Sociaal Plan BEZT. Sociaal Plan BEZT. Bartholomeus Gasthuis. Vecht en IJssel (Ewoud, Zuylenstede, Transwijk) Versie: 2.0. Versie 2.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal Plan BEZT. Sociaal Plan BEZT. Bartholomeus Gasthuis. Vecht en IJssel (Ewoud, Zuylenstede, Transwijk) Versie: 2.0. Versie 2."

Transcriptie

1 Sociaal Plan BEZT Bartholomeus Gasthuis Vecht en IJssel (Ewoud, Zuylenstede, Transwijk) Versie: 2.0 Versie 2.0 1

2 Inhoudsopgave Inleiding Begrippenkader Doel Algemene bepalingen Afspraken Organisatiestructuur en formatieplaatsenplan Procedure Mobiliteitsbevorderende maatregelen AdviesCommissie Sociale Begeleiding Versie 2.0 2

3 Overeenkomst Werkgevers: Stichting Bartholomeus Gasthuis, Utrecht Stichting Vecht en IJssel, Utrecht 1 sinds 2002 samenwerkend, en Werknemersorganisaties: AVBAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer NU 91, gevestigd te Utrecht FBZ CNV Publieke Zaak komen het navolgende Sociaal Plan overeen: Datum: 30 augustus 2011 Ondertekening werkgevers: Stichting Bartholomeus Gasthuis, Utrecht Mw W. van Egdom, MBA bestuurder / algemeen directeur Stichting Vecht en IJssel, Utrecht W.J. Nicolaas bestuurder / algemeen directeur.... Ondertekening werknemersorganisaties: ABVAKABO FNV J. Wagenaar, bestuurder.... NU 91 Mw. Y. Hylkema, districtsmedewerker.. FBZ Mw. Mr. L. de Groot, juridisch stafmedewerker... CNV Publieke Zaak Mw. K. Kasper, bestuurder. 1 Stichting Vecht en IJssel bestaat uit drie woonzorgcentra (locatie Ewoud in IJsselstein; locatie Transwijk en Zuylenstede in Utrecht) en een Centraal Bureau (Utrecht).Aan een nieuwe locatie (Zuilen) wordt gebouwd. Versie 2.0 3

4 Inleiding Organisatieveranderingen zullen noodzakelijk zijn als gevolg van overheidsbeleid en veranderingen in de sector. De overheid streeft er naar om cliënten langer zelfstandig te laten wonen en past haar beleid en financiering daar op aan. Cliënten stellen andere eisen dan vroeger aan dienstverlening m.b.t. wonen, welzijn en zorg. Zorgorganisaties werken in toenemende mate vraaggericht en op basis van kwaliteit en prestatiemetingen. Financiële middelen zijn beperkt en zorgorganisaties moeten keuzes maken en zich profileren om aan de wens van de cliënt te kunnen voldoen. In dit kader is het van belang om medewerkers te boeien en binden en op basis van een sociaal HRM-beleid mogelijkheden te bieden om zichzelf te ontwikkelen en daarmee een bijdrage te kunnen leveren aan de veranderingen in de organisatie. De kernwaarden van betrokken organisaties (respect, betrouwbaarheid, professionaliteit, betrokkenheid, gastvrijheid en kwaliteitsgericht) zijn ook van toepassing op medewerkers. Dit Sociaal Plan is tot stand gekomen in het overleg van betrokken werkgevers en werknemersorganisaties. Het Plan richt zich op het opvangen van rechtspositionele gevolgen voor de medewerkers als gevolg van reorganisatie(s) en beoogt medewerkers duidelijkheid te geven over processen en consequenties. 1. Begrippenkader Werkgever Stichting Bartholomeus Gasthuis, Utrecht Stichting Vecht en IJssel, Utrecht Medewerker Elke persoon die een arbeidsovereenkomst heeft met een van de werkgevers Reorganisatie Een verandering in de organisatie met rechtspositionele gevolgen voor één of meer medewerkers als gevolg van een besluit door de Raad van Bestuur Functie Een geheel van taken / verantwoordelijkheden / bevoegdheden, uitgevoerd door de medewerker Dezelfde functie Een functie die voorkomt in het nieuwe formatieplaatsenplan en die wat betreft taakinhoud vrijwel overeenkomt met en van gelijk niveau is als de functie die de medewerker had voor de reorganisatie Gelijkwaardige functie Een functie die qua opleiding, niveau, arbeidstijd, ervaring, taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en salaris past bij de medewerker. Versie 2.0 4

5 Passende functie Nieuwe functie Geschikte functie Overbruggingsfunctie Boventallig Formatieplaatsenplan Anciënniteit Plaatsingsprocedure Een functie die qua opleiding, niveau, arbeidstijd, ervaring, taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden bij de medewerker past of een functie waarvan de medewerker binnen 12 maanden kan voldoen aan de functie-eisen. De functiewaarde wijkt daarbij maximaal 1 functiegroep af. Een functie die voorkomt in het nieuwe formatieplaatsenplan, die niet voorkwam in het oude formatieplaatsenplan, voortvloeit uit de organisatiestructuur na de reorganisatie en die gezien de vereiste opleiding/opleidingsniveau, vereiste ervaring, competenties, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden wezenlijk anders is dan functies van voor de reorganisatie. Een functie dan wel werk anders dan genoemde soorten functies, die medewerker bereid is te aanvaarden. Een functie die niet voor komt in het nieuwe formatieplaatsenplan, tijdelijk ter overbrugging is gecreëerd en aan de medewerker wordt aangeboden om aan het arbeidsproces te kunnen blijven deelnemen. Gedurende de periode van tijdelijke plaatsing in een overbruggingsfunctie is er geen wijziging in de oorspronkelijke arbeidsvoorwaarden. Boventallig is de medewerker van wie de functie is komen te vervallen, dan wel komt te vervallen en aan wie geen gelijkwaardige of passende functie kan worden aangeboden. Een indicatief kwalitatief en kwantitatief (FTE s) overzicht van functies na reorganisatie, inclusief functiebeschrijvingen en FWG-niveau. Het aantal volle jaren dat een medewerker tezamen, met een maximale onderbreking van 6 maanden, in dienst is bij de werkgever. De onderbreking wordt niet meegenomen in de anciënniteitberekening. De procedure voor de gang van zaken bij het benoemen van medewerkers in een functie binnen het nieuwe formatieplaatsenplan, beschreven in hoofdstuk 6. De functie kan dezelfde, een nieuwe, een gelijkwaardige, een geschikte Versie 2.0 5

6 Herplaatsing Overplaatsing Definitieve plaatsing Begeleidingscommissie of een passende functie zijn. Het tewerkgesteld worden in dezelfde functie op dezelfde werkplek of locatie. Het tewerkgesteld worden in een nieuwe, een gelijkwaardige of een passende functie op dezelfde of een andere werkplek of het tewerkgesteld worden in dezelfde functie op een andere werkplek. Het afgerond zijn van de plaatsingsprocedure voor een individuele medewerker. De AdviesCommissie Sociale Begeleiding zoals beschreven in hoofdstuk 7 van dit Sociaal Plan. 2. Doel Het doel van het Sociaal Plan is om eventuele rechtspositionele gevolgen voor een of meer medewerkers die voortvloeien uit een reorganisatie, zoveel mogelijk op te vangen. De maatregelen die in dit Plan worden beschreven zijn een aanvulling op de CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg. 3. Algemene bepalingen a. Het Sociaal Plan is van toepassing op alle medewerkers die een arbeidsovereenkomst hebben met een van de betrokken werkgevers. b. Medewerkers, ondernemingsraden, werkgevers en werknemersorganisaties hebben recht op alle voor hen relevante informatie. c. Medewerkers op wie het Sociaal Plan van toepassing is, ontvangen een exemplaar. Overige medewerkers kunnen een exemplaar opvragen. d. Alle betrokkenen zijn verplicht om naar redelijkheid en billijkheid mee te werken aan de uitvoering van dit Sociaal Plan. e. Dit Sociaal Plan is een voortzetting van een eerdere versie met een looptijd van 1 mei 2008 tot 1 mei Dit nieuwe Sociaal Plan treedt in werking op 1 mei 2011 en wordt afgesloten voor de periode van 3 jaar tot 1 mei Uiterlijk een half jaar voordat deze termijn verstrijkt wordt het Sociaal Plan met betrokken partijen geëvalueerd en worden afspraken gemaakt over verlenging. Indien werknemersorganisaties niet tijdig een uitnodiging ontvangen voor overleg, wordt de geldigheidsduur van het Sociaal Plan geacht stilzwijgend telkens voor een jaar te zijn verlengd. f. Indien zich, naar het gezamenlijk oordeel van partijen, onvoorziene omstandigheden voordoen waardoor van de werkgever in alle redelijkheid niet verlangd kan worden zich aan het Sociaal Plan te houden, treden partijen bij dit Sociaal Plan binnen één maand na melding van de onvoorziene omstandigheden in overleg teneinde te komen tot een eventuele wijziging van het bestaande Sociaal Plan dan wel tot de opstelling van een nieuw Sociaal Plan. g. Interpretatie van dit Sociaal Plan is voorbehouden aan partijen bij dit plan. h. In geval van outsourcing is de werkgever verplicht om in overleg te treden met werknemersorganisaties, om samen met de externe organisatie die het bedrijfsonderdeel over gaat nemen - tot overeenstemming te komen over de Versie 2.0 6

7 voorwaarden waaronder medewerkers worden overgenomen door een nieuwe organisatie. 4. Afspraken a. Tijdens de looptijd van het Sociaal Plan zullen als gevolg van reorganisaties geen gedwongen ontslagen plaatsvinden, tenzij er sprake is van een situatie als omschreven in de artikel 6 lid d.4. b. In alle gevallen waarin de toepassing van dit Sociaal Plan zou leiden tot onbillijke dan wel niet bedoelde situaties voor een individuele medewerker, zal de werkgever, na raadpleging van de Advies Commissie Sociale Begeleiding, in een voor de medewerker gunstige zin van het plan afwijken. (hardheidsclausule) c. De werkgever streeft er naar medewerkers zodanig in te zetten dat capaciteiten en competenties optimaal tot hun recht komen. d. Extra zorgvuldig zal worden omgegaan met medewerkers in kwetsbare situaties. De werkgever zal specifiek aandacht besteden aan oudere medewerkers en zich daarbij richten op het optimaal aanpassen van functies, werkplek en arbeidstijden. Er kan een situatie ontstaan dat de medewerker niet verwijtbaar niet inpasbaar is in de nieuwe situatie na reorganisatie. Werkgever en medewerker kunnen dan op basis van maatwerk tot een oplossing komen. e. Uitgaande van de continuïteit van zorgverlening en bedrijfsvoering zal een voortdurende afweging plaatsvinden van sociale, economische en organisatorische factoren. f. Herplaatsing en overplaatsing vindt primair plaats in de organisatie waarin de medewerker werkzaam is. Als dat niet lukt, worden de mogelijkheden onderzocht binnen de andere betrokken organisatie bij dit Sociaal Plan. Pas als dat ook niet lukt, is worden mogelijkheden voor externe herplaatsing bekeken. g. Indien nodig of gewenst worden medewerkers gesteund en begeleid bij het vinden van passende vervangende werkgelegenheid en wordt hulp geboden bij sollicitaties. h. De betrokken werkgevers zullen een vaste medewerker / functionaris (intern of extern), te benoemen door de vakorganisaties, voor gemiddeld 4 uren per 200 FTE (naar rato per organisatie toe te passen) per week ter beschikking stellen en vrijstellen als aanspreekpunt voor vragen van medewerkers van de betrokken organisaties ten aanzien van een reorganisatie als bedoeld in dit Sociaal Plan. i. Indien tijdens de looptijd van het Sociaal Plan vacatures ontstaan, wordt in de vervulling daarvan met in acht name van het onderstaande voorzien, waarbij allereerst medewerkers die in de eigen organisatie betrokken zijn bij een reorganisatie worden geplaatst. - voorkeur voor medewerkers die hun functie of arbeidsplaats verliezen of in een overbruggingsfunctie zitten, mits zij aan de functie-eisen kunnen voldoen; - indien meerdere van deze medewerkers belangstelling hebben en geschikt zijn, geldt het anciënniteitprincipe; - vervolgens aan medewerkers die herplaatst zijn, maar waarvan de herplaatsing niet succesvol is gebleken; - vervolgens aan medewerkers die intern wensen over te stappen; Versie 2.0 7

8 - vervolgens aan medewerkers uit een andere betrokken organisatie, die hun functie of arbeidsplaats verliezen; - vervolgens aan overige belangstellende medewerkers uit de andere betrokken organisaties; - pas daarna wordt de werving extern gericht. 5. Organisatiestructuur en Formatieplaatsenplan a. De bestaande en toekomstige organisatiestructuur (na reorganisatie) per organisatie, worden door betrokken werkgevers aan werknemersorganisaties en ondernemingsraden verstrekt. b. Het bijbehorende formatieplaatsenoverzicht en een formatieplaatsenplan op basis van de structuur na de reorganisatie worden eveneens aan werknemersorganisaties en ondernemingsraden verstrekt. c. Het formatieplaatsenplan bevat een kwantitatieve en kwalitatieve beschrijving van de personele bezetting in de nieuwe situatie. d. In het formatieplaatsenplan wordt aangegeven of er mogelijkheden zijn voor overplaatsing, of er gelijkwaardige, passende andere functies zijn binnen de organisatie, dan wel of er sprake is van boventalligheid. 6. Procedure a. Inventarisatie van wensen en mogelijkheden. 1. Medewerkers van wie de functie vervalt of wijzigt ontvangen hierover na besluitvorming zo spoedig mogelijk bericht. In een zo vroeg mogelijk stadium vindt vervolgens overleg plaats met individuele medewerkers, met het doel consequenties voor de medewerker te bespreken en tot een zo groot mogelijke overeenstemming te komen over de oplossingsrichting, met inachtneming van de bepalingen in dit Sociaal Plan. 2. Medewerkers van wie de functie vervalt of wijzigt, worden uitgenodigd voor een gesprek met de leidinggevende en de personeelsadviseur. Wensen en mogelijkheden van organisatie en medewerker worden tijdens dit gesprek geïnventariseerd. Voor elke medewerker wordt een individueel plan gemaakt. 3. In principe worden alle medewerkers met een contract voor onbepaalde tijd van wie de functie vervalt of wijzigt, herplaatst. b. Aanbod voor een functie. 1. Na het gesprek van een individuele medewerker met de leidinggevende en HRM-adviseur, waarin wederzijdse wensen en mogelijkheden in kaart worden gebracht, doet de organisatie binnen 4 weken een aanbod aan de medewerker. Dit aanbod wordt gedaan in een vervolggesprek, waarbij wordt aangegeven wat de redenen zijn voor het aanbod. Tevens worden de mogelijke consequenties (inhoud functie, werkplek, inschaling) besproken. Overleg wordt gevoerd over scholing, begeleiding en evaluatiemomenten. Hetgeen in het gesprek is besproken cq afgesproken, wordt vervolgens binnen 2 weken schriftelijk vastgelegd. 2. Er wordt naar gestreefd om een aanbod te doen zodanig dat de functie zoveel mogelijk in overeenstemming is met ambitie, persoonlijke kwaliteiten en capaciteiten van de betrokken medewerker. Uitgangspunt is dat een Versie 2.0 8

9 medewerker geschikt is of binnen redelijke tijd (maximaal een jaar) geschikt te maken is voor een functie. 3. Een aanbod kan bestaan uit dezelfde (andere werkplek / team) of een gelijkwaardige functie (qua opleiding / niveau / FWG-indeling), een passende functie (een hogere functie of een lagere functie, maximaal 1 functiegroep lager), een geschikte functie (anders, maar acceptabel voor de medewerker), een nieuwe functie (nieuw na reorganisatie) of een tijdelijke overbruggingsfunctie. 4. Een medewerker is verplicht om in alle redelijkheid mee te werken aan plaatsing in een andere functie, evenals het eventueel daarvoor volgen van om- her- of bijscholing. De kosten van deze scholing (tijd / geld) komen voor rekening van de werkgever. 5. Indien de medewerker het aanbod accepteert, wordt de definitieve plaatsing schriftelijk vastgelegd. c. Geen functie gevonden 1. Indien geen functie kan worden aangeboden, wordt de medewerker boventallig verklaard vanaf een in overleg te bepalen datum. Gedurende de periode van boventalligheid zoeken organisatie en medewerker allebei naar mogelijk alternatieven binnen of buiten de organisatie. Een extern (mobiliteits)bureau kan worden ingeschakeld voor ondersteuning. Gedurende deze periode dient de medewerker zich beschikbaar te houden voor alternatieve werkzaamheden binnen de eigen organisatie of die van de samenwerkingspartner. Het dienstverband blijft bestaan. Binnen werktijd wordt gelegenheid geboden voor sollicitatieactiviteiten. Minstens een maal per maand worden gesprekken gevoerd, waarin de wederzijdse inspanningen worden geëvalueerd. 2. Indien geen geschikte functie binnen de eigen organisatie wordt gevonden, zal bij de samenwerkingspartner (Bartholomeus Gasthuis (BG) of Vecht en IJssel (VIJ)) worden gezocht naar een geschikte functie. 3. Indien in beide organisaties geen mogelijkheden worden gevonden, zal een (mobiliteits)bureau worden ingeschakeld voor ondersteuning bij het vinden van een externe functie. 4. Indien binnen 12 maanden na het moment van boventallig worden, ondanks wederzijdse inspanningen, geen andere functie intern of extern is gevonden, zal overleg met de medewerker plaats vinden over alternatieve mogelijkheden. Indien dit niet leidt tot een bevredigend resultaat voor de medewerker, dan treden partijen betrokken bij dit Sociaal Plan met elkaar in overleg teneinde een oplossing te vinden. d. Niet eens met aanbod 1. Indien een medewerker zich niet kan vinden in het aanbod van de werkgever, vindt opnieuw een gesprek plaats, waarbij over mogelijkheden voor aanpassingen of alternatieven wordt gesproken. Indien geen oplossing wordt gevonden, kan de medewerker binnen 2 weken schriftelijk bezwaar maken tegen het functieaanbod. Als deze termijn te kort is, bijvoorbeeld door vakantie van de medewerker, dan wordt de termijn waarbinnen bezwaar mogelijk is verlengd met het aantal dagen dat de medewerker afwezig is. Versie 2.0 9

10 2. De werkgever is verplicht om over het ingediende bezwaar advies in te winnen bij de Adviescommissie Sociale Begeleiding. De adviesaanvraag dient samen met het ingediende bezwaar binnen 2 weken bij de Adviescommissie te zijn. 3. De Adviescommissie Sociale Begeleiding toetst vervolgens de redelijkheid van de functieaanbieding en de ingediende bezwaren. Indien de Adviescommissie Sociale Begeleiding de functieaanbieding niet redelijk en/of de bezwaren gegrond acht, zal de werkgever de medewerker een andere, geschikte functie aanbieden, met inachtneming van de uitspraken van de Adviescommissie Sociale Begeleiding. Indien de Adviescommissie Sociale Begeleiding de bezwaren ongegrond acht wordt de medewerker in de gelegenheid gesteld het functieaanbod gedurende maximaal 2 weken te heroverwegen. 4. Als de medewerker het aanbod na heroverweging afwijst, dient dit schriftelijk aan de werkgever kenbaar te worden gemaakt. De werkgever heeft daarna het recht een ontslagprocedure te starten. Indien daartoe wordt besloten, dan zal dit schriftelijk aan de medewerker kenbaar worden gemaakt. e. Inspanningsverplichtingen. 1. Als een van de beide partijen van mening is dat de inspanningsverplichting niet wordt nagekomen zal de Adviescommissie Sociale Begeleiding om advies worden gevraagd. 2. Als binnen een periode van 6 maanden blijkt dat de medewerker niet past in de nieuwe functie, zal een nieuwe poging worden gedaan om een geschikte functie te vinden, waarbij de volledige procedure opnieuw wordt doorlopen f. Salarisgarantieregeling. 1. De medewerker die een functie aanvaardt met een lagere FWG-functiegroepindeling (maximaal 1 functiegroep lager) dan de oorspronkelijke functie, kan doorgroeien tot het maximum in de oorspronkelijke functiegroep, zoals deze van toepassing is op het moment van aanvaarden van de functiewijziging. Het salaris wordt aangepast aan de loonontwikkeling, conform CAO-afspraken. 2. Indien de medewerker een functie aanvaardt die méér dan 1 FWG-schaal lager is ingedeeld, dan wordt het salarisniveau gegarandeerd tot het maximum in de FWG-functiegroep van 1 groep hoger dan die van de aanvaarde functie. Indien het salaris op het moment van aanvaarden hoger is dan het genoemde maximum, dan wordt het salaris op dat niveau bevroren. Vanaf het moment dat het maximum in de genoemde FWG-groep gelijk of hoger is dan het oorspronkelijke salarisniveau, zullen eventuele CAOverhogingen weer worden toegepast. Indien het salarisniveau op het moment van aanvaarden lager is dan het maximum van de FWG-functiegroep van 1 groep hoger, dan zal het salaris doorgroeien tot dat maximum. 3. De salarisgarantie is van toepassing op de omvang van het dienstverband in de maand voorafgaande aan de functiewijziging. Bij vermindering van contracturen, zal het garantiebedrag naar rato worden aangepast. 4. De salarisgarantie komt te vervallen, indien aan de medewerker binnen twee jaar na het aanvaarden van een geschikte functie op een lager niveau een passende functie kan worden aangeboden op het oorspronkelijke salarisniveau en de medewerker weigert deze functie te aanvaarden. Versie

11 7. Mobiliteitsbevorderende maatregelen In- en externe mobiliteit wordt gestimuleerd door het maken van afspraken waardoor de medewerker sneller of beter in staat is om in een nieuwe situatie aan het werk te gaan. Zowel de werkgever als de medewerker kunnen voorstellen doen in het kader van mobiliteit. Indien dit niet leidt tot een bevredigend resultaat voor de medewerker, dan treden partijen betrokken bij dit Sociaal Plan met elkaar in overleg teneinde een oplossing te vinden Afspraken kunnen per medewerker verschillen (maatwerk) en onder meer betrekking hebben op de navolgende onderwerpen: a. Verschil in arbeidsvoorwaarden tussen oude en nieuwe werkgever b. Gewenning aan andere werktijden, reistijd en reiskosten c. Scholing / training / coaching (zonder terugbetalingsregeling) d. Sollicitatieverlof / reiskosten e. Detachering / onbetaald verlof voor de duur van de proeftijd of arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in een externe functie f. Begeleiding bij heroriëntatie op de loopbaan / outplacement g. Behoud van anciënniteit binnen BG en VIJ; uitbetaling jubileumuitkering indien binnen 12 maanden na vertrek recht zou zijn geweest op een jubileumuitkering 8. AdviesCommissie Sociale Begeleiding a. Samenstelling en taak AdviesCommissie 1. De werkgever stelt de Adviescommissie Sociale Begeleiding in. De bestuurder / algemeen directeur, leden van de Raad van Toezicht en Ondernemingsraadsleden kunnen geen lid van de Adviescommissie zijn. Deze commissie wordt als volgt samengesteld: 1 lid aangewezen door de bestuurder, 1 lid aangewezen door de ondernemingsraad/vakbonden en 1 lid aangewezen door beide andere leden, bij voorkeur een onafhankelijke externe kandidaat. Het secretariaat van de Adviescommissie wordt gevoerd door de werkgever. 2. De taak van de Adviescommissie Sociale Begeleiding is uitsluitend het op verzoek van werkgever of medewerker adviseren over de toepassing van de in dit Sociaal Plan vastgelegde bepalingen. De Adviescommissie Sociale Begeleiding toetst daartoe de redelijkheid van de functieaanbieding en de ingediende bezwaren. 3. De Adviescommissie brengt periodiek verslag uit aan de werkgever en geanonimiseerd aan de ondernemingsraad. b. Adviesaanvraag medewerker en werkgever 1. De medewerker kan schriftelijk advies vragen aan de commissie of bezwaar aantekenen over de inhoud van de aangeboden functie, het niet na komen van inspanningsverplichtingen van de werkgever of de individuele toepassing van dit Sociaal Plan. 2. De werkgever is verplicht advies te vragen aan de commissie indien een medewerker bezwaar maakt tegen een functieaanbod. Advies kan ook gevraagd worden over het niet na komen van inspanningsverplichtingen van de medewerker. Versie

12 c. Werkwijze AdviesCommissie Sociale Begeleiding 1. De mondelinge behandeling vindt plaats vier weken (of zoveel eerder als mogelijk is) na indiening van de adviesvraag. De behandeling vindt niet plaats in het openbaar. 2. Werkgever en medewerker worden beide gehoord en zijn verplicht alle medewerking te verlenen. Zij kunnen zich desgewenst laten bijstaan door iemand die zij daartoe uitnodigen. De Adviescommissie kan desgewenst ook de (huidige of toekomstige) leidinggevende van de medewerker horen. 3. De beraadslagingen van de Adviescommissie worden niet in het openbaar gedaan. De leden van de commissie hebben een geheimhoudingsplicht met betrekking tot hetgeen wordt besproken. 4. De commissie brengt binnen twee weken een schriftelijk advies aan werkgever en medewerker uit, waarbij wordt aangegeven welke overwegingen hebben geleid tot het uitgebrachte advies. 5. Van het advies van de commissie kan slechts op zwaarwichtige gronden worden afgeweken. Indien de werkgever, dan wel de medewerker van het advies wil afwijken, wordt dit gemotiveerd en schriftelijk aan de Adviescommissie en aan de medewerker of werkgever meegedeeld. 6. De kosten die de leden van de AdviesCommissie Sociale Begeleiding moeten maken voor de uitvoering van de werkzaamheden, worden door de werkgever betaald (loonkosten, reiskosten, overige relevante onkosten). * * * * * Versie

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 28 juni 2010-1 - INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen pagina 3 2. Geldigheidsduur, werkingssfeer, hardheidsclausule pagina 4 3. Uitgangspunten pagina

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: SMO Verdihuis namens deze

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Ziekenhuis Bernhoven 2008-2013

Doorlopend Sociaal Plan Ziekenhuis Bernhoven 2008-2013 Doorlopend Sociaal Plan Ziekenhuis Bernhoven 2008-2013 doorlopend sociaal plan versie definitief 15 november 2008 1 Ondergetekenden: De stichting ziekenhuis Bernhoven gevestigd te Bernheze, te noemen de

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

Ondernemingsovereenkomst BEZT (Bartholomeus Gasthuis, Ewoud, Zuylenstede, Transwijk) Decentrale CAO-afspraken

Ondernemingsovereenkomst BEZT (Bartholomeus Gasthuis, Ewoud, Zuylenstede, Transwijk) Decentrale CAO-afspraken (Bartholomeus Gasthuis, Ewoud, Zuylenstede, Transwijk) Decentrale CAO-afspraken Versie: 2.0 Ondernemingsovereenkomst Ondergetekenden: Stichting Bartholomeus Gasthuis, Utrecht Stichting Vecht en IJssel,

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Sociaal Plan Liemerije 1 april 2011 Inhoudsopgave Inleiding...4 Hoofdstuk 1...5 1.1 Het sociaal plan... 5 1.2 Definities... 5 1.2.1 Werkgever... 5 1.2.2 Werknemer... 5 1.2.3 Boventallige werknemer... 5

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011. Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011. Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1 DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011 Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1 Inhoud 1. Preambule... 5 2. Begripsbepalingen... 7 Werkgever... 7 Werknemer...

Nadere informatie

Overeenkomst. Algemene bepalingen

Overeenkomst. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Woon-ZorgVoorzieningen Opsterland, gevestigd in de gemeente Opsterland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans ; overwegende dat besloten is tot opheffing

Nadere informatie

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage 4.4. Het Sociaalplan De betrokken partijen. De ondergetekenden: 1. - Stichting Welzijn Meppel - Stichting Welzijn Westerveld 2. enerzijds en 3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015 SOCIAAL PLAN september 0 tot en met december 05 Inhoudsopgave Inleiding... 6 Artikel Doelstelling Sociaal Plan... 6 Artikel Algemene bepalingen... 6 Artikel Werkingssfeer... 7 Artikel 4 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

Sociaal Plan 1 januari 2012 1 januari 2015

Sociaal Plan 1 januari 2012 1 januari 2015 Sociaal Plan 1 januari 2012 1 januari 2015 Zorgspectrum Nieuwegein, juni 2012 Sociaal Plan HRM 1 Inhoud Hoofdstuk Pagina 1. Inleiding 3 2. Begrippenlijst 4 3. Algemene bepalingen 6 4. Afspraken 6 5. Formatieplaatsenplan

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep Definitief concept maart 2014 Inhoudsopgave Verklaring 1 Doel, uitgangspunten, werkingssfeer, looptijd en toepassing 1.1

Nadere informatie

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 MISSIE ONDERNEMINGSPLAN Weener Groep is de gemeentelijke uitvoeringsorganisatie die

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 Magentazorg Addendum Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 versie 12 augustus 2014 Pagina 1 van 8 Verklaring Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op 21 augustus 2014 tussen: De werkgever: Stichting

Nadere informatie

Leidraad bij reorganisaties

Leidraad bij reorganisaties Regels en regelingen in het kader van de organisatie- en formatieontwikkeling bij Waterbedrijf Groningen Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Begrippen 3. Algemeen 4. Informatie, inspraak en overleg

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN

SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN Concept d.d. 26-03-2012 SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN In het kader van reorganisatie door bedrijfseconomische omstandigheden en het verlies van werkgelegenheid Het Sociaal Plan regelt de personele gevolgen

Nadere informatie

Doorlopend sociaal plan

Doorlopend sociaal plan Doorlopend sociaal plan Stichting Curamus te Hulst 1 januari 2015 1 januari 2016 Inhoudsopgave pagina Voorwoord bestuurder 4 Ondertekening 5 Hoofdstuk 1, Begrippenlijst 6 Hoofdstuk 2, Algemene bepalingen

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW

Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW Verklaring: MCA Gemini Groep, Medisch Specialisten Noord West en de werknemersorganisaties

Nadere informatie

22 REGELS BIJ REORGANISATIE

22 REGELS BIJ REORGANISATIE 22 REGELS BIJ REORGANISATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 22:1:1 * Werkingssfeer 22:1:2 * Mogelijke besluiten bij reorganisatie ten aanzien van de ambtenaar 22:1:3

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. De Vitalis Zorg Groep. - definitief vast te stellen na raadpleging achterban door vakbonden -

SOCIAAL PLAN. De Vitalis Zorg Groep. - definitief vast te stellen na raadpleging achterban door vakbonden - SOCIAAL PLAN Vitalis WoonZorg Groep - definitief vast te stellen na raadpleging achterban door vakbonden - Ten behoeve van de werknemers van De Sterren en De Vitalis Zorg Groep die ten gevolge van de fusie

Nadere informatie

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013.

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013. ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Bavo Groep Betreft : versie Sociaal Plan januari 2011 1. Toepassing van dit addendum 1.1 Vanuit de wijze waarop het doorlopend Sociaal Plan van de Parnassia

Nadere informatie

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist.

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist. VI. Sociaal Plan VI.0 Pre-ambule Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn per 1 oktober 2005 16,7 FTE s in dienst (bijlage 3). Voor een doorstart vanaf januari 2006, met een te realiseren omzet van

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens.

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens. SOCIAAL PLAN In het kader van de overdracht van de activiteiten van Rijn-Side, onderdeel van de Stichting Passade te Arnhem naar de Stichting Pactum jeugdzorg & educatie te Arnhem per........ De ondergetekenden,

Nadere informatie

Sociaal plan 2012-2016. Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden. Haarlem, december 2011

Sociaal plan 2012-2016. Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden. Haarlem, december 2011 Sociaal plan 2012-2016 Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden Haarlem, december 2011 Sociaal plan 2012-2016/concept akkoord/dec 2011 Inhoud

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie en daaruit voortvloeiende reorganisaties van stichting Steinmetz de Compaan en stichting Paus Johannes XXIII

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie en daaruit voortvloeiende reorganisaties van stichting Steinmetz de Compaan en stichting Paus Johannes XXIII SOCIAAL PLAN Ten behoeve van de fusie en daaruit voortvloeiende reorganisaties van stichting Steinmetz de Compaan en stichting Paus Johannes XXIII oktober 2009 1-14 VERKLARING Werkgevers: - Stichting Steinmetz

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP. Voor Wsw-medewerkers. 1 maart 2014-1 januari 2018. Business Post

SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP. Voor Wsw-medewerkers. 1 maart 2014-1 januari 2018. Business Post SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP Voor Wsw-medewerkers 1 maart 2014-1 januari 2018 Business Post Deo INLEIDING In dit Sociaal Plan hebben de vakorganisaties Abvakabo FNV en CNV Publieke zaak en de EMCOgroep als

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Uitgangspunten 2 4. Hardheidsclausule 2 5. Begripsbepalingen 3 6. Regels bij organisatieverandering/organisatieverandering

Nadere informatie

S o c i a a l P l a n. O r g a n i s a t i e - O n t w i k k e l i n g. G G Z D e l f l a n d 2015-2018. Definitieve versie april 2015

S o c i a a l P l a n. O r g a n i s a t i e - O n t w i k k e l i n g. G G Z D e l f l a n d 2015-2018. Definitieve versie april 2015 S o c i a a l P l a n O r g a n i s a t i e - O n t w i k k e l i n g G G Z D e l f l a n d 2015-2018 Proceseigenaar Auteur : E.F.M. Amkreutz : E. Kats Versie : Concept 5.0 Datum : 21 april 2015 Ingangsdatum

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN DE DRIESTROOM 11 februari 2010 t/m 10 februari 2012 onderhandelaarsakkoord

SOCIAAL PLAN DE DRIESTROOM 11 februari 2010 t/m 10 februari 2012 onderhandelaarsakkoord SOCIAAL PLAN DE DRIESTROOM t/m 10 februari 2012 onderhandelaarsakkoord Sociaal Plan 2010-2012 1 Inhoudsopgave Blz. 1. Preambule 3 2. Doel 4 3. Uitgangspunten 4 4. Begripsbepalingen 5 5. Werkingssfeer en

Nadere informatie

Sociaal Convenant 1. Werkingssfeer 2. Begripsbepalingen Werkgever: Werknemer: Standplaats: Ondernemingsraad CAO:

Sociaal Convenant 1. Werkingssfeer 2. Begripsbepalingen Werkgever: Werknemer: Standplaats: Ondernemingsraad CAO: Sociaal Convenant De ondergetekenden Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak gevestigd te Zoetermeer anderzijds, komen volgend

Nadere informatie

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Pre-ambule In de cao provincies 2012-2015 zijn uit oogpunt van goed werkgeverschap afspraken gemaakt over een sectorale regeling Van Werk Naar

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

Sociaal Plan Frion. Frion Personeel & Organisatie. Versie: Sociaal plan Frion ( 10 december 2008)

Sociaal Plan Frion. Frion Personeel & Organisatie. Versie: Sociaal plan Frion ( 10 december 2008) Sociaal Plan Frion Frion Personeel & Organisatie Versie: Sociaal plan Frion ( 10 december 2008) Inhoudsopgave Aanleiding 3 Preambule 4 Inleiding 6 Begripsbepalingen 6 3. Algemene bepalingen 10 3.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

Sociaal Plan GGNet 2009-2012

Sociaal Plan GGNet 2009-2012 Sociaal Plan GGNet 2009-2012 Datum : 2 juni 2009 Betreft : Sociaal Plan 2009-2012 Versie : onderhandelaarsakkoord Kenmerk : JHR/IE/02.06. INHOUDSOPGAVE 1. PREAMBULE... 4 2. GRONDSLAGEN SOCIAAL PLAN...

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN DOORLOPEND SOCIAAL PLAN STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS VLAANDEREN 2006-2010 Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave DOORLOPEND SOCIAAL PLAN...1 STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS VLAANDEREN...1 2006-2010... 1 Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Werkgever; de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 1.3 van de CAO WMD

Werkgever; de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 1.3 van de CAO WMD Concept Sociaal plan onderhandelaarakkoord De ondergetekenden, Mozaiek welzijnsdiensten, gevestigd te Tiel enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, CNV Publieke Zaak, gevestigd

Nadere informatie

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011 Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van

Nadere informatie

Sociaal Plan organisatieontwikkeling Pro Persona

Sociaal Plan organisatieontwikkeling Pro Persona Pro Persona Voor een gezonde geest Sociaal Plan organisatieontwikkeling Pro Persona Pro Persona Datum : 11 juni 2009 1/15 Voor een gezonde geest Sociaal Plan organisatieontwikkeling Pro Persona 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

01-05-2011 tot en met 30-04-2013

01-05-2011 tot en met 30-04-2013 01-05-2011 tot en met 30-04-2013 Pagina 1 van 20 De werkgever: DE ONDERGETEKENDEN: - Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land gevestigd te Emmeloord enerzijds en - ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg. concept

SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg. concept SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg concept 16 januari 2014 Inleiding De Stichting Surplus Zorg (verder te noemen: de werkgever) vindt het belangrijk om organisatiewijzigingen op een adequate en zorgvuldige

Nadere informatie

Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie

Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie De Raad van Bestuur van het UMC Utrecht en de werknemersorganisaties, Overwegende: - dat de Raad van Bestuur wordt geconfronteerd met budgettaire bezuinigingen door landelijke

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan

Doorlopend Sociaal Plan Datum: december 2011 Datum concept: 24-02-2012 Documenteigenaar: Nicole ter Bogt 1/18 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Werkingssfeer... 5 3 Geldigheidsduur... 5 4 Uitgangspunten... 5 5 Begripsbepaling...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015

SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015 SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015 Woonzorggroep Samen Jacob Ruysdaellaan 30 1741 KW Schagen 1 INLEIDING Woonzorggroep Samen hecht grote waarde aan goed werkgeverschap en streeft vanuit die gedachte

Nadere informatie

Sociaal Plan. Principeakkoord

Sociaal Plan. Principeakkoord Sociaal Plan Principeakkoord T.b.v. de voorgenomen fusie van Stichting Ouderenzorg Rivierenbuurt met Stichting Zuid en Stichting Schinkelhaven tot een nieuwe stichting met de naam: PUURZUID Amsterdam,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Stichting Verpleeghuis Het Parkhuis. Ten behoeve van Integraal Management

SOCIAAL PLAN. Stichting Verpleeghuis Het Parkhuis. Ten behoeve van Integraal Management SOCIAAL PLAN Stichting Verpleeghuis Het Parkhuis Ten behoeve van Integraal Management Concept Januari 2006 Directie 2 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: - Stichting Verpleeghuis Het Parkhuis, gevestigd te

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. maken bekend dat door Gedeputeerde Staten in hun vergadering van 23 juni 2015, nr. A.17, is vastgesteld hetgeen volgt:

PROVINCIAAL BLAD. maken bekend dat door Gedeputeerde Staten in hun vergadering van 23 juni 2015, nr. A.17, is vastgesteld hetgeen volgt: PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Groningen. Nr. 3806 2 juli 2015 Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties en wijziging van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling provincies,

Nadere informatie

Synergorî allemaal kansen

Synergorî allemaal kansen Synergorî allemaal kansen Werkvoorzieningsschap Synergon Sociaal statuut SW-medewerkers 2014-1 januari 2019 Winschoten, oktober 2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen... 5 1.1. Werkingssfeer...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Stichting Trajectum

SOCIAAL PLAN. Stichting Trajectum SOCIAAL PLAN Stichting Trajectum d.d. juni 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina Voorwoord/Inleiding 3 1. Doel Sociaal Plan 4 2. Algemene bepalingen 5 2.1 Uitgangspunten 5 2.2 Doel en looptijd 5 2.3 Werkingssfeer

Nadere informatie

RAAM SOCIAAL PLAN SAXENBURGH GROEP. ten behoeve van. Reorganisaties Vormen van Samenwerking Fusies. Versie 27-09-2012 (vastgesteld) 1

RAAM SOCIAAL PLAN SAXENBURGH GROEP. ten behoeve van. Reorganisaties Vormen van Samenwerking Fusies. Versie 27-09-2012 (vastgesteld) 1 Saxenburgh Groep Raam Sociaal Plan Saxenburgh Groep november 2012 RAAM SOCIAAL PLAN SAXENBURGH GROEP ten behoeve van Reorganisaties Vormen van Samenwerking Fusies Versie 27-09-2012 (vastgesteld) 1 Ondergetekenden,

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan

Doorlopend Sociaal Plan Stichting Vitree - concept versie 4- Doorlopend Sociaal Plan Geldigheidsduur: van 1 januari 2012 tot 1 januari 2015 Sociaal Plan Vitree Pagina 1 van 26 Inhoudsopgave Inleiding Pagina 5 Hoofdstuk 1. Doel

Nadere informatie

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Sociaal plan De ondergetekd, Allio kinderopvang B.V., gevestigd te Zwolle Zorgcombinatie Noorderboog, gevestigd te Meppel erzijds de Veriging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, de Veriging CNV Publieke

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN ONDERHANDELAKKOORD

SOCIAAL PLAN ONDERHANDELAKKOORD SOCIAAL PLAN ONDERHANDELAKKOORD VIVIUM ZORGGROEP RIBW GOOI & VECHTSTREEK D.D. 1 Versie 0.7 Voorwoord Het Sociaal Plan is bedoeld om de nadelige gevolgen van organisatiewijzigingen voor werknemers, in termen

Nadere informatie

Outplacement Voorbeeldteksten

Outplacement Voorbeeldteksten Outplacement Voorbeeldteksten Hieronder volgen een aantal voorbeeld teksten voor outplacement Tekst 1 Outplacement Werknemers waarvan de functie komt te vervallen, blijven gedurende het outplacement in

Nadere informatie

December 2014, Onderhandelaarsakkoord

December 2014, Onderhandelaarsakkoord Sociaal plan December 2014, Onderhandelaarsakkoord Inhoudsopgave Inleiding 3 De ondergetekenden 4 1. Doel en geldigheidsduur 5 2. Afspraken 5 2.1 Werkingssfeer 5 2.2 Inspanningsverplichting 5 2.3 Wet op

Nadere informatie

PRO SENECTUTE SOCIAAL PLAN 2010-2013

PRO SENECTUTE SOCIAAL PLAN 2010-2013 PRO SENECTUTE SOCIAAL PLAN 2010-2013 1 februari 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel... 3 1.2. Uitgangspunten... 3 2. Werkingssfeer, geldigheidsduur, hardheidsclausule

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de werknemers van Stichting ZuidZorg in verband met Windkracht 10!

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de werknemers van Stichting ZuidZorg in verband met Windkracht 10! SOCIAAL PLAN Ten behoeve van de werknemers van Stichting ZuidZorg in verband met Windkracht 10! Inhoudsopgave Inleiding 3 Artikel 1 Uitgangspunten 6 Artikel 2 Werkingssfeer 6 Artikel 3 Hardheidsclausule

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden,

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden, SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008 De ondergetekenden, 1. Tinkelbel vof(waaronder Tinkelbel, Parasol en Sonnenbel) gevestigd te Den Haag 2. Skon kinderopvang (skon) gevestigd te

Nadere informatie

Addendum bij het doorlopend Sociaal Plan Albert Schweitzer ziekenhuis (5 maart 2009)

Addendum bij het doorlopend Sociaal Plan Albert Schweitzer ziekenhuis (5 maart 2009) Onderhandelaarakkoord addendum 24042013 Addendum bij het doorlopend Sociaal Plan Albert Schweitzer ziekenhuis (5 maart 2009) Overeengekomen voor het opvangen van de personele gevolgen die volgen uit de

Nadere informatie

Samenvatting. SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE

Samenvatting. SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE van versienummer Versie 2.0 atum 11 juni 2007 Samenvatting SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE 1 Inleiding In de periode van medio maart tot medio juni zijn vakbonden en werkgever met

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING STICHTING VERSLAVINGSZORG NOORD NEDERLAND

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING STICHTING VERSLAVINGSZORG NOORD NEDERLAND DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING STICHTING VERSLAVINGSZORG NOORD NEDERLAND Doorlopend sociaal plan Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Preambule 3 2. Begripsbepalingen 4 3. Doel 8 4. Geldigheidsduur

Nadere informatie

Sociaal Overdrachts Protocol. Overeenkomst tussen

Sociaal Overdrachts Protocol. Overeenkomst tussen Sociaal Overdrachts Protocol Overeenkomst tussen Werkgevers Stichting Medische Diagnostiek, gevestigd aan de Spaarnepoort 3, 2134 TM Hoofddorp, (hierna aangeduid als Medial ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Sociaal Plan Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn 2013-2016. Van werk naar werk

Sociaal Plan Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn 2013-2016. Van werk naar werk Sociaal Plan Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn 2013-2016 Van werk naar werk Status: versie 14 februari 2014 (V3) Sociaal Plan, V3, versie 14 februari 2014 1 Inhoud INLEIDING... 4 1. ALGEMENE BEPALINGEN...

Nadere informatie

Ten behoeve van: REORGANISATIE. Bij Attent, wonen welzijn zorg

Ten behoeve van: REORGANISATIE. Bij Attent, wonen welzijn zorg december 009 - Sociaal Plan Ten behoeve van: REORGANISATIE Bij Attent, wonen welzijn zorg Inhoudsopgave Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel 9 Artikel 0 Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel

Nadere informatie

Sociaal Plan. Huishoudelijke Hulp Pantein - Vivent. Versie: 0.8 Datum: 1 juli 2014. Pagina 1 van 21

Sociaal Plan. Huishoudelijke Hulp Pantein - Vivent. Versie: 0.8 Datum: 1 juli 2014. Pagina 1 van 21 Sociaal Plan Huishoudelijke Hulp Pantein - Vivent Versie: 0.8 Datum: 1 juli 2014 Pagina 1 van 21 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 6 2 Uitgangspunten... 7 2.1 Werkgelegenheid, goed werkgever- en werknemerschap...

Nadere informatie

Concept d.d. 23 december 2014. Doorlopend Sociaal Plan 2015 s Heeren Loo Zorggroep

Concept d.d. 23 december 2014. Doorlopend Sociaal Plan 2015 s Heeren Loo Zorggroep Concept d.d. 23 december 2014 Doorlopend Sociaal Plan 2015 s Heeren Loo Zorggroep 01-01-2015 INHOUDSOPGAVE PREAMBULE... 3 GRONDSLAGEN DOORLOPEND SOCIAAL PLAN 2015 S HEEREN LOO ZORGGROEP 4 1 Doel... 4 2

Nadere informatie

HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID

HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== HOOFDSTUK 10d 1 Werkingssfeer en begripsbepalingen * Werkingssfeer 10d:1 * Begripsbepalingen

Nadere informatie

Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid

Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid Hoofdstuk 10d Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid Paragraaf 1 Werkingssfeer en begripsbepalingen Artikel 10d:1 Werkingssfeer Dit hoofdstuk is van toepassing op de ambtenaar die

Nadere informatie

Concept d.d. 15.02.2011 SOCIAAL PLAN

Concept d.d. 15.02.2011 SOCIAAL PLAN 1 Concept d.d. 15.02.2011 SOCIAAL PLAN ten behoeve van de personele gevolgen binnen Stichting Thuiszorg Rotterdam en Huishoudelijke Verzorging TR BV naar aanleiding van de reorganisatie 2011 2 DE ONDERGETEKENDEN:

Nadere informatie

Sociaal plan. Leger des Heils W&G en Leger des Heils J&R. Definitief concept Versie 20160503

Sociaal plan. Leger des Heils W&G en Leger des Heils J&R. Definitief concept Versie 20160503 Sociaal plan Leger des Heils W&G en Leger des Heils J&R Definitief concept Versie 20160503 Inhoudsopgave: 1. Hoofdlijnen van het sociaal plan 1.1. Gedeelde verantwoordelijkheid 1.2. Fasen van het sociaal

Nadere informatie

Reorganisatieprocedure in een notendop

Reorganisatieprocedure in een notendop Reorganisatieprocedure in een notendop Typen reorganisaties Geen reorganisatie (type 1 en 2), voorbeelden: Kleine wijzigingen in de organisaties, zoals een individuele aanpassing van de functieomvang.

Nadere informatie

SOCIAAL CONVENANT. Ondergetekenden: De werkgevers. De heer prof dr. R.T.J.M. Janssen Raad van Bestuur Altrecht en bestuurder Al Service BV

SOCIAAL CONVENANT. Ondergetekenden: De werkgevers. De heer prof dr. R.T.J.M. Janssen Raad van Bestuur Altrecht en bestuurder Al Service BV SOCIAAL CONVENANT Sociaal Convenant ten behoeve van de overgang van de medewerkers werkzaam bij de soft services 1 van het facilitair onderdeel van het Servicebedrijf Altrecht naar de BV Al Service, hierna

Nadere informatie

Sociaal Plan. Sociaal Plan 2016. Titel document Eigenaar Datum

Sociaal Plan. Sociaal Plan 2016. Titel document Eigenaar Datum Sociaal Plan Sociaal Plan 2016 15 december 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. Doel 5 2. Werkingssfeer 5 3. Mobiliteit 7 4. Bepaling boventalligheid, bedrijfsvestiging en peildatum 8 5. Procedure van plaatsing,

Nadere informatie

l Frim11,. REGIE IN EIGEN HAND Sociaal plan Frion 2014

l Frim11,. REGIE IN EIGEN HAND Sociaal plan Frion 2014 l Frim11,. REGIE IN EIGEN HAND,r Sociaal plan Frion 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Algemene bepalingen... 5 3. Algemene voorwaarden... 7 4. Herplaatsingsprocedure... 9 5. Mobiliteitsbevorderende

Nadere informatie

BIJLAGE 1, BEDOELD IN ARTIKEL B.8 VAN DE COLLECTIEVE AR- BEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Spelregels en flankerend beleid bij reorganisaties)

BIJLAGE 1, BEDOELD IN ARTIKEL B.8 VAN DE COLLECTIEVE AR- BEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Spelregels en flankerend beleid bij reorganisaties) BIJLAGE 1, BEDOELD IN ARTIKEL B.8 VAN DE COLLECTIEVE AR- BEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Spelregels en flankerend beleid bij reorganisaties) A. PROCEDURELE KADERS BIJ REORGANISATIES 1. De provincie

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van reorganisaties van de. Stichting Amaris Zorggroep

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van reorganisaties van de. Stichting Amaris Zorggroep SOCIAAL PLAN Ten behoeve van reorganisaties van de Stichting Amaris Zorggroep INHOUD 2 Overeenkomst 4 Preambule 6 1. Doel en afspraken 7 pagina 1.1. Doel Sociaal Plan 7 1.2. Afspraken 7 2. Werkingssfeer,

Nadere informatie

zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende de partij ter andere zijde,

zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende de partij ter andere zijde, SOCIAAL OVERDRACHTSPROTOCOL Overeenkomst tussen Werkgevers LUMC (Geboortehuis Leiden, GHL), gevestigd aan de Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden, (hierna aangeduid als LUMC ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Stichting Fokus Exploitatie

SOCIAAL PLAN. Stichting Fokus Exploitatie 1 SOCIAAL PLAN Stichting Fokus Exploitatie 2 Inhoudsopgave 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 4 3. Wijziging 4 4. Definities 4 5. Mogelijkheid tot bezwaar 5 6. Hardheidsclausule 5 7. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

Sociaal Plan. In het kader van organisatieveranderingen bij N.V. Oasen te GOUDA. Oasen Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC GOUDA

Sociaal Plan. In het kader van organisatieveranderingen bij N.V. Oasen te GOUDA. Oasen Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC GOUDA Sociaal Plan In het kader van organisatieveranderingen bij N.V. Oasen te GOUDA Oasen Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC GOUDA 1 Ondergetekenden: enerzijds: - Oasen, gevestigd te Gouda, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Principe akkoord. Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg

Principe akkoord. Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg Principe akkoord Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg Juli 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen.pagina 2 Hoofdstuk 2 Plaatsingsprocedure.. pagina 8 Hoofdstuk 3 (Her)plaatsing overige

Nadere informatie

Sociaal Plan. Directe medewerkers (CAO)

Sociaal Plan. Directe medewerkers (CAO) Directe medewerkers (CAO) 06 februari 2013 1 INLEIDING Partijen, G4S Aviation Security te Schiphol (hierna: werkgever) enerzijds, en de vakbonden FNV Bondgenoten en De Unie anderzijds, OVERWEGENDE DAT:

Nadere informatie

ondersteunen en stimuleren hun inzetbaarheid te vergroten binnen of buiten de organisatie. Van werk naar werk gaan, staat centraal in dit sociaal

ondersteunen en stimuleren hun inzetbaarheid te vergroten binnen of buiten de organisatie. Van werk naar werk gaan, staat centraal in dit sociaal CONCEPT Sociaal plan Zorgspectrum 2015-2017 1.Inleiding De afgelopen jaren zijn er veel wijzigingen in de zorg en de arbeidsrechtelijke wetgeving opgetuigd, welke hun ingangsdatum op 1 januari 2015 kenden.

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007 SOCIAAL PLAN ten behoeve van de fusie van SWAFacet BV en KERN BV Versie d.d. 23 oktober 2007 INLEIDING Per 1 januari 2008 gaan SWAFacet BV en Kern BV samen verder onder de naam SWAFacet BV. Met het samengaan

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog Inleiding/aanleiding CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog De Gemeente Den Haag heeft bezuinigingen aangekondigd die ingaan per 1 januari 2013 en die tot gevolg hebben dat Stichting Boog een reorganisatie

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord)

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord) De ondergetekenden, 1. Stichting Mantelzorg Almere (SMA), gevestigd te Almere; 2. Stichting Vrijwilligers Centrale Almere (VCA), gevestigd te Almere 3. Stichting

Nadere informatie

Sociaal Plan. Thuiszorg Groningen. in relatie tot reorganisatieplan 2011. Datum: 23 juni 2011 Versie: concept 3.0

Sociaal Plan. Thuiszorg Groningen. in relatie tot reorganisatieplan 2011. Datum: 23 juni 2011 Versie: concept 3.0 Sociaal Plan Thuiszorg Groningen in relatie tot reorganisatieplan 2011 Datum: 23 juni 2011 Versie: concept 3.0 Sociaal Plan Thuiszorg Groningen De ondergetekenden: werkgever TSN Groningen Holding B.V.,

Nadere informatie

BIJLAGE 5: SOCIAAL STATUUT VAN DE GEMEENTE HARDERWIJK

BIJLAGE 5: SOCIAAL STATUUT VAN DE GEMEENTE HARDERWIJK BIJLAGE 5: SOCIAAL STATUUT VAN DE GEMEENTE HARDERWIJK Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 Definities In dit sociaal statuut wordt verstaan onder: ambtenaar: hij die door of vanwege de gemeente

Nadere informatie

Regeling Sociaal Plan De Zorgcirkel 2013 t/m 2017

Regeling Sociaal Plan De Zorgcirkel 2013 t/m 2017 Regeling Sociaal Plan De Zorgcirkel 2013 t/m 2017 Regeling Sociaal Plan de Zorgcirkel 2013 2017 1 Inleiding Voor zorginstellingen is er in de afgelopen jaren veel veranderd als het gaat om financiering,

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Regeling begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Gelet op artikel B.8 van de

Nadere informatie

Bijlage 4 bij de adviesaanvraag Bijzondere Ondernemingsraad. Versie met voorgestelde aanpassingen uit projectteam, directieteam en P&O werkgroep.

Bijlage 4 bij de adviesaanvraag Bijzondere Ondernemingsraad. Versie met voorgestelde aanpassingen uit projectteam, directieteam en P&O werkgroep. Bijlage 4 bij de adviesaanvraag Bijzondere Ondernemingsraad. Versie met voorgestelde aanpassingen uit projectteam, directieteam en P&O werkgroep. De voorgestelde aanpassingen worden besproken met het Bijzonder

Nadere informatie

Apeldoorn/Zwolle, 14 juni 2010 Versie: 4 Vastgesteld d.d. Geldig tot 24 maanden na fusiedatum. Sociaal Plan Fusie De Vogellanden ViaReva 2011

Apeldoorn/Zwolle, 14 juni 2010 Versie: 4 Vastgesteld d.d. Geldig tot 24 maanden na fusiedatum. Sociaal Plan Fusie De Vogellanden ViaReva 2011 Apeldoorn/Zwolle, 14 juni 2010 Versie: 4 Vastgesteld d.d. Geldig tot 24 maanden na fusiedatum Sociaal Plan Fusie De Vogellanden ViaReva 2011 Inhoudsopgave: Pagina Inleiding 3 1 Definities en begrippen

Nadere informatie

H o o f d k a n t o o r

H o o f d k a n t o o r H o o f d k a n t o o r Tweede Akkoord afwijkingen Sociaal Plan Maatvoering voor Maatwerk Partijen: - te Utrecht En - AbvaKabo FNV te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak te Den Haag - De Unie te Culemborg -

Nadere informatie

Sociaal Plan' Gelre ziekenhuizen. Datum opmaak Datum revisie. 9 mei2007 november 2011. Voorwoord

Sociaal Plan' Gelre ziekenhuizen. Datum opmaak Datum revisie. 9 mei2007 november 2011. Voorwoord I Sociaal Plan' Gelre ziekenhuizen Datum opmaak Datum revisie 9 mei2007 november 2011 Voorwoord In dit Sociaal Plan worden de rechten en plichten vastgelegdie gelden voor zowel werkgever als werknemers,

Nadere informatie