Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Ceneraal Rijkswaterstaat. Directie Oost-Nederland. Bibliotheek SV BR48 ON

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Ceneraal Rijkswaterstaat. Directie Oost-Nederland. Bibliotheek SV BR48 ON"

Transcriptie

1 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Ceneraal Rijkswaterstaat Directie Oost-Nederland Bibliotheek SV BR48 ON

2 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Gerteraal Rijkswaterstaat Directie Gelderland

3 BETUWEROUTE EN NOORDELIJKE AFTAKKING doc.nj.:c:\data\wpdata\br-bezoe\bezoekvb.min

4 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Directie Oost-Nederland Postbus ED Arnhem Tel Bibliotheek naam afd. retour paraaf S.V.P. TIJDIG VERLENGEN

5 Nota Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Directie Gelderland Aan de Minister van Verkeer en Waterstaat, door tussenkomst van de DG DGV Westerduin. Contactpersoon H. Ytsma Datum 10 oktober 1994 Onderwerp Doorkiesnummer S5 Bijlage(n) divers Overleg met vertegenwoordigers van provincie, gemeenten en in Gelderland over de Betuweroute. instanties Mevrouw de Minister, Ten behoeve van het overleg dat u op woensdag 12 oktober a.s. voert in Arnhem over de Betuweroute, treft u bijgaand informatie aan. In deze informatie is beknopt het standpunt aangegeven omtrent de Betuweroute en de Noordelijke aftakking ervan van het Gebundeld Bestuurlijk Overleg (waarin provincie en gemeenten zijn vertegenwoordigd) alsook afzonderlijk van de bij deze geplande (goederen)spoorlijnen betrokken gemeenten. Tevens zult u op die dag overleg voeren met vertegenwoordigers van het Dagelijks Bestuur van het Knooppunt Arnhem-Nijmegen in van het regionale bedrijfsleven. Ook van deze instanties heb ik beknopt de stellingname t.a.v. de Betuweroute en de Noordtak aangegeven. Graag ontvang ik u op woensdag 12 oktober a.s. in het gebouw Rijnstate, waar -na verwelkoming door de Commissaris der Koningin- het overleg zal plaatsvinden. Postadres Postbus 9070, 6800 ED Arnhem Bezoekadres Gildemeestersplein 1 Telefoon Telefax Bereikbaar met buslijn 5 en 8 van ns-stabon richbng Presikhaaf, halte Keulse slag

6 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Directie Gelderland RWS Dir. Oost-Nederland Sibliotheeknr. 1&YQM<& QSJ BETUWEROUTE EN NOORDELIJKE AFTAKKING Informatie t.b.v. het overleg op woensdag 12 oktober 1994 over de Betuweroute en de Noordelijke aftakking met de provincie Gelderland en de betrokken gemeenten (vertegenwoordigd in het Gebundeld Bestuurlijk Overleg); het Dagelijks Bestuur van het Knooppunt Amhem-Nijmegen; en vertegenwoordigers van het regionale bedrijfsleven in Gelderland. doc.nr.: C:\data\wpdata\br-bezoe\bezockvb. min Postadres Postbus 9070, 6800 ED Arnhem Bezoekadres Gildemeestersplein 1 Telefoon Telefax Bereikbaar met buslijn 5 en 8 van ns-station rtchting Presikhaaf, halte Keulse slag

7 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Directie Gelderland.v. 2. BETUWEROUTE Overleg met de bij de Betuweroute betrokken provincie Gelderland en de gemeenten Lingewaal, Neerijnen, Geldermalsen, Buren, Tiel, Echteld, Lienden, Kesteren, Dodewaard, Valburg, Elst, Bemmel, Duiven, Rijnwaarden en Zevenaar, alsmede de bij de Noordtak betrokken gemeenten Arnhem en Rheden. d.d. 12 oktober 1994 in het gebouw Rijnstate van de provincie Gelderland. Delegatie Provincie Gelderland: Gedeputeerde Plv. projectleider J. de Bondt ir. J. van der Kooij WD Gemeente Lingewaal: J.A. de Jongh L.H. van Maaren Gemeente Neeriinen: drs. A.W.H.M. Jansen A.C. van der Meijden PvdA Gemeente Geldermalsen: Plv. gemeentesecr. van Schaijck WD mw. C.T.E.M. Haubrich-Gooskens PvdA D. Moen Gemeente Buren: Plv. gemeentesecr. Gemeente Tiel: Plv. gemeentesecr. Gemeente Echteld: Contactpersoon Gemeente Lienden: Contactpersoon Gemeente Kesteren: Contactpersoon Gemeente Dodewaard: Gemeentesecretaris L.J. Hommes W. van der Linde J.G. van Doom drs. E.J. van Tellingen J.M.J, de Jongh H.J. Zomerdijk J. van Ham drs. K.C. Tammes J. van Olderen ir. F.C. Moree J. Strijker A.D. Harinck mr. J.J. Dijkman PvdA WD PvdA WD D66 SGP

8 Delegatie Gemeente Valburg: Gemeentesecretaris mr. C. van der Vliet B. Taanman B. Marinussen PvdA Gemeente Elst: Plv. gemeentesecr. mr. H.T.M. Galama mw. G.H.M. te Lintelo-Overbeek D66 mr. W.J. Salet Gemeente Bemmel: mr. H.W.M. Bergamin Plv. gemeentesecretaris mr. E.A.M. Masselink Gemeente Riinwaarden: Gemeente Duiven: (lokaal) projectmanager Gemeente Zevenaar: Dir. Sector VROM Gemeente Arnhem: Contactpersoon W.A. Burgering J.H.C. Stronkman A.B.G. Lichtenberg H.Nijland A.R. Ariens drs. R.P.H. Oudenhoven ing. G.W.H. Hendriksen A.F. Lensen mr. P. Scholten mr. H.L.M. Bloemen T.F.B.M. van den Broek Gemeente Belangen WD WD Gemeente Rheden: T.J.? Koek PvdA N.B.: De lijst van genoemde aanwezigen kan op het laatste moment nog wijzigingen ondergaan. doc.nr.:c:\data\wpdata\br-bezoe\bezoek8b.min Postadres Postbus 9070, 6800 ED Arnhem Bezoekadres Gildemeestersplein 1 Telefoon Telefax

9 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Directie Gelderland Informatie t.b.v. het gesprek met de bij de Betuweroute betrokken gemeenten Lingewaal, Neerijnen, Geldermalsen, Buren, Tiel, Echteld, Lienden, Kesteren, Dodewaard, Valburg, Elst, Bemmel, Duiven, Rijnwaarden en Zevenaar. Algemeen: De hierboven genoemde 15 gemeenten zijn met de provincie (en inmiddels nog vijf gemeenten langs de noordelijke aftakking) vertegenwoordigd in het Gebundeld Bestuurlijk Overleg Gelderland (GBO). Het GBO heeft in de bestuurlijke overleggen als gespreksgroep/klankbord voor de betrokken gemeenten in de provincie Gelderland gefungeerd. (Onderstaand wordt een verkorte weergave gegeven van de meningen, opmerkingen, etc. van het GBO, de provincie Gelderland en de gemeenten, zoals eerder naar voren gekomen in bestuurlijk overleggen.) Gebundeld Bestuurlijk Overleg Gelderland: Algemeen * Het standpunt van het GBO m.b.t. de Betuweroute is een "Ja, mits". Dit standpunt is gebaseerd op de strategische betekenis van deze achterlandverbinding en de kansen die een Rail Service Centre (RSC) in het stedelijk knooppunt Arnhem-Nijmegen biedt. * Randvoorwaarden voor dit "Ja, mits" zijn: - de geluidhinder mag niet boven de 50 db(a) uitkomen (en in stiltegebieden niet boven de 40 db(a); - de Betuweroute mag in principe niet boven maaiveld aangelegd worden; - de kruising met het Amsterdam-Rijnkanaal en het Pannerdensch Kanaal moet d.m.v. een tunnel plaatsvinden. Knelpunten Betuweroute * Het GBO is van mening dat het leefmilieu langs het trace" wordt aangetast door hoge geluidsbelasting en veiligheidsrisico's. Dit komt door zeer hoge treinfrequenties en continu gebruik per etmaal door alleen goederentreinen. In de PKB Betuweroute wordt uitgegaan van het principe dat het verticale trace" van de A-15 gevolgd wordt. Het GBO wenst op grond van haar randvoorwaarden verdiepte ligging van de Betuweroute bij alle kruisende verkeerswegen. * Naar de mening van het GBO is voor het deel Pannerdensch Kanaal-Duitse grens een integrate benadering nodig, gezien de plannen voor een Betuweroute, doortrekking A-15 en HSL-Oost. Het doortrekken van de A-15 tussen het knooppunt Ressen en de A-12 dient gelijktijdig met de Betuweroute plaats te vinden, waarbij 66k de A-15 het Pannerdensch Kanaal d.m.v. een tunnel kruist. * Het huidige trace" van de Betuweroute conflicteert met het rijksbeleid voor de Gelderse Poort. Het Rijnstrangengebied is een kerngebied van de Gelderse Poort en tevens stiltegebied. * De aanleg van een Container Uitwissel Punt (CUP) alleen in het stedelijk knooppunt Arnhem-Nijmegen is niet aanvaardbaar, maar dient gekoppeld te zijn aan de gelijktijdige ontwikkeling van een RSC, waardoor voor de Gelderse economie nieuwe kansen ontstaan. Bereikbaar met buslijn 5 en 8 van ns-station richting Presikhaaf, halts Keulse slag

10 Knelpunten Noordtak Het gebruik van de bestaande spoorlijn Arnhem-Dieren-Zutphen voor het goederenvervoer in noord-oostelijke richting is voor het GBO slechts aanvaardbaar, wanneer en volledige zekerheid is verkregen over de doortrekking van de Betuweroute in noord-oostelijke richting en voldoende tijdelijke maatregelen op de bestaande spoorlijn zijn genomen om de toename van de hinder tot aanvaardbare proporties terug te brengen. N.B.: Het bovenstaande betekent dat het GBO de uitvoering van het huidige trace" van de Betuweroute -op grond van de door Tweede en Eerste Kamer ge-accordeerde PKBniet accepteren. Provincie Gelderland: Het commentaar van de provincie Gelderland op de plannen voor de Betuweroute, is verwoord in het commentaar van het GBO (zie hiervoor). Hieronder volgt per gemeente een verkorte weergave van het gemeentelijk commentaar op de Betuweroute, voorzover dat naast het door de gemeente onderschreven GBO-commentaar in overleggen naar voren is gekomen. Gemeente Lingewaal: Knelpunten * De hoge kruising van de Betuweroute met de Linge (westzijde van de gemeente) levert volgens de gemeente met name geluidsproblemen op voor het dorp Spijk. De gemeente pleit op deze plek voor een tunnel onder de Linge door. Concreet betekent een aansluiting op de door de gemeente Gorinchem gewenst tunnel onder het Merwedekanaal. De hoge kruising met de Zeiving bij het buurtschap Leuven (oostzijde van de gemeente). In het kader van motie 58 "hoog/laag-pakket" wenst de gemeente een verdiepte kruising. * De gemeente pleit voor landschappelijke inpassing van de Betuweroute in relatie tot het open landschap door zoveel mogelijk belangen te combineren (bijv. uitbreiding van het Lingebos (dagrecreatieterrein). Gemeente Neerijnen: Knelpunten * De hooggelegen aansluitbogen van de Betuweroute op de spoorlijn Utrecht-Den Bosch, versnipperen volgens de gemeente het Iandbouwgebied in de "oksel" van de A-15, A-2 en de spoorlijn Utrecht-Den Bosch. Aandacht wordt gevraagd voor de claims op basis van artikel 49 Wet RO. * Toename van geluidhinder op de bestaande spoorbrug bij Waardenburg door toename van het goederenspoorverkeer van en naar de Betuweroute en Den Bosch. N.B.: De brug bij Waardenburg c.q. de spoorlijn Utrecht-Den Bosch is geen onderdeel van de PKB Betuweroute. 2

11 Gemeente Geldermalsen: Knelpunten * Geluidhinderproblematiek / Te groot aantal ontheffingen. De gemeente is van oordeel -op grond van het hoge aantal ontheffingen voor hogere grenswaarde Besluit Geluidhinder Spoorwegen- dat er een fundamenteel verschil ligt tussen datgene wat de Tweede Kamer wil (57 db(a)) en de nu voorliggende uitkomst. * Geluidhinderproblematiek / Cumulatie. De gemeente is van oordeel dat de cumulatie van geluid (door aanwezige geluidsbronnen als de A-15 en spoorlijnen Utrecht-Den Bosch en Geldermalsen-Tiel) onvoldoende is meegenomen. * Landschappelijke inpassing van de spoorlijn onvoldoende. De gemeente pleit voor geluidswallen met gebruik van bij de aanleg vrijkomende grond i.p.v. (hogere) geluidsschermen. De aansluitbogen van de Betuweroute op de spoorlijn Utrecht-Den Bosch dienen niet op zo'n hoge wijze in het landschap aangelegd te worden. Bovendien wordt hierdoor de geluidhinder vergroot, met name voor de naastgelegen kern Meteren. * Toename van het goederenspoorvervoer over de lijn Utrecht-Den Bosch. De gemeente bestrijdt de visie van NS dat de toename op deze lijn door de aansluiting op de Betuweroute marginaal zal zijn. * Aansluiting Wadenoyen - A-15 en kruising met de Betuweroute. De gemeente wenst deze aansluiting op de A-15 te laten vervallen, waardoor een betere en strakkere inpassing van de Betuweroute ter plaatse mogelijk wordt. N.B.: De gemeente Geldermalsen heeft het plan in het kader van de aanleg van de Betuweroute de aansluitingen Meteren en Wadenoyen op de A-15 te laten vervallen en te vervangen door een nieuwe aansluiting ertussen. De gemeente Tiel wenst evenwel de aansluiting Wadenoyen te behouden. Gemeente Buren: Knelpunten * Te hoge geluidsbelasting voor de kern Kerk-Avezaath. De gemeente is van oordeel dat bij de passage van deze kern meer aandacht besteed moet worden aan de geluidhinder, wellicht met behulp van de extra middelen voor Tiel en Gorinchem. Gemeente Tiel: Knelpunten * De gemeente wenst -conform het GBO- een tunnel onder het A'dam-Rijnkanaal. * In het kader van de motie 24 "Extra geluidwerende maatregelen in Tiel en Gorinchem" wenst de gemeente voor het toegekende extra bedrag een overkapping van Betuweroute en A-15 ter hoogte van Tiel-Noord. Slechts op die wijze wordt een cumulatie van geluid doeltreffend tegengegaan. * De gemeente is van mening dat aan de problematiek van de trill ingen onvoldoende aandacht is besteed. Bezoekadres GiWemeestersplein 1 Telefax Bereikbaar met buslijn 5 en 8 van ns-station nchting Presikhaaf, halte Keulse slag 3

12 Gemeente Echteld: Algemeen De gemeenten Echteld, Lienden en Kesteren hebben -binnen het standpunt van het GBO- een gezamenlijk standpunt over in de drie gemmeenten gelegen knelpunten. Knelpunten De gemeenten hebben grote moeite met de hoge kruisingen van de Betuweroute met de spoorlijn Tiel-Kesteren en met de Cuneraweg vanwege de geluidsproblematiek voor de omliggende kernen. Door de Tweede en Eerste Kamer is de motie 58 omtrent het "hoog/iaag-pakket" aangenomen. Ook om een maatschappelijk draagvlak in de regio te creeren, verdient het aanbeveling minimaal aan maaiveldligging tegemoet te komen. De voorkeur van de gemeenten blijft ondertunneling. De gemeenten hebben moeite met de geluidbelasting en vooral het hoge aantal ontheffingen (boven de 57 db(a)). Gevraagd wordt het criterium van geluidsschermen ruimer toe te passen. Gemeente Lienden: Zie gemeente Echteld. Gemeente Kesteren: Zie gemeente Echteld. Gemeente Dodewaard: Knelpunten De gemeente wenst ondertunneling bij de kruising van de Dalwagen door de Betuweroute. De gemeente wijst hierbij op de motie 58 "hoog/laag-pakket". De gemeente heeft vanuit veiligheidsoverwegingen grote problemen met de in het Voorstel Ontwerp Trace" Besluit voorgestelde "opstelstroken" voor de Betuwerouteaan de westzijde van de Dalwagen. Gemeente Valburg: Knelpunten De gemeente wenst minimaal maaiveldligging bij de kruising van de Wageningsestraat door de Betuweroute (als onderdeel van motie 58 "hoog/laag-pakket"). Daarbij zou ook de hooggelegen A-15 naar maaiveldligging moeten. * De gemeente heeft problemen met het grote ruimtebeslag van het Container Uitwissel Punt (CUP). De gemeente heeft steeds gepleit voor een geintegreerde MER voor Betuweroute en CUP-activiteiten. * De gemeente heeft bezwaar tegen het hoge aantal ontheffingen hogere grenswaarde binnen haar gemeente. 4

13 Gemeente Elst: Knelpunten De gemeente heeft bezwaar tegen de sterke toename van geluidshinder door de Betuweroute met als resultaat een -voor de gemeente- te hoog aantal ontheffingen hogere grenswaarde. Naar de mening van de gemeente is onvoldoende rekening gehouden met de cumulatie van geluid door en Betuweroute en bedrijfsactiviteiten van het CUP en de A-15. De gemeente pleit voor een integrale MER voor het CUP en de Betuweroute waarin de veiligheidsaspecten wel in voldoende mate aan de orde komen. De gemeente heeft bezwaar met de wijze waarop met de buurtschap Reeth wordt omgegaan, i.v.m. het amoveren van woningen voor de spoorlijn of wegreconstructies. De gemeente heeft steeds gepleit voor ondertunneling van de kruising van de Betuweroute met de spoorlijn Arnhem-Nijmegen en de A-52. Relatie met de Noordtak De gemeente wenst de studie naar de noordelijke aftakking van de Betuweroute integraal te bezien. Het gebruik van de bestaande spoorlijn door Elst voor de noordelijke aftakking is voor de gemeente onacceptabel, gezien de huidige voorzieningen (gelijkvloerse kruisingen) en het huidige hoge geluidhinderniveau. Gemeente Bemmel: Algemeen * De gemeente ziet de toename van de geluidhinder als algemeen knelpunt als gevolg van de hoge kruisingen van de Betuweroute en de doortrekking van de A-15. Knelpunten: De hoge kruising met het Pannerdensch Kanaal is voor de gemeente niet acceptabel. Conform het standpunt van het Gebundeld Bestuurlijk Overleg Gelderland (GBO) wil de gemeente een lange tunnel. Dit spaart tevens de buurtschap Boerenhoek (aan de Rijndijk/Pannerdensch Kanaal) * De hoge kruising van de Betuweroute met de A-52 (nu de A-325 Arnhem-Nijmegen). De gemeente wil een verdiept liggende kruising, aangezien een hoge kruising de uitbreiding in westelijke richting van Bemmel aantast. Relatie met andere proiecten: * De koppeling met de mogelijke doortrekking van de A-15 tussen het knooppunt Ressen en de A-12 bij Zevenaar. De gemeente wenst in het geval van doortrekking gebundelde verdiepte onderdoorgang onder het Pannerdensch Kanaal. 5

14 Gemeente Rijnwaarden: Knelpunten: * De hoge kruising met het Pannerdensch Kanaal. De gemeente wenst ondanks de beslissing van Tweede en Eerste Kamer een tunnel onder het kanaal die aansluit op de tunnel bij Zevenaar. * Geluidhinder voor het aangrenzende Rijnstrangengebied. De gemeente twijfelt aan de effectiviteit van de maatregelen (zowel op de brug als daarna) ter beperking van de geluidhinder. De geluidhinder zal de (streefwaarde van) 40 db(a) overschrijden die geldt voor de aangrenzende stiltegebieden. De provincie heeft voor het Rijnstrangengebied een viertal stiltegebieden vastgesteld, die door de komst van de Betuweroute worden aangetast. Relatie andere proiecten: De aanleg van de Betuweroute komt op gespannen voet te staan met de uitwerking van het Gelderse Poort gebied (op basis van het Structuurschema Groene Ruimte). Gemeente Duiven: Knelpunten: * De hoge kruising met het Pannerdensch Kanaal. De gemeente wenst conform het GBO-standpunt een tunnel, mede vanwege de geluidhinderaspecten voor het landelijk gebied. De gemeente wijst daarbij op de waarde van 40 db(a) voor het aangrenzende stiltegebied en 57 db(a) voor de woningen in het landelijke gebied. De gemeente heeft moeite met het trace" na het Pannerdensch Kanaal waardoor de buurtschappen ten zuiden van Duiven als het ware worden afgesneden. Tevens ontstaan door deze ligging ecologische en geohydrologische problemen in dit gebied grenzend aan het Rijnstrangengebied/Gelderse Poort. De gemeente wijst steeds op de waardevermindering van agrarische gronden en panden. Agrariers bevinden zich momenteel in een zeer onzekere financiele en investerings situatie. Relatie met andere projecten: * De gemeente is geen voorstander van de doortrekking van de A-15 (Ressen - A-12), aangezien daardoor het (agrarisch en natuur-)gebied ten zuiden van Duiven nog meer wordt aangetast en in het bijzonder de (nog) open ruimte tussen Duiven en Zevenaar. Bereikbaar met buslijn 5 en 8 van ns-station rtchting Presikhaaf, halte Keulse slag 6

15 Gemeente Zevenaar: Knelpunten: De gemeente heeft een formeel bezwaar tegen de PKB-procedure: te weten de omissie om het deel Babberich-Duitse grens niet in de PKB mee te nemen. I.v.m. de verdiepte ligging in de bebouwde kom van Zevenaar, is de PKB-grens naar Babberich verschoven, zonder dat -volgens de gemeente- de wettelijk voorgeschreven mer-procedure is gevolgd. De gemeente wil nu de mogelijkheden voor een langere verdiepte ligging in Zevenaar in het licht van de motie voor de verdiepte ligging en de motie voor 57 db(a) bezien en niet na de geluidhinder-evaluatie in Volgens de gemeente dient de 57 db(a) waarde voor de Betuweroute tot de Duitse grens te gelden i.p.v. tot de PKB-grens. Het grote aantal ontheffingen voor hogere grenswaarden is volgens de gemeente niet meer incidenteel te noemen. De gemeente heeft moeite met de landschappelijke inpassing en het verdwijnen van ontsluitingen in het landelijk gebied. Relatie met andere projecten: * De gemeente wil verdere aantasting van het Rijnstrangengebied voorkomen en vermindering van het leefmilieu voor Zevenaar door zowel de Betuweroute als de noordelijke aftakking ten noorden van Zevenaar te laten lopen. Dit betekent dat de Betuweroute richting Duitsland verder langs de A-12 kan gaan. Een trace" voor de noordelijke aftakking kan vanaf een punt ten noorden van Zevenaar worden onderzocht. * In dat verband pleit de gemeente voor verdiepte ligging tussen Zevenaar en Duiven van zowel de Betuweroute/noordtak als de doortrekking van de A-15 naar de A-12. 7

16 Informatie t.b.v. het gesprek met de bij de Noordelijke aftakking betrokken gemeenten Elst, Arnhem en Rheden. Algemeen: De genoemde drie gemeenten zijn evenals meerdere gemeenten in de Achterhoek en langs de IJssel in het GBO vertegenwoordigd. De gemeenten Elst, Arnhem en Rheden hebben in het kader van PKB 1 gereageerd op het ontbreken van aandacht aan de consequenties van die een noordelijke aftakking over het bestaande spoor door Elst, Arnhem, Dieren en Zutphen met zich meebrengt. Specifiek per gemeente zijn de volgende opmerkingen gemaakt. Gemeente Elst: De gemeente wenst de studie naar de noordelijke aftakking van de Betuweroute integraal te bezien. Het gebruik van de bestaande spoorlijn door Elst voor de noordelijke aftakking is voor de gemeente onacceptabel, gezien de huidige voorzieningen (gelijkvloerse kruisingen) en het huidige hoge geluidhinderniveau. Gemeente Arhem: Het ontbreken van de voortzetting van de Betuweroute heeft enorme milieuhygienische consequenties (vooral geluid) voor de bevolkingsconcentratie in Arnhem (en Elst en Rheden). Betwijfeld wordt of de baanvakken Elst-Arnhem en Arnhem-Dieren voldoende capaciteit hebben. Dit laatste dient ook gezien te worden in relatie tot de komst van een HSL-Oost waardoor met name het knooppunt Arnhem (qua geluidhinder) fors belast wordt. * Hoe "tijdelijk" is het tijdelijk gebruik van de bestaande spoorlijn voordat een afzonderlijke goederenspoorlijn tussen de Betuweroute en Oldenzaal er is. Gemeente Rheden: De gemeente heeft m.b.t. de milieuhygienische consequenties dezelfde opmerkingen als Arnhem. De gemeente wijst bovendien op het feit dat zij op haar grondgebied 36 gelijkvloerse spoorwegkruisingen heeft die bij intensivering van het treinverkeer de gemeente met haar vele kernen "doormidden splijt". doc. nr.: C :\data\ wpdata\br-bezoe\bezoek6. min 8

17 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Directie Gelderland Informatie t.b.v. het gesprek met het Dagelijks Bestuur van het Knooppunt Arnhem - Nijmegen. Delegatie voor het Knooppunt Arnhem-Nijmegen: L. Slingenberg; voorzitter KAN (D66) (wethouder gemeente Arnhem); R.P.A. Migo; plv. voorzitter KAN () (wethouder gemeente Nijmegen); mr. H.W.M. Bergamin; portefeuillehouder () (burg.gemeente Bemmel); * drs. P. Meyboom; projectleider verkeer en vervoer; * W.A.M. Lemmens; projectleider economische ontwikkeling. Algemeen: Voor de ontwikkeling van het Stedelijk Knooppunt Arnhem-Nijmegen is een ontwikkelingsvisie opgesteld en inmiddels door Provinciale Staten goedgekeurd. In deze visie is aangegeven op welke wijze het KAN zijn rol kan blijven spelen in Nederland en Europa. De invalshoek is ruimtelijk; het geschetste perspectief is economisch. De ontwikkelingsvisie is ook het beleidsdocument op grond waarvan met de Rijksoverheid overleg is en zal worden gevoerd omtrent de uitvoering van beleid en projecten. * De centrale doelstelling van de ontwikkelingsviesie is: Het ruimtelijk optimaal ondersteunen van de economische ontwikkelingsmogelijkheden van het KAN met behoud en verbetering van de kwaliteit van het leefmilieu. Specifiek: De aanleg van de Betuweroute als hoogwaardige internationale verbinding voor het goederenvervoer per spoor, in combinatie met de doortrekking van de A-15 naar de A-12 is in belangrijke mate bepalend voor het welslagen van de ontwikkeling tot een multimodale transport regio. De aanleg van de Betuweroute zal op de minst milieubelastende wijze dienen plaats te vinden als technisch en financieel mogelijk is. Op termijn zal ook een goede oplossing moeten worden gevonden voor het goederenvervoer per spoor naar en van de richting Twente. * Het doortrekken van de A-73 naar de A-15 (inclusief een nieuwe Waalbrug) als onderdeel van de verbetering van de hoofdwegenstructuur binnen het KAN, is van groot belang voor de economische ontwikkeling (Euro Trade Port-concept). Daarbij moet niet alleen worden gedacht aan de ontwikkeling rond het CUP en het Rail Service Centre, maar ook aan nieuwe bedrijvigheid ten westen van Nijmegen. doc. nr.: C; \data\ wpdata\br-bezoe\bezoek7. min

18 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Directie Gelderland Informatie t.b.v. het gesprek met vertegenwoordigers van het Regibnaal bedrijfsleven in de provincie Gelderland. Delegatie vanuit het bedrijfsleven: Drs. G.M.P.J. Keulen (Voorzitter KvK Midden-Gelderland) Directeur Parenco BV C.B. Alewijnse (Voorzitter nieuwe KvK Centraal-Gelderland) Ing. P.P.M. Kokke (Voorzitter Industriele Kring Nijmegen e.o.) Directeur Berko Kompressoren Ing. J.K. Zeeman (Voorzitter regiocommissie KvK Midden-Gld.) Bedrijfsdirecteur Bruil Verenigde Bedrijven BV * Mr. P.E. Schaling Algemeen Directeur BFI Holding J.F. Looman (Voorzitter Gelders Platform Verkeer en vervoer) Directeur Transportcentrale Gelderland * ir. A.G.A. Niermeijer (Lid Initiatiefgroep Eurotransport Adjunct-directeur Van Ede en Partners Outplacement * Ing. W. Van den Heuvel Directeur Container Terminal Nijmegen BV * drs. J.A.H. Krill (Projectleider ETP-werkgroep) Directeur Stichting Economische Stimulering Knooppunt Arnhem-Nijmegen (ESKAN) ir. J.J.M. Oerlemans (Directeur AMKO International Kerkdriel) Voorzitter KvK Zuid-West-Gld. * R.J.M. Matser Algemeen secretaris KvK Zuid-West-Gld. * drs. E.J.H.M. ter Veer Secretaris Beleidsadvisering KvK Midden-Gelderland. Algemeen: Het bedrijfsleven is als geheel voor de aanleg van de Betuweroute als internationale verbinding, aangezien dit ook economische kansen biedt voor Gelderland in het algemeen en voor de regio Arnhem-Nijmegen in het bijzonder. * Het bedrijfsleven acht een Rail Service Centre met aansluitingen op weg en water noodzakelijk i.p.v. een CUP. * Voor een Rail Service Centre in het knooppunt dient daarbij gedacht te worden aan de mogelijkheid van een overslag van water op rail en omgekeerd, aan de noordzijde van de Waal. doc. nr.: c: \data\ wpdata\br-bezoe\bezoek8. min

Notitie Hoe verhoudt de Gebiedsvisie A15-A12 zich tot de afspraken in de bestuursovereenkomst

Notitie Hoe verhoudt de Gebiedsvisie A15-A12 zich tot de afspraken in de bestuursovereenkomst Projectbureau ViA15 Datum: 22 oktober 2008 Notitie Hoe verhoudt de Gebiedsvisie A15-A12 zich tot de afspraken in de bestuursovereenkomst Op 28 augustus 2008 heeft projectbureau ViA15 formeel de met erratum

Nadere informatie

Directie Grondgebied Ingekomen stuk D50 (PA 28 September 2011) Mobiliteit Productmanagement en Beleid. Datum uw brief

Directie Grondgebied Ingekomen stuk D50 (PA 28 September 2011) Mobiliteit Productmanagement en Beleid. Datum uw brief Ingekomen stuk D50 (PA 28 September 2011) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 93 34 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Samenvatting van de zienswijzen

Samenvatting van de zienswijzen Samenvatting van de zienswijzen Trajectnota/milieueffectrapport (TN/MER) van de planstudie Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem - Nijmegen Van 16 augustus tot en met 26

Nadere informatie

Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem-Nijmegen. Startnotitie

Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem-Nijmegen. Startnotitie Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem-Nijmegen Startnotitie Het probleem Er is een bereikbaarheidsprobleem in de regio Arnhem Nijmegen na 2020. Het Rijk, de provincie en

Nadere informatie

Regiovoorstel Ruimtelijke Inpassing A15/A12

Regiovoorstel Ruimtelijke Inpassing A15/A12 Regiovoorstel Ruimtelijke Inpassing A15/A12 Inforaad, 1 oktober 2015 Regiovoorstel inpassing A15/A12 zorg doortrekking A15: - impact op leefomgeving regio heeft aandacht gevraagd voor inpassing - opdracht

Nadere informatie

Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Ceneraal Rijkswaterstaat. Directie Oost-Nederland. Bibliotheek. Nr.

Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Ceneraal Rijkswaterstaat. Directie Oost-Nederland. Bibliotheek. Nr. Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Ceneraal Rijkswaterstaat Directie Oost-Nederland Bibliotheek Nr.WE1410-131/VII ON PI : ig NOTA betr. Aannames m.b.t. de ontwikkeling van de verkeersveiligheid

Nadere informatie

Beschrijving tracévarianten. Bijlage 1

Beschrijving tracévarianten. Bijlage 1 Beschrijving tracévarianten Doortrekking A15 Bijlage 1 In het AO van 31 mei jl. zijn er naast het standpunt-tracé twee mogelijke varianten besproken. Het betreft de volgende twee alternatieve tracés, beide

Nadere informatie

Ons kenmerk C210/ Aantal bijlagen

Ons kenmerk C210/ Aantal bijlagen Aan de leden van de commissie Algemeen Bestuur Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 329 9162 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum

Nadere informatie

Beleidsregels t.b.v. het nemen van besluiten inzake hogere geluidsgrenswaarden als bedoeld in hoofdstuk VIIIA van de Wet Geluidhinder

Beleidsregels t.b.v. het nemen van besluiten inzake hogere geluidsgrenswaarden als bedoeld in hoofdstuk VIIIA van de Wet Geluidhinder Beleidsregels t.b.v. het nemen van besluiten inzake hogere geluidsgrenswaarden als bedoeld in hoofdstuk VIIIA van de Wet Geluidhinder Inleiding. Per 1 januari 2007 is de Wet Geluidhinder gewijzigd. Belangrijk

Nadere informatie

Het project ViA15. A12/A15 Ressen Oudbroeken (ViA15)

Het project ViA15. A12/A15 Ressen Oudbroeken (ViA15) Het project ViA15 Het Rijk en de provincie Gelderland willen met project ViA15 een betere verkeersdoorstroming realiseren in de regio Arnhem Nijmegen en de bereikbaarheid van het gebied vergroten. Dit

Nadere informatie

Aan het College en Raad van Burgemeester en Wethouders? 7 OK 1 9 nu Gemeente Zevenaar Postbus AA Zevenaar

Aan het College en Raad van Burgemeester en Wethouders? 7 OK 1 9 nu Gemeente Zevenaar Postbus AA Zevenaar IN14.053S 1 ) lllllll MIN llllllllll II Zevenaar Aan het College en Raad van Burgemeester en Wethouders? 7 OK 1 9 nu Gemeente Zevenaar Postbus 10 6900 AA Zevenaar T (0316) 595 m F (0316) 595 100 E gemeente@zevenaar.nl

Nadere informatie

Tracé regiocombi (structuur)alternatief

Tracé regiocombi (structuur)alternatief Tracé regiocombi (structuur)alternatief Dit alternatief bestaat uit verbetering en verbreding van (delen van) het bestaande wegennet - de A12, A50, A15, A325 en de Pleyroute samen met een optimale inzet

Nadere informatie

de Kortsluitroute. Dit nieuw aan te leggen spoortracé verbindt de Havenspoorlijn met de Betuweroute (hier ook wel de verlegde

de Kortsluitroute. Dit nieuw aan te leggen spoortracé verbindt de Havenspoorlijn met de Betuweroute (hier ook wel de verlegde De Kortsluitroute Een onderdeel van het project Betuweroute is het aanleggen van de Kortsluitroute. Dit nieuw aan te leggen spoortracé verbindt de Havenspoorlijn met de Betuweroute (hier ook wel de verlegde

Nadere informatie

ONTWERPBESCHIKKING D.D. 26 NOVEMBER 2012 NR. 2012-014986 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESCHIKKING D.D. 26 NOVEMBER 2012 NR. 2012-014986 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESCHIKKING D.D. 26 NOVEMBER 2012 NR. 2012-014986 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Wet geluidhinder Aanleg weg en reconstructie van de kruisende wegen 1 INLEIDING De provincie Gelderland is

Nadere informatie

Vrijleggen MerwedeLingeLijn Verkenning Spoorkruisingen in Tricht. Roland Jansen - ProRail

Vrijleggen MerwedeLingeLijn Verkenning Spoorkruisingen in Tricht. Roland Jansen - ProRail Vrijleggen MerwedeLingeLijn Verkenning Spoorkruisingen in Tricht Roland Jansen - ProRail Spoorontwikkelingen in omgeving Tricht Vervangen Lingebrug Nieuwe stationstraverse Spoorvernieuwing Proef Elke Tien

Nadere informatie

Aanpassing grenzen bebouwde kom Nijmegen-NoordProgramma / Programmanummer Mobiliteit / 1072

Aanpassing grenzen bebouwde kom Nijmegen-NoordProgramma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 25 mei 2011 / 117/2010 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Aanpassing grenzen bebouwde kom Nijmegen-Noord Aanpassing grenzen bebouwde kom

Nadere informatie

PHS Meteren-Boxtel tracédeel Boog Meteren

PHS Meteren-Boxtel tracédeel Boog Meteren Project Meteren-Boxtel Goederentreinen tussen Rotterdam en Venlo gaan via de tot Meteren rijden. Vanaf Meteren rijden de goederentreinen verder via s-hertogenbosch en Boxtel. Zij zullen dus niet meer over

Nadere informatie

Gemeente Arnhem De heer A. Meijers Postbus EL ARNHEM. Geachte heer Meijers,

Gemeente Arnhem De heer A. Meijers Postbus EL ARNHEM. Geachte heer Meijers, Retouradres: Postbus 3066, 6802 DB Arnhem Gemeente Arnhem De heer A. Meijers Postbus 5465 6802 EL ARNHEM Onderwerp Besluit hogere grenswaarde geluid Pagina 1 van 5 Geachte heer Meijers, Wij ontvingen uw

Nadere informatie

Economische belang doortrekking A15 -concept-

Economische belang doortrekking A15 -concept- Economische belang doortrekking A15 -concept- Drs. Paul Bleumink Managing Partner 27 augustus 2010 Buck Consultants International Postbus 1456 6501 BL Nijmegen Telnr : 024 379 02 22 Mobiel : 06 535 63

Nadere informatie

Economische belang doortrekking A15

Economische belang doortrekking A15 Economische belang doortrekking A15 Drs. Paul Bleumink Managing Partner 6 september 2010 Buck Consultants International Postbus 1456 6501 BL Nijmegen Telnr : 024 379 02 22 Mobiel : 06 535 63 101 Fax :

Nadere informatie

: Vaststelling bestemmingsplan "uitbreidingsplan Heesbeen"

: Vaststelling bestemmingsplan uitbreidingsplan Heesbeen Raad : 4 oktober 2005 Agendanr. : Doc.nr : B200509230 Afdeling: : Bouwen en Wonen RAADSVOORSTEL Onderwerp : Vaststelling bestemmingsplan "uitbreidingsplan Heesbeen" Toelichting Bijgevoegd treft u het ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Collegevoorstel Advies: Openbaar

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Collegevoorstel Advies: Openbaar Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen (art. 39 RVO) SP fractie Nijmegen inzake vervoer gevaarlijke stoffen per trein Programma / Programmanummer Leefomgevingskwaliteit / 6210

Nadere informatie

Ontwikkeling Rivierenland tot logistieke hotspot. Gemeente Neerijnen

Ontwikkeling Rivierenland tot logistieke hotspot. Gemeente Neerijnen Ontwikkeling Rivierenland tot logistieke hotspot Gemeente Neerijnen Opbouw presentatie Aanleiding Logistiek, waar gaat het om? Waarom Rivierenland? Hoe pakken we het aan? Organisatie hotspot Aanleiding

Nadere informatie

Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst?

Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst? Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst? Gemeenteraad/fractievoorzitters Maatschappelijke organisaties Bedrijfsleven Inwoners 1. Karaktereigenschappen van

Nadere informatie

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014. Gelderland

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014. Gelderland Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland - 1 - De uitvoering van de PWE 2014 vond plaats in opdracht van de onderstaande instanties: Gemeenten

Nadere informatie

Reizen zonder spoorboekje. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Reizen zonder spoorboekje. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Reizen zonder spoorboekje Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Reizen zonder spoorboekje Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Reizen zonder spoorboekje Zes intercity s en zes sprinters per uur in de drukste

Nadere informatie

II Nil IIIIIIIIII III IIIII I0.1440720 28/08/2014

II Nil IIIIIIIIII III IIIII I0.1440720 28/08/2014 II Nil IIIIIIIIII III IIIII I0.1440720 28/08/2014 Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Gemeente Oosterhout T.a.v. het College van Burgemeester en Wethouders SLOTJESVELD

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar 14-06-2016 [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar 14-06-2016 [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Vragen ex Art 46 RvO CDA-Internationale trein Amsterdam-Berlijn 1- Notagegevens Notanummer 2016-001019 Datum 02-06-2016 Programma: 05 Ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie

Een toekomstbestendige goederenroute door Oost-Nederland Wat betekent dat voor u?

Een toekomstbestendige goederenroute door Oost-Nederland Wat betekent dat voor u? Een toekomstbestendige goederenroute door Oost-Nederland Wat betekent dat voor u? Uitvoering van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Het reizigers- en goederenvervoer in Nederland groeit. Deze groei

Nadere informatie

Vereniging voor Innovatief Euregionaal (rail-) Vervoer

Vereniging voor Innovatief Euregionaal (rail-) Vervoer Vereniging voor Innovatief Euregionaal (rail-) Vervoer VIEV Kronenburgerplaats 44 6511 AW Nijmegen NL81 INGB 0000 5335 17 www.viev.eu Tel. 0314-366852/024-3230070 Stemadvieswijzer Gelderse Statenverkiezingen

Nadere informatie

Factsheets. Factsheets RijnWaalpad

Factsheets. Factsheets RijnWaalpad Factsheets RijnWaalpad Informatie over het RijnWaalpad, snelfietsroute tussen Arnhem en Nijmegen. 12 factsheets met infor matie, kosten en planningen. 11 februari 2010 Factsheets Factsheets RijnWaalpad

Nadere informatie

Formulier Aanvraag hogere waarde gemeente Berkelland

Formulier Aanvraag hogere waarde gemeente Berkelland Formulier Aanvraag hogere waarde gemeente Berkelland Ons kenmerk: Datum aanvraag: 20 oktober 2015 1. Verzoek tot vaststelling hogere grenswaarde(n) op grond van de Wet geluidhinder artikel 82a/83/85/100a/100b/106

Nadere informatie

1 Station Mook-Molenhoek

1 Station Mook-Molenhoek 1 Station Mook-Molenhoek station Mook-Molenhoek Opgeleverd Station Mook-Molenhoek is op 6 mei 2009 geopend aan de Maaslijn. Het station ligt op het traject Nijmegen- Roermond. Het station levert een belangrijke

Nadere informatie

iiiiiiiiiiiiiniiiiihii Oosterhout 2 mi m gemeente Aan de gemeenteraad r.van.haaf@oosterhout.nl IO.1431088 Zienswijze project A27 Houten Hooipolder

iiiiiiiiiiiiiniiiiihii Oosterhout 2 mi m gemeente Aan de gemeenteraad r.van.haaf@oosterhout.nl IO.1431088 Zienswijze project A27 Houten Hooipolder WW w iiiiiiiiiiiiiniiiiihii gemeente Oosterhout Aan de gemeenteraad 2 mi m Uw kenmerk Ons kenmerk IO.1431088 In behandeling bij r.van.haaf@oosterhout.nl Onderwerp Zienswijze project A27 Houten Hooipolder

Nadere informatie

B en W nummer ; d.d

B en W nummer ; d.d B en W nummer 130889; d.d. 1-10-2013 Onderwerp Onderdoorgang onder spoor Kanaalweg; Risico voor bedrijfszekerheid van spoorbrug tijdens bouw onderdoorgang; vaststellen brief aan ProRail en brief aan gemeenteraad.

Nadere informatie

betekent een voor de goederenvervoerders aanvaardbare gebruiksheffing voor de Betuweroute en het invoeren van een vergoeding voor het reserveren van

betekent een voor de goederenvervoerders aanvaardbare gebruiksheffing voor de Betuweroute en het invoeren van een vergoeding voor het reserveren van Aan: De projectorganisatie Dienstregeling spoor 2007 Per adres: De directie van de NS NS Hoofdkantoor De heer B. Meerstadt Postbus 2025 3500 HA Utrecht Datum: 22 november 2005 Ons kenmerk: 1145006 Onderwerp:

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Gedeputeerde Staten STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten PS2004-14 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Toelichting op het Leefomgevingsoffensief HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Conform advies. Collegevoorstel Advies: Openbaar. Onderwerp vragen m.b.t. parkeerproblematiek rond het WC Dukenburg. Registratienummer 3.

Conform advies. Collegevoorstel Advies: Openbaar. Onderwerp vragen m.b.t. parkeerproblematiek rond het WC Dukenburg. Registratienummer 3. Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp vragen m.b.t. parkeerproblematiek rond het WC Dukenburg Registratienummer 3.0808 Portefeuillehouder A.J.F.M. Hirdes Korte inhoud De SP fractie Nijmegen heeft

Nadere informatie

Presentatie gezamenlijke cie. s van Duiven en Zevenaar. 5 november 2007

Presentatie gezamenlijke cie. s van Duiven en Zevenaar. 5 november 2007 Presentatie gezamenlijke cie. s van Duiven en Zevenaar 5 november 2007 Landschapsanalyse Goed kijken Goed luisteren Contouren Gebiedsvisie A15 Opzet werkboek: 5 sporen Spoor 1: landschapsanalyse Spoor

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Belastingsamenwerking. BW-nummer

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Belastingsamenwerking. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Belastingsamenwerking Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting De PvdA fractie heeft de toezegging dat

Nadere informatie

Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit 1

Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit 1 Provinciale weg N231 Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit Afdeling Openbare Werken/VROM drs. M.P. Woerden ir. H.M. van de Wiel Januari 2006 Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en

Nadere informatie

Samen over het spoor

Samen over het spoor Samen over het spoor Veel besproken... De afgelopen maanden is er in Tricht veel gesproken en geschreven over de spoorproblematiek waarvoor dit dorp zich gesteld ziet. Vanuit verschillende invalshoeken

Nadere informatie

De analyse die wij hebben gemaakt is verderop in dit rapport in detail te lezen. De belangrijkste conclusies ervan zijn:

De analyse die wij hebben gemaakt is verderop in dit rapport in detail te lezen. De belangrijkste conclusies ervan zijn: Introductie Analyse van GeluidProductiePlafonds ( s), geluidsen/wanden en verkeersintensiteiten in de Provincie Gelderland, in verband met de komende reconstructie van het knooppunt Hoevelaken. Rapport

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Gedeputeerde Staten STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Voorstel studie N 786 Dieren-Apeldoorn HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

AANVULLENDE BESTUURSOVEREENKOMST Doortrekking A15 Ressen naar A12 Oudbroeken

AANVULLENDE BESTUURSOVEREENKOMST Doortrekking A15 Ressen naar A12 Oudbroeken AANVULLENDE BESTUURSOVEREENKOMST Doortrekking A15 Ressen naar A12 Oudbroeken 1/28 DE ONDERGETEKENDEN 1. De Minister van Infrastructuur en Milieu, mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen, handelend als bestuursorgaan

Nadere informatie

Wet geluidhinder Aanvraagformulier ontheffing

Wet geluidhinder Aanvraagformulier ontheffing Ingekomen stempel d.d. 14 september 2015 Wet geluidhinder Aanvraagformulier ontheffing Gemeente Halderberge Kenmerk OR 323995 Contactpersoon gemeente A.M.C. Coppens Besluitstempel Verzoek om afgifte van

Nadere informatie

Aan de commissie VROM

Aan de commissie VROM Made, 20 maart 2002 Commissievergadering d.d. 16 april 2002 Aan de commissie VROM Agendapunt: Onderwerp: Verzoek om planschadevergoeding Toelichting: De verzoek om planschadevergoeding is ingediend door

Nadere informatie

Leden van Provinciate Staten

Leden van Provinciate Staten www.overijssel.nl Leden van Provinciate Staten Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Telefax 038 425 48 60 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk LNL/2006/2975 Datum

Nadere informatie

Bijlage 2 1 Wet geluidhinder: verzoek hogere grenswaarde Wet geluidhinder (in enkelvoud indienen) Aan: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland Postbus 90602 2509 LP s-gravenhage 1. Gegevens verzoeker Naam:

Nadere informatie

PHS Meteren-Boxtel. Belangrijkste conclusies van het onderzoek

PHS Meteren-Boxtel. Belangrijkste conclusies van het onderzoek Project Meteren-Boxtel Goederentreinen tussen Rotterdam en Venlo gaan via de Betuweroute tot Meteren rijden. Vanaf Meteren rijden de goederentreinen verder via s-hertogenbosch en Boxtel. Zij zullen dus

Nadere informatie

Concept-GS-besluit: Voortgaande groei luchtvaart alléén binnen harde randvoorwaarden

Concept-GS-besluit: Voortgaande groei luchtvaart alléén binnen harde randvoorwaarden 15 mei 1997 97-000635 strategische luchtvaartontwikkeling Concept-GS-besluit: Voortgaande groei luchtvaart alléén binnen harde randvoorwaarden Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (GS) stellen harde randvoorwaarden

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Datum Standpunt doortrekking A15 Geachte voorzitter,

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Datum Standpunt doortrekking A15 Geachte voorzitter, > Retouradres 2500 EX de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG 2500 EX Datum Betreft Standpunt doortrekking A15 Geachte voorzitter, Met deze brief informeer ik

Nadere informatie

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'De Nieuwe Vaart'

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'De Nieuwe Vaart' Raadsvoorstel Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. 9 maart 2015 Documentnummer : 2015.0.013.143 Zaaknummer: 2014-09-00312 Onderwerp: Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'De Nieuwe Vaart' Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Route busexcursie Bereikbaarheid als verbindende schakel 20 april 2011

Route busexcursie Bereikbaarheid als verbindende schakel 20 april 2011 Route busexcursie Bereikbaarheid als verbindende schakel 20 april 2011 Rob Roskes, teammanager mobiliteit, Afdeling Beleid & Strategie Rick van Baren, regiostrateeg mobiliteit stadsregio, Afdeling Beleid

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen GL Programma / Programmanummer Wonen / 4210 Portefeuillehouder P. Depla Samenvatting De fractie van Groen Links heeft het college

Nadere informatie

Noordstra, lepie. Kampen Verzonden: vrijdag 21 maart 2014 20:56 Aan: Geachte heer, mevrouw,

Noordstra, lepie. Kampen <rn.kampen84@upcmail.nl> Verzonden: vrijdag 21 maart 2014 20:56 Aan: Geachte heer, mevrouw, Noordstra, lepie Van: Kampen Verzonden: vrijdag 21 maart 2014 20:56 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: Brief aan Statenfracties betreffende tunnel Hurdegaryp, Bijlagen:

Nadere informatie

De belangrijkste gegevens over de Gelderse luchtkwaliteit staan hieronder beschreven en zijn samengevat in de bijlagen 1, 2 en 3.

De belangrijkste gegevens over de Gelderse luchtkwaliteit staan hieronder beschreven en zijn samengevat in de bijlagen 1, 2 en 3. Gedeputeerde taten Bezoekadres Postadres Huis der Provincie Postbus 9090 Markt 11 6800 GX Arnhem Arnhem taatssecretaris voor Milieubeheer en Duurzaamheid T.a.v. de heer drs P.L. B. A. van Geel Postbus

Nadere informatie

Ondergetekenden: Rijkswaterstaat, Dienst Zuid-Holland ProRail BV De Provincie Zuid-Holland De Gemeente Moordrecht

Ondergetekenden: Rijkswaterstaat, Dienst Zuid-Holland ProRail BV De Provincie Zuid-Holland De Gemeente Moordrecht Rijkswaterstaat, Dienst Zuid-Holland ProRail BV De Provincie Zuid-Holland De Gemeente Moordrecht Convenant (inzake doorstromingsmaatregelen op de A12/A20 knooppunt Gouwe in het kader van ZSMII) Nr: ZHv

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Burgemeester Sloblaan 15a. Gemeente Zederik

Akoestisch onderzoek Burgemeester Sloblaan 15a. Gemeente Zederik Akoestisch onderzoek Burgemeester Sloblaan 15a Gemeente Zederik Opdrachtgever: Aannemersbedrijf P. van Leeuwen Contactpersoon opdrachtgever: P. van Leeuwen Projectleider Buro SRO: M. Geerts Projectnummer

Nadere informatie

Conform advies. Collegevoorstel Advies: Openbaar. Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen PVDA. Registratienummer 3.49997

Conform advies. Collegevoorstel Advies: Openbaar. Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen PVDA. Registratienummer 3.49997 Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen PVDA Registratienummer 3.49997 Portefeuillehouder mevr. dr. G. ter Horst Korte inhoud Beantwoording schriftelijke vragen PVDA

Nadere informatie

Voorstellen aan de raad van de gemeente Wester-Koggenland jaar 2006 VoorsteInr.: Agendapunt: Vergadering: 8 juni 2006

Voorstellen aan de raad van de gemeente Wester-Koggenland jaar 2006 VoorsteInr.: Agendapunt: Vergadering: 8 juni 2006 ~. Voorstellen aan de raad van de gemeente Wester-Koggenland jaar 2006 Voorstenr.: Agendapunt: Vergadering: 8 juni 2006, Vaststelling intememeentelijk DlÎmtelijk structuurplan voor de gemeenten Obdam Wester

Nadere informatie

onderdelen Knoop-punt Nieuwklap Nieuwklap

onderdelen Knoop-punt Nieuwklap Nieuwklap Nieuwklap Het project Nieuwklap maakt onderdeel uit van de aanleg van een rondweg om de kern van Aduard in de toekomst te verschonen van doorgaand verkeer. Om die reden wordt er een nieuwe weg aangelegd

Nadere informatie

Uitvoering van de aangenomen moties tijdens de Politieke avonden van 17 september, 1 oktober en 15 oktober 2014

Uitvoering van de aangenomen moties tijdens de Politieke avonden van 17 september, 1 oktober en 15 oktober 2014 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering van de aangenomen moties tijdens de Politieke avonden van 17 september, 1 oktober en 15 oktober 2014 Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Benoemingen in gemeenschappelijke regelingen (wethouders) BW-nummer

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Benoemingen in gemeenschappelijke regelingen (wethouders) BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Benoemingen in gemeenschappelijke regelingen (wethouders) Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting

Nadere informatie

382,40 per inwoner 2/5 WMO 14.127.768,00 382,40 per inwoner 2/5 werk 14.127.768,00

382,40 per inwoner 2/5 WMO 14.127.768,00 382,40 per inwoner 2/5 werk 14.127.768,00 Gelderland Gemeente Aalten Inwoners 27.025 extra gelden 3D voor gemeenten 956,00 per inwoner 25.835.900,00 per jaar 191,20 per inwoner 1/5 jeugd 5.167.180,00 382,40 per inwoner 2/5 WMO 10.334.360,00 382,40

Nadere informatie

INVENTARIS Archief W. Hol inzake de prins Willem Alexander-brug Tiel - Beneden Leeuwen

INVENTARIS Archief W. Hol inzake de prins Willem Alexander-brug Tiel - Beneden Leeuwen INVENTARIS Archief W. Hol inzake de prins Willem Alexander-brug Tiel - Beneden Leeuwen J.G.M. Jansen 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Correspondentie en aantekeningen van Willie Hol... 3 3 Rapporten

Nadere informatie

A15 Corridor. Conclusies A15. 4. De A15 is dé verbindingsschakel tussen vier van de tien Nederlandse logistieke hot spots i.c.

A15 Corridor. Conclusies A15. 4. De A15 is dé verbindingsschakel tussen vier van de tien Nederlandse logistieke hot spots i.c. A15 Corridor Conclusies A15 1. Een gegarandeerde doorstroming van het verkeer op de A15 is noodzakelijk voor de continuïteit en ontwikkeling van de regionale economie rond de corridor en voor de BV Nederland.

Nadere informatie

Bijlage 1 Vooroverlegreacties van het waterschap en de brandweer

Bijlage 1 Vooroverlegreacties van het waterschap en de brandweer Bijlage 1 Vooroverlegreacties van het waterschap en de brandweer 1310006926 31/10/2013 Waterschap Roer en Overmaas Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten Postbus 10

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst BrabantStad NS Groep N.V.

Samenwerkingsovereenkomst BrabantStad NS Groep N.V. Samenwerkingsovereenkomst BrabantStad NS Groep N.V. 7 oktober 2005 Samenwerkingsovereenkomst BrabantStad - NS Groep N.V. De hieronder aangegeven partijen De Provincie Noord-Brabant in haar hoedanigheid

Nadere informatie

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Bezoekadres Weesperplein 8 1018 XA Amsterdam Postbus 2758 1000 CT Amsterdam Telefoon 14 020 amsterdam.nl Besluit hogere waarden Wet geluidhinder t.b.v.bestemmingsplan Zuidasdok ontwerp Een routebeschrijving

Nadere informatie

Samen voor Vught. 13 juni 2013

Samen voor Vught. 13 juni 2013 Samen voor Vught 13 juni 2013 Het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is de aanleiding dat DKC is ingeschakeld Het PHS van het Ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag Uw kenmerk 29893-119/2011D30312

Nadere informatie

Openbaar. Uitvoering SP motie Horen, zien, maar niet zwijgen

Openbaar. Uitvoering SP motie Horen, zien, maar niet zwijgen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering SP motie Horen, zien, maar niet zwijgen Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting In de raadsvergadering van 11 februari

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad.

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Raadsvoorstel raadsvergadering 10-12-2013 agendapunt nummer 13INT02344 onderwerp Ontwikkelagenda Netwerkstad Twente, deel 2; Werkprogramma 2014-2018 Aan de gemeenteraad. Samenvatting voorstel Door de raden

Nadere informatie

Onderwerp Motie "Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie"

Onderwerp Motie Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Motie "Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie" Programma / Programmanummer Ruimte & Bouwen / 9210 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting

Nadere informatie

Conceptverslag. Ontwerpatelier N207 Zuid. Contact. Datum 21 juli 2014

Conceptverslag. Ontwerpatelier N207 Zuid. Contact. Datum 21 juli 2014 Conceptverslag Ontwerpatelier N207 Zuid Contact n207@pzh.nl Datum 21 juli 2014 Resultaten ontwerpatelier Verlengde Bentwoudlaan dd. 12 mei 2014 Project N207 Zuid: Verbeteren bereikbaarheid en leefbaarheid

Nadere informatie

Aan Provinciale Staten

Aan Provinciale Staten www.prv-overijssel.nl Aan Provinciale Staten Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 26 85 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum PS/2003/872 d.d.

Nadere informatie

Variantenonderzoek Ringweg Oost

Variantenonderzoek Ringweg Oost Variantenonderzoek Ringweg Oost Beoordeling en afweging Atelier 17 april 2008 Inhoud Wat beoordelen? Tracévarianten Uitvoeringsvormen Hoe beoordelen? Op stedelijk niveau (RWO als onderdeel van GVVP) Op

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

2 e fase Woningbouwlocatie Steenbrugge te Deventer

2 e fase Woningbouwlocatie Steenbrugge te Deventer 2 e fase Woningbouwlocatie Steenbrugge te Deventer Aanvullend advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport 24 juni 2004 / rapportnummer 1314-154 Aanvullend advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Reconstructie knooppunt Hoevelaken, voorstel financiering Gelderse wensen PS2013-191 Agendering (advies Griffie) Commissie MIE 6 maart 2013 Provinciale

Nadere informatie

(N.B. De rubrieken 1 t/m 5 altijd in deze volgorde uitwerken)

(N.B. De rubrieken 1 t/m 5 altijd in deze volgorde uitwerken) Nota GS Datum besluit Nummer 1999-13309 Vergaderdatum 7 september 1999 Portefeuille voor Wegen, verkeer en vervoer Portefeuille*houder H.S. de Boer Vervanger J.H.J. Verburg Onderwerp Beantwoording schriftelijke

Nadere informatie

Het Gooi Blik op en door het Gooi

Het Gooi Blik op en door het Gooi Het Gooi 2020 Blik op en door het Gooi A1 - Het gooi Amsterdam den haag A27 A2 A1 utrecht ROTTERDAM De A1 door het Gooi is een onderdeel van de toegangswegen tot de Randstad. Met het oog op de toekomst

Nadere informatie

betreft Geluid bedrijventerrein Zenkeldamshoek te Goor

betreft Geluid bedrijventerrein Zenkeldamshoek te Goor retouradres Postbus 202, 7460 AE Rijssen Gemeente Hof van Twente t.a.v. mevr. Roebert Ter Horst Postbus 54 7470 AB GOOR bezoekadres postbus postcode telefoon telefax e-mail internet Aveco de Bondt Reggesingel

Nadere informatie

Snelfietsroute Nijmegen-Mook-Cuijk

Snelfietsroute Nijmegen-Mook-Cuijk Openbaar Onderwerp Snelfietsroute Nijmegen-Mook-Cuijk Programma Mobiliteit Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Vanuit de voormalige stadsregio Arnhem-Nijmegen, nu provincie Gelderland, is het initiatief

Nadere informatie

Maastricht raakt de liftersplaats kwijt!?

Maastricht raakt de liftersplaats kwijt!? Maastricht raakt de liftersplaats kwijt!? Ing. Frank Verhart St Antoniusbank 42F 6268 NP Bemelen 043 407 2770 fverhart@hotmail.com Voorgenomen ontwikkeling De gemeente Maastricht en Rijkswaterstaat directie

Nadere informatie

Vught Jp. ovb Ũ 7 MEI 2015. kopie ļ. afd. Gemeente Boxtel t.a.v. het College van B&W postbus 10.000 5280 DA BOXTEL

Vught Jp. ovb Ũ 7 MEI 2015. kopie ļ. afd. Gemeente Boxtel t.a.v. het College van B&W postbus 10.000 5280 DA BOXTEL Vught Jp Gemeente Boxtel t.a.v. het College van B&W postbus 10.000 5280 DA BOXTEL afd. Ũ 7 MEI 2015 ovb kopie ļ m Uw kenmerk Ons kenmerk BMO/PB I ZÍ5-065514 I UIT/15-121144 Behandeld door P.M. van den

Nadere informatie

Project A4 Delft- Schiedam

Project A4 Delft- Schiedam Project A4 Delft- Schiedam Plannen voor verbeteren bereikbaarheid Den Haag Rotterdam Handout 16 februari 2009 Vanavond Informeren over de onderzoekstrajecten van RWS Presenteren van de voorlopige uitkomsten

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad

Aan de leden van de gemeenteraad Raadsvoorstel Raadsvergadering : 15 maart 2006 Agendapunt : 17 Portefeuillehouder : R.J. van der Wekken Afdeling : RenM Behandelend ambt. : J. T. Wesdorp Datum : 28 februari 2006 Onderwerp : Planschadeverzoeken

Nadere informatie

Gemeente Dordrecht t.a.v. de heer A.C. van Tilburg Postbus 8 3300 AA Dordrecht

Gemeente Dordrecht t.a.v. de heer A.C. van Tilburg Postbus 8 3300 AA Dordrecht Gemeente Dordrecht t.a.v. de heer A.C. van Tilburg Postbus 8 3300 AA Dordrecht Betreft : Aanvullend onderzoek geluid Visie Wielwijk Uw kenmerk : - Ons kenmerk : VL.181.adh.B02 Woensdag, 14 september 2011

Nadere informatie

Ringweg Oost 3.0, Leiden. Goed ingepast, betere verkeersafwikkeling, sneller te bouwen, tientallen miljoenen goedkoper

Ringweg Oost 3.0, Leiden. Goed ingepast, betere verkeersafwikkeling, sneller te bouwen, tientallen miljoenen goedkoper Ringweg Oost 3.0, Leiden Goed ingepast, betere verkeersafwikkeling, sneller te bouwen, tientallen miljoenen goedkoper Een weg met een geschiedenis De Ringweg Oost is één van de grootste investeringen ooit

Nadere informatie

Adhesiebetuiging elektrificatie Maaslijn

Adhesiebetuiging elektrificatie Maaslijn Collegevoorstel Openbaar Adhesiebetuiging elektrificatie Maaslijn Programma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting Provincie Limburg streeft naar een elektrificatie

Nadere informatie

Raadsvragen van het raadslid Eric Leltz, ingevolge artikel 37 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede.

Raadsvragen van het raadslid Eric Leltz, ingevolge artikel 37 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede. 2010/17 Raadsvragen van het raadslid Eric Leltz, ingevolge artikel 37 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede. Ingezonden: 29 mei 2010 Onderwerp: Verkeersstromen rond station Ede-Wageningen

Nadere informatie

Onderwerp Verslag bestuurlijk overleg d.d. 8 april 2004 Twentekanaal ten gevolge van brand bij Vredestein.

Onderwerp Verslag bestuurlijk overleg d.d. 8 april 2004 Twentekanaal ten gevolge van brand bij Vredestein. www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Gewijzigd: Telefax 038 425 75 00 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. 000184414Zaaknummer OOPOVL02. Onderwerp Kredietaanvraag geluidschermen A59 versie 7 december 2010

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. 000184414Zaaknummer OOPOVL02. Onderwerp Kredietaanvraag geluidschermen A59 versie 7 december 2010 000184414Zaaknummer OOPOVL02 Onderwerp Kredietaanvraag geluidschermen A59 versie 7 december 2010 Raadsvoorstel Inleiding In dit voorstel wordt u gevraagd een aanvullend krediet van 17.726.000,-- beschikbaar

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Van: Aan: Onderwerp: Brief gemeente Utrechtse Heuvelrug met zienswijze Noordvleugelprovincie Datum: dinsdag, 1 oktober 2013 14:05:40 Bijlagen: Verzonden brief UH met Zienswijze Noordvleugelprovincie.pdf

Nadere informatie

Onderwerp Brief CDA-fractie met vragen over nieuwbouwplannen ROC, Lindenberg en Steigertheater

Onderwerp Brief CDA-fractie met vragen over nieuwbouwplannen ROC, Lindenberg en Steigertheater Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Brief CDA-fractie met vragen over nieuwbouwplannen ROC, Lindenberg en Steigertheater Programma / Programmanummer Kunst en cultuur / 6310 Portefeuillehouder T.

Nadere informatie

kaartanalyse VARIANTEN VERBINDINGSWEG N205 - N206

kaartanalyse VARIANTEN VERBINDINGSWEG N205 - N206 kaartanalyse VARIANTEN VERBINDINGSWEG N205 - N206 Inleiding 2 In februari 2011 heeft de stuurgroep Bereikbaarheidsstudie Grensstreek voor de nieuwe oost-west verbinding N205-N206 een voorkeur uitgesproken

Nadere informatie

PROJECTNUMMER D ONZE REFERENTIE D

PROJECTNUMMER D ONZE REFERENTIE D ONDERWERP Samenvatting Akoestisch onderzoek Zevenaar-Didam-Wehl DATUM 25-8-2016 PROJECTNUMMER D02131.000095 ONZE REFERENTIE 078983752 D VAN Johan Christen AAN ProRail Het spoortraject Arnhem-Winterswijk

Nadere informatie

Verbetering Waterkering Waalkade Nijmegen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Verbetering Waterkering Waalkade Nijmegen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Verbetering Waterkering Waalkade Nijmegen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 13 mei 2005 / rapportnummer 1430-68 College van Gedeputeerde Staten van Gelderland Postbus 9090 6800 GX ARNHEM uw

Nadere informatie