SCHOOLPLAN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLPLAN 2007-2011"

Transcriptie

1 SCHOOLPLAN Basisschool Sint-Lambertus St. Lambertusweg 112 Gemonde : : : directeur : P.M.J.P. Lathouwers adjunct-directeur : G.M.M. van der Rijt Kenm.: Schoolplan2007

2 Inhoud Voorwoord Doelen van het schoolplan Inleiding Doelen en functies van het plan Het schoolplan als instrument binnen de beleidscyclus Procedure voor het opstellen en vaststellen van het plan Verwijzingen Bronnen Evaluatie van het plan Tenslotte Schoolbeschrijving Korte beschrijving van onze school De schoolorganisatie Organogram Intern overleg en communicatie De groepering Regels en afspraken De rol van ouders in de school De opdracht van de school De missie van onze school Onze belangrijkste kansen en bedreigingen Kansen Bedreigingen Onze belangrijkste sterke en minder sterke punten Sterke punten Minder sterke punten Onze visie op onderwijs Onze algemene beleidsvoornemens Prioritering van beleidsvoornemens Onderwijskundige beleid Doelstellingen en uitgangspunten De Wet op het primair Onderwijs De kerndoelen Eigen accenten Vak- en vormingsgebieden De ordening van de onderwijsinhouden Werkwijze in de kleutergroepen Rooster Lichamelijke oefening Nederlandse taal Engelse taal Rekenen en wiskunde Aardrijkskunde Geschiedenis Natuur en techniek Mens en samenleving Tekenen Handvaardigheid Muziek Godsdienstonderwijs Sociaal-emotionele vorming Zorg voor de leerling Schoolplan Basisschool Sint-Lambertus, Gemonde 2

3 Weer Samen Naar School (WSNS) en de zorg voor onze leerlingen De zorg voor kinderen op onze school Voorzieningen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften Personeelsbeleid Inleiding Doelen van het personeelsbeleid Formatiebeleid algemeen Functioneringsgesprekken/loopbaangesprekken Beoordelingsgesprekken Taakbeleid Mobiliteit en outplacement Professionalisering Scholing Werving en selectie Begleiding en ondersteuning Ontslag Arbeidsdeelname allochtonen Evenredige vertegenwoordiging vrouwen in de schoolleiding Kwaliteitszorg Inleiding Wat verstaan wij onder kwaliteitszorg? Waarom kwaliteitszorg? Een integrale benadering De kwaliteitskringloop Kwaliteitsregistratie Overige beleidsterreinen Het algemeen strategisch beleid Veiligheid Klachtenregeling Het financieel beleid en beheer Huisvesting Schoolplan Basisschool Sint-Lambertus, Gemonde 3

4 Voorwoord. Gemonde, Voor u ligt het schoolplan van basisschool Sint-Lambertus te Gemonde. Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de school de hoofdlijnen van het beleid beschrijft en de punten voor verbetering voor de komende periode aangeeft. Daarmee heeft het schoolplan 2 belangrijke functies: 1. Beschrijving van bestaand beleid. 2. Het aangeven van nog te ontwikkelen beleid in de komende vier jaar. In de inleiding wordt uitgebreider ingegaan op de doelen en functies van het plan en geven we aan dat het schoolplan een instrument is binnen de totale beleidscyclus. Het schoolplan heeft een geldigheidsduur van 4 jaar. Het is door het bestuur vastgesteld voor de periode tot Het plan is samengesteld door de directie in samenwerking met de bouwcoördinatoren en de intern begeleider. Wij vinden het belangrijk dat het schoolplan in ontwikkeling blijft, zodat het veel meer dan bij het schoolwerkplan het geval was, een sturend instrument zal zijn met betrekking tot de ntegrale beleidsvorming op onze basisschool. Dat willen we enerzijds bereiken door jaarlijks aan het begin van het schooljaar een jaarplan te presenteren, waarin de uitgewerkte plannen voor dat betreffende schooljaar worden beschreven en anderzijds door op het einde van het schooljaar in een jaarverslag het voorgaande schooljaar te evalueren en op basis daarvan de plannen bij te stellen. We hopen dat op deze wijze het schoolplan een dynamisch instrument blijft. Uiteraard houden wij ons graag aanbevolen voor opmerkingen. Namens het personeel van basisschool Sint-Lambertus, Pieter Lathouwers, dir. Schoolplan Basisschool Sint-Lambertus, Gemonde 4

5 1. Doelen van het schoolplan Inleiding Dit schoolplan van basisschool Sint-Lambertus geeft de huidige stand van zaken weer op onze school en schetst een beeld van de huidige situatie en de voorgestelde schoolontwikkeling voor de periode augustus 2007 tot augustus Door dit te beschrijven in een plan willen we in samenhang met de schoolgids onze ouders duidelijkheid bieden en verantwoording afleggen naar ons bevoegd gezag, de Stichting voor Katholiek en Interconfessioneel Onderwijs in de gemeente Sint Michielsgestel, de overheid en overige maatschappelijke geledingen. Door in te gaan op de vragen: waar staan we als school in 2007 waar willen we naar toe in 2011 hoe komen we daar willen we in dit plan de volgende doelen realiseren: Als school (bestuur, directie, team en medezeggenschapsraad) vastsstellen wat voor de periode voor basisschool Sint-Lambertus de richtingen zijn, waarin we ontwikkelend en vernieuwend bezig zijn op de gebieden van het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid, het financieel en materieel beleid, de zorg voor kwaliteit, het beleid t.a.v. organisatie en communicatie en van deze beleidsterreinen een samenhangend geheel maken Doelen en functies van het plan. Het schoolplan is in eerste instantie bedoeld voor de school zelf. De eigen situatie wordt in kaart gebracht, er wordt nagedacht over doelstellingen en prioriteiten en dat geeft houvast bij processen in de school die gericht zijn op kwaliteitsverbetering. Het schoolplan heeft op deze wijze de functie van planningsdocument. Het werken aan het schoolplan zorgt voor het op gang brengen en houden van een voortdurende dialoog over de kwaliteit van het onderwijs en het onderwijsbeleid op school. Het schoolplan is ook bedoeld als verantwoordingsdocument aan de overheid. De inspectie zal het schoolplan beoordelen en toetsen aan de praktijk. Het schoolplan zal het uitgangspunt vormen voor de planning per schooljaar. Het schoolplan is een sturend en coördinerend instrument binnen een systeem van kwaliteitszorg. Het schoolplan is een beleidsgericht document, waarin de school het integrale schoolbeleid beschrijft voor de komende periode van 4 jaar. Daarmee is het een planningsinstrument voor de middellange termijn. Het schoolplan speelt een belangrijke rol in een continu verbeteringsproces van de school, waarin gezamenlijk, geleidelijk en stapsgewijs wordt gewerkt aan het bereiken van gestelde doelen. Schoolplan Basisschool Sint-Lambertus, Gemonde 5

6 1.3. Het schoolplan als instrument binnen de beleidscyclus. Het schoolplan speelt een essentiële rol in een continue verbeteringsproces van de school, waarin gezamenlijk, geleidelijk en stapsgewijs wordt gewerkt aan het bereiken van gestelde doelen. Telkens worden verbeteractiviteiten in verband gebracht met specifieke resultaten, zodat zichtbaar wordt welke activiteiten tot welke resultaten leiden. Het schoolplan komt in onze visie op kwaliteitszorg tot stand in samenhang met: het jaarplan, het jaarverslag en de schoolgids. Het uit te voeren beleid wordt jaarlijks geconcretiseerd in een jaarplan. Het uitgevoerde beleid wordt verantwoord in een jaarverslag voor intern gebruik en een schoolgids voor de ouders. De verplichting om een schoolplan te maken kan worden benut als een gelegenheid om de eigen doelstellingen te verhelderen. Met name zijn dat een meer beleidsmatige aanpak van de kwaliteitszorg en een systematischer aanpak van het algehele schoolbeleid. Het schoolplan wordt op die manier een kerndocument in het beleidsproces. Vooral wanneer vanuit het schoolplan de andere beleidskeuzen gestuurd gaan worden. Samenhang in de opzet van de beleidsvorming is essentieel. Daarbij gaat het enerzijds om de samenhang tussen alle beschreven beleidsterreinen, anderzijds gaat het om de cyclische samenhang. In de beleidscyclus zien we de cyclus terug die kenmerkend is voor leren binnen organisaties. Dit proces bestaat een aantal fasen: Voorbereidingsfase: De beleidskeuzen worden voorbereid door een oriëntatie op een aantal bronnen, waaronder de evaluatiegegevens in het jaarverslag. Het opstellen van een schoolplan vindt plaats op basis van het stellen van prioriteiten, het rekening houden met uitvoeringscondities en het bepalen van financiële, materiële en personele mogelijkheden en beperkingen. Planningsfase: Na besluitvorming is het schoolplan de basis voor het jaarlijkse werkplan = jaarplan, waarin een aantal concrete doelen en activiteiten voor het komende jaar zijn vastgelegd. Uitvoeringsfase: Het jaarplan wordt uitgevoerd zoals afgesproken. De schoolleiding controleert en bewaakt de voortgang. Evaluatiefase: Zowel de uitkomsten als het uitvoeringsproces van het jaarplan worden geëvalueerd. De evaluatiegegevens en de conclusies die men daaruit heeft getrokken, worden weergegeven in het jaarverslag en in de schoolgids. Eventueel vindt bijstelling plaats van het schoolplan. Met deze laatste fase is de beleidscyclus rond. Het (bijgestelde) schoolplan en de uitkomsten van het jaarverslag vormen de basis voor een nieuw op te stellen werkplan. Deze cyclus zien we terug in onderstaand schema: Schoolplan Basisschool Sint-Lambertus, Gemonde 6

7 Schoolplan voor 4 jaar Meerjarenbeleidsplan Jaarplan Jaarplan Jaarplan Jaarplan Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Schoolgids Schoolgids Schoolgids Schoolgids 1.4. Procedure voor het opstellen en vaststellen van het plan. Het schoolplan is in de periode januari t/m juli 2007 samengesteld door een werkgroep, bestaande uit Pieter Lathouwers, directeur van onze school, Ger van der Rijt, adjunctdirecteur en tevens coördinator bovenbouw, Bernadette v.d. Meijden, coördinator onderbouw en Hannie Buenen, Intern Begeleider. Op bestuursniveau zijn belangrijke gegevens aangeleverd door de algemeen directeur, de Commissie Personele Zaken en Financiële en Materiële Zaken van SKIPOS. De medezeggenschapsraad is steeds op de hoogte gehouden van de vorderingen. Na voltooiing heeft de medezeggenschapsraad ingestemd met het schoolplan, waarna het schoolbestuur het plan in juli 2007 heeft vastgesteld Verwijzingen. In dit schoolplan zal regelmatig verwezen worden naar andere documenten die op onze school gebruikt worden. a. De schoolgids. b. De groepsmappen A t/m F. c. Handboek Afspraken. d. Map teamvergaderingen. e. Het SKIPOS-handboek f. ARBO-beleidsplan g. Diversen. A. De schoolgids. De schoolgids bestaat uit twee delen: Deel A met daarin algemene informatie. Ouders kunnen in dit deel lezen over: - de organisatie van het onderwijs en de ontwikkelingen; - wat ouders van onze school kunnen verwachten en wat onze school voor ouders en kinderen kan betekenen; - de zorg voor de kinderen; - de resultaten van het onderwijs. Deel A wordt verspreid onder ouders, waarvan voor het eerst kinderen op onze school komen. Schoolplan Basisschool Sint-Lambertus, Gemonde 7

8 De overige ouders kunnen jaarlijks inschrijven voor een vernieuwd deel A. Meer praktische zaken betreffende een schooljaar staan in deel B van de schoolgids die jaarlijks wordt aangepast en onder alle ouders verspreid wordt. B. De groepsmappen A t/m F. In elke groep van de school wordt er gewerkt met enkele groepsmappen: Groepsmap A: Algemeen. In deze map zijn o.a. opgenomen: leerlingoverzichten, adresgegevens, absentielijsten, roosters, planningen, cijferlijsten, logboeken etc. Groepsmap B: Leerlingvolgsysteem. In deze map worden de groepsoverzichten opgenomen van ondersteunende organisaties van afgenomen methode-onafhankelijke toetsen. Groepsmap C: Individueel leerlingendossier. In deze map is per leerling het individueel dossier opgenomen. Naast algemene gegevens bevat het dossier ook toetsgegevens, onderzoeksverslagen, handelingsplannen, afspraken met ouders etc. Groepsmap D: Rapportage/toetsoverzichten In deze map zitten cijferlijsten, rapportoverzichten en een overzicht van de methodeonafhankelijke toetsen. Groepsmap E: Toetsen In deze map zit de toetskalender, een toetsoverzicht en gebruiksmaterialen van diverse toetsen. Groepsmap F: Handelingsplannen In deze map zitten Individuele en groepshandelingsplannen. C. Handboek Afspraken. Afsprakenlijst I: Algemeen, huishoudelijk, organisatorisch. In deze map zijn allerlei algemene, huishoudelijke en organisatorische afspraken opgenomen die van belang zijn voor het goed functioneren van de school en de leerkracht in de school. Afsprakenlijst II: Onderwijsinhoudelijk. In deze afsprakenlijst worden per vak/vormingsgebied afspraken opgenomen, die met name van belang zijn voor het lesgeven. Elk personeelslid beschikt over deze mappen. D. Map teamvergaderingen. Elk personeelslid beschikt over een map waarin agenda s, notulen en notities van teamvergaderingen kunnen worden opgeborgen. De school werkt met de volgende 4-wekelijkse vergadercyclus: A- vergadering: algemeen, huishoudelijk, organisatorisch. B- vergaderingen in bouwgroepen: onderbouw en bovenbouw. C- vergaderingen die betrekking hebben op vernieuwingsonderwerpen. D- leerlingbesprekingen die per groep (leerkracht en IB-er) en per bouw plaatsvinden. E. Het SKIPOS-handboek. Een handboek, samengesteld op bestuurniveau, met daarin: - beleidsdocumenten - formulieren en modellen - procedures en afspraken welke zijn ondergebracht onder de volgende categorieën: - Algemene zaken - Materiële en financiële zaken - Onderwijskundige zaken, waaronder WSNS Schoolplan Basisschool Sint-Lambertus, Gemonde 8

9 - Personele zaken F. ARBO-beleidsplan. Het plan, dat aan de hand van een risico-inventarisatie en evaluatie is opgesteld, en het beleid verwoord aangaande de volgende items: - veiligheid en gezondheid - welzijn - agressie, geweld en seksuele intimidatie - verzuim - bedrijfshulpverlening G. Diversen. - Overzicht materialen documentatiecentrum. - Overzicht materialen orthotheek. - Overzicht toetsmaterialen e.d Bronnen. Bij het maken van dit schoolplan zijn de volgende bronnen gebruikt: 1. Schoolplan Rapport periodiek kwaliteitsonderzoek (inspectierapport juni 2006) 3. Resultaten van het kwaliteitsinstrument (KMPO) dat in mei 2007 is afgenomen Evaluatie van het plan. Elk schooljaar evalueren we in het team dat deel van het schoolplan dat beschrijft, wat we in het betreffende jaar wilden realiseren. De opbrengst van deze evaluatie gebruiken we bij het opstellen van een aangepast veranderingsplan voor het daarop volgendeschooljaar. Wijzigingen in het schoolplan zullen als bijlagen bij het schoolplan worden opgenomen. In 2011 zullen alle tussentijdse veranderingen en aanpassingen in de tekst van het nieuw te formuleren schoolplan worden opgenomen Tenslotte. We zien het schoolplan als een kwaliteisdocument waarin ons beleid wordt geformuleerd en vastgesteld. We streven er naar ons plan een levend document te laten zijn: een plan dat verfijnd kan worden, een plan door alle medewerkers gedragen, een leesbaar plan, een plan dat jaarlijks geëvalueerd wordt of de gestelde doelen zijn gehaald. Schoolplan Basisschool Sint-Lambertus, Gemonde 9

10 2. Schoolbeschrijving Korte beschrijving van onze school. Basisschool St. Lambertus is een katholieke school, die is gevestigd aan de Sint- Lambertus-weg 112 in het dorp Gemonde, dat tot de gemeente Sint-Michielsgestel behoort. Onze basisschool wordt bestuurd door de Stichting voor Katholiek en Interconfessioneel Primair Onderwijs in de gemeente Sint-Michielsgestel (SKIPOS). Tot het bestuur behoren 8 katholieke en 1 interconfessionele basisschool in de gemeente Sint-Michielsgestel. Het bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor het onderwijs op de 9 scholen. De directeuren vormen een managementteam en werken samen met de algemeen directeur aan de beleidsvoorbereiding en uitvoering. Deze beleidsvoering betreft dan vooral de zaken die voor alle scholen gelden (bovenschools beleid). De directie van de school bestaat uit de directeur P. Lathouwers en de adjunct-directeur G. v.d. Rijt. De school is gehuisvest in een gebouw, waarvan het hoofdgedeelte is gebouwd in Uitbreidingen hebben plaatsgevonden in 1957, 1979, 1985 en In 1995 is het gebouw volledig gerenoveerd. In 2000 is er een 10 e lokaal bijgebouwd. Daarna is ook de hal uitgebreid. Een combinatie met nieuwe huisvesting van de peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang is met ingang van schooljaar gerealiseerd. Naast de school bevindt zich een sportzaal De Viersprong (1983). In Gemonde is onze school de enige school. Dat betekent dat vrijwel alle kinderen onze school bezoeken. De kinderen die onze school bezoeken komen uit Gemonde, maar ook uit de buitengebieden die grenzen aan Boxtel, Sint-Michielsgestel, Schijndel en Sint- Oedenrode. De school telt ongeveer 229 (teldatum van 1 oktober 2006) tot 246 (juni 2007) leerlingen en het leerlingenaantal zal de komende jaren ongeveer hetzelfde blijven. De prognoses wijzen uit dat er na 2011 een daling van het aantal leerlingen zal plaatsvinden. Voor nadere informatie verwijzen we naar het rapport dat in opdracht van de gemeente is opgesteld door Planning Verband Groningen BV in het kader van het Integraal Huisvestingsplan (IHP), november Om onderwijsachterstanden te bestrijden worden kinderen op het moment van inschrijving gewogen. De nieuwe gewichtenregeling, die vanaf 1 augustus 2006 geldt, kent twee gewichten 0,3 en 1,2. Het opleidingsniveau van de ouders is bepalend voor het toekennen van een gewicht. Wanneer veel kinderen een gewicht wordt toegekend kan een school extra middelen krijgen om onderwijsachterstanden te bestrijden. Het aantal kinderen dat een gewicht wordt toegekend is op onze school zo gering (± 12%), dat geen extra middelen worden toegekend. Het beleid van de gemeente is er op gericht, dat in de dorpen waar één school aanwezig is, deze zal worden gehandhaafd, ook al daalt het aantal leerlingen onder de ideale schoolgrootte van 250 leerlingen die de gemeente momenteel hanteert. Elk van de 9 scholen blijft zelfstandig en behoudt haar eigen gezicht. Schoolplan Basisschool Sint-Lambertus, Gemonde 10

11 Het schoolbestuur is met 4 andere schoolbesturen in de omgeving (SKOSO Sint- Oedenrode, SKOPOS - Schijndel, De Leijstroom Vught en Sint Christoffel Boxtel) een samenwerkingsovereenkomst aangegaan (Dommelnetwerk) om te komen tot meer doelgerichtheid, doelmatigheid en synergie ten aanzien van zaken als onderwijskundig, financieel, personeel en materieel beleid De schoolorganisatie Organogram. Onze school wordt geleid door de schoolleiding, bestaande uit de directeur en de adjunct-directeur. Daarnaast werken we op school met 2 bouwcoördinatoren: coördinator onderbouw en coördinator bovenbouw. Als we spreken over adjunct-directeur en bouwcoördinatoren dan betreft het lijnfuncties. Het adjunctschap is een functie. Invulling van het bouwcoördinatorschap vindt plaats op basis van taakdifferentiatie. Dat geldt ook voor de volgende staftaken: - Interne begeleider. - Remedial-teacher. - ICT-er. De taakinvulling van directeur, adjunct-directeur, bouwcoördinatoren, IB en ICT-er is opgenomen in de afsprakenmap I. Algemeen, huishoudelijk, organisatorisch Intern overleg en communicatie. Team: Op onze school is er wekelijks een vergadering en werken we met een vergadercyclus van 4 weken: A. Teamvergadering: Algemeen, huishoudelijk, organisatorisch. B. Bouwgroepen: Onderbouw en bovenbouw C. Vernieuwingsonderwerpen. Soms met begeleiding externen D. Leerlingbesprekingen: Leerkracht en IB-er of per bouw Van alle vergaderingen worden notulen gemaakt en verspreid onder alle teamleden. Op gezette tijden worden de besluiten en afspraken opgenomen in de afsprakenlijsten. Onderwijskundig managementteam: Het onderwijskundig managementteam bestaat uit: - directeur - adjunct-directeur - bouwcoördinatoren - IB Het onderwijskundig managementteam, ook wel regiegroep genoemd, vergadert ongeveer één keer per 2 weken. Overleg schoolleiding. Directeur en adjunct-directeur bespreken frequent de gang van zaken. De directeur overlegt daarnaast regelmatig met de bouwcoördinatoren individueel en met de IB. Schoolplan Basisschool Sint-Lambertus, Gemonde 11

12 De groepering. Binnen onze school wordt gewerkt met groepen waarin de leerlingen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar zitten. We noemen dat het leerstofjaarklassensysteem. In de kleutergroepen zitten kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar. De ervaring leert ons dat dit voor de kinderen van die leeftijd zowel pedagogische als didactische voordelen heeft. Langzaam maakt het klassikale systeem plaats voor een organisatie binnen de groep, waarin steeds meer zelfstandig gewerkt wordt, waarin verschillende manieren van instructie plaatsvinden, waar kinderen die wat meer aandacht nodig hebben aan de instructietafel geholpen worden, maar ook waarin de leerlingen die snel met iets klaar zijn en de stof beheersen, verdiepende stof op hun niveau krijgen aangeboden. Dat betekent dus, dat niet op alle momenten de kinderen met hetzelfde bezig zijn, maar dat steeds meer rekening gehouden wordt met de verschillen tussen kinderen. De school schenkt binnen de jaargroep dus veel aandacht aan het individuele kind. Naarmate de leeftijd van het kind vordert, gaat het spelende en ontdekkende leren langzaam plaatsmaken voor het meer gestructureerde leren Regels en afspraken. Op onze school wordt gewerkt met een aantal regels en afspraken. A. Regels en afspraken leerkrachten en kinderen: - Op schoolniveau zijn er regels en afspraken vastgesteld. Daarin wordt o.a. aandacht besteed aan: speelplaatsgebruik, naar binnen- en buitengaan, pauze, toiletbezoek, schoolmelk, surveillance, overblijven, orde, netheid, hygiëne, veiligheid etc. - Klassenregels: Elke leerkracht heeft voor de eigen groep specifieke regels vastgesteld: te denken valt aan: bidden, eten en drinken in de klas, toiletbezoek, taken van leerlingen, materialen opbergen, jarigen, huiswerk etc. B. Regels en afspraken voor de ouders: De regels die gelden voor de ouders zijn opgenomen in: - De schoolgids: Beknopt zijn hier algemene informatie en regels opgenomen. De schoolgids wordt jaarlijks aan nieuwe ouders verstrekt. De overige ouders krijgen op verzoek een exemplaar. - Het jaarboekje: In deze gids wordt relevante informatie en afspraken over een schooljaar opgenomen. Alle ouders krijgen jaarlijks deze schoolgids. C. Regels en afspraken voor leerkrachten: In de teamvergaderingen worden met elkaar veel besluiten genomen en afspraken gemaakt. Deze afspraken worden regelmatig opgenomen in de afsprakenlijsten c.q. afsprakenmappen. We werken met 2 afsprakenmappen: - I Afspraken algemeen, huishoudelijk, organisatorisch. Hierin zijn afspraken opgenomen zoals: administratieve procedures, orde, netheid, hygiëne, veiligheid, energiebesparing, speelplaatsgebruik, surveillance, ouders, logopedie, schoolarts, festiviteiten, buitenschoolse activiteiten, schoolbibliotheek, documentatiecentrum, etc. Schoolplan Basisschool Sint-Lambertus, Gemonde 12

13 - II Onderwijsinhoudelijk. Hierin zijn per vak/vormingsgebied specifieke afspraken vastgelegd. Ook de procedure zorgverbreding is hier o.a. in opgenomen. D. Afspraken schoolleiding. De afspraken van de schoolleiding, worden opgenomen in een speciale map. Daarin worden onder meer opgenomen: draaiboek bij vervanging van de directie, onderlinge taakverdeling van de schoolleiding De rol van ouders in de school. School en gezin staan samen voor de taak de kinderen op te voeden. De kinderen vallen onder de gezamenlijke zorg en verantwoording van school en ouders. Wij hechten daarom aan een goed contact tussen school en ouders. Dat contact moet rechtstreeks, open en eerlijk zijn. Ouders verwachten een goede begeleiding van uw kind vanuit de school. De school verwacht van ouders dat ze bij de school betrokken zijn en de school steunen. Mochten er vragen of problemen zijn, dan kunnen ouders altijd naar school komen. Betreft het een probleem over hun kind of over de leerstof, dan kunnen ze rechtstreeks contact opnemen met de groepsleerkracht. Over algemene zaken kunnen ze contact opnemen met de schoolleiding. A. Informatievoorziening aan ouders. De school houdt ouders op de hoogte van allerlei wetenswaardigheden d.m.v.: de schoolgids met algemene informatie het jaarboekje met informatie over een schooljaar diverse informatiebrochures het informatiebulletin; 5 x per jaar informatiebrieven de website het schoolplan met jaarplan en jaarverslag B. Inspraak. De medezeggenschapsraad (MR). Onze school heeft een medezeggenschapsraad die bestaat uit een personeelsgeleding (3 leden) en een oudergeleding (3 leden). De ouders kiezen de afgevaardigden om zitting te nemen in de MR. Indien er verkiezingen zijn, krijgen alle ouders daar informatie over. De directeur van de school staat als adviseur de MR terzijde en vertegenwoordigt het schoolbestuur in een aantal besprekingen. De MR dient als overlegorgaan het schoolbestuur instemming of advies te verlenen met betrekking tot allerlei inhoudelijke, beleidsmatige en praktische onderwerpen, de school betreffende. De bevoegdheden van de MR staan beschreven in het medezeggenschapsreglement. Een nieuwe versie van het reglement wordt binnenkort vastgesteld. Schoolplan Basisschool Sint-Lambertus, Gemonde 13

14 De vergaderingen van de MR zijn openbaar en worden bekend gemaakt in het informatie-bulletin. De Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Onderwerpen die van belang zijn voor alle scholen van ons bestuur, worden besproken in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR zitten vertegenwoordigers van leerkrachten en ouders van de verschillende scholen. Oudercomité (OC). Het oudercomité tracht in algemene zin de betrokkenheid van de ouders bij de school te bevorderen. Het levert een actieve bijdrage aan het schoolgebeuren o.a. door het adviseren van de MR, maar ook door het organiseren van diverse vieringen en evenementen en het assisteren bij werkzaamheden op school. Het oudercomité werkt met een huishoudelijk reglement. Om de twee jaar is er aan het begin van het schooljaar een Algemene Ouderavond, waarop ook de verkiezingen voor nieuwe leden plaatsvinden. Het oudercomité werkt ook met klassenouders, die speciaal belast zijn met taken voor een bepaalde groep. C. Ouderactiviteiten. Voor ouders zijn er buiten de MR en OC nog meer mogelijkheden om deel te nemen aan het onderwijsgebeuren in onze school. Te denken valt aan: Begeleiding en assistentie bij activiteiten binnen de school: documentatiecentrum/schoolbibliotheek vieringen feesten Begeleiding en assistentie bij activiteiten buiten de school: schoolreisje sporttoernooien excursies schoolverlatersdagen de verkeersveiligheid (verkeersbrigadiers) D. Oudercontacten. Algemene ouderavonden: In het begin van het schooljaar is er voor de hele school een zgn. inloopavond en voor elke groep een kennismakingsbijeenkomst. Het oudercomité organiseert één keer in de twee jaar aan het begin van het jaar een Algemene Ouderavond, waarop vaak een spreker wordt uitgenodigd. De parochie organiseert informatieavonden over de Eerste Communie en het Vormsel. In januari wordt er voor groep 8 een voorlichtingsavond georganiseerd over de schoolkeuze voortgezet onderwijs. Schoolplan Basisschool Sint-Lambertus, Gemonde 14

15 Individuele ouderavonden (10-minutengesprekken): In alle groepen vindt er twee keer per jaar een individuele ouderavond (10- minutengesprek) plaats. Deze 10-minutengesprekken volgen op het meegeven van het rapport. Huisbezoeken vinden in de onderbouw plaats in overleg en indien noodzakelijk. 3. De opdracht van de school 3.1. De missie van onze school. Wij willen de volgende missie uitdragen en in de dagelijkse praktijk vorm geven. Basisschool Sint-Lambertus is een school met voor de toekomst! Hiermee willen we zeggen dat: we de kinderen op hun weg naar zelfstandigheid met liefde en zorg willen omringen; we als school een lerende organisatie zijn; flexibel en voortdurend bezig met het verbeteren van ons onderwijs Onze belangrijkste kansen en bedreigingen. Aangezien het schoolplan ook een beschrijving dient te geven van het voorgenomen beleid is het nodig goed om je heen te kijken. De school vormt immers geen eilandje in de maatschap-pij. Allerlei veranderingen in de omgeving van de school beïnvloeden het leven in de school. Daarnaast is het bij het uitzetten van de koers noodzakelijk om een goed beeld te hebben van de sterke en zwakke kanten van de school zelf. De werkgroep die het schoolplan heeft samengesteld, heeft door een interne en externe analyse onderstaand (niet limitatief) overzicht gemaakt van de kansen en bedreigingen voor de komende jaren. De externe analyse richt zich dus op de huidige en toekomstige onderwijskundige en maatschappelijke ontwikkelingen. Doel hiervan is het creëren van een helder beeld van wat deze omgeving vraagt van het onderwijs, voor zover dat van belang is voor de school. De analyse levert met name een overzicht van kansen en bedreigingen op. In de volgende paragraaf bespreken we de interne analyse. De interne analyse levert een overzicht op van sterke en minder sterke punten binnen het team en de school Kansen. De belangrijkste kansen voor onze school: Landelijke ontwikkelingen: De lumpsum financiering geeft de overheid bestedingsvrijheid aan scholen. Schoolbesturen krijgen een bepaald bedrag en maken zelf uit hoe ze dat besteden. Zo kunnen scholen hun beleid en onderwijs beter afstemmen op de situatie op en rond de school. Schoolplan Basisschool Sint-Lambertus, Gemonde 15

16 Speerpunten uit het lokaal onderwijsbeleid: De gemeente Sint-Michielsgestel heeft in januari 2007 een Nota Lokaal Onderwijsen Jeugdbeleid uitgebracht voor de periode met als titel Met het oog op de jeugd. De beleidsnotitie is gericht op een integrale aanpak van problemen in ons onderwijsen jeugdveld. Hierbij wordt samengewerkt met betrokken partners om beleid uit te voeren dat antwoord geeft op actuele vragen uit onze lokale samenleving. De aanbevelingen die tijdens een tweetal conferenties in 2006 mede vanuit het onderwijsveld werden aangedragen, werden teruggebracht tot de volgende speerpunten: - Invoeren van een elektronisch kinddossier 0 23 jaar in Het continueren van straatgroepenoverleg - Het instellen van zorgteams op alle basisscholen in Structureel uitbreiden van schoolmaatschappelijk werk PO-VO - Invoeren van een protocol Advies- en meldpunt kindermishandeling - Tweejaarlijks uitvoeren KMPO in 2008 en Het realiseren van een Centrum voor jeugd en gezin in (zie: Nota: Met het oog op de jeugd.) Speerpunten uit het zorgplan WSNS: a. Het samenwerkingsverband ondersteunt de basisscholen om de kwaliteit van de interne zorg te optimaliseren, zodat zoveel mogelijk kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen binnen het reguliere basisonderwijs. b. Het samenwerkingsverband spant zich optimaal in om passende zorg bij ieder kind te brengen. c. Het samenwerkingsverband spant zich in om de mogelijkheden van externe organisaties optimaal te benutten bij het realiseren van passende zorg voor ieder kind. Zij schept voorwaarden waarbinnen het mogelijk is in 2010 aan alle kinderen binnen het verband een passend onderwijsarrangement aan te bieden en draagt zorg voor een dekkend netwerk van zorg. (zie: Zorgplan : Meerjarenbeleidsplan WSNS Vught e.o.) Bovenschoolse strategisch beleidsplan: a. Scholen gaan in onderwijsontwikkeling op alle niveaus van elkaar leren en samen ontwikkelen. b. Nieuwe ontwikkelingen en in gang gezette ontwikkelingen op het gebied van een sluitend zorgnetwerk die in de verschillende educatieve clusters plaatsvinden worden SKIPOS-breed geïnitieerd, uitgevoerd en geëvalueerd. c. Alle scholen ontwikkelen zich tot een brede school met een geïntegreerd aanbod voor voorschoolse educatie, basisonderwijs, buitenschoolse opvang en een aanbod voor culturele, sportieve en recreatieve activiteiten. d. Alle scholen participeren in de initiatieven die ontwikkeld worden in het kader van de BOS-impuls. e. Alle scholen ontwikkelen een werkplan cultuureducatie met behulp van de Marktplaats Cultuureducatie dat is ingebed in het curriculum van de school. f. Versterking van de peuteropvang door bestuurlijke samenwerking van Stichting Speelband, Stichting Stroom (openbaar onderwijs) en SKIPOS. g. Invoering van ontwikkelingsgerichte gesprekkencyclus om de medewerkers excellent te laten functioneren. h. Uitbreiding basisschool Sint Lambertus en aanpassingen in verband met interne naschoolse opvang, combineren met inzet van gereserveerde onderwijsvernieuwingsgelden. Schoolplan Basisschool Sint-Lambertus, Gemonde 16

17 Bedreigingen. De belangrijkste bedreigingen voor onze school: Landelijke ontwikkelingen: a. Aan de ene kant doet de overheid sterk een beroep op het omgaan met verschillen (WSNS, adaptief onderwijs) en aan de andere kant dienen de onderwijsresultaten in cijfers openbaar gemaakt te worden. Het belang van onderwijsresultaten kan op gespannen voet staan met het omgaan met verschillen. b. Met de inwerkingtreding van de wet Regeling Leerlinggebonden Financiëring is het mogelijk dat er leerlingen op de basisschool blijven, die beter tot hun recht zouden komen in het speciaal onderwijs. c. Veel vaker dan in het verleden dienen leerkrachten uitgebreide gesprekken te voeren met ouders over zorgleerlingen. Dat heeft uiteraard gevolgen voor de taakbelasting. d. Meer parttime banen, waardoor het overleg binnen de school extra organisatie vraagt. e. Een organisatorisch moeilijk uit te voeren compensatie- en Bapo regeling. In de nabije toekomst zullen meerdere leerkrachten van de laatstgenoemde regeling gebruik gaan maken. f. Steeds hogere eisen die de maatschappij stelt aan de school. g. Het overladen van de school met informatie en een toenemende vraag om deelname aan allerlei activiteiten. Bedreigingen zijn gegevens waar wij rekening mee moeten houden, maar waardoor we ons niet moeten laten ontmoedigen. Bedreigingen kunnen ook omgezet worden in kansen. Dat willen we op een actieve wijze ook doen Onze belangrijkste sterke en minder sterke punten. Interne analyse: De sterke en zwakke punten van de school kunnen achterhaald worden door het regelmatig afnemen en interpreteren van een schooldiagnose-instrument. Onder schooldiagnose verstaan we elke systematische procedure van dataverzameling en analyse in en voor en door scholen over het actuele functioneren van de betreffende school met de bedoeling om prioriteiten te stellen en besluiten te nemen over schoolverbeteringen. Instrumenten die voor de schooldiagnose gebruikt worden zijn: - verslag schoolbezoek PKO van de inspectie De inspecteur heeft 20 juni 2006 de school voor het laatst bezocht. Daarbij heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de kernindicatoren van een aantal kwaliteitsaspecten, op grond van het door de inspectie gehanteerde toezichtskader primair onderwijs rapport cohort-onderzoek primair onderwijs Het laatste onderzoek dateert van De kern van het PRIMA-cohortonderzoek bestaat uit toetsen voor taal, rekenen en begrijpend lezen die tussen begin januari en eind maart worden afgenomen in de groepen 2, 4, 6 en 8. De resultaten worden afgezet tegen de landelijke gemiddelden. - Kwaliteits Meter Primair Onderwijs (KMPO) In het voorjaar van 2007 hebben alle scholen in Sint-Michielsgestel in samenwerking Schoolplan Basisschool Sint-Lambertus, Gemonde 17

18 met de gemeente Sint-Michielsgestel de Kwaliteits Meter Primair Onderwijs afgenomen. Door middel van een enquete, waarbij leerkrachten, ouders en leerlingen van de groepen 6 t/m 8 een vragenlijst invullen, kunnen deze betrokkenen hun mening geven over allerlei facetten van het onderwijs. Zowel op gemeente-, bestuurs- als schoolniveau moeten de resultaten nog geanalyseerd worden. De resultaten van de enquete op onze school zullen daarna verwerkt worden in dit schoolplan Sterke punten. Onderwijs: a. De basisvakken (taal, rekenen) zijn bij ons, naast aandacht voor de sociaalemotionele vorming, sterk ontwikkeld. We verwachten binnen deze vakken niet van alle leerlingen hetzelfde, maar stimuleren wel dat leerlingen relatief de beste prestaties leveren. De begeleiding van leerlingen met leerproblemen richt zich met name ook op deze basisvaardigheden en de relatieve prestatieverbetering. b. We kennen op onze school een consistent schoolbeleid, hetgeen inhoudt dat het beleid, dat door alle betrokkenen in de school wordt uitgedragen, is gericht op aantoonbare vooruitgang. Leerlingenzorg: a. De zorgstructuur en het leerlingvolgsysteem op onze school hebben een hoog niveau. b. De zorg richt zich op zowel leer- als sociaal-emotionele problemen. c. In de afgelopen jaren hebben we veel tijd en energie gestoken in het opzetten van een leerlingvolgsysteem. We zijn er in geslaagd om verder te komen dan het alleen maar verzamelen van gegevens binnen het leerlingvolgsysteem. We maken een analyse op individueel- groeps- en schoolniveau. Op basis van deze analyse/diagnose stellen wij op alle niveaus concrete handelingsplannen op. Ons leerlingvolgsysteem is ook grotendeels geautomatiseerd (CITO-LVS.) Personeel en Organisatie: a. Binnen het team is ervaring en deskundigheid aanwezig. Het team heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een team van mensen dat een gezamenlijke verantwoordelijkheid voelt voor onze school. b. Op basis daarvan was het mogelijk om vanuit het team een deskundig middenmanage-ment te rekruteren: adjunctdirecteur, bouwcoördinatoren, intern begeleider (IB) en activiteitencoördinator computers (ICT-er). c. In het team heerst een goede sfeer en is de bereidheid aanwezig om met z n allen de schouders eronder te zetten. Dit gezamenlijk optreden is ook nodig voor alle zaken welke in de komende jaren op de school afkomen. Wij zullen moeten bepalen welke vernieuwingen voor onze school als geheel een meerwaarde hebben. d. Bij het team is de bereidheid aanwezig om vorm te geven aan adaptief onderwijs. Dit proces zal ook de komende jaren de rode draad vormen bij de schoolontwikkeling. g. De wijze waarop we als team functioneren is een sterk punt. We zijn collega s van elkaar: wij spreken elkaar aan op ons professioneel gedrag, wij stimuleren elkaar om het beste te geven, wij maken gebruik van elkaars kwaliteiten en kunnen ook af en toe gewoon gezellig met elkaar feest vieren. e. De overlegstructuur in de organisatie is goed geregeld. Er bestaat regelmatig overleg tussen de leraren over het onderwijs en de kinderen met respect voor ieders mogelijkheden en grenzen. Schoolplan Basisschool Sint-Lambertus, Gemonde 18

19 f. Het team voelt zich gezamenlijk verantwoordelijk, hetgeen betekent dat de individuele leerkrachten er niet alleen voor staan. g. Binnen het team bestaat een diversiteit aan deskundigheid en expertise. Kwaliteit wordt zoveel mogelijk gebundeld en optimaal benut. Teamleden krijgen taken en functies toebedeeld op basis van deze deskundigheid en expertise. h. De directie van de school is gericht op het begeleiden en ondersteunen van de leraren. i. Onze school werkt systematisch volgens vaste en heldere procedures en afspraken. Structuur, planmatigheid en continuïteit staan voorop. Beheer en Materieel: a. We kunnen werken in een modern, aan de eisen van de tijd aangepast gebouw. b. We kunnen werken met moderne onderwijsleerpakketten en hulpmiddelen. Ouders en omgeving: a. Alle betrokkenen binnen de school stellen zich open op naar de omgeving. b. Er is een grote betrokkenheid van de ouders bij het onderwijs Minder sterke punten. Onderwijs: a. Vernieuwingen worden vaak enthousiast opgepakt; er is steeds meer aandacht voor implementatie. Borging, als afsluiting van een doorgevoerde vernieuwing, blijft de aandacht vragen. b. Het expressieonderwijs, met name dans en drama dient nog verder ontwikkeld te worden. c. Met name in de overgang onderbouw/groep 3 dienen de werkwijzen nog beter op elkaar te worden afgestemd. d. De verantwoordelijkheid die leerlingen hebben voor de organisatie van hun eigen leerproces die past bij hun ontwikkelingsniveau moet nog verder ontwikkeld worden. Personeel en Organisatie: a. Hoewel het functioneren van het team een sterk punt is, vraagt het communicatieproces blijvend onze aandacht. De slogan Ruimte geven en ruimte nemen drukt uit, dat ieder ruimte moet krijgen en moet nemen, om gedachten en ideeën te verwoorden, zonder dat men zich persoonlijk voelt aangevallen of anderen onnodig kwetst. b. Niet elke leerkracht kan op dit moment al even goed uit de voeten met het omgaan met verschillen tussen de leerlingen. c. De gemiddelde leeftijd van het personeel ligt vrij hoog, hoewel de laatste jaren jonge collega s het team zijn komen versterken. Ouders en omgeving: a. De weg naar school is niet voor alle kinderen veilig Onze visie op onderwijs. De in de vorige paragrafen beschreven analyses, die vertaald zijn in kansen en bedreigingen, sterke en minder sterke punten leveren voldoende gegevens op om onze visie op onderwijs te beschrijven en plannen te ontwikkelen om onderwijs te verzorgen dat goed aansluit bij deze visie. Schoolplan Basisschool Sint-Lambertus, Gemonde 19

20 In het schooljaar is met het team een start gemaakt met het opnieuw formuleren van missie en visie. Dit heeft geleid tot het vaststellen van een aantal kernwaarden. Een deel van die kernwaarden is door deelgroepen van het team uitgewerkt en beschreven. Daarna zijn die kernwaarden door het hele team besproken, aangepast en vastgesteld. De uitgewerkte kernwaarden zijn: - gelukkig zijn - veiligheid en geborgenheid - autonomie - creativiteit De beschrijving van deze kernwaarden is verwerkt in onderstaande dimensies. In het schooljaar zullen andere kernwaarden op dezelfde wijze worden uitgewerkt en beschreven. We vinden het belangrijk om als team gezamenlijk te blijven werken aan missie en visie van ons onderwijs. Ook in de komende jaren zullen we hier aandacht aan blijven schenken. A. Levensbeschouwelijke dimensie. Het feit dat onze school een katholieke school is, betekent dat we belang hechten aan catechese en christelijke waarden op basis van gelijkheid en respect voor iedereen. Binnen de school is er regelmatig ruimte voor gebed en wordt er regelmatig gewerkt met catecheseprojecten. De manier waarop we met kinderen omgaan wordt bepaald door onze levensvisie, die ruimte laat voor ouders en kinderen met een andere of geen levensbeschouwing. Dat betekent dat ook niet-katholieke kinderen van harte welkom zijn op onze school. We proberen alle leerlingen respect bij te brengen voor de verschillen in geloofsbeleving en de eigenheid van de ander. We vinden het gevoel GELUKKIG ZIJN een kernwaarde voor ons onderwijs, zowel voor de kinderen als voor het team en alle overige betrokkenen bij ons onderwijs. Gelukkig zijn is voor ieder mens een puur innerlijke ervaring. Het heeft te maken met een diep gevoel van tevredenheid. Geluk kun je niet oproepen, geluk overkomt je als je er open voor staat. Een poging om geluk te forceren werkt alleen maar averechts. Geluk overkomt je niet ooit in de toekomst als je er nu voorbereidingen voor treft. Je kunt het alleen als een nu-moment beleven. Dan is het een ondeelbare ervaring die je volledige wezen in beslag neemt en geen plaats biedt aan andere affecten en aan rationele overwegingen. Als team proberen wij een harmonieuse omgeving te creëren, waarin wij ieder mens de kans bieden om gelukkig te zijn, ervan uitgaande dat ondanks alles wat geschreven is over gelukkig zijn, het een mysterie blijft. B. Maatschappelijke dimensie. We leven in een wereld die doorlopend in verandering is en zich ontwikkelt in een geïndividualiseerde wereld. Dat betekent dat wij de kinderen stimuleren om met elkaar samen te werken, te overleggen met elkaar, afspraken te maken en de zinvolheid van regels te onderkennen en na te leven. C. Pedagogische dimensie. Kinderen zullen in hun volwassenheid geconfronteerd worden met een wereld die van hen vraagt om te zoeken naar informatie, om bronnen te bevragen, informatie te analyseren, te luisteren etc. alvorens tot actie en probleemoplossing over te gaan. Dat vraagt om creatieve, gemotiveerde, zelfbewuste, onafhankelijke volwassenen die open staan voor hun omgeving. Om dat te bewerkstelligen willen we graag werken in een veilige en vertrouwde sfeer waarbinnen iedereen met plezier naar school gaat. Schoolplan Basisschool Sint-Lambertus, Gemonde 20

1. DE SCHOOL... 3 1.1. SKIPOS... 3 1.2. Identiteit... 3 1.3. Situering van de school... 4 1.4. Schoolgrootte... 4

1. DE SCHOOL... 3 1.1. SKIPOS... 3 1.2. Identiteit... 3 1.3. Situering van de school... 4 1.4. Schoolgrootte... 4 Inhoud 1. DE SCHOOL.... 3 1.1. SKIPOS... 3 1.2. Identiteit.... 3 1.3. Situering van de school.... 4 1.4. Schoolgrootte.... 4 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 5 2.1. Missie, uitgangspunten en prioriteiten....

Nadere informatie

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN 2011-2015 Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN Schoolplan basisschool Herman Jozef Inhoudsopgave 2 Schoolplan basisschool Herman Jozef

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1 Even voorstellen 1.1 Korte beschrijving van de school 4 1.2 Visie op uitgangspunten en doelen van de Laurentius Stichting 4 1.3 Onze visie op onderwijs 5 1.4 Kansen

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord

Inhoudsopgave. Voorwoord Inhoudsopgave Voorwoord 1. Visie op onderwijs 1.1 De school 1.2 Waar staan we als school voor 1.3 Wat willen we bereiken 1.4 Levensbeschouwelijke identiteit 2. Organisatie van het onderwijs 2.1 Jaargroepen

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2 0 1 3-2 0 1 4. Een fijne school waar onderwijs op 1 staat!

SCHOOLGIDS 2 0 1 3-2 0 1 4. Een fijne school waar onderwijs op 1 staat! Een fijne school waar onderwijs op 1 staat! SCHOOLGIDS 2 0 1 3-2 0 1 4 Basisschool.Willibrordus Kerkweg 1 Tel. 0742780314 E-mail:dir.willibrordus@konot.nl www.willibrordusdn.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Foto van het schoolgebouw SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Tel. 0451 512279 / 0541 532398 E-mail dir.drieeenheid@konot.n www.drie1.nl 2015-2019 Inhoud

Nadere informatie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie Voor Kanjers zorgzaam 2012 2016 Definitieve versie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Doelen van het plan.... 4 1.2 Functies van het plan.... 4 1.3 Procedure voor het opstellen en vaststellen van het plan....

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Waar Klimop voor staat... 7 2.1 Kernwaarden, missie en visie... 7 2.2 De katholieke identiteit van de school... 8 2.3 Onze prioriteiten... 9 3. Het onderwijs... 11 3.1 De organisatie

Nadere informatie

Voorwoord. Namens de Schooladviescommissie, Medezeggenschapsraad en het team van de Nicolaasschool,

Voorwoord. Namens de Schooladviescommissie, Medezeggenschapsraad en het team van de Nicolaasschool, R.K. Nicolaasschool Schoolgids 2014/2015 Onze school geeft je de ruimte om te groeien! Voorwoord Dit is de schoolgids van de Nicolaasschool voor Katholiek onderwijs. Het is een gids waarin u kunt lezen

Nadere informatie

RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen. Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl

RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen. Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl Versie 31 maart 2014 Schoolgids sjabloon Konot Inhoud Schoolgids Schoolgids

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Schoolgids B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Woord vooraf Met veel plezier presenteren wij u onze schoolgids. U vindt hierin praktische informatie, maar ook achtergronden

Nadere informatie

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de De Veldkamp... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl OBS DE SCHALM / 2 Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181 Postcode: 3072 NS Telefoon: 010-4858393 E-mail: info@obsdeschalm.nl Website: www.obsdeschalm.nl Locatiedirecteur

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 INLEIDING Voor u ligt het schoolplan van Bs. KlimWijs. Bs. KlimWijs is, samen met de kernpartners Peuterplaza Spaaihoef en Korein Kinderplein Cluselaan, onderdeel van het Spilcentrum

Nadere informatie

Schoolplan 2012-2015 Basisschool De Tovertuin Sittard Stichting Kindante

Schoolplan 2012-2015 Basisschool De Tovertuin Sittard Stichting Kindante Schoolplan 2012-2015 Basisschool De Tovertuin Sittard Stichting Kindante 1 Schoolplan 2012-2015 Basisschool De Tovertuin Sittard Stichting Kindante INHOUDSOPGAVE Pagina Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Karakter,

Nadere informatie

Ibs Al-Qoeba Schoolplan 2012-2016

Ibs Al-Qoeba Schoolplan 2012-2016 Ibs Al-Qoeba Schoolplan 2012-2016 Lees/leer in de naam van de Heer die je heeft geschapen (de Koran) Bevoegd gezag: Stichting Islamitisch Onderwijs I Q R A Brinnummer 27 PC Administratienummer 40389 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Jan Roothaanschool Graaf Florislaan 18 8312 AX Creil 0527-274242 www.jan-roothaanschool.nl kbsjanroothaanschool@aves.

Schoolgids 2014-2015. Jan Roothaanschool Graaf Florislaan 18 8312 AX Creil 0527-274242 www.jan-roothaanschool.nl kbsjanroothaanschool@aves. Schoolgids Jan Roothaanschool Graaf Florislaan 18 8312 AX Creil 0527-274242 www.jan-roothaanschool.nl kbsjanroothaanschool@aves.nl Voorwoord Naar de basisschool een belangrijke stap in het leven van een

Nadere informatie

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1.

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1. SCHOOLGIDS RK Basisschool Bernardus 2013 2014 Hoflaan 6 7597 LS Saasveld Tel. 074 3494327 Fax. 074 3494697 E-mail dir.bernardus@konot.nl www.bernardussv.nl 2014-2015 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie

RK Basisschool de Wendakker Zandhorstlaan 95 7576 VR Oldenzaal. Tel. 0541 517584 E-mail dir.wendakker@konot.nl www.wendakker.nl

RK Basisschool de Wendakker Zandhorstlaan 95 7576 VR Oldenzaal. Tel. 0541 517584 E-mail dir.wendakker@konot.nl www.wendakker.nl RK Basisschool de Wendakker Zandhorstlaan 95 7576 VR Oldenzaal Tel. 0541 517584 E-mail dir.wendakker@konot.nl www.wendakker.nl 1 Inhoud Schoolgids van de Wendakker Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1

Nadere informatie

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur Directie Bestuur Inspectie Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur directie@desterrenwachter.nl Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar van de inspectie van het onderwijs tel: 072-5147830

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2 0 1 8. Sint Plechelmusschool. Plechelmusstraat 9 7587 AL De Lutte. Tel. 0541-551507 Email: dir.plechelmus@konot.

SCHOOLGIDS 2014-2 0 1 8. Sint Plechelmusschool. Plechelmusstraat 9 7587 AL De Lutte. Tel. 0541-551507 Email: dir.plechelmus@konot. Sint Plechelmusschool Plechelmusstraat 9 7587 AL De Lutte. Tel. 0541-551507 Email: dir.plechelmus@konot.nl SCHOOLGIDS 2014-2 0 1 8 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de St. Plechelmusschool De Lutte... 3

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2015-2016

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2015-2016 SCHOOLGIDS Schooljaar 2015-2016 Voorwoord 4 De Achthoek pijlers 5 De Achthoek algemeen 7 De organisatie van ons onderwijs 9 De schooltijden 9 De groepsindelingen en de voorzieningen 10 De werkwijze en

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

VEGHEL. Katholieke Basisschool De Bunders. De Langedonk 1 5467 CV Veghel. Tel. 0413-36 64 24. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov.

VEGHEL. Katholieke Basisschool De Bunders. De Langedonk 1 5467 CV Veghel. Tel. 0413-36 64 24. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov.nl VEGHEL Katholieke Basisschool De Bunders De Langedonk 1 5467 CV Veghel Tel. 0413-36 64 24 katholieke basisschool De Bunders Veghel, schoolgids versie augustus

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Basisschool De Tweestroom Altforst, september 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave ----------------------------------------------------------------------------------------- 1 1. Inleiding

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. De Korenbloem 2 6021 LW Budel Tel.: 0495 491933 Email: infodeschatkist@skozok.nl Website: www.bsdeschatkist.

SCHOOLGIDS 2014-2015. De Korenbloem 2 6021 LW Budel Tel.: 0495 491933 Email: infodeschatkist@skozok.nl Website: www.bsdeschatkist. SCHOOLGIDS 2014-2015 De Korenbloem 2 6021 LW Budel Tel.: 0495 491933 Email: infodeschatkist@skozok.nl Website: www.bsdeschatkist.nl 2 INHOUDSOPGAVE: Bladzijde Titelblad 1 Inhoudsopgave 2 Een woord vooraf

Nadere informatie