Toestandsregulatie bij Kinderen met ADHD: een EEG-studie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toestandsregulatie bij Kinderen met ADHD: een EEG-studie"

Transcriptie

1 Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Academiejaar Eerste examenperiode Toestandsregulatie bij Kinderen met ADHD: een EEG-studie Masterproef neergelegd tot het behalen van de graad van master in de psychologie, afstudeerrichting klinische psychologie door Tessa Devriese Promotor: Prof. Dr. Roeljan Wiersema Begeleiding: Lic. Inez Buyck

2

3 VOORWOORD Bij het beëindigen van mijn masterproef wil ik graag nog een aantal mensen bedanken die mij doorheen dit maandenlange werken gesteund hebben. Zonder hen zou het mij immers nooit gelukt zijn deze masterproef voor te leggen. In de eerste plaats zou ik mijn promotor, Prof. Dr. Roeljan Wiersema, willen bedanken om me de kans te geven deze masterproef te maken, en voor het uitgebreide feedbackmoment en de goede adviezen die hij mij daarbij gegeven heeft. Daarnaast wil ik ook mijn thesisbegeleidster, Inez Buyck, bedanken voor al haar constructieve feedback van de afgelopen maanden, haar nuttige tips en snelle antwoorden op mijn ontelbare s en vragen. Verder wil ik mijn dank betuigen aan alle ouders en kinderen die op vrijwillige basis hebben deelgenomen aan het onderzoek, zonder hen kon deze masterproef in de eerste plaats niet verwezenlijkt worden. Ten slotte, wil ik ook mijn familie en vrienden bedanken die mij tijdens dit ganse proces gesteund hebben.

4 ABSTRACT Volgens de toestandsregulatie theorie ligt een gebrekkige toestandsregulatie aan de basis van de gedrags- en prestatiedeficieten van kinderen met ADHD. Evidentie hiervoor komt van studies die aantonen dat kinderen met ADHD gevoelig zijn voor de aanbiedingssnelheid van taken. Zij presteren typisch zwakker in trage dan in snelle condities, omdat deze een toestand van onderarousal zouden induceren die de kinderen met ADHD niet succesvol kunnen reguleren. Ook het EEG-gebaseerde hypoarousal model gaat ervan uit dat de frequent aangetoonde EEG-afwijkingen bij ADHD op onderarousal van het centrale zenuwstelsel duiden. Echter, de link tussen onderarousal op niveau van hersenactiviteit en op prestatieniveau werd nog nooit onderzocht, aldus was dit het doel van dit onderzoek. Elf kinderen met ADHD en 18 controlekinderen tussen 7 en 13 jaar oud werden onderzocht. Het EEG werd geregistreerd tijdens twee condities van een 0-back werkgeheugentaak met een verschillende aanbiedingssnelheid, namelijk tijdens een trage (6 s) en een snelle (2 s) conditie. Vervolgens werd het effect van deze directe arousal manipulatie op de prestaties en hersenactiviteit onderzocht. Uit de resultaten van dit onderzoek kon noch op prestatieniveau, noch op niveau van de hersenactiviteit besloten worden tot onderarousal bij kinderen met ADHD. Dit verschilt van de resultaten van de meeste studies die het effect van de aanbiedingssnelheid op de prestaties van kinderen met ADHD onderzocht hebben, alsook van de weinige onderzoeken die het EEG tijdens cognitieve taken hebben bekeken. Verschillende redenen kunnen aangehaald worden voor de uiteenlopende resultaten in de onderzoeken, zoals methodologische factoren en de heterogeniteit van ADHD.

5 INHOUDSTAFEL I. INLEIDING Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) Prevalentie en Comorbiditeit Etiologie en Neurologische Kenmerken van ADHD Psychologische Theorievorming omtrent het Centrale Deficit ADHD als Probleem in Executief Functioneren ADHD als Motivationeel Probleem ADHD als Probleem in de Toestandsregulatie Meting van Hersenactiviteit: EEG EEG-bevindingen bij ADHD Bevindingen bij Kinderen met ADHD Bevindingen bij Adolescenten met ADHD Bevindingen bij Volwassenen met ADHD EEG-gebaseerde Modellen van ADHD ADHD: een Vertraging in de Ontwikkeling ADHD: een Afwijking in de Ontwikkeling Mogelijke Verklaringen voor de Variabiliteit in EEG-bevindingen Voorliggend Onderzoek II. METHODE Deelnemers Apparatuur en Materiaal Metingen bij de Ouders en Leerkrachten Metingen bij de Kinderen Procedure EEG-data Reductie Statistische Analyse... 31

6 III. RESULTATEN Analyse van de Prestaties op de Trage en de Snelle 0-back Conditie Analyse van de Hersenactiviteit tijdens de Trage en de Snelle 0-back Conditie Correlaties tussen EEG- en Prestatieverschillen tussen de Trage en de Snelle 0- back Conditie IV. DISCUSSIE Bespreking van de Onderzoeksresultaten Prestaties op de Trage en de Snelle 0-back Conditie Hersenactiviteit tijdens de Trage en de Snelle 0-back Conditie Correlaties tussen de EEG- en Prestatieverschillen tussen de Trage en de Snelle 0- back Conditie Beperkingen en Sterktes van Voorliggend Onderzoek Theoretische en Klinische Implicaties Suggesties voor Toekomstig Onderzoek Conclusie V. REFERENTIES... 58

7 I. INLEIDING 1.1 Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is één van de meest voorkomende ontwikkelingsstoornissen en wordt gekenmerkt door symptomen van aandachtstekort, impulsiviteit en hyperactiviteit, die onaangepast zijn aan het ontwikkelingsniveau van het kind (American Psychiatry Association [APA], 2000). Volgens de tekstrevisie van de 4 e editie van de Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders (DSM-IV-TR) verschijnen deze gedragsdeficieten relatief vroeg in de kindertijd, typisch voor de leeftijd van 7 jaar. Verder wordt er een onderscheid gemaakt tussen drie subtypes: het predominante inattentieve subtype (ADD), het predominante hyperactieve/impulsieve type (ADHD/I), en het gecombineerde subtype (ADHD/C). Ook dienen de gedragskenmerken gedurende ten minste zes maanden en in minstens twee verschillende contexten (bv. op school en thuis) aanwezig te zijn en dienen er significante beperkingen in het sociale, schools- of beroepsmatig functioneren te zijn. Ten slotte, mogen de symptomen niet kunnen worden toegeschreven aan een andere (psychische) stoornis, zoals een pervasieve ontwikkelingsstoornis of schizofrenie. De ICD-10 (World Health Organization (WHO), 1993) beschrijft gelijkaardige kenmerken, maar spreekt van hyperkinetische stoornis in plaats van ADHD. Ook zijn de criteria strenger en wordt er geen opdeling gemaakt in subtypes (Antrop & Roeyers, 2003). Vele studies hebben het levensverloop van ADHD bestudeerd en concludeerden dat 60%-85% van de kinderen ook in hun tienerjaren blijft voldoen aan de ADHD-criteria (Barkley, 2006; Biederman et al., 1996). Bovendien blijft meer dan 50% van de adolescenten ook als volwassene nog last hebben van ADHD gerelateerde problematieken en symptomen (Barkley, 2006). Verschillende studies rapporteren associaties tussen ADHD en risico s op latere leeftijd, zoals antisociaal en crimineel gedrag, verwondingen en ongelukken (Barkley, 2004), drugs- en alcoholmisbruik, tienerzwangerschappen, alsook werk-, huwelijks- en gezondheidsproblemen (Barkley, Fischer, Smallish & Fletcher, 2006). De behandeling bestaat vaak uit psychofarmacologische en/of gedragstherapie, naast psycho-educatie over de stoornis voor kind, ouders, familie en leerkrachten. 1

8 Stimulantia blijken effectief om de symptomen te verlichten. Hierbij wordt methylfenidaat het meest gedocumenteerd (American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 2007). 1.2 Prevalentie en Comorbiditeit Uit epidemiologische studies blijkt dat ADHD een hoog prevalente stoornis is, die wereldwijd 4-7% van de kinderen beïnvloedt (Spencer, Biederman & Mick, 2007). De prevalentieschattingen variëren naargelang de gebruikte criteria. Zo schrijft de ICD-10 strengere diagnostische criteria voor dan de DSM-IV-TR, waardoor prevalentiecijfers gebaseerd op definities van de ICD-10 lager zullen zijn (Spencer et al., 2007). Er wordt aangenomen dat ADHD meer voorkomt bij jongens. Hierbij varieert het geslachtsratio tot 9:1 in klinische steekproeven, en 4:1 in epidemiologische studies (APA, 1994). Comorbiditeit is bij ADHD eerder regel dan uitzondering. Meer dan 80% van de kinderen met ADHD ontwikkelt minstens nog één andere psychiatrische stoornis en meer dan 50% wordt gediagnosticeerd met twee comorbide stoornissen (Barkley, Murphy & Fischer, 2008; Barkley, 2006). Plizska (2003) geeft een overzicht van vijf van de meest voorkomende comorbide psychiatrische stoornissen, namelijk gedragsstoornissen (ODD en CD), majeure depressieve stoornis, angststoornissen, bipolaire stoornis en ticstoornissen. Ook leerstoornissen worden frequent gerapporteerd (Pliszka, 2003). Het is belangrijk dat deze vroegtijdig gediagnosticeerd worden, aangezien ze de ernst van de symptomen, het dagdagelijks functioneren, de behandeling en de prognose kunnen beïnvloeden (Connor, Edwards & Fletcher, 2003). 1.3 Etiologie en Neurologische Kenmerken van ADHD Bij de etiologie van ADHD spelen waarschijnlijk zowel genetische, als omgevingsfactoren een rol. Dat er bij ADHD sprake is van een sterke genetische bijdrage, blijkt uit tweelingstudies die de erfelijkheid schatten op 70 à 80% (American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 2007). Verschillende genen zouden betrokken zijn, hierbij wordt het dopamine receptor D4 gen het meest gerapporteerd (Faraone & Mick, 2010). Bij de omgevingsinvloeden gaat het zowel om pre- en peri-, als postnatale factoren, zoals foetale blootstelling aan alcohol, nicotine, benzodiazepines en een laag geboortegewicht. Ook de vroegkinderlijke blootstelling aan toxische 2

9 hoeveelheden lood en bepaalde reacties op voeding, evenals verworven hersenziekten en letsels worden vermeld (American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 2007; Spencer et al., 2007). Vele studies hebben gefocust op het identificeren van de neurale structuren die gerelateerd zijn aan de gedrags- en neuropsychologische tekorten van ADHD. Initieel onderzoek concentreerde zich voornamelijk op hersengebieden die betrokken zijn bij aandacht, executief functioneren, werkgeheugen, motorische controle, responsinhibitie, en/of beloning/motivatie, aangezien het bij ADHD zou gaan om deficieten in deze domeinen (Bush, Valera & Seidman, 2005). Hierbij ging het om de dorso- en ventrolaterale prefrontale cortex, de anterieure cingulate cortex en het striatum. Er werd dan ook gesuggereerd dat ADHD gepaard gaat met structurele en functionele abnormaliteiten in deze fronto-striatale hersencircuits. Voor deze hypothese werd reeds veel evidentie gevonden vanuit structureel en functioneel beeldvormend onderzoek (Seidman, Valera & Makris, 2005). Over het algemeen lijkt er sprake te zijn van hypoactivatie van het fronto-striatale netwerk bij verschillende neuropyschologische taken (Bush et al., 2005). Er worden eveneens kleinere volumes in deze gebieden vastgesteld (Spencer et al., 2007). Meer en meer worden ook wijdverspreide abnormaliteiten in andere hersengebieden gerapporteerd, waaronder de pariëtale cortex, de thalamus, het corpus callosum en het cerebellum (Seidman et al., 2005; Spencer et al., 2007). 1.4 Psychologische Theorievorming omtrent het Centrale Deficit De conceptualisatie van ADHD is de afgelopen decennia sterk gewijzigd en er zijn reeds talrijke theorieën ontwikkeld die allen op zoek zijn naar hét centrale deficit dat de neuropsychologische en gedragssymptomen, alsook de prestatiedeficieten op taken zou kunnen verklaren. Bovendien dient dit centrale mechanisme universeel te zijn, d.w.z. dat het een verklaring zou bieden voor de symptomen van alle kinderen met ADHD. Daarnaast dient het kerndeficit specifiek te zijn, waarmee bedoeld wordt dat het niet zou voorkomen bij andere stoornissen, evenals stabiel en persistent doorheen de ontwikkeling (Wilcutt, Doyle; Nigg, Faraone & Pennington, 2005). Vandaag de dag domineren drie opvattingen de literatuur. Deze gaan ofwel uit van een deficit in executief functioneren, ofwel van een verschillend motivationeel functioneren, 3

10 ofwel van een probleem in de toestandsregulatie. In wat volgt, worden deze theorieën besproken ADHD als Probleem in Executief Functioneren Binnen deze stroming wordt de visie van Barkley (1997) het belangrijkst geacht. Hij stelt in zijn model gedragsinhibitie centraal dat uit drie functies bestaat: inhibitie van een automatische respons, inhibitie van een aan de gang zijnde actie en interferentiecontrole. Vervolgens linkt Barkley deze inhibitie aan vier executieve functies (EF) die gesitueerd zijn binnen het motorisch systeem, namelijk werkgeheugen (non-verbaal), interne spraak (verbaal werkgeheugen), zelfregulatie van affect, motivatie en arousal, en reconstitutie. Doorheen de kindertijd zouden deze vier EF zich van extern naar intern ontwikkelen en verwerft het inhibitiesysteem controle over het motorisch systeem, waardoor uitstel van onmiddellijke behoeftebevrediging, en dus zelfregulatie mogelijk wordt. Cruciaal binnen zijn theorie is dat de EF, om optimaal te presteren, afhangen van het inhibitiesysteem. Bij ADHD is er volgens Barkley sprake van een primaire disfunctie in de inhibitie, waardoor er secundaire deficieten ontstaan in de vier EF. De aandachtsproblemen beschouwt hij dus als het gevolg van een zwakkere gedragsinhibitie. Het model van Barkley is reeds uitvoerig onderzocht geweest en er is evidentie voor EF-deficieten die gerelateerd zijn aan responsinhibitie (Pennington & Ozonoff, 1996). Willcut et al. (2005) hebben een meta-analyse uitgevoerd van 83 studies die EFmetingen hebben afgenomen van groepen met en zonder ADHD. Ze concludeerden dat er bij de ADHD-groepen significante tekorten waren op alle 13 onderzochte taken. Er was sprake van medium effect-sizes ( ). De sterkste en meest consistente effecten werden gevonden voor metingen van responsinhibitie, vigilantie, werkgeheugen en planning. Echter, minder dan één op twee van de kinderen met ADHD vertoonde significante deficieten op eender welke EF-taak en de correlaties tussen ADHD symptomen en scores op EF-taken waren typisch significant, maar klein (r = ). Er werd dan ook besloten dat EF-deficieten noch een noodzakelijke, noch een voldoende oorzaak zijn van ADHD bij alle individuen met deze stoornis. In een meta-analytische review van 13 studies over het executief functioneren bij volwassenen met ADHD (Boonstra, Oosterlaan, Sergeant & Buitelaar, 2005), werden naast EF-variabelen, ook 4

11 niet-ef-metingen opgenomen. De resultaten over het EF-domein stemden overeen met die van bij kinderen met ADHD, namelijk dat er verschillen zijn tussen ADHD en controlegroepen met betrekking tot inhibitie, verbale vloeiendheid en set shifting. Echter wat betreft de Stroop-taak, een meting van responsinhibitie, bleken de volwassenen met ADHD slechter te presteren op alle taakcondities, niet enkel op de inhibitieconditie. Het effect van deze conditie was bovendien niet langer significant na controle voor de prestatie op een andere conditie (namelijk het benoemen van kleuren). Ook waren de effectgroottes tussen EF en niet-ef variabelen gelijkaardig. Volwassenen met ADHD blijken dus problemen te hebben binnen verschillende domeinen, niet enkel binnen dat van het executief functioneren ADHD als Motivationeel Probleem Binnen deze opvatting is de delay aversion hypothese (Sonuga-Barke, 1994) de meest bekende. Hierbij worden ADHD gedragingen als functionele expressies van een onderliggende motivationele stijl beschouwd. Kinderen met ADHD zijn immers gemotiveerd om uitstel en wachten te vermijden of te ontvluchten. Het gaat hier dus niet om een niet kunnen wachten, maar om een niet willen wachten. Wanneer kinderen met ADHD de keuze hebben tussen onmiddellijkheid en uitstel, zullen ze kiezen voor onmiddellijkheid. Wanneer deze keuze niet beschikbaar is, zullen ze actie uitvoeren op de omgeving om de subjectieve perceptie van tijd tijdens het wachten te reduceren. De ADHD symptomen zijn hier het resultaat van. EF-deficieten zijn volgens dit model eerder secundaire effecten van de aversie voor uitstel en wachten (Sonuga-Barke, Wiersema, van der Meere & Roeyers, 2010). Ondersteuning voor deze hypothese komt van verschillende studies. Zo is er vrij consistente evidentie voor een effect van uitstel, voorafgaand aan beloningen, op de responsen en keuzes van kinderen met ADHD (Tripp & Alsop, 2001). Dit wordt vaak gekarakteriseerd door een voorkeur voor kleine onmiddellijke beloningen over grotere beloningen op langere termijn (Marco et al., 2009). In een studie van Antrop et al. (2006), waarbij uitstel niet vermeden kon worden, nam de voorkeur voor grotere beloningen op langere termijn toe wanneer de kinderen de mogelijkheid kregen tot bijkomende stimulatie. De predicties van de delay aversion hypothese zijn consistent met resultaten van verschillende onderzoeksparadigma s (Sonuga-Barke et al., 2010). 5

12 Zo reageren kinderen met ADHD inadequaat op een onverwachte situatie van uitstel (Bitsakou, Antrop, Wiersema & Sonuga-Barke, 2006) en op uitdoving van beloning (Sagvolden, Aase, Zeiner & Berger, 1998). Ook vertonen ze meer activiteit dan controlesubjecten tijdens uitstel (Antrop, Roeyers, Van Oost & Buysse, 2000) en zijn ze bevooroordeeld voor taakresponsen die gekoppeld zijn aan onmiddellijke beloningen (Tripp & Alsop, 2001). Kinderen met ADHD zijn eveneens ongewoon vigilant voor uitstelgerelateerde cues (Sonuga-Barke, De Houwer, De Ruiter, Azensten & Holland, 2004). Echter, hoewel de effecten over het algemeen robuust lijken, is er een grote mate aan variabiliteit doorheen studies, met een aantal onderzoeken die wijzen op negatieve bevindingen (Bidwell, Willcut, DeFries & Pennington, 2007; Scheres et al., 2006). Bovendien zijn de effect-sizes matig, wat neuropsychologische heterogeniteit suggereert en erop wijst dat slechts een subset van kinderen met ADHD deze aversie voor uitstel vertoont (Sonuga-Barke et al., 2010). Een studie van Solanto et al. (2001) heeft zowel voor de disinhibitie hypothese, als de delay aversion hypothese evidentie gevonden en vormde de basis voor het dual pathway model (Sonuga-Barke, 2002b), dat de theorieën integreert en twee onafhankelijke routes naar ADHD suggereert. In navolging van dit model werd zeer recent een triple pathway model voorgesteld, waarin men veronderstelt dat temporele verwerkingsdeficieten een derde dissocieerbare neuropsychologische component van ADHD zouden omvatten (Sonuga-Barke, Bitsakou & Thompson, 2010) ADHD als Probleem in de Toestandsregulatie Gedurende de laatste 25 jaar werd vaak gesuggereerd dat ADHD geassocieerd is met een hersentoestand van hypoarousal (Loo et al., 2009). De optimale stimulatie theorie van Zentall en Zentall (1983) is één van de eerste modellen en beschouwt ADHD symptomen als functionele responsen op een chronische toestand van onderarousal. Latere theorieën, zoals het toestandsregulatie model (Sergeant 2000, 2005), hebben hier een top-down executief controlenetwerk aan toegevoegd dat het niveau van arousal reguleert. De toestandsregulatie theorie gaat ervan uit dat een niet-optimale energetische toestand de ADHD-deficieten kan verklaren en is gebaseerd op het cognitief-energetisch model van Sanders (1983), weergegeven in figuur 1. Sanders (1983) stelt dat de 6

13 efficiëntie van informatieverwerking bepaald wordt door zowel procesfactoren, als toestandsfactoren (arousal, activatie en effort). De procesfactoren bestaan uit 3 stadia: stimulus encodering, zoeken in het geheugen en het motorisch organiseren van de respons. De beschikbaarheid van deze processen is gerelateerd aan de arousal en activatie niveaus. Hierbij wordt arousal gedefinieerd als een tijdsgebonden, fasische fysiologische respons op input, terwijl activatie refereert naar een langdurige en vrijwillige bereidheid tot actie (Pribam & McGuiness, 1975). Effort is noodzakelijk om te voldoen aan taakvereisten en te compenseren bij een suboptimale toestand van arousal en/of activatie. Het effortsysteem staat onder controle van een evaluatiemechanisme, dat de huidige toestand van de arousal en activatie niveaus nagaat. De toestandsregulatie theorie stelt dat kinderen met ADHD moeilijkheden ondervinden in het behouden van een optimale activatietoestand, mogelijk door inefficiënte extra effort allocatie. Ze slagen er niet in extra inspanningen te leveren in situaties waarin dit vereist is. Figuur 1. Het cognitief-energetisch model van Sanders (1983) Evidentie voor deze theorie komt voornamelijk van studies die aantonen dat de prestatie van kinderen met ADHD afhankelijk is van de aanbiedingssnelheid van stimuli (Sergeant, 2005), dit bij een variëteit aan taken, waaronder testen van gezichtsherkenning (Chee, Logan, Schachar, Lindsay & Wachsmuth, 1989), Go/No-Go tests (Börger & van der Meere, 2000), de Continuous Performance Test (Purvis & Tannock, 2000) en de stop-taak (Scheres, Oosterlaan & Sergeant, 2001). Kinderen met ADHD presteren typisch zwakker in condities met een trage aanbiedingssnelheid, 7

14 tegenover matige en snelle condities (Sergeant, Geurts, Huijbregts, Scheres & Oosterlaan, 2003). Evidentie komt ook van een aantal event-related potential (ERP) studies. Zo hebben Wiersema, van der Meere, Roeyers, Van Coster en Baeyens (2006b) aangetoond dat kinderen met ADHD hogere reactietijden en een kleinere pariëtale P3 amplitude vertoonden in een trage dan in een snellere aanbiedingsconditie. Aangezien verondersteld wordt dat de P3 amplitude de hoeveelheid geïnvesteerde effort in een taak reflecteert, concludeerden de onderzoekers dat de kinderen met ADHD in de trage conditie te weinig effort konden alloceren. De prestaties in de snelle conditie waren niet ondermijnd, omdat dit voor deze kinderen een optimale energetische toestand zou zijn. Bovendien bleef dit deficit persisteren tot in de volwassenheid (Wiersema, van der Meere, Antrop & Roeyers, 2006a). Volgens het cognitief-energetisch model beïnvloedt de aanbiedingssnelheid het motorisch activatie niveau. Het activatie niveau neemt toe met stijgende aanbiedingssnelheid, terwijl een trage aanbieding een toestand van onderactivatie induceert. De meeste evidentie suggereert dat toestandsregulatie problemen bij ADHD gerelateerd zijn aan problemen van onderarousal of -activatie. Voor een toestand van overactivatie bestaat nog te weinig evidentie (Johnson, Wiersema & Kuntsi, 2009). Ondanks de empirische ondersteuning, blijven fundamentele vragen met betrekking tot het toestandsregulatiemodel bestaan. Zo kunnen deficieten bij het activatiesysteem om verschillende redenen verschijnen, waarover het model geen predicties maakt. Mogelijks is het activatiesysteem zelf minder stabiel en meer onderhevig aan veranderingen in de omgeving, anderzijds is het ook mogelijk dat het minder efficiënt gemoduleerd wordt door het effortsysteem. Ook is het onduidelijk in welke mate het gebrek aan evidentie voor overactivatie te wijten is aan methodologische problemen in de studies, eerder dan een echte afwezigheid van het effect (Sonuga-Barke et al., 2010). Afwijkingen in de hersenactiviteit bij personen met ADHD, zoals die frequent worden teruggevonden door studies die het elektroencefalogram (EEG) onderzocht hebben, worden door sommigen eveneens geïnterpreteerd als een problematische toestandsregulatie. In wat volgt, wordt hier dieper op ingegaan. 8

15 1.5 Meting van Hersenactiviteit: EEG Om de hersenactiviteit van mensen met ADHD in kaart te brengen, wordt vaak gebruik gemaakt van elektroencefalografie (EEG). Op basis van de gedragsproblemen kan men immers niet achterhalen welke onderliggende hersenprocessen precies verstoord zijn (Barry, Clarke & Johnstone, 2003). EEG-metingen zijn non-invasief, weinig gevoelig aan artefacten van oogbewegingen, bevatten geen radioactieve isotopen en worden gekenmerkt door een uitstekende temporale resolutie. De spatiale resolutie (d.w.z. waar het EEG-signaal afkomstig van is) is wel zwakker (Loo & Barkley, 2005). Om een EEG-meting te bekomen worden elektroden op de hoofdhuid geplaatst. De signalen worden versterkt en weergegeven als hersengolven. Deze worden gekenmerkt door twee parameters: amplitude (d.w.z. hoe sterk de golf is) en frequentie. Bij EEG-onderzoek wordt vaak gekeken naar de activiteit binnen een bepaalde frequentieband. Frequentie verwijst naar het aantal oscillaties (of cycli) binnen een bepaalde tijdsperiode (bv. 4 cycli per seconde) en wordt uitgedrukt in Hertz (Hz). EEG-patronen bestaan uit een combinatie van verschillende frequentiebanden, waarvan sommige duidelijk visueel onderscheiden kunnen worden, namelijk alfa-, beta-, thetaen delta-frequentiebanden. Bepaalde toestanden zijn geassocieerd met een bepaalde frequentieband (Loo & Barkley, 2005). Zo worden alfa-golven, variërend tussen 8-12 Hz, geobserveerd wanneer een persoon de ogen gesloten heeft of in rust is, maar wel alert. Beta-golven van 12,5-30 Hz duiden op mentale of fysieke activiteit. Wanneer personen slaperig of onoplettend zijn, wordt vaak activiteit in de theta-band waargenomen. De frequentie hiervan varieert van 4-7,5 Hz. Ten slotte is delta-activiteit geassocieerd met een toestand van slaap of bewusteloosheid. Deze worden gekenmerkt door een frequentie van 0,5 tot 4 Hz. Naast het bestuderen van activiteit in de individuele frequentiebanden, zijn ook theta/beta en theta/alfa verhoudingen vaak onderzocht geweest. Hierbij zou de theta/beta ratio het niveau van corticale arousal reflecteren en de theta/alfa ratio het niveau van vertraging van maturatie (Monastra, Lubar & Linden, 2001). 9

16 1.6 EEG-bevindingen bij ADHD Nagenoeg vijftig jaar aan EEG-onderzoek heeft aangetoond dat er bij ADHD sprake is van abnormaliteiten in de elektrische hersenactiviteit. Dit werd voornamelijk onderzocht in rustcondities, waarbij subjecten de ogen gesloten of open hebben. Studies waarbinnen het EEG ook onderzocht werd tijdens het uitvoeren van taken, worden minder frequent gerapporteerd. Met betrekking tot de trage hersengolven, en dan voornamelijk met betrekking tot theta-activiteit, zijn de resultaten vrij consistent. Vooral wat betreft de snellere hersengolven zijn de bevindingen minder duidelijk Bevindingen bij Kinderen met ADHD Doorheen de literatuur worden tijdens rustcondities een aantal consistente verschillen in hersenactiviteit aangetoond tussen kinderen met ADHD en typisch ontwikkelende kinderen. Uit de review van Barry et al. (2003) blijkt dat de meeste studies bij kinderen met ADHD verhoogde niveaus van trage golfactiviteit vastgesteld hebben, waarbij verhoogde (frontale) theta-activiteit de meest consistente bevinding is (Chabot & Serfontein, 1996; Barry et al., 2010). Ook de theta/beta en theta/alfa ratio s blijken betrouwbare metingen te zijn om te differentiëren tussen ADHD en controlesubjecten (Clarke et al., 2001a; Monastra et al., 2001). Wat betreft de overige frequentiebanden, lopen de bevindingen meer uiteen. Zo werd een verhoogde delta-activiteit met veel minder consistentie gerapporteerd (Barry et al., 2003; Barry et al., 2010). Ook inzake de beta-activiteit zijn de resultaten gemengd. Sommige studies hebben een gereduceerde beta-activiteit aangetoond in frontale en centrale regio s (Clarke, Barry, McCarthy & Selikowitz, 2001a; Barry et al., 2010; Mann, Lubar, Zimmerman, Miller & Muenchen, 1992), andere niet (Kuperman, Johnson, Arndt, Lindgren & Wolraich, 1996). Met betrekking tot alfa-activiteit zijn de bevindingen eveneens inconsistent, waarbij sommigen een verhoogde alfa-activiteit gerapporteerd hebben (Chabot & Serfontein, 1996; Clarke et al., 2001a), anderen een vermindering (Clarke et al., 2001a,b) en nog anderen die geen verschillen (Bresnahan, Anderson & Barry, 1999) gevonden hebben tussen kinderen met ADHD en controles. Over de hersenactiviteit tijdens het uitvoeren van cognitieve taken worden veel minder studies teruggevonden. Janzen, Gaap, Stephanson, Marshall en Fitzsimmons (1995) 10

17 onderzochten kinderen met ADHD en een controlegroep tijdens een ogen-gesloten rustconditie, lezen en tekenen. Tijdens deze condities vertoonden de kinderen met ADHD een globaal hogere theta-activiteit. Verschillen met betrekking tot de beta-band waren verwaarloosbaar. Ook werd een significant hoger theta/beta ratio gevonden bij de ADHD-groep. Swartwood, Swartwood, Lubar en Timmermann (2003) hebben EEGverschillen bij kinderen met ADHD en een controlegroep onderzocht tijdens een ogenopen rustconditie en vijf cognitieve taken, namelijk tijdens lezen, tekenen, luisteren naar een verhaal, een codeertaak van de WISC-R en de Raven s Progressive Matrices. Bij de ADHD-groep was er sprake van significant hogere frontale delta-activiteit tijdens het luisteren naar een verhaal, en verhoogde posterieure alfa-activiteit tijdens de rustconditie en de codeertaak. Tijdens het lezen vertoonden zij verminderde frontale alfa-activiteit in vergelijking met de controlegroep Bevindingen bij Adolescenten met ADHD Zoals bij kinderen zijn de resultaten met betrekking tot theta-activiteit bij adolescenten behoorlijk consistent. Hobbs, Clarke, Barry, McCarthy en Selikowitz (2007) onderzochten adolescenten met ADHD tijdens een ogen-gesloten rustconditie en kwamen tot de bevinding dat zij meer trage golfactiviteit vertoonden, en een hoger theta/beta ratio. In een studie waarin geslachtsverschillen onderzocht werden tijdens een ogen-gesloten rustconditie (Hermens, Kohn, Clarke, Gordon & Williams, 2005), vond men dat mannen met ADHD verhoogde globale theta-activiteit produceerden, terwijl vrouwen verhoogde frontale theta-activiteit vertoonden. Ook Lazzaro et al. (1999) observeerden verhoogde theta-activiteit tijdens een ogen-open rustconditie. Echter, zoals bij kinderen, zijn de resultaten voor de alfa- en beta- frequentiebanden doorgaans meer uiteenlopend. Zo werd de ADHD groep bij Lazarro et al. (1999) gekarakteriseerd door een hogere alfa- en een lagere beta-activiteit, terwijl Hobbs et al. (2007) zowel met betrekking tot de alfa-, als beta-golven geen verschillen vonden. 11

18 1.6.3 Bevindingen bij Volwassenen met ADHD Het EEG werd minder frequent onderzocht bij volwassenen met ADHD dan bij kinderen en de onderzoeksresultaten zijn vaker ambigu. Bresnahan en Barry (2002) en Bresnahan, Barry, Clarke & Johnstone (2006) onderzochten volwassenen met ADHD tijdens een ogen-open rustconditie en vonden een verhoogde power in de trage frequentiebanden (delta en theta), evenals een verhoogde theta/beta ratio in vergelijking met een controlegroep. De bevindingen met betrekking tot de alfa- en beta-banden waren minder consistent. Bij Bresnahan en Barry (2002) vertoonde de ADHD-groep een verhoogde alfa- en beta-activiteit tegenover de controlegroep, terwijl Bresnahan et al. (2006) geen verschillen in alfa (absoluut en relatief) en absolute beta-activiteit vonden. Een recente studie (Koehler et al., 2009) onderzocht het EEG tijdens een ogengesloten rustconditie, die zowel voor als na een cognitieve taak werd afgenomen. Naast verhoogde theta-activiteit, werd er bij de ADHD-groep ook meer alfa-activiteit geobserveerd dan bij de controlegroep, dit zowel in frontale, centrale, als posterieure regio s. Voor de overige frequentiebanden werden geen verschillen vastgesteld. Van Dongen-Boomsma et al. (2010) bestudeerden de hersenactiviteit in beide rustcondities, voorafgaand aan een cognitieve taak, en kwamen tot de bevinding dat er in beide condities met betrekking tot alfa-activiteit geen verschillen waren tussen de groepen, maar observeerden bij de ADHD-groep wel een grotere alfa-attenuatie van de ogengesloten naar de ogen-open conditie. Er zijn weinig studies voorhanden die het EEG onderzocht hebben tijdens het uitvoeren van taken en de bevindingen op dit vlak zijn erg uiteenlopend. White, Hutchens en Lubar (2005) bestudeerden het EEG van een ADHD- en controlegroep tijdens 3 taken. Ten eerste tijdens de Paced Auditory Serial Addition Task (PASAT), die peilt naar auditieve aandacht en informatieverwerking. Ten tweede tijdens de Wisconsin Card Sorting Test (WCST), die flexibel en abstract redeneren nagaat. Ten slotte werd ook de Integrated Visual and Auditory Continuous Performance Test afgenomen (IVA), een auditieve en visuele continue prestatietest. Bij beide groepen werd een hogere thetaactiviteit geconstateerd tijdens de IVA in vergelijking met de WCST. De volwassenen met ADHD vertoonden tijdens de IVA ook meer alfa-activiteit dan bij de WCST. De theta/beta en hoge alfa/lage beta ratio s varieerden eveneens doorheen de verschillende 12

19 taken (WSCT en IVA) en tussen groepen, echter na verder onderzoek bleek de theta/beta ratio niet langer significant te zijn. De alfa/beta ratio was bij de ADHD-groep hoger dan bij de controlegroep, echter de verschillen benaderden slechts statistische significantie. Loo et al. (2009) onderzochten het EEG in beide rustcondities en tijdens het uitvoeren van een Continuous Performance Test (CPT). Tijdens de ogen-gesloten rustconditie en de CPT werd er bij de ADHD-groep minder alfa-activiteit vastgesteld dan bij de controlegroep. Bij de ADHD subjecten was er eveneens sprake van een hogere beta-activiteit tijdens de ogen-open rustconditie en de CPT. Met betrekking tot theta-activiteit werden geen significante groepsverschillen geobserveerd. Uit de studies bij kinderen, adolescenten en volwassenen met ADHD kan men besluiten dat de verhoogde theta-activiteit een behoorlijk consistente bevinding is doorheen de literatuur. Vooral wat betreft de alfa- en beta-frequentiebanden zijn de bevindingen minder duidelijk. 1.7 EEG-gebaseerde Modellen van ADHD Hoewel verschillende studies een aantal consistente EEG-resultaten rapporteren, blijft er onzekerheid bestaan over wat deze bevindingen precies betekenen bij ADHD. Op basis van de EEG-studies zijn twee grote modellen naar voor geschoven: enerzijds het maturational lag model, waarin het gaat om een achterblijven van de ontwikkeling, anderzijds het developmental deviation model van ADHD, waarin men uitgaat van een afwijkende ontwikkeling. Binnen dit laatste model kan eveneens het hypoarousal model gesitueerd worden. In wat volgt, worden deze modellen besproken ADHD: een Vertraging in de Ontwikkeling Volgens dit model is ADHD het resultaat van een vertraging in de ontwikkeling van het centrale zenuwstelsel. Kinderen met ADHD ontwikkelen zich op een manier die niet leeftijdsadequaat, maar wel normaal is bij jongere kinderen. Vanuit een elektrofysiologisch perspectief vereist dit model dat EEG-metingen van een kind met ADHD als normaal beschouwd kunnen worden bij jongere kinderen. Onderzoeken hebben aangetoond dat EEG-frequenties toenemen in functie van de leeftijd, waarbij trage golfactiviteit vervangen wordt door snellere hersengolven (Matthis, Scheffner, 13

20 Benninger, Lipinski & Stolzis, 1980). Hierbij ontwikkelen de frequentiebanden volgens specifieke progressieve trends. Delta-, theta- en alfa-activiteit ontwikkelen eerst in occipitale gebieden en vervolgens in pariëtale, centrale en frontale regio s. Betaactiviteit, daarentegen, is eerst aanwezig in centrale hersengebieden, gevolgd door posterieure en frontale regio s (Gasser, Jennen-Steinmetz, Sroka, Verleger & Mocks, 1988). Posterieure regio s ontwikkelen vroeger dan frontale gebieden en frontale regio s ontwikkelen ook trager (Clarke et al., 2001a). Indien er bij ADHD sprake zou zijn van een tragere EEG-ontwikkeling, zou voorspeld kunnen worden dat de activiteit in frontale regio s als laatste normale niveaus zou bereiken. Zo interpreteerden Clarke, Barry, McCarthy en Selikowitz (1998) hun bevindingen van verhoogde frontale theta en gereduceerde beta volgens dit model. Ook Lazarro et al. (1998) observeerden een verhoogde absolute theta- en alfa1-activiteit in frontale regio s, naast een gereduceerde relatieve beta in posterieure regio s bij adolescenten met ADHD, en interpreteerden deze bevindingen volgens dit model. Deze visie kan eveneens verklaren waarom het hyperactief/impulsief gedrag typisch daalt met de leeftijd: wanneer een kind met ADHD ouder wordt, ontwikkelt het centrale zenuwstelsel tot een leeftijdsadequaat niveau en treedt er bijgevolg een reductie in hyperactiviteit op. Echter, een groot probleem voor dit model is dat ADHD ook voorkomt bij volwassenen. Conceptueel gezien is het immers onmogelijk om een ontwikkelingsvertraging te hebben die blijft duren tot in de volwassenheid (Clarke, Barry, McCarthy, Selikowitz & Johnstone, 2008) ADHD: een Afwijking in de Ontwikkeling Binnen deze visie veronderstelt men dat ADHD resulteert uit een abnormaliteit in het functioneren van het centrale zenuwstelsel. Elektrofysiologische metingen worden niet als normaal beschouwd, op eender welke leeftijd. Klinkerfuss, Lange, Weinberg en O Leary vonden reeds in 1965 dat 90% van de kinderen met hyperactiviteit abnormaliteiten had in het EEG. Wanneer de EEG s onderzocht werden binnen leeftijdsgroepen, werd vastgesteld dat de verhoogde trage-golfactiviteit noch toenam, noch afnam met de leeftijd. Dit indiceerde dat het EEG van deze kinderen niet veranderde, en ondersteunde het model dat uitgaat van een afwijkende ontwikkeling. Clarke et al. (2001b) hebben, in navolging van hun studie in 1998, ook gemiddelde metingen van de frequentiebanden opgenomen. Omwille van groepsverschillen in de 14

INVLOED VAN SPEELTIJD OP HET GEDRAG VAN KINDEREN MET ADHD

INVLOED VAN SPEELTIJD OP HET GEDRAG VAN KINDEREN MET ADHD FACULTEIT GENEESKUNDE EN GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN Academiejaar 2008-2009 INVLOED VAN SPEELTIJD OP HET GEDRAG VAN KINDEREN MET ADHD Frederick SMET Promotor: Dr. Inge Antrop Scriptie voorgedragen in de 2

Nadere informatie

Masterthesis: Impulsiviteit, Agressiviteit. Craving. Ingrid Breedvelt 272821 Erasmus Universiteit Rotterdam Psychologie, 2006

Masterthesis: Impulsiviteit, Agressiviteit. Craving. Ingrid Breedvelt 272821 Erasmus Universiteit Rotterdam Psychologie, 2006 Masterthesis: Impulsiviteit, Agressiviteit & Craving Ingrid Breedvelt 272821 Erasmus Universiteit Rotterdam Psychologie, 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding...blz. 3 1.1 Alcoholverslaving..blz. 5 1.2 Craving..blz.

Nadere informatie

MEDICATIE BIJ ADHD: EEN ANALYSE VAN KLASSIEK GEBRUIKTE STIMULANTIA EN ATOMOXETINE

MEDICATIE BIJ ADHD: EEN ANALYSE VAN KLASSIEK GEBRUIKTE STIMULANTIA EN ATOMOXETINE FACULTEIT GENEESKUNDE EN GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN Academiejaar 2010-2011 MEDICATIE BIJ ADHD: EEN ANALYSE VAN KLASSIEK GEBRUIKTE STIMULANTIA EN ATOMOXETINE Steffen WESTELINCK Promotor: Prof. Dr. Romain

Nadere informatie

Inventariserend onderzoek naar psycho-educatief materiaal voor ADHD in het Nederlands taalgebied

Inventariserend onderzoek naar psycho-educatief materiaal voor ADHD in het Nederlands taalgebied Inventariserend onderzoek naar psycho-educatief materiaal voor ADHD in het Nederlands taalgebied Campus St.-Jorisstraat Auteur: Inès Vanmarcke Begeleider: Séverine Van De Voorde Bachelorproef voorgedragen

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Academiejaar 2011 2012 DE MEDICALISERING VAN ADHD

UNIVERSITEIT GENT. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Academiejaar 2011 2012 DE MEDICALISERING VAN ADHD UNIVERSITEIT GENT Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Academiejaar 2011 2012 DE MEDICALISERING VAN ADHD De economische impact op het budget voor gezondheidszorg in België Masterproef voorgelegd

Nadere informatie

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. Academiejaar 2012-2013. Eerste examenperiode

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. Academiejaar 2012-2013. Eerste examenperiode Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Academiejaar 2012-2013 Eerste examenperiode Het effect van oudertraining gericht op de stimulatie van vroege sociaal-communicatieve vaardigheden bij

Nadere informatie

ADHD. dossier adhd en middelengebruik. V.U.: Frieda Matthys Vanderlindenstraat 15 1030 Brussel

ADHD. dossier adhd en middelengebruik. V.U.: Frieda Matthys Vanderlindenstraat 15 1030 Brussel V.U.: Frieda Matthys Vanderlindenstraat 15 1030 Brussel ADHD dossier adhd en middelengebruik Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw Vanderlindenstraat 15 1030 Brussel T 02 423 03 33 F 02

Nadere informatie

Het optreden van vermoeidheid in vragenlijsten.

Het optreden van vermoeidheid in vragenlijsten. UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2008 2009 Het optreden van vermoeidheid in vragenlijsten. Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in de bedrijfseconomie

Nadere informatie

Sharena Veldhuizen Studentnummer: 274046 Masterthesis Erasmus Universiteit Rotterdam Instituut Psychologie Begeleider: Samantha Bouwmeester

Sharena Veldhuizen Studentnummer: 274046 Masterthesis Erasmus Universiteit Rotterdam Instituut Psychologie Begeleider: Samantha Bouwmeester Psychopathie bij Adolescenten die geplaatst zijn in een Justitiële Jeugdinrichting. De relatie met een gedragsstoornis en aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) Sharena Veldhuizen Studentnummer:

Nadere informatie

Dyslexie en aandachtsconcentratie. De relatie tussen de aandachtsconcentratie en het werkgeheugen bij kinderen met dyslexie.

Dyslexie en aandachtsconcentratie. De relatie tussen de aandachtsconcentratie en het werkgeheugen bij kinderen met dyslexie. Dyslexie en aandachtsconcentratie De relatie tussen de aandachtsconcentratie en het werkgeheugen bij kinderen met dyslexie Scriptie voor het doctoraalexamen Orthopedagogiek Radboud Universiteit Nijmegen

Nadere informatie

Diagnostiek. Voorwoord. Inleiding

Diagnostiek. Voorwoord. Inleiding Diagnostiek Voorwoord Inleiding Intelligentie en aanpassingsvermogen o Definities van licht verstandelijke beperking en zwakbegaafdheid o Intelligentie Beschikbaar testmateriaal Inschatten van het IQ op

Nadere informatie

Inventarisatie Diagnostiek bij LVB. Versie 1.0 December 2013

Inventarisatie Diagnostiek bij LVB. Versie 1.0 December 2013 Inventarisatie Diagnostiek bij LVB Versie 1.0 December 2013 1 Inhoud Inhoud... 2 Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Intelligentie en aanpassingsvermogen... 6 1.1 Definities van licht verstandelijke beperking

Nadere informatie

Symposium ADHD, stand van zaken

Symposium ADHD, stand van zaken Symposium ADHD, stand van zaken Vrijdag 19 november 2010 Congrescentrum Ter Elst, Kattenbroek 1, 2650 Edegem 3 Inhoudstafel Werkwijze Programma Plenaire lezingen Marina Danckaerts ADHD: stand van zaken

Nadere informatie

Begeleiding van kinderen en jongeren met ADHD in de eerste lijn.

Begeleiding van kinderen en jongeren met ADHD in de eerste lijn. Begeleiding van kinderen en jongeren met ADHD in de eerste lijn. Pieterjan Geusens, KU Leuven. Wouter Peters, KU Leuven. Promotor: Prof. Dr. Aertgeerts Bert, KU Leuven. Master of Family Medicine Masterproef

Nadere informatie

De validiteit en de betrouwbaarheid van de diagnose ADHD bij volwassenen

De validiteit en de betrouwbaarheid van de diagnose ADHD bij volwassenen De validiteit en de betrouwbaarheid van de diagnose ADHD bij volwassenen Een literatuurstudie door P.C.M. Herpers en J.K. Buitelaar Gepubliceerd in 1996, no. 11 Samenvatting De laatste tijd zijn er toenemend

Nadere informatie

De relatie tussen emotieregulatie en externaliserend probleemgedrag bij kinderen met ADHD en de invloed van leeftijd en sekse.

De relatie tussen emotieregulatie en externaliserend probleemgedrag bij kinderen met ADHD en de invloed van leeftijd en sekse. Faculteit der Sociale Wetenschappen Departement Pedagogische Wetenschappen Afdeling Orthopedagogiek De relatie tussen emotieregulatie en externaliserend probleemgedrag bij kinderen met ADHD en de invloed

Nadere informatie

Ongewenst seksueel contact bij homo- en biseksuele mannen

Ongewenst seksueel contact bij homo- en biseksuele mannen Ongewenst seksueel contact bij homo- en biseksuele mannen Eindverhandeling tot master in de klinische psychologie Student:Kim Van Walle Promotor: Prof. Dr. Andries Organisatie:Sensoa Academiejaar: 2009-2010

Nadere informatie

Person-vocation fit over de tijd: werknemers op zoek naar congruentie

Person-vocation fit over de tijd: werknemers op zoek naar congruentie Universiteit Gent Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen Academiejaar 2012-2013 Eerste examenperiode Person-vocation fit over de tijd: werknemers op zoek naar congruentie Masterproef neergelegd

Nadere informatie

Alcoholgebruik en jongeren onder de 16 jaar. Schadelijke effecten en effectiviteit van alcoholinterventies

Alcoholgebruik en jongeren onder de 16 jaar. Schadelijke effecten en effectiviteit van alcoholinterventies Alcoholgebruik en jongeren onder de 16 jaar Schadelijke effecten en effectiviteit van alcoholinterventies Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van: het ministerie van VWS Samenstelling: Jacqueline Verdurmen

Nadere informatie

Leerlingen met ADHD in de Basisschool

Leerlingen met ADHD in de Basisschool Leerlingen met ADHD in de Basisschool Marina Danckaerts 1 ADHD is nog steeds een controversieel concept. Deze bijdrage wil leerkrachten voorbij die controverse gidsen en een aantal rationele argumenten

Nadere informatie

Linda Gerth-Verhoeve, Annemiek Elling-de Boer 300/11/2007/3

Linda Gerth-Verhoeve, Annemiek Elling-de Boer 300/11/2007/3 ZonMw Laan van Nieuw Oost Indië 334 2593 CE Den Haag Postbus 93 245 2509 AE Den Haag Telefoon 070 349 51 11 Fax 070 349 51 00 E-mail geestkracht@zonmw.nl Eindredactie: Linda Gerth-Verhoeve, Annemiek Elling-de

Nadere informatie

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Academiejaar 2007-2008 Eerste Examenperiode WAT DENKEN EN DOEN PROACTIEVE MENSEN?

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Academiejaar 2007-2008 Eerste Examenperiode WAT DENKEN EN DOEN PROACTIEVE MENSEN? Wat denken en doen proactieve mensen? i Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Academiejaar 2007-2008 Eerste Examenperiode WAT DENKEN EN DOEN PROACTIEVE MENSEN? Scriptie neergelegd tot het

Nadere informatie

Is er bij mensen met een verstandelijke beperking een verband tussen het disharmonisch profiel, gedragsproblematiek en overvraging?

Is er bij mensen met een verstandelijke beperking een verband tussen het disharmonisch profiel, gedragsproblematiek en overvraging? Is er bij mensen met een verstandelijke beperking een verband tussen het disharmonisch profiel, gedragsproblematiek en overvraging? DOCTORAALSCRIPTIE ORTHOPEDAGOGIEK AFDELING PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN

Nadere informatie

SAMENVATTING In deze studie wordt de factor intelligentie onderzocht op drop-out gedrag bij cliënten van de Forensische verslavingskliniek Piet Roorda, onderdeel van Tactus Verslavingszorg. De populatie

Nadere informatie

Effecten van sport en bewegen op de basisschool Voorstudie naar de relatie tussen sport en bewegen op school en schoolprestaties.

Effecten van sport en bewegen op de basisschool Voorstudie naar de relatie tussen sport en bewegen op school en schoolprestaties. Effecten van sport en bewegen op de basisschool Voorstudie naar de relatie tussen sport en bewegen op school en schoolprestaties Dorine Collard Sofie Boutkan Lisanne Grimberg Jo Lucassen Koen Breedveld

Nadere informatie

Leerlingen met aandachts- en werkhoudingsproblemen of met een diagnose van ADHD in het gewoon secundair onderwijs

Leerlingen met aandachts- en werkhoudingsproblemen of met een diagnose van ADHD in het gewoon secundair onderwijs Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2014-041 datum : 2014-06-18 gewijzigd : contact : Dienst leerlingen en schoolorganisatie,

Nadere informatie

BIOPSYCHOLOGISCHE DETERMINANTEN VAN ANTISOCIAAL EN CRIMINEEL GEDRAG

BIOPSYCHOLOGISCHE DETERMINANTEN VAN ANTISOCIAAL EN CRIMINEEL GEDRAG Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving ONDERZOEKSRAPPORT in opdracht van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling BIOPSYCHOLOGISCHE DETERMINANTEN VAN ANTISOCIAAL EN CRIMINEEL GEDRAG

Nadere informatie

Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel

Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel Samengesteld door leden van het consortium Cognitieve Revalidatie (in alfabetische volgorde): Drs. D. Boelen Prof. Dr. W. Brouwer Drs. B. Dijkstra

Nadere informatie

Multidisciplinaire richtlijn. Addendum depressie bij jeugd

Multidisciplinaire richtlijn. Addendum depressie bij jeugd Multidisciplinaire richtlijn Addendum depressie bij jeugd 2009 Colofon Initiatief ZonMw Financier ZonMw Organisatie Trimbos-instituut Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO Projectleiding Daniëlle

Nadere informatie

Drop-out in de hulpverlening onder cannabisverslaafden

Drop-out in de hulpverlening onder cannabisverslaafden Drop-out in de hulpverlening onder cannabisverslaafden Een onderzoek naar de motivatie voor behandeling Loes Hagenauw (S1740741) Begeleiders: Drs. Frank Brook Dr. René Veenstra Augustus 2010 Master Sociologie

Nadere informatie