SOCIALE REGELS 2013/2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SOCIALE REGELS 2013/2015"

Transcriptie

1 SOCIALE REGELS 2013/2015

2 Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Welzorg Nederland BV, statutair gevestigd te Almere, met adres Camerastraat 17, 1322 BB Almere, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer alsmede de vennootschappen waarover zij (in)direct de directie voert en enig aandeelhouder is Pestman Import B.V. en Welzorg Retail B.V. ingeschreven in het Handelsregister onder respectievelijk nummer en , hierna te noemen Werkgever, 2. FNV Bondgenoten, statutair gevestigd te Utrecht, met adres Varrolaan 100, 3584 BW Utrecht, en 3. CNV Vakmensen, statutair gevestigd te Utrecht, met adres Tiberdreef 4, 3561 GG Utrecht, 2. en 3. hierna te noemen Werknemersorganisaties; Hierna elk te noemen Partij en gezamenlijk Partijen, In overweging nemende dat: A. De markt waarin Werkgever zich beweegt sterk verandert. De overheid vergoedt minder en het individu moet meer zelf gaan regelen en betalen. Hierdoor wordt commerciëler, beter en slimmer werken steeds essentiëler en zullen steeds hogere eisen aan Werknemers worden gesteld; B. De activiteiten van Werkgever sterk verlieslatend zijn en Werkgever een (verdere) afname van de omzet en marge verwacht; C. De organisatie van Werkgever zich aan de veranderende omstandigheden moet aanpassen door de bedrijfsvoering anders en met minder personeel in te richten; D. Hiertoe onder andere het veranderprogramma WIJverder is gestart; E. Hierdoor ook functies veranderen en vervallen; F. De reductie deels gerealiseerd zal kunnen worden door het niet verlengen van tijdelijke dienstverbanden en minder gebruik te maken van uitzendkrachten; G. Er echter ook medewerkers in vaste dienst zullen zijn die boventallig worden en/of waarvoor tengevolge van het vervallen van de functie geen passende functie meer bij Werkgever zal zijn en hun arbeidsovereenkomst derhalve dient te eindigen; H. Voor andere medewerkers de functie en/of werklocatie kan wijzigen. I. Partijen passende maatregelen willen nemen voor de betrokken werknemers om de persoonlijke gevolgen zo beperkt mogelijk te houden en de verandering adequaat te begeleiden; J. Partijen van mening zijn dat de betrokken werknemers zelf ook een verantwoordelijkheid hebben in het beperken van de persoonlijke gevolgen; K. Daartoe het creëren van sociale regels gewenst is; L. Partijen met elkaar hebben afgesproken dat de in deze overeenkomst opgenomen afspraken van toepassing zullen zijn. Sociale Regels Welzorg 2013/2015 2

3 Komen als volgt overeen: ARTIKEL 1 DEFINITIES a. Afspiegelingsbeginsel de methode zoals bepaald in Artikel 4:2 lid 1 van het Ontslagbesluit en nader toegelicht in Artikel 6. b. Begeleidingscommissie de commissie zoals nader uitgewerkt in Artikel 13 en Bijlage 1; c. Beloning het bruto maandsalaris, vermeerderd met vaste en overeengekomen looncomponenten, zoals vakantietoeslag, (eventuele) eindejaarsuitkering en structurele overwerkvergoeding; d. Boventallige de Werknemer van wie de functie vanwege het Reorganisatiebesluit komt te vervallen; e. Directie de Directie van Werkgever; f. Ex-werknemer de Werknemer wiens arbeidsovereenkomst is geëindigd als gevolg van het Reorganisatiebesluit; g. Functie de functie die Werknemer feitelijk heeft uitgeoefend in de periode twee maanden voor het Reorganisatiebesluit, tenzij er ondertussen sprake is van een tussen Werknemer en Werkgever overeengekomen en schriftelijk vastgelegde functiewijziging, in dat geval geldt de feitelijk functie op de datum van het Reorganisatiebesluit; h. Kantonrechtersformule landelijke aanbevelingen 7:685 BW, zoals vastgesteld in de plenaire vergadering van de Kring van Kantonrechters van 30 oktober 2008, welke in de kern een uniforme wijze van het toekennen van de hoogte van een beëindigingsvergoeding beoogt middels een berekeningsformule te weten AxBxC, waarbij: A het aantal gewogen dienstjaren; B de beloning; en C de correctiefactor is; i. Ondernemingsraad het bevoegde overlegorgaan, ingesteld krachtens de Wet op de Ondernemingsraden (WOR); j. Overeenkomst deze sociale regels; k. Nieuwe functie een functie die qua functie-inhoud, vereiste kennis en vaardigheden en vereiste competenties wezenlijk verschilt van de reeds bestaande functies en die als zodanig niet bij Werkgever voorkwam voor het Reorganisatiebesluit; l. Passende functie werk waarbij de aard, inhoud, de omvang en het functieniveau van de oude en nieuwe functie mede met inachtneming van de kennis en kunde van de Werknemer zoveel mogelijk vergelijkbaar is, de waardering van de nieuwe functie in het Welzorg loongebouw maximaal 1 schaal lager is en de normale totale reistijd (heen en terug) voor woon-werkverkeer maximaal twee uur per dag is (voor een Passende functie wordt gekeken naar de subjectieve/persoonlijke mogelijkheden van de Werknemer); m. Reorganisatie het anders inrichten van de organisatie waarvoor in overeenstemming met artikel 25 van de WOR positief advies is verkregen van de Ondernemingsraad en waarvan Partijen zijn overeengekomen dat deze Overeenkomst van toepassing is; n. Reorganisatiebesluit het besluit d.d. [***] waarin tot de Reorganisatie is besloten; o. Uitwisselbare functie functies die naar functie-inhoud, vereiste kennis en vaardigheden en vereiste competenties vergelijkbaar en naar niveau en beloning gelijkwaardig zijn, rekening houdend met een redelijke overdrachtsperiode, zoals nader uitgewerkt in Hoofdstuk 12 van de Beleidsregels Ontslagtaak UWV; p. Werknemer de persoon die op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in dienst is van Werkgever. ARTIKEL 2 WERKINGSSFEER Deze Overeenkomst is van toepassing op alle Werknemers die, tijdens de looptijd van deze Overeenkomst, te maken krijgen met de gevolgen van het Reorganisatiebesluit. Sociale Regels Welzorg 2013/2015 3

4 ARTIKEL 3 LOOPTIJD 1. Deze Overeenkomst treedt in werking op 28 augustus 2013 en eindigt op 31 mei Ingeval een Partij van mening is dat er sprake is van ingrijpende veranderingen, die een ongewijzigde voortzetting van deze Overeenkomst onredelijk maken, dient deze Partij dit te melden aan de andere Partijen en kunnen Partijen gedurende de looptijd van deze Overeenkomst schriftelijk tussentijdse aanpassingen overeenkomen. ARTIKEL 4 GESCHILLENREGELING 1. Partijen streven ernaar om geschillen zoveel mogelijk in onderling overleg op te lossen. 2. Wanneer onderling overleg niet binnen één maand nadat het geschil schriftelijk bij de andere Partij kenbaar is gemaakt tot een oplossing leidt, is de meest gerede Partij gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter. ARTIKEL 5 BOVENTALLIGHEID 1. Door het Reorganisatiebesluit kunnen Werknemers vanwege drie redenen boventallig worden, te weten doordat: a. het aantal Werknemers in de betreffende functie wordt teruggebracht terwijl de functie verder niet (ingrijpend) wijzigt; b. functies vervallen en/of inhoudelijk dusdanig veranderen dat van een Nieuwe functie kan worden gesproken; c. Een vestiging wordt gesloten. ARTIKEL 6 BOVENTALLIGHEID 1. De bepaling van Boventalligen zal plaatsvinden door toepassing van het Afspiegelingsbeginsel per vestiging (na de Reorganisatie). Indien het gaat om buitendienstfuncties wordt gekeken naar het regiokantoor waar het werkgebied van Werknemer aan is verbonden. 2. De peildatum van afspiegeling is de datum van het Reorganisatiebesluit. 3. Door gebruikmaking van het Afspiegelingsbeginsel zal de leeftijdsopbouw per vestiging voor en na ontslag van Boventalligen zoveel mogelijk gelijk zijn. 4. Voor het bepalen van de Boventalligen worden de Werknemers per vestiging verdeeld in groepen met Uitwisselbare functies. De Werknemers van elke categorie Uitwisselbare functies worden ingedeeld in vijf leeftijdsgroepen, te weten van 15 tot 25 jaar, van 25 tot 35 jaar, van 35 tot 45 jaar, van 45 tot 55 jaar en van 55 jaar en ouder. 5. Het Afspiegelingsbeginsel wordt niet toegepast bij de sluiting van een vestiging, bij een unieke functie (een functie die slechts door één Werknemer wordt bekleed) en bij een categorie Uitwisselbare functies die in zijn geheel komt te vervallen. 6. Indien er in de nieuwe formatie een openstaande Passende functie voor een Boventallige is, dan kan een Boventallige daarin herplaatst worden. Ingeval van een benodigde (beperkte) opleiding of omscholing zal Werkgever de kosten hiervan vergoeden volgens de reguliere studiekostenregeling van Werkgever. ARTIKEL 7 MEDEDELING AAN WERKNEMER Het besluit van Werkgever tot de herplaatsing of boventalligheid van Werknemer wordt mondeling aan Werknemer meegedeeld. Zo spoedig mogelijk na dit gesprek wordt dit door Werkgever schriftelijk aan Werknemer bevestigd inclusief de gevolgen daarvan. ARTIKEL 8 BEROEP 1. Werknemer kan binnen vijf werkdagen na de schriftelijke mededeling van het besluit als genoemd Artikel 7 schriftelijk in beroep gaan bij de Begeleidingscommissie zoals genoemd in artikel De Begeleidingscommissie zal binnen tien werkdagen advies uitbrengen aan de Directie. 3. De Directie zal binnen vijf werkdagen na het advies van de Begeleidingscommissie een besluit nemen. De Directie zal een meerderheidsbesluit van de Begeleidingscommissie in principe overnemen, tenzij in strijd met wet- en regelgeving of deze Overeenkomst. Sociale Regels Welzorg 2013/2015 4

5 ARTIKEL 9 HERPLAATSING Salaris 1. Werknemers worden in de bij de functie behorende schaal geplaatst. Indien het huidige salaris van een Werknemer lager is dan het maximum in de schaal van de functie wordt Werknemer in de trede geplaatst die het dichtst onder het huidige salaris ligt, met een persoonlijke toeslag ter hoogte van het verschil met het huidige salaris. Deze toeslag is van toepassing totdat Werknemer in een hogere trede wordt geplaatst (bijvoorbeeld door de jaarlijkse verhoging). Indien het verschil met de eerst hogere trede minder is dan 25 per maand dan wordt Werknemer in die trede geplaatst. Indien het huidige salaris boven het maximum van de nieuwe schaal is, zal het salaris worden bevroren en uitsluitend de CAO verhoging worden toegepast over het salaris. Reiskosten, leaseauto en verhuizing 2. Indien een Werknemer wordt overgeplaatst naar een andere locatie worden de extra reiskosten met een overgangsregeling vergoed. Dit is de vaste overgangsregeling zoals ook opgenomen in paragraaf van het Handboek Arbeidsvoorwaarden van Werkgever. Indien Werknemer met het openbaar vervoer reist zullen de reiskosten volledig worden vergoed. Indien Werknemer gebruik maakt van de forfaitaire vergoeding, zal maximaal het eerste jaar (vanaf de start in de functie) het netto fiscaal toegestane bedrag (op dit moment 0,19) per extra kilometer worden verstrekt. Aansluitend wordt voor de duur van een jaar de helft van het netto fiscaal toegestane bedrag verstrekt. Na twee jaar zal de reguliere reiskostenregeling worden toegepast. 3. Indien Werknemer op meer dan 25 kilometer van de nieuwe functie woont en binnen twee jaar wil verhuizen naar een andere woning waardoor de reisafstand met minimaal 60% afneemt zullen Partijen overleg voeren over het aanbieden van een verhuiskostenvergoeding. 4. Indien bij de nieuwe functie geen leaseauto hoort en bij de oude wel zal Werknemer, indien hij de auto privé gebruikt, het recht hebben deze maximaal 6 maanden na de herplaatsing te blijven gebruiken conform de gebruikelijke leasevoorwaarden. Indien de leaseperiode van de betreffende auto eerder afloopt geldt die einddatum als einddatum van het gebruiksrecht. Werktijden 5. Voor Werknemer gelden in beginsel de reguliere werktijden die horen bij de (nieuwe) functie. Indien dit wegens persoonlijke omstandigheden voor Werknemer problemen oplevert, zullen Werkgever en Werknemer in onderling overleg tot een passende oplossing komen. Begeleiding en Scholing 6. Indien Werknemer aanvullende opleiding of training nodig heeft om de nieuwe functie optimaal te kunnen uitoefenen dan zal dit volgens het reguliere opleidingsbeleid van Werkgever worden georganiseerd. In afwijking van het reguliere beleid zal voor opleidingen en trainingen onder geen studieovereenkomst worden gesloten. Toch niet passend 7. Wanneer functie na een periode van 6 maanden (met mogelijke verlenging tot 9 maanden) toch niet aansluit bij verwachtingen, kennis en competenties van de herplaatste Werknemer, wordt hierover overleg gevoerd tussen Werknemer en Werkgever. Hierin wordt in goed overleg een plan opgesteld om Werknemer verder te scholen of in een andere functie te plaatsen. Wanneer beide opties niet mogelijk zijn zal Werknemer terugvallen op de (ontslag)regelingen zoals omschreven in deze Overeenkomst. ARTIKEL 10 GEDWONGEN VERTREK BOVENTALLIGEN 1. Met Boventalligen zal een vaststellingsovereenkomst worden gesloten ter beëindiging van de arbeidsovereenkomst. 2. Indien een arbeidsovereenkomst met een Boventallige in het kader van deze Overeenkomst eindigt zal bij de beëindiging het volgende aan de orde zijn, hetgeen in de vaststellingsovereenkomst zal worden opgenomen: Beëindiging arbeidsovereenkomst a. De arbeidsovereenkomst eindigt met wederzijds goedvinden, op verzoek van Werkgever en vanwege een bedrijfseconomische reden, met inachtneming van de voor Boventallige geldende opzegtermijn; Sociale Regels Welzorg 2013/2015 5

6 b. Indien Boventallige dat wenst, bij voorbeeld omdat hij tijdens de opzegtermijn een nieuwe baan vindt, kan de arbeidsovereenkomst op elk door Boventallige gewenst moment eerder eindigen. Het brutoloon over de resterende opzegtermijn zal dan worden opgeteld bij de beëindigingsvergoeding; Van werk naar werk c. Boventallige wordt in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan een outplacement- en begeleidingstraject voor de duur van maximaal 6 maanden bij Stichting Metalektro Personeelsdiensten. Op individuele basis zal per Boventallige worden bepaald welke modules van het outplacementtraject zullen worden gebruikt. De kosten van het outplacementtraject bedragen maximaal (exclusief BTW) en komen voor 25% ten laste van de beëindigingsvergoeding met een maximum van 500 (exclusief BTW); Voor parttimers zal het bedrag met hun deeltijdpercentage worden vermenigvuldigd; d. Het outplacementtraject vangt aan op het moment dat de mededeling zoals genoemd in Artikel 7 wordt gedaan; e. Boventallige kan gebruik maken van (om)scholing welke door Werkgever wordt betaald indien dit een kortlopende opleiding is en de Stichting Metalektro Personeelsdiensten positief adviseert over het volgen ervan. De kosten hiervan bedragen maximaal (exclusief BTW). Werkgever en Werknemer streven ernaar de opleidingen zoveel mogelijk (deels) te bekostigen uit beschikbare subsidies en andere regelingen; f. De kosten van inspanningen van Werkgever voor outplacement en scholing zijn niet inwisselbaar voor geld. Beëindigingsvergoeding g. Voor Boventallige is een beëindigingsvergoeding beschikbaar die bepaald wordt volgens de Kantonrechtersformule met een correctiefactor C=0,8; h. Boventallige ontvangt een beëindigingsvergoeding ten titel van vergoeding van te derven inkomen met inbegrip van (eventuele) pensioenrechten ter hoogte van beëindigingsvergoeding minus de bestedingen zoals genoemd in sub c. Dit wordt binnen één maand na de einddatum van de arbeidsovereenkomst door Werkgever betaald; i. op het in sub g genoemde bedrag wordt loonbelasting ingehouden. Er vindt geen inhouding plaats van premies ingevolge de werknemersverzekeringen daar de vergoeding is aan te merken als inkomen uit vroegere dienstbetrekking. Het is Boventallige toegestaan om ter voorkoming van afdracht van loonbelasting door Werknemer een andere wijze van betaling op te geven, mits deze fiscaal geoorloofd is en budgettair neutraal; Overige bepalingen j. Een eventueel overeengekomen non-concurrentiebeding of relatiebeding komt te vervallen op de datum van beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Overige bedingen zoals het geheimhoudingsbeding blijven onverkort van kracht; k. Eventuele bedragen die in verband met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst verschuldigd zijn uit hoofde van een studieovereenkomst zullen door Werkgever worden kwijtgescholden tot een maximum van Bedragen daarboven komen in mindering op de beëindigingsvergoeding l. Bij de beëindiging zal een reguliere eindafrekening plaatsvinden met betrekking tot pro rata vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, overige vaste looncomponenten en eventuele niet genoten verlof-, vitaliteits-, werkgelegenheids- en Adv-dagen; m. De deelname door Boventallige aan collectieve verzekeringen eindigt op de datum dat het dienstverband eindigt. Boventallige kan indien gewenst en voorzover door de verzekeraar toegestaan de collectieve verzekeringen voortzetten tot het einde van het kalenderjaar waarin het dienstverband eindigt; n. Desgewenst verstrekt Werkgever op verzoek van Boventallige een getuigschrift en/of referenties. 3. Indien Boventallige geen vaststellingsovereenkomst overeenkomstig deze Overeenkomst wil tekenen zal Werkgever zich tot de Kantonrechter wenden met het verzoek de arbeidsovereenkomst te ontbinden of bij het UWV Werkbedrijf een ontslagvergunning aanvragen. Hierbij blijven de afspraken uit deze Overeenkomst van kracht. Sociale Regels Welzorg 2013/2015 6

7 ARTIKEL 11 OUDERE WERKNEMERS Werkgever zal Werknemers van 58 jaar en ouder actief informeren over hun pensioensituatie en hiertoe onder andere de pensioenconsulent van PMT in gesprek brengen met deze Werknemers. Hiermee wordt beoogd dat oudere Werknemers gebruik maken van de (vroeg)pensioenmogelijkheid waarmee plaats wordt gemaakt voor andere Werknemers. De keuze om met (vroeg)pensioen te gaan is geheel vrijwillig en ligt bij de Werknemer. ARTIKEL 12 VOORRANG EX-WERKNEMER BIJ SOLLICITATIES Werkgever zal de Ex-werknemer gedurende 12 maanden nadat de arbeidsovereenkomst is geëindigd op diens verzoek met voorrang in beschouwing nemen voor extern bekendgemaakte vacatures bij Werkgever. De Ex-werknemer die geschikt is voor de functie, heeft bij selectie voorrang op andere externe sollicitanten. De Ex-werknemer die op de hoogte wil blijven van vacatures bij Werkgever dient dit kenbaar te maken bij Werkgever. ARTIKEL 13 BEGELEIDINGSCOMMISSIE 1. Er is een Begeleidingscommissie die bestaat uit twee personen namens Werkgever en twee personen namens de Werknemersorganisaties. 2. Werknemer en Werkgever kunnen een beroep doen op de Begeleidingscommissie om de uitvoering van deze Overeenkomst te toetsen. 3. De Begeleidingscommissie zal haar werkzaamheden overeenkomstig het reglement dat is opgenomen in Bijlage 1 uitvoeren. ARTIKEL 14 HARDHEIDSCLAUSULE In individuele gevallen waarin toepassing van deze Overeenkomst zou leiden tot een individueel onbillijke situatie, zal Werkgever van de bepalingen in deze Overeenkomst afwijken in een voor de Werknemer gunstige zin. In een dergelijk geval zal achteraf melding plaatsvinden aan de Begeleidingscommissie en de Werknemersorganisaties. ARTIKEL 15 INFORMATIEVOORZIENING EN PERIODIEK OVERLEG 1. Werkgever zal de Werknemersorganisaties actief informeren over de voortgang van elke reorganisatie en de lopende en te verwachten adviestrajecten richting de Ondernemingsraad die tot een toepassing van deze Overeenkomst kunnen leiden. 2. Toepassing van de (geactualiseerde) Overeenkomst bij toekomstige aanpassingen van de organisatie kan slechts plaatsvinden na instemming van Partijen en een positief advies van de Ondernemingsraad in voorkomende situaties. 3. Partijen zullen wanneer één van de Partijen dat nodig acht overleg hebben over de uitvoering van deze Overeenkomst. 4. Overleg zal in ieder geval plaats vinden, drie maanden voor afloop van deze Overeenkomst. De Overeenkomst en de Reorganisatie worden dan geëvalueerd. In dit overleg wordt ook een eventuele verlenging van deze Overeenkomst besproken. ARTIKEL 16 BIJDRAGE VOOR LEDEN WERKNEMERSORGANISATIES Werkgever zal aan respectievelijke Werknemersorganisaties voor ieder vakbondslid waarmee het dienstverband wordt beëindigd een éénmalige uitkering voldoen ad 500 (exclusief BTW) per individueel lid. De Werknemersorganisaties sturen hiertoe een factuur aan Werkgever. Sociale Regels Welzorg 2013/2015 7

8 Aldus overeengekomen op 28 augustus 2013 Welzorg Nederland BV Tevens namens de genoemde vennootschappen P.M. Verkuyl Algemeen directeur M. van Nieuwkasteele Directiesecretaris FNV Bondgenoten CNV Vakmensen W.J. Brand Bestuurder Metaal R. van Riezen bestuurder Sociale Regels Welzorg 2013/2015 8

9 BIJLAGE 1: REGLEMENT BEGELEIDINGSCOMMISSIE Doel 1. De commissie is ingesteld om toe te zien op een juiste toepassing van de Sociale Regels 2013/2015, hetgeen zijn uitdrukking vindt in de samenstelling. Taak 2. De commissie heeft tot taak: a. erop toe te zien en eraan mee te werken dat de belangen van de bij de Reorganisatie betrokken Werknemers optimaal worden behartigd; b. situaties te signaleren waarin de afspraken niet voorzien; c. te adviseren bij concrete klachten van een Werknemer over zijn behandeling en situaties waarin toepassen van de afspraken voor individuele Werknemers tot onbillijkheden leidt; d. de Directie op haar verzoek, dan wel op verzoek van de betrokken Werknemer, te adviseren indien partijen het niet eens zijn over de toepassing van het Afspiegelingsbeginsel en over de vraag of een aangeboden baan als Passende functie gezien kan worden. Samenstelling 3. De commissie bestaat uit de twee leden namens de Werkgever en twee leden namens de Werknemersorganisaties. 4. Naast de twee vaste leden namens de Werkgever en Werknemersorganisatie zal steeds een plaatsvervangend lid worden benoemd. Werkwijze 5. De commissie adviseert desgevraagd of op eigen initiatief de Directie met betrekking tot het uitvoeren van de sociale regels. 6. De commissie komt bijeen zo vaak als nodig wordt geacht door de commissie zelf, maar in ieder geval: a. op verzoek van de voorzitter; b. op verzoek van tenminste twee leden; c. op verzoek van de Directie. 7. De commissie legt schriftelijk alle relevante gegevens en ingenomen standpunten vast. Het advies van de commissie aan de Directie is toegankelijk voor de Ondernemingsraad en Werknemersorganisaties. 8. Ten aanzien van de ingediende beroepschriften hoort de commissie, binnen 5 werkdagen, na ontvangst van een aan haar voorgelegd beroep, de betrokken Werknemer indien dat naar haar mening nodig is om tot een oordeel te komen. De Werknemer die zonder geldige reden geen gevolg geeft aan de oproep om te worden gehoord, wordt geacht zijn bezwaar te hebben ingetrokken. 9. De commissie brengt binnen 10 werkdagen advies uit aan de Directie, waarna door de Directie binnen 5 werkdagen een beslissing zal worden genomen. 10. Indien de commissie met een meerderheid tot een oordeel is gekomen, dan zal de Directie zich in principe bij dit oordeel aansluiten. Deskundigen 11. De commissie of leden daarvan kunnen zich laten bijstaan door interne of externe deskundigen. Indien hieraan kosten verbonden zijn, worden deze door Werkgever vergoed, indien hierover - vooraf - overeenstemming is bereikt met Werkgever. Informatie 12. De Directie zal zorgdragen voor het verstrekken van alle voor de uitoefening van de taak van de commissie van toepassing zijnde informatie. Geheimhouding 13. De leden van de commissie zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke gegevens die hen bij het uitoefenen van hun taak ter kennis komen. Contact 14. De commissie kan worden benaderd door het sturen van een brief met de benodigde informatie naar: Welzorg Nederland BV t.a.v. de Begeleidingscommissie Sociale Regels 2013/2015 Postbus BH ALMERE of per via Citeertitel 15. Dit reglement kan worden aangehaald als Reglement Begeleidingscommissie Sociale Regels 2013/2015. Sociale Regels Welzorg 2013/2015 9

Bijlage 6 bij de cao APG Groep. Sociaal Plan APG GROEP plan voor de opvang van de sociale gevolgen van reorganisaties

Bijlage 6 bij de cao APG Groep. Sociaal Plan APG GROEP plan voor de opvang van de sociale gevolgen van reorganisaties Bijlage 6 bij de cao APG Groep Sociaal Plan APG GROEP plan voor de opvang van de sociale gevolgen van reorganisaties Inhoud BIJLAGE 6 BIJ DE CAO APG GROEP... 1 HOOFDSTUK 1 DEFINITIES... 4 ARTIKEL 1. WERKGEVER...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. GroenWest. concept

SOCIAAL PLAN. GroenWest. concept SOCIAAL PLAN GroenWest concept Datum: 30-04-2014 Op basis van onderhandelingsresultaat d.d. 22-04-2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Uitgangspunten... 5 3. Definities... 6 4. Plaatsingsprocedure...

Nadere informatie

Sociaal Plan WKNL. Van Werk naar Werk

Sociaal Plan WKNL. Van Werk naar Werk Sociaal Plan WKNL Van Werk naar Werk Wolters Kluwer Nederland B.V, gevestigd te Deventer, hierna te noemen de Werkgever als partij ter ene zijde en FNV KIEM, gevestigd te Amsterdam CNV Dienstenbond/CNV

Nadere informatie

Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV. Met opmaak: Nederlands (standaard)

Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV. Met opmaak: Nederlands (standaard) Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Met opmaak: Nederlands (standaard) Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3 Looptijd 4 Definities 4 Hardheidsclausule

Nadere informatie

Sociaal Plan A. Jansen B.V. 2011/2012

Sociaal Plan A. Jansen B.V. 2011/2012 Sociaal Plan A. Jansen B.V. 2011/2012 SON, MAART 2011 pagina 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 1.1 Toepassing... 4 1.2 Looptijd Sociaal Plan... 4 1.3 Aanmelden als CAO... 4 2. DEFINITIES... 5 2.1 Werkgever...

Nadere informatie

Principe Akkoord. Sociaal Plan MCO

Principe Akkoord. Sociaal Plan MCO Principe Akkoord Sociaal Plan MCO 1 juni 2012 tot en met 31 december 2013 1 Overweging Sociale partners, MCO directie en de vakbonden FNV KIEM en NTB hebben gewerkt aan een, volgens partijen verantwoord

Nadere informatie

Versie 26-04-2012 CONCEPT. Sociaal Plan MCO

Versie 26-04-2012 CONCEPT. Sociaal Plan MCO Versie 26-04-2012 CONCEPT Sociaal Plan MCO 1 mei 2012 tot en met 31 december 2013 1 Overweging Sociale partners, MCO directie en de vakbonden FNV KIEM en NTB hebben gewerkt aan een, volgens partijen verantwoord

Nadere informatie

C O N C E P T. Sociaal Plan 2014 Novum Nieuws

C O N C E P T. Sociaal Plan 2014 Novum Nieuws C O N C E P T Sociaal Plan 2014 Novum Nieuws 15 september 2014 tot en met 31 december 2014 C O N C E P T Sociaal Plan Novum Nieuws 2014 1 Inhoud I. Inleiding II. Werkingssfeer III. Werkingsduur IV. Definities

Nadere informatie

Bedrijfsonderdeel / afdeling waarop dit document betrekking heeft

Bedrijfsonderdeel / afdeling waarop dit document betrekking heeft Sociaal Plan Soort document Kies uit: - Beleidsnotitie Doel Bedrijfsonderdeel / afdeling waarop dit document betrekking heeft Kies uit: - Organisatie breed Het waarborgen van de rechtszekerheid voor medewerkers

Nadere informatie

Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015

Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015 Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015 ifale versie 22 april 2015 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Algemeen 2.1 Werkingsduur/looptijd 2.2 Werkingssfeer 2.3 Wijziging

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015

SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015 SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015 Woonzorggroep Samen Jacob Ruysdaellaan 30 1741 KW Schagen 1 INLEIDING Woonzorggroep Samen hecht grote waarde aan goed werkgeverschap en streeft vanuit die gedachte

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012 Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling 1 april 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Preambule...3 2 Begripsbepalingen...4 3 Algemene bepalingen...6 4 Regels bij organisatieverandering...7 4.1 Organisatiestructuur

Nadere informatie

Sociaal Plan. 20 maart 2015 tot 1 januari 2016

Sociaal Plan. 20 maart 2015 tot 1 januari 2016 Sociaal Plan 20 maart 2015 tot 1 januari 2016 Sociaal Plan Amstelring De ondergetekenden: Werkgever Stichting Amstelring Groep, gevestigd te Amsterdam, hierna Amstelring, enerzijds, en De vakorganisaties

Nadere informatie

Sociaal raamplan 2006-2008. Nieuwe versie Juli 2006

Sociaal raamplan 2006-2008. Nieuwe versie Juli 2006 Nieuwe versie Juli 2006 Sociaal raamplan 2006-2008 1. INLEIDING 2. DEFINITIES 2.1 Werkgever 2.2 Vakorganisaties 2.3 Medewerker 2.4 Vertrek c.q. beëindiging van het dienstverband 2.5 Overplaatsing 2.6 Reorganisatie

Nadere informatie

Apeldoorn, concept oktober 2011 Versie 0.4 WEGENER SOCIAAL PLAN

Apeldoorn, concept oktober 2011 Versie 0.4 WEGENER SOCIAAL PLAN Apeldoorn, concept oktober 2011 Versie 0.4 WEGENER SOCIAAL PLAN Inhoudsopgave Pagina VOORWOORD 3 A. INLEIDING EN UITGANGSPUNTEN 2 VOORWOORD Koninklijke Wegener heeft intensief overleg gevoerd over een

Nadere informatie

Akkoord Sociaal Plan Jeugdzorg

Akkoord Sociaal Plan Jeugdzorg Akkoord Sociaal Plan Jeugdzorg INHOUDSOPGAVE 1. Algemene bepalingen... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Doel... 5 1.3 Uitgangspunten... 5 1.4 Looptijd... 6 1.5 Werkingssfeer... 6 1.6 Cumulatie van aanspraken...

Nadere informatie

Sociaal Plan Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn 2013-2016. Van werk naar werk

Sociaal Plan Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn 2013-2016. Van werk naar werk Sociaal Plan Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn 2013-2016 Van werk naar werk Status: versie 14 februari 2014 (V3) Sociaal Plan, V3, versie 14 februari 2014 1 Inhoud INLEIDING... 4 1. ALGEMENE BEPALINGEN...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Landelijke Publieke Omroepen 1 juni 2010 t/m 30 juni 2013 verlengd t/m 31 december 2013 hierna verlengd t/m 31 december 2014

SOCIAAL PLAN. Landelijke Publieke Omroepen 1 juni 2010 t/m 30 juni 2013 verlengd t/m 31 december 2013 hierna verlengd t/m 31 december 2014 SOCIAAL PLAN Landelijke Publieke Omroepen 1 juni 2010 t/m 30 juni 2013 verlengd t/m 31 december 2013 hierna verlengd t/m 31 december 2014 Preambule... 4 Artikel 1 Definities... 6 a) Werkgever... 6 b) Werknemer...

Nadere informatie

Regeling Sociaal plan Openbare Bibliotheken

Regeling Sociaal plan Openbare Bibliotheken Regeling Sociaal plan Openbare Bibliotheken Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Hoofdstuk 2 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. 1 oktober 2014 tot 1 maart 2016

SOCIAAL PLAN. 1 oktober 2014 tot 1 maart 2016 SOCIAAL PLAN 1 oktober 2014 tot 1 maart 2016 Schakelring/sociaal plan/defintief; september 2014 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. ALGEMENE BEPALINGEN 7 2.1 Uitgangspunten 7 2.2 Werkingssfeer 7 2.3 Begripsbepalingen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VILLEROY & BOCH WELLNESS

SOCIAAL PLAN VILLEROY & BOCH WELLNESS SOCIAAL PLAN VILLEROY & BOCH WELLNESS LOOPTIJD VAN 18 DECEMBER 2014 TOT EN MET 30 JUNI 2015 Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 Definities 4 Werkingssfeer 4 Werkingsduur 5 Verplichtingen van partijen 5 Hardheidsclausule

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

Overgangsregeling 1april 2014 tot 1 april 2018. Sociale Regeling DSM Biologics Company B.V.

Overgangsregeling 1april 2014 tot 1 april 2018. Sociale Regeling DSM Biologics Company B.V. Overgangsregeling 1april 2014 tot 1 april 2018 Sociale Regeling DSM Biologics Company B.V. Sociale Regeling DSM Biologics Inleiding De Sociale Regeling van DSM Biologics Company B.V. (hierna: Werkgever)

Nadere informatie

Inhoud. Versie 120322 1.6a 2

Inhoud. Versie 120322 1.6a 2 Sociaal Plan 1.6a Inhoud Inleiding... 3 1. Doel en geldigheidsduur... 5 2. Afspraken... 5 2.1 Doelgroep... 5 3. Begripsomschrijving... 7 4. Uitgangspunten... 12 5. Regels bij vastgestelde organisatieontwikkelingen...

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Ziekenhuis Bernhoven 2008-2013

Doorlopend Sociaal Plan Ziekenhuis Bernhoven 2008-2013 Doorlopend Sociaal Plan Ziekenhuis Bernhoven 2008-2013 doorlopend sociaal plan versie definitief 15 november 2008 1 Ondergetekenden: De stichting ziekenhuis Bernhoven gevestigd te Bernheze, te noemen de

Nadere informatie

Addendum behorend bij Sociaal Plan Stichting Atal-Medial t.b.v. Reorganisatie 2014

Addendum behorend bij Sociaal Plan Stichting Atal-Medial t.b.v. Reorganisatie 2014 Principe akkoord Addendum behorend bij Sociaal Plan Stichting Atal-Medial t.b.v. Reorganisatie 2014 01-03-2014 tot 01-01-2015 voor ledenraadpleging van de vakbonden op 18 maart 2014 Addendum 18 februari

Nadere informatie

Sociaal Plan. Van Hoogevest Bouw Onderhoud & Renovatie. Van Werk Naar Werk. Afslanking van het bouwbedrijf. en het mobiliteitsplan

Sociaal Plan. Van Hoogevest Bouw Onderhoud & Renovatie. Van Werk Naar Werk. Afslanking van het bouwbedrijf. en het mobiliteitsplan Sociaal Plan Afslanking van het bouwbedrijf Van Hoogevest Bouw Onderhoud & Renovatie en het mobiliteitsplan Van Werk Naar Werk INHOUDSOPGAVE 2 1. Inleiding pag. 3 1.1 Definities 2. Uitgangspunten pag.

Nadere informatie

DOORLOPEND. SOCIAAL PLAN Atrium-Orbis

DOORLOPEND. SOCIAAL PLAN Atrium-Orbis DOORLOPEND SOCIAAL PLAN Atrium-Orbis INHOUD Preambule 1. Inleiding 2. Begripsbepalingen 3. Algemene bepalingen 3.1 Reikwijdte 3.2 Werkingsduur en overleg 3.3 Interpretatie 3.4 Hardheidsclausule algemeen

Nadere informatie

PRINCIPEAKKOORD SOCIAAL PLAN. Thuiszorg Het Friese Land

PRINCIPEAKKOORD SOCIAAL PLAN. Thuiszorg Het Friese Land PRINCIPEAKKOORD SOCIAAL PLAN Thuiszorg Het Friese Land Datum: 1 maart 2011 1 Aldus overeengekomen: De werkgever: Stichting Thuiszorg Het Friese Land De heer K. Kuilman Directeur/bestuurder Leeuwarden d.d.

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst

Collectieve arbeidsovereenkomst INHOUDSOPGAVE Collectieve arbeidsovereenkomst Artikel 1; Definities... 2 Artikel 2; Algemene verplichtingen van Teva Pharmachemie... 4 Artikel 3; Algemene verplichtingen van de werknemersvereniging...

Nadere informatie