VERWERKING ENQUETES BUDGETMETERKLANTEN IN HET KADER VAN DE EVALUATIE VAN DE SOCIALE OPENBAREDIENSTVERPLICHTINGEN IN HET VLAAMS GEWEST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERWERKING ENQUETES BUDGETMETERKLANTEN IN HET KADER VAN DE EVALUATIE VAN DE SOCIALE OPENBAREDIENSTVERPLICHTINGEN IN HET VLAAMS GEWEST"

Transcriptie

1 VERWERKING ENQUETES BUDGETMETERKLANTEN IN HET KADER VAN DE EVALUATIE VAN DE SOCIALE OPENBAREDIENSTVERPLICHTINGEN IN HET VLAAMS GEWEST Definitieve versie 26 september 2011 Provinciale Hogeschool Limburg, Onderzoeksgroep ArcK Auteurs: Griet Verbeeck, Sarah Martens, Erik Nuyts

2 26/09/2011 Enquêtes budgetmeterklanten voor evaluatie sociale ODV 2

3 Inhoud 1 Inleiding Methodologie Aanpak Steekproefdeelname en steekproefaantal Analyse van de enquête resultaten Algemene aspecten Gezinssamenstelling, geslacht, leeftijd en werksituatie van de invuller Woningaspecten Algemene vragen gerelateerd aan het verbruik van elektriciteit en gas Verbruik en levering van gas en elektriciteit Budgetmeters voor elektriciteit en gas Algemene aspecten van de gezinnen in relatie tot de budgetmeter(s) Installatie en gebruik van de budgetmeter voor elektriciteit of gas Perceptie van de budgetmeter voor elektriciteit of gas Noodkrediet, minimale levering en uitvallen van de budgetmeter LAC-werking en afsluiting van elektriciteit en aardgas Communicatie met netbeheerders en OCMW Conclusies Bijlage 1: Vragenlijst Bijlage 2: Gedetailleerde cijfertabellen /09/2011 Enquêtes budgetmeterklanten voor evaluatie sociale ODV 3

4 1 Inleiding Sinds 1996 bouwt de Vlaamse overheid stelselmatig sociale maatregelen uit die de gezinnen willen beschermen tegen afsluiting van energie, waaronder de procedures die de leveranciers en netbeheerders volgen bij wanbetaling, de inzet van de Lokale Adviescommissies (LAC s), de minimale levering van elektriciteit, de invoering van budgetmeters,. Met het besluit van 13 maart 2009 werd deze bescherming nog verder verruimd en geüniformiseerd. De Vlaamse regelgeving rond de sociale openbaredienstverplichtingen werd inmiddels geïntegreerd in enerzijds het Energiedecreet van 8 mei 2009 (Titel VI. Sociale energiemaatregelen voor huishoudelijke afnemers) en anderzijds het Energiebesluit van 19 november 2010 (Titel V. Sociale energiemaatregelen). In het Vlaams Regeerakkoord werd afgesproken om te onderzoeken hoe de effectiviteit en de efficiëntie van de bestaande sociale openbaredienstverplichtingen nog kunnen verbeteren. Vlaams minister van energie Freya Van den Bossche vertrouwde deze opdracht toe aan het Vlaams Energieagentschap (VEA) en de VREG. Een belangrijk onderdeel van deze evaluatie betrof een bevraging naar de ervaringen van mensen die elektriciteit en aardgas geleverd krijgen via een budgetmeter. Dit rapport is de neerslag van de verwerking van de enquêtes die werden uitgevoerd bij de gebruikers van budgetmeters voor elektriciteit en/of gas. 2 Methodologie 2.1 Aanpak De enquête werd opgesteld door de PHL in opdracht van VEA en in sterke samenwerking met VEA, de distributienetbeheerders en de VVSG. Gezien de omvang van de vragenlijst en de complexe aard van het onderzochte thema, besliste de opdrachtgever om de enquête te laten invullen onder begeleiding van mensen die vanuit hun dagelijkse professionele activiteiten bekend zijn met de sociale aspecten van de energiemarkt én frequent contact hebben met mensen uit de beoogde doelgroep. De enquêtes werden verdeeld naar 308 OCMW s en naar de netbeheerders van Eandis en Infrax die de gebruikers bijstonden bij het invullen van deze enquête. Ook Samenlevingsopbouw begeleidde mensen bij het invullen van de vragenlijst. Steeds werd de mogelijkheid gelaten om de enquête digitaal of op papier in te vullen. Enkele dagen na de verspreiding van de vragenlijst, ontvingen de OCMW s een brief vanwege minister Van den Bossche met een oproep mee te werken aan de bevraging. De enquête liep van half mei tot eind juni, maar ingevulde enquêteformulieren die na deze datum werden ingestuurd, werden ook nog meegenomen in de evaluatie. De laatste ingevulde enquêtes kwamen toe op de PHL op 22 augustus. Bijlage 1 bevat de volledige vragenlijst. De statistische analyse van de enquêteresultaten omvat enerzijds een frequentie-analyse voor enkelvoudige parameters van zowel algemene aspecten zoals gezinssamenstelling, geslacht, leeftijd, werksituatie en woonsituatie als voor aspecten gerelateerd aan het verbruik van gas en/of elektriciteit en het gebruik van, de 26/09/2011 Enquêtes budgetmeterklanten voor evaluatie sociale ODV 4

5 kennis van en tevredenheid over de budgetmeter voor elektriciteit en/of gas. Anderzijds is ook een frequentieanalyse uitgevoerd voor twee-of meervoudige parameters, waarbij algemene aspecten van gezinssamenstelling en werksituatie gekoppeld werden aan aspecten gerelateerd aan het energieverbruik of het gebruik van en tevredenheid over de budgetmeters. 2.2 Steekproefdeelname en steekproefaantal In totaal werden gespreid over het Vlaamse gewest 419 enquêtes ingevuld. Hiervan werden er 261 ingevuld via de OCMW s, 148 via de netbeheerders en 10 via andere actoren. Figuur 1 geeft de procentuele verdeling over de instanties waar de enquêtes werden afgenomen. Instantie waar enquête werd afgenomen 2,4% 35,3% 62,3% OCMW's netbeheerders andere Figuur 1: verdeling volgens instantie waar enquête werd afgenomen (totaal = 419 respondenten) Bekijken we de verdeling van de enquêtes ingevuld via de OCMW s, volgens de provincie waarin het OCMW zich bevindt, dan blijken de meeste enquêtes ingevuld in de provincies Antwerpen (73), West-Vlaanderen (62) en Oost-Vlaanderen (58). In Limburg (36) en Vlaams-Brabant (32) werden iets minder enquêtes ingevuld via de OCMW s. Figuur 2 geeft de procentuele verdeling over de provincies. 26/09/2011 Enquêtes budgetmeterklanten voor evaluatie sociale ODV 5

6 Enquêtes via OCMW: verdeling volgens provincie 12% 14% 22% 24% 28% Antwerpen West-Vlaanderen Oost-Vlaanderen Limburg Vlaams-Brabant Figuur 2: procentuele verdeling van de enquêtes ingevuld via de OCMW s volgens de provincie waarin het OCMW zich bevindt (261 enquêtes) Enquêtes via netbeheerders: verdeling volgens netbeheerder 61% 39% Eandis Infrax Figuur 3: verdeling van de enquêtes via de netbeheerders over Infrax en Eandis (148 enquêtes) Bekijken we de verdeling van de enquêtes ingevuld via de netbeheerders, dan blijkt er een zeer sterke oververtegenwoordiging van enquêtes ingevuld via Infrax in vergelijking tot het werkingsgebied van beide netbeheerders (Figuur 3). Zo zijn 91 enquêtes of 61% ingevuld via Infrax en 57 enquêtes of 39% via Eandis, terwijl de normale verhouding voor het Vlaamse Gewest o.b.v. hun werkingsgebied grofweg 20 % Infrax en 80 % Eandis is. De beschikbare informatie laat enkel voor Infrax toe om een opsplitsing per provincie te maken; voor Eandis is dit niet mogelijk. Van de 91 enquêtes ingevuld via Infrax werden 17 enquêtes ingevuld in de provincie Antwerpen, 14 in de provincie West-Vlaanderen en 60 in de provincies Limburg en Vlaams-Brabant. 26/09/2011 Enquêtes budgetmeterklanten voor evaluatie sociale ODV 6

7 Dit betekent dat in totaal er een oververtegenwoordiging van respondenten uit Limburg is t.o.v. de andere provincies, al laat de beschikbare informatie niet toe dit in exacte percentages uit te drukken. Het totale steekproefaantal is beperkt, in vergelijking met het aantal huishoudens dat momenteel over een budgetmeter beschikt: Eind 2010 beschikten huishoudens over een budgetmeter voor elektriciteit tegenover 376 respondenten met een budgetmeter voor elektriciteit: we hebben dus 0,9% van deze huishoudens kunnen bevragen. Eind 2010 beschikten huishoudens over een budgetmeter voor aardgas tegenover 227 respondenten met een budgetmeter voor gas: we hebben dus 1,2% van deze huishoudens kunnen bevragen Deze aantallen zeggen echter niets over de representativiteit van de steekproef. De representativiteit kan enkel gemeten worden als de eigenschappen van de totale populatie bekend zijn en de verdeling van een bepaalde eigenschap over de populatie kan vergeleken worden met de verdeling van die eigenschap over de steekproef. Aangezien geen informatie beschikbaar is over bv. de verdeling van de gezinssamenstelling, geslacht, leeftijd, werksituatie, e.a. over de totale populatie aan huishoudens met een budgetmeter, is het niet mogelijk uitspraken te doen over de mate van representativiteit van deze steekproef voor de totale groep van gezinnen met een budgetmeter. Wel kan algemeen gesteld worden dat, àls een steekproef representatief is, er al redelijke uitspraken kunnen gedaan worden met 200 respondenten. 26/09/2011 Enquêtes budgetmeterklanten voor evaluatie sociale ODV 7

8 3 Analyse van de enquête resultaten 3.1 Algemene aspecten De volledige vragenlijst is weergegeven in bijlage 1. In de vragenlijst werden eerst 4 algemene vragen gesteld over de gezinssamenstelling, het geslacht, de leeftijd en de werksituatie van de invuller van de vragenlijst. Deze worden hieronder eerst besproken. Daarna werden 5 vragen gesteld die een beeld moeten geven van de woonsituatie van de invuller van de vragenlijst. Deze vragen betroffen het eigendomsstatuut, het type woning, de energiedrager voor verwarming, en de aanwezigheid van dubbele beglazing en dakisolatie, omdat deze toch in belangrijke mate het energieverbruik voor verwarming bepalen. De antwoorden op deze vragen worden in paragraaf besproken en waar nuttig geacht, is ook steeds de relatie met gezinssamenstelling, leeftijd en/of werksituatie nagegaan. Indien algemene statistische informatie voorhanden is over het Vlaamse gemiddelde woningenpark, is deze, waar nuttig geacht, ook toegevoegd. Steeds is getracht de meest recente informatie te vinden, maar over de woningsituatie is het zeer moeilijk recente statistische informatie te vinden. Daarom komt een deel van de informatie uit de Algemene Socio-economische Enquête van 2001 (NIS 2001), uit de jaarlijks geüpdate nationale statistieken (NIS 2008), uit de Vlaamse Woonsurvey van 2005 (Woonsurvey 2005) en uit de bevragingen van de Vlaamse huishoudens van 2010 (VREG-enquête: Gedrag & ervaringen van huishoudelijke afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt 2010). De meeste informatie wordt voor de duidelijkheid in grafieken weergegeven, meestal in percentages van het totaal aantal respondenten voor deze vraag, tenzij anders vermeld. Het totaal aantal respondenten wordt steeds in het bijschrift vermeld tussen haakjes. In de tekst worden aanvullend de cijfers meer in detail besproken. De concrete cijfers achter de grafieken (in absolute waarden en percentages) en achter de vermelde percentages in de tekst worden in tabellen gegeven in bijlage Gezinssamenstelling, geslacht, leeftijd en werksituatie van de invuller Gezinssamenstelling Het aantal volwassenen, kinderen onder 12 jaar en kinderen tussen 12 jaar en 18 jaar in het gezin van de invuller van de vragenlijst zijn hieronder weergegeven in Tabel 1 en in Figuur 4 en Figuur 5. Figuur 6 geeft de procentuele verdeling weer van de gezinnen met 1 volwassene met en zonder kinderen (verder 1- oudergezinnen en alleenstaanden genoemd) en de gezinnen met meerdere volwassenen met en zonder kinderen (verder meer-oudergezinnen en gezinnen met meerdere volwassenen zonder kinderen genoemd). We spreken hier verder over ouder, maar de gegevens laten niet toe om te concluderen dat het effectief over een relatie (natuurlijke) ouder kind gaat. Het kan in sommige situaties ook over kinderen boven 18 jaar, grootouders of andere gaan. Ondanks het feit dat Tabel 1 aangeeft dat er 5 gezinnen zijn waarin geen volwassenen zijn, kan hieruit niet geconcludeerd worden dat dit gezinnen betreft zonder +18-jarigen. Uit detailanalyse van de ingevulde gegevens blijkt dat deze 5 respondenten wel hun leeftijd invulden en deze varieert van 26 tot 42 jaar. Dit betekent dat zij zichzelf niet hebben meegerekend bij het aantal volwassen gezinsleden. Uit de beschikbare gegevens kan niet gecontroleerd worden in welke mate ook andere respondenten zichzelf zijn vergeten mee te rekene bij het aantal volwassenen. In ieder geval is de minimum leeftijd die door de respondenten werd 26/09/2011 Enquêtes budgetmeterklanten voor evaluatie sociale ODV 8

9 ingevuld 20 jaar. Het is dus zeer waarschijnlijk dat er geen gezinnen zonder +18-jarigen onder de respondenten zijn, al is dit niet helemaal uit te sluiten, aangezien 35 respondenten hun leeftijd niet hebben ingevuld (zie verder). Tabel 1 Aantal gezinsleden Volwassenen Kinderen -12 jaar Kinderen jaar Kinderen 0-18 jaar Aantal % aantal % aantal % aantal % 0 5 1,2% , ,5% ,8% % ,7% 75 18, ,1% 86 21,5% % ,0% 54 13,4 26 6,4% 69 17,3% % ,9% 14 3,5% 5 1,2% 29 7,3% ,6% 7 1,7% 1 0,2% 17 4,3% 5 6 1,5% 2 0,5% 0 2 0,5% 6 3 0,7% 1 0,2% 4 1, ,2% 2 0,5% Totaal Geen antwoord ,0% 4 35,0% 3 25,0% 2 15,0% 5,0% Aantal volwassenen in gezin Figuur 4: aantal volwassenen in het gezin van de respondent (411 respondenten) 26/09/2011 Enquêtes budgetmeterklanten voor evaluatie sociale ODV 9

10 Aantal kinderen jaar jaar 0-18 jaar Figuur 5: aantal kinderen onder 12 jaar, tussen 12 en 18 jaar en het totaal aantal kinderen in het gezin van de respondent 4 35,0% 3 25,0% Volwassenen en kinderen per gezin 2 15,0% met kinderen zonder kinderen 5,0% 1 volw meer volw Figuur 6: verdeling van de respondenten over alleenstaanden, 1-oudergezinnen, meer-oudergezinnen en gezinnen zonder (inwonende) kinderen (397 respondenten). Uit bovenstaande tabellen en figuren blijkt dat 37% van de gezinnen uit 1 volwassene bestaat, opgesplitst over 14% met kinderen (alleenstaande ouder) en 23% zonder kinderen (alleenstaande). 44% van de gezinnen bestaat uit 2 volwassenen, 11% uit 3 volwassenen en 7% uit 4 of 5 volwassenen. Deze 63% gezinnen met meerdere volwassenen kan opgesplitst worden in 38% gezinnen met kinderen en 25% zonder kinderen. Er is dus een lichte meerderheid van de gezinnen met kinderen (52%). Dit lijkt op eerste zicht in tegenspraak met de cijfers over het aantal gezinnen zonder kinderen onder 12 jaar (61%) en het aantal gezinnen zonder kinderen tussen 12 en 18 jaar (73,5%), maar dit kan verklaard worden doordat gezinnen zonder kinderen onder 12 jaar wel oudere kinderen kunnen hebben en omgekeerd. Vandaar dat in Figuur 5 en Tabel 1 ook telkens het aantal gezinnen met kinderen tussen 0 en 18 jaar is weergegeven. 26/09/2011 Enquêtes budgetmeterklanten voor evaluatie sociale ODV 10

11 Geslacht Wat het geslacht van de invullers van de vragenlijst betreft, waren 239 respondenten (58,7%) vrouwen en 168 (41,3%) mannen. 5 vulden deze vraag niet in. Kijken we naar het geslacht van de respondent in combinatie met de gezinssamenstelling (Figuur 7), dan blijkt dat vrouwen het sterkst vertegenwoordigd zijn in de 1-oudergezinnen (9,4% alleenstaande moeder met kinderen vs. 4,8% alleenstaande vader met kinderen), terwijl binnen de gezinnen van alleenstaanden zonder kinderen er een lichte meerderheid aan alleenstaande mannen is (12,7% alleenstaande mannen vs. 10,7% alleenstaande vrouwen). Vergelijken we dit met de cijfers voor Vlaanderen (NIS 2008), dan blijkt in Vlaanderen 4% van alle huishoudens uit een alleenstaande vader en 9% uit een alleenstaande moeder te bestaan. 25% van de gezinnen zijn echtparen zonder kinderen, 27% echtparen met kinderen, 14% alleenstaande mannen en 16% alleenstaande vrouwen. Van 6% is de samenstelling onbekend. Onze populatie sluit dus zeer goed aan bij het Vlaamse gemiddelde qua % alleenstaande vaders en moeders en qua % gezinnen zonder kinderen. Het % gezinnen met meerdere volwassenen met kinderen ligt hoger dan het gemiddelde (38% vs. 27%), terwijl het % alleenstaanden zonder kinderen lager ligt dan het Vlaamse gemiddelde (23% vs. 30%). Geslacht invuller volgens gezinssamenstelling 4 35,0% 3 25,0% 2 vrouw 15,0% 5,0% man totaal 1 volw met kinderen 1 volw zonder kinderen meer volw met kinderen meer volw zonder kinderen Figuur 7: geslacht van de respondent volgens gezinssamenstelling (394 respondenten) Leeftijd Tabel 2 geeft de verdeling van de leeftijd van de invuller in leeftijdsblokken van 5 jaar, Figuur 8 geeft dezelfde resultaten samengebracht in leeftijdscategorieën die 10 jaar overspannen. Bij verdere grafieken waarin het verband tussen een parameter en de leeftijdscategorie wordt weergegeven, zijn steeds de gecondenseerde leeftijdscategorieën in stappen van 10 jaar gebruikt. 26/09/2011 Enquêtes budgetmeterklanten voor evaluatie sociale ODV 11

12 Tabel 2 Leeftijdscategorie aantal % jaar 6 1,6% jaar 27 7,2% jaar 43 11,4% jaar 47 12,5% jaar 57 15,1% jaar 68 18,0% jaar 50 13,3% jaar 43 11,4% jaar 22 5,8% jaar 10 2,7% jaar 3 0,8% jaar 1 0,3% Totaal 377 Geen antwoord 35 Wat de leeftijd van de invullers betreft, is er een quasi-gaussverdeling in Figuur 8 met het zwaartepunt in de leeftijdscategorie jaar. 35,0% Leeftijd invuller 3 25,0% 2 15,0% 5,0% Figuur 8: verdeling van de respondenten volgens hun leeftijd (377 respondenten) Bekijken we de relatie leeftijd en gezinssamenstelling (Figuur 9), dan zien we dat er bij de gezinnen met kinderen quasi evenveel gezinnen zijn met een ouder jonger dan 40 jaar (6,3% bij 1-oudergezinnen, 19,1% bij meer-oudergezinnen) als gezinnen met een ouder tussen 40 en 60 jaar (7,1% bij 1-oudergezinnen, 18,3% bij meer-oudergezinnen). Bij de gezinnen zonder kinderen daarentegen ligt het zwaartepunt zeer duidelijk binnen de leeftijdscategorie van jaar (14,2% alleenstaanden tussen jaar en 18,3% gezinnen met meerdere volwassenen en zonder kinderen). Slechts in 9,6% van alle gezinnen is de invuller 60 jaar of ouder, opgesplitst 26/09/2011 Enquêtes budgetmeterklanten voor evaluatie sociale ODV 12

13 in 4,1% (of 15) alleenstaande 60-plussers en 4,4% (of 16) 60-plussers die met andere volwassene(n) samenwonen. 25,0% Leeftijd invuller volgens gezinssamenstelling 2 15,0% 5,0% volw met kinderen 1 volw zonder kinderen meer volw met kinderen meer volw zonder kinderen Figuur 9: leeftijd van de respondent volgens gezinssamenstelling (366 respondenten) Werksituatie Wat de werksituatie van de respondenten betreft, zijn er evenveel werkende (45,7% voltijds of deeltijds werkend) als niet-werkende (45,9% ziek of werkzoekend) respondenten en slechts een beperkt percentage gepensioneerden (8,4%) (Tabel 3 en Figuur 10). Tabel 3 Werksituatie aantal % voltijds of deeltijds werkend ,7% niet-werkend ,9% Gepensioneerd 34 8,4% Totaal 407 Geen antwoord 5 26/09/2011 Enquêtes budgetmeterklanten voor evaluatie sociale ODV 13

14 Werksituatie invuller 5 45,0% 4 35,0% 3 25,0% 2 15,0% 5,0% voltijds of deeltijds niet-werkend gepensioneerd Figuur 10: werksituatie van de respondent (407 respondenten) Combineren we deze cijfers met de gezinssamenstelling (Figuur 11), dan blijkt dat binnen de meeroudergezinnen met kinderen er het meeste werkende zijn (21,8% van alle respondenten), maar tegelijk ook het meeste niet-werkende (15,4%). Binnen de 1-oudergezinnen zijn er zelfs iets meer niet-werkende ouders (7,6%) dan werkende ouders (6,6%). Ook bij de gezinnen zonder kinderen zijn er meer niet-werkende (11,9% nietwerkende alleenstaanden en 10,9% niet-werkende bij gezinnen met meerdere volwassenen) dan werkende respondenten (8,1% werkende alleenstaanden en 9,4% werkende bij gezinnen met meerdere volwassenen). In het geval van gezinnen met slechts 1 volwassene geeft deze situatie de volledige werksituatie binnen het gezin aan, terwijl bij de gezinnen met meerdere volwassenen op basis van deze cijfers geen uitsluitsel kan gegeven worden over de werksituatie van de andere volwassenen in het gezin, aangezien de vraag expliciet betrekking had op de invuller van de vragenlijst. 25,0% 2 15,0% Werksituatie invuller volgens gezinssamenstelling 5,0% werkend niet-werkend gepensioneerd 1 volw met kinderen 1 volw zonder kinderen meer volw met kinderen meer volw zonder kinderen Figuur 11: werksituatie van de respondent volgens gezinssamenstelling (395 respondenten) 26/09/2011 Enquêtes budgetmeterklanten voor evaluatie sociale ODV 14

15 3.1.2 Woningaspecten Eigendomsstatuut Wat het eigendomsstatuut van de invullers betreft, is 24.3% (99 respondenten) eigenaar en 75,7% (309 respondenten) huurder van de woning die ze betrekken. Dit is in sterk contrast met de verdeling volgens eigendomsstatuut in de totale Vlaamse bevolking: 74,4% van de Vlaamse huishoudens is eigenaar van zijn woning, 24,1% huurt zijn woning (met 18,5% private huur en 5,6% sociale huur) en 1,5% woont gratis (Woonsurvey 2005). Bekijken we de relatie met de gezinssamenstelling (Figuur 12), de leeftijd (Figuur 13) en de werksituatie (Figuur 14), dan blijken de meeste eigenaars te vinden te zijn bij de meer-oudergezinnen met kinderen: 12,7% (of 50 gezinnen) t.o.v. 3% (of 12 gezinnen) bij de 1-oudergezinnen; 2,3% of 9 alleenstaanden en 6,6% of 26 gezinnen met meerdere volwassenen zonder kinderen wonen in hun eigen woning. 3 Eigendomsstatuut volgens gezinssamenstelling 25,0% 2 15,0% 5,0% eigenaar huurder 1 volw met kinderen 1 volw zonder kinderen meer volw met kinderen meer volw zonder kinderen Figuur 12: eigendomsstatuut van de respondent volgens gezinssamenstelling (394 respondenten) Bovendien zijn bij de respondenten de meeste eigenaars tussen 40 en 59 jaar (14,2% van alle invullers) tegenover 8,6% jonger dan 40 jaar en slechts 2,7% ouder dan 60 jaar. Bekijken we echter het aantal eigenaars binnen een bepaalde leeftijdscategorie, dan blijkt de verdeling zeer goed aan te sluiten bij het totale gemiddelde van 24,3%: 26,2% van de invullers jonger dan 40 jaar is eigenaar tegenover 24,5% van de invullers tussen 40 en 59 jaar en 27,8% van de invullers ouder dan 60 jaar. Het feit dat binnen elke leeftijdscategorie het percentage hoger ligt dan het totale gemiddelde van 24,3% kan verklaard worden doordat 408 invullers de vraag over het eigendomsstatuut hebben ingevuld, terwijl er slechts 374 zowel de vraag over het eigendomsstatuut als de vraag over de leeftijd hebben ingevuld. 26/09/2011 Enquêtes budgetmeterklanten voor evaluatie sociale ODV 15

16 5 45,0% 4 35,0% 3 25,0% 2 15,0% 5,0% Eigendomsstatuut volgens leeftijdscategorie eigenaar huurder Figuur 13: eigendomsstatuut van de respondent volgens leeftijdscategorie (374 respondenten) Bij de werkende en bij de gepensioneerde respondenten is er duidelijk een hoger percentage eigenaar (31,1% van alle werkende respondenten en 29,4% van alle gepensioneerde respondenten) dan bij de niet-werkende respondenten (16,6% van de niet-werkende respondenten is eigenaar). De onderlinge verhouding van de blauwe balk en de groene balk in Figuur 14 geven binnen 1 type werksituatie deze percentages weer. Eigendomsstatuut volgens werksituatie 45,0% 4 35,0% 3 25,0% 2 15,0% 5,0% werkend niet-werkend gepensioneerd eigenaar huurder Figuur 14: eigendomsstatuut van de respondent volgens werksituatie (404 respondenten) Type woning Zoals uit Figuur 15 blijkt, is de rijwoning (inclusief het hoekhuis als laatste woning in een rij) het sterkst vertegenwoordigd binnen de ondervraagde gezinnen (39%) tegenover 20,5% halfopen bebouwing, 22,9% flats of studio s en slechts 16,6% vrijstaande woningen. 26/09/2011 Enquêtes budgetmeterklanten voor evaluatie sociale ODV 16

17 Type woning 35,0% 3 25,0% 2 15,0% 5,0% Figuur 15: verdeling van het percentage respondenten per type woning (410 respondenten) Ook dit is in contrast met de globale verdeling binnen Vlaanderen, waar 35,4% van alle woningen vrijstaande woningen zijn, 20% halfopen bebouwing, 22,2% rijwoningen en 19,5% flats of studio s. De rijwoningen zijn m.a.w. oververtegenwoordigd in onze populatie t.o.v. het Vlaamse gemiddelde en de vrijstaande woningen ondervertegenwoordigd (Figuur 16). De cijfers in Figuur 16 zijn gebaseerd op het NIS (2001), omdat de Woonsurvey (2005) hierover geen informatie geeft. De Woonsurvey geeft wel informatie over de verdeling van de woningen volgens 1-gezinswoningen en meergezinswoningen (appartement en studio s of andere). Deze informatie is weergegeven in Figuur 17. Hieruit blijkt dat bij de huishoudens met budgetmeter het percentage aan appartementen en studio s of andere duidelijk hoger ligt dan bij de gemiddelde Vlaamse huishoudens: 76,1% 1-gezinswoningen, 20,5% appartementen en 3,4% studio s en andere bij de ondervraagde huishoudens tegenover 80% 1-gezinswoningen, 19% appartementen en 1% studio s en andere bij de gemiddelde Vlaamse huishoudens. Type woning: enquête - Vlaanderen 45,0% 4 35,0% 3 25,0% 2 15,0% 5,0% rijwoning halfopen vrijstaand flat/studio enquête Vlaanderen 2001 Figuur 16: vergelijking van de verdeling van het percentage woningen per type woning tussen de enquête (410 respondenten) en het Vlaamse woningenpark (NIS 2001) 26/09/2011 Enquêtes budgetmeterklanten voor evaluatie sociale ODV 17

18 Type woning: enquête - Vlaanderen gezinswoning appartement studio's of andere enquête Vlaanderen 2005 Figuur 17: vergelijking van de verdeling per woningtype tussen de enquête (410 respondenten) en het Vlaamse woningenpark (Woonsurvey 2005) Wat de relatie tussen woningtype en gezinssituatie betreft, blijkt uit Figuur 18 dat: - de meeste flats of studio s door alleenstaanden worden bewoond - zowel 1-oudergezinnen als gezinnen met meerder volwassenen zonder kinderen vooral in een rijwoning of hoekhuis wonen en - de halfopen bebouwing vooral door meer-oudergezinnen met kinderen worden bewoond - de vrijstaande woningen vooral door gezinnen met meerdere volwassenen, met of zonder kinderen, worden bewoond. 16,0% 14,0% 12,0% Woningtype volgens gezinssituatie 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% flat/studio halfopen rij-of hoekhuis vrijstaand 1 volw met kinderen 1 volw zonder kinderen meer volw met kinderen meer volw zonder kinderen Figuur 18: verdeling van het percentage woningen per woningtype volgens de gezinssamenstelling (392 respondenten) Figuur 19 die de relatie tussen woningtype en leeftijdscategorie aangeeft, toont dan weer dat jongere gezinnen en 60-plussers redelijk gelijkmatig over de verschillende woningtypes verdeeld zijn met een licht zwaartepunt bij de rijwoningen, terwijl de gezinnen tussen 40 en 59 jaar vooral in een rijwoning wonen. 26/09/2011 Enquêtes budgetmeterklanten voor evaluatie sociale ODV 18

19 3 Woningtype volgens leeftijdscategorie 25,0% 2 15,0% 5,0% flat/studio halfopen rij-of hoekhuis vrijstaand Figuur 19: verdeling van het percentage woningen per woningtype volgens de leeftijdscategorie van de respondent (372 respondenten) In relatie tot de werksituatie (Figuur 20) is in alle situaties de rijwoning het meest vertegenwoordigd, maar bij niet-werkenden en gepensioneerden is het overwicht t.o.v. de andere woningtypes beduidend groter dan bij de werkenden (34% van alle werkende respondenten wonen in een rijwoning tegenover 43% van alle nietwerkende en 47% van alle gepensioneerde respondenten). 25,0% Woningtype volgens werksituatie 2 15,0% 5,0% flat/studio halfopen rij-of hoekhuis vrijstaand werkend niet-werkend gepensioneerd Figuur 20: verdeling van het percentage woningen per woningtype volgens de werksituatie van de respondent (402 respondenten) 26/09/2011 Enquêtes budgetmeterklanten voor evaluatie sociale ODV 19

20 Energiedrager en energiebesparende maatregelen Uit Figuur 21 blijkt dat 74,1% van alle gezinnen zijn/haar woning verwarmt met aardgas tegenover 7,6% met elektriciteit en 17,3% met andere (waarschijnlijk meestal stookolie). In 2010 was deze verdeling in Vlaanderen 63% aardgas (2009: 60%), 26% op stookolie (2009: 28%) en 9% elektriciteit (VREG-enquête: Gedrag & ervaringen van huishoudelijke afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt 2010). Het percentage bij de respondenten dat verwarmt met aardgas is opvallend hoog, zonder dat daar een verklaring voor te vinden is Energiedrager verwarming aardgas elektriciteit andere ik weet het niet Figuur 21: verdeling volgens gebruikte energiedrager voor verwarming voor alle respondenten (410 respondenten) 7 Beglazing enkel glas dubbel glas ik weet het niet Figuur 22: verdeling volgens de aanwezigheid van enkel en dubbel glas voor alle respondenten (409 respondenten) 66,3% van alle woningen heeft dubbel glas (Figuur 22) en 32,6% heeft dakisolatie (Figuur 23). Weliswaar zeggen deze cijfers niets over de kwaliteit van het dubbel glas (ouder dubbel glas uit jaren laat slechts de helft van de warmte door dat door enkel glas gaat, maar laat 3x meer warmte door dan het huidige dubbel glas) of 26/09/2011 Enquêtes budgetmeterklanten voor evaluatie sociale ODV 20

21 de dikte van de dakisolatie. Bovendien valt op dat 27,2% niet weet of er dakisolatie aanwezig is. Dit kan erop wijzen dat men zich niet bewust is van het belang van dakisolatie op de factuur voor verwarming of dat men als huurder denkt hierop toch geen invloed te kunnen hebben. Dakisolatie 45,0% 4 35,0% 3 25,0% 2 15,0% 5,0% ja nee ik weet het niet Figuur 23: verdeling volgens de aanwezigheid van dakisolatie voor alle respondenten (405 respondenten) Bekijken we de relatie tussen de aanwezigheid van dubbel glas of dakisolatie en de gezinssamenstelling (Figuur 24 en Figuur 25), dan blijkt dat gezinnen met kinderen vaker over dubbel glas en/of dakisolatie beschikken dan gezinnen zonder kinderen: van alle 1-oudergezinnen heeft 74,5% dubbel glas en 36% dakisolatie en van alle meer-oudergezinnen heeft 69,3% dubbel glas en 42% dakisolatie; bij de alleenstaanden daarentegen heeft 55,4% dubbel glas en slechts 16% dakisolatie en bij de andere gezinnen zonder kinderen 64,3% dubbel glas en 31% dakisolatie. Een verklaring voor het lage % dakisolatie bij alleenstaanden kan liggen in het feit dat 43,5% van de alleenstaanden in een flat of studio woont. Ligt deze flat of studio niet onder het dak, dan kan men uiteraard stricto sensu ook geen dakisolatie hebben. 3 25,0% 2 Type beglazing volgens gezinssituatie 15,0% 5,0% enkel glas dubbel glas weet niet 1 volw met kinderen 1 volw zonder kinderen meer volw met kinderen meer volw zonder kinderen Figuur 24: verdeling volgens het type beglazing in functie van de gezinssamenstelling (395 respondenten) 26/09/2011 Enquêtes budgetmeterklanten voor evaluatie sociale ODV 21

nr. 74 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 30 november 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Budgetmeters - Oplaadpunten

nr. 74 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 30 november 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Budgetmeters - Oplaadpunten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 74 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 30 november 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Budgetmeters

Nadere informatie

van 30 september 2011

van 30 september 2011 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Vlaams Energieagentschap Graaf de Ferrarisgebouw Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Koning Albert II-laan 20 bus

Nadere informatie

van 30 september 2011

van 30 september 2011 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Vlaams Energieagentschap Graaf de Ferrarisgebouw Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Koning Albert II-laan 20 bus

Nadere informatie

Energie in het Grote Woononderzoek 2013 Hoe evolueert de energiekwaliteit van de Vlaamse woningen?

Energie in het Grote Woononderzoek 2013 Hoe evolueert de energiekwaliteit van de Vlaamse woningen? Energie in het Grote Woononderzoek 2013 Hoe evolueert de energiekwaliteit van de Vlaamse woningen? Griet Verbeeck & Wesley Ceulemans Universiteit Hasselt Studiedag De energiekwaliteit van het Vlaamse woningenpark,

Nadere informatie

Wat leren de sociale statistieken ons over energiearmoede?

Wat leren de sociale statistieken ons over energiearmoede? Wat leren de sociale statistieken ons over energiearmoede? 26 november 2010 Katrien Gielis Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Agenda Wettelijke basis voor indiening statistieken

Nadere informatie

Het sociaal energiebeleid in Vlaanderen doorgelicht. Loont de aanpak van de strijd tegen energiearmoede? Voorstelling aanpak evaluatie

Het sociaal energiebeleid in Vlaanderen doorgelicht. Loont de aanpak van de strijd tegen energiearmoede? Voorstelling aanpak evaluatie Het sociaal energiebeleid in Vlaanderen doorgelicht Loont de aanpak van de strijd tegen energiearmoede? Voorstelling aanpak evaluatie 26 november 2010 Vlaams Regeerakkoord 2009-2014 Voor een vernieuwende,

Nadere informatie

Tabel 2.1 Overzicht van de situatie op de arbeidsmarkt van de onderzochte personen op 30/06/97. Deelpopulatie 1996

Tabel 2.1 Overzicht van de situatie op de arbeidsmarkt van de onderzochte personen op 30/06/97. Deelpopulatie 1996 Dit deel van het onderzoek omvat alle personen tussen de 18 en 55 jaar oud (leeftijdsgrenzen inbegrepen) op 30 juni 1997, wiens dossier van het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met

Nadere informatie

Er is slechts een beperkte oplaadmogelijkheid tijdens het weekend. In het werkingsgebied van Infrax is er dan zelfs geen enkele oplaadmogelijkheid.

Er is slechts een beperkte oplaadmogelijkheid tijdens het weekend. In het werkingsgebied van Infrax is er dan zelfs geen enkele oplaadmogelijkheid. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 25 september 2014 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Budgetmeters

Nadere informatie

De budgetmeter. Handige energiehulp voor jou

De budgetmeter. Handige energiehulp voor jou De budgetmeter Handige energiehulp voor jou 2 De budgetmeter De budgetmeter Eandis biedt klanten van de sociale leverancier een budgetmeter aan. Die is er vooral om jou te helpen. Hoe het werkt en wat

Nadere informatie

4.2. Evaluatie van de respons op de postenquêtes. In dit deel gaan we in op de respons op instellingsniveau en op respondentenniveau.

4.2. Evaluatie van de respons op de postenquêtes. In dit deel gaan we in op de respons op instellingsniveau en op respondentenniveau. 4.2. Evaluatie van de respons op de postenquêtes 4.2.1. Algemeen In dit deel gaan we in op de respons op instellingsniveau en op respondentenniveau. Instellingsniveau (vragenlijst coördinator) provincie,

Nadere informatie

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Feiten en cijfers Van hoeveel mensen is de energie geheel of gedeeltelijk afgesloten? Aangezien de drie gewesten niet dezelfde

Nadere informatie

Een schatting van het aantal huishoudens in Energie Armoede

Een schatting van het aantal huishoudens in Energie Armoede De energiekwaliteit van het Vlaamse woningenpark Een schatting van het aantal huishoudens in Energie Armoede Bart Delbeke Brussel, maandag 28 september 2015 Inhoud 1. Introductie Energie Armoede 2. Administratieve

Nadere informatie

Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012

Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012 Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012 Achtergrond bij onderzoek In het onderzoek is gebruik gemaakt van een aselecte steekproef van 1.038 huishoudens. Deze steekproef

Nadere informatie

RAPPORT KANSARMOEDE-INDICATOREN IN ERPE-MERE

RAPPORT KANSARMOEDE-INDICATOREN IN ERPE-MERE RAPPORT KANSARMOEDE-INDICATOREN IN ERPE-MERE Bij het openen van het rapport worden de meest recente gegevens uit de databank gehaald. Inleiding In dit document worden de kansarmoede-indicatoren weergegeven

Nadere informatie

Standpunt Samenlevingsopbouw - project Energie en Armoede en Netwerk tegen Armoede. 4 mei 2015

Standpunt Samenlevingsopbouw - project Energie en Armoede en Netwerk tegen Armoede. 4 mei 2015 Slimme budgetmeters. Standpunt Samenlevingsopbouw - project Energie en Armoede en Netwerk tegen Armoede. 4 mei 2015 Inleiding We nemen kennis van het VREG-document Mededeling van de Vlaamse Regulator van

Nadere informatie

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Afdeling: Maatschappelijke ontwikkeling Auteur : Nick Elshof Datum: 25-09-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Samenvatting... 4 Verantwoording en achtergrond...

Nadere informatie

Gedrag & ervaringen van huishoudelijke afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt VREG 13/09/2012

Gedrag & ervaringen van huishoudelijke afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt VREG 13/09/2012 Gedrag & ervaringen van huishoudelijke afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt VREG 13/09/2012 VREG - Technisch rapport nr. I109 (ATec1428_I109_D) Dimarso N.V., opererend onder de commerciële

Nadere informatie

KUNSTENDAG VOOR KINDEREN 2013 : ENQUÊTE

KUNSTENDAG VOOR KINDEREN 2013 : ENQUÊTE KUNSTENDAG VOOR KINDEREN 2013 : ENQUÊTE Onderstaande dat meewerkten evaluatie is gebaseerd op de resultaten van een enquête die op dinsdag 19 november, maandag is twee Methodologische 25 dagen aan november

Nadere informatie

De vrouwen hebben dan ook een grotere kans op werkloosheid (0,39) dan de mannen uit de onderzoekspopulatie (0,29).

De vrouwen hebben dan ook een grotere kans op werkloosheid (0,39) dan de mannen uit de onderzoekspopulatie (0,29). In het kader van het onderzoek kreeg de RVA de vraag om op basis van de door het VFSIPH opgestelde lijst van Rijksregisternummers na te gaan welke personen op 30 juni 1997 als werkloze ingeschreven waren.

Nadere informatie

Openbare bibliotheken en de gereglementeerde boekenprijs

Openbare bibliotheken en de gereglementeerde boekenprijs a Openbare bibliotheken en de gereglementeerde boekenprijs 1 Managementsamenvatting 181 respondenten (58,) Informatie opgevraagd over maximaal 10 collectieonderdelen (uitsluitend boeken, geen audiovisuele

Nadere informatie

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Vergelijk de leveranciers van elektriciteit en aardgas en vind de beste leverancier. Veranderen van leverancier is gratis en niet moeilijk. 1 Betaal minder

Nadere informatie

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Vergelijk de leveranciers van elektriciteit en aardgas en vind de beste leverancier. Veranderen van leverancier is gratis en niet moeilijk. 1 Betaal minder

Nadere informatie

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Studentenhuisvesting

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Studentenhuisvesting Omnibusenquête 2015 deelrapport Studentenhuisvesting Omnibusenquête 2015 deelrapport Studentenhuisvesting OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport STUDENTENHUISVESTING Zoetermeer, 9 december 2015 Gemeente Zoetermeer

Nadere informatie

* alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen. * gehuwd of samenwonend. * 16-25 jaar. * meer dan 50 jaar. * 26-50 jaar

* alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen. * gehuwd of samenwonend. * 16-25 jaar. * meer dan 50 jaar. * 26-50 jaar ANDERS-WACHTEBEKE RESULTATEN WONEN-ENQUETE 2008 1) Gezinssituatie * gehuwd of samenwonend 80,51% * alleenstaand 15,25% * alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen 4,24% * alleenstaande moeder of

Nadere informatie

Factsheet onderzoek naar de effecten van de wijziging van de leeftijdsgrens in de drank- en horecawet 2014 in gemeentes Almere, Huizen en Zeist

Factsheet onderzoek naar de effecten van de wijziging van de leeftijdsgrens in de drank- en horecawet 2014 in gemeentes Almere, Huizen en Zeist Factsheet onderzoek naar de effecten van de wijziging van de leeftijdsgrens in de drank- en horecawet 2014 in gemeentes Almere, Huizen en Zeist Margreth Egelkamp Marina Horseling Andrea Donker Contactgegevens:

Nadere informatie

Energiewijzer. Wil je minder betalen voor energie en water?

Energiewijzer. Wil je minder betalen voor energie en water? Energiewijzer Wil je minder betalen voor energie en water? 1 Inhoud Vragen over je factuur van energie 4 Wat doet de Energiecel? 4 Sociaal tarief 5 Elektriciteit en gas 5 Water 6 Je huis verwarmen in de

Nadere informatie

Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen

Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract of veranderen

Nadere informatie

Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch. Omvang, kenmerken en meldingen

Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch. Omvang, kenmerken en meldingen Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch Omvang, kenmerken en meldingen O&S oktober 2003 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting 1. Inleiding Plan Plan van van Aanpak Aanpak Huiselijk Geweld Geweld Inhoud

Nadere informatie

Conclusies woningbehoefteonderzoek Reduzum

Conclusies woningbehoefteonderzoek Reduzum Conclusies woningbehoefteonderzoek Reduzum De enquête geeft een goed beeld van de woonwensen van de bevolking, vanwege de grote respons en de goede verdeling over de verschillende leeftijden en type bewoners.

Nadere informatie

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur.

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract

Nadere informatie

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur.

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract

Nadere informatie

Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging

Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging Respons thuiszorgorganisaties en GGD en In deden er tien thuiszorgorganisaties mee aan het, verspreid over heel Nederland. Uit de

Nadere informatie

Gedrag en ervaringen van huishoudelijke afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt VREG - TECHNISCH RAPPORT

Gedrag en ervaringen van huishoudelijke afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt VREG - TECHNISCH RAPPORT Gedrag en ervaringen van huishoudelijke afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt VREG - TECHNISCH RAPPORT 10 september 2014 INHOUDSOPGAVE 1. TECHNISCH RAPPORT...3 1.1. Universum en steekproef...

Nadere informatie

Energiedata woningen bij het VEA 28 september 2015

Energiedata woningen bij het VEA 28 september 2015 Energiedata woningen bij het VEA 28 september 2015 INHOUD BRONNEN ENERGIEDATA HUISHOUDENS VEA AANTAL RESULTATEN VEA-ENQUETE HUISHOUDENS 2015 INTERFEDERALE SAMENWERKING ENERGIEDATA DOELEINDEN DATAVERZAMELING

Nadere informatie

Studieaanbod in de eerste graad B-stroom. Screening van de beroepenvelden in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs

Studieaanbod in de eerste graad B-stroom. Screening van de beroepenvelden in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs Studieaanbod in de eerste graad B-stroom Screening van de beroepenvelden in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs juli 2015 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 4 2 Situering... 5 3 Leerlingenaantallen

Nadere informatie

De energiekwaliteit van het bestaande woningenpark

De energiekwaliteit van het bestaande woningenpark De energiekwaliteit van het bestaande woningenpark Prof. dr. ir. arch. Griet Verbeeck Faculteit Architectuur & Kunst, Universiteit Hasselt Jaarvergadering BMP-PMC, Brussel, 1 oktober 2015 We zijn op de

Nadere informatie

Landelijke peiling Nijmegen Resultaten tussenmeting, begin juli 2005

Landelijke peiling Nijmegen Resultaten tussenmeting, begin juli 2005 Resultaten tussenmeting, begin juli 2005 O&S Nijmegen 13 juli 2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksresultaten 5 2.1 Eerste gedachte bij de stad Nijmegen 5 2.2 Bekendheid met gegeven dat Nijmegen

Nadere informatie

Toeslagenonderzoek. Hoe gaan Nederlanders om met de nieuwe Toeslagensystematiek?

Toeslagenonderzoek. Hoe gaan Nederlanders om met de nieuwe Toeslagensystematiek? Toeslagenonderzoek Hoe gaan ederlanders om met de nieuwe Toeslagensystematiek? Utrecht, maart 2006 Inleiding Begin 2006 is er van alles veranderd in het huishoudboekje van veel ederlanders. Huursubsidie

Nadere informatie

Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof.

Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof. Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof. Dit document zal u helpen een beter inzicht te krijgen in de verbruikskosten, in een huishoudelijke omgeving, voor de verschillende energiebronnen.

Nadere informatie

Brus sel, 21 april 2008. Mijn heer de mi nis ter-pre si dent,

Brus sel, 21 april 2008. Mijn heer de mi nis ter-pre si dent, 1593 Brus sel, 21 april 2008 Mijn heer de mi nis ter-pre si dent, Wij heb ben de eer U ten be hoeve van de Vlaamse Re ge ring in ge slo ten de resolutie tot besluit van de opvolging van de werkzaamheden

Nadere informatie

Kennis van de reflexmaatregelen risicocommunicatie en risicoperceptie

Kennis van de reflexmaatregelen risicocommunicatie en risicoperceptie Kennis van de reflexmaatregelen risicocommunicatie en risicoperceptie Een onderzoek bij de inwoners van Mol en Dessel Universiteit Antwerpen 29 mei 2017 Lien Verbeeck Doel HOOFDVRAGEN - Hoe goed zijn de

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Tel. +32 2 553 13 79 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web:

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen 10059/JS/AO/5567 2

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen 10059/JS/AO/5567 2 Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Aan de voorzitter van het OCMW A. De Maeghtlaan 32 1500 HALLE Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uw bericht van uw kenmerk

Nadere informatie

Woningbehoefte vanuit De Noord, Veenhuizen en het buitengebied 2015

Woningbehoefte vanuit De Noord, Veenhuizen en het buitengebied 2015 Woningbehoefte vanuit De Noord, Veenhuizen en het buitengebied 2015 Inleiding In het kader van KODN 2.0 is een enquête gehouden om te onderzoeken wat de behoefte is aan (extra) woonruimte in De Noord.

Nadere informatie

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u!

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Stap 1 : Vraag snel een gratis energiescan aan. Stap 2 : Isoleer het dak van een private huurwoning en geniet van een extra hoge premie van 23 euro per m 2. Bekijk

Nadere informatie

Resultaten voor België Ongevallen Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor België Ongevallen Gezondheidsenquête, België, 1997 6.10.1. Inleiding De term ongeval kan gedefinieerd worden als 'elk onverwacht en plots voorval dat schade berokkent of gevaar oplevert (dood, blessures,...) of als ' een voorval dat onafhankelijk van de

Nadere informatie

De Woonwens van de Vlaming anno 2013. Academische zitting & exclusieve enquêteresultaten

De Woonwens van de Vlaming anno 2013. Academische zitting & exclusieve enquêteresultaten De Woonwens van de Vlaming anno 2013 Academische zitting & exclusieve enquêteresultaten De Woonwens van de Vlaming anno 2013 Kwantitatief onderzoek woonconcept Huyzentruyt Hoe woont de Vlaming vandaag?

Nadere informatie

Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE

Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE NATIONAAL SECRETARIAAT Huidevettersstraat 165 1000 Brussel T 02 502 55 75 F

Nadere informatie

Figuur 11 Bekendheid van het energielabel (n=494) Let u bij het kopen van een woning op het energieverbruik van de woning?

Figuur 11 Bekendheid van het energielabel (n=494) Let u bij het kopen van een woning op het energieverbruik van de woning? 5 Het energielabel In het tweede kwartaal van 2008 is een aantal aanvullende vragen gesteld aan de respondenten. Deze vragen gingen over het energielabel. De resultaten van deze vragen worden in dit hoofdstuk

Nadere informatie

Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies

Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 19 juli 2007 Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies Eén op de tien Belgen werkt in een ander gewest; één op de vijf in een andere

Nadere informatie

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft. ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 8 november 2006 1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

Nadere informatie

nr. 46 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 14 oktober 2014 aan PHILIPPE MUYTERS Dienstencheques - Gebruikers

nr. 46 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 14 oktober 2014 aan PHILIPPE MUYTERS Dienstencheques - Gebruikers SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 46 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 14 oktober 2014 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Dienstencheques - Gebruikers De dienstencheque (DC),

Nadere informatie

Beschrijving van het onderzoek: doelstelling, methodologie en steekproefbeschrijving van het onderzoek. Wesley Ceulemans

Beschrijving van het onderzoek: doelstelling, methodologie en steekproefbeschrijving van het onderzoek. Wesley Ceulemans Enquête Energieprestatieregelgeving in de praktijk peilt naar de kennis, toepassing, mening en verandering op de werf ten gevolge van de energieprestatieregelgeving bij de Vlaamse bouwprofessionelen. De

Nadere informatie

nr. 225 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 maart 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Distributienetbeheerders - Doorgeven van meterstanden

nr. 225 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 maart 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Distributienetbeheerders - Doorgeven van meterstanden SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 225 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 maart 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Distributienetbeheerders

Nadere informatie

Belg tevreden over arts Transparantie en kostprijs blijven pijnpunt

Belg tevreden over arts Transparantie en kostprijs blijven pijnpunt Belg tevreden over arts Transparantie en kostprijs blijven pijnpunt Bijlage Naar aanleiding van het vijftigjarig bestaan van de ziekte- en invaliditeitsverzekering heeft CM de tevredenheid van de Belgen

Nadere informatie

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Ter Zake Het Ondernemershuis

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Ter Zake Het Ondernemershuis Omnibusenquête 2015 deelrapport Ter Zake Het Ondernemershuis Omnibusenquête 2015 deelrapport Ter Zake Het Ondernemershuis OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport TER ZAKE HET ONDERNEMERSHUIS Zoetermeer, 15 februari

Nadere informatie

Minimale levering via de aardgasbudgetmeter

Minimale levering via de aardgasbudgetmeter Minimale levering via de aardgasbudgetmeter tijdens de winter Wie doet beter? De budgetmeter aardgas biedt, in tegenstelling tot de minimale levering van 10 ampère via de budgetmeter voor elektriciteit,

Nadere informatie

Particulieren 2011. Gedrag & ervaringen van huishoudelijke afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt

Particulieren 2011. Gedrag & ervaringen van huishoudelijke afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt Resultaten Particulieren 2011 Enquête Gedrag & ervaringen van huishoudelijke afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt Rapport van 20 december 2011 RAPP-2011-15 Vlaamse Reguleringsinstantie voor

Nadere informatie

ONDERZOEK THUIS ACCU. 29 oktober 2015. Is Nederland klaar voor de thuis accu?! Auteur Y. Lievens. Panelleden ISO 26362 gecertificeerd

ONDERZOEK THUIS ACCU. 29 oktober 2015. Is Nederland klaar voor de thuis accu?! Auteur Y. Lievens. Panelleden ISO 26362 gecertificeerd ONDERZOEK THUIS ACCU Is Nederland klaar voor de thuis accu?! 29 oktober 2015 Panelleden ISO 26362 gecertificeerd Auteur Y. Lievens Onderzoek thuis accu De techniek gaat steeds meer vooruit en er blijven

Nadere informatie

Vormingspakket Energie. De Lokale Adviescommissie en afsluiten van energie

Vormingspakket Energie. De Lokale Adviescommissie en afsluiten van energie De Lokale Adviescommissie en afsluiten van energie Normaal gezien sluit de netbeheerder de elektriciteit nooit af. Er zijn echter 3 uitzonderingen. De eerste uitzondering is als er gevaar is door technische

Nadere informatie

Met volle teugen de Westhoek in: De winst van goed wonen. Sessie 6: Samenwerken tegen energiearmoede

Met volle teugen de Westhoek in: De winst van goed wonen. Sessie 6: Samenwerken tegen energiearmoede Met volle teugen de Westhoek in: De winst van goed wonen Sessie 6: Samenwerken tegen energiearmoede 1. Wie zijn we? Sofie Hiele Maatschappelijk werker op de Sociale Dienst OCMW Poperinge Onder andere ook

Nadere informatie

Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen

Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen De impact van de economische crisis in West Limburg Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen MEI 2009 1. Werkloosheid 1.1 Niet werkende werkzoekenden Een eerste indicator die de economische

Nadere informatie

Simulator VREG V-test. Handleiding Resultaten

Simulator VREG V-test. Handleiding Resultaten Simulator VREG V-test Handleiding Resultaten 1 VREG De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt staat in voor: de regulering; de controle; de bevordering van de transparantie van de energiemarkt.

Nadere informatie

EPB - Eerste cijfers & statistiek t.e.m. 2012

EPB - Eerste cijfers & statistiek t.e.m. 2012 Versie februari 2013 EPB - Eerste cijfers & statistiek t.e.m. 2012 EPB - Eerste cijfers & statistiek t.e.m. 2012 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 1 1. PROCEDURES... 2 1.1 Aantal ingediende startverklaringen...

Nadere informatie

Doel van het onderzoek Inzicht bieden in de gevolgen van de Wet kinderopvang voor de verschillende gebruikersgroepen.

Doel van het onderzoek Inzicht bieden in de gevolgen van de Wet kinderopvang voor de verschillende gebruikersgroepen. SAMENVATTING 1. Doel en onderzoeksopzet De invoering van de Wet kinderopvang per 1 januari 2005 heeft veel veranderingen gebracht voor de gebruikers van formele kinderopvang in kinderdagverblijven (KDV),

Nadere informatie

Bijlage 2: Eerste Hulp Bij Energieproblemen

Bijlage 2: Eerste Hulp Bij Energieproblemen Bijlage 2: Eerste Hulp Bij Energieproblemen Energie iedereen heeft er mee te maken. De vrijgemaakte energiemarkt is complex. Hulpverleners en welzijnswerker worden geconfronteerd met energieproblemen en

Nadere informatie

Resultaten voor België Psychische Gezondheid Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor België Psychische Gezondheid Gezondheidsenquête, België, 1997 6.2.1. Inleiding Binnen de verschillen factoren van risico gedrag heeft alcoholverbruik altijd al de aandacht getrokken van de verantwoordelijken voor Volksgezondheid. De WGO gebruikt de term "Ongeschiktheid

Nadere informatie

Advies aan de VREG over het systeem van schuldafbouw in de budgetmeter

Advies aan de VREG over het systeem van schuldafbouw in de budgetmeter Advies aan de VREG over het systeem van schuldafbouw in de budgetmeter 1. Ter inleiding In onze Westerse samenleving is een leven zonder elektriciteit- en gasvoorziening een schending van de menselijke

Nadere informatie

Enquête Baas over eigen lijf : conclusies

Enquête Baas over eigen lijf : conclusies Enquête Baas over eigen lijf : conclusies Tijdens de zomer van 2016 voerde de Liberale Vereniging van Personen met een Handicap (LVPH) in samenwerking met de Liberale Mutualiteiten en de VZW s VIEF en

Nadere informatie

ZORGELOOS VERHUREN. Premies en steunmaatregelen voor verhuurders. Katja Calsyn projectcoördinator Beter Wonen aan de Gete

ZORGELOOS VERHUREN. Premies en steunmaatregelen voor verhuurders. Katja Calsyn projectcoördinator Beter Wonen aan de Gete ZORGELOOS VERHUREN Premies en steunmaatregelen voor verhuurders Katja Calsyn projectcoördinator 9 oktober 2014 CC De Kruisboog Sint-Jorisplein20, 3300 Tienen Premies en Steunmaatregelen Particulier verhuurder

Nadere informatie

Highlights onderzoek Veiligheid

Highlights onderzoek Veiligheid Highlights onderzoek Veiligheid In opdracht van Feenstra Datum 18 januari 2017 Doelgroep NL representatief 21+ Weging De steekproef is gewogen naar Gouden Standaard op de variabelen leeftijd, geslacht,

Nadere informatie

Hoe komt de energieprijs tot stand en welke mogelijkheden zijn er om hierop te besparen? Fanny Schoevaerts

Hoe komt de energieprijs tot stand en welke mogelijkheden zijn er om hierop te besparen? Fanny Schoevaerts Hoe komt de energieprijs tot stand en welke mogelijkheden zijn er om hierop te besparen? Fanny Schoevaerts VREG Doe de V-test en bespaar op uw energiefactuur. VREG Fanny Schoevaerts 8 oktober 2015 Agenda

Nadere informatie

Studiedag water & energie. 4 december 2017

Studiedag water & energie. 4 december 2017 Studiedag water & energie 4 december 2017 Doelstelling Kwetsbare energieafnemers kennen niet altijd hun rechten Kiezen vaak niet de goedkoopste leverancier Weten niet hoe de bescherming tegen afsluiting

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Mexicaanse Griep-onderzoek (april november 2009)

Mexicaanse Griep-onderzoek (april november 2009) Mexicaanse Griep-onderzoek (april november 2009) Meteen nadat de Mexicaanse griep voor het eerst in het nieuws kwam (eind april 2009) is via Peil.nl onderzoek hiernaar gedaan onder de Nederlandse bevolking.

Nadere informatie

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf Onderzoek woningbehoefte Waarland 2015 25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf 1 Inleiding 1.1 Inleiding De gemeente Schagen wil haar toekomstig woningbouwprogramma inrichten

Nadere informatie

Resultaten voor België Vaccinatie bij volwassen Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor België Vaccinatie bij volwassen Gezondheidsenquête, België, 1997 6.4.1. Inleiding. Het belang van vaccinatie programma s is ruimschoots aangetoond geweest. De vragen werden slechts gesteld aan personen van 15 jaar en ouder, aangezien de vaccinale dekking bij kinderen

Nadere informatie

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over energie en energiebesparing Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van

Nadere informatie

Studiepopulatie. Gezondheidsenquête, België, 1997.

Studiepopulatie. Gezondheidsenquête, België, 1997. In deze paragraaf worden een aantal kenmerken van de steekproef besproken. Het gaat om de volgende socio-demografische karakteristieken : verblijfplaats : per regio en per provincie; geslacht en leeftijd;

Nadere informatie

Wonen & energie. Beleidsinstrumenten op federaal en gewestelijk niveau. Provinciehuis Vlaams-Brabant Bart Martens 26 juni 2006

Wonen & energie. Beleidsinstrumenten op federaal en gewestelijk niveau. Provinciehuis Vlaams-Brabant Bart Martens 26 juni 2006 Beleidsinstrumenten op federaal en gewestelijk niveau Provinciehuis Vlaams-Brabant Bart Martens 26 juni 2006 ANIMO Winteruniversiteit LEEFMILIEU & ENERGIE 18 februari 2006 Energiezuiniger wonen: heel wat

Nadere informatie

Procedure 2014-201. 2015 voor OCMW s die opteren gebruik te maken van het systeem van minimale levering via de aardgasbudgetmeter. 1.

Procedure 2014-201. 2015 voor OCMW s die opteren gebruik te maken van het systeem van minimale levering via de aardgasbudgetmeter. 1. Procedure 2014-201 2015 voor OCMW s die opteren gebruik te maken van het systeem van minimale levering via de aardgasbudgetmeter 1. Algemeen Met de minimale levering via de aardgasbudgetmeter (artikel

Nadere informatie

Evenementen in Hoek van Holland - 2009

Evenementen in Hoek van Holland - 2009 Evenementen in Hoek van Holland - 2009 Evenementen in Hoek van Holland - 2009 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2009 In opdracht van deelgemeente Hoek

Nadere informatie

Trendbarometer hotels 2012 Finaal rapport

Trendbarometer hotels 2012 Finaal rapport Trendbarometer hotels 2012 Finaal rapport Trendbarometer hotels 2012 Inlichtingen Dagmar.Germonprez@toerismevlaanderen.be Tel +32 (0)2 504 25 15 Verantwoordelijke uitgever: Peter De Wilde - Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

Een eerlijke energiefactuur

Een eerlijke energiefactuur Een eerlijke energiefactuur Samenvatting: De energiefactuur van de Vlamingen is een tweede belastingbrief geworden. De Vlaamse regering kiest er onder het mom van besparingen steeds vaker voor beleidsmaatregelen

Nadere informatie

Omnibusenquête 2013 Energiebesparende maatregelen

Omnibusenquête 2013 Energiebesparende maatregelen Omnibusenquête 2013 Energiebesparende maatregelen OMNIBUSENQUETE 2012 Deelrapport: energiebesparende maatregelen Mei 2014 Samenstelling rapport: Enquête-organisatie: In opdracht van: Marielle Bartels,

Nadere informatie

Enquête naar het gebruik van buitenschoolse opvang voor kinderen van 3 jaar tot 12 jaar Voorjaar 2004

Enquête naar het gebruik van buitenschoolse opvang voor kinderen van 3 jaar tot 12 jaar Voorjaar 2004 Enquête naar het gebruik van buitenschoolse opvang voor kinderen van 3 jaar tot 12 jaar Voorjaar Katleen Govaert Bea Buysse Kind en Gezin Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel Telefoon: 02/533 14 11 - Wettelijk

Nadere informatie

16. Statistische analyse Meldpunt

16. Statistische analyse Meldpunt 16. Statistische analyse Meldpunt Statistische analyse Meldpunt Inleiding In de periode 19 juli 2010 tot en met 16 maart 2012 ontving de commissie zevenhonderdeenenveertig meldingen van seksueel misbruik.

Nadere informatie

1. Welke doelgroepen waren afgelopen vijf jaren afnemers van de dienstencheques? Graag cijfers per doelgroep en jaar.

1. Welke doelgroepen waren afgelopen vijf jaren afnemers van de dienstencheques? Graag cijfers per doelgroep en jaar. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 325 van PETER VAN ROMPUY datum: 5 februari 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Dienstencheques - Doelgroepenbeleid Door de zesde staatshervorming

Nadere informatie

Omnibusenquête deelrapport millenniumdoelen. februari Opdrachtgever: Bedrijfsvoering,

Omnibusenquête deelrapport millenniumdoelen. februari Opdrachtgever: Bedrijfsvoering, Omnibusenquête 2011 deelrapport Millenniumdoelen Omnibusenquête 2011 deelrapport millenniumdoelen februari 2012 Opdrachtgever: Bedrijfsvoering, Juridische Aangelegenheden Angelique Quentin Uitvoering:

Nadere informatie

Verhuisplannen en woonvoorkeuren

Verhuisplannen en woonvoorkeuren Verhuisplannen en woonvoorkeuren Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Bevolkingsdaling ontstaat niet alleen door demografische ontwikkelingen, zoals ontgroening en vergrijzing of

Nadere informatie

Deeltijdarbeid. WAV-Rapport. Seppe Van Gils. Maart 2004

Deeltijdarbeid. WAV-Rapport. Seppe Van Gils. Maart 2004 Deeltijdarbeid Seppe Van Gils Maart 2004 WAV-Rapport Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming Interuniversitair samenwerkingsverband E. Van Evenstraat 2 blok C 3000 Leuven T:32(0)16 32 32 39 F:32(0)16

Nadere informatie

SPORTUITGAVEN ONDERZOEK

SPORTUITGAVEN ONDERZOEK SPORTUITGAVEN ONDERZOEK Inleiding In de maand oktober heeft het NIBUD in samenwerking met de GPD-bladen en RTL-nieuws een onderzoek gedaan naar de sportuitgaven van consumenten. Het onderzoek is gedaan

Nadere informatie

PERSBERICHT CIM 22/04/2015

PERSBERICHT CIM 22/04/2015 PERSBERICHT CIM 22/04/2015 Nieuwe CIM studie over kijkgedrag op nieuwe schermen Belgen keken nooit eerder zoveel naar TV-content Het CIM, verantwoordelijk voor kijkcijferstudies in België, volgt sinds

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Stadjers over afval Afval app en Diftar

Stadjers over afval Afval app en Diftar Stadjers over afval Afval app en Diftar Laura de Jong Mei 2016 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Stadjers over een afval app...

Nadere informatie

Rapport solidariteitsbarometer

Rapport solidariteitsbarometer Datum: 14-10-2014 Voor: db Document: nota Volg nr. : ph Rapport solidariteitsbarometer 1. Inleiding Met de solidariteitsbarometer wilde Ziekenzorg CM de opvattingen van de Vlaming over solidariteit in

Nadere informatie

Bijlage bij schriftelijke vraag nr. 841 van Joke Schauvliege - Gendergerelateerde resultaten uit de REG-enquête 2008

Bijlage bij schriftelijke vraag nr. 841 van Joke Schauvliege - Gendergerelateerde resultaten uit de REG-enquête 2008 Bijlage bij schriftelijke vraag nr. 841 van Joke Schauvliege - Gendergerelateerde resultaten uit de REG-enquête 2008 In het face-to-face onderzoek uitgevoerd in maart en april 2008, werden in totaal 1.026

Nadere informatie

Resultaten voor Brussels Gewest Vaccinatie bij Volwassenen Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Brussels Gewest Vaccinatie bij Volwassenen Gezondheidsenquête, België, 1997 6.4.1. Inleiding. Het belang van vaccinatie programma s is ruimschoots aangetoond geweest. De vragen werden slechts gesteld aan personen van 15 jaar en ouder, aangezien de vaccinale dekking bij kinderen

Nadere informatie

Vormingspakket Energie

Vormingspakket Energie Verhuis Vanuit ons project merken we dat er regelmatig problemen opduiken bij personen die verhuizen. Vaak worden voorschotfacturen nog te lang voor het oude adres opgemaakt, of men krijgt geen voorschotfacturen

Nadere informatie

De Nationale Bespaartest Minder Uitgaven, Meer Milieu

De Nationale Bespaartest Minder Uitgaven, Meer Milieu De Nationale Bespaartest Minder Uitgaven, Meer Milieu Vanaf 16 mei staat de Nationale Bespaartest Minder Uitgaven, Meer milieu op www.nibud.nl en www.milieucentraal.nl als service voor de site bezoeker.

Nadere informatie