maak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "maak

Transcriptie

1 maak<lab Arnhem-west Rapportage open LAB visieontwikkeling wijkvoorzieningen 16 mei 2007

2 Voorwoord Op woensdag 16 mei 2007 namen de medewerkers van de sector Voorzieningen & Projecten, dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, deel aan een studiemiddag. De middag werd in Het Hoofdkwartier te Arnhem georganiseerd en voorbereid door maak<architectuur als LAB. In het maak<lab worden creatieve technieken ingezet om maximale synergie en onverwachte resultaten te bereiken. Doelstelling van dit LAB was drieledig: 1. teambuilding voor de afdelingsmedewerkers; 2. aanzet tot een toekomstvisie voor de infrastructuur van maatschappelijke voorzieningen in Arnhem-West; 3. interne opleiding door kennis te nemen van en aan de slag te gaan met creatieve technieken rondom het bovenstaande onderwerp en de onderstaande vraag. Centrale inhoudelijke vraag was: hoe positioneert zich het onderwijs (ruimtelijk en sociaal) in Arnhem-West in de wijken, op korte en lange termijn, en welke (strategische) allianties gaan ze aan? Deze vraag past binnen het algemenere kader van een omkering van de scheiding van functies naar het samenbrengen van functies in de wijken, in dit geval de koppeling van scholing aan de buitenschoolse omgeving. In de Arnhemse situatie past de vraagstelling in een verandering in het concept van de brede school, vanuit de versterkte aandacht voor de nietachterstandswijken Heijenoord / Lombok, Alteveer / Cranevelt en Hoogkamp / Burgemeesterswijk. De dynamiek van een LAB laat zich nauwelijks reconstrueren. Toch willen we met deze documentatie de inhoud en de herinnering aan de boeiende middag trachten vast te houden, als aanzet voor verdere gedachtenvorming. Jean-Paul Kerstens Leo van der Meer Programma maak<lab wijkontwikkeling Arnhem-west introductie input output evaluatie - synergie - veranderingen - maatschappelijke ontwikkelingen - wijkintroductie - toekomstbeelden - brainstorm op schoolgebouwen zonder lokalen - wk + fusie op wijkvoorzieningen gerelateerd aan toekomstbeeld - school programmatische ontwikkeling - lessen - werken aan visievorming voorwoord 1 <

3 Synergie bij wijkvoorzieningen (inleiding door Leo van der Meer) Kansen voor nieuwe dynamiek in oudere wijken door (nieuwe) combinaties van voorzieningentypen,waaronder zorg en onderwijs. Het is bekend dat elke wijk/buurt een eigen dynamiek kent, afhankelijk van onder andere geografische ligging (dicht bij of ver weg van centrum), bevolkingsopbouw qua leeftijd en inkomens structuur, pakket aan voorzieningen (commerciële diensten en publieke diensten) en werkgelegenheid ( werkplaatsen, verspreide kantoren). Dit betekent dat het formuleren van beleid en het uitvoeren daarvan (bijv. in projecten en visies) voor elke wijk/buurt in pricipe verschillend zou moeten zijn. Wijk/Buurt specifiek dus. De levendigheid, aangenaamheid van een wijk zoals ervaren door de bewoners heeft veel te maken met de voorzieningen die er in een wijk zijn of juist ontbreken. We zien in veel wijken dat de winkelvoorzieningen en openbare voorzieningen teruglopen omdat ze o.a. door schaalvergroting en bezuinigingen op duur personeel niet meer rendabel geacht worden. Dat doet pijn en leidt tot protesten van burgers bij gemeente bestuur, vragen van politieke partijen etc Voorbeelden : noodlijdende kleine winkelcentra (Craneveld, Geitenkamp) waar winkels sluiten en leegstand ontstaat, wijkbibliotheek verdwijnt, medische voorzieningen smelten samen op veel minder plekken dan voorheen, scholen sluiten vanwege tal van redenen die jullie beter kennen dan ik, bedrijfjes gaan weg vanwege regelgeving en andere beperkingen. Hoe komen we daar uit? Van bovenaf ingrijpen, zonder te letten op behoeften en wensen van lokale gemeenschappen en op wetmatigheden in de marktsector hebben vaak niet gewerkt. Oplossingen zullen veeleer gezocht moeten worden in wat er in de wijken en buurten zelf leeft aan initiatieven en ideëen, aan mogelijkheden om via combinaties van verschillende functies toch verscheidenheid aan voorzieningen te realiseren die elk voor zich niet van de grond komen. Je kunt aan een grote variatie van commerciële en openbare voorzieningen denken die in allerlei figuraties, afhankelijk van de situatie/mogelijkheden in de wijk/buurt aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Dit zou in een soort wijkcentrum/dorpscentrum of in een bepaalde straat zijn vorm kunnen krijgen. In wisselende vormen kunnen functies op plekken in elkaar geschoven worden : winkels, eerstelijnszorg, bibliotheek,gemeen teloket, wijkpost, kinderopvang, zorgloket, speelplaats, trapveld, school, verzorgingstehuis, wijkpodium, wijkcentrum, horeca, indoor-sport, bedrijfsverzamelgebouw etc. Scholen,peuterspeelzalen,zorgvoorzieningen, vaak in verouderde gebouwen, met onderhoudsachterstanden en rommelige omgeving bieden voor wat toekomstige ontwikkelings- introductie 2 <

4 mogelijkheden aanknopingspunten om door middel van het aangaan van combinaties met andere functies een bijdrage te leveren aan de verbetering van buurten. Van belang is daarbij dat er een visie ontwikkeld wordt op ontwikkelingsmogelijkheden van buurten/wijken op basis van intrinsieke sociale, stedenbouwkundige en demografische kwaliteiten en verwachtingen. Het verkennen van mogelijkheden om onderwijs en zorg functies te koppelen/ te integreren met andere wijkfuncties en daarvoor mooie stedenbouwkundige en architectonische oplossingen te vinden, is een geweldige uitdaging en inspirerende bezigheid, waarmee de diverse disciplines in de sector M.O. zich kunnen uitleven en van elkaars kennis gebruik kunnen maken. Natuurlijk ook in samenspraak met andere sectoren waarmee combinaties zouden kunnen worden gemaakt. Aardige vragen zijn onder andere : wie komen er allemaal naar de school-/zorgvoorzieningen, wat zouden die aantrekkelijk vinden als er aanpalend andere voorzieningen aanwezig zouden zijn (marktdenken) of welke voorzieningen liggen vlak bij waar synergie uit gehaald kan worden. Ten slotte een wat prikkelende vraag: Waarom zijn we vooral bezig met mobiliteit/transport van zorgbehoevenden naar voorzieningen en niet met het brengen van voorzieningen naar de plek waar de zorgvragers wonen? koppeling, synergie, samengaan introductie 3 <

5 Maatschappelijke ontwikkeling en - voorziening in Arnhem-west (deel van bijdrage Roland Kluskens) 1.1 Stad in balans Arnhem is in sociaal, maatschappelijk en cultureel een stad met twee gezichten. Het ene gezicht wordt bepaald door een aantal sterke punten van onze stad. Arnhem is een stad met een omvangrijke werkgelegenheids- en winkelfunctie en heeft een aantal hoogwaardige toeristische en recreatieve trekkers. De stad heeft markante wijken en een gevarieerde multiculturele bevolking. Het aanbod aan voorzieningen voor cultuur, sport en onderwijs is rijk en gevarieerd. De keerzijde van de medaille is een stad met veel werklozen en mensen die van een uitkering afhankelijk zijn. Veel mensen nemen onvoldoende deel aan de samenleving en er zijn veel maatschappelijke randgroepen. Er zijn (te) veel huurwoningen. Er zijn aanzienlijke problemen met de leefbaarheid en veiligheid. De contrasten in Arnhem, de twee kanten van de medaille, zijn zichtbaar en voelbaar. Sterker dan in andere middelgrote steden is er een onderscheid, een sociaal en fysieke tweedeling tussen (kans)rijk en (kans)arm, tussen gegoede en minder gegoede wijken. Steden bieden mensen veel kansen. Kansen om inkomen te verdienen, een goede woning te vinden en almaar betere opleidingen te genieten. Kansen om te emanciperen. Een te sterke tweedeling gooit zand in die stedelijke emancipatiemachine en houdt mensen gevangen in sociaal isolement en achterstand. De sociale opgave moet dus voorzien in een zekere mate van sociale rechtvaardigheid, sociale stabiliteit, sociale samenhang en introductie 4 < sociale dynamiek: niet alleen inzetten op het zwakke, maar ook koesteren van het sterke. Arnhem moet dus op drie fronten tegelijkertijd investeren: in de stedelijke dynamiek, in persoonlijke ontwikkeling en in leefbaarheid en samenleven. Blijft de stad op één van deze fronten achter, dan stagneert de zo kenmerkende en hoog te waarderen dynamiek in de stad. Wil de stad zijn functies van magneet en springplank ten volle benutten, dan gaat het om énén-én. 1.2 Veranderopgave Hebben wij het over maatschappelijk voorzieningen, dan heeft de stad een substantiële veranderopgave. Wij onderscheiden hierbij twee lijnen. In de eerste plaats zijn er een aantal groeimarkten aan te wijzen: 1.Wonen-zorg-welzijn-arrangementen voor mensen met beperkingen Van oudsher heeft de gemeente relatief weinig te maken gehad met de ondersteuning van mensen met beperkingen. Wie zorg nodig had, kon daarvoor terecht in grootschalige instellingen. Deze stonden, en staan, natuurlijk op het grondgebied van gemeenten, maar kenden goeddeels hun eigen wereld, met hun eigen financiering. Met de invoering van de Wet Voorzieningen Gehandicapten in de jaren 90 zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor een deel van de ondersteuning van mensen met

6 beperkingen. Met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning neemt de verantwoordelijkheid van gemeenten voor thuiswonende mensen met beperkingen verder toenemen. Deze ontwikkeling speelt zich af tegen de achtergrond van enerzijds de vergrijzing en anderzijds de extramuralisering. Het aantal 65-plussers in Nederland zal tussen nu en 2040 bijna verdubbelen en het aantal 80-plussers zelfs bijna verdrievoudigen. Dat is voor Arnhem niet veel anders. Daardoor neemt de absolute vraag naar zorg en ondersteuning sterk toe. Ouderdom komt immers met gebreken. Ondanks deze groei zal het aantal mensen dat in zorginstellingen verblijft afnemen. Dat komt omdat de overheid en de zorgsector een extramuraliseringsbeleid voeren. De kern van dit beleid is dat mensen met beperkingen zolang mogelijk zelfstandig wonen, waarbij zij de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben aan huis of in de buurt geleverd krijgen. In de (nabije) toekomst zal er derhalve een snelle groei zijn van de vraag naar integrale arrangementen voor wonen, zorg en welzijn voor mensen met beperkingen. Daarbij moet worden gedacht aan levensloopbestendige woningen, die zijn gesitueerd in eveneens levensloopbestendige buurten en wijken. Het sluitstuk op het aanbod is de aanwezigheid van een aanbod aan zorg, ondersteuning en welzijnsactiviteiten die in of aan huis of in de directe omgeving daarvan kunnen worden gebruikt. De gemeente heeft hierin aan dubbele verantwoordelijkheid. Enerzijds is de gemeente zelf rechtstreeks verantwoordelijk voor een deel van de te leveren diensten, met name op het terrein van welzijn, hulpmiddelen en maatschappelijke ondersteuning. Anderzijds moet regie worden gevoerd op de aanwezigheid van de overige delen van het gevraagde aanbod (met name zorg en wonen). Praktisch betekent een en ander dat de gemeente in de toekomst: - een pakket aan individuele verstrekkingen moet regelen; - collectieve voorzieningen moet bieden op het terrein van welzijn; - accommodaties bieden waar welzijnsactiviteiten en informatie en advies worden geboden en die als locatie of uitvalsbasis voor overige diensten kunnen bieden. 2. Dagarrangementen voor jeugdigen Het klassieke Nederlandse dagindelingsmodel van vader aan het werk, moeder thuis en de kinderen van 9 tot 3 naar school komt steeds minder overeen met de werkelijkheid. In meer en meer gezinnen zijn er tijdens werkdagen, ook het deel buiten schooltijd, geen ouders thuis. Dat komt enerzijds door het groeiend aantal eenoudergezinnen en anderzijds door het groeiend aantal anderhalf- en tweeverdieners. In het afgelopen decennium is dan ook een stormachtige groei waar te nemen van de vraag naar voor-, tussen en naschoolse opvang voor jeugdigen. Deze trend zal zich in de toekomst doorzetten, temeer doordat de rijksoverheid de arbeidsparticipatie van volwassenen wil blijven verhogen. Waar tussen- en naschoolse opvang in eerste instantie vooral zijn vormgegeven als een soort verlengde schooldag, zal het accent inhoudelijk meer en meer verschuiven in de richting van dagarrangementen voor jeugdigen, waarvan onderwijs één van de introductie 5 <

7 onderdelen is. Ouders én jeugdigen willen daarbij natuurlijk wel dat in deze arrangementen het nuttige en het aangename worden verenigd. De buitenschoolse onderdelen van deze dagarrangementen krijgen overigens meer en meer vorm als een particulier gefinancierde markt. Ook deze trend zal in de toekomst doorzetten. De algemene maatschappelijke trend naar een grotere behoefte aan (volledige) dagarrangementen voor jeugdigen, gaat vergezeld van een toenemende aandacht voor het ondersteunen van jeugdigen in een kwetsbare positie. Het aantal jeugdigen dat problemen ervaart (of veroorzaakt) op het gebied van onderwijs, arbeidsmarkt, sociale vaardigheden, vrije tijd en criminaliteit is de afgelopen jaren gestegen (onder andere als gevolg van de verkleuring van de Nederlandse jeugd). De algemene verwachting is dat de eisen die maatschappij en economie aan de inwoners stellen, in de toekomst alleen maar zullen groeien. Hierdoor dreigt een steeds grotere groep er niet in te slagen de benodigde competenties voor succesvol volwassenzijn te bereiken. Hier zal ook in de toekomst een belangrijke overheidstaak liggen. Een derde toekomstige behoefte die kan worden geïdentificeerd is de vraag van oudere jeugdigen zelf naar voorzieningen buiten schooltijden ( s middags, s avonds en in het weekend). Jongeren zijn veelal van mening dat er voor hen in hun buurt en wijk weinig te doen is. Aan school gelieerde opvang is voor hen onvoldoende aantrekkelijk. De toenemende gevoeligheid van (volgebouwde) buurten voor overlast draagt er aan bij dat daarnaast de straat steeds minder als hangplek kan werken. Met name vanuit het introductie 6 < perspectief van overlast-preventie doen lokale overheden er verstandig aan om ook in de toekomst een aanbod aan jongerencentra te creëren of in stand te houden. Deze drie ontwikkelingen leiden ertoe dat er in de toekomst grote behoefte zal bestaan aan voorzieningen waar jeugdigen terecht kunnen. Deze zullen deels particulier gefinancierd worden, maar het zal een overheidstaak zijn om de infrastructuur aan te leggen en te onderhouden. In zijn algemeenheid lijkt de beste mogelijkheid te liggen om de fysieke infrastructuur van schoolgebouwen als de kern te gaan gebruiken voor bredere dagarrangementen (Brede scholen). Voor de groep oudere jeugdigen zal echter ook fysiek ruimte moeten zijn op locaties onafhankelijk van de school. In de voorzieningensfeer mag worden verwacht dat de ingezette trend van een grotendeels privaat gefinancierd stelsel van voor-, tussen- en naschoolse opvang zich verder zal ontwikkelen. De (lokale) overheid zal vooral moeten investeren in: - de ontwikkeling en onrendabele top van brede accommodaties; - formatie voor opvang-plus (zorg, ontwikkeling en ontplooiing); - vrijetijdsvoorzieningen (en accommodaties) voor oudere jeugd, vooral buiten school-/ werktijden. 3. Ondersteuning van kwetsbare burgers De competenties die burgers in de toekomst nodig hebben om volwaardig te participeren zullen alleen maar stijgen. En dat betekent dat er (ook) in de toekomst burgers zullen zijn die structureel of tijdelijk ondersteuning nodig hebben. Het bieden

8 van deze ondersteuning zal grotendeels een aangelegenheid van de lokale overheid worden. Daarbij is het zinvol om twee lijnen te onderscheiden. De eerste is dat de lokale overheid een vangnet biedt aan diegenen die structureel tekort komen om volwaardig te participeren. Het gaat dan om inkomensvoorzieningen, dagbesteding, psycho-sociale hulp en bijvoorbeeld hulpmiddelen en huishoudelijke verzorging. Daarnaast is het echter zaak om ook te investeren in een trampoline. Door te investeren in preventie en lichte vormen van advies, informatie en ondersteuning kan worden voorkomen dat mensen definitief afhaken. Deze voorzieningen geven inhoud aan het concept activerend beleid. De voorzieningen waar vraag naar zal zijn, zijn laagdrempelige vormen van ondersteuning, gericht op het voorkomen van ernstige problemen en op een zo snel mogelijk herstel van volwaardige participatie. Voorbeelden zijn casemanagers van sociale zaken, bijzondere bijstand, maatschappelijk werk, ouderenadviseurs, schuldhulpverlening en outreachende programma s maatschappelijk herstel voor verslaafden en dak- en thuislozen. 4. Facilitering en ondersteuning van de civil society Het belang van het maatschappelijk middenveld (organisaties van of met veel vrijwilligers) voor het functioneren van de samenleving, het welzijn van burgers én de houdbaarheid van de verzorgingsstaat kan nauwelijks worden overschat. Zonder deze organisaties zou het leven in Nederland er heel anders, en minder prettig, uitzien. Het voortbestaan van het hoge niveau van het maatschappelijk middenveld in de toekomst is echter niet vanzelfsprekend. Hoewel de bereidheid van burgers om zich belangeloos voor elkaar in te zetten onverminderd hoog is, kraken de voegen van vele organisaties. Dit komt door de druk van enerzijds de doorgaande individualisering van mensen (die zich uit in een minder natuurlijke aanwas van traditionele vrijwilligers) en anderzijds de steeds voller wordende agenda van de burgers (als gevolg van toenemende arbeidsparticipatie, toenemende reistijden, sociale verplichtingen en vrijetijdsactiviteiten). Het voortbestaan van de civil society is echter van het grootste belang. Niet alleen vanwege de intrinsieke waarde, maar ook bezien vanuit de wens van de overheid om minder vanzelfsprekend verantwoordelijkheden op zich te nemen en in plaats daarvan te sturen op een verhoogde eigen verantwoordelijkheid van burgers voor zichzelf en voor elkaar. Door te voorzien in in ieder geval een door maatschappelijke organisaties te benutten fysieke infrastructuur en enige professionele ondersteuning, kan het maatschappelijk middenveld door de overheid tegen relatief beperkte kosten worden gefaciliteerd en ondersteund. In gebieden waar sociale cohesie niet vanzelfsprekend is, is daarnaast een investering in het stimuleren van maatschappelijke verbanden een verstandige keuze. Praktisch betekent dit dat de (lokale) overheid er zorg voor moet dragen dat er op buurt en wijkniveau accommodaties aanwezig zijn waar organisaties tegen (betaalbare) tarieven ruimte kunnen krijgen voor hun activiteiten, vergaderingen en bijeenkomsten. Daarnaast is professionele ondersteuning van vrijwilligers nodig om te zorgen dat organisaties niet onder de steeds toenemende maatschappelijke complexiteit introductie 7 <

9 en Rijksregeldruk bezwijken (vrijwilligersondersteuning). In kwetsbare gebieden kan bovendien een grote maatschappelijke meerwaarde worden verwacht van professioneel opbouwwerk en bewonersondersteuning. 5. Vrijetijds voorzieningen op het terrein van sport en cultuur worden in toenemende mate geclusterd. Op buurt- en wijkniveau gaan dergelijke voorzieningen veelal de verbinding aan met brede scholen en multifunctionele centra. Op gebieds- en stadsniveau betekent het vaak een bundeling van vergelijkbare functies waarbinnen tevens allianties worden aangegaan met commerciële functies. De tweede lijn heeft betrekking op de wijze waarop de bovenstaande diensten en activiteiten worden aangeboden. Om in de toekomst aftrek te vinden, zal een slag gemaakt moeten worden in de kwaliteit van het aanbod: 1. Drukke, veeleisende burgers verwachten een hoogwaardig aanbod Burgers maken alleen gebruik van voorzieningen, als zij deze van voldoende kwaliteit vinden. Uiteraard heeft de beoordeling van deze kwaliteit te maken met de inhoud en mogelijke effectiviteit van de voorziening in kwestie. Maar er is een tweede dimensie aan te wijzen, die betrekking heeft op de praktische bruikbaarheid, de benadering en de gehanteerde dienstverleningsconcepten. Burgers zijn gewend aan diensten en services die klantvriendelijke en met respect worden aangeboden, die er goed uitzien en waarbij de klant koning is. Wachtlijsten, starre bureaucratie, slechte bereikbaarheid, onhandige tijden, teveel gedoe, verslonsde gebouwen, een onprofessionele benadering of een introductie 8 < stoffig of wollig imago zijn voor burgers redenen om niet van voorzieningen gebruik te maken. Waar dat gebeurt, schieten de investeringen in deze voorzieningen hun doel voorbij. Ondanks goede bedoelingen worden ze immers niet gebruikt. Concreet gaat het er om dat in de toekomst nog meer dan nu burgers zullen verwachten dat ze bij één multifunctionele accommodatie terecht kunnen voor een scala aan diensten en voorzieningen, dat deze plek goed en snel bereikbaar is, dat de dienstverlening en klantbejegening vriendelijk en efficiënt zijn, dat de openingstijden aansluiten bij de dagindeling van de klanten en dat de uitstraling en het imago van de voorzieningen en accommodaties niet knullig of tweederangs zijn. 2. Buurt en wijk zijn belangrijke kaders Het is ontegenzeggelijk een feit dat burgers steeds mobieler worden en dat hun leefgebied zich uitstrekt over de grenzen van wijken, steden en soms zelfs het land. Daarmee moet bij het inrichten van een voorzieningen- en accommodatie-pakket rekening worden gehouden. Zo is het bijvoorbeeld goed mogelijk dat ouders liever gebruik maken van een school en opvang voor hun kinderen in de wijk of stad waar ze werken, dan in de buurt waar ze wonen. Tegelijkertijd, echter, blijven buurt en wijk ook in de toekomst belangrijke kaders voor het beleid. Daarvoor zijn twee redenen. In de eerste plaats is voor bepaalde groepen burgers de directe woonomgeving wel degelijk het domein waar het leven zich voor een belangrijk deel afspeelt. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om mensen met kleine kinderen, ouderen met een afnemende mobiliteit of slecht geïntegreerde allochtonen (veelal vrouwen). Voor deze groepen zijn voorzieningen buiten de grenzen van de

10 eigen buurt of wijk moeilijk te bereiken en dus te gebruiken. Een tweede reden om buurt en wijk als kader voor voorzieningen en accommodaties te (blijven) gebruiken is dat dit de kwaliteit van de samenleving bevordert. Onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat investeren in een integraal voorzieningen-aanbod in buurt en/of wijk leidt tot een hoger (maatschappelijk en economisch) rendement op het gebied van fysiek (waarde onroerend goed), veiligheid, onderwijs en sociale infrastructuur. Deze twee lijnen bieden samen inzicht in de algemene vraag naar gewenste accommodaties. De concrete vertaalslag naar de Arnhemse situatie en de confrontatie met het bestaande aanbod vindt enerzijds thematisch en anderzijds gebiedsgericht plaats. introductie 9 <

11 massa straten voorzieningen Hoogkamp: wijkintrodutie, heden en toekomst input 10 < toekomst: forenzen in gated community

12 Toekomstperspectief Hoogkamp De Hoogkamp over 20 jaar zal nog steeds een wijk zijn, waarin veel welgestelde gezinnen wonen. Gezien de ligging zal het, gezien nabijheid van snelweg en station, steeds meer een ideale uitvalbasis worden voor de forenzen van de oostwaarts oprukkende randstad. Zo ontstaat het beeld van een wijk die overdag leeg is, met kinderen ondergebracht op scholen en dagverblijven en ouders in de randstad. Gezien de lange reistijden zullen het lange dagen zijn, zodat de wijk bijna alleen s nachts bewoond wordt. Om de veiligheid te garanderen wordt de wijk getransformeerd tot gated community. toekomst: forenzen in gated community input 11 <

13 massa straten voorzieningen Burgemeesterswijk: wijkintrodutie, heden en toekomst input 12 < toekomst: zakendistrict

14 Toekomstperspectief Burgemeesterswijk De Burgemeesterswijk kenmerkt zich door de nabijheid van binnenstad en station en de stijlvol opgetrokken panden. De huidige tendens, waarbij de dure panden steeds meer als bedrijfspanden in gebruik zijn, zal zich voortzetten. Vooral kapitaalkrachtige kleine ondernemingen zullen zich vestigen. Daarbij zal met name de nabijheid van het (hsl-)station vruchten afwerpen. Ondernemersverenigingen zullen zich sterk maken voor een hoogwaardige inrichting en onderhoud van de omgeving, goede parkeerfaciliteiten en hoogwaardige faciliteiten qua horeca en ontspanning. Ook het aantrekken van jong talent zal voor deze bedrijven van belang zijn, zodat de nabijheid van bedrijfsgerichte opleidingen welkom is. input 13 <

15 massa straten voorzieningen Alteveer/Cranevelt: wijkintrodutie, heden en toekomst input 14 < toekomst: wonen en recreëren op gespannen voet

16 Toekomstperspectief Alteveer Cranevelt De Schelmseweg zal zich de komende 20 jaar steeds meer als infotainmentzone voor Nederlandse en Duitse recreanten ontwikkelen. Zoo en museum ontwikkelen zich steeds breder en met succes. De gemeente Arnhem ziet hier kansen voor economie en uitstraling van de stad, en zal de ontwikkelingen stimuleren. De gevolgen voor de wijk worden voelbaar. Parkeerdruk, verkeers- en geluidsoverlast, en vooral de ontwikkeling van ondersteunende voorzieningen als restaurants, hotels, cafés. De idyllische rust van de groene wijk komt onder druk te staan en onbebouwde bosstroken worden geleidelijk, ondanks hevige protesten vanuit de wijk, als bouwgrond geëxploiteerd. input 15 <

17 massa straten voorzieningen Heijenoord Lombok; wijkintrodutie, heden en toekomst input 16 < toekomst: overbouwing van het spoor, het nieuwe midden van de wijk?

18 Toekomstperspectief Heijenoord Lombok Een overbouwing van het spoor tussen Lombok en Heijenoord zal vele vliegen in een klap slaan, maar tegelijk de beide wijken nogal beïnvloeden. De westelijke stadsentree via het spoor zal een nieuw gezicht kunnen krijgen, noodzakelijke aanpassingen aan het spooremplacement kunnen meegenomen worden, de steeds dringender noodzakelijke westtangent kan hiermee geïntegreerd worden, en een dreigende neerwaartse spiraal in Lombok en een deel van Heijenoord kan afgewend worden. Hiertoe wordt de overbouwing deels bebouwd ten behoeve van winkelvoorzieningen, maar met name ingezet voor de ontwikkeling van hoogwaardige buitenvoorzieningen voor sport en cultuur. Gezien de nabijheid van Het Dorp, en de veranderende maatschappelijke rol van Het Dorp, zullen zorgzones zich in beide wijken ontwikkelen. input 17 <

19 Brainstorm Spelregels: - Om de buurt noemt één groepslid één begrip - Elke associatie is goed! - Volgend groepslid reageert op zijn/haar voorganger - Duur van de brainstorm is 10 min Vraagstelling: Over 20 jaar hebben schoolgebouwen geen lokalen meer. Welke voorzieningen en huisvesting zijn er nodig in de wijk als je het toekomstbeeld voor ogen houdt? Na de brainstorm vindt een stemronde plaats waar men, met de vraagstelling in het achterhoofd, binnen vijf minuten een streepje zet bij de vijf begrippen die hem/haar het meest aanspreken. Hieropvolgend worden de onderlinge relaties van de begrippen vastgesteld. Hierover mag gediscussieerd worden. Uiteindelijk wordt er een kampioen van de groep gekozen die de uitkomst van de brainstorm zal presenteren voor de andere groepen. output 18 <

20 Groep 1 Begrippen: flexibiliteit, multimedia, menselijk contact, kunst, sport output 19 <

21 Groep 2 Toekomstbeeld schoolgebouwen: creativiteit, ontmoeting, kennis, speelplaats, sociale contacten output 20 <

22 Groep 3 Toekomstbeeld schoolgebouwen: wijkkantine, kast van Piet, speeltuin, kunst, kinderkantoor, thuis slapen output 21 <

23 Discussie na de brainstorm De brainstorm leverde de volgende discussiepunten op: voorzieningen aan huis of voorzieningencentrum in de wijk?, sfeer/kleur van een brede school/ontmoetingscentrum, koppeling van commerciële functies in brede school en combinatie scholen en beroepspraktijk. Mensen proberen steeds meer om alle voorzieningen naar zich toe te halen. Voorbeelden hiervan zijn de Beertender, thuisbioscoop en het cateren aan huis. Door de overheersende positie van het internet als communicatiemiddel gaat men steeds minder het huis uit. Ondanks deze ontwikkeling ontstaat er sterk vraag naar het persoonlijke warme contact. Mensen willen elkaar ontmoeten en een praatje kunnen maken. Men heeft bijvoorbeeld liever een coach fysiek naast zich staan i.p.v. van iemand waaraan je vragen kunt stellen via het internet. De vraag is nu: of je voorzieningen ergens in de wijk gaat concentreren of juist aan huis moet aanbieden? En kan een voorzieningencentrum vorm geven aan de vraag: hoe ontmoeting en voorzieningen dicht bij huis te combineren? De overheid objectiveert teveel. Er moet meer de wijk in gegaan worden om te constateren wat de werkelijke vraag van de bewoners daar is. Er wordt te makkelijk een oplossing aangedragen zonder de werkelijke vraag in de wijk te onderzoeken. output 22 <

24 Hoe richt je vervolgens het ontmoeting-/voorzieningencentrum in zodat het een centrum van de wijk wordt? Veel ontmoetingscentra geven vaak niet goed de kleur van de wijk weer. Ze zijn te netjes en komen daardoor onpersoonlijk over. Wanneer je een verzamel gebouw maakt moet je er opletten dat elke doelgroep een eigen lifestyle heeft. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar de verschillen tussen de groepen op een basisschool. Dan doet zich nog het probleem van financiering van mogelijke plannen voor. Gemeenten en scholen hebben nauwelijks geld om te verbouwen. Om geld te genereren voor verbouw of nieuwbouw zullen dus ondernemers betrokken moeten worden. Naast het betrekken van ondernemers kan multifunctioneel ruimtegebruik het geheel ook goedkoper maken. Zo heb je voor meerdere functies bijvoorbeeld maar één beheerder en één administratie nodig. Vervolgens is de vraag hoe creëer je een multifunctioneels voorzieningencentrum met een eigenidentiteit en wat zit er in dit centrum? Tot slot werd de invulling van het basisonderwijsprogramma ter sprake gesteld. Er is overwogen om kinderen dichter bij de beroepspraktijk te brengen. Dit kan bijvoorbeeld door scholen in de buurt van een garage te bouwen. Door afspraken met deze garage te maken en een link te leggen met het onderwijsprogramma kunnen kinderen hierdoor een beeld ontwikkelen van wat ze later wel of niet willen. Of is het verstandiger om kinderen nog afstand te laten houden van de beroepspraktijk en lekker laten spelen en gewoon kind laten zijn? Kinderen op de basisschool zijn misschien wel te jong om zover de toekomst in te kijken. output 23 <

Leerdam, 17 februari Betreft: aanvraag financiële ondersteuning ontwikkeling Integraal KindCentrum van 0-13 jarigen in Leerdam.

Leerdam, 17 februari Betreft: aanvraag financiële ondersteuning ontwikkeling Integraal KindCentrum van 0-13 jarigen in Leerdam. Leerdam, 17 februari 2016. Aan het bestuur van O2A5 Dam 1 4241 BL Arkel. Betreft: aanvraag financiële ondersteuning ontwikkeling Integraal KindCentrum van 0-13 jarigen in Leerdam. Geachte toetsingscommissie,

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

Koers voor de toekomst

Koers voor de toekomst Koers voor de toekomst Er verandert veel in de wereld om ons heen. Neem alleen al de toenemende mobiliteit, of de economie die sterker lijkt dan ooit tevoren, en overal wordt gebouwd, en - om dichter in

Nadere informatie

VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL

VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL Inhoudsopgave: Voorwoord... 1 1. Visie: door KANTELING in BALANS...2 1.1 De kern: Eigen kracht en medeverantwoordelijkheid

Nadere informatie

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe W ij wonen waar anderen op vakantie gaan CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 even voorstellen In onze gemeente wonen ruim 18.500 mensen in

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Leefbare en vitale dorpen in Berkelland 5 Doelenboom Wat speelt er? 6 Bewust worden? Veranderingen in Berkelland en de regio Achterhoek door de krimp lijken

Nadere informatie

Is bevolkingskrimp een ramp of biedt het ook kansen?! Willy Doorn Burgemeester gemeente Landerd Mei 2010

Is bevolkingskrimp een ramp of biedt het ook kansen?! Willy Doorn Burgemeester gemeente Landerd Mei 2010 Is bevolkingskrimp een ramp of biedt het ook kansen?! Willy Doorn Burgemeester gemeente Landerd Mei 2010 Opbouw verhaal Wie ben ik Aanleiding onderzoek Pilotgemeente vergrijzing- en ontgroeningscan PON

Nadere informatie

Organisatie van bijzondere Buurtsuper locaties in Twente

Organisatie van bijzondere Buurtsuper locaties in Twente Organisatie van bijzondere Buurtsuper locaties in Twente In opdracht van: Versie: augustus 2008 Maatschappelijke Onderneming B+ Organisatie van bijzondere Buurtsuper locaties in Twente Inleiding Op 5 oktober

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota WELZIJN ALGEMEEN 1 Het zo optimaal mogelijk laten participeren van de inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht

Nadere informatie

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder)

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) 1. Beleidsterrein Beleidstaak: Sociaal Cultureel Werk Beheerstaak: Samenlevingsopbouwwerk, functienummer 630.00 Dit beleidsterrein omvat kinderwerk,

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1 Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed 19 april 2012 pagina 1 Strategie van Ymere Missie Ymere werkt als maatschappelijke onderneming aan wijken met perspectief, waar bewoners willen

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie

Uitzicht op een betere wijk

Uitzicht op een betere wijk Uitzicht op een betere wijk Deze visie is tot stand gekomen in bijeenkomsten met verschillende partijen. We danken de deelnemers hartelijk voor hun inzet. Wilt u meer weten? Heeft u na het lezen van deze

Nadere informatie

Opgave en. toekomstperspectief EEN NIEUWE TOEKOMST

Opgave en. toekomstperspectief EEN NIEUWE TOEKOMST 3 EEN NIEUWE TOEKOMST Opgave en toekomstperspectief De aandacht die er binnen het huidige politieke en bestuurlijke klimaat is voor de verbetering van wijken als Transvaal, is een kans die met beide handen

Nadere informatie

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl Datum 9 december 2014 Kenmerk 14015aWMOR / AvO Aan het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft Advies

Nadere informatie

ORO ziet kansen. Zorg in de regio voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand

ORO ziet kansen. Zorg in de regio voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand ORO ziet kansen Zorg in de regio voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand ORO is er voor alle mensen met een verstandelijke beperking in de regio Zuidoost

Nadere informatie

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/ 2 Wonen De gemeente telt zo n 36.000 inwoners, waarvan het overgrote deel in de twee kernen Hellendoorn en Nijverdal woont. De woningvoorraad telde in 2013 zo n 14.000 woningen (exclusief recreatiewoningen).

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst 2 Sport en ontmoeten. Voorzieningenkaart Noordwest. Voorzieningenkaart

Verslag bijeenkomst 2 Sport en ontmoeten. Voorzieningenkaart Noordwest. Voorzieningenkaart Verslag bijeenkomst 2 Sport en ontmoeten Voorzieningenkaart Noordwest 1 Voorzieningenkaart Agenda Terugblik op de vorige avond Doel van de avond + hoe vervolgen we? Uitleg van de opdracht: wat gaan we

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed Welzijn nieuwe stijl Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen 19 oktober 2010 Marjon Breed Presentatie Welzijn nieuwe stijl Welzijn in Geldermalsen De Wmo Welzijn Actuele ontwikkelingen Welzijn nieuwe stijl

Nadere informatie

Culemborg: ambities van een Vrijstad

Culemborg: ambities van een Vrijstad Culemborg: ambities van een Vrijstad 1. Kenmerken Culemborg Beeld Culemborg is bekend vanwege de historische binnenstad en centrale ligging. Historie, monumenten en beeldbepalende panden, Vrijstad, water,

Nadere informatie

Leven in Leiden: Uitkomsten brainstorm Startbijeenkomst Sociaal Maatschappelijke Structuurvisie. Gemeente Leiden 6 april 2011

Leven in Leiden: Uitkomsten brainstorm Startbijeenkomst Sociaal Maatschappelijke Structuurvisie. Gemeente Leiden 6 april 2011 1. In 2025 is een kwart van de Leidse bevolking 65 jaar of ouder De vergrijzing is op dit moment in Leiden nog beperkt ten opzichte van de andere steden: 12% van de bevolking is 65+. Landelijk is dat nu

Nadere informatie

Perspectief voor de Achterhoek

Perspectief voor de Achterhoek Perspectief voor de Achterhoek 1 Perspectief voor de Achterhoek Aanleiding Op 23 september organiseerde De Maatschappij met Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek een interactieve bijeenkomst met als doel

Nadere informatie

De brede school als maatschappelijke onderneming. Ria van der Hamsvoord Karin Sesink

De brede school als maatschappelijke onderneming. Ria van der Hamsvoord Karin Sesink De brede school als maatschappelijke onderneming Ria van der Hamsvoord Karin Sesink De brede school is de parel van dorp of wijk Unieke kansen in deze bestuurlijke periode Uniek: Door de combinatie van

Nadere informatie

Resultaten enquête Een nieuwe invulling voor het Beekstraatkwartier

Resultaten enquête Een nieuwe invulling voor het Beekstraatkwartier Resultaten enquête Een nieuwe invulling voor het Beekstraatkwartier KLANT IS KONING Resultaten Om een beter beeld te krijgen over de meningen omtrent de nieuwe invulling van het Beekstraatkwartier in Weert

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1 juli -2015 BEetrokken Noord-Beveland Pagina: 1 Toekomstvisie voor Noord-Beveland BEN is bezig met de ontwikkeling van een lange(re)termijnvisie voor Noord-Beveland. Daarbij maken wij o.a. gebruik van de

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Maatschappelijk aanbesteden

Maatschappelijk aanbesteden Maatschappelijk aanbesteden in vogelvlucht Mark Waaijenberg B&A Groep Maatschappelijk aanbesteden IN PERSPECTIEF 2 Samenleving Terugtreden is vooruitzien Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling Verstikkende

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie T P E C N O C Hollands Spoor en omgeving mei 2008 2 Inleiding 1 Straatnamenkaart 1 Inleiding Voorwoord Voor u ligt de Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving.

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen Basisinspanning Een evenwichtige bevolkingsopbouw, die in 2025 gegroeid is naar minimaal 25.000 inwoners. Voor iedere (toekomstige) inwoner moet een woning beschikbaar zijn die past in zijn/haar leefsituatie.

Nadere informatie

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s!

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! De drie D s Drie transities in het sociale domein:

Nadere informatie

Regionaal Kennis en Expertise Centrum Weert. Raadscommissie 20-03-2013 WE MAKEN ONS ZORGEN

Regionaal Kennis en Expertise Centrum Weert. Raadscommissie 20-03-2013 WE MAKEN ONS ZORGEN Regionaal Kennis en Expertise Centrum Weert Raadscommissie 20-03-2013 WE MAKEN ONS ZORGEN - Voortdurende groei (V)SO - Voortdurende groei wajong - Onvoldoende opvang voor jongeren in Weert: thuiszitters

Nadere informatie

Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015

Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015 Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015 Programma / Projectenagenda Stadskanaal Noord 2014-2015 Dit stuk beschrijft het programma en de projectenagenda van Stadskanaal Noord. Het programma vloeit voort

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

KindCentrum HET KRISTAL

KindCentrum HET KRISTAL KindCentrum HET KRISTAL 1.1 Wat is een KindCentrum? Het KindCentrum is in Nederland een relatief nieuw, maar aantrekkelijk verschijnsel voor basisscholen en kinderopvangvoorzieningen. Een KindCentrum biedt

Nadere informatie

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie.

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. RadarGroep Gemeenschapstuinen Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. Bureau voor sociale vraagstukken Wie zaait zal oogsten is een veelgehoord gezegde.

Nadere informatie

Onderzoek naar de nieuwe vrijwilliger in de sport in Ommen en Hardenberg. Rapportage 31 mei 2017

Onderzoek naar de nieuwe vrijwilliger in de sport in Ommen en Hardenberg. Rapportage 31 mei 2017 Onderzoek naar de nieuwe vrijwilliger in de sport in Ommen en Hardenberg Rapportage 31 mei 2017 Waarom dit onderzoek? Vrijwilligers onmisbaar in de sport Onderwerp staat sinds jaar en dag op de agenda

Nadere informatie

Gezondheid in de wijk Dat doe je samen. Tympaan Instituut den Haag, 11 november 2015. Huub Sibbing, adviseur wijkgerichte preventie

Gezondheid in de wijk Dat doe je samen. Tympaan Instituut den Haag, 11 november 2015. Huub Sibbing, adviseur wijkgerichte preventie Gezondheid in de wijk Dat doe je samen Tympaan Instituut den Haag, 11 november 2015 Huub Sibbing, adviseur wijkgerichte preventie Waarom: Een veranderende samenleving vraagt een andere aanpak De komende

Nadere informatie

Wiens verantwoordelijkheid is het eigenlijk. Mythen en feiten rond de informele steunstructuren

Wiens verantwoordelijkheid is het eigenlijk. Mythen en feiten rond de informele steunstructuren Wiens verantwoordelijkheid is het eigenlijk Mythen en feiten rond de informele steunstructuren Tot slot: Meer doelmatigheid van het professionele aanbod valt te verkrijgen door het kritisch doorlichten

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN Projectleider Afdeling Iris van Gils Kerngroep Visie/Missie Datum 28 november 2014 Planstatus Vastgesteld in de Fusieraad 24 november 2014 Opdrachtgever Stuurgroep

Nadere informatie

Mei 2012 versie 1. WK versie 1

Mei 2012 versie 1. WK versie 1 2012 Mei 2012 versie 1 WK versie 1 Jong en oud samen in beweging De stichting de Buitenham heeft tot doel het bevorderen van het maatschappelijk welzijn van de inwoners van Varsselder-Veldhunten en omgeving

Nadere informatie

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0. Ook Coevorden Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren Project Datum Versie Status Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.4 Concept 1. Visie Achtergrond: van twitter via verbinding naar

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Accommodatiebeleid Maatschappelijk Vastgoed In stand houden en ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed die de sociale infrastructuur versterkt, gekoppeld aan een optimale spreiding

Nadere informatie

Samenwerkingsvisie Wolfsbos multifunctioneel CONCEPT

Samenwerkingsvisie Wolfsbos multifunctioneel CONCEPT Samenwerkingsvisie Wolfsbos multifunctioneel CONCEPT Projectgroep, versie 27 september 2011 Vooraf Aan deze visie hebben de volgende partijen bijgedragen: Stichting Peuterspeelzalen Hoogeveen, Catalpa,

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

Aanvullende beleidsdocumenten. Rijksbeleid Wet maatschappelijke ondersteuning

Aanvullende beleidsdocumenten. Rijksbeleid Wet maatschappelijke ondersteuning Aanvullende beleidsdocumenten Onderstaande teksten zijn een aanvulling op Hoofdstuk 3 uit de Toelichting van het bestemmingsplan. Het zijn samenvattende teksten die betrekking hebben op beleidsdocumenten

Nadere informatie

Stadjers en instellingen over de gebiedsgebonden aanpak van het sociale domein

Stadjers en instellingen over de gebiedsgebonden aanpak van het sociale domein Stadjers en instellingen over de gebiedsgebonden aanpak van het sociale domein Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Wonen, Zorg en Maatschappelijk Vastgoed. Gerard Koster VNG

Wonen, Zorg en Maatschappelijk Vastgoed. Gerard Koster VNG Wonen, Zorg en Maatschappelijk Vastgoed Gerard Koster VNG Opbouw presentatie 1. Ontwikkelingen 2. Opgaven regionaal/lokaal 3. Samenwerking 4. Voorbeelden 5. Vragen aan u 1. Ontwikkelingen Extramuralisering:

Nadere informatie

Stadskanaal Noord Projectenagenda

Stadskanaal Noord Projectenagenda Stadskanaal Noord Projectenagenda 2016-2017 Projectenagenda Stadskanaal Noord Dit stuk beschrijft de visie vanuit de gemeente Stadskanaal en de projecten van Stadskanaal Noord in 2016 en 2017. De projectenagenda

Nadere informatie

Bijeenkomst inwoners op 13 mei 2014 in Alphen aan den Rijn (Locatie Oude Wereld)

Bijeenkomst inwoners op 13 mei 2014 in Alphen aan den Rijn (Locatie Oude Wereld) Memo Wijken en Kernen Aan : De aanwezigen van de bewonersbijeenkomst 13 mei 2014 Van : Annelise Bosscha Telefoonnummer : Datum : 21 mei 2014 Onderwerp : Verslag en rode draad bewonersbijeenkomst 13 mei

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar

Jaarplan schooljaar Jaarplan schooljaar 2013-2014 Arnhem, september 2013 Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2013-2014. Dit jaarplan bevat de uitgangspunten en doelen die centraal staan bij de invulling van het betreffende

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting TOEKOMSTVISIE het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting Als je plannen maakt voor een vakantie, dan kies je eerst een bestemming. Gran Canaria of Schiermonnikoog, Amsterdam of Barcelona,

Nadere informatie

Krimp in Fryslân. Inwonertal

Krimp in Fryslân. Inwonertal Krimp in Fryslân Bevolkingsdaling, lokaal en regionaal, is een vraagstuk van nu én de komende jaren. Hoewel pas over enkele decennia de bevolking van Fryslân als geheel niet meer zal groeien, is in sommige

Nadere informatie

Argumentenkaart Deeltijdwerken 3. Samenleving. Wat zijn de voor- en nadelen voor de samenleving als vrouwen meer gaan werken?

Argumentenkaart Deeltijdwerken 3. Samenleving. Wat zijn de voor- en nadelen voor de samenleving als vrouwen meer gaan werken? Argumenten Deeltijdwerken Wat zijn de - en nadelen de samenleving als meer gaan werken? Argumenten Deeltijdwerken Wat zijn de - en nadelen de samenleving als meer gaan werken? Argumenten Deeltijdwerken

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

Concept Gebiedsagenda Zuid

Concept Gebiedsagenda Zuid Concept 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Gebiedsagenda Museumkwartier, Apollo- en Willemsparkbuurt... 4... 4... 6 2. Gebiedsagenda Schinkel-, Stadion- en Hoofddorppleinbuurt... 10... 10... 12 3.

Nadere informatie

JUDITH LEKKERKERKER 11 FEBRUARI 2016

JUDITH LEKKERKERKER 11 FEBRUARI 2016 JUDITH LEKKERKERKER 11 FEBRUARI 2016 Verdere verstedelijking Groei concentreert zich in grotere steden o omvang van de stad o ligging ten opzichte van het economisch kerngebied o aanwezigheid van hoger

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht Samen Sterker Samen Sterker Vrije tijd Mike Broers > gemeente moet verleiden tot bewegen > aansluiten bij Jeugdcultuurfonds > verdere groei Muziekgieterij als verbinden in de popcultuur Vrije tijd Sport & Bewegen In

Nadere informatie

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren.

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Voordat ik mijn speech begin, wil ik stilstaan bij de actualiteit.

Nadere informatie

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans VVD- Best Verkiezingsprogramma 2014-2018 Best in Balans 20 oktober 2013 Best in Balans Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2014-2018 genaamd Best in Balans. Met dit verkiezingsprogramma willen we u laten

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

Apeldoorn. Ede Arnhem

Apeldoorn. Ede Arnhem Lelyst ad Harderw ijk Devent er Apeldoorn Zut phen Wint ersw ijk Ede Arnhem Doet inchem Tiel Nijmegen 1 Kans op krimp Vo geen kans op krimp weing kans op krimp enige kans op krimp kans op krimp onbekend

Nadere informatie

Roerdalen, 23 maart Roerdalen 25. De toekomst is begonnen

Roerdalen, 23 maart Roerdalen 25. De toekomst is begonnen Roerdalen, 23 maart 2011 Roerdalen 25 De toekomst is begonnen Aanleiding In 2008 hebben we een toekomstvisie voor onze gemeente Roerdalen opgesteld: Roerdalen 2020. Deze visie is tot stand gekomen met

Nadere informatie

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief scheiden van Verblijf van wonen naar Wonen en zorg & van verblijf naar wonen door extramuralisering en scheiden wonen/zorg Programma Doel van vandaag Meer grip

Nadere informatie

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen Versie: februari 2016 Meerjarig beleidsplan 2016 2018 Stichting Welzijn Diemen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1: Ontwikkelingen 4 1.1 Algemene maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op 4 het gebied

Nadere informatie

Mei 2012 versie 1. WK versie 1

Mei 2012 versie 1. WK versie 1 2012 Mei 2012 versie 1 WK versie 1 Jong en oud samen in beweging De stichting de Buitenham heeft tot doel het bevorderen van het maatschappelijk welzijn van de inwoners van Varsselder-Veldhunten en omgeving

Nadere informatie

Samenvatting van de vraagstukken over: Gebouwde omgeving/gebouwen (wonen, overige gebouwen, stedenbouw en leegstand) Gebouwde omgeving (68)

Samenvatting van de vraagstukken over: Gebouwde omgeving/gebouwen (wonen, overige gebouwen, stedenbouw en leegstand) Gebouwde omgeving (68) Samenvatting van de vraagstukken over: Gebouwde omgeving/gebouwen (wonen, overige gebouwen, stedenbouw en leegstand) Gebouwde omgeving (68) Als gemeente hebben we nauwelijks eigen grondposities, zijn dus

Nadere informatie

Strategische zelfanalyse

Strategische zelfanalyse Strategische zelfanalyse Vol vertrouwen de WMO tegemoet Wat betekent de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor uw organisatie? Hoe houdt u goed rekening met de modernisering van de AWBZ?

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Inleiding: ATB de Springplank, een algemeen toegankelijke basisschool en Vlietkinderen, maatwerk in kinderopvang, beiden gehuisvest

Nadere informatie

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur Geachte lezer, Fijn dat u even tijd neemt om kortweg kennis te maken met het beleid van stichting Welcom. Door het beleid voor de komende vier jaren te omschrijven, laat Welcom zien wat ze in de samenleving

Nadere informatie

Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE

Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE Bestuurlijke begeleidingsgroep Visie Amstelland Aantal bijlagen:

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2004/ Lokaal Sociaal Beleid. M. Steffens-van de Water en H. Tuning Samenleving en Welzijn

Raadsvoorstel 2004/ Lokaal Sociaal Beleid. M. Steffens-van de Water en H. Tuning Samenleving en Welzijn Raadsvoorstel 2004/ Onderwerp Portefeuillehouder Commissie Datum Raadsvergadering M. Steffens-van de Water en H. Tuning Samenleving en Welzijn Context In wat voor gemeente willen wij wonen? Wat vo or gemeente

Nadere informatie

Iedereen in s-hertogenbosch doet volwaardig mee in de samenleving. Breed Welzijn s-hertogenbosch. Nieuwe combinaties in een nieuwe tijd

Iedereen in s-hertogenbosch doet volwaardig mee in de samenleving. Breed Welzijn s-hertogenbosch. Nieuwe combinaties in een nieuwe tijd Nieuwe combinaties in een nieuwe tijd Iedereen in s-hertogenbosch doet volwaardig mee in de samenleving Breed Welzijn s-hertogenbosch Juvans Maatschappelijk Werk en Dienst verlening // Welzijn Divers //

Nadere informatie

Sport en de omgevingswet VSG bijeenkomst 21 april Ruimte voor Sport Dennis Ruijgt

Sport en de omgevingswet VSG bijeenkomst 21 april Ruimte voor Sport Dennis Ruijgt Sport en de omgevingswet VSG bijeenkomst 21 april 2017 Ruimte voor Sport Dennis Ruijgt Observaties Ik heb het al drie keer proberen uit te leggen aan de collega s van ruimte. Buitenruimte inzetten voor

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Thijplein KM Rossum Tel

Thijplein KM Rossum Tel Thijplein 1 7596 KM Rossum Tel. 0541-625824 www.kulturhus-de-cocer.nl Inhoud 1. Het Kulturhus.... 2 1.1. Doelstelling... 2 1.2. Organisatie... 2 1.3. Huisvesting... 2 1.4. Beheer en openingstijden... 2

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

Een brede Kinderopvang

Een brede Kinderopvang Een brede Kinderopvang REFLECTIES door Jan Van Gils Onderzoekscentrum Kind en Samenleving jvangils@k-s.be Tweede Studiedag Brede School Vlaams Parlement 16 mei 2008 TOREN VAN BABEL versus DRIE PERSPECTIEVEN

Nadere informatie

Midden-Limburg Transitieatlas Voorzieningen. Masterclass 2 april 2015

Midden-Limburg Transitieatlas Voorzieningen. Masterclass 2 april 2015 Midden-Limburg Transitieatlas Voorzieningen Masterclass 2 april 2015 Bevolking Midden-Limburg Trends DEMOGRAFIE Ontgroening BEZUINIGINGEN PARTICIPATIE- MAATSCHAPPIJ Vergrijzing Bevolkingsdaling Urbanisatie

Nadere informatie

GEZOND LEVEN, GOED LEVEN GEZONDHEIDSBELEID BERNHEZE & OSS 1. POSITIEVE GEZONDHEID 2. HET PROCES 3. THEMA S GEZONDHEIDSBELEID 4.

GEZOND LEVEN, GOED LEVEN GEZONDHEIDSBELEID BERNHEZE & OSS 1. POSITIEVE GEZONDHEID 2. HET PROCES 3. THEMA S GEZONDHEIDSBELEID 4. GEZOND LEVEN, GOED LEVEN GEZONDHEIDSBELEID 2018-2021 BERNHEZE & OSS 1. POSITIEVE GEZONDHEID 2. HET PROCES 3. THEMA S GEZONDHEIDSBELEID 4. BORGING 1. POSITIEVE GEZONDHEID Positieve gezondheid is je eigen

Nadere informatie

Onderwijs in Oss NW. Verslag bijeenkomst 2: De workshop

Onderwijs in Oss NW. Verslag bijeenkomst 2: De workshop Onderwijs in Oss NW Verslag bijeenkomst 2: De workshop Hoe ziet onderwijs en opvang eruit in 2030? Welke sfeer hangt er? Welke identiteit willen dat de opvang en onderwijs uitstraalt? Willen we opvang

Nadere informatie

Visie Beheer Openbare Ruimte

Visie Beheer Openbare Ruimte Visie Beheer Openbare Ruimte De openbare ruimte bestaat uit de ondergrondse en bovengrondse voorzieningen die in beheer zijn de gemeenten en bestaat uit riolering, plantsoenen, bomen, wegen, straten, pleinen,

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID In maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie