KEPA Kunst Educatie Platform Almelo. Primair Onderwijs Culturele Instellingen Gemeente Almelo KEPA KOMPAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KEPA Kunst Educatie Platform Almelo. Primair Onderwijs Culturele Instellingen Gemeente Almelo KEPA KOMPAS"

Transcriptie

1 KEPA Kunst Educatie Platform Almelo Primair Onderwijs Culturele Instellingen Gemeente Almelo KEPA KOMPAS Cultuureducatie

2 Inhoud Inhoud 2 1. Inleiding 3 2. Terugblik 4 3. Ontwikkelingen Landelijke ontwikkelingen cultuureducatie 5 Rijksprogramma Cultuureducatie met kwaliteit 5 Regeling prestatiebox primair onderwijs Provinciale ontwikkelingen cultuureducatie 6 De kracht van cultuur: creatief verleden, heden en toekomst 6 Cultuur aan de basis Lokale ontwikkelingen 7 KEPA onderzoek voorjaar Mate van verankering van cultuureducatie in Almelo 8 Stand van zaken bovenschoolse besturen 8 Stand van zaken directies en Interne cultuurcoördinatoren 8 4. Waarom cultuureducatie Cultuureducatie in het onderwijs Van educatie naar participatie Missie, visie en doelstellingen van KEPA Missie en visie Doelstellingen De vaart erin 14 A. Beleid 15 B. Cultureel programma 16 C. Doorgaande leerlijnen 17 Deskundigheidsbevordering 18 ad a] scholen: ICC ers 18 ad b] scholen: teams/overige leerkrachten 19 ad c] culturele instellingen: vakdocenten en educatief medewerkers Woorden- en begrippenlijst 21 2

3 1. Inleiding Het Kunst Educatie Platform Almelo (KEPA) draagt sinds het schooljaar zorg voor de uitvoering van het cultuureducatiebeleid voor het primair onderwijs in de gemeente Almelo. De nota Da s pas kunst (2000) was daarbij het uitgangspunt, maar we waren tegelijkertijd voortdurend in beweging om aan te sluiten bij de ontwikkelingen binnen het onderwijs en cultuureducatie. Het concrete en zichtbare resultaat is dat jaarlijks vrijwel alle kinderen in onze gemeente kennis maken met kunst en cultuur. Ze worden verrast, verbazen zich over onverwachte kunstuitingen, ontdekken onvermoede talenten bij zichzelf, leren dat je niet alles mooi hoeft te vinden, ervaren dat discipline en doorzettingsvermogen nodig zijn, maar bovenal: ze genieten. De wens voor dit document kwam niet alleen voort uit twaalf jaar KEPA maar was ook een reactie op alle nieuwe landelijke, provinciale en lokale ontwikkelingen die van belang zijn voor en invloed hebben op cultuureducatie. In Hoofdstuk 3 worden deze nieuwe ontwikkelingen op de rij gezet. Om inzicht te krijgen in de manier waarop cultuureducatie vorm krijgt op schoolniveau, heeft KEPA een externe organisatie opdracht gegeven om onderzoek te doen. Er is gesproken met directeuren en icc ers van basisscholen in Almelo. Ook is er met een drietal bovenschoolse bestuurders gesproken om inzicht te krijgen in het belang dat bovenschools management hecht aan cultuureducatie. Na twaalf jaar KEPA ontstond de behoefte aan een nieuw richting gevend document. Omdat in KEPA zowel de scholen, de culturele instellingen als de gemeente zijn vertegenwoordigd, is het mogelijk om de nieuwe koers Almelo-breed te laten ontstaan vanuit een gedeelde missie en visie. Echter, meteen stond voor ons vast dat de wens van de scholen leidend moest zijn bij het bepalen van de nieuwe koers. In Hoofdstuk 2 schetsen we in vogelvlucht 12 jaar KEPA en wordt beschreven welke stappen gezet zijn bij de totstandkoming van dit KEPA KOMPAS, cultuureducatie Ondanks de bezuinigingen is cultuureducatie binnen de drie bestuursniveaus rijk-provincie-gemeente, een belangrijk uitgangspunt van het beleid. In Hoofdstuk 4 wordt uitgelegd waarom cultuureducatie zo belangrijk wordt gevonden dat hierin juist nu wordt geïnvesteerd. Onze missie, visie en doelstellingen zijn verwoord in Hoofdstuk 5. In Hoofdstuk 6 - de feitelijke kern van dit document- schetsen we hoe we dit de komende jaren willen concretiseren. 3

4 2. Terugblik De gemeente Almelo (Almelo, Aadorp en Bornerbroek) heeft een structureel cultuureducatiebeleid sinds eind De nota Da s pas kunst is vastgesteld door de gemeenteraad. Gekozen is voor het geven van prioriteit aan cultuureducatie voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Aan het begin van het schooljaar is het Kunst Educatie Platform Almelo (KEPA) opgericht. Hierin zijn de scholen, de culturele instellingen en de gemeente vertegenwoordigd. Sinds de oprichting is KEPA de belangrijkste partner van de gemeente voor de concretisering en uitvoering van het cultuureducatiebeleid. We zijn steeds meegegroeid met (landelijke) ontwikkelingen. Zo is voortdurend aansluiting gezocht bij het lokale culturele aanbod, werd de jaarlijkse KEPA-map vervangen door een website en is er ingezet op scholing van leerkrachten via de opleiding Interne cultuurcoördinator om enkele voorbeelden te noemen. In het voorjaar van 2012 is door een extern bureau onderzocht hoe de basisscholen in onze gemeente aankijken tegen cultuureducatie en tegen het KEPA-aanbod. 1 In de gemeente Almelo zijn 35 scholen waarvan er 33 hun cultuureducatie vormgeven door betrokkenheid bij KEPA. In relatief korte tijd was KEPA helemaal ingeburgerd en maakten vrijwel alle scholen 1 gebruik van het cultuureducatieaanbod. Dat betekent dat vrijwel alle basisschoolleerlingen in Almelo jaarlijks structureel geconfronteerd worden met kunsten cultuuruitingen. Daarnaast krijgen sinds enkele jaren krijgen alle kinderen van groep 4 een wekelijkse muziekles die verzorgd wordt door een vakdocent van Kaliber Kunstenschool (de lessen Muziek-ABC). 4

5 3. Ontwikkelingen Cultuureducatie is volop in ontwikkeling. Landelijke, provinciale en lokale overheden hechten belang aan cultuureducatie in het onderwijs en stimuleren en financieren met diverse beleidsmaatregelen en subsidies. Mensen krijgen met steeds meer èn met steeds snellere veranderingen te maken. Het goed kunnen omgaan met deze veranderingen vergt veel creativiteit en is van groot belang om je te handhaven in de wereld van nu, maar ook zeker in die van over twintig jaar. Het omgaan met (culturele) verschillen wordt ten gevolge van internationalisering en migratie steeds belangrijker. De waarde van historische kennis als onderdeel van een gezamenlijke identiteit wordt steeds meer onderkend. 3.1 Landelijke ontwikkelingen cultuureducatie Het kabinet is van mening dat cultureel bewustzijn in de eenentwintigste eeuw een kerncompetentie is. Met het programma Cultuureducatie met kwaliteit wordt hierin geïnvesteerd door middel van een landelijke samenhangende aanpak. Rijksprogramma Cultuureducatie met kwaliteit Het kabinet wil kinderen en jongeren op het gebied van cultuur een stevig fundament bieden. In het programma Cultuureducatie met kwaliteit is daarom verwoord dat scholen en culturele instellingen ondersteund worden bij het bereiken van de kerndoelen binnen het leergebied kunstzinnige oriëntatie. Via de lumpsum krijgen scholen van het Rijk een budget, waarvan een deel naar eigen inzicht aan cultuureducatie besteed kan worden. Daarnaast krijgen gemeenten en provincies budget om scholen en culturele instellingen op lokaal niveau te ondersteunen. Het Fonds voor Cultuurparticipatie is verantwoordelijk voor de uitrol van dit programma. Bron: Ministerie OCW (2012) Bestuurlijk kader Cultuureducatie met kwaliteit. Regeling prestatiebox primair onderwijs Schoolbesturen krijgen naast de reguliere lumpsumbekostiging, ook een bedrag via de zogenoemde prestatiebox. Deze biedt schoolbesturen bestedingsvrijheid om de ambities uit het bestuursakkoord met de PO-raad te realiseren. Het gaat hier namelijk niet om een subsidie met een specifieke verantwoordingslast, maar om bijzondere bekostiging met bestedingsvrijheid. Het gaat om de budgetten voor taal en rekenen ( 15,58 per leerling) en cultuureducatie ( 10,90 per leerling). Over deze budgetten hoeven scholen zich niet apart te verantwoorden. Bron: 5

6 3. Ontwikkelingen 3.2 Provinciale ontwikkelingen cultuureducatie De provincie Overijssel ziet cultuur als een kerntaak en gaat uit van de gedachte dat cultuur en maatschappij met elkaar verbonden zijn. Cultuur versterkt de kwaliteit van (samen)leven en sociale cohesie en stimuleert creativiteit en innovatie. Kunst, cultuur en erfgoed vertellen ons wie we zijn, verbinden ons, stimuleren de lokale economie, laten ons vernieuwend denken en ondernemen en dragen bij aan een aantrekkelijke woon- en werkomgeving. Cultuur, kortom, bepaalt en vormt onze identiteit. De hieruit voortvloeiende missie en doelstellingen zijn uitgewerkt in de cultuurnota De kracht van cultuur: creatief verleden, heden en toekomst (2013-). De kracht van cultuur: creatief verleden, heden en toekomst In de cultuurnota gaat de provincie Overijssel in op verschillende onderdelen van cultuur. Behoud en duurzame ontwikkeling van het cultureel erfgoed om zo de identiteit en eigenheid van Overijssel zichtbaar en beleefbaar te maken, vormen de basis van het provinciale beleid. Ten aanzien van cultuureducatie is de nota gericht op kennismaken en leren doen, onder de noemer Cultuur aan de basis. Het deel dat gericht is op participatie, Cultuur in de vrije tijd, is gericht op meedoen en ontwikkelen. In samenwerking met gemeenten en scholen wil de provincie cultuureducatie- en cultuurparticipatieprogramma s ontwikkelen, zodat alle inwoners van Overijssel kennis kunnen maken met cultuur en cultuur kunnen beleven in brede zin. Cultuur aan de basis Cultuur aan de basis bestaat uit twee delen: Cultuureducatie met kwaliteit (match met het Rijksprogramma) en Cultuureducatie Overijssel (autonoom provinciaal programma). Beide programma s hangen nauw met elkaar samen en moeten elkaar versterken. Om maximale resultaten te boeken met het programma Cultuureducatie met kwaliteit is het noodzakelijk in te blijven inzetten op randvoorwaarden. Met het deelprogramma Cultuureducatie Overijssel zetten we in op deskundigheidsbevordering, advies en (voortzetting van de) netwerken. Hierin zoeken we samenwerking met gemeenten, scholen en instellingen. Zo maken we zorgvuldig af waar we in 2009 aan zijn begonnen, namelijk de verankering van cultuureducatie bij gemeenten. Iedere gemeente kan en mag meedoen aan het cultuureducatieprogramma Cultuur aan de basis, op voorwaarde dat zij hun eigen bijdrage aan cultuureducatie tot en met schooljaar in standhouden (voortzetting van huidige afspraken). 6

7 3. Ontwikkelingen We vragen gemeenten tevens om een duurzame samenwerking aan te gaan met schoolbesturen, om ook het onderwijs een duidelijke rol en een verantwoordelijkheid te geven. Na is de basis op orde en is de provinciale regierol afgerond. In de uitvoeringsnota van de provincie wordt subsidie aan gemeenten beschikbaar gesteld voor cultuureducatieve activiteiten voor het primair onderwijs: a. een aanbod van cultuureducatieve activiteiten voor het primair onderwijs; b. activiteiten gericht op de ontwikkeling, de verdieping en de vernieuwing van doorgaande leerlijnen cultuureducatie; c. activiteiten die bijdragen aan de vakinhoudelijke deskundigheid van leerkrachten inclusief vakdocenten en educatief medewerkers op het gebied van cultuureducatie; d. activiteiten gericht op het versterken van de meerjarige samenwerking van de school met de lokale culturele omgeving ten behoeve van de kunstzinnige en culturele ontwikkeling van leerlingen. Bronnen: - Uitvoeringsbesluit Subsidie Overijssel (2011) Cultuur aan de basis - Cultuurnota Provincie Overijssel (2012). De kracht van cultuur: creatief verleden, heden en toekomst. 3.3 Lokale ontwikkelingen Cultuureducatie als beleidsterrein sluit goed aan bij het gemeentelijk beleid van Almelo, met name bij de programma s Eigen kracht en participatie en Aantrekkelijke stad en maakt deel uit van de Sociale Agenda 2020, waarin sociale stijging als vertrekpunt wordt genomen. Cultuureducatie past bij de maatschappelijke opdrachten Versterken van menselijk kapitaal door in te zetten op talentontwikkeling en Vergroten van de maatschappelijke participatie. Aanknopingspunten vinden we in de stijgingsroute Leren, maar met name in de stijgingsroute Vrije tijd die als eerste doelstelling heeft het vergroten van de maatschappelijke participatie. Een van de concretiseringen luidt Het samen en in nauw overleg met scholen en aanbieders van kunsteducatie jaarlijks ontwikkelen van een programma voor binnenschoolse cultuureducatie in het primair onderwijs. Hiermee bereiken we de kinderen in een leeftijdsfase waarin zij beschikken over een natuurlijke ontvankelijkheid en interesse, leergierig zijn en open staan voor nieuwe indrukken. Via de cultuureducatie dragen we bovendien bij aan de creativiteitsontwikkeling van kinderen. Creativiteit wordt in onze snel veranderende samenleving steeds belangrijker om je slagvaardig door het leven te navigeren. Bron: Gemeente Almelo (2012). Sociale Agenda Almelo Strategische visie op het sociale domein. 7

8 3. Ontwikkelingen KEPA onderzoek voorjaar 2012 In 2012 heeft Kunst en Cultuur Overijssel (KCO) namens KEPA een onderzoek gedaan onder ICC-ers, Kuco s, directeuren en bovenschools managers. KEPA wilde met dit onderzoek de stand van zaken en de wensen en behoeften op het gebied van cultuureducatie in kaart krijgen. Tegelijkertijd heeft de gemeente deelgenomen aan het onderzoek Verankering van cultuureducatie in gemeentelijk beleid in Oost-Nederland. Bron: Kanter, M de (2012) Beleidsplan KEPA Input. Samenvatting eindrapport resultaten onderzoek. KCO Zwolle, (Bijlage opvraagbaar). Mate van verankering van cultuureducatie in Almelo Het voormalig Kunst & Cultuur Overijssel (KCO) heeft een verankeringsmaat ontwikkeld waarmee de mate van verankering van cultuureducatie in het beleid van gemeenten inzichtelijk kan worden gemaakt. Onderzocht is in hoeverre dat is geborgd en waar nog verbeterslagen gemaakt kunnen worden. Hierop zijn 41 gemeenten in Oost-Nederland onderzocht. In het eindrapport staat Almelo op de vijfde plaats van gemeenten die cultuureducatie het best verankerd hebben. Als verbeterpunten werden genoemd anticipatie, draagvlak en actuele ontwikkelingen. Er is aandacht voor deze punten in KEPA Kompas. Bron: Lefers, T. en A. Tijs (2012) Verankering van cultuureducatie in gemeentelijk beleid in Oost-Nederland. Edu-art/KCO. Arnhem/Zwolle. Stand van zaken bovenschoolse besturen Op bestuurlijk niveau worden de kaders vastgesteld en de grote lijnen uitgezet in een strategisch beleidsplan. De invulling (van het onderwijsprogramma maar ook van de organisatie) wordt bepaald op schoolniveau. Scholen stellen autonoom binnen de gestelde kaders hun beleid vast. Zo ook het cultuureducatiebeleid. Alle besturen hechten belang aan cultuureducatie maar erkennen tegelijkertijd de ondergeschoven positie ervan. In de rijksregeling Cultuureducatie met kwaliteit is een van de speerpunten dat schoolbesturen cultuureducatie opnemen in het strategisch meerjarenplan. Stand van zaken directies en Interne cultuurcoördinatoren Uit het onderzoek van KCO blijkt dat alle ICC ers, maar ook de meeste schooldirecteuren, cultuureducatie belangrijk vinden. Kennismaking met kunst en cultuur wordt als basisdoel gezien voor cultuureducatie op school, soms aangevuld met talentontplooiing. De budgetten voor cultuureducatie in het onderwijs zijn beperkt. In Almelo besteden bijna alle scholen tenminste 5,00 per leerling aan het KEPA programma. 8

9 3.Ontwikkelingen Een klein deel van de scholen besteedt ook de rest van de 10,90 (zie regeling prestatiebox, pag. 4) aan cultuureducatie. Een enkele school reserveert daarnaast extra cultuureducatiebudget uit de lumpsum, maar in de meeste gevallen ontbreekt het de scholen aan financiële ruimte. Directies staan positief tegenover bijscholing van leerkrachten op het gebied van cultuureducatie, maar zijn genoodzaakt nut, investering, etc. scherp tegen elkaar af te wegen. Scholen zijn (zeer) tevreden over het KEPA-aanbod, de Almelose cultuureducatiestructuur en de inzet van de gemeente. Als verbeterpunten kwamen naar voren: Het ontbreken van doorlopende leerlijnen terwijl de meerwaarde hiervan wel wordt erkend. Er is behoefte aan meer samenhang, nu staan veel activiteiten vaak op zichzelf. Het integraal inzetten van cultuureducatie wordt door alle scholen als waardevol beschouwd, maar wordt in de praktijk slechts op een enkele school gerealiseerd. De meeste scholen hebben moeite met het formuleren van duidelijke vragen op het gebied van cultuureducatie, waardoor een aanpak vanuit vraagsturing nog geen realiteit is. Cultuureducatie heeft in het onderwijs een ondergeschoven positie o.a. door gebrek aan tijd, kennis en vaardigheden bij leerkrachten. De ABC-vakdocenten worden mede daarom erg gewaardeerd, handvatten voor leerkrachten zijn zeer gewenst. 9

10 4. Waarom cultuureducatie Cultuur is een wezenlijk onderdeel van je ontwikkeling tot modern burger en daarom een verantwoordelijkheid van zowel overheid als het onderwijs. Ervaringen met kunst en cultuur dragen bij aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en leveren mogelijkheden voor maatschappelijke deelname aan en in onze samenleving. Het gaat daarbij niet alleen om het kind als (toekomstige) actieve of receptieve cultuurdeelnemer, maar ook -of misschien zelfs veel meer- als creatieve werker op de arbeidsmarkt van morgen. 4.1 Cultuureducatie in het onderwijs Dé plek die heel geschikt is om zoveel mogelijk kinderen in aanraking te brengen met cultuur is het onderwijs. Daar zijn alle kinderen en jongeren verzameld en krijgen ze, ongeacht achtergrond of sociale situatie, de kans om kennis te maken met kunst en cultuur, hun talenten te ontdekken en op te groeien tot volwaardig burger. Cultuuroverdracht is van groot belang voor ieders betrokkenheid bij de samenleving. Wie kennisneemt van kunst, erfgoed en media, en daar bewust en actief mee bezig is, doet mee aan de samenleving en ontwikkelt begrip voor andere normen, waarden en culturen. Cultuureducatie stimuleert kinderen om andere talen te spreken, waardoor onvermoede talenten boven kunnen komen: leerlingen met een taalachterstand blijken bijvoorbeeld een groot muziektalent te zijn. Door cultuureducatie te verankeren in ons onderwijs wordt het creatieve vermogen van leerlingen sterker ontwikkeld. Creativiteit is van groot belang voor onze kenniseconomie 2. Bron: Als er iets is dat kinderen in de 21e eeuw moeten ontwikkelen om te kunnen navigeren in een veranderlijke en complexe wereld, dan is het creativiteit. De arbeidsmarkt vraagt in toenemende mate om flexibiliteit en creativiteit. Creativiteit die toepasbaar is in alle leerprocessen, dus niet alleen op het gebied van kunst en cultuur. Kinderen moeten uitdagende vragen leren stellen, verbanden leren leggen en patronen doorzien, verbeeldingskracht ontwikkelen. Cultuureducatie is bij uitstek geschikt om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van deze competenties. 4.2 Van educatie naar participatie Participatie gaat over het meedoen aan de samenleving. Cultuureducatie is een middel om de maatschappelijke deelname en gemeenschapsvorming te bevorderen. In toneelclubs, koren, blaasorkesten en leesclubs ontmoeten mensen elkaar. Ze leven hun passie uit en maken zichzelf én anderen daar blij mee. 2 In een filmpje op de genoemde website legt wetenschapsjournalist Mark Mieras uit waarom kunst broodnodig is voor het kinderbrein. 10

11 4. Waarom cultuureducatie Culturele instellingen gaan steeds vaker verbindingen aan met onderwijs, buurt- en wijkwerk, jeugdwelzijnsorganisaties, jeugdhulpverlening en sportclubs. Samen creëren ze bijvoorbeeld zinvolle vrijetijdsbesteding en ontwikkelen ze community arts projecten in de wijk. Uit onderzoek blijkt dat dankzij community arts nieuwe vriendschappen en contacten ontstaan. Ook worden mensen zich bewust van hun eigen woonomgeving en hebben zij een positievere waardering voor hun eigen omgeving. Broek, A van den (2010). Faq s over kunstbeoefening in de vrije tijd (Pg 88 t/m 95). Sociaal Cultureel Plan Bureau Den Haag. Eerste deel van een drieluik over kunstbeoefening in de vrije tijd. Trienekens, S (2004) Respect! Urban Culture, Community Arts en Sociale Cohesie. Voor SKVR Rotterdam. 11

12 5. Missie, visie en doelstellingen van KEPA We hebben met het KEPA-bestuur uitgebreid stilgestaan bij onze missie, visie en doelstellingen. We willen geen loze kreten opschrijven omdat het verwoorden van een missie en visie nu eenmaal hoort in een document als dit. Nee, we willen dat het ons écht iets zegt zodat we daarmee de komende jaren een leidraad hebben. Het dwong ons om terug te gaan naar de essentie: waar gaan we voor en waar staan we voor. Voor wie doen we het eigenlijk? Wat vinden we belangrijk? Aan welke eisen moeten we voldoen? Wat is inhoudelijk, financieel en qua workload haalbaar? 5.1 Missie en visie In onze missie willen we kort en krachtig tot uitdrukking brengen waar de cultuureducatie in Almelo werkelijk om draait: de kinderen. We hebben dat als volgt verwoord: Kepa bevordert dat kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar zich open stellen voor kunst en cultuur en stimuleert daarmee het cultureel (zelf)bewustzijn. De scholen kunnen en hoeven dat niet alleen te doen. We beschikken in Almelo over een goede culturele infrastructuur, die de scholen op een professionele manier kan ondersteunen. Een belangrijke factor waar rekening mee moet worden gehouden zijn de landelijke kerndoelen voor het primair onderwijs. Deze geven de wettelijke kaders voor de kern van de onderwijsinhoud. Ze laten op hoofdlijnen zien wat belangrijk wordt gevonden om kinderen mee te geven. De kerndoelen zijn niet heel precies omschreven. Daardoor krijgen de scholen de mogelijkheid om zelf invulling te geven aan de inhoud van hun onderwijs. Bron: Dat leidt tot de volgende visie: Kepa wil een bijdrage leveren aan de verankering van cultuureducatie in het primair onderwijs én bij de culturele instellingen, waarbij aansluiting wordt gezocht bij de landelijke kerndoelen. Deze missie kunnen we het beste verwezenlijken via de binnen schoolse cultuureducatie, want alle kinderen gaan naar school. Daardoor bereiken we ook kinderen waarvoor participeren aan kunst & cultuur om sociale- of financiële redenen geen vanzelfsprekende zaak is. 12

13 5. Missie, visie en doelstellingen van KEPA 5.2 Doelstellingen Omdat onze missie de kinderen betreft, richten onze doelstellingen zich ook rechtstreeks op hen. 1. het continueren van een basisprogramma cultuuractiviteiten dat aansluit bij de landelijke kerndoelen, waarbij we alle kinderen van de deelnemende scholen, van hun vierde tot en met hun twaalfde jaar, een brede algemene culturele bagage geven; 2. het aanbieden van een verdiepingsprogramma om het cultureel zelfbewustzijn van kinderen verder te ontwikkelen, waarbij keuzes gemaakt worden op grond van onderwijsvisie. Om deze doelstellingen te realiseren is het nodig dat de partners van KEPA (gemeente, scholen, culturele instellingen), op basis hiervan binnen hun eigen organisatie(s) cultuureducatiebeleid formuleren en implementeren, zodat de cultuureducatie Almelo-breed wordt verankerd. In hoofdstuk 6 worden deze doelen geconcretiseerd. De concretiseringen zijn smart geformuleerd en dus meetbaar. 13

14 6. De vaart erin Aan het eind van het schooljaar willen we onze doelstellingen gerealiseerd hebben. Daarbij is het belangrijk om steeds voor ogen te houden dat het de basisschoolleerlingen uit onze gemeente zijn, waar we het voor doen. Hieruit volgt dat de scholen de belangrijkste actor zijn. De doelstellingen strekken zich nadrukkelijk ook uit naar de culturele instellingen. Om cultuureducatie inhoudelijk te verbinden met de onderwijsprogramma s is samenwerking en afstemming nodig. De derde actor is de gemeente. Die heeft geen inhoudelijke, maar een regisserende rol. De gemeente legt de verbinding tussen de landelijke, provinciale en lokale uitgangspunten en heeft aandacht voor de randvoorwaarden (subsidierelatie met de provincie, prestatieafspraken met de culturele instellingen). A. Beleid B. Cultureel programma C. Doorgaande leerlijnen D. Deskundigheidsbevordering betreffende scholen, namelijk - ICC-leerkrachten - Teams/overige leerkrachten betreffende culturele instellingen In het volgende schema zijn de acties geconcretiseerd. Deze zijn per rubriek genummerd. Dit schema zal de komende vier jaar onze koers gaan bepalen. We willen de vaart erin houden door concrete acties te formuleren, waarbij de drie actoren afzonderlijk en KEPA als platform verschillende verantwoordelijkheden hebben. De acties zijn gegroepeerd in vier rubrieken die een directe relatie hebben met de doelstellingen (zie hoofdstuk 5): 14

15 A. Beleid concrete punten basisprogramma verdiepingsprogramma scholen cultureleinstellingen gemeente KEPA wanneer 1. Jaarplannen KEPA x x kartrekker meedenken, feedback, betrekken onderwijsveld najaar juni - 2. Bijstellen en zo nodig aanscherpen beleid 3. Een actieve rol van KEPA om de wensen en behoeften van de scholen te vertalen naar een concreet plan van aanpak x x kartrekker jaarlijkse evaluatie juni - x x culturele instellingen voeren gesprekken met individuele scholen [T=per jaar 1/3 deel] coördinatie/taakverdeling; gespreksformat ontwikkelen (T=jan. ]; vertalen van de uitkomsten door opname in cultureel programma [B1 en B2] e/o jaarplan KEPA [A1] Opnemen van een visie en een beleid op cultuureducatie in het schoolplan x x als team komen tot een gezamenlijk gedragen visie op cultuureducatie, vaststellen wat dat betekent voor de selectie van cultuureducatieactiviteiten [T=50%]; ICC er heeft (ook) inhoudelijke rol en wordt hiervoor gefaciliteerd [D1]; cultuureducatie opnemen in de begroting [D1]; activiteitenprogramma toetsen aan visie/beleid en zo nodig aanpassen [T=jaarlijks]; inspelen op schoolprofielen (vraagsturing) [T=5 scholen] in prestatieovereenkomst opnemen dat instellingen inspelen op de vraag en duurzame samenwerking tussen individuele scholen met de cultuurinstellingen; bewaken dat de instellingen binnen reële kaders de prestatie kunnen leveren [A2] een hulpmiddel / format ontwikkelen waarin scholen het eigen cultuureducatiebeleid gemakkelijk kunnen beschrijven [begin ]; het vaste en vrije aanbod ombuigen naar een basisprofiel (voor alle scholen, beperkte keus) en een verdiepingsprofiel (ruimte voor eigen keuzes, mogelijkheden om aanbod aan te passen aan de vraag) [realiseren in cult. programma 14-15] 5. Concretisering van het cultuureducatiebeleid in het onderwijsprogramma x x wat betekent de schoolvisie voor het dagelijks handelen van de leerkrachten; ICC er inzetten als kartrekker [D1] [T=40% van de ICC ers heeft kartrekkersrol] desgevraagd ondersteunen praktische workshop/studiemiddag voor teams in aanbod. Ontwikkeling i.o. met ICC ers (T=pilot voorjaar, daarna opname in regulier programma) Cultuureducatie een vanzelfsprekend deel laten uitmaken van het dagelijks handelen in de klas x x agenderen in teamoverleg; kern- en tuledoelen als onderlegger gebruiken; faciliteren scholingsbehoefte [T=30% scholen aandacht op teamniveau] bewust zijn van verbanden met leerdomeinen, kern- en tule-doelen [zie C4] onderzoeken via gesprekken [A3] en evaluatieformulier hoe leerkrachten dit realiseren; evaluatieformulier kepaactiviteiten hierop aanpassen [zomer ]; succesfactoren in beeld brengen en meenemen Verankering van de cultuureducatie x x scholen committeren zich aan het meerjarenplan van KEPA [T=90% huidige kepa-scholen]; schoolbesturen tekenen een intentieverklaring; intentieverklaring met schoolbesturen afsluiten mei 8. Evaluatie KEPA Kompas scholen werken mee aan stand-vanzaken-onderzoek (T=80%) Stand-van-zaken-onderzoek en vergelijken met de nulmeting (zie hfdst. 3.3)

16 B. Cultureel programma concrete punten basisprogramma verdiepingsprogramma scholen culturele instellingen gemeente KEPA wanneer 1. Jaarlijks een cultureel basisprogramma samenstellen waardoor elk kind tenminste een maal per jaar deelneemt aan een cultuureducatie activiteit en waarbij elk kind na acht jaar in aanraking is gekomen met alle cultuurdisciplines en culturele locaties in Almelo x door ICC ers participeren in de selectie: - via de netwerkbijeenkomsten - door bezoeken presentatie - dagen - door deel te nemen aan de selectiegroep Overijssel [A4] programma samenstellen en op website plaatsen (T=jaarlijks]; participeren in de netwerkbijeenkomsten, o.a. over de inhoud van het culturele programma; uitzoeken waar scholen behoefte aan hebben [A3] faciliteren website bewaken dat het aanbod aansluit bij - de behoefte van het onderwijs - de kerndoelen; - culturele kwaliteit heeft [A2] voorjr. 2. Een bewuste keuze maken voor een cultureel verdiepingsprogramma; x op basis van het schoolplan wel/ geen verdiepingsprogramma kiezen [T= 90%]; indien wel dan keuze inhoud verdiepingspr. baseren onderwijsvisie; [T=30% van de scholen met verdiepingsprogramma] programma samenstellen en nieuwe activiteiten ontwikkelen in samenspraak met het onderwijsveld T=afstemming tenminste 1x per jaar] - waar relevant verbinden met basis programma; - koppelen aan Tuledoelen [T=hele verdiepingspr.] - vakoverstijgende mogelijkheden zichtbaar maken [T=hele verdiepingspr.] - vakoverstijgende mogelijkheden concretiseren [T= 30% van het verdiepingspr. bevat uitgewerkt materiaal] faciliteren website; regie op gefaseerde aanpak, niet alles in een keer willen realiseren bewaken dat het aanbod - uitdagend is - verbindingen legt met kern- en Tuledoelen, - vakoverstijgende mogelijkheden heeft; - bewaken dat het aanbod culturele kwaliteit heeft [A2] voorjr 3. In de KEPA-programma s helder maken welke kerndoelen en leerdomeinen van toepassing zijn op het activiteitenprogramma, met als doel dat activiteiten voor cultuureducatie in de scholen een onderdeel van het geheel gaan vormen in plaats van op zichzelf staande activiteiten x x scholen maken voor zichzelf inzichtelijk wat de relatie is tussen het basisprogramma waarop is ingeschreven en de leerdomeinen en kerndoelen [T=30%]; scholen die kiezen voor het verdiepingsprogramma betrekken hierin bewust kerndoelen, Tuledoelen en vakoverstijgende mogelijkheden [T=50% van de scholen met verdiepingsprogramma] in kaart brengen van kerndoelen en leerdomeinen in huidige aanbod [T=100%]; nieuw aanbod ontwikkelen dat meerdere kerndoelen e/o leerdomeinen bedient, tenzij bij een bepaald onderdeel een bewuste keus wordt gemaakt voor l art pour l art; zichtbaar maken via de KEPA-website; bewaken dat er een evenwichtig aanbod komt met aandacht voor alle leerdomeinen; [A2] desgewenst training voor de culturele instellingen organiseren; 4. Monitoren en evalueren van de cultuureducatieactiviteiten x x invullen online kepa-evaluatieformulier na deelname aan onderdeel activiteitenprogramma [T=65%]; jaarlijkse inhoudelijke teamevaluatie cultuureducatie [T=35%] resultaten online evaluatieformulieren vertalen in activiteitenprogramma [T=,, ]; resultaten online evaluatieformulieren vertalen in activiteitenprogramma [T=,, ]; scholen ondersteunen door formuleren mogelijke kwaliteitsindicatoren t.b.v. teamevaluatie [T=realisatie ] online evaluatieformulier aanpassen als kerndoelen en leerlijnen in het activiteitenprogramma zijn geïntegreerd [T= ]

17 C. Doorgaande leerlijnen concrete punten basisprogramma verdiepingsprogramma scholen culturele instellingen gemeente KEPA wanneer 1. De ABC-lessen opnemen in een doorgaande leerlijn van het onderwijsprogramma van de school x de leerkrachten groep 4 pakken een actieve rol bij de ABC-lessen, leerkracht en vakdocent hebben op gezette tijden overleg [T= 50%]; de ABC-lessen worden verbonden met het onderwijsprogramma van groep 4 en van de hele school (leerlijn) [T=10%]; de leerkrachten zijn op de hoogte [T=90%] van het Jeugdfonds en verwijzen enthousiaste e/o talentvolle kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen door signaleren van talentvolle leerlingen is onderdeel van het overleg tussen leerkracht en vakdocent [T=100%]; kaliber ontwikkelt een leerlijn die aansluit op de ABC-lessen [T= pilot ] informatie over het Jeugdfonds opnemen op de website [T= realisatie 2013]; Zorgen voor leerlijnen m.b.t. de culturele omgeving (wijk/stad/regio) Bijv. Galerie Groenenveld voor Windmolenbroek en Ossenkoppelerhoek of kunstwerken in de Schelfhorst als De Stenen Cirkel x aansluiting zoeken bij de onderwijsvisie [T= 2 scholen] ontwikkelen van programma op basis van wensen van scholen afstemmen op beleid stadsdelen (externe) ondersteuning bij de ontwikkeling van lesmateriaal; anticiperen op pilots CmK [T= 2e tranche ]; 3. Ontwikkelen doorgaande leerlijnen voor alle cultuurdisciplines x x leerkrachten/icc ers geven de instellingen input bij het ontwikkelen van doorgaande leerlijnen [A3]; ontwikkelen doorgaande leerlijnen [T= 1e helft ] workshop/studiemiddag doorgaande leerlijnen voor onderwijs en in-stellingen [T= realisatie begin ] 4. KEPA onderzoekt methodegebruik (taal, rekenen, wereldoriëntatie, cultuureducatie) van scholen x x leerkrachten leggen een verbinding tussen cultuureducatie en het eigen onderwijsprogramma [T= 20%] de programmering beter aan laten sluiten bij de onderwijsinhoud; voor vakoverstijgende mogelijkheden verwijzen naar veel gebruikte methodes [T= hele verdiepingsprogramma hierop screenen] in kaart brengen welke methodes gebruikt worden in het onderwijs [T= ]; workshop/studiemiddag lesmethodes koppelen aan cultuureducatie [T= eind ]; 5. Kinderen informeren over buitenschoolse cultuureducatie x klassikaal aandacht besteden aan wijk- of stedelijke activiteiten [T= 50%] op de website de rubriek cultuur om de hoek uit-bouwen [T= ] 6. Volgen en meten van leeropbrengsten x x landelijke ontwikkeling afwachten landelijke ontwikkeling afwachten landelijke ontwikkeling volgen en inbrengen in KEPA landelijke ontwikkelingen afwachten en oppakken wanneer er tools zijn ontwikkeld voor het meten van leeropbrengsten [A2] 17

18 Deskundigheidsbevordering a] scholen: ICC ers b] scholen: teams/overige leerkrachten c] culturele instellingen: vakdocenten en educatief medewerkers KEPA KOMPAS ad a] scholen: ICC ers concrete punten basisprogramma verdiepingsprogramma scholen culturele instellingen gemeente KEPA wanneer 1. Scholen zorgen er structureel voor om op zijn minst één gecertificeerde ICC er in het team hebben. x in cultuurbeleid school opnemen dat er tenminste één gecertificeerde ICC er deel uitmaakt van het team [T= 65%]; afspraken vastleggen met ICC er m.b.t. uren/ normjaartaak, taken, verantwoordelijkheden, budget, actueel houden competenties (deelname ICC-netwerk, studiebijeenkomsten e.d.) [A4]; mogelijkheid tot volgen van een ICC opleiding opnemen in scholingsplan [T= 65%]; streven naar 2 icc ers per school zodat uitval altijd opgevangen wordt [T= 10%] bij schoolcontacten aandacht vestigen op wenselijkheid gecertificeerde ICC er [A3] opleiding interessant maken door een deel van de opleidingskosten te subsidiëren [T= 1x voor elke geïnteresseerde school, max. 4, daarna max. 10 p.j.] gebruik maken van landelijk ICC trainingsaanbod; inspiratiedocument maken t.b.v. directies scholen m.b.t. beleid en afspraken ICC ers [T= ]; 2013 t/m sch.jr In stand houden van een lokaal ICCnetwerk x x ICC ers zijn actief betrokken bij het lokale ICCnetwerk (inspiratie, uitwisseling ervaringen, meedenken over verbindingen cultuureducatie aan onderwijsaanbod) [T= 30%]; leveren van inhoudelijke bijdragen aan bijeenkomsten ICC-netwerk [T= 100%]; subsidiëren projectleider ICC-netwerk; subsidiëren gastsprekers [T= tenminste 3] ICC netwerkbijeenkomsten organiseren [T= tenminste 2 p.j.]; lokale ICC-netwerk toegankelijk houden voor niet-gecertificeerde cultuurcoördinatoren; ICC ers actief informeren over bredere ontwikkelingsmogelijkheden op het terrein van cultuureducatie [T= info op website ] 2013 t/m 3. Deskundigheidsbevordering op het gebied van scouten en beoordelen onderdelen activiteiten-programma x x bezoeken presentatiedagen door combi s van ICC ers en medewerkers kunstinstelling/kepa [T= 3x 2 ICC ers] presentatiedagen afstemmen via kepa i.v.m. vorming combi s [T= 100%] vergoeden reis- en verblijfkosten ICC ers [A1] presentatiedagen agenderen en input leerkrachten meenemen in selectie activiteitenprogramma [A2]; kijkwijzer beschikbaar stellen [T= 2013]; studiebijeenkomst of korte training [T=] voor Stimuleren bezoeken van relevante conferenties (Cultuur in de Spiegel, Cultuur in Zicht e.d.) x opnemen in het na- en bijscholingsplan [A4]; faciliteren ICC er door vervangen/vrij roosteren [D1] opnemen in na- en bijscholingsplan vakdocenten [T= 100%] kosten voor scholen deels vergoeden [A1]; aankondigingen via de website en het ICC-netwerk

19 ad b] scholen: teams/overige leerkrachten concrete punten basisprogramma verdiepingsprogramma scholen culturele instellingen gemeente KEPA wanneer 5. In kaart brengen scholingsbehoeften teams x x scholingsbehoefte meenemen in cultuureducatiebeleid (mogelijkheden o.a. doorgaande leerlijnen, koppelen methodes aan activiteitenprogramma, creëren rijke leeromgeving in relatie met activiteitenprogramma) [A4]; scholingsbehoeften team inbrengen in ICCnetwerk voor combineren vergelijkbare wensen [D1] uitgaan van het beleid van de scholen/aansluiten bij het schoolprofiel; teamtrainingen op maat; [A3, A5] indien relevant verbanden leggen met onderwijsbeleid in kaart brengen van de wensen [T=voorjaar ]; agenderen in ICC-netwerk [T= tenminste 1x p.j.], indien relevant bij teamoverstijgende wensen organiseren van workshops, studiebijeenkomsten e.d.; teamtrainingen op maat opnemen in het jaarlijkse programma bij aanbod voor leerkrachten [T=] 6. Concrete koppelingen maken tussen leerkracht en vakdocent: elkaar inspireren en van elkaar leren x de cultuureducatie-activiteiten zien als een structureel onderdeel van het onderwijs, de activiteiten staan niet op zichzelf [C1, C3, C4] actieve rol vakdocent bij aanreiken concrete suggesties voor verbinding van culturele activiteiten met onderwijsprogramma [C1, C3, C4] training aanbieden voor leerkrachten groep 4 om de ABC-lessen te verbinden met het onderwijsprogramma (ontwikkelen, aanbieden ) [T=50%] 19

20 c] culturele instellingen: vakdocenten en educatief medewerkers concrete punten basisprogramma verdiepingsprogramma scholen culturele instellingen gemeente KEPA wanneer 7. Onderdelen voor het activiteitenprogramma ontwikkelen waarin voorzien wordt in doorgaande leerlijnen gebaseerd op de Tuledoelen, vakoverstijgende mogelijkheden o.a. door verbindingen met onderwijsmethodes, creëren rijke leeromgeving. x trainingen voor vakdocenten en educatief medewerkers opnemen in na- en bijscholingsplan [T=] zorgen dat vakdocenten die binnenschoolse activiteiten verzorgen op de hoogte zijn van de uitgangspunten van het onderwijs [T=90%]; in de prestatieovereenkomsten opnemen dat de kunstinstellingen met hun binnenschoolse activiteiten aansluiten bij de uitgangspunten van het onderwijs [T= in overeenkomsten voor ] bij selectie activiteiten aandacht voor verbinding met onderwijs [B2] Concrete koppelingen maken tussen leerkracht en vakdocent bij de inzet van vakdocenten, zodat zij van elkaar leren en elkaar inspireren x leerkracht ondersteunt vakdocent bij leggen verbinding met het onderwijsprogramma [C1] de cultuureducatie-activiteiten zien als een structureel onderdeel van het onderwijs, de activiteiten staan niet op zichzelf [C1, C3, C4] 20

KWALITEITSCRITERIA FONDS CULTUUREDUCATIE ZWOLLE

KWALITEITSCRITERIA FONDS CULTUUREDUCATIE ZWOLLE KWALITEITSCRITERIA FONDS CULTUUREDUCATIE ZWOLLE Fonds Cultuureducatie Zwolle en kwaliteit cultuuronderwijs De gemeente Zwolle wil dat alle basisschoolleerlingen een stevige culturele basis krijgen. Hiervoor

Nadere informatie

Alvast hartelijk dank voor het invullen! De teams van Kunststation C, IVAK de Cultuurfabriek, Cultuur Educatie Stad en Museumhuis Groningen

Alvast hartelijk dank voor het invullen! De teams van Kunststation C, IVAK de Cultuurfabriek, Cultuur Educatie Stad en Museumhuis Groningen Wij verzoeken u vriendelijk de volgende vragen over cultuureducatie op uw school te beantwoorden. Uw antwoorden zijn voor ons van groot belang om de ondersteuning van cultuureducatie op de scholen de komende

Nadere informatie

Beweging die nu te zien is m.b.t. cultuureducatie binnen het primair onderwijs

Beweging die nu te zien is m.b.t. cultuureducatie binnen het primair onderwijs Bijlage 2 Aanvraag Cultuureducatie met Kwaliteit in het Primair Onderwijs 2013 2016 Opgesteld door Cultura in samenwerking met de en besproken met Fonds Cultuurparticipatie. Lokale Situatie en context

Nadere informatie

Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit

Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit Met deze vragenlijst proberen we antwoord te geven op vragen die er over de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) en het aanvragen daarvan

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Broekmolenweg 16 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl B e l e i d s p l a n 2 0 1 3-2 0 1 6 Z I C H T B A AR M AK E N W AT E R I S, S T I M U L E R E N W AT

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan

Kunstgebouw Beleidsplan Kunstgebouw Beleidsplan 2017-2020 Kunstgebouw Broekmolenweg 20 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl Beleidsplan 2017-2020 ZICHTBAAR MAKEN WAT ER IS, STIMULEREN WAT ER KAN ZIJN Inleiding Kunstgebouw is expert

Nadere informatie

Het beleidsplan cultuureducatie

Het beleidsplan cultuureducatie Het beleidsplan cultuureducatie Beleidsplannen voor cultuureducatie kunnen variëren van 1 A4 tot een compleet beleidsplan. Belangrijk hierbij is dat het cultuureducatiebeleid onderdeel is van het schoolplan.

Nadere informatie

Bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs

Bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs Bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs Cultuuruitingen spelen een belangrijke rol in de samenleving en in het leven van mensen. Cultuur vertegenwoordigt daarbij zowel een maatschappelijke, een artistieke

Nadere informatie

Cultuureducatie in het basisonderwijs

Cultuureducatie in het basisonderwijs Cultuureducatie in het basisonderwijs Gemeente Westland Nulmeting Inleiding Teneinde aan het einde van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) vast te kunnen stellen wat de bereikte resultaten

Nadere informatie

1. Het Lokaal convenant cultuur en onderwijs Leiden, juni 2015 vast te stellen waarin een visie op cultuuronderwijs,

1. Het Lokaal convenant cultuur en onderwijs Leiden, juni 2015 vast te stellen waarin een visie op cultuuronderwijs, B en W nummer 15.0439; besluit d.d. 19 5 2015 Onderwerp Lokaal convenant cultuur en onderwijs Leiden, 1 juni 2015 Besluiten: 1. Het Lokaal convenant cultuur en onderwijs Leiden, juni 2015 vast te stellen

Nadere informatie

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE Keizersgrach T 020-6 info@mocca-amsterdam.nl Factsheet Basispakket, Overgangsregeling Kunstkijkuren en de Cultuurbus Amsterdam Juli 2014 Inhoud Het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie 2 MoccaAcademie

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Implementatie Cultuureducatie met Kwaliteit (schooljaar 2013-2014)

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Implementatie Cultuureducatie met Kwaliteit (schooljaar 2013-2014) RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4426490 Aan : Gemeenteraad Datum : 5 juli 2013 Portefeuillehouder : Wethouder P. van den Berg/ C. van Eijk Programma : 9. Cultureel klimaat

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Samenvatting en conclusies Bron: De duizendpoot onder de loep / P. van der Zant, 2009 Cultuurnetwerk Nederland voert in opdracht van het ministerie van OCW een vierjarig project (2009-2012) uit met als

Nadere informatie

Eerste tussentijdse effectevaluatie

Eerste tussentijdse effectevaluatie Eerste tussentijdse effectevaluatie In Noord-Brabant namen in 2013 en 2014 85 basisscholen en 3 middelbare scholen uit 27 gemeenten deel aan De Cultuur Loper. De Cultuur Loper helpt scholen om vanuit hun

Nadere informatie

Cultuureducatie, geen vak apart

Cultuureducatie, geen vak apart Cultuureducatie, geen vak apart Uitvoeringsplan Theo Thijssen Inleiding Op Educatief Centrum Theo Thijssen wordt gewerkt aan een ononderbroken ontwikkeling van kinderen van 0-13 jaar. Het ondernemend leren

Nadere informatie

Subsidie CemK aanvragen: scenario s en format

Subsidie CemK aanvragen: scenario s en format Subsidie CemK aanvragen: scenario s en format In deze paragraaf wordt een format beschreven dat de Drentse basisscholen kunnen hanteren bij het aanvragen van subsidie Cultuureducatie met kwaliteit 2013-2016

Nadere informatie

Kleine Gartmanplantsoen 21 1017 RP Amsterdam T 020 620 9567 info@mocca-amsterdam.nl www.mocca-amsterdam.nl. Stappenplan cultuureducatiebeleid

Kleine Gartmanplantsoen 21 1017 RP Amsterdam T 020 620 9567 info@mocca-amsterdam.nl www.mocca-amsterdam.nl. Stappenplan cultuureducatiebeleid Kleine Gartmanplantsoen 21 1017 RP Amsterdam T 020 620 9567 info@mocca-amsterdam.nl www.mocca-amsterdam.nl Stappenplan cultuureducatiebeleid Inleiding Dit stappenplan is een handreiking om te komen tot

Nadere informatie

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP)

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Met het Budget Educatie en Participatie Projecten willen de provincie Groningen en het Rijk een aantal doelstellingen bereiken. We hanteren daarbij een

Nadere informatie

TAKEN EN COMPETENTIES CULTUURCOÖRDINATOR

TAKEN EN COMPETENTIES CULTUURCOÖRDINATOR TAKEN EN COMPETENTIES CULTUURCOÖRDINATOR Cultuurbeleid en cultuurbeleidsplan Uren Wie doet wat Hier ben ik goed in - een overzicht hebben van het cultuurbeleid van de overheden: ministerie, gemeente etc.

Nadere informatie

Regeling Professionalisering Cultuuronderwijs PO De Impuls muziekonderwijs Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK)

Regeling Professionalisering Cultuuronderwijs PO De Impuls muziekonderwijs Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) Arnhem, 20 januari 2016 Kenmerk, PAS/b Betreft: aanmelding deelname aan regelingen cultuureducatie Svp reageren vóór 5 februari 2016 via info@stichtingpas.nl. Beste schooldirecteuren PO en icc ers, Op

Nadere informatie

Notitie. Herijking Muziekonderwijs. Datum Afdeling. Publiekszaken en Sociaal Domein. Printdatum: :09:00

Notitie. Herijking Muziekonderwijs. Datum Afdeling. Publiekszaken en Sociaal Domein. Printdatum: :09:00 Notitie Herijking Muziekonderwijs Datum 27-10-2016 Afdeling Publiekszaken en Sociaal Domein Printdatum: 17-11-2016 10:09:00 Samenvatting toekomstig muziekonderwijs Gemeente Bellingwedde Gemeente kiest

Nadere informatie

Cultuureducatie in het PO en SO

Cultuureducatie in het PO en SO Cultuureducatie in het PO en SO 04-10-2015/JD Inhoud Introductie 1. PR8cultuurprogramma 2. Expertisecentrum Kunst en Scholen 3. Cultuureducatie met Kwaliteit 4. Aanvullende educatieve projecten Introductie

Nadere informatie

Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch

Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch Beschrijving van het arrangement voor talentontwikkeling Bureau Babel is een intermediair tussen

Nadere informatie

Cultuuronderwijs in school

Cultuuronderwijs in school Cultuuronderwijs in school Handreiking voor het schrijven van een beleidsplan cultuuronderwijs Het Motto Een motto of beweegreden is een korte tekst die de bedoeling van iets weergeeft. In dit geval een

Nadere informatie

Oktober 2016 Bureau ART Peter van der Zant

Oktober 2016 Bureau ART Peter van der Zant Oktober 2016 Bureau ART Peter van der Zant Cultuuronderwijs in stadsdeel Centrum Eindrapportage in opdracht van Cultuurschakel Den Haag, over de ontwikkeling van cultuuronderwijs bij de scholen voor primair

Nadere informatie

KEK DE FRIESE MEREN: VINDBAARHEID EN VERBONDENHEID

KEK DE FRIESE MEREN: VINDBAARHEID EN VERBONDENHEID KEK DE FRIESE MEREN: VINDBAARHEID EN VERBONDENHEID Aanleiding: Scholen in de regio hebben geen behoefte aan een verruiming van het aanbod, maar aan het inzichtelijk maken van het aanbod en de keuzemogelijkheden,

Nadere informatie

Brabantse aanpak Cultuureducatie met Kwaliteit

Brabantse aanpak Cultuureducatie met Kwaliteit Brabantse aanpak Cultuureducatie met Kwaliteit Hoe breng je meer lijn en structuur in je cultuureducatie en hoe werk je gericht aan de persoonlijke (creativiteits)- ontwikkeling van leerlingen? Basisscholen

Nadere informatie

Basispakket Kunst- en Cultuureducatie

Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Convenant Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Het Basispakket Cultuureducatie: Biedt een kader voor het invullen van de landelijke kerndoelen voor cultuur educatie

Nadere informatie

Teamtrainingen & ouderavond

Teamtrainingen & ouderavond Teamtrainingen & ouderavond Een teamtraining is een bijeenkomst van 1,5 tot 2 uur voor een heel schoolteam. Op actieve en enthousiasmerende wijze verdiep je je samen in een onderwerp. Er zijn verschillende

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Willibrordus: cultuur in ons hart

Willibrordus: cultuur in ons hart 1. Willibrordus: cultuur in ons hart De huidige maatschappij vraagt om creatieve burgers die nieuwe ideeën kunnen bedenken en uitwerken. Daarom mag je op de Willibrordus door spelen wijs(er) worden! Kom

Nadere informatie

Inventarisatieformulier basisonderwijs in West- Friesland

Inventarisatieformulier basisonderwijs in West- Friesland Inventarisatieformulier basisonderwijs in West- Friesland Inventarisatie van de stand van cultuurbeleid in het basisonderwijs van West-Friesland voor het project Cultuleren 2017-2020. Stap 1 van 12 8%

Nadere informatie

Cultuur op school; een hele kunst

Cultuur op school; een hele kunst G:\Beleid & Regelingen\Beleid\Cultuur op school een hele kunst.doccultuur op school; een hele kunst - 1 - ONDERWIJSPR PR1MAIR Openbaar Primair Onderwijs Krimpenerwaard, Montfoort & Oudewater Cultuur op

Nadere informatie

De toekomst begint vandaag!

De toekomst begint vandaag! verder bouwen aan de kindcentra 0-13 s-hertogenbosch De toekomst begint vandaag! Als professionals, schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en gemeente werken we samen aan de kindcentra 0-13 s-hertogenbosch;

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

Willibrordus: cultuur in ons hart

Willibrordus: cultuur in ons hart Willibrordus: cultuur in ons hart De huidige maatschappij vraagt om creatieve burgers die nieuwe ideeën kunnen bedenken en uitwerken. Daarom mag je op de Willibrordus door spelen wijs(er) worden! Kom je

Nadere informatie

Convenant Cultuur en Primair Onderwijs Haarlem

Convenant Cultuur en Primair Onderwijs Haarlem Bijlage A bij nota Convenant Cultuur en primair onderwijs Haarlem, december 2014 Convenant Cultuur en Primair Onderwijs Haarlem 2014 2022 1. Inleiding Waarom dit convenant: Sinds een aantal jaren maken

Nadere informatie

CULTUUREDUCATIE BOVEN

CULTUUREDUCATIE BOVEN CULTUUREDUCATIE BOVEN KCE ZEEUWS- VLAANDEREN WIE KCE ZEEUWS-VLAANDEREN HET PROGRAMMA Van 13.30 tot 14.15 uur Presentatie Van 14.15 tot 14.30 uur Van 14.30 tot 15.00 uur Koffie en thee in de foyer Dansduet

Nadere informatie

Handreiking. Basis voor. Cultuureducatie

Handreiking. Basis voor. Cultuureducatie Handreiking Basis voor Cultuureducatie Handreiking Basis voor Cultuureducatie Over het LKCA Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) is het landelijk kennisplatform voor professionals,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden cultuurcoördinator

Algemene voorwaarden cultuurcoördinator 1 Algemene voorwaarden cultuurcoördinator Opleidingsniveau & denkniveau HBO denk- & werkniveau Opleiding; (Master) opleiding Richtlijn uren coördinatie; 40 uur Randvoorwaarden; Open en transparante communicatie

Nadere informatie

Presentatie Regionale bijeenkomst Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) in Parkstad

Presentatie Regionale bijeenkomst Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) in Parkstad Presentatie Regionale bijeenkomst Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) in Parkstad 2017-2020 16 juni 2016 Femke Smeets Hoofd educatie SCHUNCK* Wat is SCHUNCK*? We schakelen over naar de film > SCHUNCK*

Nadere informatie

Welkom bij De provinciale staat van cultuurbeleid! Tilburg, 4 maart 2015

Welkom bij De provinciale staat van cultuurbeleid! Tilburg, 4 maart 2015 Welkom bij De provinciale staat van cultuurbeleid! Tilburg, 4 maart 2015 Loek Sijbers Dagvoorzitter twitter mee via #PS15 Ocker van Munster Directeur LKCA Brigite van Haaften-Harkema Gedeputeerde provincie

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 29 november 2016

NIEUWSBRIEF 29 november 2016 BELANGRIJKE DATA 8 december 2016 Conferentie CmK in Den Bosch, www.cultuurparticpatie.nl iedereen 14 december 2016 intervisie educatief medewerkers 11 januari 2017 intervisie educatief medewerkers 11 januari

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen, Cultuureducatie Projectplan Buitenschoolse activiteiten 2010-2013

Gemeente Dalfsen, Cultuureducatie Projectplan Buitenschoolse activiteiten 2010-2013 Gemeente Dalfsen, Cultuureducatie Projectplan Buitenschoolse activiteiten 2010-2013 Inleiding De gemeente Dalfsen wil voor haar jonge inwoners een cultureel en kunstzinnig klimaat scheppen waarin zoveel

Nadere informatie

Cultuureducatiebeleid. in Purmerend

Cultuureducatiebeleid. in Purmerend Cultuureducatiebeleid in Purmerend Kenmerken Over de gemeente Aantal inwoners 30.000-90.000 inwoners (middelgrote gemeente) Soort gemeente stadsgemeente Regiofunctie centrumgemeente van de regio Contactgegevens

Nadere informatie

Basispakket Kunst- en Cultuureducatie. Naam spreker: Dick Bentvelzen Functie spreker: beleidsadviseur Jeugd en Onderwijs Amsterdam, 20 maart 2013

Basispakket Kunst- en Cultuureducatie. Naam spreker: Dick Bentvelzen Functie spreker: beleidsadviseur Jeugd en Onderwijs Amsterdam, 20 maart 2013 Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Naam spreker: Dick Bentvelzen Functie spreker: beleidsadviseur Jeugd en Onderwijs Amsterdam, 20 maart 2013 Voor alle kinderen in Amsterdam Een gemeenschappelijke visie

Nadere informatie

Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016

Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016 Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016 Agenda 1. Welkom 2. Ontwikkelingen 3. Strategienota 4. Digitale vaardigheden 5. Taalvaardigheden (inleiding door Chérif Ait Abderrahman (Stichting Lezen en

Nadere informatie

Cultuureducatie met Kwaliteit Drenthe. Resultaten na het eerste jaar

Cultuureducatie met Kwaliteit Drenthe. Resultaten na het eerste jaar Cultuureducatie met Kwaliteit Drenthe Resultaten na het eerste jaar Monitoring en evaluatie: In hoeverre zijn de doelen van CemK Drenthe behaald? Doelen: De Drentse scenario s Realiseer de doelstellingen

Nadere informatie

Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier

Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier Dario Fo, ondernemers in de kunst Poeldijk, 13 december 2012 Inleiding Op de vraag van de gezamenlijke basisscholen uit De Lier voor een

Nadere informatie

Samenvatting Onderzoeksrapport 2014

Samenvatting Onderzoeksrapport 2014 Samenvatting Onderzoeksrapport 2014 Monitoring en evaluatie Cultuureducatie met Kwaliteit Drenthe door Zoë Zernitz, Rijksuniversiteit Groningen In 2012 heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Nadere informatie

Cursus cultuureducatie voor ambtenaren

Cursus cultuureducatie voor ambtenaren Cursus cultuureducatie voor ambtenaren Algemeen De cursus bestaat uit drie maal twee dagdelen en een terugkomdag van één of twee dagdelen. Tussen de cursusdagen zitten gemiddeld vier weken. In deze periode

Nadere informatie

Het verschil maken Rapportage over de ontwikkeling van het cultuuronderwijs in de scholen voor primair onderwijs in Den Haag in de periode

Het verschil maken Rapportage over de ontwikkeling van het cultuuronderwijs in de scholen voor primair onderwijs in Den Haag in de periode Het verschil maken Rapportage over de ontwikkeling van het cultuuronderwijs in de scholen voor primair onderwijs in Den Haag in de periode 2013-2016 COLOFON Titel: Ondertitel: Opdrachtgever: Het verschil

Nadere informatie

Kadernota ter voorbereiding op de nieuwe Cultuurnota

Kadernota ter voorbereiding op de nieuwe Cultuurnota Kadernota ter voorbereiding op de nieuwe Cultuurnota Inleiding Kunst en cultuur leveren een bijdrage aan de kwaliteit van ons bestaan, aan de kwaliteit van het leven van individuen en daarmee ook aan de

Nadere informatie

WORKSHOP LEERLIJNEN. Dag van de Cultuureducatie: workshop leerlijnen

WORKSHOP LEERLIJNEN. Dag van de Cultuureducatie: workshop leerlijnen WORKSHOP LEERLIJNEN Welkom en inleiding Wat is een leerlijn? Voorbeelden en achtergronden van leerlijnen cultuuronderwijs Leerlijnen in Flevoland: KIDD en De Culturele Haven Hoe bouw je een leerlijn? WORKSHOP

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. Aan het college van Burgemeester en Wethouders. Betreft: uitnodiging deelname Cultuureducatie met kwaliteit

Gedeputeerde Staten. Aan het college van Burgemeester en Wethouders. Betreft: uitnodiging deelname Cultuureducatie met kwaliteit POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Aan het college van Burgemeester en Wethouders Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon E.E.M. Koning-Vereecken BEL/CC Doorkiesnummer (023) 514 3612 koninge@noord-holland.nl 1

Nadere informatie

Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht Fonds voor Cultuurparticipatie. Cultuurliefhebber met brede kennis van politiek Den Haag

Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht Fonds voor Cultuurparticipatie. Cultuurliefhebber met brede kennis van politiek Den Haag Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht Fonds voor Cultuurparticipatie Cultuurliefhebber met brede kennis van politiek Den Haag 1. Algemeen Het is belangrijk dat mensen kunnen meedoen aan cultuur. Niet

Nadere informatie

PRESENTEERT. onderwijsteam MIKspecials. onderwijsteam MIKxer. onderwijsteam deskundigheidsbevordering

PRESENTEERT. onderwijsteam MIKspecials. onderwijsteam MIKxer. onderwijsteam deskundigheidsbevordering PRESENTEERT onderwijsteam MIKspecials onderwijsteam MIKxer onderwijsteam deskundigheidsbevordering Deskundigheidsbevordering De nieuwe beleidsperiode voor cultuureducatie is op 1 januari 2013 van start

Nadere informatie

De speerpunten van de SPCO-scholen

De speerpunten van de SPCO-scholen Meerjaren Plan 2012-2015 De speerpunten van de SPCO-scholen Inleiding Strategische speerpunten Hart voor kinderen Met veel genoegen presenteren wij de samenvatting van ons strategisch meerjarenplan Hart

Nadere informatie

Basis voor cultuureducatie als basis voor vernieuwing

Basis voor cultuureducatie als basis voor vernieuwing Basis voor cultuureducatie als basis voor vernieuwing Ronald Kox, hoofd Cultuureducatie Nieuwegein, 17 maart 2017 ronaldkox@lkca.nl Waarom kunst en cultuur? Artistiek-creatief proces Iteratief proces Universeel

Nadere informatie

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011 CKE koers 214 van care naar share Eindhoven, september 211 Doelstellingen CKE heeft in mei deze verkenning gestart naar aanleiding van de druk op het subsidie en de wens adequaat in te kunnen spelen op

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep 2016-2020 De Kunst van Samen. Geachte raad, Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. Hierbij biedt ons college u het Kunst-

Nadere informatie

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl Samen werken aan stevige ambities www.schoolaanzet.nl School aan Zet biedt ons kennis en inspiratie > bestuurder primair onderwijs Maak kennis met School aan Zet School aan Zet is de verbinding tussen

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN Op weg naar 2020 Dit is het verhaal van de NUOVO scholengroep. Verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs aan ruim 5.000 leerlingen in de stad Utrecht. Tien openbare scholen bieden samen een breed aanbod:

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Projectplan. Cultuur als middel om onderwijs en omgeving te verbinden Mw. N. Remerie, P. Holland, M. Jakubowski en dhr. C. van Herkhuizen(penvoerder)

Projectplan. Cultuur als middel om onderwijs en omgeving te verbinden Mw. N. Remerie, P. Holland, M. Jakubowski en dhr. C. van Herkhuizen(penvoerder) Projectplan Titel van het project: Naam van de lokale projectleiders: Betrokken partijen binnen het project: Cultuur als middel om onderwijs en omgeving te verbinden Mw. N. Remerie, P. Holland, M. Jakubowski

Nadere informatie

Even voorstellen. Wie zijn wij, wie ben jij?

Even voorstellen. Wie zijn wij, wie ben jij? Even voorstellen Wie zijn wij, wie ben jij? Ontdek de mogelijkheden van een doorlopende leerlijn mediaeducatie In deze deelsessie worden deelnemers meegenomen via de mediawijsheidcirkel naar een concrete

Nadere informatie

De Muziekimpuls Regeling Professionalisering Cultuuronderwijs. 26 januari 2016

De Muziekimpuls Regeling Professionalisering Cultuuronderwijs. 26 januari 2016 De Muziekimpuls Regeling Professionalisering Cultuuronderwijs 26 januari 2016 Het cultuuronderwijs is in Breda vormgegeven binnen een aantal heldere kaders, waarmee een brede ontwikkeling van het kind

Nadere informatie

EXPERTISECENTRUM CULTUURONDERWIJS. Ada Nieuwendijk RAPPORTAGE CULTUUREDUCATIE AMSTERDAM ZUIDOOST

EXPERTISECENTRUM CULTUURONDERWIJS. Ada Nieuwendijk RAPPORTAGE CULTUUREDUCATIE AMSTERDAM ZUIDOOST Ada Nieuwendijk RAPPORTAGE CULTUUREDUCATIE AMSTERDAM ZUIDOOST November 2016 Inleiding Stadsdeel Zuidoost is uniek. Het hoort bij Amsterdam, maar het is ook een stad apart, waar de inwoners zich zeer betrokken

Nadere informatie

beleidsplan cultuureducatie o.b.s. De Zoeker Kerndoelen cultuureducatie voor het basisonderwijs

beleidsplan cultuureducatie o.b.s. De Zoeker Kerndoelen cultuureducatie voor het basisonderwijs beleidsplan cultuureducatie o.b.s. De Zoeker 2013-2014 Kerndoelen cultuureducatie voor het basisonderwijs *54. De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging gebruiken om er gevoelens en ervaringen

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017 Beleidsspeerpunt Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen en wie Cultuureducatie Meer kinderen maken kennis met amateurkunst/ kunsteducatie en worden lid van een amateurkunstvereniging Verbetering

Nadere informatie

Onderwijs met een hart. Strategische agenda

Onderwijs met een hart. Strategische agenda Onderwijs met een hart Strategische agenda 2014-2018 1 Strategische agenda 2014-2018 Inhoud Onze missie 4 Onze kernwaarden 5 Onze identiteit 5 Maatschappelijke ontwikkelingen 6 Professionalisering 6 Passend

Nadere informatie

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis IDENTITEITS- BEWIJS ' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis 2 Onderwijs draait om mensen Als wij in onze onderwijsinstelling iets willen bereiken, dan

Nadere informatie

Visie muziekonderwijs en beeldende vorming Terneuzen

Visie muziekonderwijs en beeldende vorming Terneuzen Visie muziekonderwijs en beeldende vorming Terneuzen INHOUDSOPGAVE 1.0 INLEIDING... 3 2.0 UITGANGSPUNTEN ONDERZOEK EN DEFINITIE MUZIKALE EN BEELDENDE VORMING... 3 2.1 UITGANGSPUNTEN... 3 2.2 DEFINITIE

Nadere informatie

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw SKO Flevoland en Veluwe Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018 Strategisch beleidsplan SKO Flevoland en Veluwe 1 KINDEREN LATEN LEREN Onze droomschool

Nadere informatie

Het kader voor de evaluatie van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit

Het kader voor de evaluatie van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit Het kader voor de evaluatie van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 1. Aanleiding voor het evaluatiekader Zoals overeengekomen in de bestuurlijke afspraak die ten grondslag ligt aan de regeling Cultuureducatie

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

- het formuleren van een onderdeel voor een beleidsplan cultuureducatie op maat van de school.

- het formuleren van een onderdeel voor een beleidsplan cultuureducatie op maat van de school. Opbouw Basistraining Cultuureducatie boven C-niveau/Zeeland Versie ICC 1 Bedoeling Doel van de basistraining is, om binnen de keuzes die Zeeland heeft gemaakt voor de invulling van Cultuureducatie met

Nadere informatie

Scholen en culturele instellingen vinden elkaar. Goed cultuuronderwijs. partnerschap. Foto s kinderen en Paul Loermans: Hans Roggen

Scholen en culturele instellingen vinden elkaar. Goed cultuuronderwijs. partnerschap. Foto s kinderen en Paul Loermans: Hans Roggen Scholen en culturele instellingen vinden elkaar Goed cultuuronderwijs dankzij partnerschap 12 Foto s kinderen en Paul Loermans: Hans Roggen Muziek, dans en drama zijn goed voor de ontwikkeling van het

Nadere informatie

Cultuurbeleidsplan 2015-2019

Cultuurbeleidsplan 2015-2019 CBS Maranatha Hoogklei 7, 9671 GC Winschoten Cultuurbeleidsplan 2015-2019 1. Inleiding Dit is het cultuureducatieplan van de CBS Maranatha in Winschoten. Een plan dat is opgesteld om een bijdrage te leveren

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

Waar woorden tekort schieten spreekt de muziek

Waar woorden tekort schieten spreekt de muziek Muziekbeleid Gemeente Ameland 2014 Waar woorden tekort schieten spreekt de muziek Hans Christian Anderson Vastgesteld door burgemeester en wethouders op 8 juli 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 3 2 Amelander

Nadere informatie

Cultuureducatiebeleid. in Haarlem

Cultuureducatiebeleid. in Haarlem Cultuureducatiebeleid in Haarlem Kenmerken Over de gemeente Aantal inwoners meer dan 90.000 inwoners (grote gemeente) Soort gemeente stadsgemeente Regiofunctie centrumgemeente van de regio Contactgegevens

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Notitie Onderwijs en LEA 2011

Notitie Onderwijs en LEA 2011 BESPREEKNOTITIE TEN BEHOEVE VAN DE VOORBEREIDENDE RAADSVERGADERING Datum : 24 augustus 2011 Datum vergadering : 6 september 2011 Onderwerp : Notitie Onderwijs en LEA 2011 Geachte raad, Binnen de eerder

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, provincie Overijssel, provincie Gelderland, gemeente Zwolle, gemeente Enschede, gemeente Hengelo, gemeente Apeldoorn, gemeente Arnhem, gemeente Nijmegen De Staatssecretaris

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE INHOUD Missie & visie 4 Het onderwijs voorbij 5 Kwaliteit vanuit identiteit 7 Werken vanuit passie 8 Elke leerling telt 10 Ondernemend en

Nadere informatie

voorstel interne verzelfstandiging Plantage op basis van contractmanagement Convenant Plantage 2013 t/m 2016

voorstel interne verzelfstandiging Plantage op basis van contractmanagement Convenant Plantage 2013 t/m 2016 voorstel interne verzelfstandiging Plantage op basis van contractmanagement Convenant Plantage 2013 t/m 2016 1 Voorgeschiedenis interne verzelfstandiging Plantage Cultuurnota 2007-2010; Coalitieakkoord;

Nadere informatie

ONDERWIJS. Vlaardingse Schatten. Cultuurlijn 2015/2016

ONDERWIJS. Vlaardingse Schatten. Cultuurlijn 2015/2016 O ONDERWIJS Vlaardingse Schatten Cultuurlijn 2015/2016 Vlaardingse Schatten Cultuurlijn 2015/2016 Beste mensen, Ik ben verheugd u de Cultuurlijn 2015-2016 aan te mogen bieden. Cultuureducatie is één van

Nadere informatie

Inspirerend onderwijs

Inspirerend onderwijs Inspirerend onderwijs Voor u ligt de verkorte versie van het strategisch beleidsplan 2006 2010 van de Una Scholengroep. Het spoorboekje voor de komende jaren. Er staat in wie we zijn en wat we willen.

Nadere informatie

CREATIEF DENKEN in ONDERWIJS Worskhops, training, begeleiding en materialen.

CREATIEF DENKEN in ONDERWIJS Worskhops, training, begeleiding en materialen. in NDERWIJS Creativiteit en Creatief Denken Creativiteit is een unieke eigenschap van de mens. Kijk om je heen, alles wat verzonnen en gemaakt is, vindt zijn oorsprong in het menselijk brein. Dat geldt

Nadere informatie

Onderwijs2032. Uw feedback op het advies!

Onderwijs2032. Uw feedback op het advies! Onderwijs2032 Uw feedback op het advies! Doel van deze bijeenkomst Ophalen van feedback vanuit schoolbestuurders en schoolleiders op het hoofdlijn advies van het platform Onderwijs2032 tbv de reactie van

Nadere informatie

Beleidsregels subsidiëring cultuuronderwijs Midden-Drenthe

Beleidsregels subsidiëring cultuuronderwijs Midden-Drenthe Gemeenteblad nr. 583304 Officiële uitgave van de gemeente Midden-Drenthe d.d. 27 januari 2016 Beleidsregels subsidiëring cultuuronderwijs Midden-Drenthe Collegebesluit van 19 januari 2016 Burgemeester

Nadere informatie

Bezuinigingen muziekonderwijs

Bezuinigingen muziekonderwijs Muziek en cultuur bezuinigingen & nieuw beleid 7 november 2012 Bezuinigingen muziekonderwijs Begrotingsbehandeling november 2011: Afschaffen subsidie muziekschool Muziekles t/m 18 jaar tegen gereduceerd

Nadere informatie

De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor!

De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor! De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor! Verbindingen leggen en onderhouden. Dat is de belangrijkste taak van de combinatiefunctionaris.

Nadere informatie

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit.

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. SOPOH Jaarplan 2014-2018 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Personeel Onderwijs Organisatie Huisvesting Pr-Marketing Financiën 1 Voorwoord Stichting Openbaar Primair

Nadere informatie

Schooljaarplan Sint Gerardusschool

Schooljaarplan Sint Gerardusschool Directie Mevr. M.C. Sijmons Adres Splitting 145 Plaats Emmen Telefoon 0591-622465 E-mail stgerardus@primenius.nl Website www.sintgerardus.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Borgingstrajecten 4 3 Verbetertrajecten

Nadere informatie