Jeugdagenda Opvoeden en opgroeien in de gemeente Coevorden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jeugdagenda 2013 2014. Opvoeden en opgroeien in de gemeente Coevorden"

Transcriptie

1 Jeugdagenda Opvoeden en opgroeien in de gemeente Coevorden Gemeente Coevorden Afdeling Beleid & Strategie Oktober 2013

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Aanleiding en doel van dit document Leeswijzer 3 2. Jeugdbeleid in Coevorden 2.1 De doelgroep Wettelijke taken en verantwoordelijkheden 4 3. Visie op opgroeien en opvoeden 3.1 Gemeentelijke visie op opgroeien en opvoeden Positief Opvoeden Drenthe Ieder kind in Zuidoost Drenthe doet mee 9 4. Jong in Coevorden 4.1 Actiepunten Jeugd in Coevorden Actiepunten Zorg voor jeugd Actiepunten Voorbereiding Jeugdwet Financiering 14 2

3 1. Inleiding 1.1 Aanleiding en doel van dit document Eind 2007 is de notitie Omdat de jeugd het waard is vastgesteld door de gemeenteraad van Coevorden. Het document beschrijft de visie en de prioriteiten in het jeugdbeleid van de gemeente Coevorden in de periode Centraal in het jeugdbeleid staat dat iedere jeugdige zich kan ontwikkelen tot een persoon die op een zelfstandige en volwaardige wijze deel neemt aan de samenleving. Jeugd maakt onderdeel uit van het brede sociale domein. Naar verwachting treden op 1 januari 2015 de Jeugdwet, de Participatiewet en de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking. De tussenliggende periode is nodig voor de voorbereiding op deze veelal nieuwe gemeentelijke verantwoordelijkheden. In 2014 wordt onder anderen een beleidskader voor het sociaal domein ontwikkeld, waarin de uitvoering van de decentralisaties in samenhang zijn beschreven. Bovenstaande ontwikkelingen zijn de reden dat deze Jeugdagenda de periode tot 2015 beslaat. Met ingang van 2015 is er geen apart gemeentelijk jeugdbeleid meer. Jeugd is geïntegreerd in het brede sociaal domein. De onderliggende Jeugdagenda is mede op basis van de evaluatie van het jeugdbeleid tot stand gekomen. De niet-gerealiseerde actiepunten zijn deels verwerkt. Daarnaast maakt de doorontwikkeling van het CJG onderdeel uit van de agenda. Hierbij is de relatie met de andere decentralisaties gelegd. Tenslotte is de stelselwijziging zelf onderdeel van dit document. De meeste actiepunten kunnen niet los van de visie op de drie decentralisaties, de Kracht van Coevorden, worden gezien. 1.2 Leeswijzer Het tweede hoofdstuk van deze Jeugdagenda Jeugdbeleid in Coevorden beslaat twee paragrafen. In de eerste paragraaf wordt de doelgroep van het gemeentelijk jeugdbeleid toegelicht. De tweede paragraaf beschrijft de wettelijke taken en verantwoordelijkheden van de gemeente Coevorden op het gebied van jeugd. In hoofdstuk 3 staat de visie op opgroeien en opvoeden centraal. Deze visie is verbonden met de visie op de drie decentralisaties, verwoord in De kracht van Coevorden, en het gemeentelijk Wmo beleid dat is vastgelegd in de notitie Veur Mekaor. In de eerste paragraaf is de gemeentelijke visie weergegeven. In paragraaf 2 Positief opvoeden Drenthe is de door de gemeente onderschreven visie van de Drentse pilot Jeugd samengevat in een aantal uitgangspunten. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een regionale visie, die beschreven is in het document Ieder kind in Zuidoost Drenthe doet mee. De provinciale visie wordt hierin concreter uitgewerkt voor de regio. Hoofdstuk 4 beschrijft in drie paragrafen de actiepunten voor de komende periode. In de eerste paragraaf zijn de actiepunten die in de vorige beleidsperiode niet zijn gerealiseerd, opgenomen. Eveneens zijn vanuit de gemeentelijke notities sport-, gezondheids- en vrijwilligers en mantelzorgersbeleid actiepunten met betrekking tot de jeugd benoemd. In paragraaf 2 zijn de actiepunten voor het Centrum voor Jeugd en Gezin geformuleerd. De laatste paragraaf van dit hoofdstuk gaat in op de voorbereiding op de Jeugdwet. De aciepunten die zijn benoemd, worden de komende periode nader uitgewerkt in een separaat document. De Jeugdagenda wordt afgesloten met het hoofdstuk Financiën. 3

4 2. Jeugdbeleid in Coevorden Jeugd is voor de gemeente Coevorden een belangrijke groep. De jeugd is de basis van onze samenleving. Of het goed gaat met de jeugd, bepaalt in belangrijke mate de kwaliteit van onze samenleving, nu en in de toekomst. Investeren in de jeugd vinden wij dan ook van belang. De verantwoordelijkheid van de overheid voor het jeugdbeleid is op drie niveaus verdeeld. De rijksoverheid draagt zorg voor de wettelijke kaders en verbeteringen daarbinnen. De provincies dragen op grond van de Provinciewet en de gemeenten op grond van de Gemeentewet specifieke verantwoordelijkheden voor de inwoners in hun verzorgingsgebied. De Jeugdwet, met als geplande datum voor in werking treding 1 januari 2015, vergroot de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugd aanzienlijk. In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk is de doelgroep van het gemeentelijk jeugdbeleid toegelicht. De tweede paragraaf beschrijft de gemeentelijke verantwoordelijkheden zoals deze zijn vastgelegd in de wetgeving, waaronder de Wet publieke gezondheid en de Wmo. 2.1 De doelgroep Tot de doelgroep van het gemeentelijk jeugdbeleid behoren alle kinderen en jongeren van -9 maanden tot 23 jaar. De Jeugdwet 1, die naar verwachting op 1 januari 2015 in werking treedt, is van toepassing op de jeugd in de leeftijd tot 18 jaar. Dit hangt samen met de wettelijk vastgelegde leeftijd van volwassenheid op 18 jarige leeftijd. In de wet is de mogelijkheid opgenomen om een jeugdige tot 23 jaar onder de Jeugdwet te laten vallen als de hulp niet via een andere wet geregeld kan worden. Er geldt geen leeftijdsgrens als er sprake is van een strafrechtelijk kader. In 2012 wonen er in totaal jeugdigen in de gemeente Coevorden. In onderstaande grafiek is dit gespecifeerd naar leeftijd. Uit prognoses voor de komende jaren blijkt een daling van het aantal jeugdigen in de gemeente Coevorden. 2.2 Wettelijke taken en verantwoordelijkheden De gemeente heeft een aantal wettelijke taken op het gebied van jeugd. Zo is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg, zoals dit is vastgelegd in de Wet publieke gezondheid (Wpg). De uitvoering van de jeugdgezondheidszorg gebeurt door Icare Jgz voor de kinderen tot 4 jaar en door de GGd Drenthe voor de kinderen van 4 tot 19 jaar. Jaarlijks leggen beide organisaties verantwoording af aan de gemeente Coevorden over de uitvoering van deze wettelijke taken. In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is vastgelegd dat de gemeente verantwoordelijk is voor op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met 1 Op 17 oktober 2013 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Jeugdwet. 4

5 problemen met opgroeien en van ouders met problemen met opvoeden. In de gemeente Coevorden is er voor gekozen dat het Centrum voor Jeugd en Gezin hieraan uitvoering geeft. In de Wmo zijn vijf functies van preventief jeugdbeleid beschreven (Wmo, prestatieveld 2), waaraan de diensten van het Centrum voor Jeugd en Gezin zijn gekoppeld. Deze diensten zijn: informatie en advies signaleren van opvoed- en opgroeiondersteuning toeleiden naar de juiste zorg bieden van licht pedagogische ondersteuning coördinatie van zorg. Naar verwachting is er met ingang van 2015 een nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Deze nieuwe wet verandert inhoudelijk van de huidige Wmo. Zo verdwijnen onder andere de huidige prestatievelden en is de doelgroep van de nieuwe Wmo 18+. In de nieuwe wet gaat het om het ondersteunen van inwoners gericht op: het versterken van de zelfredzaamheid van mensen het kunnen uitvoeren van dagelijkse levensverrichtingen het ontmoeten van anderen langer thuis kunnen wonen participeren in de maatschappij. Deze ondersteuning heeft als doel het leveren van een bijdrage aan het welbevinden van mensen en het voorkomen van medicalisering. Voor de jeugd tot 18 jaar komt er met ingang van 2015 de Jeugdwet. Uitzondering zijn de woonaanpassingen voor de kinderen en de jongeren, deze vallen onder de nieuwe Wmo. De doelgroep van het gemeentelijk jeugdbeleid is de jeugd tot 23 jaar. De nieuwe Wmo heeft dus deels ook betrekking op deze doelgroep. In de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen is de wettelijke taak van de gemeente voor het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal, de buitenschoolse opvang en de gastouderopvang vastgelegd. De ondernemers die in de gemeente Coevorden kinderopvang en gastouderopvang verzorgen en de Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Coevorden zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opvang die zij bieden. De gemeente Coevorden is verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van deze kwaliteit. De uitvoering van de inspecties bij de kinderopvang, de gastouderopvang en de peuterspeelzalen in de gemeente Coevorden wordt gedaan door de GGd Drenthe. Op basis van deze inspecties gaat de gemeente al dan niet over tot handhaving. Met ingang van 1 januari 2015 is de Jeugdwet van kracht. De achterliggende gedachte van deze nieuwe wet is: Alle kinderen moeten gezond en veilig kunnen opgroeien, hun talenten ontwikkelen en naar vermogen participeren in de samenleving. Ouders zijn hiervoor eerst verantwoordelijk. De overheid komt in beeld als dit niet vanzelf gaat. Dan moet het jeugdstelsel snel, goed en op maat functioneren. Door deze nieuwe wet krijgt de gemeente er een aantal verantwoordelijkheden bij op het terrein van de jeugd. De gemeente wordt, naast het huidige preventieve jeugdbeleid, verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Jeugdhulp is breed gedefinieerd in de Jeugdwet. Het omvat de ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en hun ouders bij alle denkbare opgroei- en opvoedproblemen, psychische problemen en stoornissen. Hieronder valt zowel ambulante hulp als een verblijf bij pleegouders, hulp in een medisch kinderdagverblijf of psychiatrische zorg. Preventie en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering vallen niet onder het begrip jeugdhulp. De gemeente wordt hiervoor wel verantwoordelijk. De gemeente heeft daarnaast een aantal wettelijke verantwoordelijkheden die een relatie hebben met zowel het jeugd- als het onderwijsbeleid. Dit betreft de uitvoering van de leerplichtwet en de wettelijke taken in het kader van het onderwijsachterstandenbeleid, de onderwijshuisvesting en het leerlingenvervoer. Met ingang van 1 augustus 2014 treedt de Wet passend onderwijs in werking. In deze wet is een aantal onderdelen opgenomen waarover overleg tussen gemeente en schoolbesturen gevoerd moet worden. 2 De gemeente Coevorden is in juni 2013 in kennis gesteld van de eerste hoofdlijnen van de concept van de nieuwe Wmo. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 5

6 Eveneens is de gemeente verantwoordelijk voor een aantal algemene voorzieningen die voor de jeugd van belang zijn, zoals het algemeen maatschappelijk werk en de verslavingszorg. Tenslotte heeft de Participatiewet die op 1 januari 2015 in werking treedt raakvlakken met jeugd. Deze wet regelt de toekomstige uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) en de Wet werk en bijstand (Wwb). De kern van de Participatiewet is dat gemeenten verantwoordelijk worden voor het beleid en de uitvoering en dat van de werkloze man of vrouw meer eigen inbreng wordt verwacht om weer aan de slag te komen. Het aantal jongeren dat in de gemeente Coevorden bijstand ontvangt is Van dit aantal heeft 66% geen startkwalificatie behaald. Naast scholing is wellicht andere ondersteuning nodig om deze doelgroep naar betaalde arbeid toe te leiden. 3 Gebaseerd op informatie juni

7 3. Visie op opgroeien en opvoeden Dit hoofdstuk beschrijft de visie op opgroeien en opvoeden. Deze visie kan niet los worden gezien met de visieontwikkeling op het sociale domein, deze is vastgelegd in De kracht van Coevorden. In dit document zijn de strategische doelstellingen van de gemeente Coevorden in het sociale domein beschreven: 1. Maximale participatie van individuele inwoners (microniveau). 2. Binnen gemeentelijke financiële kaders blijven (macroniveau). Om deze doelstellingen te realiseren is een aantal uitgangspunten geformuleerd: a. Preventie; b. Het bevorderen van de eigen kracht; c. Een gebiedsgerichte aanpak; d. Een integrale aanpak; e. Financieel toekomstbestendig. De gemeentelijke visie op opvoeden en opgroeien is in 2007 vastgelegd in het document Omdat de jeugd het waard is. Deze visie wordt ook voor de komende periode onderschreven, omdat deze goed aansluit bij de visieontwikkeling op het gemeentelijke sociaal domein en de visieontwikkeling in het brede jeugdveld. De stelselwijziging jeugd leidt tot meer gemeentelijke verantwoordelijkheden, echter deze kunnen niet altijd op lokaal niveau gerealiseerd worden. Samenwerking op regionaal, provinciaal en soms bovenprovinciaal niveau is op onderdelen van de jeugdzorg nodig, omdat het ook om gespecialiseerde zorg en de jeugdbescherming gaat. Het is om deze reden nodig de gemeentelijke visie op opvoeden en opgroeien in het licht te zien van de onderschreven visie op provinciaal en regionaal niveau. In de eerste paragraaf wordt de gemeentelijke visie op opgroeien en opvoeden toegelicht. In de tweede paragraaf is de door de gemeente Coevorden onderschreven provinciale visie op de zorg voor jeugd weergegeven. Sinds 2010 participeert de gemeente Coevorden in de Drentse pilot Jeugd. Toen het rijk het besluit nam om de jeugdzorg over te dragen aan de gemeenten, hebben de Drentse gemeenten en de provincie de samenwerking gezocht. Dit heeft geleid tot de Drentse pilot Jeugd. Het hoofdstuk wordt afgesloten met de regionale visie op de samenwerking voor jeugd en gezin. Deze visie is een concrete uitwerking van de provinciale visie op opvoeden en opgroeien en sluit goed aan bij de gemeentelijke visie. 3.1 Gemeentelijke visie op opgroeien en opvoeden De visie op het integraal jeugdbeleid van de gemeente Coevorden is: De gemeente Coevorden wil met het integrale jeugdbeleid optimale ontwikkelingskansen creëren zodat elk kind en elke jongere zich kan ontwikkelen tot een volwassen zelfstandige en actief kan deelnemen aan het maatschappelijke, sociale en economische leven. Kinderen ontwikkelen zichzelf. Dat kan een ander niet voor ze doen. Bij opvoeden ligt dat andersom: dat doen kinderen niet zelf, maar doet een ander. De gemeentelijke uitgangspunten hierbij zijn: Kwaliteit opvoeding. Kinderen hebben recht op bescherming, bijzondere zorg en bijstand, en op optimale voorwaarden voor hun ontwikkeling. Dit recht is vastgelegd in het Verdrag inzake de rechten van het kind van de Verenigde Naties. Om hun cruciale rol in de opvoeding te kunnen vervullen, moeten ouders als de eerstverantwoordelijken zo nodig een beroep kunnen doen op hulp en ondersteuning. Hebben kinderen recht op opgroeiondersteuning, hun ouders hebben recht op opvoedondersteuning. Rechten en belangen kunnen conflicteren, onderling, en ook met het maatschappelijk belang. De rechten van het kind op bescherming, een gezonde lichamelijke en psychische ontwikkeling en een goede opvoeding wegen zwaarder dan de rechten van de ouders op privacy en non-interventie. Zo nodig worden dwang en drang toegepast om de rechten van het kind veilig te stellen. Opvoeding verantwoordelijkheid ouders. De ouders of opvoeders van het kind zijn de eindverantwoordelijken voor de opvoeding. Zij voeren daarover de regie. Ze stellen zich doelen, hebben een scenario voor het leven van hun kind voor ogen en zijn op die eindverantwoordelijkheid en regievoering aan te 7

8 spreken. Niet alle ouders voldoen aan dit beeld. Via opvoedondersteuning kunnen zij beter voor hun taken worden toegerust. Participatie sleutelbegrip. De ontwikkeling van kinderen en jongeren is te zien als een proces van toenemende participatie. Participatie in de zin van voortdurende interactie van kinderen en jongeren met anderen, onder wie volwassenen, in een grote variëteit aan informele en formele sociale omgevingen. Participatie moet je als kind en als jongere leren. Leren participeren begint veelal in en vanuit het gezin en breidt zich naarmate het kind ouder wordt uit over verschillende leefmilieus. Soms is dat leren participeren in en vanuit het gezin door de daar heersende opvoedingsstijl of door de geringe maatschappelijke participatie van de ouders niet of minder aan de orde. Het bieden van ondersteuning aan ouders kan dan wenselijk en nodig zijn. In de opgroei- en opvoedondersteuning is participatie eveneens een sleutelbegrip. Ouders die om ondersteuning vragen of bij wie ondersteuning nodig is, participeren zelf niet zelden vrij marginaal in allerlei maatschappelijke verbanden. Interventies die om deze reden dan ook worden ingezet zijn het (helpen) organiseren of versterken van sociale steun: netwerken en verbanden waarin ouders (kunnen) participeren. Invloed omgeving. Het opvoeden van kinderen en jongeren is niet alleen meer een zaak van de ouders. Kinderen en jongeren ontmoeten tal van medeopvoeders. Een deel van de kinderen gaat vanaf jonge leeftijd naar de kinderopvang en alle kinderen en jongeren volgen onderwijs. Daarnaast speelt de georganiseerde vrije tijd, zoals (sport-)verenigingen, een grote rol in het leven van de jeugd. Naarmate een kind ouder wordt, zijn vriendenclubs van meer invloed op het kind. Ook de ontwikkelingen op het gebied van de sociale media zijn mede bepalend voor het opgroeien van de jeugdigen. De rol en daarmee de invloed van de ouders verandert als het kind ouder wordt. Dit heeft gevolgen voor het opvoeden. Opvoeding maatschappelijke verantwoordelijkheid. De jeugd in Coevorden doet ertoe. Hier ligt een taak voor iedereen die direct of indirect met kinderen te maken heeft. Het gaat om het luisteren naar de jeugd en het opvangen van signalen van de jeugd zelf en van hun gezin. De eerste verantwoordelijkheid voor het opgroeien en opvoeden van elk kind ligt bij de ouders. Zij dragen zorg voor de ontwikkeling van hun eigen kind. Ouders die hierbij ondersteuning nodig hebben, kunnen hierom vragen. Er zijn echter ook gezinnen waarbij het vragen om ondersteuning niet vanzelfsprekend is. Als de ontwikkeling van het kind in het geding is, is externe ondersteuning noodzakelijk. Sinds 1 juli 2013 is de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. Zelfstandige beroepsbeoefenaren en instellingen waar professionals werken als huisartsen, kinderopvangmedewerkers, leerkrachten of hulpverleners zijn verplicht een stappenplan te hebben waarin staat hoe er moet worden omgegaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. 3.2 Positief Opvoeden Drenthe Toen het rijk het besluit nam om de jeugdzorg over te dragen aan gemeenten hebben de Drentse gemeenten en provincie uitgesproken om gezamenlijk op te trekken in de Drentse pilot Jeugd. In deze pilot staat naast het organiseren van de overdracht van taken het ontwikkelen van een nieuw inhoudelijk fundament centraal. De ambitie is om effectieve ketensamenwerking tot stand te brengen tussen het lokale jeugdbeleid, de zorgstructuren in het onderwijs en de intersectorale jeugdzorg. In de notitie Als jeugd en toekomst tellen nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid 4 is de visie van de Drentse pilot Jeugd beschreven. Door de gemeente Coevorden is in april 2012 ingestemd met dit visiestuk als toetsingskader voor de verdere uitwerkingsvoorstellen van de toekomstige lokale- en regionale uitwerking van de zorg voor jeugd. De visie is samen te vatten in een aantal uitgangspunten. Iedereen telt mee. In een kind- en gezinsvriendelijke omgeving telt iedereen mee. De ambitie is om kinderen, ouders en opvoeders actief te ondersteunen en ondersteuning op maat te bieden. Ankerpunten zijn: kinderen horen thuis, uitgaan van eigen mogelijkheden, niemand hoeft te wachten en een veilig vangnet. 4 Als jeugd en toekomst tellen. Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid. Uitgave Drentse pilot Jeugd. 8

9 Positief jeugdbeleid In positief jeugdbeleid staat de belevingswereld van jeugdigen en de ondersteunende rol van ouders daarbij centraal. Het gaat over spelen, leren, sporten, welzijn, werken, wonen, zorg en veiligheid. Deze brede aanpak is oplossingsgericht en kenmerkt zich door samenhang, vraaggerichte benadering en toegankelijkheid. Belangrijke onderdelen van positief jeugdbeleid zijn: positief opgroeien, positief opvoeden, veilig opgroeien en opvoeden versterken. Aansluiten op leefmilieu. Kinderen groeien niet alleen thuis op. De buurt, kinderopvang en school, de sportclub en anderen vormen samen hun leefmilieu. Met de opvoed- en opgroeiondersteuning wordt aangesloten op deze leefmilieus. Rol gemeente. De opdracht en de uitdaging van de gemeente is om niet alleen oog te hebben voor probleemgedrag, maar om de jeugd op een positieve manier te prikkelen en samen de kansen en de mogelijkheden te benutten. Investeren in preventie om probleemgedrag te voorkomen, waardoor minder beroep wordt gedaan op jeugdzorg is hierbij van belang. Erbij halen. Uitgangspunt bij het bieden van ondersteuning is dat de ouders en de jeugdige niet worden doorverwezen. De zorg die nodig is, wordt erbij gehaald. In de directe leefomgeving kunnen de ouders en de jeugdigen zelf terecht met hun vragen dan wel voor lichte pedagogische ondersteuning. Als specialistische zorg nodig is, dan wordt deze zorg erbij gehaald en zoveel mogelijk geboden in de direct leefomgeving van de ouders dan wel de jeugdigen. Zelfredzaamheid. Het vermogen van ouders en kinderen om zelf problemen aan te pakken, eventueel met ondersteuning van anderen, wordt gekoesterd. Om dit te realiseren is het nodig dat problemen en vragen in een vroeg stadium naar voren komen, zodat eerder passende ondersteuning geboden kan worden en zo de inzet van onnodig zware zorg of te laat ingrijpen kan worden voorkomen. Met de ouders en de jeugdigen zelf kan verkend worden welke ondersteuning nodig is en welke bijdrage zij zelf kunnen leveren. Rol professional. Bij de ondersteuning van gezinnen speelt de professional een belangrijke rol. Het doel van deze ondersteuning is het stimuleren van positief opvoeden door ouders en andere opvoeders. De ondersteuning wordt, in samenspraak met de ouders, zo licht als kan aangeboden. Als aanvullende deskundigheid nodig is, wordt deze expertise erbij gehaald. Als de opvoeding van ouders wordt overgenomen, is het uitgangspunt om dit zo kort mogelijk te doen. Voorkantsturing Eén professional die betrokken is bij het gezin opereert met de leefwereld van kinderen en ouders als vertrekpunt dwars door stelsels, domeinen en hun loketten heen. Hij of zij coördineert alle activiteiten en interventies waarbij niet het aanbod, maar de behoefte en mogelijkheden van ouders en kinderen het aangrijpingspunt vormen. Deze professional maakt onderdeel van een multidisciplinair team van professionals. Maatwerk. De behoefte aan ondersteuning kan verschillend zijn. Meestal gaat het om informatie of advies, en soms is meer ondersteuning nodig in de vorm van gespecialiseerde zorg. Maatwerk staat altijd voorop. Dat gebeurt volgens het principe: één gezin, één plan. Dit zorgt voor samenhang en afspraken over onder anderen wat er moet gebeuren, door wie en wanneer. Eén professional heeft de taak deze samenhang te regelen en te borgen. Interventieniveaus. In de ondersteuning is onderscheid in verschillende niveaus van interventie die in intensiteit oplopen. Bij alle niveaus is het streven dat de interventie in tijd beperkt is en gericht op het versterken van de eigen sociale leefomgeving van het kind en het gezin. Alleen in bijzondere situaties wordt de behandeling in zijn geheel overgenomen door de gespecialiseerde voorzieningen. 3.3 Ieder kind in Zuidoost Drenthe doet mee Begin 2013 is door de gemeente Coevorden de notitie Ieder kind in Zuidoost Drenthe doet mee. Regionale samenwerking voor jeugd en gezin vastgesteld. In dit document is de regionale visie op de zorg voor jeugd beschreven. De reden voor dit document was dat de drie gemeenten in Zuidoost Drenthe constateerden dat er opdrachten zijn die in regionaal verband opgepakt kunnen worden. Daarnaast ligt er op een aantal onderwerpen een 9

10 wettelijke plicht om regionaal te gaan samenwerken. Tenslotte was er de wens om de provinciale visie concreter uit te werken voor de regio. De ambitie in Zuidoost Drenthe is dat kinderen gezond, positief en veilig opgroeien. Onder opvoeden wordt verstaan het ondersteunen, stimuleren en sturen naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Het vormen van een persoonlijkheid, medemenselijkheid en je plek vinden in de samenleving zijn hierin centrale thema s. Het uitgangspunt is dat iedereen expert is van zijn eigen leven en het beste doet wat hij/zij kan. Ideeën worden gerespecteerd en er wordt vanuit gegaan dat iedereen capaciteiten en bronnen heeft om uit te putten dan wel om op te bouwen. Om deze ambities te realiseren, wordt gebruik gemaakt van de uitgangspunten van positief jeugdbeleid. Deze uitgangspunten zijn: Sterke opvoedgemeenschap. Er wordt gewerkt vanuit de visie dat zoveel mogelijk in nabijheid van ouders en kinderen wordt georganiseerd. Hierbij vormt het bevorderen van een sterke opvoedgemeenschap als belangrijke basis voor het werken aan preventieve doelstellingen binnen de leefmilieus van ouders, kinderen en jongeren. In dezelfde visie worden pedagogische vragen altijd in samenhang met de sociale en maatschappelijke context waar het kind en zijn gezin opgroeit benaderd. Eén gezin, één plan, één regisseur. Ouders, opvoeders en kinderen worden ondersteund en gefaciliteerd om zoveel mogelijk de eigen krachten te versterken. Uitgangspunt is één gezin, één plan, één regisseur in een stimulerende opvoed- en opgroeicontext, minder instituties en meer sociale netwerken. Ondersteuning wordt zo licht mogelijk ingezet en zo intensief als nodig. Daar waar het opvoeden niet vanzelf gaat, is het de gemeentelijke taak om deze gezinnen te (h)erkennen, waarderen en te ondersteunen, los van eventuele indicaties en diagnoses. Positief opgroeien. Ondersteuners onderzoeken samen met ouders en kinderen hoe een vraagstuk het beste kan worden opgelost. Daarbij hoort een analyse van de oorzaak of aanleiding. Het gaat niet om het scherp definiëren van probleemgroepen en stempels drukken op jeugdigen. Er worden in de eerste plaats oplossingen gezocht in de interactie tussen opvoeders en kind. Diensten en voorzieningen richten zich daarom op het gebruik en zo nodig herstel van de autonomie van opvoeders. Hierdoor kunnen gezinnen intact blijven en weer in de eigen omgeving functioneren. Positief opvoeden. Het programma Positief Opvoeden richt zich op ouders van alle jeugdigen. Het ordent het aanbod van opvoedondersteuning. Er wordt een onderscheid in verschillende niveaus van interventie gehanteerd. De interventies lopen op in intensiteit van preventie in de vorm van een folder, tot lichte opvoedondersteuning door kortdurende interventies naar meer specialistische intensieve opvoedondersteuning tot overname van de opvoeding door dagbehandeling of pleegzorg. De kracht van de samenhangende inzet van deze programma s is dat steeds dezelfde theoretische uitgangspunten en gedragsprincipes worden gebruikt. Dit biedt mogelijkheden voor een brede aanpak in de keten van zorg. Opvoeden versterken. Kerngedachte is dat ouders, opvoeders en maatschappij sámen opvoeden. Het delen, begrijpen en aan elkaar verbinden van de pedagogische aanpak sluiten hierop aan. Voor ondersteuning van kinderen, ouders en primaire opvoedmilieus moeten uitvoerende professionals en hun organisaties hun professionaliteit beschikbaar stellen aan de primaire leef- en opvoedmilieus, zoals het gezin en omgeving (buurt, sportvereniging, etc.), de voorschoolse voorzieningen, het primair en voortgezet onderwijs en de kinderopvang. Elk van de genoemde opvoedmilieus hanteert duidelijke opvoedingsdoelen om kinderen en gezinnen kansen te geven en vraagstukken te voorkomen, te verhelpen of hanteerbaar te maken en gemeenschapszin te ontwikkelen. Veilig opgroeien. Het eerste uitgangspunt van goede opvoedondersteuning is dat de veiligheid van het kind voorop staat. Soms kunnen bij professionals zorgen ontstaan over de mate waarin kinderen veilig opgroeien binnen het gezin. Gezinnen kunnen hier ook zelf zorgen over hebben. De principes en uitgangspunten van Veilig Opgroeien vormen een aanvulling op die van Positief Opvoeden. Ze bieden de mogelijkheid om, samen met ouders en kinderen te werken aan veiligheid, op een wijze die naadloos aansluit op Positief Opvoeden. Professionals streven daarbij naar een betrokken, open en gelijkwaardige relatie met de ouders. 10

11 Doen wat werkt. Samenhang in beleid en uitvoering vraagt niet alleen om een overkoepelende en gedeelde visie. Ook kwantiteit en kwaliteit geven richting aan uitvoerders van jeugd- en opvoedhulp. Ze leiden tot definiëring van de verschillende actoren en vaststelling van het aantal beschikbare interventies. De programma s die horen bij Positief Opvoeden zijn practice based evidence. Dit betekent dat door de gehele keten de effecten van de hulp gemeten worden en dat de programma s voldoen aan wat werkt principes. Bovendien is er sprake van één taal en een samenhangend instrumentengebruik om zo de effecten en kwaliteit van de ondersteuning te kunnen meten en verbeteren. 11

12 4. Jong in Coevorden In dit hoofdstuk zijn de actiepunten voor het jeugdbeleid van de komende jaren weergegeven. De eerste paragraaf beschrijft de actiepunten die vanuit het vorig beleidskader niet gerealiseerd zijn en nu opgepakt worden. Eveneens is de verbinding met de beleidsterreinen gelegd die ook aandacht besteden aan de jeugd. In de tweede paragraaf zijn de actiepunten van het Centrum voor Jeugd en Gezin opgenomen. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een doorkijk naar 2015, als de Jeugdwet in werking treedt. Er is een aantal algemene actiepunten geformuleerd, die nader uitgewerkt worden in een separaat document. 4.1 Actiepunten Jeugd in Coevorden De gemeente Coevorden hecht veel waarde aan aandacht voor de jeugd. Kinderen en jongeren zijn om deze reden binnen diverse beleidsterreinen benoemd als specifieke doelgroep. Het beleid richt zich voornamelijk op preventie en deelname aan de samenleving. Deze paragraaf betreft de actiepunten voor het brede jeugdbeleid. Uit de evaluatie van het jeugdbeleid van de periode blijkt dat veel is bereikt. Een aantal actiepunten die gedeeltelijk of niet is gerealiseerd, wordt de komende periode opgepakt. Daarnaast is er voor gekozen om aan een aantal niet behaalde doelen van de vorige beleidsperiode geen uitvoering te geven. Dit betreft twee onderzoeken, namelijk een onderzoek naar de invloed op opvoedingsstijlen van ouders op het gedrag van het kind en een onderzoek naar de invloed van opvoedingsbegeleiding op het voorkomen cq terugdringen van probleemgedrag. Deze onderzoeken zijn grotendeels verwerkt in de methodiek Positief opvoeden Drenthe. Onderdeel van deze methodiek is een zogenaamde Opvoedingspraktijkschaal om bij aanvang en afronding van de gegeven ondersteuning door de ouders te laten invullen. Zo wordt zicht verkregen of de ondersteuning naar tevredenheid is verlopen. Aan het ontwikkelen van een brede integrale aanpak voor psychosociale problematiek wordt geen prioriteit gegeven. Binnen de methodiek Positief opvoeden Drenthe is de aandacht voor deze problematiek voldoende geborgd. De inzet van gezinscoaching ten behoeve van multiproblem gezinnen wordt gekoppeld aan de aanpak die ontwikkeld wordt om één huishouden, één plan, één regisseur te realiseren binnen het sociale domein. Om deze reden is gezinscoaching niet binnen deze actiepunten opgenomen. Aan het actiepunt met betrekking tot het ontlasten van de leerkracht en de klas als geheel te ondersteunen bij langdurige problemen wordt geen prioriteit gegeven. Dit is grotendeels een schoolbestuurlijke verantwoordelijkheid. Vanuit het CJG Coevorden is er contact met elke basisschool. De CJG-contactpersoon die verbonden is aan de school verkent met de school welke ondersteuning nodig is en biedt zelf ook licht pedagogische ondersteuning. De keuze voor de onderwijsgerelateerde programma s vanuit Positief opvoeden Drenthe is een schoolverantwoordelijkheid. Tenslotte is vanuit de gemeentelijke notities sportbeleid, gezondheidsbeleid en beleid vrijwilligers en mantelzorgers een aantal actiepunten geformuleerd. Onderstaand de actiepunten voor het integraal jeugdbeleid. Actiepunt a Actiepunt b Actiepunt c Actiepunt d Er is een toename van 25% van het gebruik van de Drentse verwijs index door de professionals van de verschillende organisaties werkzaam voor de jeugd in de gemeente Coevorden ten opzichte van Dit heeft als consequentie dat het aantal matches (het aantal organisaties dat over hetzelfde kind meldt) ten opzichte van 2012 eveneens toeneemt. Het extra contactmoment jeugdgezondheidszorg voor adolescenten is met ingang van het schooljaar geïntegreerd in de sluitende keten voor de zorg voor jeugd in Coevorden. Het ontwikkelen en uitvoeren van preventieve activiteiten op het gebied van gezond bewegen, gezond eten en verslavingszorg, waarbij er samenhang is tussen het sociaal cultureel werk, het vrijwilligersbeleid, sportbeleid en het preventief (jeugd)gezondheidsbeleid. Het samen met de betrokken instellingen organiseren van tenminste één bijeenkomst en/of themadag per jaar rond de ontwikkelingen op het sociale domein voor professionals op bestuurlijk-, directie- en uitvoerend niveau. De inhoud van deze bijeenkomsten is gericht op het gezamenlijk dragen van de verantwoordelijkheid voor de veranderingen op het sociaal domein en de consequenties hiervan voor de betrokken organisaties. 12

13 Actiepunt e Actiepunt f Actiepunt g Actiepunt h In het gemeentelijk sportbeleid is de aandacht voor de jeugd in relatie tot de sociale component en vrijetijdsbesteding concreet vorm en inhoud gegeven door tenminste drie activiteiten. In het gemeentelijk gezondheidsbeleid wordt ingezet op het bevorderen van een gezonde leefstijl bij kinderen en jongeren door de uitvoering van minimaal 2 concrete activiteiten in het basis- en voortgezet onderwijs. Het aantal basisscholen dat gebruik maakt van het lesaanbod van het School Preventie Plan (SPP) blijft gelijk dan wel neemt toe ten opzichte van het schooljaar Het SPP heeft als doel bewustwording van de gevolgen van risicogedrag, nadenken over het eigen gedrag en verantwoordelijkheid leren dragen voor de gevolgen van eigengemaakte keuzes. Het aantal jongeren dat vrijwilligerswerk doet neemt toe met minimaal 10% ten opzichte van het jaar Actiepunten Zorg voor jeugd Het Centrum voor Jeugd en Gezin is gegroeid uit het proces van de invulling van de vijf functies van het preventief jeugdbeleid. De kernpartners 5 van het CJG Coevorden hebben als doelstelling om deze functies op een kwalitatief hoogwaardige, effectieve en efficiënte manier vorm en inhoud te geven. De mate van tevredenheid van de ouders, opvoeders en jongeren over de dienstverlening van het CJG is hierbij van belang. Evenals de mate van tevredenheid bij de professionals van elke organisatie over de manier van werken in het CJG Coevorden. Het uitgangspunt is dat elke organisatie zijn eigen kennis en kunde op professionale wijze inzet in het CJG. Sinds 2011 wordt jaarlijks een uitvoeringsprogramma opgesteld, waarin is vastgelegd waaraan de kernpartners van het CJG Coevorden gezamenlijk gaan werken. Deze Jeugdagenda vervangt het huidige uitvoeringsprogramma 2013 en legt de actiepunten tot 2015 vast. In de periode tot de invoering van de Jeugdwet kunnen landelijke, regionale dan wel lokale ontwikkelingen spelen, die leiden tot een wijziging in de actiepunten, dan wel in de huidige organisatievorm en de manier van werken van het CJG. De doorontwikkeling van het CJG hangt nauw samen met de verdere uitwerking van de visie op de drie decentralisaties. Het gebiedsgericht werken, de inrichting van de toegang tot de zorg, waaronder de zorg voor jeugd, en het gemeentelijk sturingsmodel krijgen in de loop van 2014 steeds meer concrete invulling. De gemeente blijft daarnaast verantwoordelijk voor een goede uitvoering van het preventief jeugdbeleid. De actiepunten voor Zorg voor jeugd zijn voor het merendeel de afspraken die zijn gemaakt over het handelen van de professionals, die vanuit de kernpartners CJG werken aan de doelstellingen van het CJG Coevorden. Elke professional legt binnen de eigen organisatie verantwoording af of conform de CJG afspraken is gewerkt. De kernpartners CJG hebben zich gecommitteerd aan deze afspraken. Onderstaand zijn per functie van het preventief jeugdbeleid de actiepunten beschreven. Functie 1: Informatie en advies Actiepunt a Actiepunt b De kernpartners van het CJG dragen gezamenlijk zorg voor een laagdrempelig, goed bereikbaar en een duidelijk herkenbare voorziening voor alle ouders, kinderen, jongeren en professionals in de gemeente Coevorden. De gemeente Coevorden en de kernpartners CJG dragen gezamenlijk zorg voor eenduidige communicatie aan de ouders en de jeugd in de regio Zuidoost door samen te werken met de gemeenten Borger-Odoorn en Emmen. Functie 2: Signaleren van problemen Actiepunt a Actiepunt b De CJG-professional hanteert als werkwijze de effectief bewezen methode Positief opvoeden Drenthe, en motiveert als deze aanpak niet nodig is. De CJG-professional hanteert als werkwijze voor veilig opgroeien de effectief bewezen methode Veilig opgroeien Drenthe, en motiveert als deze aanpak niet nodig is. 5 De kernpartners van het CJG Coevorden zijn Icare Jeugdgezondheidszorg, GGd Drenthe Jeugdgezondheidszorg, Bureau Jeugdzorg Drenthe, Welzijn 2000 en Maatschappelijk Werk Coevorden. 13

14 Actiepunt c Functie 3: Actiepunt a Actiepunt b Actiepunt c De CJG-professional maakt gebruik van een verwijsindex (Drentse verwijsindex, Dvi) voor het melden van signalen. Het aantal meldingen in de Dvi neemt met 25% toe ten opzichte van Toeleiden naar zorg / Erbij halen specialisten Een kind/jeugdige of gezin dat hulp nodig heeft, kan rekenen op een snelle en eenduidige manier van het erbij halen van specialistische kennis door de CJGprofessional, indien dit nodig is. Het erbij halen van passende begeleiding of ondersteuning wordt helder en zorgvuldig uitgevoerd door de CJG-professional samen met de ouders/opvoeders en de jeugdige zelf. De CJG-professional maakt op basis van de opvoedsituatie een inschatting welke aanvullende expertise nodig is, met als uitgangspunt zo licht en zo dichtbij mogelijk ondersteuning te bieden. Functie 4: Licht pedagogische ondersteuning Actiepunt a Actiepunt b Actiepunt c Functie 5: Coördinatie van zorg Actiepunt a Actiepunt b De CJG-professional biedt preventief lichte ondersteuning aan via de effectief bewezen methodiek Positief opvoeden Drenthe om te voorkomen dat opvoed- en opgroei vragen en problemen blijven bestaan of verergeren. De CJG-professional is vanuit de verantwoordelijkheid van de eigen organisatie geschoold om met de effectief bewezen methodiek Positief opvoeden Drenthe te werken. De ouders en de jeugdigen zelf zijn tevreden over de geboden ondersteuning. De CJG-professional stemt de zorg binnen een gezin af met andere professionals in het gezin zodat er sprake is van één gezin, één plan, één regisseur. De CJG-professional bepaalt los van het eigen organisatiebelang en afgestemd op de vraag van het gezin of de jongere vanuit welke organisatie dan wel hulpvraag de coördinatie van zorg wordt geboden. 4.3 Actiepunten Voorbereiding Jeugdwet 2015 Op 17 oktober 2013 is door de Tweede Kamer ingestemd met de Jeugdwet. De Jeugdwet wordt nu voorgelegd aan de Eerste Kamer. De wet behelst het onderbrengen van alle jeugdhulp voor de kinderen en de jongeren tot 18 jaar bij gemeenten. De planning is dat de Jeugdwet op 1 januari 2015 in werking treedt. Deze wet maakt gemeenten bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor alle jeugdhulp en voor de uitvoering van de kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Het stelsel van jeugdhulp is erop gericht dat ieder kind gezond en veilig opgroeit en zo zelfstandig mogelijk kan deelnemen aan het maatschappelijk leven, rekening houdend met zijn of haar ontwikkelingsniveau. De ouders dan wel de opvoeders zijn hiervoor het eerst verantwoordelijk. Als dit niet vanzelf gaat, komt de overheid in beeld. Dan moet het jeugdstelsel snel, goed en op maat functioneren. De inzet is dat het nieuwe jeugdstelsel zorgt voor een omslag, die leidt tot: preventie en uitgaan van de eigen kracht van de jeugdigen, de ouders en het sociale netwerk; minder snel medicaliseren, meer ontzorgen en normaliseren; eerder (jeugd)hulp op maat voor kwetsbare kinderen; integrale hulp met betere samenwerking rond gezinnen: één gezin, één plan, één regisseur; meer ruimte voor de professionals en vermindering van regeldruk. De gemeente Coevorden is sinds 2010 al bezig met de voorbereiding op deze nieuwe verantwoordelijkheid. Door de start van de Drentse pilot Jeugd in 2010 zijn de eerste voorbereidingen getroffen. De Drentse gemeenten en de provincie Drenthe hebben via deze pilot de samenwerking gezocht om gezamenlijk zorg te dragen voor een goede overgang van verantwoordelijkheden van provincie naar gemeenten en tegelijkertijd in te kunnen spelen op de nieuwe wetgeving. Sinds 2013 heeft er een kanteling plaatsgevonden. De activiteiten van de Drentse pilot Jeugd vinden steeds meer plaats op regionaal- en lokaal niveau. Immers elke gemeente draagt een eigen verantwoordelijkheid 14

15 voor de Jeugdwet. Aansluiting bij de eigen lokale situatie is hierbij van belang, evenals de samenhang met de andere decentralisaties waar de gemeente voor staat, namelijk de nieuwe Wmo en de Participatiewet met ingang van Onderstaand zijn de actiepunten beschreven, die tot de invoering van de Jeugdwet nader uitgewerkt worden. Deze actiepunten maken onderdeel uit van de Uitvoeringsagenda , die in relatie tot het visiedocument op de drie decentralisaties, De kracht van Coevorden, is ontwikkeld. In deze uitvoeringsagenda worden de drie decentralisaties in samenhang opgepakt. Een aantal acties is echter specifiek voor de stelselwijziging jeugd. Actiepunt a Actiepunt b Actiepunt c Actiepunt d Actiepunt e Actiepunt f Actiepunt g Actiepunt h Actiepunt i Actiepunt j De gemeente Coevorden heeft begin 2014, in samenhang met de andere decentralisaties, een beleidsplan ontwikkeld voor de invoering van de stelselwijziging jeugd. De gemeente Coevorden heeft eind 2013 een besluit genomen over het regionale transitiearrangement dat in het kader van continuïteit van zorg zijn afgesloten door provincie Drenthe, 12 Drentse gemeenten en de jeugdzorgaanbieders. Met ingang van de Jeugdwet is er een Algemeen Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling dat wordt ondergebracht bij de GGd Drenthe. Met ingang van de Jeugdwet is de toegangsfunctie en het casemanagement (tot de invoering van de Jeugdwet een verantwoordelijkheid van Bureau Jeugdzorg Drenthe) geborgd. Gemeentelijk beleid op het terrein van klachtenprocedures, kwaliteitsbeleid en cliëntenbeleid is voor de invoerig van de Jeugdwet vastgesteld. Medio 2014 worden de programma s van eisen voor jeugdhulp vastgesteld. De gemeentelijke jeugdverordening wordt medio 2014 vastgesteld. Er is medio 2014 een gemeentelijk registratie- en monitoringsysteem beschikbaar, waar beleids- en outcome-indicatoren en meetmechanismen onderdeel van zijn. De zorg voor jeugd is met ingang van 2015 ingekocht al dan niet in samenwerking met andere gemeenten en in samenhang met de andere decentralisaties. De zorg voor jeugd is afgestemd met de andere wettelijke taken op het terrein van onder andere de jeugdgezondheidszorg en het onderwijs (passend onderwijs). 15

16 5. Financiering Door de gemeenteraad van Coevorden is de begroting van het CJG Coevorden voor de periode 2012 t/m 2014 vastgesteld. Deze begroting is richtinggevend voor de uitvoering van de Jeugdagenda Vanuit het rijk zijn er in 2013 middelen beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van de invoering van de stelselwijziging jeugd. Een deel van dit budget is besteed aan de financiering van de kwartiermaker die voor de drie gemeenten in de regio Zuidoost Drenthe een aantal opdrachten uitvoert. Het resterend budget is toegevoegd aan de begroting van de gemeentelijke programma-aanpak 3 decentralisaties. Als er gedurende deze periode nog extra middelen beschikbaar komen voor de uitvoering van specifieke opdrachten van de gemeente, de provincie of het rijk dan zullen deze middelen overeenkomstig deze opdracht worden ingezet, met als uitgangspunt dat de uitvoering budgettair neutraal verloopt. Als de situatie zich voordoet dat er een bezuinigingsopgave wordt opgelegd, dan heeft dit consequenties voor de realisatie van deze Jeugdagenda. Bij de evaluatie van deze Jeugdagenda worden de consequenties van financiële wijzigingen lopende de uitvoering betrokken. 16

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Factsheet Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedproblemen, en geestelijke

Nadere informatie

Jeugdhulp in Nissewaard

Jeugdhulp in Nissewaard Jeugdhulp in Nissewaard Projectleider decentralisatie jeugdhulp Angela van den Berg Regisseur jeugd en gezin JOT kernen Jolanda Combrink Inhoud 1. Wat verandert er? 2. Beleidskaders 3. Jeugdhulpplicht

Nadere informatie

Beleid Jeugdhulp. De aanpak in Stein, de Westelijke Mijnstreek en Zuid-Limburg

Beleid Jeugdhulp. De aanpak in Stein, de Westelijke Mijnstreek en Zuid-Limburg Beleid Jeugdhulp De aanpak in Stein, de Westelijke Mijnstreek en Zuid-Limburg Agenda Wie ben ik? - Sandra Raaijmakers, beleidsmedewerker jeugdzorg Wat is mijn doel voor de avond? - Informeren over stand

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Gemeente

Hoofdstuk 2. Gemeente Fawzi Salih van K2 Brabants Kenniscentrum Jeugd heeft voor u een eerste screening gemaakt van hoofdstuk 2. Het resultaat van de screening is terug te vinden op de volgende pagina s. De samenvatting per

Nadere informatie

Medisch specialist ziekenhuis

Medisch specialist ziekenhuis Factsheet Medisch specialist ziekenhuis en de Jeugdhulp Almere 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet

Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet Woensdag 20 augustus 2014 Programma Welkom en inleiding Voorstellen sprekers Beleidsstukken Jeugdwet Beleidsstukken Wmo 2015 Jeugdwet wetgeving Invoering

Nadere informatie

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen 23 juni 2014 1 Inhoud INLEIDING... 3 MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD... 3 CRITERIA

Nadere informatie

Decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten

Decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten Decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten Wat is de jeugdzorg Alle ondersteuning, zorg voor jeugdigen op het gebied van opvoeden en opgroeien Preventie, licht ondersteuning tot zeer zware specialistische

Nadere informatie

Aanpak: CJG-aanpak. Beschrijving

Aanpak: CJG-aanpak. Beschrijving Aanpak: CJG-aanpak De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: CJG Icare Deze

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake Lokaal en regionaal beleidskader voor jeugdzorg. Samenvatting Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Inleiding Op 1 januari 2015

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Transities Jeugd en Wmo 18 september 2014 Even voorstellen Marieke Dawson sr. beleidsmedewerker Jeugd en Wmo 1 In deze presentatie Wettelijk kader: wat verandert er? Wat heeft de

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg. Van transitie naar transformatie. Samen maken we het mogelijk!

Decentralisatie Jeugdzorg. Van transitie naar transformatie. Samen maken we het mogelijk! Decentralisatie Jeugdzorg Van transitie naar transformatie Samen maken we het mogelijk! 13 oktober 2011 Drentse pilot jeugd Waar gaat het om? Opvoed- en opgroeiondersteuning Jeugdgezondheidszorg Opvoed-

Nadere informatie

Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013

Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013 Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013 Mezelf even voorstellen Een verkenning op hoofdlijnen van de raakvlakken tussen Passend onderwijs en zorg voor jeugd Met u in gesprek Samenwerken! Doelstelling

Nadere informatie

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota 2 Samenvatting van de concept kadernota - Heel het Kind Heel het Kind Op 18 februari 2014 heeft de Eerste Kamer de nieuwe Jeugdwet aangenomen. Daarmee

Nadere informatie

Samenwerking JGZ - Jeugdzorg

Samenwerking JGZ - Jeugdzorg Samenwerking JGZ - Jeugdzorg Marian van Leeuwen 19 november 2012 Doelen JGZ (bron NCJ) 1. preventieve gezondheidszorg bieden aan alle kinderen in Nederland van 0-19 jaar. 2. De lichamelijke, psychische,

Nadere informatie

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) Vragenlijst Inhoud: 1. In hoeverre is er een gedeelde visie in de regio over wat er op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau dient te worden ingekocht en georganiseerd? Er vindt al goede samenwerking

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

Regiemodel Jeugdhulp 2015

Regiemodel Jeugdhulp 2015 Regiemodel Jeugdhulp 2015 Visie op de inrichting van een nieuw stelsel voor jeugdhulp na de decentralisatie versie 1 november 2012 Registratienr. 12.0013899 1 INLEIDING... 2 1.1 Schets van de opbouw van

Nadere informatie

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp 10 november 2014 Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp Geachte heer, mevrouw, Op 1 januari 2015 gaat de nieuwe Jeugdwet

Nadere informatie

Managementsamenvatting Regionaal Beleidskader Route Zuidoost

Managementsamenvatting Regionaal Beleidskader Route Zuidoost Managementsamenvatting Regionaal Beleidskader Route Zuidoost 2015-2018 Inleiding Op 1 januari 2015 treedt de Jeugdwet in werking. Gemeenten worden bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor alle vormen

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

Kansrijk opgroeien in Lelystad

Kansrijk opgroeien in Lelystad PowerPoint presentatie Lelystad Kansrijk opgroeien in Lelystad Gemeente Lelystad dient als volgt te worden Kadernota Jeugdhulp Beeldvormende sessie 28 januari 2014 PowerPoint presentatie Lelystad Gemeente

Nadere informatie

KANSRIJK OPGROEIEN IN LELYSTAD

KANSRIJK OPGROEIEN IN LELYSTAD KANSRIJK OPGROEIEN IN LELYSTAD Samenvatting Kadernota Jeugdhulp Onze ambitie Als gemeente Lelystad willen we kansen geven aan kinderen. Ons beleid is erop gericht dat onze kinderen gezond en veilig opgroeien,

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Bijlage 1: Achtergrondinformatie Transitie Jeugdzorg en verbinding decentralisaties

Bijlage 1: Achtergrondinformatie Transitie Jeugdzorg en verbinding decentralisaties Bijlage 1: Achtergrondinformatie Transitie Jeugdzorg en verbinding decentralisaties Achtergrondinformatie: De transitie van de jeugdzorg dient één centrale missie: er voor zorgen dat jeugdigen gezond en

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Advies 10 Notitie Jeugdbeleid

Advies 10 Notitie Jeugdbeleid Betreft : reactie op Notitie jeugdbeleid Datum : 22 december 2016 1 Inleiding Het beleid en het daarop gebaseerde uitvoeringsplan uitgewerkt in de Notitie Jeugdbeleid geldt voor de periode 2017 2018. De

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Kabinet Rutte Gemeenten zijn in staat de eigen kracht en de mogelijkheden van burgers en hun sociale netwerk

Nadere informatie

3D s. Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten. Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland

3D s. Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten. Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland Rotterdam, 14 december 2013 Programma Inleiding Overzicht stand van zaken Voorstellen sprekers landelijk, provinciaal

Nadere informatie

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting -

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting - Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting DOEN wat nodig is Managementsamenvatting - 1 - Kadernota sociaal domein 2 Doen wat nodig is De gemeente Almere

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Beleidsplan jeugdhulp lokaal Registratienummer: 00531755 Op voorstel B&W d.d.: 18-11-2014 Datum vergadering: 27-01-2015 Portefeuillehouder: M. Schlösser Rol gemeenteraad:

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Welkomstwoord Wethouder Homme Geertsma Wethouder Erik van Schelven Wethouder Klaas Smidt Inhoud Doel & programma bijeenkomst Veranderingen in de zorg Visie

Nadere informatie

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: 13.0014 B&W-besluit d.d.: 5-2-2013 B&W-besluit nr.: 13.0048 Naam programma +onderdeel: Jeugd en onderwijs Onderwerp: Transitie zorg voor de jeugd: visie jeugdhulp en informatie Aanleiding:

Nadere informatie

Evaluatiekader Jeugdwet April 2015

Evaluatiekader Jeugdwet April 2015 Evaluatiekader Jeugdwet April 2015 In de Jeugdwet is de volgende evaluatiebepaling opgenomen: Artikel 12.2 Onze Ministers zenden binnen drie jaar na de inwerkingtreding van de wet aan de Staten-Generaal

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN. Samenvatting

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN. Samenvatting ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN Samenvatting Kompas voor de zorg voor de jeugd in Fryslân De zorg voor de jeugd valt vanaf 2015 onder de taken van de gemeente. De 27 Friese gemeenten

Nadere informatie

Toekomstige ontwikkelingen transitie jeugdzorg Rotterdam

Toekomstige ontwikkelingen transitie jeugdzorg Rotterdam Toekomstige ontwikkelingen transitie jeugdzorg Rotterdam Decentralisaties Versterken zelfredzaamheid Wet werken naar Vermogen Jongere met ondertoezichtstelling en verstandelijke beperking Jongere met gedragsproblemen

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

Convenant Centrum Jeugd en Gezin Tynaarlo

Convenant Centrum Jeugd en Gezin Tynaarlo Convenant Centrum Jeugd en Gezin Tynaarlo Samenwerken in het CJG Tynaarlo Periode: 2010-2014 1 ALGEMEEN Samenwerken in het Centrum Jeugd en Gezin Tynaarlo Dit convenant maakt deel uit van het ontwikkelingsplan

Nadere informatie

KADERSTELLENDE NOTITIE VAN DE GEMEENTE OIRSCHOT

KADERSTELLENDE NOTITIE VAN DE GEMEENTE OIRSCHOT KADERSTELLENDE NOTITIE VAN DE GEMEENTE OIRSCHOT De basis voor andere jeugdzorg dichtbij, in samenhang, effectief Vastgesteld door de gemeenteraad van Oirschot op 23 april 2013 Kaderstellende notitie.doc\

Nadere informatie

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort Het sociaal domein Renate Richters Els van Enckevort Om te beginnen vijf stellingen Zijn ze waar of niet waar? - 2 - Stelling 1 Ongeveer 5% van de jeugdigen in Nederland heeft met (een vorm van) jeugdzorg

Nadere informatie

Toelichting stand van zaken decentralisaties sociaal domein. Commissie sociaal domein 9 september 2014

Toelichting stand van zaken decentralisaties sociaal domein. Commissie sociaal domein 9 september 2014 Toelichting stand van zaken decentralisaties sociaal domein Commissie sociaal domein 9 september 2014 Doelstelling bijeenkomst: informeren over inhoud decentralisaties sociaal domein stand van zaken van

Nadere informatie

Bijlage 6 Wettelijke kaders, gemeentelijke taken en nieuwe ontwikkelingen

Bijlage 6 Wettelijke kaders, gemeentelijke taken en nieuwe ontwikkelingen Bijlage 6 Wettelijke kaders, gemeentelijke taken en nieuwe ontwikkelingen Een groot aantal wetten is van invloed op het integrale jeugdbeleid. Als lokale overheid heeft de gemeente Heerenveen een eigen

Nadere informatie

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg?

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Zo regelt Heerlen de toegang tot de Wmo, jeugdhulp en participatie Bent u professional in de zorg of heeft u in uw (vrijwilligers)werk met de zorg te maken? Wilt

Nadere informatie

WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd

WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd Transitiebureau Jeugd September 2013 Stand van zaken jeugdwet en landelijke ontwikkelingen 2 Voorlichtingsbijeenkomst nieuwe jeugdwet Het gebeurt per 1 januari

Nadere informatie

Visie/Uitgangspunten sociaal domein regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

Visie/Uitgangspunten sociaal domein regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Visie/Uitgangspunten sociaal domein regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Inleiding De samenleving verandert De vraag naar ondersteuning verandert Nederland verandert (moet veranderen) De financiering

Nadere informatie

Aan de Raad. Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd

Aan de Raad. Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd Aan de Raad Agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd Kenmerk: Status: SaZa - Welzijn / YK Besluitvormend Kollum, 3 december 2013 Samenvatting Gemeenten worden

Nadere informatie

Jeugdhulp. Transitie Jeugdzorg Zuid-Holland Zuid

Jeugdhulp. Transitie Jeugdzorg Zuid-Holland Zuid Jeugdhulp Transitie Jeugdzorg Zuid-Holland Zuid Jeugdgezondheidszorg gemeentelijke opgroei- en opvoedondersteuning. Gesloten jeugdzorg Provinciale jeugdzorg Jeugdbescherming jeugdreclassering Jeugd - ggz

Nadere informatie

Notitie samenwerking gemeenten en onderwijs Samenhang decentralisatie Jeugdzorg en Passend Onderwijs

Notitie samenwerking gemeenten en onderwijs Samenhang decentralisatie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Notitie samenwerking gemeenten en onderwijs Samenhang decentralisatie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Inleiding Met de stelselwijzingen Passend Onderwijs en de decentralisatie Jeugdzorg wordt de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit

Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit Inleiding Per 1 januari 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor de zorg voor jeugdigen. Hieronder vallen de jeugd-ggz

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 10-09-2014 Onderwerp Beleidsplan Jeugdhulp Wormerland 2015-2017 Programma en portefeuillehouder E. Fens Raadsvergadering 21 oktober 2014

Nadere informatie

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving Aanpak: Bemoeizorg De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD West-Brabant

Nadere informatie

Presentatie De nieuwe WMO. Raimond de Prez Wethouder Zorg en Wijken

Presentatie De nieuwe WMO. Raimond de Prez Wethouder Zorg en Wijken Presentatie De nieuwe WMO Raimond de Prez Wethouder Zorg en Wijken Inhoudsopgave 1. De nieuwe WMO in Delft 2. De Delftse toegang tot zorg en ondersteuning Positie toegang: basis maatwerk vangnet Vangnet/

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Informatienotitie AAN VAN Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP plan van aanpak Centrum voor Jeugd en Gezin 2012 2013 DATUM 21 juni 2012 KOPIE AAN S. Rijninks BIJLAGE 1 REGISTRATIENUMMER

Nadere informatie

De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen. André Schoorl Programma stelselherziening jeugd

De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen. André Schoorl Programma stelselherziening jeugd De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen André Schoorl Programma stelselherziening jeugd Aanleiding Conclusies Parlementaire werkgroep 2011: - Huidige stelsel is versnipperd - Samenwerking rond gezinnen schiet

Nadere informatie

1. Bestuurlijke opdracht

1. Bestuurlijke opdracht PROJECTPLAN LEA KAMER ZORG 1. Bestuurlijke opdracht 1.1. Algemeen De algemene bestuurlijke opdracht luidt: Gebruik de bestaande inventarisatie over signalering en sluitende aanpak, om vorm te geven aan

Nadere informatie

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden INLEIDING: Veel bijeenkomsten bezocht en meegedacht die gaan over de transitie. Inschrijven en verkrijgen van een raamovereenkomst met de 14 Twentse gemeenten De planning voor 2015 maken tot zover de indicatie

Nadere informatie

Jeugdzorg verandert. Decentralisatie +

Jeugdzorg verandert. Decentralisatie + Jeugdzorg verandert Decentralisatie + Wet op de jeugdzorg 2009-2012 Evaluatie transitie van de jeugdzorg Doel nieuwe wet Realiseren van inhoudelijke en organisatorische verandering in de jeugdzorg Terugdringen

Nadere informatie

Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september Terug naar eerste pagina

Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september Terug naar eerste pagina Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september 2009 Programma 1. Opening door wethouder Everink 2. Toelichting op gemeentelijk onderwijs- en jeugdbeleid Locale Educatieve Agenda (LEA) Centrum voor Jeugd en Gezin

Nadere informatie

Kinderen/jeugdigen hebben hun plek in de openbare ruimte/de samenleving. Een sterk jeugd- en jongerenwerk gebaseerd op Welzijn Nieuwe Stijl

Kinderen/jeugdigen hebben hun plek in de openbare ruimte/de samenleving. Een sterk jeugd- en jongerenwerk gebaseerd op Welzijn Nieuwe Stijl Vrije Tijd 2012- Optimale ontmoetings- en De jeugd faciliteren om elkaar te ontwikkelingsmogelijkheden voor ontmoeten in de eigen omgeving kinderen en jeugdigen zodat zij hun sociale netwerken opbouwen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Datum raadsvergadering : 25 september 2014 Agendanummer : 12 Datum : 26 augustus 2014

Raadsvoorstel. Datum raadsvergadering : 25 september 2014 Agendanummer : 12 Datum : 26 augustus 2014 Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 25 september 2014 Agendanummer : 12 Datum : 26 augustus 2014 Onderwerp Beleidsplannen Sociaal Domein inclusief zeven verordeningen Aan de leden van de raad, Voorgesteld

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs

Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Naam Pieter Dekkers Ton Edelbroek Datum 5 december 2012 Opbouw presentatie 1. Introductie workshopleiders 2. Probleemschets 3. Passend Onderwijs en Transitie Jeugdzorg

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 11 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00129* 14RDS00129 Onderwerp Regiovisie - aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2015-2019 regio Arnhem & Achterhoek 1 Samenvatting Met dit voorstel

Nadere informatie

Kaderstellende notitie. De basis voor andere jeugdzorg dichtbij, in samenhang, effectief

Kaderstellende notitie. De basis voor andere jeugdzorg dichtbij, in samenhang, effectief Kaderstellende notitie De basis voor andere jeugdzorg dichtbij, in samenhang, effectief Colofon De basis voor andere jeugdzorg in de Kempen Teksten en samenstelling: S. Kuijpers, gemeente Bergeijk M. Jacobs

Nadere informatie

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Samenwerkende gemeenten Friesland Achtkarspelen Ameland het Bildt Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Friese Meren Harlingen Heerenveen

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP

Transitie Jeugdzorg. 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP Transitie Jeugdzorg 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP 2 Vragen van het organisatiecomité De transities in het sociale domein, een antwoord op? Wat is de transitie Jeugdzorg precies? Hoe ziet

Nadere informatie

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning;

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning; Oude en nieuwe Wmo De Tweede Kamer is akkoord met het Voorstel van wet Wmo 2015. Na behandeling in de Eerste Kamer zal dit voorstel eind 2014 de huidige Wmo gaan vervangen. Tussen de huidige Wmo en het

Nadere informatie

De jeugd-ggz in het gedecentraliseerde jeugdstelsel

De jeugd-ggz in het gedecentraliseerde jeugdstelsel De jeugd-ggz in het gedecentraliseerde jeugdstelsel Beschikbaar, bereikbaar, betrouwbaar en in beweging Peter Dijkshoorn Bestuurder Accare bestuurslid GGZNederland Amersfoort 23 april 2015 2 transformatiedoelen

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Verbeteren door vernieuwen en verbinden

Verbeteren door vernieuwen en verbinden Verbeteren door vernieuwen en verbinden Visie op het sociaal domein Hoeksche Waard tot stand gekomen met medewerking van professionele organisaties, vrijwilligersorganisaties en organisaties van zorgvragers

Nadere informatie

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING Samen maken wij meedoen voor jeugd mogelijk Kinderen en jongeren met een beperking moeten de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen, zodat zij zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij.

Nadere informatie

Kortdurend intensief verblijf

Kortdurend intensief verblijf Inhoudsopgave De Buitenwereld 4 6 Doelgroep 8 Doelgericht werken 10 Inhoudelijke randvoorwaarden 11 2 3 De Buitenwereld Als je binnen een gezin een kind mag grootbrengen met psychiatrische problematiek

Nadere informatie

Voor een sterke basis. Wet- en regelgeving voor positieve ontwikkeling in opvang en onderwijs

Voor een sterke basis. Wet- en regelgeving voor positieve ontwikkeling in opvang en onderwijs Voor een sterke basis Wet- en regelgeving voor positieve ontwikkeling in opvang en onderwijs Overzicht wettelijke verplichtingen in jeugd, onderwijs en opvang Gemeenten zijn uitvoerders van overheidsbeleid;

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Transformatie jeugdzorg Regionaal projectplan Datum: 10 december 2012 Portefeuillehouder: Jhr. M.R.H.M. von Martels

Nadere informatie

Kenniscafé Utrecht Stand van Zaken Jeugdwet

Kenniscafé Utrecht Stand van Zaken Jeugdwet Kenniscafé Utrecht Stand van Zaken Jeugdwet Transitiebureau Jeugd 1 Oktober 2013 Waarom doen we dit ook al weer? Evaluatie van de Wet op de jeugdzorg & Analyse van de parlementaire werkgroep Toekomstverkenning

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

Kadernota Wmo Dit is eigen kracht in Hattem!

Kadernota Wmo Dit is eigen kracht in Hattem! Kadernota Wmo 2015 - Dit is eigen kracht in Hattem! Inleiding Er vinden grote veranderingen plaats in zorg en welzijn. Steeds meer taken worden overgedragen aan gemeenten. Met de toenemende verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019)

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Heerenveen, juli 2013 Bestuursopdracht beleidsplan Zorg voor jeugd gemeente Heerenveen 1.Aanleiding De zorg voor de jeugd valt vanaf 2015 onder

Nadere informatie

Stelselherziening Jeugdzorg. Platform Middelgrote Gemeenten

Stelselherziening Jeugdzorg. Platform Middelgrote Gemeenten Stelselherziening Jeugdzorg Standpunten van het Platform Middelgrote Gemeenten 12 april 2011 I. Aanleiding Een belangrijk onderdeel van het bestuursakkoord tussen Rijk en gemeenten is de stelselherziening

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5 Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering Portefeuillehouder H.A. Driessen en M. Melissen Begrotingsprogramma Onderwerp - Beleidsplan Wmo en Jeugdhulp 2015 2016 - Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek Betreft Vergaderdatum hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek 25-februari-2014 Gemeenteblad 2014 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. De hoofdlijnennotitie

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

Raadsvergadering 27 februari en 6 maart 2014 Datum

Raadsvergadering 27 februari en 6 maart 2014 Datum Jeugd, Zorg & Welzijn Raadsvoorstel Voorstel nr Raadsvergadering 27 februari en 6 maart 2014 Datum 9-01-2014 Onderwerp Vaststelling nota Jeugd, onze zorg Portefeuille P. Blokhuis Aan de gemeenteraad Voorstel

Nadere informatie

Zelftest Basisteam Jeugd -

Zelftest Basisteam Jeugd - Zelftest Basisteam Jeugd - Realisatie doelen van de jeugdwet 2015 Universitair Medisch Centrum Groningen Afdeling Gezondheidswetenschappen Ant. Deusinglaan 1 9713 AV Groningen Uitvoeringsteam C4Youth Contactpersoon:

Nadere informatie

...omdat de jeugd het waard is Opvoeden en opgroeien

...omdat de jeugd het waard is Opvoeden en opgroeien ...omdat de jeugd het waard is Opvoeden en opgroeien in de gemeente Coevorden Visie op de jeugd 2008-2012 ...omdat de jeugd het waard is Opvoeden en opgroeien in de gemeente Coevorden Visie op de jeugd

Nadere informatie

Transformatie jeugdzorg: samen werken aan vernieuwing

Transformatie jeugdzorg: samen werken aan vernieuwing Transformatie jeugdzorg: samen werken aan vernieuwing Bestuursopdracht 2012 Subregio West-Brabant Oost Oktober 2012 Transformatie jeugdzorg: samen werken aan vernieuwing Bestuursopdracht 2012 Subregio

Nadere informatie

Uitgangspuntennotitie lokale inkoop Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet

Uitgangspuntennotitie lokale inkoop Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet Uitgangspuntennotitie lokale inkoop Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet Achtergrond: De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) maakt gemeenten per 1 januari 2015 bestuurlijk en financieel

Nadere informatie

Programma. Samen aan de slag Bijeenkomst voor de gemeenteraden 12 juni Aanleiding - decentraliseren. Doel van deze bijeenkomst

Programma. Samen aan de slag Bijeenkomst voor de gemeenteraden 12 juni Aanleiding - decentraliseren. Doel van deze bijeenkomst Samen aan de slag Bijeenkomst voor de gemeenteraden 12 juni 2014 Programma 19.30 Welkom, opening 19.45 Presentatie over de EHZ samenwerking 20.15 Workshops (2 ronden van elk een half uur) Doel van deze

Nadere informatie

DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMER

DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMER DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMER BUREAU JEUGDZORG NOORD-HOLLAND Elk kind heeft recht op goede ontwikkelkansen en om op te groeien in een veilige omgeving. Als dit niet vanzelf gaat, wordt door het lokale veld

Nadere informatie

Voorstel aan : Gemeenteraad van 26 januari 2009 Door tussenkomst. Nummer : Onderwerp : Startnotitie Centrum Jeugd en Gezin Bijlage(n) : 1

Voorstel aan : Gemeenteraad van 26 januari 2009 Door tussenkomst. Nummer : Onderwerp : Startnotitie Centrum Jeugd en Gezin Bijlage(n) : 1 Voorstel aan : Gemeenteraad van 26 januari 2009 Door tussenkomst : Raadscommissie van 13 januari 2009 van Nummer : Onderwerp : Startnotitie Centrum Jeugd en Gezin Bijlage(n) : 1 Samenvatting : Gemeenten

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendapunt : 6 Aan de gemeenteraad. Datum : 13 februari 2014

RAADSVOORSTEL Agendapunt : 6 Aan de gemeenteraad. Datum : 13 februari 2014 RAADSVOORSTEL Agendapunt : 6 Aan de gemeenteraad. Datum : 13 februari 2014 Onderwerp Kadernota sociaal domein Oosterschelderegio case 14.000451 raadsvoorstel 14.002413 programma/paragraaf stimuleren doelgroepen

Nadere informatie

De keuze van Amersfoort: integraal opererende wijkteams. Interview met Monique Peltenburg, tot voor kort programmadirecteur Sociaal Domein

De keuze van Amersfoort: integraal opererende wijkteams. Interview met Monique Peltenburg, tot voor kort programmadirecteur Sociaal Domein De keuze van Amersfoort: integraal opererende wijkteams Interview met Monique Peltenburg, tot voor kort programmadirecteur Sociaal Domein 2015 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Het sociale domein in verandering. Kansen voor verbetering

Het sociale domein in verandering. Kansen voor verbetering Het sociale domein in verandering Kansen voor verbetering Veendam, 25 april 2013 Agenda Een korte inleiding Veranderingen in het sociale domein Decentralisaties 2 Het sociale domein verandert De overheid

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen kan er meer vast te stellen.

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen kan er meer vast te stellen. Raadsvoorstel Aan : Gemeenteraad Datum vergadering : 15 oktober 2014 Agenda nummer : 2014-07-13997 Portefeuillehouder : K. Krook Onderwerp : Vaststelling beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming Langdurige Zorg Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming langdurige zorg Waarom? 1. Meer voor elkaar zorgen 2. Betere kwaliteit ondersteuning en zorg 3. Financiële houdbaarheid

Nadere informatie