Profiel 2 Bestuur, Raad en Directie 2 Exploitatiesaldo boekjaar 3 Begroting Mooi hè...wat bloemen en planten doen! 4

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Profiel 2 Bestuur, Raad en Directie 2 Exploitatiesaldo boekjaar 3 Begroting 2012 3 Mooi hè...wat bloemen en planten doen! 4"

Transcriptie

1 Aan het bestuur van de Stichting Bloemenbureau Holland Schipholweg XB LEIDEN INHOUDSOPGAVE DIRECTIEVERSLAG Profiel 2 Bestuur, Raad en Directie 2 Exploitatiesaldo boekjaar 3 Begroting Mooi hè...wat bloemen en planten doen! 4 JAARREKENING Balans per 31 december Staat van baten en lasten Kasstroomoverzicht 10 Toelichting algemeen 11 Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de staat van baten en lasten OVERIGE GEGEVENS Bestemming exploitatiesaldo 29 Controleverklaring 30

2 DIRECTIEVERSLAG Profiel Stichting Bloemenbureau Holland is opgericht per notariële akte van 10 januari 1980 en statutair gevestigd te Leiden. Bloemenbureau Holland bevordert de afzet van snijbloemen en potplanten vanuit Nederland door maximaal gebruik te maken van de kennis van markten en communicatie. Dit doet het Bloemenbureau voor het totale assortiment waarover vakheffing wordt afgedragen. Bloemenbureau Holland richt zich op versterking van het marktaandeel van Nederland als leverancier en het vergroten van de consumptie van snijbloemen en potplanten in die markten. Bestuur, Raad en Directie Per ultimo 2011 waren Bestuur, Raad en Directie als volgt samengesteld: Bestuur H. van Droffelaar Voorzitter H. de Boon Vereniging voor de Groothandel in Bloemkwekerijproducten M. van Zijverden Vereniging voor de Groothandel in Bloemkwekerijproducten B.C. Oosterom Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland J.H.F Kersten Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland J.C.M. van den Nouweland Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland M.C. Maasse Vereniging Bloemist Winkeliers De heer J.M. Gerritsen vervult namens het Productschap Tuinbouw de rol van waarnemer in het bestuur. Raad R. Roodenburg Voorzitter H.J.G. Salome Intergreen B.V. H. van der Kwaak H. van der Kwaak Bloemenexport B.V. J. Thijert Bloemist F.A. Olthof FloraHolland, vestiging Aalsmeer R. Fransen Levoplant B.V. R. van der Lans Colours of Nature C. van der Meij Koninklijke Lemkes Groep Directie I.G.J. Brautigam Algemeen Directeur Directieverslag Bloemenbureau Holland Pagina 2

3 DIRECTIEVERSLAG Exploitatiesaldo boekjaar De begroting 2011 en gerealiseerde bedragen 2011 kunnen als volgt worden samengevat: Werkelijk Begroot x 1 x 1 Over het boekjaar 2011 is door het Productschap Tuinbouw een exploitatiesubsidie beschikbaar gesteld van: Over het boekjaar 2011 is door facturering aan de projectpartners van het Projectbureau bijgedragen: Over het boekjaar 2011 is door het verkopen van promotiemateriaal bijgedragen: Over het boekjaar 2011 is door het Productschap Tuinbouw een subsidie beschikbaar gesteld voor Promotie Perkgoed: Over het boekjaar 2011 is door het Productschap Tuinbouw een subsidie beschikbaar gesteld voor Lelie Promotie: Over het boekjaar 2011 is door het Productschap Tuinbouw een subsidie beschikbaar gesteld voor de Floriade 2012: P.M. Over het boekjaar 2011 is door het Productschap Tuinbouw een subsidie beschikbaar gesteld voor de Imagovormende Arbeidsmarktcampagne: Over het boekjaar 2011 zijn aan het Internationaal Bloembollen Centrum bijdragen gefactureerd ten behoeve van diverse campagnes van: De totaal voor 2011 beschikbare bijdrage bedraagt: De totale kosten over 2011 bedragen: Het exploitatieresultaat bedraagt derhalve Het exploitatieresultaat is, vooruitlopend op een daartoe strekkend besluit van het Bestuur van het Productschap Tuinbouw, toegevoegd aan de egalisatiereserve. Aanwending van de bestemmingsreserve geschiedt pas na toestemming van het Productschap Tuinbouw. Begroting 2012 De door Bloemenbureau Holland ingediende begroting 2012 is in de bestuursvergadering van het Productschap Tuinbouw van 14 november 2011 goedgekeurd en bedraagt in totaal 17,2 miljoen. Directieverslag Bloemenbureau Holland Pagina 3

4 DIRECTIEVERSLAG Mooi hè...wat bloemen en planten doen! 2011 kende een stevig slot. De leden van FloraHolland en de VGB stemden over het voortbestaan van collectieve marketing en promotie voor bloemen en planten. Gelukkig heeft de sierteeltsector zich in ruime meerderheid uitgesproken vóór de kracht van generieke marketing en promotie! Ondernemers in de sector beseffen dat de consument niet automatisch voor bloemen en planten kiest. Daarnaast ben ik er van overtuigd dat het zenden van een eenduidige boodschap naar de consument over bloemen en planten veel krachtiger werkt dan het zenden van een veelvoud aan boodschappen door individuele bedrijven, productgroepen en subcollectieven. Financiering In 2013 zal circa 14 miljoen voor promotie beschikbaar zijn tegenover 17 miljoen in 2012, zodat een duidelijke focus in onze marketingoutput meer dan ooit van belang is. Naast de 14 miljoen in 2013 voor collectieve generieke marketing is het Bloemenbureau nadrukkelijk bezig met het werven van derde geldstromen zoals EUfinanciering en cofinanciering in samenwerkingsverbanden met bijvoorbeeld mediapartners, verkooporganisaties, kwekers en exporteurs. Daarbij is de onafhankelijke en neutrale positie van Bloemenbureau Holland van onschatbare waarde voor de sector. Alles met het doel het door zware internationale concurrentie onder druk staande marktaandeel van Nederland in de belangrijkste buitenlandse afzetmarkten te handhaven dan wel de totale vraag naar bloemen en planten te vergroten. Marketingstrategie De consumentenmarketingstrategie van het Bloemenbureau gaat uit van internationale formats; campagnes die in meerdere landen kunnen worden uitgerold. Als centraal vertrekpunt voor de marketingprojecten worden merkkaders bloemen dan wel planten gebruikt. Campagnes en samenwerkingsverbanden met retailers zoals tuincentra, supermarkten en bloemisterijen. De meeste aandacht wordt besteed aan de laatste categorie, vooral in Nederland. De belangrijkste campagnes waren Woonplant van de maand, de bloemen GIVE campagne, Ik & mijn plant, My Marketing Shop en productpromoties, zoals Tulp, Chrysant en Lelie van het Projectbureau. Voor de GIVE campagne werd zelfs 100 dagen lang campagne gevoerd in de media met iedere dag een nieuwe reden voor consumenten om bloemen te geven. In onze campagnes en activiteiten wordt de focus steeds meer gelegd op het bereiken van consumenten via sociale media. Organisatie In de loop van 2012 zal het Bloemenbureau verhuizen naar het Horti Business Centre te Naaldwijk. In hetzelfde pand zullen samen met de Consumentenmarketeers van het Bloemenbureau de Business-to-business marketeers van FloraHolland gevestigd worden, zodat één centrum voor marketing voor de sierteeltsector wordt gecreëerd. In totaal had het Bloemenbureau per 31 december mensen in dienst, 39,7 FTE (2010: 38,9 FTE). Binnen de afdeling Marketing werd een nieuw team voor online marketing gevormd. Zodat de online ambities kunnen worden waargemaakt en strategische doelstellingen worden behaald. In 2011 werd sterk gestuurd op het efficiënt plannen van tijd en middelen binnen projecten, volgden medewerkers trainingen in projectmatig werken en was er structureel aandacht voor financieel- en risicomanagement op alle niveaus binnen de organisatie. De interne beheersbaarheid ten opzichte van voorgaand jaar is hierdoor verder toegenomen. Gezien de krimp in budget in 2013 naar 14 miljoen en de huidige capaciteit zal de organisatie al in 2012 verder focussen op de corebusiness: consumentenmarketing voor bloemen en planten. Activiteiten en personele bezetting zullen daarbij opnieuw onder de loep worden genomen. Wist u overigens dat Unilever alleen in Nederland 268 miljoen euro besteedt aan mediabestedingen? Daar kan het Bloemenbureau van dromen, maar niet aan tippen. Vandaar dat onze missie blijft: creating growth together door middel van spraakmakende, baanbrekende en verbindende marketing. Wij blijven er voor gaan! Met vriendelijke groet, I.G.J. Brautigam Algemeen Directeur Directieverslag Bloemenbureau Holland Pagina 4

5 Jaarrekening 2011 Bloemenbureau Holland J A A R R E K E N I N G

6 BALANS PER ACTIVA 31 december december 2010 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris kantoor Huurpand Hard- en software Vervoermiddelen Cumulatief gesubsidieerd bij aanschaf VLOTTENDE ACTIVA Voorraad reclamemateriaal Cumulatief gesubsidieerd bij aanschaf Projecten in uitvoering Vorderingen Debiteuren Omzetbelasting Productschap Tuinbouw Overige vorderingen Liquide middelen Banktegoeden Nederland Banktegoeden buitenland Cheques Kasgeld Nederland Kasgeld vreemde valuta Jaarrekening 2011 Bloemenbureau Holland Pagina 6

7 31 DECEMBER 2011 PASSIVA 31 december december 2010 OVERIGE RESERVES Egalisatiereserve KORTLOPENDE SCHULDEN Crediteuren Belastingen en sociale lasten Overige schulden Projecten in uitvoering Jaarrekening 2011 Bloemenbureau Holland Pagina 7

8 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2011 Werkelijke cijfers 2011 Begroting 2011 x 1 x 1 x 1 x 1 BATEN Bijdragen LASTEN Personeelskosten Huisvestingskosten Afschrijvingskosten Organisatiekosten PROMOTIEKOSTEN Consument Business to business Regio projecten (incl. Projectbureau) Algemene promotie OVERIGE BATEN EN LASTEN Financiële baten en lasten Voor bijdrage in aanmerking komende investeringen Resultaat op verkochte activa Claims, geschillen en rechtsgedingen Reorganisatiekosten Voordelig exploitatieresultaat Toevoeging aan de egalisatiereserve Jaarrekening 2011 Bloemenbureau Holland Pagina 8

9 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2010 Werkelijke cijfers 2010 Begroting 2010 x 1 x 1 x 1 x 1 BATEN Bijdragen LASTEN Personeelskosten Huisvestingskosten Afschrijvingskosten Organisatiekosten PROMOTIEKOSTEN Consument Business to business Regio projecten (incl. Projectbureau) Algemene promotie OVERIGE BATEN EN LASTEN Financiële baten en lasten Voor bijdrage in aanmerking komende investeringen Resultaat op verkochte activa Reorganisatiekosten Voordelig exploitatieresultaat Toevoeging aan de egalisatiereserve Jaarrekening 2011 Bloemenbureau Holland Pagina 9

10 KASSTROOMOVERZICHT Kasstroom uit operationele activiteiten Exploitatieresultaat Aanpassingen voor: - Afschrijvingen Veranderingen in het werkkapitaal: - Mutatie vorderingen Mutatie onderhanden projecten Mutatie voorraden Mutatie kortlopende schulden Kasstroom uit organisatievoering Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Kasstroom uit investeringsactiviteiten Mutatie van de liquide middelen Stand liquide middelen per 1 januari Mutatie liquide middelen boekjaar Liquide middelen per 31 december Jaarrekening 2011 Bloemenbureau Holland Pagina 10

11 TOELICHTING ALGEMEEN (in euro s) ALGEMEEN De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor organisaties zonder winststreven zoals die door de Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtlijn 640). Enkele (sub)posten in de jaarrekening zijn ten behoeve van het inzicht uitgesplitst dan wel samengevoegd; waar nodig zijn de vergelijkende cijfers hierop aangepast. Voor het kasstroomoverzicht over voorgaand jaar zijn deze vergelijkende cijfers niet aangepast. GRONDSLAGEN VAN WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met de op basis van de geschatte economische levensduur bepaalde afschrijvingen dan wel tegen bedrijfswaarde indien deze laatste lager is. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de verkrijgingsprijs, waarbij waar nodig rekening wordt gehouden met de restwaarde van het actief. De eventueel ontvangen bijdragen zijn in mindering gebracht op de betreffende investeringen. Voorraden De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, dan wel tegen lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. De eventueel ontvangen bijdragen zijn in mindering gebracht op de aanschaf. Noodzakelijk geachte voorziening voor het risico van incourantheid wordt in mindering gebracht. Deze voorziening wordt bepaald op basis van individuele beoordeling van de voorraden. Projecten in uitvoering De onderhanden projecten van derden worden opgenomen tegen de ontvangen bijdragen verminderd met de gerealiseerde projectkosten. Indien de projectkosten de toegekende bijdrage overschrijden wordt het meerdere in de staat van baten en lasten als kosten opgenomen. De projectkosten omvatten de direct op het project betrekking hebbende kosten, de kosten die toerekenbaar zijn aan projectactiviteiten in het algemeen en toewijsbaar zijn aan het project. Onderhanden projecten waarvan het saldo een debetstand vertoont, worden gepresenteerd onder de vlottende activa. Onderhanden projecten waarvan het saldo een creditstand vertoont, worden gepresenteerd onder de kortlopende schulden. Vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, waarbij rekening is gehouden met mogelijke oninbaarheid. Noodzakelijk geachte voorziening voor het risico van oninbaarheid wordt in mindering gebracht. Deze voorziening wordt bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Liquide middelen De liquide middelen worden opgenomen tegen nominale waarde. Tenzij anders vermeld staan deze ter vrije beschikking. Overige activa en passiva De overige activa en passiva zijn opgenomen tegen de nominale waarde. Jaarrekening 2011 Bloemenbureau Holland Pagina 11

12 TOELICHTING ALGEMEEN (in euro s) GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING Algemeen Het resultaat wordt bepaald op basis van het verschil tussen de toegekende baten en alle aan het (activiteiten)verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald op historische kostprijs met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarin de bijdragen zijn begroot en goedgekeurd. Kosten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze zijn gemaakt c.q. voorzienbaar zijn. Exploitatiesubsidie De exploitatiesubsidie wordt ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen. Diversen Voor zover niets anders vermeld, luiden alle bedragen in hele euro s. Uitgaven in buitenlandse valuta zijn omgerekend tegen de dagkoers. GRONDSLAGEN KASSTROOMOVERZICHT Algemeen Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode, waarbij voor de herleiding van de mutatie in de liquide middelen wordt uitgegaan van het exploitatieresultaat volgens de staat van baten en lasten. Jaarrekening 2011 Bloemenbureau Holland Pagina 12

13 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (in euro s) VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Ingevolge de in 2010 doorgevoerde stelselwijziging zijn vanaf 2011 de investeringen geactiveerd op de balans en komen derhalve vanaf boekjaar 2010 de investeringen niet direct ten laste van de staat van baten en lasten. De afschrijvingen op activa aangeschaft na 1 januari 2010 zijn als last opgenomen in de staat van baten en lasten. Inventaris kantoor Hard- en software Vervoermiddelen Huurpand Totaal Stand per 1 januari: Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijving Waarvan gesubsidieerd bij aanschaf Boekwaarde per 1 januari Mutaties 2011: Investeringen Desinvesteringen AW Afschrijvingen Mutaties Stand per 31 december: Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijving Waarvan gesubsidieerd bij aanschaf Boekwaarde per 31 december Afschrijvingspercentages 20% 20% 20% 20% Jaarrekening 2011 Bloemenbureau Holland Pagina 13

14 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (in euro s) VLOTTENDE ACTIVA Voorraad reclamemateriaal Voorraden aangeschaft voor 1 januari Af: voorziening i.v.m. mogelijke incourantheid Af: gesubsidieerd bij aanschaf Voorraden aangeschaft in 2010 en Voorraad per 31 december De voorraden aangeschaft voor 2010 werden direct bij aanschaf volledig ten laste van het exploitatieresultaat gebracht. In 2010 heeft een stelselwijziging plaatsgevonden. De voorraden aangeschaft in 2010 en 2011 zijn geactiveerd, waarbij de kostprijs op het moment van de daadwerkelijk verbruik ten laste van de exploitatie worden gebracht. Projecten in uitvoering IPM Essen Projecten Projectbureau Imagovormende Arbeidsmarktcampagne Overige projecten Debiteuren Openstaande debiteuren Af: voorziening i.v.m. mogelijke oninbaarheid Omzetbelasting Nederlandse BTW Duitse MWST Engelse VAT Franse TVA Omzetbelasting overige landen Jaarrekening 2011 Bloemenbureau Holland Pagina 14

15 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (in euro s) Productschap Tuinbouw Vordering per 1 januari Ontvangen voorschotten boekjaar Afrekening boekjaar Toevoeging egalisatiereserve Vordering per 31 december De ontvangen exploitatiesubsidies zijn tot en met het jaar 2010 definitief vastgesteld door het Productschap Tuinbouw. VLOTTENDE ACTIVA 31 december december 2010 Overige vorderingen Huisvestings- en servicekosten SSB Rekening-courant bureau Duitsland Nog te ontvangen bedragen Overige Vooruitbetaalde kosten Huur 1 e kwartaal Automatiseringskosten Verzekeringen Pensioenpremies Overige Jaarrekening 2011 Bloemenbureau Holland Pagina 15

16 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (in euro s) OVERIGE RESERVES Egalisatiereserve Stand per 1 januari Bij: exploitatiesaldo boekjaar Stand per 31 december Vooruitlopend op een daartoe strekkend besluit van het Productschap Tuinbouw is het voordelig exploitatiesaldo 2011 ad toegevoegd aan de egalisatiereserve. De reserve staat niet ter vrije beschikking van de Stichting. KORTLOPENDE SCHULDEN Crediteuren Crediteuren binnenland Crediteuren buitenland Belastingen en sociale lasten Loonbelasting/ premie volksverzekeringen december december 2010 Overige schulden Reservering vakantiegeld en -dagen Overige Overlopende passiva: Claims, geschillen en rechtsgedingen Reorganisatiekosten Organisatiekosten Sociale lasten kantoor Frankrijk Jaarrekening 2011 Bloemenbureau Holland Pagina 16

17 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (in euro s) KORTLOPENDE SCHULDEN Projecten in uitvoering Floriade Imagovormende Arbeidsmarktcampagne IPM Essen Promotie Lelie Projecten Projectbureau Overige projecten Het verloop van de projecten met een projectsubsidie vanuit het Productschap Tuinbouw kunnen als volgt worden gespecificeerd: Floriade 2012 Stand per 1 januari Ontvangen voorschotten Projectkosten boekjaar Saldo per 31 december Imagovormende Arbeidsmarktcampagne Stand per 1 januari Ontvangen voorschotten Afrekening boekjaar Saldo per 31 december Promotie Perkgoed Stand per 1 januari 0 0 Ontvangen voorschotten Afrekening boekjaar Saldo per 31 december 0 0 Promotie Lelie Stand per 1 januari Ontvangen voorschotten Afrekening boekjaar Saldo per 31 december Jaarrekening 2011 Bloemenbureau Holland Pagina 17

18 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (in euro s) NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN Toezegging medewerkers VUT-regeling Aan de medewerkers die reeds voor 1 januari 1997 in dienst zijn getreden bij Bloemenbureau Holland, is bij de ingangsdatum (1 januari 2003) van de prépensioenregeling de toezegging gedaan, dat de uitkering op basis van de prépensioenregeling over de leeftijdsperiode 61 tot 65 jaar zal worden aangevuld tot 85% van het laatst genoten salaris. In het kader van de veranderde wetgeving is met uitzondering van de medewerkers, die op 1 januari jaar of ouder waren (twee personen), per 1 januari 2006 de prépensioen- en VUT-regeling afgeschaft. De reeds opgebouwde waarde van de prépensioenregeling is gebruikt voor de optimalisering van de huidige pensioenregeling. Het saldo van de depotrekening voor de medewerkers, die nog van de oude VUTregeling gebruik kunnen maken bedroeg per 31 december Deelname in de Stichting Servicebureau Bloemencentrum Stichting Bloemenbureau Holland participeert samen met twee andere rechtspersonen in Stichting Servicebureau Bloemencentrum, waardoor Bloemenbureau Holland mede aansprakelijk is voor aangegane verplichtingen door Stichting Servicebureau Bloemencentrum. Met ingang van 1 januari 2011 zijn nagenoeg alle operationele activiteiten van de Stichting beëindigd en is derhalve sprake van een slapende entiteit. Huurverplichtingen In 2010 werd een huurverplichting aangegaan per 1 januari 2011 voor de duur van één jaar. Deze is per 2012 verlengd met 6 maanden en eindigt derhalve op 30 juni De totale huurverplichting bedraagt op jaarbasis. Leaseverplichtingen In 2010 werd een leaseverplichting aangegaan inzake lease van hardware per 1 januari De leaseverplichting op jaarbasis bedraagt E.U.-projecten Stichting Bloemenbureau Holland heeft in de jaren 1997 tot en met 1999 en in de jaren 2004 tot en met 2006 contracten afgesloten ten behoeve van het uitvoeren van promotieactiviteiten binnen en buiten de Europese Unie. Bovengenoemde activiteiten zijn deels gesubsidieerd met gelden van de Europese Unie. Tot en met het jaar 2013 is de Europese Unie gerechtigd controles uit te (laten) voeren inzake de financiële verantwoording van de bestede gelden in het kader van de door de Europese Unie gesubsidieerde promotieactiviteiten. Tot en met het jaar 2013 is de Europese Unie gerechtigd bestedingen in het kader van de gesubsidieerde promotieactiviteiten terug te vorderen, indien komt vast te staan dat betreffende bestedingen niet in overeenstemming zijn met de voor de projecten geldende subsidierichtlijnen. Bankgaranties Ten behoeve van diverse instanties zijn bankgaranties afgegeven ter financiële dekking van lopende verplichtingen voor in totaal Reorganisatie 2012 Per 2013 zal van een aanzienlijke krimp in de subsidie inkomsten sprake zijn. Personeelslasten zijn omvangrijk en betreffen een vrij vast component aan kosten, waardoor in 2012 wederom arbeidsplaatsen verloren zullen gaan. Dit gegeven is reeds gecommuniceerd met de personeelsleden. De directeur heeft te kennen gegeven dat het voor de verhuizing in juni wenselijk is dat er uitsluitsel is om welke personeelsleden dit gaat. Jaarrekening 2011 Bloemenbureau Holland Pagina 18

19 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (in euro s) Werkelijke cijfers 2011 Begroting 2011 Werkelijke cijfers 2010 Begroting 2010 BATEN Bijdragen Exploitatiesubsidie Projectsubsidie Imagovormende Arbeidsmarktcampagne Projectsubsidie promotie Lelie Projectsubsidie promotie Perkgoed Internationaal Bloembollen Centrum Bijdragen partners Projectbureau Opbrengst verkopen promotiemateriaal Projectsubsidie Floriade P.M P.M Jaarrekening 2011 Bloemenbureau Holland Pagina 19

20 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (in euro s) Werkelijke cijfers 2011 Begroting 2011 Werkelijke cijfers 2010 Begroting 2010 LASTEN Personeelskosten Bruto salarissen Vakantietoeslag Af: ontvangen ziekengelden Sociale lasten Pensioenpremies Premies WIA, AO en VUT Kosten Arboned Uitzendkrachten Opleidingskosten Wervingskosten Reiskosten Vakantiedagen Externen Kosten personeelsvertegenwoordiging Overige personeelskosten Af: doorberekende salariskosten De volgende aantallen FTE waren gemiddeld gedurende 2011 werkzaam: Directie 1,0 Staffuncties 6,0 Marketing 30, ,9 De vergoedingen aan bestuurders en commissarissen bedroegen (2010: ). Huisvestingskosten Huisvestingskosten kantoor Leiden Huisvestingskosten buitenlandse kantoren Jaarrekening 2011 Bloemenbureau Holland Pagina 20

21 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (in euro s) Werkelijke cijfers 2011 Begroting 2011 Werkelijke cijfers 2010 Begroting 2010 Afschrijvingskosten Inventaris kantoor Huurpand Hard- & software Vervoermiddelen Organisatiekosten Telefoonkosten Kantoorbenodigdheden Porti Kopieerkosten Bankkosten Abonnementen Drukwerk briefpapier Verzekeringen Lease hardware Automatisering Automatiseringsadvies-en implementatie Representatie organisatie Administratiekosten extern kantoor Accountantskosten Kosten bedrijfsauto s Externe advieskosten Kosten koeriersdiensten Abonnement bloem & groenvoorziening Kosten Bestuur en Raad Overige kosten Jaarrekening 2011 Bloemenbureau Holland Pagina 21

22 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (in euro s) PROMOTIEKOSTEN Werkelijke cijfers 2011 Begroting 2011 Werkelijke cijfers 2010 Begroting 2010 Consument Consumentenonderzoekanalyse Bloemencampagnes incl. PR Snijbloemen online platform Plantencampagnes incl. PR Planten online platform Nichemarkten - Bruidssegment Balkon en terras Best cases aandachtsmarkten Business to business Mymarketingshop retail breed Online beheer en onderhoud platforms Shopper/ Multichannel Vakpers inclusief vakpersportaal Beurzen Kostprijs promotiemateriaal Shows en events Regioprojecten Projectbureau Specifieke landenpromotie Buitenlandse vertegenwoordiging Accountmanagement Overige activiteiten netwerk Jaarrekening 2011 Bloemenbureau Holland Pagina 22

23 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (in euro s) Werkelijke cijfers 2011 Begroting 2011 Werkelijke cijfers 2010 Begroting 2010 Promotiekosten algemeen Fulfilment promotiemateriaal Corporate communicatie Sponsoring Netwerksponsoring Content Management Systeem Floriade P.M P.M. Plantscope/ VKC Technische update Picture Service Imagovormende Arbeidsmarktcampagne Afrekening EU-projecten OVERIGE BATEN EN LASTEN (negatieve bedragen betreffen baten) Werkelijke cijfers 2011 Begroting 2011 Werkelijke cijfers 2010 Begroting 2010 Financiële baten en lasten Koersverschillen Rentebaten bank (en) Dotatie voorziening dubieuze debiteuren Overige baten en lasten Voor bijdrage in aanmerking komende investeringen Investeringen Af: verkopen activa Jaarrekening 2011 Bloemenbureau Holland Pagina 23

Jaarrekening. Bloemenbureau Holland maakt

Jaarrekening. Bloemenbureau Holland maakt 2012 Jaarrekening Bloemenbureau Holland maakt bloemen en p lanten bijzonder. Wij maken het alledaagse bijzonder. Want bloemen geven je geluk in overvloed en met een plant groeit er iets moois. Aan het

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Jaarrekening Vereniging Politieke Partij Democraten 66 pagina 1

Jaarrekening 2013. Jaarrekening Vereniging Politieke Partij Democraten 66 pagina 1 Jaarrekening Jaarrekening Vereniging Politieke Partij Democraten 66 pagina 1 1. Inhoudsopgave 1. INHOUDSOPGAVE... 2 2. JAARVERSLAG... 3 3. FINANCIËLE UITKOMSTEN... 4 4. BEGROTING 2014... 6 5. BALANS PER

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg Inhoud: Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten 2014 5 Toelichting kostenverdeelstaat

Nadere informatie

Samen met Essent. Opleidingen. Automatisering Debiteurenbeheer Optimaliseren. Jaarverslag. Positie. Ontwikkelen. Onderhoud & Service.

Samen met Essent. Opleidingen. Automatisering Debiteurenbeheer Optimaliseren. Jaarverslag. Positie. Ontwikkelen. Onderhoud & Service. Opleidingen Wagenpark Personeelsbeleid Werkprocessen Samen met Essent Automatisering Debiteurenbeheer Optimaliseren CV-ketels Dichtbij verwarming Verhuizing Installatie Warmte Google Adwords Selectie Jaarverslag

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING JAARREKENING pag 1 Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING INHOUD JAARREKENING 3 Grondslagen 5 Samenvattend financieel overzicht 9 Balans 11 Staat van baten en lasten 19 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Naar een nieuw Sena. Jaarverslag 2010

Naar een nieuw Sena. Jaarverslag 2010 Naar een nieuw Sena. Jaarverslag 2010 Inhoud BESTUURSVERSLAG 04 DIRECTIEVERSLAG 06 Inleiding 06 Openbaar muziekgebruik 10 Media 11 Buitenland 11 Organisatie 12 Communicatie 12 TOELICHTING OP DE RESULTATEN

Nadere informatie

Stichting Maatvast Haarlemmermeer Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK. Jaarrekening 2014

Stichting Maatvast Haarlemmermeer Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK. Jaarrekening 2014 Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarverslag 1.1 Jaarverslag 3 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2014 9 2.2 Staat van baten en lasten over 2014 11 2.3

Nadere informatie

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5 Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2 Balans 3 Staat van baten en lasten 4 Kasstroomoverzicht 5 Analyse balans en financiële positie 6 Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg)

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) Jaarrekening 2014 Stichting Maatschappij Zandbergen Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 2014 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

Groep Rechtsbijstandverzekering. SRK Rechtsbijstand. Jaarverslag 2013

Groep Rechtsbijstandverzekering. SRK Rechtsbijstand. Jaarverslag 2013 Groep Rechtsbijstandverzekering SRK Rechtsbijstand Jaarverslag 2013 Terugblik van de Raad van Commissarissen Wij blikken terug op het 48-ste boekjaar in het bestaan van de Groep en de Stichting SRK Rechtsbijstand.

Nadere informatie

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010 VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010 Deze jaarrekening is in de week van 25 juni 2011door het Partijbestuur vastgesteld en door de Toezichtsraad goedgekeurd. Postadres Postbus 8008 3500 RA Bezoekadres

Nadere informatie

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s)

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s) Jaarrekening Balans per 31 december (in duizenden euro s) ACTIVA (na resultaatbestemming) 31-12- 31-12-2012 Materiële vaste activa (1) - panden 23.343 24.314 - vervoermiddelen 2.088 2.014 - overige activa

Nadere informatie

Kwaliteit is prioriteit

Kwaliteit is prioriteit Kwaliteit is prioriteit Jaarrekening 2011 Kwaliteit is prioriteit Jaarrekening 2011 Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB Zwolle Bezoekadres: Campus 2-6, Zwolle Telefoon: (088) 469 99

Nadere informatie

JAARSTUKKEN INNOVAM JAARSTUKKEN INNOVAM 2012 1 VAN 31

JAARSTUKKEN INNOVAM JAARSTUKKEN INNOVAM 2012 1 VAN 31 JAARSTUKKEN INNOVAM JAARSTUKKEN INNOVAM 2012 1 VAN 31 Inhoudsopgave jaarstukken Innovam 2012 pagina Bericht van de directie 3-7 Bericht van de raad van commissarissen 8 Gecombineerde jaarrekening 2012

Nadere informatie

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. REISinformatiegroep B.V.

Jaarverslag 2013. REISinformatiegroep B.V. Jaarverslag 2013 REISinformatiegroep B.V. INHOUDSOPGAVE blz. Preadvies van de Raad van Commissarissen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders... 1 Directieverslag 2013.2 Jaarrekening 2013 Geconsolideerde

Nadere informatie

14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Algemene aspecten. Milieuaspecten. Sociale aspecten. Economische aspecten. Marketing.

14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Algemene aspecten. Milieuaspecten. Sociale aspecten. Economische aspecten. Marketing. 2 Inhoud Directieverslag 5 Voorwoord Profiel van Energiewacht Kernactiviteiten Organisatiestructuur Interne structuur en personele bezetting 14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen Algemene aspecten

Nadere informatie

JAARSTUKKEN. Stichting

JAARSTUKKEN. Stichting JAARSTUKKEN Stichting Nieuwe Veste 2 Jaarstukken Stichting Nieuwe Veste > 3 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 4 1.1 Vestigingen en locaties 5 1.2 Bestuur 6 1.3 Raad van Toezicht 6 1.4 Ondernemingsraad

Nadere informatie

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken BEDRIJVEN BREDA JAAR stukken W N Z N O 2010 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG Organigram BSW Bedrijven Missie, visie en kernwaarden BSW Bedrijven JAARREKENING Balans per 31 december Programma rekening Directieverslag

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarrekening

Inhoudsopgave. Jaarrekening Inhoudsopgave Jaarrekening 3 Kerncijfers 4 Geconsolideerde balans per 31 december 2013 6 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2013 7 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2013 9 Geconsolideerd

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

In beweging Jaarverslag 2008 Energiewacht BV

In beweging Jaarverslag 2008 Energiewacht BV In beweging Jaarverslag 2008 Energiewacht BV De markt in beweging pagina 10 Sociaal bewogen pagina 20 Inhoud Verslag van de Raad van Commissarissen 5 Klanten vasthouden 16 Energiewacht, aangenaam 7 Werkprocessen

Nadere informatie

Jaarverslag en Jaarrekening

Jaarverslag en Jaarrekening Jaarverslag en Jaarrekening 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. Deel 1: Jaarverslag 2010 1. Bericht van het dagelijks bestuur 4 2. Directieverslag en programmaverantwoording 2.1 Inleiding 5 2.2 Wsw en WWB 6 3. Financieel

Nadere informatie

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA Postbus 19606 1000 GP AMSTERDAM Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Behandeld door: Daniël Tol 088

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. de patiënt prominent. www.erasmusmc.nl

Jaarrekening 2008. de patiënt prominent. www.erasmusmc.nl Jaarrekening 2008 de patiënt prominent www.erasmusmc.nl Projectcode Jaarverantwoording 2008 Versie Vastgesteld Datum 18 mei 2009 Opsteller Erasmus MC Beheerder Erasmus MC Opdrachtgever Raad van Bestuur,

Nadere informatie

Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken TE UTRECHT JAARREKENING

Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken TE UTRECHT JAARREKENING Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken TE UTRECHT JAARREKENING 2011 Utrecht, 17 april 2012 Inhoudsopgave I ALGEMENE GEGEVENS 4 II BESTUURSVERSLAG 7 III EIGEN VERMOGEN 11 IV JAARREKENING

Nadere informatie

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2011 DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2011 DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS Apeldoorn, 20 maart 2012 JAARREKENING Politieacademie Bezoekadres: Arnhemseweg 348 7334 AC Apeldoorn Postadres: Postbus 834 7301

Nadere informatie

De leden van de Commissie bestuurszaken, communicatie en financiën. nazending 070 351 98 68

De leden van de Commissie bestuurszaken, communicatie en financiën. nazending 070 351 98 68 De leden van de Commissie bestuurszaken, communicatie en financiën datum ons kenmerk contactpersoon 12 februari 2014 70193/IP M.A.H. van Esch bijlage(n) uw kenmerk e-mail CBCF 14-2a t/m c - resch@uvw.nl

Nadere informatie

HOLDING JAARVERSLAG 2014

HOLDING JAARVERSLAG 2014 HOLDING JAARVERSLAG 2014 HOLDING N.V. RENDO Holding Gevestigd te Meppel Setheweg 1, 7942 LA Meppel Postbus 18, 7940 AA Meppel Telefoon 0522-856 400 E-mail info@rendo.nl internetsite www.rendo.nl Ingeschreven

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie