IEDEREEN IS WELKOM EN TELT MEE!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IEDEREEN IS WELKOM EN TELT MEE!"

Transcriptie

1 IEDEREEN IS WELKOM EN TELT MEE! Verkiezingsprogramma GroenLinks Pekela

2 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Waar staat Groenlinks Pekela? 3 1. Samen werken aan onze toekomst 4 2. Iedereen is welkom en telt mee 6 3. Elk talent is waardevol 9 4. We hebben de natuur nodig In Pekela willen we wonen, werken en recreëren De middelen en toekomst van onze gemeente Waarom een stem op GroenLinks telt 18 1

3 Voorwoord Het verkiezingsprogramma van GroenLinks Pekela voor de jaren bevat een aantal lastige opgaven. Er komen vele schadelijke rijksbezuinigingen op de gemeente Pekela en haar inwoners af. Ook staan we aan de vooravond van een ongewenste gemeentelijke herindeling. Hoe kunnen we als GroenLinks dan toch een geloofwaardige programma maken? We willen geen loze beloftes en een programma vol wensen die we niet kunnen realiseren. We willen een eerlijke programma. We willen in dit programma aangeven waar wij voor willen vechten. Om te behouden, te verbeteren en om te veranderen. GroenLinks maakte de afgelopen periode deel uit van het college. Niet alles is ons gelukt. Het zwembad konden we bijvoorbeeld niet open houden. Toch hebben we ook veel in gang gezet en gerealiseerd, bijvoorbeeld de extra inzet op alle peuterspeelzalen. Maar we zijn niet klaar. Veel is niet af. Het milieubeleidsplan zal nog uitgevoerd moeten worden. Het thema dierenwelzijn verdient meer aandacht. Het stimuleren van een respectvolle relatie tussen AZC inwoners en de Pekelders is nog steeds gewenst. Het op de been houden van het sociaal beleid vraagt inzet van ons. Er is genoeg te doen! In de politiek gaat het net als thuis om keuzes maken. Waar geven we het huishoudgeld aan uit? In dit programma kunt u lezen welke keuzes GroenLinks Pekela maakt. GroenLinks Pekela 2

4 Waar staat GroenLinks Pekela? Elke politieke partij maakt keuzes op basis van een aantal uitgangspunten die als een rode draad door het verkiezingsprogramma lopen. GroenLinks Pekela kiest voor de volgende uitgangspunten: Alles wat leeft verdient onze respect: mensen, dieren en de natuur. We zijn solidair en komen op voor dat wat kwetsbaar is. We kiezen voor verschillen, want ieder mens is uniek en waardevol. We denken in positieve en creatieve oplossingen. We doen het samen met inwoners, ondernemers, organisaties en instellingen. Missie GroenLinks Pekela staat voor: SAMEN bouwen aan een SOCIAAL - GROEN RESPECTVOL Pekela, met inwoners die trots zijn op zichzelf, hun dorp en hun medebewoners. 3

5 1. Samen werken aan onze toekomst Meer dan ooit zijn we in onze gemeente op elkaar aangewezen en zullen we met elkaar moeten samenwerken. De rijksoverheid wentelt vele vraagstukken en problemen af op de lokale gemeenschap en verwacht dat we het zelf doen, met minder geld. Meer dan ooit realiseren we ons ook dat de gemeente niet alles weet en kan oplossen. Er is zo veel kennis en kunde in ons dorp waarvan de gemeente tot nu toe mondjesmaat gebruik maakt. We hebben de afgelopen periode met inwoners en organisaties aan tafel gezeten, over het jeugdbeleid, het milieubeleidsplan en de nota dierenwelzijn. Dat smaakt naar meer! GroenLinks Pekela wil de komende jaren vaker in gesprek met inwoners, organisaties, ondernemers en instellingen voor het ontwikkelen van beleid en het maken en uitvoeren van plannen. Steeds meer wordt de gemeente een partner en is het niet meer de instantie die het doet en organiseert. GroenLinks Pekela is ervan overtuigd dat we door samenwerking meer kunnen en goedkoper. Professionals en vrijwilligers, onderwijs en bedrijfsleven, verenigingen en instellingen. De gemeente heeft een taak in het samenbrengen van al deze partners, zodat we onze krachten kunnen bundelen. Onze gemeenschap draait voor een groot deel op de vrijwillige inzet van mensen. Dat moeten we koesteren, blijven steunen en waarderen. En zeker niet de bezuinigingen op hen afwentelen. Steeds meer ondersteunt de gemeente initiatieven van inwoners, instellingen en bedrijven. Daar wil GroenLinks Pekela mee doorgaan. Meedenken en samen zaken in onze dorpen realiseren. Communiceren De communicatie van de gemeente met onze inwoners verbeteren. Direct reageren op mails, telefoontjes en brieven van inwoners en laten weten wat er mee gedaan is. Bureaucratie en regeldruk verminderen. In gesprek plannen maken 4

6 Samen met inwoners en belanghebbenden beleid ontwikkelen en samen uitvoeren. Nieuwe lokale initiatieven met meerdere partners ondersteunen. De inloopfuncties en vraagbaakfuncties in onze dorpshuizen beter bekend maken en verbeteren, onder andere door ook professionals in de wijk aanwezig te laten zijn. Onze vrijwilligers zijn goud waard Behoud ondersteuning en waardering van onze vrijwilligers. Doorgaan met de landelijke vrijwilligersdag NL Doet. Het budget voor bewonersinitiatieven handhaven. Een veilige buurt doe je samen De verkeersveiligheid oppakken samen met de buurt, de scholen en Veilig Verkeer Nederland. Onveilige buurten samen met de buurtbewoners aanpakken. 5

7 2. Iedereen is welkom en telt mee Met de snoeiharde bezuinigingen in de zorg en op de werkvoorzieningschappen komt er veel op ons af. De rijksoverheid dreigt veel af te wentelen op de lokale gemeenschap. Vrijwilligers, mantelzorgers en mensen met een uitkering laten participeren, lijkt het toverwoord van dit kabinet te zijn. De Pekelder gemeenschap wordt hiermee volgens GroenLinks Pekela te zwaar belast. Het is onrealistisch om te verwachten dat alle mensen zonder werk ineens wel werk gaan vinden in deze regio. Het is niet reëel om buren en familie zo zwaar te belasten met zorg voor een kwetsbare oudere. Het is zelfs hypocriet om te bezuinigingen op de thuiszorg en te verwachten dat straks mensen met een uitkering verplicht in de zorg moeten gaan werken. Het is schandalig te gaan bezuinigen op de jeugdzorg terwijl een deel van onze Pekelder kinderen extra zorg en aandacht nodig hebben. Al deze maatregelen geven onrust en angst. Met het risico dat solidariteit, opkomen voor kwetsbare mensen en openheid voor anderen het onderspit delven en eigen belangen de boventoon gaan voeren. GroenLinks Pekela staat voor openheid en solidariteit en komt op voor kwetsbare mensen in alle tijden! De Pekelder gemeenschap is, net als elders, een gevarieerde gemeenschap. Er zijn vele meningen en opvattingen, er zijn diverse geloofsgemeenschappen en meerdere culturen in ons dorp. Mensen zijn verschillend. GroenLinks staat open voor al die verschillen. Niemand wordt buitengesloten. Iedereen is welkom in onze gemeente: jong en oud, gehandicapt en ziek, nieuwkomer en autochtoon. Iedereen telt mee: mensen met een beperking, chronisch zieken, ouderen, inwoners met weinig geld, mensen met een andere achtergrond en cultuur, jongeren met hun eigen leefwereld en cultuur en dieren, die afhankelijk zijn van onze zorg en aandacht. Om de zware rijksmaatregelen op te kunnen vangen en onze gemeenschap draaiende te houden zullen we in Pekela moeten samenwerken en samen zoeken naar creatieve oplossingen. Door over elkaars grenzen heen te kijken (professionals en vrijwilligers), door dichtbij de mensen in onze dorpen en wijken te staan, door elkaar te kennen en elkaar weten te vinden. Door samen de zorg te bieden die nodig is. 6

8 Geef jeugdigen aandacht en ruimte De beide jeugdcentra zijn er voor jonge kinderen en voor jongeren. In de jeugdcentra ontmoeten jeugdigen elkaar, kunnen ze hun vrije tijd op eigen wijze invullen en worden ze gestimuleerd zichzelf te ontdekken en te ontwikkelen. Meer uitdagende natuurlijke speelplekken, vooral in de woonwijken achter het lint. Behoud en versterken van activiteiten voor jeugdigen en het Centrum voor Jeugd en Gezin, zodat minder jeugdigen een beroep hoeven te doen op de specialistische jeugdzorg. Verminderen risico op het gebruik van alcohol en drugs door weerbaarheid, zelfvertrouwen en eigenwaarde van de Pekelder jeugd te versterken. Zorg en welzijn verbinden Alle nodige zorg dichtbij mensen organiseren, met één contactpersoon over de vloer die het gezin, het kind of de oudere, kent en ondersteunt. En de buurt en anderen tijdig en tijdelijk inschakelt indien nodig. Versterken samenwerking met huisartsen, zorginstellingen, de werkvoorzieningschappen, onderwijs en de welzijnsinstelling. Misbruik van het persoonsgebonden budget terugdringen. In de zorg voor ouderen meer accent leggen op het verminderen van eenzaamheid, het bevorderen van contacten en welbevinden. Het project Samen Oud contineren in Oude Pekela en uitbreiden naar Nieuwe Pekela. Behoud en versterken ondersteuning van mantelzorgers. In gesprek met gebruikers van onder andere de WMO voorzieningen de kwaliteit ervan verbeteren. 7

9 Financiële zorgen aanpakken Minimabeleid en armoedepact handhaven en verbeteren. Stichting Leergeld blijven steunen. Voedselbank en Arme Kant van Pekela ondersteunen. Mensen ondersteunen bij budgettering via één contactpersoon. Nieuwkomers zijn welkom De ontmoeting en contacten tussen de inwoners van het asielzoekerscentrum, de vluchtelingen die in ons dorp wonen en de Pekelders bevorderen bijvoorbeeld via activiteiten als: samen eten, wandelen, muziek maken, enzovoorts. Stimuleren van vrijwilligerswerk voor asielzoekers in ons dorp. Dieren krijgen verzorging en aandacht De nota dierenwelzijn uitvoeren met plannen als: korting op sterilisatie van katten voor minima, meer schuilstallen voor hobbydieren, voedselbank voor dieren van minima, diervriendelijk maaibeleid, meldpunt voor speciale plekken waar vogels zich bevinden, gastgezinnen voor tijdelijke dierenopvang als mensen ziek zijn en niet in staat zijn voor hun dier te zorgen. In samenhang huiselijk geweld en geweld ten aanzien van dieren tegengaan. 8

10 3. Elk talent is waardevol In onze samenleving voert de middenmaat vaak de boventoon. De standaard is tot norm verheven waaraan mensen en kinderen gemeten worden. In het onderwijs worden vaardigheden als taal en rekenen hoog gewaardeerd en via de Cito-toetsen gemeten. Iemand die niet voldoet aan de middenmaat valt buiten de boot, is lastig en heeft een achterstand of probleem. Dit veroorzaakt vaak al jong, een gevoel van onzekerheid, minderwaardigheid en niet gezien worden. Bovendien wordt de totale ontwikkelingsbehoefte van kinderen tekort gedaan en vele andere talenten en kwaliteiten onvoldoende gestimuleerd. GroenLinks Pekela kiest daarom voor een positief jeugdbeleid, voor het waarderen en stimuleren van alle talenten en kwaliteiten van kinderen en jongeren. Niemand past in een gemiddelde norm of statistiek. Elk mens is ergens goed in en vindt iets meer dan leuk. Ieder mens heeft zijn eigen kwaliteit en talent. GroenLinks wil aansluiten bij de ontwikkelingsmogelijkheden en behoeften van kinderen. Dit vraagt een breed aanbod van mogelijkheden en een prikkelrijke leeromgeving op school en buiten school. Naast cognitieve vaardigheden, zijn motorische, creatieve, ambachtelijke en sociaalemotionele vaardigheden van even zwaar belang. Muziek, cultuur, sport, techniek: in school, na school en in de vrije tijd, zodat onze kinderen opgroeien tot zelfbewuste mensen met eigenwaarde. 9

11 Ruimte voor talent in, na en buiten school Doorgaan met het invoeren en verspreiden van een positief jeugdbeleid. Inzetten op het behouden van het peuterspeelzaalwerk, met twee leidsters en drie dagdelen voor alle peuters. Bredere talenten stimulering in het basisonderwijs via projecten als: Muzikaal Pekela, de gezondheidsweek, cultuur, de bibliotheek, enz. Stimuleren van projecten techniek en handige handjes in het basisonderwijs. In het voortgezet onderwijs en MBO praktijkgericht leren versterken. Met de handen leren, meester-gezel samenwerking ontwikkelen en via leerwerkplekken oefenen in de praktijk. Het Dollardcollege koesteren in onze gemeente. Behoud van de combifunctionarissen met activiteiten op het terrein van sport, beweging, cultuur en gezondheid. Betaalbare en toegankelijke vrije tijdsbesteding voor kinderen. 10

12 4. We hebben de natuur nodig De Pekelders zijn steeds meer doordrongen van het feit dat schone energie betaalbare energie is en energiebesparing geld oplevert. Steeds meer zonnepanelen verschijnen op onze daken. Bijna geen huis wordt meer gebouwd zonder isolatie. Daardoor dalen de woonlasten en daalt de CO2 uitstoot. GroenLinks is hier blij mee. De aarde gaat ons aan het hart. Met de smeltende ijskappen, de toenemende risico s op overstromingen, met het kappen van de oerwouden en het vervuilen van de lucht, maken we de aarde steeds meer onleefbaar voor mensen, dieren en planten. Terwijl we om te leven de natuur nodig hebben. Alle bomen en planten zorgen voor zuurstof om in te ademen en breken de voor ons giftige stof CO2 af. Afval is tegenwoordig geen afval meer, maar een grondstof voor iets nieuws. Nog steeds wordt er echter veel herbruikbaar afval bij het restafval gegooid. De multinationale afvalverwerkers zijn er blij mee, zij verdienen aan elke ton afval in de grijze container. GroenLinks vindt het de hoogste tijd dat wij als Pekelder gemeenschap gaan verdienen aan ons afval, als grondstof voor iets nieuws. Aan bijvoorbeeld oud papier en snoeihout verdienen we al. Dit willen wij gaan uitbreiden naar meerdere afvalstromen, door beter te scheiden aan de bron en op het brengstation. In het milieubeleidsplan staan nog vele andere plannen en wensen die door inwoners zijn genoemd op een tweetal bewonersavonden. Veel van deze plannen wil GroenLinks de komende jaren gaan uitvoeren, samen met anderen, zodat Pekela groeit naar een energieneutrale gemeente. Energie: Bevorderen energiebesparing bij particulieren samen met bedrijven via onder andere het project Slim Wonen. De ontwikkeling van nieuwe energiebronnen en het zelf opwekken van energie stimuleren. Energiebesparing in openbare gebouwen bevorderen. 11

13 Afval: Optimaliseren afvalscheiding aan de bron en op het brengstation. Verminderen zwerfvuil en landelijke zwerfvuilacties breed inzetten in de hele gemeente. Lagere tarieven afvalstoffenheffing realiseren door betere bronscheiding en hergebruik. Doorgaan met het composteren van GFT. Groen: Meer natuurlijk groen realiseren, met o.a. meer variatie in beplanting, struiken en bloemen en de aanleg van natuurlijke oevers. Meer natuurlijk en diervriendelijk groen beheer en onderhoud. Vergroening van bedrijventerreinen stimuleren, onder andere met aanleg groen rondom industrie, groene daken en groene muren. Een Pekelder klimaatbos inrichten. Handhaven huidige kapbeleid en voor elke noodzakelijk te kappen boom twee nieuwe bomen poten op eigen terrein of in het nieuw in te richten Pekelder klimaatbos. 12

14 5. In Pekela willen we wonen, werken en recreëren Meer werkgelegenheid is met stip het belangrijkste vraagstuk in ons gebied, al sinds de jaren 70. Er zijn te weinig arbeidsplaatsen voor de beroepsbevolking. Ook voor jongeren is er te weinig perspectief op een betaalde baan passend bij hun kwaliteiten. Voor GroenLinks Pekela is het versterken van onze lokale en regionale economie daarom een belangrijk aandachtspunt. Werken en actief zijn in de samenleving is goed voor ieders eigenwaarde. Geen mens wil aan de kant staan. Ieder mens wil gezien en gehoord worden en dus meedoen. Voor de één is dat een baan, voor de ander zinvol vrijwilligerswerk, voor weer een ander is dat een leuke dagbesteding. Daarom is het van belang dat naast werk ook onze sociale voorzieningen op de been gehouden worden. Er moeten mogelijkheden zijn en blijven voor een nuttige en zinvolle dagbesteding. Niet iedereen kan namelijk meedoen in de hectische en veeleisende omgeving van de arbeidsmarkt. Ook mensen met een beperking kunnen iets en willen graag gelijkwaardig bijdragen aan de maatschappij. Pekela is een prachtig dorp om te wonen. Het lint met een slingerende Pekelder diep, met prachtige huizen langs de waterkant van o.a. architect Kruijer, met een diversiteit aan woonwijken, en de natuur en Veenkoloniaal landschap in onze achtertuin. We mogen er zijn en ons laten zien. Groenlinks wil daarom sterk inzetten op het tonen van een mooi en positief Pekela waar het fijn wonen, werken en recreëren is. 13

15 Aantrekkelijk wonen Verbeteren van de woonomgeving in alle woonwijken. Stimuleren woningverbetering van particulieren en sociale woningbouw onder andere door energiebesparende maatregelen. Uitvoering geven aan het woonlastenakkoord samen met Acantus en de huurdersorganisatie (BOP), bijvoorbeeld door woningruil mogelijk te maken op eenvoudige wijze. Economisch bruisend De samenwerking met en tussen bestaande bedrijven behouden en versterken. Ontwikkelen van mogelijkheden voor bio-economie, samen met de landbouw, de kartonindustrie, de vezelhennepbedrijven en de universiteit van Wageningen. Huidige rest(afval)stromen uit de landbouw en industrie worden daarbij hergebruikt voor andere, nieuwe toepassingen. In gesprek met nieuwe, kleine en huidige ondernemers het huidige ondernemersklimaat verbeteren. Bij nieuwe aanbestedingen eerst samenwerken met onze lokale bedrijven. Bij nieuwe aanbestedingen leerwerkplekken en meester-gezel plekken voor jongeren opnemen. Met gemeentes in de regio en over de grens samenwerken voor het scheppen van nieuwe werkgelegenheid. Het werkvoorzieningschap Synergon wordt een leerwerkbedrijf met onder andere leerplekken voor jongeren en mensen met een arbeidsbeperking. De ontwikkeling van coöperaties van inwoners, ondernemers en ZZP-ers ondersteunen en stimuleren. 14

16 Pekela op de kaart Het toeristisch en recreatief karakter van Pekela samen met ondernemers en inwoners versterken. Denk aan bijvoorbeeld een betere bewegwijzering, aanlegplekken voor kano s, theetuinontwikkeling, verkoop van producten langs het lint, de Pekelder kartonhistorie als industrieel erfgoed, enz. De rijkdom van de Pekelder architectuur promoten via architectuurroutes langs het Pekelder diep. Wandelroutes door het Veenkoloniaal landschap realiseren met de landbouwbedrijven en organisaties. Meer en betere verbindingen leggen tussen het Veenkoloniaal landschap en het Westerwoldse landschap. Keus in vrije tijdsbesteding Het rijke verenigingsleven op het gebied van sport, muziek, toneel, zang, welzijn en schilderkunst blijvend behouden en stimuleren. Behoud van de drie dorpshuizen en 2 bibliotheken. 15

17 6. De middelen en toekomst van onze gemeente De bezuinigingen van de rijksoverheid die op ons afkomen zijn enorm en gaan de draagkracht van de portemonnee van onze gemeente te boven. Alleen al de korting op het werkvoorzieningschap bedraagt meer dan een miljoen. Daar bovenop komen de bezuinigingen in de AWBZ en de jeugdzorg. Bovendien hebben we de afgelopen jaren al fors moeten bezuinigingen op onze voorzieningen. Hoe gaan we dan toch onze keuzes financieren? GroenLinks Pekela wil geen afbraak van onze gemeenschap en onze voorzieningen. Wij willen niet alles afwentelen op onze vrijwilligers. We gaan kleine subsidies aan verenigingen en vrijwilligersorganisaties niet schrappen. Wat dan wel? Creatief met geld De totale gemeentelijke begroting financieel doorlichten en actualiseren. Bezuinigen op bureaucratie in de ambtelijke organisatie en minder ambtelijk personeel. Creatieve en onverwachte oplossingen zoeken. Met weinig geld kan veel gedaan worden. Door samenwerken kan geld bespaard worden. Door meer gebruik te maken van extern geld bijvoorbeeld via de EDR en diverse fondsen. Door wensen en plannen stap voor stap in de tijd realiseren. Als het de gemeente door bezuinigingen financieel onmogelijk wordt gemaakt haar beleid uit te voeren, dan zal GroenLinks een aanvraag voor artikel 12 gemeente niet uit de weg gaan. De toekomst van onze gemeente GroenLinks Pekela was en is tegen herindeling van Pekela. Graag hadden wij wel de mening van de Pekelder bevolking hierover gepeild, voordat er definitieve keuzes gemaakt werden. Vanaf het begin van de discussie hebben we dan ook gepleit voor het houden van een raadpleging. De gemeenteraad was hierover echter te verdeeld. 16

18 Ondertussen lijkt de keus voor herindeling een feit te zijn. De provincie en omringende gemeentes kiezen voor zeer grote onoverzichtelijke regionale gemeentes. GroenLinks Pekela betreurt dit. Wij zijn voor lokale democratie, voor controle op onze bestuurders en politici, voor benaderbare en toegankelijke bestuurders en voor overzichtelijke gemeentes waar de bestuurders niet op afstand staan, maar de lokale gemeenschap nog kennen. Herindeling lijkt echter onvermijdelijk geworden. Daarom zal GroenLinks Pekela zich in de aanloop naar de herindeling haar best doen voor: Stevig neerzetten van onze drie dorpen en zorgen dat de voorzieningen op peil zijn. Behouden van (toegankelijke en betaalbare) voorzieningen en nabije dienstverlening. Regelen van de lokale democratie in bijvoorbeeld gekozen dorpsraden. De invloed en controle van inwoners op de gekozen bestuurders in de nieuwe regiogemeente goed regelen. Dichtbij besturen vast houden: Regelen dat gekozen bestuurders de vele dorpen kennen in de nieuwe regiogemeente. Bureaucratie en ambtelijke macht zo veel mogelijk voorkomen. 17

19 7. Waarom een stem op GroenLinks telt Dankzij de steun van veel kiezers in Pekela heeft GroenLinks Pekela de afgelopen 4 jaar mee gedaan aan het college in Pekela, met Anneke Duit als onze wethouder. Ondanks de forse bezuiniging in de afgelopen 4 jaren van bijna 2 miljoen, hebben we veel kunnen behouden en realiseren, samen met onze partners in het college en de raad. In overleg met de inwoners en organisaties in Pekela zijn nieuwe ontwikkelingen in gang gezet of uitgebreid. Onze inzet en steun voor een solidair en sociaal Pekela heeft zijn vruchten afgeworpen o Een ruimhartig armoedebeleid is behouden en verbeterd. o Financiële steun voor de Arme kant van Pekela en voedselbank. o De WMO en andere zorgvoorzieningen zijn in stand gebleven. o Welzijnsvoorzieningen zijn in alle drie de dorpskernen behouden. o De bibliotheek in Nieuwe Pekela is gebleven. Onze inzet om talenten van kinderen alle ruimte te geven heeft resultaat o Er staan sterke peuterspeelzalen met drie dagdelen en twee leidsters. o De weerbaarheidstrainingen zijn een succes op de basisscholen. o Een positief jeugdbeleid met het Centrum voor Jeugd en Gezin en een eigen plaats voor jongeren in een nieuw jeugd en jongerencentrum in Nieuwe Pekela. o Aandacht voor vroegtijdige schoolverlaters. Onze inzet voor een groen en duurzaam Pekela werkt o Het milieubeleidsplan is samen met de actieve inwoners tot stand gekomen. o Nieuwe duurzaamheidsinitiatieven vanuit de bevolking zijn daaruit voortgekomen. o Het verbeteren van de afvalscheiding staat op de agenda. o Er zijn regelmatig zwerfvuilacties samen met kinderen. o Het project Slim Wonen brengt bedrijven en particulieren bij elkaar. 18

20 o Schone energie met 80 zonnepanelen op het gemeentehuis en een elektrisch aansluitpunt voor elektrische auto s. o De aanschaf van groene auto s in het gemeentelijk wagenpark is in voorbereiding. o Voor het eerst wordt door de nota Dierenwelzijn het welzijn van dieren op de agenda gezet. Onze inzet voor het meer benutten van de kennis en kunde onder de inwoners van Pekela werkt aanstekelijk o Een milieubeleidsplan dat interactief tot stand is gekomen. o Er is een budget voor bewonersinitiatieven. o Er zijn diverse activiteiten waarbij inwoners van het AZC en Pekelders elkaar ontmoeten. o Veel verenigingen doen mee aan NL Doet. o Een actieve inbreng van de seniorenraad in de ontwikkeling van de WMO en zorg. o Jaarlijks is er nu een vrijwilligers bedankdag. o Via de combifunctionarissen worden veel activiteiten georganiseerd op het terrein van sport, cultuur en gezondheid. o Diverse culturele projecten komen van de grond door o.a. financiële steun van de gemeente. Deelname aan het college loont! GroenLinks kiest ook voor de periode voor collegedeelname, omdat we dan de meeste kans hebben om vele zaken uit dit nieuwe verkiezingsprogramma te realiseren. Daarvoor hebben we uw stem nodig! Uw stem telt! 19

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen!

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen! PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma 2014-2018 Gewoon doen! 1 De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten Solidair, samen en een stimulerende (ondersteunende) overheid De PvdA werkt aan een solidaire

Nadere informatie

Kernwoorden programma Aalburg. ChristenUnie Aalburg

Kernwoorden programma Aalburg. ChristenUnie Aalburg Kernwoorden programma Aalburg ChristenUnie Aalburg 2014-2018 Hier vind u het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie in Aalburg in een notendop. De hoofdlijnen waar we de komende 4 jaar voor willen gaan.

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Voor individuele vrijheid Voor sociale rechtvaardigheid Voor maatschappelijke verantwoordelijkheid SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Rotterdam is van oudsher een havenstad, een

Nadere informatie

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma 2014-2018 Algemeen: De Partij van de Arbeid in de Noord-Bevelandse samenleving De leidende gedachte voor de PvdA is een mensvriendelijke samenleving,

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren in eenvoudige taal Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Utrecht

Verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren in eenvoudige taal Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Utrecht Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren in eenvoudige taal Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Utrecht 1 Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma van de Partij voor de

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting TOEKOMSTVISIE het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting Als je plannen maakt voor een vakantie, dan kies je eerst een bestemming. Gran Canaria of Schiermonnikoog, Amsterdam of Barcelona,

Nadere informatie

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA!

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE 2014-2018 HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal Het kan anders Ons land verandert snel. Niet alleen kennen we op dit moment in Nederland financieel

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

Wmo-Menukaart. Mede mogelijk gemaakt door:

Wmo-Menukaart. Mede mogelijk gemaakt door: Wmo-Menukaart Mede mogelijk gemaakt door: Keuzemenu, onze specialiteit Onder het motto Ieder z n kracht wil Abrona werken aan een sterke samenleving, die mensen ondersteunt die het echt nodig hebben. Daardoor

Nadere informatie

Lokale paragraaf gezondheidsnota

Lokale paragraaf gezondheidsnota Lokale paragraaf gezondheidsnota Aanleiding: Gemeenten hebben de wettelijke taak om de gezondheid van hun burgers te beschermen en te bevorderen. Deze taak staat beschreven in de Wet Publieke Gezondheid.

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2 Tegenbegroting 2015 Inleiding Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de sociaal-democratie. In deze tegenbegroting 2015 vertaalt de PvdA Utrecht deze

Nadere informatie

Dit zijn onze keuzes voor een verantwoord financieel beleid:

Dit zijn onze keuzes voor een verantwoord financieel beleid: Algemeen Het CDA baseert zijn politiek op vier pijlers: Gerechtigheid, Gespreide Verantwoordelijkheid, Solidariteit en Rentmeesterschap. Grote woorden, die tegelijk concrete handvatten bieden voor de alledaagse

Nadere informatie

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota 2 Samenvatting van de concept kadernota - Heel het Kind Heel het Kind Op 18 februari 2014 heeft de Eerste Kamer de nieuwe Jeugdwet aangenomen. Daarmee

Nadere informatie

Presentatie d.d. 23/4/2013 Huis van de Buurt Huis van.

Presentatie d.d. 23/4/2013 Huis van de Buurt Huis van. Presentatie d.d. 23/4/2013 Huis van de Buurt Huis van. Logo Huis van de Buurt Caroline van Gessel, coördinator Huis van de Buurt St. Zorgcentra de Betuwe Stel U wordt nu geboren, hoe zou u de zorg en welzijn

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Bijeenkomst voor burgers van de gemeente Smallingerland

Bijeenkomst voor burgers van de gemeente Smallingerland Bijeenkomst voor burgers van de gemeente Smallingerland Programma 1. Opening en kennismaken 2. Inleiding door wethouder E. Berenst 3. De ambities voor 2012-2015 in vogelvlucht 4. Stellingen debat 1 5.

Nadere informatie

We staan voor fundamentele keuzes bij deze verkiezingen. Kiezen we ervoor om de kloof

We staan voor fundamentele keuzes bij deze verkiezingen. Kiezen we ervoor om de kloof stem voor verandering Het verkiezingsprogramma in 5 minuten We staan voor fundamentele keuzes bij deze verkiezingen. Kiezen we ervoor om de kloof tussen arm en rijk te vergroten? Of kiezen we ervoor om

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

9 WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning

9 WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning Over de auteur: Wicher Pattje Wicher Pattje is oud-wethouder van de gemeente Groningen en beleidsadviseur in de sociale sector, gericht op overheden en non-profit instellingen. Voor meer informatie: www.conjunct.nl.

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening DE VRAGEN VOOR HET BURGERBEGROTINSGFORUM OP 30 OKTOBER 2010 Groep 1: Leefbaarheid A. Zaal: Loungezaal. Gespreksleider: Jan Finkenflügel. 1 Het idee in de begroting is dat een goed voorzieningenniveau van

Nadere informatie

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. "Alles van waarde is weerloos"

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. Alles van waarde is weerloos Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018 Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard "Alles van waarde is weerloos" Lucebert Dat moet dus beschermd worden 1 December 2013 Inhoud 1. Maatschappelijke

Nadere informatie

De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen

De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen Inhoudsopgave Titel beleidsnota onder titel (optioneel) De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen Stap voor stap op weg naar een nieuwe samenleving 1 Stap voor stap naar een nieuwe

Nadere informatie

KADERNOTA Venlo als Übergang in einem intelligenten. Grenzregion

KADERNOTA Venlo als Übergang in einem intelligenten. Grenzregion KADERNOTA 2017 Venlo als Übergang in einem intelligenten Grenzregion 1 Inleiding We bespreken een Kadernota die anders is dan we gewend zijn. Je vraagt je dan af waarom is dat zo? Zij de financiële resultaten

Nadere informatie

Samen voor jouw Toekomst!

Samen voor jouw Toekomst! Verkiezingsprogramma SGP Zederik 2014 2018 Jongeren editie Samen voor jouw Toekomst! Een principiële keus, voor nu en later V e r k i e z i n g s p r o g r a m m a S G P Z e d e r i k 2 0 1 4 2018 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Voor individuele vrijheid Voor sociale rechtvaardigheid Voor maatschappelijke verantwoordelijkheid OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Rotterdam is van oudsher een havenstad, een werkstad waar mensen van vele

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Kansrijk Sliedrecht

Verkiezingsprogramma Kansrijk Sliedrecht Verkiezingsprogramma Kansrijk Sliedrecht Sliedrecht is een dorp vol met kansen. Althans zo zien wij dat als CDA. Er zijn binnen Sliedrecht volop mogelijkheden om dingen (nog) beter te doen, anders te doen

Nadere informatie

Daarvoor gaat u naar Minters

Daarvoor gaat u naar Minters Opvoeden & Opgroeien Eigen functioneren & Relaties Een leefbare buurt Daarvoor gaat u naar Minters U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En u gaat voor goede raad of praktische

Nadere informatie

Slochteren: niet aan grenzen gebonden. Programma 2014-2018 Gemeenteraadsverkiezingen

Slochteren: niet aan grenzen gebonden. Programma 2014-2018 Gemeenteraadsverkiezingen Slochteren: niet aan grenzen gebonden Programma 2014-2018 Gemeenteraadsverkiezingen Afdeling PvdA Slochteren Slochteren, oktober 2013 Slochteren: niet aan grenzen gebonden Voor u ligt waarschijnlijk het

Nadere informatie

Identiteit van de Koos Meindertsschool

Identiteit van de Koos Meindertsschool Identiteit van de Koos Meindertsschool 1. Identiteit - het karakter van de school Wij zijn een open school waarin een ieder gelijkwaardig is. Wij heten elk kind welkom op de Koos Meindertsschool, ongeacht

Nadere informatie

Veranderingen in het Sociaal Domein

Veranderingen in het Sociaal Domein Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Veranderingen in het Sociaal Domein Themabijeenkomst Ouderen in Leidsche Rijn 13 november 2013 Decentralisaties van Rijk naar Gemeente: AWBZ Jeugdzorg Participatiewet

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017

Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017 Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017 In Zaanstad kan iedereen meedenken én praten over (goede) zorg en ondersteuning. Dit jaar heeft de gemeente haar werkwijze vernieuwd. Om zo beter

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ!

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! 1 NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! WaterlandNatuurlijk, lokaal onderscheidend van de landelijke partijen door onafhankelijke politiek. De inwoners van Waterland zijn heel goed in staat om zelf te kiezen waar

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Vandaag behandelen we de begroting voor 2015. Waarschijnlijk de laatste begroting die we nog op een redelijk acceptabele manier sluitend krijgen.

Vandaag behandelen we de begroting voor 2015. Waarschijnlijk de laatste begroting die we nog op een redelijk acceptabele manier sluitend krijgen. Behandeling Programmabegroting 2015 gemeente Almelo (d.d.13 november 20-14) Voorzitter Vandaag behandelen we de begroting voor 2015. Waarschijnlijk de laatste begroting die we nog op een redelijk acceptabele

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

LEEF. Geachte, Deze visie zal de komende 4 jaar het uitgangspunt zijn voor de PvdA bij de besluitvorming in de gemeenteraad.

LEEF. Geachte, Deze visie zal de komende 4 jaar het uitgangspunt zijn voor de PvdA bij de besluitvorming in de gemeenteraad. Geachte, In het weekend van 8 en 9 maart gaat de PvdA Bergeijk huis aan huis een kleurrijke brochure verspreiden. In deze brochure staat onze visie voor de komende jaren voor Bergeijk: Een visie met een

Nadere informatie

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo, 5 november 2010 Begroting 2011-2014 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo moet bezuinigen. Bezuinigen betekent dat de gemeenteraad vandaag besluit te stoppen met wat we gisteren

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen

De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen Stap voor stap op weg naar een nieuwe samenleving 1 Gemeenten krijgen de komende jaren steeds meer taken in de ondersteuning van inwoners

Nadere informatie

dialooghouding We stellen u onze visie even voor.

dialooghouding We stellen u onze visie even voor. schoolvisie Als katholieke basisschool willen we zorg dragen voor de opvoeding van elk kind. We zien onze school als een huis met een tuin waarin we de basis leggen voor de toekomst, om later met de beste

Nadere informatie

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000).

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000). Begroting 2015-2018 Begroting 2015-2018 11-11-2014 voor ons ligt de begroting 2014 2018. Voor de PvdA zijn de mensen belangrijk. Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt die nu buiten spel staan, maar

Nadere informatie

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken!

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken! Haarlemmermeer, 2 april 2013 Deze tijd vraagt om een nieuwe manier van denken met een duidelijke visie om de problemen aan te pakken. Ons motto; Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma. Oldambt Aktief

Verkiezingsprogramma. Oldambt Aktief Verkiezingsprogramma Oldambt Aktief 2014 Voor u ligt het verkiezingsprogramma van Oldambt Aktief. Met dit verkiezingsprogramma willen wij proberen om een plek in de gemeenteraad van Oldambt te krijgen

Nadere informatie

Workshop decentralisaties sociaal domein. 30 september 2013

Workshop decentralisaties sociaal domein. 30 september 2013 Workshop decentralisaties sociaal domein 30 september 2013 Inhoud Stimulansz Even voorstellen De 3 decentralisaties Wat kan de meerwaarde van sport zijn? Aan de slag met het kaartspel Stimulansz We zijn

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

Voorzitter, leden van de raad, college, inwoners van onze stad en dorpen,

Voorzitter, leden van de raad, college, inwoners van onze stad en dorpen, Voorzitter, leden van de raad, college, inwoners van onze stad en dorpen, Ik begin met een citaat. Een citaat van Charles de Gaulle. Hij zei ooit: Regeren is kiezen tussen nadelen. En hoe waar lijkt dit

Nadere informatie

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur Geachte lezer, Fijn dat u even tijd neemt om kortweg kennis te maken met het beleid van stichting Welcom. Door het beleid voor de komende vier jaren te omschrijven, laat Welcom zien wat ze in de samenleving

Nadere informatie

Iedereen doet mee Dorpen en wijken leefbaar Vrijwilligers aan zet Geluk is

Iedereen doet mee Dorpen en wijken leefbaar Vrijwilligers aan zet Geluk is Iedereen doet mee Dorpen en wijken leefbaar Vrijwilligers aan zet Welzijnsdiensten in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel Welzijn MensenWerk ondersteunt groepen bewoners en organiseert activiteiten

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus 2017

Producten- en Dienstencatalogus 2017 Producten- en Dienstencatalogus 2017 Voor thuiswonenden December 2016 Inhoud Voorwoord blz. 3 Thuiszorg blz. 5 Huishoudelijke zorg blz. 6 Dagbesteding blz. 7 Behandeling blz. 8 Maaltijd aan huis blz. 9

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma VVD, gemeenteraadsverkiezingen Grootegast De VVD is een liberale partij verankerd op sterke pijlers, dat betekent :

Verkiezingsprogramma VVD, gemeenteraadsverkiezingen Grootegast De VVD is een liberale partij verankerd op sterke pijlers, dat betekent : Verkiezingsprogramma VVD, gemeenteraadsverkiezingen Grootegast 2010-2014 De VVD is een liberale partij verankerd op sterke pijlers, dat betekent : Vrijheid ; De vrijheid hebben zichzelf te zijn in geestelijk,

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

Verandering is dichterbij dan je denkt

Verandering is dichterbij dan je denkt Verandering is dichterbij dan je denkt Tegenbegroting 2016 Verandering is dichterbij dan je denkt Soms slaat verbazing om in boosheid. Het overkomt me niet vaak, maar de afgelopen maanden kreeg het kabinet

Nadere informatie

Met deze verkiezingseditie informeren wij u over onze motivatie, rode draad en ons verkiezingsprogramma en stellen wij u onze 19 kandidaten voor.

Met deze verkiezingseditie informeren wij u over onze motivatie, rode draad en ons verkiezingsprogramma en stellen wij u onze 19 kandidaten voor. Met deze verkiezingseditie informeren wij u over onze motivatie, rode draad en ons verkiezingsprogramma en stellen wij u onze 19 kandidaten voor. Gemeente Belangen Korendijk Gemeente Belangen Korendijk

Nadere informatie

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid'

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' 'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' Voor Mekaar is de titel van het Rotterdamse actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid (december 2014). Het volledige

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen 2014 - Enkhuizen Hieronder vind je het SP-verkiezingsprogramma voor gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Enkhuizen

Nadere informatie

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s!

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! De drie D s Drie transities in het sociale domein:

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Leefbare en vitale dorpen in Berkelland 5 Doelenboom Wat speelt er? 6 Bewust worden? Veranderingen in Berkelland en de regio Achterhoek door de krimp lijken

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Met elkaar, voor elkaar!

Met elkaar, voor elkaar! Beste lezer, De gemeenteraadsverkiezingen van 2014 vinden plaats in een onzekere tijd, de economische groei is even voorbij. Net als u delen wij de zorgen die dit met zich meebrengt. Want hoe zit het in

Nadere informatie

Stadskanaal Noord Projectenagenda

Stadskanaal Noord Projectenagenda Stadskanaal Noord Projectenagenda 2016-2017 Projectenagenda Stadskanaal Noord Dit stuk beschrijft de visie vanuit de gemeente Stadskanaal en de projecten van Stadskanaal Noord in 2016 en 2017. De projectenagenda

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2014 2018 Inhoudsopgave Algemeen... 2 Visie... 2 Missie... 2 Doelen van de vereniging... 2 Inhoudelijke thema s... 3 Samen sociaal... 3 Decentralisaties... 3 Wet maatschappelijke ondersteuning...

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

naar een nieuw Wmo-beleidsplan

naar een nieuw Wmo-beleidsplan naar een nieuw Wmo-beleidsplan gemeente Cranendonck extra Commissievergadering 26 april 2011 Ruud Vos Naar een nieuw Wmo-beleidsplan voor Cranendonck trends en ontwikkelingen bestuursakkoord Rijk en VNG

Nadere informatie

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO Wat is de naam van uw partij? PvdA Hillegom Wie is uw lijsttrekker? Annemieke van Dijk en Fred van Loenen Wie is uw wethouderskandidaat? De PvdA heeft in Hillegom

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter!

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter! Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018 Meppel verdient Beter! Vastgesteld op de ledenvergadering van 25 november 2013 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Wendy Hermans Monique Speelman Karin Stevens Inhoudsopgave 1 Meedoen in Alblasserdam... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Ontwikkelingen... 3 1.3

Nadere informatie

Samenvatting Notitie Vrijwillige Inzet met Toekomst

Samenvatting Notitie Vrijwillige Inzet met Toekomst Samenvatting Notitie Vrijwillige Inzet met Toekomst Werkgroep Vrijwilige Inzet met Toekomst, 28 september 2015 Aanleiding In Nieuwegein zetten vele inwoners zich vrijwillig in. Dit is goud waard! Het eigen

Nadere informatie

Eenzaamheid onder ouderen

Eenzaamheid onder ouderen Eenzaamheid onder ouderen Een inventarisatie van de stand van zaken en van een mogelijke aanpak in Ede (versie 31 oktober 2011) Op 3 februari 2011 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over eenzaamheid

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de Partij van de Arbeid. Wij staan voor een spreiding van kennis, macht

Nadere informatie

Voorzitter 1. Zorg voor iedereen

Voorzitter 1. Zorg voor iedereen Voorzitter, Wat de ChristenUnie betreft maken we deze Algemene Beschouwingen zo concreet mogelijk. Ik begin daarom meteen met een belangrijke conclusie: met het voorliggende collegewerkprogramma en de

Nadere informatie

Wmo participatie Meppel (eindrapport)

Wmo participatie Meppel (eindrapport) Workshopsessies Wmo-beleidskompas Norbert Broenink Workshopsessies Wmo-beleidskompas Amsterdam, 1 november 2011 Norbert Broenink DSP groep BV Van Diemenstraat 374 1013 CR Amsterdam T: +31 (0)20 625 75

Nadere informatie

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen Op VVD Aalsmeer kun je rekenen De lokale VVD-fractie Aalsmeer/Kudelstaart Verkiezingsprogramma 2018-2022 1 Wat heeft VVD Aalsmeer de afgelopen jaren voor jou bereikt? Vanaf 2010 heeft de gemeenteraadsfractie

Nadere informatie

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg RHENEN IS VAN ONS ALLEMAAL! PROGRAMMA RAADSPERIODE 2014 2018 De PvdA wil dat Rhenen een gemeente is waar - iedereen gelijke kansen heeft - het veilig leven, wonen en werken is - het kwetsbare wordt beschermd

Nadere informatie

Gemeente Beesel en haar inwoners presenteren: Blij in Beesel, vandaag, morgen en overmorgen

Gemeente Beesel en haar inwoners presenteren: Blij in Beesel, vandaag, morgen en overmorgen Gemeente Beesel en haar inwoners presenteren: Blij in Beesel, vandaag, morgen en overmorgen Visie Blij in Beesel, vandaag, morgen en overmorgen Een visie die van u is; die het (toekomst)beeld van inwoners

Nadere informatie

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden INLEIDING: Veel bijeenkomsten bezocht en meegedacht die gaan over de transitie. Inschrijven en verkrijgen van een raamovereenkomst met de 14 Twentse gemeenten De planning voor 2015 maken tot zover de indicatie

Nadere informatie

Kwaliteit van leven Een hulpmiddel bij de voorbereiding van een zorgplan

Kwaliteit van leven Een hulpmiddel bij de voorbereiding van een zorgplan Kwaliteit van leven Een hulpmiddel bij de voorbereiding van een zorgplan De zorg en begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking moet erop gericht zijn dat de persoon een optimale kwaliteit

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ACTIVITEITENSUBSIDIE 2016:

AANVRAAGFORMULIER ACTIVITEITENSUBSIDIE 2016: Puntentotaal vraag 3: (in te vullen door interne subsidiecommissie): AANVRAAGFORMULIER ACTIVITEITENSUBSIDIE 2016: 1. Aanvrager Naam organisatie Postadres Postcode + plaats Bezoekadres Postcode + plaats

Nadere informatie

Ik wil jullie graag laten zien wat Partij Westvoorne belangrijk vindt en waar mensen voor kunnen kiezen. Ik vertel bij elke foto wat het betekent.

Ik wil jullie graag laten zien wat Partij Westvoorne belangrijk vindt en waar mensen voor kunnen kiezen. Ik vertel bij elke foto wat het betekent. Ik wil jullie graag laten zien wat Partij Westvoorne belangrijk vindt en waar mensen voor kunnen kiezen. Ik vertel bij elke foto wat het betekent. 1. Zelfstandig Westvoorne Als heel veel dorpen bij elkaar

Nadere informatie

BUITENSTE BINNEN. Op weg naar een nieuwe werkelijkheid

BUITENSTE BINNEN. Op weg naar een nieuwe werkelijkheid BUITENSTE BINNEN Op weg naar een nieuwe werkelijkheid Aanleiding 1. Visie kabinet hervorming langdurige zorg 2. Transitie AWBZ Wmo-Jeugdwet-Participatiewet: Overheveling taken rijk gemeenten Bezuiniging

Nadere informatie

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans VVD- Best Verkiezingsprogramma 2014-2018 Best in Balans 20 oktober 2013 Best in Balans Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2014-2018 genaamd Best in Balans. Met dit verkiezingsprogramma willen we u laten

Nadere informatie

Dag van de Mantelzorg zet mantelzorgers in 't zonnetje. Empowermentcursus voor vrouwen met vluchtelingstatus

Dag van de Mantelzorg zet mantelzorgers in 't zonnetje. Empowermentcursus voor vrouwen met vluchtelingstatus Nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik dan hier Inhoudsopgave So Solidez verhaalt over betrokken inwoners Positieve beoordeling door HKZ-auditor Dag van de Mantelzorg zet mantelzorgers in 't zonnetje Empowermentcursus

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

en vast dagritme, een rustige omgeving, nuttige werkzaamheden en gezelligheid samen.

en vast dagritme, een rustige omgeving, nuttige werkzaamheden en gezelligheid samen. Zorg Onze opvatting over zorg is steeds in ontwikkeling. Tegenwoordig vinden we het belangrijk dat de zorgcliënten zo goed mogelijk deel kunnen nemen aan de maatschappij en regie hebben over hun eigen

Nadere informatie

Dagbesteding Bijzonder

Dagbesteding Bijzonder Dagbesteding Bijzonder Bijzonder biedt dagbesteding met een kleinschalig karakter. Hierdoor is er veel tijd voor persoonlijke aandacht, en sta je als mens centraal. De cliënt moet zich hier thuis en beschermd

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het sociale domein

Ontwikkelingen in het sociale domein Ontwikkelingen in het sociale domein Wat zijn de gevolgen van de decentralisaties September 2013 Welkom De 3 decentralistatie in het sociale domein AWBZ naar Wmo Participatiewet Jeugdwet De 3 decentralistatie

Nadere informatie

Samenvatting Kinderrechtenmonitor 2012 voor kinderen en jongeren

Samenvatting Kinderrechtenmonitor 2012 voor kinderen en jongeren Samenvatting Kinderrechtenmonitor 2012 voor kinderen en jongeren Het gaat goed met kinderen in Nederland. Uit onderzoeken blijkt dat Nederlandse kinderen in vergelijking met kinderen uit andere rijke landen

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

Geachte college, geachte leden van de raad.

Geachte college, geachte leden van de raad. Beschouwingen Hart voor Urk naar aanleiding van de kadernota 2013. Geachte college, geachte leden van de raad. Dankbaar zijn we dat we hier na een woelig jaar van bezuinigingen, en verkiezingen weer mogen

Nadere informatie

Presentatie voor cliëntenorganisaties

Presentatie voor cliëntenorganisaties Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Presentatie voor cliëntenorganisaties 18 oktober 2013 Ambitie 1. Hulp en zorg anders georganiseerd: dichtbij huis, snel beschikbaar, minder versnipperd 2. Groter beroep

Nadere informatie

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010.

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Deze lokale politieke partij is voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie