Beleid Detailhandelsstructuur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleid Detailhandelsstructuur"

Transcriptie

1 Beleid Detailhandelsstructuur 2012 bouwen aan samenhang

2 Beleid Detailhandelsstructuur stadsregio Rotterdam 2012 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 4 juli

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Samenvatting analyse 7 3 detailhandelsstructuur regio Rotterdam 11 4 Beleidslijnen Regionaal beleid 4.2 Provinciaal beleid 5 Implementatie en Beoordeling 33 6 handreikingen voor lokaal beleid 39 bijlagen Bijlage 1: Positionering detailhandelsstructuur 45 Bijlage 2: Factsheets per gemeente 53 Bijlage 3: Trends en ontwikkelingen 71 Bijlage 4: Vertaling trends naar winkelgebieden 77 Bijlage 5: Beleids(on)mogelijkheden 81

4 4

5 1 Inleiding Regionaal detailhandelsbeleid De stadsregio Rotterdam wil een goede stedelijke regio zijn met een attractieve leefomgeving die vitaliteit uitstraalt. Aantrekkelijke stadscentra en hoogwaardige detailhandel dragen daaraan bij. De stadsregio levert daar een bijdrage aan vanuit een eigen detailhandelsbeleid. Daarnaast adviseert het REO aan de provincie Zuid- Holland over detailhandelsontwikkelingen en -initiatieven in de regio. Er wordt gestreefd naar een evenwicht tussen het voorkomen van overbewinkeling en toch open staan voor noodzakelijke vernieuwing. Gekozen wordt voor het versteken van de bestaande detailhandelsstructuur, ook om belangrijke herstructureringsopgaven te realiseren. Bij bijzondere thema s/concepten die momenteel nog niet in de regio gevestigd zijn of bij omvangrijke woningbouw kan een uitzondering voor nieuwe ontwikkeling worden gemaakt. Ook het Stadsgewest Haaglanden herijkt het regionale detailhandelsbeleid. Met het oog op afstemming op het niveau van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag is er voor gekozen gezamenlijk met Haaglanden op te trekken. Dit betekent dat hoofdopzet, beleidsrichtlijnen en beoordelingskader voor het detailhandelsbeleid van beide regio s in beginsel hetzelfde zijn. De bestuurlijke vaststelling in Haaglanden vindt in november 2012 plaats, dit zou nog tot kleine verschillen kunnen leiden. Interactief proces Tijdens het proces is regelmatig overlegd met vertegenwoordigers van de gemeenten in de regio, aangevuld met vertegenwoordigers van de provincie Zuid-Holland en de Kamer van Koophandel. Daarnaast is er een expertmeeting georganiseerd met de retail- en vastgoedsector. Leeswijzer Voorliggend rapport is als volgt opgebouwd: H2: Samenvatting van de analyse H3: Detailhandelsstructuur Stadsregio Rotterdam H4: Beleidslijnen. Deze beleidslijnen zijn identiek aan de beleidslijnen voor het Stadsgewest Haaglanden H5: Implementatie en beoordeling. Het beoordelingskader op regionaal niveau is identiek aan het beoordelingskader van het Stadsgewest Haaglanden H6: Handreikingen voor lokaal beleid De analyse, bestaande uit een aanbod- en vraaganalyse en een analyse van trends en ontwikkelingen en de huidige beleidslijnen is opgenomen in de bijlage. Tevens zijn er op gemeenteniveau factsheets opgenomen die ingaan op het detailhandelsaanbod, de Beleid Detailhandelsstructuur 5

6 plannen en initiatieven en het perspectief van het winkelaanbod op gemeenteniveau. 6

7 2 samenvatting analyse Herijking regionaal detailhandels beleid De stadsregio Rotterdam wil een hoogwaardige stedelijke regio zijn met een attractieve leefomgeving die vitaliteit uitstraalt. Aantrekkelijke stadscentra en hoogwaardige detailhandel dragen daaraan bij. De stadsregio levert daar een bijdrage aan vanuit een eigen detailhandelsbeleid. Daarnaast adviseert het REO aan de provincie Zuid-Holland over detail handelsontwikkelingen en -initiatieven in de regio. De afspraken hieromtrent zijn vast gelegd in voorliggend detailhandelsbeleid, waardoor een consistente beoordeling van detail handelsinitiatieven mogelijk is. De concurrentiepositie van en binnen de regio Rotterdam In de periode is de omvang van het detailhandelsaanbod met circa 10% toe-genomen. Hoewel het aantal leegstaande winkelpanden is toegenomen met circa 17%, is de omvang van de leegstand met circa 19% afgenomen. In 2011 staan er dus ten opzichte van 2004 meer kleinere panden leeg. De toename van het winkelvloeroppervlak heeft dus niet geleid tot een toename van de omvang van de winkelleegstand. Wel dient hierbij opgemerkt te worden dat de leegstand over de periode weer groeiende is. Ten aanzien van de ontwikkeling van de koopstromen in de regio laat het Koopstromen-onderzoek Randstad 2011 een gedifferentieerd beeld zien. In de regio Rotterdam is in de dagelijkse artikelensector de binding op het eigen aanbod in de gemeenten over het algemeen gedaald, terwijl de koopkrachttoevloeiing gestegen is. Per saldo is er in de dagelijkse artikelensector sprake geweest van een positieve ontwikkeling van de vloerproductiviteit. In de niet-dagelijkse artikelensector is de koopkrachtbinding in de meeste gemeenten gedaald. Met name de toenemende detailhandelsbestedingen via internet spelen hierbij een belangrijke rol. Positieve uitschieters zijn Barendrecht, Bernisse, Lansingerland, Ridderkerk, Spijkenisse en Westvoorne. Hier is de koopkrachtbinding in de niet-dagelijkse artikelensector gestegen. Op winkelgebiedsniveau zijn er ten opzichte van 2004 zowel winnaars als verliezers aan te wijzen, hoewel het aantal verliezers helaas groter is dan het aantal winnaars. Rotterdam Alexandrium en de centra van Hellevoetsluis en Hoogvliet hebben aan marktaandeel gewonnen terwijl de centra van Rotterdam, Vlaardingen, Schiedam, Spijkenisse, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Koningshoek (Maassluis) aan Beleid Detailhandelsstructuur 7

8 marktaandeel hebben verloren. De marktaandelen van Ridderkerk en Zuidplein zijn ongeveer gelijk gebleven. Van de PDV/ GDV concentraties is enkel de ontwikkeling van het marktaandeel van Barendrecht Reijerwaard en Capelle XL bekend: deze is ongeveer gelijk gebleven. De verzorgingsfunctie en het huidig functioneren van het winkelaanbod, de omvang van de leegstand en de bevolkingsontwikkeling verschillen sterk per gemeente en per winkelconcentratie. De komende jaren wordt verwacht dat vanwege deze componenten nog sprake zal zijn van enige ontwikkeling in o.a. de gemeenten Lansingerland, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Maassluis, Krimpen aan den IJssel en Hellevoetsluis. In sommige gemeenten is dit ook puur noodzakelijk om naar de toekomst toe de concurrentiepositie te kunnen behouden. In andere gemeenten zal minder ontwikkeling plaatsvinden omdat hier onlangs al sprake is geweest van aanbod versterking en kwaliteitsverbetering, zoals in Spijkenisse. Trends en ontwikkelingen vragen om sturing op detailhandel Afgaande op de ontwikkeling van de detailhandel over de periode staat de detailhandel in de regio Rotterdam ten opzichte van de landelijke trend er redelijk voor. Echter, er is een aantal trends en ontwikkelingen te benoemen waarom sturing op detailhandel van groot belang is: Het is de verwachting dat de leegstand toeneemt vanwege de toenemende detailhandelsbestedingen via internet, de vergrijzing van het ondernemersbestand en de druk op de consumentenbestedingen dankzij een laag consumentenvertrouwen. Bovendien is het geïnventariseerde plan volume in de regio niet overal in evenwicht met de verwachte bevolkingsontwikkeling en de beoogde detailhandelsstructuur. Daarom dienen plannen en initiatieven zorgvuldig te worden afgewogen. De verwachting is dat het internet zich de komende jaren als volwaardig aankoop kanaal gaat ontwikkelen waardoor de online detailhandelsbestedingen verder zullen gaan stijgen. Hoewel de effecten nog moeilijk te overzien zijn, staat het buiten kijf dat hierdoor minder detailhandelsomzet in de winkels terecht gaat komen en dat er een toenemende vraag zal zijn naar internet afhaalpunten. Vanwege verschillende demografische veranderingen zoals de vergrijzing, de toenemende culturele diversiteit en de gezinsverdunning zal het koop- 8

9 gedrag van de consument gaan veranderen. De concurrentie tussen winkelgebieden neemt toe omdat de consument steeds hogere eisen gaat stellen aan aanbodkwaliteit, keuzemogelijkheid, prijsstelling, bereikbaarheid en parkeren en beleving en vermaak. De consument is steeds minder trouw aan haar aankooplocaties, ook vanwege de toegenomen mobiliteit. De vraag naar schaalvergroting en netwerkverdichting van filiaalbedrijven zet door. Dankzij de leegstandsontwikkeling en het matig functioneren van PDV- en GDV-locaties in de periferie is er sprake van branche verbreding en branchevervaging in de periferie. Dit zorgt in sommige gevallen voor een toenemende concurrentie met reguliere winkelgebieden. Wanneer er geen sturing is gaat de detailhandelsstructuur verloren doordat ontwikkelingen plaatsvinden die voor vastgoed partijen minder risicovol zijn en een zeker rendement opleveren. Herontwikkelen in centrumgebieden is altijd lastiger dan het ontwikkelen van nieuwe (grootschalige) locaties daarbuiten. Door de structuur bepalende gebieden als uitgangspunt te nemen ontstaat de schaarste die noodzakelijk is om wenselijke ontwikkelingen ook op wenselijke locaties (in of aan de rand van centrumgebieden) te laten plaatsvinden. Sturing op detailhandel op regionaal niveau De bovengemeentelijke regie op detailhandel is door de rijksoverheid volledig in de handen van de provincies geplaatst. Enkel de Ladder voor duurzame verstedelijking wordt als hand reiking geboden om detailhandelsinitiatieven te toetsen. De provincie Zuid-Holland onderscheidt zich van de overige provincies door de grote gedetailleerdheid van haar detailhandelsbeleid. De provincie Zuid-Holland heeft zeggenschap over detailhandel in bestemmingsplannen en ontheffingen door middel van keuzes in de Provinciale Structuurvisie en bepalingen in de Verordening Ruimte, waaraan de bestemmingsplannen moeten voldoen. Momenteel is in het provinciale beleid vastgelegd dat detailhandelsontwikkelingen groter dan m² bvo in bedoelde bestaande en nieuwe winkelconcentraties en ontwikkelingen op perifere locaties groter dan m² bvo vergezeld moeten gaan met een distributieplanologisch onderzoek. Het Europese Hof heeft gesteld dat een verplicht distributie-planologisch onderzoek geen aanvaardbare vergunningsvoorwaarde is. Er mag uitsluitend worden gestuurd op grond van dwingende Beleid Detailhandelsstructuur 9

10 redenen van algemeen belang, waaronder ruimtelijke ordening, milieu en consumentenbescherming. In dit licht is de provincie momenteel bezig met het vormgeven van een nieuw toetsingskader voor detailhandelsinitiatieven. In de Verordening Ruimte van de Provincie is vastgelegd dat advies van het REO nodig is bij ontwikkelingen groter dan m² bvo in bedoelde bestaande en nieuwe winkel concentraties en ontwikkelingen op perifere locaties groter dan m² bvo. Voorliggend detailhandelsbeleid dient als leidraad voor de regionale advisering. 10

11 3 Detailhandelsstructuur regio Rotterdam Bestaande detailhandelsstructuur heeft beleidsmatig voorrang De regio Rotterdam kiest voor een ontwikkelingslijn gericht op versterking van de bestaande detailhandelsstructuur. In het beleid is als uitgangspunt genomen dat nieuwe vestigings locaties voor detailhandel niet ten koste mogen gaan van de bestaande perspectiefrijke winkelgebieden. De bestaande winkelgebieden hebben daarmee beleidsmatig voorrang, ook om belangrijke herstructureringsopgaven te realiseren. Dit betekent dat ontwikkelings mogelijkheden buiten de detailhandelsstructuur geen blijvende negatieve effecten mogen hebben op de bestaande detailhandelsstructuur en dat onderzoek, motivering en afwegingen ten grondslag moeten liggen aan het al dan niet toestaan van ontwikkelingen buiten de benoemde structuurbepalende winkelgebieden. Structuurbepalende winkelgebieden In dit hoofdstuk zijn de structuurbepalende, perspectiefrijke winkelgebieden in de stads regio Rotterdam benoemd. Hoewel er in de regio ook op wijk- en buurtniveau en in de kleinere kernen een scala aan perspectiefrijke gebieden te benoemen is, zijn deze winkel gebieden niet meegenomen omdat deze in regionaal perspectief van ondergeschikt belang zijn. De verantwoordelijkheid hiervoor wordt overgelaten aan de lokale overheid. Versterking gericht op de hoofdstructuur De regio is gebaat bij het ontwikkelen van ver -schillende, elkaar aanvullende winkelge bieden met een eigen identiteit. Niet elk winkelgebied kan hetzelfde bieden. Concurrentie scherpt de profilering van winkelgebieden. Teveel van hetzelfde maakt vooral zwakker en kopieer gedrag kan leiden tot identiteitsverlies. Dit impliceert dat voor de winkelgebieden duidelijk moet zijn wat wel en niet passend aanbod is. In dit hoofdstuk zijn de structuurbepalende winkelgebieden ten opzichte van elkaar gepositioneerd om de consument optimaal te kunnen bedienen van goed winkelaanbod én een duurzame verzorgingsstructuur te behouden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in bovenregionaal-, regionaal-, lokaal verzorgende centra, stadsdeelcentra, perifere- en grootschalige concentraties. Onderstaande figuur en kaartbeeld geeft een overzicht van de positionering van de afzonder lijke winkelgebieden. Hierbij is de verzorgingsfunctie, de aard en de omvang van de winkelcentra richtinggevend voor de positionering van de winkelgebieden. Het aantal winkels vermeld in de figuur kan als indicatief en niet als richtinggevend worden beschouwd. Beleid Detailhandelsstructuur 11

12 Per categorie van winkelgebieden wordt een perspectief geschetst in de vorm van een wensbeeld. 12

13

14 Voor geen van de structuurbepalende winkelgebieden (met mogelijke uitzondering van het centrum van Berkel en Rodenrijs) is het perspectief zodanig dat het betreffende winkel gebied een andere verzorgingspositie in de structuur gaat innemen ook al kunnen enkele centra - met name door de groei van het draagvlak in de omgeving - in de toekomst uitbreiden. Bovenregionaal verzorgend centrum (> 600 winkels) Rotterdam-centrum Regionaal verzorgend centrum (> 100 winkels) rotterdam Alexandrium Shoppingcenter Rotterdam Zuidplein Vlaardingen-centrum Schiedam-centrum Spijkenisse-centrum Ridderkerk-centrum Hellevoetsluis-centrum, Struytse Hoek Stadsdeelcentrum ( winkels) Rotterdam Zuiderboulevard Bergse dorpstraat (Rotterdam) Noorderboulevard (Rotterdam) Nieuwe Binnenweg (Rotterdam) Keizerswaard Schiedamseweg (Rotterdam) Lokaal verzorgend centrum ( winkels) Hoogvliet Binnenban Barendrecht-centrum Capelle aan den IJssel-centrum Brielle-centrum Maassluis-centrum, Koningshoek Berkel en Rodenrijs-centrum Krimpen aan den IJssel-centrum Lokaal verzorgend centrumklein (20-50 winkels) Rozenburg-centrum Bergschenhoek-centrum Oostvoorne-centrum Rhoon-centrum Hoek van Holland-centrum Zuidland-centrum Bleiswijk-centrum Rockanje-centrum Portugaal-centrum 15

15 Perifere detailhandelsconcentratie Rotterdam Alexandrium Woonmall Barendrecht Woonboulevard Cornelisland + Reijerwaard + Keukenboulevard Spijkenisse woonboulevard Vlaardingen Hoogstad Capelle aan den IJssel Capelle XL Rotterdam Bigshops Parkboulevard Berkel en Rodenrijs Berkelse Poort Rotterdam Stadionweg Hellevoetsluis Moerman Woon Promenade Grootschalige detailhandelsconcentratie rotterdam Alexandrium Megastores Bovenregionaal verzorgend centrum De binnenstad van Rotterdam heeft het hoogste verzorgingsniveau in de detailhandelsstructuur van de stadsregio Rotterdam. Door omvang en kwaliteit van het voorzieningenpakket, bestaande uit een menging van functies (detailhandel, horeca, cultuur en dienst verlening) en een sfeervolle inrichting oefenen bovenregionaal verzorgende centra een brede aantrekkingskracht uit op bezoekers vanuit de regio en daarbuiten. Het assortiment is breed en diep, van prijsvriendelijk tot hoogwaardig. Het accent ligt op de modische branches en de warenhuizen. Hier bevinden zich de voor de regio unieke concepten. De Rotterdamse binnenstad vormt het visitekaartje voor de hele regio. Het moet de concurrentie met andere grote steden buiten de regio aangaan en aan kunnen. Om die positie waar te kunnen maken, heeft het centrum een duidelijke identiteit, kwaliteit en levendigheid nodig, die gekoesterd en steeds versterkt wordt. In de binnenstad van Rotterdam spelen diverse plannen en initiatieven die bij kunnen dragen aan het verder versterken van haar rol als bovenregionaal verzorgend centrum. In het kader van deze ontwikkelingen dient de aandacht niet alleen uit te gaan naar uitbreiding van het winkelarsenaal, maar vooral ook naar het kwalitatieve aspect. Vernieuwende (winkel) concepten en internationale formules vormen hierbij een zeer belangrijke succesvoorwaarde en niet meer van hetzelfde. Ook het kunnen accommoderen van grotere winkelunits in markante winkelpanden vormt een belangrijk aandachtspunt. Wanneer de bestaande planvoorraad in de binnenstad wordt gerealiseerd, dan ontstaat het gevaar van leegstand op andere (minder centrale) plekken in het centrum. Van belang is de plannen en initiatieven af 16

16 te wegen op kwaliteitsaspecten: dragen zij bij aan het optimaliseren van de shoppingomgeving met een compacte, herkenbare, toegankelijke binnenstad met een hoge penetratiegraad (de passanten bezoeken een groot gedeelte van de binnenstad)? Hiervoor is de richtlijn dat het A-winkelmilieu uitsluitend met winkelfuncties gevuld is (met een zo breed mogelijk pakket aan winkels) en dat voor de B- en C-milieus vermenging met consumentgerichte dienst verlening, ambachten, horeca en op sommige plekken wonen wordt gestimuleerd 1. Het A-milieu zal naar verwachting steeds compacter en intensiever bewinkeld worden. De randgebieden, dwaalmilieus en aanloopstraten zullen naar de toekomst toe steeds verder verkleuren. Richtbeeld toekomstig profiel bovenregionaal verzorgend centrum Verzorgingscategorie Type voorzieningen Locatiekenmerken Bovenregionaal verzorgend centrum Gevarieerd en gemengd aanbodpakket dat zich kenmerkt door een menging van allerlei functies gericht op het bezig houden en vermaken van de consument. Zowel vergelijkend, recreatief winkelen (shopping) gecombineerd met horeca, leisure, cultuur, warenmarkt (met nadruk op non-food) en andere vermaaksvoorzieningen gericht op vrijetijdsbesteding. Goede bereikbaarheid per auto en per openbaar vervoer, alsmede goede parkeerfaciliteiten (kwantitatief en kwalitatief) en aanwezigheid van culturele en/of ruimtelijke architectonische en stedenbouwkundige meerwaarde. Dagelijks aanbod Supermarktaanbod gericht op passanten en binnenstads bewoners Speciaalzaken, ook in het hogere/exclusieve segment, regionaal verzorgend Beleid Detailhandelsstructuur 17

17 Niet-dagelijks aanbod Breed en diep assortiment in alle segmenten, nadruk op midden en hoog segment Meerdere grootschalige (mode)warenhuizen Hoge filialiseringsgraad Brandstores, internationale en landelijke ketens gecombineerd met lokale/regionale aanbieders Bijzondere aanbodvormen/-concepten, ervaring en beleving/mengfuncties Grootschalige aanbieders Horeca en vermaak Vermaak voor brede doelgroep (evenementen, sociaal-cultureel) Volledig pakket aan horecavoorzieningen in alle segmenten en voor verschillende doelgroepen, zowel winkelondersteunend als avondhoreca Bezoek- en ruimte-intensieve concepten met grote uitstraling Regionale attracties Wensbeeld Internationale winkelstad, sterk in recreatief en hoogwaardig winkelen, uniek en onderscheidend aanbod, flagshipstores, zeer groot verzorgingsgebied (nationaal en internationaal), toeristisch-recreatief aantrekkelijk, dagbestemming, meerdere bezoek motieven. 1 A-gebieden worden gekenmerkt door een voetgangersdomein omzoomd met een zeer hoge concentratie winkelareaal en de aanwezigheid van grootschalige landelijk bekende publiekstrekkers. In de B-gebieden domineren de filiaal- en franchisebedrijven niet meer in het beeld. Veel winkels zijn hier in handen van zelfstandige ondernemers. Horeca, dienstverlening en baliefuncties worden ook aangetroffen. De C-gebieden worden gekenmerkt door functiemening, nietaaneengesloten winkels, branches met een lage draagkrachthuur, veel marginaal functionerende winkels, een hoge mutatiegraad en hoge leegstand. 18

18 Regionaal verzorgende centra Binnen de categorie regionaal verzorgende centra vallen Rotterdam Alexandrium Shopping center, Zuidplein en de centra van Vlaardingen, Schiedam, Spijkenisse, Ridderkerk en Hellevoet sluis. Deze centra hebben een verzorgende functie voor delen van de stads regio. Ligging en karakter zorgen voor accentverschillen in deze categorie. Zo zijn Alexandrium en Zuidplein als satellieten (of stadsdeelcentra) van Rotterdam te beschouwen, de centra van Schiedam en Vlaardingen kleinere historische binnensteden en de centra van Spijkenisse, Ridderkerk en Hellevoetsluis (Struytse Hoek) geheel of gedeeltelijk plan matig ontwikkeld. De regionaal verzorgende centra beschikken over een aanbod dat gemengd is, maar minder breed en diep dan in de Rotterdamse binnenstad. Het accent ligt op aanbod in het prijsvriendelijke tot middensegment. Gespeciali seerd aanbod in het hogere segment is niet of nauwelijks aanwezig. Een aantal van deze centra zijn de afgelopen jaren versterkt, denk aan Spijkenisse en Ridderkerk. In de centra van Schiedam en Vlaardingen heeft nauwelijks vernieuwing plaatsgevonden. Uitgangspunt is het op peil houden van de regionaal verzorgende centra. Dynamiek moet kunnen worden gefaciliteerd, maar ontwikkelingen dienen daarbij te passen binnen het profiel van deze centra. De rol in de detail handelsstructuur ten opzichte van het centrum van Rotterdam en het lagere schaalniveau (lokaal verzorgend, perifere locatie), mag met het oog op een goede consumentenverzorging niet worden verstoord. In een aantal regionaal verzorgende centra zijn er plannen tot versterking. Voor de beoordeling van de plannen kunnen een aantal aanbevelingen worden gedaan: De plannen moeten bijdragen aan de versterking van de ruimtelijk functionele samenhang in het betreffende centrumgebied. grote kwantitatieve uitbreidingen zijn over het algemeen niet aan de orde, het komt aan op initiatieven die de positie van het centrum, gericht op de consumentendoelgroepen, versterken. Kwaliteitsimpulsen zijn daarbij bepalend. regionaal verzorgende centra huisvesten geen brandstores die op zoek zijn naar een centrumlocatie en die momenteel nog niet in de regio gevestigd zijn. Ook hoogwaardig gespecialiseerd aanbod met een boven regionaal verzorgingsbereik richt zich veelal niet op deze vestigingsplaatsen. Beleid Detailhandelsstructuur 19

19 Richtbeeld toekomstig profiel regionaal verzorgend centrum Verzorgingscategorie Type voorzieningen Regionaal verzorgend centrum Ontmoetingsplek met een mix van functies. Gemengd, maar minder gevarieerd aanbod ten opzichte van het centrum van Rotterdam. Gespecialiseerde keuzewinkels, vooral in de hogere segmenten, niet of nauwelijks aanwezig. Ook geschikt voor het doen van boodschappen. accent historische binnensteden: versterken recreatieve functie met bijzonder en bij de identiteit passend aanbod accent planmatig ontwikkelde centra: doelgericht en efficiënt, gericht op gemak Locatiekenmerken algemeen: centrumlocatie met goede bereikbaarheid met de auto en het OV en goede parkeerfaciliteiten (kwantitatief en kwalitatief) accent historische binnensteden: (gedeeltelijk) historische structuur, compact en overzichtelijk kernwinkelgebied met daaromheen evt. dwaalmilieu accent planmatig ontwikkelde centra: Compact en overzichtelijk, geen dwaalmilieu, onderscheidend ten opzichte van de binnenstad dankzij het efficiënt-recreatieve karakter Dagelijks aanbod Stadsdeel gericht aanbod, afgestemd op perspectiefrijk wijkaanbod meervoudig en complementair supermarktaanbod van moderne omvang 20

20 Niet-dagelijks aanbod compleet, breed en gevarieerd aanbod, voornamelijk in het midden- en lagere segment nadruk op modisch aanbod, huishoudelijke- en luxe artikelen, bloemen en planten, media en bruin- en witgoed. Hoge filialiseringsgraad Overige functies In de historische binnensteden meer ruimte voor andersoortige functies naast detailhandel (horeca, leisure en dienstverlening) In planmatig ontwikkelde winkelcentra zijn overige functies winkelondersteunend van aard Wensbeeld Doorgroei naar efficiënt recreatieve koopcentra Kwalitatieve opwaardering door extroverte presentatie, uitstraling en herkenbaarheid in combinatie met verbeterde verblijfswaarde Stadsdeelcentra De stadsdeelcentra gevestigd in Rotterdam (Zuiderboulevard, Bergse Dorpstraat, Noorder boulevard, Nieuwe Binnenweg, Keizerswaard en Schiedamseweg) functioneren wisselend. Diversen zijn vanuit de historie gegroeid tot een historische, binnenstedelijke winkelstraat, anderen zoals Keizerswaard zijn planmatig opgezet. De stadsdeelcentra dienen naar de toekomst toe gepositioneerd te worden tussen enerzijds de buurt- en wijkwinkelcentra en anderzijds de hoofdwinkelcentra. Opschalen van stadsdeelcentra zodat aanbod op wijken buurtniveau verdwijnt, is niet wenselijk. De stadsdeelcentra vervullen in hoofdzaak een lokale functie gericht op boodschappen doen en beperkt aanvullend efficiënt recreatief winkelen gericht op het eigen stadsdeel. Lokaal verzorgende centra Tot deze categorie behoren de volgende winkelgebieden: centra van Barendrecht, Capelle aan den IJssel (De Koperwiek), Brielle, Maassluis (Koningshoek), Berkel en Rodenrijs en Krimpen aan den IJssel. Deze lokaal verzorgende centra functioneren vooral als aankoopplaats voor dagelijkse boodschappen, frequent benodigd niet-dagelijks winkelaanbod (textiel, huishoudelijke artikelen) en aanvullend een beperkt recreatief winkelaanbod. Enkele van deze centra zijn planmatig ontwikkeld zoals De Koperwiek in Capelle aan den IJssel en Koningshoek in Maassluis. Het centrum van Brielle is het enige Beleid Detailhandelsstructuur 21

21 centrum in deze categorie die ook dankzij ligging en cultuurhistorische kwaliteiten een toeristische functie vervult. Veel centra in deze categorie zijn verouderd en behoeven een kwaliteitsslag: de centra van Barendrecht, Maassluis en Krimpen aan den IJssel. Uitgangspunt is het optimaliseren van de lokaal verzorgende functie van deze centra, zowel qua omvang en branchering als qua uitstraling. Momenteel zijn er plannen om de centra van Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Berkel en Rodenrijs te versterken. Optimalisering en versterking van deze centra wordt onderschreven mits passend bij de maat en schaal van de verzorgingsgebieden van deze centra. Dit betekent met uitzondering van het centrum van Berkel en Rodenrijs dat deze lokaalverzorgend van aard is. Opschalen naar een regionaal verzorgend niveau is voor deze centra uit oogpunt van consumentenverzorging niet aan de orde. Het centrum van Berkel en Rodenrijs kan naar de toekomst toe een beperkt regionale functie krijgen, waarbij het centrum een nadrukkelijke functie gaat vervullen voor de gemeente Lansingerland. Reden hiervoor is de sterke lokale bevolkingsuitbreiding. Hierbij mag het centrum haar verzorgingsfunctie niet over stijgen waardoor zij gaat concurreren met regionaalen lokaalverzorgende centra en wijk- en buurtcentra in de omgeving. Kleinere lokaal verzorgende centra Hiertoe behoren de centra van Rozenburg, Bergschenhoek, Oostvoorne, Rhoon, Hoek van Holland, Zuidland, Bleiswijk, Rockanje en Portugaal. Deze lokaal verzorgende centra functioneren vooral als aankoopplaats voor dagelijkse boodschappen. Het accent ligt op supermarkten, levensmiddelenzaken en drogisterij-aanbod. Aanvullend enige frequent benodigde niet-dagelijkse artikelen (textiel, huishoudelijke artikelen, plant en dier). De mate hiervan is afhankelijk van de verzorgingsfunctie van het centrum. Nabijheid is het belangrijkste bezoekmotief voor de consument. Versterking van de positie van deze centra is in de meeste gevallen wenselijk, mits het initiatief aangepast is aan het draagvlak en de ligging in de verzorgingsstructuur. Perifere- en grootschalige detailhandelsconcentraties Tot de perifere winkelconcentraties worden gerekend Woonmall Alexandrium, Cornelisland + Reijerwaard + keukenboulevard, Woon-boulevard Spijkenisse, Hoogstad Vlaardingen, Capelle XL, Bigshops Parkboulevard 2, Berkelse Poort, 22

22 Stadionweg Rotterdam en Moerman Woon Promenade Hellevoetsluis. Tot de grootschalige detailhandelsconcentraties wordt gerekend Megastores Alexandrium. Enkel de PDV-locaties Capelle XL, Woonmall Alexandrium en Moerman Woon Promenade beperken zich tot de traditionele PDV-branches. In Berkelse Poort, Hoogstad, Reijerwaard + Cornelisland, Stadionweg en woonboulevard Spijkenisse is naast aanbod in wonen, doe-het-zelf en plant en dier ook sporadisch aanbod aanwezig gericht op rijwielen, tuinmeubelen, electro, hobby en computers. Op de locaties Bigshops Parkboulevard en Alexandrium Megastores is sprake van een ruimere branchering met o.a. huishoudelijke artikelen en sport en spel. Gezien de ruime aanwezigheid van perifere detailhandelsconcentraties en de zichtbare druk op brancheverruiming, hetgeen het oorspronkelijk bedoelde thema voorbij schiet, is het uit oogpunt van consumentenverzorging niet wenselijk dat er nog nieuwe perifere detailhandelsconcentraties ontwikkeld worden. Het eventueel verplaatsen van een ongunstig gelegen perifere detailhandelsconcentratie kan wel tot de mogelijkheden behoren. Door herstructurering kan het perspectief van de PDV-branche verbeterd worden. Voor wat betreft het te voeren beleid met betrekking tot perifere branches wordt onderscheid gemaakt in drie categorieën: de concentratiegebieden gericht op wonen, de grootschalige detailhandelsconcentraties en de bouwmarkten en de tuincentra. Voor de grootschalige woonzaken (slaap kamers, bedden, keukens, woninginrichting, parket, keukens, e.d.) wordt vanuit de ruimtelijke ordening (bundeling, concentratie, efficiënt ruimtegebruik) en ten behoeve van de consument (herkenbaarheid, kwaliteit en variatie) ingezet op verdere concentratie binnen de aangewezen perifere concentraties (Woonmall Alexandrium, Cornelisland + Reijerwaard, Woonboulevard Spijkenisse, Hoogstad Vlaardingen, Capelle XL, Berkelse Poort, Stadionweg Rotterdam en Moerman Woon Promenade). Voor grootschalig aanbod, wat niet in te passen is in de hoofdwinkelcentra, kan vestiging op grootschalige concentratie Alexandrium Mega stores overwogen worden. Voor tuincentra en bouwmarkten geldt dat gelet op de kenmerken van dit aanbod vestiging buiten de 2 Hoewel Bigshops Parkboulevard over een ruimere branchering beschikt dan de overige PDVconcentraties, wordt deze door de gemeente Rotterdam en de regio wel als PDV-concentratie gezien. Beleid Detailhandelsstructuur 23

Toepassing van het provinciaal detailhandelsbeleid

Toepassing van het provinciaal detailhandelsbeleid Toepassing van het provinciaal detailhandelsbeleid Uitwerking Ruimte voor vernieuwing in de detailhandel Inleiding Deze notitie is aanvullend op eerder door Gedeputeerde Staten vastgestelde notities: -

Nadere informatie

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/ 2 Wonen De gemeente telt zo n 36.000 inwoners, waarvan het overgrote deel in de twee kernen Hellendoorn en Nijverdal woont. De woningvoorraad telde in 2013 zo n 14.000 woningen (exclusief recreatiewoningen).

Nadere informatie

Beleidsregel Detailhandel A2-gemeenten

Beleidsregel Detailhandel A2-gemeenten Beleidsregel Detailhandel A2-gemeenten Aanleiding In de Verordening ruimte 2014 van de provincie Noord-Brabant is de sector detailhandel nadrukkelijk aanwezig. De provincie verplicht gemeenten om de programmering

Nadere informatie

Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE. Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE. Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Rapportnummer:

Nadere informatie

memo Toetsing ontwikkeling Land van Matena aan ladder voor duurzame verstedelijking

memo Toetsing ontwikkeling Land van Matena aan ladder voor duurzame verstedelijking memo Postbus 150, 3000 AD Rotterdam Telefoon: 010-2018555 Fax: 010-4121039 E-mail: info@rho.nl Aan: T.a.v.: Onderwerp: Gemeente Papendrecht Mevr. M.A.G. van t Verlaat Toetsing ontwikkeling Land van Matena

Nadere informatie

Notitie detailhandel Zuid-Holland. juli 2012 Provincie Zuid-Holland

Notitie detailhandel Zuid-Holland. juli 2012 Provincie Zuid-Holland Notitie detailhandel Zuid-Holland juli 2012 Provincie Zuid-Holland Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Uitgangssituatie en ontwikkelingsmogelijkheden 2.1 Uitgangssituatie detailhandel 2.1.1 Winkelaanbod 2.1.2

Nadere informatie

Leegstand detailhandel: oorzaken en wat doen we ermee? Peter ter Hark Lectoraat Fontys Hogescholen Vastgoed en Makelaardij 22 april 2015

Leegstand detailhandel: oorzaken en wat doen we ermee? Peter ter Hark Lectoraat Fontys Hogescholen Vastgoed en Makelaardij 22 april 2015 Leegstand detailhandel: oorzaken en wat doen we ermee? Peter ter Hark Lectoraat Fontys Hogescholen Vastgoed en Makelaardij 22 april 2015 Onderwerpen: Wat is er gebeurd de afgelopen jaren? Wat gaat er gebeuren

Nadere informatie

Supermarkten & de ladder voor duurzame verstedelijking. Sascha Stavenuiter Houten, 24 juni 2015

Supermarkten & de ladder voor duurzame verstedelijking. Sascha Stavenuiter Houten, 24 juni 2015 Supermarkten & de ladder voor duurzame verstedelijking Sascha Stavenuiter Houten, 24 juni 2015 Introductie Plaats van de Ladder binnen het wettelijk kader Agenda Ladder duurzame verstedelijking Jurisprudentie

Nadere informatie

Voorstellen. Afsprakenkader detailhandel regio Achterhoek 22 april 2015. Aanleiding en doel. Proces Afsprakenkader. Toename leegstand.

Voorstellen. Afsprakenkader detailhandel regio Achterhoek 22 april 2015. Aanleiding en doel. Proces Afsprakenkader. Toename leegstand. Voorstellen Rik Eijkelkamp DTNP (Droogh Trommelen en Partners) Ellis Koenders Afsprakenkader detailhandel regio Achterhoek 22 april 2015 EZ gemeente Aalten Proces Afsprakenkader Voorbereid door PoHo DE

Nadere informatie

Begeleidingscommissie

Begeleidingscommissie Bijlage 1 Begeleidingscommissie Bijlage 2 Begrippenlijst mevrouw D. Bogers mevrouw E. Lambooy mevrouw S.N. MinkemaWedzinga de heer J.S. Nota de heer A. van Wanroij Gemeente Soest KvK Gooi en Eemland Gemeente

Nadere informatie

Winkelleegstand: dilemma of kans?

Winkelleegstand: dilemma of kans? Winkelleegstand: dilemma of kans? Enkele landelijke trends en ontwikkelingen 1. Schaalvergroting (food) en schaalverkleining (modisch) 2. Branchevervaging 3. Toenemende problematiek PDV clusters 4. Filialisering

Nadere informatie

CONCEPT advies. Onderwerp: Overwegingen bij toestaan verplaatsing Vomar naar bedrijventerrein (039700.17302.00)

CONCEPT advies. Onderwerp: Overwegingen bij toestaan verplaatsing Vomar naar bedrijventerrein (039700.17302.00) CONCEPT advies Postbus 150, 3000 AD Rotterdam Telefoon: 010-2018555 Fax: 010-4121039 E-mail: info@rboi.nl Onderwerp: Overwegingen bij toestaan verplaatsing Vomar naar bedrijventerrein (039700.17302.00)

Nadere informatie

Alles blijft Anders. Het winkellandschap 2003-2011-2020. Gerard Zandbergen CEO Locatus

Alles blijft Anders. Het winkellandschap 2003-2011-2020. Gerard Zandbergen CEO Locatus Alles blijft Anders Het winkellandschap 2003-2011-2020 Gerard Zandbergen CEO Locatus Enkele begrippen Dagelijks aankopen Winkels / Detailhandel Mode & Luxe Wel oppervlak: Vrije Tijd WVO = In en om het

Nadere informatie

De supermarkt als drager van de Nederlandse winkelstructuur

De supermarkt als drager van de Nederlandse winkelstructuur De supermarkt als drager van de Nederlandse winkelstructuur in verleden, heden en toekomst Aart Jan van Duren Annexum Academy, 28 januari 2014 Opbouw Over mijzelf Over mijn bedrijf Stellingen Over supermarkten,

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Steenakker, herzieing diverse locaties Gageldonkseweg'

Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Steenakker, herzieing diverse locaties Gageldonkseweg' ~Q~ ~"~ Gemeente Breda Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 43874] Aantal bijlagen: - 2 - Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Steenakker, herzieing diverse locaties Gageldonkseweg' Voorgesteld

Nadere informatie

Ruimtelijk-economische onderbouwing Goossens Tweewielers Velp

Ruimtelijk-economische onderbouwing Goossens Tweewielers Velp Ruimtelijk-economische onderbouwing Goossens Tweewielers te Velp In opdracht van: Goossens Tweewielers Velp Apeldoorn, 9 juli 2012 Copyright MKB Reva 2012 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Actieplan binnenstad Maassluis

Actieplan binnenstad Maassluis Actieplan binnenstad Maassluis 1 Inleiding De dynamiek in de detailhandel is bijzonder groot en kent vele trends en ontwikkelingen. Een aantal trends is al jaren zichtbaar, zoals schaalvergroting. Andere

Nadere informatie

2 Trends en ontwikkelingen

2 Trends en ontwikkelingen 2 Trends en ontwikkelingen 2.1 Landelijke ontwikkelingen Bij winkelbezoek hangt het gedrag van de consument vooral samen met het bezoekmotief. Globaal kunnen we een onderscheid maken tussen boodschappen

Nadere informatie

Groesbeek DPO Plan Dorpsstraat Groesbeek Opdrachtgever: Gemeente Groesbeek Projectnummer: 896.1109 Datum: 2 december 2009 DPO plan Dorpsstraat DROOGH TROMMELEN EN PARTNERS Voorstadslaan 254 6542 TG Nijmegen

Nadere informatie

Toepassing van de ladder in Provincie Zuid-Holland

Toepassing van de ladder in Provincie Zuid-Holland Toepassing van de ladder in Provincie Zuid-Holland Seminar, Ladder voor duurzame verstedelijking: lessen uit de praktijk, 10 maart 2015 Willemien Croes Wat is de Ladder voor Provincie Zuid- Holland? Instrument

Nadere informatie

Uitvoering detailhandelsbeleid stadsregio Rotterdam.

Uitvoering detailhandelsbeleid stadsregio Rotterdam. Uitvoering detailhandelsbeleid stadsregio Rotterdam. Voortgangsrapportage 2013 en Werkplan 2014. december 2013 1. Inleiding In juli 2012 is de nota Beleid Detailhandelsstructuur vastgesteld. Uitgangspunt

Nadere informatie

De binnenstad in 2020. Binnenstadsdebat Nijmegen 25 juni 2012 Felix Wigman Directeur BRO

De binnenstad in 2020. Binnenstadsdebat Nijmegen 25 juni 2012 Felix Wigman Directeur BRO De binnenstad in 2020 Binnenstadsdebat Nijmegen 25 juni 2012 Felix Wigman Directeur BRO Trends & Ontwikkelingen Consument Mobiel Goed geïnformeerd (internet) Kritisch, hoge verwachtingen Zoekt beleving,

Nadere informatie

Perspectief Kerkelanden. 1 Inleiding. 2 Actuele situatie. 2.1 Actueel winkelaanbod Hilversum. Blauwhoed Vastgoed. Actueel DPO.

Perspectief Kerkelanden. 1 Inleiding. 2 Actuele situatie. 2.1 Actueel winkelaanbod Hilversum. Blauwhoed Vastgoed. Actueel DPO. Blauwhoed Vastgoed Perspectief Kerkelanden Actueel DPO Datum 28 juni 2006 BLH006/Sdg/0004 Kenmerk 1 Inleiding Voor Kerkelanden worden plannen ontwikkeld die voorzien in een renovatie en upgrading van dit

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 71764. Beleidsnotitie Detailhandel 2014. 5 augustus 2015. Officiële uitgave van gemeente Wijchen.

GEMEENTEBLAD. Nr. 71764. Beleidsnotitie Detailhandel 2014. 5 augustus 2015. Officiële uitgave van gemeente Wijchen. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Wijchen. Nr. 71764 5 augustus 2015 Beleidsnotitie Detailhandel 2014 Detailhandelstructuur en supermarktbeleid Wijchen, vastgesteld 9 juli 2015 1. Aanleiding

Nadere informatie

Amersfoort. Euterpeplein. ruimtelijk-economisch onderzoek 04-07-2013 081530.17896.00

Amersfoort. Euterpeplein. ruimtelijk-economisch onderzoek 04-07-2013 081530.17896.00 Amersfoort Euterpeplein ruimtelijk-economisch onderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 081530.17896.00 04-07-2013 projectleider: opdrachtgever: drs. G. Welten Hoorne Vastgoed R.008/04 gecertificeerd

Nadere informatie

Structuurvisie Detailhandel 2013-2023, ontwerp partiële herziening 2015 (NL.IMRO.0984.STV15001-on01)

Structuurvisie Detailhandel 2013-2023, ontwerp partiële herziening 2015 (NL.IMRO.0984.STV15001-on01) Structuurvisie Detailhandel 2013-2023, ontwerp partiële herziening 2015 (NL.IMRO.0984.STV15001-on01) Inleiding Voor u ligt de eerste ontwerp partiële herziening van de Structuurvisie Detailhandel gemeente

Nadere informatie

Buren, Effecten vestiging bloemenwinkel op bedrijventerrein. Gemeente Buren

Buren, Effecten vestiging bloemenwinkel op bedrijventerrein. Gemeente Buren Buren, Effecten vestiging bloemenwinkel op bedrijventerrein Gemeente Buren Buren, Effecten vestiging bloemenwinkel op bedrijventerrein Gemeente Buren Rapportnummer: 203X01109.079482_2 Datum: 13 maart

Nadere informatie

Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente

Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente 1 Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente Fact sheet augustus 15 Net als Amsterdammers kopen bewoners in de Amsterdamse regio steeds meer niet-dagelijkse producten (kleding, muziek, interieurartikelen)

Nadere informatie

Vereniging van Commercieel Vastgoed Binnenstad Dordrecht. Jasper Mos, wethouder economie Dordrecht Dordrecht, 6 februari 2012

Vereniging van Commercieel Vastgoed Binnenstad Dordrecht. Jasper Mos, wethouder economie Dordrecht Dordrecht, 6 februari 2012 Vereniging van Commercieel Vastgoed Binnenstad Dordrecht Jasper Mos, wethouder economie Dordrecht Dordrecht, 6 februari 2012 Probleemanalyse (1996) Water als vervoersader wordt barrière Boot wordt auto

Nadere informatie

Ontwerp Regionale structuurvisie en Beleidsplan PDV Zuid-Holland Zuid

Ontwerp Regionale structuurvisie en Beleidsplan PDV Zuid-Holland Zuid Ontwerp Regionale structuurvisie en Beleidsplan PDV Zuid-Holland Zuid Opdrachtgever: Contactpersoon: REO Zuid-Holland Zuid de heer A.M. Putman Projectteam DTNP: de heer K. Trommelen de heer W. Frielink

Nadere informatie

Van centrummanagement naar winkelmanagement

Van centrummanagement naar winkelmanagement Gemeente LIEDEKERKE Toelichting op 9 juni 2011 Waarom is dit onderzoek nodig? Gemeentelijk handelsapparaat zit in een negatieve tendens. Het gemeentebestuur wenst op basis van het RUP Kerngebied delen

Nadere informatie

Uden. wijkwinkelvoorziening Uden-Zuid. ruimtelijk-economisch onderzoek

Uden. wijkwinkelvoorziening Uden-Zuid. ruimtelijk-economisch onderzoek Uden wijkwinkelvoorziening Uden-Zuid ruimtelijk-economisch onderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 085600.18534.00 06-06-2014 projectleider: drs. G. Welten opdrachtgever: gemeente Uden

Nadere informatie

Winkelstructuur Lelystad 2020

Winkelstructuur Lelystad 2020 Winkelstructuur Lelystad 2020 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling Winkelstructuur Lelystad 2020 Citeertitel Winkelstructuur

Nadere informatie

Uw kiezers, onze klanten Provinciale Statenverkiezingen

Uw kiezers, onze klanten Provinciale Statenverkiezingen Uw kiezers, onze klanten Provinciale Statenverkiezingen Uw kiezers, onze klanten Provinciale Statenverkiezingen Uw kiezers, onze klanten 1 Inleiding De beste keuze is een keuze die bijdraagt aan een beter

Nadere informatie

Startdia met foto Ruimte. De toekomst van Amersfoort centrum & de rol van de vastgoedsector

Startdia met foto Ruimte. De toekomst van Amersfoort centrum & de rol van de vastgoedsector Startdia met foto Ruimte De toekomst van Amersfoort centrum & de rol van de vastgoedsector Wie ben ik? Stefan van Aarle: Adviseur Retail & Centrummanagement Coördinator Platform Binnenstadsmanagement Organisatie

Nadere informatie

detailhandelsbeleid stadsregio amsterdam

detailhandelsbeleid stadsregio amsterdam detailhandelsbeleid stadsregio amsterdam Vastgesteld op 13 december 2011 INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 Hoofdstuk 1. Kaders 7 1.1 Provinciale detailhandelsvisie als kader 7 1.2 Wet ruimtelijke ordening en Europese

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. Aan de gemeenteraad van Den Haag Postbus 12600 2500 DJ DEN HAAG

Gedeputeerde Staten. Aan de gemeenteraad van Den Haag Postbus 12600 2500 DJ DEN HAAG Gedeputeerde Staten Directie Ruimte en Mobiliteit Afdeling Ruimte, Wonen en Bodem Contact mw L.M.P. Berkemeijer T 070-441 83 72 l.berkemeijer@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag

Nadere informatie

Detailhandelsvisie. Goeree-Overflakkee

Detailhandelsvisie. Goeree-Overflakkee Detailhandelsvisie Goeree-Overflakkee 2 trends en ontwikkelingen in de detailhandel (algemeen)! Economische stagnatie! Omzetverschuivingen van offline naar online winkels (internet winkelen)! Overcapaciteit

Nadere informatie

Factsheets. Profielen gemeentes van Utrecht

Factsheets. Profielen gemeentes van Utrecht Factsheets Profielen gemeentes van Utrecht Leeswijzer Profielen gemeentes van Utrecht Per gemeente van de provincie Utrecht is een profiel gemaakt. Dit profiel is weergegeven op basis van vier pagina s.

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering aanloopstraten. Presentatie 31 mei 2012

Kwaliteitsverbetering aanloopstraten. Presentatie 31 mei 2012 Kwaliteitsverbetering aanloopstraten Presentatie 31 mei 2012 Vooraf Aanleiding: BRO rapportage 2009 Conceptplan Brusselsestraat e.o. 2010 Verandering economische situatie 2009-2012 Vraagstelling: Actuele

Nadere informatie

Agenda voor de toekomst voor detailhandelsbeleid regio Achterhoek

Agenda voor de toekomst voor detailhandelsbeleid regio Achterhoek Agenda voor de toekomst voor detailhandelsbeleid regio Achterhoek Opdrachtgever: Contactpersoon: Kamer van Koophandel Centraal Gelderland mevrouw M.H.J. Hendriks Projectteam DTNP: de heer D.J. Droogh

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk GM-0093677 27 februari 2013 306057

Referentienummer Datum Kenmerk GM-0093677 27 februari 2013 306057 Notitie Referentienummer Datum Kenmerk GM-0093677 27 februari 2013 306057 Betreft Beleidsnota detailhandel op bedrijventerrein Keizerswoert 1 Inleiding In het kader van het opstellen van een nieuw bestemmingsplan

Nadere informatie

DPO Achtergracht/Groeneweg. Gemeente Weesp Definitief

DPO Achtergracht/Groeneweg. Gemeente Weesp Definitief DPO Achtergracht/Groeneweg Gemeente Weesp Definitief DPO Achtergracht/Groeneweg Gemeente Weesp Definitief Rapportnummer: 211X06322.080337_1 Datum: 19 mei 2014 Contactpersoon opdrachtgever: De heer J.

Nadere informatie

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Ambachtsschool Gemeente Enschede Programma Stedelijke Ontwikkeling Team Bestemmingsplannen Februari 2016 SAMENVATTING EN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN

Nadere informatie

Ontwerp wijziging PRVS

Ontwerp wijziging PRVS Model bekendmaking regeling provinciale staten 1 8 Ontwerp wijziging PRVS Ontwerp besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van [..], tot wijziging van de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bedrijventerrein Vlek 14 Ressen

Inhoudsopgave. Bedrijventerrein Vlek 14 Ressen Presentatie ambitiedocument februari 2013 Ontwikkellocatie Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Aanleiding voor gebiedsontwikkeling 3. Proces 4. Locatie 5. Argumenten retail Ressen 6. Doelgroepen en consumentengedrag

Nadere informatie

MEMO. Aan: PHO EZ en Arbeidsmarktbeleid Datum: 22 augustus 2013 Van: Hans Stapper

MEMO. Aan: PHO EZ en Arbeidsmarktbeleid Datum: 22 augustus 2013 Van: Hans Stapper In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Detailhandel in wonen De detailhandel in wonen bestaat uit de volgende branches: woninginrichting (onder te verdelen in meubelspeciaalzaken, woningtextielspeciaalzaken, slaapspeciaalzaken en gemengde zaken),

Nadere informatie

Bergen op Zoom. Aan het college van B&W en de raad van de gemeente Bergen op Zoom. Bergen op Zoom, 16 februari 2016. Betreft: bezwaar versmarkt

Bergen op Zoom. Aan het college van B&W en de raad van de gemeente Bergen op Zoom. Bergen op Zoom, 16 februari 2016. Betreft: bezwaar versmarkt Aan het college van B&W en de raad van de gemeente Bergen op Zoom Bergen op Zoom, 16 februari 2016 Betreft: bezwaar versmarkt Geacht College en geachte collega s, De uitspraak op het bezwaar inzake de

Nadere informatie

Bergambacht structuurvisie Detailhandel

Bergambacht structuurvisie Detailhandel Bergambacht structuurvisie Detailhandel adviseurs ruimtelijke ordening Bergambacht Structuurvisie detailhandel identificatie planstatus projectnummer: datum: 049100.16156.00 26-06-2012 projectleider:

Nadere informatie

Veghel, het voorbeeld voor binnensteden van de toekomst?

Veghel, het voorbeeld voor binnensteden van de toekomst? Veghel, het voorbeeld voor binnensteden van de toekomst? Trots maakte wethouder Jan Goijaards van Veghel de resultaten bekend van de renovatie van het winkelgebied van Veghel: 22 nieuwe winkels erbij in

Nadere informatie

CONCEPT Pijler 2 - Economie Wat willen we bereiken? Algemeen pijler 2:

CONCEPT Pijler 2 - Economie Wat willen we bereiken? Algemeen pijler 2: CONCEPT Pijler 2 - Economie Wat willen we bereiken? Algemeen pijler 2: De Metropoolregio levert een belangrijke bijdrage aan de nationale economie. Alle nationale topsectoren hebben een kern in de Metropoolregio.

Nadere informatie

Agenda voor de toekomst voor detailhandelsbeleid

Agenda voor de toekomst voor detailhandelsbeleid Agenda voor de toekomst voor detailhandelsbeleid Stadsregio Arnhem-Nijmegen Opdrachtgever: Contactpersoon: Kamer van Koophandel Centraal Gelderland mevrouw M.H.J. Hendriks Projectteam DTNP: de heer D.J.

Nadere informatie

Nota Zienswijzen. Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Ontwerpbestemmingsplan Partiële herziening Palenstein, Winkelcentrum Croesinckplein e.o.

Nota Zienswijzen. Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Ontwerpbestemmingsplan Partiële herziening Palenstein, Winkelcentrum Croesinckplein e.o. Nota Zienswijzen Samenvatting en beantwoording zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Partiële herziening Palenstein, Winkelcentrum Croesinckplein e.o. Gemeente Zoetermeer Juli 2015 1. Inleiding Op 21 april

Nadere informatie

winkelcentra kennen de wijk

winkelcentra kennen de wijk P. 210 Slimme Bas Buvelot winkelcentra kennen de wijk P. 211 Veel naoorlogse wijken in Nederland worden momenteel vernieuwd omdat de woningvoorraad niet meer aansluit bij de woonwensen van de hedendaagse

Nadere informatie

Detailhandel en leefbaarheid Aanpak detailhandel als strategie in krimp- en anticipeergebieden

Detailhandel en leefbaarheid Aanpak detailhandel als strategie in krimp- en anticipeergebieden Detailhandel en leefbaarheid Aanpak detailhandel als strategie in krimp- en anticipeergebieden Opdrachtgever: Contactpersoon: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Directie Woon- en

Nadere informatie

Amsterdam, 2 april 2015. Verslag RMC Werkatelier Retailvisie Leidse Regio, Level Leiden

Amsterdam, 2 april 2015. Verslag RMC Werkatelier Retailvisie Leidse Regio, Level Leiden Amsterdam, 2 april 2015 Verslag RMC Werkatelier Retailvisie Leidse Regio, Level Leiden Op 1 april 2015 vond het werkatelier in de Leidse regio plaats onder begeleiding van Retail Management Center (RMC).

Nadere informatie

BESLUIT OPSCHRIFT. Vergadering van 11 maart 2014

BESLUIT OPSCHRIFT. Vergadering van 11 maart 2014 BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 11 maart 2014 nummer: 2014_BW_00154 Onderwerp Instellen van beroep tegen reactieve aanwijzing provincie die gericht is tegen het bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosthoutlaan

Nadere informatie

01 Opening, mededelingen en vaststelling van de agenda (9:00-9:05 uur)

01 Opening, mededelingen en vaststelling van de agenda (9:00-9:05 uur) Onderwerp: Agenda Vergadering: Portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken / REO Datum: 30 maart 2012 9.00-12.00 uur Locatie: gemeentehuis Katwijk Agendapunt: 1 01 Opening, mededelingen en vaststelling

Nadere informatie

DPO Grootschalige bouw- en tuinmarkt Harnaschpolder Midden-Delfland

DPO Grootschalige bouw- en tuinmarkt Harnaschpolder Midden-Delfland DPO Grootschalige bouw- en tuinmarkt Harnaschpolder Midden-Delfland Droogh Trommelen en Partners (DTNP) Adviseurs voor Ruimte en Strategie Graafseweg 109 6512 BS Nijmegen T 024-379 20 83 E info@dtnp.nl

Nadere informatie

Detailhandelsvisie Katwijk

Detailhandelsvisie Katwijk Detailhandelsvisie Katwijk Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Katwijk de heer R. van der Poel Projectteam DTNP: de heer D.J. Droogh de heer W. Frielink Projectnummer: 1114.1211 Datum: 15 mei 2012

Nadere informatie

Retailvisie Leidse regio

Retailvisie Leidse regio Retailvisie Leidse regio Welkom bij het RMC Werkatelier Leidse regio Twitter: @economie071 2-4-2015 Copyright RMC 2012 1 Programma 18:00 Inloop 18:30 Opening door Robert Strijk Voorzitter stuurgroep Economie071

Nadere informatie

Factsheets provincies. Feiten en cijfers bij het rapport Van winkel tot afhaalpunt

Factsheets provincies. Feiten en cijfers bij het rapport Van winkel tot afhaalpunt Factsheets provincies Feiten en cijfers bij het rapport Van winkel tot afhaalpunt Opdrachtgevers: Provincie Zuid-Holland Provincie Noord-Holland Provincie Drenthe Contactpersonen: De heer F. Hendriksen

Nadere informatie

Bedrijventerrein De Mient (Capelle a/d IJssel) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter

Bedrijventerrein De Mient (Capelle a/d IJssel) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein De Mient (Capelle a/d IJssel) Maatschappelijke waarde Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein De Mient, gemeente Capelle a/d IJssel A. Inleiding Deze factsheet geeft

Nadere informatie

Detailhandelsvisie Land van Heusden en Altena

Detailhandelsvisie Land van Heusden en Altena Gemeente Werkendam Detailhandelsvisie Land van Heusden en Altena Een actualisatie van de visie uit 2011 Danielle Ernest 18-3-2015 Inhoud 1. Aanleiding... 4 2. Vraagstelling... 4 3. Leeswijzer... 4 4. (Markt)ontwikkelingen...

Nadere informatie

Gemeente Haarlem. Visie winkelstructuur Haarlem- Oost Eindconcept

Gemeente Haarlem. Visie winkelstructuur Haarlem- Oost Eindconcept Gemeente Haarlem Visie winkelstructuur Haarlem- Oost Eindconcept Gemeente Haarlem Visie winkelstructuur Haarlem- Oost Eindconcept Datum 7 december 2006 HLM081/Sdg Kenmerk Eerste versie Documentatiepagina

Nadere informatie

Relatienummer: 243.061204 Zwolle, 12 november 2013

Relatienummer: 243.061204 Zwolle, 12 november 2013 VERTROUWELIJK Coltavast Enschede B.V. De heer R. Wagner Postbus 53186 1007 RD AMSTERDAM Relatienummer: 243.061204 Zwolle, 12 november 2013 Betreft: Enschede-Kalanderstraat Geachte heer Wagner, In de bestaande

Nadere informatie

Trendbreuk? Netto kwantitatieve opgave 2023. Wonen 1.800 7.100. Bedrijventerreinen 18 (+30) ha 156 ha. (gemeentelijk + privaat) 248.000-323.

Trendbreuk? Netto kwantitatieve opgave 2023. Wonen 1.800 7.100. Bedrijventerreinen 18 (+30) ha 156 ha. (gemeentelijk + privaat) 248.000-323. Maastricht Maastricht 120.000 inwoners, stabilisatie Centrum van de regio (600.000-550.000) Universiteit Meer dan 20 miljoen bezoekers waarvan 2/3 uit Nederland, winkelen belangrijkste bezoekmotief Compacte

Nadere informatie

Gezamenlijk PDV/GDV-beleid WERV+B gemeenten 1. Gezamenlijk PDV/GDV-beleid. WERV+B gemeenten. Beleidsplan gemeenten WERV + Barneveld

Gezamenlijk PDV/GDV-beleid WERV+B gemeenten 1. Gezamenlijk PDV/GDV-beleid. WERV+B gemeenten. Beleidsplan gemeenten WERV + Barneveld Gezamenlijk PDV/GDV-beleid WERV+B gemeenten 1 Gezamenlijk PDV/GDV-beleid WERV+B gemeenten Beleidsplan gemeenten WERV + Barneveld Vastgesteld door BO WERV op 6 oktober 2010 Gezamenlijk PDV/GDV-beleid WERV+B

Nadere informatie

Opdrachtgever. Nota beantwoording zienswijzen bestemmingsplan Fascinatio-Capelsebrug. auteur(s) G.A. Damen MSc ing. R.H. van Trigt

Opdrachtgever. Nota beantwoording zienswijzen bestemmingsplan Fascinatio-Capelsebrug. auteur(s) G.A. Damen MSc ing. R.H. van Trigt Nota beantwoording zienswijzen bestemmingsplan Fascinatio-Capelsebrug projectnr. 246588 revisie 03 mei 2013 auteur(s) G.A. Damen MSc ing. R.H. van Trigt Opdrachtgever Gemeente Capelle a/d IJssel Afdeling

Nadere informatie

Alkmaar. Visie dagelijkse winkelvoorzieningen. Opdrachtgever: Gemeente Alkmaar Projectnummer: 438.0304 Datum: 5-10-2004

Alkmaar. Visie dagelijkse winkelvoorzieningen. Opdrachtgever: Gemeente Alkmaar Projectnummer: 438.0304 Datum: 5-10-2004 Alkmaar Visie dagelijkse winkelvoorzieningen Opdrachtgever: Gemeente Alkmaar Projectnummer: 438.0304 Datum: 5-10-2004 Droogh Trommelen Broekhuis bv Voorstadslaan 254 6542 TG Nijmegen tel. (024) 379 20

Nadere informatie

Startdia met foto Ruimte Retail en leegstand: beleid en bestrijding

Startdia met foto Ruimte Retail en leegstand: beleid en bestrijding Startdia met foto Ruimte Retail en leegstand: beleid en bestrijding Festival Leegstaand Vastgoed 10 maart 2014 Felix Wigman 022n00121 Opzet van de thema sessie 1. Welkom in 2014 2. Leegstand in cijfers

Nadere informatie

De strijd om de harde A1

De strijd om de harde A1 De strijd om de harde A1 Ontwikkelingen in het A1-winkelgebied november 2014 www.dtz.nl Duidelijk. DTZ Zadelhoff De strijd om de harde A1 In de populairste winkelstraten in Nederland is een strijd gaande

Nadere informatie

Sturen op zichtbare resultaten met het Actieprogramma Versterking binnenstad Winschoten

Sturen op zichtbare resultaten met het Actieprogramma Versterking binnenstad Winschoten Sturen op zichtbare resultaten met het Actieprogramma Versterking binnenstad Winschoten 16 april 2015 2012 Overview Actieprogramma Nov.: Provincie agendeert Actieprogramma LEW 2013 Mrt.: start ontwikkeling

Nadere informatie

Rapportage 30-2146. DistributiePlanologischOnderzoek (DPO) ten behoeve van de uitbreiding van Tuincentrum de Bosrand te Alphen aan den Rijn 2012

Rapportage 30-2146. DistributiePlanologischOnderzoek (DPO) ten behoeve van de uitbreiding van Tuincentrum de Bosrand te Alphen aan den Rijn 2012 Rapportage 30-2146 DistributiePlanologischOnderzoek (DPO) ten behoeve van de uitbreiding van Tuincentrum de Bosrand te Alphen aan den Rijn 2012 Strabo bv, Marktonderzoek en Vastgoedinformatie Herengracht

Nadere informatie

Bedrijventerrein Kapelpolder (Maassluis) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter

Bedrijventerrein Kapelpolder (Maassluis) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein Kapelpolder (Maassluis) Maatschappelijke Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein Kapelpolder, gemeente Maassluis A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht

Nadere informatie

Nieuwegein is geen eiland, ontwikkelingen in de regio

Nieuwegein is geen eiland, ontwikkelingen in de regio Nieuwegein is geen eiland, ontwikkelingen in de regio Bevolking Besteding Bereik Bewinkeling Bevolking Index huishoudens (2014-2030) 140 135 130 Ontwikkeling bevolking 2014-2030 Bunnik Vianen Woudenberg

Nadere informatie

Factsheets Leeswijzer

Factsheets Leeswijzer Factsheets Leeswijzer Voor het Koopstromenonderzoek Randstad 2011 zijn naast een hoofdrapport en een internetapplicatie factsheets ontwikkeld om de onderzoeksresultaten overzichtelijk en helder te presenteren.

Nadere informatie

Detailhandelsvisie West-Brabant 2014-2020 Naar een meer intensieve regionale samenwerking. Regio West-Brabant Voorstel

Detailhandelsvisie West-Brabant 2014-2020 Naar een meer intensieve regionale samenwerking. Regio West-Brabant Voorstel Detailhandelsvisie West-Brabant 2014-2020 Naar een meer intensieve regionale samenwerking Regio West-Brabant Voorstel Detailhandelsvisie West-Brabant 2014-2020 Naar een meer intensieve regionale samenwerking

Nadere informatie

Notitie 2012-04 > Verhuringen 2007-2012 > via Woonnet Rijnmond

Notitie 2012-04 > Verhuringen 2007-2012 > via Woonnet Rijnmond Notitie -04 > Verhuringen - > via Woonnet Rijnmond Datum 4 juli 2013 Voor Maaskoepel Door Explica Explica > Beukelsdijk 106a > 3022 DK Rotterdam www.explica.nl > e. info@explica.nl > t. 010 2236820 01

Nadere informatie

onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp

onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp Portefeuilehouder A. Elzakalai, J.J. Nobel, C.J. Loggen Collegevergadering

Nadere informatie

Programma. 1. 1. Welkom 19:30-19:40. 2. 2. Gemeente Zoetermeer 19:40-19:50. 3. Unibail-Rodamco 19:50-20:30

Programma. 1. 1. Welkom 19:30-19:40. 2. 2. Gemeente Zoetermeer 19:40-19:50. 3. Unibail-Rodamco 19:50-20:30 Unibail-Rodamco Upgrade Kick-off Stadshart meeting Zoetermeer Gemeente Zoetermeer Programma 1. 1. Welkom 19:30-19:40 2. 2. Gemeente Zoetermeer 19:40-19:50 Sfeervolle en bruisende binnenstad Achtergrond

Nadere informatie

Voorstel aan Gemeenteraad

Voorstel aan Gemeenteraad Gemeente Sittard-Geleen Voorstel aan Gemeenteraad Reg.nummer: 1295562 Leidend programma Omgeving Onderwerp Bestemmingsplan huis- en tuinboulevard Voorstel 1. De nota van zienswijzen vast te stellen. 2.

Nadere informatie

Factsheets krimp- en anticipeergebieden Feiten en cijfers bij rapport Detailhandel en leefbaarheid

Factsheets krimp- en anticipeergebieden Feiten en cijfers bij rapport Detailhandel en leefbaarheid Factsheets krimp- en anticipeergebieden Feiten en cijfers bij rapport Detailhandel en leefbaarheid Opdrachtgever: Contactpersoon: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Directie Woon-

Nadere informatie

Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2011-42)

Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2011-42) Onderwerp: Uitkomsten koopstromenonderzoek (consumentenonderzoek) binnenstad Portefeuillehouder: Steven Kroon Datum: 18 april 2011 Aanleiding voor de mededeling Doetinchem heeft de ambitie haar bovenregionale

Nadere informatie

Den Haag Scheveningen. Mogelijkheden en effecten supermarkt Badhuisweg

Den Haag Scheveningen. Mogelijkheden en effecten supermarkt Badhuisweg Den Haag Scheveningen Mogelijkheden en effecten supermarkt Badhuisweg Den Haag Scheveningen Mogelijkheden en effecten supermarkt Badhuisweg Opdrachtgever: gemeente Den Haag Projectnummer: 894.1109 Datum:

Nadere informatie

Toekomstbeeld De recreatieve en ontspannen stad

Toekomstbeeld De recreatieve en ontspannen stad 1 Toekomstbeeld De recreatieve en ontspannen stad Samenvatting In de meeste steden, zoals ook in Montfoort, heeft het centrum van de stad vooral een functie voor boodschappen, horeca en wonen. Dit verandert

Nadere informatie

Apeldoorn. Beoordeling initiatief Schapendoesweg

Apeldoorn. Beoordeling initiatief Schapendoesweg Apeldoorn Beoordeling initiatief Schapendoesweg April 2012 Inhoudsopgave 1. Beoordeling van detailhandelsinitiatieven... 4 1.1 Beleidsoriëntatie van de gemeente... 4 1.2 Drie pijlers ruimtelijk detailhandelsbeleid...

Nadere informatie

Op zoek naar winkelbeleving. VOGON studiemiddag Rotterdam

Op zoek naar winkelbeleving. VOGON studiemiddag Rotterdam Op zoek naar winkelbeleving VOGON studiemiddag Rotterdam I&O Research 1. Bureau voor marktonderzoek en advies 2. 50, 3, 500, 750.000+ 3. Datacollectie in huis 4. Klantbeleving: Retail (KSO2011) Ambulante

Nadere informatie

Manifeste lokale woningbehoefte. Vraag zoekt locatie

Manifeste lokale woningbehoefte. Vraag zoekt locatie Manifeste lokale woningbehoefte Vraag zoekt locatie 10-3-2015 Inleiding In de gemeentelijke Visie op Wonen en Leefbaarheid (2012) is uitgesproken dat de gemeente in principe in alle kernen ruimte wil zoeken

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud 4 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud In 2010 verscheen de eerste editie van de Economische Monitor Voorne-Putten, een gezamenlijk initiatief van de vijf gemeenten Bernisse, Brielle,

Nadere informatie

Definitief concept, juni 2015. Regionale detailhandelsvisie

Definitief concept, juni 2015. Regionale detailhandelsvisie Definitief concept, juni 2015 Regionale detailhandelsvisie inleiding Leegstaande winkelpanden en borden met opheffingsuitverkoop en leegverkoop sieren de Nederlandse winkelstraten. Zo ook die in Zuidoost-Brabant.

Nadere informatie

Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden (februari 2013) Ontwikkelstrategie

Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden (februari 2013) Ontwikkelstrategie (februari 2013) Ontwikkelstrategie Lammenschans, Leiden in opdracht van: Gemeente Leiden februari 2013, Amsterdam Kerkstraat 204 1017 GV Amsterdam Postbus 15550 1001 NB Amsterdam Soeters Van Eldonk architecten

Nadere informatie

05 Krachtige kernen in een vitaal gekoesterd buitengebied

05 Krachtige kernen in een vitaal gekoesterd buitengebied 05 Krachtige kernen in een vitaal gekoesterd buitengebied In dit hoofdstuk wordt de structuurvisie verdiept: wat betekent deze visie voor de kernen en het buitengebied? Het wordt in dit hoofdstuk allemaal

Nadere informatie

Facetbestemmingsplan Supermarktlocaties V O O R O N T W E R P

Facetbestemmingsplan Supermarktlocaties V O O R O N T W E R P Facetbestemmingsplan Supermarktlocaties V O O R O N T W E R P Facetbestemmingsplan Supermarktlocaties V O O R O N T W E R P Inhoud Toelichting Regels Verbeelding 15 juli 2013 Projectnummer 253.00.02.86.00

Nadere informatie

Peter Nieland (PN) Blogger. Kadastermens. Echtgenoot. Directeur. Westfries. Mountainbiker. Vader van Nick. PN = Positief Nieuws.

Peter Nieland (PN) Blogger. Kadastermens. Echtgenoot. Directeur. Westfries. Mountainbiker. Vader van Nick. PN = Positief Nieuws. Peter Nieland (PN) Echtgenoot Blogger Directeur Kadastermens Mountainbiker Westfries Vader van Nick PN = Positief Nieuws Kaartenman Voorzitter Bar-End Shopper (kijker) Winkelman En wie bent u? Naam. Gemeente.

Nadere informatie

Appel. Oproep voor structurele vernieuwing van het winkellandschap

Appel. Oproep voor structurele vernieuwing van het winkellandschap Appel Oproep voor structurele vernieuwing van het winkellandschap We kunnen er niet omheen: het winkellandschap in Nederland is flink in beweging. En dat vraagt om visie, beleid en een veranderde aanpak.

Nadere informatie