ICT Boek. FOD Financiën. Finale versie juli 2002

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ICT Boek. FOD Financiën. Finale versie juli 2002"

Transcriptie

1 ICT Boek FOD Financiën Finale versie juli

2 Inhoudstafel 1. INLEIDING ALGEMENE INLEIDING BLAUWDRUK LEIDENDE PRINCIPES ICT NETWERK: TOEGEPASTE METHODOLOGIE INLEIDING AANPAK ICT FRAMEWORKS Netcentric Enterprise Architecture Framework Toepassingsframework Informatiearchitectuur framework Delivery Vehicle Architecture Framework ICT TO-BE ARCHITECTUUR INLEIDING ICT-FUNDAMENTEN Inleiding Algemene vereisten Lopende projecten ICT Fundamenten in het kader van de realisatieplanning voor de Coperfin thema s TO-BE INFORMATIEARCHITECTUUR (HORIZONTAAL BEELD) Algemene principes voor de data architectuur De informatiecategorieën en de verbanden met de BPR-processen Deliverable 1: Matrix Informatie / BPR-processen Deliverable 2: Het Subject Area Data Model Andere ICT To-Be behoeften voor de informatiearchitectuur TO-BE APPLICATIEARCHITECTUUR (HORIZONTAAL BEELD)

3 Inhoudstafel Algemene principes van de Applicatiearchitectuur De applicatiecategorieën en de links met de BPR-processen De applicaties per entiteit (Niveau N-3) Deliverable: Het schema van de To-Be applicaties De links tussen de Applicatiearchitectuur en de Informatiearchitectuur Andere ICT To-Be behoeften voor de Applicatiearchitectuur DELIVERY VEHICLE ARCHITECTURE (HORIZONTAAL BEELD) Inleiding Uitdrukking van de businessbehoefte Conceptuele uitwerking van de DVA ICT-ARCHITECTUREN VOOR DE 7 THEMA S Inleiding THEMA 1: ENIG DOSSIER Het federaal concept Beschrijving van het Enig dossier Architectuur van het Enig Dossier Effecten op de werking van de FOD Financiën Betrokkenheid andere geconsolideerde architecturen THEMA 2: SYSTEEM VOOR GEÏNTEGREERDE VERWERKING Entiteiten gelinkt aan Applicaties voor dit Thema Situering in de To-Be Architectuur Applicatiearchitectuur Data Architectuur Delivery Vehicle Architectuur Effecten op de werking van de FOD Financiën Relatie met andere thema s THEMA 3: MULTI-KANAAL DIENSTVERLENING Entiteiten gelinkt aan Applicaties voor dit Thema Situering in de To-Be Architectuur

4 Inhoudstafel Applicatiearchitectuur Data Architectuur Delivery Vehicle Architectuur Effecten op de werking van de FOD Financiën Relatie met andere thema s THEMA 4: BIJSTAND, CONTROLE, INVORDERING EN INFORMATIE Entiteiten gelinkt aan Applicaties voor dit Thema Situering in de To-Be Architectuur Applicatiearchitectuur Data Architectuur Delivery Vehicle Architectuur Effecten op de werking van de FOD Financiën Relaties met andere thema s THEMA 5: GEVALLENSTUDIE Entiteiten gelinkt aan Applicaties voor dit Thema Situering in de To-Be Architectuur Applicatiearchitectuur Data Architectuur Delivery Vehicle Architectuur Effecten op de werking van FOD Financiën Relatie met andere thema s THEMA 6: CONSISTENTE REGLEMENTERING Entiteiten gelinkt aan Applicaties voor dit Thema Situering in de To-Be Architectuur Applicatiearchitectuur Data Architectuur Delivery Vehicle Architectuur Effecten op de werking van FOD Financiën Relaties met andere thema s

5 Inhoudstafel 4. AS-IS ANALYSE INLEIDING Doel van de As-Is Analysis Applicaties Informatiebronnen Delivery Vehicle Architectuur METHODOLOGIE VOOR AS-IS ANALYSE Verzamelen van gegevens i.v.m. de As-Is situatie Analyseren van de As-Is Informatie Duiding bij de As-Is Analyse RESULTATEN Kloof met Coperfin processen en ICT Leidende Principes Statistieken uit de ICT As-Is database Typering van de huidige applicaties APPENDIX APPENDIX A LOPENDE PROJECTEN Inleiding Externe projecten Interne projecten APPENDIX B MOGELIJKE UITWERKING VAN DE DELIVERY VEHICLE ARCHITECTUUR De MTA-laag & het Front-Office De MTA-laag & het Back-Office Belangrijkste elementen van de MTA-laag Algemene organisatie van de infrastructuur Details van de infrastructuur APPENDIX C ERP SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Inleiding Situering in de To-Be Architectuur

6 Inhoudstafel Applicatiearchitectuur Effecten voor de FOD Financiën Betrokkenheid andere geconsolideerde architecturen APPENDIX D OVERZICHT VAN DE FIGUREN APPENDIX E LEXICON

7 Inleiding - Algemene Inleiding 1. Inleiding 1.1. Algemene Inleiding Het ICT Boek bestaat uit 2 delen: Deel I is een beknopte versie die de belangrijkste conclusies en deliverables van het ICT Netwerk samenbundelt. In dit uitgebreide naslagwerk (deel II van het ICT Boek) worden de krachtlijnen van de toekomstige ICT Architectuur voor de FOD Financiën omschreven. Het beoogt om gebruikt te worden als leidraad en informatiebron bij het opstellen van Coperfin projectdefinities. Het is het resultaat van het capteren van de ICT To-Be behoeften voor de toekomstige business processen. Het geheel is dan ook een verzameling van interpretaties en vertalingen naar een toekomstige architectuur door verschillende ICT afgevaardigden in het ICT Netwerk en ICT consultants 1. Naast dit naslagwerk wordt ook de databank (die alle detailinformatie bevat per taak) integraal opgeleverd zodat alle verzamelde informatie beschikbaar blijft. In deel II van het ICT Boek wordt vooral aandacht besteed aan de aanpak van het project en de ICT To-Be architectuur wordt vrij gedetailleerd beschreven (vooral wat de functionele aspecten betreft). 1 Behorend tot verschillende consultancy firma s en verenigd in een tijdelijk consortium (in het kader van het Coperfin project) Ook het realiseren van Coperfin projecten wordt aangeraakt, via het inhoudelijk beschrijven van de ICT oplossingen die verbonden zijn aan de 7 Coperfin thema s. Daarnaast werd een beperkte analyse van de huidige ICT situatie eveneens toegevoegd. Burger en klant moeten in de context van dit boek in de ruime betekenis worden geïnterpreteerd. De betekenis omvat burgers, belastingplichtige, ondernemingen, andere FOD s, De belangrijkste aandachtspunten zijn de volgende: 1. De dialoog tussen het ICT Netwerk en de BPR-programma s heeft geleid tot een ICT-plan voor de toekomst, dat gealigneerd is met de nieuwe business processen. Dit concretiseert zich verder in het gezamenlijk opstellen van realisatieplannen. 2. De huidige bedrijfskritische systemen zijn voornamelijk georganiseerd volgens belastingstype en rond dossiers. De voorgestelde To-Be systemen zijn opgebouwd volgens gemeenschappelijke business processen en rond informatie (cfr. Enig Dossier). 3. Met de Leidende Principes van ICT werden strategische doelstellingen goedgekeurd die o.m. de rol van ICT binnen de FOD Financiën en in relatie met de FOD ICT bepaalt. Het daadwerkelijk toepassen van deze principes in een efficiënte ICT-stafdienst zal essentieel zijn om het welslagen van de ICTprojecten maximaal te ondersteunen. 7

8 Inleiding - Algemene Inleiding 4. De ICT-architectuur voor de FOD Financiën wil zich maximaal integreren in het Federale ICT landschap. Om zo snel mogelijk synergieën te realiseren, baseert ICT zich dan ook op een aantal belangrijke bouwstenen (cfr. FEDICT): Principe van de Unieke Bron (Informatiebeheer), met als vb. KBO, RR, KSZ Integratie (FEDMAN, UME, e.a.) Duurzame beveiliging (PKI, BELPIC) Federaal Portaal voor alle interacties met de burger (via het Internet) 5. ICT zal een kritische succesfactor zijn bij de realisatie van Coperfin. De belangrijkste bouwstenen vinden we terug in de 7 thema s (realisatieplannen): Informatiebeheer (Enig Dossier) Geïntegreerd systeem voor de verwerking van belastingen Multi-kanaal dienstverlening Systemen voor Bijstand, Controle, Invordering en Informatie (DWH, BI, Audit) Document- en Kennisbeheer Technologie voor Gevallenstudie (scheduling, workflow, e.d.) 6. Een aantal geplande projecten zijn cruciaal om bepaalde Thema s te kunnen realiseren. Het is dan ook essentieel dat een aantal projecten uit het ICT 5-jarenplan worden gestart, in het bijzonder: CCFF, Migratie Wang-VS (in functie van Thema 2) Fiscaal Datawarehouse (i.v.m. Thema 4) Call Center, TARBEL (i.v.m. Thema 3) Workflow (i.v.m. Thema 5) RDC & Kruispuntbank Patrimoniale gegevens (i.v.m. Thema 1) Back-up Centrum (i.v.m. Thema 1 & 2) 8

9 Inleiding - Blauwdruk 1.2. Blauwdruk De re-engineering heeft als objectief om een allesomvattend beeld op te stellen van de toekomstige FOD Financiën. Dit gebeurt met behulp van de Business Integration Methodologie 2 die een blauwdruk creëert van de toekomstige situatie door het samenbrengen van de verschillende onderdelen die al uitgewerkt zijn en het verder uitschrijven van de elementen die nog zouden ontbreken (zie ook overzicht op pagina 11). Zo wordt een geïntegreerde visie op de toekomstige werking vastgelegd. De blauwdruk is opgebouwd uit de volgende dimensies: Figuur 1: ICT-Dimensies van de Blauwdruk 3 Strategie Elk beeld van de gewenste situatie van een organisatie moet starten met een beschrijving van de bestaansreden ervan. Er moet m.a.w. worden welke waarde men wil toevoegen door deze organisatie een rol te geven. Er moet beschreven worden wie de doelgroepen zijn, wat er moet gerealiseerd worden aan toegevoegde waarde, 2 TM & copyright Accenture 2001, alle rechten voorbehouden 3 TM & copyright Accenture 2001, alle rechten voorbehouden 9

10 Inleiding - Blauwdruk Performantie De verwachte prestaties van de organisatie in de toekomst moet kunnen uitgedrukt worden in zo meetbaar mogelijke streefcijfers. Deze geven een houvast voor de evolutie, voor het onderscheiden van wat belangrijk is en wat niet, Cultuur De vereiste normen, mentaliteit, gedrag horende bij de gewenste situatie moet expliciet gemaakt worden. Processen Een beschrijving dient gemaakt te worden van welke activiteiten in welke volgorde dienen doorlopen te worden om de gewenste resultaten op de meest efficiënte manier te halen. Hierbij moet gekeken worden naar de vooropgestelde toegevoegde waarde in de beschreven strategie en doelstellingen. Applicaties Aansluitend op de procesbeschrijvingen dient een overzicht gemaakt te worden van de karakteristieken van de software die essentieel zijn voor de realisatie van de gestelde doelen volgens de beschreven manier. ICT Hardware en platformen Naast de software moet ook gekeken worden naar de hardware en specifieke middelen of uitrusting die nodig zijn om de beschreven activiteiten uit te voeren. Daarbij worden ook de vereisten voor het ICT platform in kaart gebracht Faciliteiten en infrastructuur Tot slot worden ook de vereisten op het vlak van infrastructuur beschreven. Organisatie De hoofdlijnen van de dagelijkse operaties moeten beschreven worden naar structuur, rollen, verantwoordelijkheden en staffingplan. In eerdere rapporten zijn er al een aantal krijtlijnen uitgetekend. Competentie De vereiste competenties voor de verschillende functies moeten beschreven worden 10

11 Inleiding - Blauwdruk Equipment Architecture Application Software Architecture Delivery Vehicle Architecture Figuur 2: Gebruikte Business Integration Methodologie 11

12 Inleiding - Leidende Principes 1.3. Leidende Principes Als onderdeel van het bepalen van de ICT To-Be Architectuur werden ook de strategische principes (leidende principes) van de ICT Stafdienst opgesteld. Met een ICT leidend principe wordt een opsomming van normen, standaarden en afspraken (met betrekking tot technologie, processen en/of de ICT organisatie) bedoeld. Ze zijn richtinggevend, m.a.w. toekomstige ICT initiatieven moeten voldoen aan deze richtlijnen wil men de vooropgestelde Coperfin objectieven realiseren. Het is evident dat ze niet beperkt blijven tot de scope van Coperfin, maar kunnen mogelijk de basis vormen voor de Leidende Principes van de toekomstige ICT Stafdienst. Het ICT Netwerk heeft dan ook 5 leidende principes geformuleerd die gerelateerd zijn aan de ICT organisatie binnen de FOD Financiën: 1. Opdracht van ICT in FOD Financiën 2. Aligneren Business ICT 3. Interactie tussen Business ICT FEDICT 4. Centrale Projectorganisatie 5. Projectmatige aanpak De overige 6 leidende principes zijn rechtstreeks verbonden met de ICT To-Be behoeften: Het was bijna onmogelijk leidende principes te definiëren voor Coperfin zonder een aantal basisprincipes af te spreken over de ICT organisatie binnen de FOD Financiën, die dan later kunnen worden toegepast. Immers, aangezien we de link tussen de business en ICT als één van de belangrijkste uitdagingen beschouwen, is het een kritische succes factor voor het welslagen van de ICT aspecten van Coperfin. 6. ICT Architectuur 7. ICT Standaarden 8. Hergebruiken van ICT oplossingen in een ruimere context 9. Informatiebeheer 10. Business Applicaties 11. ICT Infrastructuur 12

13 Inleiding - Leidende Principes Leidend Principe 1: Opdracht van ICT ICT is een interne Business Partner voor de departementen van de FOD Financiën. De opdracht van ICT binnen FOD Financiën is tweeërlei: o ICT functioneert als enabler voor zijn klanten: ICT reikt mogelijkheden aan om FOD Financiën in staat te stellen haar processen te optimaliseren o ICT vervult haar rol als service provider : ICT levert dan diensten om de goede werking van FOD Financiën te verzekeren ICT zal zijn opdracht steeds plannen en uitvoeren vanuit een zo ruim mogelijk kader. Er wordt hierbij rekening gehouden met zowel lokale, departementale als globale projecten binnen de FOD Financiën. Ook worden de opportuniteiten en de verplichtingen in een ruimer kader (vb. FEDICT, EU) geadresseerd Leidend Principe 2: Aligneren Business - ICT ICT vervult samen met de Business een belangrijke rol bij het bepalen en realiseren van de strategische doelstellingen van FOD Financiën. De Business en ICT zijn dan ook samen verantwoordelijk voor de planning en realisatie van ICT projecten. ICT zal er dan ook voor zorgen dat zijn mensen, processen en technologie steeds in staat zijn deze strategische doelstellingen mee te ondersteunen. Om dit te bereiken zullen ICT projecten aan een aantal normen ter zake worden onderworpen op het vlak van: Organisatie: Bij ieder project worden er duidelijke afspraken gemaakt qua vereisten en worden de randvoorwaarden (vb. budget, resources, competenties) door de betrokken partijen ingevuld. Processen: Iedere dienstverlening door ICT zal door middel van wederzijdse SLA s (Service Level Agreements) tussen ICT en Business onderbouwd worden. Hierin worden normen opgenomen omtrent kwaliteit (audit ready, conform wetgeving & interne controle), herhaalbaarheid, schaalbaarheid, beheersbaarheid en veiligheid. Technologie: De vereiste technologie dient inpasbaar te zijn in de ICT architectuur (informatiebeheer, Business applicatie, Delivery vehicle architecture) met een duidelijk plan betreffende het in- en eventueel uitfaseren van deze technologie Leidend Principe 3: Interactie tussen Business, ICT & FEDICT De verantwoordelijkheid over het bespreken van de functionele aspecten van business processen ligt bij de Business en dit voor: Intern overleg: tussen de verschillende functionele entiteiten van de FOD Financiën Extern overleg: andere FOD s en instanties 13

14 Inleiding - Leidende Principes Daartegenover staat dat in het kader van de re-engineering via de BPR programma s elk overleg met betrekking tot de bespreking van ICT aspecten van (potentiële) projecten zal verlopen via het ICT Netwerk. Het ICT Netwerk zal via zijn vertegenwoordiging in de Permanente ICT Stuurgroep van FEDICT de coördinatie verzorgen met andere FOD s en instanties ICT stuurt en coördineert de ICT architectuur binnen de eigen diensten. Ze maakt hierbij optimaal gebruik van beschikbare technologische bouwstenen van FEDICT en bouwt die samen met FEDICT verder uit. Business én ICT respecteren waar mogelijk en relevant de FEDICT diensten/bouwstenen. In alle andere gevallen (vb. bij EU initiatieven) garandeert ICT minimaal interoperabiliteit Leidend Principe 4: Centrale Projectorganisatie De ICT projecten die resulteren uit de BPR programma s zullen - naast de andere business projecten - door het hoger management beslist worden en door de Program Management Offices4 van FOD Financiën (bestaande uit vertegenwoordigers van de Business en ICT) opgevolgd worden. Haar doelstellingen zijn: Het garanderen van een blijvende integratie tussen ICT en de Business 4 Zoals bepaald in het eindrapport COPERNICUS Fase I De ICT projectportfolio te beheren De prioriteiten vast te leggen Te verzekeren dat kleine en grote projecten voldoende kansen krijgen Te garanderen dat FOD-overschrijdende initiatieven eveneens worden geëvalueerd Te bewaken dat projectdefinities, projectcontracten en project management als verplichte werkinstrumenten worden gehanteerd Leidend Principe 5: Projectmatige aanpak Alle ICT projecten worden gedragen door de Business en ICT en gedefinieerd met behulp van duidelijke projectplannen: Hierbij bepaalt de Business de gewenste functionaliteit. De Business is de sponsor van business applicaties. ICT bepaalt de functionaliteit van globale ICT infrastructuurprojecten waarvoor FOD Financiën de nodige middelen ter beschikking zal stellen. ICT implementeert de ICT infrastructuur en de applicaties en zorgt voor de beschikbaarheid van informatie aan de Business. Afspraken tussen Business en ICT worden vastgelegd in contracten (Service Level Agreements, projectcontracten). De interactie tussen Business en ICT zal mede door business analisten ondersteund worden. 14

15 Inleiding - Leidende Principes De rollen en verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen (ICT, Business, ) zullen vooraf worden vastgelegd Leidend Principe 6: ICT Architectuur De ICT omgeving van FOD Financiën zal gradueel evolueren naar een gelaagde ICT architectuur 5 die een specifiek beleid moet toelaten betreffende: Informatiebeheer Business Applicaties ICT Infrastructuur (Delivery Vehicle Architecture) Deze ICT architectuur wordt opgebouwd rond 2 pijlers: Geïntegreerde back-office systemen staan in voor de (transactionele) verwerking van de kernprocessen en worden exclusief gebruikt door de ambtenaren van FOD Financiën Gepaste front-office applicaties voor interne en/of externe gebruikers zijn gericht op dienstverlening, informatie en interactie. Hierbij wordt gestreefd naar een efficiënte integratie met de back-office systemen. 5 Met ICT architectuur wordt een totaalconcept bedoeld van ICTvoorzieningen in een bedrijf en dit van het werkstation van de individuele gebruiker tot en met de centrale servers Leidend Principe 7: ICT Standaarden ICT van FOD Financiën zal, in overleg met de Permanente ICT Stuurgroep, een duidelijk beleid introduceren met betrekking tot ICT standaarden die ze zal hanteren. Deze standaarden moeten een ongehinderde en kostenefficiënte verspreiding van informatie en processen verzekeren. In dit kader zal de FOD Financiën zoveel mogelijk kiezen voor open standaarden. ICT standaarden evolueren, maar hebben ook een duidelijke levensduur. ICT van FOD Financiën zal dit in zijn beleid opnemen via lifecycle management van de ICT architectuur waarbij: Functionaliteit en interoperabiliteit met andere omgevingen verzekerd blijven ICT oplossingen worden geïntroduceerd met een geschatte levensduur. Na deze periode worden ze vervangen op basis van de nieuwe standaarden Leidend Principe 8: Hergebruiken van ICT oplossingen in een ruimere context Er wordt gestreefd naar ICT oplossingen die breed inzetbaar zijn zodat vb. de opgedane kennis en ervaring ook door andere instanties kan gebruikt worden. 15

16 Inleiding - Leidende Principes Omgekeerd zal FOD Financiën nagaan of bepaalde ICT oplossingen reeds bij andere instanties werden gerealiseerd zodat een mogelijke herbruikbaarheid (vb. bestek) wordt onderzocht. De Permanente ICT Stuurgroep van FEDICT is het orgaan waar dergelijke uitwisseling kan plaatsvinden Leidend Principe 9: Informatiebeheer Informatie in ICT oplossingen van FOD Financiën wordt beschouwd als gemeenschappelijk bezit van de FOD Financiën en zal ter beschikking worden gesteld aan geautoriseerde (interne en/of externe) gebruikers. Dit wordt geformaliseerd door het assigneren van verantwoordelijkheden aan gebruikers van die informatie (door het toekennen van vb. de rol van initiator, creator, beheerder, leverancier en/of gebruiker). Uniformering: Entiteiten en gestructureerde gegevens worden uniek geïdentificeerd en gestandaardiseerd. Conventies zorgen voor de integriteit en consistentie over applicaties en platformen heen. FOD Financiën is verantwoordelijk voor deze data dictionary, waarbij ICT als beheerder optreedt. gegevens, die gegevens ook zal valideren. Die gegevens worden dan maximaal herbruikt. Bij wijziging van deze informatie door een andere bron dient de authentieke bron hiervan op de hoogte worden gebracht. Redundantie: Redundante opslag van gegevens wordt waar mogelijk vermeden en mag reconciliatie van de gegevens niet hinderen Leidend Principe 10: Business Applicaties Bij het automatiseren van een bedrijfsproces (applicatie) zal FOD Financiën steeds de 2 volgende opties afwegen: Het aanschaffen (en customiseren) van pakketten die beschikbaar zijn op de markt of ter beschikking worden gesteld door een andere instantie (vb. EC, ) Motto: «don t build what you can buy» Het realiseren van Business applicaties via maatwerk Authentieke: Bron: Het capteren van de informatie zal zoveel mogelijk éénmalig gebeuren volgens het principe van de authentieke bron. Dit betekent dat de instelling die het meeste belang heeft bij de juistheid van de 16

17 Inleiding - Leidende Principes Leidend Principe 11: ICT Infrastructuur Een consistente beveiliging en betrouwbaarheid (beschikbaarheid, schaalbaarheid, ) van de ICT infrastructuur van FOD Financiën zijn essentiële basisvereisten om gegevens en/of processen van FOD Financiën te ontsluiten naar gebruikers (instanties, bedrijven, burgers). Daarnaast is de interoperabiliteit tussen de verschillende (bestaande en nieuwe) systemen van FOD Financiën een MUST om applicaties van FOD Financiën te ontsluiten. Er wordt verondersteld dat de gebruikers van FOD Financiën beschikken over aangepaste en gestandaardiseerde werkposten (inclusief bureautica applicaties ) die haar/hem toelaten toegang te hebben tot de business applicaties van FOD Financiën. 17

18 ICT Netwerk: Toegepaste Methodologie - Inleiding 2. ICT Netwerk: Toegepaste Methodologie 2.1. Inleiding In dit hoofdstuk wordt uitgelegd welke methodologie werd gebruikt om te komen tot de resultaten beschreven in dit boek. In de eerste sectie wordt de aanpak uiteengezet. Deze aanpak omvat de samenwerking tussen de verschillende werkgroepen en het ICT Netwerk. Daarnaast wordt besproken hoe deze dialoog heeft geleid tot de uitgetekende ICT architecturen. In de tweede sectie worden de verschillende ICT frameworks besproken die gebruikt worden als leidraad. 18

19 ICT Netwerk: Toegepaste Methodologie - Aanpak 2.2. Aanpak In de onderstaande figuur worden de verschillende stappen weergeven. Deze stappen geven aan op welke manier het ICT Netwerk te werk is gegaan. ICT-netwerk Core-team ICT-scoring Quick Wins ICT Objectieven Strategie & Leidende Principes Template To-Be ICT To-Be ICT Kloofanalyse Centraal & per programma ICT BPR Programma 1 Programma 16 Consultant ICT-specialist Financiën Voorstellen Quick Wins Voorstellen To-Be ICT Figuur 3: Aanpak ICT Netwerk Realisatieplan ICT-architectuur Centraal & per programma Voor het verzamelen van de informatie werd samengewerkt met de verschillende BPR groepen. De informatie verkregen uit deze werkgroepen werd gestroomlijnd en ingevoerd in de ICT Toolbox (4). In de ICT toolbox werden de gegevens gerelateerd aan de frameworks en de externe context.. Figuur 4: Manier van werken (a) - (1) De ICT To-Be templates werden gevoed met kennis uit de Frameworks. De templates werden gepopuleerd met de informatie vanuit de frameworks met als objectief: hergebruik van de knowhow, tijdwinst realiseren, en anticiperen op proven To-Be architecturen. Deze informatie werd ook opgeslagen in de ICT Toolbox. (2) - (2) Het opstellen van een ICT Swimlane Database, het capteren en valideren van de gegevens werd geautomatiseerd. - (5) Toepassen van de juiste context bij het ontwerp. Bij het ontwerpen en bespreken van de de ICT-oplossingen voor elke taak werd steeds rekening gehouden met de externe context 19

20 ICT Netwerk: Toegepaste Methodologie - Aanpak voor ICT. De bronnen waren o.a. het plan Zenner, het vijfjarenplan Informatica, projecten en doelstellingen Fedict, en de leidende principes ICT Netwerk - (8) (9) Uit de ICT Toolbox werden de relevante gegevens geëxtraheerd voor het produceren van de Swimlane documenten. De ICT vereisten van de BPR groepen, werden automatisch gegenereerd uit de ICT Swimlane Database. - (6) (7) In parallel werd een As-Is analyse opgesteld op een hoog niveau. Figuur 5: Manier van werken (b) - (10) De ICT Swimlane DB, aangevuld met de Swimlane gegevens (geografie, VTE, ) vormen de basis voor het consolideren van de ICT-architecturen en de bijbehorende implementatie plannen (13). - Op basis van stappen (10), (11) en (12) zijn de logische en gewenste verbanden gevisualiseerd in de To-Be ICT Architecturen. De 3 To-Be ICT Architecturen zijn Data Architectuur, Business Applications Architectuur en Delivery Vehicle Architectuur. Tezamen geven ze nu een beeld van de globale ICT To-Be Architectuur: nà het realiseren van alle Coperfin ICT projecten 20

21 ICT Netwerk: Toegepaste Methodologie - Aanpak mits aan bepaalde externe randvoorwaarden is voldaan (vb. KBO, CCFF, enz.) De 3 ICT To-Be Architecturen vormen een coherent geheel. Dit zal FOD Financiën toelaten om de 3 To-Be architecturen voor vb. een CRM-project te extraheren. - Het realiseren van de To-Be ICT Architectuur zal uiteraard gefaseerd verlopen. Dit werd vastgelegd in realisatieplannen, die rekening houden met alle verzamelde informatie en de interne en externe context. Het proces om uitgebalanceerde realisatieplannen af te leveren gebeurde in overleg met de functionele en generieke programma s en de netwerken. Op die manier werden de verschillende dimensies van de blueprints meegenomen in de moderatie. 21

22 ICT Netwerk: Toegepaste Methodologie - ICT Frameworks 2.3. ICT Frameworks Een framework is een conceptuele structuur die gebruikt wordt om het werk te omschrijven dat moet uitgevoerd worden. Het moet gebruikt worden als een leidraad of als een test op volledigheid van het afgeleverde werk. Het is onmogelijk om rechtstreeks van een framework een ontwikkeling te starten, maar het moet gezien worden als een startpunt voor het begrijpen en ontwikkelen van de applicaties. Architectuur is de wijze of de structuur volgens dewelke hardware en software wordt geconstrueerd. Het definieert hoe een systeem of programma is opgebouwd, hoe de verschillende onderdelen met elkaar interageren, en welke de protocollen en interfaces er gebruikt worden voor de communicatie en de coöperatie tussen modules en componenten die het systeem uitmaken (Gartner group) Architectuur handelt over de design van iets en daarna over het bouwen ervan uitgaande van een reeks van eenvoudige bouwstenen en het handelt ook over de interrelatie tussen de componenten. Al deze zaken komen tezamen materialen, ruimte, mensen om iets te verwezenlijken dat voordien niet bestond. Het gebruik van architecturaal denken in IT, houdt in het werk handelt over het creëren van een zekere structuren die kunnen gemaakt worden, en dat het werk kan georganiseerd en uitgevoerd worden op een gestructureerde en systematische manier. Het gebruik van architecturale concepten houdt verder nog in dat er iets herhaalbaars is rond het werk dat wordt uitgevoerd:, architecten kunnen een structuur creëren en dan de componenten of de structuur opnieuw gebruiken wanneer ze in een zelfde situatie komen. Frameworks worden gebruikt om een beter begrip te ontwikkelen rond de componenten die eventueel moeten gebruikt worden en rond hoe deze elementen kunnen samen gebracht worden. Startend van de inventaris met componenten en de omschrijving van hun onderlinge relaties zullen systeemingenieurs de nodige componenten selecteren voor hun systeemontwikkeling. De scoop van wat verschillende frameworks adresseren kan enorm verschillen en daarom is het cruciaal om de scoop van het framework goed te begrijpen om het framework te kunnen gebruiken gedurende de ontwikkelingsfase Netcentric Enterprise Architecture Framework Een framework is een conceptuele structuur die gebruikt wordt om het werk te omschrijven dat moet uitgevoerd worden. Het moet gebruikt worden als een leidraad of als een test op volledigheid. Het is onmogelijk om rechtstreeks van een framework een ontwikkeling te starten, maar het moet gezien worden als een startpunt voor het begrijpen en ontwikkelen van de applicaties. De frameworks worden gebruikt om een beter begrip te ontwikkelen van de vereiste componenten en de manier waarop ze samengebracht kunnen worden. Op basis van de inventaris van de componenten en de omschrijving van hun relaties zullen de systeemingenieurs de elementen kiezen die vereist zijn voor de systeemontwikkeling. De scope van hetgeen geadresseerd kan worden via de verschillende frameworks varieert enorm en daarom is het inzicht in de scope van een framework cruciaal voor een correct gebruik tijdens de ontwerpfase van een project. Het Netcentric Enterprise Architecture Framework (NEAF) vertegenwoordigt het hoogte framework dat gebruikt wordt om een globaal en logisch overzicht te verkrijgen van de verschillende 22

ICT plan voor de uitvoering van Coperfin

ICT plan voor de uitvoering van Coperfin Federale Overheidsdienst 29 januari 2003 FINANCIËN Financietoren - Bus 45 1010 Brussel Uw correspondent : Louis Collet Telefoon : 02.210.41.92 Fax : 02.210.40.11 Email : louis.collet@minfin.fed.be Website

Nadere informatie

Lexicon Coperfin Versie 2-26/04/02

Lexicon Coperfin Versie 2-26/04/02 Dit lexicon is een hulpmiddel voor een beter begrip van de termen die vaak gebruikt worden in het kader van de hervorming. Deze lijst is niet volledig en kan steeds aangepast worden. A Acteur van een proces

Nadere informatie

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Auteur: ReTiBo Projectteam Datum Uitgifte: 16/03/2011 Versie: 03.00 TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Dit document vervangt integraal Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden 1. Inleiding 1.1. Samenvatting

Nadere informatie

Architecture Governance. Afstudeerscriptie Informatiekunde

Architecture Governance. Afstudeerscriptie Informatiekunde Architecture Governance Afstudeerscriptie Informatiekunde Afstudeerscriptie Martijn Scheepstra Colofon Auteur Mailadres Opleiding Opdracht Universiteit Subfaculteit Martijn Scheepstra m_scheepstra@hotmail.com

Nadere informatie

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster Handleiding Business Process Management 2015 Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Context... 4 1.2. Definities, doelstelling en

Nadere informatie

Principes voor Workspace Management Services

Principes voor Workspace Management Services Scriptie IT Audit VU 2006-2007 Principes voor Workspace Management Services opgesteld door Scriptie team 714 Versie 1.1 AUTEURS : H.J. Hopman; J.M.A. Conquet DATUM : 24 Mei 2007 Principes voor Workspace

Nadere informatie

WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR

WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR JOOST LUIJPERS WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR Joost Luijpers Versie: 1.0 Copyright Sogeti Nederland B.V. te Vianen Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Activiteitenrapport 2009. e-government voor iedereen

Activiteitenrapport 2009. e-government voor iedereen Activiteitenrapport 2009 e-government voor iedereen Fedict Activiteitenrapport 2009 p. 3 Inhoud Voorwoord 6 1. Een organisatie in beweging 10 Fedict en e-government sinds 2001 10 Fedict vandaag 14 2. De

Nadere informatie

ICT Ondersteuningsplan 2007. versie 1.1 2 maart 2007. Louis Collet Directeur Stafdienst ICT

ICT Ondersteuningsplan 2007. versie 1.1 2 maart 2007. Louis Collet Directeur Stafdienst ICT ICT Ondersteuningsplan 2007 versie 1.1 2 maart 2007 Louis Collet Directeur Stafdienst ICT Federale Overheidsdienst Financiën 1 Inhoudstafel DEEL 1: INLEIDING...11 1. MEERJARENSTRATEGIE...11 a. Strategisch

Nadere informatie

Ondersteuningsplan 2008

Ondersteuningsplan 2008 Ondersteuningsplan 2008 Louis Collet Directeur Versie 2.0 23 april 2008 Louis Collet (Sign ature) Digitaal ondertekend door Louis Collet (Signature) DN: cn=louis Collet (Signature), sn=collet, givenname=louis

Nadere informatie

De digitale overheid. Perspectieven op innovatie en digitalisering van de overheidsdiensten INTEGRAAL. INFORMATIEGEDREVEN. BURGERGERICHT.

De digitale overheid. Perspectieven op innovatie en digitalisering van de overheidsdiensten INTEGRAAL. INFORMATIEGEDREVEN. BURGERGERICHT. Perspectieven op innovatie en digitalisering van de overheidsdiensten INTEGRAAL. INFORMATIEGEDREVEN. BURGERGERICHT. Inleiding In wat volgt bieden wij u onze visie aan op de digitale overheid, en onze nationale

Nadere informatie

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open

Nadere informatie

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Colofon PETRA: Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur Principes, methoden, modellen en standaarden voor inrichting van het provinciaal

Nadere informatie

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel?

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? Colofon Auteur: Ing. Roel Konieczny rkoniecz@sci.kun.nl Opleiding: Opdracht: Universiteit: Subfaculteit: Informatiekunde ICT complexiteit

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

Geïntegreerd Managementplan 2010

Geïntegreerd Managementplan 2010 Geïntegreerd Managementplan 2010 15 december 2009 2 Inleiding van de Voorzitter Het verheugt mij om, bij het einde van mijn mandaat, voorliggend geïntegreerde managementplan 2010 te kunnen voorstellen

Nadere informatie

ARCHITECTUUR ELEKTRONISCHE OVERHEID. Samenhang en Samenwerking

ARCHITECTUUR ELEKTRONISCHE OVERHEID. Samenhang en Samenwerking ARCHITECTUUR ELEKTRONISCHE OVERHEID Samenhang en Samenwerking ARCHITECTUUR ELEKTRONISCHE OVERHEID Samenhang en Samenwerking In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties,

Nadere informatie

Toetsingskader voor business intelligence systemen

Toetsingskader voor business intelligence systemen Toetsingskader voor business intelligence systemen - IT auditor versus BI omgevingen - postgraduate IT-opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Gaston Stassen Niels Kappert Assen, maart 2009 Colofon Toetsingskader

Nadere informatie

Eindrapport ICT-audit

Eindrapport ICT-audit Eindrapport ICT-audit ICT Transformatieplan FOD Financiën November 2013 Dit document bevat 95 pagina s. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Woord vooraf... 2 Uw vraag, onze aanpak en leeswijzer voor dit rapport...

Nadere informatie

To accomplish great things we must first dream, then visualize, then plan... believe... act! Alfred A. Montapert

To accomplish great things we must first dream, then visualize, then plan... believe... act! Alfred A. Montapert Januari 2011 1 2 To accomplish great things we must first dream, then visualize, then plan... believe... act! Alfred A. Montapert 3 4 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN DE AFKORTINGEN... 7 VOORWOORD...

Nadere informatie

ICT Ondersteuningsplan 2006 versie 1 15 Januari 2006

ICT Ondersteuningsplan 2006 versie 1 15 Januari 2006 ICT Ondersteuningsplan 2006 versie 1 15 Januari 2006 Louis Collet Directeur Stafdienst ICT Inhoudstafel Deel 1: Inleiding...9 1. Terugblik op de vorige ICT ondersteuningsplannen... 9 2. De globale context

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

C3I Architecture. C3IA totaaloverzicht. Materiel Logistics Command

C3I Architecture. C3IA totaaloverzicht. Materiel Logistics Command Materiel Logistics Command C3I Architecture C3IA totaaloverzicht Doc. Ref. : C3IA totaaloverzicht compact m Auteur(s) : ir. Theo Derksen, Capgemini Ir. Lkol. DirkJan Blaas, Koninklijke Landmacht Datum

Nadere informatie

BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN

BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN een studie van het BICC-Thomas More (2012 2013) als bijdrage aan het IWT-project 3 x I. Informatiekwaliteit, Informatieveiligheid en Informatiearchitectuur in

Nadere informatie

Radboud Universiteit Nijmegen

Radboud Universiteit Nijmegen Radboud Universiteit Nijmegen Digitale Architectuur Architectuurprincipes van de Radboud Universiteit Radboud Universiteit Colofon Auteur: ron.van.nuland@capgemini.com Opleiding: Informatiekunde Afstudeernummer:

Nadere informatie

STRATEGISCHE NOTA VOOR DE INFORMATISERING VAN JUSTITIE

STRATEGISCHE NOTA VOOR DE INFORMATISERING VAN JUSTITIE STRATEGISCHE NOTA VOOR DE INFORMATISERING VAN JUSTITIE April 2014 INHOUDSTAFEL 1. Voorwoord... 4 2. Inleiding... 5 3. Van segmentering naar synergie... 7 3.1. informatiseren op maat van de klant...7 3.2.

Nadere informatie

ASL en Microsoftframeworks,

ASL en Microsoftframeworks, applicatiebeheer Doelstellingen komen overeen, maar uitwerking dwingt tot keuze ASL en Microsoftframeworks, als twee druppels water? Hans Boer en Norbert Huijzer Applicatiebeheer is een vakgebied dat duidelijk

Nadere informatie

WHITE PAPER DYA : IMPLEMENTATIEAANPAK VOOR TOGAF

WHITE PAPER DYA : IMPLEMENTATIEAANPAK VOOR TOGAF WHITE PAPER DYA : IMPLEMENTATIEAANPAK VOOR TOGAF Martin van den Berg Jan Willem Dijkstra Gé Schellen Renzo Wouters WHITE PAPER DYA : IMPLEMENTATIEAANPAK VOOR TOGAF Martin van den Berg Jan Willem Dijkstra

Nadere informatie

Digitale Architectuur

Digitale Architectuur Radboud Universiteit Nijmegen Digitale Architectuur Procesmodel voor het projectmatig concipiëren van een applicatiearchitectuur voor een universiteit ing. M.T.M.G. (Michel) Houben Radboud Universiteit

Nadere informatie

fasen fasen ontwerpen inrichten invoeren integreren opzetten n en inrichten beheer informatiesysteem

fasen fasen ontwerpen inrichten invoeren integreren opzetten n en inrichten beheer informatiesysteem Management en Informatica Consultants Steenwinkel Kruithof Associates Ed Kruithof Margareth Jonker Samenvatting SIM 3 fasen voorbereiden ontwerpen inrichten invoeren integreren besturing bedrijfsprocessen

Nadere informatie