VEFRS JBE GA JAARREKENING van STICHTING GROENLINKS IN DE EU INHOUD. pag. algemeen. balans staat van baten en lasten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEFRS JBE GA JAARREKENING 2012. van STICHTING GROENLINKS IN DE EU INHOUD. pag. algemeen. balans staat van baten en lasten"

Transcriptie

1 VEFRS JBE GA ADER =ISTR AT AD ;SE R S JAARREKENING 2012 van STICHTING GROENLINKS IN DE EU INHOUD pag. algemeen balans staat van baten en lasten 3 4 toelichtingen - grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 - toelichting op de balans 6 - toelichting op de staat van baten en lasten 10 - vergoedingen en kosten leden EP 11 - controleverklaring 12

2 Z 1-4,ERS BENGA ADMINISTRAT1E, ael ST 1,JGADV SEURS Kromme Nieuwegracht HC Utrecht T F E KENMERK 331/rw/sg Aan het bestuur van de Stichting GroenLinks in de EU en de delegatieleden van GroenLinks Europees Parlement Oudegracht PK Utrecht 20 november 2013 ALGEMEEN Geacht bestuur, geachte delegatieleden, Hierbij doe ik u het rapport inzake de jaarrekening 2012 toekomen. OPDRACHT Op basis van de door u verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Er is geen aanleiding tot het maken van bijzondere opmerkingen. BEDRIJFSGEGEVENS Rechtsvorm Stichting. Oprichting : Akte van oprichting 11 december 1991, laatste statutenwijziging 18 september Namens het bestuur Handelsregister Belastingen Boekjaar L.H.L. van Hooijdonk (voorzitter); E.M. Boer (penningmeester); T. Bokhoven (secretaris). Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland. Het dossiernummer is : De stichting valt onder de belastingdienst Utrecht-Gooi/kantoor Utrecht. Het fiscaalnummer is Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar, Stichting Groen nks in de EU, pagina 1

3 ZWEERS JI3F GA ADMINIS TR A T1E, S'EL A. STI. NGA DV1SEUR S RESU LTAAT In het boekjaar 2012 is een overschot behaald van (2011: overschot ). Vanzel sprekend blijf ik bereid dit rapport nader toe te lich en. Met vriendelijke groeten, ZWEERS WIJBENGA BV Rob Wijbenga Stichting GroenLinks in de EU, pagina 2

4 EERS ALAN AC11VA PASSIVA vlottende activa eigen ver o en vordenn en nog te ontvangen bedragen dividendbelasting vooruitbetaalde bedragen personeelsreserve algemene reserve overige beste srese es kortlopende schulden effecten ovenge schulden en ove opende passiva I quide middelen otaal activa o aaf passiva 217, Stichting GroenLinks in de EU, pagina 3

5 EERS JBE GA ADM T.,41 STR ATIE, B A ND A DV EUR S T VAN BATEN EN LASTEN baten saldo vergoedingen EP-leden rente mutatie beleggingen totaal baten lasten activiteiten delegatie salariskosten medewerkers kosten medewerkers bureaukosten automatisering en apparatuur bestuur en administratie symposium en publiciteit rente mutatie beleggingen bijzondere lasten totaal lasten resultaat resultaatverdeling toevoeging personeelsreserve toevoeging overige bestemingsreserve onttrekking algemene reserve toevoeging algemene reserve Stichting GroenLinks in de EU, pagina 4

6 Z FERS JBE GA AD NIS"FR A 1E' BEL AS T INSA DV 1S GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING waarderingsgrondslagen Alle activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij hieronder anders is vermeld. vorderingen Indien noodzakelijk is er een voorziening wegens vermoedelijke oninbaarheid opgenomen. effecten De effecten zijn gewaardeerd tegen de beurswaarde ultimo boekjaar. resultaatbepalinq De resultaten op de geleverde prestaties worden verantwoord in het jaar waarin ze gerealiseerd zijn; verliezen en kosten worden verantwoord zodra deze voorzienbaar zijn. Stichting GroenLinks in de EU, pagina 5

7 EERS JBE GA ADMNISTRAIIE. EL ST!NGADVISEURS TOELICHTING OP DE BALANS (activa) nog te ontvangen bedragen rekening-courant derde betaler te verrekenen met EP-leden te verrekenen met medewerkers nog te ontvangen bijdrage Europees Parlement te ontvangen rente overige vorderingen dividendbelasting te ontvangen dividendbelasting 2012 te ontvangen dividendbelasting 2011 te ontvangen dividendbelasting a vooruitbetaalde bedragen vooruitbetaaide kosten effecten balanswaarde begin boekjaar bij: dividend positief koersresultaat af: negatief koersresultaat balanswaarde einde boekjaar , Dit betreft de waarde van de effecten van ASN mixfonds. Stichting GroenLinks in de EU, pagina 6

8 ERS IJBENGA ADMiN1 5 TS A fie SELASTINGADV SEUR S TOELICHTING OP DE BALANS (a 'va) liquide middelen ING Bank zakelijke rekening ING Bank zakelijke spaarrekening ASN Bank spaarrekening ASN Bank spaarrekening ING Bank Belgische rekening kas Stichting GroenLinks in de EU, pagina 7

9 ZWEERS JBE GA ADM[1STRATIE'BELAS gngadviseurs TOELICHTING OP DE BALANS (passiva) personeelsreserve stand begin boekjaar bij: resultaatverdeling stand einde boekjaar Dit betreft een bestemmingsfonds ten behoeve van toekomstige personeelsuitgaven, voornamelijk met betrekking tot afvloeiing en outplacement aan het einde van de contractperiode. algemene reserve stand begin boekjaar bij: resultaatverdeling af: resultaatverdeling stand einde boekjaar overige bestemmingsreserves stand begin boekjaar bij: toevoeging overige bestemmingsreserve stand einde boekjaar Dit betreft een bestemmingsreserve ten behoeve van toekomstige afscheidssymposium en overige calamiteiten. Stichting GroenLinks in de EU, pagina 8

10 EERS ADMiNtSTRATIE,-BELA TINGADVISEURS TOELICHTING OP DE BALANS passiva) overige schulden en overlopende passiva accountant administratie nog te betalen activiteit delegatie "Politieke monitors" nog te betalen declaraties personeel nog te betalen declaraties bezoekers nog te betalen computerkosten nog te betalen bankrente en -kosten nog te betalen telecommunicatie overige Stichting GroenLinks in de EU, pagina 9

11 Zvy E R S ADMINISTRA.T1E.BE IJBENGA ASTINGADV.[SEURS TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN salariskosten medewerkers sociale lasten pensioenpremie werkgever wervingskosten kosten Hulp der Patroons kosten medewerkers reiskosten huur- en hotelkosten dagvergoedingen communicatie en kantoorbenodigdheden literatuur scholing retra ite diverse kosten bijzondere lasten afboeking vorderingen divers Stichting GroenLinks in de EU, pagina 10

12 VER OED NGEN EN KO EN LEDEN-EP Totaal Cornelissen Eickhout Sargentini vergoedingen algemene vergoeding vergoeding reiskosten dagvergoedingen vergoeding delegatiebezoek otaal vergoedin en edeclareerde kosten eiskos en parlement e k verblij skosten huisvesting telecom rnunicatie coaching i e atuur computerappa a uu kinderopvang diversen totaal ko ten naar stichting Stichting GroenLinks in de EU, pagina ii

13 ZWEERS ADMiNISTRATIE, JB INGA BELASTINGADVISEURS CONTROLEVERKLARING Stichting GroenLinks in de EU, pagina 12

Balans per 31 december 2013

Balans per 31 december 2013 Stichting Kinderoncologisch Centrum Rotterdam, Rotterdam Pagina 1 Balans per 31 december 2013 Activa Vaste activa Financiele vaste activa Effecters 1 930.432 5.516.368 Vlottende activa Vorderingen Belastingen

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave Jaarrekening te Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2012 2 2. Staat van baten en lasten over 2012 3 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 4. Toelichting op de balans per

Nadere informatie

STICHTING UBUNTU TALENT ORGANISATION TE AMSTERDAM. Jaarrekening 2014

STICHTING UBUNTU TALENT ORGANISATION TE AMSTERDAM. Jaarrekening 2014 STICHTING UBUNTU TALENT ORGANISATION TE AMSTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 2014 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Activa 31.03.2014 31.03.2013. Materiële vaste activa 59.798 52.351

Activa 31.03.2014 31.03.2013. Materiële vaste activa 59.798 52.351 Jaarrekening VSO Nederland 2013 2014 1.1 Balans per 31 maart 2014 Activa 31.03.2014 31.03.2013 Vaste activa Materiële vaste activa 59.798 52.351 Vlottende activa Rekening-courant VSO International 11.989

Nadere informatie

Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013

Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013 Rosmalen JAARREKENING 2013 hulshof kroonen & groen Inhoudsopgave ACCOUNTANTSRAPPORT Pagina Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 BESTUURSVERSLAG 5 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 7 Staat van baten

Nadere informatie

St. Lokale Omroep Hengelo. gevestigd te Hengelo. Jaarrekening 2013

St. Lokale Omroep Hengelo. gevestigd te Hengelo. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 06088978 Datum: Opgesteld door: 12 februari 2014 Paul Temmink Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Stichting Voor en Door Kunstenaars te Laren. Jaarrekening 2012

Stichting Voor en Door Kunstenaars te Laren. Jaarrekening 2012 te Laren Jaarrekening 2012 INHOUD 1. ALGEMEEN Pagina 2. JAARREKENING 2012 2.1 Balans per 31 december 2012 4 2.2 Resultatenrekening over 2012 5 2.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 6 2.4

Nadere informatie

Venlo Partners. Financieel rapport 2013

Venlo Partners. Financieel rapport 2013 Venlo Partners Financieel rapport 2013 INHOUDSOPGAVE Samenstellingsverklaring 2 Balans per 31 december 3 Staat van baten en lasten 4 Toelichting op de balans 5 Toelichting op staat van baten en lasten

Nadere informatie

Balans per 31 december 2012

Balans per 31 december 2012 Balans per 31 december 2012 Vaste activa Toelichting 31 december 2012 Materiële vaste activa 1 204.983 Vlottende activa Voorraden 2 7.510 Vorderingen 3 37.128 Liquide middelen 379.976 629.597 Toelichting

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. Stichting Joyce Tol Fonds Nieuwkoop

JAARREKENING 2013. Stichting Joyce Tol Fonds Nieuwkoop JAARREKENING 2013 Stichting Joyce Tol Fonds Nieuwkoop INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMENE BESCHOUWINGEN Opdracht Algemeen FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 1 Rekening van baten

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014. Stichting Mr. Roelsefonds Hofzicht 48 2181 AH HILLEGOM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014. Stichting Mr. Roelsefonds Hofzicht 48 2181 AH HILLEGOM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014 Stichting Mr. Roelsefonds Hofzicht 48 2181 AH HILLEGOM INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Beoordelingsverklaring 3 3 Algemeen 4 BESTUURSVERSLAG

Nadere informatie

Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs Jaarrekening 2014

Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs Jaarrekening 2014 Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs Jaarrekening 2014 concept Inhoudsopgave Verslag van de penningmeester 3 Jaarrekening 2014 Balans op 31 december 2014 4 Exploitatierekening over 2014 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarrekening 2011. Stichting Sociaal Fonds Taxi

Jaarrekening 2011. Stichting Sociaal Fonds Taxi Jaarrekening 2011 Stichting Sociaal Fonds Taxi 1 BALANS (NA RESULTAATBESTEMMING) PER 31 DECEMBER 2011 (in eenheden van duizend euro) ACTIVA 31-12-2011 31-12-2010 Materiële vaste activa 1.026 959 Beleggingen

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG. Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam

FINANCIEEL JAARVERSLAG. Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam FINANCIEEL JAARVERSLAG Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam Rapport betreffende financieel jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2 Statutaire naam 2 Doelstelling 2 Samenstelling bestuur

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2014 2 4 Jaarrekening 2014 4 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Verslag 2014 Stichting Alpha-cursus Nederland Driebergen Stichting Alpha-cursus Nederland te Driebergen

Verslag 2014 Stichting Alpha-cursus Nederland Driebergen Stichting Alpha-cursus Nederland te Driebergen te Verslag inzake jaarstukken 2014 7 mei 2015 1 INHOUDSOPGAVE Pagina VERSLAG 2014 1 Algemeen 4 2 Medewerkers 5 3 Jaarverslag 5 4 Resultaatvergelijking 6 FINANCIEEL VERSLAG 2014 Jaarrekening 1 Balans per

Nadere informatie

VERENIGING BUSINESS TO BUSINESS ADO DEN HAAG TE DEN HAAG JAARREKENING 2013/2014

VERENIGING BUSINESS TO BUSINESS ADO DEN HAAG TE DEN HAAG JAARREKENING 2013/2014 TE JAARREKENING 2013/2014 1 BALANS PER 30 JUNI 2014 ACTIVA 30 juni 2014 30 juni 2013 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Debiteuren 1.227 2.303 1 Belastingen 2.307 4.027 1 Overige vorderingen en overlopende activa

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave:

Jaarrekening 2014. Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave: Jaarrekening 2014 Stichting Open Mind Amsterdam Inhoudsopgave: 1. Balans per 31 december 2014 2. Staat van baten en lasten over 2014 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4. Toelichting op

Nadere informatie

Stichting Martini Paviljoen

Stichting Martini Paviljoen Stichting Martini Paviljoen Stichting Martini Paviljoen (voorheen: Stichting Vrienden van het Martini Ziekenhuis) Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling

Nadere informatie

Ouder-/ Verwantenvereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht

Ouder-/ Verwantenvereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht Ouder-/ Verwantenvereniging Sliedrecht JAARREKENING 2014 ouder-verwantenvereniqlnq Z Zorg- en dienstverlening... Inhoud Jaarrekening Balans per 3 1 december 2014 Baten en Lasten over 2014 Toelichting op

Nadere informatie

RAPPORT BETREFT. Stichting Museumnacht Amsterdam Piet Heinkade 5 1019 BR Amsterdam. Rapport inzake jaarstukken 2013

RAPPORT BETREFT. Stichting Museumnacht Amsterdam Piet Heinkade 5 1019 BR Amsterdam. Rapport inzake jaarstukken 2013 RAPPORT Stichting Museumnacht Piet Heinkade 5 1019 BR BETREFT Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Museumnacht Voorblad 0 Inhoud Jaarrapport 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Jaarrekening 5 Balans

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010/2011 VCN King Software te Capelle aan den IJssel

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010/2011 VCN King Software te Capelle aan den IJssel FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010/2011 VCN King Software te Capelle aan den IJssel FINANCIEEL JAARVERSLAG Bestuursverslag Beste leden, Wij presenteren u het financieel verslag over het seizoen 2010-2011. Er

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Wij hebben het genoegen u hierbij het financieel verslag over 2012 van uw stichting aan te bieden.

Wij hebben het genoegen u hierbij het financieel verslag over 2012 van uw stichting aan te bieden. JAARREKENING 2012 Stichting Alert Postbus 16122 2301 CG Leiden Zevenbergen, 30 april 2014 Kenmerk: 136690 Behandeld door: A.J.P. van der Sanden Geacht bestuur, Wij hebben het genoegen u hierbij het financieel

Nadere informatie

ASBESTSLACHTOFFERS VERENIGING NEDERLAND

ASBESTSLACHTOFFERS VERENIGING NEDERLAND Asbestslachtoffers Vereniging Nederland T.a.v. mevr. C. Zonruiter Ebenhaezerstraat 82b 3083 RS ROTTERDAM Heerlen, 12 februari 2015 Dossier: 2014525 ASBESTSLACHTOFFERS VERENIGING NEDERLAND JAARRAPPORT 2014

Nadere informatie

Zeist, 28 januari 2013. Stichting Zeister Muziekdagen jaarrekening 2012

Zeist, 28 januari 2013. Stichting Zeister Muziekdagen jaarrekening 2012 Zeist, 28 januari 2013 Stichting Zeister Muziekdagen jaarrekening 2012 Inhoud Bestuur 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 Staat van baten en lasten 2012 Toelichting op balans en staat van baten

Nadere informatie

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting Infine Voorbeeldrapport T.a.v. de directie Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE Tussentijds Rapport over de periode 1 januari 2014 t/m 30 september 2014 Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met

Nadere informatie

Aan het Bestuur van de Stichting Signaal Hond Achter de Brinken 6B 9462 RH GASSELTE. Geachte Dames en Heren van het Bestuur,

Aan het Bestuur van de Stichting Signaal Hond Achter de Brinken 6B 9462 RH GASSELTE. Geachte Dames en Heren van het Bestuur, Aan het Bestuur van de Stichting Signaal Hond Achter de Brinken 6B 9462 RH GASSELTE Ref:: JL/MA 09-Mar-12 Geachte Dames en Heren van het Bestuur, Ingevolge uw opdracht hebben wij aan de hand van de door

Nadere informatie