Aantal personen < 65 jaar actief als percentage van het aantal personen met een uitkering (d.w.z. maakt gebruik v. re-integratievoorziening)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aantal personen < 65 jaar actief als percentage van het aantal personen met een uitkering (d.w.z. maakt gebruik v. re-integratievoorziening)"

Transcriptie

1 WIZ-Indicatoren Re-integratie Nr. Indicatoren niveau 1 I Aantal personen < 65 jaar actief als percentage van het aantal personen met een uitkering (d.w.z. maakt gebruik v. re-integratievoorziening) 52% II Aantal personen in de referentieperiode met voormalig WIW/ID-baan 129 III Aantal personen in de referentieperiode met Startbaan 96 IV Uitgaven werkdeel als % van het budget werkdeel in de referentieperiode 57% Inkomen V Aantal personen met een WWB-, IOAW- of IOAZ-uitkering < 65 jaar in de referentieperiode 1995 VI Ontwikkeling aantal personen met WWB (en Ioaw, Ioaz) als % van het aantal aan het begin van de meetperiode -1% VII Uitgaven inkomensdeel als % van het budget inkomensdeel (< 65 jr) in de referentieperiode 67% Armoede VIII Aantal toegekende aanvragen bijzondere bijstand/minimaregelingen/langdurigheidstoeslag 3610 IX Aantal ingediende aanvragen voor een schuldregeling in de 358 X Aantal afgeronde intakes schuldhulpverlening 579 XI Aantal toegekende sociale kredieten in de referentieperiode 84 XII Aantal lopende schuldregelingstrajecten in de referentieperiode 128 XIII Toename aantal lopende schuldregelingen in referentieperiode als % aan het begin van periode -13% XIV Aantal geslaagde schuldregelingen 67 XV Aantal doorverwijzingen WSNP 190

2 WIZ-Indicatoren Re-integratie Nr. Indicatoren niveau 2 XVI Aantal personen < 65 jaar in de referentieperiode van wie de uitkering beëindigd is en dat is uitgestroomd naar de arbeidsmarkt (loondienst, studie, zelfstandige, overig) 109 XVII Aantal personen < 65 jaar in de referentieperiode met een re-integratietraject waarvan de uitkering is beëindigd 72 XVIII Totaal aantal personen met een re-integratietraject Specificering: Aantal personen met Poortwachterstraject 75 Aantal personen met Leer-werk-baan 177 Aantal personen in Activeringsbaantraject 238 Aantal personen in Zorgtraject 142 Aantal personen met Werkplaatstraject 42 Aantal personen met Werk-Loont-traject (Sallcon) 375 Aantal personen met P-Job Vanaf XIX Totale uitgaven re-integratietrajecten (werkloont exclusief Startbanen en ID/WIW) XX Aantal personen in de referentieperiode met voormalig WIW/ID-baan 129 XXI Uitgaven voormalige WIW/ID-banen ten laste van het Werkdeel XXII Aantal personen in de referentieperiode met Startbaan 96 XXIII Uitgaven Startbanen ten laste van het Werkdeel XXIV Totale uitgaven ten laste van het Werkdeel XXV Totale Werkdeelbudget Inkomen XXVI Aantal personen met een WWB-, IOAW- of IOAZ-uitkering < 65 jaar aan het begin van de 2009 XXVII Aantal personen met een WWB-, IOAW- of IOAZ-uitkering < 65 jaar aan het eind van de referentieperiode 1981 XXVIII Totale uitgaven in de referentieperiode ten laste van het Inkomensdeel (< 65 jaar) XXIX Totaal Inkomensdeel (< 65 jaar) in het betreffende jaar XXX Aantal toegekende aanvragen levensonderhoud in de referentieperiode 457 XXXI Afgewezen aanvragen als % van het totale aantal aanvragen 18% XXXII Gemiddelde doorlooptijd aanvragen levensonderhoud 40 XXXIII Aantal fraudegevallen als % van het gemiddeld aantal verstrekte uitkeringen 1,85% XXXIV Gemiddeld fraudebedrag per fraudegeval XXXV Aantal sancties in verband met fraude Vanaf XXXVI Ontwikkeling totaal aantal vorderingen in de referentieperiode 14% Specificering: Totaal aantal vorderingen Regulier aan het begin van de referentieperiode 1676 Totaal aantal vorderingen Regulier aan het eind van de referentieperiode 1898 Totaal aantal vorderingen BBZ aan het begin van de referentieperiode 93 Totaal aantal vorderingen BBZ aan het eind van de referentieperiode 104 Totaal aantal vorderingen Fraude aan het begin van de referentieperiode Vanaf Totaal aantal vorderingen Fraude aan het eind van de referentieperiode Vanaf Totaal aantal vorderingen Leenbijstand aan het begin van de referentieperiode 683 Totaal aantal vorderingen Leenbijstand aan het eind van de referentieperiode 794

3 WIZ-Indicatoren Nr. Indicatoren niveau 2 XXXVII Aflossingen als % van het uitstaande saldo debiteuren 15% XXXVIII Aantal kwijtscheldingen als % van het totaal aantal vorderingen Vanaf XXXIX Bedrag kwijtscheldingen als % van het uitstaande saldo debiteuren aan begin van referentieperiode Vanaf Armoede XL Aantal toegekende aanvragen bijzondere bijstand 832 XLI Uitgaven bijzondere bijstand XLII Resterend budget Bijzondere Bijstand voor het betreffende jaar XLIII Aantal toegekende aanvragen duurzame gebruiksgoederen in de 350 XLIV Uitgaven duurzame gebruiksgoederen in de XLV Aantal toegekende aanvragen dat langdurigheidstoeslag in referentieperiode 527 XLVI Uitgaven langdurigheidstoeslag in referentieperiode XLVII Aantal toegekende aanvragen minimaregelingen (Recht!op en bijdrageregelingen) 1901 XLVIII Uitgaven minimaregelingen XLIX Gemiddelde wachttijd tot schuldhulpverleningstraject in de referentieperiode 9,2 L Gemiddelde hoogte schuld van personen in schuldregelingstraject 9.716,09 LI Aantal personen in budgetbeheer 490 XLVI

4 Toelichting WIZ-Indicatoren Re-integratie Nr. Indicatoren niveau 1 I Deze indicator sluit aan op de doelstelling Iedereen actief. De indicator wordt als volgt berekend: (het aantal re-integratietrajecten / het aantal uitkeringsgerechtigden < 65 jaar) * 100. II De berekening is als volgt: (het aantal voormalig WIW/ID' ers aan het begin van de referentieperiode + het aantal aan het eind van de referentieperiode) / 2. III De berekening is als volgt: (het aantal voormalig mensen met een startbaan aan het begin van de referentieperiode + het aantal aan het eind van de referentieperiode) / 2. IV De berekening is als volgt: ((uitgaven re-integratie + uitgaven WIW/ID + uitgaven Startbanen) / budget werkdeel) * 100. Inkomen V De berekening is als volgt: (het aantal uitkeringsgerechtigden WWB, IOAW en IOAZ aan het begin van de referentieperiode + het aantal aan het eind van de referentieperiode) / 2. LET OP: de berekeningswijze betreffende aantal uitkeringsgerechtigden aan het begin en eind van de referentieperiode sluiten aan op berekeningswijze van het CBS. Het moment van berekenen is echter bepalend voor het uiteindelijke aantal. CBS-statistieken worden maandelijks vervaardigd en verzonden naar het CBS. De indicator in de WIZ.-navigator wordt berekend op basis van de actuele stand van de database en tevens wordt een gemiddelde berekend door het beginaantal en eindaantal te delen door twee. De indicator kan derhalve enige afwijkingen vertonen t.o.v. het CBS-aantal. Dit kan tevens worden veroorzaakt door beëindigingen of (met terugwerkende kracht) toegekende uitkeringen. VI De berekening is als volgt: (het aantal WWB' ers, IOAW' ers en IOAZ' ers aan het eind van de referentieperiode - het aantal aan het begin van de periode) / het aantal aan het begin van de periode. VII De berekening is als volgt: (uitgaven ten laste van het Inkomensdeel < 65 jaar - ontvangsten ten bate van het Inkomensdeel) / Toegekend budget Inkomensdeel < 65 jaar Armoede VIII Het aantal daadwerkelijke toegekende aanvragen bijzondere bijstand + het aantal daadwerkelijk toegekende aanvragen duurzame gebruiksgoederen + het daadwerkelijk toegekende aanvragen langdurigheidstoeslag + het aantal toegekende aanvragen minimaregelingen (Rechtop en bijdrageregelingen) IX Het aantal fysiek ontvangen aanmeldingen (nieuw ontvangen aanvragen) die, na screening, verder in behandeling genomen kunnen worden. Door screening kan uitval plaatsvinden in de vorm van het niet (verder) in behandeling nemen van de aanmelding. X Het aantal klanten, waarmee een uitgebreid intakegesprek gevoerd is, volgens de huidige werkwijze van het BAD. De intake is afgerond, als het intakegesprek daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Het intakegesprek vindt plaats, nadat er een aanvraag is ontvangen en de aanvraag voldoet aan de criteria om als dossier daadwerkelijk in behandeling genomen te kunnen worden. XI Het aantal sociale kredieten dat in de betreffende referentieperiode door het BAD is toegekend. XII De berekening is als volgt: (het betreft het aantal in behandeling genomen schuldregelingsaanvragen (aanmeldingen, dus ingeleverde, ingenomen en geregistreerde aanvragen) aan het begin van de referentieperiode + het aantal aan het eind van de periode) / 2.

5 Toelichting WIZ-Indicatoren Nr. Indicatoren niveau 1 XIII De indicator komt als volgt tot stand: (het het aantal in behandeling genomen schuldregelingsaanvragen (aanmeldingen, dus ingeleverde, ingenomen en geregistreerde aanvragen) aan het eind van de referentieperiode - het aantal aan het begin van de periode) / aantal aan het begin van de periode XIV Er is sprake van een geslaagde schuldregeling wanneer alle deelnemende schuldeisers akkoord gaan met het uitgebrachte voorstel. Indien een of meer schuldeisers niet akkoord gaan, is er geen geslaagde schuldregeling. Die dossiers worden dan voorgesteld voor het laten afgeven van een verklaring in het kader van de WSNP, Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. De rechter van de rechtbank Zwolle bepaalt vervolgens of de cliënt wordt toegelaten tot het wettelijke traject schuldregeling. Er is dan sprake van bewindvoering WSNP, een traject wat het Budget Adviesbureau Deventer gaat uitvoeren. XV Het aantal dossiers (zaken) waarin een schuldregeling via een minnelijk traject niet mogelijk bleek. Het BAD adviseert cliënten (met klem) een verklaring WSNP op te laten stellen en af te geven bij de rechtbank Zwolle. Doel daarvan is voortzetting van de behandeling van de schuldproblematiek. Doorverwijzing naar de rechtbank is evenwel geen verplichting, in die zin dat er wet- of regelgeving is dat toeleiding tot het wettelijke traject verplicht is, maar altijd een vrije keuze van de klant.

6 Toelichting WIZ-Indicatoren Nr. Indicatoren niveau 2 Reïntegratie XVI Het aantal personen met een re-integratietraject waarvan in Cvision bekend is dat de uitkering in de referentieperiode is beëindigd met als opgegegeven reden werk (inkomsten uit loondienst, zelfstandig, weer aan het studeren of overig). XVII Het aantal personen waarvan de uitkering is beëindigd en die ten tijde van de uitkeringsbeëindiging een traject hadden. XVIII XIX XX XXI XXII Dit is het aantal geregistreerde personen in de referentieperiode dat gebruik heeft gemaakt van één van de onderscheiden typen re-integratievoorzieningen. De berekening is als volgt: (Het aantal personen dat gebruik maakt van een voorziening aan het begin van de referentieperiode + het aanta aan het eind van de periode) / 2. Alle uitgaven in het kader van de re-integratie (exclusief startbanen en WIW/ID) die ten laste van het Werkdeel zijn gebracht. Het aantal personen dat nog gebruik maakt van een gesubsidieerde arbeidsplaats voortvloeiende uit de voormalige ID/WIW-regelingen. Dit wordt als volgt berekend: (Het aantal personen dat gebruik maakt van deze voorziening aan het begin van de referentieperiode + het aantal aan het eind van de periode) / 2. Alle uitgaven in het kader van de voormalig ID- en WIW-banen in de Op basis van beschikkingen worden subsidies en uitstroompremies verstrekt. Dit is het aantal geregistreerde personen in de referentieperiode met een Startbaan. De berekening is als volgt: (het aantal personen dat gebruik maakt van deze voorziening aan het begin van de referentieperiode + het aantal aan het eind van de periode) / 2. XXIII XXIV Alle uitgaven in de referentieperiode in het kader van startbanen die ten laste van het Werkdeel zijn gebracht. Alle uitgaven ten laste van het Werkdeel bij elkaar opgeteld, dus inclusief Startbanen en ID- en WIW. XXV Het Werkdeelbudget dat door het Ministerie SZW voor het betreffende jaar beschikbaar is gesteld. Inkomen XXVI Het aantal bijstandsuitkeringen WWB < 65 jaar (incl. Ioaw, Ioaz) aan het begin van de Alle cliënten waarvan de uitkering actueel is op de begindatum van de meetperiode (aan de hand van begindatum uitkering) minus de cliënten die op begindatum van de periode 30 dagen of langer in de onderbreking staan. Dit sluit aan bij de CBS-aantallen echter het moment van berekenen is bepalend voor het uiteindelijke aantal. CBS-statistieken worden maandelijks vervaardigd en verzonden naar het CBS. Het CBS-overzicht wordt berekend op basis van de actuele stand van de database en kan daarom enige afwijking vertonen t.o.v. CBS aantallen. Dit kan veroorzaakt worden door beëindigingen of (met terugwerkende kracht) toegekende uitkeringen.

7 Toelichting WIZ-Indicatoren Nr. Indicatoren niveau 2 XXVII Het aantal bijstandsuitkeringen WWB < 65 jaar (Incl. Ioaw, Ioaz) aan het eind van de Alle cliënten waarvan de uitkering actueel is op de einddatum van de meetperiode (aan de hand van einddatum uitkering) minus de cliënten die op einddatum van de periode 30 dagen of langer in de onderbreking staan. Dit sluit aan bij de CBS-aantallen echter het moment van berekenen is bepalend voor het uiteindelijke aantal. CBS-statistieken worden maandelijks vervaardigd en verzonden naar het CBS. Het CBS-overzicht wordt berekend op basis van de actuele stand van de database en kan daarom enige afwijking vertonen t.o.v. CBS aantallen. Dit kan veroorzaakt worden door beëindigingen of (met terugwerkende kracht) toegekende uitkeringen. XXVIII XXIX Totale uitgaven ten laste van het Inkomensdeel in de referentieperiode betrekking hebbende op alle personen jonger 65 jaren Het Inkomensdeel dat door het Ministerie SZW voor het betreffende jaar beschikbaar is gesteld ten behoeve van alle personen met een uitkering die jonger dan 65 jaren XXX XXXI Aantal beschikkingen tot toekenning van een uitkering levensonderhoud (WWB, Ioaw, Ioaz) in de (Aantal beschikkingen tot afwijzing van een uitkering levensonderhoud (WWB, Ioaw, Ioaz) in de referentieperiode / het totaal aantal beschikkingen in de periode) * 100. XXXII XXXIII De doorlooptijd is het gemiddelde van de afhandelingstijd per aanvraag van de beschikking levensonderhoud gemeten over alle aanvragen binnen de meetperiode. De afhandelingstijd is de tijd tussen de opdrachtdatum en de besluitdatum in kalenderdagen. De tijd wordt berekend exclusief afgebroken aanvragen. Het aantal geconstateerde fraudegevallen / gemiddeld aantal uitkeringen in de XXXIV Het totale opgespoorde bedrag ten onrechte betaald aan bijstand tijdens de gehele fraudeperiode in de referentieperiode / totaal aantal geconstateerde fraudegevallen in de periode. XXXV Aantal maatregelen op de uitkering vanwege fraude in de LET OP: dit type maatregel wordt pas vanaf geregistreerd. XXXVI Ontwikkeling aantal vorderingen regulier, BBZ, fraude en leenbijstand in de De berekening is als volgt: (het aantal vorderingen regulier, BBZ, Fraude en leenbijstand aan het eind van de referentieperiode - het aantal vorderingen aan het begin van de periode) / het aantal aan het begin van de periode. De vorderingen inzake fraude worden vanaf separaat geregistreerd en zijn tot die tijd meegenomen onder vorderingen regulier. XXXVII XXXVIII XXXIX Totaal ontvangsten op vorderingen in de referentieperiode / gemiddelde uitstaande saldo in de In bijbehorende specificering zijn aantallen per type vordering aan het begin en einde van de referentieperiode weergegeven. Zie inzake vorderingen Fraude de opmerking onder XXXVI. (Aantal kwijtscheldingen in de referentieperiode / het gemiddelde totaal aan vorderingen Regulier, BBZ en Fraude in de periode) * 100. LET OP: kwijtscheldingen worden momenteel niet geregistreerd. Vanaf zal dit wel plaatsvinden. (Het totale bedrag aan kwijtscheldingen in de referentieperiode / het uitstaande saldo debiteuren aan begin van de periode) * 100. LET OP: kwijtscheldingen worden momenteel niet geregistreerd. Vanaf zal dit wel plaatsvinden. Armoede

8 Toelichting WIZ-Indicatoren Nr. Indicatoren niveau 2 XL Alle toegekende aanvragen Bijzondere Bijstand met een besluitdatum in de De aanvraagdatum kan voor of in de meetperiode liggen. XLI Het betreffen de uitgaven Bijzondere Bijstand in de XLII Het gereserveerde budget Bijzondere Bijstand voor het betreffende jaar - de uitgaven Bijzondere Bijstand in de XLIII Alle toegekende aanvragen duurzame gebruiksgoederen met een besluitdatum in de De aanvraagperiode kan in of voor de referentieperiode liggen. XLIV Het betreffen alle uitgaven in de referentieperiode aangaande duurzame gebruiksgoederen. XLV Alle toegekende aanvragen Langdurigheidstoeslag met een besluitdatum in de De aanvraagdatum kan in of voor de meetperiode liggen. XLVI Alle uitgaven in de referentieperiode betrekking hebbende op de langdurigheidstoeslag. XLVII Alle toegekende aanvragen Rechtop en bijdrageregeling met een besluitdatum in de referentieperiode bij elkaar opgeteld. De aanvraagdatum kan in of voor de referentieperiode liggen. XLVIII Het betreffen alle uitgaven in de referentieperiode aangaande Recht!op en bijdrageregelingen. XLIX L Dit is de gemiddelde wachttijd in weken tussen het indienen van een schuldhulpverleningsaanvraag en het intakegesprek dat wordt aangeboden exclusief afgewezen aanvragen (niet voldoen aan criteria). De totale schuld die door de BAD is vastgesteld aan het einde van de referentieperiode / het gemiddelde aantal mensen met een lopend schuldregelingstraject in de periode. LI (Het aantal personen in budgetbeheer aan het begin van de referentieperiode + het aantal aan het einde van de referentieperiode) / 2

9 Benodigde informatie niveau 1 Re-integratie 1 Omvang Werkdeel in het betreffende jaar Inkomen 2 Het aantal bijstandsuitkeringen WWB < 65 jaar (incl. Ioaw, Ioaz) aan het begin van de 3 Het aantal bijstandsuitkeringen WWB < 65 jaar (Incl. Ioaw, Ioaz) aan het eind van de Uitgaven inkomensdeel WWB jaar (in euro) in de Ontvangsten inkomensdeel WWB jaar (in euro) in de Toegekend budget inkomensdeel jaar (in euro) in het betreffende jaar Armoede 7 Aantal aanmeldingen voor een schuldregeling in de referentieperiode (aanmeldingsdatum op aanvraagformulier) Aantal afgeronde intakes schuldhulpverlening in de referentieperiode Aantal toegekende sociale kredieten in de referentieperiode Aantal geslaagde schuldregelingen in de referentieperiode Aantal schuldregelingsaanvragen op de begindatum referentieperiode Aantal schuldregelingsaanvragen op de einddatum referentieperiode 119

10 Benodigde informatie niveau 1 13 Aantal doorverwijzingen WSNP (Wet schuldsanering natuurlijke personen) in de 190

11 Benodigde informatie niveau 2 Re-integratie 14 Aantal beëindigde uitkeringen levensonderhoud (WWB) met als reden uitstroom (loondienst, studie, zelfstandige of overig) in de referentieperiode 15 Aantal personen < 65 jaar in de referentieperiode waarvan de uitkering is beëindigd tijdens het gebruik van een re-integratievoorziening Aantal personen met Poortwachterstraject aan het begin van de referentieperiode Aantal personen met Poortwachterstraject aan het einde van de referentieperiode Aantal personen met Leer-werk-baan aan het begin van de referentieperiode Aantal personen met Leer-werk-baan aan het einde van de referentieperiode Aantal personen met Activeringsbaantraject aan het begin van de referentieperiode Aantal personen met Activeringsbaantraject aan het einde van de referentieperiode Aantal personen met Zorgtraject aan het begin van de referentieperiode Aantal personen met Zorgtraject aan het einde van de referentieperiode Aantal personen met Werkplaatstraject aan het begin van de referentieperiode Aantal personen met Werkplaatstraject aan het einde van de referentieperiode Aantal personen met Werk-loont-traject (Sallcon) aan het begin van de referentieperiode 346

12 Benodigde informatie niveau 2 27 Aantal personen met Werk-loont-traject (Sallcon) aan het einde van de referentieperiode Aantal personen met P-job aan het begin van de referentieperiode 29 Aantal personen met P-job aan het einde van de referentieperiode 30 Uitgaven re-integratietrajecten in de referentieperiode ten laste van het Werkdeel (excl. Startbanen en ID/WIW) Aantal voormalige WIW/ID'ers aan het begin van de referentieperiode (zie niveau 1) Aantal voormalige WIW/ID'ers aan het einde van de referentieperiode (zie niveau 1) Uitgaven voormalig ID/WIW'ers ten laste van het Werkdeel Aantal personen met Startbaan aan het begin van de referentieperiode (Startbanen) Aantal personen met Startbaan aan het einde van de referentieperiode (Startbanen) Uitgaven startbanen ten laste van het Werkdeel Inkomen 37 Aantal bij het CWI ingediende aanvragen tot toekenning van een uitkering levensonderhoud (WWB, Ioaw, Ioaz) in de referentieperiode 38 Aantal beschikkingen tot toekenning van een uitkering levensonderhoud (WWB, Ioaw, Ioaz) in de

13 Benodigde informatie niveau 2 39 Aantal beschikkingen tot afwijzing van de uitkering levensonderhoud WWB (Ioaw, Ioaz) in de 40 Aantal beschikkingen op aanvragen van een uitkering levensonderhoud (WWB, Ioaw, Ioaz, WIK) in de Gemiddelde doorlooptijd aanvragen levensonderhoud Aantal geconstateerde fraudegevallen Totaal bedrag aan opgespoorde fraude in de Aantal maatregelen op de uitkering vanwege fraude. 45 Aantal vorderingen terugvordering en verhaal Fraude aan het begin van de 46 Aantal vorderingen terugvordering en verhaal Fraude aan het einde van de 47 Aantal vorderingen terugvordering en verhaal Regulier aan het begin van de 48 Aantal vorderingen terugvordering en verhaal Regulier aan het einde van de 49 Aantal vorderingen terugvordering en verhaal BBZ aan het begin van de 50 Aantal vorderingen terugvordering en verhaal BBZ aan het einde van de 51 Aantal vorderingen terugvordering en verhaal Leenbijstand aan het begin van de

14 Benodigde informatie niveau 2 52 Aantal vorderingen terugvordering en verhaal Leenbijstand aan het einde van de Saldo debiteuren aan het begin van de Saldo debiteuren aan het eind van de Totaal ontvangsten op vorderingen in de Aantal beschikkingen tot kwijtschelding (en evt. ook afkoop) van alle vorderingen in de 57 Bedrag aan kwijtscheldingen van vorderingen in de Armoede 58 Aantal toegekende aanvragen bijzondere bijstand in de Uitgaven bijzondere bijstand in de ,25 60 Omvang budget bijzondere bijstand voor het betreffende jaar ,00 61 Aantal toegekende aanvragen duurzame gebruiksgoederen in de Uitgaven duurzamegebruiksgoederen in de ,00 63 Omvang budget duurzame gebruiksgoederen voor het betreffende jaar ,00 64 Aantal toegekende aanvragen langdurigheidstoeslag in de Totale uitgaven aan langdurigheidstoeslag in de ,00 66 Omvang budget Langdurigheidstoeslag voor het betreffende jaar ,00

15 Benodigde informatie niveau 2 67 Aantal toegekende aanvragen bijdrageregelingen in de Totale uitgaven aan bijdrageregelingen in de ,00 69 Omvang budget bijdrageregelingen voor het betreffende jaar ,00 70 Aantal toegekende aanvragen Rechtop Totale uitgaven Rechtop in referentieperiode (inclusief voorschotten CBP) ,95 72 Omvang budget Rechtop voor het betreffende jaar ,00 73 Gemiddelde wachttijd aanvrager tot schuldhulpverleningstraject in de referentieperiode (aanmelddatum afzetten tegen aangeboden intakedatum excl. afgewezen trajecten) 9,2 74 Totale schuld mensen met een schuldregelingaanvraag aan het einde van de referentieperiode ,30 75 Aantal personen in budgetbeheer aan het begin van de referentieperiode Aantal personen in budgetbeheer aan het eind van de referentieperiode 511

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 413 Regels betreffende pensioenen (Pensioenwet) Nr. 5 NOTA VAN VERBETERING Ontvangen 25 januari 2006 In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden

Nadere informatie

MODULAIRE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING RIJK VAN NIJMEGEN. Wijzigingsbesluit

MODULAIRE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING RIJK VAN NIJMEGEN. Wijzigingsbesluit MODULAIRE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING RIJK VAN NIJMEGEN Wijzigingsbesluit 1 De colleges van burgemeester en wethouders en de raden van de gemeenten Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Mook en Middelaar,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 891 Wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling, de Wet op de rechterlijke organisatie en diverse andere wetten in verband met de vermindering

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Wijzigingen in verband met hervorming flexibele arbeid en ontslagrecht [Treedt in werking per ]

Hoofdstuk 1. Wijzigingen in verband met hervorming flexibele arbeid en ontslagrecht [Treedt in werking per ] Bron: overheid.nl Tekst geldend op: 24-09-2014 Wet van 14 juni 2014 tot wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Norbert De Batselier TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Norbert De Batselier TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2005-2006 14 juni 2006 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Norbert De Batselier houdende aanpassing van diverse decreten aan de nieuwe benaming van de wetgevende vergaderingen van de gemeenschappen

Nadere informatie

Cultuurgemeenschap van België» vervangen door de woorden «Vlaamse Gemeenschap». HOOFDSTUK V. - Wijzigingen aan het decreet van 21 december 1976

Cultuurgemeenschap van België» vervangen door de woorden «Vlaamse Gemeenschap». HOOFDSTUK V. - Wijzigingen aan het decreet van 21 december 1976 VLAAMSE OVERHEID 23 JUNI 2006. - Decreet houdende aanpassing van diverse decreten aan de nieuwe benaming van de wetgevende vergaderingen van de gemeenschappen en gewesten (1) Het Vlaams Parlement heeft

Nadere informatie

Rapport module WWB/Participatie - December 2013 - Anoniem

Rapport module WWB/Participatie - December 2013 - Anoniem Rapport module WWB/Participatie - December 2013 - Anoniem 2013 Periode: December, 2013 Vergelijkingsgroepen (zie voor specificatie einde rapport) Gekozen groep 1: alle organisaties waarbij: Grootteklasse

Nadere informatie

01.I. algemene 01.II. verkeersindividuele 01.III. collectieve 01.IV. afhankelijkheid 01.V. arbeidsongevallen wet v.

01.I. algemene 01.II. verkeersindividuele 01.III. collectieve 01.IV. afhankelijkheid 01.V. arbeidsongevallen wet v. 0 1 O N G E V A L L E N I. algemene II. verkeersindividuele III. collectieve individuele 1. algemene 2. forfaitaire 3. gemeen (2) + (3) 4. individuele recht collectieve 01.I. algemene 01.II. verkeersindividuele

Nadere informatie

Administratie Diamant Politie

Administratie Diamant Politie De resultaten van drie onderzoeksprojecten van het SOMA Dossier Administratie Diamant Politie We hebben de lezers steeds op de hoogte gehouden van de onderzoeks- projecten van het SOMA. We zijn dan ook

Nadere informatie

Managementrapportage team sociale zaken 2014

Managementrapportage team sociale zaken 2014 Managementrapportage team sociale zaken 2014 Hierbij de managementrapportage 2014 van het team sociale zaken. Sociale zaken betreft het voorzien van inkomen, reintegratie en zorg, waaronder de front office

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Sociale Zaken

Voortgangsrapportage Sociale Zaken Voortgangsrapportage Sociale Zaken 2e e half 2013 gemeente Landsmeer [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst op] Afdeling Zorg en Welzijn April 2014 1. Inleiding Voor u ligt de voortgangsrapportage

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STTSOURNT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34049 1 december 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 november 2014, 2014-0000174745

Nadere informatie

2012 M. Jonker. Manco-boekje Edgar Rice Burroughs (op hoofdnummers)

2012 M. Jonker. Manco-boekje Edgar Rice Burroughs (op hoofdnummers) 2012 M. Jonker Manco-boekje Edgar Rice Burroughs (op hoofdnummers) 1 Groot Geel Uitgeverij Blankwaardt&Schoonhoven (deels met Dalmeijer) I.01.1 Tarzan van de apen I.01.2 Tarzan van de apen 2e I.02.1 De

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 751 Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet openbaarheid van bestuur en enkele andere wetten in verband met de inwerkingtreding

Nadere informatie

Bijlage W(informatief) Sterkte van metselwerk 46

Bijlage W(informatief) Sterkte van metselwerk 46 46 Druksterkte karakteristiek van metselwerk in [N/mm 2 ] Kalkzandsteen xxix 47 Tabel 36:Karakteristieke waarde van de druksterkte van het kalkzandsteen metselwerk fk in N/mm2 M5 M10 M15 48 CS12:12 6,6

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 384 Wet van 18 juni 2009 tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet openbaarheid van bestuur en enkele andere wetten in verband

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 3 38e bestuur 05-04

Notulen Algemene Ledenvergadering 3 38e bestuur 05-04 Notulen Algemene Ledenvergadering 3 38e bestuur 05-04 04-11 Aanwezig: Ad, Melvin, Joost, Marijn, Mischa, Aimée, Nina, Joost Huijberts, Mitra, Carlo, Peter, Timme, Job, Steffen, Jaap, Fleur, (16) Afwezig:

Nadere informatie

DEEL I: KAAKOEFENINGEN. dit werk is auteursrechtelijk beschermd

DEEL I: KAAKOEFENINGEN. dit werk is auteursrechtelijk beschermd DEEL I: KAAKOEFENINGEN I Kaakoefening 1 Doe je mond wijd open en dicht, net alsof je in een appel bijt. II Kaakoefening 2 Beweeg je onderkaak van voor naar achter, net zoals je de lade van een kast open-

Nadere informatie

MANAGEMENTSAMENVATTING GEMEENTE ISD DRECHTSTEDEN

MANAGEMENTSAMENVATTING GEMEENTE ISD DRECHTSTEDEN BENCHMARK WWB 2008 MANAGEMENTSAMENVATTING VIERDE KW ARTAAL GEMEENTE ISD DRECHTSTEDEN 1 MANAGEMENTSAMENVATTING GEMEENTE ISD DRECHTSTEDEN De benchmark maakt prestaties van sociale diensten zichtbaar door

Nadere informatie

Het voorgesprek. Welkom

Het voorgesprek. Welkom Het voorgesprek Welkom U heeft zicht aangemeld bij de gemeente voor Schuldhulpverlening, omdat u vindt dat u geen controle hebt over uw geld en uw uitgaven. Of u hebt van iemand gehoord dat u hulp kunt

Nadere informatie

Jaarcijfers Wet Werk & Bijstand Wet Maatschappelijke Ondersteuning Inkomensondersteuning

Jaarcijfers Wet Werk & Bijstand Wet Maatschappelijke Ondersteuning Inkomensondersteuning Jaarcijfers Wet Werk & Bijstand Wet Maatschappelijke Ondersteuning Inkomensondersteuning Omvang WWB-bestand WWB per begin v.d. maand Instroom Uitstroom WWB eind v.d. maand WWB-bestand incl. IOAW, IOAZ

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening

Beleidsregels Schuldhulpverlening Beleidsregels Schuldhulpverlening Het college van burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem; - gezien het voorstel van 11 december 2012; - gelet op artikel 147 lid 3 van de Gemeentewet; besluit vast

Nadere informatie

Kengetallen op maat. Stimulansz

Kengetallen op maat. Stimulansz Kengetallen op maat Stimulansz 1 INLEIDING Voor u ligt de rapportage Kengetallen op maat. Kengetallen op maat is een product van Stimulansz, gemaakt voor de abonnees van Stimulansz. In de rapportage wordt

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 2 Inhoudsopgave Als schulden een probleem worden... 4 Hoe vraag ik schuldhulpverlening aan? 5 Wanneer kom ik in aanmerking voor schuldhulpverlening? 5 Waaruit bestaat

Nadere informatie

BEELD VAN DE UITVOERING 2012

BEELD VAN DE UITVOERING 2012 BEELD VAN DE UITVOERING 2012 Bbz 2004 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 IOAW IOAZ WPB WWB WWIK Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers Wet inkomensvoorziening

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 361 esluit van 2 augustus 2012 tot wijziging van een aantal wetten in verband met de verhoging van de leeftijd waarop op grond van de lgemene

Nadere informatie

Factsheet Re-integratie

Factsheet Re-integratie Factsheet Re-integratie November 2009 Factsheet Re-integratie Waarom een Factsheet re-integratie? Het kabinet stelt jaarlijks een substantieel bedrag beschikbaar om uitkeringsgerechtigden en werklozen

Nadere informatie

Droogtijden van en bacteriegroei bij swabs

Droogtijden van en bacteriegroei bij swabs 2011 Droogtijden van en bacteriegroei bij swabs Merle Luchtenberg Forensisch Technische Opsporing Twente 15 6 2011 Titel: Droogtijden van en bacteriegroei bij swabs. Auteur: Merle M. Luchtenberg Studentnummer

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Voorstel van wet tot vaststelling van regels voor overgangsen invoeringsrecht voor de totstandkoming van de Wet medezeggenschap werknemers (Invoeringswet Wet medezeggenschap werknemers) Allen, die deze

Nadere informatie

Beleidsplan 2006 Sociale Zaken en Werkgelegenheid. gemeente Papendrecht

Beleidsplan 2006 Sociale Zaken en Werkgelegenheid. gemeente Papendrecht Beleidsplan 2006 Sociale Zaken en Werkgelegenheid gemeente Papendrecht INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 2 DOELSTELLING 1 WERK HOOFDDOELSTELLING... 3 DOELSTELLING 2 WERK GESUBSIDIEERDE ARBEID... 4 DOELSTELLING

Nadere informatie

Gouverneur van de Nederlandse Antillen personeel en organisatie. Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gouverneur van de Nederlandse Antillen personeel en organisatie. Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd andsverordening verhoging leeftijdsgrens 1996 of 8 6/29/2012 12:53 PM Zoek regelingen op overheid.nl Nederlandse Antillen Ziet u een fout in deze regelin LANDSVERORDENING van de 27ste december 1995 tot

Nadere informatie

Toelichting bij de kwartaalstatistiek Werk & Inkomen Leiderdorp 1 ste kwartaal 2015

Toelichting bij de kwartaalstatistiek Werk & Inkomen Leiderdorp 1 ste kwartaal 2015 Toelichting bij de kwartaalstatistiek Werk & Inkomen Leiderdorp 1 ste kwartaal 2015 1. Ontwikkeling van het aantal klanten Ten opzichte van het 4 de kwartaal 2014 is het aantal WWB uitkeringen in het 1

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2015 No. 9 Landsverordening, van de 21 e april 2015 tot wijziging van de Staatsregeling en andere landsverordeningen vanwege de invoering van het Wetboek van

Nadere informatie

RAPPORTAGE WERK & INKOMEN 20*13 AFDELING INWONERSZAKEN GEMEENTE BUREN

RAPPORTAGE WERK & INKOMEN 20*13 AFDELING INWONERSZAKEN GEMEENTE BUREN RAPPORTAGE WERK & INKOMEN 20*13 AFDELING INWONERSZAKEN GEMEENTE BUREN INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 2 2 UiTKERINGEN INKOMENSVOORZIENING 2 2.1 Inleiding 2 2.2 De wet werk en bijstand (WWB) 2 2.3 De wet inkomensvoorziening

Nadere informatie

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013 Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. college: college van burgemeester en wethouders van Velsen; b. inwoner:

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING april

SCHULDHULPVERLENING april SCHULDHULPVERLENING april 2016 1 2 INHOUDSOPGAVE ALS SCHULDEN EEN PROBLEEM WORDEN... 4 HOE VRAAG IK SCHULDHULPVERLENING AAN? 5 WANNEER KOM IK IN AANMERKING VOOR SCHULDHULPVERLENING? 5 WAARUIT BESTAAT SCHULDHULPVERLENING?

Nadere informatie

In te stemmen met het gevoerde inkomens- werk- en zorgbeleid over het jaar 2013 en het Beleidsverslag WWB, IOAW, IOAZ 2013 vast te stellen ;

In te stemmen met het gevoerde inkomens- werk- en zorgbeleid over het jaar 2013 en het Beleidsverslag WWB, IOAW, IOAZ 2013 vast te stellen ; Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2014 Agenda nr: Onderwerp: Beleidsverslag WWB, IOAW, IOAZ, 2013. Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Uw raad is zowel financieel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 389 Wijziging van de Wet op de Raad van State, de Algemene wet bestuursrecht, de Wet op de rechterlijke organisatie en enkele andere wetten

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het terrein van het ministerie van Veiligheid en Justitie

Nadere informatie

XVIII. Wie kan er optreden als geadresseerde bij invoer bij een kettingverkoop?...

XVIII. Wie kan er optreden als geadresseerde bij invoer bij een kettingverkoop?... INHOUD I. Is de BTW op de kosten van de organisatie van een personeelsfeest aftrekbaar?... 9 II. Geschenken aan het personeel: 35 EUR-regel of 50 EUR-regel inzake BTW?... 11 III. Is de BTW op cateringkosten

Nadere informatie

Begroting. realisatie 8.000 5.541 - 600 3.977 30.020 48.437 56.702 84.000 55.481 30.000 130.597 87.000 5.000 16.610 5.000 5.269

Begroting. realisatie 8.000 5.541 - 600 3.977 30.020 48.437 56.702 84.000 55.481 30.000 130.597 87.000 5.000 16.610 5.000 5.269 Bernisse Begroting Realisatie 21 Wet Werk en Bijstand reintegratie Uitstroompremie Keuringen Scholingskosten 8. 5.541 6 3.977 7.4 1.564 2 4.784 Dienstbetrekkingen 3.2 48.437 18.417 44.699 Loonkostensubsidie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 007 Wijziging van de Wet op de belasting van personenauto s en motorrijwielen 1992, de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 en enige andere

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (XL) Datum: 20 juli 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG (XL) Datum: 20 juli 2016 FAILLISSEMENTSVERSLAG (XL) Datum: 20 juli 2016 Gegevens onderneming : Broersma Onroerende Zaken B.V. F.17/04/20 NB: eerder werd ook verslag gedaan in het faillissement van Holding Broersma B.V. F 04/21.

Nadere informatie

I. Klantenbestand. Subtotaal 282 299 339 358 359 357

I. Klantenbestand. Subtotaal 282 299 339 358 359 357 I. Klantenbestand Aantal Klanten * Definitie: lopende uitkering is de uitkering die tot uitbetaling komt op de peildatum. Opgeschorte uitkering wordt niet meegeteld. 2011 2012 2013 2014 2015 3112 3112

Nadere informatie

Beleidsregels Terugvordering WWB, IOAW & IOAZ

Beleidsregels Terugvordering WWB, IOAW & IOAZ Beleidsregels Terugvordering WWB, IOAW & IOAZ gemeente Twenterand 2013 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

Stuknummer: blo8.00054. Managementinformatie. Afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) Derde kwartaal 2007

Stuknummer: blo8.00054. Managementinformatie. Afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) Derde kwartaal 2007 Stuknummer: blo. Managementinformatie Afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) Derde kwartaal Tabel 1. Aantal uitkeringen op grond van de Wet Werk en Bijstand (WWB) WWB-uitkeringen Aantal uitkeringen Instroom

Nadere informatie

BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE

BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel

Nadere informatie

Meldpunt Budgetadvies & Schuldhulpverlening. Budgetadvies, Budgetbeheer, Budgetbegeleiding, Minnelijke schuldregeling

Meldpunt Budgetadvies & Schuldhulpverlening. Budgetadvies, Budgetbeheer, Budgetbegeleiding, Minnelijke schuldregeling Meldpunt Budgetadvies & Schuldhulpverlening Budgetadvies, Budgetbeheer, Budgetbegeleiding, Minnelijke schuldregeling Meldpunt Budgetadvies & Schuldhulpverlening Het regelen van uw schulden Meldpunt Budgetadvies

Nadere informatie

Essay. De sociale economie & alternatieve vormen van financiering. Voorbeelden uit de praktijk E 2012.02

Essay. De sociale economie & alternatieve vormen van financiering. Voorbeelden uit de praktijk E 2012.02 E 2012.02 Essay De sociale economie & alternatieve vormen van financiering Voorbeelden uit de praktijk Er is de laatste tijd steeds meer aandacht voor nieuwe, alternatieve vormen van economie. Actuele

Nadere informatie

René De Keyser_bibliografie

René De Keyser_bibliografie René De Keyser_bibliografie IN BOEKVORM Zo was Oostkerke, Oostkerke: gemeente, 1976. De St.-Kwintenskerk van Oostkerke, Oostkerke: missienaaikring, 1981. Het kasteel van Oostkerke, Oostkerke: Sint-Guthago,

Nadere informatie

Verzamelwet SZW Januari Naam. Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verzamelwet SZW Januari Naam. Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Verzamelwet SZW 2016 Naam Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Citeertitel Verzamelwet SZW 2016 Kamerstuk 34273 Datum indiening 04-09-2015 Datum inwerkingtreding

Nadere informatie

Kwartaalstatistiek Leiderdorp 2 e kwartaal 2013

Kwartaalstatistiek Leiderdorp 2 e kwartaal 2013 Kwartaalstatistiek Leiderdorp 2 e kwartaal 2013 Toelichting bij cijfers 2 e kwartaal 2013 Ontwikkeling van het aantal klanten Ten opzichte van het 1 e kwartaal 2013 is het aantal WWB uitkeringen in het

Nadere informatie

Wijziging enkele regelingen op het gebied van kentekenreglementering

Wijziging enkele regelingen op het gebied van kentekenreglementering VW Wijziging enkele regelingen op het gebied van kentekenreglementering Regeling tot wijziging van enkele regelingen op het gebied van de kentekenreglementering in verband met de invoering van een kentekenregistratiesysteem

Nadere informatie

Keuze: Vrijwillig beheer Beschermingsmaatregel

Keuze: Vrijwillig beheer Beschermingsmaatregel Administratiekantoor R.H.J.van Pelt B.V. Aanmeldformulier Administratiekantoor R.H.J.van Pelt B.V. Uw Gegevens Keuze: Vrijwillig beheer Beschermingsmaatregel Bewindvoering Naam & Voornamen M / V Geboortedatum

Nadere informatie

Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio s

Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio s Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio s Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau,

Nadere informatie

Beleidsregels Toelating tot de schuldhulpverlening

Beleidsregels Toelating tot de schuldhulpverlening Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heusden, gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, besluiten vast te stellen de volgende beleidsregels: Beleidsregels

Nadere informatie

De bewindvoerder. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind

De bewindvoerder. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind De bewindvoerder Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind Bewindvoering algemeen In de schuldhulpverlening wordt vaak gesproken over bewindvoering. Maar wat houdt dit in? En soms wordt

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Rubriek: Maatschappelijke zorg en welzijn Naam regeling: Beleidsregels terugvordering Participatiewet, Ioaw en Ioaz 2015 Citeertitel: Beleidsregels terugvordering

Nadere informatie

Werknemers met schulden

Werknemers met schulden Steeds meer mensen hebben problematische schulden. Ook in uw bedrijf werken misschien mensen met schulden. In deze folder vindt u informatie over de ondersteuning die de gemeente Capelle aan den IJssel

Nadere informatie

Verslag Sociale Zekerheid 1 e halfjaar 2016

Verslag Sociale Zekerheid 1 e halfjaar 2016 Verslag Sociale Zekerheid 1 e halfjaar 2016 Inleiding Voor u ligt het beleidsverslag 1 e halfjaar 2016 ter verantwoording van het gevoerde beleid op het terrein van werk en inkomen. Onder 1 worden behandeld

Nadere informatie

Tot 2004 was het wettelijk verplicht het te voeren beleid vast te leggen in een beleidsplan. Met de invoering van de WWB is deze plicht vervallen.

Tot 2004 was het wettelijk verplicht het te voeren beleid vast te leggen in een beleidsplan. Met de invoering van de WWB is deze plicht vervallen. Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 30 mei 2011 Agenda nr: 7 Onderwerp: Beleidsverslag 2010 WWB, IOAW, IOAZ en Bbz. Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Uw raad is zowel

Nadere informatie

Kwartaalrapportage 3 kwartaal 2013

Kwartaalrapportage 3 kwartaal 2013 e Kwartaalrapportage 3 kwartaal 2013 Gemeente Stadskanaal Afdeling Werk & Inkomen 10-12-2013 Afdeling Werk en Inkomen Historische jaarcijfers en actuele stand 2013 Deel 1: Inkomensverstrekking Aantallen

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wet cliëntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg VOORSTEL VAN WET (aangepast na derde NvW wetsvoorstel Wcz) Wij Beatrix, bij

Nadere informatie

Nulmeting 60%-doelstelling Uitstroom naar ar werk (voorlopige cijfers)06

Nulmeting 60%-doelstelling Uitstroom naar ar werk (voorlopige cijfers)06 07 Nulmeting 60%-doelstelling Uitstroom naar ar werk (voorlopige cijfers)06 Maaike Hersevoort, Daniëlle ter Haar en Luuk Schreven Centrum voor Beleidsstatistiek (paper 08010) Den Haag/Heerlen Verklaring

Nadere informatie

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002.

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002. Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek UITSTROOM UIT DE UITKERING NA START REÏNTEGRATIETRAJECT IN EERSTE HALFJAAR 2002 Paula van der Brug en Robert Selten April 2005 Op 1 januari

Nadere informatie

Programma 11 Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 11.1 Wat hebben we bereikt? 11.1.1 Arbeidsmarktbeleid

Programma 11 Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 11.1 Wat hebben we bereikt? 11.1.1 Arbeidsmarktbeleid Programma 11 Sociale Zaken en Werkgelegenheid Figuur 11 Aan het werk met Spijkenisse werkt! 11.1 Wat hebben we bereikt? 11.1.1 Arbeidsmarktbeleid Daling van het Wwb-klantenbestand (Wwb-uitkeringen, inkomensvoorzieningen

Nadere informatie

Inhoudstafel VOORWOORD... BALANSLEZEN MET INZICHT... 1 DE STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN. iii. Carl ESPRIT

Inhoudstafel VOORWOORD... BALANSLEZEN MET INZICHT... 1 DE STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN. iii. Carl ESPRIT iii Inhoudstafel VOORWOORD.......................................... i BALANSLEZEN MET INZICHT............................... 1 Carl ESPRIT Hoofdstuk I. Inleiding.........................................

Nadere informatie

** documentnr.: zaaknr.:

** documentnr.: zaaknr.: ** documentnr.: zaaknr.: Raadsinformatiebrief Onderwerp : 4de rapportage 2014 Werk, Inkomen en Zorg Aard : Overige Portefeuillehouder : M.F.R.A. Jilisen/J.H.L.M. Nielen/R.G. Poel Datum college : 14 maart

Nadere informatie

De bewindvoerder. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind

De bewindvoerder. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind De bewindvoerder Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind Bewindvoering algemeen In de schuldhulpverlening wordt vaak gesproken over bewindvoering. Maar wat houdt dit in? En soms wordt

Nadere informatie

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het

Nadere informatie

Budgetbeheer/schuldhulpverlening Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Budget Bureau Almere Stadsbank Midden Nederland

Budgetbeheer/schuldhulpverlening Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Budget Bureau Almere Stadsbank Midden Nederland Rapport Gemeentelijke Ombudsman Budgetbeheer/schuldhulpverlening Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Budget Bureau Almere Stadsbank Midden Nederland 7 november 2008 RA0831232 Samenvatting Een inwoner

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 396 Wijziging van de socialezekerheidswetten in verband met de regeling van de bestuurlijke boete Nr. 22 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID SCHOUTEN

Nadere informatie

Beleidsregels Uitstroompremies Wwb, Ioaw en Ioaz

Beleidsregels Uitstroompremies Wwb, Ioaw en Ioaz Beleidsregels Uitstroompremies Wwb, Ioaw en Ioaz Beleidsregels Uitstroompremies Wwb, Ioaw en Ioaz van de gemeente Hulst Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst (hierna: het college)

Nadere informatie

Bestuursrapportage. 1 e halfjaar 2014. Kompas

Bestuursrapportage. 1 e halfjaar 2014. Kompas Bestuursrapportage 1 e halfjaar 2014 Kompas INHOUDSOPGAVE 1 BELEIDS SAMENVATTING 2 2 FINANCIEEL PROGRAMMA SOCIALE ZAKEN 2 2.1 Financieel overzicht Programma Sociale Zaken... 4 3 KLANTONTWIKKELING BINNEN

Nadere informatie

Het kind gehoord. Een onderzoek naar knelpunten van het hoorrecht van minderjarigen ex art. 809 Rv in het kader van internationale wet- en regelgeving

Het kind gehoord. Een onderzoek naar knelpunten van het hoorrecht van minderjarigen ex art. 809 Rv in het kader van internationale wet- en regelgeving Het kind gehoord Een onderzoek naar knelpunten van het hoorrecht van minderjarigen ex art. 809 Rv in het kader van internationale wet- en regelgeving Faculteit Rechtsgeleerdheid Vakgroep Privaatrecht,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Gegevens Stichting Mijn Geld en Zo Naam: Stichting Mijn Geld en Zo (hierna: Mijn Geld en Zo) Kamer van Koophandel nummer: 41035682 Postbus: Postbus 1265 Postcode: 3800 BG Gevestigd

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek WWB, minimabeleid & schuldhulpverlening

Klanttevredenheidsonderzoek WWB, minimabeleid & schuldhulpverlening Klanttevredenheidsonderzoek WWB, minimabeleid & schuldhulpverlening Werk en Inkomen Lekstroom 3 juli 2014 Andrew Britt, Simon Wajer, Annelieke van den Heuvel Projectnr. 107573 Correspondentienummer: DH-0307-3934

Nadere informatie

Het totaalbedrag betekent vermeerdering/vermindering van de schuld/vordering ten overstaan van de leverancier/klant/eigenaar/overheid.

Het totaalbedrag betekent vermeerdering/vermindering van de schuld/vordering ten overstaan van de leverancier/klant/eigenaar/overheid. FICHE 1: Facturen en creditnota s Het totaalbedrag van de factuur/creditnota betekent een vermeerdering/ vermindering van de schuld/vordering ten overstaan van de leverancier/ klant/eigenaar. De uitgesplitste

Nadere informatie

Beleidsverslag gemeente Papendrecht 2003 inzake Abw, IOAW en IOAZ

Beleidsverslag gemeente Papendrecht 2003 inzake Abw, IOAW en IOAZ Beleidsverslag gemeente Papendrecht 2003 inzake Abw, IOAW en IOAZ 1. Meedoen, meer werk, minder regels en bezuinigingen 2003 was een intensief jaar voor de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe)

Nadere informatie

In te stemmen met het gevoerde inkomens- werk- en zorgbeleid over het jaar 2012 en het Beleidsverslag WWB, IOAW, IOAZ 2012 vast te stellen ;

In te stemmen met het gevoerde inkomens- werk- en zorgbeleid over het jaar 2012 en het Beleidsverslag WWB, IOAW, IOAZ 2012 vast te stellen ; Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 1 juli 2013 Agenda nr: Onderwerp: Beleidsverslag WWB, IOAW, IOAZ, 2012. Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Uw raad is zowel financieel

Nadere informatie

DE DWANGSOM IN HET INSOLVENTIERECHT een (te) rijk geschakeerde lappendeken. Mr Mart J.M. Franken

DE DWANGSOM IN HET INSOLVENTIERECHT een (te) rijk geschakeerde lappendeken. Mr Mart J.M. Franken DE DWANGSOM IN HET INSOLVENTIERECHT een (te) rijk geschakeerde lappendeken Mr Mart J.M. Franken Dit artikel is verschenen in het Tijdschrift voor Insolventierecht (TvI), 1999, 5, p.102 I. INLEIDING In

Nadere informatie

Datamodel Schuldhulpverlening Amsterdam versie 1.2

Datamodel Schuldhulpverlening Amsterdam versie 1.2 Datamodel Schuldhulpverlening Amsterdam versie 1.2 Instructies: 1 Het gaat om alle gegevens die betrekking hebben op dossiers die gaan over de Schuldhulpverlening of Groepswerk ten behoeve van de Schuldhulpverlening.

Nadere informatie

Beleidsregels tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang Gemeente Súdwest-Fryslân

Beleidsregels tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang Gemeente Súdwest-Fryslân Beleidsregels tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang Gemeente Súdwest-Fryslân Artikel 1. Doel van de regeling Deze regeling heeft als doel te voorzien in een tegemoetkoming in de kosten van de eigen

Nadere informatie

Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015

Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015 Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het FCB-bestuur in afstemming met

Nadere informatie

Gebundelde uitkering (BUIG)

Gebundelde uitkering (BUIG) 2 e kwartaal 2015 1 Gebundelde uitkering (BUIG) Onderstaand overzicht geeft inzage in de ontwikkeling van het budget gebundelde uitkering (BUIG). Uit het budget BUIG wordt algemene bijstand, IOAW, IOAZ

Nadere informatie

Beleidsregels Het verrichten van zelfstandige werkzaamheden op bescheiden schaal gemeente Olst-Wijhe

Beleidsregels Het verrichten van zelfstandige werkzaamheden op bescheiden schaal gemeente Olst-Wijhe Vastgesteld door het college op 25 maart 2014 Publicatie in Huis aan Huis op 9 april 2014 Inwerkingtreding op 10 april 2014 Olst-Wijhe, 17 maart 2014 doc. nr.: 14.013240 Het verrichten van zelfstandige

Nadere informatie

Intakeformulier Huub Hoogeveen

Intakeformulier Huub Hoogeveen Intakeformulier Huub Hoogeveen Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomstenbeheer Naam & voornamen Geboortedatum Sofi-nummer M/V Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon Emailadres Gegevens

Nadere informatie

Premature ejaculatie De feiten op een rij

Premature ejaculatie De feiten op een rij Premature ejaculatie De feiten op een rij Premature ejaculatie (PE) is de meest voorkomende seksuele aandoening bij mannen onder de 60, maar het is tegelijk een van de meest ondergediagnosticeerde en onderbehandelde.

Nadere informatie

Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF) Actualiteitencollege Bbz Jannie van den Berg

Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF) Actualiteitencollege Bbz Jannie van den Berg Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF) Actualiteitencollege Bbz Jannie van den Berg Programma Uitleg over het ZLF Bbz 2004/ondersteuning ZZP-ers Prestart WWB/Marginaal ondernemen Wat levert het op? Resultaten

Nadere informatie

Regeling Ondermandaat Bijzonderheden 1. Wet werk en bijstand 1.a. Algemeen. Vakdirecteuren Klantmanager Klantmanager Multiprobleemklanten,

Regeling Ondermandaat Bijzonderheden 1. Wet werk en bijstand 1.a. Algemeen. Vakdirecteuren Klantmanager Klantmanager Multiprobleemklanten, Deel III Ondermandaten gebaseerd op Dienstmandaat SOZAWE Regeling Ondermandaat Bijzonderheden 1. Wet werk en bijstand 1.a. Algemeen Hieronder vallen besluiten over: o Het vaststellen van een recht op uitkering

Nadere informatie

Financiële regeling voor langdurige minima: langdurigheidstoeslag

Financiële regeling voor langdurige minima: langdurigheidstoeslag Agendanr. : Doc.nr : B2003 14372 Afdeling: : Sociale Zaken en Werkgelegenheid B&W-VOORSTEL Onderwerp : Langdurigheidstoeslag 2003 Financiële regeling voor langdurige minima: langdurigheidstoeslag Algemeen:

Nadere informatie

ANTI-AGING FAQ. Vragen en antwoorden over de LR Anti-Aging producten

ANTI-AGING FAQ. Vragen en antwoorden over de LR Anti-Aging producten ANTI-AGING FAQ Vragen en antwoorden over de LR Anti-Aging producten 1 Inhoudsopgave I. Wat kunnen de anti-aging producten doen? P 3 II. Wat is het bijzondere van de LR Anti-Aging producten? P 3 III. PowerLIFT

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 362 Besluit van 2 augustus 2012 tot wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur in verband met de verhoging van de leeftijd waarop

Nadere informatie

Tijdens het begrotingsonderzoek heb ik toegezegd u nog aanvullende informatie toe te zenden.

Tijdens het begrotingsonderzoek heb ik toegezegd u nog aanvullende informatie toe te zenden. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333

Nadere informatie

Inleiding 1. Aanpassing kostendelersnormsystematiek 2. Kostendelersnorm IOAW en IOAZ

Inleiding 1. Aanpassing kostendelersnormsystematiek 2. Kostendelersnorm IOAW en IOAZ Inleiding Het wettelijk minimumloon is per 1 juli 2015 vastgesteld op 1.507,80 per maand. In verband hiermee zal het netto minimumloon, als bedoeld in artikel 37 van de Participatiewet per genoemde datum

Nadere informatie

Handhavingsverordening WWB

Handhavingsverordening WWB Handhavingsverordening WWB Midden-Delfland, juli 2004 1 De Raad van de gemeente Midden-Delfland, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van..., Gehoord de Raadscommissie Samenleving

Nadere informatie

Toelating schuldhulpverlening gemeente Waalwijk

Toelating schuldhulpverlening gemeente Waalwijk Het College van Waalwijk, gelet op de artikelen 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs), overwegende dat de Raad van Waalwijk bij besluit van 13 september 2012 een plan heeft vastgesteld

Nadere informatie

Schulden? Pak ze snel aan

Schulden? Pak ze snel aan Schulden? Pak ze snel aan Schulden? Pak ze snel aan Als u rekeningen niet of niet op tijd betaalt of een lening niet aflost, dan krijgt u schulden. Kunt u langere tijd geen rekeningen betalen of geen schulden

Nadere informatie

Handhavingsverordening WWB

Handhavingsverordening WWB Handhavingsverordening WWB Midden-Delfland, juli 2004 1 De Raad van de gemeente Midden-Delfland, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 oktober 2004, nr 2004-10-12;

Nadere informatie