Profiel 2 Bestuur, Raad en Directie 2 Exploitatiesaldo boekjaar 3 Begroting Mooi hè...wat bloemen en planten doen! 4

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Profiel 2 Bestuur, Raad en Directie 2 Exploitatiesaldo boekjaar 3 Begroting 2012 3 Mooi hè...wat bloemen en planten doen! 4"

Transcriptie

1 Aan het bestuur van de Stichting Bloemenbureau Holland Schipholweg XB LEIDEN INHOUDSOPGAVE DIRECTIEVERSLAG Profiel 2 Bestuur, Raad en Directie 2 Exploitatiesaldo boekjaar 3 Begroting Mooi hè...wat bloemen en planten doen! 4 JAARREKENING Balans per 31 december Staat van baten en lasten Kasstroomoverzicht 10 Toelichting algemeen 11 Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de staat van baten en lasten OVERIGE GEGEVENS Bestemming exploitatiesaldo 29 Controleverklaring 30

2 DIRECTIEVERSLAG Profiel Stichting Bloemenbureau Holland is opgericht per notariële akte van 10 januari 1980 en statutair gevestigd te Leiden. Bloemenbureau Holland bevordert de afzet van snijbloemen en potplanten vanuit Nederland door maximaal gebruik te maken van de kennis van markten en communicatie. Dit doet het Bloemenbureau voor het totale assortiment waarover vakheffing wordt afgedragen. Bloemenbureau Holland richt zich op versterking van het marktaandeel van Nederland als leverancier en het vergroten van de consumptie van snijbloemen en potplanten in die markten. Bestuur, Raad en Directie Per ultimo 2011 waren Bestuur, Raad en Directie als volgt samengesteld: Bestuur H. van Droffelaar Voorzitter H. de Boon Vereniging voor de Groothandel in Bloemkwekerijproducten M. van Zijverden Vereniging voor de Groothandel in Bloemkwekerijproducten B.C. Oosterom Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland J.H.F Kersten Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland J.C.M. van den Nouweland Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland M.C. Maasse Vereniging Bloemist Winkeliers De heer J.M. Gerritsen vervult namens het Productschap Tuinbouw de rol van waarnemer in het bestuur. Raad R. Roodenburg Voorzitter H.J.G. Salome Intergreen B.V. H. van der Kwaak H. van der Kwaak Bloemenexport B.V. J. Thijert Bloemist F.A. Olthof FloraHolland, vestiging Aalsmeer R. Fransen Levoplant B.V. R. van der Lans Colours of Nature C. van der Meij Koninklijke Lemkes Groep Directie I.G.J. Brautigam Algemeen Directeur Directieverslag Bloemenbureau Holland Pagina 2

3 DIRECTIEVERSLAG Exploitatiesaldo boekjaar De begroting 2011 en gerealiseerde bedragen 2011 kunnen als volgt worden samengevat: Werkelijk Begroot x 1 x 1 Over het boekjaar 2011 is door het Productschap Tuinbouw een exploitatiesubsidie beschikbaar gesteld van: Over het boekjaar 2011 is door facturering aan de projectpartners van het Projectbureau bijgedragen: Over het boekjaar 2011 is door het verkopen van promotiemateriaal bijgedragen: Over het boekjaar 2011 is door het Productschap Tuinbouw een subsidie beschikbaar gesteld voor Promotie Perkgoed: Over het boekjaar 2011 is door het Productschap Tuinbouw een subsidie beschikbaar gesteld voor Lelie Promotie: Over het boekjaar 2011 is door het Productschap Tuinbouw een subsidie beschikbaar gesteld voor de Floriade 2012: P.M. Over het boekjaar 2011 is door het Productschap Tuinbouw een subsidie beschikbaar gesteld voor de Imagovormende Arbeidsmarktcampagne: Over het boekjaar 2011 zijn aan het Internationaal Bloembollen Centrum bijdragen gefactureerd ten behoeve van diverse campagnes van: De totaal voor 2011 beschikbare bijdrage bedraagt: De totale kosten over 2011 bedragen: Het exploitatieresultaat bedraagt derhalve Het exploitatieresultaat is, vooruitlopend op een daartoe strekkend besluit van het Bestuur van het Productschap Tuinbouw, toegevoegd aan de egalisatiereserve. Aanwending van de bestemmingsreserve geschiedt pas na toestemming van het Productschap Tuinbouw. Begroting 2012 De door Bloemenbureau Holland ingediende begroting 2012 is in de bestuursvergadering van het Productschap Tuinbouw van 14 november 2011 goedgekeurd en bedraagt in totaal 17,2 miljoen. Directieverslag Bloemenbureau Holland Pagina 3

4 DIRECTIEVERSLAG Mooi hè...wat bloemen en planten doen! 2011 kende een stevig slot. De leden van FloraHolland en de VGB stemden over het voortbestaan van collectieve marketing en promotie voor bloemen en planten. Gelukkig heeft de sierteeltsector zich in ruime meerderheid uitgesproken vóór de kracht van generieke marketing en promotie! Ondernemers in de sector beseffen dat de consument niet automatisch voor bloemen en planten kiest. Daarnaast ben ik er van overtuigd dat het zenden van een eenduidige boodschap naar de consument over bloemen en planten veel krachtiger werkt dan het zenden van een veelvoud aan boodschappen door individuele bedrijven, productgroepen en subcollectieven. Financiering In 2013 zal circa 14 miljoen voor promotie beschikbaar zijn tegenover 17 miljoen in 2012, zodat een duidelijke focus in onze marketingoutput meer dan ooit van belang is. Naast de 14 miljoen in 2013 voor collectieve generieke marketing is het Bloemenbureau nadrukkelijk bezig met het werven van derde geldstromen zoals EUfinanciering en cofinanciering in samenwerkingsverbanden met bijvoorbeeld mediapartners, verkooporganisaties, kwekers en exporteurs. Daarbij is de onafhankelijke en neutrale positie van Bloemenbureau Holland van onschatbare waarde voor de sector. Alles met het doel het door zware internationale concurrentie onder druk staande marktaandeel van Nederland in de belangrijkste buitenlandse afzetmarkten te handhaven dan wel de totale vraag naar bloemen en planten te vergroten. Marketingstrategie De consumentenmarketingstrategie van het Bloemenbureau gaat uit van internationale formats; campagnes die in meerdere landen kunnen worden uitgerold. Als centraal vertrekpunt voor de marketingprojecten worden merkkaders bloemen dan wel planten gebruikt. Campagnes en samenwerkingsverbanden met retailers zoals tuincentra, supermarkten en bloemisterijen. De meeste aandacht wordt besteed aan de laatste categorie, vooral in Nederland. De belangrijkste campagnes waren Woonplant van de maand, de bloemen GIVE campagne, Ik & mijn plant, My Marketing Shop en productpromoties, zoals Tulp, Chrysant en Lelie van het Projectbureau. Voor de GIVE campagne werd zelfs 100 dagen lang campagne gevoerd in de media met iedere dag een nieuwe reden voor consumenten om bloemen te geven. In onze campagnes en activiteiten wordt de focus steeds meer gelegd op het bereiken van consumenten via sociale media. Organisatie In de loop van 2012 zal het Bloemenbureau verhuizen naar het Horti Business Centre te Naaldwijk. In hetzelfde pand zullen samen met de Consumentenmarketeers van het Bloemenbureau de Business-to-business marketeers van FloraHolland gevestigd worden, zodat één centrum voor marketing voor de sierteeltsector wordt gecreëerd. In totaal had het Bloemenbureau per 31 december mensen in dienst, 39,7 FTE (2010: 38,9 FTE). Binnen de afdeling Marketing werd een nieuw team voor online marketing gevormd. Zodat de online ambities kunnen worden waargemaakt en strategische doelstellingen worden behaald. In 2011 werd sterk gestuurd op het efficiënt plannen van tijd en middelen binnen projecten, volgden medewerkers trainingen in projectmatig werken en was er structureel aandacht voor financieel- en risicomanagement op alle niveaus binnen de organisatie. De interne beheersbaarheid ten opzichte van voorgaand jaar is hierdoor verder toegenomen. Gezien de krimp in budget in 2013 naar 14 miljoen en de huidige capaciteit zal de organisatie al in 2012 verder focussen op de corebusiness: consumentenmarketing voor bloemen en planten. Activiteiten en personele bezetting zullen daarbij opnieuw onder de loep worden genomen. Wist u overigens dat Unilever alleen in Nederland 268 miljoen euro besteedt aan mediabestedingen? Daar kan het Bloemenbureau van dromen, maar niet aan tippen. Vandaar dat onze missie blijft: creating growth together door middel van spraakmakende, baanbrekende en verbindende marketing. Wij blijven er voor gaan! Met vriendelijke groet, I.G.J. Brautigam Algemeen Directeur Directieverslag Bloemenbureau Holland Pagina 4

5 Jaarrekening 2011 Bloemenbureau Holland J A A R R E K E N I N G

6 BALANS PER ACTIVA 31 december december 2010 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris kantoor Huurpand Hard- en software Vervoermiddelen Cumulatief gesubsidieerd bij aanschaf VLOTTENDE ACTIVA Voorraad reclamemateriaal Cumulatief gesubsidieerd bij aanschaf Projecten in uitvoering Vorderingen Debiteuren Omzetbelasting Productschap Tuinbouw Overige vorderingen Liquide middelen Banktegoeden Nederland Banktegoeden buitenland Cheques Kasgeld Nederland Kasgeld vreemde valuta Jaarrekening 2011 Bloemenbureau Holland Pagina 6

7 31 DECEMBER 2011 PASSIVA 31 december december 2010 OVERIGE RESERVES Egalisatiereserve KORTLOPENDE SCHULDEN Crediteuren Belastingen en sociale lasten Overige schulden Projecten in uitvoering Jaarrekening 2011 Bloemenbureau Holland Pagina 7

8 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2011 Werkelijke cijfers 2011 Begroting 2011 x 1 x 1 x 1 x 1 BATEN Bijdragen LASTEN Personeelskosten Huisvestingskosten Afschrijvingskosten Organisatiekosten PROMOTIEKOSTEN Consument Business to business Regio projecten (incl. Projectbureau) Algemene promotie OVERIGE BATEN EN LASTEN Financiële baten en lasten Voor bijdrage in aanmerking komende investeringen Resultaat op verkochte activa Claims, geschillen en rechtsgedingen Reorganisatiekosten Voordelig exploitatieresultaat Toevoeging aan de egalisatiereserve Jaarrekening 2011 Bloemenbureau Holland Pagina 8

9 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2010 Werkelijke cijfers 2010 Begroting 2010 x 1 x 1 x 1 x 1 BATEN Bijdragen LASTEN Personeelskosten Huisvestingskosten Afschrijvingskosten Organisatiekosten PROMOTIEKOSTEN Consument Business to business Regio projecten (incl. Projectbureau) Algemene promotie OVERIGE BATEN EN LASTEN Financiële baten en lasten Voor bijdrage in aanmerking komende investeringen Resultaat op verkochte activa Reorganisatiekosten Voordelig exploitatieresultaat Toevoeging aan de egalisatiereserve Jaarrekening 2011 Bloemenbureau Holland Pagina 9

10 KASSTROOMOVERZICHT Kasstroom uit operationele activiteiten Exploitatieresultaat Aanpassingen voor: - Afschrijvingen Veranderingen in het werkkapitaal: - Mutatie vorderingen Mutatie onderhanden projecten Mutatie voorraden Mutatie kortlopende schulden Kasstroom uit organisatievoering Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Kasstroom uit investeringsactiviteiten Mutatie van de liquide middelen Stand liquide middelen per 1 januari Mutatie liquide middelen boekjaar Liquide middelen per 31 december Jaarrekening 2011 Bloemenbureau Holland Pagina 10

11 TOELICHTING ALGEMEEN (in euro s) ALGEMEEN De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor organisaties zonder winststreven zoals die door de Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtlijn 640). Enkele (sub)posten in de jaarrekening zijn ten behoeve van het inzicht uitgesplitst dan wel samengevoegd; waar nodig zijn de vergelijkende cijfers hierop aangepast. Voor het kasstroomoverzicht over voorgaand jaar zijn deze vergelijkende cijfers niet aangepast. GRONDSLAGEN VAN WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met de op basis van de geschatte economische levensduur bepaalde afschrijvingen dan wel tegen bedrijfswaarde indien deze laatste lager is. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de verkrijgingsprijs, waarbij waar nodig rekening wordt gehouden met de restwaarde van het actief. De eventueel ontvangen bijdragen zijn in mindering gebracht op de betreffende investeringen. Voorraden De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, dan wel tegen lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. De eventueel ontvangen bijdragen zijn in mindering gebracht op de aanschaf. Noodzakelijk geachte voorziening voor het risico van incourantheid wordt in mindering gebracht. Deze voorziening wordt bepaald op basis van individuele beoordeling van de voorraden. Projecten in uitvoering De onderhanden projecten van derden worden opgenomen tegen de ontvangen bijdragen verminderd met de gerealiseerde projectkosten. Indien de projectkosten de toegekende bijdrage overschrijden wordt het meerdere in de staat van baten en lasten als kosten opgenomen. De projectkosten omvatten de direct op het project betrekking hebbende kosten, de kosten die toerekenbaar zijn aan projectactiviteiten in het algemeen en toewijsbaar zijn aan het project. Onderhanden projecten waarvan het saldo een debetstand vertoont, worden gepresenteerd onder de vlottende activa. Onderhanden projecten waarvan het saldo een creditstand vertoont, worden gepresenteerd onder de kortlopende schulden. Vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, waarbij rekening is gehouden met mogelijke oninbaarheid. Noodzakelijk geachte voorziening voor het risico van oninbaarheid wordt in mindering gebracht. Deze voorziening wordt bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Liquide middelen De liquide middelen worden opgenomen tegen nominale waarde. Tenzij anders vermeld staan deze ter vrije beschikking. Overige activa en passiva De overige activa en passiva zijn opgenomen tegen de nominale waarde. Jaarrekening 2011 Bloemenbureau Holland Pagina 11

12 TOELICHTING ALGEMEEN (in euro s) GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING Algemeen Het resultaat wordt bepaald op basis van het verschil tussen de toegekende baten en alle aan het (activiteiten)verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald op historische kostprijs met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarin de bijdragen zijn begroot en goedgekeurd. Kosten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze zijn gemaakt c.q. voorzienbaar zijn. Exploitatiesubsidie De exploitatiesubsidie wordt ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen. Diversen Voor zover niets anders vermeld, luiden alle bedragen in hele euro s. Uitgaven in buitenlandse valuta zijn omgerekend tegen de dagkoers. GRONDSLAGEN KASSTROOMOVERZICHT Algemeen Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode, waarbij voor de herleiding van de mutatie in de liquide middelen wordt uitgegaan van het exploitatieresultaat volgens de staat van baten en lasten. Jaarrekening 2011 Bloemenbureau Holland Pagina 12

13 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (in euro s) VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Ingevolge de in 2010 doorgevoerde stelselwijziging zijn vanaf 2011 de investeringen geactiveerd op de balans en komen derhalve vanaf boekjaar 2010 de investeringen niet direct ten laste van de staat van baten en lasten. De afschrijvingen op activa aangeschaft na 1 januari 2010 zijn als last opgenomen in de staat van baten en lasten. Inventaris kantoor Hard- en software Vervoermiddelen Huurpand Totaal Stand per 1 januari: Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijving Waarvan gesubsidieerd bij aanschaf Boekwaarde per 1 januari Mutaties 2011: Investeringen Desinvesteringen AW Afschrijvingen Mutaties Stand per 31 december: Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijving Waarvan gesubsidieerd bij aanschaf Boekwaarde per 31 december Afschrijvingspercentages 20% 20% 20% 20% Jaarrekening 2011 Bloemenbureau Holland Pagina 13

14 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (in euro s) VLOTTENDE ACTIVA Voorraad reclamemateriaal Voorraden aangeschaft voor 1 januari Af: voorziening i.v.m. mogelijke incourantheid Af: gesubsidieerd bij aanschaf Voorraden aangeschaft in 2010 en Voorraad per 31 december De voorraden aangeschaft voor 2010 werden direct bij aanschaf volledig ten laste van het exploitatieresultaat gebracht. In 2010 heeft een stelselwijziging plaatsgevonden. De voorraden aangeschaft in 2010 en 2011 zijn geactiveerd, waarbij de kostprijs op het moment van de daadwerkelijk verbruik ten laste van de exploitatie worden gebracht. Projecten in uitvoering IPM Essen Projecten Projectbureau Imagovormende Arbeidsmarktcampagne Overige projecten Debiteuren Openstaande debiteuren Af: voorziening i.v.m. mogelijke oninbaarheid Omzetbelasting Nederlandse BTW Duitse MWST Engelse VAT Franse TVA Omzetbelasting overige landen Jaarrekening 2011 Bloemenbureau Holland Pagina 14

15 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (in euro s) Productschap Tuinbouw Vordering per 1 januari Ontvangen voorschotten boekjaar Afrekening boekjaar Toevoeging egalisatiereserve Vordering per 31 december De ontvangen exploitatiesubsidies zijn tot en met het jaar 2010 definitief vastgesteld door het Productschap Tuinbouw. VLOTTENDE ACTIVA 31 december december 2010 Overige vorderingen Huisvestings- en servicekosten SSB Rekening-courant bureau Duitsland Nog te ontvangen bedragen Overige Vooruitbetaalde kosten Huur 1 e kwartaal Automatiseringskosten Verzekeringen Pensioenpremies Overige Jaarrekening 2011 Bloemenbureau Holland Pagina 15

16 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (in euro s) OVERIGE RESERVES Egalisatiereserve Stand per 1 januari Bij: exploitatiesaldo boekjaar Stand per 31 december Vooruitlopend op een daartoe strekkend besluit van het Productschap Tuinbouw is het voordelig exploitatiesaldo 2011 ad toegevoegd aan de egalisatiereserve. De reserve staat niet ter vrije beschikking van de Stichting. KORTLOPENDE SCHULDEN Crediteuren Crediteuren binnenland Crediteuren buitenland Belastingen en sociale lasten Loonbelasting/ premie volksverzekeringen december december 2010 Overige schulden Reservering vakantiegeld en -dagen Overige Overlopende passiva: Claims, geschillen en rechtsgedingen Reorganisatiekosten Organisatiekosten Sociale lasten kantoor Frankrijk Jaarrekening 2011 Bloemenbureau Holland Pagina 16

17 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (in euro s) KORTLOPENDE SCHULDEN Projecten in uitvoering Floriade Imagovormende Arbeidsmarktcampagne IPM Essen Promotie Lelie Projecten Projectbureau Overige projecten Het verloop van de projecten met een projectsubsidie vanuit het Productschap Tuinbouw kunnen als volgt worden gespecificeerd: Floriade 2012 Stand per 1 januari Ontvangen voorschotten Projectkosten boekjaar Saldo per 31 december Imagovormende Arbeidsmarktcampagne Stand per 1 januari Ontvangen voorschotten Afrekening boekjaar Saldo per 31 december Promotie Perkgoed Stand per 1 januari 0 0 Ontvangen voorschotten Afrekening boekjaar Saldo per 31 december 0 0 Promotie Lelie Stand per 1 januari Ontvangen voorschotten Afrekening boekjaar Saldo per 31 december Jaarrekening 2011 Bloemenbureau Holland Pagina 17

18 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (in euro s) NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN Toezegging medewerkers VUT-regeling Aan de medewerkers die reeds voor 1 januari 1997 in dienst zijn getreden bij Bloemenbureau Holland, is bij de ingangsdatum (1 januari 2003) van de prépensioenregeling de toezegging gedaan, dat de uitkering op basis van de prépensioenregeling over de leeftijdsperiode 61 tot 65 jaar zal worden aangevuld tot 85% van het laatst genoten salaris. In het kader van de veranderde wetgeving is met uitzondering van de medewerkers, die op 1 januari jaar of ouder waren (twee personen), per 1 januari 2006 de prépensioen- en VUT-regeling afgeschaft. De reeds opgebouwde waarde van de prépensioenregeling is gebruikt voor de optimalisering van de huidige pensioenregeling. Het saldo van de depotrekening voor de medewerkers, die nog van de oude VUTregeling gebruik kunnen maken bedroeg per 31 december Deelname in de Stichting Servicebureau Bloemencentrum Stichting Bloemenbureau Holland participeert samen met twee andere rechtspersonen in Stichting Servicebureau Bloemencentrum, waardoor Bloemenbureau Holland mede aansprakelijk is voor aangegane verplichtingen door Stichting Servicebureau Bloemencentrum. Met ingang van 1 januari 2011 zijn nagenoeg alle operationele activiteiten van de Stichting beëindigd en is derhalve sprake van een slapende entiteit. Huurverplichtingen In 2010 werd een huurverplichting aangegaan per 1 januari 2011 voor de duur van één jaar. Deze is per 2012 verlengd met 6 maanden en eindigt derhalve op 30 juni De totale huurverplichting bedraagt op jaarbasis. Leaseverplichtingen In 2010 werd een leaseverplichting aangegaan inzake lease van hardware per 1 januari De leaseverplichting op jaarbasis bedraagt E.U.-projecten Stichting Bloemenbureau Holland heeft in de jaren 1997 tot en met 1999 en in de jaren 2004 tot en met 2006 contracten afgesloten ten behoeve van het uitvoeren van promotieactiviteiten binnen en buiten de Europese Unie. Bovengenoemde activiteiten zijn deels gesubsidieerd met gelden van de Europese Unie. Tot en met het jaar 2013 is de Europese Unie gerechtigd controles uit te (laten) voeren inzake de financiële verantwoording van de bestede gelden in het kader van de door de Europese Unie gesubsidieerde promotieactiviteiten. Tot en met het jaar 2013 is de Europese Unie gerechtigd bestedingen in het kader van de gesubsidieerde promotieactiviteiten terug te vorderen, indien komt vast te staan dat betreffende bestedingen niet in overeenstemming zijn met de voor de projecten geldende subsidierichtlijnen. Bankgaranties Ten behoeve van diverse instanties zijn bankgaranties afgegeven ter financiële dekking van lopende verplichtingen voor in totaal Reorganisatie 2012 Per 2013 zal van een aanzienlijke krimp in de subsidie inkomsten sprake zijn. Personeelslasten zijn omvangrijk en betreffen een vrij vast component aan kosten, waardoor in 2012 wederom arbeidsplaatsen verloren zullen gaan. Dit gegeven is reeds gecommuniceerd met de personeelsleden. De directeur heeft te kennen gegeven dat het voor de verhuizing in juni wenselijk is dat er uitsluitsel is om welke personeelsleden dit gaat. Jaarrekening 2011 Bloemenbureau Holland Pagina 18

19 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (in euro s) Werkelijke cijfers 2011 Begroting 2011 Werkelijke cijfers 2010 Begroting 2010 BATEN Bijdragen Exploitatiesubsidie Projectsubsidie Imagovormende Arbeidsmarktcampagne Projectsubsidie promotie Lelie Projectsubsidie promotie Perkgoed Internationaal Bloembollen Centrum Bijdragen partners Projectbureau Opbrengst verkopen promotiemateriaal Projectsubsidie Floriade P.M P.M Jaarrekening 2011 Bloemenbureau Holland Pagina 19

20 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (in euro s) Werkelijke cijfers 2011 Begroting 2011 Werkelijke cijfers 2010 Begroting 2010 LASTEN Personeelskosten Bruto salarissen Vakantietoeslag Af: ontvangen ziekengelden Sociale lasten Pensioenpremies Premies WIA, AO en VUT Kosten Arboned Uitzendkrachten Opleidingskosten Wervingskosten Reiskosten Vakantiedagen Externen Kosten personeelsvertegenwoordiging Overige personeelskosten Af: doorberekende salariskosten De volgende aantallen FTE waren gemiddeld gedurende 2011 werkzaam: Directie 1,0 Staffuncties 6,0 Marketing 30, ,9 De vergoedingen aan bestuurders en commissarissen bedroegen (2010: ). Huisvestingskosten Huisvestingskosten kantoor Leiden Huisvestingskosten buitenlandse kantoren Jaarrekening 2011 Bloemenbureau Holland Pagina 20

21 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (in euro s) Werkelijke cijfers 2011 Begroting 2011 Werkelijke cijfers 2010 Begroting 2010 Afschrijvingskosten Inventaris kantoor Huurpand Hard- & software Vervoermiddelen Organisatiekosten Telefoonkosten Kantoorbenodigdheden Porti Kopieerkosten Bankkosten Abonnementen Drukwerk briefpapier Verzekeringen Lease hardware Automatisering Automatiseringsadvies-en implementatie Representatie organisatie Administratiekosten extern kantoor Accountantskosten Kosten bedrijfsauto s Externe advieskosten Kosten koeriersdiensten Abonnement bloem & groenvoorziening Kosten Bestuur en Raad Overige kosten Jaarrekening 2011 Bloemenbureau Holland Pagina 21

22 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (in euro s) PROMOTIEKOSTEN Werkelijke cijfers 2011 Begroting 2011 Werkelijke cijfers 2010 Begroting 2010 Consument Consumentenonderzoekanalyse Bloemencampagnes incl. PR Snijbloemen online platform Plantencampagnes incl. PR Planten online platform Nichemarkten - Bruidssegment Balkon en terras Best cases aandachtsmarkten Business to business Mymarketingshop retail breed Online beheer en onderhoud platforms Shopper/ Multichannel Vakpers inclusief vakpersportaal Beurzen Kostprijs promotiemateriaal Shows en events Regioprojecten Projectbureau Specifieke landenpromotie Buitenlandse vertegenwoordiging Accountmanagement Overige activiteiten netwerk Jaarrekening 2011 Bloemenbureau Holland Pagina 22

23 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (in euro s) Werkelijke cijfers 2011 Begroting 2011 Werkelijke cijfers 2010 Begroting 2010 Promotiekosten algemeen Fulfilment promotiemateriaal Corporate communicatie Sponsoring Netwerksponsoring Content Management Systeem Floriade P.M P.M. Plantscope/ VKC Technische update Picture Service Imagovormende Arbeidsmarktcampagne Afrekening EU-projecten OVERIGE BATEN EN LASTEN (negatieve bedragen betreffen baten) Werkelijke cijfers 2011 Begroting 2011 Werkelijke cijfers 2010 Begroting 2010 Financiële baten en lasten Koersverschillen Rentebaten bank (en) Dotatie voorziening dubieuze debiteuren Overige baten en lasten Voor bijdrage in aanmerking komende investeringen Investeringen Af: verkopen activa Jaarrekening 2011 Bloemenbureau Holland Pagina 23

Jaarrekening. Bloemenbureau Holland maakt

Jaarrekening. Bloemenbureau Holland maakt 2012 Jaarrekening Bloemenbureau Holland maakt bloemen en p lanten bijzonder. Wij maken het alledaagse bijzonder. Want bloemen geven je geluk in overvloed en met een plant groeit er iets moois. Aan het

Nadere informatie

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012.

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012. FINANCIEEL VERSLAG BESTUURSVERSLAG OVER Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over. Ondertekening van de jaarrekening Schipluiden, 6 november

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten Jaarrekening 2014 1 Balans per 31 december 2014 2 Exploitatierekening over 2014 3 Toelichting op balans en exploitatierekening Overige gegevens 2 Balans per 31 december 2014 Activa 2014 2013 Materiële

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Stichting Zorgboerderij Den Hoet gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West Jaarverslaggeving 2014 Stichting Steun Thuis in West Inhoudsopgave Bladzij Onderwerp 1 Bestuursverslag 2 Vaststelling van het jaarverslag 3 Balans 4 Rekening van baten en lasten 5 Kasstroomoverzicht 6

Nadere informatie

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 Vereniging BWT Nederland p/a Galvanistraat 1 6716 AE Ede Doetinchem, 09 juni 2011 Geachte bestuursleden, Ingevolge uw opdracht is de de jaarrekening

Nadere informatie

Vorderingen (2) Debiteuren 25.947 23.609 Pensioenen 1.244 - Overlopende activa 18.213 7.088 45.404 30.697

Vorderingen (2) Debiteuren 25.947 23.609 Pensioenen 1.244 - Overlopende activa 18.213 7.088 45.404 30.697 Balans per 31 december 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (1) Machines en inventaris 18.985 14.171 VLOTTENDE

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013 Hilversum Jaarrapport 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 2 Resultatenanalyse 3 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 4 2 Staat van baten en lasten over 2013 5 3 Grondslagen

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM Balans 31 dec 2014 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2014 Balans 31 dec 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013 VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 7 3 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het verlies) 31 december 31 december ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.731 27.897 Vlottende activa 27.731

Nadere informatie

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015 WALDO STICHTING TE ODIJK Jaarrekening 2013 9 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Resultaat 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 19 maart 2015

FINANCIEEL VERSLAG 2014 19 maart 2015 FINANCIEEL VERSLAG 2014 19 maart 2015 Stichting Eigenwijks Jan Tooropstraat 6 1062 BM Amsterdam 2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (x 1) (na resultaatbestemming) ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 6 3 Kasstroomoverzicht 2015

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014 Hilversum Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1 Werkensedijk 45 4251 PR JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-06-2015-1 INHOUD JAARVERSLAG 2014 Paginanummer 1. BESTUURS- EN DIRECTIEVERSLAG 3 1.1 Algemeen 4 1.2 Activiteitenverslag 4 1.3

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Rapport Aan het Curatorium van de Dr. Wiardi Beckman Stichting, Den Haag inzake de jaarrekening 2014. Jaarrekening 2014

Rapport Aan het Curatorium van de Dr. Wiardi Beckman Stichting, Den Haag inzake de jaarrekening 2014. Jaarrekening 2014 Rapport Aan het Curatorium van de Dr. Wiardi Beckman Stichting, Den Haag inzake de jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Den Haag, 18 mei 2015 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 2014 Balans op 31 december

Nadere informatie

Directieverslag. Stichting Museum voor Religieuze Kunst

Directieverslag. Stichting Museum voor Religieuze Kunst Directieverslag Een uitgebreid directieverslag/activiteitenverslag ligt ter inzake ten kantore van de stichting. Uden, 9 september 2013 De Directie: 5 Balans per 31 december 2012 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7 INHOUDSOPGAVE Rapport Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 2 Resultatenanalyse 3 Financiële positie 4 Fiscale positie 6 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 7 Winst- en verliesrekening over 2013 9 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting Stéphanos. Jaarrapport 2015

Stichting Stéphanos. Jaarrapport 2015 Stichting Stéphanos Jaarrapport 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina A Balans per 31 december 2015 3 B Staat van baten en lasten over 2015 4 C Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 D Toelichting op de

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Staat van baten en lasten 2014 6 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Cultuurkust, Harderwijk. Jaarrekening over het boekjaar 2013

Stichting Cultuurkust, Harderwijk. Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Cultuurkust, Harderwijk Jaarrekening over het boekjaar 2013 Inhoudsopgave A. Balans per 31 december 2013 B. Staat van baten en laten over het jaar 2013 C. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Talentcoach. Amsterdam. Jaarrekening 2015

Stichting Talentcoach. Amsterdam. Jaarrekening 2015 Amsterdam Jaarrekening 2015 Inhoudsopgave: - Balans 2 - Staat van baten en lasten 3 - Kasstroomoverzicht 4 - Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 5-6 - Toelichting balans 7-8 - Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.670

Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.670 Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Activa 2015 Materiële vaste activa 4.670 Financiële vaste activa 33.885 Vorderingen 114.437 Overlopende

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt - 1 - BALANS PER 31-12-2014 (bedragen in euro s) ACTIEF 31 december 2014 31 december 2013 Toelichting Vaste

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal Financieel verslag 2014 Veenendaal Datum: 26 maart 2015 Inhoud Jaarrekening Pagina: Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Algemene toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2014 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

Mentelity foundation Baambrugge. Jaarrapport 2014

Mentelity foundation Baambrugge. Jaarrapport 2014 Baambrugge Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 3 Financiële positie 4 JAARREKENING OVERIGE GEGEVENS 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Rapportage le halfjaar 2016 Stichting Vrienden van Convivio

Rapportage le halfjaar 2016 Stichting Vrienden van Convivio Rapportage le halfjaar 216 Stichting Vrienden van Convivio Rapport inzake le halfjaar 216 Stichting Vrienden van Convivio Inhoud Algemeen Balans per 3juni 216 Rekening van baten en lasten over jan-juni

Nadere informatie

Stichting bevordering muziekimprovisatie Paradox te Tilburg. 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 Na resultaatbestemming. 31 december 2013.

Stichting bevordering muziekimprovisatie Paradox te Tilburg. 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 Na resultaatbestemming. 31 december 2013. Stichting bevordering muziekimprovisatie Paradox te Tilburg 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 Na resultaatbestemming 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Gebouwen

Nadere informatie

Stichting FC Utrecht Maatschappelijk. Jaarrekening 2014

Stichting FC Utrecht Maatschappelijk. Jaarrekening 2014 Stichting FC Utrecht Maatschappelijk Jaarrekening 2014 Verslag van bestuur Het bestuur van de Stichting FC Utrecht maatschappelijk biedt hierbij haar jaarrekening aan voor het boekjaar dat geëindigd is

Nadere informatie

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 Stichting Toon Hermans Huis Roermond Balans per 31 december 2015 Activa Passiva Materiele vaste activa Stichtingsvermogen 180.094 55.446

Nadere informatie

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina VERKORTE JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3

Nadere informatie

Stichting LABYRINT-in PERSPECTIEF"

Stichting LABYRINT-in PERSPECTIEF Stichting LABYRINT-in PERSPECTIEF" Ondersteuning en empowerment voor familie en directbetrokkenen van mensen met psychische of psychiatrische problemen ook voor hen die vanwege overbelasting zelf psychische

Nadere informatie

Materiële vaste activa (1) Inventaris Vorderingen (2) Overige vorderingen Overlopende activa

Materiële vaste activa (1) Inventaris Vorderingen (2) Overige vorderingen Overlopende activa JAARREKENING Balans per 31 december 2015 Winst-en-verliesrekening over 2015 Kasstroomoverzicht 2015 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2015 Toelichting

Nadere informatie

Samenstellingsrapport 2012. Stichting Zorgboerderij De Enghoeve

Samenstellingsrapport 2012. Stichting Zorgboerderij De Enghoeve Financiële positie Ter analyse van de financiële positie dienen de volgende opstellingen, die zijn gebaseerd op de gegevens van de balans ( afgerond op hele euro's ) Financieringsstructuur Kapitaalcomponenten

Nadere informatie

STICHTING NATIONALE BOOMFEESTDAG JAARREKENING 2014/2015

STICHTING NATIONALE BOOMFEESTDAG JAARREKENING 2014/2015 STICHTING NATIONALE BOOMFEESTDAG JAARREKENING 2014/2015 1 Jaarrekening 2014/2015 blz Inhoudsopgave 2 Jaarrekening Balans per 30 april 2015 3 Staat van baten en lasten 2014/2015 4 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.943

Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.943 Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Activa 2016 Materiële vaste activa 4.943 Financiële vaste activa 78.907 Vorderingen 153.650 Overlopende

Nadere informatie

STICHTING NATIONALE BOOMFEESTDAG JAARREKENING 2013/2014

STICHTING NATIONALE BOOMFEESTDAG JAARREKENING 2013/2014 STICHTING NATIONALE BOOMFEESTDAG JAARREKENING 2013/2014 1 Stichting Nationale Boomfeestdag Jaarrekening 2013/2014 Inhoudsopgave 2 blz Jaarrekening Balans per 30 april 2014 3 Staat van baten en lasten 2013/2014

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

STICHTING NEDERLANDS GEREFORMEERD JEUGDWERK

STICHTING NEDERLANDS GEREFORMEERD JEUGDWERK STICHTING NEDERLANDS GEREFORMEERD JEUGDWERK JAARREKENING 2014 EN BEGROTING 2015 INHOUDSOPGAVE Balans 3 Exploitatierekening 4 Toelichting op de balans 5 Toelichting op de exploitatierekening 7 Begroting

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 dec 15 31 dec 14 VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa Software 15.361 6.357

Nadere informatie

Stichting International Foundation for Animal Genetics gevestigd te Veenendaal. Rapport inzake de jaarstukken 2013

Stichting International Foundation for Animal Genetics gevestigd te Veenendaal. Rapport inzake de jaarstukken 2013 Stichting International Foundation for Animal Genetics gevestigd te Veenendaal Rapport inzake de jaarstukken 2013 Vendelier 4 Postbus 622 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 veenendaal@schuiteman.com Schuiteman

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 inventaris 7.948 10.358 1.2 machines 738 1.355 1.3 automatisering

Nadere informatie

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Resultaat 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015

Balans per 31 december 2015 Balans per 31 december 2015 (voor verwerken resultaatbestemming) Actief Vaste activa Materiële vaste activa 1] 3.857 5.149 3.857 5.149 Vlottende activa Voorraden 2] 0 11.881 Vorderingen 3] 244 1.096 Overlopende

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 terreinen 13.317 13.317 1.2 inventaris 153.507 157.886 1.3 automatisering

Nadere informatie

STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG Rapport inzake jaarstukken INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Algemeen 3 2 Resultaat vergelijking en analyse 4 3 Meerjarengegevens 5 4 Financiële

Nadere informatie

Stichting Het Begint met Taal (voorheen: Stichting Landelijk Netwerk Thuislesorganisaties) gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Het Begint met Taal (voorheen: Stichting Landelijk Netwerk Thuislesorganisaties) gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Het Begint met Taal (voorheen: Stichting Landelijk Netwerk Thuislesorganisaties) gevestigd te Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2014 INHOUD ACCOUNTANTSRAPPORT Pagina 1 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

STICHTING EDUCATIE VOOR ALLOCHTONEN TE DEN HAAG. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING EDUCATIE VOOR ALLOCHTONEN TE DEN HAAG. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING EDUCATIE VOOR ALLOCHTONEN TE DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Resultaat 3 3 Financiële positie 4 4 Samenstellingsverklaring 6 FINANCIEEL

Nadere informatie

STICHTING ANDREW WOMMACK SUPPORT - NEDERLAND TE NAARDEN. Rapport inzake jaarstukken augustus 2015

STICHTING ANDREW WOMMACK SUPPORT - NEDERLAND TE NAARDEN. Rapport inzake jaarstukken augustus 2015 STICHTING ANDREW WOMMACK SUPPORT - NEDERLAND TE NAARDEN Rapport inzake jaarstukken 2014 10 augustus 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 4 Resultaat

Nadere informatie

Stichting Martinikerk Groningen Martinikerkhof 3 9712 JG Groningen Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Martinikerk Groningen Martinikerkhof 3 9712 JG Groningen Rapport inzake de jaarrekening 2014 Martinikerkhof 3 9712 JG kerkelijk bureau Protestantse Gemeente te, 14 juli 2015 AdV/PGG Inhoudsopgave Pagina 1. Rapport kerkelijk bureau PGG 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 2 1.3 Resultaten 3 1.4 Financiële

Nadere informatie

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2013 t/m 31 augustus Vineyard Gemeente Wageningen. te Wageningen

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2013 t/m 31 augustus Vineyard Gemeente Wageningen. te Wageningen Rapport inzake jaarrekening 1 september 213 31 augustus 214 Vineyard Gemeente Wageningen te Wageningen INHOUD JAARVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Bestemming van het resultaat 213-214 4

Nadere informatie

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 27318330 Datum: 25 maart 2014 Aantal exemplaren: 7 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Financiële positie 4 Bespreking van de resultaten

Nadere informatie

Stichting Dierenambulance Noord-Kennemerland. Jaarverslag over 2014

Stichting Dierenambulance Noord-Kennemerland. Jaarverslag over 2014 Stichting Dierenambulance Noord-Kennemerland Jaarverslag over 2014 Accountantskantoor Hoogland 37 074 770 KVK www.hooglandaccountants.nl Kooimeerstaete Louise Henriëttestraat 25 1814 XC Alkmaar 072 511

Nadere informatie

LTOC Jaarrekening 2 0 1 2

LTOC Jaarrekening 2 0 1 2 LTOC Jaarrekening 2012 LTOC 2 Jaarrekening 2012 - LTOC Jaarrekening 2012 Leeuwenborgh Training- en Opleidingscentrum Sittard B.V. Maastricht, 14 mei 2013 Leeuwenborgh Training- en Opleidingscentrum Sittard

Nadere informatie

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012 Stichting Merkaz Utrecht Financieel verslag 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Meerjarenoverzicht 4 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Het bestuur van Nederlandse Orthopaedische Vereniging Bruistensingel 128 5232 AC S-HERTOGENBOSCH. Financieel verslag 2011

Het bestuur van Nederlandse Orthopaedische Vereniging Bruistensingel 128 5232 AC S-HERTOGENBOSCH. Financieel verslag 2011 Het bestuur van Nederlandse Orthopaedische Vereniging Bruistensingel 128 5232 AC S-HERTOGENBOSCH Financieel verslag 2011 CONCEPT 3 D.D. 9 mei 2012 JAARREKENING VERSLAG AAN HET BESTUUR Crispijnhof 1, 5101

Nadere informatie

STICHTING NEDERLANDS BAKKERIJMUSEUM TE HATTEM RAPPORT 2013 'HET WARME LAND'

STICHTING NEDERLANDS BAKKERIJMUSEUM TE HATTEM RAPPORT 2013 'HET WARME LAND' STICHTING NEDERLANDS BAKKERIJMUSEUM 'HET WARME LAND' TE HATTEM RAPPORT 2013 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 1 I Algemene toelichting 2 II Financiering 4 III Kasstroomoverzicht 4 Balans per 31 december

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014. van STICHTING BLAUWE MAAN. Steunpunt slachtoffers seksueel misbruik. Tilburg

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014. van STICHTING BLAUWE MAAN. Steunpunt slachtoffers seksueel misbruik. Tilburg FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 van STICHTING BLAUWE MAAN Steunpunt slachtoffers seksueel misbruik Tilburg 30 maart 2015 INHOUDSOPGAVE 1 JAARVERSLAG 1.1 Inleiding 3 1.2 Organisatie en bestuur 3 1.3 Activiteiten

Nadere informatie

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Toelichting 31 maart 2016 31 maart 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1 Inrichting 646 1.851 Inventaris 2.738 4.670 Vlottende activa 3.384

Nadere informatie

VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening

VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening Groenland 17 Beconnummer 316076 7908 RC Inschr. K.v.K. nr. 04028272 Tel. 0528-27 21 56 E-mail : admin@vanslageren.nl ING : NL04 INGB 0001 9579 90 ABN Amro :

Nadere informatie

ACTIVA Vaste activa Vlottende activa

ACTIVA Vaste activa Vlottende activa . B A L A N S P E R 31 D E C E M B E R 2 0 1 5 ACTIVA 2015 2014 Vaste activa 14.032 21.762 Vlottende activa 4.367.004 4.950.815 ---- Totaal activa 4.381.036 4.972.577 ======== ======== PASSIVA Eigen vermogen

Nadere informatie

De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0

De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0 De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen Financieel verslag 2012 Dossiernummer: 800070.0 Kenmerk: H. Veen Datum: 26 april 2013 Inhoudsopgave 1. Rapport 3 1.1 Opdracht 4 1.2

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG INHOUDSOPGAVE FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 VAN STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG ACCOUNTANTSRAPPORT

Nadere informatie

Stichting Filmhuis Gouda

Stichting Filmhuis Gouda Stichting Filmhuis Gouda Rapport inzake de jaarrekening Gouda, 28 maart 2016 Dit rapport heeft 9 pagina s Inhoudsopgave Rapport Balans per 31 december 2 Staat van baten en lasten over 3 Staat van herkomst

Nadere informatie

Stichting Platform Centrummanagement Zeist Steynlaan EB Zeist JAARREKENING 2010

Stichting Platform Centrummanagement Zeist Steynlaan EB Zeist JAARREKENING 2010 371 EB Zeist JAARREKENING 21 Inhoudsopgave Pag. VERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2 Staat van Baten en Lasten 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Steun Sonshine

Stichting Steun Sonshine Rapport inzake de jaarverslaggeving 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. JAARREKENING 1.1 Balans per 31 december 2015 2 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 4 1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Oost Achterhoek Gevestigd te Winterswijk

Jaarrekening 2015. Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Oost Achterhoek Gevestigd te Winterswijk Jaarrekening 2015 Balans Staat van baten en lasten Toelichting op de balans en de Staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2015 Actief 31.12.2015 31.12.2014 Vaste activa Materiële vaste activa

Nadere informatie

Verantwoordelijk accountant W. Steenhof Actuele gebruiker jpe Datum en tijd :27:19 Totaal aantal pagina's in dit rapport 18

Verantwoordelijk accountant W. Steenhof Actuele gebruiker jpe Datum en tijd :27:19 Totaal aantal pagina's in dit rapport 18 VOORLOOPBLAD RAPPORT STICHTING PLASTIC SOUP FOUNDATION ALGEMENE GEGEVENS Revisienummer 15 Actuele rapportstatus Definitief Verantwoordelijk accountant W. Steenhof Actuele gebruiker jpe Datum en tijd 9-07-2013

Nadere informatie

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2010 3 -Resultatenrekening 2010 5 -Kasstroomoverzicht per 31 december 2010 6 -Toelichting op de Balans per 31 december 2010 7-13

Nadere informatie

Financieel verslag Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal

Financieel verslag Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal Financieel verslag 2015 Veenendaal Datum: 15 maart 2016 Inhoud Jaarrekening Pagina: Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Algemene toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 Stichting Streek- en Tuinbouwhistorie Westland

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 Stichting Streek- en Tuinbouwhistorie Westland FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 Stichting Streek- en Tuinbouwhistorie Westland WESTLANDS MUSEUM Inhoudsopgave: Balans pagina 1 en 2 Exploitatierekening pagina 3 en 4 Grondslagen pagina 5 Toelichting balans

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave:

Jaarrekening Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave: Jaarrekening 2015 Stichting Open Mind Amsterdam Inhoudsopgave: 1. Balans per 31 december 2015 2. Staat van baten en lasten over 2015 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4. Toelichting op

Nadere informatie

Stichting "De Kopermolen" Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2013

Stichting De Kopermolen Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarstukken 2013 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten en lasten 2013 5 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 6 8

Nadere informatie

Kroese & van Catz. RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap Etten-Leur. inzake de jaarrekening 2013

Kroese & van Catz. RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap Etten-Leur. inzake de jaarrekening 2013 RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap Etten-Leur inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting De Dex Foundation

Stichting De Dex Foundation JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave Pagina Rapport 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staten van baten & lasten over 2014 7 Grondslagen voor waardering van

Nadere informatie

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken maart 2016

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken maart 2016 , te Rapport inzake jaarstukken 2015 1 maart 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2015 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4

Nadere informatie

Pink Fee. Bureau voor financieel en organisatie advies. Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2012/2013

Pink Fee. Bureau voor financieel en organisatie advies. Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2012/2013 Pink Fee Bureau voor financieel en organisatie advies Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2012/2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 3 Balans per 31 augustus 2013 4 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave Jaarrekening te Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2012 2 2. Staat van baten en lasten over 2012 3 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 4. Toelichting op de balans per

Nadere informatie

JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014

JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014 JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014 Voor akkoord, Amsterdam 2 april 2015 Tanja Ineke, voorzitter Bart Krajenbrink, penningmeester Ellen de Ruiter, zakelijk directeur Grondslagen voor waardering en

Nadere informatie

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015 , te Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2014 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2013 STG ARCHITECTUURCENTRUM EINDHOVEN Eindhoven

JAARSTUKKEN 2013 STG ARCHITECTUURCENTRUM EINDHOVEN Eindhoven JAARSTUKKEN 2013 STG ARCHITECTUURCENTRUM EINDHOVEN Eindhoven Stichting Architectuurcentrum Eindhoven (ACE) INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Geacht bestuur,............................................. 3 Stichting

Nadere informatie

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2013 27 juni 2014

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2013 27 juni 2014 STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK Rapport inzake jaarstukken 2013 27 juni 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina VERKORTE JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 4 2 Staat van baten en lasten over 2013 5 3

Nadere informatie

STICHTING NATIONALE BOOMFEESTDAG JAARREKENING 2012/2013

STICHTING NATIONALE BOOMFEESTDAG JAARREKENING 2012/2013 STICHTING NATIONALE BOOMFEESTDAG JAARREKENING 2012/2013 1 Jaarrekening 2012/2013 Inhoudsopgave 2 Jaarrekening blz Balans per 30 april 2013 3 Staat van baten en lasten 2012/2013 4 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

stichtmg Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod De Meern

stichtmg Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod De Meern stichtmg Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod De Meern Jaarrekening 2013 TNHOUDSOPGAVE Pagina 1 1. ALGEMEEN 2/3 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2013 4 3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013 5/9 4. TOELICHTING

Nadere informatie

Activa Materiële vaste activa Vorderingen Omzetbelasting Overige vorderingen en Overlopende activa

Activa Materiële vaste activa Vorderingen Omzetbelasting Overige vorderingen en Overlopende activa te BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (2011) (Na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 2012 2011 Vaste Activa Materiële vaste activa -- -- Vlottende Activa Vorderingen Omzetbelasting 801 808 Overige vorderingen

Nadere informatie

STICHTING SOKA GAKKAI INTERNATIONAL NEDERLAND TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2015

STICHTING SOKA GAKKAI INTERNATIONAL NEDERLAND TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2015 STICHTING SOKA GAKKAI INTERNATIONAL NEDERLAND TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 5 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Filmhuis Gouda

Stichting Filmhuis Gouda Stichting Filmhuis Gouda Rapport inzake de jaarrekening Gouda, 9 maart 2015 Dit rapport heeft 9 pagina s V.6.0222/ 0 Inhoudsopgave Rapport Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Staat van

Nadere informatie

Stichting Narconon Nederland te Zutphen JAARREKENING 2015. Definitief

Stichting Narconon Nederland te Zutphen JAARREKENING 2015. Definitief Stichting Narconon Nederland te Zutphen JAARREKENING 2015 Definitief 1 1 Balans per 31 december 2014 ACTIVA 31-dec-15 31-12-2014 Vaste activa (1) Materiele vaste activa Vervoermiddelen 0 0 Sauna 0 0 Vlottende

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2013

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2013 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2013 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2013 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie