SOCIALE REGELS 2013/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SOCIALE REGELS 2013/2015"

Transcriptie

1 SOCIALE REGELS 2013/2015

2 Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Welzorg Nederland BV, statutair gevestigd te Almere, met adres Camerastraat 17, 1322 BB Almere, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer alsmede de vennootschappen waarover zij (in)direct de directie voert en enig aandeelhouder is Pestman Import B.V. en Welzorg Retail B.V. ingeschreven in het Handelsregister onder respectievelijk nummer en , hierna te noemen Werkgever, 2. FNV Bondgenoten, statutair gevestigd te Utrecht, met adres Varrolaan 100, 3584 BW Utrecht, en 3. CNV Vakmensen, statutair gevestigd te Utrecht, met adres Tiberdreef 4, 3561 GG Utrecht, 2. en 3. hierna te noemen Werknemersorganisaties; Hierna elk te noemen Partij en gezamenlijk Partijen, In overweging nemende dat: A. De markt waarin Werkgever zich beweegt sterk verandert. De overheid vergoedt minder en het individu moet meer zelf gaan regelen en betalen. Hierdoor wordt commerciëler, beter en slimmer werken steeds essentiëler en zullen steeds hogere eisen aan Werknemers worden gesteld; B. De activiteiten van Werkgever sterk verlieslatend zijn en Werkgever een (verdere) afname van de omzet en marge verwacht; C. De organisatie van Werkgever zich aan de veranderende omstandigheden moet aanpassen door de bedrijfsvoering anders en met minder personeel in te richten; D. Hiertoe onder andere het veranderprogramma WIJverder is gestart; E. Hierdoor ook functies veranderen en vervallen; F. De reductie deels gerealiseerd zal kunnen worden door het niet verlengen van tijdelijke dienstverbanden en minder gebruik te maken van uitzendkrachten; G. Er echter ook medewerkers in vaste dienst zullen zijn die boventallig worden en/of waarvoor tengevolge van het vervallen van de functie geen passende functie meer bij Werkgever zal zijn en hun arbeidsovereenkomst derhalve dient te eindigen; H. Voor andere medewerkers de functie en/of werklocatie kan wijzigen. I. Partijen passende maatregelen willen nemen voor de betrokken werknemers om de persoonlijke gevolgen zo beperkt mogelijk te houden en de verandering adequaat te begeleiden; J. Partijen van mening zijn dat de betrokken werknemers zelf ook een verantwoordelijkheid hebben in het beperken van de persoonlijke gevolgen; K. Daartoe het creëren van sociale regels gewenst is; L. Partijen met elkaar hebben afgesproken dat de in deze overeenkomst opgenomen afspraken van toepassing zullen zijn. Sociale Regels Welzorg 2013/2015 2

3 Komen als volgt overeen: ARTIKEL 1 DEFINITIES a. Afspiegelingsbeginsel de methode zoals bepaald in Artikel 4:2 lid 1 van het Ontslagbesluit en nader toegelicht in Artikel 6. b. Begeleidingscommissie de commissie zoals nader uitgewerkt in Artikel 13 en Bijlage 1; c. Beloning het bruto maandsalaris, vermeerderd met vaste en overeengekomen looncomponenten, zoals vakantietoeslag, (eventuele) eindejaarsuitkering en structurele overwerkvergoeding; d. Boventallige de Werknemer van wie de functie vanwege het Reorganisatiebesluit komt te vervallen; e. Directie de Directie van Werkgever; f. Ex-werknemer de Werknemer wiens arbeidsovereenkomst is geëindigd als gevolg van het Reorganisatiebesluit; g. Functie de functie die Werknemer feitelijk heeft uitgeoefend in de periode twee maanden voor het Reorganisatiebesluit, tenzij er ondertussen sprake is van een tussen Werknemer en Werkgever overeengekomen en schriftelijk vastgelegde functiewijziging, in dat geval geldt de feitelijk functie op de datum van het Reorganisatiebesluit; h. Kantonrechtersformule landelijke aanbevelingen 7:685 BW, zoals vastgesteld in de plenaire vergadering van de Kring van Kantonrechters van 30 oktober 2008, welke in de kern een uniforme wijze van het toekennen van de hoogte van een beëindigingsvergoeding beoogt middels een berekeningsformule te weten AxBxC, waarbij: A het aantal gewogen dienstjaren; B de beloning; en C de correctiefactor is; i. Ondernemingsraad het bevoegde overlegorgaan, ingesteld krachtens de Wet op de Ondernemingsraden (WOR); j. Overeenkomst deze sociale regels; k. Nieuwe functie een functie die qua functie-inhoud, vereiste kennis en vaardigheden en vereiste competenties wezenlijk verschilt van de reeds bestaande functies en die als zodanig niet bij Werkgever voorkwam voor het Reorganisatiebesluit; l. Passende functie werk waarbij de aard, inhoud, de omvang en het functieniveau van de oude en nieuwe functie mede met inachtneming van de kennis en kunde van de Werknemer zoveel mogelijk vergelijkbaar is, de waardering van de nieuwe functie in het Welzorg loongebouw maximaal 1 schaal lager is en de normale totale reistijd (heen en terug) voor woon-werkverkeer maximaal twee uur per dag is (voor een Passende functie wordt gekeken naar de subjectieve/persoonlijke mogelijkheden van de Werknemer); m. Reorganisatie het anders inrichten van de organisatie waarvoor in overeenstemming met artikel 25 van de WOR positief advies is verkregen van de Ondernemingsraad en waarvan Partijen zijn overeengekomen dat deze Overeenkomst van toepassing is; n. Reorganisatiebesluit het besluit d.d. [***] waarin tot de Reorganisatie is besloten; o. Uitwisselbare functie functies die naar functie-inhoud, vereiste kennis en vaardigheden en vereiste competenties vergelijkbaar en naar niveau en beloning gelijkwaardig zijn, rekening houdend met een redelijke overdrachtsperiode, zoals nader uitgewerkt in Hoofdstuk 12 van de Beleidsregels Ontslagtaak UWV; p. Werknemer de persoon die op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in dienst is van Werkgever. ARTIKEL 2 WERKINGSSFEER Deze Overeenkomst is van toepassing op alle Werknemers die, tijdens de looptijd van deze Overeenkomst, te maken krijgen met de gevolgen van het Reorganisatiebesluit. Sociale Regels Welzorg 2013/2015 3

4 ARTIKEL 3 LOOPTIJD 1. Deze Overeenkomst treedt in werking op 28 augustus 2013 en eindigt op 31 mei Ingeval een Partij van mening is dat er sprake is van ingrijpende veranderingen, die een ongewijzigde voortzetting van deze Overeenkomst onredelijk maken, dient deze Partij dit te melden aan de andere Partijen en kunnen Partijen gedurende de looptijd van deze Overeenkomst schriftelijk tussentijdse aanpassingen overeenkomen. ARTIKEL 4 GESCHILLENREGELING 1. Partijen streven ernaar om geschillen zoveel mogelijk in onderling overleg op te lossen. 2. Wanneer onderling overleg niet binnen één maand nadat het geschil schriftelijk bij de andere Partij kenbaar is gemaakt tot een oplossing leidt, is de meest gerede Partij gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter. ARTIKEL 5 BOVENTALLIGHEID 1. Door het Reorganisatiebesluit kunnen Werknemers vanwege drie redenen boventallig worden, te weten doordat: a. het aantal Werknemers in de betreffende functie wordt teruggebracht terwijl de functie verder niet (ingrijpend) wijzigt; b. functies vervallen en/of inhoudelijk dusdanig veranderen dat van een Nieuwe functie kan worden gesproken; c. Een vestiging wordt gesloten. ARTIKEL 6 BOVENTALLIGHEID 1. De bepaling van Boventalligen zal plaatsvinden door toepassing van het Afspiegelingsbeginsel per vestiging (na de Reorganisatie). Indien het gaat om buitendienstfuncties wordt gekeken naar het regiokantoor waar het werkgebied van Werknemer aan is verbonden. 2. De peildatum van afspiegeling is de datum van het Reorganisatiebesluit. 3. Door gebruikmaking van het Afspiegelingsbeginsel zal de leeftijdsopbouw per vestiging voor en na ontslag van Boventalligen zoveel mogelijk gelijk zijn. 4. Voor het bepalen van de Boventalligen worden de Werknemers per vestiging verdeeld in groepen met Uitwisselbare functies. De Werknemers van elke categorie Uitwisselbare functies worden ingedeeld in vijf leeftijdsgroepen, te weten van 15 tot 25 jaar, van 25 tot 35 jaar, van 35 tot 45 jaar, van 45 tot 55 jaar en van 55 jaar en ouder. 5. Het Afspiegelingsbeginsel wordt niet toegepast bij de sluiting van een vestiging, bij een unieke functie (een functie die slechts door één Werknemer wordt bekleed) en bij een categorie Uitwisselbare functies die in zijn geheel komt te vervallen. 6. Indien er in de nieuwe formatie een openstaande Passende functie voor een Boventallige is, dan kan een Boventallige daarin herplaatst worden. Ingeval van een benodigde (beperkte) opleiding of omscholing zal Werkgever de kosten hiervan vergoeden volgens de reguliere studiekostenregeling van Werkgever. ARTIKEL 7 MEDEDELING AAN WERKNEMER Het besluit van Werkgever tot de herplaatsing of boventalligheid van Werknemer wordt mondeling aan Werknemer meegedeeld. Zo spoedig mogelijk na dit gesprek wordt dit door Werkgever schriftelijk aan Werknemer bevestigd inclusief de gevolgen daarvan. ARTIKEL 8 BEROEP 1. Werknemer kan binnen vijf werkdagen na de schriftelijke mededeling van het besluit als genoemd Artikel 7 schriftelijk in beroep gaan bij de Begeleidingscommissie zoals genoemd in artikel De Begeleidingscommissie zal binnen tien werkdagen advies uitbrengen aan de Directie. 3. De Directie zal binnen vijf werkdagen na het advies van de Begeleidingscommissie een besluit nemen. De Directie zal een meerderheidsbesluit van de Begeleidingscommissie in principe overnemen, tenzij in strijd met wet- en regelgeving of deze Overeenkomst. Sociale Regels Welzorg 2013/2015 4

5 ARTIKEL 9 HERPLAATSING Salaris 1. Werknemers worden in de bij de functie behorende schaal geplaatst. Indien het huidige salaris van een Werknemer lager is dan het maximum in de schaal van de functie wordt Werknemer in de trede geplaatst die het dichtst onder het huidige salaris ligt, met een persoonlijke toeslag ter hoogte van het verschil met het huidige salaris. Deze toeslag is van toepassing totdat Werknemer in een hogere trede wordt geplaatst (bijvoorbeeld door de jaarlijkse verhoging). Indien het verschil met de eerst hogere trede minder is dan 25 per maand dan wordt Werknemer in die trede geplaatst. Indien het huidige salaris boven het maximum van de nieuwe schaal is, zal het salaris worden bevroren en uitsluitend de CAO verhoging worden toegepast over het salaris. Reiskosten, leaseauto en verhuizing 2. Indien een Werknemer wordt overgeplaatst naar een andere locatie worden de extra reiskosten met een overgangsregeling vergoed. Dit is de vaste overgangsregeling zoals ook opgenomen in paragraaf van het Handboek Arbeidsvoorwaarden van Werkgever. Indien Werknemer met het openbaar vervoer reist zullen de reiskosten volledig worden vergoed. Indien Werknemer gebruik maakt van de forfaitaire vergoeding, zal maximaal het eerste jaar (vanaf de start in de functie) het netto fiscaal toegestane bedrag (op dit moment 0,19) per extra kilometer worden verstrekt. Aansluitend wordt voor de duur van een jaar de helft van het netto fiscaal toegestane bedrag verstrekt. Na twee jaar zal de reguliere reiskostenregeling worden toegepast. 3. Indien Werknemer op meer dan 25 kilometer van de nieuwe functie woont en binnen twee jaar wil verhuizen naar een andere woning waardoor de reisafstand met minimaal 60% afneemt zullen Partijen overleg voeren over het aanbieden van een verhuiskostenvergoeding. 4. Indien bij de nieuwe functie geen leaseauto hoort en bij de oude wel zal Werknemer, indien hij de auto privé gebruikt, het recht hebben deze maximaal 6 maanden na de herplaatsing te blijven gebruiken conform de gebruikelijke leasevoorwaarden. Indien de leaseperiode van de betreffende auto eerder afloopt geldt die einddatum als einddatum van het gebruiksrecht. Werktijden 5. Voor Werknemer gelden in beginsel de reguliere werktijden die horen bij de (nieuwe) functie. Indien dit wegens persoonlijke omstandigheden voor Werknemer problemen oplevert, zullen Werkgever en Werknemer in onderling overleg tot een passende oplossing komen. Begeleiding en Scholing 6. Indien Werknemer aanvullende opleiding of training nodig heeft om de nieuwe functie optimaal te kunnen uitoefenen dan zal dit volgens het reguliere opleidingsbeleid van Werkgever worden georganiseerd. In afwijking van het reguliere beleid zal voor opleidingen en trainingen onder geen studieovereenkomst worden gesloten. Toch niet passend 7. Wanneer functie na een periode van 6 maanden (met mogelijke verlenging tot 9 maanden) toch niet aansluit bij verwachtingen, kennis en competenties van de herplaatste Werknemer, wordt hierover overleg gevoerd tussen Werknemer en Werkgever. Hierin wordt in goed overleg een plan opgesteld om Werknemer verder te scholen of in een andere functie te plaatsen. Wanneer beide opties niet mogelijk zijn zal Werknemer terugvallen op de (ontslag)regelingen zoals omschreven in deze Overeenkomst. ARTIKEL 10 GEDWONGEN VERTREK BOVENTALLIGEN 1. Met Boventalligen zal een vaststellingsovereenkomst worden gesloten ter beëindiging van de arbeidsovereenkomst. 2. Indien een arbeidsovereenkomst met een Boventallige in het kader van deze Overeenkomst eindigt zal bij de beëindiging het volgende aan de orde zijn, hetgeen in de vaststellingsovereenkomst zal worden opgenomen: Beëindiging arbeidsovereenkomst a. De arbeidsovereenkomst eindigt met wederzijds goedvinden, op verzoek van Werkgever en vanwege een bedrijfseconomische reden, met inachtneming van de voor Boventallige geldende opzegtermijn; Sociale Regels Welzorg 2013/2015 5

6 b. Indien Boventallige dat wenst, bij voorbeeld omdat hij tijdens de opzegtermijn een nieuwe baan vindt, kan de arbeidsovereenkomst op elk door Boventallige gewenst moment eerder eindigen. Het brutoloon over de resterende opzegtermijn zal dan worden opgeteld bij de beëindigingsvergoeding; Van werk naar werk c. Boventallige wordt in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan een outplacement- en begeleidingstraject voor de duur van maximaal 6 maanden bij Stichting Metalektro Personeelsdiensten. Op individuele basis zal per Boventallige worden bepaald welke modules van het outplacementtraject zullen worden gebruikt. De kosten van het outplacementtraject bedragen maximaal (exclusief BTW) en komen voor 25% ten laste van de beëindigingsvergoeding met een maximum van 500 (exclusief BTW); Voor parttimers zal het bedrag met hun deeltijdpercentage worden vermenigvuldigd; d. Het outplacementtraject vangt aan op het moment dat de mededeling zoals genoemd in Artikel 7 wordt gedaan; e. Boventallige kan gebruik maken van (om)scholing welke door Werkgever wordt betaald indien dit een kortlopende opleiding is en de Stichting Metalektro Personeelsdiensten positief adviseert over het volgen ervan. De kosten hiervan bedragen maximaal (exclusief BTW). Werkgever en Werknemer streven ernaar de opleidingen zoveel mogelijk (deels) te bekostigen uit beschikbare subsidies en andere regelingen; f. De kosten van inspanningen van Werkgever voor outplacement en scholing zijn niet inwisselbaar voor geld. Beëindigingsvergoeding g. Voor Boventallige is een beëindigingsvergoeding beschikbaar die bepaald wordt volgens de Kantonrechtersformule met een correctiefactor C=0,8; h. Boventallige ontvangt een beëindigingsvergoeding ten titel van vergoeding van te derven inkomen met inbegrip van (eventuele) pensioenrechten ter hoogte van beëindigingsvergoeding minus de bestedingen zoals genoemd in sub c. Dit wordt binnen één maand na de einddatum van de arbeidsovereenkomst door Werkgever betaald; i. op het in sub g genoemde bedrag wordt loonbelasting ingehouden. Er vindt geen inhouding plaats van premies ingevolge de werknemersverzekeringen daar de vergoeding is aan te merken als inkomen uit vroegere dienstbetrekking. Het is Boventallige toegestaan om ter voorkoming van afdracht van loonbelasting door Werknemer een andere wijze van betaling op te geven, mits deze fiscaal geoorloofd is en budgettair neutraal; Overige bepalingen j. Een eventueel overeengekomen non-concurrentiebeding of relatiebeding komt te vervallen op de datum van beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Overige bedingen zoals het geheimhoudingsbeding blijven onverkort van kracht; k. Eventuele bedragen die in verband met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst verschuldigd zijn uit hoofde van een studieovereenkomst zullen door Werkgever worden kwijtgescholden tot een maximum van Bedragen daarboven komen in mindering op de beëindigingsvergoeding l. Bij de beëindiging zal een reguliere eindafrekening plaatsvinden met betrekking tot pro rata vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, overige vaste looncomponenten en eventuele niet genoten verlof-, vitaliteits-, werkgelegenheids- en Adv-dagen; m. De deelname door Boventallige aan collectieve verzekeringen eindigt op de datum dat het dienstverband eindigt. Boventallige kan indien gewenst en voorzover door de verzekeraar toegestaan de collectieve verzekeringen voortzetten tot het einde van het kalenderjaar waarin het dienstverband eindigt; n. Desgewenst verstrekt Werkgever op verzoek van Boventallige een getuigschrift en/of referenties. 3. Indien Boventallige geen vaststellingsovereenkomst overeenkomstig deze Overeenkomst wil tekenen zal Werkgever zich tot de Kantonrechter wenden met het verzoek de arbeidsovereenkomst te ontbinden of bij het UWV Werkbedrijf een ontslagvergunning aanvragen. Hierbij blijven de afspraken uit deze Overeenkomst van kracht. Sociale Regels Welzorg 2013/2015 6

7 ARTIKEL 11 OUDERE WERKNEMERS Werkgever zal Werknemers van 58 jaar en ouder actief informeren over hun pensioensituatie en hiertoe onder andere de pensioenconsulent van PMT in gesprek brengen met deze Werknemers. Hiermee wordt beoogd dat oudere Werknemers gebruik maken van de (vroeg)pensioenmogelijkheid waarmee plaats wordt gemaakt voor andere Werknemers. De keuze om met (vroeg)pensioen te gaan is geheel vrijwillig en ligt bij de Werknemer. ARTIKEL 12 VOORRANG EX-WERKNEMER BIJ SOLLICITATIES Werkgever zal de Ex-werknemer gedurende 12 maanden nadat de arbeidsovereenkomst is geëindigd op diens verzoek met voorrang in beschouwing nemen voor extern bekendgemaakte vacatures bij Werkgever. De Ex-werknemer die geschikt is voor de functie, heeft bij selectie voorrang op andere externe sollicitanten. De Ex-werknemer die op de hoogte wil blijven van vacatures bij Werkgever dient dit kenbaar te maken bij Werkgever. ARTIKEL 13 BEGELEIDINGSCOMMISSIE 1. Er is een Begeleidingscommissie die bestaat uit twee personen namens Werkgever en twee personen namens de Werknemersorganisaties. 2. Werknemer en Werkgever kunnen een beroep doen op de Begeleidingscommissie om de uitvoering van deze Overeenkomst te toetsen. 3. De Begeleidingscommissie zal haar werkzaamheden overeenkomstig het reglement dat is opgenomen in Bijlage 1 uitvoeren. ARTIKEL 14 HARDHEIDSCLAUSULE In individuele gevallen waarin toepassing van deze Overeenkomst zou leiden tot een individueel onbillijke situatie, zal Werkgever van de bepalingen in deze Overeenkomst afwijken in een voor de Werknemer gunstige zin. In een dergelijk geval zal achteraf melding plaatsvinden aan de Begeleidingscommissie en de Werknemersorganisaties. ARTIKEL 15 INFORMATIEVOORZIENING EN PERIODIEK OVERLEG 1. Werkgever zal de Werknemersorganisaties actief informeren over de voortgang van elke reorganisatie en de lopende en te verwachten adviestrajecten richting de Ondernemingsraad die tot een toepassing van deze Overeenkomst kunnen leiden. 2. Toepassing van de (geactualiseerde) Overeenkomst bij toekomstige aanpassingen van de organisatie kan slechts plaatsvinden na instemming van Partijen en een positief advies van de Ondernemingsraad in voorkomende situaties. 3. Partijen zullen wanneer één van de Partijen dat nodig acht overleg hebben over de uitvoering van deze Overeenkomst. 4. Overleg zal in ieder geval plaats vinden, drie maanden voor afloop van deze Overeenkomst. De Overeenkomst en de Reorganisatie worden dan geëvalueerd. In dit overleg wordt ook een eventuele verlenging van deze Overeenkomst besproken. ARTIKEL 16 BIJDRAGE VOOR LEDEN WERKNEMERSORGANISATIES Werkgever zal aan respectievelijke Werknemersorganisaties voor ieder vakbondslid waarmee het dienstverband wordt beëindigd een éénmalige uitkering voldoen ad 500 (exclusief BTW) per individueel lid. De Werknemersorganisaties sturen hiertoe een factuur aan Werkgever. Sociale Regels Welzorg 2013/2015 7

8 Aldus overeengekomen op 28 augustus 2013 Welzorg Nederland BV Tevens namens de genoemde vennootschappen P.M. Verkuyl Algemeen directeur M. van Nieuwkasteele Directiesecretaris FNV Bondgenoten CNV Vakmensen W.J. Brand Bestuurder Metaal R. van Riezen bestuurder Sociale Regels Welzorg 2013/2015 8

9 BIJLAGE 1: REGLEMENT BEGELEIDINGSCOMMISSIE Doel 1. De commissie is ingesteld om toe te zien op een juiste toepassing van de Sociale Regels 2013/2015, hetgeen zijn uitdrukking vindt in de samenstelling. Taak 2. De commissie heeft tot taak: a. erop toe te zien en eraan mee te werken dat de belangen van de bij de Reorganisatie betrokken Werknemers optimaal worden behartigd; b. situaties te signaleren waarin de afspraken niet voorzien; c. te adviseren bij concrete klachten van een Werknemer over zijn behandeling en situaties waarin toepassen van de afspraken voor individuele Werknemers tot onbillijkheden leidt; d. de Directie op haar verzoek, dan wel op verzoek van de betrokken Werknemer, te adviseren indien partijen het niet eens zijn over de toepassing van het Afspiegelingsbeginsel en over de vraag of een aangeboden baan als Passende functie gezien kan worden. Samenstelling 3. De commissie bestaat uit de twee leden namens de Werkgever en twee leden namens de Werknemersorganisaties. 4. Naast de twee vaste leden namens de Werkgever en Werknemersorganisatie zal steeds een plaatsvervangend lid worden benoemd. Werkwijze 5. De commissie adviseert desgevraagd of op eigen initiatief de Directie met betrekking tot het uitvoeren van de sociale regels. 6. De commissie komt bijeen zo vaak als nodig wordt geacht door de commissie zelf, maar in ieder geval: a. op verzoek van de voorzitter; b. op verzoek van tenminste twee leden; c. op verzoek van de Directie. 7. De commissie legt schriftelijk alle relevante gegevens en ingenomen standpunten vast. Het advies van de commissie aan de Directie is toegankelijk voor de Ondernemingsraad en Werknemersorganisaties. 8. Ten aanzien van de ingediende beroepschriften hoort de commissie, binnen 5 werkdagen, na ontvangst van een aan haar voorgelegd beroep, de betrokken Werknemer indien dat naar haar mening nodig is om tot een oordeel te komen. De Werknemer die zonder geldige reden geen gevolg geeft aan de oproep om te worden gehoord, wordt geacht zijn bezwaar te hebben ingetrokken. 9. De commissie brengt binnen 10 werkdagen advies uit aan de Directie, waarna door de Directie binnen 5 werkdagen een beslissing zal worden genomen. 10. Indien de commissie met een meerderheid tot een oordeel is gekomen, dan zal de Directie zich in principe bij dit oordeel aansluiten. Deskundigen 11. De commissie of leden daarvan kunnen zich laten bijstaan door interne of externe deskundigen. Indien hieraan kosten verbonden zijn, worden deze door Werkgever vergoed, indien hierover - vooraf - overeenstemming is bereikt met Werkgever. Informatie 12. De Directie zal zorgdragen voor het verstrekken van alle voor de uitoefening van de taak van de commissie van toepassing zijnde informatie. Geheimhouding 13. De leden van de commissie zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke gegevens die hen bij het uitoefenen van hun taak ter kennis komen. Contact 14. De commissie kan worden benaderd door het sturen van een brief met de benodigde informatie naar: Welzorg Nederland BV t.a.v. de Begeleidingscommissie Sociale Regels 2013/2015 Postbus BH ALMERE of per via Citeertitel 15. Dit reglement kan worden aangehaald als Reglement Begeleidingscommissie Sociale Regels 2013/2015. Sociale Regels Welzorg 2013/2015 9

SOCIAAL PLAN 2015/2016

SOCIAAL PLAN 2015/2016 SOCIAAL PLAN 2015/2016 Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Welzorg Nederland B.V., statutair gevestigd te Almere, met adres Camerastraat 17, 1322 BB Almere, ingeschreven

Nadere informatie

Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo.

Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo. Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo. Inleiding Deze regeling (hierna te noemen: de Regeling), is bedoeld om de opvang van de sociale gevolgen te

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N PRINCIPE-AKKOORD S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N Overeengekomen op 15 maart 2017 door: De Persgroep Nederland B.V. NVJ jv/15 maart

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014 SOCIAAL PLAN 24 februari 2014 30 september 2014 Sociaal plan Goes 2014 V 0.4 1 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 5 3. Definities 6 4.1 Hardheidsclausule 7 4.2 Speciale afspraken 7 5. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

15 april 2014. Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015

15 april 2014. Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015 15 april 2014 Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1.1. Begripsbepalingen 1.2. Werkingssfeer 1.3. Looptijd 1.4. Overleg 2. Procedure 2.1. Vaststelling en mededeling van boventalligheid

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Nagel Nederland Reorganisatie

SOCIAAL PLAN Nagel Nederland Reorganisatie SOCIAAL PLAN Nagel Nederland Reorganisatie pagina 1 van 15 De ondergetekenden, 1. Krafverkehr Nagel GmbH&Co.KG te Versmold (DLD), mede gevestigd in Nederland/Raalte aldaar h.o.d.n. Nagel Nederland. en

Nadere informatie

S O C I A A L P L A N

S O C I A A L P L A N S O C I A A L P L A N 1. ALGEMENE BEPALINGEN EN UITGANGSPUNTEN 1.1 Siemens Nederland N.V. te Den Haag, verder te noemen werkgever, en de vertegenwoordigers van de Vakverenigingen, hebben overeenstemming

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN De Combi Groep BV

SOCIAAL PLAN De Combi Groep BV SOCIAAL PLAN De Combi Groep BV Geldend van..april 2013 tot 1 maart 2014 INHOUDSOPGAVE 2 Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Definities Hoofdstuk 3 Werkingssfeer Sociaal Plan Hoofdstuk 4 Begeleiding Hoofdstuk

Nadere informatie

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011 Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van

Nadere informatie

Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015.

Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015. Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015. Inleiding. Air Products ziet zich genoodzaakt op wereldwijd, Europees en op landen niveau de bedrijfsorganisaties anders in te richten teneinde te

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam

SOCIAAL PLAN. Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam SOCIAAL PLAN Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk 11 Algemeen

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting CED-Groep

Sociaal Plan Stichting CED-Groep Sociaal Plan Stichting CED-Groep Datum: 24 april 2015 Kenmerk: U/D15 0037 Status en/of versie Concept versie DE PARTIJEN: De stichting Stichting CED-Groep, gevestigd en kantoorhoudende te (3068 PC) Rotterdam

Nadere informatie

Sociaal plan 2015-2018. Maatregelen voor het voorkomen en opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV

Sociaal plan 2015-2018. Maatregelen voor het voorkomen en opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Sociaal plan 2015-2018 Maatregelen voor het voorkomen en opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3 Looptijd 4 Definities 4 Hardheidsclausule

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN DWINGENDE GETIJDEN. Voornemen tot reorganisatie van Endemol Nederland bv. Contextanalyse, conclusies en besluitvoornemens

SOCIAAL PLAN DWINGENDE GETIJDEN. Voornemen tot reorganisatie van Endemol Nederland bv. Contextanalyse, conclusies en besluitvoornemens SOCIAAL PLAN DWINGENDE GETIJDEN Voornemen tot reorganisatie van Endemol Nederland bv Contextanalyse, conclusies en besluitvoornemens INHOUDSOPGAVE SOCIAAL PLAN Inleiding DEEL I Definities en werkingssfeer

Nadere informatie

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Addendum Calibris bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Inhoud 1 Inleiding en aanleiding addendum... 3 2 Aanvullingen op Sociaal Plan d.d. 27 november 2014... 4 3 Overige aanvullingen faciliteiten... 7 kenniscentrum

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST VASTSTELLINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. WERKGEVER, gevestigd en kantoorhoudende te [ADRES], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [VERTEGENWOORDIGER], hierna te noemen: "werkgever"; en 2.

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3. Voorkomen boventalligheid 6. Boventallig met interne herplaatsing 7

Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3. Voorkomen boventalligheid 6. Boventallig met interne herplaatsing 7 Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Hoofdstuk 1. Hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5. Hoofdstuk 6. Hoofdstuk 7. Hoofdstuk

Nadere informatie

Sociaal Plan. Koninklijk Instituut voor de Tropen

Sociaal Plan. Koninklijk Instituut voor de Tropen Sociaal Plan Koninklijk Instituut voor de Tropen 0 Inhoud Artikel 1 WERKINGSSFEER EN WERKINGSDUUR... 3 Werkingssfeer... 3 Werkingsduur... 3 Bovenwettelijke uitkeringsregeling bij werkloosheid... 3 Wijziging...

Nadere informatie

Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV. Met opmaak: Nederlands (standaard)

Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV. Met opmaak: Nederlands (standaard) Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Met opmaak: Nederlands (standaard) Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3 Looptijd 4 Definities 4 Hardheidsclausule

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten.

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Inhoud Voor wie geldt het sociaal plan PostNL 2013-2015?... 2 Ik krijg een aanbod voor nachtdiensten. Mag ik dit aanbod weigeren?...

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden?

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Op 18 februari 2014 is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Op internet zijn veel plukjes informatie te vinden. Hieronder volgt een overzicht van

Nadere informatie

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder 3F UITTREKSEL van het Sociaal Plan FNV in Beweging 1 maart 2013 1 oktober 2018 en art. 6 uit het Sociaal Plan tussen FNV Personeel en FNV KIEM van 18 maart 2016 i.v.m. art. 2:334f lid 2 sub g BW Samen

Nadere informatie

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage 4.4. Het Sociaalplan De betrokken partijen. De ondergetekenden: 1. - Stichting Welzijn Meppel - Stichting Welzijn Westerveld 2. enerzijds en 3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke

Nadere informatie

H o o f d k a n t o o r

H o o f d k a n t o o r H o o f d k a n t o o r Tweede Akkoord afwijkingen Sociaal Plan Maatvoering voor Maatwerk Partijen: - te Utrecht En - AbvaKabo FNV te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak te Den Haag - De Unie te Culemborg -

Nadere informatie

Sociaal Plan Blokker B.V. Ten behoeve van aanpassing filiaalbezetting 2015. 1 april 2015 tot en met 31 december 2015

Sociaal Plan Blokker B.V. Ten behoeve van aanpassing filiaalbezetting 2015. 1 april 2015 tot en met 31 december 2015 Sociaal Plan Blokker B.V. Ten behoeve van aanpassing filiaalbezetting 2015 1 april 2015 tot en met 31 december 2015 Amsterdam, 18 maart 2015 Inhoudsopgave Sociaal Plan Blokker B.V. 1. Inleiding 4 2. Definities

Nadere informatie

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Cao Openbare Bibliotheken 2015-2019 - Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 4 (Aard van de arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden 2 Wet Werk en Zekerheid Ingrijpende wijzigingen in de regels voor het aangaan en opstellen van arbeidsovereenkomsten Ingrijpende wijzigingen

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI DECEMBER 2013

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI DECEMBER 2013 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI 2011 31 DECEMBER 2013 1 De ondergetekenden: Werkgever: Dierenpark Emmen Hoofdstraat 18 7811 EP Emmen als partij ter ene zijde en Werknemerspartijen:

Nadere informatie

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V.

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. Amsterdam, februari 2015 1 Sociaal Afspraken de Persgroep Nederland --------------------------------------------------------

Nadere informatie

Sociaal Plan REXEL NEDERLAND B.V.

Sociaal Plan REXEL NEDERLAND B.V. Sociaal Plan REXEL NEDERLAND B.V. INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 1. Definities 5 2. Werkingssfeer 6 3. Boventalligheid, herplaatsing en vrijstelling van werkzaamheden 7 4. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen Introductie Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vinden per 1 januari en 1 juli 2015 ingrijpende veranderingen in het arbeids-

Nadere informatie

S O C I A A L P L A N

S O C I A A L P L A N S O C I A A L P L A N 1. ALGEMENE BEPALINGEN EN UITGANGSPUNTEN 1.1 Siemens Nederland N.V. te Den Haag, verder te noemen werkgever, en de vertegenwoordigers van de vakverenigingen, hebben overeenstemming

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Wet Werk en Zekerheid (WWZ) De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) wijzigt de regels in het flexrecht, het ontslagrecht en de regels rondom de WW. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de wijzigingen welke

Nadere informatie

Sociaal Plan Recticel Wijchen

Sociaal Plan Recticel Wijchen Sociaal Plan Recticel Wijchen 22 juli 2014 Sociaal Plan Recticel Wijchen RECTICEL.: D rite / tîjjwtt, frrr crrmfrrrt Inhoudsopgave Preambule... 4 Artikel 1 Definities... 5 a) Werkgever... 5 b) Werknemer...

Nadere informatie

Sociaal Overdrachts Protocol. Overeenkomst tussen

Sociaal Overdrachts Protocol. Overeenkomst tussen Sociaal Overdrachts Protocol Overeenkomst tussen Werkgevers Stichting Medische Diagnostiek, gevestigd aan de Spaarnepoort 3, 2134 TM Hoofddorp, (hierna aangeduid als Medial ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Top 10 van wat elke werkgever inmiddels zou moeten weten juni 2017 Inhoudsopgave 1. Proeftijd 2. Concurrentiebeding 3. Ketenregeling 4. Beëindiging arbeidsovereenkomst bepaalde

Nadere informatie

ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB,

ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB, 1 Principeakkoord Sociaal Plan ANWB 2016-2017 De ondergetekenden: ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB, en FNV,

Nadere informatie

Sociaal Plan HAPAG-LLOYD ROTTERDAM Branch of Hapag-Lloyd AG

Sociaal Plan HAPAG-LLOYD ROTTERDAM Branch of Hapag-Lloyd AG Sociaal Plan HAPAG-LLOYD ROTTERDAM Branch of Hapag-Lloyd AG Inhoudsopgave Preambule...3 Artikel 1 Definities...4 Artikel 2 Werkingssfeer en werkingsduur...4 Artikel 3 Algemene bepalingen en voorwaarden...4

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Inleiding Zorgcentrum Horizon zal met ingang van 1 januari 2015 de werkwijze in de facilitaire dienst, met name de keuken ingrijpend

Nadere informatie

Tot en met 31 december 1997 is bij Eternit een vrijwillige vervroegde uittredingsregeling (de "VUT-Regeling") van kracht geweest.

Tot en met 31 december 1997 is bij Eternit een vrijwillige vervroegde uittredingsregeling (de VUT-Regeling) van kracht geweest. #211884 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1 ETERNIT B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Goor en kantoorhoudende aldaar aan de Haven 12, rechtsgeldig

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND

ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND Rabobank Nederland enerzijds, en de vakorganisaties De Unie, FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond anderzijds, hebben in het licht

Nadere informatie

Reglement tijdelijke vergoeding pensioenpremie bij ontslag op economische gronden Inhoudsopgave

Reglement tijdelijke vergoeding pensioenpremie bij ontslag op economische gronden Inhoudsopgave Reglement tijdelijke vergoeding pensioenpremie bij ontslag op economische gronden Inhoudsopgave Artikel 1: Definities... 2 Artikel 2: Voorwaarden... 2 Artikel 3: Aanvraagprocedure en beëindiging... 4 Artikel

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 2011 CapitalP inzake AgentschapNL 15 oktober 2011 tot en met 31 december 2013

SOCIAAL PLAN 2011 CapitalP inzake AgentschapNL 15 oktober 2011 tot en met 31 december 2013 SOCIAAL PLAN 2011 CapitalP inzake AgentschapNL 15 oktober 2011 tot en met 31 december 2013 CapitalP, gevestigd te Almere als partij ter ener zijde en FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht CNV Dienstenbond,

Nadere informatie

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door:

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Arbeidsovereenkomst. De ondergetekenden 1. de sportorganisatie/school/vereniging......, gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Naam:...... Functie:... Naam:......

Nadere informatie

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe CONCEPT Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe Ondergetekenden Partijen de werkgever tot 1 januari 2007: - Stichting Icare, gevestigd te Meppel de werkgevers vanaf 1 januari

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens.

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens. SOCIAAL PLAN In het kader van de overdracht van de activiteiten van Rijn-Side, onderdeel van de Stichting Passade te Arnhem naar de Stichting Pactum jeugdzorg & educatie te Arnhem per........ De ondergetekenden,

Nadere informatie

gaan een overeenkomst aan betrekking hebbende op NAAM, geboren op DATUM, hierna te noemen Gedetacheerde ;

gaan een overeenkomst aan betrekking hebbende op NAAM, geboren op DATUM, hierna te noemen Gedetacheerde ; DETACHERINGOVEREENKOMST ONDERGETEKENDEN 1. NAAM Gemeente of Vennootschap, ADRES, ten deze vertegenwoordigd door NAAM, hierna te noemen Uitlener, en 2. Gemeente Arnhem, statutair gevestigd te Arnhem, ten

Nadere informatie

EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST MET WEDERZIJDS GOEDVINDEN DE ONDERGETEKENDEN:

EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST MET WEDERZIJDS GOEDVINDEN DE ONDERGETEKENDEN: Voorbeeld vaststellingsovereenkomst Een vaststellingsovereenkomst wordt in principe het beste door een jurist opgesteld. Meer informatie leest u ook op de website: - Ontslag.nl - Arbeidsrechter.nl DE ONDERGETEKENDEN:

Nadere informatie

Fietsregeling gemeente Oldambt 2010

Fietsregeling gemeente Oldambt 2010 Fietsregeling gemeente Oldambt 2010 Doel:deze regeling heeft als doel duidelijkheid te verschaffen over de mogelijkheden tot verstrekking van een fiets. Datum en nummer ingetrokken collegebesluiten - Reiderland:

Nadere informatie

Sociaal Plan ECN januari 2011

Sociaal Plan ECN januari 2011 Sociaal Plan ECN 2011 13 januari 2011 Preambule... 3 Artikel 1 Definities... 4 Artikel 2 Werkingssfeer en werkingsduur... 5 a. Werkingssfeer... 5 b. Werkingsduur... 5 c. Wijzigingen... 5 d. Registratie...

Nadere informatie

Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 30 juni 2017

Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 30 juni 2017 Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 30 juni 2017 De ondergetekenden, 1. Solidus Solutions Board B.V., gevestigd te Bad Nieuweschans, Solidus Solutions Oude Pekela B.V., gevestigd te Oude Pekela, Solidus

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1. ALGEMENE BEPALINGEN EN UITGANGSPUNTEN

SOCIAAL PLAN 1. ALGEMENE BEPALINGEN EN UITGANGSPUNTEN SOCIAAL PLAN 1. ALGEMENE BEPALINGEN EN UITGANGSPUNTEN 1.1 Siemens Nederland N.V. te Den Haag, verder te noemen werkgever, en de vertegenwoordigers van de vakverenigingen, hebben overeenstemming bereikt

Nadere informatie

Is er kans op ontslag? Schakel hulp in!

Is er kans op ontslag? Schakel hulp in! Is er kans op ontslag? Schakel hulp in! Is er kans op ontslag? Wilt u weg bij uw werkgever? Wilt u weten wat er in uw situatie mogelijk is? Wilt u uw vaststellingsovereenkomst zelf opstellen of laten checken?

Nadere informatie

10. AFSPIEGELINGSBEGINSEL

10. AFSPIEGELINGSBEGINSEL 10. AFSPIEGELINGSBEGINSEL Inleiding Het Ontslagbesluit regelt in paragraaf 4 de toetsingscriteria voor een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen. Als eerste wordt getoetst of de bedrijfseconomische

Nadere informatie

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV versie 2 september 2011 Pagina 1 1. Inleiding In het kader van het faillissement van DELTA Biovalue BV en daarmee van DELTA

Nadere informatie

Sociaal Plan A. Jansen B.V. 2011/2012

Sociaal Plan A. Jansen B.V. 2011/2012 Sociaal Plan A. Jansen B.V. 2011/2012 SON, MAART 2011 pagina 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 1.1 Toepassing... 4 1.2 Looptijd Sociaal Plan... 4 1.3 Aanmelden als CAO... 4 2. DEFINITIES... 5 2.1 Werkgever...

Nadere informatie

Het ontslagrecht per 1 juli 2015

Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Noordam Advocatuur mr. dr. A.J. Noordam Het Europese en Nederlandse arbeidsrecht biedt in grote mate bescherming aan de werknemer. Met name het ontslag van werknemers is

Nadere informatie

Sociaal Plan INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding. 2. Algemene uitgangspunten en procedures. 3. Interne herplaatsing en boventalligheid

Sociaal Plan INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding. 2. Algemene uitgangspunten en procedures. 3. Interne herplaatsing en boventalligheid Sociaal Plan INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Algemene uitgangspunten en procedures 3. Interne herplaatsing en boventalligheid 4. Externe professionele ondersteuning 5. Regeling voor medewerkers die niet

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Beste Klant, Per 1 januari en 1 juli 2015 zullen er diverse wijzigingen plaatsvinden op het gebied van arbeidsrecht. Hiervan willen wij u graag op de hoogte brengen. De

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 1. Proeftijd Een proeftijd bij een arbeidsovereenkomst voor zes maanden of korter is nietig. Hiervan kan niet bij cao worden afgeweken. Bij een arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 Inleiding Schakelring heeft nu en de komende jaren te maken met fundamentele ontwikkelingen in welzijn en zorg, die continue aanpassingen en vernieuwingen

Nadere informatie

Sociaal Plan Reorganisatie Splitsing Frontoffice/Backoffice MCB Nederland B.V. Versie 1.5, definitief 15 augustus 2012

Sociaal Plan Reorganisatie Splitsing Frontoffice/Backoffice MCB Nederland B.V. Versie 1.5, definitief 15 augustus 2012 Sociaal Plan Reorganisatie Splitsing Frontoffice/Backoffice MCB Nederland B.V. Versie 1.5, definitief 15 augustus 2012 Sociaal Plan MCB Nederland B.V. 1 Inhoud 1 1. Inleiding 2 2. Arbeidsvoorwaarden /

Nadere informatie

Brink s Sociaal Plan. 5 februari 2015 31 december 2018

Brink s Sociaal Plan. 5 februari 2015 31 december 2018 Brink s Sociaal Plan 5 februari 2015 31 december 2018 Brink's Nederland b.v. en Brink s Geldverwerking b.v. Sociaal Plan Final 1/19 Inleiding 1. Algemene bepalingen 1.1. Definities in dit Sociaal Plan

Nadere informatie

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid Whitepaper Wet Werk en Zekerheid Flexwerk: wijzigingen per 1 januari 2015 In een arbeidsovereenkomst voor de duur van 6 maanden of korter is geen proeftijd meer toegestaan. In een arbeidsovereenkomst voor

Nadere informatie

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 Magentazorg Addendum Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 versie 12 augustus 2014 Pagina 1 van 8 Verklaring Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op 21 augustus 2014 tussen: De werkgever: Stichting

Nadere informatie

Sociaal Plan 2015-2016 Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren

Sociaal Plan 2015-2016 Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren Sociaal Plan 2015-2016 Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren November 2015 1 Inhoudsopgave Preambule Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel

Nadere informatie

CRH Bouwmaterialenhandel BV

CRH Bouwmaterialenhandel BV CRH Bouwmaterialenhandel BV Sociaal Plan CRH Bouwmaterialenhandel BV Looptijd van 1 juni 2013 tot 1 januari 2015 Sociaal Plan CRH Bouwmaterialenhandel 1 juni 2013 tot 1 januari 2015 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk

Nadere informatie

College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2014. Voorzitter/Lid College van Bestuur

College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2014. Voorzitter/Lid College van Bestuur College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2014 Voorzitter/Lid College van Bestuur 1 DE ONDERGETEKENDEN: 1 De Stichting/Vereniging., statutair gevestigd te.... te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

voor het personeel van NXP Semiconductors Netherlands B.V. NXP Software B.V.

voor het personeel van NXP Semiconductors Netherlands B.V. NXP Software B.V. Sociaal Plan 2014 voor het personeel van NXP Semiconductors Netherlands B.V. NXP Software B.V. Looptijd: 8 mei 2014 tot en met 30 juni 2015 Datum: 8 mei 2014 Page 1 of 14 Inhoudsopgave 1 Definities 2 Inleiding

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Op 1 juli 2015 treedt het tweede deel van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking. Het ontslagrecht wordt gemoderniseerd, er is sneller sprake van passend

Nadere informatie

Ten behoeve van opvang van nadelige personele consequenties als gevolg van E.ON 2.0 alsmede stopzetting van de elektriciteitsproductie van de EFG

Ten behoeve van opvang van nadelige personele consequenties als gevolg van E.ON 2.0 alsmede stopzetting van de elektriciteitsproductie van de EFG Sociaal Plan Ten behoeve van opvang van nadelige personele consequenties als gevolg van E.ON 2.0 alsmede stopzetting van de elektriciteitsproductie van de EFG Van toepassing voor werknemers van E.ON Benelux

Nadere informatie

swz CNV Vakmensen De heer W. Timmer Postbus 2525 3500 CM UTRECHT datum: 31 maart 2016 betreft: sociaal plan Beste heer Timmer,

swz CNV Vakmensen De heer W. Timmer Postbus 2525 3500 CM UTRECHT datum: 31 maart 2016 betreft: sociaal plan Beste heer Timmer, swz WONINGSTICHTING SWZ POSTADRES Postbus 40040 8004 DA Zwolle BEZOEKADRES Galvaniweg 2 8013 RG Zwolle CNV Vakmensen De heer W. Timmer Postbus 2525 3500 CM UTRECHT T 038 468 01 23 F 038 468 01 80 E info@swz.nl

Nadere informatie

Sociaal Plan. Conelgro B.V. 1 februari - 31 december 2015

Sociaal Plan. Conelgro B.V. 1 februari - 31 december 2015 Sociaal Plan Conelgro B.V. 1 februari - 31 december 2015 Pagina 2 van 14 INHOUDSOPGAVE Pagina Hoofdstuk 1 : Inleiding 3 Hoofdstuk 2 : Algemene bepalingen 4 Hoofdstuk 3 : Begripsomschrijvingen 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT RTV Noord- Holland 1 december 2013 tot en met 30 april 2014

SOCIAAL STATUUT RTV Noord- Holland 1 december 2013 tot en met 30 april 2014 SOCIAAL STATUUT RTV Noord- Holland 1 december 2013 tot en met 30 april 2014 INHOUDSOPGAVE: Artikel 1 Definities... 4 a) Werkgever... 4 b) Werknemer... 4 c) CAO... 4 d) Werknemersorganisaties... 4 e) Bruto

Nadere informatie

Sociaal Plan Blokker Holding B.V. 17 mei 2016 tot en met 16 met 2017 (looptijd van één jaar)

Sociaal Plan Blokker Holding B.V. 17 mei 2016 tot en met 16 met 2017 (looptijd van één jaar) Sociaal Plan Blokker Holding B.V. 17 mei 2016 tot en met 16 met 2017 (looptijd van één jaar) Amsterdam, [datum] 2016 Inhoudsopgave Sociaal Plan Blokker Holding B.V. Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Definities...

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

CONCEPT enkel ter overleg dienend Onder voorbehoud goedkeuring aandeelhouders. Poppies concep SOCIAAL PLAN POPPIES NEDERLAND

CONCEPT enkel ter overleg dienend Onder voorbehoud goedkeuring aandeelhouders. Poppies concep SOCIAAL PLAN POPPIES NEDERLAND SOCIAAL PLAN POPPIES NEDERLAND DEFINITIES Belangstellingsregistratie Onder belangstellingsregistratie wordt verstaan het schriftelijk kenbaar maken van de voorkeur voor een functie. In het eventueel daarop

Nadere informatie

Overeenkomst vrijwillige mobiliteit Postkantoren BV

Overeenkomst vrijwillige mobiliteit Postkantoren BV Overeenkomst vrijwillige mobiliteit Postkantoren BV Auteur: HR / Arbeidszaken Telefoon: (030) 290 45 48 pagina 1 van 7 Inhoudsopgave 1 Werkingssfeer...4 2 Toepassing...4 3 Uitkering einde arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

College van Bestuur n.v.t.

College van Bestuur n.v.t. College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2016 Voorzitter/Lid College van Bestuur N.B. Dit is slechts een voorbeeld van een arbeidsovereenkomst voor een bestuurder in het PO. Er kan dus

Nadere informatie

DRIELUIK AANPASSING BEZOLDIGINGSBELEID RAAD VAN BESTUUR ORDINA N.V.

DRIELUIK AANPASSING BEZOLDIGINGSBELEID RAAD VAN BESTUUR ORDINA N.V. DRIELUIK AANPASSING BEZOLDIGINGSBELEID RAAD VAN BESTUUR ORDINA N.V. Inhoudelijke wijzigingen Art.nr. HUIDIGE TEKST VOORGESTELDE TEKST TOELICHTING 6 Er dient een evenwichtige balans te bestaan tussen vaste

Nadere informatie

1. Ontslag. 1.1 Inleiding. 1.2 De arbeidsovereenkomst

1. Ontslag. 1.1 Inleiding. 1.2 De arbeidsovereenkomst 1. Ontslag 1.1 Inleiding In Nederland kennen wij een duaal ontslagstelsel. Dat betekent dat een werkgever die een werknemer wil ontslaan twee wegen kan bewandelen. De werkgever kan UWV WERKbedrijf (het

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 28 juni 2010-1 - INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen pagina 3 2. Geldigheidsduur, werkingssfeer, hardheidsclausule pagina 4 3. Uitgangspunten pagina

Nadere informatie

Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie

Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie De Raad van Bestuur van het UMC Utrecht en de werknemersorganisaties, Overwegende: - dat de Raad van Bestuur wordt geconfronteerd met budgettaire bezuinigingen door landelijke

Nadere informatie

# SOCIAAL PLAN. Arjowiggins Security B.V. te Ugchelen

# SOCIAAL PLAN. Arjowiggins Security B.V. te Ugchelen #1581627 SOCIAAL PLAN Arjowiggins Security B.V. te Ugchelen 5 december 2013 tot 1 juli 2014 1 De ondergetekenden, 1. Arjowiggins Security B.V. te Ugchelen, hierna te noemen: AWS en 2. FNV Bondgenoten De

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. tussen. SHANKS NETHERLANDS HOLDING B.V. en SHANKS HAZARDOUS WASTE B.V. VAN GANSEWINKEL GROEP B.V. FNV.

SOCIAAL PLAN. tussen. SHANKS NETHERLANDS HOLDING B.V. en SHANKS HAZARDOUS WASTE B.V. VAN GANSEWINKEL GROEP B.V. FNV. VOORSTEL SOCIAAL PLAN VAN [DATUM] ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDE VAN CLOSING VAN DE TRANSACTIE WAARBIJ SHANKS GROUP (DAADWERKELIJK) 100% VAN DE AANDELEN IN VAN GANSEWINKEL GROEP B.V. VERKRIJGT. SOCIAAL

Nadere informatie

44813029 Thuiszorg Rotterdam / Reorganisatie Concept d.d. 2 mei 2013 Versie 2

44813029 Thuiszorg Rotterdam / Reorganisatie Concept d.d. 2 mei 2013 Versie 2 44813029 Thuiszorg Rotterdam / Reorganisatie Concept d.d. 2 mei 2013 Versie 2 SOCIAAL PLAN TEN BEHOEVE VAN DE PERSONELE GEVOLGEN BINNEN STICHTING THUISZORG ROTTERDAM ALS GEVOLG VAN DE UITVOERING VAN HET

Nadere informatie

Afspraken inzake boventalligheid en tijdelijk werk d.d.25 februari 2014

Afspraken inzake boventalligheid en tijdelijk werk d.d.25 februari 2014 Afspraken inzake boventalligheid en tijdelijk werk d.d.25 februari 2014 Aanleiding Rabobank Nederland enerzijds, en de vakorganisaties De Unie, FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond anderzijds, zijn op 25

Nadere informatie

Overgangsregeling 1april 2014 tot 1 april 2018. Sociale Regeling DSM Biologics Company B.V.

Overgangsregeling 1april 2014 tot 1 april 2018. Sociale Regeling DSM Biologics Company B.V. Overgangsregeling 1april 2014 tot 1 april 2018 Sociale Regeling DSM Biologics Company B.V. Sociale Regeling DSM Biologics Inleiding De Sociale Regeling van DSM Biologics Company B.V. (hierna: Werkgever)

Nadere informatie

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor Sociaal plan Meander Medisch Centrum Inleiding Voor u ligt het sociaal plan van Meander Medisch Centrum. Om klantvriendelijke, deskundige en betrouwbare zorg te leveren aan onze patiënten zijn wij voortdurend

Nadere informatie

PAPYRUS. Sociaal Plan. Papyrus Groep Nederland B.V. Looptijd: 1 juni 2011-1 juni 2013

PAPYRUS. Sociaal Plan. Papyrus Groep Nederland B.V. Looptijd: 1 juni 2011-1 juni 2013 Sociaal Plan Papyrus Groep Nederland B.V. Looptijd: 1 juni 2011-1 juni 2013 27 april 2011 Inhoud sociaal plan 1. Algemene bepalingen artikel 1 Aanleiding sociaal plan artikel 1.2 Overleg artikel 1.3 Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

De Stichting [naam], gevestigd te [adres] (hierna aangeduid als XXXXX ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie];

De Stichting [naam], gevestigd te [adres] (hierna aangeduid als XXXXX ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie]; Sociaal Overdrachtsprotocol Inleiding Met ingang van 1 januari 2015 hebben drie grote stelselwijzigingen plaatsgevonden in het sociale domein waarbij activiteiten van overheid naar gemeenten zijn gedecentraliseerd.

Nadere informatie

zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende de partij ter andere zijde,

zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende de partij ter andere zijde, SOCIAAL OVERDRACHTSPROTOCOL Overeenkomst tussen Werkgevers LUMC (Geboortehuis Leiden, GHL), gevestigd aan de Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden, (hierna aangeduid als LUMC ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: "werknemer";

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: werknemer; ARBEIDSOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [naam] Holding BV, statutair gevestigd te [plaats] en kantoorhoudende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats],

Nadere informatie

Sociaal Plan. V&D B.V. en La Place B.V. 1 juli 2013 tot 1 januari 2015

Sociaal Plan. V&D B.V. en La Place B.V. 1 juli 2013 tot 1 januari 2015 Sociaal Plan V&D B.V. en La Place B.V. 1 juli 2013 tot 1 januari 2015 V&D B.V., gevestigd te Amsterdam La Place B.V., gevestigd te Amsterdam hierna te noemen de Werkgever elk als partij ter ene zijde en

Nadere informatie

Sociaal Plan Jaarbeurs B.V. Jaarbeurs Catering Services B.V.

Sociaal Plan Jaarbeurs B.V. Jaarbeurs Catering Services B.V. Sociaal Plan Jaarbeurs B.V. Jaarbeurs Catering Services B.V. 1 december 2016 31 december 2017 De ondergetekenden, 1. Jaarbeurs B.V. en Jaarbeurs Catering Services B.V., allen gevestigd te Utrecht, hierna

Nadere informatie

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Onderhandelaarsakkoord d.d. 23 maart 2011 Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Sociaal plan d.d. 29 april 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, MOgroep

Nadere informatie