2 Studies over Israël: Identiteit en toekomst, no.1. 1 Studies over Israël: Identiteit en toekomst, no.1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2 Studies over Israël: Identiteit en toekomst, no.1. 1 Studies over Israël: Identiteit en toekomst, no.1"

Transcriptie

1 1 Studes over Israël: Identtet en toekomst, no.1 Inledng Herbj een aantal studes over Israël, haar denttet, verleden, heden en grote toekomst. Deze eerste stude zal voornameljk gaan over de Konng van Israël, het mystere rond de Messas van Israël, Zjn eerste komst en Zjn spoedg te verwachten terugkeer. Elohm borduurt met Zjn naald en draad het kleed der geschedens al maar verder en verder. Wj zen n de geschedens het ontstaan van Israël als volk, als vrouw van Jahweh. Wj zen n het verleden hoe het konnkrjk s ontstaan: hoe Israël na Salomo gedeeld werd n twee huzen/twee vrouwen; hoe de schedbref aan het Hus Israëls werd gegeven en hoe bede huzen n de verstroong zjn gegaan. Ut Babel keerde slechts een klene groep van het Hus Juda terug, met veel gemengd volk, de onder de naam joden de geschedens zjn ngegaan en net representatef kunnen staan voor het mmense grote volk Israël der twaalf stammen; hoe de Tempel werd herbouwd en hoe de Messas werd geboren n een beestenstal en de joden Hem verwerpen na Zjn predkng ; hoe Zjn opstandng een ngrjpende veranderng teweegbracht en de Gemeente werd gevormd en zch utbredde ; hoe n 70 na Chrstus de joden werden verstrood en de Tempel werd verwoest; hoe de eerste chrstengemeente al spoedg vervel en zch profleerde als chrsteljke kerk, als of zj het geesteljke Israël was; hoe de eerste kerk al spoedg een weelderge geesteljke stand n het leven rep, naar de geljkens van de hedense relges en oude tempeldenst, met allerle menseljke nzettngen, geloofsdwang, Inquste en pauseljke heerschappj; hoe de Reformate s ontstaan met de Contra-reformate en het lcht van het Evangele van rechtvaardgng van de goddeloze door het geloof alleen op de kandelaar werd gezet; hoe verder de Reformate nog n veel dngen de roomse tradte bleef volgen en allerle splntergroepen deeltjes van de waarhed kregen n te zen en als sektarërs werden bestempeld; hoe de brandstapels rookten en het bloed der materlaren het zaad der kerk was. Maar tevens hoe 100 jaar na de Reformate het zuvere lcht van het Evangele weer verdusterd was door de nvoerng van Platonsche leerstellngen en hedense flosofeën. De protestantse 2 Studes over Israël: Identtet en toekomst, no.1 kerken waren n veel opzchten even rooms, ja dkwjls roomser dan de paus; hoe Rome en de Reformate geen zcht hadden op Israël en het grote helshandelen van Elohm met Zjn volk n de loop der geschedens; hoe er n de 19e en 20e eeuw ontwakng kwam en de profete werd onderzocht en de ware denttet van Israël werd nagespeurd en gevonden; hoe verschllende personen en groepen de dwalngen van Rome en de protestantse kerken aan het lcht stelden, maar de verblndhed aangaande Israël nog zeer groot bljft en men veelal de nazaten van Ezau bljft aanzen als zou het Jakob betreffen; hoe de waarhed systematsch eeuw n eeuw ut s tegengesproken, weggedrukt, verdoezeld, verdusterd en vermnkt. Ja, dat alles toont ons het toneel van de geschedens. Maar ondanks alle tegenstand borduurde Elohm verder aan Zjn kleed. Het s waar, veel zaken ljken voor ons nog op een wr-war en chaotsch geheel, daar wj zo dkwjls nog tegen de achterzjde van het borduursel aanstaren. Toch weten en geloven wj dat er structuur n het borduursel zt en zen wj dat het borduursel voor onze waarnemng steeds gestructureerder wordt. Wj denen allereerst verlchte ogen des verstands te hebben, door Zjn Geest De n alle waarhed ledt. Dan mogen wj zen op de voorzjde van het borduursel, hoe Zjn wegen hoger zjn dan onze wegen en hoe Zjn pad dkwjls door de zee loopt en wj Zjn voetstappen net zen. De sluer wordt opgelcht en de nevel klaart op. Wanneer wj o.a. de profete van Ezechël 37 met aandacht lezen, gaan wj verstaan hoe schtterend en ndrukwekkend Elohm de geschedens van Zjn volk heeft laten optekenen. Op het eerste gezcht ljkt Ezechël ons een wat macaber beeld te geven. In werkeljkhed s het echter een uterst fjnznng, gedetalleerd beeld, een subleme afschlderng van Elohm en Zjn herstelplan met Zjn volk Israël. Net alleen Ezechël, maar alle profeten spreken over dat ene hoge en heerljke herstel van Elohms volk n de toekomst, van Zjn oogappel, van Zjn verloren schapen, met de regerng van een vorst ut Davd, van een vrederjk op aarde, van volkomen velghed en rust. Ezechël zegt dat hj door de Geest werd weggevoerd n een grote valle, de vol was met zeer dorre beenderen.

2 3 Studes over Israël: Identtet en toekomst, no.1 Nu, daar sta je dan als profeet temdden van tenduzenden dorre beenderen. Wat een grezelge gewaarwordng! Ezechël werd rondom de gehele valle geled zodat hj de beenderen van alle kanten kon bezen. Zjn concluse was dat er zeer, zeer vele waren. Daarna werd hem de bjna onmogeljke vraag gesteld of de beenderen oot nog zouden gaan leven (37:3). Door deze vraag kwam de profeet n verlegenhed. Normaal gesproken s het onmogeljk dat dorre beenderen oot nog zullen herleven. De mens s ut stof genomen en keert weder tot verbrjzelng. De profeet gaf dan ook ten antwoord: Jahweh, Gj weet het! Daarop ze Jahweh: Profeteer over deze beenderen en zeg hen dat zj Jahwehs woord moeten horen, nl. dat Hj Zjn Geest n hen zal geven en zj levend zullen worden. Welnu, dat s verbazngwekkend! Dat dudt op een butengewoon wonder van Elohm. En, het ongeloofljke geschedde. Ezechël hoorde een gelud en zag de beenderen n bewegng komen en tot elkaar naderen, elk been tot zjn been. Er werden zenuwen op gelegd, er kwam vlees op en er werd een hud overheen getrokken. Alleen was er nog geen levensgeest n deze samengestelde lchamen. Opneuw moest Ezechël profeteren en nu de Geest gebeden aan te komen van de ver wnden des hemels en n de dode lchamen te gaan blazen, opdat zj levend zouden worden. Inderdaad, alzo geschedde het. Het onmogeljke vond plaats. De Geest kwam en de dode lchamen werden levend! En dan nog wel... een gans zeer groot leger! Na deze vertonng en het gezcht werd Ezechël verteld wat de bedoelng van Elohm ermee was. Het betrof her het Hus Israëls! Alle verwachtng van de zjde van Israël was geheel verloren. Israël waande zchzelf dood, (37:11). Nee, zegt Elohm, Israël zal leven. Israël zal ut de graven verrjzen (37:13). Israël zal leven en n het haar toegewezen land worden geplaatst. Nadat het gezcht voorbj was, moest de profeet een hout nemen en daarop schrjven: voor Juda en de knderen Israëls en zjn metgezellen. En nog een ander hout voor Jozef, voor Efraïm en het ganse Hus Israëls en zjn metgezellen. De profeet moest deze twee houten tot elkaar doen naderen, zodat ze tot één hout werden. De betekens ervan laat net naar zch raden. Het verstroode 4 Studes over Israël: Identtet en toekomst, no.1 Israël zal worden verzameld ut alle volkeren, en zj zullen n hun land worden gebracht. Het zal een eng volk worden, vers 22, en zj zullen tezamen één Konng hebben. Zj zullen zchzelf net meer verontrengen met hun zonden. Davd, Mjn Knecht, zal over hen konng en herder zjn, en zj zullen n Elohms nzettngen wandelen. Zj zullen als een verengd volk wonen n het land dat Ik aan Mjn knecht Jakob heb gegeven, zegt Elohm. Tot n eeuwghed zal Davd hun Vorst zjn. Ik zal een eeuwg verbond met hen maken en Ik zal Mjn helgdom n het mdden van hen zetten. De hedenen zullen weten dat Ik Jahweh ben, De Israël helge (apart zet) ze vers 28. Aan de hand van voorgaande gegevens zullen wj nagaan hoe het geprofeteerde zch n de geschedens heeft ontvouwd en voorgedaaan. De wereldgeschedens ljkt voor ons mensen dkwjls meer op een toneel van oorlog, chaos, wanorde, strjd, verzet, verwarrng, zelfvernetgng en utendeljke ondergang. Wanneer wj echter Ezechël 37 goed lezen -en ook vele andere schrftplaatsen- over Elohms herstelwerk, dan zen wj dat Elohm temdden van de grote maalstroom der wereldgeschedens Zjn Hand heeft n en achter alle gebeurtenssen. Ja, dat Hj zelfs de graven met beenderen van Zjn volk nauwkeurg bewaakt, met het grote doel om Zjn volk weder levend te maken, Zjn Rjk op aarde te vestgen. Temdden van de chaotsche toestanden n deze wereld, vooral nu wj leven n een hoogontwkkeld technologsch tjdperk, waarbj de vernetgende utvndngen levensgroot zjn, s het evenwel Elohms wjze Hand de alles bestuurt en tot een goed ende zal brengen. Al ljkt het voor onszelf dat er van Israël als volk nets zal terechtkomen. Al ljkt het dat de wereld meent dat Israël van het wereldtoneel s verdwenen. En als s het dat zonsten en sommge chrstenen menen dat de joden het herstelde profetsche Israël vormen, toch gaat Elohm voort met Zjn borduurwerk, als n het verborgen, soms ondergronds en mystereus. Ut het voorbeeld van Elohm aan Ezechël n hoofdstuk 37 bljkt eens en te meer dat Hj ons pad kent en onze vaderen en ons op wonderbaarljke wjze heeft beschermd en geled tot waar wj nu zjn. Hj kende onze graven en beenderen, onze vaderen, ons en onze afkomst. Hj bestuurde hen en ons als dorre beenderen de tot elkaar naderden, zodat er een bewusthed kwam van onze Israël-denttet. Hj had voor ons en onze vaderen een plaats besteld, waar wj zeker en velg zouden wonen, 2Sam.7:10.

3 5 Studes over Israël: Identtet en toekomst, no.1 10 En Ik heb voor Mjn volk, voor Israël, een plaats besteld, en hem geplant, dat hj aan zjn plaats wone, en net meer heen en weder gedreven worde; en de knderen der verkeerdhed zullen hem net meer verdrukken, geljk als n het eerst. Onze vaderen zwerven als verloren schapen over de aardbodem, schjnbaar doelloos, kenneljk zonder enge bestemmng, overgelaten aan het spel der boze machten. Maar nee! Zj hadden wél een doel, een bestemmng! Als door een Hoge en Onzchtbare hand werden zj geled. Elohm heeft een vastomljnd herstel-schema voor Zjn volk voor ogen en wjkt daarvan geen dumbreed af. De schapen werden verstrood, vele, zeer vele jaren lang, zwervend over bergen en langs dalen. Maar, net één waar schaap gng er verloren. Net één schaap verloor de Grote Herder ut het oog. Hj kende hun ztten en hun staan. Dwars door de onstumge golven van het wereldgebeuren heen, onder de heden-volkeren verstrood, onder nvloed van allerle gruweljke afgoderj, wst en weet Hj Zjn volk te bewaren, om hen utendeljk te brengen op de plaats waar Hj tot hun hart zal spreken om hen weder aan te nemen. Dus konden de donkere tjden der Mddeleeuwen de schapen net schaden. Het lcht brak door. De Reformate kwam. Er kwam een gelud en de beenderen begonnen zch te bewegen, zoals Ezechël het zag. De Reformate was echter nog geen levend lchaam, dat hebben mannen als Jodocus van Lodensteyn dudeljk gezen. De Reformate was wel een groot gebeuren, waardoor de verloren schapen van het Hus Israëls gngen lusteren naar de stem van hun Herder n het Evangele van vrje genade, het Sola Fde, Sola Grata en Sola Scrptura. Er komt echter nog veel en veel meer. Dat toont ons de profete en ook de aanvankeljke vervullng n de voorbje geschedens. De nabje toekomst zal ons laten zen hoeveel meer er nog zal komen. Er zal een geweldg grote oplevng komen. De Geest zal n de dode lchamen van Israël komen en zj zullen leven. Vers 10, een gans zeer grote mengte! Geen steentje zal er achterbljven, geen ware Israëlet zal gemst worden. Wj wllen n dezen onderzoeken en naspeuren waar de verloren schapen van het Hus Israël zjn gebleven en wat voor herkennngstekenen zj op hun zwerftocht hebben achtergelaten. Wj doelen herbj op landnamen, plaatsnamen en namen van rveren. Ook op de taal en het termgebruk, de etymologe. 6 Studes over Israël: Identtet en toekomst, no.1 Dt ter nledng, voorafgaand aan ons meer gercht onderzoek naar Israël en haar herstel. Allereerst zullen wj bezen we en wat Israëls Konng zal zjn, haar Messas, de Vorst ut Davd en Zjn herstelde rjk. De Messas Het gaat n de wereldgeschedens om het Godsrjk en de defnteve vestgng ervan. Konngen kunnen regeren, presdenten, kezers, magstraten en machthebbers schjnen hun macht ongelmteerd te kunnen utoefenen. Dat s schjn. Utendeljk s het Elohm De het wereldgebeuren n handen heeft en satan slechts toelaat zjn trawanten macht te laten utoefenen. Ut Danël 4:32 en 5:21-23 bljkt heel dudeljk dat Elohm de wereldgeschedens ledt en beheerst; zelfs van hedense vorsten erkennng est van Zjn wereldbestuur, en Hj het s De de heerschappj geeft aan we Hj wl. Er wordt vrjwel geen gerechtghed gedaan. De vorsten leden algemeen een heerljk leventje, zoals ook de profeet Amos dat beschrjft n hfst.6:1-7, dat Elohm hun palezen haat, want daarn staat de stoel der gruwelen, daarn heerst overmatge weelde, met muzek, drank, terwjl er geen smart s over de breuk van Jozef. Zj draaen het recht om n gal en maken het leven van hun onderdanen zuur. Welnu, de utendeljke heerschappj over het herstelde Israël n het Messaanse Vrederjk wordt gegeven aan Davd, aan een telg ut Davds konngsljn. Naar Ez.37:24 s de konng van het n de toekomst herstelde Israël Davd, de Knecht van Jahweh, de Vorst, tot n alle eeuwen. 21 Spreek dan tot hen: Zo zegt de Heere HEERE: Zet, Ik zal de knderen Israëls halen ut het mdden der hedenen, waarhenen zj getogen zjn, en zal ze vergaderen van rondom, en brengen hen n hun land; 22 En Ik zal ze maken tot een eng volk n het land, op de bergen Israëls; en zj zullen allen te zamen een engen Konng tot konng hebben; en zj zullen net meer tot twee volken zjn, noch voortaan meer n twee konnkrjken verdeeld zjn. 23 En zj zullen zch net meer verontrengen met hun drekgoden, en met hun verfoeselen, en met al hun overtredngen; en Ik zal ze verlossen ut al hun woonplaatsen, n dewelke zj gezondgd hebben, en zal ze rengen; zo zullen zj Mj tot een volk zjn, en Ik zal hun tot een God zjn. 24 En Mjn Knecht Davd zal Konng over hen zjn; en zj zullen allen te zamen een Herder hebben; en zj zullen n Mjn rechten wandelen, en Mjn nzettngen bewaren en de doen.

4 7 Studes over Israël: Identtet en toekomst, no.1 25 En zj zullen wonen n het land, dat Ik Mjn knecht Jakob gegeven heb, waarn uw vaders gewoond hebben; ja, daarn zullen zj wonen, zj en hun knderen, en hun kndsknderen tot n eeuwghed, en Mjn Knecht Davd zal hunleder Vorst zjn tot n eeuwghed. Wanneer wj de messas-profeteën aandachtg lezen, valt het op dat er geen sprake s van één enkele Messas, maar van twee. Chrstus, de Ljdende Knecht, de zone Davds, én n de endtjd voor het Messaans Vrederjk Davd, de Sprut van Davd. Wj zullen daarop deper ngaan en onderzoeken we deze twee verschllende Messassen zjn en wat hun betekens en rol s. Messas n het Hebreeuws s Masjach, n het Greks Chrstos, dat betekent Gezalfde. De Messas s de Profeet/Prester-Konng de verwacht werd door Israël aan het ende van de geschedens van de hudge aon (tjdvak). Hj s Degene de komen zal, Matth.11:3. In de Evangelën verschjnt de Messas 1. Als Leraar, 2. Als Vleesgeworden Woord, 3. Als Ljdende Knecht, 4. Als de Verlosser der wereld,...om n deze functes het konnkrjk van Elohm her op te rchten en dat Rjk te bevestgen n de hemelse gewesten. Er zjn letterljke profeteën over de komende Messas te vnden n Jesaja, Jerema, Ezechël, Mcha en Zachara. In Haggaï, Mcha, Jona en deutero- Jesaja wordt gesproken over een geesteljk herstel van Israël onder de Messas. Een van de eerste namen voor de Messas lezen wj n Gen.49:10, de komst van de Shloh, aan we de volkeren gehoorzaam zullen zjn. De scepter zal van Juda net wjken, totdat komt degene aan we deze toebehoort. Sjeloh volgens Strongs 7886 s een egenaar, egendom, rust. Dus de Shloh s de rechtmatge egenaar van de scepter ut Juda. Dat houdt n dat er ook onrechtmatge egenaars zjn, de ten onrechte aanspraak maken op de troon van Davd. 10 De schepter zal van Juda net wjken, noch de wetgever van tussen zjn voeten, totdat Slo komt, en Denzelven zullen de volken gehoorzaam zjn sj ej l o h, van AV -Shloh 1; 1 StV-Slo 1; 1 NBG-Slo 1; 1 1) egenaar, egendom, rust 1a) juste betekens onzeker 8 Studes over Israël: Identtet en toekomst, no.1 De oorzaak dat men algemeen Chrstus vereenzelvgt met alle Messasprofeteën zt hem waarschjnljk n het fet dat men net goed de ambten van Chrstus weet te plaatsen. De ambten van Chrstus zjn drevuldg, Profeet, Prester en Konng. In deze volgorde heeft men het juste zcht erop. Wj zen dat Mozes van de grote Profeet sprak n Deut.18:18, hem geljk. Het Profetsche aspect heerste tot aan de geboorte van Chrstus. In Mozes en n opeenvolgende profeten kwam dat tot utng, en ten laatste n Chrstus Zelf.. Van het presterschap was al ets zchtbaar n Aäron en zjn zonen, hetwelk n Chrstus de vervullng kreeg, De volgens Ps.110:4 Prester werd naar de orde van Melchzedek. Chrstus s opgestaan en ten hemel gevaren om n het hemelse Helgdom voor ons Zjn werk te verrchten, Hebr. 8:4, 12:2. Van het konngschap was eveneens ets zchtbaar, n Davd, en n zjn nageslacht, Ps.89. Wel sprak Davd over de grote Konng n Ps.2:6. Chrstus zal als Konng der konngen heersen, wanneer Zjn taak als Hogeprester n het hemelse helgdom vervuld s. De taak van het profeten-ambt was vervuld tjdens Chrstus zjn op aarde. Zjn Presterambt zal vervuld zjn als de Gemeente compleet s en Israël weer s aangenomen als vrouw van Jahweh. Dan treedt Zjn Konngsambt ten volle n werkng, dus de utvoerng ervan. Daarvoor heeft Hj (een nakomelng ut) Davd verkozen, de Sprut, de Zjn plaatsbekleder zal zjn, en De Hem verantwoordng schuldg s. De Sprut zal n Zjn Geest regeren, dus het zal zjn alsof het Chrstus Zelf s. Het ambt van profeet vormde de voorberedng tot het presterschap, en het presterambt vormde de voorberedng tot het konngschap. In het Messaans vrederjk zal de Sprut regeren n de Geest van Chrstus. De verheerljkte Chrstus zal n het Neuwe Jeruzalem op Zjn troon ztten. Danël 7:13 spreekt over de mensenzoon de tot de Oude van dagen kwam en heerschappj, eer en het konnkrjk over de aarde ontvng. Het s een eeuwge heerschappj, en Zjn rjk zal net verdorven worden. De helgen der hoge plaatsen zullen dat konnkrjk ontvangen, 7:27, nl. het stenen konnkrjk Dan.2:44. Dat Rjk s het Konnkrjk der Hemelen, dat wl zeggen, het rjk s wel op aarde, maar wordt bestuurd vanut de hemelse gewesten. In de hemel zt de feteljke konng met Zjn regerngslchaam (de Gemeente der ) ut Israël, elke stam

5 9 Studes over Israël: Identtet en toekomst, no.1 Er komt op aarde een grote konng en zjn regerng zal gepaard gaan met ongekende voorspoed en vrede. Openb.5:5 en Mcha 5:7 duden deze Vorst aan als de Leeuw ut Juda. Dus een moedg en heldhaftg persoon. Shloh betekent zoets als totdat hj komt aan we het Rjk rechtmatg toebehoort. Slo of sello = aan we het toebehoort. Wat? Het konnkrjk en de troon. Slh = rustg zjn, totdat de rust komt. Sluh n het Babylonsch betekent konng. Bezen wj de volgende schrftgegevens met betrekkng tot de Messas, dan geeft Bleam n zjn orakels weer dat hj een rjzende ster ut Jakob zag voortkomen. Ook Mozes spreekt over de komende Messas, maar dan als de grote Profeet, Deut.18:18, Joh.5:45, Hand.3:22/23 en 7: Een Profeet zal Ik hun verwekken ut het mdden hunner broederen, als u; en Ik zal Mjn woorden n Zjn mond geven, en Hj zal tot hen spreken alles, wat Ik Hem gebeden zal. Inderdaad, Joh.4:25 geeft te kennen dat de verwachtng n Israël leefde van een komende grote Profeet. Verder leeft de Messas-verwachtng n de Psalmen, 2:2, en 110. En n Psalm 22, 45 en 72 ztten ook Messasverwachtng-elementen 2:2 De konngen der aarde stellen zch op, en de vorsten beraadslagen te zamen tegen den HEERE, en tegen Zjn Gezalfde, zeggende: 110:1 Een psalm van Davd. De HEERE heeft tot mjn Heere gesproken: Zt aan Mjn rechterhand, totdat Ik Uw vjanden gezet zal hebben tot een voetbank Uwer voeten. 2 De HEERE zal den scepter Uwer sterkte zenden ut Son, zeggende: Heers n het mdden Uwer vjanden. 3 Uw volk zal zeer gewllg zjn op den dag Uwer herkracht, n helg seraad; ut de baarmoeder des dageraads zal U de dauw Uwer jeugd zjn. 4 De HEERE heeft gezworen, en het zal Hem net berouwen: Gj zjt Prester n eeuwghed, naar de ordenng van Melchzedek. Maar meest komt de Messas-aanzeggng ut de doeken bj de profeet Jesaja, 9:5, waar een aantal namen en ambten worden genoemd, en Jes.11:1-5, de scheut ut Davds wortel, op We de Geest zal rusten. Verder n Jes.42:1-7, 49:1-7, 50:4-9, 52:13 tot 53:12 over de Ljdende Knecht. 10 Studes over Israël: Identtet en toekomst, no.1 9:6 (9-5) Want een Knd s ons geboren, een Zoon s ons gegeven, en de heerschappj s op Zjn schouder; en men noemt Zjn naam Wonderljk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwghed, Vredevorst; 7 (9-6) Der groothed dezer heerschappj en des vredes zal geen ende zjn op den troon van Davd en n zjn konnkrjk, om dat te bevestgen, en dat te sterken met gercht en met gerechtghed, van nu aan tot n eeuwghed toe. De jver des HEEREN der herscharen zal zulks doen. 11:1 Want er zal een Rjsje voortkomen ut den afgehouwen tronk van Isa, en een Scheut ut zjn wortelen zal Vrucht voortbrengen. 2 En op Hem zal de Geest des HEEREN rusten, de Geest der wjshed en des verstands, de Geest des raads en der sterkte, de Geest der kenns en der vreze des HEEREN. 3 En Zjn reken zal zjn n de vreze des HEEREN; en Hj zal naar het gezcht Zjner ogen net rchten; Hj zal ook naar het gehoor Zjner oren net bestraffen. 4 Maar Hj zal de armen met gerechtghed rchten, en de zachtmoedgen des lands met rechtmatghed bestraffen; doch Hj zal de aarde slaan met de roede Zjns monds, en met den adem Zjner lppen zal Hj den goddeloze doden. Jes.42:1-7 Zet, Mjn Knecht, Den Ik ondersteun, Mjn Utverkorene, n Denwelken Mjn zel een welbehagen heeft! Ik heb Mjn geest op Hem gegeven; Hj zal het recht den hedenen voortbrengen. 2 Hj zal net schreeuwen, noch Zjn stem verheffen, noch Zjn stem op de straat horen laten. 3 Het gekrookte ret zal Hj net verbreken, en de rokende vlaswek zal Hj net utblussen; met waarhed zal Hj het recht voortbrengen. 4 Hj zal net verdonkerd worden, en Hj zal net verbroken worden, totdat Hj het recht op aarde zal hebben besteld; en de elanden zullen naar Zjn leer wachten. 5 Alzo zegt God, de HEERE, De de hemelen geschapen, en dezelve utgebred heeft, De de aarde utgespannen heeft, en wat daarut voortkomt; De den volke, dat daarop s, den adem geeft, en den geest dengenen, de daarop wandelen: 6 Ik, de HEERE, heb u geroepen n gerechtghed, en Ik zal u bj uw hand grjpen; en Ik zal u behoeden, en Ik zal u geven tot een Verbond des volks, tot een Lcht der hedenen. 7 Om te openen de blnde ogen, om de gebondenen ut te voeren ut de gevangens, en ut het gevangenhus, de n dusterns ztten. Jes.49:1-7, vers 3 En Hj heeft tot Mj gezegd: Gj zjt Mjn Knecht, Israël, door Welken Ik verheerljkt zal worden. 4 Doch Ik zede: Ik heb te vergeefs gearbed, Ik heb Mjn kracht onnutteljk en jdelljk toegebracht; gewsseljk, Mjn recht s bj den HEERE, en Mjn werkloon s bj Mjn God.

6 11 Studes over Israël: Identtet en toekomst, no.1 5 En nu zegt de HEERE, De Mj Zch van moeders buk af tot een Knecht geformeerd heeft, dat Ik Jakob tot Hem wederbrengen zou; maar Israël zal zch net verzamelen laten; nochtans zal Ik verheerljkt worden n de ogen des HEEREN, en Mjn God zal Mjn Sterkte zjn. 6 Verder zede Hj: Het s te gerng, dat Gj Mj een Knecht zoudt zjn, om op te rchten de stammen van Jakob, en om weder te brengen de bewaarden n Israël; Ik heb U ook gegeven tot een Lcht der hedenen, om Mjn hel te zjn tot aan het ende der aarde. Jes.52:13 Zet, Mjn Knecht zal verstandeljk handelen; Hj zal verhoogd en verheven, ja, zeer hoog worden. 14 Geljk als velen zch over u ontzet hebben, alzo verdorven was Zjn gelaat, meer dan van emand, en Zjn gedaante, meer dan van andere mensenknderen; 15 Alzo zal Hj vele hedenen besprengen, ja, de konngen zullen hun mond over Hem toehouden; want denwelken het net verkondgd was, de zullen het zen, en welken het net gehoord hebben, de zullen het verstaan. 53:1 We heeft onze predkng geloofd, en aan wen s de arm des HEEREN geopenbaard? 2 Want Hj s als een rjsje voor Zjn aangezcht opgeschoten, en als een wortel ut een dorre aarde; Hj had geen gedaante noch heerljkhed; als wj Hem aanzagen, zo was er geen gestalte, dat wj Hem zouden begeerd hebben. 3 Hj was veracht, en de onwaardgste onder de mensen, een Man van smarten, en verzocht n krankhed; en een egeljk was als verbergende het aangezcht voor Hem; Hj was veracht, en wj hebben Hem net geacht. 4 Waarljk, Hj heeft onze krankheden op Zch genomen, en onze smarten heeft Hj gedragen; doch wj achtten Hem, dat Hj geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. 5 Maar Hj s om onze overtredngen verwond, om onze ongerechtgheden s Hj verbrjzeld; de straf, de ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zjn stremen s ons genezng geworden. De Ljdende Knecht Wat verbluffend knap en wat ordeljk van Elohm dat Hj de Messas n twee fasen laat verschjnen. De tweede of endtjd-messas kon net komen wanneer de eerste -de Ljdende Knecht- net eerst het fundament had gelegd van het gehele bouwwerk van Elohms konnkrjk. De Ljdende Knecht s de Hoeksteen, op welke het gehele gebouw rust. De Ljdende Knecht heeft de bass gelegd, aan Elohms rechten voldaan om het volk Israël vrj te kopen. De joden hebben zch dan ook verkeken op de Ljdende Knecht van Jahweh en herkenden n Hem net de beloofde Messas. Zj verwerpen Hem en hebben Hem laten doden. 12 Studes over Israël: Identtet en toekomst, no.1 Elohm heeft Zjn Ljdende Knecht n een dusdange vermommng tot de joden gezonden, dat zj Hem net zouden herkennen en erkennen. Echter, hun verblndng s het enge fet dat ze Hem verwerpen. Elohm speelt geen spelletje. Wel zen wj n de geschedens het raadsel der vermommngen. De duvel komt als een wolf n schaapsklederen, en de Ljdende Knecht kwam als een echt schaap, dat men aanzag voor een wolf. De joden hebben zende net gezen en horende net gehoord naar de stem van de Herder, want zj waren geen schapen. De hogere wjshed zt achter al deze feten en raadselen, om op verheven en eerljke wjze de erfens te laten toekomen aan de rechtmatge personen. Het slangenzaad mocht net de erfens van het vrouwenzaad ontvangen, maar moest wel ngeschakeld worden om de hel van het vrouwenzaad te beschadgen, waardoor het vrouwenzaad geactveerd zou worden om de kop van het slangenzaad te vermorzelen. De joden zjn met open ogen n de val gelopen, door egen schuld, door egen gekozen weg. Er komt ut wat ern zt, ut een moestun sprut voort wat ern gezaad s. Hun puur aardse verwachtngen hebben hen verblnd voor de werkeljkhed. Eerst moest de Messas veel ljden, het fundament voor de loskopng van Zjn volk leggen. Ook de dscpelen waren sterk onder de nvloed van de joodse Messasverwachtng, zodat zj maar slecht konden begrjpen waarom het ljden Hem te wachten stond. Hun wordt verweten hun ongelovghed en harde hart. Bj de Emmaüsgangers opende Yashua hun verstand, dat de Chrstus eerst moest ljden, Luk.24: 25 En Hj zede tot hen: O onverstandgen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben! 26 Moest de Chrstus net deze dngen ljden, en alzo n Zjn heerljkhed ngaan? 27 En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde Hj hun ut, n al de Schrften, hetgeen van Hem geschreven was. Ze ook Luk.2:34 dat Hj tot een val en opstandng s gezet. De joden hebben zch gestoten aan de door Elohm gelegde Hoeksteen, ze Rom Wj mensen kunnen ons deerljk vergssen n andere mensen. Een vergssng s menseljk. Maar de vergssng der joden werd een vergrjp, en dat was dodeljk! Ut haat en njd hebben zj Yashua overgeleverd, ze Matth.27:18 en Mark.15:10.

7 13 Studes over Israël: Identtet en toekomst, no.1 De Ljdende Knecht s de Eben Jahweh (Hoeksteen) en Hem zen wj vooral n Jes.53, waar de oorzaak van Zjn dood wordt genoemd, als: a) vanwege krankhed =ljden, b) mshandelngen, c) terechtstellng. En dat s gesched. Hj s de geheel enge de als Plaatsbekleder voor Elohm en Zjn volk kon nstaan met Zjn volmaakt presterljke werk. Israël wordt ook wel de Knecht van Jahweh genoemd, daar het volk ook veel heeft geleden, maar dat was net plaatsvervangend. Chrstus alleen was de Knecht des Vaders, de grote Opdrachtgever, en kon aan alle esen voldoen. Noch Abraham, noch Mozes, noch Davd of een andere helge konden voldoen aan de esen der gerechtghed. Daarom staat van de Zoon de beredwllghed opgetekend: Ze Ik kom om Uw wl te doen...hebr.10:9 De Sprut Jerema 23:5 spreekt over de gerechte Sprut, de zémach saddk. De naam van deze Sprut s Jahweh Sdkenu, Jahweh onze gerechtghed. Het s òf de weer opgestane Davd, òf een telg, een sprut ut de Davdsljn, de n Davds plaats zal regeren. Jer.33:17 toont ons de troonopvolgng. Wat voor persoon zal dat zjn? Een saddk s een rechtvaardge, emand de beantwoordt aan de goddeljke normen. Zémach sedaka = Sprut der gerechtghed, Jer.33:15. Hj s de opvolger van Davd, bekleed met Elohms gerechtghed, zodat hj krachtens goddeljke beschkkng recht heeft op de troon van Davd over Israël. Hj zal als konng volkomen recht doen. Als gevolg van zjn regerng zal er rust en vrede zjn. De gerechtghed van deze Messas s geen egenschap van hemzelf, noch een plaatsvervangende verworven gerechtghed, maar deze s hem door Elohm gegeven. Het begrp gerechtghed laat zch her het beste omschrjven als hel. In de komende Messas s het hel voor het volk Israël volkomen gewaarborgd. Deze Messas s net zoals de hudge aardse vorsten en vorstenhuzen, de een heerljk leventje leden op kosten van hun onderdanen. Nee, Hj s hel en geeft vrede en welzjn. De Messas-Sprut wordt alzo met Elohm geljkgesteld, s Zjn plaatsbekleder op aarde. In de Messas aanschouwt het volk Israël we Elohm s. De Messas s de zchtbare openbarng van Elohm Zelf. Lezen wj Jer.30:1-9 en 18-22, dan bljkt dat de Messas emand s de gewoon ut het volk zal opstaan (vers 9), met een goddeljk recht om voor 14 Studes over Israël: Identtet en toekomst, no.1 het volk tot Elohm te naderen. Het valt op dat Elohm en Davd als het ware op een ljn staan, zoals ook n Hos.3:5, n de vererng van het volk. De Messas s Elohm n menseljke gedaante, de geheel n overeenstemmng s met Elohms karakter en egenschappen. Zoets kan slechts wanneer de Messas tegeljk een Prester, Profeet en Konng s. In Jer.30:21 wordt de Messas n Zjn presterljke waardghed getekend, als de mddelaar de voor Zjn volk ntreedt bj Elohm. Aan de komst van deze Messas gaat een korte zeer bange tjd vooraf, Jer.30:6-8. Herut bljkt dat net de Messas de bewerker s van het hel, maar daarvan Zelf een vrucht s. Nu breekt de tjd van het neuwe verbond aan. Het verschl tussen de Messas, als Yashua ha Messah en Zjn komst op aarde, met Zjn dood en opstandng, s geheel verschllend van de komst van de endtjd-messas, de Sprut van Davd. Chrstus was de Bewerker van het hel voor Zjn volk, de endtjd-messas s vrucht van het bewerkte hel. Chrstus heeft noot op de troon van Davd gezeten, de endtjd-messas zal wel op Davds troon ztten. Chrstus s de Zoon van Elohm, welswaar ut de Davdsljn, de endtjd- Messas s alleen de zoon van Davd. Messas-elementen ztten vervolgens n Ezechël 17:24, het twjgje van de ceder; en n 21:29-32, de kroon de dremaal omgekeerd wordt totdat hj toekomt aan we er recht op heeft; en n 34:21-31 de Enge herder Davd, n we de twjg van Davd zjn volkomen ontwkkelng heeft. Naar oud-oosterse opvattng s een afstammelng een neuwe verschjnng van de oude voorvader. Alzo wordt de neuwe Twjg en Sprut Davd genoemd, òf als nakomelng van Davd, òf als neuwe verschjnng van Davd. Wj denen er steeds op te letten dat het hel alleen van Elohm komt, bewerkt door de Ljdende Knecht, en de endtjd-messas een Davd s als Herder om Israëls schapen als kudde te weden. Ez.37:24, één Herder en één kudde. Dr. W.H.Rose van de Theologsche Unverstet n Kampen s met een onderzoek bezg naar de Messasverwachtng n de Bjbel. Rose zegt: Zachara spreekt over een konnkljke fguur n de toekomst, net dat de betreffende teksten betrekkng hebben op een tjdgenoot, Zerubbabel. Dat

8 15 Studes over Israël: Identtet en toekomst, no.1 bljkt ut het herhaalde gebruk van het woordje zal. De Messas s een helsfguur, de Zémach ut Zach.3:8 en 6:12. Dat moet men net vertalen met tak, sprut of twjg, maar met begroeng. De Zémach s een ander persoon dan Zerubbabel, anders zouden net bede namen tegeljk zjn gebrukt. De Zémach wordt nadrukkeljk n de toekomst verwacht. Wj kunnen met dr. Rose nstemmen, daar een tak, twjg of sprut een eerste neuwe loot s. In de endtjd gaat het wel over een neuw telg van Davd, maar dan over emand de gerjpt s, een volledg ontwkkelde loot of tak, een geheel volgroede telg van Davd. Jes.4:2, 11:1, Jer.33:15. In hem s het konng/presterschap tot volle rjphed gekomen. De telg van Davd s er door Jahwehs Geest zelf toe voorbered. Deze neuwe Davdstelg zal een Begroeng zjn, emand n we al Davds goede egenschappen utblnken, emand de alle prerograteven (kroonrechten) van zjn voor-voorvader Davd bezt. De eerste vereste voor de komst van deze endtjd Davd s, dat het volk Israël der twaalf stammen s hersteld. De tweede vereste s dat de neuwe Tempel (van Ezechël) wordt herbouwd. Immers, de Skeknah of Heerljkhed van Jahweh kan alleen maar terugkeren op aarde n de Tempel. Dan zal Elohm weer n het mdden van ons wonen. Mcha 5:1-3 (5-1) En gj, Bethlehem Efratha! zjt gj klen om te wezen onder de duzenden van Juda? Ut u zal Mj voortkomen, De een Heerser zal zjn n Israel, en Wens utgangen zjn van ouds, van de dagen der eeuwghed. 3 (5-2) Daarom zal Hj henleden overgeven, tot den tjd toe, dat zj, de baren zal, gebaard hebbe; dan zullen de overgen Zjner broederen zch bekeren met de knderen Israels. 4 (5-3) En Hj zal staan, en zal weden n de kracht des HEEREN, n de hooghed van den Naam des HEEREN, Zjns Gods, en zj zullen wonen, want nu zal Hj groot zjn tot aan de enden der aarde. 5 (5-4) En Deze zal Vrede zjn Geboorte profeteën van de Messas Deze lezen wj o.a. n Jes.7:14, Mcha 5:2, Jer.31:15, Hos.11:1, Dan.9: Hj zou een Nazerener genoemd worden. Netser s een synonem van Tsemach (Sprut). Nazar, netsar s geljk vertaald als zémach, door sprut of tak. In Jes.11:1 staat Netsar. De joden noemen Chrstus bjna noot bj 16 Studes over Israël: Identtet en toekomst, no.1 Zjn naam, maar spreken van Nazarener (Notsr) daarbj verwjzend naar Zjn woonplaats, en chrstenen noemen zj Notsrym. Zachara 9:8-10 Zet Uw konng komt, rjdende op een ezelsveulen. De ezel zet net op de staat van armoe, want ook konngen reden op ezels, ze 1Kon.1:33,38. De ezel zet echter op de staat van vrede, daar de ezel ongeschkt s voor de oorlog. Het karakter van de Messas zal zjn: vroom, rechtvaardg, vredelevend en zegeverend. Vredevorst, dat houdt n dat er geen oorlog zal zjn. In Zach.12:10 nog een percoop over de Ljdende Knecht, waar Jahweh spreekt als Degene de zj doorstoken hebben. Er staat n dt gedeelte net dat ze over Mj zullen rouwklagen, maar over Hem. Dus over een ander dan degene de her aan het woord s, een ander dan Jahweh De spreekt. Calvjn zag deze moeljkhed en koos voor een vergeesteljkng van de tekst, nl. dat het her een fguurljke dood zou betreffen. Maar men kan her moeljk denken aan emand de fguurljk zou gestorven zjn en dat de mensen evenwel over zulk een fguurljke dood zullen treuren. Nee, het gaat her over de grote Profeet van Jahweh de door een (Edomtsch) deel het volk gedood s, waarna het echte volk Israel erover zal treuren. De joden hebben de dee van een ljdende Knecht altjd verafschuwd en van zch afgeduwd. PF VDM (wordt vervolgd) Bronnen: Prof.dr.J.de Zwaan, Jezus, Paulus en Rome Dr. R.Schppers, Jezus Chrstus n het hstorsch onderzoek W.Brant, We was Jezus van Nazareth? Dr. F.v.d.Meer, Chrstus oudste gewaad F.Bettex, Wat dunkt u van de Chrstus? Prof. Dr. A. van Selms, God en mensen Alonzo. T. Jones, De Weg N. Söderblom, Ljden en sterven van Jezus Chrstus Hall Cane, Jezus Chrstus A.M. Berkhof, Wederkomst van Chrstus Dr. J.H. Gunnng. Chrstus Consolator Dr. A. Kuyper, Dctaten dogmathek

9 17 Studes over Israël: Identtet en toekomst, no.1 Jezus van Nazareth, dr.a.westphal Het Jezus-mystere, P.L.Couchoud Dr. J.Schelhaas, De ljdende Knecht des Heeren De knechtsgestalte van Chrstus, studes voor dr.h.n.rdderbos Dr. H.v.d.Loos, Jezus Messas Konng Dr. D.Deden, De Messaanse profeteën N.Koren, Het Messas Mystere Dr. A.H.Edelkoort, De Chrstus verwachtng n het O.T. A. Holland, In Bondgenbootschap met God Dr. A.H.Blom, De leer van het Messasrjk bj de eerste chrstenen Prof.dr.M.v.Rhjn, Een blk n het onderwjs van Jezus Dr.J.A.Kramer, Zekerhed over Jezus Prof.dr.A.M. Brouwer, Wereldende en wereldgercht

Het herstel van Israël Een studie in Zacharia 14 en Deuteronomium 30. Zacharia 14. Door.. Ab Klein Haneveld

Het herstel van Israël Een studie in Zacharia 14 en Deuteronomium 30. Zacharia 14. Door.. Ab Klein Haneveld Het herstel van Israël Een studie in Zacharia 14 en Deuteronomium 30 Door.. Ab Klein Haneveld Zacharia 14 "Ziet, de dag komt den Heere, dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u, o Jeruzalem!

Nadere informatie

De Openbaring van Johannes

De Openbaring van Johannes De Openbaring van Johannes De Openbaring van Johannes 1 INLEIDING EN SAMENVATTING... 3 2 VERDELING... 3 3 HOOFDSTUK 1: 1 8... 3 3.1 DE DINGEN DIE JOHANNES GEZIEN HEEFT... 4 3.2 DE DINGEN DIE ZIJN (HOOFDSTUK

Nadere informatie

KERST - LIJDENSTOFFEN VIJFDE BUNDEL VIJFTIEN PREKEN FEESTSTOFFEN. Uit het Hoogduits vertaald. Uitgegeven bij: Scheffer & C, Amsterdam 1886-1888.

KERST - LIJDENSTOFFEN VIJFDE BUNDEL VIJFTIEN PREKEN FEESTSTOFFEN. Uit het Hoogduits vertaald. Uitgegeven bij: Scheffer & C, Amsterdam 1886-1888. 1 KERST - LIJDENSTOFFEN VIJFDE BUNDEL VIJFTIEN PREKEN FEESTSTOFFEN Uit het Hoogduits vertaald Uitgegeven bij: Scheffer & C, Amsterdam 1886-1888 Voor het grootste deel uitgegeven in een bundel Feeststoffen,

Nadere informatie

Wie heeft recht op het land Israël?

Wie heeft recht op het land Israël? Wie heeft recht op het land Israël? Dr. M.R. De Haan Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling 1977 1 INHOUD 1. De eerste beloften aan Abraham 2. Afblijven van Israël 3. In de verstrooiing 4.

Nadere informatie

VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT

VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT HUGO BOUTER VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT Voorvallen uit het leven van Mozes, de man Gods Boeken om de Bijbel Gouda Copyright H. Bouter Omslagontwerp: Cees van der Steldt

Nadere informatie

GEEN LIED IN DE GEVANGENSCHAP. of, uitleg over Psalm 137:3-6, door THOMAS WATSON 1620-1686. Engelse uitgave: J.C. Londen, 1661

GEEN LIED IN DE GEVANGENSCHAP. of, uitleg over Psalm 137:3-6, door THOMAS WATSON 1620-1686. Engelse uitgave: J.C. Londen, 1661 1 GEEN LIED IN DE GEVANGENSCHAP of, uitleg over Psalm 137:3-6, waarin de heerlijkheid van Sion geweken is en het volk door de inwoners van Babel gevraagd wordt een lied tot verlossing te zingen. door THOMAS

Nadere informatie

Ziet Hem, Hij komt! Israëls bekering tot verlevendiging van de Kerk. W. Westerbeke

Ziet Hem, Hij komt! Israëls bekering tot verlevendiging van de Kerk. W. Westerbeke Ziet Hem, Hij komt! Israëls bekering tot verlevendiging van de Kerk. W. Westerbeke INHOUD Verantwoording Inleiding Korte inhoud Uitlegging van profetie, geen speculaties Bijbelse toekoms tverwachting en

Nadere informatie

DE HOOP VAN CHRISTUS' KERK

DE HOOP VAN CHRISTUS' KERK 1 DE HOOP VAN CHRISTUS' KERK Toekomstverwachting van Godgeleerden uit Engeland in de 17e eeuw DOOR W. WESTERBEKE 2 INHOUD INLEIDING HOOFDSTUK 1 De bekering van de joden Ontwikkeling van de visie Tijd van

Nadere informatie

Waarom het de moeite waard is Christen te zijn. Norbert Lieth. Waarom het de moeite waard is Christen te zijn

Waarom het de moeite waard is Christen te zijn. Norbert Lieth. Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Norbert Lieth Waarom het de moeite waard is Christen te zijn 1 2 Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Norbert Lieth Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Uitgeverij Middernachtsroep

Nadere informatie

W. Kelly. Het boek. Daniël

W. Kelly. Het boek. Daniël Het boek Daniël W. Kelly Het boek Daniël Notes on the book of Daniël by W. Kelly (April, 1897) Herziene versie 2010 Inhoud Inleiding....................................... 9 Hoofdstuk 1....................................

Nadere informatie

Schriftverklaringen - 24 delen

Schriftverklaringen - 24 delen 1 Schriftverklaringen - 24 delen Markus & Lukas 1-16 door H. F. KOHLBRUGGE In leven predikant bij de Nederlands-Gereformeerde Gemeente te Elberfeld 2 INHOUD 1. Prediking van Johannes de Doper Het begin

Nadere informatie

Ben ik wel uitverkoren?

Ben ik wel uitverkoren? Bijschrift bij de foto - De schapen: in Johannes 10:11,16 zegt de Heere Jezus: Ik ben de goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen, die van dezen stal niet

Nadere informatie

2 De dienst der Engelen. 1 De dienst der Engelen

2 De dienst der Engelen. 1 De dienst der Engelen 1 De dienst der Engelen Engelen (Lees Hebreeën1) Wanneer wij het over Engelen hebben, denken de meeste mensen aan sprookjes, aan de Efteling of iets dergelijks. In de Bijbel wordt echter heel veel over

Nadere informatie

Ik kom spoedig. door: L. Porret-Bolens. Openbaring 3:11

Ik kom spoedig. door: L. Porret-Bolens. Openbaring 3:11 Ik kom spoedig door: L. Porret-Bolens Openbaring 3:11 Tegenwoordig werkt Gods Geest om de gelovigen aan te moedigen en onbekeerden te waarschuwen. Deze beide doelen worden bereikt door de aankondiging

Nadere informatie

Ben ik wel uitverkoren?

Ben ik wel uitverkoren? Bijschrift bij de foto - De schapen: in Johannes 10:11,16 zegt de Heere Jezus: Ik ben de goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen, die van dezen stal niet

Nadere informatie

Wat God bereid heeft

Wat God bereid heeft Wat God bereid heeft voor degenen, die Hem liefhebben "Art used by Pat Marvenko Smith, copyright 1992. To order prints visit her "Revelation Illustrated" site, http://revelationillustrated.com." Een studie

Nadere informatie

Zo Hij vertoeft, verbeidt Hem; want Hij zal gewisselijk komen, Hij zal niet achterblijven

Zo Hij vertoeft, verbeidt Hem; want Hij zal gewisselijk komen, Hij zal niet achterblijven 1 Zo Hij vertoeft, verbeidt Hem; want Hij zal gewisselijk komen, Hij zal niet achterblijven Korte predikatie over Habakuk 2:3b Overgenomen uit: Tweeëndertig uitmuntende predikaties lopend van den jaren

Nadere informatie

Voorwoord. Bijbelvertaling

Voorwoord. Bijbelvertaling Voorwoord Door A. Lukkien. De volgende opstellen zijn eerst verschenen in de Geldersche Post. Ze schijnen slechts weinig met elkander in verband te staan. Maar er is één band, die ze samenbindt, n.l. het

Nadere informatie

De Koning komt! Ad Leeuwenhage

De Koning komt! Ad Leeuwenhage De Koning komt! Zegt onder de heidenen: De HEERE is Koning; Ook zal de wereld bevestigd worden, zij zal niet bewogen worden; Hij zal de volken richten in alle rechtmatigheid. Psalm 96 : 10 Ad Leeuwenhage

Nadere informatie

De Grootheid van Gods Doel

De Grootheid van Gods Doel De Grootheid van Gods Doel door John H. Essex Deel 1: Inleidende scènes Deel 2: Scènes van verwoesting Deel 3: Scène Zes Deel 4: Ere zij God Deel 5: Stefanus en Paulus Deel 6: Toekomst scènes 1 2 De grootheid

Nadere informatie

Ben ik eigenlijk wel uitverkoren?

Ben ik eigenlijk wel uitverkoren? Ben ik eigenlijk wel uitverkoren? Jaren geleden zei eens iemand tegen me: De uitverkiezing, daar kom je nooit uit. Met uitverkiezing bedoelde hij, dat volgens hem God vooraf bepaalde mensen uitkiest om

Nadere informatie

Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien.

Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien. Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien. Zingen: Psalm 92 : 1 en 2 Lezen : Joh. 14 Zingen: Psalm 63 : 1 en 2 Zingen: Psalm 3 : 4 Zingen: Psalm 2 : 7 Geliefden, het Woord van God, hetwelk wij u

Nadere informatie

Toelichting op het boek DEUTERONOMIUM. M.G. de Koning

Toelichting op het boek DEUTERONOMIUM. M.G. de Koning Toelichting op het boek DEUTERONOMIUM M.G. de Koning Inhoud Woord vooraf Inleiding 1 Deuteronomium 1 Terugblik van Mozes op de reis van Horeb naar Kades-Barnéa 4 Deuteronomium 2 Houding Israël tegenover

Nadere informatie

Geroepen. Gods doel met de mens:

Geroepen. Gods doel met de mens: Geroepen om te worden gemaakt tot Gods doel met de mens: "All images are copyright protected, by Ted Larson 2000-2007, info http://home.earthlink.net/~theoson/index.html". Een eeuwige, heilige tempel van

Nadere informatie

PASEN HEMELVAART - PINKSTEREN ZESDE BUNDEL VIJFTIEN PREKEN FEESTSTOFFEN. Uit het Hoogduits vertaald. Uitgegeven bij: Scheffer & C, Amsterdam 1886-1888

PASEN HEMELVAART - PINKSTEREN ZESDE BUNDEL VIJFTIEN PREKEN FEESTSTOFFEN. Uit het Hoogduits vertaald. Uitgegeven bij: Scheffer & C, Amsterdam 1886-1888 1 PASEN HEMELVAART - PINKSTEREN ZESDE BUNDEL VIJFTIEN PREKEN FEESTSTOFFEN Uit het Hoogduits vertaald Uitgegeven bij: Scheffer & C, Amsterdam 1886-1888 Voor het grootste deel uitgegeven in een bundel Feeststoffen,

Nadere informatie

Richteren 18. Ad Leeuwenhage

Richteren 18. Ad Leeuwenhage Richteren 18 En zij zeiden: Maakt u op, en laat ons tot hen optrekken; want wij hebben dat land bezien, en ziet, het is zeer goed; zoudt gij dan stil zijn? Weest niet lui om te trekken, dat gij henen inkomt,

Nadere informatie

ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen.

ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen. M.G. de Koning ENGELEN, ZE ZIJN ER (WEER) ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen. Oude Sporen 2008 2 Engelen, ze zijn er (weer) INHOUD Voorwoord...3 1. Het begin...4 2. De uitverkoren

Nadere informatie

18 En Melchizédek, koning van Salem, bracht voort brood en wijn; en hij was een priester des allerhoogsten Gods.

18 En Melchizédek, koning van Salem, bracht voort brood en wijn; en hij was een priester des allerhoogsten Gods. 1MELCHIZEDEK Gen. 14: 1 En het geschiedde in de dagen van Amrafel, den koning van Sinear, van A'rioch, den koning van Ellasar, van Kedor-Laómer, den koning van Elam, en van Tideal, den koning der volken:

Nadere informatie

Wie is de Bruid van het Lam?

Wie is de Bruid van het Lam? Wie is de Bruid van het Lam? Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling van 1977 (SV) Laatst bijgewerkt op 22 maart 2003 Even vooraf Dit artikel werd geschreven tegen de Israël is de Bruid visie.

Nadere informatie

Achter elke revalidant staat een team. DE VOGELLANDEN centrum voor revalidatie

Achter elke revalidant staat een team. DE VOGELLANDEN centrum voor revalidatie Achter elke revaldant staat een team. DE VOGELLANDEN centrum voor revaldate Achter elke revaldant staat een team. Revaldatecentrum na ten jaar klaar om ut te vlegen, zo kopte de regonale krant De Stentor

Nadere informatie