerkSaam in Westfriesland. www.werksaamwf.nl

Werkzoekenden in Westfriesland. Ik ben WerkSaam in Westfriesland. www.werksaamwf.nl Werkzoekenden in Westfriesland Ik ben WerkSaam in Westfriesland WerkSaam Westfriesland Wij zijn WerkSaam in Westfriesland WerkSaam Westfriesland is dé arbeidsbemiddelaar van Westfriesland. Wij begeleiden

Nadere informatie

Gemeente Geldermalsen. Naar een vitale 1 samenleving Visie op de veranderingen in het sociale domein

Gemeente Geldermalsen. Naar een vitale 1 samenleving Visie op de veranderingen in het sociale domein Gemeente Geldermalsen Naar een vitale 1 samenleving Visie op de veranderingen in het sociale domein 1 Coalitie-akkoord juni 2012 1 Inleiding De komende jaren vinden er grote veranderingen plaats in het

Nadere informatie

Presentatie Participatiewet & Wijzigingen Wwb. Commissie Samenleving Brielle

Presentatie Participatiewet & Wijzigingen Wwb. Commissie Samenleving Brielle Presentatie & Wijzigingen Wwb Commissie Samenleving Brielle Inhoud Presentatie Doelen participatiewet Uitgangspunten participatiewet Samenwerking Consequenties invoering participatiewet Wijzigingen Wwb

Nadere informatie

Participatiewet. 1 januari 2015

Participatiewet. 1 januari 2015 Participatiewet 1 januari 2015 Agenda Uitgangspunten Participatiewet - Sjak Vrieswijk De WVK-groep - Gerard van Beek De ISD/Werkplein de Kempen - Sjak Vrieswijk Kempenplus - Gerard van Beek Het regionaal

Nadere informatie

Veranderingen in de zorg Algemene Wet Bijzondere Ziekte Kosten. Jeugdzorg wordt Jeugdhulp

Veranderingen in de zorg Algemene Wet Bijzondere Ziekte Kosten. Jeugdzorg wordt Jeugdhulp Veranderingen in de zorg. Algemene Wet Bijzondere Ziekte Kosten. Het kabinet wil de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vanaf 2015 ingrijpend hervormen. De taakverdeling ziet er vanaf 2015 op hoofdlijnen

Nadere informatie

Startnotitie Werken naar Vermogen

Startnotitie Werken naar Vermogen Startnotitie Werken naar Vermogen 1. ACHTERGROND 1.1. Aanleiding Voor u ligt de Startnotitie Werken naar Vermogen. Concrete aanleiding voor deze Startnotitie is de aangenomen motie van het CDA van 15 november

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW en IOAZ ASTEN 2015

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW en IOAZ ASTEN 2015 VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW en IOAZ ASTEN 2015 De raad van de gemeente Asten, gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 19 mei 2015; gehoord het advies van de Commissie

Nadere informatie

Bestuursopdracht Wet Werken naar Vermogen Versie 0 2 december 2011 pagina 1

Bestuursopdracht Wet Werken naar Vermogen Versie 0 2 december 2011 pagina 1 Onderwerp: Bestuursopdracht Aanpak implementatie Wet Werken naar Vermogen datum: december 2011 Gemeente Gouda, Gemeente Waddinxveen en Intergemeentelijke Sociale Dienst K5-gemeenten (Bergambacht, Nederlek,

Nadere informatie

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u?

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Vanaf 2015 is er veel veranderd rondom werk en inkomen. Zo is de Participatiewet ingevoerd, zijn

Nadere informatie

Structuur Ketenbrede Cliëntenparticipatie Werkplein Drachten

Structuur Ketenbrede Cliëntenparticipatie Werkplein Drachten Structuur Ketenbrede Cliëntenparticipatie Werkplein Drachten gemeentelijke WWBcliëntenraden en de Districtscliëntenraad Noord UWV Algemeen Vanaf 2009 moeten UWV Werkbedrijf en Gemeenten cliënten geïntegreerde

Nadere informatie

Nieuwe arrangementen. Workshop 5

Nieuwe arrangementen. Workshop 5 Nieuwe arrangementen Workshop 5 De kaders (1) De 3 transities met minder middelen Geven mogelijkheden tot betere afstemming Meer preventie minder hulpverleners Meer lichter vormen van ondersteuning minder

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid versie 2013 www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Inleiding... 3 Participatiewet, geplande invoerdatum 1 januari 2014... 4 Wet Wajong (sinds 2010)... 6 Wet Werk

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Hoofdlijnen Transities

Hoofdlijnen Transities Hoofdlijnen Transities Presentatie voor gemeenteraad, 21 mei 2014 Opening: Ditta Cazemier Presentaties: Marieke Dawson (WMO en Jeugd); Jan Knol (participatiewet), Henk Demkes (bedrijfsvoering) Inleiding

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/13096_1 Agendapunt 7

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/13096_1 Agendapunt 7 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 25 november 2014 Onderwerp: RVS notitie en verordening Aan de raad. tegenprestatie Beslispunten *Z002849116 1. De notitie Tegenprestatie

Nadere informatie

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen?

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? Programma Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? De Participatiewet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht Van werkgevers wordt nu verwacht om werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert!

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert! Zozijn en de Stelselwijzigingen Zozijn participeert! Doel van deze bijeenkomst Informeren over belangrijke veranderingen De impact hiervan op de dienstverlening en cliënten De aanpak van Zozijn Vragen

Nadere informatie

Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem

Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem 2012 Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten September 2011 Aanleiding

Nadere informatie

Meerjarenbeleidskader. Sociale- en economische participatie 2011-2014. Regio Kromme Rijn en Heuvelrug. Definitieve versie

Meerjarenbeleidskader. Sociale- en economische participatie 2011-2014. Regio Kromme Rijn en Heuvelrug. Definitieve versie Meerjarenbeleidskader Sociale- en economische participatie 2011-2014 Regio Kromme Rijn en Heuvelrug Definitieve versie Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Hoofdstuk 1 De belangrijke beleidskaders

Nadere informatie

Aan: Het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Leiden Postbus 9100 2300 PC Leiden

Aan: Het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Leiden Postbus 9100 2300 PC Leiden Aan: Het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Leiden Postbus 9100 2300 PC Leiden Betreft: In spraakreactie Stichting ZON t.a.v.: Beleidsplan Participatiewet B&W 14.0684 d.d. 15 juli 2014

Nadere informatie

Antwoorden op vragen aan het college

Antwoorden op vragen aan het college Antwoorden op vragen aan het college Reg. nr.: 2015-28 Datum waarop de vragen zijn gesteld: (na raadsvergadering) 21 april 2015 Stellers vragen: Aart van Veen (D66), Wietze Smit (BBNu) en Gerrit Taute

Nadere informatie

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, s en Piet Haker Platform Netwerk Vrijwilligerswerk 13 mei 2014 2 Aanleidingen transitie Nieuwe taken voor gemeenten per 2015 Decentralisatie Awbz Decentralisatie

Nadere informatie

De Participatiewet. In een politiek krachtenveld. 25 september Twitter mee! hashtag: #VGNparticipatie

De Participatiewet. In een politiek krachtenveld. 25 september Twitter mee! hashtag: #VGNparticipatie De Participatiewet In een politiek krachtenveld 25 september 2013 Twitter mee! hashtag: #VGNparticipatie Wajongers in de zorg Doel en Inspiratie Programma 13:00 13.15 13:15 13.45 13:45 14:15 Opening Hoofdlijn

Nadere informatie

Sociaal domein. Decentralisatie AWBZ-Wmo. Hoofdlijnen nieuwe Wmo KIDL 27-11-2014. H. Leunessen, gem. Landgraaf 1. Wmo / Jeugzorg / Participatiewet

Sociaal domein. Decentralisatie AWBZ-Wmo. Hoofdlijnen nieuwe Wmo KIDL 27-11-2014. H. Leunessen, gem. Landgraaf 1. Wmo / Jeugzorg / Participatiewet Sociaal domein Wmo / Jeugzorg / Participatiewet Wat verandert er per 1 januari 2015? Hoofdlijnen nieuwe Wmo Wmo 2007: 1. Welzijnswet 2. Wet voorzieningen Gehandicapten 3. Hulp bij het Huishouden (HbH)

Nadere informatie

Transformaties in rijks- en lokaal beleid. 19 september 2013 Jolanda Verbiesen

Transformaties in rijks- en lokaal beleid. 19 september 2013 Jolanda Verbiesen Transformaties in rijks- en lokaal beleid 19 september 2013 Jolanda Verbiesen Waar geven gemeenten geld aan uit? 1. Salarissen ambtenaren 2. Overdrachtsuitgaven (oa. Bijstand) 3. Inkoop tot 2007 ca. 1000,-

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

Stuurgroep 18+, 20 november 2014

Stuurgroep 18+, 20 november 2014 Stuurgroep 18+, 20 november 2014 Algemeen Onderwerp: Steller: Participatievisie H. Uneken Kenmerk: 15.0003233 Behandeling Vertrouwelijk Behandeling Besluitvorming Deadline besluitvorming Terugkoppeling

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 0. Samenvatting

Raadsvoorstel. 0. Samenvatting Raadsvoorstel Aan : Raad van Geertruidenberg Raadsvergadering : 30 januari 2014 Agendanummer : 11 Datum collegebesluit : 10 december 2013 Onderwerp : Visienota Participatiewet 0. Samenvatting De Participatiewet

Nadere informatie

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis Aan de leden van de gemeenteraad ambtenaar : Hr. Jan Willem Steeman uw brief d.d. : doorkiesnr : 0180 451 362 uw kenmerk : fax : ons kenmerk : RU11/00946/SPO/jws email : J.W.Steeman@ridderkerk.nl bijlage(n)

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20056 Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Portefeuillehouder: De heer J.C.F. Broekhuizen Behandelend ambtenaar: Mevrouw M. Mulder Onderwerp: Integrale

Nadere informatie

F. Buijserd burgemeester

F. Buijserd burgemeester Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit 14.17195 G. Veninga, A. Pietersen Vergunningen, Voorzieningen

Nadere informatie