1. F.T.J.M Backhuijs 16 augustus 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. F.T.J.M Backhuijs 16 augustus 2011"

Transcriptie

1 BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 1. F.T.J.M Backhuijs 16 augustus HBO 2011/10150 Onderwerp: Beslissing op bezwaar inzake aanwijzing kinderdagverblijf de Toverfluit. Het bezwaar van de Toverfluit tegen de aanwijzing met betrekking tot de beroepskrachten- kindratio wordt gegrond verklaard. Het vaststellen van een overtreding is niet op adequate wijze vastgesteld. Er is slechts administratief gecontroleerd en niet feitelijk. Daardoor is het niet met zekerheid vast te stellen, dat er een overtreding heeft plaatsgevonden. 1. Het bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond te verklaren; 2. Een proceskostenvergoeding toe te kennen ter hoogte van 874,-; 3. De bijgevoegde brief te verzenden aan de gemachtigde van de Toverfluit

2 2 2 HBO 2011/10146 Onderwerp: Beslissing op Bezwaar inzake handhaving Jos Scholman B.V. Structuurbaan 30 Het bezwaar van Stichting Overeind tegen het afwijzen van een verzoek om handhaving gericht tegen het gebruik van het achterterrein aan de Structuurbaan 30 door Jos Scholman B.V., wordt gegrond verklaard. Gelet op de beginselplicht om handhavend op te treden tegen overtredingen en het ontbreken van bijzondere omstandigheden, zal er handhavend worden opgetreden tegen het gebruik op het achterterrein in strijd met de agrarische bestemming. 1. Conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften het bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond te verklaren 2. Bijgevoegde brief te verzenden aan de bezwaarmaker. 3. Bijgevoegde handhavingsbeschikking te verzenden aan Jos Scholman BV. 2

3 3 2. B.J. Lubbinge 16 augustus P&P 2011/10145 Onderwerp: Constatering dat de Katholieke Bond voor Ouderen (KBO) zich niet meer vertegenwoordigd voelt door de Stichting COSBO. Het college van B&W heeft kennisgenomen van de constatering dat de KBO zich niet meer vertegenwoordigd voelt door de Stichting COSBO. Aan beide besturen is gevraagd toe te werken naar een adequate oplossing, zodat de COSBO weer namens alle drie de ouderenbonden kan functioneren. Indien dit niet tot stand kan komen, heeft dit wellicht gevolgen voor de subsidierelatie tussen de gemeente Nieuwegein en de stichting COSBO voor de komende jaren. - Kennisnemen van de constatering dat de KBO zich niet meer vertegenwoordigd voelt door de COSBO en de gevolgen voor de gemeentelijke subsidie voor de COSBO 2 DO 2011/10149 Onderwerp: Overeenkomst woningbouwplan Jutphasestraatweg 1a. Op het perceel Jutphasestraatweg 1a staat momenteel een woning. De eigenaar is voornemens deze te slopen en hier een nieuwe woning te realiseren. Het college heeft besloten hiermee in te stemmen en is bereid een overeenkomst te sluiten met de initiatiefnemer. Hierin is geregeld dat de kosten welke de gemeente maakt ten behoeve van het voorbereiden van het bouwplan, worden gedekt door de initiatiefnemer. 1. In principe medewerking verlenen aan de realisatie van een woning aan de Jutphasestraatweg 1a; 2. Besluiten af te zien van inspraak op grond van de inspraakverordening; 3. Instemmen met het ondertekenen van de anterieure overeenkomst Jutphasestraatweg 1a. 3

4 4 3 DO 2011/10155 Onderwerp: Opstarten procedure projectomgevingsvergunning (afwijken bestemmingsplan) voor het bouwplan nieuwbouw Richterslaan Ons Thuis : realiseren van 50 appartementen voor senioren en 24 woonzorgeenheden op de locatie Richterslaan Het college heeft ingestemd met het opstarten van een planologische procedure voor het bouwplan nieuwbouw Richterslaan Ons Thuis (realiseren van 50 appartementen voor senioren en 24 woonzorgeenheden). Dit bouwplan is in strijd met het geldende bestemmingsplan Jutphaas-Wijkersloot Het college had op basis van de inspraak besloten dat de ruimtelijke onderbouwing aangevuld moest worden met de inspraakreacties en de beantwoording daarop. Daarnaast moest ook de bezonningstudie toegevoegd worden. Mitros heeft een definitief ontwerp bouwplan en de aangepaste ruimtelijke onderbouwing aangeleverd. Het bouwplan met bijbehorende zal gedurende zes weken ter inzage worden gelegd, zodat iedereen in de gelegenheid wordt gesteld om zienswijzen in te dienen. 1. Instemmen met de aangepaste ruimtelijke onderbouwing. 2. Instemmen met het opstarten van de planologische procedure genoemd in artikel 2.12 van de Wabo, waarbij het definitief ontwerp bouwplan met bijbehorende (inclusief ruimtelijke onderbouwing) gedurende 6 weken ter inzage wordt gelegd ten behoeve van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure. 3. Besluiten geen exploitatieplan conform artikel 6.12 Wro vast te stellen omdat de kosten anderszins zijn verzekerd met de reeds gesloten anterieure overeenkomst. 4

5 5 4 RO 2011/9891 Onderwerp: Overeenkomst met MHCN en Stichting Kunstgras Rijnhuizen. De gemeente is overleg gestart met de hockeyvereniging MHCN en de Stichting Kunstgrasveld Rijnhuizen over een mogelijke verplaatsing op een termijn van 2 à 4 jaar. Hiervoor zijn een aantal locaties in beeld. Om de termijn van 2 à 4 jaar te kunnen overbruggen is het echter noodzakelijk om de toplagen van de huidige kunstgrasvelden op te knappen. De gemeente neemt de kosten van deze opknapbeurt voor zijn rekening. De afspraken hierover, alsmede de procedurele afspraken met betrekking tot de `zoektocht naar een nieuwe locatie zijn in een concept overeenkomst verwoord Instemmen met bijgevoegde concept overeenkomst met MHCN en Stichting Kunstgras Rijnhuizen 5

6 6 3. W. Kolff 16 augustus P&P 2011/10148 Onderwerp: Resultaten onderzoek van bureau Berenschot naar misstanden bij PAUW bedrijven. Het college heeft kennisgenomen van de conclusie van het onderzoek door bureau Berenschot dat er geen aanwijzingen zijn voor structurele misstanden en intimidatie bij Pauw Bedrijven. Uit het rapport van Berenschot valt te lezen dat PAUW een goed geleid en sociaal bedrijf is en dat er geen bijzondere reden tot zorg is ten aanzien van dit bedrijf. Het college vindt het wel van belang dat een goede invulling wordt gegeven aan de aandachtpunten uit het onderzoeksrapport door middel van een plan van aanpak en dat het Dagelijks Bestuur van Pauw bedrijven regelmatig rapporteert over de ontwikkelingen in het bedrijf en de organisatieveranderingen. - Met instemming kennis nemen van de conclusies uit het onderzoek van bureau Berenschot naar misstanden bij PAUW bedrijven. - Aan het Dagelijks Bestuur van PAUW bedrijven te kennen geven dat het college het wenselijk vindt dat een plan van aanpak wordt gemaakt ten aanzien van de aandachtspunten uit het onderzoek. - Het Dagelijks Bestuur van PAUW bedrijven verzoeken om regelmatig te rapporteren over de ontwikkelingen in het bedrijf en de organisatieveranderingen. - De raad informeren met bijgevoegde brief. Akkoord met voorstel m.d.v. dat het college kennis heeft genomen van de conclusies. 6

7 7 2 CJP 2011/10147 Onderwerp: Sollicitatieplicht en de begeleiding van politieke ambtsdragers. Sinds 2010 hebben politieke ambtsdragers die na aftreden een Appa-uitkering (Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers) ontvangen, sollicitatieplicht. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de begeleiding en eventuele outplacement en moeten voor de uitvoering van die verplichting een externe organisatie aanwijzen - een re-integratiebed rijf. Omdat Raet voor ons al de uitkeringen en de pensioenen van politieke ambtsdragers uitvoert, ligt het voor de hand deze taken te beleggen bij hen. Het college geeft met dit besluit een mandaat hiervoor aan de uitvoerder. De uitvoering van de sollicitatieplicht en de re-integratie beleggen bij de uitvoeringsorganisatie Raet. 7

8 8 5. H. Reusch 16 augustus P&P 2011/10152 Onderwerp: Jaar bibliotheekwerk 2010: Stichting Bibliotheek Nieuwegein 1. De jaarrekening en het jaarverslag 2010 van de SBN voor kennisgeving aan te nemen. 2. De structurele subsidie 2010 de Stichting Bibliotheek Nieuwegein conform vast te stellen op voor bibliotheekwerk. 3. De incidentele subsidie Opmaat naar het Stadshuis aan de Stichting Bibliotheek Nieuwegein vast te stellen op DO 2011/10103 Onderwerp: Bodemverontreiniging Lorentzbaan 1-12 : Na oplevering van de woonwerk-eenheden aan de Lorentzbaan 1-12 bleek de grond plaatselijk sterk verontreinigd. Een arbitragecommissie heeft geoordeeld dat de projectontwikkelaar vijf van de twaalf tuinen moet saneren, omdat de bodemkwaliteit hier niet voldoet aan hetgeen in het koopcontract is gesteld. Het college heeft besloten tot vrijwillige sanering van de zeven tuinen waarop geen saneringsplicht bij de projectontwikkelaar rust, mits uit een grondkeuring volgt dat sprake is van licht verontreinigde grond. Indien sprake is van ernstig verontreinigde grond wordt onderzocht welke financieringsmogelijkheden er zijn en neemt de gemeenteraad hierover een besluit. Het college kiest bij uitzondering voor vrijwillige sanering, wegens bijzondere omstandigheden. 1. Akkoord gaan met het uitvoeren van een grondkeuring voor de verontreinigde tuinen aan de Lorentzbaan, die niet gesaneerd worden door de projectontwikkelaar. De keuring wijst uit of sprake is van een partij licht verontreinigde grond. 2. Akkoord gaan met vrijwillige sanering van de zeven tuinen die niet door de projectontwikkelaar gesaneerd hoeven worden, mits de grondkeuring uitwijst dat sprake is van licht verontreinigde grond. 3. Kennis nemen van de mogelijkheid dat de grondkeuring uitwijst dat sprake is van ernstig verontreinigde grond. In dat geval wordt onderzocht welke financieringsmogelijkheden er zijn en zal een beslissing door de gemeenteraad worden genomen. 8

9 9 Representatiekalender Het college van de gemeente Nieuwegein heeft de komende twee weken de volgende representatieve of publieke activiteiten op de agenda staan. Opening Darttoernooi Tapperij t Kruikje 27-aug-11 Middag Backhuijs Herenstraat 2, Nieuwegein In volgauto op uitnodiging van Stijn Terlingen. Rabo Ronde van Midden- Nederland 28-aug-11 Nog niet bekend Backhuijs en V.d. Berg Parcours Felicitatie echtpaar Venus 60 jaar getrouwd. 29-aug Backhuijs Korenbloemstraat 11, 3434 EA Nieuwegein Uitreiking TROS gouden opsteker v.d. week en cheque aan vrijwilliger Nieuwegein ihkv Europees Jaar van Vrijwilliger. Burgemeester houdt welkomstwoord. Bekende NL reikt uit. 31-aug Backhuijs Raadszaal Ondertekening contract Autobar (koffieleverancier Stadshuis) 1-sep Backhuijs B&W-kamer Interview RTV9 2-sep Backhuijs Raadszaal Bijwonen FC4YOU Gala. Netwerkbijeenkomst FC Utrecht. 3-sep uur V.d. Berg Stadion Galgenwaard 9

Feitenonderzoek De Boonacker

Feitenonderzoek De Boonacker Feitenonderzoek De Boonacker Gemeente Purmerend Rapport 20 november 2013 drs. R.J. Morée MBA mr. J.M. Hoek MRE WO-1311-0294-mdp Inhoudsopgave 1. Een feitenonderzoek naar De Boonacker 1 1.1 Inleiding 1

Nadere informatie

[ONTWERP] OMGEVINGSVERGUNNING No. 2012-0004-OG01

[ONTWERP] OMGEVINGSVERGUNNING No. 2012-0004-OG01 Pagina 1 van 11 Burgemeester en Wethouders van Leiderdorp maken volgens artikel 3.12, van de Wet algemene (Wabo) bekend dat zij voornemens zijn om een omgevingsvergunning te verlenen voor de verbouwing

Nadere informatie

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal Stichting S&L Zorg T.a.v. D. van Randwijk Postbus 148 4700 AC Roosendaal NEDERLAND contactpersoon : Mevr. M. Bezemer (Aanw.op ma,di,do) Roosendaal : doorkiesnummer : (0165) 579875 (W20_vrl_OU) onderwerp

Nadere informatie

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan?

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Onderzoek naar hoe de gemeente Helmond aan de hand van in kaart gebrachte gevolgen van private kwaliteitsborging zo voorbereid mogelijk kan inspelen op het

Nadere informatie

O-13-01839 BESLUIT. Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen

O-13-01839 BESLUIT. Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen BESLUIT Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 21 maart 2013 van P. van Dommelen Landhorst

Nadere informatie

Besluitenlijst College van B&W

Besluitenlijst College van B&W Besluitenlijst College van B&W Gemeente Drimmelen 27/11/2012 Smits C. (Secretaris), aanwezig Kok G.L.C.M. de (Burgemeester), aanwezig Oomen A.J.G. (Wethouder), aanwezig Stoop P.J.W. (Wethouder), aanwezig

Nadere informatie

A /«Stuk itrefw.: X,;;V A fu;? Werkpr.. 7^

A /«Stuk itrefw.: X,;;V A fu;? Werkpr.. 7^ (ifmekntehellendoorn T OCA j&kesï/vng Brief aan de leden T.a.v. het college mo informaueeentruntte). (070) 373 8020 2 6 JUL 2011 A /«Stuk itrefw.: X,;;V A fu;? Werkpr.. 7^ Vy

Nadere informatie

Herzien of afwijken van het bestemmingsplan Informatieblad

Herzien of afwijken van het bestemmingsplan Informatieblad Als u bouw- of verbouwplannen hebt, krijgt u vaak te maken met het bestemmingsplan. In een bestemmingsplan is geregeld wat wel en niet is toegestaan in een gebied. Functies zoals wonen of bedrijvigheid

Nadere informatie

Bestemmingsplan Buitengebied, 3e herziening. Vastgesteld

Bestemmingsplan Buitengebied, 3e herziening. Vastgesteld Bestemmingsplan Buitengebied, 3e herziening Vastgesteld Moerdijk Buitengebied, 3 e herziening Bestemmingsplan identificatie planstatus identificatiecode: datum: status: NL.IMRO.1709.Buitengebied3eherz-0401

Nadere informatie

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel BIJLAGE 1 Sociaal statuut Waterschap Rijn en IJssel (1 januari 2014 tot 1 januari 2016) INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Algemeen 5 Artikel 1 Begripsbepalingen. 5 Artikel 2 Leeswijzer 7 Artikel 3

Nadere informatie

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie HOLLAND Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer 489015306 {DOS-2007-0015748) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

Notitie Beleidsregels Waalwijk magazijnverkopen Voorgesteld wordt. Publiekssamenvatting. Kerngegevens

Notitie Beleidsregels Waalwijk magazijnverkopen Voorgesteld wordt. Publiekssamenvatting. Kerngegevens Notitie Beleidsregels Waalwijk magazijnverkopen Voorgesteld wordt 1. De beleidsregels magazijnverkopen voorlopig vast te stellen. 2. Inspraak open te stellen gedurende 6 weken vanaf 1 januari 2014 en in

Nadere informatie

Reglement klachtrecht voor naastbetrokkenen Eleos

Reglement klachtrecht voor naastbetrokkenen Eleos Reglement klachtrecht voor naastbetrokkenen Eleos Datum vaststelling : 21 januari 2009 Datum invoering : Januari 2009 Van toepassing voor : heel Eleos Hiermee vervallen : niet van toepassing Eerstvolgende

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 788 Besluit van 18 november 2010 tot het stellen van nadere regels betreffende het vinden van passende arbeid voor gewezen politieke ambtsdragers

Nadere informatie

2. Het bestuur van het Groenbeheer Hoeksche Waard bestaat uit: - een algemeen bestuur;

2. Het bestuur van het Groenbeheer Hoeksche Waard bestaat uit: - een algemeen bestuur; - 1 - GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VOOR HET GROENBEHEER HOEKSCHE WAARD De Verenigde Vergadering, alsmede het college van dijkgraaf en heemraden van het waterschap Hollandse Delta en de raden en colleges

Nadere informatie

Reglement: Raad van Commissarissen ASR Nederland N.V. mei 2013

Reglement: Raad van Commissarissen ASR Nederland N.V. mei 2013 Reglement: Raad van Commissarissen ASR Nederland N.V. mei 2013 1 Inhoud Inleidend Artikel. Status en inhoud van de regels Raad van Commissarissen 1. Taak Raad van Commissarissen 2. Samenstelling Raad van

Nadere informatie

Bijlage I. Eindverslag inspraak en overleg Voorontwerp Bestemmingsplan Afvalstoffenverwerkingsbedrijf Putman, versie van mei 2010.

Bijlage I. Eindverslag inspraak en overleg Voorontwerp Bestemmingsplan Afvalstoffenverwerkingsbedrijf Putman, versie van mei 2010. Bijlage I. Eindverslag inspraak en overleg Voorontwerp Bestemmingsplan Afvalstoffenverwerkingsbedrijf Putman, versie van mei 2010. Samenvatting en beantwoording van de overleg- en inspraakreacties op het

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Parteon geldend vanaf januari 2012

Reglement Raad van Commissarissen Parteon geldend vanaf januari 2012 Reglement Raad van Commissarissen Parteon geldend vanaf januari 2012 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 23 juni 2015

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 23 juni 2015 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 23 juni 2015 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen vergadering

Nadere informatie

Milieueffectrapportage

Milieueffectrapportage Milieueffectrapportage «JM» 88 Milieueffectrapportage 88 Bestemmingsplan TU- Noord Delft Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 20 mei 2009, 200800791/1, (mrs. Slump, Simons-Vinckx en Van Sloten)

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Nijmegen Dukenburg - 10 (Uitvaartfaciliteit nabij Staddijk 20)" Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 Portefeuillehouder

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 11 DECEMBER 2007 Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer H. van Kooten, wethouder de heer J.A. Lavooi,

Nadere informatie

Voorbeeldreglement. personeelsvertegenwoordiging

Voorbeeldreglement. personeelsvertegenwoordiging Voorbeeldreglement personeelsvertegenwoordiging Inhoud 1. Inleiding 3 2. Artikelen voorbeeldreglement 4 3. Toelichting voorbeeldreglement 8 4. Artikelen uit de Wet op de ondernemingsraden 13 Voorbeeldreglement

Nadere informatie

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 28-2013. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 9 juli 2013. Saza 1. 813944 Onderhoud Hunze 243

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 28-2013. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 9 juli 2013. Saza 1. 813944 Onderhoud Hunze 243 enlijst B&W Smallingerland - week 28-2013 Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp 9 juli 2013 Saza 1. 813944 Onderhoud Hunze 243 Hunze 243 is in eigendom van de gemeente en wordt gebruikt als tijdelijke huisvesting

Nadere informatie

3. Inventarisatie inspraak bij de verschillende agendapunten. Aan de leden van de commissie Samenlevingszaken. Geachte mevrouw/heer,

3. Inventarisatie inspraak bij de verschillende agendapunten. Aan de leden van de commissie Samenlevingszaken. Geachte mevrouw/heer, Aan de leden van de commissie Samenlevingszaken datum 23 augustus 2006 verzonden bijlage(n) Div. uw brief van ons kenmerk contactpersoon onderwerp S/Sa/har Harry Roenhorst Vergadering Geachte mevrouw/heer,

Nadere informatie

Locatieontwikkelingsovereenkomst. Project 151. Realisatie MFC Moerdijk

Locatieontwikkelingsovereenkomst. Project 151. Realisatie MFC Moerdijk Locatieontwikkelingsovereenkomst Project 151. Realisatie MFC Moerdijk HOOFDSTUK I Artikel 1 Artikel 2 HOOFDSTUK II Artikel 3 HOOFDSTUK III Artikel 4 HOOFDSTUK IV Artikel 5 HOOFDSTUK V Artikel 6 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Het medezeggenschapsreglement HZ. Stichting HZ University of Applied Sciences

Het medezeggenschapsreglement HZ. Stichting HZ University of Applied Sciences Het medezeggenschapsreglement HZ Stichting HZ University of Applied Sciences Het college van bestuur van de Stichting HZ University of Applied Sciences; Gelet op het bepaalde in artikel 10.21 van de wet

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 27 augustus 2002, aanvang 20.00h

Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 27 augustus 2002, aanvang 20.00h NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd 270802 407 Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 27 augustus 2002, aanvang 20.00h Aanwezig: Voorzitter: Griffier:

Nadere informatie

MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1

MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders. Wet: de

Nadere informatie

De rol van de Nederlandse Internisten Vereniging bij mogelijk disfunctioneren

De rol van de Nederlandse Internisten Vereniging bij mogelijk disfunctioneren De rol van de Nederlandse Internisten Vereniging bij mogelijk disfunctioneren pagina 1 van 11 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Afbakening, reikwijdte en rol NIV... 3 3. Verantwoordelijkheid... 4 4. Commissie

Nadere informatie