Inhoudsopgave. Pagina. 1. Inleiding Visie, missie en doelstelling Periode Terugblik Conclusie 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Pagina. 1. Inleiding 3. 2. Visie, missie en doelstelling 4. 3. Periode 2009 2012 5 3.1 Terugblik 5 3.2 Conclusie 6"

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Visie,missieendoelstelling 4 3. Periode Terugblik 5 3.2Conclusie 6 4. Periode Ambities 7 4.2Programma 8 5. PositioneringinUtrecht Educatieenparticipatie Organisatiestructuur Ondernemerschapenstrategie Publieksbereikenmarketingcommunicatie Financiën Slotwoord 20 Bijlagen: 1. Prestatiesenactiviteitenincijfers a. Overzichtactiviteiten b. Bezoekersaantallen c. Marketingcommunicatie 2. a. Meerjarenbegroting b. Toelichtingmeerjarenbegroting 3. a. Beknopteenvoorlopigejaarrekening2011(nietgewaarmerkt) b. Toelichtingvoorlopigejaarrekening Programmainbeeld 5. AdhesieverklaringBredeSchoolHetZand 6. Publiciteitsmiddelen 2

3 1. Inleiding WieinLeidscheRijn/VleutenDeMeernheeftwillennavigerenindeafgelopenjaren,heeft gemerktdatdebestaanderouteplannersnietvoldeden.bestemmingenwerdennietbereikten aangeduiderichtingenblekenonbegaanbaar.dewijkwasindoorlopendeontwikkelingenderoute vangisterenwasdedagernaeenandere. Dieonvoorspelbaarheidwas,enisnogsteeds,vangrotemeerwaardevoordeontwikkelingvan eencultureleinfrastructuur.detijdelijkheidvanlocatiesengroteartistiekemogelijkhedenvaneen zichdoorlopendveranderendeomgevingheeftleidscherijn/vleutendemeerneenherkenbaar profielgegeven.datprofielverleidtsteedsmeerpotentiëlebewoners,publiekenondernemersom dezenieuwewereldindestadutrechttelerenkennen. Cultuur19heeftindeafgelopenjarendecultureleinfrastructuurinLeidscheRijn/VleutenDe Meern(wijk9en10)helpenopbouwenenprogrammatischinvullinggegeven.Kernthemadaarbij isdeeigenheidvandewijken.dewijkgerichteaanpakisaltijdeenstartpuntgeweestende waarderingensuccessendiedaarmeegeoogstzijnbrengensteedshogereverwachtingenmetzich mee.verwachtingenwaarcultuur19aankanvoldoenenwaarmeecultuur19zelfseenstapverder wilgaan.datereenstapverdergegaanmoetwordenisinherentaandesector.kunstencultuur moetenverrassenenuitdagen,provocerenentroosten.daarpastgeenvoorspelbaarheidbij. Ditondernemingsplanishetresultaatvanhetinkaartbrengenvandemogelijkhedendie onvoorspelbaarheidbiedtineenwereldvolverrassingenbinneneenwijkvoltijdelijkheid. Cultuur19maaktdecombinatietussenuitdagendeprogramma'sendegelijkebedrijfsvoering, waarbijdeomgevingdebelangrijksteinspiratiebronis. DieomgevingwordtindekomendejarenvoorzienvanhetCultuurhuisCastellumHogeWoerd. Cultuur19wildaarprogrammatischbijkunnenaansluiten.Cultuur19heeftdeexpertiseen ervaringomeenprogrammeringvormtegevendiedewijkverleidtomnaarhetcultuurhuiste komenenhetcultuurhuisverleidtomdewijkgerichteaanpakteincorporereninhaarvisie. DitbetekentdatCultuur19deCultureleRouteplannervoorLeidscheRijnis. Cultuur19programmeertvoordeinpermanenteontwikkelingzijndecultureleinfrastructuuren maaktdezeinzichtelijk,zondervoorspelbaarteworden. 3

4 2. Visie,missieenhoofddoelstelling Cultuur19bestaatsinds2004enisvoortgekomenuitdenetwerkorganisatieStichting MaatschappelijkeOntwikkelingLeidscheRijn. Indeloopvandejarenhebbenzichdevisie,missieenhoofddoelstellingvanCultuur19niet veranderd.welheeftdeuitwerkingzichontwikkeldenisdematevanprofessionaliteitfors toegenomen. Visie KunstenCultuurzijnonmisbaaromtotvolledigeontplooiingtekomenvanmensen,wijkenende verhoudingendaartussen. KunstenCultuurhebbendekrachtomtoeschouwersendeelnemerstelatenreflecterenop zichzelfenhunomgeving.elementenwordenuitvergroot,fantasiewordtgeprikkeldencreativiteit enflexibiliteitgestimuleerd.datkandooreengoedemixvanherkenbaarheiden grensverleggendheid.demanierwaaroptoeschouwerszich(kunnen)verhoudentothunomgeving isdaarbijvaakhetuitgangspunt.dieomgevingisleidscherijn/vleutendemeern,eennieuw stadsdeelinontwikkeling.waarmensenbehoeftehebbenaanidentiteitenverbindingenmet elkaar,dewijkendestad. Logischdatineenaantalvandeprogramma svancultuur19danookmateriaalgemaaktdoor wijkbewoners,passantenenbezoekersverwerktzit. HetprogrammavanCultuur19brengtkunstenaars,wijkbewonersendebijzondereelementenuit dewijkbijelkaarenlaatdaareenhoogwaardigproductuitontstaan. DezevisiedraagtCultuur19opdevolgendemanieruit: Missie Cultuur19informeert,faciliteert,programmeertenproduceertvoorenmetdebewonersvande wijkenleidscherijnenvleutendemeern. Cultuur19maaktnieuwprogrammaenvoegtdattoeaandebestaandeinfrastructuur.Daarnaastis Cultuur19derouteplannervoordegehelecultureleinfrastructuurvanhetstadsdeel. BijhetuitdragenvandevisiehanteertCultuur19devolgendehoofddoelstelling: Hetstimulerenvanactieveenpassieveparticipatieaankunstencultuurdoordebewonersvande wijkenleidscherijnenvleutendemeern. 4

5 3. Periode Terugblik IndezeperiodeheeftCultuur19,samenmetdewijkenLeidscheRijn/VleutenDeMeerneengrote ontwikkelingdoorgemaakt.dewijkenontwikkeldeneeneigenkarakterenprofiel.deontwikkeling vanhetmáximaparkheeftgezorgdvooreenprachtigeontmoetingsplek,boordevolbeeldende kunstenmogelijkhedenvoordepodiumkunsten.daarheeftcultuur19opingespeelddoorde12 de editievanhetleidscherijnfestival(zie4.2)teverhuizennaarhetparkenaanvullende programmeringvoorhetparkteontwikkelen. HetCultuur19beleidvieluiteenindevolgendedriebeleidslijnen: Informeren Methodenbedenkenenmiddelenontwikkelenombewonersopdehoogtetestellenvanhet cultureleaanbodinhunwijk. Faciliteren BeherenvandePaperDome/TheaterhetZand/NomadsinResidence.Cultureleondernemers wervenomgebruiktemakenvandezelocaties.ondersteunenbijdeuitvoeringvanactiviteiten. Programmeren/Produceren Hetaanbiedenvaneenterugkerendfilmentheaterprogrammavoorbasisschoolleerlingen.Het producerenvanprogrammavoorjongeren(klub19).hetorganiserenvaneengroeiendaantalin hetoogspringendeactiviteiten/festivalsdatbijdraagtaanhetcultureleklimaatindewijken aansluitbijdebehoeftevandewijk. DebedrijfsvoeringvanCultuur19heeftin2011en2012andereaccentengekregen. Deinformerenderolbleefbelangrijkominhetmiddelpuntvanhetaanbodtekunnen staan.daarnaastmaaktecultuur19dewww.uitinleidscherijn.nlendemaandposteruitin LeidscheRijntoteenkostendekkendsucces.Cultuur19wisthiertoeeengroeiendegroep verspreiders(50)envrijwilligers(70)aanzichtebinden. Defaciliterenderolwerdkleinerdoorhetwegvallenin2012vandePaperDome. DaarentegenkwamdeNomadsinResidence(NiR)erbij.DeNiRiseenverplaatsbare, multifunctionelewoon/werkruimtevanbikvandepolvoorkunstenaarsenstaatinhet Máximapark.Dewijk,hetparkendebewonersleverendekunstenaarsinputvoorhun werk,diealdannietinopdrachtvancultuur19werken. NogsteedshadCultuur19eenvoortrekkersrolinhetnetwerkvanLeidscheRijn/VleutenDeMeern, maardoordegroeivanhetaantalspelerswerdookmeerprogrammaenproductie(aldanniet binnenhetnetwerk)mogelijk. In2010richttenCultuur19samenmetViaVinexdeVerenigingLeidscheRijnConnectieop.Tot 2008hadCultuur19hetnetwerkvoorgezeten,maardetijdwasrijpomtekomentoteenformele structuur.doordeverenigingkunnendebelangenvanhethelestadsdeelwordenbehartigd.inhet bestuurvandezeverenigingzetelencultuur19,viavinex,roodinootendepodiumwerkplaats. DooreendoordeLeidscheRijnConnectiein2011ingezettematchingstrategiemetculturele partnersuitdeoudestadenhetbedrijfsleven(ondersteunddoordevredevanutrecht),zullener in2013vernieuwendeproductiestezienzijn.ditzalbevestigendatleidscherijneenbelangrijke rolspeeltinhetculturelelandschapvanutrecht.cultuur19voertinditkaderverkennende gesprekkenmetdehku,faculteittheaterafstudeerrichtinginteractiveperformancedesignand 5

6 Games. HiermeelooptLeidscheRijnvooropdeoudestad.Geenenkelanderstadsdeelheefteenformeel netwerk,waarbinnenartistiekeprojectenenbeleidwordenuitgewisseldenkrachtenworden gebundeld.cultuur19onderkenthetbelanghiervanenzalzichactiefvooreenblijvende ontwikkelingvanditnetwerkinspannen. Deprogrammerende/producerenderolwerdgroter.Dewijkenhaarbewoners ontwikkeldenzichendatginggepaardmetdevraagnaareenprofessioneleculturele infrastructuur.ookwerdenverbindingengelegdtussenhetcultuur19programmaenhet onderwijsendekunsteducatie. o Zaalbezetting(30voorstellingenperjaarinTheaterhetZand)steegvan35%naar 65%. o HetLeidscheRijnFestivalgroeide,professionaliseerdeenverhuisdenaarhet Máximapark. o Cultuur19kreegdeeindverantwoordelijkheidoverhetprojectZingendeBeelden, rondomdebeeldentuinvanwereldfaaminhetmáximapark. o Jongerenprogrammeringkrijgtin2012continuïteitmethetaangeganepartnerschap metdoenjadienstverlening,viavinex,azotodenpodiumwerkplaats. o Kunstenaarsmakenin2012,binnendeNiRprogrammering,werk(muziek,theater) datinpremièregaattijdenszingendebeeldenenhetleidscherijnfestival2012. Wijkbewonersleverenhierinputvoor. o Cultuur19programmeerdeinsamenspraakmetdeBredeSchoolhetZand.Het cultuurprofielvandebredeschoolslootaanbijnaschoolsecultuur19 voorstellingen.cultuur19informeerdedaarnaastbezoekers(kinderen/ouders)over demogelijkhedenindecursusmarktvandekunsteducatie.deduikinhetzand (Nieuwjaarsduik)brachtaldezeactiviteitenbijelkaarendoorgaandeleerlijnen werdenzichtbaar. Inmaart2012verhuistCultuur19naareencentrumlocatieindewijk.TegenhetMáximaparkaan enmetuitzichtophettebouwencultuurhuiskancultuur19despilblijvendiehetdeafgelopen jarenwas. 3.2Conclusie Deperiode isereenvantransitievanstatusapartenaareenonderdeelvanUtrecht. SteedsmeerUtrechterslerenLeidscheRijnkennen,nietindelaatsteplaatsvanwegehetculturele programma.leidscherijnblijftzichontwikkelen,maarnietmeervanuiteenachterstandspositie. Despecifiekekenmerkenenkrachtvanditstadsdeel(onderandereMáximapark,wijkgerichte aanpak,functioneringvandemultifunctioneleaccommodaties,bredeschoolontwikkeling)maken dewijkendewijkbewonertrotsmeteenzelfverzekerdebliknaardetoekomst. TijdensdeafgelopenperiodegroeidehetdoorCultuur19bereikteaantalmensenstevig(zie hoofdstuk10).denaamsbekendheidenwaarderingvoorcultuur19steegendebetrokkenheidvan denieuwebewonersbijhunwijkenleefomgevingmaaktedatzicheencultureleinfrastructuurkon ontwikkelen,diezichkenmerktdoorverscheidenheidenverrassingen.ookdekritischehouding vandewijkbewonerstenopzichtevanhunleefomgevingendeteontwikkelenactiviteiten daarbinnen,maaktedathetcultureleaanbodenaanbiedersprofessionaliseerdeenvangroeiend artistiekniveauis.cultuur19wildezetrenddoorzettenenondersteunen. 6

7 7 4. Periode Indeperiode zullenLeidscheRijn/VleutenDeMeernzichdoorontwikkelenvantwee wijkennaarhetgrootstestadsdeelvanutrecht.indebevolkingervanzullenallesociaal maatschappelijkelagenvertegenwoordigdzijn.tot2025wordenerindevinexlocatie woningengebouwdvoorongeveer80.000mensen.bovendienkomenhieruiteindelijkzo n mensentewerken. Inmaart2011stonddetellerop66.600inwoners.Datbetekentdat1op5UtrechtersinLeidsche Rijn/VleutenDeMeernwoont.Hetgroeitempozalookmedewordenbepaalddoordeduurvande huidigeeconomischecrisis. WijkontwikkelinglevertambitiesendeambitiesleverenhetprogrammavanCultuur19. IndeafgelopenjarenvestigdenvelejongegezinnenmetkleinekinderenzichinLeidscheRijn.De bevolkingsopbouwlaatziendat23%jongerdan12jaaristenopzichtevan12%indeoudestad. (bron:wijkwijzer2011,utrechtmonitor2011). Dezekinderengroeienopenzullenin2016hebbengezorgdvooreengrotetoenamevanhet aantaljongereninhetstadsdeel.datbetekentdatdecultureleinfrastructuurzichdaaropmoet voorbereidenmetpassendprogrammaenwerkwijze.watisderolvancultuur19daarin? Naarverwachtingwordtin2014hetCultuurhuisCastellumHogeWoerdopgeleverd,meteen verwachtestartvandeprogrammeringinseptember2014.daarmoetdeprogrammeringvan Cultuur19bijaansluitenin2014.HoekanCultuur programmatischoverbruggenen eenaanvullendprogrammasamenstellenwaarinalleopgebouwdeexpertisewordtbenut? Hetstadsdeelzalzichsteedssterkergaanverhoudentotdeoudestad.DeoverkappingvandeA2 wordtin2012ingebruikgenomen,waardoorereenmeerfysiekebandkanontstaanende uitwisselingzalgroeien.waarenhoekancultuur19dezeuitwisselingbevorderen? Hetbedrijfslevenzalmetdeontwikkelingvanhetstadsdeeleensteedsbelangrijkerolgaanspelen. Decentraleliggingzalnieuwebedrijvigheidaantrekkenen/ofexpansievanuitoverigelocatiesinde stad.hoekancultuur19partnerschappenaangaanmethet(lokale)bedrijfslevenomtotfinanciële eninhoudelijkeontwikkelingtekomen? 4.1Ambities VanuitdezeontwikkelingenengesteldevragenheeftCultuur19devolgendeambities geformuleerd: 1. Cultuur19ontwikkelthetbestaandejongerenprogramma(KLUB19)insamenwerkingmet partnerstoteencommunitymetjaarlijks3evenementen.talentontwikkelingstaathierbij centraal. 2. Cultuur19programmeertenproduceertKunstenCultuurvoor,doorenmethetstadsdeel. Decombinatievanprogramma s(ookvanhetcultuurhuis)moetleidentotdoorgaande lijnen(talentontwikkeling,wijkontwikkelingenleefbaarheid),diehetstadsdeeluniek maakt. 3. Cultuur19blijfteentrekkervandeLeidscheRijnConnectieomtekomentot

8 programmeringwaarbijdeoudeennieuwestadelkaarontmoeten.debundelingvan krachtenvanbeidenlevertalin2013tijdensdevieringvandevredevanutrecht resultatenopmetgrotebezoekersaantallen.leidscherijn/vleutendemeernishetenige stadsdeelwaarbinnenditnetwerkzosterkisontwikkeldenwaarhetbedrijfslevendeel vanuitmaakt(ziepag.5). 4. Cultuur19heeftvastepartnersinhetbedrijfsleven.Nietlouterenalleenalssponsor,maar alspartnerindeontwikkelingenuitvoering.creativiteitwordtuitgewisselden programma swordensterker.uitdezepartnerschappenontvangtcultuur197%vanhaar inkomstenin DeNomadsinResidenceleverteengroeiendaandeelindeCultuur19programmeringen levertresultatenwaarindewijkbewonershungeleverdeinputherkennen. 6. Doorgoedecampagnesgroeithetpublieksbereikvan8.000in2012naar14.000in2016 (ziehoofdstuk9). 7. Eenverschuivingvaninkomstenuitsubsidienaarinkomstenuitpartnerschappenmethet bedrijfsleven(ziehoofdstuk8). 4.2Programma Debovenstaandeambitieswordenindevolgendeprogramma sgerealiseerd: 1. JongerenenKLUB19 KLUB19realiseertin jaarlijksdriespraakmakendeprogramma s. KLUB19heeftzichin2011en2012ontwikkeldtoteenvruchtbarecommunityvanwaaruit jongerenhuneigenideeënkunnenlerenproduceren.eerdereonderzoekentoondenaandat eigenaarschapbijdeparticipatievanjongerenessentieelis.eigenaarschaplevertcommitmenten commitmentleverttalentontwikkeling.opiederevoschool(amadeuslyceum/leidscherijn CollegeenViaNova)wordentalenteneninteressesgekoppeldaanmogelijkeKLUB19productiesin dewijk.doenjadienstverlening,viavinex(elarmy),azotodendepodiumwerkplaatszijnpartners oponderdelenvanditjongerenprogramma. 2. Kinderen Voorkinderen212jaarprogrammeertCultuur19indeherfst,krokus,meienkerstvakantiede KinderTheaterWeek.Professioneel(muziek)theaterinTheaterHetZand.Grotereproducties wordeninsamenwerkingmetdepodiumwerkplaatsgeprogrammeerd. In2013en2014drievoorstellingenpervakantieweek,in2014viervoorstellingenper vakantieweekenin2016vijfvoorstellingenpervakantieweek.dezevoorstellingenmoeten thematischkunnenaansluitenbijdebelevingswereldenvandekinderen,maardiezelfde belevingswereldookverderbrengen.herkenbaarheidishetanker,maarhetankermoetook kunnenwordengelichtenverschoven. Kinderenkunneniederelaatstezondagvandemaand(exclusiefzomervakantie)naarde kinderbioscoopintheaterhetzand.actuele4+,6+en9+filmswordengedraaid.dezefilmszijn fantasierijk,verrassendeninternationaal. HetkinderprogrammainTheaterHetZandsluitaanbijhetcultuurprofielvandeBredeSchoolHet Zand(ziehoofdstuk6). 8

9 LeidscheRijnFestival Hetoudste(sinds2000)jaarlijksefestivalvanLeidscheRijnontwikkeltzichtoteentweedaags festivalvanaf2014.allezintuigenendisciplineskomenaanbodindit,reedsin2011alsminiparade bestempeldesuccesfestival.kinderenvan212jaarkunnenzichjaarlijkslatenonderdompelenin eenanderewereldophetevenemententerreinvanhetmáximapark.in2013zullenhighlightsvan hetleidscherijnfestivaleenrolspelenbijdevieringvandevredevanutrechttijdenshet wijkontwikkelingsweekendvan212223juni2013. Vanaf2014zalhetLeidscheRijnFestivalzichhebbenontwikkeldtoteentweedaagsfestival,waarin ookjongeren(zaterdagavond)envolwassenenprogrammeringsterkisvertegenwoordigd. HetLeidscheRijnFestivalwerktnauwsamenmetDoenjaDienstverleningomookdemoeilijker bereikbaregroepeninleidscherijntebewegenomhetfestivaltebezoeken.gezamenlijkwordt vanaf2012eenvoortrajectgestartindewijkenenopdescholen. ZoheefthetLeidscheRijnFestivalzichontwikkeldvaneenbuurtfeest,metamateurkunsten waardevollekennismakingentoteenvolwaardigfestivalmeteenprofessioneelprogramma,waar bezoekersvoorwillenbetalenennaaruitkijken. ZingendeBeeldenEducatieveroute IederjaarzaldebeeldentuininhetMáximaparkwordenomringddoorhonderdenkinderen,die doorkunstenaarswordenuitgedaagdomhunvisieopdethematiekvandekunstwerkente verwerkenintekst,beeld,spelofmuziek.eenspeelsemanierominaanrakingtekomenmet beeldendekunstenderoutetelopenlangsdekunstwerken. 3. Volwassenen NaastdeEducatieveRoutekentZingendeBeeldenookdejaarlijkseKunstenRoute.Iederjaar worden(lokale)kunstenaarsuitgenodigdomhunvisieopdebeeldentuinvormtegevenmeteen combinatievandepodiumkunsten.dans,muziekentheatermakendebeeldentuintoegankelijken dethematiekherkenbaar.voorvolwasseneneenbronvaninspiratieeneenuniekemanieromhun Máximaparkbetertelerenkennen.Overigensisdescheidslijnnooitzostraktetrekken.Ook kinderen(7+)hebbengenotenvanvoorgaandeedities,alwashetalleenmaardoorhet indrukwekkendeuiterlijkvandeperformances.in2013wordtdekunstenroutevanzingende BeeldeninhetwijkontwikkelingsweekendvandeVredeVanUtrechtgeprogrammeerd. DevolwassenenprogrammeringinTheaterHetZandzalin2016amateurkunstenprofessionele kunstsamenbrengen.ondersteundeinitiatievenvanuitdewijkwordengekoppeldaanhet kunstenaarsnetwerkvancultuur19.ditkanresulterenineennieuweamateurtheatergroep,maar ookeencommunityartsprojectvanhoogstaandniveau. DeNomadsinResidence(NiR)wordtnietleeftijdgebondengeprogrammeerd.3xperjaarworden kunstenaarsuitgenodigdomwerktemaken,wonendenwerkendindenir,tendienstevan bovenstaandeprogrammering.altijdmetgebruikmakendvandedirecteleefomgevingvandenir. Dekunstenaarsverbindenzichaandeomgevingenzijninstaatombewonerstebevragenente informerentengunstevanhunwerkenwerkwijzen. 68keerperjaarwordtdeNiRverhuurdaanexternen.DekunstenaardiedeNiRhuurtmoetaltijd eenslotresultaat(ookhalfproducten)aandewijk(bewoners)kunnenlatenzien.devormwaarinis zijn/haarkeuze. 9

10 VandebovenstaandeprogrammeringeistCultuur19eenaantalkenmerken: Relatietotdewijk(en)enwijkbewoners. Vernieuwendevormmeteenmeerofminderabsurdistischkarakter.Eennieuwe verrassendecontextleverteennieuwekijkopmogelijkalbekendethematiek. Tijdelijkheidspeelteengroterol.Tijdelijkelocatieseneenmaligeuitvoeringendragenbij aanhetkunnenbrengenenbelevenvanverrassingen.ditgeldtaltijd,maarzekervoorde jongerenprogrammering.devluchtigheidmaaktbijzonder. Toegankelijkheid.Hetprogrammamoetvooriedereen,diedeoogkleppenafwildoen, toegankelijkzijn. Eengroeiendaantalbezoekers,deelnemersindeperiode IndeafgelopenjarenheeftCultuur19steedseenbelangrijkpercentagevandefinancieringvan activiteitenkunnenwervenbinnenhetbedrijfsleven.woningbouwcorporatiesalsmitros,portaal enboexondersteunenaljarenhetleidscherijnfestival.ookderabobankenhetlokalemkb hebbenstevigbijgedragen.in2011iseenbegingemaaktmethetwervenvanculturelepartners binnenhetbedrijfsleven.daarzalindeperiode eensteedsgroterwordendaandeelvan wordenverwacht.insamenwerkingmethetmaatschappelijkondernemenvanbedrijvenzijnin 2012deeerstebelangrijkestappengezet.InsamenwerkingmetdeRaadvanToezicht,eninhet bijzonderdein2011totderaadvantoezichttoegetredenpaulkotvis,iseenplanopgesteldom bedrijventebindenaandeculturelesectorencultuur19inhetbijzonder. Creativiteitisschaarsenwaardevol,ookenmisschienwelinhetbijzondervoorhetbedrijfsleven. 10

11 5. PositioneringinUtrecht Degedachte,dateenwijkgerichteaanpakmetbetrekkingtotcultureleactiviteitendemeest effectieveenwaardevolleis,isdoordegemeenteutrechtomarmd.metdezewerkwijzewordtde maatschappelijkerelevantievankunstencultuurhetbestduidelijk.cultuur19heeftmetdezestijl vanwerken12jaarervaringenbeschiktoverdeexpertiseompartnersinhetstadsdeel(waaronder hetcultuurhuiscastellumhogewoerdin2014)teverbindenmetde(sub)wijken.cultuur19 programmeerthetbinnenstevandewijkennaarbuitenenhetvoordewijkeninteressantebuiten naarbinnen. HiermeezalLeidscheRijn/VleutenDeMeernzichprofilerenalsdynamisch,bruisend,voldiversiteit enmeteenduidelijkerelatiemetdeomgeving.ookprogrammeringinsamenwerkingmet archeologieennatuurenmilieucommunicatie(nmc)zijndaarinspecifiektenoemen. Omdatdeontwikkelingvandevinexlocatieeconomischenmaatschappelijkvangrootbelangis voordestadutrecht,iseenduidelijkenietaflatendeprofileringgewenst.cultuur19zethet stadsdeelopdekaartmetnieuwprogrammaenmaaktdeculturelerouteszichtbaar.naarde vieringvandevredevanutrechttoein2013maghiergeengatinvallen. DeambitievanUtrechtomin2018culturelehoofdstadtezijnkent3thema s:habitat,18en Playground.Cultuur19,LeidscheRijnendezethema spassenuitstekendbijelkaar. Cultuur19verhoudtzichal12jaartotdesteedsveranderendeleefwereldenvanLeidsche Rijn. Cultuur19bereidtzichsterkvooropprogrammeringvoorjongeren,diesterkinaantal zullengroeien.hetspeerpunthierbijligtophetgebiedvannieuwemediaengames.de digitaleplaygroundvoorjongeren. Cultuur19heefteenduidelijkevisieopeigenaarschapencreatiefleren,dieinalle programma swordttoegepast. BinnenhetlokalenetwerkspeeltCultuur19eenvoortrekkersrol.Binnenhetstedelijkenetwerkis Cultuur19doorlopendgesprekspartneralshetgaatomdewijkgerichteaanpak.Nationaalheeft Cultuur19relatiesmetkunstenaarsenrelevanteopleidingen. SamenvattendbestaathetbelangvanCultuur19voordestadUtrecht(enCityMarketing)uitvisie, programma,kennisennetwerk.decultuurvisie vandegemeenteutrecht,zoalsonlangs gepresenteerd,blijkthiernaadloosopaantesluiten. 11

12 6. EducatieenParticipatie Zoalsbeschreveninhoofdstuk2zijndevisie,missieenhoofddoelstellingdirectverbondenaande wenstotparticipatieaanhetcultureleaanbod.binnenhetprogrammavancultuur19isdanook veelaandachtvoor: Onderwijs Cultuur19programmeertinsamenspraakmetonderanderedeBredeSchoolHetZand.Eenbrede schoolmeteensterkcultuurprofiel.kinderenvandezeschool(800)komeninaanrakingmet kunstenaars,voorstellingen,beeldendoorinbrengvancultuur19.cultuur19zitinhetkernoverleg metdedeelnemendescholen(montessorischoolarcadeenobshetzand).debredeschool coördinatorvanbredeschoolhetzandisbijcultuur19indienst. Toeleiding InsamenwerkingmetDoenjaDienstverleningwordenmoeilijkbereikbaredoelgroepenverleidom teparticiperenaanhetcultuur19programma. Eigenaarschap Cultuur19zorgtervoordatdewijkenwijkbewonersinputleverenvoorprogrammering.Dit gebeurtdoormiddelvanworkshops/trainingen,maarookdoormiddelvanenquêtes,interviews enbrainstorms. CreatiefLeren InrelatietotdescholenprogrammeertCultuur19workshopleiders,diebekendzijnmethet CreatiefLeren.Kinderenlerenietstemakendoorietsteproberenenbinnencreatieve werkvormenteimproviseren. 12

13 7. Organisatiestructuur Cultuur19beschiktover3,95fteaanpersoneel.Eenkleineorganisatiemeteenhogeproductie, waarbijkanwordengesteundop70vrijwilligersdieeenafspiegelingvormenvandebevolkingvan hetstadsdeel. VoorhetprogrammamaaktCultuur19gebruikvaneengroeiendnetwerkvankunstenaars, opleidingsinstituten,boekingsbureaus,producentenenfaciliterendebedrijven. Hieronderdeverantwoordingslijnenendenamenvandebetrokkenen. RaadvanToezicht Dhr.A.Alferink Mevr.A.DenBoer Dhr.H.Stotijn Dhr.P.Kotvis DeRaadvanToezichtbenoemtdedirecteurdiezittingheeftindeRaadvanBestuur.DeRaadvan Bestuurbestaatuitminimaal1persoonenisverantwoordelijkvoordedagelijkseleiding. RaadvanBestuur Directeur HannoTomassen 0,67fte Medewerkers Marketingencommunicatie ClaudiavanSwelm 0,89fte Programma LeonieLangenhuijsen 0,67fte Beheer/verhuur InekeTeunissenvanManen 0,61fte BredeSchoolCoördinator HesterBruinsma 0,67fte Bureaumedewerker NeldeKam 0,44fte HBOStagiaireMarketingencommunicatie 0,89fte HBOStagiaireProgrammaenbureauondersteuning 0,67fte Maatschappelijkestagiaires(ondersteuningC19producties) DefinanciëleenpersoneleadministratiewordeninopdrachtvanCultuur19gedaandoorDoenja Dienstverlening. DeRaadvanToezichtbestaatsindseind2011uitvierledenenkomt5keerperjaarbijeen. Sindshalf2011isdeaanstellingvandedirecteurvergrootombetereaansturingtekunnengeven. Hetgegroeideaantalactiviteitenvereistdit.Verderverschuiftdeinhoudvandewerkzaamheden vanbeheer/verhuurnaarproductie,geheelinlijnmetdegeleidelijkeovergangvanfaciliterende naarprogrammerendeinstelling. Inaugustus2011werdHannoTomassenaangesteldalsdirecteur.Hannoheeftruimeervaringals kunsteducatiespecialist,netwerkerenevenementorganisator.hijheeftinkortetijdeenduidelijke artistiekevisieenprofielaanhetbeleidvancultuur19toegevoegd. In2011isvoordeRaadvanToezichtuitbreidinggezochtengerealiseerddoorPaulKotvisuithet bedrijfslevenaantetrekken.eenervarenondernemermeteenondersteunendevisieophet gebiedvanhetvergrotenvandebetrokkenheidvanhetbedrijfslevenbijhetcultuur19programma. 13

14 Erwordtinlijnmetdecodeculturalgovernancegehandeld.Cultuur19iseenkleine,overzichtelijke organisatiemetduidelijkebestuurlijkestructuureneentransparanteverantwoordingslijnnaarde RaadvanToezicht,zowelinhoudelijkalszakelijk. 14

15 8. Ondernemerschapenstrategie HetondernemerschapzitiniederfacetvanCultuur19,zowelindeorganisatiealsinde programmering.cultuur19heeftdewensomteblijvenontwikkelen,debehoefteomzomin mogelijkafhankelijktezijn,deexpertiseomkunstencultuurteverkopen,dekundeomeen leidenderoltehebbeninmeerderenetwerken.ditzijnallemaalnoodzakelijkeeigenschappenom tekomentoteengezondebedrijfsvoering,maarmisschienwelhetbelangrijksteisdegezonde balanstussenrealiteitszinenintuïtiefhandelen. Demeerjarenbegroting(ziebijlage)geeftaandatCultuur19wilgroeieninprogrammaenbereik, maarwelbinnenreëlegrenzen.cultuur19wilminderafhankelijkwordenvansubsidiebijeen stijgendeomzet,maarbeseftdatcultureelaanbod,zoalscultuur19hetvoorogenziet,nietzonder publiekgeldkan.cultuur19wilmarketingstrategieënblijven(door)ontwikkelen;datmoetook, wantdedoelgroepenhetstadsdeelveranderenpermanent.cultuur19iseenervaren netwerkorganisatie,diedoorverbindingentemaken,zekermethetbedrijfslevendeambitiesvan hoofdstuk4realiseert. Departnerschappenmethetbedrijfslevenzijnverdiependesponsorcontracten,overeenkomsten opinhoud.bijhetmaatschappelijkondernemendebedrijfpastcreatieveinput(indevormvan workshops/teambuilding/voorstellingen/lezingen),cultuur19zoektzakelijke/inhoudelijkeinputen ondersteuning(indevormvanfinanciën,menskracht,faciliteiten,netwerk).daarkomthet partnerschaptotstandmetwederzijdseverantwoordelijkheid.ookhieriseigenaarschaphet sleutelwoord.bedrijvenkunnenintekenenopondersteuningspakketten,maaraanmaatwerkzalin demeerderheidvandepartnerschappenbehoeftezijn. Inpercentagesvandeomzetbetekentditeenverschuivingvandeinkomstenbronnenhet volgende: Inkomsten Omzet Subsidie 53% 50% 49% 49% 48% Projectsubsidie 27% 26% 25% 23% 22% Partnerschappen bedrijfsleven 0% 4% 5% 6% 7% Sponsoring 2% 2% 3% 3% 3% Fondsen 12% 11% 11% 11% 11% Recettes 3% 4% 4% 5% 5% Overig 3% 3% 3% 4% 4,00% Cultuur19zalin debovenstaandeinkomstenontwikkelingkunnenrealiseren,omdatde bedrijfsvoeringdegelijkmaarflexibelis.denauwesamenwerkingbinneneenkleinteamvan kritischeprofessionalsmaaktdaterdoorlopendwordtnagegaanofdegeformuleerdevisienogwel wordtuitgevoerd.dreigendetegenvallendeinkomstenzullendanooktijdiggesignaleerdworden enadequaatwordenopgevangen(aanpassingbegroting,flexibelpersoneelsbeleidenintensivering campagne).datmaaktcultuur19slagvaardigenherkenbaarinwijkendiezichinstijgendtempo sociaal/economischontwikkelentotstadsdeel. 15

16 9. PublieksbereikenMarketingcommunicatie Positioneringenpropositie Cultuur19maaktzichsterkvooreenb(l)oeiendcultuurklimaatinLeidscheRijnenVleutenDe Meernenisdespininhetwebvanhetcultureleveld.Cultuur19wijstbewonersdewegdoorhet cultureleaanbod,programmeertverrassendenondersteuntinwonersenkunstenaarsmeteen ideevoorcultuurinleidscherijn. Visie Goedecommunicatievereisteengeïntegreerdemarketingcommunicatiestrategie.Bovenstaande propositieisteherkenneninalleuitingenvanonzemarketingcommunicatiemix. DewijkgerichteoriëntatievanCultuur19betekenteenbijzondererelatiemethetpubliek;'wezijn buren'.dienabijheidklinktdoorinonzecampagnes.kindertekeningenvanbezoekersvanhet LeidscheRijnFestivalvormendebasisvooronzeflyersenposters.Dezepersoonlijkebenadering pastbijcultuur19alswijkgerichteorganisatie. SWOTanalyse Strength Opportunity Jarenlangekennisenervaring Flexibelenondernemend Betrokkenbijdewijk Grootnetwerkbijorganisaties, bewoners,vrijwilligersenbedrijven Kwaliteitprogrammering Weakness Voornietwijkbewoners:imagoen liggingleidscherijn Geenlocatievoorjongerencultuur Weinigbereikonderjongeren Groeiendinwoneraantal KLUB19,groeiendaantaljongeren SamenwerkingCultuurhuisCastellum HogeWoerd Samenwerkingmetbedrijfslevenen scholen CultuurnetwerkLeidscheRijnConnectie VredevanUtrechtenUtrechtCulturele Hoofdstad OntwikkelingvanLeidscheRijnnaar volwaardigonderdeelvanstadutrecht Threat Crisis,publiekheeftmindertebesteden Teruglopendebudgettenvoorcultuurin hetalgemeeneninleidscherijn Financiëlegevolgenontwikkeling CultuurhuisCastellumHogeWoerd Marketingcommunicatiedoelgroepen Cultuur19richtzichopallevolwassenen,kinderenenjongereninLeidscheRijnenVleutenDe Meernmeteeninteresseinkunstencultuur.ZingendeBeeldenenLeidscheRijnFestivalhebben eenbereikinheelutrecht.voorgroepenmeteenlagerinkomen(upashouders,bewonersvan socialehuurwoningen)wordteenkortinggehanteerd. 16

17 Marketingcommunicatiedoelstellingen Indeperiode bereiktCultuur19degeambieerdegroeivanhetbereikdoorvergroting vannaamsbekendheidenmerkkennisonderhuidigeennieuweinwoners.cultuur19isalsafzender zichtbaardertijdenseigenevenementen,indelokalenieuwsbladeneninsocialmedia. OmbetrokkenheidtestimulereninvesteertCultuur19inpersoonlijkeaandachtaanonze vrijwilligers(onzeambassadeurs).cultuur19heefteeninformatieve(nietalleenpromotionele) houdingopdesocialmedianetwerkenenverrassingennabijheidstaanookcentraalbijhet ontwikkelenvancampagnes. Jongerenmarketingkrijgteenstevigimpuls.Jongerenwordenbereiktviasocialmedia,promotieop scholenenmaatschappelijkestagesennaarklub19geleid.klub19wordtontwikkeldalseen communityvanincultuurgeïnteresseerdejongeren,diewoonachtigofschoolgaandzijnin LeidscheRijnenVleutenDeMeern.Decommunitywordteenplatformomervaringentedelen, gelijkgestemdenonlineteontmoetenenupdatestekrijgenoverprogrammering. Marketingcommunicatiemiddelen Flyers,posters WebsiteCultuur19enUitinLeidscheRijn Facebook,Twitter,Hyves,GoogleMaps,Picasa,YoutubeenQik,LinkedIn. NieuwsbriefCultuur19enKLUB19 PersberichteninlokalenieuwsbladenVAR,WeekkrantDeBrugenOnsLeidscheRijnen stedelijkad/un Lokaleagenda sonline:dnu,buurtlink,vleuterweide.nl,leidscherijn.nlenleidscherijn Centraal. Specifiekeonlineagenda s/forumsvoorkindertheater,beeldendekunstetc. 17

18 PRenpubliciteit:LeidscheRijnConnectie,scholenenbedrijven UtrechtsUitburo,ToerismeUtrecht AansluitingbijCultureleZondagen Guerillaacties(jongerenmarketing) Cultuur19Nieuwsbrief per1januari Abonnees Opens 52,17% 43,96% 41,26% Clicks 27,76% 28,25% 17,01% NBOpensenClicks2012gebaseerdopslechts1nieuwsbrief Website Cultuur19.nl bezoeken uniekebezoekers paginaweergaves Voormeerbereikcijfersvandemarketingcommunicatie,ziebijlage1c. CultuuragendaUitinLeidscheRijn Cultuur19redigeertenproduceertdecultuuragendaUitinLeidscheRijn.nl.Wekelijksverschijnteen selectieinweekkrantdebrugenopruim40locatieshangthetmaandoverzicht. Nieuweontwikkelingen:crowdfundingensmartphones In2011heeftCultuur19eenpilotprojectontwikkeldopcrowdfundingwebsiteVoordekunst.nl. NaastfinancieringzietCultuur19incrowdfundingeenkansombetrokkenheiden naamsbekendheidtevergroten. In2011faciliteerdeCultuur19deontwikkelingvandeLeidscheRijnGidsindeaugmentedreality applayar.wanneerdezetechnologieëntotwasdomkomen,biedenzepromotionelekansen,zeker vooreenwijkgerichteorganisatiealscultuur19. 18

19 10. Financiën Indebijlagen2aen2bwordtdebegroting incijfersmettoelichtinggepresenteerd. Daarnaastbiedendebijlagen3aen3bmetdebeknoptevoorlopigejaarrekening2011met toelichtingeenbeeldvandefinanciëlebedrijfsvoeringmetrisico senkansen. Indeperiode stijgthetinwoneraantalvanLeidscheRijn/VleutenDeMeernvan richting desnelheidwaarmeeditgebeurtisafhankelijkvandehuizenmarkt,maareen groeistaatvast.cultuur19zalmethetstadsdeelmeegroeien.decultureleinfrastructuurzoalsdie indeafgelopenjarenisweggelegdisherkenbaargewordenenwordtdoorbewonersopgezocht, geraadpleegdengebruikt.datbetekenteengrotereafzetvanhetcultuur19programma. Financieelbetekentditeenomzetstijgingvanbijna10%: in2012naar in2016. Detegenbewegingiseenkleineraandeelvansubsidiesindeinkomsten.Datiseenkeuzedie Cultuur19maakt,medeingegevendoordehuidigepolitiekerealiteit.Hetstadsdeel,zowelpubliek alshetbedrijfsleven,isbereidombijtedragenaandecultureleinitiatieven.hetmaatschappelijk ondernemenendeverantwoordelijkheiddiebewonerswillennemenvoorhunomgevingworden uitgesprokenindenetwerkenwaarcultuur19eenvoortrekkersrolheeft.datbetekenteenhogere matevaneigenaarschapeninhoudelijkebetrokkenheid.vanaf2013zalzichdatverderfinancieel vertalenineenversneldestructurelegroeivandeinkomstenstroomlangsdieweg.heteffectvan deinhoofdstuk9beschrevenmarketingstrategiemoetdaarbijnietwordenonderschat. Cultuur19gaatuitvaneengelijkblijvendeomvangvan3,95fte.Deontwikkelingvandevaste loonkosten(2%groeiperjaar)isdaardooreenvoudigterugtevindenindebegroting.de programmagroeiwordtgrotendeelsgerealiseerddoorexternpersoneel(zzpersen oproepkrachten).daarmeeiscultuur19minderkwetsbaarvoortegenvallendeinkomstenenzijn begrotingsaanpassingenmakkelijkertemaken. IdealiterbouwtCultuur19eenrisicoreserveopvan15%,maardatismetdehierbovenbeschreven bewegingennietterealiserenindebegroting datiseenrisico,maartegenvallers kunnenwordenopgevangendoorzeertijdigesignaleringenflexibelpersoneelsbeleid.iedere meevallendresultaatzaldeeluitmakenvanderisicoreserve. ConcluderendkanCultuur19in financieelgezondopereren,mitsereengoede monitoringenevaluatieblijftplaatsvinden.deinkomstenwordenvanuit5verschillendestromen gegenereerd.degeldstromenvanuitsubsidie,projectsubsidie,bedrijfsleven,fondsenenpubliek moetenheldervanelkaargescheidenwordenomeentransparantebedrijfsvoeringmogelijkte blijvenmaken. 19

20 11. Slotwoord Cultuur19heeftinzichindeafgelopenjarenontwikkeldalseenflexibelendoeltreffend opererendeinstelling.hogerendementenwatbetreftpublieksbereikenproductieomvangworden gehaaldmetvaneenrelatiefkleinbudget.deprogrammeringisprofessioneelenherkenbaar. Cultuur19heeftookindekomendeperiode veeltebiedenaaneenstadsdeeldaterom vraagt. 20

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20 Januari 2016 Vrijdag 1-jan 6:44 8:50 11:41 12:44 14:55 16:41 18:45 Zaterdag 2-jan 6:44 8:50 11:41 12:45 14:56 16:42 18:46 Zondag 3-jan 6:44 8:50 11:42 12:45 14:57 16:43 18:47 Maandag 4-jan 6:44 8:49 11:42

Nadere informatie

St. BloodyMary. Jaarrekening

St. BloodyMary. Jaarrekening St. BloodyMary Jaarrekening 2014 St. BloodyMary Jaarrekening 2014 Inhoud pagina 1. Balans 1 2. Exploitatierekening 2 3. Toelichting Balans 3 4. Toelichting Exploitatierekening 4 Dit verslag werd verzorgd

Nadere informatie

JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014

JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014 JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014 Voor akkoord, Amsterdam 2 april 2015 Tanja Ineke, voorzitter Bart Krajenbrink, penningmeester Ellen de Ruiter, zakelijk directeur Grondslagen voor waardering en

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014. Stichting Taalvorming & Taaldrukken

FINANCIEEL VERSLAG 2014. Stichting Taalvorming & Taaldrukken FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting Taalvorming & Taaldrukken Aan bestuur en directie van Stichting Taalvorming & Taaldrukken Amsterdam, 23 maart 2015 Betreft: jaarrekening 2014 Geacht bestuur, beste directie,

Nadere informatie

Stichting Muziek aan Bed. Jaarrekening 2015

Stichting Muziek aan Bed. Jaarrekening 2015 Financieel jaarverslag 2015 inhoud pagina A Samenstelling bestuur 1 B Balans 2 C Exploitatierekening 3 D Algemene toelichting 4 A. Samenstelling van het bestuur op 31-12-2015 Geel, Marike Boukje Infunctietreding

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. t Zand 46a 3454 PB De Meern

Jaarverslag 2012. t Zand 46a 3454 PB De Meern Jaarverslag 2012 Stichting Cultuur19 t Zand 46a 3454 PB De Meern Utrecht, 8 april 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. De activiteiten in 2012 a. Informeren b. Faciliteren c. Programmeren 3 4 6 8 3. Organisatie

Nadere informatie

BEKNOPT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014

BEKNOPT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 BEKNOPT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 Stichting Introdans Vijfzinnenstraat 82 6811 LN Arnhem Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming) ACTIVA 31.12.14 31.12.13 I Materiële vaste activa 332.076

Nadere informatie

STICHTING ADOLPHE SAX REVISITED, HILVERSUM

STICHTING ADOLPHE SAX REVISITED, HILVERSUM Inhoudsopgave bladzij 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 1 1.2 Functionele exploitatierekening over het boekjaar 2014 2 1.3 Toelichting op de balans en de functionele exploitatierekening 3-5

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Finale Grote Prijs van Leidsche Rijn 2014 KLUB19 Foto: Lisanne Lentink. 't Zand 46a 3454 PB De Meern

Jaarverslag 2014. Finale Grote Prijs van Leidsche Rijn 2014 KLUB19 Foto: Lisanne Lentink. 't Zand 46a 3454 PB De Meern Jaarverslag 214 Finale Grote Prijs van Leidsche Rijn 214 KLUB19 Foto: Lisanne Lentink Stichting Cultuur19 't Zand 46a 3454 PB De Meern Utrecht, 15 mei 215 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. De activiteiten

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting DEGASTEN. Jaarrekening 2014 stichting DEGASTEN Pagina 1

Jaarrekening 2014. Stichting DEGASTEN. Jaarrekening 2014 stichting DEGASTEN Pagina 1 Jaarrekening 2014 Stichting DEGASTEN Jaarrekening 2014 stichting DEGASTEN Pagina 1 Aan bestuur en directie van Stichting DEGASTEN Amsterdam, 8 maart 2015 Betreft: jaarrekening 2014 Geacht bestuur, beste

Nadere informatie

Stichting Noorderslag

Stichting Noorderslag Stichting Noorderslag Jaarrekening 2013 Administratiekantoor De Rekenkamer Zuidlaarderweg 69A 9479 PR Groningen Telefoon (050)4090546 INHOUD Balans per 31 december 2013 3 Functionele exploitatierekening

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Theater Artemis

JAARREKENING 2014. Stichting Theater Artemis JAARREKENING 2014 Stichting Theater Artemis Stichting Theater Artemis Amsterdam, 24 maart 2015 Betreft: jaarrekening 2014 Geacht bestuur, geachte Raad van Toezicht, Ingevolge uw opdracht hebben wij, aan

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening 2014 Rotterdamse Schouwburg

Verkorte jaarrekening 2014 Rotterdamse Schouwburg Verkorte jaarrekening 2014 Rotterdamse Schouwburg Balans per 31 december (na resultaatbestemming) Bedragen x 1.000 31 december 2013 31 december 2012 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1.804 2.041

Nadere informatie

BEKNOPT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015

BEKNOPT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 BEKNOPT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 Stichting Introdans Vijfzinnenstraat 82 6811 LN Arnhem Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) ACTIVA 31.12.15 31.12.14 I Materiële vaste activa 362.603

Nadere informatie

Stichting Beheer Badhuis te Amsterdam

Stichting Beheer Badhuis te Amsterdam JAARREKENING 2013 BALANS STAAT VAN BATEN EN LASTEN SPECIFICATIE BALANS SPECIFICATIE BATEN EN LASTEN SPECIFICATIE PROJECTEN Amsterdam, 28-3-2014 mw. D. Schram SCHRAMs AK - Noorderstraat 73b - 1017 TT -

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening 2015 Rotterdamse Schouwburg

Verkorte jaarrekening 2015 Rotterdamse Schouwburg Verkorte jaarrekening Rotterdamse Schouwburg Balans per 31 december (na resultaatbestemming) Bedragen x 1.000 31 december 31 december 2014 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1.674 1.804 TOTAAL

Nadere informatie

Oorlogsverzetsmuseum

Oorlogsverzetsmuseum Oorlogsverzetsmuseum verkorte Jaarrekening 2012 Inhoud Blz. 2 Inleiding en balans per 31 december 2012 Blz. 3 Staat van Baten en Lasten en waarderingsgrondslagen Blz. 4 Toelichting op de balans Blz. 5

Nadere informatie

LEIDRAAD VERANTWOORDING PROJECTSUBSIDIE IN HET KADER VAN DE DEELREGELING CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT IN HET PRIMAIR ONDERWIJS FONDS VOOR

LEIDRAAD VERANTWOORDING PROJECTSUBSIDIE IN HET KADER VAN DE DEELREGELING CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT IN HET PRIMAIR ONDERWIJS FONDS VOOR LEIDRAAD VERANTWOORDING PROJECTSUBSIDIE IN HET KADER VAN DE DEELREGELING CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT IN HET PRIMAIR ONDERWIJS FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE 2013 2016 2013-2016 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Algemeen'Nut'Beogende'Instelling:' Fiscaal'Nummer:' ' Contactgegevens:' Samenstelling'bestuur:' Beleidsplan'

Algemeen'Nut'Beogende'Instelling:' Fiscaal'Nummer:' ' Contactgegevens:' Samenstelling'bestuur:' Beleidsplan' Algemeen'Nut'Beogende'Instelling:' StichtingDunya Fiscaal'Nummer:' 8157.59.277 ' Contactgegevens:' StichtingDunya VanNelleweg1 3044BCRotterdam Postbus13108 Tel:0104048422 info@ducos.com Samenstelling'bestuur:'

Nadere informatie

Stichting JeugdOrkest Nederland. Financieel jaarverslag 2015

Stichting JeugdOrkest Nederland. Financieel jaarverslag 2015 Stichting JeugdOrkest Nederland Financieel jaarverslag 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 ACTIVA Vaste activa I Immateriële vaste activa 0 0 II Materiële vaste activa 0 0 III Financiële vaste activa 0 0

Nadere informatie

983 1.389 2 Vorderingen Omzetbelasting 125 144 Debiteuren 3.401 1.747 Rec. Courant MBT 582 2.754 Overlopende activa 10.633 5.066

983 1.389 2 Vorderingen Omzetbelasting 125 144 Debiteuren 3.401 1.747 Rec. Courant MBT 582 2.754 Overlopende activa 10.633 5.066 Balans: activa 1 Materiële vaste activa Apparatuur 603 819 Transportauto 380 570 983 1.389 2 Vorderingen Omzetbelasting 125 144 Debiteuren 3.401 1.747 Rec. Courant MBT 582 2.754 Overlopende activa 10.633

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting DEGASTEN. Jaarrekening 2015 stichting DEGASTEN definitief 23-03-2016 Pagina 1

Jaarrekening 2015. Stichting DEGASTEN. Jaarrekening 2015 stichting DEGASTEN definitief 23-03-2016 Pagina 1 Jaarrekening 2015 Stichting DEGASTEN Jaarrekening 2015 stichting DEGASTEN definitief 23-03-2016 Pagina 1 Aan bestuur en directie van Stichting DEGASTEN Amsterdam, 23 maart 2016 Betreft: jaarrekening 2015

Nadere informatie

Stg. PopSport Molenveldlaan 96 6523 RM Nijmegen. Jaarrekening 2013

Stg. PopSport Molenveldlaan 96 6523 RM Nijmegen. Jaarrekening 2013 Stg. PopSport Molenveldlaan 96 6523 RM Nijmegen Jaarrekening 2013 Rotterdam, 25 maart 2014 Inhoudsopgave Pagina Samenstellingsverklaring 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 5 Functionele exploitatierekening

Nadere informatie

Financieel verslag 2013. Stichting Domies Toen Hoofdstraat 76 9968 AG Pieterburen

Financieel verslag 2013. Stichting Domies Toen Hoofdstraat 76 9968 AG Pieterburen Financieel verslag 2013 Hoofdstraat 76 9968 AG Pieterburen Balans per 31 december 2013 ACTIVA 31-12-2013 31-12-2012 Materiële vaste activa Project schuur 5.564 7.705 Project tuin 788 1.725 Overige inventaris

Nadere informatie

TOTAAL TOTAAL KOSTEN OPBRENGSTEN

TOTAAL TOTAAL KOSTEN OPBRENGSTEN BALANS PER 31 DECEMBER 2016 Materiële vaste activa 222.148 Eigen vermogen 171.396 TOTAAL VASTE ACTIVA 222.148 TOTAAL EIGEN VERMOGEN 171.396 Debiteuren 147.780 Egalisatierekening sponsorgelden 14.969 Te

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Internationale Koorbiënnale Haarlem

JAARREKENING Stichting Internationale Koorbiënnale Haarlem JAARREKENING 2015 Stichting Internationale Koorbiënnale Haarlem Aan bestuur en directie van Stichting Internationale Koorbiënnale Haarlem Amsterdam, 25 februari 2016 Betreft: jaarrekening 2015 Geacht bestuur,

Nadere informatie

Stichting video power JAARREKENING 2015

Stichting video power JAARREKENING 2015 Stichting video power JAARREKENING 2015 DATUM: 20 mei 2016 Stichting Video Power Fiscaalnummer:8530 77 903 per 31 december 2015 met vergelijkende cijfers per 31 december 2014 ACTIVA 2015 2014 Vaste Activa

Nadere informatie

Samenstellingsrapport 2012. Stichting Zorgboerderij De Enghoeve

Samenstellingsrapport 2012. Stichting Zorgboerderij De Enghoeve Financiële positie Ter analyse van de financiële positie dienen de volgende opstellingen, die zijn gebaseerd op de gegevens van de balans ( afgerond op hele euro's ) Financieringsstructuur Kapitaalcomponenten

Nadere informatie

Het uitgebreide Engelstalige jaarverslag en de volledige jaarrekening kunt u downloaden via

Het uitgebreide Engelstalige jaarverslag en de volledige jaarrekening kunt u downloaden via Samenvatting jaarrekening 2015-2016 Oxfam Novib is een internationale organisatie met landenkantoren over de hele wereld. Ons jaarverslag en jaarrekening verschijnen daarom, net als in 2014-2015, in het

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Burgemeesters & Wethouders van de Gemeente Den Haag. T.a.v. De directeur Cultuur. De heer P.G.T.Broekhoff.

Jaarrekening 2012. Burgemeesters & Wethouders van de Gemeente Den Haag. T.a.v. De directeur Cultuur. De heer P.G.T.Broekhoff. Jaarrekening 2012 Burgemeesters & Wethouders van de Gemeente Den Haag T.a.v. De directeur Cultuur De heer P.G.T.Broekhoff Postbus 12652 2500 DP Den Haag Betreft : definitieve jaarrekening 2012 Den Haag,

Nadere informatie

STICHTING INDISCH HERINNERINGSCENTRUM TE ARNHEM JAARREKENING

STICHTING INDISCH HERINNERINGSCENTRUM TE ARNHEM JAARREKENING JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (voor voorgestelde resultaatbestemming) 31-12-16 31-12-15 ACTIEF VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris (1) 1.407 3.857 VLOTTENDE ACTIVA (loopptijd korter

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven Financieel verslag 2015 Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw 241 5617 AC Voorblad 0 Inhoud 1 Staat van baten en lasten Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen voor

Nadere informatie

Kunstschool Boxtel. Inleiding

Kunstschool Boxtel. Inleiding Kunstschool Boxtel Inleiding In dit beknopte scenario wordt een kleine duurzame organisatie voor cultuureducatie in de gemeente Boxtel omschreven; Kunstschool Boxtel. Kunst- en cultuureducatie stimuleert,

Nadere informatie

Liquide Middelen

Liquide Middelen Stichting Dancing on the Edge, Amsterdam A. BALANS PER 31 DECEMBER ( in euro's ) 2016 2015 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen Debiteuren 0 13.753 Belastingen en premies 7.356 23.214 Overige vorderingen

Nadere informatie

Stichting Sharing Arts Society Jaarbericht 2015

Stichting Sharing Arts Society Jaarbericht 2015 Stichting Sharing Arts Society Jaarbericht 2015 Pagina 1 INHOUDSOPGAVE Omschrijving Pagina nr. Inhoudsopgave 2 Opdracht 3 Balans 4 Functionele exploitatierekening 5 Categoriale exploitatierekening 6 Grondslagen

Nadere informatie

STICHTING ROTTERDAM FESTIVALS VERKORT FINANCIEEL VERSLAG 2016

STICHTING ROTTERDAM FESTIVALS VERKORT FINANCIEEL VERSLAG 2016 STICHTING ROTTERDAM FESTIVALS VERKORT FINANCIEEL VERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE Blz. 1. Jaarrekening 1. Waarderingsgrondslagen 1 2. Balans per 31 december 2016 1 3. Staat van Baten en Lasten 2016 Rotterdam

Nadere informatie

Stichting Jordaanmuseum Amsterdam Jaarrekening 2012

Stichting Jordaanmuseum Amsterdam Jaarrekening 2012 Stichting Jordaanmuseum Amsterdam Jaarrekening 2012 rapport 2012 Pagina 1 Inhoud 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2012 4 1.2 Functionele exploitatierekening over 2012 5 1.3 Algemene toelichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Cultuur19 Utrecht, 12 mei 2014 't Zand 46a 3454 PB De Meern. Foto: Zingende Beelden 2013, Remco Tjallinks

Jaarverslag 2013. Stichting Cultuur19 Utrecht, 12 mei 2014 't Zand 46a 3454 PB De Meern. Foto: Zingende Beelden 2013, Remco Tjallinks Jaarverslag 2013 Stichting Cultuur19 Utrecht, 12 mei 2014 't Zand 46a 3454 PB De Meern Foto: Zingende Beelden 2013, Remco Tjallinks Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. De activiteiten in 2013 4 a. Informeren

Nadere informatie

La Vie sur Terre Watteaustraat 8-HS 1077 ZL Amsterdam. Jaarrekening 2014

La Vie sur Terre Watteaustraat 8-HS 1077 ZL Amsterdam. Jaarrekening 2014 La Vie sur Terre Watteaustraat 8-HS 1077 ZL Amsterdam Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave jaarrekening 2014 pagina Bestuursverslag 1 Balans per 31 december 2014 2 Functionele exploitatierekening over 2014

Nadere informatie

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.24 Festival oude muziek

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.24 Festival oude muziek Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.24 Festival oude muziek Aanvraagtermijn Een aanvraag voor instellingssubsidie voor de jaren 2017 tot en met 2020 op grond van dit hoofdstuk

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina. 1. Inleiding 2. 2. Visie, missie en doelstelling 3. 3. Periode 2009-2012 4 3.1 terugblik 4 3.2 conclusie 5

Inhoudsopgave. Pagina. 1. Inleiding 2. 2. Visie, missie en doelstelling 3. 3. Periode 2009-2012 4 3.1 terugblik 4 3.2 conclusie 5 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Visie, missie en doelstelling 3 3. Periode 2009-2012 4 3.1 terugblik 4 3.2 conclusie 5 4. Periode januari 2013 januari 2014 6 4.1 profiel en definities 6 4.2 ambities 10

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Datum: 17-03-2015 Balans per 31 december 2014 Vaste activa 31 december 2014 31 december 2013 Materiële vaste activa Inventaris en inrichting 753.767

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5

Inhoudsopgave. Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Inhoudsopgave Jaarrekening Pagina Balans per 31 december 2014 2 Winst- en verliesrekening over 2014 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op de balans per 31 december 2014 7 Toelichting

Nadere informatie

Rapportage Forecast Voorbeeld forecast 2012-Q

Rapportage Forecast Voorbeeld forecast 2012-Q Rapportage Forecast Voorbeeld forecast 2012-Q1 2012-2015 d.d. -1/9- INHOUDSOPGAVE Pagnr. Voorblad 1 Inhoudsopgave 2 Bijlage 1 : Winst- en verliesrekening na invoer realiteit 2012 3 Bijlage 2 : Liquiditeitsprognose

Nadere informatie

STICHTING NEW DUTCH CONNECTIONS JAARREKENING 2011 INHOUDSOPGAVE

STICHTING NEW DUTCH CONNECTIONS JAARREKENING 2011 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2011 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN... 2 JAARREKENING... 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2011... 4 EXPLOITATIEREKENING 2011... 5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2011... 6 TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

Nadere informatie

Kredietaanvraag bank -Scenario www.finforce.nl versie 2012-

Kredietaanvraag bank -Scenario www.finforce.nl versie 2012- Kredietaanvraag bank -Scenario www.finforce.nl versie 2012- -1/11- INHOUDSOPGAVE Pagnr. Voorblad 1 Inhoudsopgave 2 Rapport 1 : Prognose winst- en verliesrekening 2012 (p/per) 3 Rapport 2 : Investeringsplan

Nadere informatie

Samenvatting jaarrekening 2013-2014

Samenvatting jaarrekening 2013-2014 Samenvatting jaarrekening 2013-2014 Oxfam Novib is een internationale organisatie met landenkantoren over de hele wereld. Ons jaarverslag en jaarrekening verschijnen daarom, net als in 2013, in het Engels.

Nadere informatie

Jaarrekening Filmhuis Den Haag 2011

Jaarrekening Filmhuis Den Haag 2011 Jaarrekening Filmhuis Den Haag 2011 Balans per 31 december 2011 (na resultaat bestemming) ACTIVA VASTE ACTIVA Inventaris Inventaris film 60.836 40.297 60.836 40.297 Bibliotheek Bibliotheek collectie pm

Nadere informatie

Stichting Circus Treurdier Bilderdijkstraat 196 I 1053 LE AMSTERAM JAARREKENING 2012

Stichting Circus Treurdier Bilderdijkstraat 196 I 1053 LE AMSTERAM JAARREKENING 2012 Amsterdam, 9 augustus 2013 Stichting Circus Treurdier Bilderdijkstraat 196 I 1053 LE AMSTERAM JAARREKENING 2012 Geacht Bestuur, Ingevolge uw opdracht hebben wij, aan de hand van de door U verstrekte bescheiden

Nadere informatie

BATEN Opbrensten totaal 1.392 Directe opbrengsten 1.352 Publieksinkomen 922 Recettes (DMC) 629 Uitkoopsommen 290 Overige publieksinkomsten 3 Sponsorinkomsten 260 Overige directe opbrengsten 170 Educatieve

Nadere informatie

Stichting Noorderslag

Stichting Noorderslag Stichting Noorderslag Jaarrekening 2014 26 maart 2015 Administratiekantoor De Rekenkamer Zuidlaarderweg 69A 9479 PR Noordlaren Telefoon 050-4090546 Kamer van Koophandel nr stichting Noorderslag 02061408

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2014 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2010 2010 2010 2010. Contributies 300 Huisvestingskosten 19.200 14.964

Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2010 2010 2010 2010. Contributies 300 Huisvestingskosten 19.200 14.964 VERENIGING DORPSRAAD LIJNDEN Jaaroverzicht van inkomsten en uitgaven over 2010 Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2010 2010 2010 2010 Activiteiten Activiteiten - excursies - excursies

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJLAGE BIJ BEDRIJFSPLAN VAN HET FILMHUIS HELMOND

FINANCIËLE BIJLAGE BIJ BEDRIJFSPLAN VAN HET FILMHUIS HELMOND FINANCIËLE BIJLAGE BIJ BEDRIJFSPLAN 2008-2011 VAN HET FILMHUIS HELMOND INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 2. Balans en Resultatenrekening 2007... 3 3. Begroting 2008... 5 4. Toelichting op de begroting 2008...

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. Museum Rotterdam jaarrekening 2013 VERKORTE

JAARREKENING 2013. Museum Rotterdam jaarrekening 2013 VERKORTE VERKORTE JAARREKENING 2013 Blz. 2 Inleiding en balans per 31 december 2013 Blz. 3 Staat van Baten en Lasten en toelichting Balans Blz. 5 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Blz. 6 Toelichting

Nadere informatie

SAMENVATTING JAARREKENING 2014-2015

SAMENVATTING JAARREKENING 2014-2015 SAMENVATTING JAARREKENING 2014-2015 Oxfam Novib is een internationale organisatie met landenkantoren over de hele wereld. Ons jaarverslag en onze jaarrekening verschijnen daarom, net als in 2013-2014,

Nadere informatie

Publicatieplicht ANBI. De volgende gegevens moeten gepubliceerd zijn op onze website:

Publicatieplicht ANBI. De volgende gegevens moeten gepubliceerd zijn op onze website: Publicatieplicht ANBI De volgende gegevens moeten gepubliceerd zijn op onze website: 1. de naam van de instelling 2. het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) 3. contactgegevens

Nadere informatie

Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL

Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL Postbus 672 3900 AR VERKORTE JAARREKENING 2015 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste activa Gebouwen 88.638 94.266 Inventaris 22.348

Nadere informatie

Stichting Jens van Daele. Jaarrekening 2013. Pagina 1

Stichting Jens van Daele. Jaarrekening 2013. Pagina 1 Stichting Jens van Daele Jaarrekening 2013 Pagina 1 INHOUDSOPGAVE Omschrijving Pagina nr. Inhoudsopgave 2 Opdracht 3 Jaarrekening Balans 4 Functionele exploitatierekening 5 Categoriale exploitatierekening

Nadere informatie

Stichting Nieuwe Helden Tolhuisweg 2 1031 CL Amsterdam JAARREKENING 2012

Stichting Nieuwe Helden Tolhuisweg 2 1031 CL Amsterdam JAARREKENING 2012 Stichting Nieuwe Helden Tolhuisweg 2 1031 CL Amsterdam JAARREKENING 2012 Amsterdam, 24 mei 2013 Stichting Nieuwe Helden Tolhuisweg 2 1031 CL Amsterdam JAARREKENING 2012 Geacht Bestuur, Ingevolge uw opdracht

Nadere informatie

Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2003 2003 2003 2003

Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2003 2003 2003 2003 VERENIGING DORPSRAAD LIJNDEN Jaaroverzicht van inkomsten en uitgaven over 2003 Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2003 2003 2003 2003 Activiteiten Activiteiten - excursies - excursies

Nadere informatie

Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel

Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel Jaarverslag 2012 Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel ondersteunt de activiteiten van de Koninklijke Schouwburg

Nadere informatie

STICHTING NEDERLANDSE STRIJKKWARTET ACADEMIE, AMSTERDAM

STICHTING NEDERLANDSE STRIJKKWARTET ACADEMIE, AMSTERDAM Inhoudsopgave bladzij 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2015 1 1.2 Functionele exploitatierekening over het boekjaar 2015 2 1.3 Kasstroomoverzicht 2015 3 1.4 Categoriale exploitatierekening over

Nadere informatie

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen Financieel verslag 2011/2012 Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Staat

Nadere informatie

Kosten van aankoop van museumstukken ter uitbreiding of vernieuwing van de collectie.

Kosten van aankoop van museumstukken ter uitbreiding of vernieuwing van de collectie. Aankoopfonds (musea) Activiteitenlasten materieel Activiteitenlasten personeel Activiteitenlasten totaal Algemene reserve Begeleiding Beheerslasten materieel Beheerslasten personeel Beheerslasten totaal

Nadere informatie

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Digitalisering

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Digitalisering Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Aanvraagtermijn Een aanvraag voor instellingssubsidie voor de jaren 2017 tot en met 2020 op grond van dit hoofdstuk wordt ontvangen

Nadere informatie

Beknopte Jaarrekening 2014

Beknopte Jaarrekening 2014 Beknopte Jaarrekening 2014 STICHTING CENTRUM VOOR KUNSTZINNIGE VORMING TRIADE Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Balans per 31 december 2014 3. Staat van baten en lasten 2014 1. Algemeen Doel en opdracht van

Nadere informatie

Rapport. Stichting Filmtheater Luxor. Bedrijfsgegevens en inhoudsopgave van de jaarrekening 2014. Houtmarkt 64 7201 KM ZUTPHEN BTW-nr.: 0085.70.

Rapport. Stichting Filmtheater Luxor. Bedrijfsgegevens en inhoudsopgave van de jaarrekening 2014. Houtmarkt 64 7201 KM ZUTPHEN BTW-nr.: 0085.70. Rapport Bedrijfsgegevens en inhoudsopgave van de jaarrekening 2014 Stichting Filmtheater Luxor Houtmarkt 64 7201 KM ZUTPHEN BTW-nr.: 0085.70.607B01 JAARREKENING Rapport betreffende jaarrekening 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL VERKORTE JAARREKENING 2014 16-04-2015-1

Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL VERKORTE JAARREKENING 2014 16-04-2015-1 Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL VERKORTE JAARREKENING 2014 16-04-2015-1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa

Nadere informatie

Stg. PopSport Molenveldlaan 96 6523 RM Nijmegen. Jaarrekening 2012. Rotterdam, 25 april 2013

Stg. PopSport Molenveldlaan 96 6523 RM Nijmegen. Jaarrekening 2012. Rotterdam, 25 april 2013 Stg. PopSport Molenveldlaan 96 6523 RM Nijmegen Jaarrekening 2012 Rotterdam, 25 april 2013 Marcel Spruit Mathenesserdijk 336b2 3026 GS Rotterdam tel 06 1145 3860 marcelspruit@gmail.com kvk 30238701 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning

Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning Jaarrekening 2015 Toelichting op de resultatenrekening 2015 Inkomsten De activiteiten van Stichting IPSO worden voornamelijk op

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. inhoudsopgave 1. JAARREKENING 2014. Verlies- en winstrekening 2014. Toelichting op de lasten en baten. Balans per 31 december 2014

Jaarrekening 2014. inhoudsopgave 1. JAARREKENING 2014. Verlies- en winstrekening 2014. Toelichting op de lasten en baten. Balans per 31 december 2014 Jaarrekening 2014 inhoudsopgave 1. JAARREKENING 2014 Verlies- en winstrekening 2014 Toelichting op de lasten en baten Balans per 31 december 2014 Toelichting op de balans 2. VASTSTELLING JAARVERSLAG dd.

Nadere informatie

boekhouding jaarrekening fiscaal loonadministratie advisering

boekhouding jaarrekening fiscaal loonadministratie advisering Tuinstraat 6-1506 VX Zaandam Postbus 159-1500 ED Zaandam t. 075-6 818 360 f. 075-6 702 006 info@van-mierlo.nl www.van-mierlo.nl IBAN: NL55 RABO 0350 5030 36 BIC: RABONL2U Beconnr. 281815 KvK nr. 35014893

Nadere informatie

Opdracht 1 Algemeen 2 Fiscale positie 3

Opdracht 1 Algemeen 2 Fiscale positie 3 Stichting Art Zuid te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag Opdracht 1 Algemeen 2 Fiscale positie 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten 2012

Nadere informatie

Geef ons slagkracht! Versterk het culturele hart van Hengelo. HEIM&CREA - Muziekschool Hengelo - Warmtenet

Geef ons slagkracht! Versterk het culturele hart van Hengelo. HEIM&CREA - Muziekschool Hengelo - Warmtenet Geef ons slagkracht! Versterk het culturele hart van Hengelo HEIM&CREA - Muziekschool Hengelo - Warmtenet Creatieve innovatie Techniekmuseum Techniekeducatie Kunsteducatie Muziekeducatie Kunstpodium Ontmoetingsruimte

Nadere informatie

STICHTING VOEDSELTUIN TE ROTTERDAM. Rapport 2014

STICHTING VOEDSELTUIN TE ROTTERDAM. Rapport 2014 STICHTING VOEDSELTUIN TE ROTTERDAM Rapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Balans per 31 december 2014 3 2 Staat van baten en lasten over 2014 4 3 Toelichting op de balans per 31 december

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening 2013. Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag

Verkorte jaarrekening 2013. Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag Verkorte jaarrekening 2013 Stichting Den Haag onder de Hemel Den Haag (Ontleend aan het Jaarverslag en Jaarrekening 2013, zoals op 27 maart 2014 door het bestuur goedgekeurd en vastgesteld en van een goedkeurende

Nadere informatie

Beleidsnota 2013-2016. in het KORT

Beleidsnota 2013-2016. in het KORT Beleidsnota 2013-2016 in het KORT Het Prinses Christina Concours vindt het belangrijk dat in Nederland alle kinderen en jongeren kennismaken met (klassieke) muziek. Ook wil het Prinses Christina Concours

Nadere informatie

Stichting Putting it Together Produkties. Jaarverslag Fiscaal no

Stichting Putting it Together Produkties. Jaarverslag Fiscaal no a lupacompany Stichting Putting it Together Produkties Jaarverslag 2016 Amsterdam, 25 juni 2017 Stichting Putting it Together Produkties T.a.v. Het bestuur Waalstraat 82hs 1079 EA AMSTERDAM OPDRACHT Geachte

Nadere informatie

Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102

Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102 1 BALANS PER 31 JULI 2014 (Na winstbestemming) 31-07-14 31-07-13 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102 14.172 25.460 PASSIVA Reserves en fondsen Continuiteitsreserve

Nadere informatie

RO, NDT en de programmering van de GP heeft de SEM een additionele exploitatiesubsidie van nodig.

RO, NDT en de programmering van de GP heeft de SEM een additionele exploitatiesubsidie van nodig. 4. SAMENVATTING Algemene gegevens van de aanvrager Naam instelling: SEM (roepnaam) Statutaire naam: Stichting Exploitatie Muziekcentrum en Danstheater Den Haag Statutaire doelstelling: Het verlenen van

Nadere informatie

Stichting Filmhuis Gouda

Stichting Filmhuis Gouda Stichting Filmhuis Gouda Rapport inzake de jaarrekening Gouda, 9 maart 2015 Dit rapport heeft 9 pagina s V.6.0222/ 0 Inhoudsopgave Rapport Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Staat van

Nadere informatie

De stichting Museon, kortweg Museon, is een Algemeen Nut Beogende Instelling.

De stichting Museon, kortweg Museon, is een Algemeen Nut Beogende Instelling. INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN DE ANBI-STATUS MUSEON ALGEMEEN: De stichting Museon, kortweg Museon, is een Algemeen Nut Beogende Instelling. RSIN: 806472510 Adres: Stadhouderslaan 37, 2517 HV, Den Haag Postadres:

Nadere informatie

Stichting Oorkaan Amsterdam Jaarrekening 2012

Stichting Oorkaan Amsterdam Jaarrekening 2012 Stichting Oorkaan Amsterdam Jaarrekening Stichting Oorkaan, Amsterdam 1 1. Jaarrekening Stichting Oorkaan, Amsterdam 2 Stichting Oorkaan, Amsterdam 1.1 BALANS PER 31 DECEMBER ACTIVA 31 december 31 december

Nadere informatie

Balans & Verlies en Winst

Balans & Verlies en Winst Balans & Verlies en Winst July 212 t.o.v. planning en vorig jaar Bloxxs BV Groningen Inhoudsopgave Page Balans Winst- en verliesrekening Kengetallen Grafische overzichten Grafische overzichten Omzet per

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten over 2013 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2013 (na verwerking resultaat) 31.12.2013

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten over 2014 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2014 (na verwerking resultaat) 31.12.2014

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAGFORMULIER 2018 Beleidsterrein 5.1: Maatschappelijke Zorg

SUBSIDIEAANVRAAGFORMULIER 2018 Beleidsterrein 5.1: Maatschappelijke Zorg SUBSIDIEAANVRAAGFORMULIER 2018 Beleidsterrein 5.1: Maatschappelijke Zorg Gegevens aanvrager Naam organisatie: Contactpersoon: Contactadres: Postcode: Plaats: Telefoonnummer: Bank-/gironummer: Ten name

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING HORTUS KAMERMUZIEKFESTIVAL

JAARREKENING 2014 STICHTING HORTUS KAMERMUZIEKFESTIVAL JAARREKENING 2014 STICHTING HORTUS KAMERMUZIEKFESTIVAL BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA 2014 2013 Vaste Activa Materiele vaste activa 0 Vlottende activa Debiteuren 0 Te ontvangen subsidies 325 250 Overlopende

Nadere informatie

rapport Jaarrekening 2016

rapport Jaarrekening 2016 rapport Jaarrekening 2016 Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor eventuele,

Nadere informatie

STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER

STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER DANS BELEIDSPLAN 2014-2017 Inleiding Stichting de Lichting is opgericht in 1986 en heeft als algemene doelstelling het stimuleren van podiumkunsten, en het verrichten

Nadere informatie

Rapport. Stichting Filmtheater Luxor. Bedrijfsgegevens en inhoudsopgave van de jaarrekening Houtmarkt KM ZUTPHEN BTW-nr.:

Rapport. Stichting Filmtheater Luxor. Bedrijfsgegevens en inhoudsopgave van de jaarrekening Houtmarkt KM ZUTPHEN BTW-nr.: Rapport Bedrijfsgegevens en inhoudsopgave van de jaarrekening 2016 Stichting Filmtheater Luxor Houtmarkt 64 7201 KM ZUTPHEN BTW-nr.: 0085.70.607B01 JAARREKENING Rapport betreffende jaarrekening 2016 Inhoudsopgave

Nadere informatie

RAPPORT BETREFT. Stichting Museumnacht Amsterdam Piet Heinkade 5 1019 BR Amsterdam. Rapport inzake jaarstukken 2013

RAPPORT BETREFT. Stichting Museumnacht Amsterdam Piet Heinkade 5 1019 BR Amsterdam. Rapport inzake jaarstukken 2013 RAPPORT Stichting Museumnacht Piet Heinkade 5 1019 BR BETREFT Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Museumnacht Voorblad 0 Inhoud Jaarrapport 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Jaarrekening 5 Balans

Nadere informatie

Stichting Sonic Acts. Financieel jaarverslag 2013

Stichting Sonic Acts. Financieel jaarverslag 2013 Financieel jaarverslag 2013 Financieel jaarverslag 2013 inhoud pagina A Samenstelling bestuur 1 B Balans 2 C Exploitatierekening 3 D Algemene toelichting 4 A. Samenstelling van het bestuur op 31-12-2013

Nadere informatie

Stichting Filmhuis Gouda

Stichting Filmhuis Gouda Stichting Filmhuis Gouda Rapport inzake de jaarrekening Gouda, 28 maart 2016 Dit rapport heeft 9 pagina s Inhoudsopgave Rapport Balans per 31 december 2 Staat van baten en lasten over 3 Staat van herkomst

Nadere informatie

Stichting Danstheater VOS Jaarrekening 2013

Stichting Danstheater VOS Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 INHOUD Goedkeuring en décharge 2 Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten en lasten over 2013 5 Waarderingsgrondslagen 6 Toelichting op de balans 7 Toelichting

Nadere informatie

Jaarcijfers 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening)

Jaarcijfers 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening) Jaarcijfers 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening) geschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24371198 ten name van Stichting Openbare

Nadere informatie

Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.943

Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.943 Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Activa 2016 Materiële vaste activa 4.943 Financiële vaste activa 78.907 Vorderingen 153.650 Overlopende

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Mondriaan Fonds

Jaarrekening 2013 Mondriaan Fonds Jaarrekening 2013 Mondriaan Fonds BALANS PER 31 DECEMBER 2013 2013 2012 ACTIVA Vaste activa I Immateriële vaste activa - - II Materiële vaste activa 1.223.599 1.408.584 III Financiële vaste activa - -

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2013

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2013 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2013 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2013 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie