maak

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "maak

Transcriptie

1 maak<lab Arnhem-west Rapportage open LAB visieontwikkeling wijkvoorzieningen 16 mei 2007

2 Voorwoord Op woensdag 16 mei 2007 namen de medewerkers van de sector Voorzieningen & Projecten, dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, deel aan een studiemiddag. De middag werd in Het Hoofdkwartier te Arnhem georganiseerd en voorbereid door maak<architectuur als LAB. In het maak<lab worden creatieve technieken ingezet om maximale synergie en onverwachte resultaten te bereiken. Doelstelling van dit LAB was drieledig: 1. teambuilding voor de afdelingsmedewerkers; 2. aanzet tot een toekomstvisie voor de infrastructuur van maatschappelijke voorzieningen in Arnhem-West; 3. interne opleiding door kennis te nemen van en aan de slag te gaan met creatieve technieken rondom het bovenstaande onderwerp en de onderstaande vraag. Centrale inhoudelijke vraag was: hoe positioneert zich het onderwijs (ruimtelijk en sociaal) in Arnhem-West in de wijken, op korte en lange termijn, en welke (strategische) allianties gaan ze aan? Deze vraag past binnen het algemenere kader van een omkering van de scheiding van functies naar het samenbrengen van functies in de wijken, in dit geval de koppeling van scholing aan de buitenschoolse omgeving. In de Arnhemse situatie past de vraagstelling in een verandering in het concept van de brede school, vanuit de versterkte aandacht voor de nietachterstandswijken Heijenoord / Lombok, Alteveer / Cranevelt en Hoogkamp / Burgemeesterswijk. De dynamiek van een LAB laat zich nauwelijks reconstrueren. Toch willen we met deze documentatie de inhoud en de herinnering aan de boeiende middag trachten vast te houden, als aanzet voor verdere gedachtenvorming. Jean-Paul Kerstens Leo van der Meer Programma maak<lab wijkontwikkeling Arnhem-west introductie input output evaluatie - synergie - veranderingen - maatschappelijke ontwikkelingen - wijkintroductie - toekomstbeelden - brainstorm op schoolgebouwen zonder lokalen - wk + fusie op wijkvoorzieningen gerelateerd aan toekomstbeeld - school programmatische ontwikkeling - lessen - werken aan visievorming voorwoord 1 <

3 Synergie bij wijkvoorzieningen (inleiding door Leo van der Meer) Kansen voor nieuwe dynamiek in oudere wijken door (nieuwe) combinaties van voorzieningentypen,waaronder zorg en onderwijs. Het is bekend dat elke wijk/buurt een eigen dynamiek kent, afhankelijk van onder andere geografische ligging (dicht bij of ver weg van centrum), bevolkingsopbouw qua leeftijd en inkomens structuur, pakket aan voorzieningen (commerciële diensten en publieke diensten) en werkgelegenheid ( werkplaatsen, verspreide kantoren). Dit betekent dat het formuleren van beleid en het uitvoeren daarvan (bijv. in projecten en visies) voor elke wijk/buurt in pricipe verschillend zou moeten zijn. Wijk/Buurt specifiek dus. De levendigheid, aangenaamheid van een wijk zoals ervaren door de bewoners heeft veel te maken met de voorzieningen die er in een wijk zijn of juist ontbreken. We zien in veel wijken dat de winkelvoorzieningen en openbare voorzieningen teruglopen omdat ze o.a. door schaalvergroting en bezuinigingen op duur personeel niet meer rendabel geacht worden. Dat doet pijn en leidt tot protesten van burgers bij gemeente bestuur, vragen van politieke partijen etc Voorbeelden : noodlijdende kleine winkelcentra (Craneveld, Geitenkamp) waar winkels sluiten en leegstand ontstaat, wijkbibliotheek verdwijnt, medische voorzieningen smelten samen op veel minder plekken dan voorheen, scholen sluiten vanwege tal van redenen die jullie beter kennen dan ik, bedrijfjes gaan weg vanwege regelgeving en andere beperkingen. Hoe komen we daar uit? Van bovenaf ingrijpen, zonder te letten op behoeften en wensen van lokale gemeenschappen en op wetmatigheden in de marktsector hebben vaak niet gewerkt. Oplossingen zullen veeleer gezocht moeten worden in wat er in de wijken en buurten zelf leeft aan initiatieven en ideëen, aan mogelijkheden om via combinaties van verschillende functies toch verscheidenheid aan voorzieningen te realiseren die elk voor zich niet van de grond komen. Je kunt aan een grote variatie van commerciële en openbare voorzieningen denken die in allerlei figuraties, afhankelijk van de situatie/mogelijkheden in de wijk/buurt aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Dit zou in een soort wijkcentrum/dorpscentrum of in een bepaalde straat zijn vorm kunnen krijgen. In wisselende vormen kunnen functies op plekken in elkaar geschoven worden : winkels, eerstelijnszorg, bibliotheek,gemeen teloket, wijkpost, kinderopvang, zorgloket, speelplaats, trapveld, school, verzorgingstehuis, wijkpodium, wijkcentrum, horeca, indoor-sport, bedrijfsverzamelgebouw etc. Scholen,peuterspeelzalen,zorgvoorzieningen, vaak in verouderde gebouwen, met onderhoudsachterstanden en rommelige omgeving bieden voor wat toekomstige ontwikkelings- introductie 2 <

4 mogelijkheden aanknopingspunten om door middel van het aangaan van combinaties met andere functies een bijdrage te leveren aan de verbetering van buurten. Van belang is daarbij dat er een visie ontwikkeld wordt op ontwikkelingsmogelijkheden van buurten/wijken op basis van intrinsieke sociale, stedenbouwkundige en demografische kwaliteiten en verwachtingen. Het verkennen van mogelijkheden om onderwijs en zorg functies te koppelen/ te integreren met andere wijkfuncties en daarvoor mooie stedenbouwkundige en architectonische oplossingen te vinden, is een geweldige uitdaging en inspirerende bezigheid, waarmee de diverse disciplines in de sector M.O. zich kunnen uitleven en van elkaars kennis gebruik kunnen maken. Natuurlijk ook in samenspraak met andere sectoren waarmee combinaties zouden kunnen worden gemaakt. Aardige vragen zijn onder andere : wie komen er allemaal naar de school-/zorgvoorzieningen, wat zouden die aantrekkelijk vinden als er aanpalend andere voorzieningen aanwezig zouden zijn (marktdenken) of welke voorzieningen liggen vlak bij waar synergie uit gehaald kan worden. Ten slotte een wat prikkelende vraag: Waarom zijn we vooral bezig met mobiliteit/transport van zorgbehoevenden naar voorzieningen en niet met het brengen van voorzieningen naar de plek waar de zorgvragers wonen? koppeling, synergie, samengaan introductie 3 <

5 Maatschappelijke ontwikkeling en - voorziening in Arnhem-west (deel van bijdrage Roland Kluskens) 1.1 Stad in balans Arnhem is in sociaal, maatschappelijk en cultureel een stad met twee gezichten. Het ene gezicht wordt bepaald door een aantal sterke punten van onze stad. Arnhem is een stad met een omvangrijke werkgelegenheids- en winkelfunctie en heeft een aantal hoogwaardige toeristische en recreatieve trekkers. De stad heeft markante wijken en een gevarieerde multiculturele bevolking. Het aanbod aan voorzieningen voor cultuur, sport en onderwijs is rijk en gevarieerd. De keerzijde van de medaille is een stad met veel werklozen en mensen die van een uitkering afhankelijk zijn. Veel mensen nemen onvoldoende deel aan de samenleving en er zijn veel maatschappelijke randgroepen. Er zijn (te) veel huurwoningen. Er zijn aanzienlijke problemen met de leefbaarheid en veiligheid. De contrasten in Arnhem, de twee kanten van de medaille, zijn zichtbaar en voelbaar. Sterker dan in andere middelgrote steden is er een onderscheid, een sociaal en fysieke tweedeling tussen (kans)rijk en (kans)arm, tussen gegoede en minder gegoede wijken. Steden bieden mensen veel kansen. Kansen om inkomen te verdienen, een goede woning te vinden en almaar betere opleidingen te genieten. Kansen om te emanciperen. Een te sterke tweedeling gooit zand in die stedelijke emancipatiemachine en houdt mensen gevangen in sociaal isolement en achterstand. De sociale opgave moet dus voorzien in een zekere mate van sociale rechtvaardigheid, sociale stabiliteit, sociale samenhang en introductie 4 < sociale dynamiek: niet alleen inzetten op het zwakke, maar ook koesteren van het sterke. Arnhem moet dus op drie fronten tegelijkertijd investeren: in de stedelijke dynamiek, in persoonlijke ontwikkeling en in leefbaarheid en samenleven. Blijft de stad op één van deze fronten achter, dan stagneert de zo kenmerkende en hoog te waarderen dynamiek in de stad. Wil de stad zijn functies van magneet en springplank ten volle benutten, dan gaat het om énén-én. 1.2 Veranderopgave Hebben wij het over maatschappelijk voorzieningen, dan heeft de stad een substantiële veranderopgave. Wij onderscheiden hierbij twee lijnen. In de eerste plaats zijn er een aantal groeimarkten aan te wijzen: 1.Wonen-zorg-welzijn-arrangementen voor mensen met beperkingen Van oudsher heeft de gemeente relatief weinig te maken gehad met de ondersteuning van mensen met beperkingen. Wie zorg nodig had, kon daarvoor terecht in grootschalige instellingen. Deze stonden, en staan, natuurlijk op het grondgebied van gemeenten, maar kenden goeddeels hun eigen wereld, met hun eigen financiering. Met de invoering van de Wet Voorzieningen Gehandicapten in de jaren 90 zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor een deel van de ondersteuning van mensen met

6 beperkingen. Met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning neemt de verantwoordelijkheid van gemeenten voor thuiswonende mensen met beperkingen verder toenemen. Deze ontwikkeling speelt zich af tegen de achtergrond van enerzijds de vergrijzing en anderzijds de extramuralisering. Het aantal 65-plussers in Nederland zal tussen nu en 2040 bijna verdubbelen en het aantal 80-plussers zelfs bijna verdrievoudigen. Dat is voor Arnhem niet veel anders. Daardoor neemt de absolute vraag naar zorg en ondersteuning sterk toe. Ouderdom komt immers met gebreken. Ondanks deze groei zal het aantal mensen dat in zorginstellingen verblijft afnemen. Dat komt omdat de overheid en de zorgsector een extramuraliseringsbeleid voeren. De kern van dit beleid is dat mensen met beperkingen zolang mogelijk zelfstandig wonen, waarbij zij de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben aan huis of in de buurt geleverd krijgen. In de (nabije) toekomst zal er derhalve een snelle groei zijn van de vraag naar integrale arrangementen voor wonen, zorg en welzijn voor mensen met beperkingen. Daarbij moet worden gedacht aan levensloopbestendige woningen, die zijn gesitueerd in eveneens levensloopbestendige buurten en wijken. Het sluitstuk op het aanbod is de aanwezigheid van een aanbod aan zorg, ondersteuning en welzijnsactiviteiten die in of aan huis of in de directe omgeving daarvan kunnen worden gebruikt. De gemeente heeft hierin aan dubbele verantwoordelijkheid. Enerzijds is de gemeente zelf rechtstreeks verantwoordelijk voor een deel van de te leveren diensten, met name op het terrein van welzijn, hulpmiddelen en maatschappelijke ondersteuning. Anderzijds moet regie worden gevoerd op de aanwezigheid van de overige delen van het gevraagde aanbod (met name zorg en wonen). Praktisch betekent een en ander dat de gemeente in de toekomst: - een pakket aan individuele verstrekkingen moet regelen; - collectieve voorzieningen moet bieden op het terrein van welzijn; - accommodaties bieden waar welzijnsactiviteiten en informatie en advies worden geboden en die als locatie of uitvalsbasis voor overige diensten kunnen bieden. 2. Dagarrangementen voor jeugdigen Het klassieke Nederlandse dagindelingsmodel van vader aan het werk, moeder thuis en de kinderen van 9 tot 3 naar school komt steeds minder overeen met de werkelijkheid. In meer en meer gezinnen zijn er tijdens werkdagen, ook het deel buiten schooltijd, geen ouders thuis. Dat komt enerzijds door het groeiend aantal eenoudergezinnen en anderzijds door het groeiend aantal anderhalf- en tweeverdieners. In het afgelopen decennium is dan ook een stormachtige groei waar te nemen van de vraag naar voor-, tussen en naschoolse opvang voor jeugdigen. Deze trend zal zich in de toekomst doorzetten, temeer doordat de rijksoverheid de arbeidsparticipatie van volwassenen wil blijven verhogen. Waar tussen- en naschoolse opvang in eerste instantie vooral zijn vormgegeven als een soort verlengde schooldag, zal het accent inhoudelijk meer en meer verschuiven in de richting van dagarrangementen voor jeugdigen, waarvan onderwijs één van de introductie 5 <

7 onderdelen is. Ouders én jeugdigen willen daarbij natuurlijk wel dat in deze arrangementen het nuttige en het aangename worden verenigd. De buitenschoolse onderdelen van deze dagarrangementen krijgen overigens meer en meer vorm als een particulier gefinancierde markt. Ook deze trend zal in de toekomst doorzetten. De algemene maatschappelijke trend naar een grotere behoefte aan (volledige) dagarrangementen voor jeugdigen, gaat vergezeld van een toenemende aandacht voor het ondersteunen van jeugdigen in een kwetsbare positie. Het aantal jeugdigen dat problemen ervaart (of veroorzaakt) op het gebied van onderwijs, arbeidsmarkt, sociale vaardigheden, vrije tijd en criminaliteit is de afgelopen jaren gestegen (onder andere als gevolg van de verkleuring van de Nederlandse jeugd). De algemene verwachting is dat de eisen die maatschappij en economie aan de inwoners stellen, in de toekomst alleen maar zullen groeien. Hierdoor dreigt een steeds grotere groep er niet in te slagen de benodigde competenties voor succesvol volwassenzijn te bereiken. Hier zal ook in de toekomst een belangrijke overheidstaak liggen. Een derde toekomstige behoefte die kan worden geïdentificeerd is de vraag van oudere jeugdigen zelf naar voorzieningen buiten schooltijden ( s middags, s avonds en in het weekend). Jongeren zijn veelal van mening dat er voor hen in hun buurt en wijk weinig te doen is. Aan school gelieerde opvang is voor hen onvoldoende aantrekkelijk. De toenemende gevoeligheid van (volgebouwde) buurten voor overlast draagt er aan bij dat daarnaast de straat steeds minder als hangplek kan werken. Met name vanuit het introductie 6 < perspectief van overlast-preventie doen lokale overheden er verstandig aan om ook in de toekomst een aanbod aan jongerencentra te creëren of in stand te houden. Deze drie ontwikkelingen leiden ertoe dat er in de toekomst grote behoefte zal bestaan aan voorzieningen waar jeugdigen terecht kunnen. Deze zullen deels particulier gefinancierd worden, maar het zal een overheidstaak zijn om de infrastructuur aan te leggen en te onderhouden. In zijn algemeenheid lijkt de beste mogelijkheid te liggen om de fysieke infrastructuur van schoolgebouwen als de kern te gaan gebruiken voor bredere dagarrangementen (Brede scholen). Voor de groep oudere jeugdigen zal echter ook fysiek ruimte moeten zijn op locaties onafhankelijk van de school. In de voorzieningensfeer mag worden verwacht dat de ingezette trend van een grotendeels privaat gefinancierd stelsel van voor-, tussen- en naschoolse opvang zich verder zal ontwikkelen. De (lokale) overheid zal vooral moeten investeren in: - de ontwikkeling en onrendabele top van brede accommodaties; - formatie voor opvang-plus (zorg, ontwikkeling en ontplooiing); - vrijetijdsvoorzieningen (en accommodaties) voor oudere jeugd, vooral buiten school-/ werktijden. 3. Ondersteuning van kwetsbare burgers De competenties die burgers in de toekomst nodig hebben om volwaardig te participeren zullen alleen maar stijgen. En dat betekent dat er (ook) in de toekomst burgers zullen zijn die structureel of tijdelijk ondersteuning nodig hebben. Het bieden

8 van deze ondersteuning zal grotendeels een aangelegenheid van de lokale overheid worden. Daarbij is het zinvol om twee lijnen te onderscheiden. De eerste is dat de lokale overheid een vangnet biedt aan diegenen die structureel tekort komen om volwaardig te participeren. Het gaat dan om inkomensvoorzieningen, dagbesteding, psycho-sociale hulp en bijvoorbeeld hulpmiddelen en huishoudelijke verzorging. Daarnaast is het echter zaak om ook te investeren in een trampoline. Door te investeren in preventie en lichte vormen van advies, informatie en ondersteuning kan worden voorkomen dat mensen definitief afhaken. Deze voorzieningen geven inhoud aan het concept activerend beleid. De voorzieningen waar vraag naar zal zijn, zijn laagdrempelige vormen van ondersteuning, gericht op het voorkomen van ernstige problemen en op een zo snel mogelijk herstel van volwaardige participatie. Voorbeelden zijn casemanagers van sociale zaken, bijzondere bijstand, maatschappelijk werk, ouderenadviseurs, schuldhulpverlening en outreachende programma s maatschappelijk herstel voor verslaafden en dak- en thuislozen. 4. Facilitering en ondersteuning van de civil society Het belang van het maatschappelijk middenveld (organisaties van of met veel vrijwilligers) voor het functioneren van de samenleving, het welzijn van burgers én de houdbaarheid van de verzorgingsstaat kan nauwelijks worden overschat. Zonder deze organisaties zou het leven in Nederland er heel anders, en minder prettig, uitzien. Het voortbestaan van het hoge niveau van het maatschappelijk middenveld in de toekomst is echter niet vanzelfsprekend. Hoewel de bereidheid van burgers om zich belangeloos voor elkaar in te zetten onverminderd hoog is, kraken de voegen van vele organisaties. Dit komt door de druk van enerzijds de doorgaande individualisering van mensen (die zich uit in een minder natuurlijke aanwas van traditionele vrijwilligers) en anderzijds de steeds voller wordende agenda van de burgers (als gevolg van toenemende arbeidsparticipatie, toenemende reistijden, sociale verplichtingen en vrijetijdsactiviteiten). Het voortbestaan van de civil society is echter van het grootste belang. Niet alleen vanwege de intrinsieke waarde, maar ook bezien vanuit de wens van de overheid om minder vanzelfsprekend verantwoordelijkheden op zich te nemen en in plaats daarvan te sturen op een verhoogde eigen verantwoordelijkheid van burgers voor zichzelf en voor elkaar. Door te voorzien in in ieder geval een door maatschappelijke organisaties te benutten fysieke infrastructuur en enige professionele ondersteuning, kan het maatschappelijk middenveld door de overheid tegen relatief beperkte kosten worden gefaciliteerd en ondersteund. In gebieden waar sociale cohesie niet vanzelfsprekend is, is daarnaast een investering in het stimuleren van maatschappelijke verbanden een verstandige keuze. Praktisch betekent dit dat de (lokale) overheid er zorg voor moet dragen dat er op buurt en wijkniveau accommodaties aanwezig zijn waar organisaties tegen (betaalbare) tarieven ruimte kunnen krijgen voor hun activiteiten, vergaderingen en bijeenkomsten. Daarnaast is professionele ondersteuning van vrijwilligers nodig om te zorgen dat organisaties niet onder de steeds toenemende maatschappelijke complexiteit introductie 7 <

9 en Rijksregeldruk bezwijken (vrijwilligersondersteuning). In kwetsbare gebieden kan bovendien een grote maatschappelijke meerwaarde worden verwacht van professioneel opbouwwerk en bewonersondersteuning. 5. Vrijetijds voorzieningen op het terrein van sport en cultuur worden in toenemende mate geclusterd. Op buurt- en wijkniveau gaan dergelijke voorzieningen veelal de verbinding aan met brede scholen en multifunctionele centra. Op gebieds- en stadsniveau betekent het vaak een bundeling van vergelijkbare functies waarbinnen tevens allianties worden aangegaan met commerciële functies. De tweede lijn heeft betrekking op de wijze waarop de bovenstaande diensten en activiteiten worden aangeboden. Om in de toekomst aftrek te vinden, zal een slag gemaakt moeten worden in de kwaliteit van het aanbod: 1. Drukke, veeleisende burgers verwachten een hoogwaardig aanbod Burgers maken alleen gebruik van voorzieningen, als zij deze van voldoende kwaliteit vinden. Uiteraard heeft de beoordeling van deze kwaliteit te maken met de inhoud en mogelijke effectiviteit van de voorziening in kwestie. Maar er is een tweede dimensie aan te wijzen, die betrekking heeft op de praktische bruikbaarheid, de benadering en de gehanteerde dienstverleningsconcepten. Burgers zijn gewend aan diensten en services die klantvriendelijke en met respect worden aangeboden, die er goed uitzien en waarbij de klant koning is. Wachtlijsten, starre bureaucratie, slechte bereikbaarheid, onhandige tijden, teveel gedoe, verslonsde gebouwen, een onprofessionele benadering of een introductie 8 < stoffig of wollig imago zijn voor burgers redenen om niet van voorzieningen gebruik te maken. Waar dat gebeurt, schieten de investeringen in deze voorzieningen hun doel voorbij. Ondanks goede bedoelingen worden ze immers niet gebruikt. Concreet gaat het er om dat in de toekomst nog meer dan nu burgers zullen verwachten dat ze bij één multifunctionele accommodatie terecht kunnen voor een scala aan diensten en voorzieningen, dat deze plek goed en snel bereikbaar is, dat de dienstverlening en klantbejegening vriendelijk en efficiënt zijn, dat de openingstijden aansluiten bij de dagindeling van de klanten en dat de uitstraling en het imago van de voorzieningen en accommodaties niet knullig of tweederangs zijn. 2. Buurt en wijk zijn belangrijke kaders Het is ontegenzeggelijk een feit dat burgers steeds mobieler worden en dat hun leefgebied zich uitstrekt over de grenzen van wijken, steden en soms zelfs het land. Daarmee moet bij het inrichten van een voorzieningen- en accommodatie-pakket rekening worden gehouden. Zo is het bijvoorbeeld goed mogelijk dat ouders liever gebruik maken van een school en opvang voor hun kinderen in de wijk of stad waar ze werken, dan in de buurt waar ze wonen. Tegelijkertijd, echter, blijven buurt en wijk ook in de toekomst belangrijke kaders voor het beleid. Daarvoor zijn twee redenen. In de eerste plaats is voor bepaalde groepen burgers de directe woonomgeving wel degelijk het domein waar het leven zich voor een belangrijk deel afspeelt. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om mensen met kleine kinderen, ouderen met een afnemende mobiliteit of slecht geïntegreerde allochtonen (veelal vrouwen). Voor deze groepen zijn voorzieningen buiten de grenzen van de

10 eigen buurt of wijk moeilijk te bereiken en dus te gebruiken. Een tweede reden om buurt en wijk als kader voor voorzieningen en accommodaties te (blijven) gebruiken is dat dit de kwaliteit van de samenleving bevordert. Onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat investeren in een integraal voorzieningen-aanbod in buurt en/of wijk leidt tot een hoger (maatschappelijk en economisch) rendement op het gebied van fysiek (waarde onroerend goed), veiligheid, onderwijs en sociale infrastructuur. Deze twee lijnen bieden samen inzicht in de algemene vraag naar gewenste accommodaties. De concrete vertaalslag naar de Arnhemse situatie en de confrontatie met het bestaande aanbod vindt enerzijds thematisch en anderzijds gebiedsgericht plaats. introductie 9 <

11 massa straten voorzieningen Hoogkamp: wijkintrodutie, heden en toekomst input 10 < toekomst: forenzen in gated community

12 Toekomstperspectief Hoogkamp De Hoogkamp over 20 jaar zal nog steeds een wijk zijn, waarin veel welgestelde gezinnen wonen. Gezien de ligging zal het, gezien nabijheid van snelweg en station, steeds meer een ideale uitvalbasis worden voor de forenzen van de oostwaarts oprukkende randstad. Zo ontstaat het beeld van een wijk die overdag leeg is, met kinderen ondergebracht op scholen en dagverblijven en ouders in de randstad. Gezien de lange reistijden zullen het lange dagen zijn, zodat de wijk bijna alleen s nachts bewoond wordt. Om de veiligheid te garanderen wordt de wijk getransformeerd tot gated community. toekomst: forenzen in gated community input 11 <

13 massa straten voorzieningen Burgemeesterswijk: wijkintrodutie, heden en toekomst input 12 < toekomst: zakendistrict

14 Toekomstperspectief Burgemeesterswijk De Burgemeesterswijk kenmerkt zich door de nabijheid van binnenstad en station en de stijlvol opgetrokken panden. De huidige tendens, waarbij de dure panden steeds meer als bedrijfspanden in gebruik zijn, zal zich voortzetten. Vooral kapitaalkrachtige kleine ondernemingen zullen zich vestigen. Daarbij zal met name de nabijheid van het (hsl-)station vruchten afwerpen. Ondernemersverenigingen zullen zich sterk maken voor een hoogwaardige inrichting en onderhoud van de omgeving, goede parkeerfaciliteiten en hoogwaardige faciliteiten qua horeca en ontspanning. Ook het aantrekken van jong talent zal voor deze bedrijven van belang zijn, zodat de nabijheid van bedrijfsgerichte opleidingen welkom is. input 13 <

15 massa straten voorzieningen Alteveer/Cranevelt: wijkintrodutie, heden en toekomst input 14 < toekomst: wonen en recreëren op gespannen voet

16 Toekomstperspectief Alteveer Cranevelt De Schelmseweg zal zich de komende 20 jaar steeds meer als infotainmentzone voor Nederlandse en Duitse recreanten ontwikkelen. Zoo en museum ontwikkelen zich steeds breder en met succes. De gemeente Arnhem ziet hier kansen voor economie en uitstraling van de stad, en zal de ontwikkelingen stimuleren. De gevolgen voor de wijk worden voelbaar. Parkeerdruk, verkeers- en geluidsoverlast, en vooral de ontwikkeling van ondersteunende voorzieningen als restaurants, hotels, cafés. De idyllische rust van de groene wijk komt onder druk te staan en onbebouwde bosstroken worden geleidelijk, ondanks hevige protesten vanuit de wijk, als bouwgrond geëxploiteerd. input 15 <

17 massa straten voorzieningen Heijenoord Lombok; wijkintrodutie, heden en toekomst input 16 < toekomst: overbouwing van het spoor, het nieuwe midden van de wijk?

18 Toekomstperspectief Heijenoord Lombok Een overbouwing van het spoor tussen Lombok en Heijenoord zal vele vliegen in een klap slaan, maar tegelijk de beide wijken nogal beïnvloeden. De westelijke stadsentree via het spoor zal een nieuw gezicht kunnen krijgen, noodzakelijke aanpassingen aan het spooremplacement kunnen meegenomen worden, de steeds dringender noodzakelijke westtangent kan hiermee geïntegreerd worden, en een dreigende neerwaartse spiraal in Lombok en een deel van Heijenoord kan afgewend worden. Hiertoe wordt de overbouwing deels bebouwd ten behoeve van winkelvoorzieningen, maar met name ingezet voor de ontwikkeling van hoogwaardige buitenvoorzieningen voor sport en cultuur. Gezien de nabijheid van Het Dorp, en de veranderende maatschappelijke rol van Het Dorp, zullen zorgzones zich in beide wijken ontwikkelen. input 17 <

19 Brainstorm Spelregels: - Om de buurt noemt één groepslid één begrip - Elke associatie is goed! - Volgend groepslid reageert op zijn/haar voorganger - Duur van de brainstorm is 10 min Vraagstelling: Over 20 jaar hebben schoolgebouwen geen lokalen meer. Welke voorzieningen en huisvesting zijn er nodig in de wijk als je het toekomstbeeld voor ogen houdt? Na de brainstorm vindt een stemronde plaats waar men, met de vraagstelling in het achterhoofd, binnen vijf minuten een streepje zet bij de vijf begrippen die hem/haar het meest aanspreken. Hieropvolgend worden de onderlinge relaties van de begrippen vastgesteld. Hierover mag gediscussieerd worden. Uiteindelijk wordt er een kampioen van de groep gekozen die de uitkomst van de brainstorm zal presenteren voor de andere groepen. output 18 <

20 Groep 1 Begrippen: flexibiliteit, multimedia, menselijk contact, kunst, sport output 19 <

21 Groep 2 Toekomstbeeld schoolgebouwen: creativiteit, ontmoeting, kennis, speelplaats, sociale contacten output 20 <

22 Groep 3 Toekomstbeeld schoolgebouwen: wijkkantine, kast van Piet, speeltuin, kunst, kinderkantoor, thuis slapen output 21 <

23 Discussie na de brainstorm De brainstorm leverde de volgende discussiepunten op: voorzieningen aan huis of voorzieningencentrum in de wijk?, sfeer/kleur van een brede school/ontmoetingscentrum, koppeling van commerciële functies in brede school en combinatie scholen en beroepspraktijk. Mensen proberen steeds meer om alle voorzieningen naar zich toe te halen. Voorbeelden hiervan zijn de Beertender, thuisbioscoop en het cateren aan huis. Door de overheersende positie van het internet als communicatiemiddel gaat men steeds minder het huis uit. Ondanks deze ontwikkeling ontstaat er sterk vraag naar het persoonlijke warme contact. Mensen willen elkaar ontmoeten en een praatje kunnen maken. Men heeft bijvoorbeeld liever een coach fysiek naast zich staan i.p.v. van iemand waaraan je vragen kunt stellen via het internet. De vraag is nu: of je voorzieningen ergens in de wijk gaat concentreren of juist aan huis moet aanbieden? En kan een voorzieningencentrum vorm geven aan de vraag: hoe ontmoeting en voorzieningen dicht bij huis te combineren? De overheid objectiveert teveel. Er moet meer de wijk in gegaan worden om te constateren wat de werkelijke vraag van de bewoners daar is. Er wordt te makkelijk een oplossing aangedragen zonder de werkelijke vraag in de wijk te onderzoeken. output 22 <

24 Hoe richt je vervolgens het ontmoeting-/voorzieningencentrum in zodat het een centrum van de wijk wordt? Veel ontmoetingscentra geven vaak niet goed de kleur van de wijk weer. Ze zijn te netjes en komen daardoor onpersoonlijk over. Wanneer je een verzamel gebouw maakt moet je er opletten dat elke doelgroep een eigen lifestyle heeft. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar de verschillen tussen de groepen op een basisschool. Dan doet zich nog het probleem van financiering van mogelijke plannen voor. Gemeenten en scholen hebben nauwelijks geld om te verbouwen. Om geld te genereren voor verbouw of nieuwbouw zullen dus ondernemers betrokken moeten worden. Naast het betrekken van ondernemers kan multifunctioneel ruimtegebruik het geheel ook goedkoper maken. Zo heb je voor meerdere functies bijvoorbeeld maar één beheerder en één administratie nodig. Vervolgens is de vraag hoe creëer je een multifunctioneels voorzieningencentrum met een eigenidentiteit en wat zit er in dit centrum? Tot slot werd de invulling van het basisonderwijsprogramma ter sprake gesteld. Er is overwogen om kinderen dichter bij de beroepspraktijk te brengen. Dit kan bijvoorbeeld door scholen in de buurt van een garage te bouwen. Door afspraken met deze garage te maken en een link te leggen met het onderwijsprogramma kunnen kinderen hierdoor een beeld ontwikkelen van wat ze later wel of niet willen. Of is het verstandiger om kinderen nog afstand te laten houden van de beroepspraktijk en lekker laten spelen en gewoon kind laten zijn? Kinderen op de basisschool zijn misschien wel te jong om zover de toekomst in te kijken. output 23 <

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL

VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL Inhoudsopgave: Voorwoord... 1 1. Visie: door KANTELING in BALANS...2 1.1 De kern: Eigen kracht en medeverantwoordelijkheid

Nadere informatie

Koers voor de toekomst

Koers voor de toekomst Koers voor de toekomst Er verandert veel in de wereld om ons heen. Neem alleen al de toenemende mobiliteit, of de economie die sterker lijkt dan ooit tevoren, en overal wordt gebouwd, en - om dichter in

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota WELZIJN ALGEMEEN 1 Het zo optimaal mogelijk laten participeren van de inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

Organisatie van bijzondere Buurtsuper locaties in Twente

Organisatie van bijzondere Buurtsuper locaties in Twente Organisatie van bijzondere Buurtsuper locaties in Twente In opdracht van: Versie: augustus 2008 Maatschappelijke Onderneming B+ Organisatie van bijzondere Buurtsuper locaties in Twente Inleiding Op 5 oktober

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl Datum 9 december 2014 Kenmerk 14015aWMOR / AvO Aan het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft Advies

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

Maatschappelijk aanbesteden

Maatschappelijk aanbesteden Maatschappelijk aanbesteden in vogelvlucht Mark Waaijenberg B&A Groep Maatschappelijk aanbesteden IN PERSPECTIEF 2 Samenleving Terugtreden is vooruitzien Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling Verstikkende

Nadere informatie

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder)

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) 1. Beleidsterrein Beleidstaak: Sociaal Cultureel Werk Beheerstaak: Samenlevingsopbouwwerk, functienummer 630.00 Dit beleidsterrein omvat kinderwerk,

Nadere informatie

Aanvullende beleidsdocumenten. Rijksbeleid Wet maatschappelijke ondersteuning

Aanvullende beleidsdocumenten. Rijksbeleid Wet maatschappelijke ondersteuning Aanvullende beleidsdocumenten Onderstaande teksten zijn een aanvulling op Hoofdstuk 3 uit de Toelichting van het bestemmingsplan. Het zijn samenvattende teksten die betrekking hebben op beleidsdocumenten

Nadere informatie

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur Geachte lezer, Fijn dat u even tijd neemt om kortweg kennis te maken met het beleid van stichting Welcom. Door het beleid voor de komende vier jaren te omschrijven, laat Welcom zien wat ze in de samenleving

Nadere informatie

Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015

Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015 Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015 Programma / Projectenagenda Stadskanaal Noord 2014-2015 Dit stuk beschrijft het programma en de projectenagenda van Stadskanaal Noord. Het programma vloeit voort

Nadere informatie

Wonen, Zorg en Maatschappelijk Vastgoed. Gerard Koster VNG

Wonen, Zorg en Maatschappelijk Vastgoed. Gerard Koster VNG Wonen, Zorg en Maatschappelijk Vastgoed Gerard Koster VNG Opbouw presentatie 1. Ontwikkelingen 2. Opgaven regionaal/lokaal 3. Samenwerking 4. Voorbeelden 5. Vragen aan u 1. Ontwikkelingen Extramuralisering:

Nadere informatie

Bijeenkomst inwoners op 13 mei 2014 in Alphen aan den Rijn (Locatie Oude Wereld)

Bijeenkomst inwoners op 13 mei 2014 in Alphen aan den Rijn (Locatie Oude Wereld) Memo Wijken en Kernen Aan : De aanwezigen van de bewonersbijeenkomst 13 mei 2014 Van : Annelise Bosscha Telefoonnummer : Datum : 21 mei 2014 Onderwerp : Verslag en rode draad bewonersbijeenkomst 13 mei

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Accommodatiebeleid Maatschappelijk Vastgoed In stand houden en ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed die de sociale infrastructuur versterkt, gekoppeld aan een optimale spreiding

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/ 2 Wonen De gemeente telt zo n 36.000 inwoners, waarvan het overgrote deel in de twee kernen Hellendoorn en Nijverdal woont. De woningvoorraad telde in 2013 zo n 14.000 woningen (exclusief recreatiewoningen).

Nadere informatie

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1 Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed 19 april 2012 pagina 1 Strategie van Ymere Missie Ymere werkt als maatschappelijke onderneming aan wijken met perspectief, waar bewoners willen

Nadere informatie

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s!

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! De drie D s Drie transities in het sociale domein:

Nadere informatie

Resultaten enquête Een nieuwe invulling voor het Beekstraatkwartier

Resultaten enquête Een nieuwe invulling voor het Beekstraatkwartier Resultaten enquête Een nieuwe invulling voor het Beekstraatkwartier KLANT IS KONING Resultaten Om een beter beeld te krijgen over de meningen omtrent de nieuwe invulling van het Beekstraatkwartier in Weert

Nadere informatie

Regionaal Kennis en Expertise Centrum Weert. Raadscommissie 20-03-2013 WE MAKEN ONS ZORGEN

Regionaal Kennis en Expertise Centrum Weert. Raadscommissie 20-03-2013 WE MAKEN ONS ZORGEN Regionaal Kennis en Expertise Centrum Weert Raadscommissie 20-03-2013 WE MAKEN ONS ZORGEN - Voortdurende groei (V)SO - Voortdurende groei wajong - Onvoldoende opvang voor jongeren in Weert: thuiszitters

Nadere informatie

Gezondheid in de wijk Dat doe je samen. Tympaan Instituut den Haag, 11 november 2015. Huub Sibbing, adviseur wijkgerichte preventie

Gezondheid in de wijk Dat doe je samen. Tympaan Instituut den Haag, 11 november 2015. Huub Sibbing, adviseur wijkgerichte preventie Gezondheid in de wijk Dat doe je samen Tympaan Instituut den Haag, 11 november 2015 Huub Sibbing, adviseur wijkgerichte preventie Waarom: Een veranderende samenleving vraagt een andere aanpak De komende

Nadere informatie

GEBIEDEN. 4 havo 3 Stedelijke gebieden 4-5

GEBIEDEN. 4 havo 3 Stedelijke gebieden 4-5 GEBIEDEN 4 havo 3 Stedelijke gebieden 4-5 Probleemwijken Groot aandeel sociale huurwoningen Slechte kwaliteit woonomgeving Afname aantal voorzieningen Toename asociaal gedrag Sociale en etnische spanningen

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Wiens verantwoordelijkheid is het eigenlijk. Mythen en feiten rond de informele steunstructuren

Wiens verantwoordelijkheid is het eigenlijk. Mythen en feiten rond de informele steunstructuren Wiens verantwoordelijkheid is het eigenlijk Mythen en feiten rond de informele steunstructuren Tot slot: Meer doelmatigheid van het professionele aanbod valt te verkrijgen door het kritisch doorlichten

Nadere informatie

Apeldoorn. Ede Arnhem

Apeldoorn. Ede Arnhem Lelyst ad Harderw ijk Devent er Apeldoorn Zut phen Wint ersw ijk Ede Arnhem Doet inchem Tiel Nijmegen 1 Kans op krimp Vo geen kans op krimp weing kans op krimp enige kans op krimp kans op krimp onbekend

Nadere informatie

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie.

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. RadarGroep Gemeenschapstuinen Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. Bureau voor sociale vraagstukken Wie zaait zal oogsten is een veelgehoord gezegde.

Nadere informatie

Krimp in Fryslân. Inwonertal

Krimp in Fryslân. Inwonertal Krimp in Fryslân Bevolkingsdaling, lokaal en regionaal, is een vraagstuk van nu én de komende jaren. Hoewel pas over enkele decennia de bevolking van Fryslân als geheel niet meer zal groeien, is in sommige

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Iedereen in s-hertogenbosch doet volwaardig mee in de samenleving. Breed Welzijn s-hertogenbosch. Nieuwe combinaties in een nieuwe tijd

Iedereen in s-hertogenbosch doet volwaardig mee in de samenleving. Breed Welzijn s-hertogenbosch. Nieuwe combinaties in een nieuwe tijd Nieuwe combinaties in een nieuwe tijd Iedereen in s-hertogenbosch doet volwaardig mee in de samenleving Breed Welzijn s-hertogenbosch Juvans Maatschappelijk Werk en Dienst verlening // Welzijn Divers //

Nadere informatie

Perspectief voor de Achterhoek

Perspectief voor de Achterhoek Perspectief voor de Achterhoek 1 Perspectief voor de Achterhoek Aanleiding Op 23 september organiseerde De Maatschappij met Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek een interactieve bijeenkomst met als doel

Nadere informatie

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Strategische visie van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Al deze veranderingen hebben ingrijpende gevolgen De bibliotheken in Drenthe krijgen te maken met bezuinigingen en veranderende politieke opvattingen.

Nadere informatie

De lat hoog voor iedereen! Referentiekader voor een Brede School

De lat hoog voor iedereen! Referentiekader voor een Brede School De lat hoog voor iedereen! Referentiekader voor een Brede School Opdracht Steunpunt Gok Ontwikkelen visietekst Opvolgen proefprojecten Formuleren beleidsaanbevelingen Brede School? Verkenning van enkele

Nadere informatie

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief scheiden van Verblijf van wonen naar Wonen en zorg & van verblijf naar wonen door extramuralisering en scheiden wonen/zorg Programma Doel van vandaag Meer grip

Nadere informatie

De Nieuwe Ontwikkelaar, 20 april 2005. Willem Sulsters (WSA)

De Nieuwe Ontwikkelaar, 20 april 2005. Willem Sulsters (WSA) De Nieuwe Ontwikkelaar, 20 april 2005 Geert Ten Hertog (Staedion) ontwikkeligsmanager uitvoeringsfase Willem Sulsters (WSA) procesmanager wijkplan Inhoud Dichtbij de stad en het Zuiderpark Transvaal Wijkplan

Nadere informatie

VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT

VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT Rapport BUR^.AUBUITEN econo nie Si omgeving SAMENVATTING Opzet onderzoek en respons SRE en ANWB zijn gezamenlijk opdrachtgever voor dit onderzoek naar het gebruik

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 N Visie op hoofdlijnen op het 1 gebruik van buurthuizen Betere bezetting van accommodaties, meer zelfstandige buurthuizen en minder gesubsidieerde

Nadere informatie

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega In het najaar van 2014 heeft het bestuur van Plaatselijk Belang Bantega een werkgroep samengesteld die de opdracht heeft gekregen om een nieuwe Dorpsvisie op te stellen.

Nadere informatie

Mei 2012 versie 1. WK versie 1

Mei 2012 versie 1. WK versie 1 2012 Mei 2012 versie 1 WK versie 1 Jong en oud samen in beweging De stichting de Buitenham heeft tot doel het bevorderen van het maatschappelijk welzijn van de inwoners van Varsselder-Veldhunten en omgeving

Nadere informatie

HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING

HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING DATUM : 28-11-2012 OVER Het HerontwikkelLAB Introductie 2 VISIE Het overaanbod van kantoorruimte en de veranderde vraag ernaar hebben een omvangrijke en veelal structurele

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Structuurvisie

Onderzoek Digipanel: Structuurvisie Versie definitief Datum juli 9 () Onderzoek Digipanel: Structuurvisie Auteur Tineke Brouwers Het elfde onderzoek Op mei 9 kregen alle panelleden van dat moment ( personen) een e-mail met de vraag of zij

Nadere informatie

Nog steeds in. Helmond 77%

Nog steeds in. Helmond 77% De trends volgens de Helmonders Bijlage 4 Resultaten enquête Stadspanel Onderzoek en Statistiek Gooitske Marsman Augustus 2011 Inleiding Helmond heeft een start gemaakt met het project dat uiteindelijk

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN Projectleider Afdeling Iris van Gils Kerngroep Visie/Missie Datum 28 november 2014 Planstatus Vastgesteld in de Fusieraad 24 november 2014 Opdrachtgever Stuurgroep

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de Partij van de Arbeid. Wij staan voor een spreiding van kennis, macht

Nadere informatie

Erfgoed als krachtvoer. Tips voor een nieuwe toekomst voor dorpen, steden en regio s

Erfgoed als krachtvoer. Tips voor een nieuwe toekomst voor dorpen, steden en regio s Erfgoed als krachtvoer Tips voor een nieuwe toekomst voor dorpen, steden en regio s U wilt nieuw leven blazen in uw dorp, stad of regio? Als alles tegen zit, is er altijd nog het erfgoed. Het DNA van het

Nadere informatie

JUDITH LEKKERKERKER 11 FEBRUARI 2016

JUDITH LEKKERKERKER 11 FEBRUARI 2016 JUDITH LEKKERKERKER 11 FEBRUARI 2016 Verdere verstedelijking Groei concentreert zich in grotere steden o omvang van de stad o ligging ten opzichte van het economisch kerngebied o aanwezigheid van hoger

Nadere informatie

De bieb in De buurt 2

De bieb in De buurt 2 De bieb in de buurt 2 Inleiding De bibliotheek is een plek waar kennis, informatie, mooie verhalen en inspiratie voor het oprapen liggen. De bibliotheek dient als trefpunt in de buurt. Het is een plek

Nadere informatie

Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE

Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE Bestuurlijke begeleidingsgroep Visie Amstelland Aantal bijlagen:

Nadere informatie

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Opdrachtgever: Hans Tanis, Wethouder Onderwijs Auteurs: Hans Erkens en Diana Vonk Datum: 9 oktober 2013 Inleiding 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

Vier decentralisaties en maatschappelijk vastgoed

Vier decentralisaties en maatschappelijk vastgoed Vier decentralisaties en maatschappelijk vastgoed Door Tom de Haas De komende 3 tot 5 jaar zullen diverse nieuwe regels in werking treden op het gebied van passend onderwijs, werk, inkomen en zorg. Deze

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

naar een nieuw Wmo-beleidsplan

naar een nieuw Wmo-beleidsplan naar een nieuw Wmo-beleidsplan gemeente Cranendonck extra Commissievergadering 26 april 2011 Ruud Vos Naar een nieuw Wmo-beleidsplan voor Cranendonck trends en ontwikkelingen bestuursakkoord Rijk en VNG

Nadere informatie

Samenwerken èn netwerken

Samenwerken èn netwerken Samenwerken èn netwerken Stappenplan voor versterken van zelforganisaties Auteurs Saskia van Grinsven en Jamila Achahchah Fotografie: Guillermo Dazelle MOVISIE Juni 2012 Inleiding Voor je ligt een stappenplan

Nadere informatie

Stadsagenda Vlaardingen

Stadsagenda Vlaardingen Stadsagenda Vlaardingen In Vlaardingen is het prettig wonen Percentage dat het (zeer) eens is met de volgende stellingen: 51% stad voor jonge gezinnen Wat voor stad is Vlaardingen? groene stad 80% 60%

Nadere informatie

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0. Ook Coevorden Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren Project Datum Versie Status Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.4 Concept 1. Visie Achtergrond: van twitter via verbinding naar

Nadere informatie

Strategisch samenwerken wonen, welzijn, zorg Tympaan 30 september

Strategisch samenwerken wonen, welzijn, zorg Tympaan 30 september Strategisch samenwerken wonen, welzijn, zorg Tympaan 30 september Workshop Gebiedsgerichte aanpak Context samenwerking wonen welzijn zorg 1. Dubbele vergrijzing: 75-plus verdubbelt, elke week een weekend

Nadere informatie

Visie onderwijs en huisvesting SPOZ. Visie op onderwijs en huisvesting

Visie onderwijs en huisvesting SPOZ. Visie op onderwijs en huisvesting Visie op onderwijs en huisvesting Stichting Primair Onderwijs Zundert November 2015 0 Visie op onderwijs en huisvesting Aanleiding: Het onderwerp onderwijshuisvesting staat al geruime tijd op de Zundertse

Nadere informatie

Zorgvernieuwing in Middelburg

Zorgvernieuwing in Middelburg Zorgvernieuwing in Middelburg ERVARINGEN VAN EEN KOPLOPER Albert de Vries wethouder van o.a. wonen, zorg en welzijn Uitgangssituatie in 2002 Alle zorgverleners besloten te vernieuwen Woonbeleid Middelburg

Nadere informatie

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze.

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Rabobank Noord-Drenthe. Een bank met ideeen. www.rabobank.nl/noord-drenthe Triple P-onderzoek Rabobank

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Ouderen. De jongste generatie? 28 oktober 2013 Enige beschouwingen en een toekomstbeeld Yvonne Hagenaars, fractievoorzitter Rijswijkse PvdA

Ouderen. De jongste generatie? 28 oktober 2013 Enige beschouwingen en een toekomstbeeld Yvonne Hagenaars, fractievoorzitter Rijswijkse PvdA Ouderen. De jongste generatie? 28 oktober 2013 Enige beschouwingen en een toekomstbeeld Yvonne Hagenaars, fractievoorzitter Rijswijkse PvdA 1 2 Wat zijn ouderen Wat is oud? Rijswijkse en algemene gegevens

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

Wie zijn de stakeholders van de huidige voorzieningen?

Wie zijn de stakeholders van de huidige voorzieningen? Wie zijn de stakeholders van de huidige voorzieningen? Perspectief op het IKC 5 april,spant in Bussum Daan Platje Peter Vereijken Integraal Kindcentrum Inhoudsopgave Welke trends en ontwikkelingen nemen

Nadere informatie

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten De Molenzoom Kantoorlocaties in centrum van Houten Kantoorvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Molenzoom Centrale ligging in Houten Zichtlocatie langs spoorlijn Nabij centrumvoorzieningen op het

Nadere informatie

Slim. Zakelijk. Dynamisch. Maasterras Drechtsteden. Kansen voor Duurzaamheid

Slim. Zakelijk. Dynamisch. Maasterras Drechtsteden. Kansen voor Duurzaamheid Slim Maasterras Drechtsteden Zakelijk Kansen voor Duurzaamheid Dynamisch Voorbeeld van hoogwaardig functioneel groen in stedelijke context Boston Children s Museum Plaza, Boston Michael van Valkenburg

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

Wijkcentrum De Hommel werkt aan een nieuwe toekomst. Een toekomst waarin buurtbewoners, buurtondernemers en diverse dienstverleners samen gaan wonen

Wijkcentrum De Hommel werkt aan een nieuwe toekomst. Een toekomst waarin buurtbewoners, buurtondernemers en diverse dienstverleners samen gaan wonen Wijkcentrum De Hommel werkt aan een nieuwe toekomst. Een toekomst waarin buurtbewoners, buurtondernemers en diverse dienstverleners samen gaan wonen en werken in één en hetzelfde gebouw. Een buurthuis-plus.

Nadere informatie

Vier Trends rond Regio Zwolle. Hans Peter Benschop Trendbureau Overijssel Zwolle, 31 oktober 2014

Vier Trends rond Regio Zwolle. Hans Peter Benschop Trendbureau Overijssel Zwolle, 31 oktober 2014 Vier Trends rond Regio Zwolle Hans Peter Benschop Trendbureau Overijssel Zwolle, 31 oktober 2014 1. Waar verdienen we ons geld? In de Stad (maar ga niet te makkelijk uit van trends) Aan de ene kant Dynamiek

Nadere informatie

Samenvatting deelstudies

Samenvatting deelstudies Samenvatting deelstudies 1 t/m 4 Samenvatting achtergrondstudies deel 1 t/m 4 behorende bij het advies Regie aan de poort uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de minister van Volksgezondheid,

Nadere informatie

Parkeren, verbindende schakel in ruimtelijke ontwikkelingen. Sjoerd Stienstra, Stienstra Adviesbureau Frans Bekhuis, CROW/ KpVV

Parkeren, verbindende schakel in ruimtelijke ontwikkelingen. Sjoerd Stienstra, Stienstra Adviesbureau Frans Bekhuis, CROW/ KpVV Parkeren, verbindende schakel in ruimtelijke ontwikkelingen Sjoerd Stienstra, Stienstra Adviesbureau Frans Bekhuis, CROW/ KpVV 16 mei 2013 2 Inhoud 1. Parkeren en maatschappelijk-ruimtelijke ontwikkelingen

Nadere informatie

Presentatie d.d. 23/4/2013 Huis van de Buurt Huis van.

Presentatie d.d. 23/4/2013 Huis van de Buurt Huis van. Presentatie d.d. 23/4/2013 Huis van de Buurt Huis van. Logo Huis van de Buurt Caroline van Gessel, coördinator Huis van de Buurt St. Zorgcentra de Betuwe Stel U wordt nu geboren, hoe zou u de zorg en welzijn

Nadere informatie

Visiedocument en Activiteitenplan 2013

Visiedocument en Activiteitenplan 2013 Visiedocument en Activiteitenplan 2013 1. Inleiding In Leusden is in september 2006 gestart met het project Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. De Gemeente Leusden, het bedrijfsleven en de maatschappelijke

Nadere informatie

Woonstad Rotterdam Woonstad Rotterdam Onze missie Wonen in een stad waar je trots op kunt zijn. Woonstad Rotterdam heeft de ervaring en het vernuft om dat te realiseren. De mensen van Woonstad Rotterdam

Nadere informatie

Oogst Netwerkborrel Samenwerkingspartners Nieuwland

Oogst Netwerkborrel Samenwerkingspartners Nieuwland Oogst Netwerkborrel Samenwerkingspartners Nieuwland 4 februari 2016 Thema: Hoe kunnen wij een stevigere sociale samenwerking en effectieve zorg in de wijk bevorderen? Op 4 februari 2016 werd een netwerkborrel

Nadere informatie

Tussenrapportage Dagarrangementen Kapelle

Tussenrapportage Dagarrangementen Kapelle Tussenrapportage Dagarrangementen Kapelle Datum : 21 september 2010 Van : Stuurgroep dagarrangementen Aan : College van B&W, gemeenteraad, directie/bestuur participanten INLEIDING Na een uitvoerig voortraject

Nadere informatie

Trendbreuk? Netto kwantitatieve opgave 2023. Wonen 1.800 7.100. Bedrijventerreinen 18 (+30) ha 156 ha. (gemeentelijk + privaat) 248.000-323.

Trendbreuk? Netto kwantitatieve opgave 2023. Wonen 1.800 7.100. Bedrijventerreinen 18 (+30) ha 156 ha. (gemeentelijk + privaat) 248.000-323. Maastricht Maastricht 120.000 inwoners, stabilisatie Centrum van de regio (600.000-550.000) Universiteit Meer dan 20 miljoen bezoekers waarvan 2/3 uit Nederland, winkelen belangrijkste bezoekmotief Compacte

Nadere informatie

Betekenisvol beleid voor een aantrekkelijke stad

Betekenisvol beleid voor een aantrekkelijke stad Betekenisvol beleid voor een aantrekkelijke stad De stad als bevolkingsmagneet Koos van Dijken functie 29 januari 2013 1 Betekenisvol beleid voor een aantrekkelijke stad Wat maakt de stad aantrekkelijk

Nadere informatie

Een brede Kinderopvang

Een brede Kinderopvang Een brede Kinderopvang REFLECTIES door Jan Van Gils Onderzoekscentrum Kind en Samenleving jvangils@k-s.be Tweede Studiedag Brede School Vlaams Parlement 16 mei 2008 TOREN VAN BABEL versus DRIE PERSPECTIEVEN

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6 Index 1. Waar komen we vandaan? 1 2. Waar gaan we naartoe? 2 2.1 Missie 2 2.2 Visie 2 2.3 Doelstellingen 3 2.4 Strategie 4 2.4.1 Organisatie 4 2.4.2 Aanbod 4 2.4.3 Maatschappelijk rolmodel 4 2.4.4. Marketing

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst Mannen Emancipatie in het Turks Museum d.d. 30 november 2013

Verslag van de bijeenkomst Mannen Emancipatie in het Turks Museum d.d. 30 november 2013 Verslag van de bijeenkomst Mannen Emancipatie in het Turks Museum d.d. 30 november 2013 Aanwezig ca. 100 personen. Sprekers: Vz. Turks Museum Rustem Akarsu, Vz. Platform Allochtone Ouderen de heer R. Ramnath,

Nadere informatie

De enquête neemt tussen de 15 en 20 minuten in beslag. Ingevulde enquêtes kunt u sturen naar - SP Amsterdam - Amstel 1-1011 PN Amsterdam -

De enquête neemt tussen de 15 en 20 minuten in beslag. Ingevulde enquêtes kunt u sturen naar - SP Amsterdam - Amstel 1-1011 PN Amsterdam - I: UW ONDERNEMING 1. Welke onderneming vertegenwoordigt u? a. Uw naam.. b. Naam onderneming c. Adres onderneming straat...nr d. Telefoonnummer. e. E-mailadres 2. Uw onderneming betreft: 0 zelfstandige

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

Nieuw perspectief voor Westerveld

Nieuw perspectief voor Westerveld Nieuw perspectief voor Westerveld Verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad 2014 2018 1 STERK Westerveld is een nieuwe lokale politieke kiesvereniging in de gemeente Westerveld De politieke missie van

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

VISIE OP DAGBESTEDING EN WERK DICHTERBIJ

VISIE OP DAGBESTEDING EN WERK DICHTERBIJ VISIE OP DAGBESTEDING EN WERK DICHTERBIJ Visie Dichterbij: Dichterbij schept voorwaarden waardoor mensen met een verstandelijke beperking: - leven in een eigen netwerk temidden van anderen - een eigen

Nadere informatie

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD)

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD) Verslag U bent aan de buurt Berkum 29 mei 2013 Aanvang Locatie Aanwezige functionarissen Aanwezig vanuit de politiek 20.00 uur Wijkcentrum De Weijenbelt Hans Kempenaar (voorzitter) Erik Dannenberg (wijkwethouder)

Nadere informatie

tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag

tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag 02 Visie Er is in Noord-Limburg nauwelijks geschikte tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag.

Nadere informatie