Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Ceneraal Rijkswaterstaat. Directie Oost-Nederland. Bibliotheek SV BR48 ON

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Ceneraal Rijkswaterstaat. Directie Oost-Nederland. Bibliotheek SV BR48 ON"

Transcriptie

1 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Ceneraal Rijkswaterstaat Directie Oost-Nederland Bibliotheek SV BR48 ON

2 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Gerteraal Rijkswaterstaat Directie Gelderland

3 BETUWEROUTE EN NOORDELIJKE AFTAKKING doc.nj.:c:\data\wpdata\br-bezoe\bezoekvb.min

4 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Directie Oost-Nederland Postbus ED Arnhem Tel Bibliotheek naam afd. retour paraaf S.V.P. TIJDIG VERLENGEN

5 Nota Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Directie Gelderland Aan de Minister van Verkeer en Waterstaat, door tussenkomst van de DG DGV Westerduin. Contactpersoon H. Ytsma Datum 10 oktober 1994 Onderwerp Doorkiesnummer S5 Bijlage(n) divers Overleg met vertegenwoordigers van provincie, gemeenten en in Gelderland over de Betuweroute. instanties Mevrouw de Minister, Ten behoeve van het overleg dat u op woensdag 12 oktober a.s. voert in Arnhem over de Betuweroute, treft u bijgaand informatie aan. In deze informatie is beknopt het standpunt aangegeven omtrent de Betuweroute en de Noordelijke aftakking ervan van het Gebundeld Bestuurlijk Overleg (waarin provincie en gemeenten zijn vertegenwoordigd) alsook afzonderlijk van de bij deze geplande (goederen)spoorlijnen betrokken gemeenten. Tevens zult u op die dag overleg voeren met vertegenwoordigers van het Dagelijks Bestuur van het Knooppunt Arnhem-Nijmegen in van het regionale bedrijfsleven. Ook van deze instanties heb ik beknopt de stellingname t.a.v. de Betuweroute en de Noordtak aangegeven. Graag ontvang ik u op woensdag 12 oktober a.s. in het gebouw Rijnstate, waar -na verwelkoming door de Commissaris der Koningin- het overleg zal plaatsvinden. Postadres Postbus 9070, 6800 ED Arnhem Bezoekadres Gildemeestersplein 1 Telefoon Telefax Bereikbaar met buslijn 5 en 8 van ns-stabon richbng Presikhaaf, halte Keulse slag

6 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Directie Gelderland RWS Dir. Oost-Nederland Sibliotheeknr. 1&YQM<& QSJ BETUWEROUTE EN NOORDELIJKE AFTAKKING Informatie t.b.v. het overleg op woensdag 12 oktober 1994 over de Betuweroute en de Noordelijke aftakking met de provincie Gelderland en de betrokken gemeenten (vertegenwoordigd in het Gebundeld Bestuurlijk Overleg); het Dagelijks Bestuur van het Knooppunt Amhem-Nijmegen; en vertegenwoordigers van het regionale bedrijfsleven in Gelderland. doc.nr.: C:\data\wpdata\br-bezoe\bezockvb. min Postadres Postbus 9070, 6800 ED Arnhem Bezoekadres Gildemeestersplein 1 Telefoon Telefax Bereikbaar met buslijn 5 en 8 van ns-station rtchting Presikhaaf, halte Keulse slag

7 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Directie Gelderland.v. 2. BETUWEROUTE Overleg met de bij de Betuweroute betrokken provincie Gelderland en de gemeenten Lingewaal, Neerijnen, Geldermalsen, Buren, Tiel, Echteld, Lienden, Kesteren, Dodewaard, Valburg, Elst, Bemmel, Duiven, Rijnwaarden en Zevenaar, alsmede de bij de Noordtak betrokken gemeenten Arnhem en Rheden. d.d. 12 oktober 1994 in het gebouw Rijnstate van de provincie Gelderland. Delegatie Provincie Gelderland: Gedeputeerde Plv. projectleider J. de Bondt ir. J. van der Kooij WD Gemeente Lingewaal: J.A. de Jongh L.H. van Maaren Gemeente Neeriinen: drs. A.W.H.M. Jansen A.C. van der Meijden PvdA Gemeente Geldermalsen: Plv. gemeentesecr. van Schaijck WD mw. C.T.E.M. Haubrich-Gooskens PvdA D. Moen Gemeente Buren: Plv. gemeentesecr. Gemeente Tiel: Plv. gemeentesecr. Gemeente Echteld: Contactpersoon Gemeente Lienden: Contactpersoon Gemeente Kesteren: Contactpersoon Gemeente Dodewaard: Gemeentesecretaris L.J. Hommes W. van der Linde J.G. van Doom drs. E.J. van Tellingen J.M.J, de Jongh H.J. Zomerdijk J. van Ham drs. K.C. Tammes J. van Olderen ir. F.C. Moree J. Strijker A.D. Harinck mr. J.J. Dijkman PvdA WD PvdA WD D66 SGP

8 Delegatie Gemeente Valburg: Gemeentesecretaris mr. C. van der Vliet B. Taanman B. Marinussen PvdA Gemeente Elst: Plv. gemeentesecr. mr. H.T.M. Galama mw. G.H.M. te Lintelo-Overbeek D66 mr. W.J. Salet Gemeente Bemmel: mr. H.W.M. Bergamin Plv. gemeentesecretaris mr. E.A.M. Masselink Gemeente Riinwaarden: Gemeente Duiven: (lokaal) projectmanager Gemeente Zevenaar: Dir. Sector VROM Gemeente Arnhem: Contactpersoon W.A. Burgering J.H.C. Stronkman A.B.G. Lichtenberg H.Nijland A.R. Ariens drs. R.P.H. Oudenhoven ing. G.W.H. Hendriksen A.F. Lensen mr. P. Scholten mr. H.L.M. Bloemen T.F.B.M. van den Broek Gemeente Belangen WD WD Gemeente Rheden: T.J.? Koek PvdA N.B.: De lijst van genoemde aanwezigen kan op het laatste moment nog wijzigingen ondergaan. doc.nr.:c:\data\wpdata\br-bezoe\bezoek8b.min Postadres Postbus 9070, 6800 ED Arnhem Bezoekadres Gildemeestersplein 1 Telefoon Telefax

9 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Directie Gelderland Informatie t.b.v. het gesprek met de bij de Betuweroute betrokken gemeenten Lingewaal, Neerijnen, Geldermalsen, Buren, Tiel, Echteld, Lienden, Kesteren, Dodewaard, Valburg, Elst, Bemmel, Duiven, Rijnwaarden en Zevenaar. Algemeen: De hierboven genoemde 15 gemeenten zijn met de provincie (en inmiddels nog vijf gemeenten langs de noordelijke aftakking) vertegenwoordigd in het Gebundeld Bestuurlijk Overleg Gelderland (GBO). Het GBO heeft in de bestuurlijke overleggen als gespreksgroep/klankbord voor de betrokken gemeenten in de provincie Gelderland gefungeerd. (Onderstaand wordt een verkorte weergave gegeven van de meningen, opmerkingen, etc. van het GBO, de provincie Gelderland en de gemeenten, zoals eerder naar voren gekomen in bestuurlijk overleggen.) Gebundeld Bestuurlijk Overleg Gelderland: Algemeen * Het standpunt van het GBO m.b.t. de Betuweroute is een "Ja, mits". Dit standpunt is gebaseerd op de strategische betekenis van deze achterlandverbinding en de kansen die een Rail Service Centre (RSC) in het stedelijk knooppunt Arnhem-Nijmegen biedt. * Randvoorwaarden voor dit "Ja, mits" zijn: - de geluidhinder mag niet boven de 50 db(a) uitkomen (en in stiltegebieden niet boven de 40 db(a); - de Betuweroute mag in principe niet boven maaiveld aangelegd worden; - de kruising met het Amsterdam-Rijnkanaal en het Pannerdensch Kanaal moet d.m.v. een tunnel plaatsvinden. Knelpunten Betuweroute * Het GBO is van mening dat het leefmilieu langs het trace" wordt aangetast door hoge geluidsbelasting en veiligheidsrisico's. Dit komt door zeer hoge treinfrequenties en continu gebruik per etmaal door alleen goederentreinen. In de PKB Betuweroute wordt uitgegaan van het principe dat het verticale trace" van de A-15 gevolgd wordt. Het GBO wenst op grond van haar randvoorwaarden verdiepte ligging van de Betuweroute bij alle kruisende verkeerswegen. * Naar de mening van het GBO is voor het deel Pannerdensch Kanaal-Duitse grens een integrate benadering nodig, gezien de plannen voor een Betuweroute, doortrekking A-15 en HSL-Oost. Het doortrekken van de A-15 tussen het knooppunt Ressen en de A-12 dient gelijktijdig met de Betuweroute plaats te vinden, waarbij 66k de A-15 het Pannerdensch Kanaal d.m.v. een tunnel kruist. * Het huidige trace" van de Betuweroute conflicteert met het rijksbeleid voor de Gelderse Poort. Het Rijnstrangengebied is een kerngebied van de Gelderse Poort en tevens stiltegebied. * De aanleg van een Container Uitwissel Punt (CUP) alleen in het stedelijk knooppunt Arnhem-Nijmegen is niet aanvaardbaar, maar dient gekoppeld te zijn aan de gelijktijdige ontwikkeling van een RSC, waardoor voor de Gelderse economie nieuwe kansen ontstaan. Bereikbaar met buslijn 5 en 8 van ns-station richting Presikhaaf, halts Keulse slag

10 Knelpunten Noordtak Het gebruik van de bestaande spoorlijn Arnhem-Dieren-Zutphen voor het goederenvervoer in noord-oostelijke richting is voor het GBO slechts aanvaardbaar, wanneer en volledige zekerheid is verkregen over de doortrekking van de Betuweroute in noord-oostelijke richting en voldoende tijdelijke maatregelen op de bestaande spoorlijn zijn genomen om de toename van de hinder tot aanvaardbare proporties terug te brengen. N.B.: Het bovenstaande betekent dat het GBO de uitvoering van het huidige trace" van de Betuweroute -op grond van de door Tweede en Eerste Kamer ge-accordeerde PKBniet accepteren. Provincie Gelderland: Het commentaar van de provincie Gelderland op de plannen voor de Betuweroute, is verwoord in het commentaar van het GBO (zie hiervoor). Hieronder volgt per gemeente een verkorte weergave van het gemeentelijk commentaar op de Betuweroute, voorzover dat naast het door de gemeente onderschreven GBO-commentaar in overleggen naar voren is gekomen. Gemeente Lingewaal: Knelpunten * De hoge kruising van de Betuweroute met de Linge (westzijde van de gemeente) levert volgens de gemeente met name geluidsproblemen op voor het dorp Spijk. De gemeente pleit op deze plek voor een tunnel onder de Linge door. Concreet betekent een aansluiting op de door de gemeente Gorinchem gewenst tunnel onder het Merwedekanaal. De hoge kruising met de Zeiving bij het buurtschap Leuven (oostzijde van de gemeente). In het kader van motie 58 "hoog/laag-pakket" wenst de gemeente een verdiepte kruising. * De gemeente pleit voor landschappelijke inpassing van de Betuweroute in relatie tot het open landschap door zoveel mogelijk belangen te combineren (bijv. uitbreiding van het Lingebos (dagrecreatieterrein). Gemeente Neerijnen: Knelpunten * De hooggelegen aansluitbogen van de Betuweroute op de spoorlijn Utrecht-Den Bosch, versnipperen volgens de gemeente het Iandbouwgebied in de "oksel" van de A-15, A-2 en de spoorlijn Utrecht-Den Bosch. Aandacht wordt gevraagd voor de claims op basis van artikel 49 Wet RO. * Toename van geluidhinder op de bestaande spoorbrug bij Waardenburg door toename van het goederenspoorverkeer van en naar de Betuweroute en Den Bosch. N.B.: De brug bij Waardenburg c.q. de spoorlijn Utrecht-Den Bosch is geen onderdeel van de PKB Betuweroute. 2

11 Gemeente Geldermalsen: Knelpunten * Geluidhinderproblematiek / Te groot aantal ontheffingen. De gemeente is van oordeel -op grond van het hoge aantal ontheffingen voor hogere grenswaarde Besluit Geluidhinder Spoorwegen- dat er een fundamenteel verschil ligt tussen datgene wat de Tweede Kamer wil (57 db(a)) en de nu voorliggende uitkomst. * Geluidhinderproblematiek / Cumulatie. De gemeente is van oordeel dat de cumulatie van geluid (door aanwezige geluidsbronnen als de A-15 en spoorlijnen Utrecht-Den Bosch en Geldermalsen-Tiel) onvoldoende is meegenomen. * Landschappelijke inpassing van de spoorlijn onvoldoende. De gemeente pleit voor geluidswallen met gebruik van bij de aanleg vrijkomende grond i.p.v. (hogere) geluidsschermen. De aansluitbogen van de Betuweroute op de spoorlijn Utrecht-Den Bosch dienen niet op zo'n hoge wijze in het landschap aangelegd te worden. Bovendien wordt hierdoor de geluidhinder vergroot, met name voor de naastgelegen kern Meteren. * Toename van het goederenspoorvervoer over de lijn Utrecht-Den Bosch. De gemeente bestrijdt de visie van NS dat de toename op deze lijn door de aansluiting op de Betuweroute marginaal zal zijn. * Aansluiting Wadenoyen - A-15 en kruising met de Betuweroute. De gemeente wenst deze aansluiting op de A-15 te laten vervallen, waardoor een betere en strakkere inpassing van de Betuweroute ter plaatse mogelijk wordt. N.B.: De gemeente Geldermalsen heeft het plan in het kader van de aanleg van de Betuweroute de aansluitingen Meteren en Wadenoyen op de A-15 te laten vervallen en te vervangen door een nieuwe aansluiting ertussen. De gemeente Tiel wenst evenwel de aansluiting Wadenoyen te behouden. Gemeente Buren: Knelpunten * Te hoge geluidsbelasting voor de kern Kerk-Avezaath. De gemeente is van oordeel dat bij de passage van deze kern meer aandacht besteed moet worden aan de geluidhinder, wellicht met behulp van de extra middelen voor Tiel en Gorinchem. Gemeente Tiel: Knelpunten * De gemeente wenst -conform het GBO- een tunnel onder het A'dam-Rijnkanaal. * In het kader van de motie 24 "Extra geluidwerende maatregelen in Tiel en Gorinchem" wenst de gemeente voor het toegekende extra bedrag een overkapping van Betuweroute en A-15 ter hoogte van Tiel-Noord. Slechts op die wijze wordt een cumulatie van geluid doeltreffend tegengegaan. * De gemeente is van mening dat aan de problematiek van de trill ingen onvoldoende aandacht is besteed. Bezoekadres GiWemeestersplein 1 Telefax Bereikbaar met buslijn 5 en 8 van ns-station nchting Presikhaaf, halte Keulse slag 3

12 Gemeente Echteld: Algemeen De gemeenten Echteld, Lienden en Kesteren hebben -binnen het standpunt van het GBO- een gezamenlijk standpunt over in de drie gemmeenten gelegen knelpunten. Knelpunten De gemeenten hebben grote moeite met de hoge kruisingen van de Betuweroute met de spoorlijn Tiel-Kesteren en met de Cuneraweg vanwege de geluidsproblematiek voor de omliggende kernen. Door de Tweede en Eerste Kamer is de motie 58 omtrent het "hoog/iaag-pakket" aangenomen. Ook om een maatschappelijk draagvlak in de regio te creeren, verdient het aanbeveling minimaal aan maaiveldligging tegemoet te komen. De voorkeur van de gemeenten blijft ondertunneling. De gemeenten hebben moeite met de geluidbelasting en vooral het hoge aantal ontheffingen (boven de 57 db(a)). Gevraagd wordt het criterium van geluidsschermen ruimer toe te passen. Gemeente Lienden: Zie gemeente Echteld. Gemeente Kesteren: Zie gemeente Echteld. Gemeente Dodewaard: Knelpunten De gemeente wenst ondertunneling bij de kruising van de Dalwagen door de Betuweroute. De gemeente wijst hierbij op de motie 58 "hoog/laag-pakket". De gemeente heeft vanuit veiligheidsoverwegingen grote problemen met de in het Voorstel Ontwerp Trace" Besluit voorgestelde "opstelstroken" voor de Betuwerouteaan de westzijde van de Dalwagen. Gemeente Valburg: Knelpunten De gemeente wenst minimaal maaiveldligging bij de kruising van de Wageningsestraat door de Betuweroute (als onderdeel van motie 58 "hoog/laag-pakket"). Daarbij zou ook de hooggelegen A-15 naar maaiveldligging moeten. * De gemeente heeft problemen met het grote ruimtebeslag van het Container Uitwissel Punt (CUP). De gemeente heeft steeds gepleit voor een geintegreerde MER voor Betuweroute en CUP-activiteiten. * De gemeente heeft bezwaar tegen het hoge aantal ontheffingen hogere grenswaarde binnen haar gemeente. 4

13 Gemeente Elst: Knelpunten De gemeente heeft bezwaar tegen de sterke toename van geluidshinder door de Betuweroute met als resultaat een -voor de gemeente- te hoog aantal ontheffingen hogere grenswaarde. Naar de mening van de gemeente is onvoldoende rekening gehouden met de cumulatie van geluid door en Betuweroute en bedrijfsactiviteiten van het CUP en de A-15. De gemeente pleit voor een integrale MER voor het CUP en de Betuweroute waarin de veiligheidsaspecten wel in voldoende mate aan de orde komen. De gemeente heeft bezwaar met de wijze waarop met de buurtschap Reeth wordt omgegaan, i.v.m. het amoveren van woningen voor de spoorlijn of wegreconstructies. De gemeente heeft steeds gepleit voor ondertunneling van de kruising van de Betuweroute met de spoorlijn Arnhem-Nijmegen en de A-52. Relatie met de Noordtak De gemeente wenst de studie naar de noordelijke aftakking van de Betuweroute integraal te bezien. Het gebruik van de bestaande spoorlijn door Elst voor de noordelijke aftakking is voor de gemeente onacceptabel, gezien de huidige voorzieningen (gelijkvloerse kruisingen) en het huidige hoge geluidhinderniveau. Gemeente Bemmel: Algemeen * De gemeente ziet de toename van de geluidhinder als algemeen knelpunt als gevolg van de hoge kruisingen van de Betuweroute en de doortrekking van de A-15. Knelpunten: De hoge kruising met het Pannerdensch Kanaal is voor de gemeente niet acceptabel. Conform het standpunt van het Gebundeld Bestuurlijk Overleg Gelderland (GBO) wil de gemeente een lange tunnel. Dit spaart tevens de buurtschap Boerenhoek (aan de Rijndijk/Pannerdensch Kanaal) * De hoge kruising van de Betuweroute met de A-52 (nu de A-325 Arnhem-Nijmegen). De gemeente wil een verdiept liggende kruising, aangezien een hoge kruising de uitbreiding in westelijke richting van Bemmel aantast. Relatie met andere proiecten: * De koppeling met de mogelijke doortrekking van de A-15 tussen het knooppunt Ressen en de A-12 bij Zevenaar. De gemeente wenst in het geval van doortrekking gebundelde verdiepte onderdoorgang onder het Pannerdensch Kanaal. 5

14 Gemeente Rijnwaarden: Knelpunten: * De hoge kruising met het Pannerdensch Kanaal. De gemeente wenst ondanks de beslissing van Tweede en Eerste Kamer een tunnel onder het kanaal die aansluit op de tunnel bij Zevenaar. * Geluidhinder voor het aangrenzende Rijnstrangengebied. De gemeente twijfelt aan de effectiviteit van de maatregelen (zowel op de brug als daarna) ter beperking van de geluidhinder. De geluidhinder zal de (streefwaarde van) 40 db(a) overschrijden die geldt voor de aangrenzende stiltegebieden. De provincie heeft voor het Rijnstrangengebied een viertal stiltegebieden vastgesteld, die door de komst van de Betuweroute worden aangetast. Relatie andere proiecten: De aanleg van de Betuweroute komt op gespannen voet te staan met de uitwerking van het Gelderse Poort gebied (op basis van het Structuurschema Groene Ruimte). Gemeente Duiven: Knelpunten: * De hoge kruising met het Pannerdensch Kanaal. De gemeente wenst conform het GBO-standpunt een tunnel, mede vanwege de geluidhinderaspecten voor het landelijk gebied. De gemeente wijst daarbij op de waarde van 40 db(a) voor het aangrenzende stiltegebied en 57 db(a) voor de woningen in het landelijke gebied. De gemeente heeft moeite met het trace" na het Pannerdensch Kanaal waardoor de buurtschappen ten zuiden van Duiven als het ware worden afgesneden. Tevens ontstaan door deze ligging ecologische en geohydrologische problemen in dit gebied grenzend aan het Rijnstrangengebied/Gelderse Poort. De gemeente wijst steeds op de waardevermindering van agrarische gronden en panden. Agrariers bevinden zich momenteel in een zeer onzekere financiele en investerings situatie. Relatie met andere projecten: * De gemeente is geen voorstander van de doortrekking van de A-15 (Ressen - A-12), aangezien daardoor het (agrarisch en natuur-)gebied ten zuiden van Duiven nog meer wordt aangetast en in het bijzonder de (nog) open ruimte tussen Duiven en Zevenaar. Bereikbaar met buslijn 5 en 8 van ns-station rtchting Presikhaaf, halte Keulse slag 6

15 Gemeente Zevenaar: Knelpunten: De gemeente heeft een formeel bezwaar tegen de PKB-procedure: te weten de omissie om het deel Babberich-Duitse grens niet in de PKB mee te nemen. I.v.m. de verdiepte ligging in de bebouwde kom van Zevenaar, is de PKB-grens naar Babberich verschoven, zonder dat -volgens de gemeente- de wettelijk voorgeschreven mer-procedure is gevolgd. De gemeente wil nu de mogelijkheden voor een langere verdiepte ligging in Zevenaar in het licht van de motie voor de verdiepte ligging en de motie voor 57 db(a) bezien en niet na de geluidhinder-evaluatie in Volgens de gemeente dient de 57 db(a) waarde voor de Betuweroute tot de Duitse grens te gelden i.p.v. tot de PKB-grens. Het grote aantal ontheffingen voor hogere grenswaarden is volgens de gemeente niet meer incidenteel te noemen. De gemeente heeft moeite met de landschappelijke inpassing en het verdwijnen van ontsluitingen in het landelijk gebied. Relatie met andere projecten: * De gemeente wil verdere aantasting van het Rijnstrangengebied voorkomen en vermindering van het leefmilieu voor Zevenaar door zowel de Betuweroute als de noordelijke aftakking ten noorden van Zevenaar te laten lopen. Dit betekent dat de Betuweroute richting Duitsland verder langs de A-12 kan gaan. Een trace" voor de noordelijke aftakking kan vanaf een punt ten noorden van Zevenaar worden onderzocht. * In dat verband pleit de gemeente voor verdiepte ligging tussen Zevenaar en Duiven van zowel de Betuweroute/noordtak als de doortrekking van de A-15 naar de A-12. 7

16 Informatie t.b.v. het gesprek met de bij de Noordelijke aftakking betrokken gemeenten Elst, Arnhem en Rheden. Algemeen: De genoemde drie gemeenten zijn evenals meerdere gemeenten in de Achterhoek en langs de IJssel in het GBO vertegenwoordigd. De gemeenten Elst, Arnhem en Rheden hebben in het kader van PKB 1 gereageerd op het ontbreken van aandacht aan de consequenties van die een noordelijke aftakking over het bestaande spoor door Elst, Arnhem, Dieren en Zutphen met zich meebrengt. Specifiek per gemeente zijn de volgende opmerkingen gemaakt. Gemeente Elst: De gemeente wenst de studie naar de noordelijke aftakking van de Betuweroute integraal te bezien. Het gebruik van de bestaande spoorlijn door Elst voor de noordelijke aftakking is voor de gemeente onacceptabel, gezien de huidige voorzieningen (gelijkvloerse kruisingen) en het huidige hoge geluidhinderniveau. Gemeente Arhem: Het ontbreken van de voortzetting van de Betuweroute heeft enorme milieuhygienische consequenties (vooral geluid) voor de bevolkingsconcentratie in Arnhem (en Elst en Rheden). Betwijfeld wordt of de baanvakken Elst-Arnhem en Arnhem-Dieren voldoende capaciteit hebben. Dit laatste dient ook gezien te worden in relatie tot de komst van een HSL-Oost waardoor met name het knooppunt Arnhem (qua geluidhinder) fors belast wordt. * Hoe "tijdelijk" is het tijdelijk gebruik van de bestaande spoorlijn voordat een afzonderlijke goederenspoorlijn tussen de Betuweroute en Oldenzaal er is. Gemeente Rheden: De gemeente heeft m.b.t. de milieuhygienische consequenties dezelfde opmerkingen als Arnhem. De gemeente wijst bovendien op het feit dat zij op haar grondgebied 36 gelijkvloerse spoorwegkruisingen heeft die bij intensivering van het treinverkeer de gemeente met haar vele kernen "doormidden splijt". doc. nr.: C :\data\ wpdata\br-bezoe\bezoek6. min 8

17 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Directie Gelderland Informatie t.b.v. het gesprek met het Dagelijks Bestuur van het Knooppunt Arnhem - Nijmegen. Delegatie voor het Knooppunt Arnhem-Nijmegen: L. Slingenberg; voorzitter KAN (D66) (wethouder gemeente Arnhem); R.P.A. Migo; plv. voorzitter KAN () (wethouder gemeente Nijmegen); mr. H.W.M. Bergamin; portefeuillehouder () (burg.gemeente Bemmel); * drs. P. Meyboom; projectleider verkeer en vervoer; * W.A.M. Lemmens; projectleider economische ontwikkeling. Algemeen: Voor de ontwikkeling van het Stedelijk Knooppunt Arnhem-Nijmegen is een ontwikkelingsvisie opgesteld en inmiddels door Provinciale Staten goedgekeurd. In deze visie is aangegeven op welke wijze het KAN zijn rol kan blijven spelen in Nederland en Europa. De invalshoek is ruimtelijk; het geschetste perspectief is economisch. De ontwikkelingsvisie is ook het beleidsdocument op grond waarvan met de Rijksoverheid overleg is en zal worden gevoerd omtrent de uitvoering van beleid en projecten. * De centrale doelstelling van de ontwikkelingsviesie is: Het ruimtelijk optimaal ondersteunen van de economische ontwikkelingsmogelijkheden van het KAN met behoud en verbetering van de kwaliteit van het leefmilieu. Specifiek: De aanleg van de Betuweroute als hoogwaardige internationale verbinding voor het goederenvervoer per spoor, in combinatie met de doortrekking van de A-15 naar de A-12 is in belangrijke mate bepalend voor het welslagen van de ontwikkeling tot een multimodale transport regio. De aanleg van de Betuweroute zal op de minst milieubelastende wijze dienen plaats te vinden als technisch en financieel mogelijk is. Op termijn zal ook een goede oplossing moeten worden gevonden voor het goederenvervoer per spoor naar en van de richting Twente. * Het doortrekken van de A-73 naar de A-15 (inclusief een nieuwe Waalbrug) als onderdeel van de verbetering van de hoofdwegenstructuur binnen het KAN, is van groot belang voor de economische ontwikkeling (Euro Trade Port-concept). Daarbij moet niet alleen worden gedacht aan de ontwikkeling rond het CUP en het Rail Service Centre, maar ook aan nieuwe bedrijvigheid ten westen van Nijmegen. doc. nr.: C; \data\ wpdata\br-bezoe\bezoek7. min

18 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Directie Gelderland Informatie t.b.v. het gesprek met vertegenwoordigers van het Regibnaal bedrijfsleven in de provincie Gelderland. Delegatie vanuit het bedrijfsleven: Drs. G.M.P.J. Keulen (Voorzitter KvK Midden-Gelderland) Directeur Parenco BV C.B. Alewijnse (Voorzitter nieuwe KvK Centraal-Gelderland) Ing. P.P.M. Kokke (Voorzitter Industriele Kring Nijmegen e.o.) Directeur Berko Kompressoren Ing. J.K. Zeeman (Voorzitter regiocommissie KvK Midden-Gld.) Bedrijfsdirecteur Bruil Verenigde Bedrijven BV * Mr. P.E. Schaling Algemeen Directeur BFI Holding J.F. Looman (Voorzitter Gelders Platform Verkeer en vervoer) Directeur Transportcentrale Gelderland * ir. A.G.A. Niermeijer (Lid Initiatiefgroep Eurotransport Adjunct-directeur Van Ede en Partners Outplacement * Ing. W. Van den Heuvel Directeur Container Terminal Nijmegen BV * drs. J.A.H. Krill (Projectleider ETP-werkgroep) Directeur Stichting Economische Stimulering Knooppunt Arnhem-Nijmegen (ESKAN) ir. J.J.M. Oerlemans (Directeur AMKO International Kerkdriel) Voorzitter KvK Zuid-West-Gld. * R.J.M. Matser Algemeen secretaris KvK Zuid-West-Gld. * drs. E.J.H.M. ter Veer Secretaris Beleidsadvisering KvK Midden-Gelderland. Algemeen: Het bedrijfsleven is als geheel voor de aanleg van de Betuweroute als internationale verbinding, aangezien dit ook economische kansen biedt voor Gelderland in het algemeen en voor de regio Arnhem-Nijmegen in het bijzonder. * Het bedrijfsleven acht een Rail Service Centre met aansluitingen op weg en water noodzakelijk i.p.v. een CUP. * Voor een Rail Service Centre in het knooppunt dient daarbij gedacht te worden aan de mogelijkheid van een overslag van water op rail en omgekeerd, aan de noordzijde van de Waal. doc. nr.: c: \data\ wpdata\br-bezoe\bezoek8. min

'1- N S Ra i I in f ra be h ee r P r oi ect b LI re a 11 Bet LI we ro LI t e

'1- N S Ra i I in f ra be h ee r P r oi ect b LI re a 11 Bet LI we ro LI t e i i COLOFON Deze beantwoording van cle inspraakreacties van de tracé-uitwerking Betuweroute is opgesteld onder de verantwoordelijkheid van cle Ministers van Verkeer en Waterstaat en Volkshuisvesting Ruimtelijke

Nadere informatie

2000-2015. vastgesteld door de gemeenteraad van Geldermalsen op 28 september 1999 (besluitnr. 17)

2000-2015. vastgesteld door de gemeenteraad van Geldermalsen op 28 september 1999 (besluitnr. 17) STRUCTUURVISIE GELDERMALSEN vastgesteld door de gemeenteraad van Geldermalsen op 28 september 1999 (besluitnr. 17) Gemeentehuis Geldermalsen Kuipershof 2 0345-586.611 Nieuwe Gracht 25 3512 LC Utrecht (t)

Nadere informatie

1. Overleg artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening

1. Overleg artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening 101140-1062 Bijl. B - 1 1. Overleg artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening In het kader van het gestelde in artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening is het plan toegezonden aan

Nadere informatie

BIJLAGE 9 (SEPARAAT) Plan-MER

BIJLAGE 9 (SEPARAAT) Plan-MER BIJLAGE 9 (SEPARAAT) Plan-MER Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Gemeente Terneuzen Planmilieueffectrapport behorende bij het bestemmingsplan Sas van Gent 0. SAMENVATTING De gemeente Terneuzen werkt

Nadere informatie

Inpassingsplan N381 V A S T G E S T E L D

Inpassingsplan N381 V A S T G E S T E L D Inpassingsplan N381 V A S T G E S T E L D Inpassingsplan N381 VASTGESTELD Inhoud Toelichting Regels en bijlagen Verbeelding Separaat bijgevoegd: Zie hoofdstuk 7 van de toelichting voor de lijst met diverse

Nadere informatie

MER containerterminal Alphen aan den Rijn / aanpassing

MER containerterminal Alphen aan den Rijn / aanpassing MER containerterminal Alphen aan den Rijn / aanpassing N207-Noord Definitief Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland Van Uden Group Grontmij/LBP Houten, 24 april 2006 Verantwoording Titel : MER containerterminal

Nadere informatie

Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld

Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld omgevingsvergunning Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld Inhoudsopgave Ruimtelijke onderbouwing 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg

Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg Inhoud: Bijlage Voorschriften Kaart Procedure: Terinzagelegging t.b.v. de inspraak d.d. 8 november 2004 1e Wettelijke terinzagelegging d.d. 11 juli 2005 Vastgesteld

Nadere informatie

Gemeente Gemert-Bakel. Startnotitie Noord-Om Gemert- Bakel. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. 7400 AE Deventer. telefoon 0570 69 79 11

Gemeente Gemert-Bakel. Startnotitie Noord-Om Gemert- Bakel. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. 7400 AE Deventer. telefoon 0570 69 79 11 Gemeente Gemert-Bakel Startnotitie Noord-Om Gemert- Bakel van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

Bestemmingsplan BAT-terrein

Bestemmingsplan BAT-terrein Bestemmingsplan BAT-terrein Datum April 2012 Gemeente Webadres gemeente Contactpersoon Zevenaar www.zevenaar.nl Dhr. W. Geurts Opdrachtgever Contactpersoon IDN bestemmingsplan NL.IMRO.0299.BP01BATTERREIN-ON01

Nadere informatie

Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening. Planologische kernbeslissing deel 2. Reacties op de ontwerp planologische kernbeslissing

Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening. Planologische kernbeslissing deel 2. Reacties op de ontwerp planologische kernbeslissing Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening Planologische kernbeslissing deel 2 Reacties op de ontwerp planologische kernbeslissing s-gravenhage, 20 februari 2009. Voorwoord Deel 1 (het ontwerp) van

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG. Geachte voorzitter,

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG. Geachte voorzitter, Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon - Datum 18 november 2008 Ons kenmerk VenW/DGLM/2008-1793 Onderwerp Beantwoording kamervragen (kenmerk:

Nadere informatie

Di recto raat- G e ne raal Rij ks wate rstaat

Di recto raat- G e ne raal Rij ks wate rstaat Ministerie van Verkeer en Waterstaat Di recto raat- G e ne raal Rij ks wate rstaat Directie Oost-Nederland Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Directie Oost-Nederland

Nadere informatie

VERBETERING BEDRIJVENPARK TWENTEKANAAL ACTUALISERING MASTERPLAN / UITVOERINGSPROGRAMMA

VERBETERING BEDRIJVENPARK TWENTEKANAAL ACTUALISERING MASTERPLAN / UITVOERINGSPROGRAMMA VERBETERING BEDRIJVENPARK TWENTEKANAAL ACTUALISERING MASTERPLAN / UITVOERINGSPROGRAMMA GEMEENTE HENGELO DEFINITIEF 29 april 2010 B01053/OF0/042/000078/HB Gewijzigd maart 2011 voor vaststelling Inhoud 1

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant. Startnotitie m.e.r. Logistiek Park Moerdijk. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233.

Provincie Noord-Brabant. Startnotitie m.e.r. Logistiek Park Moerdijk. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. Provincie Noord-Brabant Startnotitie m.e.r. Logistiek Park Moerdijk van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1.

Nadere informatie

Provinciaal inpassingsplan N345 rondweg Voorst Toelichting

Provinciaal inpassingsplan N345 rondweg Voorst Toelichting Provinciaal inpassingsplan N345 rondweg Voorst Toelichting Provincie Gelderland 6 maart 2013 Voorontwerp HASKONING NEDERLAND B.V. RUIMTE & MOBILITEIT Barbarossastraat 35 Postbus 151 6500 AD Nijmegen +31

Nadere informatie

Glastuinbouw Sleeuwijk Inrichtingsplan

Glastuinbouw Sleeuwijk Inrichtingsplan Glastuinbouw Sleeuwijk Inrichtingsplan In opdracht van: Al-licht van Oord b.v. en Gebr. van de Heuvel Stadhoudershoef 6 4273 XZ Hank Uitgevoerd door: ZLTO Advies Ing. F.C.J.L. Klomp-Pullens MSc Specialist

Nadere informatie

RAPPORT MDW-WERKGROEP BUISLEIDINGENCONCESSIES

RAPPORT MDW-WERKGROEP BUISLEIDINGENCONCESSIES RAPPORT MDW-WERKGROEP BUISLEIDINGENCONCESSIES Buisje leggen, niemand zeggen? juli 2001 1 Inhoudsopgave Lijst van gebruikte afkortingen 3 Samenvatting 4 Aanbevelingen 11 Hoofdstuk 1. inleiding 12 1.1. Taakopdracht

Nadere informatie

N303 omleiding Voorthuizen. Milieueffectrapport

N303 omleiding Voorthuizen. Milieueffectrapport N303 omleiding Voorthuizen Milieueffectrapport december 2009 Milieueffectrapport N303 omleiding Voorthuizen Milieueffectrapport N303 omleiding Voorthuizen Colofon Dit MER is opgesteld in opdracht van Gedeputeerde

Nadere informatie

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan ten behoeve van een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

Reactienota Zienswijzen Structuurvisies gebiedsontwikkeling luchthaven Twente e.o.

Reactienota Zienswijzen Structuurvisies gebiedsontwikkeling luchthaven Twente e.o. N O VEMBER 2009 Reactienota Zienswijzen Structuurvisies gebiedsontwikkeling luchthaven Twente e.o. STRUCTUURVISIES GEBIEDSONTWIKKELING LUCHTHAVEN TWENTE e.o. REACTIENOTA ZIENSWIJZEN November 2009 GEMEENTE

Nadere informatie

02 Besluitenlijst van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 8 november en 9 januari jl.

02 Besluitenlijst van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 8 november en 9 januari jl. Concept Vergadering: portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer Datum: Vrijdag 7 februari 2014 10.30 12.45 uur (Let op gewijzigd tijdstip en plaats!) Locatie: Gemeentehuis Oegstgeest Agendapunt: 1 Onderwerp:

Nadere informatie

Tussenbesluit Rampenbeheersingsstrategie overstromingen Rijn en Maas

Tussenbesluit Rampenbeheersingsstrategie overstromingen Rijn en Maas abcdefgh Water Tussenbesluit Rampenbeheersingsstrategie overstromingen Rijn en Maas 15 april 2005 abcdefgh Water Tussenbesluit Rampenbeheersingsstrategie overstromingen Rijn en Maas 15 april 2005 Kabinetsstandpunt

Nadere informatie

Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor navolgende bezwaren in een later stadium uit te breiden, nader toe te lichten en/of aan te vullen.

Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor navolgende bezwaren in een later stadium uit te breiden, nader toe te lichten en/of aan te vullen. Stichting Oplossing N69 p/a Keersop 15 5551 TG Valkenswaard Aan Provincie Noord-Brabant Aan het College van Gedeputeerde Staten Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Valkenswaard, 29 juni 2014 Betreft:

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal Gemeente Halderberge. Rapport I Bestemmingsplan Bedrijventerrein Borchwerf II. Toelichting en voorschriften

Gemeente Roosendaal Gemeente Halderberge. Rapport I Bestemmingsplan Bedrijventerrein Borchwerf II. Toelichting en voorschriften Gemeente Roosendaal Gemeente Halderberge nummer X.127x00036.2550 datum 28 nov 2003 concept april 2003 voorontwerp ontwerp november 2003 vaststelling Rapport I Bestemmingsplan Bedrijventerrein Borchwerf

Nadere informatie

GEMEENTE ROZENDAAL. De Del

GEMEENTE ROZENDAAL. De Del GEMEENTE ROZENDAAL ONTWERP BESTEMMINGSPLAN De Del Opdrachtnummer : 79.03 Datum : december 2011 Versie : 5 Plan ID Auteurs : : mro b.v. : 2 INHOUD VAN DE TOELICHTING 1 INLEIDING... 5 1.1 AANLEIDING... 5

Nadere informatie

Beleidsvisie Externe veiligheid Gemeente Enschede 2007

Beleidsvisie Externe veiligheid Gemeente Enschede 2007 Beleidsvisie Externe veiligheid Gemeente Enschede 2007 Verantwoordelijk wethouder: J. van der Zee, wethouder ROM Ambtelijk opdrachtgever: L.J. van der Ree, directeur DSOB Auteur: DSOB Cluster Bouwen en

Nadere informatie

Bijlage I. Eindverslag inspraak en overleg Voorontwerp Bestemmingsplan Afvalstoffenverwerkingsbedrijf Putman, versie van mei 2010.

Bijlage I. Eindverslag inspraak en overleg Voorontwerp Bestemmingsplan Afvalstoffenverwerkingsbedrijf Putman, versie van mei 2010. Bijlage I. Eindverslag inspraak en overleg Voorontwerp Bestemmingsplan Afvalstoffenverwerkingsbedrijf Putman, versie van mei 2010. Samenvatting en beantwoording van de overleg- en inspraakreacties op het

Nadere informatie

Ontwerp FOCUS 2014 Strategische agenda Holland Rijnland 2010-2014

Ontwerp FOCUS 2014 Strategische agenda Holland Rijnland 2010-2014 Ontwerp Focus 2014 Strategische Agenda Holland Rijnland 2010-2014 Ontwerp FOCUS 2014 Strategische agenda Holland Rijnland 2010-2014 Januari 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding...... 2 2. Hoofdopgaven bestuursperiode

Nadere informatie