Tel.: Fax website: sociaalhuis.bocholt.be. Wat te doen bij een overlijden?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tel.: Fax website: sociaalhuis.bocholt.be. Wat te doen bij een overlijden?"

Transcriptie

1 , Tel.: Fax website: sociaalhuis.bocholt.be Wat te doen bij een overlijden?

2 Beste familie Namens het bestuur en het personeel van het OCMW willen wij onze oprechte deelneming betuigen bij het overlijden van uw dierbaar familielid. In deze zware periode willen wij u graag ondersteunen door middel van bijgevoegde informatiebrochure. Hierin geven wij een overzicht van de belangrijkste aandachtspunten bij een overlijden. Aarzel niet om onze diensten te contacteren indien u meer informatie of begeleiding wenst. Wij staan jullie graag ten dienste. Mogen wij u veel sterkte en kracht toewensen bij het verwerken van dit verlies. Namens de OCMW-raad en personeel Jos Vanmontfort voorzitter OCMW Bocholt Tel.: Pagina 2 van 24

3 als ik dood ga en als ik dood ga, huil maar niet ik ben niet echt dood moet je weten het is de heimwee die ik achter liet dood ben ik pas als jij die bent vergeten en als ik dood ga, treur maar niet ik ben niet echt weg moet je weten het is het verlangen dat ik achter liet dood ben ik pas als jij dit bent vergeten en als ik dood ga, huil maar niet ik ben niet echt dood moet je weten het is maar een lichaam dat ik achter liet dood ben ik pas als jij mij bent vergeten (bron: Bram Vermeulen) Tel.: Pagina 3 van 24

4 1. Wat gebeurt er automatisch? 1.1. De geneesheer De geneesheer stelt het overlijden vast De begrafenisondernemer De begrafenisondernemer doet meestal de aangifte van overlijden bij de Burgerlijke Stand van de stad of gemeente (plaats van overlijden). De meeste formaliteiten tot en met de dag van de begrafenis worden ook geregeld door de begrafenisondernemer in overleg met de familie, o.a. drukwerken, begrafenis, crematie, 1.3. Federale overheidsdienst Financiën: Registratiekantoor (kantoor Registratie en Domeinen) Stadsplein 1 bus 5, 3960 Bree tel.: mail: Het registratiekantoor verwittigt de erfgenamen dat zij tot aangifte van nalatenschap verplicht zijn. De erfgenamen moeten aangifte van nalatenschap doen binnen de 5 maanden bij een overlijden in België, 6 maanden bij een overlijden in Europa en 7 maanden bij een overlijden buiten Europa Kinderbijslagfonds Bij overlijden van één van de ouders wordt wezenbijslag voor elk gerechtigd kind uitbetaald (wezenbijslag vervalt als de overlevende partner hertrouwt of samenwoont). Tel.: Pagina 4 van 24

5 2. Welke instanties moeten verwittigd worden? 2.1. Het gemeentebestuur - noteert officieel de aangifte en manier van begraven - gaat de wilsbeschikking van de overledene na - geeft toestemming tot begraven of cremeren - levert de overlijdensakte af bij overlijden in eigen gemeente. Bij overlijden in een andere gemeente krijgt men de overlijdensakte ongeveer 2 weken later. Indien de familie sneller een overlijdensakte wenst, moeten zij dit vragen aan de begrafenisondernemer, of contact opnemen met de gemeente van overlijden. - levert attesten voor werkverlet af De werkgever - verwittigt bij een dodelijk werkongeval het Fonds voor Arbeidsongevallen (eventueel kunnen de familieleden dit zelf doen) - regelt de groepsverzekering - regelt de pensioenaanvraag voor werknemers uit de openbare sector - regelt de begrafenisvergoeding voor werknemers uit de openbare sector Bij werkloosheid De vakbond of de hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (nietgesyndiceerden) past de werklozenvergoeding eventueel aan. Tel.: Pagina 5 van 24

6 2.4. De vakbond De vakbond keert een overlijdensvergoeding uit (afhankelijk van de vakbond) Voor te leggen documenten: - lidmaatschapsboekje - uittreksel overlijdensakte Arbeidsongeval Bij overlijden na een arbeidsongeval hebben nabestaanden eventueel recht op een rente. Meer info: Fonds voor Arbeidsongevallen, Troonstraat Brussel tel.: mail: website: Het Provinciebestuur van Limburg keert via Limburg Helpt een vergoeding uit aan de nabestaanden in geval van een dodelijk arbeidsongeval (op het indienen van de aanvraag staat geen termijn) Beroepsziekte Indien het overlijden het gevolg is van een erkende beroepsziekte hebben de nabestaanden eventueel recht op een vergoeding. Meer info: Fonds voor Beroepsziekte Sterrenkundelaan Brussel tel.: mail: website: Tel.: Pagina 6 van 24

7 2.7. Het ziekenfonds Het ziekenfonds keert een begrafenisvergoeding uit (niet voor statutair personeel van openbare diensten). Voor te leggen documenten: - overlijdensakte - voor voldaan getekende rekening van de begrafenisondernemer - bewijs van verwantschap. Het ziekenfonds past eveneens het lidmaatschapsboekje aan en zorgt voor de aanpassing van de eventuele ziekte-uitkering en stopzetting premie zorgverzekering Studietoelagen Bij het overlijden van één van de ouders is het mogelijk dat de toelage aangepast of toegekend wordt. Voor te leggen document: uittreksel uit de overlijdensakte met vermelding van het dossiernummer. Meer info: - voor het secundair onderwijs Provinciebestuur Limburg Dienst studietoelagen Universiteitslaan Hasselt tel.: mail: - voor hoger of universitair onderwijs Dienst studietoelagen Koning Albert II-laan Brussel Tel (algemene inlichtingen) (dossiergebonden vragen) Mail: (algemene vragen) (dossiergebonden vragen) Website: Tel.: Pagina 7 van 24

8 2.9. Briefwisseling Om de post van de overledene op uw adres te laten komen neemt u best contact op met uw postkantoor voor meer informatie over de voor te leggen documenten De financiële instelling (bank, post, ) Verwittig zo spoedig mogelijk uw bank of spaarkas. De spaargelden worden geblokkeerd. Indien het saldo van de zichtrekening onder de 5000 euro blijft en indien de overblijvende echtgeno(o)t(e) of houder of medehouder was van de rekening, wordt deze rekening niet geblokkeerd en kan men gewoon verder werken met deze rekening. Uw bank geeft u de nodige uitleg hoe u terug over uw geld kunt beschikken. Rekeningen i.v.m. het overlijden worden altijd betaald. Om het geld snel gedeblokkeerd te krijgen dient men te beschikken over een erfrechtverklaring of een akte van bekendheid. Dit is een attest met vermelding van al de erfgenamen van de overledene. De bank beslist of ze genoegen nemen met een attest van erfopvolging, of dat het een akte van bekendheid moet zijn. Waar kan men dit verkrijgen? U kan gratis een attest van erfopvolging krijgen bij het registratiekantoor: Stadsplein 1 bus 5, 3960 Bree. tel.: mail: Voor te leggen documenten: - identiteitskaart - originele overlijdensakte van de gemeente waar het overlijden gebeurde - trouwboekje (indien van toepassing) Tel.: Pagina 8 van 24

9 U moet naar de notaris voor een akte van bekendheid. Voor te leggen documenten: - identiteitskaart - overlijdensakte - trouwboekje (indien van toepassing) - lijst met alle erfgenamen en hun adressen - 2 getuigen meenemen die geen erfgenamen zijn. Opgelet: - als er een huwelijkscontract, testament of gift tussen echtgenoten is, moet u in elk geval naar de notaris - niet alle banken passen dezelfde regels toe. Neem dus zeker eerst contact op met uw bank. Voor te leggen documenten: - trouwboekje - lijst met namen en adressen van alle erfgerechtigden De notaris De notaris informeert of er een testament werd opgemaakt. Hij regelt de aangifte van nalatenschap en de vereffening van de erfenis Federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indien de overledene in het bezit was van een voertuig dat op zijn naam was ingeschreven, moet de kentekenplaat teruggestuurd worden naar de FOD Mobiliteit en Vervoer, City Atrium, Vooruitgangsstraat 56, 1210 Brussel. De kentekenplaat van de overleden houder mag overgedragen worden op naam van de nabestaande echtgeno(o)te, de wettelijk samenlevende of een van zijn kinderen. tel.: mail: website: Tel.: Pagina 9 van 24

10 2.13. De verzekeringsinstellingen: Neem contact op met uw verzekeraar De levensverzekering betaalt het overeengekomen bedrag bij (vroegtijdig) overlijden uit. Voor te leggen documenten: - polis - het betalingsbewijs van de laatste premie - een uittreksel uit de overlijdensakte - medisch attest met de oorzaak van overlijden. De schuldsaldoverzekering voorziet dat het nog openstaande gedeelte van een lening (vb. aankoop van een huis) geheel of gedeeltelijk vervalt als de verzekeringnemer overlijdt. Voor te leggen document: uittreksel uit de overlijdensakte. De uitvaartverzekering vergoedt de begrafeniskosten. Eventueel moet er een aanpassing gebeuren van de brandverzekering, familiale verzekering, autoverzekeringen, Sociale huisvestingsmaatschappij Indien u een sociale woning huurt, moet u ook aangifte doen bij uw sociale huisvestingsmaatschappij. Het overlijden heeft immers gevolgen voor uw inkomsten en uw inkomsten hebben op hun beurt gevolgen voor het bepalen van de huurprijs. Meer info: Kempisch Tehuis Ringlaan Houthalen-Helchteren tel.: mail: Tel.: Pagina 10 van 24

11 2.15. Personen met een handicap Indien de overledene in het bezit was van een parkeerkaart voor personen met een handicap, moet die worden binnengebracht bij het of het gemeentehuis. De parkeerkaart mag ook opgestuurd worden naar de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Directiegeneraal Personen met een handicap, Administratief Centrum Kruidtuin, Finance Tower, Kruidtuinlaan 50, 1000 Brussel. Indien de overledene een uitkering genoot van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Directie-generaal Personen met een handicap, wordt dat automatisch door het gemeentehuis gemeld Sociale voordelen Sociaal telefoontarief, vrijstelling verkeersbelasting, kabel tv, sociaal tarief gas en elektriciteit, Als het gezin genoot van een van deze voordelen op naam van de overledene, dienen de betrokken instanties van het overlijden in kennis gesteld te worden d.m.v. een overlijdensakte. Vergeet niet het klantnummer te vermelden. Is er in het gezin iemand anders die aanspraak kan maken op een van deze voordelen, dan dient een nieuwe aanvraag op zijn/haar naam gedaan te worden Pensioenen Er zijn meerdere pensioenstelsels en de formaliteiten kunnen verschillen. Alle uitleg hierover geven is onmogelijk en daarom beperken we ons tot het voornaamste met enkele praktische inlichtingen i.v.m. hetgeen er dient te gebeuren bij een overlijden. Tel.: Pagina 11 van 24

12 Eerste mogelijkheid: de overledene was reeds gepensioneerd De pensioenkas dient verwittigd te worden: Is dit de Rijksdienst voor Pensioenen, Zuidertoren te 1060 Brussel (werknemers en zelfstandigen), dan gebeurt dit automatisch door de gemeente. Bij het overlijden kan het zijn dat er voor de overlevende echtgeno(o)t(e) een bijkomend pensioen dient aangevraagd te worden indien deze zelf een beroepsactiviteit uitoefende als loontrekkende of zelfstandige. Dit geeft een extra voordeel dat tot 10 % van het overlevingspensioen kan bedragen. Is dit een andere pensioenkas (ambtenaren en grensarbeiders), dan dient deze instelling verwittigd te worden met het opsturen van een uittreksel uit de overlijdensakte. Tweede mogelijkheid: de overledene was nog niet gepensioneerd De overledene was werkzaam in privé-dienst (mijnwerker, werknemer, bediende of gewezen werknemer als invalide of werkloze) of hij/zij was zelfstandige: In dit geval dient de overlevende echtgeno(o)t(e) zo vlug mogelijk een aanvraag om overlevingspensioen te doen bij de pensioendienst van het. Om het overlevingspensioen te bekomen dienen er enkele voorwaarden vervuld te zijn: - de overlevende echtgeno(o)t(e) moet ofwel 45 jaar oud zijn, ofwel minstens 1 kind ten laste hebben, ofwel 66 % invalide zijn; - op het ogenblik van overlijden moet men minstens één jaar gehuwd zijn, ofwel een kind ten laste hebben, ofwel zwanger zijn, ofwel moet het overlijden een gevolg zijn van een ongeval of beroepsziekte; Tel.: Pagina 12 van 24

13 - de overlevende echtgeno(o)t(e) kan gedurende een eenmalige periode van 12 al dan niet opeenvolgende kalendermaanden het overlevingspensioen cumuleren met een ziektevergoeding of werkloosheidsvergoeding. Het bedrag van het overlevingspensioen wordt dan herleid tot het bedrag van de inkomengarantie voor ouderen. - de overlevende echtgeno(o)t(e) mag slechts een beperkte beroepsactiviteit uitoefenen. Indien de overlevende echtgeno(o)t(e) niet aan de toekenningsvoorwaarden voldoet, kan hij/zij, onder bepaalde voorwaarden, tijdelijk genieten van het overlevingspensioen, d.w.z. het overlevingspensioen ontvangen gedurende een periode van 12 maanden. Derde mogelijkheid: De overledene was werkzaam in openbare dienst (staat, leger, onderwijs, enz.). In dit geval dient de overlevende echtgeno(o)t(e) zijn/haar aanvraag om overlevingspensioen te doen bij de dienst waar de ambtenaar was tewerkgesteld of een schriftelijke vraag te stellen bij de Pensioendienst voor de Overheidssector, Ontvangst Briefwisseling, Victor Hortaplein 40 bus 30 te 1060 Brussel, tel De mogelijkheid bestaat dat u recht heeft op een begrafenisvergoeding. U kunt deze aanvragen op bovenstaand adres. De begrafenisvergoeding wordt ongeveer 6 maanden na het overlijden uitbetaald. Voor inlichtingen i.v.m. uitbetalingen kan u terecht bij de Centrale Dienst voor Vaste Uitgaven, Kunstlaan 30 te 1040 Brussel, tel Tel.: Pagina 13 van 24

14 Achterstallen De achterstallen van de maand van het overlijden worden enkel nog aan de overlevende echtgeno(o)t(e) uitgekeerd. De andere mogelijke rechthebbende erfgenamen komen hiervoor dus niet meer in aanmerking. Toegelaten beroepsactiviteiten - voorafgaande verklaring U mag uw pensioen cumuleren met een toegelaten beroepsactiviteit. - Zowel de werkgever als de gepensioneerde moeten de beroepsactiviteit aan de pensioendienst aangetekend melden. De werknemer doet dit binnen de 30 dagen na de aanvang van de beroepsactiviteit of binnen de 30 dagen na de betekening van de pensioenbeslissing. De werkgever doet dit binnen de 30 dagen volgend op de datum van verzending van het aangetekend schrijven van de werknemer aan de werkgever. - De formulieren voor de aangifte van de beroepsactiviteit worden u bezorgd door de pensioenkas of kan u bekomen bij de pensioendienst van het. Interessante informatie vindt u op de verschillende websites: - RVP (Rijksdienst voor Pensioenen): - RSVZ (Rijksdienst voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen): - PDOS (Pensioendienst voor de Overheidssector): - SVB (Sociale Verzekeringsbank): Tel.: Pagina 14 van 24

15 2.18. Aangifte nalatenschap en successierechten Waar en wanneer de aangifte indienen? De aangifte van de nalatenschap dient te gebeuren binnen de 5 (of 6 of 7) maanden na het overlijden van uw familielid bij het kantoor van Registratie en Domeinen van de woonplaats van de overledene. Voor Bocholt is dit kantoor gevestigd: Stadsplein 1 bus 5 te 3960 Bree - tel , mail: Wie moet de aangifte indienen? Het opstellen van de aangifte van nalatenschap mag door de erfgenamen zelf gedaan worden. Een aangifteformulier kan u bekomen bij het Kantoor van Registratie en Domeinen. U kan zich eveneens wenden tot een notaris of een bevoegd persoon voor het vervullen van deze formaliteit. De keuze is volledig vrij. Welke documenten heeft u nodig voor het opstellen van een aangifte van een nalatenschap? - de volledige identiteit van de overledene - de volledige identiteit van alle erfgenamen - het testament en/of de gift tussen de echtgenoten - de levensverzekering(en) - de brandverzekering - een opgave van de onroerende goederen van de overledene (eigendomstitels, schatting van de waarde ) - een opgave van de roerende goederen van de overledene (globale waardebepaling van de meubels en de huisraad, de auto, kasbons, spaargelden en rekeningen ) - een opgave van de verkopen en/of schenkingen drie jaar voor het overlijden - een opgave van de hypothecaire en de persoonlijke leningen Tel.: Pagina 15 van 24

16 - een opgave van alle schulden die nog moeten betaald worden (begrafeniskosten, elektriciteit, gas, water, telefoon, onroerende voorheffing, hospitalisatie, thuisdiensten enz.). Het registratiekantoor kan u individueel inlichten wat het best is - deze informatie is gratis - maar opgelet de registratie maakt nooit de aangifte Specifieke situaties 1. Overlijden van beide echtgenoten Wanneer de beide echtgenoten (bv. ouders) zijn overleden, dienen de erfgenamen of naaste familieleden (bij minderjarige erfgenamen) in te staan voor het vervullen van de formaliteiten. 2. Overlijden van een kind Een aantal administratieve regelingen die in deze brochure vermeld staan, dienen getroffen te worden: - de aangifte en het zorgen voor vervoer en regeling van begrafenis wordt meestal geregeld door de begrafenisondernemer; - het ziekenfonds betaalt een begrafenisvergoeding naargelang de aanvullende verzekering; - naargelang de omstandigheden van overlijden kan een beroep gedaan worden op de familiale of de schoolverzekering; - verwittigen van het kinderbijslagfonds. 3. Overlijden door een ongeval, verdacht of gewelddadig overlijden Bij overlijden door een ongeval (bv. verkeersongeval) of van een verdacht of gewelddadig overlijden (bv. moord of zelfmoord), wordt de politie verwittigd, die het parket op de hoogte brengt. Tel.: Pagina 16 van 24

17 Het parket van de Procureur des Konings stelt een onderzoek in naar de doodsoorzaak en dient de toelating tot begraving te geven. 4. Overlijden in het buitenland De plaatselijke autoriteit van het land waar de persoon overleden is, neemt kennis van het overlijden en verwittigt de ambassade. Via de FOD-Buitenlandse Zaken (Dienst Burgerlijke Stand) wordt contact opgenomen met de familie. De familie staat in voor de begraving en neemt de beslissingen voor begraving ter plaatse of in België. - Begraving of crematie in België: de familie zorgt voor de transportkosten (kan ook de verzekering zijn). Vóór het vervoer van de overledene naar België kan plaatshebben, dient de plaatselijke autoriteit (wetsdokter) toelating tot begraving te geven. De ambassade levert een lijkentransportbrief af op voorwaarde dat een Belgische gemeente toelating tot begraving geeft. - U kan ook tegen vergoeding de begrafenis of crematie ter plaatse laten doen. Voor meer inlichtingen kan u zich wenden tot de FOD-Buitenlandse Zaken, Burgerlijke Stand, Egmont I, Karmelietenstraat 15 te 1000 BRUSSEL - tel Meer info: Tel.: Pagina 17 van 24

18 3. Adressen 3.1. Adressen i.v.m. administratie Adressen in België Fonds voor Arbeidsongevallen Troonstraat Brussel tel.: mail: Fonds voor Beroepsziekten Sterrenkundelaan Brussel tel.: mail: Kantoor van Registratie en Domeinen (registratiekantoor Bree) Stadsplein 1 bus Bree tel.: mail: Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers, Guffenslaan 24 (lokaal 4) 3500 Hasselt dinsdag van 9u00 tot 12u00 en van 14u00 tot 16u00 tel.: Tel.: Pagina 18 van 24

19 Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Trierstraat Brussel tel.: mail: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers De Schiervellaan Hasselt tel.: Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) Zuidertoren 1060 Brussel tel.: Rijksdienst voor Pensioenen Ridder Portmansstraat Hasselt tel.: Rijksdienst voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) Jan Jacobsplein Brussel tel.: Rijksdienst voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen Leopoldplein 16/5 3 e verd Hasselt tel Tel.: Pagina 19 van 24

20 Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) Victor Hortaplein 40 bus Brussel tel.: Vredegerecht Markt Bree tel.: e en 3 e woensdag van de maand van 10u30 tot 12u30 gratis consultaties door de balie van advocaten Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Directiegeneraal Personen met een handicap Administratief Centrum Kruidtuin Finance Tower Kruidtuinlaan 50 bus Brussel tel.: mail: Adressen in Nederland: Sociale Verzekeringsbank (AOW en ANW) Kantoor Buitenland Postbus CA Utrecht tel.: Sociale Verzekeringsbank (kinderbijslag) Postbus PA Eindhoven tel.: Tel.: Pagina 20 van 24

21 UWV (ziekte-uitkering) Postbus PH Eindhoven tel.: Stichting Bureau voor Belgische Zaken Postbus RC Breda tel.: Adressen i.v.m. hulpverlening Teleonthaal Limburg Toekomststraat Hasselt tel.: 106 of Team slachtofferhulp CAW Sonar Rozenstraat Hasselt tel.: Vereniging weduwen en weduwnaars (afdeling Maaseik-Neerpelt), Pellens Nelly Zandstraat Neerpelt tel.: Centrum Geestelijke Gezondheidzorg Dorpsstraat Overpelt tel.: Tel.: Pagina 21 van 24

22 D.A.G.G. Kapelstraat Lommel tel.: Adressen Bocholt Hebt u nog bijkomende inlichtingen nodig? Bocholt tel iedere voormiddag van uur tot uur dinsdagnamiddag van uur tot uur Spreekuren pensioendienst - Gemeentehuis, Dorpsstraat 16, dinsdag van uur tot en van uur tot uur tel.: ,, woensdag van uur tot uur tel.: Openingsuren dienst burgerzaken - Gemeentehuis, Dorpsstraat 16, iedere voormiddag van tot dinsdagnamiddag van tot tel.: Tel.: Pagina 22 van 24

23 Inhoudstafel 1. Wat gebeurt er automatisch? 1.1. De geneesheer De begrafenisondernemer Ministerie van financiën: registratiekantoor Kinderbijslagfonds Welke instanties moeten verwittigd worden? 2.1. Het gemeentebestuur De werkgever Bij werkloosheid De vakbond Arbeidsongeval Beroepsziekte Het ziekenfonds Studietoelagen Briefwisseling De financiële instelling (bank, post, ) De notaris Federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer De verzekeringsinstellingen: Neem contact op met uw verzekeraar Sociale huisvestingsmaatschappij Personen met een handicap Sociale voordelen Pensioenen Aangifte nalatenschap en successierechten Specifieke situaties Tel.: Pagina 23 van 24

24 3. Adressen 3.1. Adressen i.v.m. administratie Adressen i.v.m. hulpverlening Adressen Bocholt Tel.: Pagina 24 van 24

Wat te doen bij overlijden?

Wat te doen bij overlijden? Wat te doen bij overlijden? STAD GENK Wat te doen bij overlijen? 2 3 Wat gebeurt automatisch? 1. DE GENEESHEER stelt het overlijden vast 2. DE BEGRAFENISONDERNEMER doet aangifte van overlijden bij de Burgerlijke

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden?

Wat te doen bij overlijden? Wat te doen bij overlijden? Wat te doen bij overlijden Voorwoord Beste familielid Als iemand uit je naaste omgeving overlijdt, dan doet dat pijn. Naast het gemis, het grote verdriet, moet er ook administratief

Nadere informatie

Wat te doen bij een overlijden?

Wat te doen bij een overlijden? Wat te doen bij een overlijden?, tel.: 089 20 19 80 fax: 089 20 19 99 e-mail: info.ocmw@bocholt.be website: sociaalhuis.bocholt.be Beste familie, Namens het bestuur en het personeel van het OCMW willen

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden?

Wat te doen bij overlijden? Wat te doen bij overlijden? Inhoud Inleiding 2 Aangifte overlijden 3 Wie moet u op de hoogte brengen van een overlijden? 5 Financiële instellingen 5 Diensten voor pensioenen 7 Instelling voor oorlogsvergoedingen,

Nadere informatie

Verlies van een partner - Verwerking - Administratieve molen

Verlies van een partner - Verwerking - Administratieve molen Verlies van een partner - Verwerking - Administratieve molen Na het overlijden van je partner heb je heel wat te verwerken. Tegelijk wordt er wel van je verwacht dat je heel wat administratie in de gaten

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden

Wat te doen bij overlijden Wat te doen bij overlijden T +32(0)89 32 50 50 F +32(0)89 32 79 00 info@zol.be Campus Sint-Jan Schiepse bos 6 B 3600 Genk Campus Sint-Barbara Bessemerstraat 478 B 3620 Lanaken Medisch Centrum André Dumont

Nadere informatie

Een overlijden... Wat nu?

Een overlijden... Wat nu? Versie februari 2017 - objectid 230251 vzw Jessa Ziekenhuis Salvatorstraat 20, 3500 Hasselt, www.jessazh.be Vlaams PatiëntenPlatform vzw Groenveldstraat 15 3001 Heverlee Tel: 016 23 05 26 Email: info@vlaamspatientenplatform.be

Nadere informatie

Wegwijzer na het overlijden

Wegwijzer na het overlijden Wegwijzer na het overlijden Begrafenissen C. Haast & Zoon Kapelsestraat 20 Kleine Molenweg 190 2950 Kapellen 2940 Stabroek Centraal nummer: +32 (0)3 664 20 62 1 Inhoud: 1. De aangifte van overlijden 3

Nadere informatie

Wat te doen. bij overlijden? OCMW. Pantone 366 SINT-TRUIDEN. Pantone 361

Wat te doen. bij overlijden? OCMW. Pantone 366 SINT-TRUIDEN. Pantone 361 Wat te doen bij overlijden? OCMW SINT-TRUIDEN Pantone 366 Pantone 361 C18 - M0 C66 - M0 1 Inhoud 1. Voorwoord...3 2. Eerste formaliteiten 2.1. De geneesheer...4 2.2. De begrafenisondernemer...4 2.3. Het

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden?

Wat te doen bij overlijden? Wat te doen bij overlijden? Inhoud Voorwoord... 3 Eerste formaliteiten... 4 De geneesheer... 4 De begrafenisondernemer... 4 Het stadsbestuur... 4 De priester of de morele consulent... 5 Mogelijkheden betreffende

Nadere informatie

Wat na het overlijden van een dierbare? Praktische informatie in verband met de te treffen maatregelen bij een overlijden

Wat na het overlijden van een dierbare? Praktische informatie in verband met de te treffen maatregelen bij een overlijden Wat na het overlijden van een dierbare? Praktische informatie in verband met de te treffen maatregelen bij een overlijden Een geliefde verliezen door de dood is een pijnlijke ervaring. Als mens worden

Nadere informatie

Bondige wegwijzer bij overlijden

Bondige wegwijzer bij overlijden Informatiebrochure Als begrafenisonderneming in het Antwerpse weten wij dat het overlijden van een dierbare jammer genoeg gepaard gaat met een onvermijdelijke administratieve rompslomp. Alhoewel wij op

Nadere informatie

Bij Overlijden : te contacteren personen

Bij Overlijden : te contacteren personen Bij Overlijden : te contacteren personen Huisarts naam.. Telnr To do maakt medisch attest van overlijden op kent psychologen in de buurt, die u en uw kinderen kan ondersteunen. Begrafenisondernemer naam..

Nadere informatie

het overlijden moet worden gemeld en bankzaken

het overlijden moet worden gemeld en bankzaken 5Instanties waaraan het overlijden moet worden gemeld en bankzaken Erfgenamen, legatarissen of begiftigden die tot de nalatenschap komen en een netto-erfdeel verkrijgen, moeten op de waarde van dat netto-erfdeel

Nadere informatie

WAT TE DOEN BIJ EEN OVERLIJDEN?

WAT TE DOEN BIJ EEN OVERLIJDEN? 1. Bank en verzekering WAT TE DOEN BIJ EEN OVERLIJDEN? De erfgenamen moeten zelf contact opnemen met alle banken waar de overledene tegoeden had, zoals bankrekeningen, spaarrekeningen, depositoboekjes,

Nadere informatie

I OVERLIJDEN. Voor de regio Turnhout:

I OVERLIJDEN. Voor de regio Turnhout: 1 I OVERLIJDEN Een overlijden is altijd een beproeving voor de nabestaanden. Toch gaat het leven verder en moeten er een aantal formaliteiten vervuld worden. Hieronder vermelden wij er enkele ( zonder

Nadere informatie

Inlichtingen begrafenissen in concessies

Inlichtingen begrafenissen in concessies Gemeentebestuur van Jette Inlichtingen begrafenissen in concessies Mevrouw, Mijnheer, Een naaste verliezen is een pijnlijk moment. Met deze brochure wensen wij u te informeren en te begeleiden. Er moeten

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

Wat als uw dierbare overlijdt?

Wat als uw dierbare overlijdt? Wat als uw dierbare overlijdt? CAW-Sociale Dienst Vlaams Neutraal Ziekenfonds Statieplein 12 9300 Aalst 070 235 235 socialedienst@vnz235.be 1 Inhoud Voorwoord... 3 Wat als uw dierbare overlijdt?... 4 1.

Nadere informatie

Wat te doen na het overlijden van uw partner

Wat te doen na het overlijden van uw partner Wat te doen na het overlijden van uw partner 2 Als we afscheid moeten nemen van onze dierbaren Wanneer onze partner overlijdt, worden we als mens diep getroffen. Of hij/zij lang ziek geweest is dan wel

Nadere informatie

Inhoud INHOUDSOPGAVE

Inhoud INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 15 Wat na overlijden?... 17 Inleiding... 19 Checklist... 21 1. Vóór de uitvaart... 21 2. Vlak na de uitvaart... 21 3. Binnen bepaalde tijd... 22 HOOFDSTUK 1. Rond het overlijden...

Nadere informatie

Welk stelsel? Wanneer met pensioen gaan?

Welk stelsel? Wanneer met pensioen gaan? 1 Pensioen pensioen 1 Uw eerste bekommernis op pensioengerechtigde leeftijd is er vaak één van financiële aard. Aan de hand van een paar vragen proberen we u op de juiste weg te zetten voor het bekomen

Nadere informatie

Directie-generaal Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Directie-generaal Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Directie-generaal Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap)

Nadere informatie

U hebt iemand die u nabij stond verloren. Wat nu?

U hebt iemand die u nabij stond verloren. Wat nu? U hebt iemand die u nabij stond verloren. Wat nu? U hebt net een persoon die u nabij stond verloren. Onze oprechte deelneming Tijdens deze emotionele periode moet er heel wat geregeld worden en zit u

Nadere informatie

Verstappen. Wat te doen bij overlijden. uitvaartzorg. informatiebrochure. na t geroezemoes na t laatste sterkte viel de stilte stiller en stiller

Verstappen. Wat te doen bij overlijden. uitvaartzorg. informatiebrochure. na t geroezemoes na t laatste sterkte viel de stilte stiller en stiller na t geroezemoes na t laatste sterkte viel de stilte stiller en stiller Wat te doen bij overlijden informatiebrochure Verstappen uitvaartzorg na die stilte kwam de leegte leger en leger niets en niemand

Nadere informatie

Wat na overlijden. Rondom het levenseinde

Wat na overlijden. Rondom het levenseinde Wat na overlijden Rondom het levenseinde Inhoudstafel 1. Wat moet er gebeuren? 4 1.1 Aangifte van het overlijden 4 1.2 Praktische regelingen 4 2. Financiële gevolgen 6 2.1 Bank 6 2.2 De nalatenschap 6

Nadere informatie

Inhoud INHOUDSOPGAVE. I gids na overlijden I 7

Inhoud INHOUDSOPGAVE. I gids na overlijden I 7 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... Johan Dexters 15 Voorwoord... Frans Leenders 17 Inleiding... 19 Checklist... 21 1. Vóór de uitvaart... 21 2. Vlak na de uitvaart... 21 3. Binnen bepaalde tijd... 22 HOOFDSTUK

Nadere informatie

INFORMATIE BIJ HET OVERLIJDEN VAN UW FAMILIELID

INFORMATIE BIJ HET OVERLIJDEN VAN UW FAMILIELID INFORMATIE BIJ HET OVERLIJDEN VAN UW FAMILIELID Aan de familie, Vrienden van de overledene, De directie en de personeelsleden van de Europa Ziekenhuizen wensen hun oprechte deelneming te betuigen bij het

Nadere informatie

GIDS VOOR DE NABESTAANDEN

GIDS VOOR DE NABESTAANDEN GIDS VOOR DE NABESTAANDEN Overzicht van alle praktische en administratieve aspecten die je moet regelen bij het verlies van een ouder, partner of kind. Inhoud 1. Praktische en administratieve regelingen

Nadere informatie

Administratieve info na overlijden.

Administratieve info na overlijden. Administratieve info na overlijden. In deze folder vindt u een beknopte leidraad die u kan helpen bij de administratieve formaliteiten die bij een overlijden komen kijken. Aangifte van het overlijden De

Nadere informatie

Inhoud. Overlijdensaangifte. Schikkingen voor de teraardebestelling. Recht op tegemoetkomingen. Andere praktische regelingen

Inhoud. Overlijdensaangifte. Schikkingen voor de teraardebestelling. Recht op tegemoetkomingen. Andere praktische regelingen Inhoud Overlijdensaangifte Overlijden in Londerzeel p.5 Overlijden in een andere gemeente p.6 Overlijden in het buitenland p.6 Overlijden door ongeval, verdacht of gewelddadig overlijden p.6 Arbeidsongeval

Nadere informatie

INFORMATIE BIJ HET OVERLIJDEN VAN UW FAMILIELID

INFORMATIE BIJ HET OVERLIJDEN VAN UW FAMILIELID LA DÉCLARATION DE DÉCÈS 1 INFORMATIE BIJ HET OVERLIJDEN VAN UW FAMILIELID Aan de familie, Vrienden van de overledene, De directie, de artsen en de personeelsleden van de Europa Ziekenhuizen wensen hun

Nadere informatie

Bankzaken. 10 Andere organisaties en instellingen. 1 Wat gebeurt er met de bankzaken van de 1 overledene? Was de overledene cliënt bij KBC Bank?

Bankzaken. 10 Andere organisaties en instellingen. 1 Wat gebeurt er met de bankzaken van de 1 overledene? Was de overledene cliënt bij KBC Bank? 10 Andere organisaties en instellingen Als de abonnementen bij de telefoon-, gas- en elektriciteitsmaatschappij en de waterleidingmaatschappij op naam van de overledene stonden, breng die instellingen

Nadere informatie

Wat te doen bij een. overlijden

Wat te doen bij een. overlijden Wat te doen bij een overlijden Inhoud Hoe nu verder 4 Verpleegafdeling 4 Rouwkamer 4 Funerarium 4 Aangifte van overlijden 5 Documenten bij aangifte 5 De uitvaart 7 Kerkelijke uitvaart 7 Vrijzinnige uitvaart

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1/3 STUREN NAAR: Federale Pensioendienst Beroepsactiviteit en betaalwijze - P3121 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal

Nadere informatie

OVERLIJDEN EN ADMINISTRATIE

OVERLIJDEN EN ADMINISTRATIE DOSSIER OVERLIJDEN EN ADMINISTRATIE NUTTIGE INFORMATIE UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur ZULTE Schepen van Burgerlijke Stand: DE SMET Catherine 2012 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Een gids omtrent overlijden

Een gids omtrent overlijden Een gids omtrent overlijden Sociaal huis Kuurne april 2011 Voorwoord Iemand verliezen door een overlijden is altijd een pijnlijke gebeurtenis. Daarbij komt nog dat een aantal praktische problemen moeten

Nadere informatie

2 Een dierbare overlijdt

2 Een dierbare overlijdt 1. Vaststelling en aangifte van het overlijden 5 2. Bankzaken 6 Aangifte van het overlijden 6 Geblokkeerde rekeningen 6 Deblokkering van rekeningen 8 Fiscaal overzicht 8 Leefgeld 8 Kredieten 10 Inhoud

Nadere informatie

Nalatenschap: alles wat u moet weten

Nalatenschap: alles wat u moet weten Nalatenschap: alles wat u moet weten 1 Inleiding Als één van onze dierbaren overlijdt, bevindt ieder van ons zich in een kwetsbare positie. Zeker op emotioneel vlak. Bovendien worden we geconfronteerd

Nadere informatie

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Opgemaakt 06-02-2012, gebaseerd op een document van FOD Sociale Zekerheid Inhoudsopgave 1. Wat?...3 2. Waarvoor dient ze?...3 3. Heb ik recht op de parkeerkaart?...4

Nadere informatie

Een overlijden. Informatie en adviezen voor naasten. Jessa Ziekenhuis vzw. Dienst kwaliteit. versie januari 2016 (Object-ID 16875)

Een overlijden. Informatie en adviezen voor naasten. Jessa Ziekenhuis vzw.  Dienst kwaliteit. versie januari 2016 (Object-ID 16875) Een overlijden Heeft u opmerkingen of suggesties i.v.m. deze brochure? Geef ons gerust een seintje! Dienst kwaliteit E-mail: kwaliteit@jessazh.be Tel: 011 33 55 11 Informatie en adviezen voor naasten Jessa

Nadere informatie

Graag bedanken we de in deze brochure vermelde instanties die onze informatie nakeken en ons de nodige aanpassingen bezorgden.

Graag bedanken we de in deze brochure vermelde instanties die onze informatie nakeken en ons de nodige aanpassingen bezorgden. Achtste druk OCMW-brochure Wat te doen als iemand uit je gezin sterft? Grimbergen, september 2013 Wij zijn er ons van bewust dat dit boekje niet volledig kan zijn. Daarom vind je in deze brochure verschillende

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoud 1 Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid... 5 1.1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB)...

Nadere informatie

WEGWIJS NA EEN OVERLIJDEN

WEGWIJS NA EEN OVERLIJDEN WEGWIJS NA EEN OVERLIJDEN Informatiegids "Afscheid nemen is met zachte vingers, wat voorbij is, dichtdoen en verpakken in de goede gedachten der herinnering." Ward Bruyninckx in De dwaze weg Een overlijden

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1 / 3 1.1.1 Rijksdienst voor Pensioenen Controle ~ P132 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal nummer:.. -. 1 In te vullen

Nadere informatie

Overlegplatform slachtofferbejegening Halle Vilvoorde

Overlegplatform slachtofferbejegening Halle Vilvoorde Overlegplatform slachtofferbejegening Halle Vilvoorde 1 Inhoudstafel Inleiding...3 De eerste formaliteiten...4 Contact opnemen met de begrafenisondernemer...4 Aangifte van het overlijden op het gemeentehuis...4

Nadere informatie

NUTTIGE INFORMATIE UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR

NUTTIGE INFORMATIE UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR NUTTIGE INFORMATIE UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur ZULTE Schepen van Burgerlijke Stand 2014 INHOUDSTAFEL A. INLEIDING... 3 I WIE MOET ER ONMIDDELLIJK VERWITTIGD

Nadere informatie

Voorwoord. Bewaar dit boekje bij je belangrijke documenten, zodat het voor de nabestaanden steeds binnen handbereik is.

Voorwoord. Bewaar dit boekje bij je belangrijke documenten, zodat het voor de nabestaanden steeds binnen handbereik is. Voorwoord Doodgaan is nu niet direct een onderwerp waar we dagelijks over praten. Verdriet kunnen we niet wegnemen, hoe graag we het ook willen. Wel kunnen we via deze uitgave wijzen op een aantal belangrijke

Nadere informatie

WAT TE DOEN BIJ HET OVERLIJDEN VAN EEN DIERBARE? PRAKTISCHE GIDS

WAT TE DOEN BIJ HET OVERLIJDEN VAN EEN DIERBARE? PRAKTISCHE GIDS WAT TE DOEN BIJ HET OVERLIJDEN VAN EEN DIERBARE? PRAKTISCHE GIDS De bepalingen en de bedragen opgenomen in deze brochure zijn louter informatief. VIVIUM garandeert niet dat de informatie volledig en up-to-date

Nadere informatie

Een overlijden, wat nu?

Een overlijden, wat nu? www.cdsca-ocasc.be Praktische leidraad voor de nabestaanden Inhoud VOORWOORD... 4 WAT MOET IK DOEN WANNEER EEN DIERBARE OVERLIJDT?... 5 Een begrafenisondernemer contacteren... 5 Wat doet een begrafenisondernemer

Nadere informatie

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 2011-01-31 INHOUDSOPAVE 1. Wat? 2. Waarvoor dient ze? 3. Heb ik recht op de parkeerkaart? 4. Hoe kan ik de parkeerkaart aanvragen? 5. Hoe en wanneer krijg ik

Nadere informatie

I. ADMINISTRATIEVE VERPLICHTINGEN... 2 1. AANGIFTE VAN OVERLIJDEN... 2 2. SCHIKKINGEN VOOR DE TERAARDEBESTELLING... 3

I. ADMINISTRATIEVE VERPLICHTINGEN... 2 1. AANGIFTE VAN OVERLIJDEN... 2 2. SCHIKKINGEN VOOR DE TERAARDEBESTELLING... 3 29/07/2014 I. ADMINISTRATIEVE VERPLICHTINGEN... 2 1. AANGIFTE VAN OVERLIJDEN... 2 2. SCHIKKINGEN VOOR DE TERAARDEBESTELLING... 3 3. NALATENSCHAP EN SUCCESSIE... 5 4. Wie moet verwittigd worden?... 9 II.

Nadere informatie

INFORMATIE BIJ HET OVERLIJDEN VAN UW FAMILIELID

INFORMATIE BIJ HET OVERLIJDEN VAN UW FAMILIELID INFORMATIE BIJ HET OVERLIJDEN VAN UW FAMILIELID Aan de familie, Vrienden van de overledene, De directie en de personeelsleden van de Europa Ziekenhuizen wensen hun oprechte deelneming te betuigen bij het

Nadere informatie

2. Overlijden. 2.1 Formaliteiten

2. Overlijden. 2.1 Formaliteiten 2. Overlijden Het overlijden van een geliefde persoon brengt niet alleen heel wat emotionele problemen met zich mee, maar ook veel praktische beslommeringen. De meeste mensen laten die administratieve

Nadere informatie

Vertrouwelijke informatie. voor uw nabestaanden

Vertrouwelijke informatie. voor uw nabestaanden Vertrouwelijke informatie voor uw nabestaanden Inhoud Persoonlijke gegevens 4 De volgende personen/instanties dienen verwittigd te worden 6 Financiële instellingen en rekeningnummers 7 Verzekeringen 8

Nadere informatie

IWat te doen bij overlijden

IWat te doen bij overlijden IWat te doen bij overlijden (laatste update: 26/03/2013) Inleiding Wat zijn de meest dringende zaken nadat iemand overleden is? Een arts moet de dood vaststellen Waarschuw een begrafenisondernemer Waarschuw

Nadere informatie

DG Personen met een handicap. PARKEERKAART voor personen met een handicap

DG Personen met een handicap. PARKEERKAART voor personen met een handicap DG Personen met een handicap PARKEERKAART voor personen met een handicap Carte de stationnement pour personnes handicapées 2 1 Wat? Dit is een persoonlijke kaart die u bepaalde voordelen geeft bij het

Nadere informatie

Brochure. Na een overlijden. Coördinatie en Steundirectie Federale politie Asse

Brochure. Na een overlijden. Coördinatie en Steundirectie Federale politie Asse Brochure Na een overlijden Coördinatie en Steundirectie Federale politie Asse Inhoud Inleiding... 4 De eerste formaliteiten... 5 Contact op nemen met de begrafenisondernemer... 5 Aangifte van het overlijden

Nadere informatie

INFORMATIE BIJ HET OVERLIJDEN VAN UW FAMILIELID

INFORMATIE BIJ HET OVERLIJDEN VAN UW FAMILIELID INFORMATIE BIJ HET OVERLIJDEN VAN UW FAMILIELID Aan de familie, Vrienden van de overledene, De directie en de personeelsleden van de Europa Ziekenhuizen wensen hun oprechte deelneming te betuigen bij het

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden. ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden. ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoudstafel 1. Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid pag 1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden pag

Nadere informatie

Orgaandonatie en schenking van het lichaam aan de wetenschap

Orgaandonatie en schenking van het lichaam aan de wetenschap Het overlijden van uw partner moet zo snel mogelijk worden aangegeven bij de burgerlijke stand van de gemeente waar hij/zij overleden is en in de gemeente waar de begrafenis of de crematie zal plaatsvinden.

Nadere informatie

3. Wegwijs in het erfrecht a. Inleiding tot het erfrecht b. Een testament en waar vindt u het testament? c. Aanvaarden van de erfenis

3. Wegwijs in het erfrecht a. Inleiding tot het erfrecht b. Een testament en waar vindt u het testament? c. Aanvaarden van de erfenis Informatie: Inhoud 1. de eerste formaliteiten a. overlijdensaangifte bij het gemeentebestuur b. aangifte bij andere instanties c. de laatste rustplaats, nieuwe wetgeving en crematie d. donorschap 2. Hoe

Nadere informatie

Het verdriet kunt u hen niet besparen. De kosten en de zorgen wel.

Het verdriet kunt u hen niet besparen. De kosten en de zorgen wel. Het verdriet kunt u hen niet besparen. De kosten en de zorgen wel. Geen kosten of zorgen voor uw nabestaanden Families bijstaan tijdens een van de moeilijkste momenten uit hun leven. Dat is de specialiteit

Nadere informatie

Ouderdom Wonen in Nederland, werken in België

Ouderdom Wonen in Nederland, werken in België Ouderdom Wonen in Nederland, werken in België Inhoud Wie krijgt rustpensioen? 2 Hoeveel rustpensioen krijgt u? 2 Wanneer krijgt u uw rustpensioen? 2 Hoe vraagt u rustpensioen aan? 3 Wat als... 3 Al uw

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand

Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand Waarvoor zijn deze algemene voorwaarden? Deze algemene voorwaarden horen bij de verzekering Overlijdensbijstand van Hooghenraed. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Nalatenschap: alles wat u moet weten. ing.be/privatebanking

Nalatenschap: alles wat u moet weten. ing.be/privatebanking Nalatenschap: alles wat u moet weten ing.be/privatebanking 1 Inleiding Als één van onze dierbaren overlijdt, bevindt ieder van ons zich in een kwetsbare positie. Zeker op emotioneel vlak. Bovendien worden

Nadere informatie

VOORWOORD. Met deze brochure proberen wij U enige hulp te bieden.

VOORWOORD. Met deze brochure proberen wij U enige hulp te bieden. 2 VOORWOORD Bij de pijn en het verdriet van een overlijden komen nog een hele reeks administratieve en juridische beslommeringen waaruit de nabestaanden van de overledene moeten trachten wijs te raken

Nadere informatie

Nalatenschap: alles wat u moet weten

Nalatenschap: alles wat u moet weten Nalatenschap: alles wat u moet weten 1 Inleiding Als één van onze dierbaren overlijdt, bevindt ieder van ons zich in een kwetsbare positie. Zeker op emotioneel vlak. Bovendien worden we geconfronteerd

Nadere informatie

Versie van 14-11-2011 DEEL VI Titel II Hoofdstuk III De tegemoetkoming in de begrafeniskosten Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2.

Versie van 14-11-2011 DEEL VI Titel II Hoofdstuk III De tegemoetkoming in de begrafeniskosten Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Versie van 14-11-2011 DEEL VI Titel II Hoofdstuk III De tegemoetkoming in de begrafeniskosten Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Begunstigden 3. Voorwaarden 4. Begrafeniskosten 5. Bedrag

Nadere informatie

Infofiche Eindafrekening

Infofiche Eindafrekening Infofiche Eindafrekening Wat in geval van overlijden? PAB-stappenplan voor nabestaanden Laatst aangepast 31/08/2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemeen... 3 3. Indien budgethouder

Nadere informatie

Overlevingspensioenen van de overheidssector

Overlevingspensioenen van de overheidssector Juni 2014 Overlevingspensioenen van de overheidssector Pensioendienst voor de overheidssector PDOS Victor Hortaplein 40 bus 30 1060 Brussel www.pdos.fgov.be 2 3 Inhoudstafel Inleiding... 4 Enkele opmerkingen

Nadere informatie

Aanvraag om loopbaanonderbreking In her kader van ouderschapsverlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven

Aanvraag om loopbaanonderbreking In her kader van ouderschapsverlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven Aanvraag om loopbaanonderbreking In her kader van ouderschapsverlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven Indien u de voorwaarden wilt kennen om onderbrekingsuitkeringen te bekomen

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland

Arbeidsongeschikt Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland Arbeidsongeschikt Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland Inhoud In welk land bent u sociaal verzekerd? 2 Hoe zit het met uw ouderdomspensioen? 2 Hoe zit het met uw nabestaandenuitkering?

Nadere informatie

Federale Pensioendienst Zuidertoren 1060 Brussel Overlevingspensioenen van het ambtenarenstelsel

Federale Pensioendienst Zuidertoren 1060 Brussel  Overlevingspensioenen van het ambtenarenstelsel Federale Pensioendienst Zuidertoren 1060 Brussel www.pensioendienst.fgov.be Overlevingspensioenen van het ambtenarenstelsel Maart 2017 2 3 INHOUDSTAFEL Inleiding... 4 Enkele opmerkingen in verband met

Nadere informatie

Versie van DEEL VI Titel II Hoofdstuk III De tegemoetkoming in de begrafeniskosten Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2.

Versie van DEEL VI Titel II Hoofdstuk III De tegemoetkoming in de begrafeniskosten Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Versie van 11-09-2017 DEEL VI Titel II Hoofdstuk III De tegemoetkoming in de begrafeniskosten Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Begunstigden 3. Voorwaarden 4. Begrafeniskosten 5. Bedrag

Nadere informatie

*N * Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof voor de werknemers van de autonome overheidsbedrijven

*N * Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof voor de werknemers van de autonome overheidsbedrijven Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof voor de werknemers van de autonome overheidsbedrijven U wenst uw loopbaan geheel of gedeeltelijk te onderbreken in het kader van ouderschapsverlof

Nadere informatie

Sociale zekerheid in België

Sociale zekerheid in België Sociale zekerheid in België Woord vooraf Weinig mensen weten precies wat onze sociale zekerheid inhoudt. Nochtans kunnen wij dankzij dit systeem op een aantal instellingen rekenen die meer zekerheid garanderen

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site: www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

HET LEVENSEINDE. Een leidraad in moeilijke momenten

HET LEVENSEINDE. Een leidraad in moeilijke momenten HET LEVENSEINDE Een leidraad in moeilijke momenten COLOFON Het levenseinde is een publicatie van het gemeentebestuur Denderleeuw. Publicatiedatum januari 2009 Oplage 750 exemplaren Teksten Sociale Dienst

Nadere informatie

De erfgenamenfiche verzacht de administratieve pijn

De erfgenamenfiche verzacht de administratieve pijn De erfgenamenfiche verzacht de administratieve pijn Bij een overlijden worden de nabestaanden onvermijdelijk geconfronteerd met de bureaucratie. De notaris van plus magazine stelde een modelfiche op met

Nadere informatie

HET HANDVEST VAN DE SOCIAAL VERZEKERDE

HET HANDVEST VAN DE SOCIAAL VERZEKERDE HET HANDVEST VAN DE SOCIAAL VERZEKERDE Welk doel? Voor wie? Welke rechten? Nuttige informatie voor de sociaal verzekerde in België Welk doel? Het doel van het handvest van de sociaal verzekerde is u, als

Nadere informatie

Aanslagjaar Inkomsten 2015

Aanslagjaar Inkomsten 2015 Aanslagjaar 2017 - Inkomsten 2015 Teneinde uw aangifte zo voordelig mogelijk in te vullen, vragen wij u volgende vragenlijst aandachtig te lezen en VOLLEDIG in te vullen. Ontbrekende elementen kunnen de

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VERMINDERING SUCCESSIERECHTEN ARTIKEL 60BIS/3, 1, WETBOEK DER SUCCESSIERECHTEN FAMILIALE ONDERNEMING

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VERMINDERING SUCCESSIERECHTEN ARTIKEL 60BIS/3, 1, WETBOEK DER SUCCESSIERECHTEN FAMILIALE ONDERNEMING Brussel Fiscaliteit* Kruidtuinlaan 20 1035 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VERMINDERING SUCCESSIERECHTEN Waarvoor dient dit formulier? ARTIKEL 60BIS/3, 1, WETBOEK DER SUCCESSIERECHTEN FAMILIALE

Nadere informatie

Wij staan voor u klaar, ook in moeilijke tijden. Dat is het idee.

Wij staan voor u klaar, ook in moeilijke tijden. Dat is het idee. Wij staan voor u klaar, ook in moeilijke tijden. Dat is het idee. Rabobank. Een bank met ideeën. Informatie voor nabestaanden Wat komt er op u af als een naaste overlijdt? Wanneer iemand in uw omgeving

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE WAT BIJ EEN OVERLIJDEN?

INFORMATIEBROCHURE WAT BIJ EEN OVERLIJDEN? INFORMATIEBROCHURE WAT BIJ EEN OVERLIJDEN? Wat bij een overlijden? - 1 Colofon Een uitgave van het gemeentebestuur Sint-Lievens-Houtem Samenstelling: Dienst burgerlijke stand en communicatie Eindredactie:

Nadere informatie

HET LEVENSEINDE. Een leidraad in moeilijke momenten

HET LEVENSEINDE. Een leidraad in moeilijke momenten HET LEVENSEINDE Een leidraad in moeilijke momenten COLOFON Het levenseinde. Een leidraad in moeilijke momenten is een publicatie van het gemeentebestuur Denderleeuw. Publicatiedatum november 2011 (2e druk)

Nadere informatie

WAT TE DOEN BIJ OVERLIJDEN?

WAT TE DOEN BIJ OVERLIJDEN? WAT TE DOEN BIJ OVERLIJDEN? WAT TE DOEN BIJ OVERLIJDEN OCMW HOESELT - 1/43 WOORDJE VOORAF Tegen wil en dank moeten wij vroeg of laat afscheid nemen van iemand die ons erg dierbaar is. Op het moment dat

Nadere informatie

Wanneer bent u arbeidsongeschikt?

Wanneer bent u arbeidsongeschikt? Arbeidsongeschikt? Wanneer bent u arbeidsongeschikt? U bent arbeidsongeschikt als u door een ziekte, ongeval of zwangerschap (tijdelijk) niet kunt werken of stempelen en daardoor alle activiteiten moet

Nadere informatie

Wat te doen als iemand uit je gezin sterft?

Wat te doen als iemand uit je gezin sterft? Wat te doen als iemand uit je gezin sterft? Zesde druk OCMW-brochure Wat te doen als iemand uit je gezin sterft? Grimbergen, december 2008 Wij zijn er ons van bewust dat dit boekje niet volledig kan zijn.

Nadere informatie

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven U wilt uw loopbaan gedeeltelijk of volledig onderbreken en de financiële tussenkomst

Nadere informatie

STEUNAANVRAAG. Overleden op: / / In leven (*) Militair Lid Federale Politie

STEUNAANVRAAG. Overleden op: / / In leven (*) Militair Lid Federale Politie Fondation Général Baron de Greef Fondation d utilité publique Stichting Generaal Baron de Greef Stichting van openbaar nut STEUNAANVRAAG Belangrijke opmerking: De stichting doet, door het aanbieden van

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden? maart 2014

Wat te doen bij overlijden? maart 2014 Wat te doen bij overlijden? maart 2014 Inhoud Inleiding Wat zijn de meest dringende zaken nadat iemand overleden is? Een arts moet de dood vaststellen Waarschuw een begrafenisondernemer Waarschuw de uitvaartverzekering

Nadere informatie

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Inhoud Algemeen 2 Gezin 2 Medische zorg 3 Nabestaanden 3 Werkloos 4 Ziek of arbeidsongeschikt 5 Zwangerschap en bevalling 5 Zo blijft u op de hoogte

Nadere informatie

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven U wilt uw loopbaan gedeeltelijk of volledig onderbreken en de tussenkomst

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR GRENSARBEIDERS UIT BELGIE DIE IN NEDERLAND WILLEN WERKEN

INFORMATIE VOOR GRENSARBEIDERS UIT BELGIE DIE IN NEDERLAND WILLEN WERKEN INFORMATIE VOOR GRENSARBEIDERS UIT BELGIE DIE IN NEDERLAND WILLEN WERKEN LOON De hoogte van de lonen is vastgesteld in een CAO (Collectieve Arbeidsovereenkomst) of, omdat niet iedere werkgever een CAO

Nadere informatie

Voorbereiding van mijn aanvraag, Te bewaren

Voorbereiding van mijn aanvraag, Te bewaren FOD SOCIALE ZEKERHEID Directie-generaal Personen met een handicap 1712 Voorbereiding van mijn aanvraag, Te bewaren Verklaring voor het verkrijgen van een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) Deze

Nadere informatie

Loopbaanonderbreking / tijdskrediet

Loopbaanonderbreking / tijdskrediet Loopbaanonderbreking / tijdskrediet Informatie over uw loopbaanonderbreking tijdskrediet U kunt gedurende een bepaalde periode uw arbeidsprestaties volledig of gedeeltelijk onderbreken. Er zijn verschillende

Nadere informatie