Ruilen over de tijd. Zie steeds de eenvoud!! Frans Etman

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ruilen over de tijd. Zie steeds de eenvoud!! Frans Etman"

Transcriptie

1 Ruilen over de tijd Zie steeds de eenvoud!! vwo Frans Etman

2 Bedenk dat bij ruilen er altijd twee dingen gedaan worden. Je geeft wat en je krijgt wat terug. Als je twee keer ruilt - ruilen over de tijd - moet je ook twee keer iets geven en krijgen. Bedenk bij ruilen over de tijd ook steeds wat er geruild wordt. Ruilen over de tijd = intertemporele substitutie Gezinnen ruilen bestedingen van de toekomst in voor bestedingen nu. Bedrijven ruilen winst nu in voor winst in de toekomst. Overheid ruilt belastingen van de toekomst in voor bestedingen nu. Belasstingen worden wel algemene middelen genoemd. Gezinnen Als de opofferingskosten van het niet-consumeren hoger zijn dan de rente die je ontvangt om geld te sparen, ga je niet sparen maar nu consumeren. De individuele prijs van tijd( de opoffering) is groter dan de marktprijs van tijd (rente). Je bent nu ook geneigd om te gaan lenen. Nu consumeren is aantrekkelijker dan in de toekomst consumeren. Er is een ruil van schuld in de toekomst (en minder consumeren in de toekomst) naar meer geld bezitten nu (en meer consumeren nu). Kortweg:als je nu wil besteden, ga je niet sparen maar geld lenen. In een situatie waar je pas bij een heel hoog rente percentage bereid bent te gaan sparen en al bereid bent om zelfs bij een hoog rentepercentage te gaan lenen, wil je heel graag nu over je geld beschikken. Jouw individuele prijs van tijd is hoger dan de algemene prijs van tijd (de rente). De gezinnen hebben dan hun koopkracht van de toekomst nu ingezet. Bedrijven Een vergelijkbare afweging kunnen bedrijven maken. Zij hebben de keuze tussen winst nu of meer winst in de toekomst. Zij moeten de winst vergelijken met de kosten die de bedrijven maken om meer winst te genereren. Nu geld lenen, betekent meer rentekosten. Als de verwachte toename van de winst in de toekomst groter is dan de kosten die samenhangen met de geldlening (rente en aflossingen) dan zullen de bedrijven overgaan tot het lenen van geld om te investeren in kapitaalgoederen en menselijk kapitaal. Overheid Als de overheid meer uitgeeft dan ontvangt, heeft ze een tekort. Er is nu te weinig belasting binnengekomen. De overheid leent geld op de geld- en kapitaalmarkt om haar tekort te financieren. In feite gaat ze belastinggeld van de toekomst nu uitgeven. Er is ook weer sprake van ruilen over de tijd. Nu kan de overheid meer uitgaven doen maar daardoor zijn er in de toekomst meer schulden. Als de overheid het geld investeert in infrastructuur, dan heeft het land in de toekomst niet alleen meer schulden maar ook bezittingen. Ook nu geldt dat als de rente lager is dan de behoefte nu meer geld te gebruiken - de marktprijs van tijd is lager dan de individuele prijs van tijd - het zinvol is om geld te lenen. Ook voor de overheid houdt het in dat er een tijd komt dat de bestedingsmogelijkheden afneemt. De verruiming van de koopkracht van nu gaat dan ten koste van de koopkracht in de toekomst.

3 Voor de overheid geldt de verwachting dat zij in tijden van laagconjunctuur het tekort laat oplopen om de economie te stimuleren om dan in tijden van hoogconjunctuur het tekort te laten omslaan in een overschot. Zo kan een verdeling van de belasting over de loop der tijd ervoor zorgen dat er niet te veel welvaartsverlies ontstaat. In het begrip rente die betaald wordt bij een geldlening (kredietverlening), zit de risicoaversie en het idee van ruilen over de tijd verscholen. Hoe meer risico iemand loopt bij het geld uitlenen, hoe hoger rentepercentage hij wil ontvangen. Dit geldt voor beleggers en natuurlijk ook voor de banken. Het risico ontstaat over onzekerheid over de toekomst. Kan iemand die geld leent, het wel terug betalen? Dit is informatieasymmetrie. Als je nu geld uitleent, heb je minder te besteden (en in de toekomst meer overigens). Voor deze vermindering van je huidige bestedingsmogelijkheden wil je ook een rentevergoeding hebben. Daarnaast is het mogelijk dat het spaargeld/ uitgeleende geld koopkracht verliest als er (prijs)inflatie is. Het nominale rentepercentage moet hoger zijn dan het inflatiepercentage. De reële rente stelt dan het rentepercentage voor dat als vergoeding wordt gegeven voor uitstel van consumptie en het risico. Op de vermogensmarkt (de verzamelnaam voor de geld- en kapitaalmarkt) worden geldleningen (kredieten) aangeboden en gevraagd. Het aanbod wordt gevormd door de terugbetalingen van schulden (door de overheid bijvoorbeeld), het spaargeld van de gezinnen, het geld dat beleggers aanbieden. De vraag ontstaat door iedereen die geld wil lenen: gezinnen, bedrijven, overheid en buitenland. Als er meer geldvraag ontstaat, dan zal de rente stijgen. Als er meer geldaanbod komt. dan zal de rente dalen. Lage rente: aantrekkelijker om meer geld te lenen. Hoge rente: aantrekkelijker om geld aan te bieden. Geldmarkt gaat over geldleningen die binnen 1-2 jaar terugbetaald worden. Kapitaalmarkt gaat over geldleningen die een lange looptijd hebben. Langer dan 2 jaar en oplopend tot jaar. Denk hierbij aan hypothecaire leningen. Om met behulp van het nominale rentepercentage het reële rentepercentage te berekenen, gebruik je indexcijfers. Voorbeeld Het rentepercentage is 4%. Het inflatiepercentage is 1,5%. Dus 104/101,5*100 = 102,46 dus 2,5% reële rente. Het spaargeld, de overheidsschuld kan op 1 tijdstip gemeten worden en is een voorbeeld van een voorraadgrootheid. De aflossingen van de schuld, de betaalde/ontvangen rente, de stijging van het spaargeld (sparen) gaan in de loop der tijd en zijn voorbeelden van stroomgrootheden. Negatieve tijdsvoorkeur: Consumenten hebben de mogelijkheid om niet nu te consumeren maar eerst te sparen en later te consumeren. Het huidig inkomen wordt in de toekomst geconsumeerd. Nu sparen (+ rente ontvangen) en later consumeren. Positieve tijdsvoorkeur: Consumenten kunnen ook hun consumptie vervroegen door hun aankopen te doen met geleend geld. Met toekomstig inkomen wordt nu geconsumeerd, Nu lenen + rente betalen) nu consumeren.

4 De AOW-uitkering wordt betaald door de huidige werkenden. Hierbij is solidariteit tussen jongeren en ouderen: de intergenerationele solidariteit. Dit is een omslagstelsel. Omslagstelsel is kortweg de huidige generatie betaalt voor de huidige generatie. Formeel juister: het fonds dat de AOW beheert, schat hoeveel aan uitkeringen betaald moet worden en dat bedrag moet in dezelfde periode aan sociale premies betaald worden. Tijdens de levensloop wordt er inkomen verdiend, vermogen opgebouwd en geen inkomen verdiend en het vermogen verbruikt. In de leeftijd van 0-18 jaar zal er weinig inkomen verdiend worden en vermogen opgebouwd. Vanaf (ongeveer) 18 jaar zal vooral de studieschuld toenemen. Een aantal jaar later zal door de (betere) opleiding meer inkomen verdiend kunne worden en zal de studieschuld afgelost worden. Vanaf (ongeveer) 30 jaar zal er een hypotheek voor een koophuis afgesloten worden. Eventuele kinderen zorgen voor meer kosten en minder vermogen. Vanaf ongeveer 50 jaar, als de kinderen het huis uit zijn en een groot deel van de hypotheek afbetaald is, zal er vermogen opgebouwd worden. Vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd zal (een deel van) het vermogen gebruikt worden om het lagere inkomen uit AOW en pensioen aan te vullen, en om te voorzien in de grotere zorgkosten. Voor het pensioen spaart iemand zelf. Een werkende draagt zijn pensioenpremie af aan het pensioenfonds. Het pensioenfonds belegt dit geld. Uit de beleggingsopbrengsten (het beleggingsrendement) wordt het pensioen betaald. Dit wordt kapitaaldekkingsstelsel genoemd. Vanzelfsprekend kunnen de begrippen omslagstelsel en kapitaaldekkingsstelsel ook in andere contexten gebruik worden.

5 Eigen vermogen is het geld dat de eigenaar in zijn zaak gestopt heeft. Bij een BV zijn dat de aandeelhouders en (een deel van) de winst die niet uitgekeerd is aan de aandeelhouders. Bij een eenmanszaak is het eigen vermogen het spaargeld van de eigenaar. Het vreemd vermogen is van anderen geleend. De tijd waarin het terugbetaald (=afgelost) moet worden kan kort of lang zijn. De crediteuren zijn de leveranciers die jou al wel geleverd hebben,maar die je nog moet betalen. Vlottende activa gaan op terwijl je produceert. Debiteuren moeten jou nog geld betalen. Liquide middelen zijn het geld in je kassa en op de bankrekening. Omzet - kosten = winst Omzet - kosten = verlies Het resultaat staat normaal aan de linkerkant. Als het een positief getal is dan is het resultaat winst. Is het een negatief getal dan is het resultaat verlies. Verlies wordt ook wel (aan de rechterkant) bij de omzet geteld. Steeds geldt: Het totaal van de linkerkant is gelijk aan het totaal van de rechterkant. Afschrijving is het bedrag dat de waardevermindering weergeeft van de vaste activa (=vaste kapitaalgoederen), zoals machines, vitrines, bedrijfsauto's. Je mag hierbij denken aan het reserveren van geld om een machine te vervangen. Bij het vervangen van een machine zou je ook rekening moeten houden met het feit dat een machine duurder of goedkoper geworden is. Te berekenen: (aanschafprijs - restwaarde)/aantal jaren. Restwaarde = het bedrag waarvoor je verwacht dat de huidige machine nog verkocht kan worden (op marktplaats of zo). Voorbeeld: Machine kost 5000 euro. Het gaat 5 jaar mee. Je verwacht het over 5 jaar te kunnen verkopen voor 2000 euro. Afschrijving per jaar = ( )/5 = 600 euro.

6 Staatsschuld is de schuld van de Rijksoverheid. Dit ontstaat door het geld dat de overheid geleend heeft om haar tekort te financieren. Let op: Er zijn twee andere namen voor het begrotingstekort, die er op lijken maar niet helemaal hetzelfde zijn. Financieringstekort = begrotingstekort - aflossingen op de staatsschuld. Begrotingstekort is het geld dat de overheid tekort om alle uitgaven te betalen. Hierdoor neemt de staatsschuld toe. De overheid spreekt bij het uitgeven van staatsobligaties af wanneer deze terugbetaald (afgelost) worden. Deze aflossingen zorgen voor een afname van de staatsschuld. De per saldo toename van de staatsschuld is gelijk aan het financieringstekort. Het EMU-tekort wordt gevormd door de tekorten van de Rijksoverheid en de gemeentes. Ook de overheid zal een overzicht van uitgaven en ontvangsten moeten maken. Daarvoor stelt ze een begroting op. Als er meer uitgegeven moet worden, dan er ontvangen wordt, heeft de overheid een begrotingstekort. Of een staatsschuld groot is, hangt af van de omvang van het nationaal inkomen. Daarom bestaat het begrip staatsschuldquote. Voorbeeld Twee landen hebben een staatsschuld van 30. Land 1 heeft een nationaal inkomen van 200 en land 2 een nationaal inkomen een De schuld van land 1 is relatief groter: staatsschuldquote = 30/200 * 100% = 15%. De schuld van land 2 is 30/1000*100%= 3%. De overheidsuitgaven kunnen verdeeld worden in overheidsbestedingen en overdrachtsuitgaven. Overheidsbestedingen besteedt de overheid zelf. Dit zijn overheidsconsumptie van collectieve goederen en materiële overheidsconsumptie (aanschaf van defentiemateriaal, maar ook schrijfgerei). Daarnaast horen bij de overheidsbestedingen ook overheidsinvesteringen in infrastructuur (tunnels,wegen, bruggen, dijken). De overheidsbestedingen wordt in "de kringloop" aangeduid met het symbool O. Overdrachtsuitgaven geeft de overheid aan anderen zodat die kunnen besteden. Denk aan uitkeringen, (huur)subsidie, studiefinanciering, rente op de staatsschuld, aflossingen op de staatsschuld.

7 Nominaal, inflatie en reëel Met behulp van de ontwikkeling van een nominaal begrip en een reëel begrip kun je de ontwikkeling van het prijsniveau bepalen. Bijvoorbeeld. De loonkosten stijgen in een periode met 4% en de reële loonkosten stijgen met 3%. De prijsontwikkeling is dan: 104 /103 * 100 = 100,97 dus het prijsniveau is met 0,97% gestegen. Inflatie is 0,97%. Het meten van inflatie (Prijs)inflatie is de stijging van het algemeen prijspeil. Deflatie is de daling van het algemeen prijspeil. Het prijspeil wordt bereken met behulp van het ConsumentenPrijsInxcijfer (CPI). Het CPI is een gewogen gemiddelde. Een rekenvoorbeeld. In het jaar 2009 wordt 2000 aan goederen (producten en diensten) uitgegeven. Aan voeding 800, kleding 700, sport 200 en aan de overige goederen dus 300. Het aandeel van voeding in het budget 800 / 2000 * 100% = 40%. Het aandeel van kleding in het budget 700 / 2000 * 100% = 35%. Het aandeel van de overige goederen, de restgroep, moet dan 25% zijn ( ). Het aandeel (gewicht of wegingsfactor) bepaalt hoe zwaar een prijsstijging meetelt in het CPI of in het inflatiepercentage. Het CPI is een gewogen en samengesteld gemiddelde. Samengesteld verwijst naar de verschillende categorieën (goederen). Gewogen geeft aan dat de categorieën niet allemaal even belangrijk zijn. Hoe belangrijker hoe groter het gewicht. De aparte prijsindexcijfers van de categorieën worden partiële prijsindexcijfers genoemd. Stel 2009 is het basisjaar (2009 = 100) en de prijsstijging geldt voor 2012 in vergelijking met het basisjaar. gewicht prijsstijging PIC voeding 40% 5% 105 0,4*105 = 42 Kleding 35% -2% 98 0,35*98 = 34,3 Overige 25% ,25*100 = 25 CPI = , = 101,3 Dit betekent een prijsstijging van 1,3% t.o.v. het basisjaar. Om hetzelfde aantal goederen te kunnen kopen als in het basisjaar moet het budget met 1,3% stijgen.

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u?

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? Onafhankelijke informatie voor consumenten Wat is renterisico? Als u geld nodig heeft, kunt u een lening afsluiten. U moet het geleende geld wel terugbetalen.

Nadere informatie

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest?

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Als je een hypotheek af gaat sluiten, moet je aan een heleboel dingen denken. We hebben een aantal vragen voor je op een rijtje. Klik op de doorlinks hiernaast

Nadere informatie

Als de lonen dalen, dalen de loonkosten voor de producent. Hetgeen kan betekenen dat de producent niet overgaat tot mechanisatie/automatisering.

Als de lonen dalen, dalen de loonkosten voor de producent. Hetgeen kan betekenen dat de producent niet overgaat tot mechanisatie/automatisering. Top 100 vragen. De antwoorden! 1 Als de lonen stijgen, stijgen de productiekosten. De producent rekent de hogere productiekosten door in de eindprijs. Daardoor daalt de vraag naar producten. De productie

Nadere informatie

Module 6. Concept: Ruilen over de tijd. De overheid

Module 6. Concept: Ruilen over de tijd. De overheid Module 6 Concept: Ruilen over de tijd De overheid Het nieuwe economieprogramma Verantwoording Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede Het auteursrecht op de modules voor Economie berust bij SLO.

Nadere informatie

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch?

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Snap binnen 2 uur de belangrijkste financiële begrippen:

Nadere informatie

Risico s over generaties spreiden. Structureel tekort pensioenfondsen. Nieuw pensioencontract onvermijdelijk. CPB Policy Brief 2011/01

Risico s over generaties spreiden. Structureel tekort pensioenfondsen. Nieuw pensioencontract onvermijdelijk. CPB Policy Brief 2011/01 Structureel tekort pensioenfondsen Risico s over generaties spreiden CPB Policy Brief 2011/01 Nieuw pensioencontract onvermijdelijk Casper van Ewiijk Coen Teulings Samenvatting 1 Door de daling van de

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

Studentenonderzoek 2015

Studentenonderzoek 2015 Anna van der Schors Studentenonderzoek 2015 Achtergrondstudie bij Handreiking Student & Financiën Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Nibud, juni 2015 Anna van der Schors Gea Schonewille

Nadere informatie

Module 15: antwoorden. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie

Module 15: antwoorden. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Module 15: antwoorden Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Verantwoording 2010 Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede Het auteursrecht op de modules voor Economie berust bij SLO. Voor deze

Nadere informatie

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie)

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bronvermelding Titel: Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Auteur(s): R. Liethof ISBN: 9789035242579 Uitgever: Convoy Uitgevers BV Titel Bedrijfseconomie

Nadere informatie

Aflevering 4 - Advies over de rentevastperiode

Aflevering 4 - Advies over de rentevastperiode Aflevering 4 - Advies over de rentevastperiode Het aangaan van een hypothecair krediet is voor consumenten een belangrijke beslissing. De kosten en aflossing van deze lening hebben voor langere termijn

Nadere informatie

8. WAARDE VAN EEN BEDRIJF

8. WAARDE VAN EEN BEDRIJF HOOFDSTUK 8 8. WAARDE VAN EEN BEDRIJF Een vuistregel is: zes maal de winst. Maar waarom geen twee keer of 38 keer?en over welke winst hebben we het? Cashflow, daar gaat het om bij waardebepalingen! Joost

Nadere informatie

Module 12: concept. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie

Module 12: concept. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Module 12: concept Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Verantwoording 2010 Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede Het auteursrecht op de modules voor Economie berust bij SLO. Voor deze module

Nadere informatie

Zaken die niet meer zo zeker zijn

Zaken die niet meer zo zeker zijn Een goed gesprek over Zaken die niet meer zo zeker zijn Met u praten wij vaak over zekerheid. Dat is namelijk ons vak: het organiseren van uw zekerheid. Dat kan op vele manieren. Bijvoorbeeld door verstandig

Nadere informatie

De vermogensopbouw van huishoudens: is het beleid in balans?

De vermogensopbouw van huishoudens: is het beleid in balans? Occasional Studies Vol. 13-1 De vermogensopbouw van huishoudens: is het beleid in balans? Centrale bank en prudentieel toezichthouder financiële instellingen 2015 De Nederlandsche Bank n.v. Auteurs Jante

Nadere informatie

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma.

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma. wensen wensen beleggen beleggen geld geld Zwolle Zwolle Amsterdam Amsterdam vragen mening vragen mening Den Bosch financiële sector Den Bosch financiële sector Op 17, 24 en 26 september hebben de eerste

Nadere informatie

Studiefinanciering Lenen en terugbetalen

Studiefinanciering Lenen en terugbetalen Studiefinanciering Lenen en terugbetalen Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Welk weer het ook wordt

Welk weer het ook wordt Welk weer het ook wordt U blijft zelf invloed houden op wanneer u stopt met werken www.pensioenpostnl.nl Pensioenfonds PostNL heeft een nieuwe pensioenregeling. Deze regeling geldt per 1 januari 2014.

Nadere informatie

Ons Geld. Naar een nieuw geldsysteem. Frans Doorman Stichting Ons Geld 1

Ons Geld. Naar een nieuw geldsysteem. Frans Doorman Stichting Ons Geld 1 Ons Geld Naar een nieuw geldsysteem Frans Doorman Stichting Ons Geld 1 Inhoudsopgave SAMENVATTING...3 1. GEBREK AAN GELD...5 2. WAT IS GELD?...7 3. WAT HEBBEN WE VAN GELD GEMAAKT?...8 4. HOE WORDT GELD

Nadere informatie

Andere baan, ander pensioen?

Andere baan, ander pensioen? Andere baan, ander pensioen? Ga je van baan veranderen? Dan is het goed om te weten of dat gevolgen heeft voor je pensioen. Ander werk kan namelijk betekenen dat er iets verandert aan je pensioen. Maar

Nadere informatie

ONS. GELDSYSTEEM Problemen en mogelijke oplossingen. Een verkenning van. Economy Transformers in samenwerking met Oxfam Novib

ONS. GELDSYSTEEM Problemen en mogelijke oplossingen. Een verkenning van. Economy Transformers in samenwerking met Oxfam Novib Economy Transformers in samenwerking met Oxfam Novib Een verkenning van ONS GELDSYSTEEM Problemen en mogelijke oplossingen Verzameld en geschreven door: Helen Toxopeus en Simone Toxopeus EEN VERKENNING

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

Hoe onwaarschijnlijk zijn negatieve rentes?

Hoe onwaarschijnlijk zijn negatieve rentes? ARTIKEL 11 maart 2015 Voor professionele beleggers Hoe onwaarschijnlijk zijn negatieve rentes? Negatieve rentes voor obligaties met lange looptijden zijn volgens de financiële markten niet onwaarschijnlijk.

Nadere informatie

uw eerste koopwoning

uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Waar krijgt u mee te maken? We waren al begonnen met zoeken naar een huis. En toen merkten we wat we allemaal moesten regelen. Er komt heel wat kijken bij een nieuwe woning. Vooral

Nadere informatie

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek.

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Vragen? Heeft u vragen, neemt u dan contact op met Triodos Bank via telefoon 030 693 65 11 of mail naar info@triodos.nl. Een

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Welvaart in Nederland 2014

Welvaart in Nederland 2014 Welvaart in Nederland 2014 Welvaart in Nederland 2014 Inkomen, bestedingen en vermogen van huishoudens en personen Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer

Nadere informatie

Op zoek naar je eerste woning? De starterslening maakt het mogelijk

Op zoek naar je eerste woning? De starterslening maakt het mogelijk Op zoek naar je eerste woning? De starterslening maakt het mogelijk Een eigen huis Wie droomt daar niet van? De zoektocht naar een eigen woning is leuk, maar er komt wel veel uitzoekwerk bij kijken. Belangrijke

Nadere informatie