Maatschappelijk Verslag Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht. Pagina 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maatschappelijk Verslag 2011. Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht. Pagina 1"

Transcriptie

1 Maatschappelijk Verslag 2011 Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht Pagina 1

2 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 4 2. Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van de organisatie Besturingsmodel Medezeggenschap Toelatingen 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Werkgebieden 2.4 Samenwerkingsrelaties Keten- en samenwerkingspartners RIBW Alliantie en GGZ Nederland Stakeholderonderzoek 3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur Toezichthouders Bedrijfsvoering Cliëntenraad Ondernemingsraad Meldingscommissie Incidenten Cliëntenzorg Beleid, Inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid Dagbesteding Kwaliteit van zorg Herstelondersteunende zorg Intensieve en langdurende zorg 4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Kwaliteit van zorg Klachten Klachtencommissie Cliënten SBWU Cliëntvertrouwenspersoon Pagina 2

3 4.5 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Personele bezetting Niveau medewerkers Ziekteverzuim Kwaliteit van het werk Medewerkeroordeel Arbeidsomstandigheden Veiligheid Brandveiligheid Vaccinatie Hepatitis-B Melding Incidenten Medewerkers 4.6 Samenleving en belanghebbenden Financieel beleid Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Balans Activa Passiva Weerstandsvermogen Kasstroomoverzicht Vooruitzichten 5. Jaarrekening Jaarrekening Balans per 31 december Resultatenrekening over Kasstroomoverzicht Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Algemeen Grondslagen van waardering van activa en passiva Grondslagen van resultaatbepaling Toelichting op de balans Toelichting op de balans Mutatieoverzicht materiële vaste activa/financiële vaste activa op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi Overzicht langlopende schulden ultimo Toelichting op de resultatenrekening Ondertekening door bestuurders en toezichthouders 5.2 Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Statutaire regeling resultaatbestemming Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Controleverklaring Pagina 3

4 1. Uitgangspunten van de verslaglegging De SBWU is ook in 2011 weer gegroeid. De toekenning van 75 extra plaatsen maakte het mogelijk de locaties Houten, Nieuwegein en in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn uit te breiden. Door het implementeren van een veiligheidmanagementsysteem zijn we in staat continue risico s te signaleren, verbetermaatregelen te nemen en te evalueren. Hier dragen we zorg voor een veiliger woon- en werkomgeving voor cliënten en medewerkers. De komende jaren staan er op landelijk niveau en in de gemeentes grote veranderingen in de zorg op stapel. Met het nieuwe Meerjarenbeleidplan dat eind 2011 is vastgesteld en met de versterking van ons tactische management voelen we ons als organisatie voorbereid op deze dynamische tijd. Dit jaardocument is geschreven op basis van de voorschriften voor de inhoud van het jaardocument van het Ministerie van VWS. Evenals in voorgaande jaren zijn enkele paragrafen toegevoegd. In paragraaf 3.7 wordt informatie gegeven over de Meldingscommissie Incidenten Cliëntenzorg (MIC) en in paragraaf over de Meldingscommissie Incidenten Medewerkers (MIM). Zo geeft de Raad van Bestuur een totaalbeeld van alle wezenlijke onderdelen van het kwaliteitsbeleid en legt zij verantwoording af over wat zij met de adviezen van deze organen heeft gedaan. De totstandkoming van het jaardocument is ook dit jaar weer een coproductie van de stafafdelingen, de Raad van Bestuur en de bestuurssecretaris. Het verschijnt onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur en geeft, binnen de beperkingen van de vraagstelling door het Ministerie van VWS en van de wens het document beperkt van omvang te houden, een getrouw beeld van de SBWU in Desgewenst verschaft de Raad van Bestuur over elk onderdeel aanvullende informatie. Het jaardocument bestaat uit het maatschappelijk verslag, de jaarrekening en de gegevens die via DigiMV elektronisch zijn aangeleverd. Deze laatste gegevens ontbreken in deze versie, maar kunt u, voor zover openbaar, op termijn vinden op De hoofdstukindeling van het jaardocument is als volgt. De eerste vier hoofdstukken bevatten het maatschappelijk verslag. Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 het profiel van de organisatie beschreven. Het functioneren van bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap komen in hoofdstuk 3 aan de orde. In hoofdstuk 4 wordt verslag gedaan van beleid, inspanningen en prestaties. Het laatste hoofdstuk bevat de jaarrekening met daarin opgenomen de accountantsverklaring. Pagina 4

5 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens De Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht (SBWU) is een Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW). Naam verslagleggende rechtspersoon SBWU Adres Furkaplateau 15 Postcode 3524 ZH Plaats Utrecht Telefoonnummer Nummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina Tabel 1: Algemene identificatiegegevens 2.2 Structuur van de organisatie De SBWU is opgericht op 29 december Vanaf 22 juli 1992 is de SBWU een als RIBW toegelaten AWBZ-instelling. De missie van de SBWU luidt: De SBWU biedt begeleiding en huisvesting aan mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblemen. Deze begeleiding is herstelondersteunend en draagt bij aan de kwaliteit van leven en de tevredenheid van de cliënt. Op deze wijze ondersteunen wij onze cliënten in het benutten van hun mogelijkheden om inhoud te geven aan hun leven. De SBWU bevordert en realiseert een gedifferentieerd aanbod van begeleiding, ondersteuning en huisvesting voor een groeiende en steeds meer gedifferentieerde cliëntenpopulatie. Er wordt intensief samengewerkt met diverse instellingen op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg, de verslavingszorg, de maatschappelijke opvang en met woningcorporaties, overheden en maatschappelijke organisaties Besturingsmodel De structuur van de SBWU is een stichtingsvorm met een Raad van Toezicht als toezichthoudend orgaan en een Raad van Bestuur als bestuursorgaan. Het leidend principe in de organisatie van de SBWU is het primaire proces, waar cliënten met ondersteuning van begeleiders aan hun herstelproces werken. De overige onderdelen van de organisatie zijn voorwaardenscheppend en ondergeschikt aan het primaire proces. Dit komt tot uiting in de schematische weergave van de organisatiestructuur, die nadrukkelijk niet topdown is weergegeven, maar voortvloeit uit het primaire proces van begeleiden en wonen. Pagina 5

6 Figuur 1: Organisatiestructuur SBWU De maatschappelijke taak van de SBWU wordt uitgevoerd in de begeleidingsrelatie van de cliënt en diens begeleider. Deze relatie in het primaire proces vormt het maatschappelijk bestaansrecht van de SBWU. De werkzaamheden van medewerkers in het primaire proces, locatiehoofden, Raad van Bestuur en Raad van Toezicht worden ondersteund door vier stafafdelingen: Zorgtoewijzing en Expertise, Personeel & Organisatie, Kwaliteit & Zorgbeleid en Bedrijfsbureau. Onderdeel van de stafafdeling Kwaliteit & Zorgbeleid is Bureau Herstel. Binnen Bureau Herstel werken ervaringsdeskundige medewerkers die zich inzetten om de principes van herstel bij cliënten en medewerkers uit te dragen. De kerntaak van Bureau Herstel is om binnen de SBWU ruimte en randvoorwaarden te creëren voor individuele en persoonlijke herstelprocessen van cliënten, zodat de SBWU optimaal herstelondersteunend kan werken Medezeggenschap Binnen de SBWU functioneren een Cliëntenraad conform de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen en een Ondernemingsraad conform de Wet op de Ondernemingsraden. Over de adviezen van de Cliëntenraad en wat de Raad van Bestuur met die adviezen gedaan heeft wordt in paragraaf 3.5 verslag gedaan. Over de Ondernemingsraad gebeurt dat in paragraaf 3.6. Pagina 6

7 2.2.3 Toelatingen De toelating in het kader van de AWBZ omvat de volgende functies: persoonlijke verzorging verpleging begeleiding behandeling verblijf De functie verblijf bedroeg per 1 januari 2011 in het kader van de toelating AWBZ 611 plaatsen. Per 31 december 2011 was dat gegroeid naar 686 plaatsen. Over 2011 heeft het Ministerie van VWS 75 toelatingswijzigingen toegekend die resulteerden in een toename met 75 plaatsen. Van de 686 plaatsen zijn 5 plaatsen voor forensische psychiatrie. De groei in 2011 komt voornamelijk door de uitbreiding van de locatie SBWU Het Zand met 24 plaatsen, uitbreiding van de locatie Houten met 29 plaatsen en uitbreiding van de locatie Galecop met 22 plaatsen. 2.3 Kerngegevens De SBWU kent een toenemende diversiteit aan doelgroepen aan wie een passend aanbod wordt geboden. Op dit moment leidt dit nog steeds tot groei. Voor 2011 en de jaren daarna stond uitbreiding met een aantal nieuwe voorzieningen gepland. Uiteraard heeft de voorziene verdere groei ook consequenties voor de bedrijfsvoering van de SBWU en de samenwerkingspartners waarmee contacten worden onderhouden Kernactiviteiten en nadere typering De SBWU is een zelfstandige RIBW die in het kader van ketenzorg intensief samenwerkt met andere zorgaanbieders. Naast de voor RIBW s traditionele doelgroep van cliënten met een psychiatrische achtergrond richt de SBWU zich al geruime tijd ook op de resocialisatie van TBS-cliënten en sinds 2003 op langdurig verslaafden die vaak jarenlang dak- en thuisloos zijn geweest. Deze laatste groep is door de gevestigde hulpverlening lange tijd buiten de deur gehouden en leefde in erbarmelijke omstandigheden. Door een uniek samenwerkingproject onder de regie van de gemeente Utrecht, dat inmiddels in binnen- en buitenland bekend staat als het zogenaamde Utrechtse model, is in de afgelopen jaren door veel partijen hard gewerkt aan het realiseren van een sluitende zorgketen voor deze doelgroep. De SBWU speelt daarin een grote rol met inmiddels hostels voor drugsverslaafden, een hostel voor alcoholisten, een woonvoorziening voor zwerfjongeren en een team voor ambulante begeleiding aan cliënten met een verslavingsachtergrond en aan multi-problemgezinnen. De groei die de SBWU al enkele jaren doormaakt heeft zich in 2011 voortgezet en is spectaculair als je deze over 10 jaar bekijkt van 381 cliënten en 93 medewerkers eind 2001 naar 1441 cliënten en 629 medewerkers eind Deze groei is niet alleen veroorzaakt door de nieuwe doelgroep van langdurig verslaafden. Ook in de doelgroep uit de psychiatrie zit een enorme groei als gevolg van de bereidheid van de SBWU cliënten te plaatsen met een complexe zorgvraag en door uitbreiding van de huisvesting. Sinds 1 januari 2011 is uitbreiding van RIBW-erkende plaatsen niet meer mogelijk. Na een landelijke inventarisatie van de uitbreidingsplannen die in 2011 gerealiseerd konden worden, is eenmalig uitbreiding van 75 plaatsen kleinschalig wonen nog aan de SBWU gegund. Pagina 7

8 In 2011 is voor het eerst de functie verblijf in een groeiend aantal gevallen (9) ambulant georganiseerd via Volledig Pakket Thuis (VPT) Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Aantal cliënten in zorg op 31 december 1441 Aantal feitelijke bedden op 31 december. 686 Aantal verzorgingsdagen beschermd wonen (incl Forensische zorg) Aantal ambulante contacten in verslagjaar (incl Forensische zorg) Aantal dagen dagactiviteiten Aantal personeelsleden in loondienst op 31 december 629 Aantal FTE personeelsleden in loondienst op 31 december 493,75 Totaal bedrijfsopbrengsten (in euro s) in verslagjaar Waarvan wettelijk budget aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Tabel 2: Kerngegevens per 31 december Werkgebieden Het werkgebied van de SBWU bevindt zich in de zorgkantoorregio Utrecht en omvat de gemeenten Utrecht, Nieuwegein, Houten, IJsselstein, Vianen en Lopik. In het gehele gebied wordt ambulante woonbegeleiding geboden. De beschermende woonvormen voor de cliënten uit de psychiatrie bevinden zich in Utrecht, Nieuwegein en Houten. De hostels voor de cliënten uit de OGGz staan in Utrecht. In IJsselstein en Utrecht wordt aan (steeds meer) cliënten volledig pakket thuis aangeboden. Figuur 2: Werkgebied SBWU Pagina 8

9 2.4 Samenwerkingsrelaties Samenwerking met andere organisaties op cliëntniveau, locatieniveau en organisatieniveau is voor de SBWU al jarenlang vanzelfsprekend. De SBWU kan haar cliënten alleen goede zorg leveren als zij nauw samenwerkt met andere zorgaanbieders en woningcorporaties. Dat zijn dan ook onze voornaamste keten- en samenwerkingspartners. De inhoud van die samenwerking, die dikwijls intensief en langdurig is, is veelal in een convenant of samenwerkingsovereenkomst vastgelegd. De relaties met onderaannemers zijn contractueel vastgelegd in raamovereenkomsten, waarna op cliëntniveau de individuele zorgafspraken verder worden bekrachtigd. Met volgende organisaties heeft de SBWU een samenwerkingsovereenkomst: Abrona, Atelier Totum, Altrecht, Aveant/Careyn, Bosactiviteiten, Buurtzorg Nederland, Centrum Maliebaan, Mitros Nieuwegein, Stichting De Loods Vof, Gids, Reinaerde, Samen voor Nieuwegei (SVN), Stichting Lapso, Steunpunt GGZ, Vitras, Tussenvoorziening, Veld 42, Vitras/CMD, VOF Amelis hof Bunnik, Werkpad BV, Wijkcentrum Lunnetten, Woonoverlast Nieuwegein. Zorgboerderij De Achterhof, Zorgboederij Nieuw Bureveld, Zorgspectrum, Zuwe. In de Beleidsnotitie Keten- en samenwerkingspartners van de SBWU worden de samenwerkingspartners opgesomd en wordt een overzicht gegeven van de documenten waaruit blijkt dat de SBWU voldoet aan de HKZ-normen voor ketenpartners Keten- en samenwerkingspartners Met Altrecht wordt veel overleg gevoerd op divisieniveau. Met de divisie Willem Arntsz is de samenwerking het meest intensief. Op het niveau van de Raad van Bestuur en van de divisiedirectie Willem Arntsz is het in 2009 op gang gekomen overleg over de cliënten die langdurig verblijven binnen Altrecht voortgezet. De Raad van Bestuur van de SBWU heeft in 2009 de ambitie uitgesproken dat over tien jaar geen cliënten meer op het terrein van Altrecht verblijven die dat niet strikt nodig hebben. Die ambitie is bij de top van Altrecht in goede aarde gevallen. In 2010 is een gezamenlijk project gestart om stappen in die richting te zetten. In 2011 heeft de SBWU een voorziening van Altrecht in Nieuwegein overgenomen. De SBWU heeft 36 begeleidingsplekken van Altrecht omgebouwd tot 22 begeleidingsplekken. De doelgroep betreft cliënten met psychiatrische problemen die na een (langdurige) opname of verblijf gestabiliseerd zijn waarbij intensieve begeleiding wordt aangeboden in een beschermende woonvorm (ZZP 3, 4, 5). Daarnaast zijn in deze vestiging zes plaatsen voor cliënten met een eetstoornis. Deze cliënten worden begeleid in nauwe samenwerking met het centrum Rintveld van Altrecht. Ook het Zorgkantoor is partner in deze gezamenlijke ambitie. In 2011 is het Zorgkantoor samen met de gemeente Utrecht opnieuw sturende geweest in de zorg voor mensen met een psychiatrische- en/of verslavingsproblemen. De SBWU als aanbieder van zorg die nu en in de toekomst mee kan helpen aan oplossingen, is bij beide financiers goed bekend. We hebben in 2011 dan ook een betrouwbare, bereikbare en meedenkende partner in het Zorgkantoor gehad. De goede samenwerking met een aantal woningcorporaties is in 2011 voortgezet. Daardoor konden de nieuwe vestigingen in Houten, Utrecht (Leidsche rijn) en IJsselstein gerealiseerd worden. Tot slot is het voor de Raad van Bestuur belangrijk te blijven investeren in de Stuurgroep OGGz en het directieoverleg met Centrum Maliebaan, Tussenvoorziening en Altrecht gezien de ketenzorg die de cliënten van de hostels nodig hebben en het belang dat de Raad van Bestuur hecht aan de participatie van de SBWU in de Utrechtse aanpak ten behoeve van dakloze verslaafden. Het belang en daarmee de intensiteit van deze samenwerking is in 2011 toegenomen met de transitie van AWBZ zorg naar de WMO die de komende jaren zal plaatsvinden. Pagina 9

10 Door kennis en expertise van de verschillende instellingen samen te brengen en strategische belangen op elkaar af te stemmen vormen de SBWU en de ketenpartners een belangrijke gesprekspartner voor de gemeente bij het vormgeven van de transitie RIBW Alliantie De SBWU investeert intensief in de RIBW Alliantie, de vereniging van (zelfstandige) RIBW s. Een van de bestuurders is lid van het bestuur van de Vereniging RIBW Alliantie. Ook is deze bestuurder lid van de Commissie Financiering en Bekostiging van GGZ Nederland. De Alliantie streeft naar een goede positie voor cliënten in de langdurige GGZ. De belangenbehartiging spitst zich toe op behoud van de AWBZ voor kwetsbare cliënten met psychiatrische en/of verslavingsproblematiek, omdat zij recht hebben op specifieke zorg terwijl deze onverzekerbaar is. Naast deze meer strategische gezamenlijke positionering maakt de Alliantie zich ook sterk voor de kwaliteit van zorg binnen RIBW s. De partners van de RIBW Alliantie werken met elkaar standaarden in werkwijzen uit en delen hun expertise. Dat maakt een deelnemende RIBW een zeer geschikte organisatie voor cliënten in de langdurige GGZ, die hen ondersteunt in hun herstelproces en op hun weg naar gelijkwaardig burgerschap. Onverminderd hanteert de Alliantie de lijn om zoveel mogelijk samen met GGZ Nederland op te trekken. De relaties met de medewerkers van het bureau van GGZ Nederland zijn constructief en de lijnen zijn kort. De Alliantie is met de voorzitter Jaap Fransman vertegenwoordigd in het bestuur van GGZ Nederland Stakeholderonderzoek De SBWU houdt eens in de vier jaar een stakeholderonderzoek. Het laatste onderzoek vond plaats in Uit dat stakeholderonderzoek blijkt veel waardering voor het werk dat de SBWU doet en voor de opstelling als ketenpartner. De laagdrempelige en snelle bereikbaarheid van de Raad van Bestuur wordt op prijs gesteld. Opgemerkt wordt dat de Raad van Bestuur weet wat er speelt op de locaties van de SBWU. De SBWU heeft volgens de onderzoekers een prima reputatie. De Raad van Bestuur scoort opvallend hoog op de aspecten visie en leiderschap, zorg en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ook door de belangenbehartigers van cliënten wordt veel waardering geuit. Mede naar aanleiding van het stakeholderonderzoek is in 2011 een vervolg gegeven aan het versterken van en meer transparant maken van het tactisch management naar de ketenpartners. Zo hebben eind 2011 meerdere hoofden de opdracht gekregen de samenwerking in de keten en met maatschappelijke partners te versterken binnen zorgprogramma s en geografische gebieden. In het nieuwe Meerjarenbeleidplan is de ambitie geformuleerd dat de SBWU in 2015 vanuit een heldere communicatie en profilering zijn positie en meerwaarde binnen de wijknetwerken en ten opzichte van ketenpartners duidelijk maakt. Pagina 10

11 3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur De principes van de Zorgbrede Governancecode worden door de SBWU toegepast en zijn verankerd in de statuten van de SBWU, het Reglement voor de Raad van Toezicht en het Reglement Raad van Bestuur. In 2010 is een start gemaakt met de uitwerking van enkele aanpassingen die zijn opgenomen in de Zorgbrede Governancecode die op 1 januari 2010 van kracht is geworden. De aanpassingen betroffen beleid voor de dialoog met belanghebbenden, een klokkenluidersregeling en het houden van een jaarlijkse bespreking met de Raad van Toezicht over de risicobeheersing- en controle systemen. In 2011 zijn deze uitwerkingen als volgt afgerond. In het Meerjarenbeleidplan wordt integraal aandacht besteed aan de dialoog met belanghebbenden. Integraal omdat de dialoog met belanghebbenden voor de SBWU geen op zichzelf staand onderwerp is dat op een bepaald moment wordt gedaan. Het maakt onderdeel uit van het dagelijks werk van Raad van Bestuur, locatiehoofden en stafhoofden. Op basis van het model van de Brancheorganisaties Zorg is een Klokkenluidersregeling opgesteld, die na instemming van de Ondernemingsraad in 2011 is vastgesteld. Eveneens in het Meerjarenbeleidplan is de visie van de SBWU op risicomanagement opgenomen en als zodanig met de Raad van Toezicht besproken. Tevens zijn de belangrijkste strategische risico s vastgesteld in een bijeenkomst van de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur en het managementoverleg. In 2010 is vanuit het ministerie van VWS de bestuursmethodiek brandveiligheid opgesteld. Hierin staan aanbevelingen over het verhogen van de toezicht door de Raad van Toezicht op de Raad van Bestuur. Deze aanbevelingen zijn vertaald naar beleid voor de SBWU. Vastgesteld is dat de Raad van Toezicht minimaal 1 keer per jaar inzage krijgt in de effectiviteit van de brandveiligheidsorganisatie. Najaar 2011 heeft de Raad van Toezicht voor het eerst rapportages ontvangen ten aanzien van brandveiligheid van de 24-uurs locaties. 3.2 Raad van Bestuur De samenstelling van de Raad van Bestuur is in 2011 niet gewijzigd. Deze werd gevormd door: De heer J.L.D.J. (Jan) Berndsen (voorzitter) Mevrouw M.L. (Marlies) van Loon De leden van de Raad van Bestuur hadden in 2011 de volgende nevenfuncties: De heer J.L.D.J. Berndsen bestuurslid Stichting DJOIN (organisatie voor jongerenwerk Den Dolder) vicevoorzitter Vereniging de Dolderse Torteltuin Mevrouw M.L. van Loon lid Commissie van Toezicht Pieter Baan Centrum te Utrecht bestuurslid Vereniging RIBW Alliantie Pagina 11

12 De leden van de Raad van Bestuur zijn collegiaal en individueel integraal verantwoordelijk. Dit betekent dat zij beiden aanspreekbaar zijn op alle facetten van de organisatie. Ieder lid van de Raad van Bestuur geeft direct leiding aan een deel van de locatiehoofden en aan een deel van de hoofden van de stafafdelingen. Daarmee blijft een belangrijk kenmerk van de SBWU, de platte organisatie, ondanks de groei, behouden. De portefeuilleverdeling tussen de leden van de Raad van Bestuur is als volgt: Jan Berndsen Marlies van Loon Zorg Financiën Vastgoed Personeel Stedelijk netwerk Kwaliteitsbeleid Leidinggevende deel locatiehoofden Landelijk netwerk Leidinggevende stafhoofden Kwaliteit & Leidinggevende deel locatiehoofden Zorgbeleid en Voordeur Leidinggevende bestuurssecretaris Leidinggevende stafhoofden Personeel & organisatie en Bedrijfsbureau De honorering van de leden van de Raad van Bestuur valt ruim binnen de kaders van de Beloningscode Bestuurders Zorg. Mogelijke belangenverstrengeling en de schijn daarvan worden vermeden door naleving van de normen die daarover in de Zorgbrede Governancecode staan. In het Reglement Raad van Bestuur SBWU is vastgelegd dat de Raad van Bestuur de Zorgbrede Governancecode in acht neemt. Met de Raad van Toezicht zijn afspraken gemaakt over de informatievoorziening door de Raad van Bestuur aan de Raad van Toezicht. In dit Informatieplan Raad van Toezicht/ Auditcommissie staan een twintigtal documenten opgesomd die naar de Raad van Toezicht en/of de Auditcommissie worden gezonden met daarbij de frequentie van de rapportages. Die loopt uiteen van vier keer per jaar voor de ziekteverzuimcijfers tot eens per vijf jaar voor het strategisch huisvestingsplan. De onderwerpen betreffen alle aspecten van het beleid, zoals kwaliteit en veiligheid, financiën, personeel en tevredenheidonderzoeken. 3.3 Toezichthouders Jaarverslag 2011 Raad van Toezicht SBWU Samenstelling De samenstelling van de Raad van Toezicht was op 31 december 2011 als volgt. Naam Datum aantreden Datum aftreden Periode Dhr. M.L. de Haan Dhr. H.W.J. Henselmans (voorzitter) Dhr. R.J. Mascini Dhr. A.A. de Mol Mw. G. Veltkamp Pagina 12

13 De nevenfuncties van de toezichthouders in 2011 worden aan het eind van dit jaarverslag van de Raad van Toezicht vermeld. In december 2011 hebben de leden Mw. G.H. van der Nat en Mw. S.A. de Jager, aan het eind van hun termijn, hun functie als lid van de Raad van Toezicht beëindigd. Daar zij het merendeel van het verantwoordingsjaar zitting hadden in de Raad van Toezicht zijn hun nevenactiviteiten hieronder wel opgenomen. Visie op toezicht De Raad van Toezicht werkt overeenkomstig de normen in de Zorgbrede Governancecode. De visie op toezicht die de Raad van Toezicht hanteert laat zich als volgt samenvatten. De zorginhoud en de kwaliteit van zorg staan voorop. De Raad van Toezicht ondersteunt van harte de ambitie van de Raad van Bestuur om van de SBWU een herstelondersteunende organisatie te maken. Gezonde financiën, kwaliteitsbeleid, goed personeelsbeleid met veel aandacht voor scholing en een adequate bedrijfsvoering zijn cruciaal voor het waarmaken van die ambitie. De Raad van Toezicht zorgt zowel wat deskundigheid van de leden betreft als in de agendering van de vergaderingen voor evenwicht in de aandacht voor bovengenoemde aspecten. De Raad van Toezicht vindt het belangrijk dat de toezichthoudende (controlerende) taak en de rol van adviseur van de Raad van Bestuur beide voldoende aandacht krijgen en op een kwalitatief hoog niveau worden uitgeoefend. De onafhankelijkheid van de leden is geborgd in de statuten van de SBWU. Informatievoorziening De Raad van Toezicht heeft met de Raad van Bestuur in een informatieplan vastgelegd over welke onderwerpen en hoe vaak de Raad van Toezicht en de Auditcommissie worden geïnformeerd. Het Meerjarenbeleid (en het eind 2011 goed gekeurde Meerjarenbeleidplan ) en de in 2010 opgestelde SBWU Strategie voor vastgoed vormen belangrijke toetsingskaders voor het beleid van de Raad van Bestuur. Door middel van schriftelijke bedrijfsinformatie in iedere vergadering van de Raad van Toezicht, verslagen van interne controles AO/IC, die in de Auditcommissie worden besproken, rapportages over de interne risicobeheersing- en controle managementsysteem voor brandveiligheid, en een rapportage over de realisatie van de doelstellingen uit de jaarlijkse kaderbrief wordt de Raad van Toezicht voldoende geïnformeerd over de uitvoering van het vastgestelde beleid. De financiële stand van zaken wordt op de voet gevolgd middels kwartaalrapportages, die met name in de Auditcommissie uitgebreid besproken worden. Het leeuwendeel van de informatie die de Raad van Toezicht krijgt is afkomstig van de Raad van Bestuur. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht als informatiebronnen de externe accountant, de Cliëntenraad, de Ondernemingsraad, werkbezoeken aan locaties en de ontmoeting met de leden van het breed managementoverleg. Een delegatie van de Raad van Toezicht is eenmaal per jaar aanwezig bij een overlegvergadering van de Raad van Bestuur met de Cliëntenraad en tweemaal per jaar bij een overlegvergadering van de Raad van Bestuur met de Ondernemingsraad. Vergaderingen In 2011 heeft de Raad van Toezicht als gebruikelijk vier reguliere vergaderingen gehouden. De Raad van Bestuur is als regel bij de vergaderingen aanwezig. Bij bepaalde agendapunten verlaat de Raad van Bestuur de vergadering. Dit jaar was dat tweemaal het geval, bij de terugkoppeling uit de bijeenkomst van de Remuneratiecommissie in mei en bij de bespreking van de samenstelling van de Raad van Toezicht in september. De accountant is zowel bij Auditcommissie als bij Raad van Toezicht geweest bij de bespreking van het Jaardocument In 2011 heeft de Raad van Toezicht overeenkomstig de statutaire bevoegdheden de besluiten van de Raad van Bestuur goedgekeurd tot vaststelling van de volgende stukken: Jaardocument 2010 Begroting 2012 Pagina 13

14 Treasurystatuut Regeling aankoop onroerend goed Meerjarenbeleidplan De Raad van Toezicht heeft tevens: de heer de Haan benoemd tot vice-voorzitter van de Raad van Toezicht; besluiten genomen over de honorering van de leden (zie verderop in dit jaarverslag) de accountant een nieuwe opdracht gegeven Verder hebben in de Raad van Toezicht de volgende onderwerpen op de agenda gestaan: Jaarverslag 2010 Raad van Toezicht Voorbereiding zelfevaluatie Raad van Toezicht Eindrapportage Kaderbrief 2010 Voorbereiding jaargesprek Remuneratiecommissie met Raad van Bestuur Kaderbrief 2012 Managementrapportages Brandveiligheid Naast de vier reguliere vergaderingen zijn twee extra bijeenkomsten gehouden: een themamiddag met de leden van het breed managementoverleg over risicomanagement en een middag waarin de leden van het breed managementoverleg de Raad informeerde over de versterking van het tactisch management in de SBWU. De visie op risicomanagement is door de Raad van Toezicht besproken bij de goedkeuring van het Meerjarenbeleidplan. Commissies De Raad van Toezicht heeft twee permanente commissies, de Auditcommissie en de Remuneratiecommissie. De Auditcommissie bestond in 2011 uit mevrouw De Jager en de heren De Haan en Mascini. De Auditcommissie is in 2011 vier keer bijeen geweest. De Remuneratiecommissie, bestaande uit de heer Henselmans en mevrouw Van der Nat en mevrouw Veltkamp is één keer bijeen geweest te voorbereiding op de beoordelingsgesprekken met de bestuurders SBWU. Beoordeling Raad van Bestuur De Raad van Toezicht beoordeelt het functioneren van de Raad van Bestuur als goed. Zowel de bedrijfsmatige als de zorginhoudelijke resultaten van de SBWU zijn goed. Daarnaast worden hoge scores gerealiseerd met betrekking tot de tevredenheid en betrokkenheid van het personeel. De opvattingen van de stakeholders over SBWU over de Raad van Bestuur zijn ook positief. De aankomende jaren zal de Raad van Toezicht de wijze waarop de Raad van Bestuur de organisatie heeft aangepast aan de gerealiseerde groei volgen. Bezoldiging Voor de bezoldiging van de leden de Raad van Toezicht is in 2010 een nieuwe richtlijn van de NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen) van kracht geworden, die voor relatief kleine organisaties een grote opwaardering van de financiële vergoeding betekent. De Raad van Toezicht heeft in 2010 besloten om voor 2011 een verhoging tot 75% van de norm aan te houden en de toeslag voor commissieleden vanaf 2010 alleen te laten gelden voor de leden van de Auditcommissie. Begin 2012 wordt de honorering opnieuw aan de orde gesteld. Nevenactiviteiten De toezichthouders hadden in 2011 de volgende nevenactiviteiten: Dhr. M.L. de Haan - directeur/eigenaar Procore Group BV en Procore huisvesting- en facilitymanagement BV - voorzitter Stichting Kind aan Huis Pagina 14

15 Dhr. H.W.J. Henselmans - Raad van Bestuur Sinai Centrum te Amstelveen (vanaf 1 augustus 2010) - bestuurslid stichting Interactie Mw. S.A. de Jager - interim-bestuurder in de zorg- en welzijnssector - lid Raad van Toezicht Humanitas DHM - lid Raad van Toezicht ziekenhuis DZ te Deventer - voorzitter bestuur Mezzo Forte Piano Dhr. R.J. Mascini - directeur-bestuurder Woonpartners Midden-Holland - voorzitter Bouwsociëteit Midden-Holland - voorzitter Stichting Woonomgeving Souburg Waddinxveen - voorzitter Stichting Goudse Weekendschool - voorzitter externe begeleidingscommissie gemeente Zoetermeer inzake bouw moskee Roggeakker Dhr. A.A. de Mol - hoofd pvp-en bij de Stichting PVP (vertrouwenspersonen in de zorg) Mw. G.H. van der Nat - lid Raad van Toezicht Axion-Continugroep - lid Raad van Toezicht Preventicon - voorzitter Raad van Toezicht de Boogh - voorzitter Raad van Toezicht Kind en Co - voorzitter Raad van Toezicht Alleato - lid algemeen bestuur Hoogheemraadschap - lid bestuur stichting Balans - voorzitter bestuur stichting Leergeld Nieuwegein - lid bestuur stichting Hospice Nieuwegein - voorzitter adviesraad IVN (vereniging voor natuur- en milieueducatie) - voorzitter Raad van Toezicht Bibliotheek Nieuwegein Mw. G. Veltkamp - eigen bureau voor interim- en projectmanagement, coaching en conflictbemiddeling: Veltkamp & Partners - lid Raad van Toezicht Ravelijn (vrijwilligers en mantelzorg) - lid ledenraad FNV zelfstandigen - plaatsvervangend secretaris klachtencommissie Zuwe Hofpoort ziekenhuis Woerden - lid Raad van Toezicht LSR (bevordering (mede)zeggenschap van cliënten in de zorg) - lid Raad van Toezicht Fokus, wonen met assistentie voor mensen met een fysieke handicap Dit Jaarverslag is vastgesteld door de Raad van Toezicht op 22 maart H.W.J. Henselmans Voorzitter Raad van Toezicht Pagina 15

16 3.4 Bedrijfsvoering Voor de SBWU zijn de belangrijkste risico s gelegen in de financiering van de productie en de daaraan verbonden kwaliteits- en verantwoordingseisen vanuit het zorgkantoor. Maandelijks wordt per locatie de productie nauwlettend gevolgd in relatie tot de gemaakte afspraken met het zorgkantoor. In 2010 heeft in een gezamenlijke bijeenkomst van de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur en het breed management overleg een inventarisatie van de gemeenschappelijk gesignaleerde risico s plaatsgevonden. In 2011 is het risicomanagement gestructureerd opgepakt. Een eerste uitwerking van de strategische risico's is gemaakt. Hoewel nog te prematuur voor deze jaarrekening wordt binnen de SBWU gewerkt aan een visie op risicomanagement en weerstandscapaciteit. Doel van de beleidsnotitie is om naar de toekomst eenduidig en transparant verantwoording te kunnen afleggen omtrent hoogte en samenstelling van het vermogen. Ultimo 2011 is het meerjarenbeleid hernieuwd. Eén van de aspecten van het meerjarenbeleid is om eenduidiger de speerpunten van het beleid tot en met 2015 te benoemen. In de organisatie wordt gewerkt aan een methodiek om meer op prestatieindicatoren te kunnen gaan sturen. Wij vinden het belangrijk dat de opzet van het sturen met prestatie-indicatoren het herstelondersteunende proces ondersteund. De SBWU wil daarmee op termijn met een schoolcijfer de kwaliteit van de zorg en de zorgprocessen tot uitdrukking kunnen brengen. De SBWU verwacht dat de uitvoering van de WMO een beperkt effect zal gaan hebben op de financiering van de organisatie. De SBWU bereidt zich zo goed als mogelijk voor op de komst van en de overgang naar de WMO voor een deel van haar productie. Belangrijkste zorg voor de SBWU vanuit de bedrijfsvoering zijn de mogelijk verschillende (verantwoordings)eisen van de diverse gemeentes waarin de SBWU haar dienstverlening aanbiedt. Het ontbreken van een regionale regie op de aanbestedingseisen maakt het voor aanbiedende organisaties lastig de back-office op in te richten zonder een veel zwaardere overhead te creëren. Om dit alles te ondersteunen is in 2011 een informatiebeleidsplan vastgesteld. De SBWU is de afgelopen jaren hard gegroeid, maar in de geautomatiseerde ondersteuning zijn nog belangrijke slagen te maken. In het eerste informatiebeleidsplan is de zorg (en daarmee het ECD) centraal gesteld. De aanpalende informatiedomeinen zijn financiën, personeel, documentbeheer en kwaliteit/veiligheid. Belangrijkste uitgangspunten van het informatiebeleid zijn eenmalige gegevensopslag en onderlinge gegevensuitwisseling op basis van open standaarden. Eind 2011 is gestart met een eerste pilot / proof of concept voor een nieuw ECD. Naast het ECD zijn ook in het financiële domein de eerste voorbereidingen voor een proof of concept gestart. Ook in 2011 zijn weer enkele nieuwe wooncomplexen geopend met moderne hedendaagse voorzieningen voor de (specifieke) doelgroepen van de SBWU. De nieuwe voorzieningen in Houten, Nieuwegein en Utrecht zijn na de opening snel volgestroomd met cliënten. De SBWU merkt dat in de toekomst het starten van nieuwe projecten lastiger wordt. De kredietcrisis heeft haar weerslag op diverse regionale projecten. De onduidelijkheid over doorgang dan wel het starten van projecten wordt met enige regelmaat groter. Op dit moment voorzien wij nog geen grote gevolgen voor de uitvoering van het strategisch vastgoedplan uit De ontwikkelingen nopen ons wel tot adequate bewaking van de ontwikkelingen en het periodiek bepalen van de effecten op het (kunnen) realiseren van dit plan. De groei van de SBWU had ook zijn weerslag op andere ondersteunende processen. Pagina 16

17 In deze context is het van belang te melden, dat de SBWU heeft besloten om het (groot) onderhoud niet meer middels een voorziening te egaliseren, maar het onderhoud vanuit de gedachte van een ideaalcomplex te benaderen. Ervan uitgaande dat investeringen in gelijksoortige objecten zijn gespreid over een langere periode en de activa aan het eind van de afschrijvingstermijn worden vervangen, ontstaat een zogenaamd ideaalcomplex. De voorziening voor groot onderhoud is om deze reden vrijgevallen ten gunste van het vermogen. Met ingang van 2012 gaan de periodieke kosten via de resultatenrekening. De SBWU heeft in het kader van de discussie met betrekking tot de NHC een nadere analyse uitgevoerd op haar vastgoedportefeuille. De huisvesting voor de cliënten wordt voor het overgrote deel (90%) gehuurd. De analyse heeft aangetoond, dat de SBWU op haar vastgoedportefeuille geen risico's loopt met betrekking tot de wijzigingen in de financiering. De analyse toont aan dat met de nu bekende informatie ook een traject van scheiden wonen zorg met vertrouwen tegemoet wordt gezien vanuit het perspectief van de bedrijfsvoering. Door proactief te reageren op verwacht beleid, met flexibilisering in vastgoed en medewerkers kunnen de bedrijfsrisico s goed worden beheerst. Voor wat betreft de effecten van scheiden van zorg en wonen op de cliënten met de hogere ZZP s maakt de SBWU zich wel zorgen. De mate waarin cliënten in (financiële) problemen kunnen komen hangt echter af van de nadere uitwerking welke door de landelijke politiek vorm moet worden gegeven. De afdeling AO/IC controleert middels deelwaarnemingen waarvan de omvang en diepgang is afgestemd met de externe accountant- de kwaliteit van de zorgdossiers en de productieverantwoordingen. De rapportages worden ter kennisname gebracht van de verantwoordelijke leidinggevenden. Positief is dat de kwaliteit van de verantwoordingsprocessen en de kwaliteit van de registraties een stijgende lijn vertonen. De aanbevelingen geven aan hoe verbeteringen richting de ideale situatie gerealiseerd kunnen worden. De gesignaleerde tendens wordt bevestigd in de rapportages van de externe accountant. In 2011 heeft de SBWU een Treasury statuut opgesteld. Hiermee kunnen de financiële posities, de geldstromen en de aan deze positie en geldstromen gerelateerde risico s beter worden bestuurd, beheerd en bewaakt. De implementatie en uitvoering van het statuut wordt bewaakt door een vaste commissie, waarin ook een extern adviseur is opgenomen. 3.5 Cliëntenraad Binnen de SBWU bestaat al vele jaren een Cliëntenraad. Deze raad functioneert op basis van de WMCZ (Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen). Er is een samenwerkingsovereenkomst van Cliëntenraad en Raad van Bestuur, die dit jaar vernieuwd is. Daarin zijn zaken geregeld als samenstelling, benoeming en het verstrekken van inlichtingen en gegevens. De SBWU is aangesloten bij de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden. De Cliëntenraad is een belangrijke gesprekspartner voor de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur neemt dan ook graag kennis van de mening van de Cliëntenraad en hoopt daarnaast vanuit de raad signalen te krijgen die mogelijk niet op een andere manier bij hen terechtkomen. De Cliëntenraad ontvangt sinds 2011 vier keer per jaar de bedrijfsinformatie die de Raad van Bestuur ten behoeve van de Raad van Toezicht schrijft. De Cliëntenraad beschikt over een eigen budget en heeft twee betaalde ondersteuners, één voor 26 en één voor 24 uur per week. Dit is inclusief de uren voor de taken van cliëntconsulent. (zie hieronder) De raad bestaat uit vertegenwoordigers van alle doelgroepen van de SBWU. Pagina 17

18 In 2011 heeft de Cliëntenraad over de volgende onderwerpen advies uitgebracht aan de Raad van Bestuur: Klachtenreglement cliënten SBWU SBWU Strategie voor vastgoed Meerjarenbeleidplan Functiebeschrijving Cliëntconsulent In het advies over de Strategie voor vastgoed benadrukt de Cliëntenraad de noodzaak van goede nazorg voor ZZP1-cliënten die uitstromen bij ambulante begeleiding. Medio 2012 zal de RvB een besluit nemen over beleid ten aanzien van nazorg. In het advies over het Meerjarenbeleidplan vraagt de Cliëntenraad de Raad van Bestuur om bij het benadrukken van de mogelijkheden van cliënten de kwetsbaarheid van de cliënten niet uit het oog te verliezen. De raad adviseert de Raad van Bestuur tevens om in het beleid voor naastbetrokkenen de eigen regie van cliënten te blijven respecteren. Op basis van een evaluatie van het functioneren van de cliëntvertrouwenspersoon is in overleg met de Cliëntenraad besloten om met ingang van 1 juni 2011 een interne functie Cliëntconsulent in het leven te roepen en geen gebruik meer te maken van een externe cliëntvertrouwenspersoon. In de nieuwe functie is nadrukkelijk ook de taak van mediation opgenomen. De functie van cliëntconsulent wordt uitgeoefend door de ondersteuners van de Cliëntenraad. Vanwege zijn specifieke betrokkenheid van de Cliëntenraad bij deze functie heeft de Raad van Bestuur de functieomschrijving voor advies voor gelegd aan de Cliëntenraad. De Raad van Bestuur hecht er aan dat de onafhankelijke positie van de Cliëntconsulent gewaarborgd is, met name omdat de functie door medewerkers van de SBWU uitgevoerd wordt. Met het oog op de nieuwe aspecten van de functie zal de functie na een jaar worden geëvalueerd. (zie ook paragraaf ) De Cliëntenraad heeft over alle vier de onderwerpen positief geadviseerd. De opmerkingen die de Cliëntenraad bij de adviesaanvragen gemaakt heeft, hebben geleid tot een aanpassing van de tekst of een toezegging door de Raad van Bestuur dat de opmerkingen worden meegenomen bij de implementatie van het beleid. Zoals gebruikelijk is een delegatie van de Raad van Toezicht een keer aanwezig geweest bij een overlegvergadering van de Cliëntenraad met de Raad van Bestuur. De Cliëntenraad is met meer zaken bezig geweest dan de adviesaanvragen door de Raad van Bestuur. In de vier overlegvergaderingen van de Raad van Bestuur met de Cliëntenraad zijn o.a. de volgende onderwerpen besproken: Financieel jaarverslag 2010 Cliëntenraad Jaardocument 2010 Jaarrapport 2010 cliëntvertrouwenspersoon Jaarverslag 2010 Klachtencommissie Cliënten SBWU Melding en incidenten jaarverslag 2010 Cliënttevredenheidsonderzoek 2011 (voorbereiding) Kwartaalrapportage cliëntvertrouwenspersoon Kaderbrief 2012 Ontwikkeling van de SBWU-organisatie Over het jaarverslag van de Klachtencommissie heeft een apart overleg plaatsgevonden van een delegatie van de Cliëntenraad, een delegatie van de Klachtencommissie en een lid van de Raad van Bestuur. In dat overleg heeft de Cliëntenraad zijn tevredenheid uitgesproken over het jaarverslag van de Klachtencommissie. Pagina 18

19 3.6 Ondernemingsraad Binnen de SBWU functioneert een Ondernemingsraad conform de Wet op de Ondernemingsraden. De Ondernemingsraad heeft in 2011 over de volgende onderwerpen advies uitgebracht of instemming gegeven: Informeren medewerkers inzake proces 5B s Drie nieuwe teams: Castellum, Paulus Potterhage, Grauwaart RI&E Galecop, Het Blauwe Huis Herziening Klachtenreglement cliënten Functieprofiel Persoonlijk Begeleider complexe zorg Klokkenluidersregeling Protocol werving en selectie Meerjarenbeleidplan Advies in later stadium SBWU Strategie voor vastgoed Eind 2011 lagen de volgende advies- en instemmingverzoeken nog bij de Ondernemingsraad: Nieuwe locatie IJsselstein RI&E Utrecht West, RI&E Rivierenwijk, RI&E Noordzeestraat De Ondernemingsraad heeft in januari 2012 haar advies uitgebracht over deze vier voorgenomen besluiten. In de overlegvergaderingen, die in 2011 zeven keer zijn gehouden, zijn alle advies- en instemmingaanvragen besproken. Dat heeft in een aantal gevallen geleid tot aanpassing van de onderhavige documenten. Ten aanzien van de adviesaanvraag voor SBWU Strategie voor vastgoed heeft de Ondernemingsraad afgezien van advies en de informatie van de Raad van Bestuur over de strategie ter kennisname aangenomen. Naast de advies- en instemmingverzoeken hebben ook andere onderwerpen op de agenda van de overlegvergaderingen van de Raad van Bestuur met de Ondernemingsraad gestaan. De voornaamste daarvan waren: Voortgang en evaluatie invoering avond-, nacht- en weekenddiensten Verzuimcijfers Eindrapportage Kaderbrief 2011 Managementrapportages per kwartaal Jaardocument 2010 Arbo jaarverslag 2010 en actieplan 2011 Jaarverslag Stuurgroep Veiligheid Kaderbrief 2012 Begroting 2012 Ontwikkeling van de SBWU organisatie: Inrichting en besturing Algemene gang van zaken Apart overleg heeft plaatsgevonden over: Begroting 2011 Een delegatie van de Raad van Toezicht is in 2011 één keer bij een overlegvergadering aanwezig geweest. Pagina 19

20 3.7 Meldingscommissie Incidenten Cliëntenzorg Iedere zorginstelling dient de kwaliteit van zorg te managen en te monitoren. Cliëntveiligheid is een integraal onderdeel van kwaliteit. Dit betekent dat een instelling zicht moet hebben op fouten en (bijna) ongelukken binnen de instelling en de afhandeling hiervan. Binnen de SBWU worden incidenten met betrekking tot de cliëntenzorg gemeld bij en afgehandeld door de MIC (Meldingscommissie Incidenten Cliëntenzorg). De MIC is in 1996 opgericht. De doelstelling van de MIC is het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van de cliëntenzorg door het bespreken en evalueren van gemelde incidenten, om deze in het vervolg zoveel mogelijk te kunnen voorkomen. Medewerkers zijn verplicht incidenten te melden. Cliënten kunnen op eigen initiatief incidenten melden. Vanwege het belang dat de Raad van Bestuur aan de MIC toekent als onderdeel van het kwaliteitsbeleid heeft zij ervoor gekozen daarover in het jaardocument ook verantwoording af te leggen. In 2011 is een pilot gehouden om ervaring op te doen met digitaal melden. Met ingang van 1 januari 2012 kan er door medewerkers uitsluitend digitaal gemeld worden en zijn locatiehoofden verantwoordelijk voor de afhandeling van meldingen van incidenten. Op deze manier is de verantwoordelijkheid voor de oplossing van knelpunten dicht bij de plek gelegd waar het probleem is ontstaan. Cliënten doen hun meldingen nog via een hardcopy formulier. In de toekomst zal onderzocht worden of zij ook over gaan naar het digitale melden. Er zijn in meldingen gedaan. 36 daarvan zijn in 2012 in de MIC behandeld. Dit betekent een forse stijging t.o.v. voorgaande jaren (2009 en 2010) waarin respectievelijk 92 en 80 MIC-meldingen zijn gedaan. Opvallend blijft het relatief hoge aantal meldingen van medicijnen-incidenten (101). Geweld, bedreiging en vernieling scoren samen (23). De adviezen die de MIC naar aanleiding van de meldingen heeft uitgebracht naar de Raad van Bestuur hebben allen betrekking op het medicatiebeleid. De MIC adviseert de Raad het protocol te verbeteren, de scholing te intensiveren en de implementatie van het nieuwe protocol goed te organiseren. Het medicatieprotocol is in 2011 geactualiseerd en opnieuw onder de aandacht gebracht van de locatiehoofden. Tevens heeft de Raad van Bestuur de uitvoering van het medicatieprotocol onderwerp gemaakt van de interne audit in Pagina 20

Maatschappelijk Verslag 2012 Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht

Maatschappelijk Verslag 2012 Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht Jaardocument 2012 1 Maatschappelijk Verslag 2012 Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 5 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 6 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS 6 2.2 STRUCTUUR

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Profielschets lid raad van toezicht

Profielschets lid raad van toezicht Profielschets lid raad van toezicht Pagina 1 van 6 Achtergrond vacature Door het verstrijken van de tweede termijn van een van leden van raad van toezicht Lister is per september 2015 de functie vacant:

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht. Jaardocument 2013. Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht

Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht. Jaardocument 2013. Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht Jaardocument 2013 1 Jaardocument 2013 Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht 1 2 Maatschappelijk Verslag 2013 Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht 3 4 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 7 2. PROFIEL VAN

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2014. Lister

Maatschappelijk verslag 2014. Lister Jaardocument 2014 1 2 Maatschappelijk verslag 2014 Lister 3 4 Inhoudsopgave 1 INLEIDING 7 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 9 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS 9 2.2 STRUCTUUR VAN DE ORGANISATIE 9 2.2.1 Missie

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

Stichting Benedictus Labre

Stichting Benedictus Labre Stichting Benedictus Labre Boekjaar 2015 Stichting Benedictus Labre Utrecht 6 april 2016 Inhoud Blad Inhoud 2 Contactgegevens 2 Jaarverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Stichting De Waalboog Nijmegen 17 mei 2017 1 Stichting De Waalboog Stichting De Waalboog is één van de grote Nijmeegse

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 20 januari 2015 1 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1 Begripsbepaling REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1.1 In dit reglement van de Raad van Bestuur wordt verstaan: a) Groep: de groep van rechtspersonen waarvan aan het hoofd staat en waarvan op de datum

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio 1 De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

De facilitator begeleidt het horizontale beraad conform vastgestelde stappen:

De facilitator begeleidt het horizontale beraad conform vastgestelde stappen: Dialoog met externe belanghebbenden Stichting Zuidwester is een maatschappelijke organisatie die de dialoog met belanghebbenden een zodanige invulling geeft dat deze het mogelijk maakt om de ondersteuningsbehoefte

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient het belang van de

Nadere informatie

Reglement Bestuur. Inleiding. 1. De bestuurstaak

Reglement Bestuur. Inleiding. 1. De bestuurstaak Reglement Bestuur Inleiding Dit is het reglement van het (collegiaal) bestuur van Stichting SVn als bedoeld in artikel 14 lid 1 van de Statuten van die stichting. Het wordt vastgesteld door het bestuur

Nadere informatie

Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land Raad van Toezicht Vastgesteld op 12 december 2014: visie op toezicht & toezichtkader Vastgesteld op 25 juni 2015: toetsingskader en protocol

Nadere informatie

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum:

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Document Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Dialoog belanghebbenden Inleiding De belanghebbenden van SGL zijn op centraal niveau

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG 1. Algemeen 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie en de daarmee statutair verbonden rechtspersonen

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement Cliëntenpanel Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement cliëntenpanel (centrale cliëntenraad) De Stichting Samenwerkende Zorgboeren hecht veel waarde aan de inbreng van haar cliënten

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

Finale versie d.d. september Profiel Raad van Commissarissen Rentree

Finale versie d.d. september Profiel Raad van Commissarissen Rentree Profiel Raad van Commissarissen Rentree Rentree verhuurt circa 3800 woningen en zakelijke ruimtes in Deventer; in de oude binnenstad, in bestaande wijken en in nieuwbouwwijken. Rentree bouwt aan de toekomst

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Werkplan 2011. Cliëntenraad Stichting Pergamijn. Redactie: De secretaris H.A.Janssens

Werkplan 2011. Cliëntenraad Stichting Pergamijn. Redactie: De secretaris H.A.Janssens Werkplan 2011 Cliëntenraad Stichting Pergamijn Geactualiseerd op: 1 februari-2011 Redactie: De secretaris H.A.Janssens 1 Werkwijze van de Cliëntenraad De cliëntenraad van de Stichting Pergamijn stelt de

Nadere informatie

WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden

WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden Welkom in de cliëntenraad is een uitgave van LOC Zeggenschap in zorg. LOC is er voor cliëntenraden in de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang,

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden.

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden. sdw REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR DEFINITIES Cliëntenraad: het door de stichting ingestelde orgaan dat binnen de doelstellingen van de stichting in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten

Nadere informatie

Visie op toezicht houden bij De Rijnhoven

Visie op toezicht houden bij De Rijnhoven 26 mei 2017 Visie op toezicht houden bij De Rijnhoven ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Inleiding Wet- en regelgeving,

Nadere informatie

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht Profiel Vanboeijen Twee leden raad van toezicht 1 Vanboeijen Twee leden raad van toezicht Organisatie Vanboeijen biedt overwegend in Drenthe zorg en ondersteuning aan ruim 700 kinderen, jongeren, volwassenen

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie Jaarplan 2017 INLEIDING Stichting Thuiszorg Groot Limburg is toe aan alweer haar tweede jaarplan. Terugkijkend op 2016 kan worden gesteld dat de meeste doelen zoals beschreven in het jaarplan 2016 gerealiseerd:

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden De Raad van Toezicht houdt ondermeer toezicht op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Het reglement bestendigt het reglement van de Raad van Toezicht dat van kracht is sinds 29 september 2010. Het onderhavige reglement is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad

Nadere informatie

Directiestatuut. Stichting MeerWonen

Directiestatuut. Stichting MeerWonen Directiestatuut Stichting MeerWonen Dit directiestatuut is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van 7 april 2015 van de gezamenlijke raden van commissarissen van Woningstichting Alkemade en Woningstichting

Nadere informatie

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Begripsbepaling Artikel 0 In dit reglement wordt verstaan onder: 0.1 De vennootschap : De vennootschap voor XX in XX; 0.2 De statuten

Nadere informatie

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN Bestuursreglement Stichting VELISON WONEN Status: Definitief Versie: 28 februari 2014 Versie: Aangepast 1 september 2014 Bestuursreglement stichting Velison Wonen, versie 1 september 2014 1 Doel en reikwijdte

Nadere informatie

Profiel. Vanboeijen. Lid raad van toezicht

Profiel. Vanboeijen. Lid raad van toezicht Profiel Vanboeijen Lid raad van toezicht Vanboeijen Lid raad van toezicht Organisatie Vanboeijen biedt overwegend in Drenthe zorg en ondersteuning aan ruim 700 kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Inhoudsopgave Voorwoord 4 Missie en visie 5 Samenstelling 5 Interne en externe overleggen 6 Adviesaanvragen 7 Verzwaarde adviesaanvragen 8 Ongevraagd

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

Werkplan Deelnemersraad MJD 2015

Werkplan Deelnemersraad MJD 2015 Werkplan Deelnemersraad MJD 2015 Inleiding Sinds december 2006 heeft de MJD de beschikking over een officiële deelnemersraad Deze raad gaat sinds 2014, na de fusie met Stiel, door het leven als 'De Deelnemersraad

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Samenstelling... 6 4. De voorzitter... 7 5. De secretaris... 7 6.

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. Artikel 1. Definities - Governancecode: de Zorgbrede Governancecode 2010 of een daarvoor in de plaats tredende regeling; - Raad van Bestuur: de

Nadere informatie

Centrale Cliëntenraad Bartiméus

Centrale Cliëntenraad Bartiméus Jaarverslag 2016 Centrale Cliëntenraad Bartiméus Inhoudsopgave blz. Voorwoord 3 Samenstelling van de Centrale Cliëntenraad 4 Jaarplan Centrale Cliëntenraad 5 Commissie 5 Vergaderingen van de Centrale Cliëntenraad

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN

PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN PROFIEL VAN DE RAAD De RvC van Pré Wonen hecht grote waarde aan het werken conform de principes van good governance, waarbij de Governance code een

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei Utrecht, september 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei Utrecht, september 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei 2017 Utrecht, september 2017 1 Inleiding Op 10 mei 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Klachtenregeling cliënten Stichting Wonen & Zorg Purmerend

Klachtenregeling cliënten Stichting Wonen & Zorg Purmerend Klachtenregeling cliënten Stichting Wonen & Zorg Purmerend Inhoudsopgave 1 Algemene bepalingen... 4 1.1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 4 1.2 Artikel 2 Wie een klacht of een Bopz-klacht kan indienen...

Nadere informatie

Strategische uitgangspunten 2014-2018. Moveoo beweegt

Strategische uitgangspunten 2014-2018. Moveoo beweegt Strategische uitgangspunten 2014-2018 Moveoo beweegt Deze strategische notitie beoogt het kader te schetsen waarbinnen Moveoo haar hieronder kort samengevatte werkwijze, visie en doelstellingen in de periode

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Algemeen De Riethorst Stromenland richt zich met ca 1300 medewerkers en 700 vrijwilligers op wonen, zorg en welzijn. Enerzijds via een eigen aanbod

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

Perceelbeschrijving Beschermd wonen

Perceelbeschrijving Beschermd wonen Perceelbeschrijving Beschermd wonen Inhoud 1. Beschermd wonen... 3 1.1 Gevraagd product... 3 1.2 Eisen aan aanbieder... 4 1.3 Basisprotocol... 5 Pagina 2 van 5 1. Beschermd wonen 1.1 Gevraagd product De

Nadere informatie

POPULAIR 2015 JAARVERSLAG

POPULAIR 2015 JAARVERSLAG POPULAIR JAARVERSLAG 2015 De Heer beschermt je. Hij gaat met je mee, bij Hem ben je veilig. Er overkomt je geen kwaad, niet overdag en niet in de nacht. Psalm 121:5,6 (BGT) Voor meer informatie en de totstandkoming

Nadere informatie

CONTROLSTATUUT WOONSTICHTING SSW

CONTROLSTATUUT WOONSTICHTING SSW CONTROLSTATUUT WOONSTICHTING SSW Vastgesteld: 23 november 2016 1 Algemene bepalingen 1.1 SSW hanteert three lines of defense, te weten (1) de medewerker zelf, (2) de activiteit businesscontrol in de organisatie

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist 1. Inleiding De RvC van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft drie taken: - toezicht houden op het bestuur en op de gang van zaken

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

Uitvraag Cliëntenpanel. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard

Uitvraag Cliëntenpanel. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard Uitvraag Vertrouwen komt te voet en gaat te paard 2 0 1 5-2 Inhoud Inleiding... 3 Tweede uitvraag 2015... 3 Resultaat... 5 Response... 5 Leeftijdscategorie... 5 Keuze voor zorgboerderij... 5 Kwaliteit...

Nadere informatie

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017 Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen April 2017 Toetsingskader Kampen Aandachtspunten / bronnen voor de toezichthouder zijn in alle gevallen: Dossieronderzoek; Vraaggesprek met cliënt; Eventueel

Nadere informatie

in aanmerking nemende het volgende:

in aanmerking nemende het volgende: VAN DOORNE N.V. SL/fvh/60006842 Vastgesteld de dato 24 juni 2008 REGLEMENT BESTUUR Het bestuur van de stichting: Stichting CARE Nederland, statutair gevestigd te Den Haag (hierna te noemen: de "stichting");

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL SPEERPUNTEN. Voor een leven in balans

ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL SPEERPUNTEN. Voor een leven in balans Jaar verslag 2013 ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL LEVANTO is ontstaan in een turbulente periode van verandering in het maatschappelijk veld. Vanuit de overtuiging dat zelfredzaamheid, herstel, participatie

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Ter voorbereiding op de transitie maken gemeenten, georganiseerd in zes regio s, en Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht,

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Liemerije Liemerije is sinds 1976 het

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Februari 2017 1 1. Inleiding Ingrado is een landelijke opererende vereniging waarvan de gemeenten en de RMC-regio s lid zijn. Binnen die gemeenten en regio s zijn

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur De Riethorst Stromenland, Raamsdonksveer, januari 2017 Inleiding Het reglement van de Raad van Bestuur is opgesteld op grond van de statuten van de Stichting De Riethorst Stromenland.

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht Profiel Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Organisatie Het Laurentius Ziekenhuis Roermond is een vooruitstrevend en vooraanstaand

Nadere informatie

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Inleiding Goed Wonen Gemert staat als corporatie midden in de samenleving en opereert vanuit haar missie: Wij zijn een maatschappij gedreven organisatie.

Nadere informatie

Toezichtkader. Kerntaken RvT. Raad van Toezicht Vluchtelingenwerk Oost Nederland Maart 2016

Toezichtkader. Kerntaken RvT. Raad van Toezicht Vluchtelingenwerk Oost Nederland Maart 2016 Toezichtkader Raad van Toezicht Vluchtelingenwerk Oost Nederland Maart 2016 In dit toezichtkader leggen de leden van de Raad van Toezicht VluchtelingenWerk Oost Nederland vast langs welke lijnen de RvT

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur RSZK

Reglement Raad van Bestuur RSZK Reglement Raad van Bestuur RSZK Pagina 1 van 5 REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN Inleiding De raad van bestuur RSZK volgt in het besturen de Governancecode Zorg 2017.

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur vergadering van 24 oktober 2005 Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave: pagina Hoofdstuk 1 Bestuurstaak 3 Hoofdstuk 2 Verantwoording en Verantwoordelijkheid 3 Hoofdstuk 3 Besluitvorming

Nadere informatie

Reglement bestuur Stichting Havensteder

Reglement bestuur Stichting Havensteder Reglement bestuur Stichting Havensteder Dit reglement is krachtens artikel 7 lid 3 van de statuten door het bestuur van Stichting Havensteder vastgesteld op 6 september 2011, na goedkeuring door de raad

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

Bijlage 5 BEWIJSSTUKKEN NIEUWE ZORGAANBIEDERS TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016

Bijlage 5 BEWIJSSTUKKEN NIEUWE ZORGAANBIEDERS TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016 Bijlage 5 BEWIJSSTUKKEN NIEUWE ZORGAANBIEDERS TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016 Zorgverzekeraars Nederland Juni 2015 1. Inleiding De bestaande toelatingen voor persoonlijke verzorging,

Nadere informatie

Investeringsstatuut Wonen Midden-Delfland

Investeringsstatuut Wonen Midden-Delfland Investeringsstatuut Wonen Midden-Delfland September 2015 1 Inhoud 1 Inleiding 1.1 Algemeen 1.2 Wettelijk kader investeringsstatuut 1.3 Doel investeringsstatuut 1.4 Governance 1.5 Vaststelling, goedkeuring

Nadere informatie

Utrecht, mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Perla Direct te Almelo op 30 november 2016

Utrecht, mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Perla Direct te Almelo op 30 november 2016 Utrecht, mei 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Perla Direct te Almelo op 30 november 2016 1 Inleiding Op 30 november 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

twee nieuwe leden waaronder een beoogd voorzitter

twee nieuwe leden waaronder een beoogd voorzitter Vacature twee leden Raad van Toezicht waaronder een beoogd voorzitter Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland De Stichting De Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland (SVVONH),

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis

Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 11 JANUARI 2016 DEFINITIEVE VERSIE Algemeen

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Februari 2017 Cliëntenraad In maart 1999 is in Revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie