Bij de behandeling van punt 5 en 6 is het College van Bestuur aanwezig in de personen van Ep en Jurjen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bij de behandeling van punt 5 en 6 is het College van Bestuur aanwezig in de personen van Ep en Jurjen."

Transcriptie

1 Verslag van de vergadering van de GMR, gehouden op donderdag 29 maart 2012 in het kantoor van het Onderwijsbureau te Balk (vervolg op vergadering van 21 maart 2012). Aanwezig: Gerda (voorz.), Johan (vice-voorz.), Tineke, Thea, Korry, Rients, Sjoerdtje, Joke, Sjoerd, Tonny, Hendrik Jan, José, Ypie, Gerry (notuliste) en van het College van Bestuur: Ep en Jurjen. Met kennisgeving afwezig: Klaas en Geert Bij de behandeling van punt 5 en 6 is het College van Bestuur aanwezig in de personen van Ep en Jurjen. 1. Opening De voorzitster opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. 2. Vaststellen agenda Na punt 4 wordt nog toegevoegd: schoolzwemmen. 3. Ingekomen stukken Er zijn geen ingekomen stukken. 4. Huishoudelijk reglement Dit reglement is via de mail toegestuurd. Het concept was al vastgesteld en dit wordt nu formeel goedgekeurd (ingangsdatum was al aug. 2011). Besluit: huishoudelijk reglement GMR goedgekeurd. Schoolzwemmen De scholen hebben een brief gekregen, waarin aangekondigd wordt dat het schoolzwemmen alleen gaat gelden voor groep 3 en dat het vervoer zelf geregeld moet worden. Verduidelijkt wordt dat de stichting twee verschillende gemeenten in z n werkgebied heeft. De brief heeft betrekking op de scholen in de gemeente Súdwest Fryslân. Het schoolzwemmen wordt daar nog voor 20 uur gesubsidieerd en het vervoer niet meer. Naar voren wordt gebracht dat in Workum getracht wordt ook voor groep 4 zwemles aan te bieden, het zwembad wil dit wel graag. Verder wordt gevraagd of er ook een mogelijkheid bestaat om schoolzwemmen na schooltijd aan te bieden. Dan is dit echter geen verantwoordelijkheid van de school meer. Verder wordt naar voren gebracht dat de schoolleiders een korte termijn gekregen hebben om te reageren en dit is niet door een ieder tijdig gedaan. Daardoor ontstaat het beeld dat de meeste scholen geen voorstander van schoolzwemmen zijn. Besloten wordt het CvB hiernaar te vragen en op de eigen scholen te inventariseren hoe er over deze materie gedacht wordt. Dit punt kan dan in de volgende vergadering van de GMR opnieuw aan de orde worden gesteld. Schoolzwemmen is officieel geen verantwoordelijkheid van de GMR, maar er kan wel advies gegeven worden.

2 Actie/voorbereiding: schoolzwemmen inventariseren en agenderen voor volgende vergadering. Het College van Bestuur, in de personen van Ep en Jurjen, komen de vergadering bijwonen. Mededelingen Deze worden uitgedeeld (toegevoegd aan dit verslag). Zwemmen Hierbij komt naar voren dat er via de schoolleiders met de scholen is gecommuniceerd en niet met de ouders. Deze avond is er een informatie avond en op 10 april inspreekavond. Ep geeft aan dat het schoolzwemmen veel tijd kost, wat ten koste gaat van gewone lestijd. Veel kinderen hebben op jonge leeftijd al diverse diploma s. De gemeente brengt de optie naar voren om 20 uur zwemles aan de ouders te geven (gesubsidieerd of inkomensafhankelijk) en de verantwoordelijkheid zo bij de ouders neer te leggen. De gemeenteraad moet hierover een besluit nemen. In de gemeente Wûnseradiel bestaat wel gesubsidieerde les, maar deze wordt na schooltijd aangeboden. De maatregel om het vervoer naar gymles ook in aantal uren te verminderen is nog een voorstel. In het OMT is besloten dat de schoolleiders namens de ouders op 10 april (gemeente Gaasterlân/Sleat) hun stem kunnen laten horen. Een ieder zal dit meenemen en communiceren met de eigen school. Actie/voorbereiding: materie schoolzwemmen aankaarten op eigen school. 5. Beleidsplan hoogbegaafdheid Nijegaast/plusklas Dit plan staat op de site en is besproken in het OMT. De schoolleiders waren positief. De werkgroep moet nog over bepaalde zaken definitieve afspraken maken, zoals scholing, informatie voor de leerkrachten. Levelwerk is specifiek materiaal voor hoogbegaafde kinderen en het plan ligt voor om deze methode aan te schaffen. Dit wordt gezien als een investering voor de toekomst. De planning is om volgend schooljaar te starten met scholing en signalering en daarna te starten met een plusklas (of mogelijk twee) voor heel Nijegaast. Gedacht wordt daarbij aan plm. 12 leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. Hiervoor zullen twee leerkrachten nodig zijn. Deze worden binnen de eigen stichting gezocht, mensen kunnen hiernaar solliciteren. Bij toerbeurt houdt de één zich bezig met de plusklas en de andere met contacten e.d. (twee keer een dag per week). Het eerste jaar zal dit een investering vragen van plm euro. De RK-scholen van Balk en Workum doen ook mee en delen mee in de kosten (dit wordt vastgelegd). Er is over dit plan gesproken met een groepje ouders die hoogbegaafde kinderen hebben. Er is positief gereageerd en er zijn bruikbare reacties en suggesties gegeven, die meegenomen konden worden. Besluit: de GMR stemt in met het beleidsplan hoogbegaafdheid Nijegaast/plusklas. 6. Passend Onderwijs Notitie van Ep staat op de website. Ter kennisneming c.q. advies. Dit onderwerp is ook besproken in het eerste gedeelte van deze vergadering, gehouden op 21 maart j.l. (zie verslag).

3 Nu komt nog naar voren: Het idee wordt naar voren gebracht of het ook mogelijk is dat bovenschools bepaald wordt wat elke school gaat bieden, zodat iedere specialisatie van zorg binnen de stichting Nijegaast wordt aangeboden en ook hoeveel zorg. Vanuit het individuele profiel per school wordt duidelijk of de gevraagde zorg geboden kan worden of dat dit op een andere school gezocht moet worden. Doorverwijzen van een kind naar het speciaal onderwijs gaat straks geld kosten. Nijegaast verwijst nu al relatief weinig leerlingen door (onder het landelijk percentage). Er wordt ook gevraagd hoe het komt met de opbrengsten van de school in de beoordeling van de Inspectie. Ook dit moet duidelijk in het profiel beschreven staan. Er wordt geconcludeerd dat passend onderwijs zorgvuldig ingericht moet worden op het eigen niveau, binnen de kaders van het ministerie. Dit onderwerp is in voorbereiding, komt weer aan de orde. 7. Aan- en aftredende leden GMR Er zijn aan het eind van dit seizoen vier aftredende leden: Thea, Rients, Geert, Gerda. Gevraagd wordt om een opvolger te zoeken en de nieuwe namen voor de zomervakantie door te geven. Actie: opvolgers zoeken in GMR. 8. Rondvraag en sluiting. Hier komen geen zaken meer naar voren.

4 Vereniging voor Christelijk en Algemeen/Neutraal Bijzonder Basisonderwijs in de gemeenten Gaasterlân-Sleat en Nijefurd Nije Gaast Dubbelstraat 8a 8561 BC Balk Nije Gaast ONDERWERPEN + MEDEDELINGEN GMR 29 maart 2012 MEDEDELINGEN 29 maart Prognoses Nije Gaast en toekomst Nije Gaast Informatie vorige nieuwsbrief: In vergelijking met 2010 is er een daling van 29 leerlingen. Nije Gaast had op de teldatum 1 oktober 1220 leerlingen. Ook de komende jaren daalt het aantal leerlingen: , , , De daling van 29 leerlingen betekent dat er ca minder is om te besteden aan personeel, middelen e.d. De prognoses en de financiën zijn uitgewerkt in een notitie Toekomst van de scholen in Nije Gaast 2 Deze notitie is de onderlegger voor de tweedaagse van schoolleiders op 2 en 3 februari. Deze tweedaagse staat in het teken. Hoe moet Nije Gaast de toekomst in. Wat is (on)mogelijk? Kunnen we doorgaan zoals we nu doen? De conclusies van deze tweedaagse worden als eindconclusie verwerkt in dit rapport en ter advies aangeboden aan het bestuur. Het bestuur gaat vervolgens in overleg met de RvT en de GMR om deze notitie te bespreken en de keuzes uit te leggen. Ook op een volgende ouderavond komt dit aspect centraal te staan. Vanaf 10 april t/m 19 april zijn er 8 ouderavonden en 8 teamvergadering gepland om met ouders en teams de toekomst van Nije Gaast te bespreken. Het bestuur heeft keuzes gemaakt en gaat dit overleggen met ouders en teams. De algemene ouderavonden worden vervolgd met gesprekken op schoolniveau. 2. Inspectiebezoeken De inspectie heeft de scholen in Hemelum, Elahuizen en Sloten bezocht en deze scholen vallen in het basisarrangement. Dit betekent dat alle scholen van Nije Gaast een basisarrangement hebben, maar dat betekent zeker niet dat we op onze lauweren kunnen rusten. Voor enkele scholen geldt een arrangement met waarschuwing (2x onvoldoende eindopbrengsten of andere tekortkomingen) en dat betekent dat er een verbeterplan ligt dat uitgevoerd moet worden om de basiskwaliteit te verbeteren.

5 3. Hoogbegaafdheid De schoolleiders ondersteunen het plan meer aandacht te schenken aan hoogbegaafdheid. Na advies van de GMR (29 maart) worden de plannen uitgevoerd. In gaat het met name om signaleren en compacten/verrijken en de aanschaf van levelwerk, in gaat zo mogelijk de plusklas van start. In maart heeft de werkgroep nog een overleg gehad met 5 ouderparen met een hoogbegafd kind. We hebben veel informatie ontvangen en goede suggesties om op te pakken. 4. Nieuw lid RvT vanuit GMR Dirk Jan van Tuinen is door de GMR voorgesteld om zitting te nemen in de RvT. Op de extra RvT vergadering van 19 mrt is hij benoemd door de andere RvT leden. 5. Nieuwbouw scholen Grovestinshôf mag bouwen in Samen met de Welle (opb) wordt een nieuwe brede school gebouwd op de huidige plaats. It Finster mag hopelijk binnenkort (2014? 2015?) ook bouwen bij de Rolpeal. Samen met de Pipegaal (opb) en misschien Ludgerus (rk) wordt ingezet op een brede school. Voor De Barte is een aanvraag de deur uit voor een extra (vast) lokaal. Voor De Stapstien (NMirdum) wordt getracht om de peuterspeelzaal erin onder te brengen. Er zijn gesprekken geweest met meerdere aanbieders van Opvang en er is een gesprek geweest met de directrice van het bibliotheekwerk in ZW Fryslân. Geen nieuwe ontwikkelingen. 6. Passend onderwijs Er is steeds meer duidelijkheid hoe Passend Onderwijs in Fryslân, in de regio, in Nije Gaast en op schoolniveau moet worden ingericht. Per 1 aug moet alles geregeld zijn. Op schoolniveau moet er een schoolondersteuningsprofiel zijn. September 2012 gaan de scholen hiermee bezig. Voor nadere informatie zie website gmr passend onderwijs. Op Nije gaastniveau ligt er een notitie wat er staat te gebeuren (volgende keer op GMR) 7. Leerlingenquête Deze enquête staat vanaf volgende week open voor alle leerlingen (groep 5-8) in Nije gaast. Eind april volgt de verwerking. Later krijgt de GMR het overzicht. 8. Jaarrekening 2011 en bestuursjaarverslag 2011 De jaarrekening is binnen en deze laat een tekort zien van ruim Kleiner dan verwacht, maar toch nog een fors bedrag. Bestuursjaarverslag staat volgende keer op de agenda.

6 9. Schoolleider Elahuizen Carolien Glastra zit vanaf eind maart voor 50% in de ziektewet en daarom worden haar taken in Elahuizen waargenomen door een interim manager: Linda Waanders. Carolien heeft op dit moment alleen De Stapstien. 10. Zwemmen Súdwest Fryslân schooljaar gemeen vergoedt 20 uur zwemles voor groep 3, maar het vervoer wordt niet meer geregeld en vergoed! Dus alleen nog voor It Finster haalbaar? Gaasterlân-Sleat- Schoolzwemmen Ook het schoolzwemmen staat op de lijst van opties. In Skarsterlân wordt er al geen schoolzwemmen meer aangeboden. De scholen in Gaasterlân-Sleat zijn echter grotendeels voor het afschaffen van het schoolzwemmen. Het gymvervoer naar de gymzalen wordt mogelijk verminderd van 40 naar 26 weken per jaar. In de zomerperiode (1 mei tot 1 oktober) is het dan de bedoeling dat de gymlessen buiten gegeven worden. Dit gebeurt nu al in Lemsterland, maar in Skarsterlân en Gaasterlân-Sleat is dat nog niet het geval.

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur MR Blinkertschool Soort vergadering : MR vergadering 3 Plaats: Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 Tijd: 20.00-22.00 uur Notulist: Jannie Aanwezig: Douwe, Jonathan, Lisanne Saskia, Gerda

Nadere informatie

VERSLAG GMR VERGADERING STICHTING PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS UTRECHT

VERSLAG GMR VERGADERING STICHTING PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS UTRECHT VERSLAG GMR VERGADERING STICHTING PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS UTRECHT Datum 8 juni 2004 Aanwezig Peter Alderliesten (De Meander) Erik Heijs (Kohnstammschool) Harke Hofman (Pr. Margrietschool) Peter Kolmeijer(Pantarijn)

Nadere informatie

Gemeente Ede: mw. L. Kaptein (programmamanager Wmo), dhr. H. ten Dam (hoofd afd. Zorg). dhr. Rust en dhr. Kuijck en mw. Gaasbeek (secretaris)

Gemeente Ede: mw. L. Kaptein (programmamanager Wmo), dhr. H. ten Dam (hoofd afd. Zorg). dhr. Rust en dhr. Kuijck en mw. Gaasbeek (secretaris) Verslag van de vergadering van de adviesraad Wmo 31 oktober 2012 Aanwezig: Adviesraad Wmo: dhr. C. Schellens (voorzitter), mw. Y. van Geel, dhr. P. Schuttel, dhr. J. Hille Ris Lambers, dhr. H. Davidse,

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 18 mei 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha, Ellen en Marielle. Afwezig: --- Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 31 mei 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

Christelijke Basisschool it Finster Fûgelikkers 2 8711 DB Workum

Christelijke Basisschool it Finster Fûgelikkers 2 8711 DB Workum Christelijke Basisschool it Finster Fûgelikkers 2 8711 DB Workum 1 Schoolgids It Finster 2005-2006 INHOUD bladzijde: Voorwoord ---- ---3 Hoofdstuk 1 De school Naam en adres vereniging en de school ----

Nadere informatie

Notulen MR-Vergadering dinsdag 26-05-2015

Notulen MR-Vergadering dinsdag 26-05-2015 Notulen MR-Vergadering dinsdag 26-05-2015 Aanvang: 19.30 uur Locatie: Tweesprong Opening om 19.30 uur. Vaststellen notulen 16 maart 2015 incl. actielijst Geen op- of aanmerkingen. De notulen worden op

Nadere informatie

Agenda overlegvergadering OPR Koers VO

Agenda overlegvergadering OPR Koers VO Agenda overlegvergadering OPR Koers VO Datum : 16 januari 2014 Tijd : 19.00 uur 21.00 uur Plaats : Bureau Koers VO, Marshallweg 17, Rotterdam Zaal : vergaderzaal 1 Agenda 1. Welkom en mededelingen 2. Vaststelling

Nadere informatie

UITNODIGING. AGENDA: ontvangst: 19.30 uur met koffie en thee

UITNODIGING. AGENDA: ontvangst: 19.30 uur met koffie en thee UITNODIGING Voor de zakelijk ouderavond vergadering op dinsdag 12 oktober 2010 Inloop vanaf 19:30uur. Aanvang 20.00 uur Plaats: gymlokaal, OBS de Meent, Glimmen. AGENDA: ontvangst: 19.30 uur met koffie

Nadere informatie

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Locatie; Aanvang; De Driesprong 20.30 uur Leerkrachten MR Aanwezig de Swart (groep 8) Esther de Rooij (groep 1 2B) Myriam Picard (groep 3A) Carla Snijders

Nadere informatie

Jaarverslag. Schooljaar 2011-2012. De Familieschool. Brinnummer 07RL

Jaarverslag. Schooljaar 2011-2012. De Familieschool. Brinnummer 07RL Jaarverslag Schooljaar 2011-2012 De Familieschool Brinnummer 07RL opgesteld door: R. Venneker (directeur) datum en plaats 10 oktober 2012 Heerhugowaard 1 Inhoudsopgave: Inleiding 3 Wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver.

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. Voorwoord Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. De Hofvijver is een basisschool met twee locaties in de wijk Seghwaert. Eén van de locaties staat aan de Velddreef;

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 Inleiding 3 2 Management en organisatie. 5 3 Onderwijs en leren... 8 4 Personeel en organisatie.. 15 5 Onderwijshuisvesting. 21 6 Financieel en materieel beheer 23 7 Korte jaarverslagen

Nadere informatie

Jaarverslag. RKBS St. Jozef De Rijp

Jaarverslag. RKBS St. Jozef De Rijp Jaarverslag RKBS St. Jozef De Rijp Schooljaar 2013-2014 RKBS St. Jozefschool 05DH Kerkstraat 32 1483 BN De Rijp Telefoon: 0299-671889 E-mail: info@stjozef-school.nl Website: www.stjozef-school.nl Jaarverslag

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent de vergadering. Gerard de Jong wordt van harte welkom geheten als nieuw lid van de GMR. We doen een voorstelronde.

1. Opening De voorzitter opent de vergadering. Gerard de Jong wordt van harte welkom geheten als nieuw lid van de GMR. We doen een voorstelronde. VERENIGING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK BASISONDERWIJS LEEUWARDEN EN OMSTREKEN MARG. DE HEERSTRAAT 2, 8921 AK LEEUWARDEN POSTBUS 1090, 8900 CB LEEUWARDEN TEL.: 058-2130350 FAX.: 058-2131681 E-mail : info@pcboleeuwarden.nl

Nadere informatie

Uitnodiging. Secretaris: R. Kroon Tolhuiswierde 32 9791 JK Ten Boer 050-3024718

Uitnodiging. Secretaris: R. Kroon Tolhuiswierde 32 9791 JK Ten Boer 050-3024718 Secretaris: R. Kroon Tolhuiswierde 32 9791 JK Ten Boer 050-3024718 Uitnodiging Tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van de Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs in Ten Boer

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten

5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten Aanwezig Afwezig Directie Locatie Bas ter Weel, Marian Sempel, Marian Pronk, Mathilde Jansen, Nienke Weelink, Ronkje Voogt, Ria van Eede, Peter Messerschmidt, Johan Nekkers, Martin Buitink (aftredende

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2012-2013

Schoolgids Schooljaar 2012-2013 Schoolgids Schooljaar 2012-2013 Adresgegevens: De Schittering Burgemeester Godwaldtstraat 2-4 4927 BB Hooge Zwaluwe Tel.: 0168-482371 email: info@bsdeschittering.nl website: www.bsdeschittering.nl Hooge

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk.

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. Voorzitter Aanwezig mevrouw N. Steenwoerd 18 vertegenwoordigers van de

Nadere informatie

VO Mail 2011, week 8 1

VO Mail 2011, week 8 1 Voortgang Verbeterplan Vrouwenopvang Meegestuurd met de VO mail / week 8 op donderdag 24 februari 2011 A. VO Verbeterplan, Project screening Het rapport over het onderzoek en advies over gebruik van sceeningsinstrumenten

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS DE WIJNGAARD

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS DE WIJNGAARD RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS DE WIJNGAARD School : De Wijngaard Plaats : Barendrecht BRIN-nummer : 00EM Onderzoeksnummer : 108200 Datum schoolbezoek : 25 september 2008 Datum vaststelling

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN. Groningen, 23 mei 2014.

Jaarverslag 2013. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN. Groningen, 23 mei 2014. Jaarverslag 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN Groningen, 23 mei 2014 Pagina 1 van 85 Voorwoord door het College van Bestuur bij het Bestuursverslag Openbaar

Nadere informatie

SIKO JAARVERSLAG IEDER TELT

SIKO JAARVERSLAG IEDER TELT SIKO JAARVERSLAG 2012 IEDER TELT VOORWOORD Van de algemeen directeur Het jaarmotto van SIKO voor 2012 luidde: Ieder telt!. Bij SIKO gaat het altijd om mensen in een lerende organisatie. Mensen, jong en

Nadere informatie

Geïntegreerde communicatie

Geïntegreerde communicatie Colofon AfstudeerprojectterafrondingvandeopleidingCommunicatiemanagementaande HogeschoolUtrecht Onderzoek DavidSleeking,oktober2010 en adviesrapport naar verbetering communicatie het Gewest Gooi en Vechtstreek

Nadere informatie

Catent. Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied

Catent. Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied JAARVERSLAG 2012 1 Catent Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied 2 CATENT EEN LERENDE ORGANISATIE??!! Kijk even goed naar de headlines. De oplettende lezer

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015 Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein Jaarverslag 2014-2015 Lansingerland, mei 2015 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool De Kleine Kapitein

Nadere informatie

Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015

Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Inhoud Woord vooraf... 2 Ieder kind telt... 3 Onderwijs & kwaliteit... 6 Personeel & organisatie... 8 Financiën & huisvesting... 10 Communicatie... 11

Nadere informatie