IEDEREEN IS WELKOM EN TELT MEE!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IEDEREEN IS WELKOM EN TELT MEE!"

Transcriptie

1 IEDEREEN IS WELKOM EN TELT MEE! Verkiezingsprogramma GroenLinks Pekela

2 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Waar staat Groenlinks Pekela? 3 1. Samen werken aan onze toekomst 4 2. Iedereen is welkom en telt mee 6 3. Elk talent is waardevol 9 4. We hebben de natuur nodig In Pekela willen we wonen, werken en recreëren De middelen en toekomst van onze gemeente Waarom een stem op GroenLinks telt 18 1

3 Voorwoord Het verkiezingsprogramma van GroenLinks Pekela voor de jaren bevat een aantal lastige opgaven. Er komen vele schadelijke rijksbezuinigingen op de gemeente Pekela en haar inwoners af. Ook staan we aan de vooravond van een ongewenste gemeentelijke herindeling. Hoe kunnen we als GroenLinks dan toch een geloofwaardige programma maken? We willen geen loze beloftes en een programma vol wensen die we niet kunnen realiseren. We willen een eerlijke programma. We willen in dit programma aangeven waar wij voor willen vechten. Om te behouden, te verbeteren en om te veranderen. GroenLinks maakte de afgelopen periode deel uit van het college. Niet alles is ons gelukt. Het zwembad konden we bijvoorbeeld niet open houden. Toch hebben we ook veel in gang gezet en gerealiseerd, bijvoorbeeld de extra inzet op alle peuterspeelzalen. Maar we zijn niet klaar. Veel is niet af. Het milieubeleidsplan zal nog uitgevoerd moeten worden. Het thema dierenwelzijn verdient meer aandacht. Het stimuleren van een respectvolle relatie tussen AZC inwoners en de Pekelders is nog steeds gewenst. Het op de been houden van het sociaal beleid vraagt inzet van ons. Er is genoeg te doen! In de politiek gaat het net als thuis om keuzes maken. Waar geven we het huishoudgeld aan uit? In dit programma kunt u lezen welke keuzes GroenLinks Pekela maakt. GroenLinks Pekela 2

4 Waar staat GroenLinks Pekela? Elke politieke partij maakt keuzes op basis van een aantal uitgangspunten die als een rode draad door het verkiezingsprogramma lopen. GroenLinks Pekela kiest voor de volgende uitgangspunten: Alles wat leeft verdient onze respect: mensen, dieren en de natuur. We zijn solidair en komen op voor dat wat kwetsbaar is. We kiezen voor verschillen, want ieder mens is uniek en waardevol. We denken in positieve en creatieve oplossingen. We doen het samen met inwoners, ondernemers, organisaties en instellingen. Missie GroenLinks Pekela staat voor: SAMEN bouwen aan een SOCIAAL - GROEN RESPECTVOL Pekela, met inwoners die trots zijn op zichzelf, hun dorp en hun medebewoners. 3

5 1. Samen werken aan onze toekomst Meer dan ooit zijn we in onze gemeente op elkaar aangewezen en zullen we met elkaar moeten samenwerken. De rijksoverheid wentelt vele vraagstukken en problemen af op de lokale gemeenschap en verwacht dat we het zelf doen, met minder geld. Meer dan ooit realiseren we ons ook dat de gemeente niet alles weet en kan oplossen. Er is zo veel kennis en kunde in ons dorp waarvan de gemeente tot nu toe mondjesmaat gebruik maakt. We hebben de afgelopen periode met inwoners en organisaties aan tafel gezeten, over het jeugdbeleid, het milieubeleidsplan en de nota dierenwelzijn. Dat smaakt naar meer! GroenLinks Pekela wil de komende jaren vaker in gesprek met inwoners, organisaties, ondernemers en instellingen voor het ontwikkelen van beleid en het maken en uitvoeren van plannen. Steeds meer wordt de gemeente een partner en is het niet meer de instantie die het doet en organiseert. GroenLinks Pekela is ervan overtuigd dat we door samenwerking meer kunnen en goedkoper. Professionals en vrijwilligers, onderwijs en bedrijfsleven, verenigingen en instellingen. De gemeente heeft een taak in het samenbrengen van al deze partners, zodat we onze krachten kunnen bundelen. Onze gemeenschap draait voor een groot deel op de vrijwillige inzet van mensen. Dat moeten we koesteren, blijven steunen en waarderen. En zeker niet de bezuinigingen op hen afwentelen. Steeds meer ondersteunt de gemeente initiatieven van inwoners, instellingen en bedrijven. Daar wil GroenLinks Pekela mee doorgaan. Meedenken en samen zaken in onze dorpen realiseren. Communiceren De communicatie van de gemeente met onze inwoners verbeteren. Direct reageren op mails, telefoontjes en brieven van inwoners en laten weten wat er mee gedaan is. Bureaucratie en regeldruk verminderen. In gesprek plannen maken 4

6 Samen met inwoners en belanghebbenden beleid ontwikkelen en samen uitvoeren. Nieuwe lokale initiatieven met meerdere partners ondersteunen. De inloopfuncties en vraagbaakfuncties in onze dorpshuizen beter bekend maken en verbeteren, onder andere door ook professionals in de wijk aanwezig te laten zijn. Onze vrijwilligers zijn goud waard Behoud ondersteuning en waardering van onze vrijwilligers. Doorgaan met de landelijke vrijwilligersdag NL Doet. Het budget voor bewonersinitiatieven handhaven. Een veilige buurt doe je samen De verkeersveiligheid oppakken samen met de buurt, de scholen en Veilig Verkeer Nederland. Onveilige buurten samen met de buurtbewoners aanpakken. 5

7 2. Iedereen is welkom en telt mee Met de snoeiharde bezuinigingen in de zorg en op de werkvoorzieningschappen komt er veel op ons af. De rijksoverheid dreigt veel af te wentelen op de lokale gemeenschap. Vrijwilligers, mantelzorgers en mensen met een uitkering laten participeren, lijkt het toverwoord van dit kabinet te zijn. De Pekelder gemeenschap wordt hiermee volgens GroenLinks Pekela te zwaar belast. Het is onrealistisch om te verwachten dat alle mensen zonder werk ineens wel werk gaan vinden in deze regio. Het is niet reëel om buren en familie zo zwaar te belasten met zorg voor een kwetsbare oudere. Het is zelfs hypocriet om te bezuinigingen op de thuiszorg en te verwachten dat straks mensen met een uitkering verplicht in de zorg moeten gaan werken. Het is schandalig te gaan bezuinigen op de jeugdzorg terwijl een deel van onze Pekelder kinderen extra zorg en aandacht nodig hebben. Al deze maatregelen geven onrust en angst. Met het risico dat solidariteit, opkomen voor kwetsbare mensen en openheid voor anderen het onderspit delven en eigen belangen de boventoon gaan voeren. GroenLinks Pekela staat voor openheid en solidariteit en komt op voor kwetsbare mensen in alle tijden! De Pekelder gemeenschap is, net als elders, een gevarieerde gemeenschap. Er zijn vele meningen en opvattingen, er zijn diverse geloofsgemeenschappen en meerdere culturen in ons dorp. Mensen zijn verschillend. GroenLinks staat open voor al die verschillen. Niemand wordt buitengesloten. Iedereen is welkom in onze gemeente: jong en oud, gehandicapt en ziek, nieuwkomer en autochtoon. Iedereen telt mee: mensen met een beperking, chronisch zieken, ouderen, inwoners met weinig geld, mensen met een andere achtergrond en cultuur, jongeren met hun eigen leefwereld en cultuur en dieren, die afhankelijk zijn van onze zorg en aandacht. Om de zware rijksmaatregelen op te kunnen vangen en onze gemeenschap draaiende te houden zullen we in Pekela moeten samenwerken en samen zoeken naar creatieve oplossingen. Door over elkaars grenzen heen te kijken (professionals en vrijwilligers), door dichtbij de mensen in onze dorpen en wijken te staan, door elkaar te kennen en elkaar weten te vinden. Door samen de zorg te bieden die nodig is. 6

8 Geef jeugdigen aandacht en ruimte De beide jeugdcentra zijn er voor jonge kinderen en voor jongeren. In de jeugdcentra ontmoeten jeugdigen elkaar, kunnen ze hun vrije tijd op eigen wijze invullen en worden ze gestimuleerd zichzelf te ontdekken en te ontwikkelen. Meer uitdagende natuurlijke speelplekken, vooral in de woonwijken achter het lint. Behoud en versterken van activiteiten voor jeugdigen en het Centrum voor Jeugd en Gezin, zodat minder jeugdigen een beroep hoeven te doen op de specialistische jeugdzorg. Verminderen risico op het gebruik van alcohol en drugs door weerbaarheid, zelfvertrouwen en eigenwaarde van de Pekelder jeugd te versterken. Zorg en welzijn verbinden Alle nodige zorg dichtbij mensen organiseren, met één contactpersoon over de vloer die het gezin, het kind of de oudere, kent en ondersteunt. En de buurt en anderen tijdig en tijdelijk inschakelt indien nodig. Versterken samenwerking met huisartsen, zorginstellingen, de werkvoorzieningschappen, onderwijs en de welzijnsinstelling. Misbruik van het persoonsgebonden budget terugdringen. In de zorg voor ouderen meer accent leggen op het verminderen van eenzaamheid, het bevorderen van contacten en welbevinden. Het project Samen Oud contineren in Oude Pekela en uitbreiden naar Nieuwe Pekela. Behoud en versterken ondersteuning van mantelzorgers. In gesprek met gebruikers van onder andere de WMO voorzieningen de kwaliteit ervan verbeteren. 7

9 Financiële zorgen aanpakken Minimabeleid en armoedepact handhaven en verbeteren. Stichting Leergeld blijven steunen. Voedselbank en Arme Kant van Pekela ondersteunen. Mensen ondersteunen bij budgettering via één contactpersoon. Nieuwkomers zijn welkom De ontmoeting en contacten tussen de inwoners van het asielzoekerscentrum, de vluchtelingen die in ons dorp wonen en de Pekelders bevorderen bijvoorbeeld via activiteiten als: samen eten, wandelen, muziek maken, enzovoorts. Stimuleren van vrijwilligerswerk voor asielzoekers in ons dorp. Dieren krijgen verzorging en aandacht De nota dierenwelzijn uitvoeren met plannen als: korting op sterilisatie van katten voor minima, meer schuilstallen voor hobbydieren, voedselbank voor dieren van minima, diervriendelijk maaibeleid, meldpunt voor speciale plekken waar vogels zich bevinden, gastgezinnen voor tijdelijke dierenopvang als mensen ziek zijn en niet in staat zijn voor hun dier te zorgen. In samenhang huiselijk geweld en geweld ten aanzien van dieren tegengaan. 8

10 3. Elk talent is waardevol In onze samenleving voert de middenmaat vaak de boventoon. De standaard is tot norm verheven waaraan mensen en kinderen gemeten worden. In het onderwijs worden vaardigheden als taal en rekenen hoog gewaardeerd en via de Cito-toetsen gemeten. Iemand die niet voldoet aan de middenmaat valt buiten de boot, is lastig en heeft een achterstand of probleem. Dit veroorzaakt vaak al jong, een gevoel van onzekerheid, minderwaardigheid en niet gezien worden. Bovendien wordt de totale ontwikkelingsbehoefte van kinderen tekort gedaan en vele andere talenten en kwaliteiten onvoldoende gestimuleerd. GroenLinks Pekela kiest daarom voor een positief jeugdbeleid, voor het waarderen en stimuleren van alle talenten en kwaliteiten van kinderen en jongeren. Niemand past in een gemiddelde norm of statistiek. Elk mens is ergens goed in en vindt iets meer dan leuk. Ieder mens heeft zijn eigen kwaliteit en talent. GroenLinks wil aansluiten bij de ontwikkelingsmogelijkheden en behoeften van kinderen. Dit vraagt een breed aanbod van mogelijkheden en een prikkelrijke leeromgeving op school en buiten school. Naast cognitieve vaardigheden, zijn motorische, creatieve, ambachtelijke en sociaalemotionele vaardigheden van even zwaar belang. Muziek, cultuur, sport, techniek: in school, na school en in de vrije tijd, zodat onze kinderen opgroeien tot zelfbewuste mensen met eigenwaarde. 9

11 Ruimte voor talent in, na en buiten school Doorgaan met het invoeren en verspreiden van een positief jeugdbeleid. Inzetten op het behouden van het peuterspeelzaalwerk, met twee leidsters en drie dagdelen voor alle peuters. Bredere talenten stimulering in het basisonderwijs via projecten als: Muzikaal Pekela, de gezondheidsweek, cultuur, de bibliotheek, enz. Stimuleren van projecten techniek en handige handjes in het basisonderwijs. In het voortgezet onderwijs en MBO praktijkgericht leren versterken. Met de handen leren, meester-gezel samenwerking ontwikkelen en via leerwerkplekken oefenen in de praktijk. Het Dollardcollege koesteren in onze gemeente. Behoud van de combifunctionarissen met activiteiten op het terrein van sport, beweging, cultuur en gezondheid. Betaalbare en toegankelijke vrije tijdsbesteding voor kinderen. 10

12 4. We hebben de natuur nodig De Pekelders zijn steeds meer doordrongen van het feit dat schone energie betaalbare energie is en energiebesparing geld oplevert. Steeds meer zonnepanelen verschijnen op onze daken. Bijna geen huis wordt meer gebouwd zonder isolatie. Daardoor dalen de woonlasten en daalt de CO2 uitstoot. GroenLinks is hier blij mee. De aarde gaat ons aan het hart. Met de smeltende ijskappen, de toenemende risico s op overstromingen, met het kappen van de oerwouden en het vervuilen van de lucht, maken we de aarde steeds meer onleefbaar voor mensen, dieren en planten. Terwijl we om te leven de natuur nodig hebben. Alle bomen en planten zorgen voor zuurstof om in te ademen en breken de voor ons giftige stof CO2 af. Afval is tegenwoordig geen afval meer, maar een grondstof voor iets nieuws. Nog steeds wordt er echter veel herbruikbaar afval bij het restafval gegooid. De multinationale afvalverwerkers zijn er blij mee, zij verdienen aan elke ton afval in de grijze container. GroenLinks vindt het de hoogste tijd dat wij als Pekelder gemeenschap gaan verdienen aan ons afval, als grondstof voor iets nieuws. Aan bijvoorbeeld oud papier en snoeihout verdienen we al. Dit willen wij gaan uitbreiden naar meerdere afvalstromen, door beter te scheiden aan de bron en op het brengstation. In het milieubeleidsplan staan nog vele andere plannen en wensen die door inwoners zijn genoemd op een tweetal bewonersavonden. Veel van deze plannen wil GroenLinks de komende jaren gaan uitvoeren, samen met anderen, zodat Pekela groeit naar een energieneutrale gemeente. Energie: Bevorderen energiebesparing bij particulieren samen met bedrijven via onder andere het project Slim Wonen. De ontwikkeling van nieuwe energiebronnen en het zelf opwekken van energie stimuleren. Energiebesparing in openbare gebouwen bevorderen. 11

13 Afval: Optimaliseren afvalscheiding aan de bron en op het brengstation. Verminderen zwerfvuil en landelijke zwerfvuilacties breed inzetten in de hele gemeente. Lagere tarieven afvalstoffenheffing realiseren door betere bronscheiding en hergebruik. Doorgaan met het composteren van GFT. Groen: Meer natuurlijk groen realiseren, met o.a. meer variatie in beplanting, struiken en bloemen en de aanleg van natuurlijke oevers. Meer natuurlijk en diervriendelijk groen beheer en onderhoud. Vergroening van bedrijventerreinen stimuleren, onder andere met aanleg groen rondom industrie, groene daken en groene muren. Een Pekelder klimaatbos inrichten. Handhaven huidige kapbeleid en voor elke noodzakelijk te kappen boom twee nieuwe bomen poten op eigen terrein of in het nieuw in te richten Pekelder klimaatbos. 12

14 5. In Pekela willen we wonen, werken en recreëren Meer werkgelegenheid is met stip het belangrijkste vraagstuk in ons gebied, al sinds de jaren 70. Er zijn te weinig arbeidsplaatsen voor de beroepsbevolking. Ook voor jongeren is er te weinig perspectief op een betaalde baan passend bij hun kwaliteiten. Voor GroenLinks Pekela is het versterken van onze lokale en regionale economie daarom een belangrijk aandachtspunt. Werken en actief zijn in de samenleving is goed voor ieders eigenwaarde. Geen mens wil aan de kant staan. Ieder mens wil gezien en gehoord worden en dus meedoen. Voor de één is dat een baan, voor de ander zinvol vrijwilligerswerk, voor weer een ander is dat een leuke dagbesteding. Daarom is het van belang dat naast werk ook onze sociale voorzieningen op de been gehouden worden. Er moeten mogelijkheden zijn en blijven voor een nuttige en zinvolle dagbesteding. Niet iedereen kan namelijk meedoen in de hectische en veeleisende omgeving van de arbeidsmarkt. Ook mensen met een beperking kunnen iets en willen graag gelijkwaardig bijdragen aan de maatschappij. Pekela is een prachtig dorp om te wonen. Het lint met een slingerende Pekelder diep, met prachtige huizen langs de waterkant van o.a. architect Kruijer, met een diversiteit aan woonwijken, en de natuur en Veenkoloniaal landschap in onze achtertuin. We mogen er zijn en ons laten zien. Groenlinks wil daarom sterk inzetten op het tonen van een mooi en positief Pekela waar het fijn wonen, werken en recreëren is. 13

15 Aantrekkelijk wonen Verbeteren van de woonomgeving in alle woonwijken. Stimuleren woningverbetering van particulieren en sociale woningbouw onder andere door energiebesparende maatregelen. Uitvoering geven aan het woonlastenakkoord samen met Acantus en de huurdersorganisatie (BOP), bijvoorbeeld door woningruil mogelijk te maken op eenvoudige wijze. Economisch bruisend De samenwerking met en tussen bestaande bedrijven behouden en versterken. Ontwikkelen van mogelijkheden voor bio-economie, samen met de landbouw, de kartonindustrie, de vezelhennepbedrijven en de universiteit van Wageningen. Huidige rest(afval)stromen uit de landbouw en industrie worden daarbij hergebruikt voor andere, nieuwe toepassingen. In gesprek met nieuwe, kleine en huidige ondernemers het huidige ondernemersklimaat verbeteren. Bij nieuwe aanbestedingen eerst samenwerken met onze lokale bedrijven. Bij nieuwe aanbestedingen leerwerkplekken en meester-gezel plekken voor jongeren opnemen. Met gemeentes in de regio en over de grens samenwerken voor het scheppen van nieuwe werkgelegenheid. Het werkvoorzieningschap Synergon wordt een leerwerkbedrijf met onder andere leerplekken voor jongeren en mensen met een arbeidsbeperking. De ontwikkeling van coöperaties van inwoners, ondernemers en ZZP-ers ondersteunen en stimuleren. 14

16 Pekela op de kaart Het toeristisch en recreatief karakter van Pekela samen met ondernemers en inwoners versterken. Denk aan bijvoorbeeld een betere bewegwijzering, aanlegplekken voor kano s, theetuinontwikkeling, verkoop van producten langs het lint, de Pekelder kartonhistorie als industrieel erfgoed, enz. De rijkdom van de Pekelder architectuur promoten via architectuurroutes langs het Pekelder diep. Wandelroutes door het Veenkoloniaal landschap realiseren met de landbouwbedrijven en organisaties. Meer en betere verbindingen leggen tussen het Veenkoloniaal landschap en het Westerwoldse landschap. Keus in vrije tijdsbesteding Het rijke verenigingsleven op het gebied van sport, muziek, toneel, zang, welzijn en schilderkunst blijvend behouden en stimuleren. Behoud van de drie dorpshuizen en 2 bibliotheken. 15

17 6. De middelen en toekomst van onze gemeente De bezuinigingen van de rijksoverheid die op ons afkomen zijn enorm en gaan de draagkracht van de portemonnee van onze gemeente te boven. Alleen al de korting op het werkvoorzieningschap bedraagt meer dan een miljoen. Daar bovenop komen de bezuinigingen in de AWBZ en de jeugdzorg. Bovendien hebben we de afgelopen jaren al fors moeten bezuinigingen op onze voorzieningen. Hoe gaan we dan toch onze keuzes financieren? GroenLinks Pekela wil geen afbraak van onze gemeenschap en onze voorzieningen. Wij willen niet alles afwentelen op onze vrijwilligers. We gaan kleine subsidies aan verenigingen en vrijwilligersorganisaties niet schrappen. Wat dan wel? Creatief met geld De totale gemeentelijke begroting financieel doorlichten en actualiseren. Bezuinigen op bureaucratie in de ambtelijke organisatie en minder ambtelijk personeel. Creatieve en onverwachte oplossingen zoeken. Met weinig geld kan veel gedaan worden. Door samenwerken kan geld bespaard worden. Door meer gebruik te maken van extern geld bijvoorbeeld via de EDR en diverse fondsen. Door wensen en plannen stap voor stap in de tijd realiseren. Als het de gemeente door bezuinigingen financieel onmogelijk wordt gemaakt haar beleid uit te voeren, dan zal GroenLinks een aanvraag voor artikel 12 gemeente niet uit de weg gaan. De toekomst van onze gemeente GroenLinks Pekela was en is tegen herindeling van Pekela. Graag hadden wij wel de mening van de Pekelder bevolking hierover gepeild, voordat er definitieve keuzes gemaakt werden. Vanaf het begin van de discussie hebben we dan ook gepleit voor het houden van een raadpleging. De gemeenteraad was hierover echter te verdeeld. 16

18 Ondertussen lijkt de keus voor herindeling een feit te zijn. De provincie en omringende gemeentes kiezen voor zeer grote onoverzichtelijke regionale gemeentes. GroenLinks Pekela betreurt dit. Wij zijn voor lokale democratie, voor controle op onze bestuurders en politici, voor benaderbare en toegankelijke bestuurders en voor overzichtelijke gemeentes waar de bestuurders niet op afstand staan, maar de lokale gemeenschap nog kennen. Herindeling lijkt echter onvermijdelijk geworden. Daarom zal GroenLinks Pekela zich in de aanloop naar de herindeling haar best doen voor: Stevig neerzetten van onze drie dorpen en zorgen dat de voorzieningen op peil zijn. Behouden van (toegankelijke en betaalbare) voorzieningen en nabije dienstverlening. Regelen van de lokale democratie in bijvoorbeeld gekozen dorpsraden. De invloed en controle van inwoners op de gekozen bestuurders in de nieuwe regiogemeente goed regelen. Dichtbij besturen vast houden: Regelen dat gekozen bestuurders de vele dorpen kennen in de nieuwe regiogemeente. Bureaucratie en ambtelijke macht zo veel mogelijk voorkomen. 17

19 7. Waarom een stem op GroenLinks telt Dankzij de steun van veel kiezers in Pekela heeft GroenLinks Pekela de afgelopen 4 jaar mee gedaan aan het college in Pekela, met Anneke Duit als onze wethouder. Ondanks de forse bezuiniging in de afgelopen 4 jaren van bijna 2 miljoen, hebben we veel kunnen behouden en realiseren, samen met onze partners in het college en de raad. In overleg met de inwoners en organisaties in Pekela zijn nieuwe ontwikkelingen in gang gezet of uitgebreid. Onze inzet en steun voor een solidair en sociaal Pekela heeft zijn vruchten afgeworpen o Een ruimhartig armoedebeleid is behouden en verbeterd. o Financiële steun voor de Arme kant van Pekela en voedselbank. o De WMO en andere zorgvoorzieningen zijn in stand gebleven. o Welzijnsvoorzieningen zijn in alle drie de dorpskernen behouden. o De bibliotheek in Nieuwe Pekela is gebleven. Onze inzet om talenten van kinderen alle ruimte te geven heeft resultaat o Er staan sterke peuterspeelzalen met drie dagdelen en twee leidsters. o De weerbaarheidstrainingen zijn een succes op de basisscholen. o Een positief jeugdbeleid met het Centrum voor Jeugd en Gezin en een eigen plaats voor jongeren in een nieuw jeugd en jongerencentrum in Nieuwe Pekela. o Aandacht voor vroegtijdige schoolverlaters. Onze inzet voor een groen en duurzaam Pekela werkt o Het milieubeleidsplan is samen met de actieve inwoners tot stand gekomen. o Nieuwe duurzaamheidsinitiatieven vanuit de bevolking zijn daaruit voortgekomen. o Het verbeteren van de afvalscheiding staat op de agenda. o Er zijn regelmatig zwerfvuilacties samen met kinderen. o Het project Slim Wonen brengt bedrijven en particulieren bij elkaar. 18

20 o Schone energie met 80 zonnepanelen op het gemeentehuis en een elektrisch aansluitpunt voor elektrische auto s. o De aanschaf van groene auto s in het gemeentelijk wagenpark is in voorbereiding. o Voor het eerst wordt door de nota Dierenwelzijn het welzijn van dieren op de agenda gezet. Onze inzet voor het meer benutten van de kennis en kunde onder de inwoners van Pekela werkt aanstekelijk o Een milieubeleidsplan dat interactief tot stand is gekomen. o Er is een budget voor bewonersinitiatieven. o Er zijn diverse activiteiten waarbij inwoners van het AZC en Pekelders elkaar ontmoeten. o Veel verenigingen doen mee aan NL Doet. o Een actieve inbreng van de seniorenraad in de ontwikkeling van de WMO en zorg. o Jaarlijks is er nu een vrijwilligers bedankdag. o Via de combifunctionarissen worden veel activiteiten georganiseerd op het terrein van sport, cultuur en gezondheid. o Diverse culturele projecten komen van de grond door o.a. financiële steun van de gemeente. Deelname aan het college loont! GroenLinks kiest ook voor de periode voor collegedeelname, omdat we dan de meeste kans hebben om vele zaken uit dit nieuwe verkiezingsprogramma te realiseren. Daarvoor hebben we uw stem nodig! Uw stem telt! 19

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014-2018

Verkiezingsprogramma 2014-2018 Verkiezingsprogramma 2014-2018 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Inleiding 3 5 1. De Utrechter Centraal 2. Investeer in onderwijs 3. Focus op de economie 4. Gezonde en sociale stad 5. Schone en energieke stad

Nadere informatie

PvdA Nieuwegein Verkiezingsprogramma 2014-2018. ZorgZeker

PvdA Nieuwegein Verkiezingsprogramma 2014-2018. ZorgZeker PvdA Nieuwegein Verkiezingsprogramma 2014-2018 ZorgZeker PvdA, ZorgZeker, Verkiezingsprogramma PvdA 2014-2018, is een uitgave van de PvdA afdeling Nieuwegein. Alles uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd,

Nadere informatie

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis!

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen 2014-2018 Gulpen-Wittem daar ben ik thuis! Inleiding: Woensdag 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

Samen Voor Amsterdam

Samen Voor Amsterdam verkiezingsprogramma 2014-2018 Samen Voor Amsterdam Concept amsterdam Colofon PROGRAMMACOMMISSIE Kees Alders, Tamira Combrink, Andrée van Es, Bram Gerrits, Laura Hartman, Laurien van den Hoven, Daphne

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Raalte 2014-2018. VoorRaalte Nu vooruit... En verder

Verkiezingsprogramma D66 Raalte 2014-2018. VoorRaalte Nu vooruit... En verder VoorRaalte Nu vooruit... En verder 1 DEMOCRATIE EN TRANSPARANTIE VOOR RAALTE Voorwoord 3 1. Jeugd, Werk, Zorg 4 2. Onderwijs 8 3. Economie & Werkgelegenheid 12 4. Kunst & Cultuur 15 5. Duurzaamheid 18

Nadere informatie

CDA BEST VOOR PERIODE 2014-2018. Vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 13 november 2013. Gaston Slagers

CDA BEST VOOR PERIODE 2014-2018. Vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 13 november 2013. Gaston Slagers CDA BEST VOOR PERIODE 2014-2018 Vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 13 november 2013 Gaston Slagers Programma CDA Best voor de periode 2014-2018 Vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

SAMEN VOOR GROEN EN SOCIAAL. Programma GroenLinks Amersfoort (2014-2018)

SAMEN VOOR GROEN EN SOCIAAL. Programma GroenLinks Amersfoort (2014-2018) SAMEN VOOR GROEN EN SOCIAAL Programma GroenLinks Amersfoort (2014-2018) Beste kiezer, Op 19 maart 2014 worden gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Ook Amersfoort kiest een nieuwe raad. Die zal in de komende

Nadere informatie

Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem

Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem PvdA Werkt aan de toekomst Vraag aan de mensen op straat wat ze op dit moment persoonlijk bezighoudt en hoor terug over de onzekerheid over werk, inkomen en voorzieningen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financiën... 4 3 Economie en Ondernemerschap... 5 4 Milieu en Duurzaamheid... 7 5 Sociaal domein... 9 6 Onderwijs...13 7 Wonen en Ruimtelijke Ordening...16

Nadere informatie

GENIETEN WONEN VOORBEREID LEEF! HULP WERK TOEKOMST GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 19 MAART

GENIETEN WONEN VOORBEREID LEEF! HULP WERK TOEKOMST GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 19 MAART GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 19 MAART BERGEIJK VOORBEREID GENIETEN WONEN LEEF! HULP WERK TOEKOMST BERGEIJK KANDIDATEN PVDA BERGEIJK: Fred Vermeulen, Karel Theuws, Herman Ritter, Hans Timmerman, Dirk van Hulsel

Nadere informatie

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Deventer En Verder Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Januari 2014 Verantwoording D66 is een partij van transparante politiek. Een partij die niet alleen open en eerlijk zegt waar zij

Nadere informatie

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 23 JUNI 2015

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 23 JUNI 2015 ALGEMENE BESCHOUWINGEN 23 JUNI 2015 Algemene beschouwingen 2016 Voorzitter, bedankt voor de heldere kadernota, helder omdat blijkt dat wij als gemeente nog steeds financieel gezond zijn al blijkt wel dat

Nadere informatie

INHOUD. 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3. 2. Werk, inkomen en economie 5. 3. Zorgen voor meedoen 7. 4. Onderwijs, jeugd en zorg 9

INHOUD. 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3. 2. Werk, inkomen en economie 5. 3. Zorgen voor meedoen 7. 4. Onderwijs, jeugd en zorg 9 OUDE IJSSELSTREEK STERKER & SOCIALER VERKIEZINGS PROGRAMMA INHOUD 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3 2. Werk, inkomen en economie 5 3. Zorgen voor meedoen 7 4. Onderwijs, jeugd en zorg

Nadere informatie

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Midden Tussen De Mensen Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Inhoudsopgave INLEIDING... 3 1. RUIMTE VOOR DE JEUGD... 4 BELEIDSPUNTEN BINNENMAAS - RUIMTE VOOR DE JEUGD... 6 JONGEREN... 6 GEZINNEN...

Nadere informatie

EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014

EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014 EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014 INHOUD VOORWOORD (2) 1. WERK EN INKOMEN (3) 1.1 Werken in Arnhem: iedereen moet mee (kunnen)

Nadere informatie

Van waarde voor Eindhoven. Verkiezingsprogramma 2014-2018

Van waarde voor Eindhoven. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Van waarde voor Eindhoven Verkiezingsprogramma 2014-2018 Van waarde voor Eindhoven De slimste regio ter wereld, Brainport, creatieve magneet, de economische motor van Nederland... Eindhoven staat op de

Nadere informatie

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Pagina 1 van 33 Inhoudsopgave Voorwoord Lijsttrekker Lloyd Wagemans: Denken in groei, niet in krimp... 3 Wat wil

Nadere informatie

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT Verkiezingsprogramma voor een sociale stad 2014-2018 PvdA Den Haag Inhoud 1. Schouders eronder 3 2. Den Haag aan de slag 6 2.1 Werk, werk werk 6 2.2 Goed onderwijs: iedereen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haaksbergen

Verkiezingsprogramma D66 Haaksbergen D66 Haaksbergen Verkiezingsprogramma 2014-2018 VOORWOORD Het verkiezingsprogramma van D66 Haaksbergen gaat over de wijken en kernen van ons dorp en over het prachtige en waardevolle groene buitengebied

Nadere informatie

KIEST VOOR VERBONDENHEID

KIEST VOOR VERBONDENHEID KIEST VOOR VERBONDENHEID Verkiezingsprogramma 2014-2018 Trilokaal heeft de afgelopen raadsperiode duidelijk karakter getoond. Onze koers vervolgen we met de focus op verbondenheid. Verbondenheid in de

Nadere informatie

Dordrecht Stad die werkt

Dordrecht Stad die werkt Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Inhoudsopgave Voorwoord 6 De VVD-visie: Dordrecht: stad die werkt

Nadere informatie

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Bestuursakkoord 2014-2018 Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Inhoud Inleiding... 3 Financiën... 5 Bestuur en organisatie... 6 Sociaal domein... 8 Economie, werkgelegenheid en cultuur... 10 Ruimtelijk

Nadere informatie

OBL ONDERNEMEND BERKELLAND PROGRAMMA. OBL kiest partij voor de inwoners van Berkelland. Definitief december 2013

OBL ONDERNEMEND BERKELLAND PROGRAMMA. OBL kiest partij voor de inwoners van Berkelland. Definitief december 2013 OBL ONDERNEMEND BERKELLAND PROGRAMMA 2014 2018 OBL kiest partij voor de inwoners van Berkelland Definitief december 2013 1 INHOUDSOPGAVE pagina VOORWOORD 3/4 VISIE 5/6 1. LEEFBAARHEID DORPEN EN KERNEN

Nadere informatie

Met elkaar. voor 'n sterk Wijdemeren. CDA Wijdemeren

Met elkaar. voor 'n sterk Wijdemeren. CDA Wijdemeren Met elkaar voor 'n sterk Wijdemeren CDA Wijdemeren programma 2014-2018 Inhoudsopgave Met elkaar... 1 Wat je kiest doet ertoe... 2 Vijf bewegingen voor méér samenleving... 3 Naar een ondersteunende lokale

Nadere informatie

Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel

Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel Gemeente Krimpen aan den IJssel Afdeling Samenleving, December 2011 Inhoudsopgave Blz. Inleiding en leeswijzer 3 Hoofdstuk 1 Wet maatschappelijke

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF Definitieve versie 12 november 2013 1 Inhoudsopgave Storm en frisse wind in Oude IJsselstreek... 3 Kritisch en constructief?

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie