Hoe zwart moet de handel het inzien? Witboek van de handel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe zwart moet de handel het inzien? Witboek van de handel"

Transcriptie

1 Hoe zwart moet de handel het inzien? Witboek van de handel

2

3 Comeos - Witboek van de handel - 9 mei Inhoud Executive Summary 8 Context en objectieven van de studie 14 Analysekader 24 Objectivering van de factoren die het concurrentievermogen in België beïnvloeden 32 Synthese en aanbevelingen 90 Bijlagen 102 Colofon Verantwoordelijke uitgever: Dominique Michel Grafisch ontwerp: Apunta Comeos vzw E. Van Nieuwenhuyselaan Bruxelles T F Download het witboek van de handel

4 Inleiding Waarom hebben we een Witboek van de handel in België nodig? De uitgebreide studie van Arthur D. Little plakt eindelijk duidelijke cijfers op het concurrentienadeel dat handelaars in België hebben tegenover hun buitenlandse collega s. Dat gebrek aan concurrentiële slagkracht heeft verstrekkende gevolgen voor onze sector en, bij uitbreiding, voor onze economie. De Belgische handelaar moet meer kosten maken dat zijn buitenlandse collega s om een vergelijkbare omzet te hebben. Door zo veel mogelijk te vermijden dat die kosten aan de consument worden doorgerekend, komen de marges onder druk wat ook de Nationale Bank van België al voorrekende: de marges in de Belgische handel zijn de laagste in de hele eurozone. Een ander gevolg van die lagere financiële slagkracht, is de aanwervingspolitiek: onze handelaars kunnen hun volledige potentieel niet benutten. Wat door de OESO wordt bevestigd: we scoren onder het terwerkstellingsgemiddelde in de handel. Ten slotte heeft dat concurrentienadeel een potentiële impact op de prijs die de consument aan de kassa betaalt. Bepaalde producten kunnen in de ons omringende landen soms goedkoper worden verkocht dan bij ons het geval is.

5 Comeos - Witboek van de handel - 9 mei Dat concurrentienadeel zal bovendien nog versnellen met de opkomst van e-commerce. Net nu online winkelen eindelijk ook in België oppikt en de laatste drempel (de fysieke verplaatsing naar buitenlandse handelaars) wegvalt, dreigen de handelaars voor een tweede keer de dupe te worden van hun concurrentienadeel. Het witboek heeft, gelukkig, ook positieve elementen voor onze consument: het leert ons dat de Belg wordt verwend door zijn handelaar. In vergelijking met de buurlanden vind de consument meer winkels dicht bij huis, en in die winkels is de dienstverlening ook opmerkelijk beter. Dit Witboek van de handel maakt duidelijk dat er actie nodig is. Op alle beleidsniveaus moet worden beseft dat de Belgische handel structurele en ingrijpende maatregelen nodig heeft, willen we onze rol van inflatiebestrijder en werkgever blijven vervullen. Dominique Michel, Gedelegeerd bestuurder Comeos

6 Inleiding Verschillende internationale instellingen hebben al gewezen op het gebrekkige concurrentievermogen van de handel in België, dat tot uiting komt in een prijsverschil voor de consument. De problematiek van het concurrentievermogen van de Belgische handel ten opzichte van de buurlanden vormt dan ook een grote uitdaging om ervoor te zorgen dat de sector kan bijdragen aan de verwezenlijking van de regeringsdoelstellingen op het vlak van economische groei en nieuwe werkgelegenheid, waarbij tegelijkertijd aan de consument een gunstige prijsevolutie moet worden gegarandeerd. In een aantal recente studies werd de concurrentiegraad van de Belgische handel in perspectief geplaatst en werd de impact van de reglementering op het concurrentievermogen geschetst. In andere eveneens recente studies werd dan weer getracht om specifiek het prijsverschil in supermarkten voor de consument te objectiveren. In deze studie, die op verzoek van Comeos werd uitgevoerd, was het echter de bedoeling om alle factoren te objectiveren die het concurrentievermogen van de handel in België t.o.v. de buurlanden (positief of negatief) kunnen beïnvloeden en hun impact te evalueren op de kostenstructuur van de ondernemingen in drie representatieve handelssectoren, met name de detailhandel met nadruk op voeding ( Supermarkten ), de textielsector ( Fashion ) en de sector van elektrische huishoudapparaten ( Electro ). Naast de ervaring van ons kantoor in de sector werden deze werkzaamheden uitgevoerd aan de hand van een grondige analyse van alle beschikbare studies en statistieken en gesprekken met tal van actoren in de betrokken sectoren, gecombineerd met de analyse van vertrouwelijke cijfergegevens die door de leden van Comeos werden aangebracht.

7 Comeos - Witboek van de handel - 9 mei Het resultaat van de studie is duidelijk: aan de hand van de analyses konden acht problematieken worden geïdentificeerd die leiden tot een beduidende handicap van de Belgische handel inzake concurrentievermogen ten opzichte van de buurlanden. Bijgevolg lijkt het ons van cruciaal belang om op een overlegde manier een aantal maatregelen ten gronde te nemen om het concurrentievermogen van de ondernemingen in de Belgische handel te versterken, waardoor een gunstige prijsevolutie voor de consument kan worden gegarandeerd en nieuwe banen kunnen worden gecreëerd, rekening houdend met de huidige budgettaire beperkingen en het noodzakelijke evenwicht van de overheidsfinanciën. De studie wordt afgesloten met een aantal denksporen om de geobjectiveerde kernproblematieken aan te pakken, waarvan de uitvoering vereist dat alle betrokkenen van de sector, op verschillende bevoegdheidsniveaus, deelnemen. François-Joseph Van Audenhove Partner, Arthur D. Little

8 Executive Summary

9 Comeos - Witboek van de handel - 9 mei Executive Summary Context en doelstellingen van de studie Verschillende internationale instellingen hebben al gewezen op het gebrekkige concurrentievermogen van de Belgische handel, dat tot uiting komt in een prijsverschil voor de consument. Het resultaat daarvan is dat elk jaar naar raming 2,5 miljard euro omzet wordt misgelopen en naar schatting zo n banen verloren gaan. In een aantal recente studies werd de concurrentiegraad in de Belgische handel in perspectief geplaatst en werd de impact van de reglementering op het concurrentievermogen geschetst. In andere, eveneens recente studies werd dan weer getracht om specifiek het prijsverschil in supermarkten voor de consument te objectiveren. In die context is het de bedoeling van deze studie om de factoren die het concurrentievermogen van de handel in België ten opzichte van de buurlanden (positief of negatief) beïnvloeden te objectiveren, hun impact op de kostenstructuur van de ondernemingen in de handel te evalueren en aanbevelingen te doen om het concurrentievermogen van de Belgische handel te versterken. In deze studie wordt de handel in België en in zijn voornaamste buurlanden (Frankrijk, Nederland en Duitsland) bestreken en wordt gefocust op drie sectoren die samen bijna 58% van de omzet en 55% van de werknemers vertegenwoordigen: de detailhandel met nadruk op voeding ( supermarkten ), de kledingsector ( fashion ) en de sector van elektrische huishoudapparaten ( electro ). Objectivering van de factoren die het concurrentievermogen van de handel in België beïnvloeden 1 ten opzichte van de buurlanden De factoren die een invloed kunnen hebben op het concurrentievermogen van de Belgische handel ten opzichte van de buurlanden zijn ingedeeld in tien grote domeinen, die zijn geobjectiveerd aan de hand van een vergelijkende analyse van hun respectieve invloed op het concurrentievermogen van de verschillende landen die door de studie worden bestreken. In vergelijking met zijn buurlanden is België een klein en complex land en wordt het gekenmerkt door een sterke versnippering van de behoeften en de reglementeringen, waardoor schaalvoordelen en gelijksoortige praktijken worden afgeremd. Boven op die structurele complexiteit wordt België gekenmerkt door een fiscale en reglementaire druk die beduidend hoger is dan in de buurlanden. Bovendien hebben de verwachtingen van de Belgische consument op het vlak van nabijheid, kwaliteit en diversiteit van het aanbod invloed op de structurering van de sector en op de kostenstructuur van de ondernemingen in de handel.

10 Executive Summary Deze meervoudige complexiteit komt tot uiting in de vergelijkende evaluatie van de factoren die het concurrentievermogen beïnvloeden, waarbij België in het nadeel is ten opzichte van de buurlanden. Samengevat worden in deze studie acht kernproblematieken geïdentificeerd en geobjectiveerd die een beduidende invloed hebben op het concurrentievermogen van de Belgische handel ten opzichte van de buurlanden: 1. Belasting op de toegevoegde waarde: België past standaard btw-percentages toe die 1,4% tot 2% hoger liggen dan in de buurlanden, wat directe gevolgen heeft voor de verkoopprijs in de detailhandel. Zo schommelt de impact van de btw op de verkoopprijs in België tussen 1,2% en 1,7% voor kleding en electro en tussen -0,2% en +0,7% voor supermarkten, naargelang het land waarmee wordt vergeleken. 2. Gedifferentieerde tarificatie door leveranciers: De handel in België wordt bestraft als gevolg van het gedifferentieerde tariefbeleid dat wordt toegepast door sommige internationale leveranciers van nationale-merkproducten. Dit leidt tot een gemiddeld verschil (ten nadele van België) dat wordt geraamd op 5% tot 6% van de aankoopprijs. Dit verschil in leverancierstarieven tussen België en de buurlanden heeft negatieve gevolgen voor de kostenstructuur van de Belgische ondernemingen tussen 2,6% en 4,3% van de omzet exclusief btw, naargelang van de vergeleken sectoren en landen. 3. Arbeidskost en flexibiliteit in de arbeidsorganisatie: De Belgische handel lijdt onder een arbeidskost die 9 tot 26% hoger ligt naargelang de betrokken landen en sectoren, wat het concurrentievermogen en extra werkgelegenheid sterk beperken. Deze loonhandicap wordt gedeeltelijk verklaard door de sterk stijgende loonkosten ten opzichte van de buurlanden als gevolg van de grote invloed van de automatische loonindexering en van een relatief oude leeftijdspiramide, gekoppeld aan de toepassing van anciënniteitsgebonden loonschalen. De fiscale druk op de lonen en de omvang van de sociale bijdragen in België vormen eveneens een verklaring. Deze situatie wordt nog versterkt door de starheid van het Belgische arbeidsorganisatiesysteem en het sociale consensusmodel, die de bewegingsruimte van de ondernemingen sterk beperken, gedeeltelijk gecompenseerd door een historisch hogere uurproductiviteit in België. Samengevat: om oplossingen te vinden waardoor de loonhandicap in de Belgische handel kan worden beperkt, moeten tegelijk verschillende variabelen worden aangepakt, wat een constructieve sociale dialoog veronderstelt.

11 Comeos - Witboek van de handel - 9 mei Executive Summary 4. Handelshuur: De gemiddelde huurkosten voor handelsactiva liggen in België lager dan in de buurlanden, in het bijzonder voor vestigingen in het stadscentrum. Op basis van de analyse van ledengegevens wordt dit kostenvoordeel geraamd op 20% ten opzichte van Frankrijk en 15% ten opzichte van Nederland en Duitsland. Het gemiddelde kostenverschil per m² betekent een concurrentievoordeel voor België en een positieve impact op de kostenstructuur van de handelsondernemingen die wordt geraamd op 0,6% tot 2,2% van de omzet exclusief btw. 5. Reclame: De kosten voor reclame liggen hoger in België dan in de buurlanden als gevolg van de ontwerp- en contactkosten en de dubbele heffing op reclamedrukwerk. Het concurrentienadeel inzake reclamekosten heeft een impact op de kostenstructuur van de handelaars die wordt geraamd op +0,6% tot +0,8% van de omzet exclusief btw, naargelang de sector. 6. Volksgezondheid en voedselveiligheid: De Europese reglementering inzake volksgezondheid en voedselveiligheid is omgezet op basis van een prescriptieve aanpak, met extra kosten voor de handelaars in de supermarktsector tot gevolg. Het concurrentienadeel m.b.t. deze verplichtingen heeft een impact op de kostenstructuur van supermarkten die voorzichtig wordt geraamd op +0,1% van de omzet exclusief btw ten opzichte van de buurlanden. 7. Milieuverplichtingen en -heffingen: De omzetting van de Europese richtlijnen en de ontwikkeling van de milieuheffingen, met inbegrip van de terugnameplichten, bestraffen de handel in België. Het concurrentienadeel dat hieruit voortvloeit voor de kostenstructuur ten opzichte van de buurlanden wordt geraamd op +0,1% tot +0,3% van de omzet exclusief btw, naargelang van de sector. Dit nadeel houdt vooral verband met de overmatige administratieve lasten, de verpakkingsheffingen voor supermarkten en de vele ecotaksen en terugnameplichten voor de electrosector. 8. Verlies en beveiliging: De kosten met betrekking tot de winkelbeveiliging zijn in vergelijking hoger in België als gevolg van de grote omvang van verlies, die hoofdzakelijk door diefstal wordt veroorzaakt, wat in het bijzonder voor de kledingsector extra kosten met zich meebrengt (personeelskosten, investering in uitrusting) om de winkels te beveiligen. Het concurrentienadeel dat daaruit voortvloeit voor de kostenstructuur wordt als onbeduidend beschouwd ten opzichte van Frankrijk en schommelt tussen 0,1% en 0,3% van de omzet exclusief btw ten opzichte van Duitsland en Nederland, naargelang van de sector.

12 Executive Summary Voorts zijn nog drie andere problematieken geïdentificeerd die invloed kunnen hebben op het concurrentievermogen van de Belgische handel ten opzichte van de buurlanden, maar deze zijn niet gekwantificeerd wat betreft hun impact op de kostenstructuur: Verbod op verkoop met verlies: Net zoals in Frankrijk is verkoop met verlies in België verboden (behalve in koopjesperiodes), terwijl dat in Nederland en Duitsland wel is toegelaten. Dit kan een concurrentiehandicap vormen ten opzichte van die twee landen. Aangezien op basis van analyses ter zake verkoop met verlies niet onbetwistbaar kan worden gerechtvaardigd, lijkt het verbod op deze praktijk in België gerechtvaardigd voor de sector en de consumenten. Openingsuren: België heeft een strikte reglementering op het vlak van openingsuren voor de handel, wat in combinatie met de hogere loonkosten voor laat werken en zondagwerk leidt tot een concurrentienadeel voor de Belgische handel. Online handel: De ontwikkeling van e-commerce, m-commerce en multichannel-strategieën door de actoren in de handel zouden de vlucht van de consument nog kunnen versterken bij gebrek aan concrete acties om het concurrentievermogen van de handel in België te versterken.

13 Comeos - Witboek van de handel - 9 mei Executive Summary Samenvatting en aanbevelingen Het concurrentievermogen van de Belgische handel moet absoluut worden versterkt om de doelstellingen van de regering inzake economische groei en nieuwe werkgelegenheid te halen, waarbij tegelijk een gunstige prijsontwikkeling voor de consument moet worden gegarandeerd ten opzichte van de buurlanden. In deze studie konden een aantal problematieken worden geobjectiveerd die een beduidende handicap vormen voor het concurrentievermogen van de Belgische handel ten opzichte van de buurlanden. De gecombineerde impact daarvan op de kostenstructuur van de Belgische handelaar tot 6,8% (% van de omzet exclusief btw) naargelang de sector en het land die in beschouwing worden genomen: - De sectoren die het grootste nadeel ondervinden zijn de electrosector (tussen 5,6% en 6,8%) en de supermarktsector (tussen 4,7% en 6,1%), gevolgd door de kledingsector (tussen 0,5% en 3,8%) (telkens % van de omzet exclusief btw). - De grootste concurrentiehandicaps worden vastgesteld ten opzichte van Duitsland en Nederland. De handicap ten opzichte van Frankrijk is kleiner als gevolg van het relatief kleinere verschil op het vlak van arbeidskost. In de veronderstelling dat die handicap in de prijzen wordt doorberekend, waarbij alles voorts gelijk blijft, zou dit neerkomen op een prijsverschil voor de consument tussen tot 8,5% ten opzichte van de buurlanden. Op korte termijn moeten dus in overleg een aantal prioritaire acties ten gronde worden ondernomen om het concurrentievermogen van alle ondernemingen in de Belgische handel te versterken, rekening houdend met de huidige zware budgettaire beperkingen en het noodzakelijke evenwicht van de overheidsfinanciën. Wij bevelen een aantal sporen aan waarmee wordt getracht om de verschillende kernproblematieken die in deze studie worden geobjectiveerd aan te pakken en waarvan de uitvoering de deelname vereist van alle stakeholders van de sector, op verschillende bevoegdheidsniveaus.

14 Context en objectieven van de studie

15 2,5 miljard euro per jaar door Belgen in buitenland gespendeerd = banen verloren in België Talloze studies wijzen op concurrentienadeel voor Belgische handelaars Objectiveren Analyseren Remediëren

16 Context en objectieven van de studie Op basis van de erkende concurrentiehandicap van de Belgische handel t.o.v. de buurlanden, wil deze studie de situatie objectiveren en aanbevelingen formuleren Context Verschillende internationale instellingen (1) hebben al gewezen op de gebrekkige concurrentiepositie van de handel in België, die kan resulteren in een prijsverschil voor de consument. Geharmoniseerde index van de consumptieprijzen (3) 120 Het resultaat van dit ondermaatse concurrentievermogen is dat elk jaar naar raming 2,5 miljard euro omzet wordt misgelopen en naar schatting zo n banen verloren gaan (2). Deze situatie doet zich voor in het kader van een somber Europees economisch klimaat en van een sterke inflatie in België t.o.v. de buurlanden In verschillende recente studies werd de concurrentiegraad in de Belgische handel in perspectief geplaatst en de impact van de reglementering op het concurrentievermogen geschetst. In andere studies werd dan weer getracht om specifiek het prijsverschil voor de consument in supermarkten te objectiveren. Het doel van deze studie is om de factoren die het concurrentievermogen beïnvloeden te objectiveren door de impact van deze factoren op de kostenstructuur van de handelaars te evalueren en aanbevelingen te formuleren BE FR NL DE Bronnen: (1) OESO: Over de reglementering in de handel; Europese Commissie: Over de spreiding van de voedselprijzen in de EU; EC, Monitoringactie m.b.t. de handel en de distributie, 2010; (2) Raming van Comeos op basis van GfK-gegevens, 2011; (3) Eurostat

17 Comeos - Witboek van de handel - 9 mei Context en objectieven van de studie In verschillende recente studies werd de concurrentiegraad in de Belgische handel in perspectief geplaatst en de impact van de reglementering op het concurrentievermogen geobjectiveerd Studies Doelstellingen Conclusies Niet-exhaustief NBB, Regulering en concurrentie in de Belgische distributiesector, 2009 (1) Evaluatie van de impact van de reglementeringsgraad op de concurrentie in de Belgische handel De hoge reglementeringsgraad in België heeft een negatieve impact op de concurrentie in de handel Planbureau, Concurrentie in de Belgische distributie, 2010 (2) Evaluatie van de ontwikkeling van de concurrentiegraad in de Belgische handel De indicatoren van de concurrentiegraad zijn positief geëvolueerd, ten gevolge van de geleidelijke deregulering van de sector. Vreemd genoeg blijven de detailprijzen stijgen NBB, De distributiesector en zijn impact op de prijzen in het eurogebied, 2011 (3) Objectivering van de structurele en reglementaire elementen en van hun impact op de prijzen in de eurozone België is sterker gereglementeerd dan zijn buurlanden. Het is echter niet zozeer het dwingende karakter van de reglementering dan wel de reglementaire complexiteit die het concurrentievermogen beperkt Bronnen: (1) 2009 Nationale Bank van België (NBB): Regulering en concurrentie in de Belgische distributiesector ; (2) 2010 Planbureau: Concurrentie in de Belgische distributie; (3) 2011 NBB: De distributiesector en zijn impact op de prijzen in het eurogebied

18 Context en objectieven van de studie

19 De FOD Economie kwam tot de conclusie dat voeding in Belgische supermarkten 10 procent duurder is dan in Nederlandse. Ons onderzoek houdt wél rekening met verse voeding en distributiemerken en vormt dus een realistische consumentenkorf en komt tot een prijsnadeel van 4,5 procent. en een derde studie concludeert dat Belgische supermarkten goedkoper kunnen zijn dan Nederlandse.

20 Context en objectieven van de studie In een recente, door de FOD Economie uitgevoerde studie in de supermarktsector werd een prijsverschil van 7% tot 10% vastgesteld m.b.t. een korf met meer dan 90% nationale merken Resultaten van de studie van de FOD Economie over het prijsniveau in supermarkten t.o.v. Nederland, Duitsland en Frankrijk Kenmerken van de studie: SKU's (3) ~7,5% huismerkproducten Supermarkten >400m² excl. harddiscounters Kortingbonnen niet in rekening gebracht (1) Het domein bestreken door de studie van de FOD Economie vertegenwoordigt slechts een deel van de consumentenkorf Consumentenkorf 30% verse voeding (2) 70 % droge voeding (2) 25% huismerkproducten (2) 45% nationale-merkproducten (2) Domein bestreken door de studie van de FOD Vastgestelde prijsverschillen tussen België en de buurlanden: Nederland = +10,4% Duitsland = +10,6% Frankrijk = +7,0%??? Prijsverschil voor de consument Bronnen: FOD Economie, Prijsniveau in supermarkten, februari 2012; Analyses Arthur D. Little; (1) Kortingbonnen wegen in België relatief zwaarder door dan in de buurlanden; (2) Percentage van de verkoop in waarde (% omzet) van een gemiddelde supermarkt in België (3) SKU = Stock Keeping Units, of referenties

21 Comeos - Witboek van de handel - 9 mei Context en objectieven van de studie Er bestaat geen echte éénduidige methode om prijzen te vergelijken veel hangt af van de samenstelling van de korf, de kwaliteit en de eigenheid van de keten Studie FOD Economie (1) Vergelijkingen van gelijkaardigde winkelketens (2) Vergelijking van de korf Test-Aankoop (3) Karakteristieken van de studie: SKU ~92,5% producten nationale merken ~7,5% producten eigen merken Supermarkten > 400m² zonder hard discount in België en Nederland Karakteristieken van de studies: > 700 SKU (gewogen) Houdt rekening met het geheel van productcategorieën Vergelijking tussen twee Belgische ketens en een vergelijkbare keten in Nederland, in 2010 en 2012 Karakteristieken van de studie: 61 SKU van de lijst van 212 SKU van de lijst van Test-Aankoop % producten nationale merken 30% producten eigen merken en versproducten Vergelijking tussen een Belgische keten en een vergelijkbare Nederlandse keten in % droogvoeding 70 % droogvoeding 70 % droogvoeding 30% verse voeding 25% huismerken 45% nationale merken 30% verse voeding 25% huismerken 45% nationale merken 30% verse voeding 25% huismerken 45% nationale merken ~ 5% ~ +8,5% ~ +10,4% ~ +4,5% > 0% Bronnen: ( 1 ) FOD Economie, Prijzenniveau supermarkten, februari 2012; (²) Studies, onafhankelijk van elkaar, door twee actoren uit Belgische supermarktlandschap, in 2010 en 2012 besteld. (³) Studie in 2010 besteld door Belgische supermarktketen. Deze studies houden geen rekening met kortingbonnen, waarvan het belang relatief groter is in België dan in de buurlanden. In beschouwing genomen producten en prijzen

22 Context en objectieven van de studie In deze context gaf Comeos Arthur D. Little de opdracht om een studie uit te voeren met als doel om de factoren die het concurrentievermogen van de Belgische handel beïnvloeden te objectiveren en aanbevelingen te formuleren Doelstellingen van de studie Bestreken gebied Objectivering van de factoren die invloed kunnen hebben op het concurrentievermogen van de handel in België t.o.v. de buurlanden Evaluatie van de impact van deze factoren op de kostenstructuur van de beschouwde sectoren (en potentieel op de consumentenprijs) Samenvatting en aanbevelingen om het concurrentievermogen van de Belgische handel te versterken De gebruikte bronnen omvatten alle beschikbare studies en statistieken, cijfergegevens van de leden van de federatie voor de handel en diensten in België (Comeos), die vertrouwelijk werden meegedeeld, en de sectorervaring van Arthur D. Little Bevolkingsdichtheid > inw. / km 2 inw. / km 2 < inw. / km 2 Supermarkten Fashion Electro

23 Comeos - Witboek van de handel - 9 mei

24 Analysekader

25 3 buurlanden Nederland, Frankrijk en Duitsland 3 sectoren Supermarkten, Fashion en Electro 27 factoren Welke parameters maken het verschil?

26 Analysekader - Geografisch bestreken gebied De studie bestrijkt de handel in België en in zijn drie belangrijkste buurlanden: Frankrijk, Nederland en Duitsland Door de studie bestreken geografisch gebied Périmètre géographique de l étude België km Duitsland - Oppervlakte (km 2 ) Bevolking (#inw.) Bevolkingsdichtheid (inw./km²) Bbp (milj. ) Bbp/inwoner ( ) km 225 km 282 km 640 km Oppervlakte (km 2 ) Bevolking (#inw.) Bevolkingsdichtheid (inw./km²) Bbp (milj. ) Bbp/inwoner ( ) Frankrijk - Oppervlakte (km 2 ). Bevolking (#inw.).. Bevolkingsdichtheid (inw./km²) Bbp (milj. ).. Bbp/inwoner ( ). Bron: Eurostat-databank, gegevens km 950 km 876 km Nederland - Oppervlakte (km 2 ). Bevolking (#inw.).. Bevolkingsdichtheid (inw./km²) Bbp (milj. ). Bbp/inwoner ( ). Bevolkingsdichtheid > inw. / km 2 inw. / km 2 < inw. / km 2

27 Comeos - Witboek van de handel - 9 mei Analysekader - De handel Met een commerciële dekking van ca m² per inwoners vertegenwoordigt de Belgische handel 24% van het bbp en biedt ze werk aan VTE s, goed voor ~ banen Handel België en buurlanden KERNINDICATOREN VAN DE DETAILHANDEL OMZET VAN DE BELGISCHE DETAILHANDEL ( %) Kernindicatoren Omzet van de handel (milj. ) (1) % van het bbp., %., %., %., % Food Fashion 10% 43% Aantal werknemers (2) % van de werknemers Aantal VTE s (3) % van de werkgelegenheid Privéconsumptie (milj. ) (4) % van het bbp., %., %., %.., %.., %.., %., %., %., %.., %.., %.., % Telecom Interior DIY & Garden Pharma 7% 7% 6% 6% HANDELSDICHTHEID (M²/1.000 INWONERS) Electro 5% omzet handel / inwoner Sports 4% >,,, Books 3%, E-commerce 3%, Andere 6% Totaal ~ milj., <,, In deze studie bestreken sectoren Bronnen: Analyses Arthur D. Little; Eurostat-databank, gegevens 2009 (detailhandel zonder automobiel): (1) Omzet 2009, (2) Aantal personen werkzaam in de handel in 2009, (3) VTE s 2009, (4) Gezinsuitgaven voor consumptie 2009, VTE = voltijds equivalent

28 Analysekader - De handel In deze studie wordt gefocust op drie sectoren die bijna 58% van de omzet van de Belgische handel en 55% van haar werknemers vertegenwoordigen: Supermarkten, Fashion en Electro Handel België en buurlanden 42% 58% 90% 10% 42% 42% SUPERMARKTEN (FOOD) 58% 90% 95% KLEDING (FASHION) 58% 90% 95% ELECTRO 95% 5% 10% 5% 10% 5% Perimeter: Detailhandel met nadruk op voeding Indicatoren Perimeter: Kleding voor mannen, vrouwen en kinderen; schoenen en accessoires Indicatoren Perimeter: Huishoudapparaten, audio, video, multimedia, informatica en telecommunicatie Indicatoren Grootte (milj. ) (1) % van de omzet van de detailhandel., %., %., %., % Grootte (milj. ) (1) % van de omzet van de detailhandel., %., %., %., % Grootte (milj. ) (1) % van de omzet van de detailhandel., %., %., %., % Tewerkstelling (2) % van tewerkselling in de sector., % ND., %.., % Tewerkstelling (2) % van tewerkselling in de sector., % ND., %., % Tewerkstelling (2) % van tewerkselling in de sector., % ND., %., % 's (3) VTE % van de VTE s van de handel., %., %., %., % 's (3) VTE % van de VTE s van de handel., %., %., %., % 's (3) VTE % van de VTE s van de handel., %., %., %., % Privéconsumptie (milj. ) (4) % van het gezinsbudget., %., %., %., % Privéconsumptie (milj. ) (4) % van het gezinsbudget., %., %., %., % Privéconsumptie (milj. ) (4) % van het gezinsbudget., %., %., %., % Bronnen: Analyses Arthur D. Little; Eurostat-databank, gegevens 2009: (1) Omzet voedingsdetailhandel; kleding en schoenen; electro, (2) Aantal werknemers in die sectoren; (3) VTE's in deze sectoren, (4) Gezindsuitgaven voor voeding, kleding, schoenen en electro

29 Comeos - Witboek van de handel - 9 mei Analysekader - Factoren die het concurrentievermogen van de handel kunnen beïnvloeden De factoren die een positieve of negatieve invloed kunnen uitoefenen op het concurrentie-vermogen van de Belgische handel t.o.v. de buurlanden zijn ingedeeld in 8 domeinen Domeinen die het concurrentievermogen van de handel positief of negatief kunnen beïnvloeden Sociaaleconomische omgeving Structurering van de handel Fiscaliteit Vestiging van handelszaak Sociaal Gezondheid, veiligheid en milieu Leveranciers en logistiek Handelspraktijken Diverse bedrijfskosten Innovatie Bronnen: Analyses Arthur D. Little

30 Analysekader - Factoren die het concurrentievermogen van de handel kunnen beïnvloeden Deze factoren zijn geobjectiveerd a.d.h.v. een vergelijkende analyse van hun respectieve invloed op het concurrentievermogen van de verschillende landen die door de studie worden bestreken Analysekader van de studie Domeinen en factoren ONDERNEMINGSFISCALITEIT SOCIAAL VESTIGING VAN HANDELSZAAK LEVERANCIERS EN LOGISTIEK Toegepaste btw Douane- en accijnsrechten Directe fiscaliteit Arbeidskost Productiviteit Arbeidsflexibiliteit Arbeidsmarkt Systeem van sociale dialoog Commerciële ontwikkeling Huurkost Administratieve procedures Relaties met leveranciers Handels- en tariefbeleid Logistiek HANDELSPRAKTIJKEN VEILIGHEID, GEZONDHEID EN MILIEU INNOVATIE DIVERSE BEDRIJFSKOSTEN Publiciteit Prijsbeleid Openingsbeleid Klantendienst Voedselgezondheid en - veiligheid Milieuverplichtingen Milieuheffingen Innovatieklimaat Financiering Veiligheid van winkels Nutsvoorzieningen Transactiekosten Informaticasysteem Bronnen: Analyses Arthur D. Little

31 Comeos - Witboek van de handel - 9 mei

32 Objectivering van de factoren die het concurrentie vermogen in België beïnvloeden

33 1. BTW 2. Leverancierprijzen 3. Arbeidskost en flexibiliteit 4. Huurprijzen 5. Publiciteit 6. Voedselveiligheid 7. Milieu 8. Veiligheid

34 Objectivering van de factoren die het concurrentievermogen beïnvloeden Structurele complexiteit België vormt een beperkte en complexe markt die wordt gekenmerkt door een sterke versnippering van de behoeften en de reglementering, waardoor schaalvoordelen en uniforme praktijken worden afgeremd Structurele complexiteit Schaal In vergelijking met de buurlanden is België een klein land, zowel vanuit demografisch als economisch standpunt Beperking van schaalvoordelen Cultuur Verschillende cultuurgroepen met hun eigenheid op het vlak van behoeften en talen bestaan naast elkaar Complexiteit van de behoeften en eisen van de consument Bevoegdheidsniveaus Versnippering van de bevoegdheden over 1 federale entiteit, 6 deelentiteiten en 589 gemeenten Gebrek aan uniforme reglementering en/of toepassing ervan Sociale dialoog De Belgische sociale dialoog, gebaseerd op een ultra-consensusmodel, zorgt voor een complexe besluitvorming Nood aan dialoog en akkoord over talrijke onderwerpen beperken de flexibiliteit van bedrijven en hun reactiemogelijkheden Bronnen: Eures, Leven en werken in België, 2004; Beaujeant, Origines de la Belgique fédérale, 2011; Arthur D. Little

35 Comeos - Witboek van de handel - 9 mei Objectivering van de factoren die het concurrentievermogen beïnvloeden Fiscale en reglementaire druk Boven op die structurele complexiteit wordt België gekenmerkt door een fiscale en reglementaire druk die beduidend hoger is dan in de buurlanden Fiscale druk Reglementaire druk De fiscale druk in België is hoger dan in de buurlanden: de hoogste druk in Europa na Denemarken en Finland Deze fiscale druk doet zich voor op alle niveaus: inkomstenbelasting, belasting op bedrijfswinst, diverse gewestelijke en gemeentelijke belastingen Internationale instellingen (Europese Commissie, OESO, IMF) hebben al herhaaldelijk gewezen op de reglementaire druk op de handel in België In deze studies wordt niet het dwingende karakter van de reglementering aan de kaak gesteld, maar wel dat ze omvangrijk en complex is als gevolg van de verschillende verantwoordelijkheidsniveaus in België - Voorbeeld: 14 lokale taksen slaan op de handel x 589 gemeenten = reglementen FISCALE ONTVANGSTEN IN % VAN HET BBP (2009) (1) SYNTHETISCHE REGLEMENTERINGSINDICATOR VAN DE OESO (2008) (2) 43,5% 3,8 41,6% 3,1 38,2% 2,1 39,7% 2,4 (gebaseerd op de vragenlijst van de SIR) Bronnen: Europese Commissie, Taxation trends in the European Union; NBB, De distributiesector en zijn impact op de prijzen in het eurogebied, 2011; Analyses Arthur D. Little

36 Objectivering van de factoren die het concurrentievermogen beïnvloeden Verwachtingen van de consument Bovendien onderscheiden Belgische supermarkten zich door een uitgebreid productaanbod, het niveau van dienstverlening en een grotere winkeldichtheid van de buurlanden Observaties Aanbod en servicegraad (2) Structuur van de sector (3) Illustratie: supermarktsector Belgische consumenten stellen hogere eisen dan hun buren (1) : - Verwachtingen op gebied van productaanbod, kwaliteit van het aanbod en het niveau van dienstverlening - Verwachtingen op gebied van de kwaliteit van producten en nabijheid van de winkel de meest bepalende factoren in de keuze van hun supermarkt Deze eisen worden weerspiegeld in: - Een meer verscheiden aanbod en een betere dienstverlening - De structuur van de sector: een mix van ketens, en de winkeldichtheid en winkelpunten per inwoner liggen hoger Diversiteit van het aanbod (SKU s per winkel*) > 10,000 10,000 à 5,000 < 5,000 < > 20 Servicegraad (VTE's / 1000m²) * Raming voor supermarkten van 400 tot 2500m² 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% BE BE FR FR NL NL DE DE Supermarchés Hard-discount Supermarkt Hard-discount Soft-discount Epiceries et mag spéc. Soft-discount Kruidenier en speciaalzaak Hypermarchés Hypermarkt Autres Andere Handelsdichtheid (m² / inwoner) (3) 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 1,67 1,67 1,68 1,68 1,49 1,49 1,10 1,10 BE FR FR NL NL DE DE Bronnen: (1) 2011 Test-Aankoop, enquête supermarkten; Credoc, Qualité et label alimentaire; Deloitte, Consumentenonderzoek; Statista, Kriterien Kauf; (2) NBB, De distributiesector en zijn impact op de prijzen in het eurogebied, 2011; (3) Locatus, Retail facts, 2011; Cushman and Wakefield, Rapport Annuel France, 2011; HBD, Detailhandel Nederland, 2011; HDE, Verkaufsfläche im Einzelhandel, 2011; Analyse Arthur D. Little

37 Comeos - Witboek van de handel - 9 mei Objectivering van de factoren die het concurrentievermogen beïnvloeden Vergelijkende landenpositionering Deze complexiteit komt tot uiting in de vergelijkende evaluatie van de factoren die het concurrentievermogen beïnvloeden, waarbij België in het nadeel is t.o.v. de buurlanden Overzicht van de 27 geanalyseerde factoren Vergelijkende landenpositionering Concurrentiefactoren Toegepaste btw Douane en accijnzen Directe fiscaliteit Arbeidskost Productiviteit Arbeidsflexibiliteit Arbeidsmarkt Systeem van sociale dialoog Commerciële stedenbouw Handelshuur Administratieve procedures Relaties leveranciers Tariferingspolitiek Logistiek Reclame Prijspolitiek Openingsuren Klantendienst Gezondheid en voedselveiligheid Milieuplichten Milieuheffingen Innovatieklimaat Financiering Winkelbeveiliging Nutsvoorzieningen Transactiekosten Informaticasystemen T.o.v. de buurlanden hebben 13 factoren een negatieve invloed op het Belgische concurrentievermogen (12 zijn neutraal en 2 zijn positief) Concurrentievoordeel voor de handel Fiscaliteit Sociaal Commerciële vestiging Leveranciers en logistiek Commerciële uitbating Gezondheid, veiligheid en milieu Innovatie Diverse exploitatiekosten Ongunstige invloed v/d geanalyseerde factoren op het concurrentievermogeninfluence Neutrale invloed van de geanalyseerde factoren op het concurrentievermogen Gunstige invloed van de geanalyseerde factoren op het concurrentievermogen Bron: Kwalitatieve analyse Arthur D. Little op basis van de implicaties voor de kostenstructuur van de handelaars en de servicegraad voor de consument Beduidend voordeel Licht voordeel Neutraal Licht nadeel Beduidend nadeel

38 Objectivering van de factoren die het concurrentievermogen beïnvloeden Geïdentificeerde kernproblematieken We objectiveren 8 geïdentificeerde kernproblematieken die een beduidende invloed hebben op het concurrentievermogen v/d Belgische handel t.o.v. de buurlanden.. a. b Hogere standaard-btw-tarieven dan in de buurlanden Marktsegmentering door de leveranciers, met onverantwoorde prijsverschillen tot gevolg Hoge arbeidskost ondanks een hoge productiviteit nog versterkt door een gebrek aan flexibiliteit in de arbeidsorganisatie Gemiddelde kosten van handelshuur en vastgoedlasten zijn in vergelijking laag Kosten voor reclame (ontwerp en distributie) zijn in vergelijking hoog Verplichtingen inzake volksgezondheid en voedselveiligheid zijn restrictiever Milieuverplichtingen en -heffingen zijn talrijker en restrictiever Kosten i.v.m. diefstal en winkelbeveiliging zijn in vergelijking hoog A A A A A A A A A Geraamde impact op de kostenstructuur van de handelaars (% omzet excl. btw): <0% 0% tot +1% +1% tot +2% >+2% Nota: Presentatie van de problematieken in volgorde van balansontleding. Impactraming gecombineerd uitgevoerd voor problematieken 3a en 3b (sociaal domein)

39 Comeos - Witboek van de handel - 9 mei Objectivering van de geïdentificeerde problematieken Werkwijze Voor elke geïdentificeerde problematiek werd een raming gemaakt van de impact op de kostenstructuur van de handelaars, per sector en in verhouding met de buurlanden Werkwijze ter objectivering van de voornaamste geïdentificeerde problematieken I II III Objectivering van de verschillende componenten van iedere problematiek voor de handel en van de implicaties voor de kostenposten t.o.v. de buurlanden X = Objectivering van de impact op de kostenstructuur rekening houdend met de eigenheden van de verschillende sectoren van de handel (supermarkten, Fashion, Electro) Raming van de impact van de problematieken op de kostenstructuur per sector t.o.v. de buurlanden (en potentieel op de prijs voor de consument) Gerichte gesprekken met actoren van de sector Analyse van publieke databanken Gegevensinzameling bij de leden van Comeos Raming van het verschil m.b.t. de betrokken kostenposten Opstellen van modelresultatenrekeningen voor de in de studie behandelde sectoren: - Studie van de balansen - Gegevensinzameling bij de handelaars - Validatie bij de leden van Comeos Evaluatie van de impact van elke problematiek op de kostenstructuur per sector t.o.v. de buurlanden Raming van de potentiële impact bij doorberekening van het kostenverschil in de prijs voor de consument, rekening houdend met het btw-verschil Bronnen: Arthur D. Little

40 Objectivering van de geïdentificeerde problematieken Werkwijze Door het opmaken van modelresultatenrekeningen van de onderzochte sectoren, kan de impact van de acht problematieken op de kostenstructuur van de handelaar worden berekend Resultatenrekening ter illustratie Supermarkten - België Resultatenrekening ter illustratie Fashion- België Resultatenrekening ter illustratie Electro - België 110% 10% 75% Kenmerken van de sector Grootste deel van de omzet tegen verlaagd btw-tarief Aankoopkosten wegen zwaarst (75%) Lonen vormen aanzienlijke kostenpost Gemiddelde nettomarge is heel klein (~ 1%) 121% 21% 50% Kenmerken van de sector Aankoopkosten wegen relatief minder zwaar door (50%) Lonen en huur vormen aanzienlijke kosten Gemiddelde nettomarge is groter 121% 21% 72% Kenmerken van de sector Aankoopkosten wegen zwaarst (> 70%) Lonen vormen aanzienlijke kostenpost Nettomarge is klein 18% 12% 2% 11% 12% 3% 0% 4% 5% 1% 1% 14% 4% 3% 0% 4% 7% 2% Totaal incl. btw BTW+COGS Kosten Nettoresultaat Totaal incl. btw BTW+COGS Kosten Nettoresultaat Totaal incl. btw BTW+COGS Kosten Nettoresultaat BTW Huur Andere BTW Huur Andere BTW Huur Andere COGS (1) Reclame COGS Reclame COGS Reclame Arbeidskost Veiligheid Arbeidskost Veiligheid Arbeidskost Veiligheid De Belgische handel haalt een lagere netto-marge dan in de omringende landen. (1) Bronnen: gegevens Comeos-leden, analyse Arthur D. Little. ( 1 ) Nationale Bank van België, de distributiesector en zijn impact op de prijzen in de eurozone, 2011

41 Comeos - Witboek van de handel - 9 mei

42 Objectivering van de factoren die het concurrentie vermogen in België beïnvloeden De BTW-aanslagvoet ligt in België 1,4% tot 2% hoger dan in de buurlanden wat een directe invloed heeft op de prijzen aan de kassa.

43 1. BTW 2. Leverancierprijzen 3. Arbeidskost en flexibiliteit 4. Huurprijzen INVLOED VAN DE BTW OP DE CONSUMENTENTPRIJS 5. Publiciteit Supermarkt +, % +, % -, % Fashion +, % +, % +, % 6. Voedselveiligheid 7. Milieu Electro +, % +, % +, % 8. Veiligheid

44 Objectivering van de geïdentificeerde problematieken Belasting op de toegevoegde waarde De standaard btw-tarieven in België liggen 1,4% tot 2% hoger dan in de buurlanden, wat directe gevolgen heeft voor de prijs die de consument betaalt Objectivering van de problematiek Resultatenrekening ter illustratie Hoewel op Europees niveau over het btw-stelsel is overlegd (met name via richtlijn 2006/112/EG), bestaan er tussen de EU-lidstaten nog steeds beduidende verschillen in btw-tarieven Belasting op de toegevoegde waarde De vastgestelde verschillen inzake btw-tarieven tussen België en de buurlanden zijn: Voor de standaard btw-voet: 21% btw in België, d.i. 1,4% meer dan in Frankrijk en 2,0% meer dan in Nederland en Duitsland Verlaagde btw-voet,van toepassing op voedingsproducten en basisbehoeften: 6% btw in België, d.i. hetzelfde als in Nederland, meer dan in Frankrijk (5,5%) en minder dan in Duitsland (7%) Totaal incl. btw Brutomarge Nettomarge BTW+COGS Kosten Nettoresultaat IMPACT OP DE VERKOOPPRIJS IN BELGIË De impact op de verkoopprijs voor de consument is dus afhankelijk van de sector, de mix van het productaanbod en de btw-tarieven SUPERMARKTEN FASHION ELECTRO -, tot +, % +, tot +, % +, tot +, % Nota: De verlaagde btw-voeten van 12% en 7% die in België en Frankrijk op een beperkt aantal producten van toepassing zijn, worden in het kader van deze analyse niet in beschouwing genomen Geraamde impact op de consumptieprijs: <0% 0% tot +1% +1% tot +2% >+2%

45 Comeos - Witboek van de handel - 9 mei Objectivering van de geïdentificeerde problematieken Belasting op de toegevoegde waarde De impact v/d btw op de verkoopprijs voor de consument in België schommelt naargelang v/h land tussen 1,2% en 1,7% voor Fashion en Electro en tussen -0,2% en +0,7% voor supermarkten Vergelijkende analyse van de impact van de btw-voeten op de detailprijzen in de handel Bronnen: Analyse Arthur D. Little; EC, Toegepaste btw-tarieven in de lidstaten van de Europese Unie, 2011; Nota: De verlaagde btw-tarieven van 12% en 7% die in België en Frankrijk op een beperkt aantal producten van toepassing zijn, worden in het kader van deze analyse niet in beschouwing genomen Nota: De verlaagde btw-voeten zijn van toepassing op een productkorf die vergelijkbaar is in de verschillende landen

46 Objectivering van de factoren die het concurrentie vermogen in België beïnvloeden De Belgische handelaar wordt gestraft door de verschillende prijzen die internationale leveranciers hanteren in verschillende landen, en betaalt 5 tot 6 procent te veel.

47 1. BTW 2. Leverancierprijzen 3. Arbeidskost en flexibiliteit 4. Huurprijzen 5. Publiciteit INVLOED VAN DE LEVERANCIERPRIJS (% OMZET ZONDER BTW) 6. Voedselveiligheid Super +, % +, % +, % 7. Milieu Electro +, % +, % +, % 8. Veiligheid

48 Objectivering van de geïdentificeerde problemen Gedifferentieerde tarificatie door leveranciers De Belgische handel wordt bestraft door het gedifferentieerde tariefbeleid dat wordt toegepast door sommige internationale leveranciers, wat neerkomt op een gemiddeld verschil van naar raming 5 tot 6% Objectivering van de problematiek Resultatenrekening ter illustratie Hoewel België deel uitmaakt van de Europese eenheidsmarkt, worden Belgische handelaars t.o.v. de buurlanden bestraft door het gedifferentieerde tariefbeleid dat voor vele producten door internationale leveranciers wordt toegepast. Die leveranciers rechtvaardigen deze differentiatie als volgt: Beperkte volumes in vergelijking met de buurlanden Productspecificaties veranderen door de andere eisen van consumenten Extra kosten als gevolg van de reglementering (bijv. etikettering) Extra kosten als gevolg van de aanwezigheid van handelsagenten op de Belgische markt die exclusiviteit hebben, in het bijzonder in de non-food CoGS Brutomarge Nettomarge Het resultaat zijn nettoaankoopprijzen met tot 50% verschil voor hetzelfde product voor Belgische dochterondernemingen t.o.v. dochterondernemingen in een buurland binnen dezelfde winkelketen. Op basis van de gegevens van de Comeos-leden ramen wij het gemiddelde verschil in aankoopprijs voor nationale merken voorzichtig op ~5% t.o.v. Nederland en op ~6% t.o.v. Frankrijk en Duitsland (rekening houdend met het volume-effect). Totaal incl. btw BTW+COGS Kosten Nettoresultaat IMPACT OP DE KOSTENSTRUCTUUR (% VAN OMZET ZONDER BTW) Supermarkten +, tot +, % Fashion Electro Niet van toepassing +, tot +, % Nota: Deze gedifferentieerde- tarificatiepraktijken zijn niet van toepassing op de kledingsector, waar ketens doorgaans sterker geïntegreerd zijn Geraamde impact op de kostenstructuur van handelaars (% omzet excl. btw): <0% 0% tot +1% +1% tot +2% >+2%

49 Comeos - Witboek van de handel - 9 mei Objectivering van de geïdentificeerde problemen Gedifferentieerde tarificatie door leveranciers De verschillende tarieven die leveranciers aanrekenen voor sommige producten van nationale merken, kunnen die tot 50 % goedkoper maken in Frankrijk dan in België binnen dezelfde supermarktketen Illustratie: Verschillend tarief voor producten van nationale merken tussen België en Frankrijk (1) (vergelijkende analyse gebaseerd op 2 tot 3 supermarkten die in beide landen actief zijn) Drank met prik Blikjes 6x33cl Bier Fles 6 x 33 cl Yoghourt Fruit 4 x 125 g Chocoladereep Fondant 100 g De analyse van 30 prijsvergelijkingen van top-sellers* laat toe een verschil in aankoopprijs vast te stellen van +5% tot -53%, in functie van het product en van de keten (niet-gewogen gemiddelde: -23%) Bronnen: ( 1 ) Verschil in % tussen aankoopprijs 3x netto op basis van gegevens van Belgische base 100; Analyses Arthur D. Little * Vergelijking gemaakt tussen Belgische en Franse filialen van een tot drie supermarktketens. Niet representatief staal.

50 Objectivering van de geïdentificeerde problemen Gedifferentieerde tarificatie door leveranciers Het verschil in leverancierstarieven tussen België en de buurlanden leidt tot een verschil in de kostenstructuur van 2,6% tot 4,3% van de omzet, naargelang de sector en het vergeleken land Gedifferentieerd tariefbeleid door internationale leveranciers 100,0% X 6,0% = 4,2% X 75,0% = 3,2% 100,0% 30,0% X 6,0% = 4,2% X 75,0% = 3,2% Supermarkten 30,0% 70,0% 5,0% 3,5% 75,0% 2,6% 100,0% 70,0% X 5,0% 6,0% = 4,2% 3,5% X 75,0% = 3,2% 2,6% 30,0% 70,0% Huismerken/ nationale merken (1) 50,0% 50,0% 5,0% Prijsverschil leveranciers nationale merken (in % COGS) (2) 3,5% Prijsverschil leveranciers (in % omzet excl. btw) 75,0% COGS Fashion X 0,0% = 0,0% X 0,0% = 0,0% 2,6% Impact Supermarkten Fasion IMPACT OP DE KOSTENSTRUCTUUR (IN % VAN DE OMZET EXCL. BTW) +, tot +, % Niet van toepassing COGS 50,0% Prijsverschil leveranciers Impact X (in % 0,0% COGS) = 0,0% Electro +, tot +, % Electro 72,0% X 6,0% = 4,3% 72,0% X 5,0% 6,0% = 3,6% 4,3% COGS Prijsverschil 5,0% leveranciers 3,6% Impact (in % COGS) 72,0% X 6,0% = 4,3% 5,0% 3,6% Bronnen: Gegevens Comeos-leden; ( 1 ) Nielsen Grocery universe; ( 2 ) Verschil naargelang van het betrokken land; Analyses Arthur D. Little Nota: Voor Electro: hypothese 0% huismerken, voor Fashion hypothese 100% huismerken Geraamde impact op de kostenstructuur van handelaars (% omzet excl. btw): <0% 0% tot +1% +1% tot +2% >+2%

51 Comeos - Witboek van de handel - 9 mei

52 Objectivering van de factoren die het concurrentie vermogen in België beïnvloeden De Belgische handelaar heeft een loonhandicap van 9 tot 26 %

53 1. BTW 2. Leverancierprijzen PER EURO DIE DE WERKNEMER ONTVANGT, BETAALT DE WERKGEVER: 3. Arbeidskost en flexibiliteit,,,, 4. Huurprijzen INVLOED VAN DE ARBEIDSKOST (% OMZET EXCL. BTW) 5. Publiciteit Super +, % +, % +, % Fashion +, % +, % +, % 6. Voedselveiligheid 7. Milieu Electro +, % +, % +, % 8. Veiligheid

54 Objectivering van de geïdentificeerde problematieken Arbeidskost en flexibiliteit in de arbeidsorganisatie De Belgische handel lijdt onder een loonhandicap van 9% tot 26% naargelang de sector en het vergeleken land, wat het concurrentievermogen en extra werkgelegenheid sterk beperkt Objectivering van de problematiek Resultatenrekening ter illustratie - België Zelfs in een periode van economische vertraging blijven de arbeidskosten in België gestaag groeien (+13% tussen 2007 en 2010) in vergelijking met de buurlanden en blijft de automatische loonindexering deze stijging sterk beïnvloeden. (i) De fiscale druk op de lonen in België leidt voor een identiek brutoloon tot een aanzienlijk verschil tussen de totale kosten voor de werkgever en het nettobedrag dat de werknemer ontvangt. (ii) (iii) Het in vergelijking hoge loonniveau in de Belgische handel wordt nog versterkt door het gebrek aan flexibiliteit in de arbeidsorganisatie in vergelijking met de buurlanden en door het systeem voor sociale dialoog dat ultra-consensus-gedreven is, waardoor de flexibiliteit en het reactievermogen van ondernemingen worden ondergraven. De niet-concurrerende arbeidskosten worden gedeeltelijk gecompenseerd door een historisch hogere uurproductiviteit in België. Totaal incl. btw Supermarkten Brutomarge Lonen Nettomarge BTW+COGS Kosten Nettoresultaat IMPACT OP DE KOSTENSTRUCTUUR (% VAN DE OMZET ZONDER BTW) +, tot +, % De combinatie van deze verschillende elementen leidt tot een verschil in arbeidskost van 9% tot 26% t.o.v. de buurlanden. Fashion Electro +, tot +, % +, tot +, % Geraamde impact op de kostenstructuur van handelaars (% omzet excl. btw): <0% 0% tot +1% +1% tot +2% >+2%

55 Comeos - Witboek van de handel - 9 mei Objectivering van de geïdentificeerde problematieken Arbeidskost en flexibiliteit in de arbeidsorganisatie (i). Dit verschil wordt vooral verklaard door de relatief hoge brutolonen en door een hoge fiscale druk en belangrijke sociale lasten Minimale theoretische arbeidskosten in Fashion (1) Illustratie: Fashion STUDENT 18 JAAR VERKOPER 0 JAAR ERVARING VERKOPER 10 JAAR ERVARING Brutomaandloon Brutojaarloon Sociale lasten 959 (3) Andere voordelen (2) Totale kosten/jaar Werkuren/week Totale kosten/uur ( ) % +104% +11% +25% +65% +31% +45% +20% +20% Niet-gewogen gemiddelde +71% +38% +27% De arbeidskost in België ligt hoog door relatief hoge brutolonen en sociale bijdragen voor de werkgever, gespreid over minder gepresteerde uren per week. Bronnen: Vergelijkende analyse van de in Fashion toepasselijke reglementeringen en overeenkomsten, waarbij alleen rekening wordt gehouden met de gereglementeerde aspecten; (1) België: PC 311; Frankrijk: FEH-gegevens; Nederland: cao VGT (2) Andere voordelen: home-work travel compensation, aanvullend pensioen, maaltijdcheques, eco-cheques, compensatie feestdagen, (3) In de hypothese dat het statuut van jobstudent een jaar behouden blijft

56 Objectivering van de geïdentificeerde problematieken Arbeidskost en flexibiliteit in de arbeidsorganisatie Het relatief hoge brutosalaris stijgt de laatste jaren snel, vooral beïnvloed door de automatische loonindexering Vergelijking van de stijging van de arbeidskost in de handel 125! De loonindexering heeft geleid tot een sterke stijging van de lonen in België, zelfs in een periode van economische vertraging Het Belgische systeem wordt gekenmerkt door veralgemeende automatische verhogingen, die de bewegingsruimte van de ondernemingen beperken % (+4,2% CAGR) Die verhogingen, die de loonsom jaarlijks met ca. 3,5% doen stijgen, hebben betrekking op 4 onderdelen: % +2,4% CAGR BRON VAN VERHOGING % (1) Automatische indexering +, % Anciënniteitbarema s +, % Sectorale onderhandelingen +, % Ondernemings-onderhandelingen Totaal +, % BE FR NL DE BE zonder index (2) xx% CAGR Bronnen: Eurostat, Labour cost index, nominal value - Annual data; (1) Illustrerende gegevens op basis van historische analyses van de sector over de periode ; (2) Op basis van de indexering in PC ; Analyses Arthur D. Little. CAGR = Compound annual growth rate

57 Comeos - Witboek van de handel - 9 mei Objectivering van de geïdentificeerde problematieken Arbeidskost en flexibiliteit in de arbeidsorganisatie Die arbeidskost wordt ook benadeeld door een relatief oude leeftijdspiramide, gecombineerd met de toepassing van anciënniteitsgebonden barema s Automatische loonevolutie bij gelijke functie (anciënniteitsbarema + automatische indexering) (1) Leeftijdspiramide in de handel (2) Anciënniteit + Indexering Indexering Illustratie: Supermarktsector BE FR NL DE BE: gemiddelde verkooppersoneel PC 202 Barema A NL: gemiddelde groepen B-E VGT DE: gemiddelde groepen I-IV tarieven 1/7/11 Tarifrunde Einzelhandel NRW FR: buiten de eerste 6 maanden zijn er geen anciënniteitspremies De systematische stijging van de lonen als gevolg van anciënniteitsgebonden barema s en de automatische loonindexering zetten de arbeidskost onder grote druk bovendien wordt die automatische verhoging toegepast op een in vergelijking oude werknemersbevolking, in het bijzonder in vergelijking met Nederland Bronnen: (1) Theoretische evolutie van de salarisen, uitgaande van een jaarlijkse automatische indexering van 1,5%; (2) HDB, Enquête INSEE emploi formation; Comeos, Werken in de handel, 2011; Bundesagentur für Arbeit 2008

58 Objectivering van de geïdentificeerde problematieken Arbeidskost en flexibiliteit in de arbeidsorganisatie De fiscale druk op de lonen en de sociale lasten in België voor een brutosalaris van euro kosten de werkgever 7 tot 24% méér dan in de buurlanden Totale arbeidskosten voor de werkgever (2012) (1) Totale werkgeverskosten 39,789 42,534 34,371 35,885 Brutoloon 30,000 30,000 30,000 30,000 Sociale zekerheid 3,755 6,534 (3) 6,143 Inkomstenbelasting 5,915 (2) 8,162 4,191 Nettoloon 20,330 23,466 21,838 19,667 Nettoloon in % v/h brutoloon % % % % Elke euro die een werknemer ontvangt, kost de werkgever in totaal: 1,96 1,81 1,57 1,82 + % + % + % (1) Analyse op basis van een brutoloon van voor een gehuwde werknemer met twee kinderen en een partner zonder inkomsten. Bron: SD Workx België, boekhoudkundig expert; Ministère du Budget, Software Haufe Personal Office Standard. (2) Vrijstelling van belasting voor kinderen ten laste. (3) Privé verzekeringssysteem werkgever en personeel

59 Comeos - Witboek van de handel - 9 mei Objectivering van de geïdentificeerde problematieken Arbeidskost en flexibiliteit in de arbeidsorganisatie (ii). Deze situatie wordt versterkt door de starheid v/h Belgische arbeidsorganisatiesysteem dat de bewegingsruimte van de ondernemingen sterk beperkt Toepasselijke algemene bepalingen voor werknemers in de Supermarktsector PC CCN CAO VGL Manteltarifvertrag Einzelhandel NRW Max. dag. en wek. arbeidsduur 8 u en 12 u, indien vrijstelling 35 u 10 u en 12 u bij afwijking 35 u en 48 u bij afwijking 12 u 60 u 12u 48u Min. dag. en wek. arbeidsduur deeltijds 3 u (2012: 4 u indien 5 jaar anciënniteit) 20 u 3 u continu werk 25 u behoudens specifiek akkoord en studentencontract 0 u 4 u 4u 10u Bekendmaking dienstrooster 15 dagen op voorhand 7 gewerkte dagen op voorhand 7 dagen op voorhand, behoudens uitz. omstand. 4 dagen Premie voor laat werk + 40% na 18 u op weekdagen* + 75% op zaterdag* Verhoging van 5% voor werk tussen 21 en 22 u, en van 20% tussen 22 en 5 u + 33% > 20 u /+ 50% na 21 u + 50% na 18 u op zaterdag +20% van u op weekd. en op zat. van u +40% na 16 u op zat. Premie overuren + 50 tot + 100% afh. v/h geval + 25% indien > 10% overuren + 35% overloon + 25% overloon Zondagwerk Studentenwerk 6 werkzondagen waarvan 3 gecompenseerd door toeslag van 100% ** Vanaf 15 j. Max. 240 u/kwart. om studentenstatuut te behouden 5 zondagen gecompenseerd door toeslag van 20% indien gebruikelijk geopend op zondag, + 100% bij occas. opening Vanaf 16 j. Max. 7 u/dag en 35 u/week, met afwijking voor 5 overuren Zondag is rustdag, behoudens uitzonderingen: toeslag van 100% Vanaf 15 j. Max. 40 u/week Zondag is rustdag, behoudens uitzonderingen: toeslag van 120% Vanaf 15 j., max. 2 u/week tot 18 j. Studentencontract: max. 20 u/week. Max.loon: 400/week voor minderjarige Bronnen: Analyses Arthur D. Little *Voor ondernemingen open tot 20 u met > 4 VTE s ** IN de praktijk voorzien overeenkomsten binnen het bedrijf geregeld toeslagen van +200% Grotere flexibiliteit dan in België Vergelijkbare flexibiliteit met België Kleinere flexibiliteit dan in België

60 Objectivering van de geïdentificeerde problematieken Arbeidskost en flexibiliteit in de arbeidsorganisatie (iii). De niet-concurrerende arbeidskosten worden gedeeltelijk gecompenseerd door een historisch hogere uurproductiviteit in België hoewel die inkrimpt tegenover de buurlanden Evolutie van de uurproductiviteit in de handel Uurproductiviteit (in ) Land PRODUCTIVITEITSVERSCHIL T.O.V. BELGIË Verschil 1996 Verschil 2007 Evolutie delta Frankrijk +51% +36% -15 pt Nederland +35% -3% -38 pt Duitsland +39% +21% -18 pt Toegevoegde waarde 1995, in lopende prijzen Toegevoegde waarde 2007, in lopende prijzen Evolutie van 1996 tot 2007 Bronnen: FOD Economie, Productiviteit per uur in de distributiesector op basis van gegevens van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven; Analyses Arthur D. Little

61 Comeos - Witboek van de handel - 9 mei Objectivering van de geïdentificeerde problematieken Arbeidskost en flexibiliteit in de arbeidsorganisatie Dit verschil in arbeidskost heeft een negatieve invloed op de kostenstructuur van de Belgische ondernemingen van 1,1% tot 4,7% van de omzet zonder btw, naargelang sector en land Gemiddelde uurloonkosten in de detailhandel IMPACT OP DE KOSTENSTRUCTUUR IN BELGIË T.O.V. DE BUURLANDEN (% VAN DE OMZET EXCL. BTW) Stijging van de lonen en fiscale druk A ( /uur) Eurostat 2008 Sector Land Verschil (2) Kosten-post Impact Supermarkten 10% 12+ 1,2% 24% 12% 2,8% 18% 12% 2,2% In vergelijking lage flexibiliteitsgraad In vergelijking hoge productiviteit A A Fashion Electro 11% 18% 2,0% 26% 18% 4,7% 20% 18% 3,6% 9% 12% 1,1% 21% 12% 2,5% 16% 12% 2,0% Het concurrentienadeel van België in verband met de arbeidskost is bevestigd door de recente publicatie van macro-economische cijfers van Eurostat Bronnen: Officiële Eurostat-enquête 2008 over de detailhandel excl. automobiel en tweewielige motorvoertuigen (lc_n08cost_r2), ondernemingen met meer dan 10 werknemers. Deze globale ratio (totaal arbeidskost in de sector/totaal aantal gepresteerde uren in sector) houdt rekening met de productiviteit (1) Het gemiddelde loonniveau bedraagt 25,6/u voor Supermarkten, 20,1/u voor Fashion en 28,4/u voor Electro (2) Aangezien de vastgestelde verschillen in loonkosten afnemen naargelang de grootte van het loon, is een correctiefactor van +10% van het verschil voor Fashion toegepast en van -10% voor Electro. Voor de Supermarktsector is geen factor toegepast aangezien het gemiddelde loon het gemiddelde van de sector is. Geraamde impact op de kostenstructuur van handelaars (% omzet excl. btw): <0% 0% tot +1% +1% tot +2% >+2%

62 Objectivering van de geïdentificeerde problematieken Arbeidskost en flexibiliteit in de arbeidsorganisatie Om de loonhandicap van de sector te kunnen beperken, moeten tegelijk verschillende elementen worden aangepakt, wat een constructieve sociale dialoog veronderstelt Samenvatting van de sociale problematiek Opmerkingen sociale eisen dragen bij tot de stijging van de arbeidskosten Stijging van de arbeidskosten Hoge arbeidskosten Behoefte aan flexibiliteit Fiscale druk op de lonen Druk op de productiviteit De hoge arbeidskosten leiden tot druk op de productiviteit van het personeel die druk op de productiviteit vergroot de behoefte aan flexibiliteit, wat uiteraard de druk op de sociale dialoog vergroot Om de loonhandicap te verkleinen en het concurrentievermogen van de sector te vergroten, moeten verschillende elementen worden aangepakt: - de stijging van de arbeidskosten - de fiscale druk op de lonen - de flexibiliteit in de arbeidsorganisatie (COD, CBD en interim). Aangezien deze elementen een impact op de mens hebben, moeten beslissingen in nauwe samenwerking met de sociale partners worden genomen met het oog op een constructieve aanpak ( win-win ). Het lijkt van cruciaal belang om de geest van de sociale dialoog tussen sociale partners te laten evolueren om geleidelijk aan te komen tot een echt samenwerkingsmodel waarbij de economische visie van de onderneming op lange termijn wordt geïntegreerd, naar het voorbeeld van het Nederlandse en Duitse model. Flexibiliteit van COD s (voltijds, deeltijds) Flexibel werk (CBD, interim) Bronnen: Analyse Arthur D. Little Factoren

63 Comeos - Witboek van de handel - 9 mei

64 Objectivering van de factoren die het concurrentie vermogen in België beïnvloeden De huurprijzen voor winkelruimtes zijn in België gemiddeld lager dan in buurlanden, vooral in de stadskernen.

65 1. BTW 2. Leverancierprijzen 3. Arbeidskost en flexibiliteit 4. Huurprijzen INVLOED VAN DE IMMOKOST (% OMZET EXCL. BTW) 5. Publiciteit Super -, % -, % -, % Fashion -, % -, % -, % 6. Voedselveiligheid 7. Milieu Electro -, % -, % -, % 8. Veiligheid

66 Objectivering van de geïdentificeerde problematieken Kosten van handelsactiva De gemiddelde huurkosten voor handelsactiva in België zijn lager dan in de buurlanden, in het bijzonder voor vestigingen in het stadscentrum Objectivering van de problematiek Resultatenrekening ter illustratie Ondanks wetgeving die de vestiging van grote handelszaken strikt regelt, beschikt België over een grotere handelsoppervlakte per inwoner (m 2 /inw.) dan de buurlanden, wat betekent dat het commercieel-stedenbouwkundig beleid over het algemeen toereikend is. Een beperkende wet op de handelsvestigingen voor handelsondernemingen (hoewel in de praktijk weinig vergunningen worden geweigerd) en het bestaan van verschillende beslissingsniveaus maakt de administratieve procedure complexer, ook al heeft dit geen beduidende invloed op de kosten. Brutomarge In het algemeen zijn de gemiddelde kosten per m² van handelshuurcontracten minder hoog in België dan in de buurlanden. Het geraamde kostenvoordeel, op basis van de studie van ledengegevens, wordt geraamd op 20% t.o.v. Frankrijk en op 15% t.o.v. Nederland en Duitsland. Totaal incl. btw Supermarkten Bedrijfskosten Nettomarge BTW+COGS Kosten Nettoresultaat IMPACT OP DE KOSTENSTRUCTUUR (% VAN DE OMZET ZONDER BTW) -, tot -, % Het kostenverschil in het voordeel van België is groter bij vestigingen in het stadscentrum, in het bijzonder voor A-locaties in grootsteden. Fashion Electro -, tot -, % -, tot -, % Geraamde impact op de kostenstructuur van handelaars (% omzet excl. btw): <0% 0% tot +1% +1% tot +2% >+2%

67 Comeos - Witboek van de handel - 9 mei Objectivering van de geïdentificeerde problematieken Kosten van handelsactiva Het verschil in gemiddelde kosten per m 2 betekent een concurrentievoordeel voor België en een positieve impact op de kostenstructuur van ondernemingen van naar raming 0,6% tot 2,2% Vergelijkende analyse van de kosten voor handelshuur HUUR IN MAIN STREET EN SHOPPING CENTER Prime retail rents (k /m²/jaar) KOSTEN VOOR HANDELSHUUR OP BASIS VAN GEGEVENS VAN DE COMEOS-LEDEN Kosten per m² voor vergelijkbare winkeloppervlakte (basis = 100 voor België) IMPACT OP DE KOSTENSTRUCTUUR IN BELGIË T.O.V. DE BUURLANDEN (IN % VAN DE OMZET EXCL. BTW) Supermarkten Fashion Electro -, à -, % -, à -, % -, à -, % Bron: Cushman & Wakefield, Retail Rent, 2011; Eurostat-databank, 2009; Locatus, handelsoppervlakte, 2011, Gegevens Comeos-leden Geraamde impact op de kostenstructuur van handelaars (% omzet excl. btw): <0% 0% tot +1% +1% tot +2% >+2%

68 Objectivering van de factoren die het concurrentie vermogen in België beïnvloeden Door de taal én door de dubbele heffing de regionale en de lokale taks is reclame 30 procent duurder dan in buurlanden.

69 1. BTW 2. Leverancierprijzen 3. Arbeidskost en flexibiliteit 4. Huurprijzen INVLOED VAN DE PUBLICITEITSKOST (% OMZET EXCL. BTW) 5. Publiciteit Super +, % +, % +, % Fashion +, % +, % +, % 6. Voedselveiligheid 7. Milieu Electro +, % +, % +, % 8. Veiligheid

70 Objectivering van de geïdentificeerde problematieken Reclamekosten De reclamekosten liggen hoger in België dan in de buurlanden als gevolg van de ontwerp- en contactkosten en de dubbele heffing op reclamedrukwerk Objectivering van de problematiek Resultatenrekening ter illustratie De ontwerpkosten voor reclame liggen hoger in België dan in de buurlanden als gevolg van de culturele en linguïstische complexiteit (nationale reclame moet in 2 of 3 talen worden vertaald en aangepast aan de culturele verschillen) en de afschrijving over een beperkter aantal consumenten. Op vergelijkbare basis zijn de kosten per contact ( cost per view ) ook hoger in België als gevolg van de verschillende taalgebieden (waardoor verschillende media voor dekking moeten zorgen) en de afschrijving over een beperkter aantal consumenten aangezien de mediakosten niet afnemen in verhouding tot het aantal nuttige contacten. Brutomarge Ten slotte leidt het huidige belastingsysteem tot een dubbele heffing voor ondernemingen door de gewestelijke terugnameplicht voor oud papier en gemeentebelastingen op reclamedrukwerk, wat extra kosten voor de ondernemingen met zich meebrengt. Het gemiddelde verschil in reclamekosten wordt door Comeos-leden geraamd op ~+30% t.o.v. de buurlanden, wat leidt tot een impact op de kostenstructuur van de handelaars van naar raming +0,6% tot +0,8% zonder btw, naargelang de sector. Totaal incl. btw Supermarkten Fashion Electro Bedrijfskosten Nettomarge BTW+COGS Kosten Nettoresultaat IMPACT OP DE KOSTENSTRUCTUUR (% VAN OMZET ZONDER BTW) ~ +, % ~ +, % ~ +, % Geraamde impact op de kostenstructuur van handelaars (% omzet excl. btw): <0% 0% tot +1% +1% tot +2% >+2%

71 Comeos - Witboek van de handel - 9 mei Objectivering van de geïdentificeerde problematieken Reclamekosten Het concurrentienadeel inzake reclamekosten heeft een impact op de kostenstructuur van de handelaars van naar raming +0,6% tot +0,8% van de omzet, naargelang de sector Vergelijkende analyse van de reclamekosten per sector van de handel SECTOR SUPERMARKTEN Reclamekosten (% v/d omzet) Kostenverschil Kostenverschil (% v/d omzet) SECTOR FASHION IMPACT OP DE KOSTEN IN BELGIË T.O.V. DE BUURLANDEN (IN % V/D OMZET EXCL. BTW) Supermarkten ~ +, % Reclamekosten (% v/d omzet) Kostenverschil Kostenverschil (% v/d omzet) Fashion ~ +, % SECTOR ELECTRO Electro ~ +, % Reclamekosten (% v/d omzet) Kostenverschil Kostenverschil (% v/d omzet) Bronnen: Gegevens Comeos-leden; Analyse Arthur D. Little Geraamde impact op de kostenstructuur van handelaars (% omzet excl. btw): <0% 0% tot +1% +1% tot +2% >+2%

72 Objectivering van de factoren die het concurrentie vermogen in België beïnvloeden Striktere maatregelen ten gunste van de volksgezondheid en de voedselveiligheid die worden opgelegd, zorgen voor een extra kost.

73 1. BTW 2. Leverancierprijzen 3. Arbeidskost en flexibiliteit 4. Huurprijzen 5. Publiciteit INVLOED VAN DE VERPLICHTINGEN IVM VOLKSGEZONDHEID EN VOEDSELVEILIGHEID (% OMZET EXCL. BTW) 6. Voedselveiligheid 7. Milieu Super +, % +, % +, % 8. Veiligheid

74 Objectivering van de geïdentificeerde problematieken Verplichtingen inzake volksgezondheid en voedselveiligheid De Europese reglementering inzake volksgezondheid en voedselveiligheid is omgezet op basis van een prescriptieve aanpak, met extra kosten voor de handelaars tot gevolg Objectivering van de problematiek Resultatenrekening ter illustratie - België Historisch gezien, en in het bijzonder sinds de dioxinecrisis in 2000, heeft België een sterke cultuur ontwikkeld op het vlak van voedselveiligheid en controle van de risico s i.v.m. volksgezondheid. Bij de omzetting van de Europese richtlijnen heeft het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) gekozen voor een prescriptieve aanpak, waarvan sommige maatregelen, volgens professionals in de sector, problemen opleveren bij de uitvoering. Brutomarge Bedrijfskosten Nettomarge Op straffe van een verdubbeling van hun FAVV-bijdrage moeten de ondernemingen, bovenop de naleving van hun andere verplichtingen, ook zorgen voor autocontrole via externe organisaties, wat leidt tot extra kosten die in dit stadium moeilijk kunnen worden geraamd. Het concurrentienadeel m.b.t. deze verplichtingen heeft een impact op de kostenstructuur van supermarkten die voorzichtig wordt geraamd op +0,1% van de omzet excl. Btw t.o.v. de buurlanden. Totaal incl. btw Supermarkten Fashion Electro BTW+COGS Kosten Nettoresultaat IMPACT OP DE KOSTENSTRUCTUUR (% VAN OMZET ZONDER BTW) ~ +, % Non applicable Non applicable Geraamde impact op de kostenstructuur van handelaars (% omzet excl. btw): <0% 0% tot +1% +1% tot +2% >+2%

75 Comeos - Witboek van de handel - 9 mei Objectivering van de geïdentificeerde problematieken Verplichtingen inzake volksgezondheid en voedselveiligheid Het Belgische systeem voor de erkenning en de controle van de voedselketen is sterk prescriptief, met aanzienlijke extra operationele en infrastructuurkosten tot gevolg Europese reglementering inzake gezondheid en veiligheid van de voedselketen Verordening (EG) nr. 178/2002 staat centraal in het Hygiënepakket van de Unie en regelt de veiligheid van de voedselketen BELGIË FRANKRIJK NEDERLAND DUITSLAND Verplichtingen m.b.t. de veiligheid van de voedselketen FAVV Ruime en prescriptieve interpretatie interpretatiegids = 260 p. ANSES (vroeger: AFSSA) Exploitanten zijn vrij in de keuze van de middelen NVWA Pragmatische houding op basis van samenwerking Hygiënecodes en geharmoniseerd controlesysteem (CBL) Gebruikershandl. = 30 p. BfR In de verschillende sectoren zijn gedragsgidsen opgesteld # inspecties/jaar inspecties voor operatoren inspecties voor operatoren inspecties NA Illustratie van het Belgische beleid ter zake: Tijdens de dioxinecrisis (Ierland ) eiste Europa dat alle producten met meer dan 20% varkensvlees uit Ierland van de markt werden gehaald. In België legden de autoriteiten de grens op meer dan 1%. Waar de Europese Commissie vraagt dat de regels voor hygiëne worden gerespecteerd, eist België automatische waterkraantjes, en toegang tot warm én koud water in de hele infrastructuur. Bronnen: Europese Commissie, FAVV, ANSES, NVWA, BfR, Analyse Arthur D. Little

76 Objectivering van de factoren die het concurrentie vermogen in België beïnvloeden Striktere milieuregels en de toevloed van milieutaksen straffen de Belgische handelaar.

77 1. BTW 2. Leverancierprijzen 3. Arbeidskost en flexibiliteit 4. Huurprijzen INVLOED VAN DE MILIEUWETTEN EN -TAKSEN (% OMZET EXCL. BTW) 5. Publiciteit Super +,3% +,3% +,3% Fashion +,1% +,1% +,1% 6. Voedselveiligheid 7. Milieu Electro +,2% +,2% +,2% 8. Veiligheid

78 Objectivering van de geïdentificeerde problematieken Milieuverplichtingen en -heffingen De striktere omzetting van de Europese richtlijnen en de ontwikkeling van milieuheffingen, met inbegrip van terugnameplichten, benadelen de handel in België Objectivering van de problematiek Resultatenrekening ter illustratie In België hebben de federale en gewestelijke autoriteiten een voortrekkersrol gespeeld in de omzetting van de Europese richtlijnen inzake milieubescherming, wat heeft geleid tot een groot aantal verplichtingen die bijzonder restrictief zijn t.o.v. de buurlanden, in het bijzonder op het vlak van afvalbeheer. COGS Zo is de handel in België onderworpen aan tal van directe lasten (verpakkingsheffingen, milieuheffingen, specifieke ecotaksen, terugnameplichten ) die haar concurrentievermogen schaden en leiden tot een aanzienlijke administratieve belasting voor de handelaars om voor elke handelsvestiging de formaliteiten te respecteren die op verschillende bevoegdheidsniveaus worden opgelegd. Bedrijfskosten Brutomarge Nettomarge Totaal incl. btw BTW+COGS Kosten Nettoresultaat Het concurrentienadeel dat hieruit voortvloeit voor de kostenstructuur wordt voorzichtig geraamd op +0,1% tot +0,3% van de omzet zonder btw naargelang de sector. Dit nadeel houdt vooral verband met de overmatige administratieve lasten, de verpakkingsheffingen voor supermarkten en de vele ecotaksen en terugnameplichten voor electro. Supermarkten Fashion Electro IMPACT OP DE KOSTENSTRUCTUUR (% VAN OMZET ZONDER BTW) ~ +,3% ~ +,1% ~ +,2% Geraamde impact op de kostenstructuur van handelaars (% omzet excl. btw): <0% 0% tot +1% +1% tot +2% >+2%

79 Comeos - Witboek van de handel - 9 mei Objectivering van de geïdentificeerde problematieken Milieuverplichtingen en -heffingen De milieuheffingen schaden het concurrentievermogen van de Belgische handel en bevorderen de grensoverschrijdende handel, zoals blijkt uit het voorbeeld van mineraalwater in Frankrijk Milieuheffingen in België (1) Milieutaksen Heffing op drankverpakkingen Picknicktaks Herbruikbaar Eenmalig gebruik Bedrag 1,41 /hl 9,86 /hl 2,70 tot 4,50 /kg Ecotaksen Wegwerpfototoestel 7,44 /stuk Terugnameplichten Batterijen Recipiënt voor inkt, lijm, solvent Recupel (elektrische en elektronische toestellen) Bebat, Recybat (batterijen) Fost Plus en Val-I-Pac (verpakkingen) Interventiefonds oud papier (reclamedrukwerk) Valorlub (motorolie) Valorfrit (olie voor menselijke consumptie) Recytyre (banden) Storting, verbranding en meeverbranding 0,50 /stuk 0,62 /5l Impact van de verhoging van verpakkingsheffingen op de prijs van een fles water (2),,, + administratieve lasten die deze verplichtingen met zich meebrengen Bronnen: (1) FOD, Fiscaal Memento; (2) 2005 Koninklijke vereniging van de Industrie van Waters en Frisdranken, Belgische Brouwers, Ajunec en Fevia, Verpakkingsheffing en ecotaksen wat na het arrest van het Arbitragehof?; VBO, Groene fiscaliteit, een voorwaardelijk instrument, 2007; Analyses Arthur D. Little Nota: Fevia raamde het fiscaal verlies als gevolg van de verhoging van de verpakkingsheffingen (water en limonade) in 2005 op 2,6 milj. euro

80 Objectivering van de factoren die het concurrentie vermogen in België beïnvloeden Criminaliteit en winkelbeveiliging kosten in België tot 17% meer.

81 1. BTW 2. Leverancierprijzen 3. Arbeidskost en flexibiliteit 4. Huurprijzen INVLOED VAN DE VEILIGHEIDSKOST (% OMZET EXCL. BTW) 5. Publiciteit Super +,0% +,1% +,2% Fashion +,0% +,1% +,3% 6. Voedselveiligheid 7. Milieu Electro +,0% +,1% +,2% 8. Veiligheid

82 Objectivering van de geïdentificeerde problematieken Kosten van diefstal en beveiliging De kosten m.b.t. winkelbeveiliging zijn in vergelijking hoger in België, voornamelijk als gevolg van de omvang van verlies van goederen (1) Objectivering van de problematiek Compte de résultat illustratif Beveiliging vormt een grote kostenpost in de handel, waarbij de kosten van verlies van goederen (1) aanzienlijk kunnen zijn, in het bijzonder in Fashion (1 à 2% van de omzet). Boven op de kosten van diefstal brengt winkelbeveiliging niet te verwaarlozen personeelskosten (bewakers via externe bedrijven, handeling om de producten te beveiligen) en investeringen in uitrusting met zich mee. COGS Brutomarge Bedrijfskosten Nettomarge In België wordt de beveiliging van winkels geregeld door de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (wet-tobback). Momenteel maakt de aanpak van criminaliteit geen deel uit van een totaalaanpak voor de volledige handel en volgt op diefstal en kwaad opzet volgens de professionals van de sector geen voldoende ontradende strafrechtelijke afhandeling. Totaal incl. btw BTW+COGS Kosten Nettoresultaat IMPACT SUR LA STRUCTURE DE COÛT (% DU CA HTVA) Supermarchés +0,0% à +0,2% Habillement +0,0% à +0,3% Het concurrentienadeel dat daaruit voortvloeit voor de kostenstructuur wordt beschouwd als onbeduidend t.o.v. Frankrijk en schommelt tussen +0,1% en +0,3% van de omzet excl. Btw t.o.v. Duitsland en Nederland, naargelang de sector. Electro +0,0% à +0,2% (1) Onder verlies van goederen verstaan we: diefstal door klanten en personeel, interne fouten en fouten en fraudegevallen van leveranciers Geraamde impact op de kostenstructuur van handelaars (% omzet excl. btw): <0% 0% tot +1% +1% tot +2% >+2%

83 Comeos - Witboek van de handel - 9 mei Objectivering van de geïdentificeerde problematieken Kosten van diefstal en beveiliging Het nadeel inzake beveiligingskosten voor de kostenstructuur wordt beschouwd als onbestaand t.o.v. Frankrijk en schommelt tss. 0,2% en 0,3% v/d omzet excl. btw t.o.v. Duitsland en Nederland Vergelijkende analyse van diefstal- en beveiligingskosten Gewicht van de componenten van beveiligingskosten Illustratie - Fashion % omzet Diefstal 0,87% Handling van artikelen 1,00% Investeringen in uitrusting: camera s 0,10% Bewakers 0,05% Totaal 2,02% IMPACT OP DE KOSTENSTRUCTUUR IN BELGIË T.O.V. DE BUURLANDEN (IN % V/D OMZET EXCL. BTW) Supermarkten +0,0% tot +0,2% Fashion +0,0% tot +0,3% Electro +0,0% tot +0,2% Beveiligingskosten in % v/d verkoop Diefstal in % van de verkoop Bronnen: CRR, Global Retail Theft Barometer, 2011; Wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid; Convenant Aanpak Winkelcriminaliteit; Gegevens Comeosleden; Analyse Arthur D. Little Geraamde impact op de kostenstructuur van handelaars (% omzet excl. btw): <0% 0% tot +1% +1% tot +2% >+2%

De distributiesector en de impact ervan op de prijzen in het eurogebied

De distributiesector en de impact ervan op de prijzen in het eurogebied De distributiesector en de impact ervan D. Cornille J. Langohr Inleiding De distributiesector is de voornaamste schakel tussen producenten en consumenten. Deze rol van «tussenpersoon» vertaalt zich in

Nadere informatie

Concurrentie in de Belgische distributie

Concurrentie in de Belgische distributie Federaal Planbureau Kunstlaan 47-49, 1000 Brussel http://www.plan.be WORKING PAPER 15-10 Concurrentie in de Belgische distributie Juni 2010 Jan van der Linden, jvdl@plan.be Abstract De Belgische groot-

Nadere informatie

December 2013 Inflatiemaatstaf : huidige stand van zaken en uitdagingen

December 2013 Inflatiemaatstaf : huidige stand van zaken en uitdagingen Inflatiemaatstaf : huidige stand van zaken en uitdagingen J. Langohr (*) Inleiding Zoals om de acht jaar het geval is, wordt de nationale consumptieprijsindex (NCPI), waarop de gezondheidsindex gebaseerd

Nadere informatie

De invloed van loonlasten op de vraag naar arbeid: een vergelijkende studie van België en de buurlanden. Wout Laenen, Cindy Moons, Damiaan Persyn

De invloed van loonlasten op de vraag naar arbeid: een vergelijkende studie van België en de buurlanden. Wout Laenen, Cindy Moons, Damiaan Persyn De invloed van loonlasten op de vraag naar arbeid: een vergelijkende studie van België en de buurlanden Wout Laenen, Cindy Moons, Damiaan Persyn HUB RESEARCH PAPER 2011/10 AUGUSTUS 2011 De invloed van

Nadere informatie

Juni 2014 Zijn werknemers van 50 jaar te duur? De component leeftijd in de loonvorming

Juni 2014 Zijn werknemers van 50 jaar te duur? De component leeftijd in de loonvorming Zijn werknemers van 5 jaar te duur? De component leeftijd in de loonvorming Y. Saks Inleiding De werkgelegenheidsgraad van de 55-64-jarigen bedraagt in België 4 % (1), dat is 9 procentpunt onder het Europese

Nadere informatie

werking van de product- en kapitaalmarkten in de EU. Hierbij gaat een verslag van de Commissie over de economische hervorming: verslag over de

werking van de product- en kapitaalmarkten in de EU. Hierbij gaat een verslag van de Commissie over de economische hervorming: verslag over de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 januari 2003 (17.01) (OR. fr) 5271/03 UEM 7 ECOFIN 7 MI 10 EF 2 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Sylvain BISARRE, directeur, namens de secretaris-generaal van de Europese

Nadere informatie

Energieprijzen en energiearmoede. S. Bonnard C. Bruynoghe M. Deprez B. Kestemont

Energieprijzen en energiearmoede. S. Bonnard C. Bruynoghe M. Deprez B. Kestemont Energieprijzen en energiearmoede S. Bonnard C. Bruynoghe M. Deprez B. Kestemont Jean-Marc Delporte stond in voor de coördinatie. Met dank aan Chantal Binotto, Marie Castaigne, Lien Tam Co, Vincent Coutton,

Nadere informatie

Nog een rondje van de buren. Verdiepend onderzoek gevolgen accijnsverhoging bier

Nog een rondje van de buren. Verdiepend onderzoek gevolgen accijnsverhoging bier Nog een rondje van de buren Verdiepend onderzoek gevolgen accijnsverhoging bier NOG EEN RONDJE VAN DE BUREN Verdiepend onderzoek gevolgen accijnsverhoging bier - eindrapport - drs. A. Berkhout drs. M.

Nadere informatie

Energieprijzen en koopkracht: hoe de

Energieprijzen en koopkracht: hoe de ITINERA INSTITUTE ANALYSE Energieprijzen en koopkracht: hoe de regering Di Rupo selectief communiceert over de verkeerde onderwerpen 2012/25 27 12 2012 MENSEN WELVAART BESCHERMING Abstract In vergelijking

Nadere informatie

Federaal regeerakkoord. Donderdag 9 oktober 2014

Federaal regeerakkoord. Donderdag 9 oktober 2014 Federaal regeerakkoord Donderdag 9 oktober 2014 2 De partners van de federale regeringsmeerderheid zijn van mening dat de verschillende bestuursniveaus die de zesde staatshervorming in werking moeten laten

Nadere informatie

EVOLUTIE ENERGIEPRIJS VERSUS EVOLUTIE GEZINSBUDGET

EVOLUTIE ENERGIEPRIJS VERSUS EVOLUTIE GEZINSBUDGET EVOLUTIE ENERGIEPRIJS VERSUS EVOLUTIE GEZINSBUDGET Studie uitgevoerd op vraag van de ACLVB / CGSLB November 2011 Stichting van openbaar nut Paapsemlaan 20 1070 Brussel Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 2 INLEIDING...

Nadere informatie

HET STABILITEITSPROGRAMMA VAN BELGIE (2004-2007)

HET STABILITEITSPROGRAMMA VAN BELGIE (2004-2007) HET STABILITEITSPROGRAMMA VAN BELGIE (2004-2007) NOVEMBER 2003 Inhoudstafel In dit document Onderwerp Zie Pagina 1. Inleiding en samenvatting 3 2. De economische omgeving 4 2.1. De internationale context

Nadere informatie

Overzicht 2012. De FOD Economie en het concurrentievermogen van onze economie

Overzicht 2012. De FOD Economie en het concurrentievermogen van onze economie Overzicht 2012 De FOD Economie en het concurrentievermogen van onze economie Overzicht 2012 De FOD Economie en het concurrentievermogen van onze economie 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand

Nadere informatie

HANDEL. Actualiteit en perspectieven. Monitoring & anticipatie. Werkgelegenheid, opleidingen en arbeidsmarktbemiddeling in Brussel

HANDEL. Actualiteit en perspectieven. Monitoring & anticipatie. Werkgelegenheid, opleidingen en arbeidsmarktbemiddeling in Brussel Monitoring & anticipatie Werkgelegenheid, opleidingen en arbeidsmarktbemiddeling in Brussel SECTOR HANDEL Actualiteit en perspectieven Met de steun van het Europees sociaal fonds Monitoring & anticipatie

Nadere informatie

De arbeidsmarkt. in beweging. Juni 2007. Trends op de arbeidsmarkt en in het HR-beleid

De arbeidsmarkt. in beweging. Juni 2007. Trends op de arbeidsmarkt en in het HR-beleid Trends op de arbeidsmarkt en in het HR-beleid De arbeidsmarkt Juni 2007 in beweging Literatuurstudie in opdracht van Federgon door Wouter Van den Berghe, Studie- en Adviesbureau Tilkon Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

DEEL II DE EINDELOOPBAANPROBLEMATIEK

DEEL II DE EINDELOOPBAANPROBLEMATIEK 63. DEEL II DE EINDELOOPBAANPROBLEMATIEK 64. 65. II. DE EINDELOOPBAANPROBLEMATIEK Het tweede deel van dit verslag behandelt de eindeloopbaanproblematiek op de arbeidsmarkten van de Europese Unie. In het

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen. ESR 2010 Het nieuwe referentiekader voor de nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen. ESR 2010 Het nieuwe referentiekader voor de nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen ESR 2010 Het nieuwe referentiekader voor de nationale rekeningen September 2014 Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

JAARVERSLAG VERSTERKING & OPTIMISATIE

JAARVERSLAG VERSTERKING & OPTIMISATIE JAARVERSLAG 2013 VERSTERKING & OPTIMISATIE INHOUD JAARVERSLAG Woord vooraf...03 Raad van bestuur...05 Bestuurs- en controleorganen...06 Corporate Governance...07 Economisch en financieel klimaat 2013...11

Nadere informatie

Vlaams Gewest 30 juni 2005. Investeringsplan Vlaams Gewest 2005 2008 1

Vlaams Gewest 30 juni 2005. Investeringsplan Vlaams Gewest 2005 2008 1 Vlaams Gewest 30 juni 2005 Investeringsplan Vlaams Gewest 2005 2008 1 2 Investeringsplan Vlaams Gewest 2005 2008 30 juni 2005 We are a team of dedicated professionals, accountable for keeping the lights

Nadere informatie

Toelichting bij sommige uitdagingen voor het Belgische energiebeleid in het kader van klimaatdoelstellingen

Toelichting bij sommige uitdagingen voor het Belgische energiebeleid in het kader van klimaatdoelstellingen Federaal Planbureau Kunstlaan 47-49, 1000 Brussel http://www.plan.be WORKING PAPER 1-07 Toelichting bij sommige uitdagingen voor het Belgische energiebeleid in het kader van klimaatdoelstellingen Januari

Nadere informatie

HERVORMING VAN PRODUCTEN-, DIENSTEN- EN KAPITAALMARKTEN

HERVORMING VAN PRODUCTEN-, DIENSTEN- EN KAPITAALMARKTEN Belgian Progress Report HERVORMING VAN PRODUCTEN-, DIENSTEN- EN KAPITAALMARKTEN BELGISCH VERSLAG VOOR DE EUROPESE UNIE NOVEMBER 2000 Belgian Progress Report 1 Belgian Progress Report 2 Op de Cardiff-vergadering

Nadere informatie

Leve de fiscus! (maar enkel de gewone mensen betalen belasting ) Alles wat u altijd al wilde weten over fiscaliteit en rechtvaardigheid

Leve de fiscus! (maar enkel de gewone mensen betalen belasting ) Alles wat u altijd al wilde weten over fiscaliteit en rechtvaardigheid Leve de fiscus! (maar enkel de gewone mensen betalen belasting ) Alles wat u altijd al wilde weten over fiscaliteit en rechtvaardigheid Een uitgave van edito Rechtvaardige belastingen: debat dringend nodig

Nadere informatie

Lokale overheidsbedrijven

Lokale overheidsbedrijven Mei 2009 Lokale overheidsbedrijven Inhoud De lokale overheidsbedrijven 3 Kenmerken van de lokale overheidsbedrijven 3 Kader van de financiële analyse 4 Financiële analyse van de lokale overheidsbedrijven

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S EUROPESE COMMISSIE Brussel, 22.1.2014 COM(2014) 21 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S Energieprijzen

Nadere informatie

Nationaal Hervormingsprogramma. 25 april 2014

Nationaal Hervormingsprogramma. 25 april 2014 Nationaal Hervormingsprogramma 2014 25 april 2014 Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Macro-economisch scenario... 6 3. Landenspecifieke aanbevelingen... 7 3.1. Kosten vergrijzing en financiële houdbaarheid (Aanbeveling

Nadere informatie

Lokale financiën. Lokale overheidsbedrijven. Editoriaal. Inhoud

Lokale financiën. Lokale overheidsbedrijven. Editoriaal. Inhoud Lokale financiën Mei 2012 Lokale overheidsbedrijven Inhoud Lokale overheidsbedrijven 3 Kenmerken van de lokale overheidsbedrijven 3 Kader van de financiële analyse 3 Financiële analyse van de lokale overheidsbedrijven

Nadere informatie

ARITAKE-WILD. Gezamenlijk werkprogramma 2009-2010 van de Europese sociale partners. Gezamenlijk onderzoek naar herstructurering in de EU Eindfase

ARITAKE-WILD. Gezamenlijk werkprogramma 2009-2010 van de Europese sociale partners. Gezamenlijk onderzoek naar herstructurering in de EU Eindfase ARITAKE-WILD Gezamenlijk werkprogramma 2009-2010 van de Europese sociale partners Gezamenlijk onderzoek naar herstructurering in de EU Eindfase Nationaal dossier België Brussel 14 oktober 2009 Auteur van

Nadere informatie

Overzicht 2013. De FOD en de transparante markt

Overzicht 2013. De FOD en de transparante markt Overzicht 2013 De FOD en de transparante markt Overzicht 2013 De FOD en de transparante markt Opmerking Begin 2014 werden de namen van een aantal algemene directies gewijzigd. We hebben ervoor gekozen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 727 Wet Inkomstenbelasting 2001 (Belastingherziening 2001) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ALGEMEEN 3 1. Van Verkenning naar Herziening 3 1.1.

Nadere informatie

VBO-ANALYSE. Open economie betekent geven en nemen Buitenlandse investeringen fundamenteel voor Belgische economie

VBO-ANALYSE. Open economie betekent geven en nemen Buitenlandse investeringen fundamenteel voor Belgische economie VBO-ANALYSE Open economie betekent geven en nemen Buitenlandse investeringen fundamenteel voor Belgische economie Oktober 2013 570.000 II aantal jobs bij buitenlandse ondernemingen 50% II toegevoegde waarde

Nadere informatie