VERWERKING ENQUETES BUDGETMETERKLANTEN IN HET KADER VAN DE EVALUATIE VAN DE SOCIALE OPENBAREDIENSTVERPLICHTINGEN IN HET VLAAMS GEWEST

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERWERKING ENQUETES BUDGETMETERKLANTEN IN HET KADER VAN DE EVALUATIE VAN DE SOCIALE OPENBAREDIENSTVERPLICHTINGEN IN HET VLAAMS GEWEST"

Transcriptie

1 VERWERKING ENQUETES BUDGETMETERKLANTEN IN HET KADER VAN DE EVALUATIE VAN DE SOCIALE OPENBAREDIENSTVERPLICHTINGEN IN HET VLAAMS GEWEST Definitieve versie 26 september 2011 Provinciale Hogeschool Limburg, Onderzoeksgroep ArcK Auteurs: Griet Verbeeck, Sarah Martens, Erik Nuyts

2 26/09/2011 Enquêtes budgetmeterklanten voor evaluatie sociale ODV 2

3 Inhoud 1 Inleiding Methodologie Aanpak Steekproefdeelname en steekproefaantal Analyse van de enquête resultaten Algemene aspecten Gezinssamenstelling, geslacht, leeftijd en werksituatie van de invuller Woningaspecten Algemene vragen gerelateerd aan het verbruik van elektriciteit en gas Verbruik en levering van gas en elektriciteit Budgetmeters voor elektriciteit en gas Algemene aspecten van de gezinnen in relatie tot de budgetmeter(s) Installatie en gebruik van de budgetmeter voor elektriciteit of gas Perceptie van de budgetmeter voor elektriciteit of gas Noodkrediet, minimale levering en uitvallen van de budgetmeter LAC-werking en afsluiting van elektriciteit en aardgas Communicatie met netbeheerders en OCMW Conclusies Bijlage 1: Vragenlijst Bijlage 2: Gedetailleerde cijfertabellen /09/2011 Enquêtes budgetmeterklanten voor evaluatie sociale ODV 3

4 1 Inleiding Sinds 1996 bouwt de Vlaamse overheid stelselmatig sociale maatregelen uit die de gezinnen willen beschermen tegen afsluiting van energie, waaronder de procedures die de leveranciers en netbeheerders volgen bij wanbetaling, de inzet van de Lokale Adviescommissies (LAC s), de minimale levering van elektriciteit, de invoering van budgetmeters,. Met het besluit van 13 maart 2009 werd deze bescherming nog verder verruimd en geüniformiseerd. De Vlaamse regelgeving rond de sociale openbaredienstverplichtingen werd inmiddels geïntegreerd in enerzijds het Energiedecreet van 8 mei 2009 (Titel VI. Sociale energiemaatregelen voor huishoudelijke afnemers) en anderzijds het Energiebesluit van 19 november 2010 (Titel V. Sociale energiemaatregelen). In het Vlaams Regeerakkoord werd afgesproken om te onderzoeken hoe de effectiviteit en de efficiëntie van de bestaande sociale openbaredienstverplichtingen nog kunnen verbeteren. Vlaams minister van energie Freya Van den Bossche vertrouwde deze opdracht toe aan het Vlaams Energieagentschap (VEA) en de VREG. Een belangrijk onderdeel van deze evaluatie betrof een bevraging naar de ervaringen van mensen die elektriciteit en aardgas geleverd krijgen via een budgetmeter. Dit rapport is de neerslag van de verwerking van de enquêtes die werden uitgevoerd bij de gebruikers van budgetmeters voor elektriciteit en/of gas. 2 Methodologie 2.1 Aanpak De enquête werd opgesteld door de PHL in opdracht van VEA en in sterke samenwerking met VEA, de distributienetbeheerders en de VVSG. Gezien de omvang van de vragenlijst en de complexe aard van het onderzochte thema, besliste de opdrachtgever om de enquête te laten invullen onder begeleiding van mensen die vanuit hun dagelijkse professionele activiteiten bekend zijn met de sociale aspecten van de energiemarkt én frequent contact hebben met mensen uit de beoogde doelgroep. De enquêtes werden verdeeld naar 308 OCMW s en naar de netbeheerders van Eandis en Infrax die de gebruikers bijstonden bij het invullen van deze enquête. Ook Samenlevingsopbouw begeleidde mensen bij het invullen van de vragenlijst. Steeds werd de mogelijkheid gelaten om de enquête digitaal of op papier in te vullen. Enkele dagen na de verspreiding van de vragenlijst, ontvingen de OCMW s een brief vanwege minister Van den Bossche met een oproep mee te werken aan de bevraging. De enquête liep van half mei tot eind juni, maar ingevulde enquêteformulieren die na deze datum werden ingestuurd, werden ook nog meegenomen in de evaluatie. De laatste ingevulde enquêtes kwamen toe op de PHL op 22 augustus. Bijlage 1 bevat de volledige vragenlijst. De statistische analyse van de enquêteresultaten omvat enerzijds een frequentie-analyse voor enkelvoudige parameters van zowel algemene aspecten zoals gezinssamenstelling, geslacht, leeftijd, werksituatie en woonsituatie als voor aspecten gerelateerd aan het verbruik van gas en/of elektriciteit en het gebruik van, de 26/09/2011 Enquêtes budgetmeterklanten voor evaluatie sociale ODV 4

5 kennis van en tevredenheid over de budgetmeter voor elektriciteit en/of gas. Anderzijds is ook een frequentieanalyse uitgevoerd voor twee-of meervoudige parameters, waarbij algemene aspecten van gezinssamenstelling en werksituatie gekoppeld werden aan aspecten gerelateerd aan het energieverbruik of het gebruik van en tevredenheid over de budgetmeters. 2.2 Steekproefdeelname en steekproefaantal In totaal werden gespreid over het Vlaamse gewest 419 enquêtes ingevuld. Hiervan werden er 261 ingevuld via de OCMW s, 148 via de netbeheerders en 10 via andere actoren. Figuur 1 geeft de procentuele verdeling over de instanties waar de enquêtes werden afgenomen. Instantie waar enquête werd afgenomen 2,4% 35,3% 62,3% OCMW's netbeheerders andere Figuur 1: verdeling volgens instantie waar enquête werd afgenomen (totaal = 419 respondenten) Bekijken we de verdeling van de enquêtes ingevuld via de OCMW s, volgens de provincie waarin het OCMW zich bevindt, dan blijken de meeste enquêtes ingevuld in de provincies Antwerpen (73), West-Vlaanderen (62) en Oost-Vlaanderen (58). In Limburg (36) en Vlaams-Brabant (32) werden iets minder enquêtes ingevuld via de OCMW s. Figuur 2 geeft de procentuele verdeling over de provincies. 26/09/2011 Enquêtes budgetmeterklanten voor evaluatie sociale ODV 5

6 Enquêtes via OCMW: verdeling volgens provincie 12% 14% 22% 24% 28% Antwerpen West-Vlaanderen Oost-Vlaanderen Limburg Vlaams-Brabant Figuur 2: procentuele verdeling van de enquêtes ingevuld via de OCMW s volgens de provincie waarin het OCMW zich bevindt (261 enquêtes) Enquêtes via netbeheerders: verdeling volgens netbeheerder 61% 39% Eandis Infrax Figuur 3: verdeling van de enquêtes via de netbeheerders over Infrax en Eandis (148 enquêtes) Bekijken we de verdeling van de enquêtes ingevuld via de netbeheerders, dan blijkt er een zeer sterke oververtegenwoordiging van enquêtes ingevuld via Infrax in vergelijking tot het werkingsgebied van beide netbeheerders (Figuur 3). Zo zijn 91 enquêtes of 61% ingevuld via Infrax en 57 enquêtes of 39% via Eandis, terwijl de normale verhouding voor het Vlaamse Gewest o.b.v. hun werkingsgebied grofweg 20 % Infrax en 80 % Eandis is. De beschikbare informatie laat enkel voor Infrax toe om een opsplitsing per provincie te maken; voor Eandis is dit niet mogelijk. Van de 91 enquêtes ingevuld via Infrax werden 17 enquêtes ingevuld in de provincie Antwerpen, 14 in de provincie West-Vlaanderen en 60 in de provincies Limburg en Vlaams-Brabant. 26/09/2011 Enquêtes budgetmeterklanten voor evaluatie sociale ODV 6

7 Dit betekent dat in totaal er een oververtegenwoordiging van respondenten uit Limburg is t.o.v. de andere provincies, al laat de beschikbare informatie niet toe dit in exacte percentages uit te drukken. Het totale steekproefaantal is beperkt, in vergelijking met het aantal huishoudens dat momenteel over een budgetmeter beschikt: Eind 2010 beschikten huishoudens over een budgetmeter voor elektriciteit tegenover 376 respondenten met een budgetmeter voor elektriciteit: we hebben dus 0,9% van deze huishoudens kunnen bevragen. Eind 2010 beschikten huishoudens over een budgetmeter voor aardgas tegenover 227 respondenten met een budgetmeter voor gas: we hebben dus 1,2% van deze huishoudens kunnen bevragen Deze aantallen zeggen echter niets over de representativiteit van de steekproef. De representativiteit kan enkel gemeten worden als de eigenschappen van de totale populatie bekend zijn en de verdeling van een bepaalde eigenschap over de populatie kan vergeleken worden met de verdeling van die eigenschap over de steekproef. Aangezien geen informatie beschikbaar is over bv. de verdeling van de gezinssamenstelling, geslacht, leeftijd, werksituatie, e.a. over de totale populatie aan huishoudens met een budgetmeter, is het niet mogelijk uitspraken te doen over de mate van representativiteit van deze steekproef voor de totale groep van gezinnen met een budgetmeter. Wel kan algemeen gesteld worden dat, àls een steekproef representatief is, er al redelijke uitspraken kunnen gedaan worden met 200 respondenten. 26/09/2011 Enquêtes budgetmeterklanten voor evaluatie sociale ODV 7

8 3 Analyse van de enquête resultaten 3.1 Algemene aspecten De volledige vragenlijst is weergegeven in bijlage 1. In de vragenlijst werden eerst 4 algemene vragen gesteld over de gezinssamenstelling, het geslacht, de leeftijd en de werksituatie van de invuller van de vragenlijst. Deze worden hieronder eerst besproken. Daarna werden 5 vragen gesteld die een beeld moeten geven van de woonsituatie van de invuller van de vragenlijst. Deze vragen betroffen het eigendomsstatuut, het type woning, de energiedrager voor verwarming, en de aanwezigheid van dubbele beglazing en dakisolatie, omdat deze toch in belangrijke mate het energieverbruik voor verwarming bepalen. De antwoorden op deze vragen worden in paragraaf besproken en waar nuttig geacht, is ook steeds de relatie met gezinssamenstelling, leeftijd en/of werksituatie nagegaan. Indien algemene statistische informatie voorhanden is over het Vlaamse gemiddelde woningenpark, is deze, waar nuttig geacht, ook toegevoegd. Steeds is getracht de meest recente informatie te vinden, maar over de woningsituatie is het zeer moeilijk recente statistische informatie te vinden. Daarom komt een deel van de informatie uit de Algemene Socio-economische Enquête van 2001 (NIS 2001), uit de jaarlijks geüpdate nationale statistieken (NIS 2008), uit de Vlaamse Woonsurvey van 2005 (Woonsurvey 2005) en uit de bevragingen van de Vlaamse huishoudens van 2010 (VREG-enquête: Gedrag & ervaringen van huishoudelijke afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt 2010). De meeste informatie wordt voor de duidelijkheid in grafieken weergegeven, meestal in percentages van het totaal aantal respondenten voor deze vraag, tenzij anders vermeld. Het totaal aantal respondenten wordt steeds in het bijschrift vermeld tussen haakjes. In de tekst worden aanvullend de cijfers meer in detail besproken. De concrete cijfers achter de grafieken (in absolute waarden en percentages) en achter de vermelde percentages in de tekst worden in tabellen gegeven in bijlage Gezinssamenstelling, geslacht, leeftijd en werksituatie van de invuller Gezinssamenstelling Het aantal volwassenen, kinderen onder 12 jaar en kinderen tussen 12 jaar en 18 jaar in het gezin van de invuller van de vragenlijst zijn hieronder weergegeven in Tabel 1 en in Figuur 4 en Figuur 5. Figuur 6 geeft de procentuele verdeling weer van de gezinnen met 1 volwassene met en zonder kinderen (verder 1- oudergezinnen en alleenstaanden genoemd) en de gezinnen met meerdere volwassenen met en zonder kinderen (verder meer-oudergezinnen en gezinnen met meerdere volwassenen zonder kinderen genoemd). We spreken hier verder over ouder, maar de gegevens laten niet toe om te concluderen dat het effectief over een relatie (natuurlijke) ouder kind gaat. Het kan in sommige situaties ook over kinderen boven 18 jaar, grootouders of andere gaan. Ondanks het feit dat Tabel 1 aangeeft dat er 5 gezinnen zijn waarin geen volwassenen zijn, kan hieruit niet geconcludeerd worden dat dit gezinnen betreft zonder +18-jarigen. Uit detailanalyse van de ingevulde gegevens blijkt dat deze 5 respondenten wel hun leeftijd invulden en deze varieert van 26 tot 42 jaar. Dit betekent dat zij zichzelf niet hebben meegerekend bij het aantal volwassen gezinsleden. Uit de beschikbare gegevens kan niet gecontroleerd worden in welke mate ook andere respondenten zichzelf zijn vergeten mee te rekene bij het aantal volwassenen. In ieder geval is de minimum leeftijd die door de respondenten werd 26/09/2011 Enquêtes budgetmeterklanten voor evaluatie sociale ODV 8

9 ingevuld 20 jaar. Het is dus zeer waarschijnlijk dat er geen gezinnen zonder +18-jarigen onder de respondenten zijn, al is dit niet helemaal uit te sluiten, aangezien 35 respondenten hun leeftijd niet hebben ingevuld (zie verder). Tabel 1 Aantal gezinsleden Volwassenen Kinderen -12 jaar Kinderen jaar Kinderen 0-18 jaar Aantal % aantal % aantal % aantal % 0 5 1,2% , ,5% ,8% % ,7% 75 18, ,1% 86 21,5% % ,0% 54 13,4 26 6,4% 69 17,3% % ,9% 14 3,5% 5 1,2% 29 7,3% ,6% 7 1,7% 1 0,2% 17 4,3% 5 6 1,5% 2 0,5% 0 2 0,5% 6 3 0,7% 1 0,2% 4 1, ,2% 2 0,5% Totaal Geen antwoord ,0% 4 35,0% 3 25,0% 2 15,0% 5,0% Aantal volwassenen in gezin Figuur 4: aantal volwassenen in het gezin van de respondent (411 respondenten) 26/09/2011 Enquêtes budgetmeterklanten voor evaluatie sociale ODV 9

10 Aantal kinderen jaar jaar 0-18 jaar Figuur 5: aantal kinderen onder 12 jaar, tussen 12 en 18 jaar en het totaal aantal kinderen in het gezin van de respondent 4 35,0% 3 25,0% Volwassenen en kinderen per gezin 2 15,0% met kinderen zonder kinderen 5,0% 1 volw meer volw Figuur 6: verdeling van de respondenten over alleenstaanden, 1-oudergezinnen, meer-oudergezinnen en gezinnen zonder (inwonende) kinderen (397 respondenten). Uit bovenstaande tabellen en figuren blijkt dat 37% van de gezinnen uit 1 volwassene bestaat, opgesplitst over 14% met kinderen (alleenstaande ouder) en 23% zonder kinderen (alleenstaande). 44% van de gezinnen bestaat uit 2 volwassenen, 11% uit 3 volwassenen en 7% uit 4 of 5 volwassenen. Deze 63% gezinnen met meerdere volwassenen kan opgesplitst worden in 38% gezinnen met kinderen en 25% zonder kinderen. Er is dus een lichte meerderheid van de gezinnen met kinderen (52%). Dit lijkt op eerste zicht in tegenspraak met de cijfers over het aantal gezinnen zonder kinderen onder 12 jaar (61%) en het aantal gezinnen zonder kinderen tussen 12 en 18 jaar (73,5%), maar dit kan verklaard worden doordat gezinnen zonder kinderen onder 12 jaar wel oudere kinderen kunnen hebben en omgekeerd. Vandaar dat in Figuur 5 en Tabel 1 ook telkens het aantal gezinnen met kinderen tussen 0 en 18 jaar is weergegeven. 26/09/2011 Enquêtes budgetmeterklanten voor evaluatie sociale ODV 10

11 Geslacht Wat het geslacht van de invullers van de vragenlijst betreft, waren 239 respondenten (58,7%) vrouwen en 168 (41,3%) mannen. 5 vulden deze vraag niet in. Kijken we naar het geslacht van de respondent in combinatie met de gezinssamenstelling (Figuur 7), dan blijkt dat vrouwen het sterkst vertegenwoordigd zijn in de 1-oudergezinnen (9,4% alleenstaande moeder met kinderen vs. 4,8% alleenstaande vader met kinderen), terwijl binnen de gezinnen van alleenstaanden zonder kinderen er een lichte meerderheid aan alleenstaande mannen is (12,7% alleenstaande mannen vs. 10,7% alleenstaande vrouwen). Vergelijken we dit met de cijfers voor Vlaanderen (NIS 2008), dan blijkt in Vlaanderen 4% van alle huishoudens uit een alleenstaande vader en 9% uit een alleenstaande moeder te bestaan. 25% van de gezinnen zijn echtparen zonder kinderen, 27% echtparen met kinderen, 14% alleenstaande mannen en 16% alleenstaande vrouwen. Van 6% is de samenstelling onbekend. Onze populatie sluit dus zeer goed aan bij het Vlaamse gemiddelde qua % alleenstaande vaders en moeders en qua % gezinnen zonder kinderen. Het % gezinnen met meerdere volwassenen met kinderen ligt hoger dan het gemiddelde (38% vs. 27%), terwijl het % alleenstaanden zonder kinderen lager ligt dan het Vlaamse gemiddelde (23% vs. 30%). Geslacht invuller volgens gezinssamenstelling 4 35,0% 3 25,0% 2 vrouw 15,0% 5,0% man totaal 1 volw met kinderen 1 volw zonder kinderen meer volw met kinderen meer volw zonder kinderen Figuur 7: geslacht van de respondent volgens gezinssamenstelling (394 respondenten) Leeftijd Tabel 2 geeft de verdeling van de leeftijd van de invuller in leeftijdsblokken van 5 jaar, Figuur 8 geeft dezelfde resultaten samengebracht in leeftijdscategorieën die 10 jaar overspannen. Bij verdere grafieken waarin het verband tussen een parameter en de leeftijdscategorie wordt weergegeven, zijn steeds de gecondenseerde leeftijdscategorieën in stappen van 10 jaar gebruikt. 26/09/2011 Enquêtes budgetmeterklanten voor evaluatie sociale ODV 11

12 Tabel 2 Leeftijdscategorie aantal % jaar 6 1,6% jaar 27 7,2% jaar 43 11,4% jaar 47 12,5% jaar 57 15,1% jaar 68 18,0% jaar 50 13,3% jaar 43 11,4% jaar 22 5,8% jaar 10 2,7% jaar 3 0,8% jaar 1 0,3% Totaal 377 Geen antwoord 35 Wat de leeftijd van de invullers betreft, is er een quasi-gaussverdeling in Figuur 8 met het zwaartepunt in de leeftijdscategorie jaar. 35,0% Leeftijd invuller 3 25,0% 2 15,0% 5,0% Figuur 8: verdeling van de respondenten volgens hun leeftijd (377 respondenten) Bekijken we de relatie leeftijd en gezinssamenstelling (Figuur 9), dan zien we dat er bij de gezinnen met kinderen quasi evenveel gezinnen zijn met een ouder jonger dan 40 jaar (6,3% bij 1-oudergezinnen, 19,1% bij meer-oudergezinnen) als gezinnen met een ouder tussen 40 en 60 jaar (7,1% bij 1-oudergezinnen, 18,3% bij meer-oudergezinnen). Bij de gezinnen zonder kinderen daarentegen ligt het zwaartepunt zeer duidelijk binnen de leeftijdscategorie van jaar (14,2% alleenstaanden tussen jaar en 18,3% gezinnen met meerdere volwassenen en zonder kinderen). Slechts in 9,6% van alle gezinnen is de invuller 60 jaar of ouder, opgesplitst 26/09/2011 Enquêtes budgetmeterklanten voor evaluatie sociale ODV 12

13 in 4,1% (of 15) alleenstaande 60-plussers en 4,4% (of 16) 60-plussers die met andere volwassene(n) samenwonen. 25,0% Leeftijd invuller volgens gezinssamenstelling 2 15,0% 5,0% volw met kinderen 1 volw zonder kinderen meer volw met kinderen meer volw zonder kinderen Figuur 9: leeftijd van de respondent volgens gezinssamenstelling (366 respondenten) Werksituatie Wat de werksituatie van de respondenten betreft, zijn er evenveel werkende (45,7% voltijds of deeltijds werkend) als niet-werkende (45,9% ziek of werkzoekend) respondenten en slechts een beperkt percentage gepensioneerden (8,4%) (Tabel 3 en Figuur 10). Tabel 3 Werksituatie aantal % voltijds of deeltijds werkend ,7% niet-werkend ,9% Gepensioneerd 34 8,4% Totaal 407 Geen antwoord 5 26/09/2011 Enquêtes budgetmeterklanten voor evaluatie sociale ODV 13

14 Werksituatie invuller 5 45,0% 4 35,0% 3 25,0% 2 15,0% 5,0% voltijds of deeltijds niet-werkend gepensioneerd Figuur 10: werksituatie van de respondent (407 respondenten) Combineren we deze cijfers met de gezinssamenstelling (Figuur 11), dan blijkt dat binnen de meeroudergezinnen met kinderen er het meeste werkende zijn (21,8% van alle respondenten), maar tegelijk ook het meeste niet-werkende (15,4%). Binnen de 1-oudergezinnen zijn er zelfs iets meer niet-werkende ouders (7,6%) dan werkende ouders (6,6%). Ook bij de gezinnen zonder kinderen zijn er meer niet-werkende (11,9% nietwerkende alleenstaanden en 10,9% niet-werkende bij gezinnen met meerdere volwassenen) dan werkende respondenten (8,1% werkende alleenstaanden en 9,4% werkende bij gezinnen met meerdere volwassenen). In het geval van gezinnen met slechts 1 volwassene geeft deze situatie de volledige werksituatie binnen het gezin aan, terwijl bij de gezinnen met meerdere volwassenen op basis van deze cijfers geen uitsluitsel kan gegeven worden over de werksituatie van de andere volwassenen in het gezin, aangezien de vraag expliciet betrekking had op de invuller van de vragenlijst. 25,0% 2 15,0% Werksituatie invuller volgens gezinssamenstelling 5,0% werkend niet-werkend gepensioneerd 1 volw met kinderen 1 volw zonder kinderen meer volw met kinderen meer volw zonder kinderen Figuur 11: werksituatie van de respondent volgens gezinssamenstelling (395 respondenten) 26/09/2011 Enquêtes budgetmeterklanten voor evaluatie sociale ODV 14

15 3.1.2 Woningaspecten Eigendomsstatuut Wat het eigendomsstatuut van de invullers betreft, is 24.3% (99 respondenten) eigenaar en 75,7% (309 respondenten) huurder van de woning die ze betrekken. Dit is in sterk contrast met de verdeling volgens eigendomsstatuut in de totale Vlaamse bevolking: 74,4% van de Vlaamse huishoudens is eigenaar van zijn woning, 24,1% huurt zijn woning (met 18,5% private huur en 5,6% sociale huur) en 1,5% woont gratis (Woonsurvey 2005). Bekijken we de relatie met de gezinssamenstelling (Figuur 12), de leeftijd (Figuur 13) en de werksituatie (Figuur 14), dan blijken de meeste eigenaars te vinden te zijn bij de meer-oudergezinnen met kinderen: 12,7% (of 50 gezinnen) t.o.v. 3% (of 12 gezinnen) bij de 1-oudergezinnen; 2,3% of 9 alleenstaanden en 6,6% of 26 gezinnen met meerdere volwassenen zonder kinderen wonen in hun eigen woning. 3 Eigendomsstatuut volgens gezinssamenstelling 25,0% 2 15,0% 5,0% eigenaar huurder 1 volw met kinderen 1 volw zonder kinderen meer volw met kinderen meer volw zonder kinderen Figuur 12: eigendomsstatuut van de respondent volgens gezinssamenstelling (394 respondenten) Bovendien zijn bij de respondenten de meeste eigenaars tussen 40 en 59 jaar (14,2% van alle invullers) tegenover 8,6% jonger dan 40 jaar en slechts 2,7% ouder dan 60 jaar. Bekijken we echter het aantal eigenaars binnen een bepaalde leeftijdscategorie, dan blijkt de verdeling zeer goed aan te sluiten bij het totale gemiddelde van 24,3%: 26,2% van de invullers jonger dan 40 jaar is eigenaar tegenover 24,5% van de invullers tussen 40 en 59 jaar en 27,8% van de invullers ouder dan 60 jaar. Het feit dat binnen elke leeftijdscategorie het percentage hoger ligt dan het totale gemiddelde van 24,3% kan verklaard worden doordat 408 invullers de vraag over het eigendomsstatuut hebben ingevuld, terwijl er slechts 374 zowel de vraag over het eigendomsstatuut als de vraag over de leeftijd hebben ingevuld. 26/09/2011 Enquêtes budgetmeterklanten voor evaluatie sociale ODV 15

16 5 45,0% 4 35,0% 3 25,0% 2 15,0% 5,0% Eigendomsstatuut volgens leeftijdscategorie eigenaar huurder Figuur 13: eigendomsstatuut van de respondent volgens leeftijdscategorie (374 respondenten) Bij de werkende en bij de gepensioneerde respondenten is er duidelijk een hoger percentage eigenaar (31,1% van alle werkende respondenten en 29,4% van alle gepensioneerde respondenten) dan bij de niet-werkende respondenten (16,6% van de niet-werkende respondenten is eigenaar). De onderlinge verhouding van de blauwe balk en de groene balk in Figuur 14 geven binnen 1 type werksituatie deze percentages weer. Eigendomsstatuut volgens werksituatie 45,0% 4 35,0% 3 25,0% 2 15,0% 5,0% werkend niet-werkend gepensioneerd eigenaar huurder Figuur 14: eigendomsstatuut van de respondent volgens werksituatie (404 respondenten) Type woning Zoals uit Figuur 15 blijkt, is de rijwoning (inclusief het hoekhuis als laatste woning in een rij) het sterkst vertegenwoordigd binnen de ondervraagde gezinnen (39%) tegenover 20,5% halfopen bebouwing, 22,9% flats of studio s en slechts 16,6% vrijstaande woningen. 26/09/2011 Enquêtes budgetmeterklanten voor evaluatie sociale ODV 16

17 Type woning 35,0% 3 25,0% 2 15,0% 5,0% Figuur 15: verdeling van het percentage respondenten per type woning (410 respondenten) Ook dit is in contrast met de globale verdeling binnen Vlaanderen, waar 35,4% van alle woningen vrijstaande woningen zijn, 20% halfopen bebouwing, 22,2% rijwoningen en 19,5% flats of studio s. De rijwoningen zijn m.a.w. oververtegenwoordigd in onze populatie t.o.v. het Vlaamse gemiddelde en de vrijstaande woningen ondervertegenwoordigd (Figuur 16). De cijfers in Figuur 16 zijn gebaseerd op het NIS (2001), omdat de Woonsurvey (2005) hierover geen informatie geeft. De Woonsurvey geeft wel informatie over de verdeling van de woningen volgens 1-gezinswoningen en meergezinswoningen (appartement en studio s of andere). Deze informatie is weergegeven in Figuur 17. Hieruit blijkt dat bij de huishoudens met budgetmeter het percentage aan appartementen en studio s of andere duidelijk hoger ligt dan bij de gemiddelde Vlaamse huishoudens: 76,1% 1-gezinswoningen, 20,5% appartementen en 3,4% studio s en andere bij de ondervraagde huishoudens tegenover 80% 1-gezinswoningen, 19% appartementen en 1% studio s en andere bij de gemiddelde Vlaamse huishoudens. Type woning: enquête - Vlaanderen 45,0% 4 35,0% 3 25,0% 2 15,0% 5,0% rijwoning halfopen vrijstaand flat/studio enquête Vlaanderen 2001 Figuur 16: vergelijking van de verdeling van het percentage woningen per type woning tussen de enquête (410 respondenten) en het Vlaamse woningenpark (NIS 2001) 26/09/2011 Enquêtes budgetmeterklanten voor evaluatie sociale ODV 17

18 Type woning: enquête - Vlaanderen gezinswoning appartement studio's of andere enquête Vlaanderen 2005 Figuur 17: vergelijking van de verdeling per woningtype tussen de enquête (410 respondenten) en het Vlaamse woningenpark (Woonsurvey 2005) Wat de relatie tussen woningtype en gezinssituatie betreft, blijkt uit Figuur 18 dat: - de meeste flats of studio s door alleenstaanden worden bewoond - zowel 1-oudergezinnen als gezinnen met meerder volwassenen zonder kinderen vooral in een rijwoning of hoekhuis wonen en - de halfopen bebouwing vooral door meer-oudergezinnen met kinderen worden bewoond - de vrijstaande woningen vooral door gezinnen met meerdere volwassenen, met of zonder kinderen, worden bewoond. 16,0% 14,0% 12,0% Woningtype volgens gezinssituatie 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% flat/studio halfopen rij-of hoekhuis vrijstaand 1 volw met kinderen 1 volw zonder kinderen meer volw met kinderen meer volw zonder kinderen Figuur 18: verdeling van het percentage woningen per woningtype volgens de gezinssamenstelling (392 respondenten) Figuur 19 die de relatie tussen woningtype en leeftijdscategorie aangeeft, toont dan weer dat jongere gezinnen en 60-plussers redelijk gelijkmatig over de verschillende woningtypes verdeeld zijn met een licht zwaartepunt bij de rijwoningen, terwijl de gezinnen tussen 40 en 59 jaar vooral in een rijwoning wonen. 26/09/2011 Enquêtes budgetmeterklanten voor evaluatie sociale ODV 18

19 3 Woningtype volgens leeftijdscategorie 25,0% 2 15,0% 5,0% flat/studio halfopen rij-of hoekhuis vrijstaand Figuur 19: verdeling van het percentage woningen per woningtype volgens de leeftijdscategorie van de respondent (372 respondenten) In relatie tot de werksituatie (Figuur 20) is in alle situaties de rijwoning het meest vertegenwoordigd, maar bij niet-werkenden en gepensioneerden is het overwicht t.o.v. de andere woningtypes beduidend groter dan bij de werkenden (34% van alle werkende respondenten wonen in een rijwoning tegenover 43% van alle nietwerkende en 47% van alle gepensioneerde respondenten). 25,0% Woningtype volgens werksituatie 2 15,0% 5,0% flat/studio halfopen rij-of hoekhuis vrijstaand werkend niet-werkend gepensioneerd Figuur 20: verdeling van het percentage woningen per woningtype volgens de werksituatie van de respondent (402 respondenten) 26/09/2011 Enquêtes budgetmeterklanten voor evaluatie sociale ODV 19

20 Energiedrager en energiebesparende maatregelen Uit Figuur 21 blijkt dat 74,1% van alle gezinnen zijn/haar woning verwarmt met aardgas tegenover 7,6% met elektriciteit en 17,3% met andere (waarschijnlijk meestal stookolie). In 2010 was deze verdeling in Vlaanderen 63% aardgas (2009: 60%), 26% op stookolie (2009: 28%) en 9% elektriciteit (VREG-enquête: Gedrag & ervaringen van huishoudelijke afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt 2010). Het percentage bij de respondenten dat verwarmt met aardgas is opvallend hoog, zonder dat daar een verklaring voor te vinden is Energiedrager verwarming aardgas elektriciteit andere ik weet het niet Figuur 21: verdeling volgens gebruikte energiedrager voor verwarming voor alle respondenten (410 respondenten) 7 Beglazing enkel glas dubbel glas ik weet het niet Figuur 22: verdeling volgens de aanwezigheid van enkel en dubbel glas voor alle respondenten (409 respondenten) 66,3% van alle woningen heeft dubbel glas (Figuur 22) en 32,6% heeft dakisolatie (Figuur 23). Weliswaar zeggen deze cijfers niets over de kwaliteit van het dubbel glas (ouder dubbel glas uit jaren laat slechts de helft van de warmte door dat door enkel glas gaat, maar laat 3x meer warmte door dan het huidige dubbel glas) of 26/09/2011 Enquêtes budgetmeterklanten voor evaluatie sociale ODV 20

21 de dikte van de dakisolatie. Bovendien valt op dat 27,2% niet weet of er dakisolatie aanwezig is. Dit kan erop wijzen dat men zich niet bewust is van het belang van dakisolatie op de factuur voor verwarming of dat men als huurder denkt hierop toch geen invloed te kunnen hebben. Dakisolatie 45,0% 4 35,0% 3 25,0% 2 15,0% 5,0% ja nee ik weet het niet Figuur 23: verdeling volgens de aanwezigheid van dakisolatie voor alle respondenten (405 respondenten) Bekijken we de relatie tussen de aanwezigheid van dubbel glas of dakisolatie en de gezinssamenstelling (Figuur 24 en Figuur 25), dan blijkt dat gezinnen met kinderen vaker over dubbel glas en/of dakisolatie beschikken dan gezinnen zonder kinderen: van alle 1-oudergezinnen heeft 74,5% dubbel glas en 36% dakisolatie en van alle meer-oudergezinnen heeft 69,3% dubbel glas en 42% dakisolatie; bij de alleenstaanden daarentegen heeft 55,4% dubbel glas en slechts 16% dakisolatie en bij de andere gezinnen zonder kinderen 64,3% dubbel glas en 31% dakisolatie. Een verklaring voor het lage % dakisolatie bij alleenstaanden kan liggen in het feit dat 43,5% van de alleenstaanden in een flat of studio woont. Ligt deze flat of studio niet onder het dak, dan kan men uiteraard stricto sensu ook geen dakisolatie hebben. 3 25,0% 2 Type beglazing volgens gezinssituatie 15,0% 5,0% enkel glas dubbel glas weet niet 1 volw met kinderen 1 volw zonder kinderen meer volw met kinderen meer volw zonder kinderen Figuur 24: verdeling volgens het type beglazing in functie van de gezinssamenstelling (395 respondenten) 26/09/2011 Enquêtes budgetmeterklanten voor evaluatie sociale ODV 21

Registratie van drempels inzake REG-toepassingen en

Registratie van drempels inzake REG-toepassingen en Registratie van drempels inzake REG-toepassingen en energiezuinige investeringen bij maatschappelijk kwetsbare huishoudens via bevraging tijdens huisbezoeken. Magda Hendrickx, Leen Smets en Ann Van der

Nadere informatie

1.6.1.3. Marktaandelen aardgas... 36 1.6.1.4. Dual fuel... 36 1.6.1.5. Leverancierswissels... 37 1.6.1.6. Switchindicator VREG... 42 1.6.1.7.

1.6.1.3. Marktaandelen aardgas... 36 1.6.1.4. Dual fuel... 36 1.6.1.5. Leverancierswissels... 37 1.6.1.6. Switchindicator VREG... 42 1.6.1.7. marktmonitor 14 Inhoudsopgave 1. De ervaringen van de energieafnemers op de energiemarkt in Vlaanderen... 4 A. Gezinnen... 4 1.1. Indeling afnemers... 4 1.2. Hoe ervaren de gezinnen de energiemarkt in

Nadere informatie

Energielastenbeschouwing. Verschillen in energielasten tussen huishoudens nader onderzocht

Energielastenbeschouwing. Verschillen in energielasten tussen huishoudens nader onderzocht Energielastenbeschouwing Verschillen in energielasten tussen huishoudens nader onderzocht Energielastenbeschouwing Verschillen in energielasten tussen huishoudens nader onderzocht Utrecht, november 2009

Nadere informatie

Analyse bevraging efficiëntie en effectiviteit toekenning gratis elektriciteit aan huishoudelijke afnemers

Analyse bevraging efficiëntie en effectiviteit toekenning gratis elektriciteit aan huishoudelijke afnemers Analyse bevraging efficiëntie en effectiviteit toekenning gratis elektriciteit aan 1. Samenvatting De VREG onderzocht de kostenimpact van de maatregel tot toekenning van een hoeveelheid gratis elektriciteit

Nadere informatie

Analyse bevraging efficiëntie en effectiviteit toekenning gratis elektriciteit aan huishoudelijke afnemers

Analyse bevraging efficiëntie en effectiviteit toekenning gratis elektriciteit aan huishoudelijke afnemers Analyse bevraging efficiëntie en effectiviteit toekenning gratis elektriciteit aan 1. Samenvatting De VREG onderzocht de kostenimpact van de maatregel tot toekenning van een hoeveelheid gratis elektriciteit

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas 2 In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P 19

Nadere informatie

Lijst met figuren Lijst met tabellen Lijst met bijlagen

Lijst met figuren Lijst met tabellen Lijst met bijlagen nhoudsopgave 1. Situatieschets... 4 2. e procedure bij wanbetaling... 4 2.1. Procedure bij leveranciers... 4 2.2. Procedure bij netbeheerders... 4 2.3. ecente aanpassingen van de wetgeving... 7 2.3.1.

Nadere informatie

Autoverzekering BA bij jongeren. Car Insurance Survey. Eindrapport. Statistics Belgium. Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

Autoverzekering BA bij jongeren. Car Insurance Survey. Eindrapport. Statistics Belgium. Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie Autoverzekering BA bij jongeren Car Insurance Survey Eindrapport Statistics Belgium Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie 2 0 1 3 Inhoudstafel 1 Doel en onderwerp van de studie... 3 2

Nadere informatie

Verslagen praktijkbaden bij de OCMW s in het kader van de evaluatie van de sociale openbaredienstverplichtingen

Verslagen praktijkbaden bij de OCMW s in het kader van de evaluatie van de sociale openbaredienstverplichtingen Verslagen praktijkbaden bij de OCMW s in het kader van de evaluatie van de sociale openbaredienstverplichtingen Verslag praktijkbad OCMW Antwerpen 15/2/2011 1. Invulling VM: Gesprek met Karina Lenaerts

Nadere informatie

Aanpak energiearmoede Zonnebeke

Aanpak energiearmoede Zonnebeke Aanpak energiearmoede Zonnebeke Evaluatie en aanbevelingen 1. INLEIDING In 2011 werd de Westhoek erkend als lokale entiteit voor het FRGE (fonds ter reductie van de globale energiekost). De opstart van

Nadere informatie

Vormingspakket Energie

Vormingspakket Energie De Distributienetbeheerder 24 Wat is een netbeheerder? Niet iedereen die wil veranderen van leverancier of van wie het leveringscontract wordt opgezegd, vindt een nieuwe leverancier. Soms wil geen enkele

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wie ziet de tandprotheticus? Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van

Nadere informatie

DE 12-MAANDSZIEKEN VAN JANUARI 1998 arbeidsongeschiktheid, gezondheid, herbeoordeling en reïntegratie 2½ jaar later

DE 12-MAANDSZIEKEN VAN JANUARI 1998 arbeidsongeschiktheid, gezondheid, herbeoordeling en reïntegratie 2½ jaar later DE 12-MAANDSZIEKEN VAN JANUARI 1998 arbeidsongeschiktheid, gezondheid, herbeoordeling en reïntegratie 2½ jaar later 15 januari 2001 Ir. C.G.L. van Deursen Bureau AS/tri Stationsweg 26 2312 AV Leiden Tel.:

Nadere informatie

4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE. Energie en water

4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE. Energie en water 4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE IV 131 4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE Inleiding... 134 1. Een effectief recht op energie... 135 1.1. Grondwettelijk recht 135 1.2. Basispakket energie

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD

ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD Onderzoeksrapport Studeren en Financiën Een onderzoek naar de financiële omstandigheden en schuldenproblematiek

Nadere informatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Onderzoeksrapport Maart 2009 Stichting Onderzoek, Horeca, Recreatie en Catering Amstelveen, 15 maart

Nadere informatie

Verslag workshop budgetmeter als instrument tegen energiearmoede

Verslag workshop budgetmeter als instrument tegen energiearmoede Verslag workshop budgetmeter als instrument tegen energiearmoede 1. Aanwezigen Ann Claes Bert D hondt Danny Horemans Denise Verhaert Fanny Seurinck Geert Thange Guido Prinsen Henk Van Hootegem Ilse Meuris

Nadere informatie

Scholing via UWV. Doel en vraagstelling. Conclusie

Scholing via UWV. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever UWV Scholing via UWV Doel en vraagstelling Opdrachtnemer Regioplan / M. Groenewoud, S. Slotboom. Onderzoek Scholing Startdatum 1 december 2008 Einddatum 1 juli 2010 Categorie Interventies/re-integratie-interventies

Nadere informatie

Vergelijkende studie van de sociale energiemaatregelen

Vergelijkende studie van de sociale energiemaatregelen Conventie uitgevoerd in opdracht van de Programmatorische Overheidsdienst voor Maatschappelijke Integratie Vergelijkende studie van de sociale energiemaatregelen Finaal Rapport Cédric Dumortier en Sandrine

Nadere informatie

HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND. Aard, omvang en hulpverlening.

HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND. Aard, omvang en hulpverlening. HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND Aard, omvang en hulpverlening Uitgevoerd door Intomart Beleidsonderzoek Tom van Dijk Erik Oppenhuis m.m.v.

Nadere informatie

DE LEEFOMSTANDIGHEDEN VAN DAK- EN THUISLOZEN EN VAN MENSEN ZONDER WETTELIJKE VERBLIJFSVERGUNNING: EERSTE RESULTATEN

DE LEEFOMSTANDIGHEDEN VAN DAK- EN THUISLOZEN EN VAN MENSEN ZONDER WETTELIJKE VERBLIJFSVERGUNNING: EERSTE RESULTATEN DE LEEFOMSTANDIGHEDEN VAN DAK- EN THUISLOZEN EN VAN MENSEN ZONDER WETTELIJKE VERBLIJFSVERGUNNING: EERSTE RESULTATEN Ingrid Schockaert en Ides Nicaise Inleiding Zowel de Belgische overheden als de Europese

Nadere informatie

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen Nibud, 2010 Samenvatting Het Nibud heeft

Nadere informatie

Concept-eindrapportage: Over banken Onderzoek onder consumenten over hun ervaringen en kennis van banken op Curaçao

Concept-eindrapportage: Over banken Onderzoek onder consumenten over hun ervaringen en kennis van banken op Curaçao Concept-eindrapportage: Over banken Onderzoek onder consumenten over hun ervaringen en kennis van banken op Curaçao In opdracht van Fundashon pa Konsumidó Curaçao, april 2 1 Colofon In opdracht van: Fundashon

Nadere informatie

Turkse ouderen in Alblasserdam

Turkse ouderen in Alblasserdam Turkse ouderen in Alblasserdam Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. A.E. de Jong dr. M.G. Weide november 2009 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Gemeente Alblasserdam Onderzoekcentrum Drechtsteden

Nadere informatie

Marktonderzoeksrapport Onderzoeksproject: ééndagsreizen met de autocar

Marktonderzoeksrapport Onderzoeksproject: ééndagsreizen met de autocar Academiejaar 2013-2014 Marktonderzoeksrapport Onderzoeksproject: ééndagsreizen met de autocar Berkvens Stijn Liessens Joran Vandendijk Kim Wijnen Klaas Opleiding: Bachelor in de toegepaste economische

Nadere informatie

Digitale kloof. Een probleem in theorie. werkelijkheid?

Digitale kloof. Een probleem in theorie. werkelijkheid? Digitale kloof Een probleem in theorie of werkelijkheid? Colofon Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de afdeling Welzijn & Onderwijs en Stichting Mozaïek door Bureau Onderzoek & Statistiek. Auteur:

Nadere informatie

Wensen en behoeften van eigenaarbewoners op het gebied van energiesparende maatregelen

Wensen en behoeften van eigenaarbewoners op het gebied van energiesparende maatregelen I Energieonderzoek SEV Wensen en behoeften van eigenaarbewoners op het gebied van energiesparende maatregelen Een kwalitatieve erkenning in de provincie Utrecht Tangram Advies & nderzoek Bas de Kleijn,

Nadere informatie