COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST ENNA AEROSOLS B.V. TE DOKKUM LOOPTIJD: 1 APRIL APRIL 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST ENNA AEROSOLS B.V. TE DOKKUM LOOPTIJD: 1 APRIL APRIL 2012"

Transcriptie

1 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST ENNA AEROSOLS B.V. TE DOKKUM LOOPTIJD: 1 APRIL APRIL CAO-partijen. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook en evenmin worden opgeslagen in een databank met als doel een terugzoekmogelijkheid te verschaffen aan derden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van partijen bij deze CAO.

2 INHOUDSOPGAVE behorende bij de collectieve arbeidsovereenkomst voor Enna Aerosols B.V. te Dokkum Artikel Bladzijde Omschrijving 1 4 Definities 2 5 Algemene verplichtingen van de werkgever 3 7 Algemene verplichtingen van de vakverenigingen 4 8 Algemene verplichtingen van de werknemer 5 9 Indienstneming en ontslag 6 10 Arbeidsduur en dienstrooster 7 11 Functiegroepen en salarisschalen/ toepassing van de salarisschalen 8 14 Beloning voor overwerk/ toeslag voor het werken in ploegen 9 15 Feestdagen Geoorloofd verzuim Vakantie Vakantietoeslag Arbeidsongeschiktheid Uitkering bij overlijden Vrije uren voor oudere werknemers Tussentijdse wijzigingen Duur van de collectieve arbeidsovereenkomst BIJLAGEN Bijlage I 28 Functielijst Bijlage II 29 Regeling partieel leerplichtigen Bijlage III 30 Wet Verbetering Poortwachter / Wet SUWI Bijlage VII 32 Vakscholingsregeling 2

3 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Tussen Enna Aerosols B.V. te Dokkum als partij ter ene zijde en FNV Bondgenoten te Utrecht en CNV BedrijvenBond te Utrecht elk als partij ter andere zijde is de volgende collectieve arbeidsovereenkomst gesloten. 3

4 Artikel 1 Definities In deze overeenkomst wordt verstaan onder: 1. de werkgever: de partij ter ene zijde; 2. vakvereniging: elk der partijen ter andere zijde; 3. werknemer: de werkne(e)m(st)er in dienst van de werkgever waarvan de functie is opgenomen of gezien de aard van de werkzaamheden behoort te worden opgenomen in Bijlage I van deze collectieve arbeidsovereenkomst; onder werkne(e)m(st)er wordt in dit verband niet verstaan vakantiewerkers, stagiaires en thuiswerkers; 4. maand: een kalendermaand; 5. week: een periode van 7 etmalen, waarvan het eerste etmaal aanvangt bij het begin van de eerste dienst op maandagochtend; 6. dienstrooster: een arbeidstijdregeling die aangeeft op welke tijdstippen de werknemers normaliter hun werkzaamheden aanvangen, deze beëindigen en eventueel onderbreken; 7. normale arbeidsduur: het gemiddeld aantal uren per week gedurende welke de werknemers normaliter volgens dienstrooster hun werkzaamheden verrichten; 8. maandsalaris: het basissalaris als geregeld in Bijlage V; 9. maandinkomen: het maandsalaris, vermeerderd met een eventuele toeslag voor het werken in ploegen als bedoeld in artikel 8 lid 6 en met een eventuele persoonlijke toeslag als bedoeld in artikel 7 lid 5 onder b.2; 10. uursalaris: 0,6044% van het maandsalaris; Het uursalaris wordt berekend op de volgende wijze: 7,6 uur x 261,25 : 12 = 165,45 uur per maand 100 : 165,458 = 0,6044% 11. Personeelsvertegenwoordiging: personeelsvertegenwoordiging als bedoeld in de Wet op de ondernemingsraden; 12. B.W: Burgerlijk Wetboek. 4

5 Artikel 2 Algemene verplichtingen van de werkgever 1. De werkgever verplicht zich deze collectieve arbeidsovereenkomst naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid te zullen nakomen. 2. De werkgever verplicht zich generlei actie te zullen voeren of te zullen steunen, welke ten doel heeft wijziging te brengen in de volgens deze collectieve arbeidsovereenkomst geregelde arbeidsvoorwaarden op een andere wijze dan neergelegd in artikel De werkgever verbindt zich geen werknemers in dienst te nemen of te houden op voorwaarden die in strijd zijn met het in deze overeenkomst bepaalde. 4. De werkgever zal met iedere werknemer schriftelijk een individuele arbeidsovereenkomst aangaan, waarin verwezen wordt naar deze collectieve arbeidsovereenkomst. Deze individuele arbeidsovereenkomst zal niet strijdig zijn met de bepalingen vastgelegd in deze collectieve arbeidsovereenkomst. 5. In het kader van de verplichtingen die voortvloeien uit respectievelijk het SER-besluit Fusiegedragsregels 2000, de Wet op de ondernemingsraden en de Wet melding collectief ontslag dient de werkgever die overweegt: een fusie aan te gaan en/of; een bedrijf of bedrijfsonderdeel te sluiten en/of; de personeelsbezetting ingrijpend te herzien, hierbij de sociale gevolgen te betrekken. De werkgever zal de vakverenigingen, de personeelsvertegenwoordiging en de betrokken werknemers inlichten omtrent de overwogen maatregelen en voorts met de personeelsvertegenwoordiging en de vakverenigingen overleg plegen over de eventueel daaruit voor de betrokken werknemers voortvloeiende sociale gevolgen. 6. Alvorens de werkgever een verzoek tot werktijdverkorting bij de arbeidsinspectie indient, doet hij van dit voornemen mededeling aan de vakverenigingen en zal hij met hen overleg plegen over de consequenties voor de werknemers op wie de werktijdverkorting van toepassing zal zijn. 7. Werkgelegenheid a. De werkgever zal ten minste éénmaal per jaar de vakverenigingen uitnodigen voor een gesprek aangaande de gang van zaken bij de onderneming. In dit gesprek zullen de economische en de werkgelegenheidssituatie aan de orde komen, alsmede aspecten rond milieu en arbeidsomstandigheden. Wanneer de vakverenigingen tussentijds overleg noodzakelijk achten, aangaande de onderneming dan wel de werknemers betreffend, dan zal de werkgever de vakverenigingen, op hun verzoek, daartoe uitnodigen. b. De werkgever zal gedurende de looptijd van deze collectieve arbeidsovereenkomst niet overgaan tot gedwongen ontslagen veroorzaakt door bedrijfsomstandigheden zonder voorafgaand overleg met de vakverenigingen. 8. Veiligheid en gezondheid a. De werkgever zal alle maatregelen nemen welke nodig zijn voor de veiligheid en de gezondheid in zijn onderneming. Ter bevordering van deze veiligheid en mede ter uitvoering van de wettelijke voorschriften ter zake, zal de werkgever in samenwerking met de personeelsvertegenwoordiging regelingen opstellen. b. Indien werkzaamheden het gebruik van veiligheidsmiddelen noodzakelijk maken, zal de werkgever deze aan de werknemer verstrekken. De werkgever zal bij het geven van instructie omtrent veiligheidsmaatregelen de werknemers uiteenzetten wat de mogelijke gevaren kunnen zijn die uit het niet opvolgen van de veiligheidsvoorschriften kunnen voortvloeien. c. De werkgever zal de werknemer in de gelegenheid stellen zich éénmaal per jaar medisch te laten keuren. 5

6 9. Vakbondswerk binnen de onderneming a. Om contacten mogelijk te maken tussen de vakverenigingen en hun leden en tussen deze leden onderling, alsmede om de vakverenigingen in staat te stellen gekozen leden van de personeelsvertegenwoordiging in hun werk te ondersteunen, zal de werkgever aan de vakverenigingen waar mogelijk faciliteiten verlenen. b. Deze faciliteiten, die de normale voortgang in het bedrijf niet mogen schaden, zullen onder andere bestaan uit de volgende punten: 1) De vakvereniging zal de onderneming schriftelijk mededelen welke vakverenigingsleden uit het personeel een functie bekleden binnen het bondswerk in het bedrijf. 2) Vergaderingen van de vakvereniging kunnen aangekondigd worden op de publicatieborden. Van een dergelijke aankondiging wordt de bedrijfsleiding vooraf in kennis gesteld. 3) De onderneming zal voor vergaderingen der vakvereniging over bedrijfsaangelegenheden, die buiten werktijd plaatsvinden, een lokaliteit ter beschikking stellen, mits tijdig daartoe een aanvraag is ingediend. 4) Bezoldigde functionarissen van de vakvereniging hebben toegang tot de onderneming om in het kader van het bondswerk in de bedrijven contact met het bestuur van de bedrijfsledengroep c.q. contactpersoon te kunnen onderhouden, nadat met de bedrijfsleiding overleg heeft plaatsgevonden over de mogelijkheden daartoe. 5) Vergaderingen van het bestuur van de bedrijfsledengroep vinden in beginsel buiten werktijd plaats. In overleg met de werkgever kan in uitzonderlijke situaties binnen werktijd vergaderd worden. In dit geval mag de voortgang van de werkzaamheden niet verstoord worden. c. De vakverenigingen kunnen zich bij het overleg met de werkgever laten vergezellen door een bestuurslid van elke bedrijfsledengroep c.q. contactpersoon, indien de voortgang van het werk in het bedrijf dit toelaat. In dat geval melden zij vooraf aan de werkgever welke werknemers de bespreking als toehoorders zullen bijwonen. d. De werkgever zal er nauwgezet op toezien dat de werknemers die een functie in een vakvereniging vervullen, niet op grond daarvan in hun positie worden benadeeld en dat ook inzake ontslag ten aanzien van hen dezelfde maatstaven worden aangelegd als die, welke gelden voor werknemers die niet met een dergelijke vakbondsfunctie zijn belast. 10. Vakbondscontributie Binnen de huidige fiscale regelgeving behoeft over de vakbonds-contributie geen belasting te worden betaald. Bonden zullen daartoe aan hun leden een verklaring m.b.t. de betaalde contributie doen toekomen. De werknemer dient deze verklaring voor 15 november van het betreffende jaar aan de werkgever ter beschikking te stellen. In de maand december zal vervolgens een deel van het salaris ter hoogte van de jaarlijkse vakbondscontributie netto worden uitbetaald. 11. Regeling werkgeversbijdrage De werkgever verklaart zich bereid tot het verstrekken van een bijdrage overeenkomstig de tussen de AWVN en FNV Bondgenoten en de CNV BedrijvenBond gesloten overeenkomst met betrekking tot de bijdrageregeling aan de vakverenigingen. 12. Milieu De werkgever zal alle milieuhygiënische aspecten, verbonden aan het productieproces, op planmatige wijze middels schriftelijke rapportage aan de orde stellen in de VGW-commissie en de maatregelen, die dienaangaande genomen dienen te worden, zullen in overleg met de VGWcommissie worden uitgevoerd. 13. Uitzendkrachten bij Enna Aerosols B.V. worden beloond op basis van de salarisschalen van deze cao. Voor het overige is deze cao niet van toepassing op uitzendkrachten. 6

7 Artikel 3 Algemene verplichtingen van de vakverenigingen 1. De vakverenigingen verplichten zich deze collectieve arbeidsovereenkomst naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid te zullen nakomen. 2. De vakverenigingen verplichten zich met alle hun ten dienste staande middelen nakoming van deze collectieve arbeidsovereenkomst te bevorderen, resp. na te laten alle handelingen, welke aan de goede nakoming van deze overeenkomst op enigerlei wijze afbreuk zou kunnen doen. 3. De vakverenigingen verplichten zich te zullen bevorderen dat hun leden een individuele arbeidsovereenkomst tekenen op de grondslag van deze collectieve arbeidsovereenkomst. 7

8 Artikel 4 Algemene verplichtingen van de werknemer 1. De werknemer is gehouden de belangen van het bedrijf van de werkgever als een goed werknemer te behartigen, ook indien geen uitdrukkelijke opdracht daartoe is gegeven. 2. De werknemer is gehouden alle hem door of namens de werkgever opgedragen werkzaamheden, voorzover deze redelijkerwijze van hem kunnen worden verlangd, zo goed mogelijk uit te voeren en daarbij alle verstrekte aanwijzingen en voorschriften in acht te nemen. 3. De werknemer is gehouden, voor wat zijn dienst- en schafttijd betreft, de bepalingen van de op de daarvoor bestemde plaatsen in het bedrijf van de werkgever gepubliceerde dienstroosters in acht te nemen. 4. De werknemer is gehouden ook buiten de op de dienstroosters aangegeven uren arbeid te verrichten, voorzover de werkgever de desbetreffende wettelijke voorschriften en bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst in acht neemt. In principe vindt overwerk plaats op basis van vrijwilligheid. Om bedrijfseconomische redenen kan het nodig zijn om werknemers te verplichten overwerk te verrichten. Werknemers van 55 jaar en ouder zijn niet verplicht overwerk te verrichten. 5. De werknemer is mede verantwoordelijk voor de orde, veiligheid en de zedelijkheid in het bedrijf van de werkgever en is gehouden tot naleving van de desbetreffende aanwijzingen en voorschriften door of namens de werkgever gegeven. 6. Het is de werknemer, indien de werkgever daar bezwaar tegen heeft gemaakt, verboden regelmatig enigerlei betaalde arbeid voor derden te verrichten of als zelfstandige een nevenbedrijf te voeren. 7. Met inachtneming van het gestelde in de Arbowet is de werknemer gehouden tot geheimhouding ten aanzien van alles wat hem ten gevolge van zijn dienstbetrekking bekend wordt, zoals bijvoorbeeld omtrent de inrichting van het bedrijf, de grondstoffen, bewerking daarvan en de producten. Deze verplichting geldt ook na beëindiging van de dienstbetrekking. 8. De werknemer is gehouden een individuele arbeidsovereenkomst te tekenen, waarbij deze collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing wordt verklaard. 8

9 Artikel 5 Indienstneming en ontslag 1. Bij het aangaan van elke dienstbetrekking geldt wederzijds een proeftijd van 2 maanden, tenzij schriftelijk een kortere regeling wordt overeengekomen. 2. Onverminderd het hiervoor bepaalde, wordt de dienstbetrekking aangegaan: a. hetzij voor onbepaalde tijd; b. hetzij voor een bepaalde tijdsduur. In de individuele arbeidsovereenkomst wordt vermeld welke dienstbetrekking van toepassing is. Indien deze vermelding ontbreekt, wordt de dienstbetrekking geacht voor onbepaalde tijd te zijn aangegaan. 3. Behoudens in geval van ontslag op staande voet wegens een dringende reden in de zin van de artikelen 678 en 679 BW en behoudens, tijdens of aan het einde van de proeftijd als bedoeld in lid 1, in welke gevallen de dienstbetrekking wederzijds onmiddellijk kan worden opgezegd, neemt de dienstbetrekking een einde: a. voor werknemers voor onbepaalde tijd in dienst door opzegging door de werkgever met een termijn die afhankelijk is van de lengte van het dienstverband. Hierbij geldt de volgende staffel: dienstverband opzegtermijn 0 5 jaar 1 maand 5 10 jaar 2 maanden jaar 3 maanden jaar 4 maanden 20 jaar of langer 5 maanden door opzegging door de werknemer met een termijn van 1 maand. De opzegging dient zodanig te geschieden dat het einde van het dienstverband samenvalt met het einde van de kalendermaand. b. voor werknemers voor een bepaalde tijdsduur in dienst op de laatste dag van het tijdvak, genoemd in de individuele arbeidsovereenkomst. 4. Het bepaalde in artikel 670 BW eerste lid (opzeggingsverbod tijdens arbeidsongeschiktheid) is voor werknemers, als bedoeld in lid 2 sub b van dit artikel niet van toepassing. 5. De dienstbetrekking tussen de werkgever en de werknemer eindigt van rechtswege op de laatste dag van de maand, waarin de 65-jarige leeftijd is bereikt, zonder dat hiertoe enige opzegging is vereist. 6. Het bepaalde in artikel 670 BW derde lid (opzeggingsverbod wegens vervulling militaire verbintenissen) is voor werknemers, als bedoeld in lid 2 sub b niet van toepassing. 9

10 Artikel 6 Arbeidsduur en dienstrooster 1. Iedere werknemer werkt volgens één van de volgende dienstroosters: a. een dagdienstrooster dat een periode van 1 week omvat en een normale arbeidsduur aangeeft van 38 uur per week; b. een verschoven dagdienstrooster dat een periode van 2 aangesloten weken omvat en een normale arbeidsduur aangeeft van maximaal 38 uur gemiddeld per week; c. een 2-ploegendienstrooster dat een periode van 2 aaneengesloten weken omvat en een normale arbeidsduur aangeeft van maximaal 38 uur gemiddeld per week; d. een 3-ploegendienstrooster dat een periode van 3 aaneengesloten weken omvat en een normale arbeidsduur aangeeft van maximaal 38 uur gemiddeld per week. 2. Indien in een 2- of 3-ploegendienstrooster minder dan 38 uur gemiddeld per week wordt gewerkt, worden de minder te werken uren verrekend met het maandinkomen en/of de arbeidsduurverkorting, zoals geregeld in lid 3 van dit artikel. 3. Incidentele afwijkingen van de normale dagelijkse arbeidsduur van een half uur of minder worden geacht deel uit te maken van de in lid 1 bedoelde werkweken. 4. Arbeidstijden a. In dagdienst wordt normaliter gewerkt op de eerste 5 dagen van de week tussen en uur; b. in verschoven dagdienst wordt normaliter gewerkt op de eerste 5 dagen van de week tussen en uur, waarbij de werknemers periodiek van dienst wisselen; c. in 2-ploegendienst wordt normaliter op de eerste 5 dagen van de week gewerkt, waarbij de werknemers periodiek van dienst wisselen en een der diensten een middag- of nachtdienst is; d. in 3-ploegendienst wordt normaliter op de eerste 5 dagen van de week tot en met de laatste volledige nachtdienst gewerkt, waarbij de werknemers beurtelings in een ochtend-, middag- of nachtdienst zijn ingedeeld. 5. Over algemene dienstroosterwijzigingen waarbij een of meer groepen van het personeel is betrokken, zal de werkgever, met inachtneming van de bepalingen van de Wet op de ondernemingsraden, overleg plegen met de betrokken werknemers, onverminderd de bevoegdheid van de vakverenigingen daarover met de werkgever overleg te plegen. De werkgever zal bij het vaststellen van de roosters rekening houden met de persoonlijke belangen van de werknemers. 6. Dienstroosterwijzigingen en nieuwe dienstroosters die niet in de CAO genoemd staan (lid 1 van dit artikel), vinden niet plaats anders dan na overleg en overeenstemming met de vakverenigingen over de arbeidsvoorwaarden voor deze (nieuwe) dienstroosters. 7. Voor partieel leerplichtigen geldt hetgeen is bepaald in Bijlage II. 10

11 Artikel 7 Functiegroepen en salarisschalen/toepassing van de salarisschalen 1. a. De functies van de werknemers zijn mede op basis van functiewaardering ingedeeld in functiegroepen. De indeling is vermeld in Bijlage I van deze overeenkomst. b. Bij elke functiegroep behoort een salarisschaal welke een gedeelte omvat dat gebaseerd is op de leeftijd van de werknemer en een gedeelte, dat is gebaseerd op periodieken. De schalen zijn opgenomen in bijlage V van deze overeenkomst. c. Iedere werknemer ontvangt schriftelijk mededeling van de functiegroep waarin zijn functie is ingedeeld, de salarisschaal waarin hijzelf is ingedeeld, zijn maandsalaris en eventueel van het aantal periodieken waarop zijn maandsalaris is gebaseerd. Bij verandering van de functieinhoud zal, indien noodzakelijk, vooraf een nieuwe functieomschrijving worden gemaakt die op de overeengekomen wijze zal worden gewaardeerd. Pas daarna kan van indeling in een lagere salarisgroep sprake zijn. d. Indien een werknemer bezwaar heeft tegen zijn functieomschrijving en als gevolg daarvan tegen de indeling van zijn functie, kan hij gebruik maken van de volgende beroepsprocedure: 1) De werknemer dient eerst zijn bezwaren schriftelijk in bij de werkgever, nadat hij hierover overleg heeft gepleegd met zijn naaste chef. De bezwaren dienen zoveel mogelijk door argumenten o.a. uitbreiding van werkzaamheden, onjuiste functieomschrijving enz. te worden ondersteund. De werkgever bevestigt schriftelijk de ontvangst van het bezwaar van de werknemer. 2) Indien de onder 1 aangegeven weg niet binnen 3 maanden leidt tot een bevredigende oplossing voor de werknemer, kan de werknemer zijn bezwaar voorleggen aan de vakvereniging, waarbij hij is aangesloten. In overleg met de betrokken werknemer kan het bezwaar worden voorgelegd aan de deskundigen functiewaardering van de vakverenigingen. Deze nemen het bezwaar in behandeling en stellen een onderzoek in, waarbij de deskundigen functiewaardering van de werkgever aanwezig zijn. De deskundigen functiewaardering van de werkgever en de vakverenigingen overleggen gezamenlijk met de betrokken werknemer en de werkgever en doen dan een bindende uitspraak. 3) Bovengenoemde procedure geldt in principe voor georganiseerde werknemers. Voor niet georganiseerde werknemers geldt dezelfde procedure met dien verstande, dat het bezwaar, vermeld onder punt 2, wordt ingediend bij de directeur van de onderneming. De directeur kan zich bij de behandeling van het betrokken bezwaar laten adviseren door een externe deskundige functiewaardering. 4) Indien een beroepsprocedure leidt tot wijziging in de indeling van de functie, zal deze wijziging terugwerkende kracht hebben tot de datum van indiening van het bezwaarschrift. 2. Leeftijdschaal De werknemers die de voor hun groep geldende functievolwassen leeftijd nog niet hebben bereikt vallen onder een leeftijdschaal en ontvangen het maandsalaris dat met hun leeftijd overeenkomt. Wijziging treedt op met ingang van de maand volgend op de maand waarin zij hun verjaardag vieren. De leeftijdsschalen zijn opgenomen in Bijlage V van deze overeenkomst. 3. Periodiekenschaal a. De werknemers die de voor hun voor groep geldende functievolwassen leeftijd hebben bereikt, worden beloond volgens de periodiekenschaal. Herzieningen vinden éénmaal per jaar plaats op 1 januari door toekenning van een periodiek totdat het maximum van hun schaal is bereikt. Het maximum kan alleen overschreden worden bij beoordeling uitstekend totdat het persoonlijk maximum bereikt is. b. Bij het verlaten van de leeftijdschaal c.q. bij indiensttreding na 30 juni van enig jaar bestaat er geen recht op de toekenning van een periodiek per eerstvolgende 1 januari. c. Bij aanstelling op of boven de functievolwassen leeftijd, ontvangt de werknemer in het algemeen het maandsalaris bij 0 periodieken. Indien een werknemer echter in een functie elders zoveel in de functie bruikbare ervaring heeft verkregen dat het op grond daarvan niet redelijk zou zijn hem op basis van 0 periodieken te belonen, kunnen hem in overeenstemming met die ervaringperiodieken worden toegekend. 11

12 4. Aanpassing salarisschalen en éénmalige uitkeringen. Tijdens de looptijd van deze CAO zullen de salarisschalen, welke opgenomen zijn in bijlage V van deze CAO, vanaf 1 januari 2008 aangepast worden met de salarisverhogingen welke in de collectieve arbeidovereenkomst(en) Metaal en Techniek zijn overeengekomen. Indien in de collectieve arbeidovereenkomst(en) Metaal en Techniek afspraken gemaakt worden met betrekking tot éénmalige uitkeringen zullen die afspraken ook gelden voor de medewerkers van Enna Aerosols BV. 5. Definitieve overplaatsing in een hoger ingedeelde functie (promotie) a. Werknemers, die worden geplaatst in een hoger ingedeelde functie worden in de overeenkomende hogere salarisschaal ingedeeld met ingang van de maand volgend op die waarin de plaatsing in de hogere functie heeft plaatsgevonden. b. Bij indeling in een hogere salarisschaal van een werknemer die onder de periodiekenschaal valt, bedraagt de verhoging van het maandsalaris de helft van het verschil tussen de maandsalarissen bij 0 periodieken van de twee betrokken salarisschalen c.q. zoveel meer als nodig is om het nieuwe maandsalaris in overeenstemming te brengen met het eerstkomende bedrag in de hogere salarisschaal. c. In geval van een bevordering op of na 1 juli, kan bij wijze van uitzondering de toekenning van de periodiek een jaar later plaatsvinden dan per eerstvolgende 1 januari. 6. Plaatsing in een lager ingedeelde functie a. Door eigen toedoen, wegens onbekwaamheid of op eigen verzoek 1) Werknemers, die door eigen toedoen, wegens onbekwaamheid of op eigen verzoek worden geplaatst in een lager ingedeelde functie, worden in de overeenkomende lagere salarisschaal ingedeeld met ingang van de maand volgend op die waarin de plaatsing in de lagere functie is geschied. 2) Bij indeling in een lagere salarisschaal om bovenstaande redenen van een werknemer die onder de periodiekenschaal valt, bedraagt de verlaging van het maandsalaris het verschil tussen de maandsalarissen bij 0 periodieken van de twee betrokken salarisschalen, c.q. zoveel meer als nodig is om het nieuwe maandsalaris in overeenstemming te brengen met het eerstkomende lagere bedrag in de lagere salarisschaal. b. Als gevolg van bedrijfsomstandigheden 1) Werknemers die als gevolg van bedrijfsomstandigheden in een lager ingedeelde functie worden geplaatst, worden met ingang van de eerstkomende maand in de met de lager ingedeelde functie overeenkomende salarisschaal ingedeeld. 2) Bij indeling in een lagere salarisschaal om eerder vermelde redenen van een werknemer, die onder de periodiekenschaal valt, wordt hem via inschaling een maandsalaris toegekend dat zo min mogelijk onder zijn oorspronkelijke salaris ligt. Indien het toekennen van periodieken niet toereikend is wordt het tekort omgezet in een persoonlijke toeslag. 3) Bij herindeling in een hogere salarisschaal c.q. bij toekenning van een verhoging ingevolge de periodiekenschaal wordt de toeslag evenveel verminderd als het maandsalaris stijgt. Ter gelegenheid van de algemene verhogingen, vindt voorts afbouw plaats van de persoonlijke toeslag ten bedrage van jaarlijks 1% van het maandsalaris bij 0 periodieken. Na het bereiken van de 55-jarige leeftijd wordt de persoonlijke toeslag of het eventuele restant ervan niet meer afgebouwd. Bij het berekenen van de persoonlijke toeslag wordt een eventuele urenvermindering meegenomen, mits deze urenvermindering in het salaris was verwerkt. Hiermee is niet de deeltijdsituatie bedoeld. 7. Het maandsalaris van hen die door gebreken niet meer hun oorspronkelijke functie kunnen vervullen, alsmede het maandsalaris van voor de vervulling van hun functie minder validen, kan door de werkgever, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 lid 2 van de Wet REA, in afwijking van het in dit artikel bepaalde, naar redelijkheid worden vastgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met eventuele uitkeringen krachtens de sociale verzekeringswetgeving. 8. Werknemers die op grond van hun individuele arbeidsovereenkomst niet een volledige normale dagtaak verrichten en/of minder dan het normale aantal dagen per week arbeid verrichten - 12

13 zogenaamde parttime werknemers - ontvangen een maandsalaris dat is vastgesteld op grond van het aantal door deze werknemers gewerkte uren per dag, dan wel dagen per week, in verhouding tot het aantal uren per dag en/of dagen per week dat door werknemers in een vergelijkbare categorie die een volledige dagtaak vervullen als regel gewerkt wordt. Indien parttime werknemers langer dan de met hen overeengekomen werktijd per dag en/of op een groter aantal dan de met hen overeengekomen dagen per week werken, zonder het aantal uren per dag of dagen per week te overschrijden dat door werknemers in een vergelijkbare categorie die een volledige dagtaak op alle werkdagen vervullen, als regel gewerkt wordt, wordt hun maandsalaris dienovereenkomstig gewijzigd. 9. Voor elke volle werkdag of gedeelte van een werkdag gedurende welke een werknemer in een maand niet heeft gewerkt wegens arbeidsongeschiktheid, afwezigheid zonder behoud van salaris, militaire dienst, schorsing zonder behoud van salaris, onvrijwillige werkloosheid, willekeurig verzuim of wegens indiensttreding of ontslag, wordt het maandinkomen met een evenredig deel verminderd. 10. De vastgestelde salarissen worden omstreeks de twintigste van elke maand betaalbaar gesteld. 11. De werkgever verstrekt bij de salarisbetaling aan de werknemer een salarisbriefje, waarop tenminste zijn vermeld: a. de naam van de werknemer; b. de maand waarop de betaling betrekking heeft; c. het bruto-inkomen, gespecificeerd naar maandsalaris en in voorkomend geval toeslagen en andere beloningen; d. de inhouding van loonbelasting en premie sociale verzekering; e. andere inhoudingen, nauwkeurig te specificeren. 12. Vervangingstoeslag De volgende regels gelden m.b.t. vervangingstoeslag indien men de afdelingschef waarneemt: a. Vervangingstoeslag wordt in overleg met de directie toegekend. b. Vervangingstoeslag is een tijdelijke toeslag welke via de salarisadministratie wordt uitgekeerd. c. Deze toeslag wordt verleend aan de werknemer die gezien zijn functie de afdelingschef waarneemt. 1) Men heeft recht op de toeslag vanaf de eerste dag dat men de chef waarneemt. 2) In geval van ziekte wordt de toeslag uitgekeerd tot aan de dag dat de chef volledig hersteld is, waarbij arbeidstherapie als ziekte wordt beschouwd. 3) De toeslag wordt uitgekeerd tot aan het moment dat er door de directie een andere/permanente oplossing is gevonden. d. De vervangingstoeslag wordt berekend op de volgende wijze: de toeslag is gebaseerd op een verschil bij 0 functiejaren van de twee betrokken salarisgroepen; de toeslag vormt een salariscomponent waarover afdracht van sociale premies en loonheffing verschuldigd is; het verschil tussen beide salarissen vormt de toeslag; over de toeslag wordt vakantiegeld berekend. 13

14 Artikel 8 Beloning voor overwerk/toeslag voor het werken in ploegen 1. Beloning voor overwerk Onder overwerk wordt verstaan al het door de werkgever opgedragen werk op uren, waarmede de normale dagelijkse arbeidsduur wordt overschreden. Het verrichten van overwerk zal zoveel mogelijk worden beperkt. De werkgever betaalt geen vergoeding voor overwerk dat wordt verricht in aansluiting aan de normale dagtaak, incidenteel noodzakelijk voor het afmaken van een bepaalde taak, indien dit overwerk niet langer dan een half uur duurt. Is dit overwerk van langere duur, dan is vergoeding over de gehele duur ervan verschuldigd. 2. De werknemer ontvangt voor elk overuur 1 uursalaris, tenzij lid 4 van dit artikel van toepassing is. Voorts ontvangt de werknemer een toeslag afhankelijk van het tijdstip waarop het overwerk wordt verricht en wel: 50%van het uursalaris voor elk uur gelegen tussen maandag en vrijdag uur; 100%van het uursalaris voor elk uur gelegen tussen vrijdag en zondag uur en voor elk uur gelegen op feestdagen. 3. Van overwerk is voor parttime werknemers eerst sprake wanneer zij meer uren per dag of meer dagen per week werken dan werknemers die een volledige dagtaak op alle werkdagen waarop als regel gewerkt wordt, vervullen. Eveneens is van overwerk sprake in geval van arbeid op uren die buiten de normale werktijden van de werknemers uit een vergelijkbare categorie die een volledige dagtaak verrichten, vallen. 4. Indien de bedrijfsomstandigheden het toelaten kan overwerk op verzoek van de werknemer worden gecompenseerd in vrije tijd. Dit dient bij voorkeur te gebeuren in hele of halve dagen. Het tijdstip en de hoeveelheid vrije tijd die wordt opgenomen worden in onderling overleg tussen de werkgever en de werknemer vastgesteld. Er mogen maximaal 5 dagen opgespaard worden. 5. Slaapuren Onverminderd het in de voorgaande leden bepaalde, behoeft de werknemer in dagdienst, voor wie de normale arbeidsduur wordt overschreden op uren die vallen tussen uur en de aanvang van de dagdienst en voor wie bedoelde overschrijding voor uur s ochtends is begonnen, niet eerder met zijn normale arbeid te beginnen dan nadat hij binnen hetzelfde etmaal zoveel uren heeft verzuimd als het aantal hier bedoelde overschrijdingsuren heeft bedragen met een maximum van 8 uren. Deze slaapuren kunnen uitsluitend worden opgenomen tussen de aanvang en het einde van de dagdienst volgend op de hier bedoelde overschrijding. Niet of niet tijdig opgenomen slaapuren vervallen zonder dat de werkgever gehouden is tot betaling van enige vergoeding. 6. Toeslag voor het werken in ploegen Voor arbeid in 2- en 3-ploegendienst wordt een toeslag op het maandsalaris gegeven. In het geval sprake is van een persoonlijke toeslag als bedoeld in artikel 7 lid 5 sub b 2 wordt de toeslag voor het werken in ploegen ook berekend over deze persoonlijke toeslag. a. Deze toeslag bedraagt per maand voor de: ochtenddienst: 14% van het maandsalaris middagdienst: 14% van het maandsalaris nachtdienst: 30% van het maandsalaris b. Indien een werknemer niet gedurende een hele maand arbeid in ploegendienst heeft verricht, wordt een evenredig deel van de onder a. genoemde toeslag gekort voor elke volledige dienst gedurende welke hij geen arbeid in ploegendienst heeft verricht. c. De werknemer die anders dan door eigen toedoen of op eigen verzoek wordt overgeplaatst naar de dagdienst of naar een met een lager percentage toeslag beloond dienstrooster behoudt, afhankelijk van de periode gedurende welke hij laatstelijk ononderbroken in ploegendienst heeft gewerkt, het verschil van het geldbedrag aan ploegentoeslag op het moment van overplaatsing verbonden aan zijn oude toeslag en de toeslag verbonden aan zijn nieuwe rooster gedurende de volgende periode: per maand gewerkt in ploegendienst: één week, met een maximum van 40 weken. 14

15 Artikel 9 Feestdagen 1. Onder feestdagen worden in deze collectieve arbeidsovereenkomst verstaan: nieuwjaarsdag, tweede paasdag, hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en de beide kerstdagen, Koninginnedag en één keer in de vijf jaar, ter viering van het lustrum, bevrijdingsdag (5 mei). 2. Op feestdagen wordt als regel niet gewerkt. Voorzover deze dagen niet vallen op zondag of op een zaterdag waarop de werknemer volgens het voor hem geldende dienstrooster vrij heeft, wordt het maandinkomen doorbetaald. 15

16 Artikel 10 Geoorloofd verzuim 1. De werknemer kan doorbetaald verlof opnemen als bedoeld in artikel 4:1 van de Wet arbeid en zorg, mits de werknemer zo mogelijk tenminste één dag van te voren aan de werkgever van het verzuim kennis geeft en de gebeurtenis in het desbetreffende geval bijwoont. De werkgever kan achteraf van de werknemer verlangen dat hij bewijsstukken overlegt. Het recht bestaat in ieder geval: a. gedurende de bevalling van de echtgenote; b. gedurende maximaal één dag bij ondertrouw van de werknemer en gedurende twee dagen bij zijn huwelijk, te weten de dag van het huwelijk en de daarop volgende dag; c. gedurende één dag bij huwelijk van een kind, pleegkind, kleinkind, broer, zuster, ouder en schoonouder, zwager en schoonzuster; d. van de dag van overlijden tot en met de dag van de begrafenis/crematie bij overlijden van de echtgeno(o)t(e) of van een tot het gezin behorend kind of pleegkind van de werknemer; e. gedurende twee dagen bij overlijden of begrafenis/crematie van één van zijn ouders, schoonouders of een niet onder punt d. genoemd kind of pleegkind; f. gedurende één dag op de dag van de begrafenis/crematie van grootouders, grootouders van de echtgeno(o)t(e), van een kleinkind, broer, zuster, schoonzoon, schoondochter, zwager of schoonzuster; g. gedurende de daarvoor benodigde tijd tot een maximum van twee dagen, wanneer de werknemer tengevolge van de vervulling van een buiten zijn schuld bij of krachtens de wet of overheid zonder geldelijke vergoeding opgelegde verplichting verhinderd is te werken, mits deze vervulling niet in zijn vrije tijd kan geschieden; het maandinkomen wordt doorbetaald onder aftrek van alle vergoedingen die van derden kunnen worden verkregen; h. gedurende een door de werkgever naar billijkheid te bepalen tijdsduur tot een maximum van 2 c.q. 4 uur voor het noodzakelijk bezoek aan dokter c.q. specialist, voorzover dit niet in de vrije tijd van de werknemer kan geschieden. De werkgever kan in uitzonderingsgevallen langer verzuim toestaan. Bij gebleken misbruik vindt geen doorbetaling van het salaris plaats. De werknemer kan doorbetaald verlof opnemen als bedoeld in artikel 4:2 van de Wet arbeid en zorg gedurende twee dagen ten behoeve van kraamverlof na bevalling van de echtgenote met wie hij samenwoont, of degene van wie hij het kind erkent. 2. In de navolgende gevallen heeft de werknemer recht op doorbetaald verlof, mits de werknemer zo mogelijk tenminste één dag van te voren aan de werkgever van het verzuim kennis geeft en de gebeurtenis in het desbetreffende geval bijwoont. De werkgever kan achteraf van de werknemer verlangen dat hij bewijsstukken overlegt: a. gedurende één dag bij 25-, 40- en 50-jarig huwelijk van de werknemer, diens ouders of schoonouders; b. gedurende één dag bij verhuizing van de werknemer, indien deze een zelfstandige huishouding voert of gaat voeren; bij verhuizing naar de vestigingsplaats van de werkgever gedurende maximaal twee dagen; c. gedurende de benodigde tijd in geval van sollicitatie van de werknemer, tot een maximum van 1 dag per kalenderjaar, eventueel op te nemen in uren; De werkgever zal, voor zover de bedrijfsomstandigheden dit naar zijn oordeel toelaten, op verzoek van de vakvereniging, waarvan de betrokken werknemer lid is, aan een werknemer doorbetaald verlof toekennen in de navolgende gevallen: d. het als officieel afgevaardigde deelnemen aan een bijeenkomst van het bondscongres, de bondsraad, een districtsvergadering, een bedrijfsconferentie of andere daarmee vergelijkbare in de statuten van de vakvereniging opgenomen organen, voor zover opgenomen in de door de vakvereniging ter beschikking van de werkgever te stellen lijst; e. het deelnemen aan een door de vakvereniging georganiseerde vormings- of scholingsbijeenkomst. Het verzoek om vrijaf voor een van de hiervoor onder sub d en e bedoelde activiteiten, zal door de vakvereniging als regel schriftelijk en tijdig bij de werkgever worden ingediend. 16

17 3. Bovenstaande verzuimbepalingen wegens familieomstandigheden zullen worden toegepast in de situatie, dat er sprake is van duurzaam samenleven in een met een huwelijk gelijk te stellen relatie. 17

18 Artikel 11 Vakantie 1. Vakantiejaar Het vakantiejaar valt samen met het kalenderjaar. 2. Duur der vakantie a. De werknemer verwerft per vakantiejaar recht op een wettelijke vakantie met behoud van salaris van 25 dagen. Voor partieel leerplichtigen geldt hetgeen in Bijlage II is bepaald. b. De werknemer die bij de aanvang van het vakantiejaar de respectievelijk 50-, 55- of 60- jarige leeftijd heeft bereikt, verwerft per vakantiejaar een extra vakantie van respectievelijk 1,2 of 3 dagen. c. De werknemer die bij aanvang van het vakantiejaar de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, verwerft per vakantiejaar een extra vakantie van 3 dagen. d. Werknemers die op grond van hun arbeidsovereenkomst geen volledige dagtaak verrichten, ontvangen eveneens het in dit lid aangeduide aantal dagen vakantie dat bij hun leeftijd of diensttijd behoort. Onder dagen wordt in dit geval echter verstaan de dagen zoals deze door de betrokken werknemers op grond van hun arbeidsovereenkomst worden gewerkt. Voor werknemers die op grond van hun arbeidsovereenkomst minder dan het normale aantal dagen per week arbeid verrichten, wordt het recht op vakantie, voor iedere dag dat zij per week minder werken dan vijf met een vijfde verminderd. Vakantierechten van minder dan een dag worden naar boven op een dag afgerond. e. De werknemer die slechts een deel van het vakantiejaar in dienst van de werkgever is (geweest), heeft recht op een evenredig deel van de in dit lid genoemde vakantie, met inachtneming van het bepaalde in lid Bij vorige werkgever(s) verworven vakantierechten De werknemer dient bij de aanvang van de dienstbetrekking de werkgever mede te delen hoeveel recht op vakantie hij bij zijn vorige werkgever(s) verworven doch niet in natura genoten heeft, opdat de werkgever weet op hoeveel verlofdagen zonder behoud van salaris de werknemer aanspraak kan maken. 4. Aaneengesloten vakantie a. Van de in lid 2 sub a. genoemde vakantie zullen als regel 15 dagen aaneengesloten worden verleend. b. Het tijdstip van de aaneengesloten vakantie wordt in onderling overleg tussen werkgever en werknemer vastgesteld waarbij enerzijds rekening wordt gehouden met de wens van betrokkene en anderzijds met de bedrijfsomstandigheden. Als regel zal zij in de periode mei tot en met september worden genoten. c. Indien de werkgever echter het bedrijf of een gedeelte van het bedrijf stopzet teneinde gedurende die stopzetting aan alle of een deel der werknemers de aaneengesloten vakantiedagen te geven, moeten de betrokken werknemers gedurende het daarvoor door de werkgever met instemming van de personeelsvertegenwoordiging aangewezen tijdvak met vakantie gaan. d. In geval een werknemer bij zijn huidige werkgever nog niet een zodanig aantal vakantiedagen heeft verworven, dat deze tezamen met de eventuele verlofdagen zonder behoud van salaris, als bedoeld in lid 3 van dit artikel, voldoende zijn voor de in sub c bedoelde aaneengesloten vakantie, kan de werkgever in overleg met de betrokken werknemer bepalen dat de betrokken werknemer: in een andere afdeling van de onderneming dan waartoe hij behoort, werkzaamheden moet verrichten en/of; zoveel snipperdagen reserveert als nodig zijn voor de aaneengesloten vakantie als bedoeld sub c en/of; bij vorige werkgever(s) verworven doch niet in natura genoten rechten op vakantie reserveert en/of; teveel genoten vakantiedagen inhaalt en wel tot uiterlijk 31 december van het lopende kalenderjaar, in welk geval de inhaaluren niet worden beloond. e. Indien de aaneengesloten vakantiedagen samenvallen met een vaste snipperdag als bedoeld in lid 6 van dit artikel of met een feestdag als bedoeld in artikel 9, zal de aaneengesloten vakantie dienovereenkomstig worden verlengd, tenzij de werkgever er de voorkeur aan geeft een overeenkomend aantal snipperdagen te doen opnemen. 18

19 5. Snipperdagen a. De werkgever kan van de snipperdagen er maximaal drie als vaste snipperdagen aanwijzen, welke aanwijzing als regel bij de aanvang van het kalenderjaar met instemming van de personeelsvertegenwoordiging geschiedt. b. De werknemer kan de overblijvende snipperdagen opnemen op het tijdstip dat door hem wordt gewenst, tenzij de eisen van het bedrijf zich hiertegen naar het oordeel van de werkgever verzetten. Snipperdagen dienen ten minste 3 dagen tevoren te worden aangevraagd bij de directe chef. 6. Niet opgenomen vakantie Indien vakantierechten niet vóór 31 maart direct volgend op het vakantiejaar waarin zij zijn verworven door de werknemer zijn opgenomen, is de werkgever gerechtigd in overleg met de werknemer data vast te stellen waarop de werknemer deze dagen zal genieten. 7. Het niet verwerven van vakantierechten gedurende onderbreking der werkzaamheden a. De werknemer verwerft geen vakantierechten over de tijd gedurende welke hij wegens het niet verrichten van zijn werkzaamheden geen aanspraak op in geld vastgesteld salaris heeft. b. 1) Het onder a bepaalde is niet van toepassing indien de werknemer zijn werkzaamheden niet heeft verricht wegens: volledige arbeidsongeschiktheid wegens ziekte ( maximaal 6 maanden); het naleven van een wettelijke verplichting of verbintenis ten aanzien van de landsverdediging of openbare orde, niet zijnde opkomstplicht voor eerste oefening; het genieten van verlof gebaseerd op in een vorige dienstbetrekking verworven doch niet opgenomen verlof; het met toestemming van de werkgever deelnemen aan een door de vakvereniging van de werknemer georganiseerde bijeenkomst; zwangerschap of bevalling; adoptieverlof als bedoeld in artikel 3:2 Wet arbeid en zorg. In deze gevallen worden nog vakantierechten verworven over de wettelijk vastgestelde periode waarin geen arbeid wordt verricht, waarbij de duur der onderbreking uit de respectieve oorzaken tezamen geteld wordt. 2) Indien een onderbreking der werkzaamheden als bedoeld onder 1 van dit sub-lid in meer dan een vakantiejaar valt wordt het in een vorig jaar vallend deel der onderbreking bij de berekening van de periode van afwezigheid mee in aanmerking genomen. 3) Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en gedeeltelijk werken worden de vakantierechten verworven naar rato van werken. c. De werknemer, die op 1 mei van het kalenderjaar de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en niet meer leerplichtig is, verwerft vakantierechten over de tijd welke hij besteedt aan het volgen van onderricht waartoe de werkgever hem krachtens de Wet in de gelegenheid moet stellen. 8. Samenvallen van vakantiedagen met bepaalde andere dagen waarop geen arbeid wordt verricht a. Dagen, waarop de werknemer geen arbeid heeft verricht om een der redenen, genoemd in lid 7 sub b onder 1, lid 7 sub c alsmede in artikel 10 lid 2 gelden niet als vakantiedagen. b. Indien de werknemer arbeidsongeschikt wordt tijdens de vastgestelde aaneengesloten vakantie of een snipperdag, zullen de dagen waarop de verhindering zich voordoet, niet als vakantie worden geteld, indien de arbeidsongeschiktheid door de werkgever wordt geaccepteerd dan wel over die dagen een wettelijke uitkering ter zake van ziekte is ontvangen. Indien één van de hiervoor onder a genoemde verhinderingen zich voordoet tijdens een vastgestelde aaneengesloten vakantie of snipperdag dient de werknemer daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen. c. Indien ingevolge het sub b. bepaalde aanvankelijk vastgestelde vakantiedagen niet als zodanig worden gerekend zal de werkgever na overleg met de werknemer nieuwe data vaststellen waarop die dagen alsnog kunnen worden genoten. 19

20 10. Vakantie bij ontslag a. Bij het eindigen van de dienstbetrekking zal de werknemer desgewenst in de gelegenheid worden gesteld de hem nog toekomende vakantie op te nemen met dien verstande dat deze dagen niet eenzijdig in de opzeggingstermijn mogen worden begrepen. b. Indien de werknemer de hem toekomende vakantie niet heeft opgenomen, zal hem voor elke niet genoten dag een evenredig salarisbedrag worden uitbetaald. c. Teveel genoten vakantie wordt op overeenkomstige wijze met het salaris verrekend. d. De werkgever reikt de werknemer bij het einde van de dienstbetrekking een verklaring uit waaruit blijkt de duur van de vakantie zonder behoud van salaris welke de werknemer op dat tijdstip nog toekomt. 11. Verjaring Vakantierechten, welke niet zijn opgenomen voor het tijdstip liggend 5 jaar na de laatste dag van het kalenderjaar waarin deze zijn verworven, vervallen. 12. Vervangende schadevergoeding Rechten op het genieten van vakantiedagen kunnen behoudens in het in lid 10 sub b bedoelde geval nimmer worden vervangen door een schadevergoeding in geld. 20

21 Artikel 12 Vakantietoeslag 1. Het vakantietoeslagjaar loopt van 1 juni tot en met 31 mei. 2. Aan de werknemer, die op 1 juli van het vakantietoeslagjaar 12 maanden onafgebroken in dienst van de werkgever is geweest, wordt ter gelegenheid van zijn aaneengesloten vakantie, doch als regel uiterlijk op 1 juni, een vakantietoeslag gegeven ten bedrage van 8% van zijn jaarinkomen. Het jaarinkomen bedraagt 12x het maandinkomen dat gedurende het vakantietoeslagjaar voor de werknemers gegolden heeft. Voor de berekening van de vakantietoeslag geldt als grondslag tenminste 12 maal het schaalminimum van functiegroep 4. In de vakantietoeslag zijn begrepen eventuele vakantie-uitkeringen krachtens de sociale verzekeringswetten. 3. De werknemer, die na 1 juli van het vakantietoeslagjaar in dienst van de werkgever is getreden, ontvangt een evenredig deel van deze toeslag. Hetzelfde geldt met betrekking tot de werknemers wiens dienstbetrekking in de loop van het vakantietoeslagjaar eindigt. 21

22 Artikel 13 Arbeidsongeschiktheid 1. Indien een werknemer ten gevolge van ziekte, zwangerschap of bevalling niet in staat is de bedongen arbeid te verrichten gelden voor hem de bepalingen van artikel 7:629 BW, de Ziektewet (zoals die luiden vanaf 1 januari 2004), de Wet arbeid en zorg en de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), voor zover hierna niet anders is bepaald. 2. Wettelijke loondoorbetaling a. wettelijke loondoorbetaling eerste periode van 52 weken Bij arbeidsongeschiktheid zal aan de werknemer gedurende de wettelijke periode als genoemd in artikel 7:629 BW 70% van het maandinkomen (tot maximaal het voor de werknemer geldende maximum dagloon op grond van de Coördinatiewet SV) worden doorbetaald. b. Aanvulling wettelijke loondoorbetaling eerste periode van 52 weken Gedurende de eerste 52 weken van de wettelijke periode als genoemd in artikel 7:629 BW ontvangt de werknemer, boven op de wettelijke loondoorbetaling, een aanvulling tot 100% van het maandinkomen. c. Wettelijke loondoorbetaling tweede periode van 52 weken Gedurende de tweede 52 weken van de wettelijke periode als genoemd in artikel 7:629 BW zal aan de werknemer 70% van het maandinkomen (tot maximaal het voor de werknemer geldende maximum dagloon op grond van de Coördinatiewet SV) worden doorbetaald. d. Aanvulling wettelijke loondoorbetaling tweede periode van 52 weken Gedurende de tweede 52 weken van de wettelijke periode als genoemd in artikel 7:629 BW ontvangt de werknemer, boven op de wettelijke loondoorbetaling, een aanvulling tot 100% van het maandinkomen, indien de werknemer aantoonbaar en optimaal meewerkt aan de activiteiten die overeengekomen en uitgevoerd zijn in en uitgevoerd worden op basis van het reïntegratieplan. Van een aantoonbare optimale inspanning tot reïntegratie is sprake bij het volgen van om- en bijscholing, werken op basis van arbeidstherapie of het verrichten van al dan niet aangepast werk. De verplichtingen uit de Wet verbetering poortwachter vormen de basis van de afspraken. e. De werkzaamheden op arbeidstherapeutische basis staan gelijk aan werken en worden tegen 100% van het maandinkomen uitbetaald. f. Voor de hierboven onder punt a, b, c en d genoemde gevallen geldt dat nooit langer zal worden doorbetaald, respectievelijk aangevuld dan in totaal maximaal 104 weken, die verlengd wordt met de periode van zwangerschaps- en bevallingsverlof. 3. Onder maandinkomen als bedoeld in dit artikel wordt verstaan het maandinkomen dat de werknemer zou hebben ontvangen indien hij arbeidsgeschikt zou zijn geweest. 4. De in lid 2 bedoelde loondoorbetaling en de aanvullingen worden beëindigd wanneer de arbeidsovereenkomst met de werknemer eindigt en de aanvullingen worden niet toegekend aan werknemers van 65 jaar en ouder. 5. De werkgever heeft het recht om de in dit artikel bedoelde loondoorbetaling en aanvullingen te weigeren ten aanzien van de werknemer die: a. door opzet arbeidsongeschikt is geworden; b. arbeidsongeschikt is geworden als gevolg van een gebrek waarover hij in het kader van een aanstellingskeuring valse informatie heeft verstrekt en daardoor de toetsing aan de voor de functie gestelde belastbaarheidseisen niet juist kon worden uitgevoerd; c. zijn genezing heeft belemmerd of vertraagd; d. zonder deugdelijke grond geen passend werk verricht; e. zonder deugdelijke grond niet meewerkt aan door de werkgever of een deskundige gegeven redelijke voorschriften of maatregelen om passend werk te verrichten; f. zonder deugdelijke grond niet meewerkt aan opstelling, evaluatie of bijstelling van een plan van aanpak tot reïntegratie. De werkgever heeft het recht om de in dit artikel bedoelde loonbetaling en aanvulling op te schorten, dan wel de aanvullingen te weigeren ten aanzien van de werknemer die: g. zich niet houdt aan de voor hem geldende regels en aanwijzingen bij ziekte (controlevoorschriften); 22

c. Werknemers die werkelijk in drieploegendienst werkzaam zijn hebben recht op een verlofdag extra.

c. Werknemers die werkelijk in drieploegendienst werkzaam zijn hebben recht op een verlofdag extra. Artikel 15 Vakantie 1. Het vakantiejaar loopt gelijk met het kalenderjaar. 2. De werknemer heeft per vakantiejaar recht op 25 verlofdagen / diensten met behoud van salaris. 3. Jeugdigen tot en met 18 jaar

Nadere informatie

Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd BIJLAGE 17 Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd De ondergetekenden,... gevestigd te... hierna te noemen "werkgever" te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door...,directeur en... wonende te...

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST CAO-I AKZONOBEL NEDERLAND

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST CAO-I AKZONOBEL NEDERLAND COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST CAO-I AKZONOBEL NEDERLAND (versie juli 2013) De werkingssfeer van de CAO-I AkzoNobel Nederland omvat: (stand per 1 januari 2013) - Akzo Nobel Nederland B.V. De ondergetekenden:

Nadere informatie

REGELING VAN SALARISSEN ANDERE ARBEIDSVOORWAARDEN VOOR. Cargill bv, ZAANLANDSE OLIERAFFINADERIJ

REGELING VAN SALARISSEN ANDERE ARBEIDSVOORWAARDEN VOOR. Cargill bv, ZAANLANDSE OLIERAFFINADERIJ REGELING VAN SALARISSEN EN ANDERE ARBEIDSVOORWAARDEN VOOR Cargill bv, ZAANLANDSE OLIERAFFINADERIJ Looptijd: 1 januari 2011 1 juli 2013 1 INHOUDSOPGAVE behorende bij de regeling van salarissen en andere

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 - VAKANTIE

HOOFDSTUK 5 - VAKANTIE HOOFDSTUK 5 - VAKANTIE Artikel 5.1 Omschrijving 1. Algemene bepalingen 1. Als vakantie worden beschouwd de dagen, welke door de werkgever als zodanig met inachtneming van artikel 5.7 zijn vastgesteld.

Nadere informatie

NEDMAG INDUSTRIES MINING & MANUFACTURING B.V. CALMAG B.V.

NEDMAG INDUSTRIES MINING & MANUFACTURING B.V. CALMAG B.V. COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NEDMAG INDUSTRIES MINING & MANUFACTURING B.V. CALMAG B.V. VEENDAM 1 april 2011 1 april 2012 Inhoud Artikel 1. Definities 4 1a Deeltijdwerknemer 5 2. Algemene verplichtingen

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR KREHALON INDUSTRIE B.V.

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR KREHALON INDUSTRIE B.V. COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR KREHALON INDUSTRIE B.V. LOOPTIJD 1 APRIL 2015 TOT EN MET 31 MAART 2016 Copyright 2015 Cao-partijen en AWVN Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar

Nadere informatie

#245929. Collectieve arbeidsovereenkomst. Winpac Netherlands B.V. looptijd: 1 juli 2006 tot en met 31maart 2007

#245929. Collectieve arbeidsovereenkomst. Winpac Netherlands B.V. looptijd: 1 juli 2006 tot en met 31maart 2007 #245929 Collectieve arbeidsovereenkomst Winpac Netherlands B.V. looptijd: 1 juli 2006 tot en met 31maart 2007 2006 CAO-partijen en AWVN Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Looptijd: 1 oktober 2011 tot en met 31 december 2012

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Looptijd: 1 oktober 2011 tot en met 31 december 2012 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Looptijd: 1 oktober 2011 tot en met 31 december 2012 1 INHOUDSOPGAVE Behorende bij de collectieve arbeidsovereenkomst voor SONAC VUREN B.V. Artikel Pagina Omschrijving 1

Nadere informatie

Katwijk Chemie B.V. te Katwijk (ZH)

Katwijk Chemie B.V. te Katwijk (ZH) COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST voor werknemers in dienst van Katwijk Chemie B.V. te Katwijk (ZH) 1 juli 2009 tot en met 30 juni 2010-1- Copyright 2009 CAO-partijen en WERKGEVERSVERENIGING AWVN Niets uit

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. voor RODENSTOCK BENELUX B.V. GRONINGEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. voor RODENSTOCK BENELUX B.V. GRONINGEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST voor RODENSTOCK BENELUX B.V. te GRONINGEN Looptijd: 1 januari 2010 t/m 31 december 2010 INHOUDSOPGAVE behorende bij de collectieve arbeidsovereenkomst voor Rodenstock Benelux

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Looptijd: 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Looptijd: 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Looptijd: 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Tussen Sonac Vuren B.V. te Vuren als partij ter ene zijde en FNV Procesindustrie te

Nadere informatie

Katwijk Chemie B.V. te Katwijk (ZH)

Katwijk Chemie B.V. te Katwijk (ZH) COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST voor werknemers in dienst van Katwijk Chemie B.V. te Katwijk (ZH) 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016-1- Copyright 2015~2016 Cao-partijen en WERKGEVERSVERENIGING AWVN Niets

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST AKZONOBEL CHEMICALS. Akzo Nobel Chemicals B.V. te Amersfoort, ten deze mede handelend voor en uit naam van:

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST AKZONOBEL CHEMICALS. Akzo Nobel Chemicals B.V. te Amersfoort, ten deze mede handelend voor en uit naam van: COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST AKZONOBEL CHEMICALS (versie juli 2013) De ondergetekenden: Akzo Nobel Chemicals B.V. te Amersfoort, ten deze mede handelend voor en uit naam van: (stand per 1 januari 2013)

Nadere informatie

Werktijden 2 Vaststelling van werkroosters geschiedt voor voltijders met inachtneming van de volgende voorwaarden:

Werktijden 2 Vaststelling van werkroosters geschiedt voor voltijders met inachtneming van de volgende voorwaarden: HOOFDSTUK 3 ARBEIDSDUUR EN ARBEIDSTIJDEN ARTIKEL 8 ARBEIDSDUUR, WERKTIJDEN EN COMPENSATIE-UREN Arbeidsduur 1 Op kalenderjaarbasis bedraagt de arbeidsduur van een voltijdwerknemer gemiddeld 36 uur per week.

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Tussen. Sonac Vuren B.V. te Vuren. als partij ter ene zijde. FNV Bondgenoten te Amsterdam CNV Bedrijvenbond te Houten

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Tussen. Sonac Vuren B.V. te Vuren. als partij ter ene zijde. FNV Bondgenoten te Amsterdam CNV Bedrijvenbond te Houten 1 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Tussen Sonac Vuren B.V. te Vuren als partij ter ene zijde en FNV Bondgenoten te Amsterdam CNV Bedrijvenbond te Houten elk als partij ter andere zijde is de volgende collectieve

Nadere informatie

is de volgende collectieve arbeidsovereenkomst aangegaan ten behoeve van de onderneming van de partij ter ene zijde te Amsterdam

is de volgende collectieve arbeidsovereenkomst aangegaan ten behoeve van de onderneming van de partij ter ene zijde te Amsterdam #203328 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Tussen de ondergetekenden: Amsterdam Fertilizers B.V., te Amsterdam als partij ter ene zijde en FNV Bondgenoten, te Amsterdam CNV Bedrijvenbond, te Nieuwegein De

Nadere informatie

#412391. Collectieve Arbeidsovereenkomst april 2009 april 2010

#412391. Collectieve Arbeidsovereenkomst april 2009 april 2010 #412391 Collectieve Arbeidsovereenkomst april 2009 april 2010 INHOUDSOPGAVE ARTIKEL 1 DEFINITIES... 2 ARTIKEL 2 ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN T.O.V. ELKAAR... 2 ARTIKEL 3 ALGEMENE VERPLICHTINGEN

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. voor. Ashland Industries Nederland B.V. te ZWIJNDRECHT

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. voor. Ashland Industries Nederland B.V. te ZWIJNDRECHT # COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST voor Ashland Industries Nederland B.V. te ZWIJNDRECHT Looptijd 1 juni 2011 tot en met 31 mei 2012 Copyright 2011 CAO-partijen en AWVN Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst voor Ammeraal Beltech Nederland Beheer B.V. te Heerhugowaard. Artikel Omschrijving Blz

Collectieve arbeidsovereenkomst voor Ammeraal Beltech Nederland Beheer B.V. te Heerhugowaard. Artikel Omschrijving Blz # 1046323 INHOUDSOPGAVE Artikel Omschrijving Blz 1. Definities 3 2. Algemene verplichtingen van de werkgever 3 3. Algemene verplichtingen van de vakverenigingen 5 4. Algemene verplichtingen van de werknemer

Nadere informatie

De wetteksten huidig en nieuw Afdeling 3 Boek 7 Burgerlijk Wetboek: Vakantie en Verlof

De wetteksten huidig en nieuw Afdeling 3 Boek 7 Burgerlijk Wetboek: Vakantie en Verlof De wetteksten huidig en nieuw Afdeling 3 Boek 7 Burgerlijk Wetboek: Vakantie en Verlof Leeswijzer: De officiële wettekst is nog niet beschikbaar. Onderstaande wettekst is op basis van de kamerstukken samengesteld.

Nadere informatie

2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1

2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1 2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1 ARBEIDSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. hierna te noemen: "de werkgever"; en 2. hierna te noemen "de werknemer";

Nadere informatie

Forbo-Novilon B.V. te Coevorden

Forbo-Novilon B.V. te Coevorden #412410 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Forbo-Novilon B.V. te Coevorden 2009 CAO-partijen en AWVN Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

IAC COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN- KOMST 2009-2010 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR IAC BORN. Looptijd 1 juni 2009 tot en met 31 december 2010.

IAC COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN- KOMST 2009-2010 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR IAC BORN. Looptijd 1 juni 2009 tot en met 31 december 2010. # 400010 2009-2010 IAC IAC COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN- KOMST VOOR 2009-2010 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IAC BORN Looptijd 1 juni 2009 tot en met 31 december 2010. 2 3 INHOUDSOPGAVE behorende bij de

Nadere informatie

Zaanlandse Olieraffinaderij

Zaanlandse Olieraffinaderij Zaanlandse Olieraffinaderij REGELING VAN SALARISSEN EN ANDERE ARBEIDSVOORWAARDEN Looptijd: 1 juli 2016 1 januari 2018 2 INHOUDSOPGAVE Behorende bij de Regeling van salarissen en andere arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst

Collectieve Arbeidsovereenkomst Collectieve Arbeidsovereenkomst met een looptijd van 1 mei 2009 tot en met 30 april 2010 voor werknemers in dienst van HELVOET Copyright 2009 CAO PARTIJEN EN AWVN Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE behorende bij de collectieve arbeidsovereenkomst voor ICL Fertilizers Europe C.V. te Amsterdam

INHOUDSOPGAVE behorende bij de collectieve arbeidsovereenkomst voor ICL Fertilizers Europe C.V. te Amsterdam INHOUDSOPGAVE behorende bij de collectieve arbeidsovereenkomst voor ICL Fertilizers Europe C.V. te Amsterdam Artikel Bladzijde Omschrijving 1 3 Definities 2 4 Verplichtingen van de werkgever 3 4 Verplichtingen

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST AKZONOBEL CHEMICALS. Akzo Nobel Chemicals B.V. te Amersfoort, ten deze mede handelend voor en uit naam van:

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST AKZONOBEL CHEMICALS. Akzo Nobel Chemicals B.V. te Amersfoort, ten deze mede handelend voor en uit naam van: COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST AKZONOBEL CHEMICALS (versie juli 2015) De ondergetekenden: Akzo Nobel Chemicals B.V. te Amersfoort, ten deze mede handelend voor en uit naam van: (stand per 1 juli 2015)

Nadere informatie

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling 14 4 BELONING 4.1 Beloning en inschaling 4.1.1 Inschaling Artikel 28 1. Het niveau van de functie bij de werkgever wordt bepaald aan de hand van het systeem van functiewaardering dat is overeengekomen

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. voor. Apotex Nederland B.V. te Leiden

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. voor. Apotex Nederland B.V. te Leiden #510534 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST voor Apotex Nederland B.V. te Leiden Looptijd: 1 april 2013 tot 1 april 2014-1- Inhoud COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST... 7 Artikel 1... 8 Definities... 8 Artikel

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST #234478 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR TEEPAK B.V. TE DELFZIJL Looptijd: 1 april 2006 1 april 2007 2006 CAO-partijen en AWVN Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NEDMAG INDUSTRIES MINING & MANUFACTURING B.V. CALMAG B.V. VEENDAM. 1 april 2010 1 april 2011...

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NEDMAG INDUSTRIES MINING & MANUFACTURING B.V. CALMAG B.V. VEENDAM. 1 april 2010 1 april 2011... COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NEDMAG INDUSTRIES MINING & MANUFACTURING B.V. CALMAG B.V. VEENDAM 1 april 2010 1 april 2011.. Logo s vakbonden 430513 CAO voor Nedmag Industries Mining & Manufacturing B.V.

Nadere informatie

#227354 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR RIETER AUTOMOTIVE NEDERLAND B.V. WEERT. 1 mei 2006 TOT EN MET 31 december 2007

#227354 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR RIETER AUTOMOTIVE NEDERLAND B.V. WEERT. 1 mei 2006 TOT EN MET 31 december 2007 1 #227354 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR RIETER AUTOMOTIVE NEDERLAND B.V. WEERT 1 mei 2006 TOT EN MET 31 december 2007 2 INHOUDSOPGAVE Artikel Omschrijving Pagina 1 Definities 4 2 Algemene verplichtingen

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR AEP INDUSTRIES NEDERLAND B.V. TE APELDOORN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR AEP INDUSTRIES NEDERLAND B.V. TE APELDOORN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR AEP INDUSTRIES NEDERLAND B.V. TE APELDOORN Geldig: Van 1 april 2008 tot en met 31 maart 2009 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Tussen de ondergetekenden: AEP Industries

Nadere informatie

Oproepovereenkomst m.u.p. onbepaalde tijd

Oproepovereenkomst m.u.p. onbepaalde tijd BIJLAGE 20 Oproepovereenkomst m.u.p. onbepaalde tijd De ondergetekenden: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (of een andere rechtsvorm)... gevestigd te..., kantoorhoudende te... aan

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: "werknemer";

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: werknemer; ARBEIDSOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [naam] Holding BV, statutair gevestigd te [plaats] en kantoorhoudende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats],

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. voor. Ashland Industries Nederland B.V. te ZWIJNDRECHT. Looptijd 1 juni 2014 tot en met 31 mei 2015

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. voor. Ashland Industries Nederland B.V. te ZWIJNDRECHT. Looptijd 1 juni 2014 tot en met 31 mei 2015 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST voor Ashland Industries Nederland B.V. te ZWIJNDRECHT Looptijd 1 juni 2014 tot en met 31 mei 2015 Copyright 2014 cao-partijen en AWVN Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities en Algemene Bepalingen. b. Vakvereniging: Elk der partijen ter andere zijde;

HOOFDSTUK I. Definities en Algemene Bepalingen. b. Vakvereniging: Elk der partijen ter andere zijde; HOOFDSTUK I Definities en Algemene Bepalingen Artikel 1 DEFINITIES In deze overeenkomst wordt verstaan onder: a. Werkgever: Elk der partijen ter ener zijde; b. Vakvereniging: Elk der partijen ter andere

Nadere informatie

CAO ALPLA NEDERLAND B.V.

CAO ALPLA NEDERLAND B.V. CAO ALPLA NEDERLAND B.V. CAO ALPLA Nederland B.V. t/m 31 december 2013 1 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Tussen de ondergetekenden ALPLA Nederland B.V. als partij ter ene zijde en de FNV Bondgenoten te

Nadere informatie

IAC COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST 2014-2017

IAC COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST 2014-2017 # 1656015 cao 1 juli 2014-30 juni 2017 IAC IAC COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST 2014-2017 Looptijd 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2017. 1 INHOUDSOPGAVE behorende bij de collectieve arbeidsovereenkomst voor

Nadere informatie

AANGEPASTE CAO TEKST Op de volgende pagina s staat de vanaf 1 januari 2017 geldende cao artikelen in dit verband.

AANGEPASTE CAO TEKST Op de volgende pagina s staat de vanaf 1 januari 2017 geldende cao artikelen in dit verband. AANGEPASTE CAO TEKST Op de volgende pagina s staat de vanaf 1 januari 2017 geldende cao artikelen in dit verband. Artikel 3.3 Binnendienst Tot de categorie Binnendienst behoren de werknemers die uitsluitend

Nadere informatie

CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017

CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017 CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017 INLEIDING De bonden ontvangen vanuit hun achterban signalen over werkdruk in relatie tot

Nadere informatie

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T Rosier Nederland b.v. Sas van Gent Looptijd 31 augustus 2014 tot 1 januari 2016 CAO Rosier Nederland van 31 augustus 2014 tot 1 januari 2016

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Metaal en Techniek Goud- en Zilvernijverheid 2006/2007 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Nadere informatie

VHP Veiligheidspapierfabriek Ugchelen BV. collectieve arbeidsovereenkomst

VHP Veiligheidspapierfabriek Ugchelen BV. collectieve arbeidsovereenkomst VHP Veiligheidspapierfabriek Ugchelen BV collectieve arbeidsovereenkomst van 1 april 2004 tot en met 30 september 2004 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Tussen de ondergetekenden: VHP Veiligheidspapierfabriek

Nadere informatie

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging 3 Salaris en vergoedingsregelingen Bezoldiging Artikel 3:1 1 Met inachtneming van artikel 1:2:1 wordt aan de ambtenaar binnen het kader van een lokaal vast te stellen bezoldigingsregeling een bezoldiging

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR APELDOORN FLEXIBLE PACKAGING B.V. TE APELDOORN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR APELDOORN FLEXIBLE PACKAGING B.V. TE APELDOORN #509148 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR APELDOORN FLEXIBLE PACKAGING B.V. TE APELDOORN Geldig: Van 1 april 2011 tot en met 31 maart 2012 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Tussen de ondergetekenden:

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. voor. Ashland Industries Nederland B.V. te ZWIJNDRECHT

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. voor. Ashland Industries Nederland B.V. te ZWIJNDRECHT COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST voor Ashland Industries Nederland B.V. te ZWIJNDRECHT Looptijd 1 juni 2014 tot en met 31 mei 2015 Copyright 2014 cao-partijen en AWVN Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR. KIVO Plastic Verpakkingen VOLENDAM. Looptijd: 1 juli 2013 tot 1 juli 2015

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR. KIVO Plastic Verpakkingen VOLENDAM. Looptijd: 1 juli 2013 tot 1 juli 2015 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR KIVO Plastic Verpakkingen TE VOLENDAM Looptijd: 1 juli 2013 tot 1 juli 2015 INHOUDSOPGAVE van de CAO voor KIVO Plastic Verpakkingen Artikel Bladzijde Omschrijving 1

Nadere informatie

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades VUT Reglement Uitgave februari 2006 REGLEMENT VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING DSM GIST SERVICES B.V. Inhoudsopgave blz. Artikel 1 Definities...

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Eastman Chemical Middelburg B.V. MIDDELBURG

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Eastman Chemical Middelburg B.V. MIDDELBURG COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Voor werknemers in dienst van Eastman Chemical Middelburg B.V. te MIDDELBURG Looptijd van 1 juli 2009 tot en met 30 juni 2012 1 Copyright 2008 CAO-partijen en AWVN Niets

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDS- OVEREENKOMST. Alliance Healthcare B.V. 1 APRIL 2008 / 30 JUNI 2009

COLLECTIEVE ARBEIDS- OVEREENKOMST. Alliance Healthcare B.V. 1 APRIL 2008 / 30 JUNI 2009 COLLECTIEVE ARBEIDS- OVEREENKOMST Alliance Healthcare B.V. 1 APRIL 2008 / 30 JUNI 2009 INHOUDSOPGAVE. Artikel 1 Definities 2 Artikel 2 Verplichtingen van partijen 3 Artikel 3 Verplichtingen van de werkgever

Nadere informatie

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht:

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische- generatoren/arbeidsovereenkomst-

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST TEAM Terminal CAO 2011-2012 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Tussen de ondergetekenden TEAM Terminal B.V. te Rotterdam als partij aan werkgeverszijde en FNV Bondgenoten te Utrecht, als partij aan werknemerszijde

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. bij de collectieve arbeidsovereenkomst voor Aluminium & Chemie Rotterdam B.V. te Rotterdam. (H.R.-R'dam nr. 24120.312).

INHOUDSOPGAVE. bij de collectieve arbeidsovereenkomst voor Aluminium & Chemie Rotterdam B.V. te Rotterdam. (H.R.-R'dam nr. 24120.312). INHOUDSOPGAVE bij de collectieve arbeidsovereenkomst voor Aluminium & Chemie Rotterdam B.V. te Rotterdam. (H.R.-R'dam nr. 24120.312). Artikel Omschrijving 1 Definities 3 2 Algemene verplichtingen van de

Nadere informatie

#348787 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Tussen

#348787 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Tussen #348787 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Tussen Ankerpoort N.V. te Maastricht en de volgende dochterondernemingen in Nederland te weten Ankersmit Maalbedrijven BV te Maastricht Jan de Poorter BV te Geertruidenberg

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst. Pyroll Winschoten B.V. looptijd: 1 april 2016 tot en met 31 maart 2018

Collectieve arbeidsovereenkomst. Pyroll Winschoten B.V. looptijd: 1 april 2016 tot en met 31 maart 2018 Collectieve arbeidsovereenkomst Pyroll Winschoten B.V. looptijd: 1 april 2016 tot en met 31 maart 2018 2016 CAO-partijen en AWVN Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt

Nadere informatie

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T #338349 C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T Zuid-Chemie b.v. Sas van Gent Looptijd 1 november 2007 t/ m 30 april 2009 CAO Zuid-Chemie van 1 november 2007 t/m 30 april 2009 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

1 Definities 4. 1a Deeltijdwerknemer 4. 2 Verplichtingen van de vakverenigingen 4. 3 Verplichtingen van de werkgever 5

1 Definities 4. 1a Deeltijdwerknemer 4. 2 Verplichtingen van de vakverenigingen 4. 3 Verplichtingen van de werkgever 5 INHOUDSOPGAVE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Artikel Omschrijving Pagina 1 Definities 4 1a Deeltijdwerknemer 4 2 Verplichtingen

Nadere informatie

Voorbeeld Arbeidsovereenkomst. Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4

Voorbeeld Arbeidsovereenkomst. Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4 Voorbeeld Arbeidsovereenkomst Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4 Arbeidsovereenkomst Onbepaalde Tijd Ondergetekenden: 1. Bloemenwinkel het tuinhekje De Balkan 16, 8303 GZ, Emmeloord, hierna te noemen

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST voor BRITISH AMERICAN TOBACCO NIEMEYER te Groningen 1 april 2011 tot 1 april 2012 #495412 Nota van Wijzigingen, 9 november 2011 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST De ondergetekenden

Nadere informatie

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd.

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd. III.1 BEZOLDIGINGSREGELING 1997 - Besluit van de gemeenteraad van Voorst 24 maart 1997. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Deze regeling verstaat onder: 1 Ambtenaar: hij, die overeenkomstig de bepalingen van

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR VISKO TEEPAK B.V. DELFZIJL. Looptijd: 1 april 2015 1 april 2016

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR VISKO TEEPAK B.V. DELFZIJL. Looptijd: 1 april 2015 1 april 2016 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR VISKO TEEPAK B.V. TE DELFZIJL Looptijd: 1 april 2015 1 april 2016 2015 CAO-partijen en AWVN Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. PGI Nonwovens B.V.

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. PGI Nonwovens B.V. COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST I VOOR PGI Nonwovens B.V. Looptijd: 1 juli 2011 t/m 31 december 2012 INHOUDSOPGAVE Artikel Omschrijving Bladzijde 1 Definities 5 2 Algemene verplichtingen van de werkgever

Nadere informatie

BIJLAGE 3. RELEVANTE WETTELIJKE BEPALINGEN Aan deze bijlage kunnen geen rechten worden ontleend. 3-A Burgerlijk Wetboek 7 Titel 10

BIJLAGE 3. RELEVANTE WETTELIJKE BEPALINGEN Aan deze bijlage kunnen geen rechten worden ontleend. 3-A Burgerlijk Wetboek 7 Titel 10 43 BIJLAGE 3 RELEVANTE WETTELIJKE BEPALINGEN Aan deze bijlage kunnen geen rechten worden ontleend. 3-A Burgerlijk Wetboek 7 Titel 10 Goed werkgever en goed werknemer - Artikel 7: 611 BW (geldt voor alle

Nadere informatie

GBC Films Group Europe #356979 Artikel: 01 Versie: 8 Blz 1 van 1. Artikel 2 Verplichtingen van de vakverenigingen 01

GBC Films Group Europe #356979 Artikel: 01 Versie: 8 Blz 1 van 1. Artikel 2 Verplichtingen van de vakverenigingen 01 GBC Films Group Europe #356979 Artikel: 01 Versie: 8 Blz 1 van 1 INHOUD CAO 2008-2009 versienummer Artikel 01 Inhoudsopgave 08 Artikel 1 Definities 01 Artikel 1a Deeltijdwerknemer 01 Artikel 2 Verplichtingen

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121

GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121 GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121 Burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis; gezien de instemming van de plaatselijke commissie voor georganiseerd overleg; besluiten: vast te stellen de volgende: VERORDENING,

Nadere informatie

# LANTOR BV CAO 2006~2008

# LANTOR BV CAO 2006~2008 #301414 LANTOR BV CAO 2006~2008 (c) 2006~2008 CAO-partijen en AWVN Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere

Nadere informatie

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door:

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Arbeidsovereenkomst. De ondergetekenden 1. de sportorganisatie/school/vereniging......, gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Naam:...... Functie:... Naam:......

Nadere informatie

SABIC Innovative Plastics B.V. gevestigd te Bergen op Zoom alsmede te Raamsdonkveer, als partij aan de ene zijde

SABIC Innovative Plastics B.V. gevestigd te Bergen op Zoom alsmede te Raamsdonkveer, als partij aan de ene zijde De ondergetekenden, SABIC Innovative Plastics B.V. gevestigd te Bergen op Zoom alsmede te Raamsdonkveer, als partij aan de ene zijde en, F.N.V. Bondgenoten gevestigd te Utrecht. De C.N.V. Vakmensen gevestigd

Nadere informatie

#386913 COLLECTIEVE ARBEIDS OVEREENKOMST VOOR CODI INTERNATIONAL BV VEENENDAAL. Looptijd: 1 januari 2009 tot 1 juli 2009

#386913 COLLECTIEVE ARBEIDS OVEREENKOMST VOOR CODI INTERNATIONAL BV VEENENDAAL. Looptijd: 1 januari 2009 tot 1 juli 2009 #386913 COLLECTIEVE ARBEIDS OVEREENKOMST VOOR CODI INTERNATIONAL BV TE VEENENDAAL Looptijd: 1 januari 2009 tot 1 juli 2009 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN... 4 Artikel 1... 4 Definities...

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN 15 FEBRUARI 2006 TOT WIJZIGING VAN HET BESLUIT TOT VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN VAN

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst. voor. PQ Zeolites B.V. Delfzijl

Collectieve arbeidsovereenkomst. voor. PQ Zeolites B.V. Delfzijl Collectieve arbeidsovereenkomst voor PQ Zeolites B.V. te Delfzijl 1 januari 2008 tot en met 30 juni 2011 359864 Collectieve arbeidsovereenkomst voor PQ Zeolites, 9 december 2008 2008. CAO-partijen en AWVN.

Nadere informatie

BEZOLDIGINGSREGELING

BEZOLDIGINGSREGELING BEZOLDIGINGSREGELING Algemene bepaling Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. medewerker De ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, lid 1onder a van de CAR b. werkgever

Nadere informatie

#405173 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. voor de PAPIERINDUSTRIE

#405173 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. voor de PAPIERINDUSTRIE #405173 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST voor de PAPIERINDUSTRIE Georgia Pacific Nederland B.V. W.A. Sanders Papierfabriek Coldenhove B.V. Papierfabriek Doetinchem B.V. Van Houtum Papier B.V. Smurfit Kappa

Nadere informatie

DSM NeoResins B.V. Collectieve Arbeidsovereenkomst 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013

DSM NeoResins B.V. Collectieve Arbeidsovereenkomst 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013 DSM NeoResins B.V. Collectieve Arbeidsovereenkomst 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013 Versie 11.10.2012 INDEX Blz. Contractpartijen 2 Art. 1 Definities 3 Art. 2 Algemene verplichtingen van de werkgever

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst 2010-2012 AXEL CHRISTIERNSSON B.V. CNV VAKMENSEN

Collectieve Arbeidsovereenkomst 2010-2012 AXEL CHRISTIERNSSON B.V. CNV VAKMENSEN Collectieve Arbeidsovereenkomst 2010-2012 AXEL CHRISTIERNSSON B.V. CNV VAKMENSEN ##458327 2007 CAO-partijen en AWVN Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Evonik Carbon Black Nederland B.V. ROTTERDAM

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Evonik Carbon Black Nederland B.V. ROTTERDAM COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST voor werknemers in dienst van Evonik Carbon Black Nederland B.V. te ROTTERDAM Looptijd van 1 april 2009 tot en met 31 maart 2012 Copyright 2009 CAO-partijen en AWVN Niets

Nadere informatie

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Tussen de ondergetekenden Werkgevers Vereniging Nederlandse Crematoria, gevestigd te Woerden als partij ter ene zijde en de FNV Bondgenoten te Amsterdam de CNV Dienstenbond

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw,

ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw, ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) De ondergetekenden: I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw, hierna te noemen: de werkgever ; en II. de heer/mevrouw, geboren

Nadere informatie

Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V.

Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V. #1044094 Geïntegreerde Collectieve Arbeids Overeenkomst Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V. Looptijd 1 mei 2013 tot en met 30 april 2015 INHOUDSOPGAVE behorende bij de collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Toevoeging CAO artikel Lid Tekst CAO oud Tekst CAO nieuw Reden wijziging. 1 oktober 2014 tot en met [...]

Toevoeging CAO artikel Lid Tekst CAO oud Tekst CAO nieuw Reden wijziging. 1 oktober 2014 tot en met [...] Tekstuele wijzigingen CAO 2015 d.d 28 september 2015 NOOT: de wijzigingen zijn gebaseerd op de bestaande CAO-teksten. Wijzigingen ivm de vernieuwing van de CAO-structuur en/of Sales Reward zijn niet meegenomen

Nadere informatie

collectieve arbeidsovereenkomst

collectieve arbeidsovereenkomst ID=1495578 Arjowiggins Security B.V. collectieve arbeidsovereenkomst van 1 april 2014 tot en met 31 maart 2015 Tussen de ondergetekenden: COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Arjowiggins Security B.V. te Ugchelen,

Nadere informatie

CAO QLIP NV LEUSDEN LOOPTIJD 1 JULI 2009 TOT EN MET 30 JUNI 2010

CAO QLIP NV LEUSDEN LOOPTIJD 1 JULI 2009 TOT EN MET 30 JUNI 2010 CAO QLIP NV LEUSDEN LOOPTIJD 1 JULI 2009 TOT EN MET 30 JUNI 2010 CAO-Qlip 2009/2010 2 INHOUDSOPGAVE CAO Qlip -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. voor

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. voor COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST voor CYTEC INDUSTRIES B.V. EN CYTEC MANUFACTURING B.V. BOTLEK-ROTTERDAM LOOPTIJD: 1 januari 2005 t/m 31 december 2005 1 I N H O U D. Artikel Blz. 1 Definities 3 2 Algemene

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. SCA Hygiene Products Suameer B.V.

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. SCA Hygiene Products Suameer B.V. # 1058739 Cao SCA Suameer 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2014 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Voor SCA Hygiene Products Suameer B.V. 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2014 # 1058739 Cao SCA Suameer 1 juli

Nadere informatie

Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis

Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis Ondergetekenden, Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis De hulpvrager hierna te noemen, de werkgever (graag alle gegevens hieronder volledig invullen) Voorletters en achternaam :

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Smurfit Kappa Hermes NV

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Smurfit Kappa Hermes NV #261720 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST voor Smurfit Kappa Hermes NV te Baarn Looptijd: 1 april 2004 tot en met 1 april 2008 INHOUDSOPGAVE pag. Artikel 1: Definities 4 HOOFDSTUK I: ALGEMENE VERPLICHTINGEN

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST. Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen:

ARBEIDSOVEREENKOMST. Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen: ARBEIDSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. hierna te noemen: "de werkgever"; en 2. hierna te noemen "de werknemer"; Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen: Artikel

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst voor zaterdagbestellers

Collectieve arbeidsovereenkomst voor zaterdagbestellers Collectieve arbeidsovereenkomst voor zaterdagbestellers 1 juli 2013 tot en met 31 december 2015 Uitgave: juli 2013 Group HR INHOUDSOPGAVE PAGINA Considerans 3 Hoofdstuk 1 Algemeen 4 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn).

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn). MODEL ARBEIDSOVEREENKOMST BESTUURDER KINDEROPVANG DE ONDERGETEKENDEN: 1. [NAAM RECHTSPERSOON], gevestigd te [PLAATS], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [NAAM], in zijn/haar hoedanigheid van [FUNCTIE],

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst

Collectieve Arbeidsovereenkomst Collectieve Arbeidsovereenkomst met een looptijd van 1 mei 2013 tot en met 30 april 2015 voor werknemers in dienst van HELVOET te Hellevoetsluis Copyright 2013 CAO PARTIJEN EN AWVN Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

De ondergetekenden, SABIC Innovative Plastics B.V. gevestigd te Bergen op Zoom alsmede te Raamsdonkveer, als partij aan de ene zijde

De ondergetekenden, SABIC Innovative Plastics B.V. gevestigd te Bergen op Zoom alsmede te Raamsdonkveer, als partij aan de ene zijde De ondergetekenden, SABIC Innovative Plastics B.V. gevestigd te Bergen op Zoom alsmede te Raamsdonkveer, als partij aan de ene zijde en, F.N.V. Bondgenoten gevestigd te Utrecht. De C.N.V. Vakmensen gevestigd

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR APELDOORN FLEXIBLE PACKAGING B.V. TE APELDOORN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR APELDOORN FLEXIBLE PACKAGING B.V. TE APELDOORN #RB 527318 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR APELDOORN FLEXIBLE PACKAGING B.V. TE APELDOORN Geldig: Van 1 april 2014 tot en met 31 maart 2015 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Tussen de ondergetekenden:

Nadere informatie

cao 2011-2012 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST voor Kemira Rotterdam B.V.

cao 2011-2012 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST voor Kemira Rotterdam B.V. COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST voor Kemira Rotterdam B.V. LOOPTIJD: 1 juli 2011 t/m 30 juni 2012 1 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST... 3 ARTIKEL 1 DEFINITIES... 4 ARTIKEL 2 ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN

Nadere informatie

#203061. Collectieve Arbeidsovereenkomst voor Tessenderlo Chemie Rotterdam B.V. te Vlaardingen

#203061. Collectieve Arbeidsovereenkomst voor Tessenderlo Chemie Rotterdam B.V. te Vlaardingen #203061 Collectieve Arbeidsovereenkomst voor Tessenderlo Chemie Rotterdam B.V. te Vlaardingen 1 april 2004 tot 1 april 2007 Inhoudsopgave Pagina I COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Collectieve Arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

RELEVANTE BEPALINGEN VAN HET BOEK 7 VAN HET B.W. BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMST ALSMEDE ARTIKEL 6 VAN HET BBA 1945

RELEVANTE BEPALINGEN VAN HET BOEK 7 VAN HET B.W. BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMST ALSMEDE ARTIKEL 6 VAN HET BBA 1945 TER INFORMATIE RELEVANTE BEPALINGEN VAN HET BOEK 7 VAN HET B.W. BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMST ALSMEDE ARTIKEL 6 VAN HET BBA 1945 Hieronder zijn opgenomen een aantal relevante bepalingen van boek 7

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. voor PROMENS DEVENTER B.V.

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. voor PROMENS DEVENTER B.V. #320992 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST voor PROMENS DEVENTER B.V. Looptijd: 1 januari 2008 tot en met 31 mei 2009 2 Copyright 2008 CAO-partijen en AWVN Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

KOOPMANS KONINKLIJKE MEELFABRIEKEN BV

KOOPMANS KONINKLIJKE MEELFABRIEKEN BV #480605 C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T VOOR KOOPMANS KONINKLIJKE MEELFABRIEKEN BV TE LEEUWARDEN L O O P T I J D: 1 maart 2012 tot en met 30 september 2013 2 Inhoudsopgave Artikel

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. voor RODENSTOCK BENELUX B.V. GRONINGEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. voor RODENSTOCK BENELUX B.V. GRONINGEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST voor RODENSTOCK BENELUX B.V. te GRONINGEN Looptijd: 1 juli 2012 t/m 31 december 2013 Collectieve Arbeidsovereenkomst Rodenstock Benelux B.V., 22 oktober 2012 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie