Vragenlijst dossieronderzoek beoordelingsopdrachten 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vragenlijst dossieronderzoek beoordelingsopdrachten 2008"

Transcriptie

1 Vragenlijst dossieronderzoek beoordelingsopdrachten 2008 Naam vragenlijst: Vertrouwelijk Deze vragenlijst is opgezet ten behoeve van dossieronderzoeken inzake opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten aangevangen in 2007 en afgerond in De relevante beroepsregels voor beoordelingsopdrachten kunnen afhankelijk van de aanvaarding of voltooiing van de opdracht worden gevonden in: Verordening Gedragscode (VGC) (de hoofdstukken A1 en B1); Standaard 2400 inzake opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten. De grondslagen en essentiële werkzaamheden uit de NVCOS moeten worden geïnterpreteerd in de context van de (niet vetgedrukte) toelichtingen en uiteenzettingen die nadere uitleg geven over de toepassing ervan Koninklijk NIVRA. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd (waaronder begrepen het opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand) en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch of geluidsband of op welke andere wijze danook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants. Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, kan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden niet worden ingestaan en aanvaardt het Koninklijk NIVRA deswege geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventueelvoorkomende fouten en onvolledigheden.

2 Identificatie 1. Accountantskantoor 1.1. Naam van het accountantskantoor 1.2. Kantoornummer 2. Kenmerken cliënt accountantskantoor 2.1. Soort cliënt 2.2. Dossiercode 2.3. Boekjaar 2.4. Omzet / Balanstotaal Omzet Balanstotaal 2.5. Gemiddeld aantal personeelsleden (voor rechtspersonen) 2.6. Branche Huidig boekjaar x Vorig boekjaar 2.7. Geef een korte omschrijving van de activiteiten van de onderneming 3.1. Datum opmaak jaarrekening 3.2. Datum afgifte beoordelingsverklaring 4. Declaratieomvang 5. Geef een korte omschrijving van de van de inhoud van de opdracht Deze beschrijving omvat het doel van de opdracht, het object van onderzoek en, waarop van toepassing, het door de opdracht bestreken tijdvak (indien anders dan boekjaar). Tevens aangeven of sprake is van de beoordeling van een groepsonderdeel en of er een afzonderlijke verklaring moet worden verstrekt over het groepsonderdeel.

3 Doel van de opdracht De periode waarop betrekking Is sprake van een groepsonderdeel 6. Belangrijke posten uit de jaarrekening: Indien sprake is van een geconsolideerde jaarrekening geniet het de voorkeur om te selecteren vanuit de geconsolideerde jaarrekening en daarna, indien nodig, af te zakken naar één van de werkmaatschappijen. Met deze methodiek wordt beoogd dat ook posten die slechts voorkomen op het niveau van de holding in de selectie kunnen vallen. Balansposten x Winst en verliesrekening x Eindverantwoordelijk accountant 8. Samenstelling team en deskundigheidsniveau

4 A.1. Algemeen Fundamentele beginselen (NVCOS ) A.1.1. Blijkt uit het dossier dat de accountant heeft voldaan aan de regelgeving zoals opgenomen in de Verordening Gedragscode (VGC)? De accountant dient te voldoen aan de regelgeving zoals opgenomen in de Verordening Gedragscode (VGC). Volgens deze Verordening past de accountant te allen tijde het conceptueel raamwerk toe (handhaving van de fundamentele beginselen, te weten:onafhankelijkheid, integriteit, objectiviteit, deskundigheid en zorgvuldigheid, geheimhouding en professioneel gedrag en houdt hij zich aan de gedragscode voor de openbaar accountant. Indien zich in bovengemelde zaken bedreigingen voordoen dienen de nodige waarborgen getroffen te worden om de gebeurtenissen of situaties die leiden tot een bedreiging weg te nemen of tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen. Onafhankelijkheid (NVCOS ) A.1.2. Blijkt uit het dossier dat de accountant heeft voldaan aan de regelgeving zoals opgenomen in de Nadere voorschriften onafhankelijkheid van de openbaar accountant (RA s) (NVO)? Het is van belang dat de accountant die betrokken is bij een opdracht in voldoende mate beoordeeld of aan de Nadere voorschriften onafhankelijkheid van de accountant wordt voldaan, waarbij wordt vastgelegd of sprake is van omstandigheden die de onafhankelijkheid bedreigen, op welke wijze met potentiële bedreigingen is omgegaan en, indien er significante bedreigingen zijn gesignaleerd, welke waarborgen zijn getroffen om het onafhankelijkheidsrisico te vermijden. Hierbij moet ook gedacht worden aan bedreigingen door declaratieomvang en tariefstelling (zie in dit verband ook de VGC B.1 240). Zie ook de vragen A.3. tot en A.5. (NVO) A.1.3. Heeft de accountant, indien van toepassing, beoordeeld of een bestaand of potentieel, direct of indirect financieel belang in de cliënt een bedreiging vormt voor zijn onafhankelijkheid en zijn waar nodig adequate waarborgen getroffen?

5 Er is sprake van een onaanvaardbare bedreiging voor de onafhankelijkheid van de bij de assuranceopdracht betrokken accountant, indien: Een persoon die deel uitmaakt van het assurance team; Een persoon die deel uitmaakt van de hiërarchische structuur; of De accountantspraktijk waarbij de accountant werkzaam is of waaraan hij is verbonden: - een direct financieel belang in de cliënt bezit; - een indirect financieel belang in de cliënt bezit dat voor tenminste een van de partijen van niet te verwaarlozen betekenis is; Een gezinslid van een persoon die deel uitmaakt van het team een financieel belang in de cliënt bezit, tenzij het belang van te verwaarlozen betekenis is. (NVO hoofdstuk 4.) A.1.4. Heeft de accountant, indien van toepassing, beoordeeld of financiële, zakelijke, arbeids -, familie -, nauwe persoonlijke relaties en (mogelijke) juridische procedures tussen enerzijds de accountant, het opdrachtteam, de accountantspraktijk of een persoon die in een zodanige positie verkeert dat hij de uitkomst van de assuranceopdracht kan beïnvloeden en anderzijds de cliënt, of de leiding ervan een bedreiging vormen voor zijn onafhankelijkheid en zijn waar nodig adequate waarborgen getroffen? Financiële belangen in een Assurance cliënt (4.1.); Zakelijke relaties met een Assurance cliënt (4.2.); Dienstverband en het vervullen van een beheersfunctie (4.3.); Indiensttreding bij een accountantspraktijk (4.4.); Familie en nauwe persoonlijke relaties (4.5.); (Mogelijke) juridische procedures met een Assurance cliënt (4.6.) (NVO hoofdstuk 5) A.1.5. Heeft de accountant, indien de beoordelingsopdracht wordt gecombineerd met overige vormen van dienstverlening, de bedreiging van deze combinaties voor zijn onafhankelijkheid beoordeeld, inclusief de verhouding tussen het totale bedrag aan vergoedingen en de totale inkomsten en indien nodig adequate waarborgen getroffen? (NVCOS ) A.1.6. Heeft de accountant de beoordelingsopdracht in overeenstemming met de COS 2400 uit gevoerd?

6 de accountant dient de beoordelingsopdracht te plannen en uit te voeren met een professioneel - kritische instelling en te onderkennen dat zich omstandigheden kunnen voordoen die ertoe leiden dat het te onderzoeken financiële overzicht onjuistheden van materieel belang bevat. Om in de beoordelingsverklaring de )negatief geformuleerde) beperkte mate van zekerheid te kunnen uitspreken, dient de openbaar accountant voornamelijk door het inwinnen van inlichtingen en het uitvoeren van cijferanalyses voldoende onderbouwing te verkrijgen om conclusies te kunnen trekken. A.2. Opdrachtaanvaarding (NVCOS 200, 210; VGC B tot en met ; NVO hoofdstuk 2 e.v.) A.2.1. Is er sprake van een nieuwe opdracht? Aanvaarden van een cliënt (VGC B en 210.2) A.2.2. Heeft de accountant alvorens hij een relatie met een cliënt aangaat beoordeeld of dit leidt tot een bedreiging zoals verwoord in de VGC? De betrokkenheid van de potentiële cliënt, zijn eigenaar, zijn bestuur of de aard van de door hen uitgeoefende activiteiten bij onwettige activiteiten, zoals bij: - witwassen van gelden; - misleidende of discutabele methoden van financiële verslaggeving. (VGC B en 210.4) A.2.3. Heeft de accountant waarborgen getroffen die de bedreiging wegnemen of terugbrengen tot een aanvaardbaar niveau indien blijkt dat sprake is van een bedreiging van niet te verwaarlozen betekenis? Het verkrijgen van kennis over en inzicht in de potentiële cliënt, de eigenaar en leidinggevende en degene die verantwoordelijk is voor het bestuur en de bedrijfsactiviteiten; Toezegging van de potentiële cliënt de Corporate Governance structuur of de interne beheersing te verbeteren (VGC B ) A.2.4. Heeft de accountant afgezien van een relatie met de cliënt indien het niet mogelijk is de bedreiging tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen?

7 Aanvaarden van een opdracht (VGC B ) A.2.5. Heeft de accountant bij het aanvaarden van een of het opdrachtteam voor de uitvoering van de opdracht beschikt over de vereiste deskundigheid en is hij in staat die deskundigheid te verwerven? (VGC B ) A.2.6. Heeft de accountant bij de aanvaarding van een specifieke opdracht beoordeelt of de opdracht leidt tot een bedreiging en heeft hij voldoende waarborgen getroffen om de bedreiging weg te nemen of tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen indien blijkt dat er sprake is van een bedreiging van niet te verwaarlozen betekenis? De te treffen waarborgen kunnen onder meer bestaan uit: het verwerven van gedegen inzicht i in de aard en complexiteit i van de activiteiten i i van de cliënt, in de specifieke vereisten en doelstelling van de opdracht en de daarvoor te verrichten werkzaamheden; het verwerven van kennis van de relevante bedrijfstak en van het object van onderzoek; het verwerven van kennis van de voor de uitvoering van de opdracht relevante wettelijke en verslaggevingseisen; het toewijzen aan de opdracht van voldoende medewerkers die over de vereiste deskundigheid beschikken; het indien noodzakelijk inschakelen van andere deskundigen; het maken van afspraken over een realistisch tijdschema voor de uitvoering van de opdracht; het voldoen aan het stelsel van kwaliteitsbeheersing dat is bedoeld te waarborgen dat opdrachten uitsluitend mogen worden geaccepteerd indien deze met een redelijke mate van zekerheid kunnen worden uitgevoerd in overeenstemming met de daaraan te stellen eisen. (VGC B ) A Heeft de accountant het voornemen te steunen op het advies of het werk van een deskundige? A Zo ja, beoordeelt hij of dit voornemen gerechtvaardigd is? A Heeft de accountant hierbij alle aspecten in aanmerking genomen zoals: beschikbaarheid; reputatie; deskundigheid; de voor deskundige geldende beroeps- en ethische voorschriften.

8 Opdrachtaanvaarding door een opvolgend openbaar accountant (VGC B ) A.2.8. Is door de accountant vastgesteld of er beroepsmatige of andere belemmeringen bestaan om de opdracht te aanvaarden, indien aan de openbaar accountant wordt verzocht een opdracht van een andere accountant over te nemen of indien de accountant voornemens is een offerte uit te brengen voor een opdracht die tot op dat moment door een andere accountant wordt uitgevoerd? (VGC B ) A Heeft de openbaar accountant contact opgenomen met de openbaar accountant of met de openbaar Accountant-Administratieconsulent die tot dan de opdracht uitvoerde om van hem te vernemen wat de feiten en omstandigheden zijn die hebben geleid tot zijn voorgestelde vervanging? Hierbij kan bijvoorbeeld blijken dat de vermeende reden voor de wisseling niet in overeenstemming is met de feiten en kunnen aanwijzingen worden verkregen over het bestaan van onenigheid met de fungerende openbaar accountant of met de fungerende openbaar Accountant-Administratieconsulent. Dit kan van invloed zijn op de beslissing de opdracht wel of niet te aanvaarden. (VGC B , en ) A Heeft de openbaar accountant bij het overnemen van een opdracht waarborgen getroffen die een bedreiging van niet te verwaarlozen betekenis wegnemen of tot een aanvaardbaar niveau terugbrengen? De in vraag A bedoelde waarborgen bestaan onder meer uit: het volledig en open bespreken van de cliëntenaangelegenheden met de fungerende openbaar accountant of met de fungerende openbaar Accountant-Administratieconsulent; het aan de fungerende openbaar accountant of aan de fungerende openbaar Accountant- Administratieconsulent vragen om informatie over feiten of omstandigheden die het de potentiële opvolger mogelijk maakt een besluit te nemen over het wel of niet aanvaarden van de opdracht;

9 het vermelden in de offerte dat alvorens de opdracht kan worden aanvaard van de fungerende openbaar accountant of van de fungerende openbaar Accountant-Administratieconsulent, informatie zal worden gevraagd, die op grond van beroepsmatige of andere redenen aanleiding kan geven tot het niet aanvaarden van de opdracht. De openbaar accountant zal gewoonlijk toestemming aan de cliënt vragen om te mogen overleggen met de fungerende openbaar accountant of met de fungerende openbaar Accountant-Administratieconsulent. Indien deze toestemming is verleend, neemt de fungerende openbaar accountant de van toepassing zijnde juridische en andere voorschriften in acht. Ingeval de fungerende openbaar accountant informatie verstrekt doet hij dit naar waarheid en zonder vooringenomenheid. Indien de openbaar accountant niet in staat is met de fungerende openbaar accountant of met de fungerende openbaar Accountant-Administratieconsulent te overleggen, tracht hij op een andere wijze informatie te verkrijgen over een mogelijke bedreiging. Hierbij kan worden gedacht aan het verkrijgen van inlichtingen van een derde of het uitvoeren van een achtergrondonderzoek naar het hogere management of naar degenen die bij de cliënt met governance zijn belast. (VGC B ) A Heeft de openbaar accountant de opdracht niet aanvaard als het niet mogelijk is een bedreiging door het treffen van waarborgen weg te nemen of tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen? A Heeft de accountant op de juiste wijze de identiteit van de natuurlijke persoon, die namens de cliënt of namens een vertegenwoordiger van de cliënt bij haar verschijnt, vastgesteld voordat hij aan die cliënt een dienst heeft verleend? A.3. Opdrachtcontinuering (VGC B ) A.3.1. Heeft de accountant in het geval van een (bestaande) doorlopende opdracht periodiek opnieuw beoordeeld of: de relatie met de cliënt kan worden gecontinueerd; de opdrachtvoorwaarden worden aangepast en

10 het nodig is de opdrachtgever te herinneren aan de bestaande opdrachtvoorwaarden, de eindoordelen die hieromtrent zijn gevormd terecht zijn en zijn vastgelegd? Bepaalde rechtspersonen zijn wettelijk verplicht de jaarrekening te laten controleren door een accountant. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de accountant in voorkomende gevallen waarin de opdrachtgever een andersoortige opdracht aan de accountant wenst te verstrekken, terwijl de huishouding aan de wettelijke criteria voor verplichte accountantscontrole voldoet, de opdrachtgever schriftelijk te wijzen op de wettelijke controleplicht en de consequenties welke verbonden zijn aan het niet nakomen daarvan. Het in zo'n situatie aanvaarden van een andersoortige opdracht met betrekking tot de jaarrekening zonder dat ook accountantscontrole plaatsvindt, dient in zijn algemeenheid dringend te worden ontraden (210.4); De accountant kan besluiten om niet elke controleperiode opnieuw een opdrachtbevestiging te zenden. De volgende factoren kunnen echter leiden tot het verstrekken van een nieuwe opdrachtbevestiging: Aanwijzingen dat de opdrachtgever een onjuist begrip heeft van het doel en de reikwijdte van de controle; Herformulering van de opdracht of de invoering van bijzondere opdrachtvoorwaarden; Een recente wijziging in de samenstelling van de hoogste leiding van de entiteit of de organen belast met governance; Een aanzienlijke wijziging in de eigendomsverhoudingen; Een aanzienlijke wijziging in de aard of de omvang van de bedrijfsactiviteiten van de opdrachtgever; Wettelijke of regelgevende vereisten. De integriteit van de belangrijkste eigenaren, leidinggevende functionarissen op sleutel posities en de organen belast met governance van de entiteit; (NVCOS , 11 en 12; VGC B tot en met 18; NVO hoofdstuk 2) A.3.2. Heeft de accountant zich er voor aanvaarding/continuering van de beoordelingsopdracht van overtuigd dat tussen de opdrachtgever en hem duidelijk overeenstemming bestaat omtrent de voorwaarden van de opdracht? Is hierbij duidelijk dat: A het doel van de opdracht; A de verantwoordelijkheid van de leiding voor het financiële overzicht; A de reikwijdte van de beoordelingsopdracht, inclusief de verwijzing naar de COS;

11 A de vrije toegang tot alle vastleggingen, documentatie en andere vereiste informatie in het kader van de beoordelingsopdracht; A het gegeven dat gezien de aard van de opdracht niet mag worden verwacht dat eventuele onjuistheden,onwettig handelen of andere onrechtmatigheden, zoals bijvoorbeeld fraude of verduistering worden ontdekt; A een voorbeeld van de verklaring die naar verwachting zal worden uitgebracht; A een vermelding dat geen accountantscontrole wordt toegepast en dat derhalve geen accountantsverklaring omtrent de getrouwheid wordt verstrekt. Ter benadrukking van dit punt en ter voorkoming van misverstanden kan de openbare accountant overwegen vast te leggen dat een beoordelingsverklaring niet in de plaats kan treden van een controleopdracht, vereist op grond van wettelijke of contractuele t bepalingen. Een opdrachtbevestiging is nuttig bij het plannen van de beoordelingsopdracht. Het is zowel in het belang van de opdrachtgever als van de accountant dat de accountant de opdrachtgever een bevestiging met de belangrijkste voorwaarden van de opdracht doet toekomen. Door de schriftelijke opdrachtbevestiging wordt de aanvaarding van de opdracht door de accountant bekrachtigd. Tevens wordt met de opdrachtbevestiging beoogd misverstanden over de doelstelling en de reikwijdte van de opdracht, de omvang van de verantwoordelijkheid van de accountant en de wijze van rapportering te voorkomen.

12 B. Planning en voorbereiding van de beoordelingsopdracht (NVCOS ) B.1. Heeft de accountant de werkzaamheden zodanig gepland dat de opdracht doeltreffend kan worden uitgevoerd? B.2. Heeft de accountant, ten behoeve van het plannen van de beoordelingswerkzaamheden, kennis verworven over de activiteiten van de huishouding, dan wel zijn kennis geactualiseerd? Betreft dit: B.2.1. informatie omtrent de organisatie van de huishouding (bijv. bedrijfsbeschrijving); B.2.2. informatie omtrent belangrijke veranderingen ten opzichte van het voorgaande jaar; B.2.3. administratieve systemen; B.2.4. de operationele kenmerken; B.2.5. de aard van de posten in het financiële overzicht (bijvoorbeeld bezittingen, schulden, opbrengsten en kosten) Werkzaamheden inzake een beoordelingsopdracht omvatten in het algemeen: Het verkrijgen van inzicht in de activiteiten van de huishouding en van de bedrijfstak waarin de huishouding werkzaam is (COS ); Het informeren naar de door de huishouding gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling (COS );

13 Het inwinnen van inlichtingen over de procedures die de huishouding volgt bij het vastleggen, rubriceren en samenvatten van de transacties, het samenvoegen van de informatie ten behoeve van de opname in de jaarrekening en de procedures aangaande het opstellen van de jaarrekening (COS ). B.2.6 Blijkt uit de antwoorden van bovenstaande vraag, dat door de accountant voldoende kennis van de huishouding is verkregen? (NVCOS 2400 Bijlage Algemeen 2) B.3. Blijkt uit het dossier dat voorafgaande aan de uitvoering van de opdracht een bespreking heeft plaatsgevonden met de opdrachtgever en met de medewerkers die de werkzaamheden gaan uitvoeren? (NVCOS ) B.4. Heeft de accountant, op basis van zijn vakkundig oordeel, de werkzaamheden zodanig vastgelegd dat daaruit de aard, het tijdstip van uitvoering en de omvang van de specifieke beoordelingswerkzaamheden blijken? Bij het vaststellen van de aard, het tijdstip van uitvoering en de omvang van de specifieke beoordelingswerkzaamheden op basis van vakkundig oordeel is van belang: het vastleggen van de werkzaamheden in een werkprogramma dat door de accountant is opgemaakt/beoordeeld; De verworven kennis bij de uitvoering van controle- of beoordelingsopdrachten van de jaarrekeningen van voorafgaande perioden (NVCOS ). Kennis omtrent de activiteiten van de huishouding alsmede van de verslaggevingsgrondslagen en van de toepassingen daarvan die in de bedrijfstak waar de huishouding werkzaam is aanvaardbaar zijn. De administratie van de huishouding (NVCOS ). De mate waarin een bepaalde post onderhevig is aan de oordeelsvorming van de leiding van de huishouding (NVCOS ). Het materieel belang van de transacties en posten (NVCOS ). De accountant overweegt of er enige beperkingen in de beoordelingswerkzaamheden door de opdrachtgever worden opgelegd en of die van een zodanige betekenis zijn dat de vereiste mate van zekerheid niet kan worden verschaft. In dergelijke gevallen leidt dat tot teruggave van de opdracht danwel tot het niet aanvaarden van de opdracht (NVCOS ). (NVCOS )

14 B.5. Heeft de accountant bij het plannen en uitvoeren van de beoordelingsopdracht onderkend dat zich omstandigheden kunnen voordoen die ertoe leiden dat het te onderzoeken financiële overzicht onjuistheden van materieel belang bevat? (NVCOS ) B.6 Heeft de accountant bij het bepalen van de werkzaamheden die nodig zijn om de beoordelingsopdracht te kunnen uitvoeren rekening gehouden met de voorschriften van relevante beroepsorganisaties, bepalingen in wet- en regelgeving, alsmede voor zover van toepassing, de opdrachtvoorwaarden en de rapporteringsvoorschriften? (COS , COS 600) B.7 Heeft de accountant, indien hij gebruik maakt van de werkzaamheden van een andere accountant of een andere deskundige, vastgesteld dat de verrichte werkzaamheden toereikend zijn in het kader van het doel van de beoordelingsopdracht? d Werkzaamheden inzake een beoordelingsopdracht omvatten onder andere: Het kennis nemen van eventuele rapporten van andere accountants, die betrokken zijn geweest bij de controle of bij de beoordeling van jaarrekeningen van onderdelen van een groep (NVCOS ).

15 C. Uitvoering werkzaamheden en onderbouwing (NVCOS ) C.1. Heeft de accountant in voldoende mate de volgende werkzaamheden verricht ter onderbouwing van zijn conclusies inzake het kunnen uitspreken van de (negatief geformuleerde) beperkte mate van zekerheid in de beoordelingsverklaring? C.1.1. inlichtingen ingewonnen C.1.2. cijferanalyses uitgevoerd C.1.3. de nodige detailprocedures uitgevoerd Werkzaamheden inzake een beoordelingsopdracht omvatten in het algemeen: Het inwinnen van inlichtingen betreffende alle van materieel belang zijnde beweringen in de jaarrekening (NVCOS ). Het toepassen van cijferanalyse gericht op het opsporen van relaties en van individuele jaarrekeningposten met een ongebruikelijk karakter. Deze cijferanalyse omvat mede: - De vergelijking van de jaarrekening met de jaarrekening van voorgaande perioden; - De vergelijking van de jaarrekening met begrote resultaten en geprognosticeerde financiële positie; - Het bestuderen van de onderlinge samenhang van de posten in een jaarrekening waarvan verwacht wordt dat zij een voorzienbaar patroon volgen, op grond van de ervaringen bij de huishouding of de normen in de bedrijfstak (NVCOS ). Het informeren naar de besluiten van vergaderingen van aandeelhouders, directie en (commissies uit de) raad van commissarissen en van andere vergaderingen die van invloed kunnen zijn op de jaarrekening (NVCOS ). Het inwinnen van inlichtingen bij personen die verantwoordelijkheid dragen voor financiële en administratieve zaken (NVCOS ). De bijlage bij NVCOS 2400 bevat voorbeelden van detailprocedures die zouden kunnen worden uitgevoerd bij een beoordelingsopdracht van een jaarrekening. C.1.4. Zijn volgens de antwoorden op bovenstaande vragen voldoende werkzaamheden uitgevoerd ter onderbouwing van de conclusies? NVCOS en Bijlage voorbeelden van detailprocedures die uitgevoerd kunnen worden) C.2.1 Is informatie ingewonnen bij personen die verantwoordelijkheid dragen voor financiële en administratieve zaken met betrekking tot:

16 C de volledigheid van de vastlegging van transacties? C het voldoen van de jaarrekening aan de vermelde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling? C veranderingen in activiteiten of in de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling? C bijzondere zaken die zijn geconstateerd uit voorgaande punten? C is nagegaan en vastgelegd of er binnen de huishouding mogelijk verplichtingen zijn aangegaan welke van invloed zijn op de jaarrekening? C.2.2 Blijkt uit de antwoorden op bovenstaande vragen dat voldoende informatie is ingewonnen? (NVCOS ; COS 320) C.3 Heeft de accountant bij het bepalen van het materieel belang dezelfde overwegingen toegepast als bij een controleopdracht? Hoewel het risico dat onjuistheden niet ontdekt worden bij een beoordelingsopdracht groter is dan bij een controleopdracht, wordt het oordeel of iets van materieel belang is bepaald op basis van de informatie waarover de accountant rapporteert en de behoeften van degenen die zich baseren op deze informatie en niet op grond van het niveau van de verstrekte zekerheid (NV COS ); Materieel belang dient door de accountant in overweging te worden genomen bij het bepalen van de aard, het tijdstip van uitvoering en de omvang van de uit te voeren controlewerkzaamheden en bij het evalueren van het effect van onjuistheden (NVCOS 320.8).

17 Bij de evaluatie of de jaarrekening in alle van materieel belang zijnde opzichten in overeenstemming is met de van toepassing zijnde grondslagen van financiële verslaggeving, dient de accountant na te gaan of de geconstateerde onjuistheden, voor zover niet gecorrigeerd, gezamenlijk van materieel belang zijn. (NVCOS ). (COS ) C.4 Heeft de accountant, indien hij redenen heeft om aan te nemen dat de informatie waarop de beoordeling zich richt wellicht onjuistheden van materieel belang zou kunnen bevatten, in zodanige mate aanvullende of meer uitgebreide werkzaamheden verricht dat hij in staat is tot de uitspraak te komen van negatief geformuleerde beperkte mate van zekerheid of tot de constatering dat een gewijzigde verklaring noodzakelijk is? (COS A) C.5 Heeft de accountant, indien hij (aanwijzingen voor) fraude en/of onwettig handelen ontdekt, gehandeld overeenkomstig hetgeen hieromtrent verder is voorgeschreven in de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties, in Controle en overige standaarden 240 "De verantwoordelijkheid van de accountant in verband met fraude in het kader van de controle van een jaarrekening " respectievelijk Controle en overige standaarden 250 "Het belang van wet- en regelgeving bij de controle van een jaarrekening? C.6 Heeft de accountant ter onderbouwing van zijn werkzaamheden en de conclusie de volgende zaken zorgvuldig vastgelegd? C.6.1. Zijn alle aantekeningen overzichtelijk gerubriceerd? C.6.2. Is het werkprogramma op alle onder delen volledig afgewerkt en geparafeerd? C.6.3. Is er een voldoende motivering opgenomen voor het niet volledig uitvoeren van delen van het werkprogramma? C.6.4. Blijkt uit de antwoorden op bovenstaande vragen dat voldoende onderbouwing is vastgelegd?

18 (NVCOS ) C.7 Heeft de accountant navraag gedaan naar gebeurtenissen na balansdatum, die mogelijk tot aanpassing van de jaarrekening of opname in de toelichting kunnen leiden? De accountant draagt geen verantwoordelijkheid voor het verrichten van werkzaamheden om dergelijke gebeurtenissen die plaatsvinden na de datering van zijn rapport te identificeren (NVCOS );

19 D. De afwerkingsfase van de beoordelingsopdracht (NVCOS 2400 Bijlage punt 19) D.1. Is een afsluitende cijferbeoordeling uitgevoerd en afdoende vastgelegd ook ten aanzien van de bereikte conclusies? (NVCOS 2400 Bijlage punt 20) D.2. Is door de leiding van de huishouding een schriftelijke bevestiging bij de jaarrekening afgegeven? D.3. Zijn er besprekingsverslagen waaruit blijkt dat de jaarrekening en de aantekeningen met de opdrachtgever zijn besproken? D.4. Is, indien van toepassing, een managementletter verzonden? Zijn alle belangrijke bevindingen hierin opgenomen? (NVCOS 2400 Bijlage punt 84) D.5. Is aandacht geschonken aan niet uit de balans blijkende verplichtingen? D.6. Zijn deze verplichtingen in de jaarrekening opgenomen? (NVCOS 2400 Bijlage punt 18 en 19) D.7.1. Blijkt voldoende duidelijk dat de verklaringen voor eventuele ongebruikelijke fluctuaties en afwijkingen in de jaarrekening zijn beoordeeld?

20 D.7.2. Is eveneens het effect van niet gecorrigeerde fouten in de jaarrekening beoordeeld? zowel afzonderlijk als het totaal van de niet gecorrigeerde fouten stel vast welke invloed de niet gecorrigeerde fouten op het beoordelingsrapport hebben breng de leiding van de huishouding op de hoogte van de fouten (NVCOS ) D.8. Heeft de accountant zijn conclusies, die zijn getrokken op grond van de bij de beoordelingsopdracht verkregen informatie, beoordeeld en gewogen als basis voor het verstrekken van de (negatief geformuleerde) beperkte mate van zekerheid? De accountant dient zijn conclusies die zijn getrokken op grond van de bij de beoordelingsopdracht verkregen informatie (zekerheid) te beoordelen en te wegen. Dit proces vormt de basis voor het verstrekken van de (negatief geformuleerde) beperkte mate van zekerheid. (NVCOS ) D.9. Heeft de accountant beoordeeld of hem ter kennis gekomen informatie aanleiding zou zijn te concluderen dat de jaarrekening niet in overeenstemming is met de van toepassing zijn de grondslagen voor de financiële verslaggeving? Op grond van de uitkomsten van zijn werkzaamheden dient de accountant te beoordelen of hem informatie ter kennis is gekomen die voor hem aanleiding is te concluderen dat de jaarrekening niet in overeenstemming is met de van toepassing zijn de grondslagen voor de financiële verslaggeving.

21 E. Conclusies en rapportering over de beoordelingsopdracht (NVCOS en 24) E.1. Is een voldoende motivering vastgelegd met betrekking tot de afgegeven verklaring? a. in zijn conclusie te verwoorden dat op basis van de werkzaamheden hem niets is gebleken op grond waarvan hij zou moeten concluderen dat het financiële overzicht niet in overeenstemming met de van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële verslaggeving is; b. indien hem is gebleken dat het financiële overzicht niet in overeenstemming is met de van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële verslaggeving, de aangelegenheden die daarvan de oorzaak zijn te omschrijven alsmede de draagwijdte van het effect daarvan op het financiële overzicht, tenzij dit onmogelijk is; c. indien sprake is van een beperking van materieel belang in de beoordeling, deze beperking te omschrijven. (NVCOS ) E.2. Voldoet de bij de verantwoording afgegeven beoordelingsverklaring i aan de beroepsvoorschriften? De redactie van de beoordelingsverklaring dient in overeenstemming te zijn met de richtlijnen zoals opgenomen in de Controle en overige standaarden 2400 (opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten); (NVCOS letter b en c) E.3.1. Heeft de accountant indien hem is gebleken dat het financiële overzicht niet in overeenstemming is met de van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële verslaggeving, de aangelegenheden die daarvan de oorzaak zijn omschreven alsmede de draagwijdte van het effect daarvan op het financiële overzicht? E.3.2. Is indien sprake is van een beperking van materieel belang, deze beperking omschreven?

22 naast de negatief geformuleerde beperkte mate van zekerheid dient tevens de bedenking tot uitdrukking te worden gebracht; (NVCOS b I) indien het effect van een bedenking tegen het financiële overzicht van zodanig wezenlijke betekenis is dat de openbaar accountant tot het oordeel is gekomen dat een beoordelings -verklaring met beperking niet toereikend is om het misleidende of onvolledige karakter van het financiële overzicht tot uitdrukking te brengen, een afkeurende beoordelingsverklaring te geven dat het financiële overzicht niet in overeenstemming is met de van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële verslaggeving; (NVCOS b II) tot uitdrukking brengen dat geen enkele zekerheid wordt verstrekt indien het effect van de beperking van wezenlijke betekenis is; (NVCOS c I) (NVCOS ) E.4.1 Heeft de accountant zijn beoordelingsverklaring gedateerd op de datum waarop hij zijn beoordeling heeft voltooid en niet eerder dan de datum waarop de leiding van de huishouding het financiële overzicht heeft opgemaakt? E.4.2 Heeft de accountant de nodige werkzaamheden verricht met betrekking tot gebeurtenissen die zich voordoen tot het moment van datering van het rapport? (BW 2 art. 392 lid 1a) E.5. Heeft de accountant, voor zover van toepassing, erop toegezien dat conform de bepalingen (art. 2:392 lid 1a BW) onder de "Overige gegevens" in voorkomende gevallen een mededeling is opgenomen waarom de accountantsverklaring ontbreekt? (VCC art A letter d, A-140.1, opdrachtbevestiging) E.6. Heeft de accountant bij het verstrekken van een verklaring, conform de verordening Gedragscode een machtiging ontvangen van de huishouding voor openbaarmaking daarvan, dan wel is de accountant hiervan vrijgesteld vanwege een wettelijk voorschrift dan wel beroepshalve daartoe een recht of plicht bestaat? De registeraccountant eerbiedigt het vertrouwelijke karakter van informatie die hij in het kader van zijn beroepsmatig en zakelijk handelen heeft verkregen. Het is de registeraccountant niet toegestaan vertrouwelijke informatie die hij bij zijn beroepsmatig of zakelijk handelen heeft verkregen, te gebruiken om zichzelf of een derde te bevoordelen. Hij maakt deze informatie zonder specifieke machtiging daartoe niet aan een derde bekend, tenzij wettelijk of beroepshalve een recht of plicht daartoe bestaat.

23 in de opdrachtbevestiging is met betrekking tot het verstrekken van een verklaring vastgelegd dat door de accountant toestemming moet worden verleend voor openbaarmaking of medegedeeld dat openbaarmaking ervan slechts is toegestaan met zijn voorafgaande uitdrukkelijke toestemming. (BW 2 titel 9 de jaarrekening en het jaarverslag ) E.7. Voldoet de jaarrekening, indien van toepassing, gegeven de aard en de omvang van de huishouding, aan de te stellen eisen conform BW 2 titel 9 de jaarrekening en het jaarverslag? E.8.Voldoen de publicatiestukken, indien van toepassing, aan de daaraan te stellen eisen conform BW 2 titel 9? (statuten vennootschap, oprichtingsakte) E.9. Is de accountantsverklaring uitgebracht aan de juiste instantie? (BW 2 art. 210 en art 394) E.10. Is tijdig uitstel gevraagd voor het later opmaken, vaststellen en openbaar maken van de jaarrekening?

24 F. Dossiervorming (NV COS ) F.1. Heeft de accountant de werkzaamheden die belangrijk zijn voor het geven van inzicht in de onderbouwing van de beoordelingsverklaring op een zodanige wijze vastgelegd dat kan worden vastgesteld dat de opdracht is verricht in overeenstemming met de COS 2400 (opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten)? F.1.1. Zijn de onderscheiden posten uit de balans en de winst en verliesrekening voldoende gespecificeerd en gedocumenteerd? F.1.2. Sluiten deze posten aan op de jaarrekening? F.1.3. Zijn alle aantekeningen overzichtelijk gerubriceerd? F.1.4. Zijn alle aantekeningen afgewerkt? (BW 2 titel 9 art 360 e.v.) F.2 Liggen in het dossier en/of de jaarrekening de volgende punten in voldoende mate vast: F.2.1. de waarderingsgrondslagen F.2.2. vergelijkende cijfers voorgaand jaar F.2.3. beperking in eigendom activa

25 F.2.4. onderverdeling van (im)materiele vaste activa en afschrijvingen F.2.5. samenstelling van voorraden resp. onderhanden werken F.2.6. overzicht van eigen vermogen en reserves F.2.7. overzicht verplichtingen/voorzieningen F.2.8. langlopende leningen en de aflossingsverplichtingen F.2.9. kortlopende schulden F toelichtingen op de posten van de winst en verliesrekening F.3. Bevat het dossier, naar aanleiding van de antwoorden op bovenstaande vragen, voldoende informatie? F.4 Is er een permanent dossier, is dit inhoudelijk voldoende en actueel en is de inhoud geregistreerd en voldoende toegankelijk? Let hierbij op; F.4.1 Indexering en registratie van de documenten teneinde een overzicht te hebben van aanwezigheid

26 F.4.2. Aanwezigheid van voldoende documentatie zoals, statuten of oprichtingsakten, financieringsovereenkomsten, lease overeenkomsten, huurovereenkomsten, overzicht verzekeringen, e.d. F.4.3. Uittreksel handelsregister en kopie identificatie F.4.4. Zijn recente wijzigingen in het dossier opgenomen? F.5. Ziet het werkdossier er verzorgd uit? F.5.1. Is er een inhoudsopgave? F52 F.5.2. zijn de documenten genummerd en geïndexeerd? d? F.5.3. worden cross references toegepast? F.6. Is een door de accountant getekend exemplaar van de jaarrekening en de daarbij verstrekte verklaring in het werkdossier aanwezig? F.7. Ligt de uitvoering van de aangifte (inkomsten - / vennootschapsbelasting) in het fiscale dossier vast en ligt de samenhang tussen de aangifte en de (fiscale) jaarrekening voldoende vast? F.8. Blijkt uit het dossier dat de fiscale aangifte door een verantwoordelijk accountant/fiscalist is beoordeeld?

27 G. Samenvatting uitkomsten dossieronderzoek G.1. Bent u op grond van uw antwoorden op de voorgaande vragen van mening dat de accountant zijn werkzaamheden met de nodige professionele deskundigheid heeft verricht en dat de accountant Standaard 2400 voldoende in acht heeft genomen? Licht uw antwoord toe: G.2. Geeft het onderzoek aanleiding tot het maken van bevindingen? G.3. Motiveer uw antwoord. Uw argumenten dienen gebaseerd te zijn op de uitkomsten van de voorgaande vragen.

28 H. Ondertekening Functionaris H.1. Functionaris van het accountantskantoor met wie de kwaliteitsonderzoeker de uitkomsten van het kwaliteitsonderzoek heeft besproken: Naam: Functie: H.2. Is deze functionaris het eens met de uitkomsten van het onderzoek? : H.3. Is deze functionaris het eens met de bevindingen? : Ondertekening kwaliteitsonderzoeker(s) Met de invulling van de onderstaande velden verklaart de invuller deze vragenlijst namens zijn organisatie volledig en naar waarheid te hebben ingevuld. Achternaam: Tussenvoegsel: Voorletters: Datum kwaliteitsonderzoek: Datum inzending vragenlijst:

Vragenlijst dossieronderzoek samenstellingsopdrachten Toelichting. Naam vragenlijst: Vertrouwelijk

Vragenlijst dossieronderzoek samenstellingsopdrachten Toelichting. Naam vragenlijst: Vertrouwelijk Vragenlijst dossieronderzoek samenstellingsopdrachten 2010 Naam vragenlijst: Vertrouwelijk Toelichting Deze vragenlijst is opgezet ten behoeve van dossieronderzoeken inzake opdrachten tot het samenstellen

Nadere informatie

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008 1 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden Vastgesteld

Nadere informatie

HOEBERT HULSHOF & ROEST

HOEBERT HULSHOF & ROEST Inleiding Artikel 1 Deze standaard voor aan assurance verwante opdrachten heeft ten doel grondslagen en werkzaamheden vast te stellen en aanwijzingen te geven omtrent de vaktechnische verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten Inleiding. Het kwaliteitsonderzoek. Regelgeving. Vragenlijst.

Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten Inleiding. Het kwaliteitsonderzoek. Regelgeving. Vragenlijst. Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten 2010 Naam vragenlijst: Vertrouwelijk Inleiding In het kader van de Verordening Kwaliteitsonderzoek is het accountantskantoor geselecteerd voor een

Nadere informatie

Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten

Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten Naam vragenlijst: Vertrouwelijk Inleiding In het kader van de Verordening op de Kwaliteitstoetsing (RA s) is het accountantskantoor geselecteerd voor

Nadere informatie

VRAGENLIJST MONITORING ACCOUNTANTSKANTOREN. Introductie vragenlijst monitoring accountantskantoren. Vertrouwelijk

VRAGENLIJST MONITORING ACCOUNTANTSKANTOREN. Introductie vragenlijst monitoring accountantskantoren. Vertrouwelijk VRAGENLIJST MONITORING ACCOUNTANTSKANTOREN Introductie vragenlijst monitoring accountantskantoren Vertrouwelijk Deze monitorvragenlijst betreft het jaar: In de loop van 2008 heeft het bestuur van het NIVRA

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i Aan: de aandeelhouders en de raad van commissarissen van... (naam entiteit(en)) A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 201X

Nadere informatie

Aan: de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Lavide Holding N.V.

Aan: de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Lavide Holding N.V. Aan: de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Lavide Holding N.V. Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. De Passage 150 Postbus 71003 1008 BA Amsterdam T 088-676 90 00 F 088-676 90 10

Nadere informatie

Richtlijn 4401 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot informatietechnologie

Richtlijn 4401 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot informatietechnologie Richtlijn 4401 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot informatietechnologie Inleiding 1-3 Doel van de opdracht tot het verrichten van overeengekomen

Nadere informatie

Cliëntnaam: Cliëntnummer: Jaar: Verantwoordelijk accountant: Ja Nee Opmerkingen OPDRACHTGERICHTE KWALITEITSBEOORDELING

Cliëntnaam: Cliëntnummer: Jaar: Verantwoordelijk accountant: Ja Nee Opmerkingen OPDRACHTGERICHTE KWALITEITSBEOORDELING Cliëntnaam: Cliëntnummer: Jaar: Verantwoordelijk accountant: Ja Nee Opmerkingen OPDRACHTGERICHTE KWALITEITSBEOORDELING Algemeen: De beoordeling van de werking van het kwaliteitsbeheersingssysteem omvat

Nadere informatie

Controleprotocol behorende bij de jaarverantwoording zorginstellingen 2010

Controleprotocol behorende bij de jaarverantwoording zorginstellingen 2010 Controleprotocol behorende bij de jaarverantwoording zorginstellingen 2010 Hoofdstuk 1: Algemene inleiding 1.1 Wettelijk kader Het jaardocument Jaarverantwoording zorginstellingen 2010 (jaardocument) is

Nadere informatie

JAN. Aan: het bestuur van het Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk (Vereniging NIVON) te Amsterdam

JAN. Aan: het bestuur van het Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk (Vereniging NIVON) te Amsterdam CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur van het Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk (Vereniging NIVON) te Amsterdam A. Verklaring over de in het

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur van Stichting Gooisch Natuurreservaat A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2016 Ons oordeel Wij hebben de

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering van Nederlandse Waterschapsbank N.V. Verklaring over de jaarrekening 2014 Ons oordeel Wij hebben de jaarrekening 2014 van

Nadere informatie

Inleiding 1. Opdrachtaanvaarding 2 t/m 7. Planning en uitvoering professionele dienst 8 t/m 12. Dossier 13 t/m 16. Rapportage 17 t/m 20

Inleiding 1. Opdrachtaanvaarding 2 t/m 7. Planning en uitvoering professionele dienst 8 t/m 12. Dossier 13 t/m 16. Rapportage 17 t/m 20 INHOUDSOPGAVE Artikel Inleiding 1 Opdrachtaanvaarding 2 t/m 7 Planning en uitvoering professionele dienst 8 t/m 12 Dossier 13 t/m 16 Rapportage 17 t/m 20 Eindoordeel 21 t/m 24 B4.4 Vragenlijst Dossierreview

Nadere informatie

Accountants Belastingadviseurs bezoekadres Van Elmptstraat 14 9723 ZL Groningen postbus Postbus 174 9700 AD Groningen telefoon 050-3166966 fax 050-3138180 e-mail groningen@jonglaan.nl internet www.jonglaan.nl

Nadere informatie

Accountants Belastingadviseurs adres Van Elmptstraat 14 9723 ZL Groningen telefoon 050-3166966 e-mail groningen@jonglaan.nl internet www.jonglaan.nl Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Nadere informatie

Controleprotocol verantwoording van subsidies vanaf ,- provincie Utrecht mei 2017

Controleprotocol verantwoording van subsidies vanaf ,- provincie Utrecht mei 2017 Controleprotocol verantwoording van subsidies vanaf 125.000,- provincie Utrecht mei 2017 Dit protocol vormt een uitwerking van artikel 23 lid 2, van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (Asv).

Nadere informatie

Controle protocol Stichting De Friesland

Controle protocol Stichting De Friesland Controle protocol Stichting De Friesland 1. Doelstelling Stichting De Friesland heeft van de Belastingdienst de ANBI (algemeen nut beogende instelling) verkregen. Ten aanzien van de verantwoording van

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid Controle protocol 1 Doelstelling Het CZ Fonds moet voldoen aan de eisen van het convenant vastgelegd in 1998 tussen Zorgverzekeraars Nederland en de overheid van de Besteding Reserves Voormalige Vrijwillige

Nadere informatie

Leidraad 20 Accountantsrapportage over de bestuurlijke mededeling bij een aanvraag van het predicaat Koninklijk en Hofleverancier

Leidraad 20 Accountantsrapportage over de bestuurlijke mededeling bij een aanvraag van het predicaat Koninklijk en Hofleverancier Leidraad 20 Accountantsrapportage over de bestuurlijke mededeling bij een aanvraag van het predicaat Koninklijk en Hofleverancier Titel Leidraad Accountantsrapportage over de bestuurlijke mededeling bij

Nadere informatie

Jaarrekening Patijnenburg 2016

Jaarrekening Patijnenburg 2016 Jaarrekening Patijnenburg 2016 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur van Stichting Patijnenburg Verklaring over de in het jaarverslag

Nadere informatie

Verordening gedragscode Zoals gewijzigd in de bijeenkomst van de Ledenvergadering op 16 december 2009 In werking getreden op 1 januari 2010

Verordening gedragscode Zoals gewijzigd in de bijeenkomst van de Ledenvergadering op 16 december 2009 In werking getreden op 1 januari 2010 Zoals gewijzigd in de bijeenkomst van de Ledenvergadering op 16 december 2009 In werking getreden op 1 januari 2010 Koninklijk NIVRA 1 Vastgesteld in de bijeenkomst van de Ledenvergadering op 14 december

Nadere informatie

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 560 GEBEURTENISSEN NA DE EINDDATUM VAN DE PERIODE

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 560 GEBEURTENISSEN NA DE EINDDATUM VAN DE PERIODE INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 560 GEBEURTENISSEN NA DE EINDDATUM VAN DE PERIODE INHOUDSOPGAVE Paragraaf Inleiding... 1-3 Definities... 4 Gebeurtenissen die zich vóór de datum van de controleverklaring

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg Noord. Accountantsverslag 2014 april 2015

Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg Noord. Accountantsverslag 2014 april 2015 Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg Noord Accountantsverslag 2014 april 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Aard en reikwijdte van de werkzaamheden 3. Bevindingen naar aanleiding van de eindejaarscontrole

Nadere informatie

Praktijkhandreiking 1106 INTERNE ROULATIE BIJ NIET-OOB S Vastgesteld in de bestuursvergadering van 16 december 2009. Ingetrokken per dec '14

Praktijkhandreiking 1106 INTERNE ROULATIE BIJ NIET-OOB S Vastgesteld in de bestuursvergadering van 16 december 2009. Ingetrokken per dec '14 Praktijkhandreiking 1106 INTERNE ROULATIE BIJ NIET-OOB S Vastgesteld in de bestuursvergadering van 16 december 2009 1 PRAKTIJKHANDREIKING INTERNE ROULATIE BIJ NIET-OOB S Praktijkhandreiking 1106 Datum:

Nadere informatie

Voorbeeld van een opdrachtbevestiging voor een samenstellingsopdracht volgens Standaard 4410H

Voorbeeld van een opdrachtbevestiging voor een samenstellingsopdracht volgens Standaard 4410H Let op: dit is een voorbeeldtekst! 0-1 Opdrachtbevestigingen Voorbeeld van een opdrachtbevestiging voor een samenstellingsopdracht volgens Standaard 4410H NB: Dit voorbeeld van een opdrachtbevestiging

Nadere informatie

WERKPROGRAMMA KAPITAAL VERLENGING EUROVERGUNNING

WERKPROGRAMMA KAPITAAL VERLENGING EUROVERGUNNING Werkprogramma bepaling minimaal aanwezig risicodragend vermogen in in Nederland gevestigde ondernemingen met grensoverschrijdend beroepsvervoer 1 1. Regelgevend kader Op grond van de Wet wegvervoer goederen

Nadere informatie

650819 Bevestiging bij de jaarrekening 2014

650819 Bevestiging bij de jaarrekening 2014 tal Heemstede Ernst & Young Nederland LLP t.a.v. de heer R. Ellermeijer RA Postbus 7883 1008 AB AMSTERDAM Verzenddatum Bijlage Ons kenmerk Betreft 14 april 2015 650819 Bevestiging bij de jaarrekening 2014

Nadere informatie

KPMG Audit. kpmg. Document waarop ons rapport 17X GRN d.d. 27 juni (mede) betrekking heeft. KPMG Accountants N.V.

KPMG Audit. kpmg. Document waarop ons rapport 17X GRN d.d. 27 juni (mede) betrekking heeft. KPMG Accountants N.V. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Coöperatie Regionale Ambulancevoorziening Kennemerland U.A. Verklaring over de in de jaarstukken

Nadere informatie

Vast te stellen het volgende in artikel 14 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014 bedoelde SVR2014-subsidiecontroleprotocol.

Vast te stellen het volgende in artikel 14 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014 bedoelde SVR2014-subsidiecontroleprotocol. Bijlage bij Subsidieverordening Rotterdam 2014 Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam, Gelet op artikel 14 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014; Besluiten: Vast te stellen

Nadere informatie

Een kwestie van principes

Een kwestie van principes Een kwestie van principes De Verordening Gedragscode voor registeraccountants in het kort Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Hoofdlijnen van de Verordening Gedragscode Op 1 januari

Nadere informatie

SRA Samenstel Manager 2016 Releasenotes

SRA Samenstel Manager 2016 Releasenotes SRA Samenstel Manager 2016 Releasenotes Document Datum 4 november 2016 Opgesteld door CaseWare Nederland 1 van 8 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 2 Inleiding... 3 3 Wijzigingen... 3 3.1 Technische wijzigingen...

Nadere informatie

van van feitelijke bevindingen OPDRACHT Wij hebben een aantal specifieke Werkzaamheden verricht met betrekking tot het (financieel)

van van feitelijke bevindingen OPDRACHT Wij hebben een aantal specifieke Werkzaamheden verricht met betrekking tot het (financieel) van Aan: opdrachtgever van feitelijke bevindingen Betreft: Rapport van feitelijke bevindingen inzake onderzoek (financieel) jaarverslag en additionele informatie van (naam lokale mediainstelling te...

Nadere informatie

Jaargegevens over 2016 voor kantoor en privé

Jaargegevens over 2016 voor kantoor en privé BUREAu FINANCIEEL TOEZICHT Geachte mevrouw, heer, Met deze circulaire informeert het Bureau Financieel Toezicht (BFT) u over de procedure met betrekking tot de indiening van de jaargegevens over 2016 en

Nadere informatie

Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA)

Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA) (VGBA) Geldend per 1 januari 2014 Verordening gedrags- en beroepsregels accountants De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants, Gelet op artikel 19, tweede lid, aanhef en

Nadere informatie

ISA 710, TER VERGELIJKING OPGENOMEN INFORMATIE - OVEREENKOMSTIGE CIJFERS EN VERGELIJKENDE FINANCIELE OVERZICHTEN

ISA 710, TER VERGELIJKING OPGENOMEN INFORMATIE - OVEREENKOMSTIGE CIJFERS EN VERGELIJKENDE FINANCIELE OVERZICHTEN INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 710, TER VERGELIJKING OPGENOMEN INFORMATIE - OVEREENKOMSTIGE CIJFERS EN VERGELIJKENDE FINANCIELE OVERZICHTEN Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 610 HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE INTERNE AUDITWERKZAAMHEDEN

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 610 HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE INTERNE AUDITWERKZAAMHEDEN INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 610 HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE INTERNE AUDITWERKZAAMHEDEN INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-4 Reikwijdte en doelstellingen van de interne audit... 5 Verhouding

Nadere informatie

Meer duidelijkheid over samenstellingsopdrachten met komst Standaard 4410

Meer duidelijkheid over samenstellingsopdrachten met komst Standaard 4410 Spotlight Meer duidelijkheid over samenstellingsopdrachten met komst Standaard 4410 Robert van der Glas - Statutaire compliance, Tax Reporting & Strategy De NBA heeft onlangs de herziene standaard uitgebracht

Nadere informatie

Bijlage 11 bij de agenda voor de ledenvergadering op donderdag 11 december 2008

Bijlage 11 bij de agenda voor de ledenvergadering op donderdag 11 december 2008 Ontwerpverordening tot wijziging van de Verordening gedragscode Bijlage 11 bij de agenda voor de bijeenkomst van de Ledenvergadering op 11 december 2008 Ontwerpverordening tot wijziging van de Verordening

Nadere informatie

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Nadere informatie

Herziene Standaard 4410 Samenstellingsopdrachten

Herziene Standaard 4410 Samenstellingsopdrachten Herziene Standaard 4410 Samenstellingsopdrachten Charles Kock Lid Adviescollege beroepsreglementering NBA Vakdirecteur Accountancy Flynth Carel Verdiesen Vice-voorzitter Adviescollege beroepsreglementering

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 260 COMMUNICATIE OVER CONTROLE-AANGELEGENHEDEN MET HET TOEZICHTHOUDEND ORGAAN

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 260 COMMUNICATIE OVER CONTROLE-AANGELEGENHEDEN MET HET TOEZICHTHOUDEND ORGAAN INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 260 COMMUNICATIE OVER CONTROLE-AANGELEGENHEDEN MET HET TOEZICHTHOUDEND ORGAAN INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-4 Relevant orgaan... 5-10 Te communiceren controle-aangelegenheden

Nadere informatie

Verordening gedragscode (AA's)

Verordening gedragscode (AA's) Page 1 of 57 Printbare versie Verordening gedragscode (AA's) - Opschrift Verordening gedragscode vastgesteld in de bijeenkomst van de ledenvergadering van 11 december 2006, bekendgemaakt in de Staatscourant

Nadere informatie

vwgnijhof Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Regenboog Gala registeraccountants b.v.

vwgnijhof Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Regenboog Gala registeraccountants b.v. vwgnijhof registeraccountants b.v. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Regenboog Gala INHOUDSOPGAVE Pagina VERSLAG VAN DE ACCOUNTANT 1 Beoordelingsverklaring van de onafhankelijke accountant

Nadere informatie

ISA 510, INITIËLE CONTROLEOPDRACHTEN - BEGINSALDI

ISA 510, INITIËLE CONTROLEOPDRACHTEN - BEGINSALDI INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 510, INITIËLE CONTROLEOPDRACHTEN - BEGINSALDI Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2009 in de Engelse taal gepubliceerd door de International

Nadere informatie

Accountantsprotocol voor de aanvraag van het predicaat Koninklijk en Hofleverancier

Accountantsprotocol voor de aanvraag van het predicaat Koninklijk en Hofleverancier Copro 16118C Accountantsprotocol voor de aanvraag van het predicaat Koninklijk en Hofleverancier Versie 2.0 Amsterdam, 30 november 2016 Inhoudsopgave 1. Algemeen Kader... 3 1.1 Bestuurlijke mededeling...

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Bavo Europoort B.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT. A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT. A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016 Baker Tilly Berk N.V. Burgemeester Roeienweg 14-18 Postbus 508 8000 AM Zwolle T: +31(~384258600 F: +31 (0)38 425 86 99 E: zwolle@bakertillyberk.nl KvK: 24425560 www.bakertillyberk.nl CONTROLEVERKLARING

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1123 Gecombineerde verklaring bij financiële en mvoverslagen

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1123 Gecombineerde verklaring bij financiële en mvoverslagen Dit document maakt gebruik van bladwijzers NBA-handreiking 1123 Gecombineerde verklaring bij financiële en mvoverslagen 31 januari 2014 NBA-handreiking 1123 Gecombineerde verklaring bij financiële en mvo-verslagen

Nadere informatie

Controleprotocol provincie Utrecht

Controleprotocol provincie Utrecht Controleprotocol provincie Utrecht Controleprotocol voor de accountantscontrole bij door de provincie Utrecht gesubsidieerde instellingen Januari 2010 Controleprotocol provincie Utrecht 1 van 7 Controleprotocol

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 600 GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN EEN ANDERE AUDITOR

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 600 GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN EEN ANDERE AUDITOR INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 600 GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN EEN ANDERE AUDITOR INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-5 Voorwaarden voor het aanvaarden van de opdracht als groepsauditor...

Nadere informatie

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2013

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2013 Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 3 1.2 Beoordelingsverklaring 3 1.3 Algemeen 4 1.4 Resultaten 5 2. Bestuursverslag

Nadere informatie

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan:

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan: 0^=> \d ju^va.' lot's OLJ&rje^oeUi naarcs 150014156 Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015 Kopie aan: Orteliuslaan 982 3528 BD Utrecht Postbus 3180 3502 GD Utrecht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de directie en de raad van toezicht van Stichting Paradiso Amsterdam Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Standaard 4400N Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden 21 juli 2016 Standaard 4400N: Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen

Nadere informatie

Doorlopende tekst van Verordening gedrags- en beroepsregels (VGBA) uitgaande van aanvaarding van door het bestuur ingediende amendementen 1

Doorlopende tekst van Verordening gedrags- en beroepsregels (VGBA) uitgaande van aanvaarding van door het bestuur ingediende amendementen 1 Doorlopende tekst van Verordening gedrags- en beroepsregels (VGBA) uitgaande van aanvaarding van door het bestuur ingediende amendementen 1 2 december 2013 1 De hiernavolgende tekst van VGBA geeft de tekst

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016 Haarlem Jaarrapport 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Winst-en-verliesrekening over

Nadere informatie

Accountantsprotocol subsidievaststelling Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling 2017

Accountantsprotocol subsidievaststelling Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling 2017 Accountantsprotocol subsidievaststelling Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling 2017 Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Uitgangspunten 1.1 Doelstelling 3 1.2 Definities 3 1.3 Procedures

Nadere informatie

Verordening tot wijziging van de Verordening gedragscode Vastgesteld in de bijeenkomst van de Ledenvergadering op 11 december 2008

Verordening tot wijziging van de Verordening gedragscode Vastgesteld in de bijeenkomst van de Ledenvergadering op 11 december 2008 Verordening tot wijziging van de Verordening gedragscode Vastgesteld in de bijeenkomst van de Ledenvergadering op 11 december 2008 1 Verordening tot wijziging van de Verordening gedragscode De ledenvergadering

Nadere informatie

Controleprotocol. geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013. - Nacalculatie DBC s GRZ. - Oude parameters. - vaststelling verrekenbedrag 2013

Controleprotocol. geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013. - Nacalculatie DBC s GRZ. - Oude parameters. - vaststelling verrekenbedrag 2013 Controleprotocol geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013 - Nacalculatie DBC s GRZ - Oude parameters - vaststelling verrekenbedrag 2013 Ten behoeve van de uit te voeren controle door externe accountant

Nadere informatie

WERKPROGRAMMA KAPITAAL AANVRAAG EUROVERGUNNING

WERKPROGRAMMA KAPITAAL AANVRAAG EUROVERGUNNING 1 Werkprogramma bepaling minimaal aanwezig risicodragend kapitaal in nieuw op te richten ondernemingen of recent opgerichte ondernemingen van beroepsvervoerders 1. Regelgeving Op grond van de Wet wegvervoer

Nadere informatie

Een kwestie van principes

Een kwestie van principes Een kwestie van principes De Verordening Gedragscode voor registeraccountants in het kort Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Hoofdlijnen van de Verordening Gedragscode Op 1 januari

Nadere informatie

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Vlootfonds Hanzevast 3 ms Hanze Göteborg N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Ernst & Young Accountants LLP Tel: +31 88 407 10 00 Cross Towers, Antonio Vivaldistraat 150 Fax: +31 88 407 10 05 1083 HP Amsterdam ey.

Ernst & Young Accountants LLP Tel: +31 88 407 10 00 Cross Towers, Antonio Vivaldistraat 150 Fax: +31 88 407 10 05 1083 HP Amsterdam ey. Postbus 7883 1008 AB Amsterdam Ernst & Young Accountants LLP Tel: +31 88 407 10 00 Cross Towers, Antonio Vivaldistraat 150 Fax: +31 88 407 10 05 1083 HP Amsterdam ey.com Het college van burgemeester en

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d... mei 2012 bij de jaarrekening 2011 van uw gemeente toekomen.

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d... mei 2012 bij de jaarrekening 2011 van uw gemeente toekomen. Deloitte Accountants B.V. Amerikalaan 110 6199 AE Maastricht Airport Postbus 1864 6201 BW Maastricht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9904 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Simpelveld

Nadere informatie

BIJLAGE 1. Model l Controleprotocol algemene subsidieverordening Gemeente Dordrecht

BIJLAGE 1. Model l Controleprotocol algemene subsidieverordening Gemeente Dordrecht BIJLAGE 1 Model l Controleprotocol algemene subsidieverordening Gemeente Dordrecht Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Wettelijk kader 4 1.1.1 Obj eet van controle 4 1.1.2 Relevante geldstroom. 5 1.1.3 Betrokken

Nadere informatie

ISA 610, GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN INTERNE AUDITORS

ISA 610, GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN INTERNE AUDITORS INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 610, GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN INTERNE AUDITORS Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2009 in de Engelse taal gepubliceerd door de

Nadere informatie

Stichting Stad Rotterdam anno 1720. Jaarverslag 2014

Stichting Stad Rotterdam anno 1720. Jaarverslag 2014 Stichting Stad Rotterdam anno 1720 Jaarverslag 2014 Barendrecht, 10 april 2015 BESTUURSVERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014 ALGEMEEN De stichting Stad Rotterdam anno 1720 is opgericht op 26 juni 2006 en per

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Hanzevast capital N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Accountantsprotocol. Datum: 26 februari 2016 Kenmerk: CAD

Accountantsprotocol. Datum: 26 februari 2016 Kenmerk: CAD Accountantsprotocol ten behoeve van het accountantsonderzoek van de financiële verantwoordingen van subsidieontvangers (Citeertitel: accountantsprotocol subsidies 2016) Datum: 26 februari 2016 Kenmerk:

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

Controleprotocol eindverantwoording verleende subsidies Provincie Limburg

Controleprotocol eindverantwoording verleende subsidies Provincie Limburg CVDR Officiële uitgave van Limburg. Nr. CVDR122050_2 7 augustus 2017 Controleprotocol eindverantwoording verleende subsidies Provincie Limburg CONTROLEPROTOCOL EINDVERANTWOORDING VERLEENDE SUBSIDIES PROVINCIE

Nadere informatie

Deze 3 verslagen dienen in onderlinge samenhang te worden gelezen en kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden gezien of gebruikt.

Deze 3 verslagen dienen in onderlinge samenhang te worden gelezen en kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden gezien of gebruikt. Hoofding van het kantoor XYZ Verslagen van de bedrijfsrevisor (1) aan de raad van bestuur (2) van de Vlaamse rechtspersoon in uitvoering van artikel 9 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september

Nadere informatie

IPA-ACON ASSURANCE B.V.

IPA-ACON ASSURANCE B.V. m IPA-ACON ASSURANCE B.V. Wilhelmlnapark 8-9 Telefoon 03-5319539 Aan het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Milieu en Afval Kop van Noord-Holland Postbus 8 1740 AA SCHAGEN Reg.nr. : 1003473/15/336/83

Nadere informatie

Praktijkhandreiking 1108. Toegang tot relevante informatie voor de opvolgende accountant in het kader van een controle

Praktijkhandreiking 1108. Toegang tot relevante informatie voor de opvolgende accountant in het kader van een controle Toegang tot relevante informatie voor de opvolgende accountant in het kader van een controle Versie 1.0 Datum: 10 februari 2010 Herzien: Onderwerp: Van toepassing op: Status: Relevante wet en regelgeving:

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 230 CONTROLEDOCUMENTATIE

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 230 CONTROLEDOCUMENTATIE INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 230 CONTROLEDOCUMENTATIE INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding...1-5 Definities... 6 Aard van de controledocumentatie...7-8 Vorm, inhoud en omvang van de controledocumentatie...9-24

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze accountantsverklaring d.d. 21 mei 2010 bij de jaarrekening 2009 van uw gemeenschappelijke regeling toekomen.

Hierbij doen wij u onze accountantsverklaring d.d. 21 mei 2010 bij de jaarrekening 2009 van uw gemeenschappelijke regeling toekomen. MPGR32010052509330164 GR3 25.05.2010 Q164 6R3 Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Tel: (088) 2882888 Fax: (088) 2889830 www.deloitte.nl Aan de Drechtraad

Nadere informatie

CONCEPT Standaard 4400N Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden 30 juli 2015

CONCEPT Standaard 4400N Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden 30 juli 2015 Dit document maakt gebruik van bladwijzers CONCEPT Standaard 4400N Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden 30 juli 2015 Consultatieperiode loopt tot en met 21 september

Nadere informatie

Nieuwe controleverklaring voor oob s. Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant

Nieuwe controleverklaring voor oob s. Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant Nieuwe controleverklaring voor oob s Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant Versie oktober 2014 2014 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Eneco, midden in de samenleving. Jaarverslag 2012 Eneco Holding N.V.

Eneco, midden in de samenleving. Jaarverslag 2012 Eneco Holding N.V. Eneco, midden in de samenleving Jaarverslag 2012 Eneco Holding N.V. Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening Alle bedragen zijn in miljoenen euro tenzij anders vermeld. 1. Waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Stichting De Sociale Maatschap Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Verbonden partijen Per 1 januari 2016 heeft er een bestuurlijke fusie plaats gevonden tussen Stichting PuurZuid MaDi en Stichting

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 510 EERSTE UITVOERING VAN CONTROLE-OPDRACHTEN OPENINGSSALDI

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 510 EERSTE UITVOERING VAN CONTROLE-OPDRACHTEN OPENINGSSALDI INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 510 EERSTE UITVOERING VAN CONTROLE-OPDRACHTEN OPENINGSSALDI INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-3 Controlewerkzaamheden... 4-10 Controlebevindingen en rapportering...

Nadere informatie

Controle protocol Versterking Eerstelijn Zuid Nederland. versie 15 mei 2017

Controle protocol Versterking Eerstelijn Zuid Nederland. versie 15 mei 2017 Controle protocol Versterking Eerstelijn Zuid Nederland versie 15 mei 2017 1. Doelstelling Versterking Eerstelijn Zuid-Nederland beheert de ondersteuningsgelden voor de regio Zuid Nederland zoals die beschikbaar

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Samenvatting Beroepscode OvRAN Toelichting Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1.

Samenvatting Beroepscode OvRAN Toelichting Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1. Samenvatting Beroepscode OvRAN Toelichting Hoofdstuk1 Begripsbepalingen Hoofdstuk 2 Fundamentele Beginselen Hoofdstuk 3 Gedragsregels Controlerende leden Hoofdstuk 4 Gedragsregels Adviserende leden Hoofdstuk

Nadere informatie

Verantwoordelijk accountant M.P. Peters Actuele gebruiker m.peters Datum en tijd :50:53 Totaal aantal pagina's in dit rapport 11

Verantwoordelijk accountant M.P. Peters Actuele gebruiker m.peters Datum en tijd :50:53 Totaal aantal pagina's in dit rapport 11 VOORLOOPBLAD RAPPORT PLANET BAS B.V. ALGEMENE GEGEVENS Revisienummer 134 Actuele rapportstatus Definitief Verantwoordelijk accountant M.P. Peters Actuele gebruiker m.peters Datum en tijd 13-01-2016 10:50:53

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

De controle van de groepsjaarrekening

De controle van de groepsjaarrekening De controle van de groepsjaarrekening Frans de Groot en Victor Valckx, Assurance Organisaties reageren steeds sneller met overnames, herstructureringen, reorganisaties en internationalisering op de dynamische

Nadere informatie

Delo Itte. Deloitte Accountants B.V. Orfyplein 10 1043 DP Amsterdam Postbus 58110 1040 HC Amsterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9739 www.deloitte.ni Controleverkiaring van de onafhankelijke

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2013 Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze accountantsverklaring d.d. 22 juni 2010 bij de jaarrekening 2009 van uw waterschap toekomen.

Hierbij doen wij u onze accountantsverklaring d.d. 22 juni 2010 bij de jaarrekening 2009 van uw waterschap toekomen. De leden van de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Delfland Postbus 3061 2601 DB Delft 22 juni 2010 H.E. de Winter /A10.52-14. Accountantsverklaring jaarrekening 2009 Geachte leden van

Nadere informatie

Samenvattend auditrapport

Samenvattend auditrapport r?' m Auditdienst Rijk Ministerie van Financiën Samenvattend auditrapport I u fonds (A) IM xi' ".r r' rri Samenvattend auditrapport 2016 Infrastructuurfonds (A) 15 maart 2017 Kenmerk 2017-0000036092 Inlichtingen

Nadere informatie

Accountantsprotocol subsidievaststelling ADL-assistentie 2017

Accountantsprotocol subsidievaststelling ADL-assistentie 2017 Accountantsprotocol subsidievaststelling ADL-assistentie 2017 Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Uitgangspunten 1.1 doelstelling 3 1.2 definities 3 1.3 procedures 3 Hoofdstuk 2 Verantwoording van

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016 EY working woud Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de raad van de gemeente Bronckhorst Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016 Ons oordeel met beperking Wij

Nadere informatie