Inhoudsopgave. Pagina. 1. Inleiding Visie, missie en doelstelling Periode Terugblik Conclusie 6

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Pagina. 1. Inleiding 3. 2. Visie, missie en doelstelling 4. 3. Periode 2009 2012 5 3.1 Terugblik 5 3.2 Conclusie 6"

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Visie,missieendoelstelling 4 3. Periode Terugblik 5 3.2Conclusie 6 4. Periode Ambities 7 4.2Programma 8 5. PositioneringinUtrecht Educatieenparticipatie Organisatiestructuur Ondernemerschapenstrategie Publieksbereikenmarketingcommunicatie Financiën Slotwoord 20 Bijlagen: 1. Prestatiesenactiviteitenincijfers a. Overzichtactiviteiten b. Bezoekersaantallen c. Marketingcommunicatie 2. a. Meerjarenbegroting b. Toelichtingmeerjarenbegroting 3. a. Beknopteenvoorlopigejaarrekening2011(nietgewaarmerkt) b. Toelichtingvoorlopigejaarrekening Programmainbeeld 5. AdhesieverklaringBredeSchoolHetZand 6. Publiciteitsmiddelen 2

3 1. Inleiding WieinLeidscheRijn/VleutenDeMeernheeftwillennavigerenindeafgelopenjaren,heeft gemerktdatdebestaanderouteplannersnietvoldeden.bestemmingenwerdennietbereikten aangeduiderichtingenblekenonbegaanbaar.dewijkwasindoorlopendeontwikkelingenderoute vangisterenwasdedagernaeenandere. Dieonvoorspelbaarheidwas,enisnogsteeds,vangrotemeerwaardevoordeontwikkelingvan eencultureleinfrastructuur.detijdelijkheidvanlocatiesengroteartistiekemogelijkhedenvaneen zichdoorlopendveranderendeomgevingheeftleidscherijn/vleutendemeerneenherkenbaar profielgegeven.datprofielverleidtsteedsmeerpotentiëlebewoners,publiekenondernemersom dezenieuwewereldindestadutrechttelerenkennen. Cultuur19heeftindeafgelopenjarendecultureleinfrastructuurinLeidscheRijn/VleutenDe Meern(wijk9en10)helpenopbouwenenprogrammatischinvullinggegeven.Kernthemadaarbij isdeeigenheidvandewijken.dewijkgerichteaanpakisaltijdeenstartpuntgeweestende waarderingensuccessendiedaarmeegeoogstzijnbrengensteedshogereverwachtingenmetzich mee.verwachtingenwaarcultuur19aankanvoldoenenwaarmeecultuur19zelfseenstapverder wilgaan.datereenstapverdergegaanmoetwordenisinherentaandesector.kunstencultuur moetenverrassenenuitdagen,provocerenentroosten.daarpastgeenvoorspelbaarheidbij. Ditondernemingsplanishetresultaatvanhetinkaartbrengenvandemogelijkhedendie onvoorspelbaarheidbiedtineenwereldvolverrassingenbinneneenwijkvoltijdelijkheid. Cultuur19maaktdecombinatietussenuitdagendeprogramma'sendegelijkebedrijfsvoering, waarbijdeomgevingdebelangrijksteinspiratiebronis. DieomgevingwordtindekomendejarenvoorzienvanhetCultuurhuisCastellumHogeWoerd. Cultuur19wildaarprogrammatischbijkunnenaansluiten.Cultuur19heeftdeexpertiseen ervaringomeenprogrammeringvormtegevendiedewijkverleidtomnaarhetcultuurhuiste komenenhetcultuurhuisverleidtomdewijkgerichteaanpakteincorporereninhaarvisie. DitbetekentdatCultuur19deCultureleRouteplannervoorLeidscheRijnis. Cultuur19programmeertvoordeinpermanenteontwikkelingzijndecultureleinfrastructuuren maaktdezeinzichtelijk,zondervoorspelbaarteworden. 3

4 2. Visie,missieenhoofddoelstelling Cultuur19bestaatsinds2004enisvoortgekomenuitdenetwerkorganisatieStichting MaatschappelijkeOntwikkelingLeidscheRijn. Indeloopvandejarenhebbenzichdevisie,missieenhoofddoelstellingvanCultuur19niet veranderd.welheeftdeuitwerkingzichontwikkeldenisdematevanprofessionaliteitfors toegenomen. Visie KunstenCultuurzijnonmisbaaromtotvolledigeontplooiingtekomenvanmensen,wijkenende verhoudingendaartussen. KunstenCultuurhebbendekrachtomtoeschouwersendeelnemerstelatenreflecterenop zichzelfenhunomgeving.elementenwordenuitvergroot,fantasiewordtgeprikkeldencreativiteit enflexibiliteitgestimuleerd.datkandooreengoedemixvanherkenbaarheiden grensverleggendheid.demanierwaaroptoeschouwerszich(kunnen)verhoudentothunomgeving isdaarbijvaakhetuitgangspunt.dieomgevingisleidscherijn/vleutendemeern,eennieuw stadsdeelinontwikkeling.waarmensenbehoeftehebbenaanidentiteitenverbindingenmet elkaar,dewijkendestad. Logischdatineenaantalvandeprogramma svancultuur19danookmateriaalgemaaktdoor wijkbewoners,passantenenbezoekersverwerktzit. HetprogrammavanCultuur19brengtkunstenaars,wijkbewonersendebijzondereelementenuit dewijkbijelkaarenlaatdaareenhoogwaardigproductuitontstaan. DezevisiedraagtCultuur19opdevolgendemanieruit: Missie Cultuur19informeert,faciliteert,programmeertenproduceertvoorenmetdebewonersvande wijkenleidscherijnenvleutendemeern. Cultuur19maaktnieuwprogrammaenvoegtdattoeaandebestaandeinfrastructuur.Daarnaastis Cultuur19derouteplannervoordegehelecultureleinfrastructuurvanhetstadsdeel. BijhetuitdragenvandevisiehanteertCultuur19devolgendehoofddoelstelling: Hetstimulerenvanactieveenpassieveparticipatieaankunstencultuurdoordebewonersvande wijkenleidscherijnenvleutendemeern. 4

5 3. Periode Terugblik IndezeperiodeheeftCultuur19,samenmetdewijkenLeidscheRijn/VleutenDeMeerneengrote ontwikkelingdoorgemaakt.dewijkenontwikkeldeneeneigenkarakterenprofiel.deontwikkeling vanhetmáximaparkheeftgezorgdvooreenprachtigeontmoetingsplek,boordevolbeeldende kunstenmogelijkhedenvoordepodiumkunsten.daarheeftcultuur19opingespeelddoorde12 de editievanhetleidscherijnfestival(zie4.2)teverhuizennaarhetparkenaanvullende programmeringvoorhetparkteontwikkelen. HetCultuur19beleidvieluiteenindevolgendedriebeleidslijnen: Informeren Methodenbedenkenenmiddelenontwikkelenombewonersopdehoogtetestellenvanhet cultureleaanbodinhunwijk. Faciliteren BeherenvandePaperDome/TheaterhetZand/NomadsinResidence.Cultureleondernemers wervenomgebruiktemakenvandezelocaties.ondersteunenbijdeuitvoeringvanactiviteiten. Programmeren/Produceren Hetaanbiedenvaneenterugkerendfilmentheaterprogrammavoorbasisschoolleerlingen.Het producerenvanprogrammavoorjongeren(klub19).hetorganiserenvaneengroeiendaantalin hetoogspringendeactiviteiten/festivalsdatbijdraagtaanhetcultureleklimaatindewijken aansluitbijdebehoeftevandewijk. DebedrijfsvoeringvanCultuur19heeftin2011en2012andereaccentengekregen. Deinformerenderolbleefbelangrijkominhetmiddelpuntvanhetaanbodtekunnen staan.daarnaastmaaktecultuur19dewww.uitinleidscherijn.nlendemaandposteruitin LeidscheRijntoteenkostendekkendsucces.Cultuur19wisthiertoeeengroeiendegroep verspreiders(50)envrijwilligers(70)aanzichtebinden. Defaciliterenderolwerdkleinerdoorhetwegvallenin2012vandePaperDome. DaarentegenkwamdeNomadsinResidence(NiR)erbij.DeNiRiseenverplaatsbare, multifunctionelewoon/werkruimtevanbikvandepolvoorkunstenaarsenstaatinhet Máximapark.Dewijk,hetparkendebewonersleverendekunstenaarsinputvoorhun werk,diealdannietinopdrachtvancultuur19werken. NogsteedshadCultuur19eenvoortrekkersrolinhetnetwerkvanLeidscheRijn/VleutenDeMeern, maardoordegroeivanhetaantalspelerswerdookmeerprogrammaenproductie(aldanniet binnenhetnetwerk)mogelijk. In2010richttenCultuur19samenmetViaVinexdeVerenigingLeidscheRijnConnectieop.Tot 2008hadCultuur19hetnetwerkvoorgezeten,maardetijdwasrijpomtekomentoteenformele structuur.doordeverenigingkunnendebelangenvanhethelestadsdeelwordenbehartigd.inhet bestuurvandezeverenigingzetelencultuur19,viavinex,roodinootendepodiumwerkplaats. DooreendoordeLeidscheRijnConnectiein2011ingezettematchingstrategiemetculturele partnersuitdeoudestadenhetbedrijfsleven(ondersteunddoordevredevanutrecht),zullener in2013vernieuwendeproductiestezienzijn.ditzalbevestigendatleidscherijneenbelangrijke rolspeeltinhetculturelelandschapvanutrecht.cultuur19voertinditkaderverkennende gesprekkenmetdehku,faculteittheaterafstudeerrichtinginteractiveperformancedesignand 5

6 Games. HiermeelooptLeidscheRijnvooropdeoudestad.Geenenkelanderstadsdeelheefteenformeel netwerk,waarbinnenartistiekeprojectenenbeleidwordenuitgewisseldenkrachtenworden gebundeld.cultuur19onderkenthetbelanghiervanenzalzichactiefvooreenblijvende ontwikkelingvanditnetwerkinspannen. Deprogrammerende/producerenderolwerdgroter.Dewijkenhaarbewoners ontwikkeldenzichendatginggepaardmetdevraagnaareenprofessioneleculturele infrastructuur.ookwerdenverbindingengelegdtussenhetcultuur19programmaenhet onderwijsendekunsteducatie. o Zaalbezetting(30voorstellingenperjaarinTheaterhetZand)steegvan35%naar 65%. o HetLeidscheRijnFestivalgroeide,professionaliseerdeenverhuisdenaarhet Máximapark. o Cultuur19kreegdeeindverantwoordelijkheidoverhetprojectZingendeBeelden, rondomdebeeldentuinvanwereldfaaminhetmáximapark. o Jongerenprogrammeringkrijgtin2012continuïteitmethetaangeganepartnerschap metdoenjadienstverlening,viavinex,azotodenpodiumwerkplaats. o Kunstenaarsmakenin2012,binnendeNiRprogrammering,werk(muziek,theater) datinpremièregaattijdenszingendebeeldenenhetleidscherijnfestival2012. Wijkbewonersleverenhierinputvoor. o Cultuur19programmeerdeinsamenspraakmetdeBredeSchoolhetZand.Het cultuurprofielvandebredeschoolslootaanbijnaschoolsecultuur19 voorstellingen.cultuur19informeerdedaarnaastbezoekers(kinderen/ouders)over demogelijkhedenindecursusmarktvandekunsteducatie.deduikinhetzand (Nieuwjaarsduik)brachtaldezeactiviteitenbijelkaarendoorgaandeleerlijnen werdenzichtbaar. Inmaart2012verhuistCultuur19naareencentrumlocatieindewijk.TegenhetMáximaparkaan enmetuitzichtophettebouwencultuurhuiskancultuur19despilblijvendiehetdeafgelopen jarenwas. 3.2Conclusie Deperiode isereenvantransitievanstatusapartenaareenonderdeelvanUtrecht. SteedsmeerUtrechterslerenLeidscheRijnkennen,nietindelaatsteplaatsvanwegehetculturele programma.leidscherijnblijftzichontwikkelen,maarnietmeervanuiteenachterstandspositie. Despecifiekekenmerkenenkrachtvanditstadsdeel(onderandereMáximapark,wijkgerichte aanpak,functioneringvandemultifunctioneleaccommodaties,bredeschoolontwikkeling)maken dewijkendewijkbewonertrotsmeteenzelfverzekerdebliknaardetoekomst. TijdensdeafgelopenperiodegroeidehetdoorCultuur19bereikteaantalmensenstevig(zie hoofdstuk10).denaamsbekendheidenwaarderingvoorcultuur19steegendebetrokkenheidvan denieuwebewonersbijhunwijkenleefomgevingmaaktedatzicheencultureleinfrastructuurkon ontwikkelen,diezichkenmerktdoorverscheidenheidenverrassingen.ookdekritischehouding vandewijkbewonerstenopzichtevanhunleefomgevingendeteontwikkelenactiviteiten daarbinnen,maaktedathetcultureleaanbodenaanbiedersprofessionaliseerdeenvangroeiend artistiekniveauis.cultuur19wildezetrenddoorzettenenondersteunen. 6

7 7 4. Periode Indeperiode zullenLeidscheRijn/VleutenDeMeernzichdoorontwikkelenvantwee wijkennaarhetgrootstestadsdeelvanutrecht.indebevolkingervanzullenallesociaal maatschappelijkelagenvertegenwoordigdzijn.tot2025wordenerindevinexlocatie woningengebouwdvoorongeveer80.000mensen.bovendienkomenhieruiteindelijkzo n mensentewerken. Inmaart2011stonddetellerop66.600inwoners.Datbetekentdat1op5UtrechtersinLeidsche Rijn/VleutenDeMeernwoont.Hetgroeitempozalookmedewordenbepaalddoordeduurvande huidigeeconomischecrisis. WijkontwikkelinglevertambitiesendeambitiesleverenhetprogrammavanCultuur19. IndeafgelopenjarenvestigdenvelejongegezinnenmetkleinekinderenzichinLeidscheRijn.De bevolkingsopbouwlaatziendat23%jongerdan12jaaristenopzichtevan12%indeoudestad. (bron:wijkwijzer2011,utrechtmonitor2011). Dezekinderengroeienopenzullenin2016hebbengezorgdvooreengrotetoenamevanhet aantaljongereninhetstadsdeel.datbetekentdatdecultureleinfrastructuurzichdaaropmoet voorbereidenmetpassendprogrammaenwerkwijze.watisderolvancultuur19daarin? Naarverwachtingwordtin2014hetCultuurhuisCastellumHogeWoerdopgeleverd,meteen verwachtestartvandeprogrammeringinseptember2014.daarmoetdeprogrammeringvan Cultuur19bijaansluitenin2014.HoekanCultuur programmatischoverbruggenen eenaanvullendprogrammasamenstellenwaarinalleopgebouwdeexpertisewordtbenut? Hetstadsdeelzalzichsteedssterkergaanverhoudentotdeoudestad.DeoverkappingvandeA2 wordtin2012ingebruikgenomen,waardoorereenmeerfysiekebandkanontstaanende uitwisselingzalgroeien.waarenhoekancultuur19dezeuitwisselingbevorderen? Hetbedrijfslevenzalmetdeontwikkelingvanhetstadsdeeleensteedsbelangrijkerolgaanspelen. Decentraleliggingzalnieuwebedrijvigheidaantrekkenen/ofexpansievanuitoverigelocatiesinde stad.hoekancultuur19partnerschappenaangaanmethet(lokale)bedrijfslevenomtotfinanciële eninhoudelijkeontwikkelingtekomen? 4.1Ambities VanuitdezeontwikkelingenengesteldevragenheeftCultuur19devolgendeambities geformuleerd: 1. Cultuur19ontwikkelthetbestaandejongerenprogramma(KLUB19)insamenwerkingmet partnerstoteencommunitymetjaarlijks3evenementen.talentontwikkelingstaathierbij centraal. 2. Cultuur19programmeertenproduceertKunstenCultuurvoor,doorenmethetstadsdeel. Decombinatievanprogramma s(ookvanhetcultuurhuis)moetleidentotdoorgaande lijnen(talentontwikkeling,wijkontwikkelingenleefbaarheid),diehetstadsdeeluniek maakt. 3. Cultuur19blijfteentrekkervandeLeidscheRijnConnectieomtekomentot

8 programmeringwaarbijdeoudeennieuwestadelkaarontmoeten.debundelingvan krachtenvanbeidenlevertalin2013tijdensdevieringvandevredevanutrecht resultatenopmetgrotebezoekersaantallen.leidscherijn/vleutendemeernishetenige stadsdeelwaarbinnenditnetwerkzosterkisontwikkeldenwaarhetbedrijfslevendeel vanuitmaakt(ziepag.5). 4. Cultuur19heeftvastepartnersinhetbedrijfsleven.Nietlouterenalleenalssponsor,maar alspartnerindeontwikkelingenuitvoering.creativiteitwordtuitgewisselden programma swordensterker.uitdezepartnerschappenontvangtcultuur197%vanhaar inkomstenin DeNomadsinResidenceleverteengroeiendaandeelindeCultuur19programmeringen levertresultatenwaarindewijkbewonershungeleverdeinputherkennen. 6. Doorgoedecampagnesgroeithetpublieksbereikvan8.000in2012naar14.000in2016 (ziehoofdstuk9). 7. Eenverschuivingvaninkomstenuitsubsidienaarinkomstenuitpartnerschappenmethet bedrijfsleven(ziehoofdstuk8). 4.2Programma Debovenstaandeambitieswordenindevolgendeprogramma sgerealiseerd: 1. JongerenenKLUB19 KLUB19realiseertin jaarlijksdriespraakmakendeprogramma s. KLUB19heeftzichin2011en2012ontwikkeldtoteenvruchtbarecommunityvanwaaruit jongerenhuneigenideeënkunnenlerenproduceren.eerdereonderzoekentoondenaandat eigenaarschapbijdeparticipatievanjongerenessentieelis.eigenaarschaplevertcommitmenten commitmentleverttalentontwikkeling.opiederevoschool(amadeuslyceum/leidscherijn CollegeenViaNova)wordentalenteneninteressesgekoppeldaanmogelijkeKLUB19productiesin dewijk.doenjadienstverlening,viavinex(elarmy),azotodendepodiumwerkplaatszijnpartners oponderdelenvanditjongerenprogramma. 2. Kinderen Voorkinderen212jaarprogrammeertCultuur19indeherfst,krokus,meienkerstvakantiede KinderTheaterWeek.Professioneel(muziek)theaterinTheaterHetZand.Grotereproducties wordeninsamenwerkingmetdepodiumwerkplaatsgeprogrammeerd. In2013en2014drievoorstellingenpervakantieweek,in2014viervoorstellingenper vakantieweekenin2016vijfvoorstellingenpervakantieweek.dezevoorstellingenmoeten thematischkunnenaansluitenbijdebelevingswereldenvandekinderen,maardiezelfde belevingswereldookverderbrengen.herkenbaarheidishetanker,maarhetankermoetook kunnenwordengelichtenverschoven. Kinderenkunneniederelaatstezondagvandemaand(exclusiefzomervakantie)naarde kinderbioscoopintheaterhetzand.actuele4+,6+en9+filmswordengedraaid.dezefilmszijn fantasierijk,verrassendeninternationaal. HetkinderprogrammainTheaterHetZandsluitaanbijhetcultuurprofielvandeBredeSchoolHet Zand(ziehoofdstuk6). 8

9 LeidscheRijnFestival Hetoudste(sinds2000)jaarlijksefestivalvanLeidscheRijnontwikkeltzichtoteentweedaags festivalvanaf2014.allezintuigenendisciplineskomenaanbodindit,reedsin2011alsminiparade bestempeldesuccesfestival.kinderenvan212jaarkunnenzichjaarlijkslatenonderdompelenin eenanderewereldophetevenemententerreinvanhetmáximapark.in2013zullenhighlightsvan hetleidscherijnfestivaleenrolspelenbijdevieringvandevredevanutrechttijdenshet wijkontwikkelingsweekendvan212223juni2013. Vanaf2014zalhetLeidscheRijnFestivalzichhebbenontwikkeldtoteentweedaagsfestival,waarin ookjongeren(zaterdagavond)envolwassenenprogrammeringsterkisvertegenwoordigd. HetLeidscheRijnFestivalwerktnauwsamenmetDoenjaDienstverleningomookdemoeilijker bereikbaregroepeninleidscherijntebewegenomhetfestivaltebezoeken.gezamenlijkwordt vanaf2012eenvoortrajectgestartindewijkenenopdescholen. ZoheefthetLeidscheRijnFestivalzichontwikkeldvaneenbuurtfeest,metamateurkunsten waardevollekennismakingentoteenvolwaardigfestivalmeteenprofessioneelprogramma,waar bezoekersvoorwillenbetalenennaaruitkijken. ZingendeBeeldenEducatieveroute IederjaarzaldebeeldentuininhetMáximaparkwordenomringddoorhonderdenkinderen,die doorkunstenaarswordenuitgedaagdomhunvisieopdethematiekvandekunstwerkente verwerkenintekst,beeld,spelofmuziek.eenspeelsemanierominaanrakingtekomenmet beeldendekunstenderoutetelopenlangsdekunstwerken. 3. Volwassenen NaastdeEducatieveRoutekentZingendeBeeldenookdejaarlijkseKunstenRoute.Iederjaar worden(lokale)kunstenaarsuitgenodigdomhunvisieopdebeeldentuinvormtegevenmeteen combinatievandepodiumkunsten.dans,muziekentheatermakendebeeldentuintoegankelijken dethematiekherkenbaar.voorvolwasseneneenbronvaninspiratieeneenuniekemanieromhun Máximaparkbetertelerenkennen.Overigensisdescheidslijnnooitzostraktetrekken.Ook kinderen(7+)hebbengenotenvanvoorgaandeedities,alwashetalleenmaardoorhet indrukwekkendeuiterlijkvandeperformances.in2013wordtdekunstenroutevanzingende BeeldeninhetwijkontwikkelingsweekendvandeVredeVanUtrechtgeprogrammeerd. DevolwassenenprogrammeringinTheaterHetZandzalin2016amateurkunstenprofessionele kunstsamenbrengen.ondersteundeinitiatievenvanuitdewijkwordengekoppeldaanhet kunstenaarsnetwerkvancultuur19.ditkanresulterenineennieuweamateurtheatergroep,maar ookeencommunityartsprojectvanhoogstaandniveau. DeNomadsinResidence(NiR)wordtnietleeftijdgebondengeprogrammeerd.3xperjaarworden kunstenaarsuitgenodigdomwerktemaken,wonendenwerkendindenir,tendienstevan bovenstaandeprogrammering.altijdmetgebruikmakendvandedirecteleefomgevingvandenir. Dekunstenaarsverbindenzichaandeomgevingenzijninstaatombewonerstebevragenente informerentengunstevanhunwerkenwerkwijzen. 68keerperjaarwordtdeNiRverhuurdaanexternen.DekunstenaardiedeNiRhuurtmoetaltijd eenslotresultaat(ookhalfproducten)aandewijk(bewoners)kunnenlatenzien.devormwaarinis zijn/haarkeuze. 9

10 VandebovenstaandeprogrammeringeistCultuur19eenaantalkenmerken: Relatietotdewijk(en)enwijkbewoners. Vernieuwendevormmeteenmeerofminderabsurdistischkarakter.Eennieuwe verrassendecontextleverteennieuwekijkopmogelijkalbekendethematiek. Tijdelijkheidspeelteengroterol.Tijdelijkelocatieseneenmaligeuitvoeringendragenbij aanhetkunnenbrengenenbelevenvanverrassingen.ditgeldtaltijd,maarzekervoorde jongerenprogrammering.devluchtigheidmaaktbijzonder. Toegankelijkheid.Hetprogrammamoetvooriedereen,diedeoogkleppenafwildoen, toegankelijkzijn. Eengroeiendaantalbezoekers,deelnemersindeperiode IndeafgelopenjarenheeftCultuur19steedseenbelangrijkpercentagevandefinancieringvan activiteitenkunnenwervenbinnenhetbedrijfsleven.woningbouwcorporatiesalsmitros,portaal enboexondersteunenaljarenhetleidscherijnfestival.ookderabobankenhetlokalemkb hebbenstevigbijgedragen.in2011iseenbegingemaaktmethetwervenvanculturelepartners binnenhetbedrijfsleven.daarzalindeperiode eensteedsgroterwordendaandeelvan wordenverwacht.insamenwerkingmethetmaatschappelijkondernemenvanbedrijvenzijnin 2012deeerstebelangrijkestappengezet.InsamenwerkingmetdeRaadvanToezicht,eninhet bijzonderdein2011totderaadvantoezichttoegetredenpaulkotvis,iseenplanopgesteldom bedrijventebindenaandeculturelesectorencultuur19inhetbijzonder. Creativiteitisschaarsenwaardevol,ookenmisschienwelinhetbijzondervoorhetbedrijfsleven. 10

11 5. PositioneringinUtrecht Degedachte,dateenwijkgerichteaanpakmetbetrekkingtotcultureleactiviteitendemeest effectieveenwaardevolleis,isdoordegemeenteutrechtomarmd.metdezewerkwijzewordtde maatschappelijkerelevantievankunstencultuurhetbestduidelijk.cultuur19heeftmetdezestijl vanwerken12jaarervaringenbeschiktoverdeexpertiseompartnersinhetstadsdeel(waaronder hetcultuurhuiscastellumhogewoerdin2014)teverbindenmetde(sub)wijken.cultuur19 programmeerthetbinnenstevandewijkennaarbuitenenhetvoordewijkeninteressantebuiten naarbinnen. HiermeezalLeidscheRijn/VleutenDeMeernzichprofilerenalsdynamisch,bruisend,voldiversiteit enmeteenduidelijkerelatiemetdeomgeving.ookprogrammeringinsamenwerkingmet archeologieennatuurenmilieucommunicatie(nmc)zijndaarinspecifiektenoemen. Omdatdeontwikkelingvandevinexlocatieeconomischenmaatschappelijkvangrootbelangis voordestadutrecht,iseenduidelijkenietaflatendeprofileringgewenst.cultuur19zethet stadsdeelopdekaartmetnieuwprogrammaenmaaktdeculturelerouteszichtbaar.naarde vieringvandevredevanutrechttoein2013maghiergeengatinvallen. DeambitievanUtrechtomin2018culturelehoofdstadtezijnkent3thema s:habitat,18en Playground.Cultuur19,LeidscheRijnendezethema spassenuitstekendbijelkaar. Cultuur19verhoudtzichal12jaartotdesteedsveranderendeleefwereldenvanLeidsche Rijn. Cultuur19bereidtzichsterkvooropprogrammeringvoorjongeren,diesterkinaantal zullengroeien.hetspeerpunthierbijligtophetgebiedvannieuwemediaengames.de digitaleplaygroundvoorjongeren. Cultuur19heefteenduidelijkevisieopeigenaarschapencreatiefleren,dieinalle programma swordttoegepast. BinnenhetlokalenetwerkspeeltCultuur19eenvoortrekkersrol.Binnenhetstedelijkenetwerkis Cultuur19doorlopendgesprekspartneralshetgaatomdewijkgerichteaanpak.Nationaalheeft Cultuur19relatiesmetkunstenaarsenrelevanteopleidingen. SamenvattendbestaathetbelangvanCultuur19voordestadUtrecht(enCityMarketing)uitvisie, programma,kennisennetwerk.decultuurvisie vandegemeenteutrecht,zoalsonlangs gepresenteerd,blijkthiernaadloosopaantesluiten. 11

12 6. EducatieenParticipatie Zoalsbeschreveninhoofdstuk2zijndevisie,missieenhoofddoelstellingdirectverbondenaande wenstotparticipatieaanhetcultureleaanbod.binnenhetprogrammavancultuur19isdanook veelaandachtvoor: Onderwijs Cultuur19programmeertinsamenspraakmetonderanderedeBredeSchoolHetZand.Eenbrede schoolmeteensterkcultuurprofiel.kinderenvandezeschool(800)komeninaanrakingmet kunstenaars,voorstellingen,beeldendoorinbrengvancultuur19.cultuur19zitinhetkernoverleg metdedeelnemendescholen(montessorischoolarcadeenobshetzand).debredeschool coördinatorvanbredeschoolhetzandisbijcultuur19indienst. Toeleiding InsamenwerkingmetDoenjaDienstverleningwordenmoeilijkbereikbaredoelgroepenverleidom teparticiperenaanhetcultuur19programma. Eigenaarschap Cultuur19zorgtervoordatdewijkenwijkbewonersinputleverenvoorprogrammering.Dit gebeurtdoormiddelvanworkshops/trainingen,maarookdoormiddelvanenquêtes,interviews enbrainstorms. CreatiefLeren InrelatietotdescholenprogrammeertCultuur19workshopleiders,diebekendzijnmethet CreatiefLeren.Kinderenlerenietstemakendoorietsteproberenenbinnencreatieve werkvormenteimproviseren. 12

13 7. Organisatiestructuur Cultuur19beschiktover3,95fteaanpersoneel.Eenkleineorganisatiemeteenhogeproductie, waarbijkanwordengesteundop70vrijwilligersdieeenafspiegelingvormenvandebevolkingvan hetstadsdeel. VoorhetprogrammamaaktCultuur19gebruikvaneengroeiendnetwerkvankunstenaars, opleidingsinstituten,boekingsbureaus,producentenenfaciliterendebedrijven. Hieronderdeverantwoordingslijnenendenamenvandebetrokkenen. RaadvanToezicht Dhr.A.Alferink Mevr.A.DenBoer Dhr.H.Stotijn Dhr.P.Kotvis DeRaadvanToezichtbenoemtdedirecteurdiezittingheeftindeRaadvanBestuur.DeRaadvan Bestuurbestaatuitminimaal1persoonenisverantwoordelijkvoordedagelijkseleiding. RaadvanBestuur Directeur HannoTomassen 0,67fte Medewerkers Marketingencommunicatie ClaudiavanSwelm 0,89fte Programma LeonieLangenhuijsen 0,67fte Beheer/verhuur InekeTeunissenvanManen 0,61fte BredeSchoolCoördinator HesterBruinsma 0,67fte Bureaumedewerker NeldeKam 0,44fte HBOStagiaireMarketingencommunicatie 0,89fte HBOStagiaireProgrammaenbureauondersteuning 0,67fte Maatschappelijkestagiaires(ondersteuningC19producties) DefinanciëleenpersoneleadministratiewordeninopdrachtvanCultuur19gedaandoorDoenja Dienstverlening. DeRaadvanToezichtbestaatsindseind2011uitvierledenenkomt5keerperjaarbijeen. Sindshalf2011isdeaanstellingvandedirecteurvergrootombetereaansturingtekunnengeven. Hetgegroeideaantalactiviteitenvereistdit.Verderverschuiftdeinhoudvandewerkzaamheden vanbeheer/verhuurnaarproductie,geheelinlijnmetdegeleidelijkeovergangvanfaciliterende naarprogrammerendeinstelling. Inaugustus2011werdHannoTomassenaangesteldalsdirecteur.Hannoheeftruimeervaringals kunsteducatiespecialist,netwerkerenevenementorganisator.hijheeftinkortetijdeenduidelijke artistiekevisieenprofielaanhetbeleidvancultuur19toegevoegd. In2011isvoordeRaadvanToezichtuitbreidinggezochtengerealiseerddoorPaulKotvisuithet bedrijfslevenaantetrekken.eenervarenondernemermeteenondersteunendevisieophet gebiedvanhetvergrotenvandebetrokkenheidvanhetbedrijfslevenbijhetcultuur19programma. 13

14 Erwordtinlijnmetdecodeculturalgovernancegehandeld.Cultuur19iseenkleine,overzichtelijke organisatiemetduidelijkebestuurlijkestructuureneentransparanteverantwoordingslijnnaarde RaadvanToezicht,zowelinhoudelijkalszakelijk. 14

15 8. Ondernemerschapenstrategie HetondernemerschapzitiniederfacetvanCultuur19,zowelindeorganisatiealsinde programmering.cultuur19heeftdewensomteblijvenontwikkelen,debehoefteomzomin mogelijkafhankelijktezijn,deexpertiseomkunstencultuurteverkopen,dekundeomeen leidenderoltehebbeninmeerderenetwerken.ditzijnallemaalnoodzakelijkeeigenschappenom tekomentoteengezondebedrijfsvoering,maarmisschienwelhetbelangrijksteisdegezonde balanstussenrealiteitszinenintuïtiefhandelen. Demeerjarenbegroting(ziebijlage)geeftaandatCultuur19wilgroeieninprogrammaenbereik, maarwelbinnenreëlegrenzen.cultuur19wilminderafhankelijkwordenvansubsidiebijeen stijgendeomzet,maarbeseftdatcultureelaanbod,zoalscultuur19hetvoorogenziet,nietzonder publiekgeldkan.cultuur19wilmarketingstrategieënblijven(door)ontwikkelen;datmoetook, wantdedoelgroepenhetstadsdeelveranderenpermanent.cultuur19iseenervaren netwerkorganisatie,diedoorverbindingentemaken,zekermethetbedrijfslevendeambitiesvan hoofdstuk4realiseert. Departnerschappenmethetbedrijfslevenzijnverdiependesponsorcontracten,overeenkomsten opinhoud.bijhetmaatschappelijkondernemendebedrijfpastcreatieveinput(indevormvan workshops/teambuilding/voorstellingen/lezingen),cultuur19zoektzakelijke/inhoudelijkeinputen ondersteuning(indevormvanfinanciën,menskracht,faciliteiten,netwerk).daarkomthet partnerschaptotstandmetwederzijdseverantwoordelijkheid.ookhieriseigenaarschaphet sleutelwoord.bedrijvenkunnenintekenenopondersteuningspakketten,maaraanmaatwerkzalin demeerderheidvandepartnerschappenbehoeftezijn. Inpercentagesvandeomzetbetekentditeenverschuivingvandeinkomstenbronnenhet volgende: Inkomsten Omzet Subsidie 53% 50% 49% 49% 48% Projectsubsidie 27% 26% 25% 23% 22% Partnerschappen bedrijfsleven 0% 4% 5% 6% 7% Sponsoring 2% 2% 3% 3% 3% Fondsen 12% 11% 11% 11% 11% Recettes 3% 4% 4% 5% 5% Overig 3% 3% 3% 4% 4,00% Cultuur19zalin debovenstaandeinkomstenontwikkelingkunnenrealiseren,omdatde bedrijfsvoeringdegelijkmaarflexibelis.denauwesamenwerkingbinneneenkleinteamvan kritischeprofessionalsmaaktdaterdoorlopendwordtnagegaanofdegeformuleerdevisienogwel wordtuitgevoerd.dreigendetegenvallendeinkomstenzullendanooktijdiggesignaleerdworden enadequaatwordenopgevangen(aanpassingbegroting,flexibelpersoneelsbeleidenintensivering campagne).datmaaktcultuur19slagvaardigenherkenbaarinwijkendiezichinstijgendtempo sociaal/economischontwikkelentotstadsdeel. 15

16 9. PublieksbereikenMarketingcommunicatie Positioneringenpropositie Cultuur19maaktzichsterkvooreenb(l)oeiendcultuurklimaatinLeidscheRijnenVleutenDe Meernenisdespininhetwebvanhetcultureleveld.Cultuur19wijstbewonersdewegdoorhet cultureleaanbod,programmeertverrassendenondersteuntinwonersenkunstenaarsmeteen ideevoorcultuurinleidscherijn. Visie Goedecommunicatievereisteengeïntegreerdemarketingcommunicatiestrategie.Bovenstaande propositieisteherkenneninalleuitingenvanonzemarketingcommunicatiemix. DewijkgerichteoriëntatievanCultuur19betekenteenbijzondererelatiemethetpubliek;'wezijn buren'.dienabijheidklinktdoorinonzecampagnes.kindertekeningenvanbezoekersvanhet LeidscheRijnFestivalvormendebasisvooronzeflyersenposters.Dezepersoonlijkebenadering pastbijcultuur19alswijkgerichteorganisatie. SWOTanalyse Strength Opportunity Jarenlangekennisenervaring Flexibelenondernemend Betrokkenbijdewijk Grootnetwerkbijorganisaties, bewoners,vrijwilligersenbedrijven Kwaliteitprogrammering Weakness Voornietwijkbewoners:imagoen liggingleidscherijn Geenlocatievoorjongerencultuur Weinigbereikonderjongeren Groeiendinwoneraantal KLUB19,groeiendaantaljongeren SamenwerkingCultuurhuisCastellum HogeWoerd Samenwerkingmetbedrijfslevenen scholen CultuurnetwerkLeidscheRijnConnectie VredevanUtrechtenUtrechtCulturele Hoofdstad OntwikkelingvanLeidscheRijnnaar volwaardigonderdeelvanstadutrecht Threat Crisis,publiekheeftmindertebesteden Teruglopendebudgettenvoorcultuurin hetalgemeeneninleidscherijn Financiëlegevolgenontwikkeling CultuurhuisCastellumHogeWoerd Marketingcommunicatiedoelgroepen Cultuur19richtzichopallevolwassenen,kinderenenjongereninLeidscheRijnenVleutenDe Meernmeteeninteresseinkunstencultuur.ZingendeBeeldenenLeidscheRijnFestivalhebben eenbereikinheelutrecht.voorgroepenmeteenlagerinkomen(upashouders,bewonersvan socialehuurwoningen)wordteenkortinggehanteerd. 16

17 Marketingcommunicatiedoelstellingen Indeperiode bereiktCultuur19degeambieerdegroeivanhetbereikdoorvergroting vannaamsbekendheidenmerkkennisonderhuidigeennieuweinwoners.cultuur19isalsafzender zichtbaardertijdenseigenevenementen,indelokalenieuwsbladeneninsocialmedia. OmbetrokkenheidtestimulereninvesteertCultuur19inpersoonlijkeaandachtaanonze vrijwilligers(onzeambassadeurs).cultuur19heefteeninformatieve(nietalleenpromotionele) houdingopdesocialmedianetwerkenenverrassingennabijheidstaanookcentraalbijhet ontwikkelenvancampagnes. Jongerenmarketingkrijgteenstevigimpuls.Jongerenwordenbereiktviasocialmedia,promotieop scholenenmaatschappelijkestagesennaarklub19geleid.klub19wordtontwikkeldalseen communityvanincultuurgeïnteresseerdejongeren,diewoonachtigofschoolgaandzijnin LeidscheRijnenVleutenDeMeern.Decommunitywordteenplatformomervaringentedelen, gelijkgestemdenonlineteontmoetenenupdatestekrijgenoverprogrammering. Marketingcommunicatiemiddelen Flyers,posters WebsiteCultuur19enUitinLeidscheRijn Facebook,Twitter,Hyves,GoogleMaps,Picasa,YoutubeenQik,LinkedIn. NieuwsbriefCultuur19enKLUB19 PersberichteninlokalenieuwsbladenVAR,WeekkrantDeBrugenOnsLeidscheRijnen stedelijkad/un Lokaleagenda sonline:dnu,buurtlink,vleuterweide.nl,leidscherijn.nlenleidscherijn Centraal. Specifiekeonlineagenda s/forumsvoorkindertheater,beeldendekunstetc. 17

18 PRenpubliciteit:LeidscheRijnConnectie,scholenenbedrijven UtrechtsUitburo,ToerismeUtrecht AansluitingbijCultureleZondagen Guerillaacties(jongerenmarketing) Cultuur19Nieuwsbrief per1januari Abonnees Opens 52,17% 43,96% 41,26% Clicks 27,76% 28,25% 17,01% NBOpensenClicks2012gebaseerdopslechts1nieuwsbrief Website Cultuur19.nl bezoeken uniekebezoekers paginaweergaves Voormeerbereikcijfersvandemarketingcommunicatie,ziebijlage1c. CultuuragendaUitinLeidscheRijn Cultuur19redigeertenproduceertdecultuuragendaUitinLeidscheRijn.nl.Wekelijksverschijnteen selectieinweekkrantdebrugenopruim40locatieshangthetmaandoverzicht. Nieuweontwikkelingen:crowdfundingensmartphones In2011heeftCultuur19eenpilotprojectontwikkeldopcrowdfundingwebsiteVoordekunst.nl. NaastfinancieringzietCultuur19incrowdfundingeenkansombetrokkenheiden naamsbekendheidtevergroten. In2011faciliteerdeCultuur19deontwikkelingvandeLeidscheRijnGidsindeaugmentedreality applayar.wanneerdezetechnologieëntotwasdomkomen,biedenzepromotionelekansen,zeker vooreenwijkgerichteorganisatiealscultuur19. 18

Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel

Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel Jaarverslag 2012 Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel ondersteunt de activiteiten van de Koninklijke Schouwburg

Nadere informatie

inleiding ambities missie, visie, doelstellingen terugblik En EvaluatiE ambities activiteitenprogramma BElang voor utrecht

inleiding ambities missie, visie, doelstellingen terugblik En EvaluatiE ambities activiteitenprogramma BElang voor utrecht inhoudsopgave A inleiding 2 B ambities 3 missie, visie, doelstellingen 3 2 terugblik En EvaluatiE 5 3 ambities 203206 8 4 activiteitenprogramma 203206 8 5 BElang voor utrecht 0 6 diversiteit En internationale

Nadere informatie

ZID Community Art Centrum

ZID Community Art Centrum Zoet & Zout, Amsterdam 2009 1 Ik hou van spelende mensen. In mijn beleving betekent spelen dat je iets met passie oftewel liefde doet. Niet omdat je het moet, maar omdat je het wilt. Veel volwassenen nemen

Nadere informatie

Via Vinex. culturele projectontwikkelaars. De Vrijstaat; een kinderkunstlocatie op de rand van de oude en nieuwe stad.

Via Vinex. culturele projectontwikkelaars. De Vrijstaat; een kinderkunstlocatie op de rand van de oude en nieuwe stad. Via Vinex culturele projectontwikkelaars De Vrijstaat; een kinderkunstlocatie op de rand van de oude en nieuwe stad Beleidsplan 2015 Via Vinex Hoge Weide 3 3541 BC Utrecht www.devrijstaat.nl / www.viavinex.nl

Nadere informatie

MARKETING EN PROMOTIE 11 Activiteiten 11 Sponsoring 12 Sales 13

MARKETING EN PROMOTIE 11 Activiteiten 11 Sponsoring 12 Sales 13 JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE DEEL I VOORWOORD 3 INLEIDING 4 ACTIVITEITEN 4 Kunsteducatie 4 Podiumkunsten 6 Popbeleid 7 Cool voor School 8 Projecten 9 Samenwerking 10 Café Cool: horeca en ontvangst 10

Nadere informatie

Inhoudopgave. Terugblik 2013-2014: Opening Brede School Plus D n Overkant 3. 1 Onderwijs inhoud en VVE 4. 2 Onderwijs- Zorg 6

Inhoudopgave. Terugblik 2013-2014: Opening Brede School Plus D n Overkant 3. 1 Onderwijs inhoud en VVE 4. 2 Onderwijs- Zorg 6 Inhoudopgave Terugblik 2013-2014: Opening Brede School Plus D n Overkant 3 1 Onderwijs inhoud en VVE 4 2 Onderwijs- Zorg 6 3 Opvoeding en pedagogische dialoog 7 4 Het Dagarrangement 8 5 Plusfunctie van

Nadere informatie

Scala in Bedrijf. Bedrijfsplan Scala Centrum voor de Kunsten. Bedrijfsplan Scala Pagina 1

Scala in Bedrijf. Bedrijfsplan Scala Centrum voor de Kunsten. Bedrijfsplan Scala Pagina 1 Scala in Bedrijf Centrum voor de Kunsten Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Introductie 3 3. Missie, Visie en Bedrijfscultuur 3 3.1 Missie 3 3.2 De Visie 3 3.3 Bedrijfscultuur 4 4. Markt, trends

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Present Nederland

Jaarverslag 2013. Present Nederland Jaarverslag 2013 Present Nederland 1 Voorwoord l André Rouvoet Beste lezer, Met veel plezier bied ik u het jaarverslag 2013 van Stichting Present Nederland aan. Present is en blijft een club naar mijn

Nadere informatie

Rembrandthuis. Jaarverslag 2013

Rembrandthuis. Jaarverslag 2013 Rembrandthuis Jaarverslag 2013 Inhoud 1 Inleiding Missie & Visie Voorwoord 2 Tentoonstellingen 3 Collectie & presentatie en RIC Aankoop Inventarisatie collectie Schenking Bibliotheek 4 Educatie & publieksbegeleiding

Nadere informatie

- elk Cultuuranker betrekt aantoonbaar de bewoners bij het samenstellen van de programmering, bijvoorbeeld via een programmaraad of wijkpanels;

- elk Cultuuranker betrekt aantoonbaar de bewoners bij het samenstellen van de programmering, bijvoorbeeld via een programmaraad of wijkpanels; Theater De Vaillant Nieuw Meerjarenbeleidsplan 2013 2016 Inleiding Met constructieve en plezierige medewerking van directie en management van het Culturalis Theater is het hierna volgende nieuwe Meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

Begroting/jaarplan 2013

Begroting/jaarplan 2013 Begroting/jaarplan 2013 Colofon Augustus 2012 Uitgave Cultuurpromotie Utrecht 2013 Inhoud 2013 Inleiding 5 2013 Taak, positie, ambities en omgeving 6 2013 Cultuurpromotie Utrecht 8 2013 Culturele Zondagen

Nadere informatie

noord-hollands archief

noord-hollands archief noord-hollands archief Gemeenteraad van Haarlem Postbus 511 2003 PB HAARLEM Datum; 24 april 2014 Onderwerp: jaarrekening 2013 Uw kenmerk: Ons kenmerk: Z-14-06010 / UIT-14-04104 Geachte leden van de Raad,

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Voorwoord. Organisatie en bedrijfsvoering

Jaarverslag 2014. Voorwoord. Organisatie en bedrijfsvoering Jaarverslag 2014 Voorwoord Het jaar 2014 stond in het teken van nieuwbouw en diverse verhuizingen. In februari 2014 heeft de verhuizing van Zevenhuizen, nu een servicepunt in het dorpshuis Swanla, plaatsgevonden

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

1. Doelstelling, beleid en strategie 2. 2. Jaarverslag 2014 2. 3. Verantwoordingsverklaring 3. 4. Toekomstvisie 5. 5. Begroting 6

1. Doelstelling, beleid en strategie 2. 2. Jaarverslag 2014 2. 3. Verantwoordingsverklaring 3. 4. Toekomstvisie 5. 5. Begroting 6 JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Doelstelling, beleid en strategie 2 2. Jaarverslag 2014 2 3. Verantwoordingsverklaring 3 4. Toekomstvisie 5 5. Begroting 6 1 1. Doelstelling, beleid en strategie Op 20

Nadere informatie

COOL BRUIST! MEERJARENBELEIDSPLAN 2013 2016

COOL BRUIST! MEERJARENBELEIDSPLAN 2013 2016 COOL BRUIST! MEERJARENBELEIDSPLAN 2013 2016 INHOUD 1. VOORWOORD 3 2. TRENDS EN ONTWIKKELINGEN 4 2.1 Consumentengedrag 4 3. POSITIONERING VAN COOL 5 3.1 Ongedwongen plezierzoekers en inspiratiedelers 5

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN 2013-2016

STRATEGISCH PLAN 2013-2016 STRATEGISCH PLAN 2013-2016 INLEIDING Het Gelders Archief staat voor een belangrijke omslag in het primaire proces. De focus lag tot nu toe op het beheer van fysieke, voornamelijk papieren bronnen. Maar

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord... 03. 2. Inleiding... 04. 3. Visie en missie... 05. 4. Doelen... 06

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord... 03. 2. Inleiding... 04. 3. Visie en missie... 05. 4. Doelen... 06 Inhoudsopgave 1. Voorwoord..................................... 03 2. Inleiding...................................... 04 3. Visie en missie................................... 05 4. Doelen......................................

Nadere informatie

Basisrapportage Marketing Laaglandmuseum

Basisrapportage Marketing Laaglandmuseum Basisrapportage Marketing Laaglandmuseum MuseumMondial MM 024-6632477 Pagina 2 van 34 Het nieuwe laaglandmuseum heeft de ambitie om haar financiële zelfstandigheid te vergroten, door te groeien in veelzijdigheid

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Net Werk. V r i j w i l l i g e r s h u l p. iets doen. voor een ander. als je iets doet

Jaarverslag 2008. Net Werk. V r i j w i l l i g e r s h u l p. iets doen. voor een ander. als je iets doet Net Werk V r i j w i l l i g e r s h u l p Zuid-Kennemerland Jaarverslag 2008 iets doen voor een ander als je iets doet voor een ander gaat het waaien in je binnenste dan voel je de kracht en moet je een

Nadere informatie

Activa 31.03.2014 31.03.2013. Materiële vaste activa 59.798 52.351

Activa 31.03.2014 31.03.2013. Materiële vaste activa 59.798 52.351 Jaarrekening VSO Nederland 2013 2014 1.1 Balans per 31 maart 2014 Activa 31.03.2014 31.03.2013 Vaste activa Materiële vaste activa 59.798 52.351 Vlottende activa Rekening-courant VSO International 11.989

Nadere informatie

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009.

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. April 2010 Directie Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2009 van Kinderopvang Uden e.o. B.V. Een jaar waar veel zaken in gang zijn gezet die deels in 2010

Nadere informatie

Glocal Prosperity Community

Glocal Prosperity Community Glocal Prosperity Community Jaaroverzicht 2014 en Jaarstukken 2015 Een winnaar is een dromer die niet opgeeft Voorwoord De eerste stappen zijn gezet. De transformatie is bijna rond. Wat brengt dit nieuwe

Nadere informatie

Verslag Raad van Toezicht 1. Directieverslag 4. Balans per 31 december 2013 12. Staat van baten en lasten over 2012-2013 13. Financiële positie 14

Verslag Raad van Toezicht 1. Directieverslag 4. Balans per 31 december 2013 12. Staat van baten en lasten over 2012-2013 13. Financiële positie 14 Jaarrekening september 2012 - december 2013 Stichting Stadsschouwburg en Philharmonie Haarlem INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag Verslag Raad van Toezicht 1 Directieverslag 4 Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

1.1. Algemeen... 4. 1.2. Programmering en prestaties... 5. 1.3. Bijdragen aan de schouwburg... 8. 1.4. Horeca en verhuur... 9

1.1. Algemeen... 4. 1.2. Programmering en prestaties... 5. 1.3. Bijdragen aan de schouwburg... 8. 1.4. Horeca en verhuur... 9 JAARVERSLAG 2014 Inhoud JAARVERSLAG... 3 1. DIRECTIEVERSLAG... 4 1.1. Algemeen... 4 1.2. Programmering en prestaties... 5 1.3. Bijdragen aan de schouwburg... 8 1.4. Horeca en verhuur... 9 1.5. Kaartverkoop

Nadere informatie

JAARSTUKKEN. Stichting

JAARSTUKKEN. Stichting JAARSTUKKEN Stichting Nieuwe Veste 2 Jaarstukken Stichting Nieuwe Veste > 3 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 4 1.1 Vestigingen en locaties 5 1.2 Bestuur 6 1.3 Raad van Toezicht 6 1.4 Ondernemingsraad

Nadere informatie

De toekomst begint nu

De toekomst begint nu De toekomst begint nu Meerjarennota Het Noordbrabants Museum 2014-2017 versie 1.0 definitief 1/35 Inhoud De toekomst begint nu... 1 Voorwoord - Het Noordbrabants Museum uit de steigers... 4 Terugblik op

Nadere informatie

Stichting Centrum voor CircusKunst 10 jaar projectplan

Stichting Centrum voor CircusKunst 10 jaar projectplan Stichting Centrum voor CircusKunst 10 jaar projectplan CircusKunst in 10 samenwerkingen Stichting Centrum voor CircusKunst bestaat 10 jaar en dat gaan we vieren. De stichting begon in 2005 met 2 groepen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. 1. MISSIE EN KOERS SKVR 1 1.1. Missie van SKVR 1 1.2. Positionering 1.3. De koers in het kort 1 1.4. SKVR als basisvoorziening 1

INHOUDSOPGAVE 1. 1. MISSIE EN KOERS SKVR 1 1.1. Missie van SKVR 1 1.2. Positionering 1.3. De koers in het kort 1 1.4. SKVR als basisvoorziening 1 JAARPLAN 2014 INHOUDSOPGAVE 1 1. MISSIE EN KOERS SKVR 1 1.1. Missie van SKVR 1 1.2. Positionering 1.3. De koers in het kort 1 1.4. SKVR als basisvoorziening 1 2. INHOUDELIJKE AMBITIES EN PROGRAMMALIJNEN

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Prago Avondschool Vestigingen in Amersfoort, Houten, Leidsche Rijn, Nieuwegein en Utrecht

Jaarverslag 2013. Stichting Prago Avondschool Vestigingen in Amersfoort, Houten, Leidsche Rijn, Nieuwegein en Utrecht Jaarverslag 2013 Stichting Prago Avondschool Vestigingen in Amersfoort, Houten, Leidsche Rijn, Nieuwegein en Utrecht Jaarrekening 2013 84658 / Stichting Prago, te Utrecht INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag:

Nadere informatie