SCHOOLPLAN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLPLAN 2007-2011"

Transcriptie

1 SCHOOLPLAN Basisschool Sint-Lambertus St. Lambertusweg 112 Gemonde : : : directeur : P.M.J.P. Lathouwers adjunct-directeur : G.M.M. van der Rijt Kenm.: Schoolplan2007

2 Inhoud Voorwoord Doelen van het schoolplan Inleiding Doelen en functies van het plan Het schoolplan als instrument binnen de beleidscyclus Procedure voor het opstellen en vaststellen van het plan Verwijzingen Bronnen Evaluatie van het plan Tenslotte Schoolbeschrijving Korte beschrijving van onze school De schoolorganisatie Organogram Intern overleg en communicatie De groepering Regels en afspraken De rol van ouders in de school De opdracht van de school De missie van onze school Onze belangrijkste kansen en bedreigingen Kansen Bedreigingen Onze belangrijkste sterke en minder sterke punten Sterke punten Minder sterke punten Onze visie op onderwijs Onze algemene beleidsvoornemens Prioritering van beleidsvoornemens Onderwijskundige beleid Doelstellingen en uitgangspunten De Wet op het primair Onderwijs De kerndoelen Eigen accenten Vak- en vormingsgebieden De ordening van de onderwijsinhouden Werkwijze in de kleutergroepen Rooster Lichamelijke oefening Nederlandse taal Engelse taal Rekenen en wiskunde Aardrijkskunde Geschiedenis Natuur en techniek Mens en samenleving Tekenen Handvaardigheid Muziek Godsdienstonderwijs Sociaal-emotionele vorming Zorg voor de leerling Schoolplan Basisschool Sint-Lambertus, Gemonde 2

3 Weer Samen Naar School (WSNS) en de zorg voor onze leerlingen De zorg voor kinderen op onze school Voorzieningen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften Personeelsbeleid Inleiding Doelen van het personeelsbeleid Formatiebeleid algemeen Functioneringsgesprekken/loopbaangesprekken Beoordelingsgesprekken Taakbeleid Mobiliteit en outplacement Professionalisering Scholing Werving en selectie Begleiding en ondersteuning Ontslag Arbeidsdeelname allochtonen Evenredige vertegenwoordiging vrouwen in de schoolleiding Kwaliteitszorg Inleiding Wat verstaan wij onder kwaliteitszorg? Waarom kwaliteitszorg? Een integrale benadering De kwaliteitskringloop Kwaliteitsregistratie Overige beleidsterreinen Het algemeen strategisch beleid Veiligheid Klachtenregeling Het financieel beleid en beheer Huisvesting Schoolplan Basisschool Sint-Lambertus, Gemonde 3

4 Voorwoord. Gemonde, Voor u ligt het schoolplan van basisschool Sint-Lambertus te Gemonde. Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de school de hoofdlijnen van het beleid beschrijft en de punten voor verbetering voor de komende periode aangeeft. Daarmee heeft het schoolplan 2 belangrijke functies: 1. Beschrijving van bestaand beleid. 2. Het aangeven van nog te ontwikkelen beleid in de komende vier jaar. In de inleiding wordt uitgebreider ingegaan op de doelen en functies van het plan en geven we aan dat het schoolplan een instrument is binnen de totale beleidscyclus. Het schoolplan heeft een geldigheidsduur van 4 jaar. Het is door het bestuur vastgesteld voor de periode tot Het plan is samengesteld door de directie in samenwerking met de bouwcoördinatoren en de intern begeleider. Wij vinden het belangrijk dat het schoolplan in ontwikkeling blijft, zodat het veel meer dan bij het schoolwerkplan het geval was, een sturend instrument zal zijn met betrekking tot de ntegrale beleidsvorming op onze basisschool. Dat willen we enerzijds bereiken door jaarlijks aan het begin van het schooljaar een jaarplan te presenteren, waarin de uitgewerkte plannen voor dat betreffende schooljaar worden beschreven en anderzijds door op het einde van het schooljaar in een jaarverslag het voorgaande schooljaar te evalueren en op basis daarvan de plannen bij te stellen. We hopen dat op deze wijze het schoolplan een dynamisch instrument blijft. Uiteraard houden wij ons graag aanbevolen voor opmerkingen. Namens het personeel van basisschool Sint-Lambertus, Pieter Lathouwers, dir. Schoolplan Basisschool Sint-Lambertus, Gemonde 4

5 1. Doelen van het schoolplan Inleiding Dit schoolplan van basisschool Sint-Lambertus geeft de huidige stand van zaken weer op onze school en schetst een beeld van de huidige situatie en de voorgestelde schoolontwikkeling voor de periode augustus 2007 tot augustus Door dit te beschrijven in een plan willen we in samenhang met de schoolgids onze ouders duidelijkheid bieden en verantwoording afleggen naar ons bevoegd gezag, de Stichting voor Katholiek en Interconfessioneel Onderwijs in de gemeente Sint Michielsgestel, de overheid en overige maatschappelijke geledingen. Door in te gaan op de vragen: waar staan we als school in 2007 waar willen we naar toe in 2011 hoe komen we daar willen we in dit plan de volgende doelen realiseren: Als school (bestuur, directie, team en medezeggenschapsraad) vastsstellen wat voor de periode voor basisschool Sint-Lambertus de richtingen zijn, waarin we ontwikkelend en vernieuwend bezig zijn op de gebieden van het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid, het financieel en materieel beleid, de zorg voor kwaliteit, het beleid t.a.v. organisatie en communicatie en van deze beleidsterreinen een samenhangend geheel maken Doelen en functies van het plan. Het schoolplan is in eerste instantie bedoeld voor de school zelf. De eigen situatie wordt in kaart gebracht, er wordt nagedacht over doelstellingen en prioriteiten en dat geeft houvast bij processen in de school die gericht zijn op kwaliteitsverbetering. Het schoolplan heeft op deze wijze de functie van planningsdocument. Het werken aan het schoolplan zorgt voor het op gang brengen en houden van een voortdurende dialoog over de kwaliteit van het onderwijs en het onderwijsbeleid op school. Het schoolplan is ook bedoeld als verantwoordingsdocument aan de overheid. De inspectie zal het schoolplan beoordelen en toetsen aan de praktijk. Het schoolplan zal het uitgangspunt vormen voor de planning per schooljaar. Het schoolplan is een sturend en coördinerend instrument binnen een systeem van kwaliteitszorg. Het schoolplan is een beleidsgericht document, waarin de school het integrale schoolbeleid beschrijft voor de komende periode van 4 jaar. Daarmee is het een planningsinstrument voor de middellange termijn. Het schoolplan speelt een belangrijke rol in een continu verbeteringsproces van de school, waarin gezamenlijk, geleidelijk en stapsgewijs wordt gewerkt aan het bereiken van gestelde doelen. Schoolplan Basisschool Sint-Lambertus, Gemonde 5

6 1.3. Het schoolplan als instrument binnen de beleidscyclus. Het schoolplan speelt een essentiële rol in een continue verbeteringsproces van de school, waarin gezamenlijk, geleidelijk en stapsgewijs wordt gewerkt aan het bereiken van gestelde doelen. Telkens worden verbeteractiviteiten in verband gebracht met specifieke resultaten, zodat zichtbaar wordt welke activiteiten tot welke resultaten leiden. Het schoolplan komt in onze visie op kwaliteitszorg tot stand in samenhang met: het jaarplan, het jaarverslag en de schoolgids. Het uit te voeren beleid wordt jaarlijks geconcretiseerd in een jaarplan. Het uitgevoerde beleid wordt verantwoord in een jaarverslag voor intern gebruik en een schoolgids voor de ouders. De verplichting om een schoolplan te maken kan worden benut als een gelegenheid om de eigen doelstellingen te verhelderen. Met name zijn dat een meer beleidsmatige aanpak van de kwaliteitszorg en een systematischer aanpak van het algehele schoolbeleid. Het schoolplan wordt op die manier een kerndocument in het beleidsproces. Vooral wanneer vanuit het schoolplan de andere beleidskeuzen gestuurd gaan worden. Samenhang in de opzet van de beleidsvorming is essentieel. Daarbij gaat het enerzijds om de samenhang tussen alle beschreven beleidsterreinen, anderzijds gaat het om de cyclische samenhang. In de beleidscyclus zien we de cyclus terug die kenmerkend is voor leren binnen organisaties. Dit proces bestaat een aantal fasen: Voorbereidingsfase: De beleidskeuzen worden voorbereid door een oriëntatie op een aantal bronnen, waaronder de evaluatiegegevens in het jaarverslag. Het opstellen van een schoolplan vindt plaats op basis van het stellen van prioriteiten, het rekening houden met uitvoeringscondities en het bepalen van financiële, materiële en personele mogelijkheden en beperkingen. Planningsfase: Na besluitvorming is het schoolplan de basis voor het jaarlijkse werkplan = jaarplan, waarin een aantal concrete doelen en activiteiten voor het komende jaar zijn vastgelegd. Uitvoeringsfase: Het jaarplan wordt uitgevoerd zoals afgesproken. De schoolleiding controleert en bewaakt de voortgang. Evaluatiefase: Zowel de uitkomsten als het uitvoeringsproces van het jaarplan worden geëvalueerd. De evaluatiegegevens en de conclusies die men daaruit heeft getrokken, worden weergegeven in het jaarverslag en in de schoolgids. Eventueel vindt bijstelling plaats van het schoolplan. Met deze laatste fase is de beleidscyclus rond. Het (bijgestelde) schoolplan en de uitkomsten van het jaarverslag vormen de basis voor een nieuw op te stellen werkplan. Deze cyclus zien we terug in onderstaand schema: Schoolplan Basisschool Sint-Lambertus, Gemonde 6

7 Schoolplan voor 4 jaar Meerjarenbeleidsplan Jaarplan Jaarplan Jaarplan Jaarplan Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Schoolgids Schoolgids Schoolgids Schoolgids 1.4. Procedure voor het opstellen en vaststellen van het plan. Het schoolplan is in de periode januari t/m juli 2007 samengesteld door een werkgroep, bestaande uit Pieter Lathouwers, directeur van onze school, Ger van der Rijt, adjunctdirecteur en tevens coördinator bovenbouw, Bernadette v.d. Meijden, coördinator onderbouw en Hannie Buenen, Intern Begeleider. Op bestuursniveau zijn belangrijke gegevens aangeleverd door de algemeen directeur, de Commissie Personele Zaken en Financiële en Materiële Zaken van SKIPOS. De medezeggenschapsraad is steeds op de hoogte gehouden van de vorderingen. Na voltooiing heeft de medezeggenschapsraad ingestemd met het schoolplan, waarna het schoolbestuur het plan in juli 2007 heeft vastgesteld Verwijzingen. In dit schoolplan zal regelmatig verwezen worden naar andere documenten die op onze school gebruikt worden. a. De schoolgids. b. De groepsmappen A t/m F. c. Handboek Afspraken. d. Map teamvergaderingen. e. Het SKIPOS-handboek f. ARBO-beleidsplan g. Diversen. A. De schoolgids. De schoolgids bestaat uit twee delen: Deel A met daarin algemene informatie. Ouders kunnen in dit deel lezen over: - de organisatie van het onderwijs en de ontwikkelingen; - wat ouders van onze school kunnen verwachten en wat onze school voor ouders en kinderen kan betekenen; - de zorg voor de kinderen; - de resultaten van het onderwijs. Deel A wordt verspreid onder ouders, waarvan voor het eerst kinderen op onze school komen. Schoolplan Basisschool Sint-Lambertus, Gemonde 7

8 De overige ouders kunnen jaarlijks inschrijven voor een vernieuwd deel A. Meer praktische zaken betreffende een schooljaar staan in deel B van de schoolgids die jaarlijks wordt aangepast en onder alle ouders verspreid wordt. B. De groepsmappen A t/m F. In elke groep van de school wordt er gewerkt met enkele groepsmappen: Groepsmap A: Algemeen. In deze map zijn o.a. opgenomen: leerlingoverzichten, adresgegevens, absentielijsten, roosters, planningen, cijferlijsten, logboeken etc. Groepsmap B: Leerlingvolgsysteem. In deze map worden de groepsoverzichten opgenomen van ondersteunende organisaties van afgenomen methode-onafhankelijke toetsen. Groepsmap C: Individueel leerlingendossier. In deze map is per leerling het individueel dossier opgenomen. Naast algemene gegevens bevat het dossier ook toetsgegevens, onderzoeksverslagen, handelingsplannen, afspraken met ouders etc. Groepsmap D: Rapportage/toetsoverzichten In deze map zitten cijferlijsten, rapportoverzichten en een overzicht van de methodeonafhankelijke toetsen. Groepsmap E: Toetsen In deze map zit de toetskalender, een toetsoverzicht en gebruiksmaterialen van diverse toetsen. Groepsmap F: Handelingsplannen In deze map zitten Individuele en groepshandelingsplannen. C. Handboek Afspraken. Afsprakenlijst I: Algemeen, huishoudelijk, organisatorisch. In deze map zijn allerlei algemene, huishoudelijke en organisatorische afspraken opgenomen die van belang zijn voor het goed functioneren van de school en de leerkracht in de school. Afsprakenlijst II: Onderwijsinhoudelijk. In deze afsprakenlijst worden per vak/vormingsgebied afspraken opgenomen, die met name van belang zijn voor het lesgeven. Elk personeelslid beschikt over deze mappen. D. Map teamvergaderingen. Elk personeelslid beschikt over een map waarin agenda s, notulen en notities van teamvergaderingen kunnen worden opgeborgen. De school werkt met de volgende 4-wekelijkse vergadercyclus: A- vergadering: algemeen, huishoudelijk, organisatorisch. B- vergaderingen in bouwgroepen: onderbouw en bovenbouw. C- vergaderingen die betrekking hebben op vernieuwingsonderwerpen. D- leerlingbesprekingen die per groep (leerkracht en IB-er) en per bouw plaatsvinden. E. Het SKIPOS-handboek. Een handboek, samengesteld op bestuurniveau, met daarin: - beleidsdocumenten - formulieren en modellen - procedures en afspraken welke zijn ondergebracht onder de volgende categorieën: - Algemene zaken - Materiële en financiële zaken - Onderwijskundige zaken, waaronder WSNS Schoolplan Basisschool Sint-Lambertus, Gemonde 8

9 - Personele zaken F. ARBO-beleidsplan. Het plan, dat aan de hand van een risico-inventarisatie en evaluatie is opgesteld, en het beleid verwoord aangaande de volgende items: - veiligheid en gezondheid - welzijn - agressie, geweld en seksuele intimidatie - verzuim - bedrijfshulpverlening G. Diversen. - Overzicht materialen documentatiecentrum. - Overzicht materialen orthotheek. - Overzicht toetsmaterialen e.d Bronnen. Bij het maken van dit schoolplan zijn de volgende bronnen gebruikt: 1. Schoolplan Rapport periodiek kwaliteitsonderzoek (inspectierapport juni 2006) 3. Resultaten van het kwaliteitsinstrument (KMPO) dat in mei 2007 is afgenomen Evaluatie van het plan. Elk schooljaar evalueren we in het team dat deel van het schoolplan dat beschrijft, wat we in het betreffende jaar wilden realiseren. De opbrengst van deze evaluatie gebruiken we bij het opstellen van een aangepast veranderingsplan voor het daarop volgendeschooljaar. Wijzigingen in het schoolplan zullen als bijlagen bij het schoolplan worden opgenomen. In 2011 zullen alle tussentijdse veranderingen en aanpassingen in de tekst van het nieuw te formuleren schoolplan worden opgenomen Tenslotte. We zien het schoolplan als een kwaliteisdocument waarin ons beleid wordt geformuleerd en vastgesteld. We streven er naar ons plan een levend document te laten zijn: een plan dat verfijnd kan worden, een plan door alle medewerkers gedragen, een leesbaar plan, een plan dat jaarlijks geëvalueerd wordt of de gestelde doelen zijn gehaald. Schoolplan Basisschool Sint-Lambertus, Gemonde 9

10 2. Schoolbeschrijving Korte beschrijving van onze school. Basisschool St. Lambertus is een katholieke school, die is gevestigd aan de Sint- Lambertus-weg 112 in het dorp Gemonde, dat tot de gemeente Sint-Michielsgestel behoort. Onze basisschool wordt bestuurd door de Stichting voor Katholiek en Interconfessioneel Primair Onderwijs in de gemeente Sint-Michielsgestel (SKIPOS). Tot het bestuur behoren 8 katholieke en 1 interconfessionele basisschool in de gemeente Sint-Michielsgestel. Het bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor het onderwijs op de 9 scholen. De directeuren vormen een managementteam en werken samen met de algemeen directeur aan de beleidsvoorbereiding en uitvoering. Deze beleidsvoering betreft dan vooral de zaken die voor alle scholen gelden (bovenschools beleid). De directie van de school bestaat uit de directeur P. Lathouwers en de adjunct-directeur G. v.d. Rijt. De school is gehuisvest in een gebouw, waarvan het hoofdgedeelte is gebouwd in Uitbreidingen hebben plaatsgevonden in 1957, 1979, 1985 en In 1995 is het gebouw volledig gerenoveerd. In 2000 is er een 10 e lokaal bijgebouwd. Daarna is ook de hal uitgebreid. Een combinatie met nieuwe huisvesting van de peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang is met ingang van schooljaar gerealiseerd. Naast de school bevindt zich een sportzaal De Viersprong (1983). In Gemonde is onze school de enige school. Dat betekent dat vrijwel alle kinderen onze school bezoeken. De kinderen die onze school bezoeken komen uit Gemonde, maar ook uit de buitengebieden die grenzen aan Boxtel, Sint-Michielsgestel, Schijndel en Sint- Oedenrode. De school telt ongeveer 229 (teldatum van 1 oktober 2006) tot 246 (juni 2007) leerlingen en het leerlingenaantal zal de komende jaren ongeveer hetzelfde blijven. De prognoses wijzen uit dat er na 2011 een daling van het aantal leerlingen zal plaatsvinden. Voor nadere informatie verwijzen we naar het rapport dat in opdracht van de gemeente is opgesteld door Planning Verband Groningen BV in het kader van het Integraal Huisvestingsplan (IHP), november Om onderwijsachterstanden te bestrijden worden kinderen op het moment van inschrijving gewogen. De nieuwe gewichtenregeling, die vanaf 1 augustus 2006 geldt, kent twee gewichten 0,3 en 1,2. Het opleidingsniveau van de ouders is bepalend voor het toekennen van een gewicht. Wanneer veel kinderen een gewicht wordt toegekend kan een school extra middelen krijgen om onderwijsachterstanden te bestrijden. Het aantal kinderen dat een gewicht wordt toegekend is op onze school zo gering (± 12%), dat geen extra middelen worden toegekend. Het beleid van de gemeente is er op gericht, dat in de dorpen waar één school aanwezig is, deze zal worden gehandhaafd, ook al daalt het aantal leerlingen onder de ideale schoolgrootte van 250 leerlingen die de gemeente momenteel hanteert. Elk van de 9 scholen blijft zelfstandig en behoudt haar eigen gezicht. Schoolplan Basisschool Sint-Lambertus, Gemonde 10

11 Het schoolbestuur is met 4 andere schoolbesturen in de omgeving (SKOSO Sint- Oedenrode, SKOPOS - Schijndel, De Leijstroom Vught en Sint Christoffel Boxtel) een samenwerkingsovereenkomst aangegaan (Dommelnetwerk) om te komen tot meer doelgerichtheid, doelmatigheid en synergie ten aanzien van zaken als onderwijskundig, financieel, personeel en materieel beleid De schoolorganisatie Organogram. Onze school wordt geleid door de schoolleiding, bestaande uit de directeur en de adjunct-directeur. Daarnaast werken we op school met 2 bouwcoördinatoren: coördinator onderbouw en coördinator bovenbouw. Als we spreken over adjunct-directeur en bouwcoördinatoren dan betreft het lijnfuncties. Het adjunctschap is een functie. Invulling van het bouwcoördinatorschap vindt plaats op basis van taakdifferentiatie. Dat geldt ook voor de volgende staftaken: - Interne begeleider. - Remedial-teacher. - ICT-er. De taakinvulling van directeur, adjunct-directeur, bouwcoördinatoren, IB en ICT-er is opgenomen in de afsprakenmap I. Algemeen, huishoudelijk, organisatorisch Intern overleg en communicatie. Team: Op onze school is er wekelijks een vergadering en werken we met een vergadercyclus van 4 weken: A. Teamvergadering: Algemeen, huishoudelijk, organisatorisch. B. Bouwgroepen: Onderbouw en bovenbouw C. Vernieuwingsonderwerpen. Soms met begeleiding externen D. Leerlingbesprekingen: Leerkracht en IB-er of per bouw Van alle vergaderingen worden notulen gemaakt en verspreid onder alle teamleden. Op gezette tijden worden de besluiten en afspraken opgenomen in de afsprakenlijsten. Onderwijskundig managementteam: Het onderwijskundig managementteam bestaat uit: - directeur - adjunct-directeur - bouwcoördinatoren - IB Het onderwijskundig managementteam, ook wel regiegroep genoemd, vergadert ongeveer één keer per 2 weken. Overleg schoolleiding. Directeur en adjunct-directeur bespreken frequent de gang van zaken. De directeur overlegt daarnaast regelmatig met de bouwcoördinatoren individueel en met de IB. Schoolplan Basisschool Sint-Lambertus, Gemonde 11

12 De groepering. Binnen onze school wordt gewerkt met groepen waarin de leerlingen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar zitten. We noemen dat het leerstofjaarklassensysteem. In de kleutergroepen zitten kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar. De ervaring leert ons dat dit voor de kinderen van die leeftijd zowel pedagogische als didactische voordelen heeft. Langzaam maakt het klassikale systeem plaats voor een organisatie binnen de groep, waarin steeds meer zelfstandig gewerkt wordt, waarin verschillende manieren van instructie plaatsvinden, waar kinderen die wat meer aandacht nodig hebben aan de instructietafel geholpen worden, maar ook waarin de leerlingen die snel met iets klaar zijn en de stof beheersen, verdiepende stof op hun niveau krijgen aangeboden. Dat betekent dus, dat niet op alle momenten de kinderen met hetzelfde bezig zijn, maar dat steeds meer rekening gehouden wordt met de verschillen tussen kinderen. De school schenkt binnen de jaargroep dus veel aandacht aan het individuele kind. Naarmate de leeftijd van het kind vordert, gaat het spelende en ontdekkende leren langzaam plaatsmaken voor het meer gestructureerde leren Regels en afspraken. Op onze school wordt gewerkt met een aantal regels en afspraken. A. Regels en afspraken leerkrachten en kinderen: - Op schoolniveau zijn er regels en afspraken vastgesteld. Daarin wordt o.a. aandacht besteed aan: speelplaatsgebruik, naar binnen- en buitengaan, pauze, toiletbezoek, schoolmelk, surveillance, overblijven, orde, netheid, hygiëne, veiligheid etc. - Klassenregels: Elke leerkracht heeft voor de eigen groep specifieke regels vastgesteld: te denken valt aan: bidden, eten en drinken in de klas, toiletbezoek, taken van leerlingen, materialen opbergen, jarigen, huiswerk etc. B. Regels en afspraken voor de ouders: De regels die gelden voor de ouders zijn opgenomen in: - De schoolgids: Beknopt zijn hier algemene informatie en regels opgenomen. De schoolgids wordt jaarlijks aan nieuwe ouders verstrekt. De overige ouders krijgen op verzoek een exemplaar. - Het jaarboekje: In deze gids wordt relevante informatie en afspraken over een schooljaar opgenomen. Alle ouders krijgen jaarlijks deze schoolgids. C. Regels en afspraken voor leerkrachten: In de teamvergaderingen worden met elkaar veel besluiten genomen en afspraken gemaakt. Deze afspraken worden regelmatig opgenomen in de afsprakenlijsten c.q. afsprakenmappen. We werken met 2 afsprakenmappen: - I Afspraken algemeen, huishoudelijk, organisatorisch. Hierin zijn afspraken opgenomen zoals: administratieve procedures, orde, netheid, hygiëne, veiligheid, energiebesparing, speelplaatsgebruik, surveillance, ouders, logopedie, schoolarts, festiviteiten, buitenschoolse activiteiten, schoolbibliotheek, documentatiecentrum, etc. Schoolplan Basisschool Sint-Lambertus, Gemonde 12

13 - II Onderwijsinhoudelijk. Hierin zijn per vak/vormingsgebied specifieke afspraken vastgelegd. Ook de procedure zorgverbreding is hier o.a. in opgenomen. D. Afspraken schoolleiding. De afspraken van de schoolleiding, worden opgenomen in een speciale map. Daarin worden onder meer opgenomen: draaiboek bij vervanging van de directie, onderlinge taakverdeling van de schoolleiding De rol van ouders in de school. School en gezin staan samen voor de taak de kinderen op te voeden. De kinderen vallen onder de gezamenlijke zorg en verantwoording van school en ouders. Wij hechten daarom aan een goed contact tussen school en ouders. Dat contact moet rechtstreeks, open en eerlijk zijn. Ouders verwachten een goede begeleiding van uw kind vanuit de school. De school verwacht van ouders dat ze bij de school betrokken zijn en de school steunen. Mochten er vragen of problemen zijn, dan kunnen ouders altijd naar school komen. Betreft het een probleem over hun kind of over de leerstof, dan kunnen ze rechtstreeks contact opnemen met de groepsleerkracht. Over algemene zaken kunnen ze contact opnemen met de schoolleiding. A. Informatievoorziening aan ouders. De school houdt ouders op de hoogte van allerlei wetenswaardigheden d.m.v.: de schoolgids met algemene informatie het jaarboekje met informatie over een schooljaar diverse informatiebrochures het informatiebulletin; 5 x per jaar informatiebrieven de website het schoolplan met jaarplan en jaarverslag B. Inspraak. De medezeggenschapsraad (MR). Onze school heeft een medezeggenschapsraad die bestaat uit een personeelsgeleding (3 leden) en een oudergeleding (3 leden). De ouders kiezen de afgevaardigden om zitting te nemen in de MR. Indien er verkiezingen zijn, krijgen alle ouders daar informatie over. De directeur van de school staat als adviseur de MR terzijde en vertegenwoordigt het schoolbestuur in een aantal besprekingen. De MR dient als overlegorgaan het schoolbestuur instemming of advies te verlenen met betrekking tot allerlei inhoudelijke, beleidsmatige en praktische onderwerpen, de school betreffende. De bevoegdheden van de MR staan beschreven in het medezeggenschapsreglement. Een nieuwe versie van het reglement wordt binnenkort vastgesteld. Schoolplan Basisschool Sint-Lambertus, Gemonde 13

14 De vergaderingen van de MR zijn openbaar en worden bekend gemaakt in het informatie-bulletin. De Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Onderwerpen die van belang zijn voor alle scholen van ons bestuur, worden besproken in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR zitten vertegenwoordigers van leerkrachten en ouders van de verschillende scholen. Oudercomité (OC). Het oudercomité tracht in algemene zin de betrokkenheid van de ouders bij de school te bevorderen. Het levert een actieve bijdrage aan het schoolgebeuren o.a. door het adviseren van de MR, maar ook door het organiseren van diverse vieringen en evenementen en het assisteren bij werkzaamheden op school. Het oudercomité werkt met een huishoudelijk reglement. Om de twee jaar is er aan het begin van het schooljaar een Algemene Ouderavond, waarop ook de verkiezingen voor nieuwe leden plaatsvinden. Het oudercomité werkt ook met klassenouders, die speciaal belast zijn met taken voor een bepaalde groep. C. Ouderactiviteiten. Voor ouders zijn er buiten de MR en OC nog meer mogelijkheden om deel te nemen aan het onderwijsgebeuren in onze school. Te denken valt aan: Begeleiding en assistentie bij activiteiten binnen de school: documentatiecentrum/schoolbibliotheek vieringen feesten Begeleiding en assistentie bij activiteiten buiten de school: schoolreisje sporttoernooien excursies schoolverlatersdagen de verkeersveiligheid (verkeersbrigadiers) D. Oudercontacten. Algemene ouderavonden: In het begin van het schooljaar is er voor de hele school een zgn. inloopavond en voor elke groep een kennismakingsbijeenkomst. Het oudercomité organiseert één keer in de twee jaar aan het begin van het jaar een Algemene Ouderavond, waarop vaak een spreker wordt uitgenodigd. De parochie organiseert informatieavonden over de Eerste Communie en het Vormsel. In januari wordt er voor groep 8 een voorlichtingsavond georganiseerd over de schoolkeuze voortgezet onderwijs. Schoolplan Basisschool Sint-Lambertus, Gemonde 14

15 Individuele ouderavonden (10-minutengesprekken): In alle groepen vindt er twee keer per jaar een individuele ouderavond (10- minutengesprek) plaats. Deze 10-minutengesprekken volgen op het meegeven van het rapport. Huisbezoeken vinden in de onderbouw plaats in overleg en indien noodzakelijk. 3. De opdracht van de school 3.1. De missie van onze school. Wij willen de volgende missie uitdragen en in de dagelijkse praktijk vorm geven. Basisschool Sint-Lambertus is een school met voor de toekomst! Hiermee willen we zeggen dat: we de kinderen op hun weg naar zelfstandigheid met liefde en zorg willen omringen; we als school een lerende organisatie zijn; flexibel en voortdurend bezig met het verbeteren van ons onderwijs Onze belangrijkste kansen en bedreigingen. Aangezien het schoolplan ook een beschrijving dient te geven van het voorgenomen beleid is het nodig goed om je heen te kijken. De school vormt immers geen eilandje in de maatschap-pij. Allerlei veranderingen in de omgeving van de school beïnvloeden het leven in de school. Daarnaast is het bij het uitzetten van de koers noodzakelijk om een goed beeld te hebben van de sterke en zwakke kanten van de school zelf. De werkgroep die het schoolplan heeft samengesteld, heeft door een interne en externe analyse onderstaand (niet limitatief) overzicht gemaakt van de kansen en bedreigingen voor de komende jaren. De externe analyse richt zich dus op de huidige en toekomstige onderwijskundige en maatschappelijke ontwikkelingen. Doel hiervan is het creëren van een helder beeld van wat deze omgeving vraagt van het onderwijs, voor zover dat van belang is voor de school. De analyse levert met name een overzicht van kansen en bedreigingen op. In de volgende paragraaf bespreken we de interne analyse. De interne analyse levert een overzicht op van sterke en minder sterke punten binnen het team en de school Kansen. De belangrijkste kansen voor onze school: Landelijke ontwikkelingen: De lumpsum financiering geeft de overheid bestedingsvrijheid aan scholen. Schoolbesturen krijgen een bepaald bedrag en maken zelf uit hoe ze dat besteden. Zo kunnen scholen hun beleid en onderwijs beter afstemmen op de situatie op en rond de school. Schoolplan Basisschool Sint-Lambertus, Gemonde 15

16 Speerpunten uit het lokaal onderwijsbeleid: De gemeente Sint-Michielsgestel heeft in januari 2007 een Nota Lokaal Onderwijsen Jeugdbeleid uitgebracht voor de periode met als titel Met het oog op de jeugd. De beleidsnotitie is gericht op een integrale aanpak van problemen in ons onderwijsen jeugdveld. Hierbij wordt samengewerkt met betrokken partners om beleid uit te voeren dat antwoord geeft op actuele vragen uit onze lokale samenleving. De aanbevelingen die tijdens een tweetal conferenties in 2006 mede vanuit het onderwijsveld werden aangedragen, werden teruggebracht tot de volgende speerpunten: - Invoeren van een elektronisch kinddossier 0 23 jaar in Het continueren van straatgroepenoverleg - Het instellen van zorgteams op alle basisscholen in Structureel uitbreiden van schoolmaatschappelijk werk PO-VO - Invoeren van een protocol Advies- en meldpunt kindermishandeling - Tweejaarlijks uitvoeren KMPO in 2008 en Het realiseren van een Centrum voor jeugd en gezin in (zie: Nota: Met het oog op de jeugd.) Speerpunten uit het zorgplan WSNS: a. Het samenwerkingsverband ondersteunt de basisscholen om de kwaliteit van de interne zorg te optimaliseren, zodat zoveel mogelijk kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen binnen het reguliere basisonderwijs. b. Het samenwerkingsverband spant zich optimaal in om passende zorg bij ieder kind te brengen. c. Het samenwerkingsverband spant zich in om de mogelijkheden van externe organisaties optimaal te benutten bij het realiseren van passende zorg voor ieder kind. Zij schept voorwaarden waarbinnen het mogelijk is in 2010 aan alle kinderen binnen het verband een passend onderwijsarrangement aan te bieden en draagt zorg voor een dekkend netwerk van zorg. (zie: Zorgplan : Meerjarenbeleidsplan WSNS Vught e.o.) Bovenschoolse strategisch beleidsplan: a. Scholen gaan in onderwijsontwikkeling op alle niveaus van elkaar leren en samen ontwikkelen. b. Nieuwe ontwikkelingen en in gang gezette ontwikkelingen op het gebied van een sluitend zorgnetwerk die in de verschillende educatieve clusters plaatsvinden worden SKIPOS-breed geïnitieerd, uitgevoerd en geëvalueerd. c. Alle scholen ontwikkelen zich tot een brede school met een geïntegreerd aanbod voor voorschoolse educatie, basisonderwijs, buitenschoolse opvang en een aanbod voor culturele, sportieve en recreatieve activiteiten. d. Alle scholen participeren in de initiatieven die ontwikkeld worden in het kader van de BOS-impuls. e. Alle scholen ontwikkelen een werkplan cultuureducatie met behulp van de Marktplaats Cultuureducatie dat is ingebed in het curriculum van de school. f. Versterking van de peuteropvang door bestuurlijke samenwerking van Stichting Speelband, Stichting Stroom (openbaar onderwijs) en SKIPOS. g. Invoering van ontwikkelingsgerichte gesprekkencyclus om de medewerkers excellent te laten functioneren. h. Uitbreiding basisschool Sint Lambertus en aanpassingen in verband met interne naschoolse opvang, combineren met inzet van gereserveerde onderwijsvernieuwingsgelden. Schoolplan Basisschool Sint-Lambertus, Gemonde 16

17 Bedreigingen. De belangrijkste bedreigingen voor onze school: Landelijke ontwikkelingen: a. Aan de ene kant doet de overheid sterk een beroep op het omgaan met verschillen (WSNS, adaptief onderwijs) en aan de andere kant dienen de onderwijsresultaten in cijfers openbaar gemaakt te worden. Het belang van onderwijsresultaten kan op gespannen voet staan met het omgaan met verschillen. b. Met de inwerkingtreding van de wet Regeling Leerlinggebonden Financiëring is het mogelijk dat er leerlingen op de basisschool blijven, die beter tot hun recht zouden komen in het speciaal onderwijs. c. Veel vaker dan in het verleden dienen leerkrachten uitgebreide gesprekken te voeren met ouders over zorgleerlingen. Dat heeft uiteraard gevolgen voor de taakbelasting. d. Meer parttime banen, waardoor het overleg binnen de school extra organisatie vraagt. e. Een organisatorisch moeilijk uit te voeren compensatie- en Bapo regeling. In de nabije toekomst zullen meerdere leerkrachten van de laatstgenoemde regeling gebruik gaan maken. f. Steeds hogere eisen die de maatschappij stelt aan de school. g. Het overladen van de school met informatie en een toenemende vraag om deelname aan allerlei activiteiten. Bedreigingen zijn gegevens waar wij rekening mee moeten houden, maar waardoor we ons niet moeten laten ontmoedigen. Bedreigingen kunnen ook omgezet worden in kansen. Dat willen we op een actieve wijze ook doen Onze belangrijkste sterke en minder sterke punten. Interne analyse: De sterke en zwakke punten van de school kunnen achterhaald worden door het regelmatig afnemen en interpreteren van een schooldiagnose-instrument. Onder schooldiagnose verstaan we elke systematische procedure van dataverzameling en analyse in en voor en door scholen over het actuele functioneren van de betreffende school met de bedoeling om prioriteiten te stellen en besluiten te nemen over schoolverbeteringen. Instrumenten die voor de schooldiagnose gebruikt worden zijn: - verslag schoolbezoek PKO van de inspectie De inspecteur heeft 20 juni 2006 de school voor het laatst bezocht. Daarbij heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de kernindicatoren van een aantal kwaliteitsaspecten, op grond van het door de inspectie gehanteerde toezichtskader primair onderwijs rapport cohort-onderzoek primair onderwijs Het laatste onderzoek dateert van De kern van het PRIMA-cohortonderzoek bestaat uit toetsen voor taal, rekenen en begrijpend lezen die tussen begin januari en eind maart worden afgenomen in de groepen 2, 4, 6 en 8. De resultaten worden afgezet tegen de landelijke gemiddelden. - Kwaliteits Meter Primair Onderwijs (KMPO) In het voorjaar van 2007 hebben alle scholen in Sint-Michielsgestel in samenwerking Schoolplan Basisschool Sint-Lambertus, Gemonde 17

18 met de gemeente Sint-Michielsgestel de Kwaliteits Meter Primair Onderwijs afgenomen. Door middel van een enquete, waarbij leerkrachten, ouders en leerlingen van de groepen 6 t/m 8 een vragenlijst invullen, kunnen deze betrokkenen hun mening geven over allerlei facetten van het onderwijs. Zowel op gemeente-, bestuurs- als schoolniveau moeten de resultaten nog geanalyseerd worden. De resultaten van de enquete op onze school zullen daarna verwerkt worden in dit schoolplan Sterke punten. Onderwijs: a. De basisvakken (taal, rekenen) zijn bij ons, naast aandacht voor de sociaalemotionele vorming, sterk ontwikkeld. We verwachten binnen deze vakken niet van alle leerlingen hetzelfde, maar stimuleren wel dat leerlingen relatief de beste prestaties leveren. De begeleiding van leerlingen met leerproblemen richt zich met name ook op deze basisvaardigheden en de relatieve prestatieverbetering. b. We kennen op onze school een consistent schoolbeleid, hetgeen inhoudt dat het beleid, dat door alle betrokkenen in de school wordt uitgedragen, is gericht op aantoonbare vooruitgang. Leerlingenzorg: a. De zorgstructuur en het leerlingvolgsysteem op onze school hebben een hoog niveau. b. De zorg richt zich op zowel leer- als sociaal-emotionele problemen. c. In de afgelopen jaren hebben we veel tijd en energie gestoken in het opzetten van een leerlingvolgsysteem. We zijn er in geslaagd om verder te komen dan het alleen maar verzamelen van gegevens binnen het leerlingvolgsysteem. We maken een analyse op individueel- groeps- en schoolniveau. Op basis van deze analyse/diagnose stellen wij op alle niveaus concrete handelingsplannen op. Ons leerlingvolgsysteem is ook grotendeels geautomatiseerd (CITO-LVS.) Personeel en Organisatie: a. Binnen het team is ervaring en deskundigheid aanwezig. Het team heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een team van mensen dat een gezamenlijke verantwoordelijkheid voelt voor onze school. b. Op basis daarvan was het mogelijk om vanuit het team een deskundig middenmanage-ment te rekruteren: adjunctdirecteur, bouwcoördinatoren, intern begeleider (IB) en activiteitencoördinator computers (ICT-er). c. In het team heerst een goede sfeer en is de bereidheid aanwezig om met z n allen de schouders eronder te zetten. Dit gezamenlijk optreden is ook nodig voor alle zaken welke in de komende jaren op de school afkomen. Wij zullen moeten bepalen welke vernieuwingen voor onze school als geheel een meerwaarde hebben. d. Bij het team is de bereidheid aanwezig om vorm te geven aan adaptief onderwijs. Dit proces zal ook de komende jaren de rode draad vormen bij de schoolontwikkeling. g. De wijze waarop we als team functioneren is een sterk punt. We zijn collega s van elkaar: wij spreken elkaar aan op ons professioneel gedrag, wij stimuleren elkaar om het beste te geven, wij maken gebruik van elkaars kwaliteiten en kunnen ook af en toe gewoon gezellig met elkaar feest vieren. e. De overlegstructuur in de organisatie is goed geregeld. Er bestaat regelmatig overleg tussen de leraren over het onderwijs en de kinderen met respect voor ieders mogelijkheden en grenzen. Schoolplan Basisschool Sint-Lambertus, Gemonde 18

19 f. Het team voelt zich gezamenlijk verantwoordelijk, hetgeen betekent dat de individuele leerkrachten er niet alleen voor staan. g. Binnen het team bestaat een diversiteit aan deskundigheid en expertise. Kwaliteit wordt zoveel mogelijk gebundeld en optimaal benut. Teamleden krijgen taken en functies toebedeeld op basis van deze deskundigheid en expertise. h. De directie van de school is gericht op het begeleiden en ondersteunen van de leraren. i. Onze school werkt systematisch volgens vaste en heldere procedures en afspraken. Structuur, planmatigheid en continuïteit staan voorop. Beheer en Materieel: a. We kunnen werken in een modern, aan de eisen van de tijd aangepast gebouw. b. We kunnen werken met moderne onderwijsleerpakketten en hulpmiddelen. Ouders en omgeving: a. Alle betrokkenen binnen de school stellen zich open op naar de omgeving. b. Er is een grote betrokkenheid van de ouders bij het onderwijs Minder sterke punten. Onderwijs: a. Vernieuwingen worden vaak enthousiast opgepakt; er is steeds meer aandacht voor implementatie. Borging, als afsluiting van een doorgevoerde vernieuwing, blijft de aandacht vragen. b. Het expressieonderwijs, met name dans en drama dient nog verder ontwikkeld te worden. c. Met name in de overgang onderbouw/groep 3 dienen de werkwijzen nog beter op elkaar te worden afgestemd. d. De verantwoordelijkheid die leerlingen hebben voor de organisatie van hun eigen leerproces die past bij hun ontwikkelingsniveau moet nog verder ontwikkeld worden. Personeel en Organisatie: a. Hoewel het functioneren van het team een sterk punt is, vraagt het communicatieproces blijvend onze aandacht. De slogan Ruimte geven en ruimte nemen drukt uit, dat ieder ruimte moet krijgen en moet nemen, om gedachten en ideeën te verwoorden, zonder dat men zich persoonlijk voelt aangevallen of anderen onnodig kwetst. b. Niet elke leerkracht kan op dit moment al even goed uit de voeten met het omgaan met verschillen tussen de leerlingen. c. De gemiddelde leeftijd van het personeel ligt vrij hoog, hoewel de laatste jaren jonge collega s het team zijn komen versterken. Ouders en omgeving: a. De weg naar school is niet voor alle kinderen veilig Onze visie op onderwijs. De in de vorige paragrafen beschreven analyses, die vertaald zijn in kansen en bedreigingen, sterke en minder sterke punten leveren voldoende gegevens op om onze visie op onderwijs te beschrijven en plannen te ontwikkelen om onderwijs te verzorgen dat goed aansluit bij deze visie. Schoolplan Basisschool Sint-Lambertus, Gemonde 19

20 In het schooljaar is met het team een start gemaakt met het opnieuw formuleren van missie en visie. Dit heeft geleid tot het vaststellen van een aantal kernwaarden. Een deel van die kernwaarden is door deelgroepen van het team uitgewerkt en beschreven. Daarna zijn die kernwaarden door het hele team besproken, aangepast en vastgesteld. De uitgewerkte kernwaarden zijn: - gelukkig zijn - veiligheid en geborgenheid - autonomie - creativiteit De beschrijving van deze kernwaarden is verwerkt in onderstaande dimensies. In het schooljaar zullen andere kernwaarden op dezelfde wijze worden uitgewerkt en beschreven. We vinden het belangrijk om als team gezamenlijk te blijven werken aan missie en visie van ons onderwijs. Ook in de komende jaren zullen we hier aandacht aan blijven schenken. A. Levensbeschouwelijke dimensie. Het feit dat onze school een katholieke school is, betekent dat we belang hechten aan catechese en christelijke waarden op basis van gelijkheid en respect voor iedereen. Binnen de school is er regelmatig ruimte voor gebed en wordt er regelmatig gewerkt met catecheseprojecten. De manier waarop we met kinderen omgaan wordt bepaald door onze levensvisie, die ruimte laat voor ouders en kinderen met een andere of geen levensbeschouwing. Dat betekent dat ook niet-katholieke kinderen van harte welkom zijn op onze school. We proberen alle leerlingen respect bij te brengen voor de verschillen in geloofsbeleving en de eigenheid van de ander. We vinden het gevoel GELUKKIG ZIJN een kernwaarde voor ons onderwijs, zowel voor de kinderen als voor het team en alle overige betrokkenen bij ons onderwijs. Gelukkig zijn is voor ieder mens een puur innerlijke ervaring. Het heeft te maken met een diep gevoel van tevredenheid. Geluk kun je niet oproepen, geluk overkomt je als je er open voor staat. Een poging om geluk te forceren werkt alleen maar averechts. Geluk overkomt je niet ooit in de toekomst als je er nu voorbereidingen voor treft. Je kunt het alleen als een nu-moment beleven. Dan is het een ondeelbare ervaring die je volledige wezen in beslag neemt en geen plaats biedt aan andere affecten en aan rationele overwegingen. Als team proberen wij een harmonieuse omgeving te creëren, waarin wij ieder mens de kans bieden om gelukkig te zijn, ervan uitgaande dat ondanks alles wat geschreven is over gelukkig zijn, het een mysterie blijft. B. Maatschappelijke dimensie. We leven in een wereld die doorlopend in verandering is en zich ontwikkelt in een geïndividualiseerde wereld. Dat betekent dat wij de kinderen stimuleren om met elkaar samen te werken, te overleggen met elkaar, afspraken te maken en de zinvolheid van regels te onderkennen en na te leven. C. Pedagogische dimensie. Kinderen zullen in hun volwassenheid geconfronteerd worden met een wereld die van hen vraagt om te zoeken naar informatie, om bronnen te bevragen, informatie te analyseren, te luisteren etc. alvorens tot actie en probleemoplossing over te gaan. Dat vraagt om creatieve, gemotiveerde, zelfbewuste, onafhankelijke volwassenen die open staan voor hun omgeving. Om dat te bewerkstelligen willen we graag werken in een veilige en vertrouwde sfeer waarbinnen iedereen met plezier naar school gaat. Schoolplan Basisschool Sint-Lambertus, Gemonde 20

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE

RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE School : Basisschool Miste/Corle Plaats : Winterswijk Miste BRIN-nummer : 18ZG Onderzoeksnummer : 101822 Datum schoolbezoek : 17 oktober

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF' School : basisschool 'Sint Jozef' Plaats : Nieuw-Namen BRIN-nummer : 06XE Onderzoeksnummer : 94514 Datum schoolbezoek : 19 juni 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren)

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) toelichting SMART: Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) SPECIFIEK Activiteiten (concreet formuleren) en tijdsplanning SPECIFIEK / TIJD Wie (wie voert uit, wie organiseert en wie controleert)

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX School : Basisschool Beatrix Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16DS Onderzoeksnummer : 69226 Datum schoolbezoek : 24 januari 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL ANNE FRANK

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL ANNE FRANK RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL ANNE FRANK School : Basisschool Anne Frank Plaats : Apeldoorn BRIN-nummer : 16CQ Onderzoeksnummer : 56065 Datum schoolbezoek : 22 februari 2005 Datum vaststelling

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT School : Basisschool De Lockaert Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 63530 Datum schoolbezoek : 16 december 2005 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS 'VAN DOORN'

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS 'VAN DOORN' RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS 'VAN DOORN' School : rkbs 'Van Doorn' Plaats : Kockengen BRIN-nummer : 06PB Onderzoeksnummer : 61072 Datum schoolbezoek : 17 februari 2005 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE HAREN. : basisschool de Haren : 's-hertogenbosch BRIN-nummer : 12TH Onderzoeksnummer : 95042

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE HAREN. : basisschool de Haren : 's-hertogenbosch BRIN-nummer : 12TH Onderzoeksnummer : 95042 RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE HAREN School : basisschool de Haren Plaats : 's-hertogenbosch BRIN-nummer : 12TH Onderzoeksnummer : 95042 Datum schoolbezoek : 30 augustus 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Adriaan van den Ende Plaats : Warnsveld BRIN nummer : 09GA C1 Onderzoeksnummer : 287535 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 28

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL Plaats : Sint-Michielsgestel BRIN-nummer : 04TH Onderzoeksnummer : 119077 Datum schoolbezoek : 9 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. DE BORGH

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. DE BORGH RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. DE BORGH School : o.b.s. De Borgh Plaats : Zuidhorn BRIN-nummer : 03FT Onderzoeksnummer : 93885 Datum schoolbezoek : 21 en 22 mei 2007 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ''T STOOFJE'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ''T STOOFJE' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ''T STOOFJE' School : basisschool ''t Stoofje' Plaats : Ouwerkerk BRIN-nummer : 10BL Onderzoeksnummer : 94512 Datum schoolbezoek : 14 juni 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK Plaats : Enschede BRIN-nummer : 16NC Onderzoeksnummer : 120274 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Aantal respondenten: 10/12 Vensters Voor Verantwoording PO Schoolklimaat 3,7 0% 0% 27% 73% 0% B1. In hoeverre gaan leerlingen graag naar school?

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE VEENSTER. BRIN-nummer : 05TS Onderzoeksnummer : 54418

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE VEENSTER. BRIN-nummer : 05TS Onderzoeksnummer : 54418 RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE VEENSTER School : De VeenSter Plaats : Veenhuizen BRIN-nummer : 05TS Onderzoeksnummer : 54418 Datum schoolbezoek : 23 februari 2005 Datum vaststelling : 23 mei

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE C.B.S. H.H. SIMONIDESSCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE C.B.S. H.H. SIMONIDESSCHOOL RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE C.B.S. H.H. SIMONIDESSCHOOL School : c.b.s. H.H. Simonidesschool Plaats : Roodeschool BRIN-nummer : 07EO Onderzoeksnummer : 93887 Datum schoolbezoek : 18 juni 2007 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ School : Basisschool De Staaij Plaats : Middelaar BRIN-nummer : 09AI Onderzoeksnummer : 92633 Datum schoolbezoek : 25 juni 2007 Datum vaststelling : 19

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Evaluatie schooljaar 2008-2009 4 3.1 Vervanging methode aanvankelijk lezen. 4 3.2 Coöperatief Leren 4 3.3 Verbetering

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK JOODSE BASISSCHOOL ROSJ PINA

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK JOODSE BASISSCHOOL ROSJ PINA RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK JOODSE BASISSCHOOL ROSJ PINA School : Joodse basisschool Rosj Pina Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 04JA Onderzoeksnummer : 71267 Datum schoolbezoek : 8 september 2006 Datum

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 STRATEGISCH BELEIDSPLAN Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Missie en Visie... 3 Missie... 3 Visie... 4 Visie op onderwijs... 5 Speerpunten onderwijs:... 5 Visie

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER School : Basisschool De Vlier Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 07SY Onderzoeksnummer : 94758 Datum schoolbezoek : 24 mei 2007 Datum vaststelling : 29

Nadere informatie

Op 2 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs de Annie M.G. Schmidtschool bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek.

Op 2 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs de Annie M.G. Schmidtschool bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Op 2 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs de Annie M.G. Schmidtschool bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Bij jaarlijks onderzoek vormt de inspectie zich een oordeel over: De wijze

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE VRIJE SCHOOL 'HOEKSCHE WAARD'

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE VRIJE SCHOOL 'HOEKSCHE WAARD' RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE VRIJE SCHOOL 'HOEKSCHE WAARD' School : de Vrije School 'Hoeksche Waard' Plaats : Oud-Beijerland BRIN-nummer : 06UQ Onderzoeksnummer : 73849 Datum schoolbezoek : 20 april

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK School : Basisschool Den Dijk Plaats : Odiliapeel BRIN-nummer : 05YW Onderzoeksnummer : 95105 Datum schoolbezoek : 23 augustus 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP RKBS HOEKSTEEN Plaats : Enkhuizen BRIN-nummer : 04YU Onderzoeksnummer : 118767 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF School : Basisschool De Muldershof Plaats : Beek en Donk BRIN-nummer : 11EF Onderzoeksnummer : 80379 Datum schoolbezoek : 14 november 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER School : basisschool Albert Schweitzer Plaats : Emmeloord BRIN-nummer : 08JS Onderzoeksnummer : 94651 Datum schoolbezoek : 4 juni 2007 Datum

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS "VLEUTERWEIDE"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS VLEUTERWEIDE RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS "VLEUTERWEIDE" School : obs "Vleuterweide" Plaats : Vleuten BRIN-nummer : 27YF Onderzoeksnummer : 80394 Datum schoolbezoek : 24 augustus 2006 Datum vaststelling : 10 november

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR School : Basisschool De Troubadour Plaats : Arnhem BRIN-nummer : 04QY Onderzoeksnummer : 79475 Datum schoolbezoek : 1 juni 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

Oppenhuizen, 28-10-2015. Schoolbeleid cbs It Harspit voor tablets (Snappet)

Oppenhuizen, 28-10-2015. Schoolbeleid cbs It Harspit voor tablets (Snappet) Chr. Basisschool It Harspit waar T OP-timaal presteren EN T WELbevinden de aandacht krijgen die een kind verdient! P. Walmastrjitte 8 8625 HE Oppenhuizen Telefoon: (0515) 55 96 88 E-mail: ih@palludara.nl

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE School : Openbare basisschool Noordhove Plaats : Zoetermeer BRIN-nummer : 16ND Onderzoeksnummer : 94861 Datum schoolbezoek : 5 en 7 juni

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD Plaats : Hijken BRIN-nummer : 18TJ Onderzoeksnummer : 118979 Conceptrapport verzonden op : 26 april Datum schoolbezoek

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 119429 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID Plaats : Hengelo Ov BRIN-nummer : 17PI Onderzoeksnummer : 118305 Datum schoolbezoek : 22

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE BAKELGEERT

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE BAKELGEERT RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE BAKELGEERT School : Basisschool De Bakelgeert Plaats : Boxmeer BRIN-nummer : 08XM Onderzoeksnummer : 95072 Datum schoolbezoek : 27 augustus Datum vaststelling

Nadere informatie

Protocol. kwaliteitszorg

Protocol. kwaliteitszorg Protocol kwaliteitszorg Versie 14 december 2011 Inleiding Dit protocol gaat over de zorg voor kwaliteit: hoe zorgen wij er op school voor dat wij systematisch werken aan het behoud en de verbetering van

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Anne Frankschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Anne Frankschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Anne Frankschool Plaats : Doesburg BRIN-nummer : 23ED Onderzoeksnummer : 123094 Datum schoolbezoek : 17 Rapport vastgesteld te Zwolle op

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE O.B.S. DE KAMELEON

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE O.B.S. DE KAMELEON RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE O.B.S. DE KAMELEON School : o.b.s. De Kameleon Plaats : Drachten BRIN-nummer : 14XM Onderzoeksnummer : 94578 Datum schoolbezoek : 13 september 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER School : R.K. basisschool Klavertje Vier Plaats : Eys BRIN-nummer : 10QB Onderzoeksnummer : 95001 Datum schoolbezoek : 23 augustus Datum

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE KRULLEVAAR. : basisschool De Krullevaar : 's-gravenhage BRIN-nummer : 13TA Onderzoeksnummer : 94147

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE KRULLEVAAR. : basisschool De Krullevaar : 's-gravenhage BRIN-nummer : 13TA Onderzoeksnummer : 94147 RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE KRULLEVAAR School : basisschool De Krullevaar Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 13TA Onderzoeksnummer : 94147 Datum schoolbezoek : 8 mei 2007 Datum

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken (OGW)

Opbrengstgericht werken (OGW) Opbrengstgericht werken (OGW) Gebruik maken van toetsresultaten; voorwaarden op groeps-, school- en bestuursniveau Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs zoals deze Kwaliteits Opbrengstgericht

Nadere informatie

Ik hoop u een helder beeld te kunnen geven van de mate waarin wij onze resultaten hebben behaald. Ton Huiskamp (directeur) P a g i n a 1

Ik hoop u een helder beeld te kunnen geven van de mate waarin wij onze resultaten hebben behaald. Ton Huiskamp (directeur) P a g i n a 1 Jaarverslag 2013-2014 obs De Bogen VOORWOORD In dit verslag van obs de Bogen treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Aanleiding In april 2013 is er een vragenlijst uitgezet onder de ouders van obs de Dubbele Punt om de ouders te bevragen

Nadere informatie

OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER

OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER JAARPLAN 2014 2015 OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER Zonnehof 1 1115 TZ Duivendrecht T. 020-6994997 E. info@obsdegrotebeer.nl I. www.obsdegrotebeer.nl INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Algemene informatie...

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE HEEMDE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE HEEMDE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE HEEMDE School : Basisschool De Heemde Plaats : Veessen BRIN-nummer : 11GD Onderzoeksnummer : 113048 Datum schoolbezoek : 14

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE Plaats : Kampen BRIN-nummer : 13KB Onderzoeksnummer : 119040 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Zwolle op 9

Nadere informatie

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo.

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo. Jaarplan 2015-2016 OBS de Delta VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf

Nadere informatie

Schoolprofiel. Algemene Schoolbeschrijving

Schoolprofiel. Algemene Schoolbeschrijving Basisschool Walburgis Emmerikseweg 4 7077AP Netterden Tel: 0315-386239 walburgisnetterden@planet.nl www.netterden.net Schoolprofiel Algemene Schoolbeschrijving Naam School Stichting Slogan basisschool

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 KWALITEITSZORG

HOOFDSTUK 5 KWALITEITSZORG HOOFDSTUK 5 KWALITEITSZORG 1 5 KWALITEITSZORG Schoolontwikkeling is een cyclisch leer- en ontwikkelproces waarbij het gaat om het borgen en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. De kwaliteit van

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SBO CHRISTELIJKE SPECIALE BASISSCHOOL DE BRANDING

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SBO CHRISTELIJKE SPECIALE BASISSCHOOL DE BRANDING RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SBO CHRISTELIJKE SPECIALE BASISSCHOOL DE BRANDING School : Christelijke Speciale basisschool De Branding Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23XL Onderzoeksnummer : 56699 Datum

Nadere informatie

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid.

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid. 1. Doelen van ons onderwijs De Burchtgaarde wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer-en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden verwerft die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE RANK. BRIN-nummer : 11LX Onderzoeksnummer : 94542

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE RANK. BRIN-nummer : 11LX Onderzoeksnummer : 94542 RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE RANK School : De Rank Plaats : Schoonhoven BRIN-nummer : 11LX Onderzoeksnummer : 94542 Datum schoolbezoek : 4 en 5 juni 2007 Datum vaststelling : 14 september 2007

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016

Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016 1. Voorwoord Als medezeggenschapsraad van basisschool Al-Iman willen we de belangen van onze kinderen en school zo goed mogelijk behartigen. Samen werken

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE TOUWLADDER'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE TOUWLADDER' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE TOUWLADDER' School : basisschool 'De Touwladder' Plaats : Kaatsheuvel BRIN-nummer : 18KV Onderzoeksnummer : 94509 Datum schoolbezoek : 19 juni 2007 Datum

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL HET ANKER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL HET ANKER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL HET ANKER Plaats : Veghel BRIN-nummer : 09IS Onderzoeksnummer : 118627 Datum schoolbezoek : 5 Rapport vastgesteld te Eindhoven

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs St. Jozef

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs St. Jozef RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij rkbs St. Jozef Plaats : 't Zand Nh BRIN-nummer : 15CY Onderzoeksnummer : 125352 Datum schoolbezoek : 13 februari 2012 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op

Nadere informatie

De inspectie besteedt tenslotte aandacht aan de schooldocumenten.

De inspectie besteedt tenslotte aandacht aan de schooldocumenten. Op 28 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs basisschool 'Okba Ibnoe Nafi' bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Bij jaarlijks onderzoek vormt de inspectie zich een oordeel over: De wijze

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2013-2014

Evaluatie Jaarplan 2013-2014 Evaluatie Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG School : obs Juliana van Stolberg Plaats : Castricum BRIN-nummer : 11SK Onderzoeksnummer : 71133 Datum schoolbezoek : 20 december 2005 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL HERVORMDE SCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL HERVORMDE SCHOOL RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL HERVORMDE SCHOOL School : Basisschool Hervormde School Plaats : Opheusden BRIN-nummer : 05RW Onderzoeksnummer : 94574 Datum schoolbezoek : 3 april 2007 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. bs De Vrijheit

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. bs De Vrijheit RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij bs De Vrijheit Plaats : Wijk aan Zee BRIN-nummer : 03QL Onderzoeksnummer : 120651 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld te kantoor Groningen

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE KARDINAAL ALFRINKSCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE KARDINAAL ALFRINKSCHOOL RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE KARDINAAL ALFRINKSCHOOL School : Kardinaal Alfrinkschool Plaats : Maassluis BRIN-nummer : 09AG Onderzoeksnummer : 95006 Datum schoolbezoek : 11 en 12 juni 2007 Datum

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'DE SAFFIER'

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'DE SAFFIER' RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'DE SAFFIER' School : basisschool 'De Saffier' Plaats : Roosendaal BRIN-nummer : 17EZ Onderzoeksnummer : 91919 Datum schoolbezoek : 17 april 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Opbrengstgericht besturen en leidinggeven is samen te vatten als: het stellen van doelen en het

Opbrengstgericht besturen en leidinggeven is samen te vatten als: het stellen van doelen en het De strategische beleidscyclus en beleidsagenda van De Veenplas Opbrengstgericht systeemleiderschap! Aanpak t.b.v. de jaren 2012 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding De Veenplas ziet zichzelf als een lerende

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE KATHOLIEKE BASISSCHOOL WILLIBRORD

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE KATHOLIEKE BASISSCHOOL WILLIBRORD RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE KATHOLIEKE BASISSCHOOL WILLIBRORD School : Katholieke Basisschool Willibrord Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 27NV Onderzoeksnummer : 94920 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

JAARVERSLAG VOOR DE OUDERS

JAARVERSLAG VOOR DE OUDERS JAARVERSLAG VOOR DE OUDERS Evaluatie van schooljaar 2009-2010 In dit verslag kijken we terug op het schooljaar 2009-2010. Ook in dit jaar hebben er veranderingen plaatsgevonden en zijn er verbeteringen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M.

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M. JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL REMBRANDTLAAN 18 5161ES SPRANG-CAPELLE WWW.PWA-BASISSCHOOL.NL G.M. DE KOK IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST

Nadere informatie

Juli 2009. Functie-informatie:

Juli 2009. Functie-informatie: Juli 2009 Functie-informatie: Functienaam: Intern Begeleider Salarisschaal: schaal 9 Indelingsniveau: 9IVb Werkterrein: Onderwijsproces - Onderwijsbegeleiding Activiteiten: Beleid- en bedrijfsvoeringondersteunende

Nadere informatie

Beleidsnotitie Ouderbetrokkenheid OBS DE BOUWSTEEN

Beleidsnotitie Ouderbetrokkenheid OBS DE BOUWSTEEN Beleidsnotitie Ouderbetrokkenheid OBS DE BOUWSTEEN ouderbetrokkenheid Pagina 1 De identiteit van de school Obs de Bouwsteen is een openbare basisschool. Een school met ruimte en respect voor alle levensbeschouwingen.

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 Basisschool De Schakel Broekhuizenvorst Datum: 23 september 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Schakel Schoolnaam

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Elke leerling verdient een excellente leraar Elke medewerker verdient een excellente leidinggevende Met elkaar leren we elke dag, ieder kind verdient tenslotte het beste

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL EDITH STEIN

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL EDITH STEIN RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL EDITH STEIN Plaats : Veghel BRIN-nummer : 03QN Onderzoeksnummer : 118171 Datum schoolbezoek : 22 Rapport vastgesteld te Eindhoven

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP SAMENWERKINGSSCHOOL DE AQUAREL

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP SAMENWERKINGSSCHOOL DE AQUAREL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP SAMENWERKINGSSCHOOL DE AQUAREL Plaats : Sebaldeburen BRIN-nummer : 09HB Onderzoeksnummer : 117591 Datum schoolbezoek : 5 november 2009 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'ARMHOEFSE AKKER'

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'ARMHOEFSE AKKER' RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'ARMHOEFSE AKKER' School : basisschool 'Armhoefse Akker' Plaats : Tilburg BRIN-nummer : 07ND Onderzoeksnummer : 91834 Datum schoolbezoek : 10 april 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Het Veldboeket

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Het Veldboeket RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Het Veldboeket Plaats : Zwolle BRIN nummer : 15EG C1 Onderzoeksnummer : 276294 Datum onderzoek : 12 juni 2014 Datum vaststelling : 26 augustus 2014 Pagina 2

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Dynamiek

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Dynamiek RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Dynamiek Plaats : Terborg BRIN-nummer : 07SZ Onderzoeksnummer : 125804 Datum schoolbezoek : 23 maart 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE RKBS DE DUIZEND EILANDEN

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE RKBS DE DUIZEND EILANDEN RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE RKBS DE DUIZEND EILANDEN School : rkbs De Duizend Eilanden Plaats : Noord-Scharwoude BRIN-nummer : 11YL Onderzoeksnummer : 94892 Datum schoolbezoek : 29 mei 2007 Datum

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING ADA, KUSADASI, TURKIJE

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING ADA, KUSADASI, TURKIJE RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING ADA, KUSADASI, TURKIJE School : Stichting ADA, Kusadasi, Turkije Plaats : KUSADASI - TURKIJE BRIN-nummer : 28FH Onderzoeksnummer : 111345 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

Jaarplan De Hazelmuis Stolwijk (met evaluatie )

Jaarplan De Hazelmuis Stolwijk (met evaluatie ) Jaarplan 2013- De Hazelmuis Stolwijk (met evaluatie 140603) U leest nu het jaarplan 2013- van Basisschool de Hazelmuis te Stolwijk. Boven alle plannen voor dit schooljaar staat altijd onze missie. Vanuit

Nadere informatie

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool St. Jozef Wernhout. Schooljaar 2015-2016

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool St. Jozef Wernhout. Schooljaar 2015-2016 Activiteitenplan Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool St. Jozef Wernhout 1. Voorwoord Als medezeggenschapsraad van basisschool St. Jozef willen we de belangen van onze kinderen en school zo goed mogelijk

Nadere informatie

Intern Begeleider (schaal 9)

Intern Begeleider (schaal 9) Intern Begeleider (schaal 9) 1. Functie-informatie: Functienaam: Intern Begeleider Salarisschaal: schaal 9 Indelingsniveau: 9IVb Werkterrein: Onderwijsproces - Onderwijsbegeleiding Activiteiten: Beleid-

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG. : Basisschool De Knotwilg : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG. : Basisschool De Knotwilg : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG School : Basisschool De Knotwilg Plaats : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611 Datum schoolbezoek : 6 juli 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK C.B.S. DE WEGWIJZER

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK C.B.S. DE WEGWIJZER RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK C.B.S. DE WEGWIJZER School : c.b.s. De Wegwijzer Plaats : Westerbork BRIN-nummer : 07AU Onderzoeksnummer : 101935 Datum schoolbezoek : 15 november 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Alphense Montessorischool 2008/2009

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Alphense Montessorischool 2008/2009 Diana Breeman Ester van Duijn Esther de Jong Frank Blaauw Sandra de Leeuw Leonie van Loon Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Alphense Montessorischool 2008/2009 Inhoudsopgave 1. Visie en uitgangspunten

Nadere informatie