Nederlandse Technische Afspraak NTA (nl)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nederlandse Technische Afspraak NTA 8130. (nl)"

Transcriptie

1 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This document may only be used on a stand-alone PC. Use in a network is only permitted when a supplementary license agreement for us in a network with NEN has been concluded. Nederlandse Technische Afspraak NTA 8130 (nl) Basisfuncties voor de meetinrichting voor elektriciteit, gas en thermische energie voor kleinverbruikers Minimum set of functions for metering of electricity, gas and thermal energy for domestic customers ICS augustus 2007

2 Nederlands Elektrotechnisch Comité (NEC) Normcommissie 364 Beleidscommissie Elektriciteitsvoorziening Apart from exceptions provided by the law, nothing from this publication may be duplicated and/or published by means of photocopy, microfilm, storage in computer files or otherwise, which also applies to full or partial processing, without the written consent of the Netherlands Standardization Institute. The Netherlands Standardization Institute shall, with the exclusion of any other beneficiary, collect payments owed by third parties for duplication and/or act in and out of law, where this authority is not transferred or falls by right to the Reproduction Rights Foundation. Auteursrecht voorbehouden. Behoudens uitzondering door de wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van het Nederlands Normalisatie-instituut niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, microfilm, opslag in computerbestanden of anderszins, hetgeen ook van toepassing is op gehele of gedeeltelijke bewerking. Het Nederlands Normalisatie-instituut is met uitsluiting van ieder ander gerechtigd de door derden verschuldigde vergoedingen voor verveelvoudiging te innen en/of daartoe in en buiten rechte op te treden, voor zover deze bevoegdheid niet is overgedragen c.q. rechtens toekomt aan de Stichting Reprorecht. Although the utmost care has been taken with this publication, errors and omissions cannot be entirely excluded. The Netherlands Standardization Institute and/or the members of the committees therefore accept no liability, not even for direct or indirect damage, occurring due to or in relation with the application of publications issued by the Netherlands Standardization Institute. Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen fouten en onvolledigheden niet geheel worden uitgesloten. Het Nederlands Normalisatie-instituut en/of de leden van de commissies aanvaarden derhalve geen enkele aansprakelijkheid, ook niet voor directe of indirecte schade, ontstaan door of verband houdend met toepassing van door het Nederlands Normalisatie-instituut gepubliceerde uitgaven Nederlands Normalisatie-instituut Postbus 5059, 2600 GB Delft Telefoon (015) , Fax (015)

3 Inhoud Voorwoord Onderwerp en toepassingsgebied Normatieve verwijzingen Termen en definities Algemeen Personen of rechtspersonen waarvoor de verschillende functies beschikbaar kunnen worden gesteld Symbolen en afkortingen Beschrijving van de verschillende functies en de eisen die aan deze functies worden gesteld Algemeen Dataverzoeken Meterstanden op de telwerken Aantal telwerken Datum- en tijdstempel Actuele meterstanden op verzoek via poort P Actuele meterstanden via poort P Intervalstanden Statusinformatie Monitoring Besturingsopdrachten Schakelen en instellen doorlaatwaarde Informatie Opdrachten instellen parameters Instellen schakeltijden tussen telwerken Firmware updates Communicatie Poort P Poort P Poort P Poort P Toegang en beveiliging Ondersteuning prepaidtarifering Toepassing van de verschillende functies...21 Bijlage A (informatief) Aanvullende bepalingen voor thermische energie (en water)...22 Bijlage B (normatief) Nadere invulling van de fysieke uitvoering van poort P

4 Voorwoord Het Ministerie van Economische Zaken heeft in eerste instantie NEN opdracht gegeven te komen tot formuleren en beschrijven van een gestandaardiseerd minimaal pakket basisfuncties voor de op afstand uitleesbare meetinrichting voor elektriciteit, gas, thermische energie (warmte en koude) en water voor kleinverbruikers. Gedurende het proces is het formele blikveld van verplichte functies gereduceerd tot elektriciteit en gas. Voor water en thermische energie worden in de informatieve bijlage echter wel aanbevelingen gegeven. Onder de verantwoordelijkheid van de daartoe door NEN ingestelde projectgroep NTA 8130 is gewerkt aan het opstellen van eisen waaraan slimme meetsystemen / slimme meters moeten voldoen. Toepassingen die met behulp van slimme meetsystemen kunnen worden gerealiseerd De toepassingen die met behulp van slimme meetsystemen kunnen worden gerealiseerd zijn genoemd tijdens de verschillende discussies en hebben geleid tot de in dit document vermelde functies. Van slimme meetsystemen wordt verwacht dat ze: een bijdrage leveren aan de verbetering van administratieve processen door periodiek en op verzoek werkelijke op afstand uitleesbare meterstanden te genereren; het voor de leverancier mogelijk maken om bij zijn klanten de bewustwording van het energieverbruik te bevorderen en het besparen van energie te stimuleren; aansluitingen voor elektriciteit en gas collectief of individueel op afstand en op veilige wijze kunnen activeren of deactiveren; de doorlaatwaarde voor elektriciteit collectief (bijvoorbeeld in situaties waarbij sprake is van een tekort aan opwekcapaciteit) of individueel (wanbetalers) op afstand kunnen aanpassen; het voor de leverancier van energie en/of water mogelijk maken om te werken met gedifferentieerde tarieven; het mogelijk maken om energie te leveren nadat er is betaald ( prepaid ); kunnen worden gebruikt voor het monitoren van het distributienet. Verder moet er ruimte blijven voor innovatieve ontwikkelingen en moeten voor de communicatie met het slimme meetsysteem open protocollen worden gebruikt. Op basis van deze uitgangspunten heeft de projectgroep een inventarisatie gemaakt van de noodzakelijke functies die met het slimme meetsysteem moeten kunnen worden gerealiseerd om de gewenste toepassingen mogelijk te maken. Eén en ander is door de projectgroep verwoord in een concept-versie van de NTA 8130 van 15 januari Aanvullende opdracht aan het CTM In verband met de resultaten van een in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken uitgevoerde second opinion en naar aanleiding van enkele aanvullende eisen vanuit de energiesector heeft het Ministerie van Economische Zaken besloten om aan het door de energiesector ingestelde Coördinatieteam Transitieplan Marktmodel (CTM) te vragen om een aanvulling te schrijven voor NTA Daarbij is nadrukkelijk gevraagd om gebruik te maken van de input van de projectgroep NTA Verder is door het Ministerie van Economische Zaken aangegeven dat de projectgroep uiteindelijk NTA 8130 behoort vast te stellen. Nadat onder verantwoordelijkheid van het CTM een nieuwe analyse heeft plaatsgevonden van de processen die met behulp van de slimme meter zouden moeten worden gerealiseerd, zijn de eisen voor de slimme meter opnieuw geformuleerd. Waar mogelijk zijn ook leden van de projectgroep betrokken bij deze herziening van NTA

5 Uiteindelijk is de thans voorliggende definitieve versie van NTA 8130:2007 op 27 april 2007 vastgesteld door de projectgroep NTA Discussie over de volumeherleiding bij meetinstrumenten voor gas Vlak voor de definitieve afronding van NTA 8130 is in de Tweede Kamer een discussie gevoerd over de wijze waarop de volumeherleiding zou moeten plaatsvinden. De Minister van Economische Zaken heeft tijdens deze discussie toegezegd dat het onderwerp temperatuurcorrectie zal worden toegevoegd aan de besprekingen over de technische eisen aan de slimme meter. Dit aspect wordt echter niet geregeld in NTA 8130, maar in de door de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit vastgestelde Meetvoorwaarden Gas RNB. Wel is in NTA 8130 vastgelegd dat er in het berichtenverkeer onderscheid moet worden gemaakt tussen wel of niet op temperatuur gecorrigeerde gasvolumes. Status NTA 8130 NTA 8130 is een momentopname, gebaseerd op de huidige kennis van markt en techniek. Hoewel is geprobeerd zo veel mogelijk vooruit te zien is het waarschijnlijk dat nieuwe technische ontwikkelingen of een veranderende marktvisie een aanpassing van deze NTA wenselijk maken. Aan het Ministerie van Economische Zaken is voorgesteld om de projectgroep NTA 8130 gedurende de uitrol van (slimme) meetsystemen te laten voortbestaan om de inhoud van deze NTA minimaal eenmaal per jaar te evalueren en, indien de noodzaak daartoe wordt geconstateerd, met voorstellen voor te ondernemen acties te komen. 3

6 1 Onderwerp en toepassingsgebied NTA 8130 richt zich op afspraken aangaande het toevoegen van minimale basisfuncties aan de meetinrichting voor gas en elektriciteit en de gewenste hiermee samenhangende functies voor communicatie, schakelen en instellen van de doorlaatwaarde. Met andere woorden een minimaal pakket aan basisfuncties voor de aansluiting van de kleinverbruiker op de energiedistributie-infrastructuur in Nederland. Voor thermische energie en water zijn in de informatieve bijlage aanbevelingen opgenomen. Het toepassingsgebied van deze NTA is meetinrichtingen voor kleinverbruikers in Nederland. De partijen die hierbij een rol spelen zijn aangeslotene, leverancier, netbeheerder, meetdatabedrijf en onafhankelijke aanbieders van diensten, systemen en apparatuur. Het minimale pakket basisfuncties moet de mogelijkheden voor de verschillende partijen op een genormaliseerde manier ondersteunen. Het gaat hierbij zowel om kritische bedrijfsprocessen als het ondersteunen van toekomstige nieuwe producten en diensten. 2 Normatieve verwijzingen De volgende documenten waarnaar is verwezen zijn onmisbaar voor de toepassing van dit document. Bij gedateerde verwijzingen is alleen de aangehaalde versie van toepassing. Bij ongedateerde verwijzingen is de laatste versie van het document (met inbegrip van wijzigingsbladen) waarnaar is verwezen van toepassing. NEN-EN :2003 Communicatiesysteem voor meters en het op afstand lezen van meters Deel 1: Gegevensuitwisseling NEN-EN :2004 Communicatiesystemen voor het op afstand aflezen van meters Deel 2: Fysische en verbindingslaag NEN-EN :2004 Communicatiesystemen voor het op afstand aflezen van meters Deel 3: Specifieke toepassingslaag NEN-EN :2005 NEN-EN 50160:2000 NEN-EN-IEC :2002 NEN-EN-IEC :2007 Communicatiesysteem voor meters en het op afstand lezen van meters Deel 4: Draadloze meter (radiografisch uitlezen van meters voor gebruik in de 868,3 MHz tot 870 MHz SRD band) Spanningskarakteristieken in openbare elektriciteitsnetten Elektriciteitsmeting Gegevensuitwisseling voor meteraflezing, tariefsturing en belastingsregeling Deel 21: Directe lokale gegevensuitwisseling Elektriciteitsmeting Gegevensuitwisseling voor meteraflezing, tariefsturing en belastingsregeling Deel 61: Object Identificatie Systeem (OBIS) 4

7 3 Termen en definities Voor de toepassing van deze norm gelden de volgende termen en definities. 3.1 Algemeen bi-stabiel bestaan van twee toestanden waarbij nadat een toestand van buiten wordt opgelegd deze toestand gehandhaafd blijft centrale toegangserver (CTS) centrale applicatie die de datacollectie, stuuropdrachten, opdrachten voor het instellen van de parameters en de gecentraliseerde autorisatie van de toegang tot de meetinrichtingen verzorgt dagtellerstanden standen van elk in gebruik zijnd telwerk inclusief datumstempels, die dagelijks om 00:00 uur automatisch in de meetinrichting worden vastgelegd functie kunnen uitvoeren van een bewerking of handeling inbreuk meetinrichting elke actie of handeling die leidt tot disfunctioneren van de meting interoperabiliteit uniformiteitseis die garandeert dat het samenstel van componenten en infrastructuur van verschillende fabrikanten in de meetinrichting zonder enige beperking met elkaar kan functioneren intervalstand resultaat van de registratie van een reeks standen inclusief datum- en tijdstempel met een instelbaar interval maandtellerstanden standen van elk in gebruik zijnd telwerk inclusief datumstempels, die maandelijks op de eerste dag van de maand om 00:00 uur automatisch in de meetinrichting worden vastgelegd meetdata meterstanden die kunnen worden gebruikt om de hoeveelheid overgedragen energie en/of water te bepalen meetinrichting geheel van bij aangeslotene geplaatst samenstel van apparatuur voor de uitvoering van meetfuncties en aanvullende functies meetinstrument apparaat of systeem met een meetfunctie 5

8 meetsysteem meetinrichting zonder de afzonderlijk geplaatste meetinstrumenten onderhoud aan de meetinrichting fysieke of softwarematige aanpassing aan of controle van de meetinrichting OPMERKING Fysieke aanpassing zal altijd op locatie worden uitgevoerd, softwarematige aanpassing kan zowel op locatie als op afstand open protocol pakket afspraken dat voor iedereen beschikbaar is en waaraan geen licentiekosten zijn verbonden periodieke meterstanden standen van elk in gebruik zijnd telwerk, die periodiek (dagelijks of maandelijks op de eerste dag van de maand) om 00:00 uur automatisch in de meetinrichting worden vastgelegd poort fysieke aansluiting waarmee systemen met elkaar kunnen worden verbonden ten behoeve van communicatie tussen de systemen protocol pakket afspraken over de uitwisseling van informatie schakelen fysiek activeren of deactiveren van de levering tariefindicator indicator die aangeeft welk telwerk (normaal of laag) is geactiveerd in het meetinstrument voor elektriciteit op het moment van communiceren toepassing voorziening die gebruikmaakt van één of meer functies van de meetinrichting of gebruikmaakt van de meetdata afkomstig uit deze meetinrichting 3.2 Personen of rechtspersonen waarvoor de verschillende functies beschikbaar kunnen worden gesteld aangeslotene natuurlijk persoon of rechtspersoon die beschikt over een aansluiting op een net kleinverbruiker aangeslotene met een aansluiting op het laagspanningsnet voor elektriciteit met een doorlaatwaarde van maximaal 3 80 A; aangeslotene op het gasnet met een verbruik van minder dan m 3 per jaar 6

9 3.2.3 leverancier (van energie) organisatorische eenheid die zich bezighoudt met het leveren van elektriciteit en/of gas meetdatabedrijf 1) rechtspersoon die door de leverancier is aangewezen om meetdata te collecteren en te valideren ten behoeve van de leverancier en de netbeheerder netbeheerder vennootschap die op grond van de Elektriciteitswet 1998 of de Gaswet is aangewezen voor het beheer van één of meer netten onafhankelijke dienstenaanbieder organisatorische eenheid die door de aangeslotene is gemachtigd om meetdata en/of de status van schakelaars en doorlaatbegrenzing uit te lezen 4 Symbolen en afkortingen CTS EN GPRS IEC ISO Centrale toegangserver Europese norm General packet radio service International electrotechnical commission International organization for standardization NTA OBIS PLC SRD P1 P2 P3 P4 TCP/IP XML XSD Nederlandse Technische Afspraak Object identification system Power line communication Short range device (apparaat voor draadloze communicatie over korte afstanden) Poort ten behoeve van de lokale communicatie met de aangeslotene Poort voor de communicatie tussen het meetsysteem en de meetinstrumenten en/of apparatuur van de netbeheerder Poort voor verbinding tussen de meetinrichting en de centrale toegangsserver (CTS) Poort voor de verbinding tussen de CTS en de verschillende marktpartijen Transmission control protocol/internetprotocol Extensible markup language XML schema definition 1) Omdat in de praktijk de leverancier veelal zelf zal optreden als meetdatabedrijf, wordt in NTA 8130 verder alleen gesproken over de leverancier, waarmee dan of de leverancier zelf of het meetdatabedrijf wordt bedoeld. 7

10 Bestelformulier Stuur naar: NEN Uitgeverij t.a.v. afdeling Marketing Antwoordnummer WB Delft Ja, ik bestel NEN Uitgeverij Postbus GB Delft Vlinderweg AX Delft T (015) F (015) ex. NTA 8130:2007 nl Basisfuncties voor de meetinrichting voor elektriciteit, gas en thermische energie voor kleinverbruikers Wilt u deze norm in PDF-formaat? Deze bestelt u eenvoudig via Stel uw vraag aan Klantenservice Gratis nieuwsbrieven Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van normen, normalisatie en regelgeving? Neem dan een gratis abonnement op een van onze nieuwsbrieven. Gegevens Bedrijf / Instelling T.a.v. O M O V Klantnummer NEN Uw ordernummer BTW nummer Postbus / Adres Postcode Plaats Telefoon Fax Factuuradres (indien dit afwijkt van bovenstaand adres) Postbus / Adres Postcode Plaats Datum Handtekening Retourneren Fax: (015) Post: NEN Uitgeverij, t.a.v. afdeling Marketing Antwoordnummer 10214, 2600 WB Delft (geen postzegel nodig). Voorwaarden De prijzen zijn geldig tot 31 december 2015, tenzij anders aangegeven. Alle prijzen zijn excl. btw, verzend- en handelingskosten en onder voorbehoud bij o.m. ISO- en IEC-normen. Bestelt u via de normshop een pdf, dan betaalt u geen handeling en verzendkosten. Meer informatie: telefoon (015) , dagelijks van 8.30 tot uur. Wijzigingen en typefouten in teksten en prijsinformatie voorbehouden. U kunt onze algemene voorwaarden terugvinden op: Normalisatie: de wereld op één lijn. preview

Nederlandse technische afspraak NTA 8031. (nl) Registratie van arbeids- en bedrijfsongevallen. Registration of accidents at work

Nederlandse technische afspraak NTA 8031. (nl) Registratie van arbeids- en bedrijfsongevallen. Registration of accidents at work Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

NPR 5313 (nl) Computerruimten en datacenters. Nederlandse praktijkrichtlijn ICS 35.020, 35.160, 91.040.20. Januari 2014

NPR 5313 (nl) Computerruimten en datacenters. Nederlandse praktijkrichtlijn ICS 35.020, 35.160, 91.040.20. Januari 2014 NPR NPR iew Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten.

Nadere informatie

Voorbeeld. norm NEN 7239 Gasdrukregelaars voor huisaansluitingen voor inlaatdrukken (MOP u ) tot 100 mbar. Preview. Ontwerp

Voorbeeld. norm NEN 7239 Gasdrukregelaars voor huisaansluitingen voor inlaatdrukken (MOP u ) tot 100 mbar. Preview. Ontwerp Nederlandse Ontwerp norm NEN 7239 Gasdrukregelaars voor huisaansluitingen voor inlaatdrukken (MOP u ) tot 100 mbar Publicatie uitsluitend voor commentaar Gas pressure regulators for domestic installations

Nadere informatie

Symbols for safety precautions on escape and rescue plans augustus 2006 ICS 01.080.30; 13.220.01 Commentaar vóór 1 december 2006

Symbols for safety precautions on escape and rescue plans augustus 2006 ICS 01.080.30; 13.220.01 Commentaar vóór 1 december 2006 Nederlandse Ontwerp norm NEN 1414 Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op ontruimings- en aanvalsplattegronden Publicatie uitsluitend voor commentaar Symbols for safety precautions on escape and rescue

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN 3434 (nl) Informatietechnologie - Applicatiemanagement - Eisen aan applicatiemanagement Preview

Nederlandse norm. NEN 3434 (nl) Informatietechnologie - Applicatiemanagement - Eisen aan applicatiemanagement Preview Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Ontwerp norm NEN 6059-1

Ontwerp norm NEN 6059-1 Nederlandse Ontwerp norm NEN 6059-1 Beoordeling brandveiligheid bouwwerken - Deel 1: Nulmeting brandveiligheid bouwwerken Publicatie uitsluitend voor commentaar Assessment of fire safety of buildings -

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. Ontwerp praktijkrichtlijn NPR 3599. Vlakglas voor gebouwen - Voorbeeldberekeningen volgens ontwerp NEN 2608:2009

Voorbeeld. Preview. Ontwerp praktijkrichtlijn NPR 3599. Vlakglas voor gebouwen - Voorbeeldberekeningen volgens ontwerp NEN 2608:2009 Nederlandse Ontwerp praktijkrichtlijn NPR 3599 Vlakglas voor gebouwen - berekeningen volgens ontwerp NEN 608:009 Publicatie uitsluitend voor commentaar Glass in building - Example calculations in accordance

Nadere informatie

Nederlandse norm NEN-ISO 22310. (en)

Nederlandse norm NEN-ISO 22310. (en) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Voorbeeld. norm Triggering messages for broadcast applications - Part 2:Transport methods (IEC 62297-2:2005,IDT) Preview. NEN-EN-IEC 62297-2 (en)

Voorbeeld. norm Triggering messages for broadcast applications - Part 2:Transport methods (IEC 62297-2:2005,IDT) Preview. NEN-EN-IEC 62297-2 (en) Nederlandse norm Triggering messages for broadcast applications - Part 2:Transport methods (IEC 62297-2:2005,IDT) NEN-EN-IEC 62297-2 (en) Vervangt NPR-IEC/PAS 62297:2002,deels juli 2005 ICS 33.170 Dit

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-ISO/IEC 20000-3 (en)

Nederlandse norm. NEN-ISO/IEC 20000-3 (en) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-ISO/IEC 27013 (en)

Nederlandse norm. NEN-ISO/IEC 27013 (en) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-ISO 17366 (en) Supply chain applications of RFID - Product packaging (ISO 17366:2013,IDT) Preview. Vervangt NEN-ISO 17366:2009

Nederlandse norm. NEN-ISO 17366 (en) Supply chain applications of RFID - Product packaging (ISO 17366:2013,IDT) Preview. Vervangt NEN-ISO 17366:2009 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. NEN-ISO 4269 (en) Nederlandse. Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

Voorbeeld. Preview. NEN-ISO 4269 (en) Nederlandse. Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN Nederlandse norm Aardolie en vloeibare aardolieproducten - Tankkalibratie door een vloeistofmeting - Incrementele methode gebruikmakend van volumetrische meettoestellen (ISO 4269:2001,IDT) NEN-ISO 4269

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-ISO 19600 (en) Compliancemanagementsystemen - Richtlijnen (ISO 19600:2014,IDT)

Nederlandse norm. NEN-ISO 19600 (en) Compliancemanagementsystemen - Richtlijnen (ISO 19600:2014,IDT) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. Ontwerp. Publicatie uitsluitend voor commentaar. Commentaar voor 2001-03-01. Nederlandse

Voorbeeld. Preview. Ontwerp. Publicatie uitsluitend voor commentaar. Commentaar voor 2001-03-01. Nederlandse Nederlandse Ontwerp norm NEN-EN 14035-12 Vuurwerk - Deel 12: Knalvuurwerk met flits en batterijen van knalvuurwerk met flits - Specifiatie en beproevingsmethoden Publicatie uitsluitend voor commentaar

Nadere informatie

Postal services - Quality of service - Measurement of complaints and redress procedures november 2001 ICS 03.240

Postal services - Quality of service - Measurement of complaints and redress procedures november 2001 ICS 03.240 Nederlandse 2e Ontwerp norm NEN-EN 14012 Postdiensten - Kwaliteit van de dienstverlening - Meetmethoden van klachten en vergoedingsprocedures Publicatie uitsluitend voor commentaar Postal services - Quality

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. NEN-ISO/TR 10013 (en) Leidraad voor het opstellen van kwaliteitshandboeken (ISO/TR 10013:2001,IDT)

Voorbeeld. Preview. NEN-ISO/TR 10013 (en) Leidraad voor het opstellen van kwaliteitshandboeken (ISO/TR 10013:2001,IDT) Nederlandse norm Leidraad voor het opstellen van kwaliteitshandboeken (ISO/TR 10013:2001,IDT) NEN-ISO/TR 10013 (en) Guidelines for quality management system documentation (ISO/TR 10013:2001,IDT) Vervangt

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. NPR-ISO/TR 10017 (en) Guidance on statistical techniques for ISO 9001:2000 (ISO/TR 10017:2003,IDT)

Voorbeeld. Preview. NPR-ISO/TR 10017 (en) Guidance on statistical techniques for ISO 9001:2000 (ISO/TR 10017:2003,IDT) Nederlandse praktijkrichtlijn Guidance on statistical techniques for ISO 9001:2000 (ISO/TR 10017:2003,IDT) NPR-ISO/TR 10017 (en) juli 2003 ICS 03.120.10; 03.120.30 Vervangt NPR-ISO/TR 10017:1999 Als Nederlandse

Nadere informatie

Ontwerp norm NEN-EN-ISO 21091

Ontwerp norm NEN-EN-ISO 21091 Nederlandse Ontwerp norm NEN-EN-ISO 21091 Health informatics - Directory services for security, communications and identification of professionals and patients (ISO/DIS 21091:2011,IDT) Publicatie uitsluitend

Nadere informatie

Overstappen op de nieuwe ISO 9000-serie

Overstappen op de nieuwe ISO 9000-serie Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Ontwerp norm NEN-EN 13306. Maintenance - Maintenance terminology Publicatie uitsluitend voor commentaar

Ontwerp norm NEN-EN 13306. Maintenance - Maintenance terminology Publicatie uitsluitend voor commentaar Nederlandse Ontwerp norm NEN-EN 13306 Maintenance - Maintenance terminology Publicatie uitsluitend voor commentaar oktober 2008 ICS 01.040.03; 03.080.10 Commentaar voor 2009-02-09 Zal vervangen NEN-EN

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. NEN-ISO/IEC 19761 (en) Software engineering - COSMIC-FFP - A functional size measurement method (ISO/IEC 19761:2003,IDT)

Voorbeeld. Preview. NEN-ISO/IEC 19761 (en) Software engineering - COSMIC-FFP - A functional size measurement method (ISO/IEC 19761:2003,IDT) Nederlandse norm Software engineering - COSMIC-FFP - A functional size measurement method (ISO/IEC 19761:2003,IDT) NEN-ISO/IEC 19761 (en) maart 2003 ICS 35.080 Als Nederlandse norm is aanvaard: Dit document

Nadere informatie

Vervangt NEN-EN 12577:1996 Ontw.; NEN-EN 12578:1996 Ontw. Nederlandse praktijkrichtlijn. NPR-CR 13456 (en)

Vervangt NEN-EN 12577:1996 Ontw.; NEN-EN 12578:1996 Ontw. Nederlandse praktijkrichtlijn. NPR-CR 13456 (en) Vervangt NEN-EN 12577:1996 Ontw.; NEN-EN 12578:1996 Ontw. Nederlandse praktijkrichtlijn Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-EN 15763 (en)

Nederlandse norm. NEN-EN 15763 (en) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Voorbeeld. Vloeibare zuurstof. Preview GEVAARLIJKE STOFFEN PUBLICATIEREEKS. Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

Voorbeeld. Vloeibare zuurstof. Preview GEVAARLIJKE STOFFEN PUBLICATIEREEKS. Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN 9 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Voorbeeld. Thuiszorgorganisaties, Verpleeghuizen en Verzorgingshuizen. Preview. certificatieschema. versie 2006

Voorbeeld. Thuiszorgorganisaties, Verpleeghuizen en Verzorgingshuizen. Preview. certificatieschema. versie 2006 Voorbeeld Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten.

Nadere informatie

Architectuur analyse van de slimme meter

Architectuur analyse van de slimme meter Master Thesis Architectuur analyse van de slimme meter Doelstellingen, privacy en security Auteur: ing. Hans van Bijnen (s0826006) Onderwijsinstelling: Radboud Universiteit Nijmegen Faculteit: Faculteit

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik Markt Proces Model Leveranciersmodel Versie 6.0 7 Maart 2012 Versiebeheer Versie Naam Datum Status Distributie

Nadere informatie

Intelligente meters in Nederland. Herziene financiële analyse en adviezen voor beleid

Intelligente meters in Nederland. Herziene financiële analyse en adviezen voor beleid Intelligente meters in Nederland Herziene financiële analyse en adviezen voor beleid KEMA Nederland B.V., Arnhem, Nederland. Alle rechten voorbehouden. Dit document bevat vertrouwelijke informatie. Overdracht

Nadere informatie

MPM Mutatie- & meetprocessen Versie 4.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

MPM Mutatie- & meetprocessen Versie 4.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Programmabureau Marktmodel (PBM) Marktprocesmodel Mutatie- & meetprocessen Versie 4.0 25 januari 2012 Pag. 1 van 38 Versiebeheer

Nadere informatie