2 Studies over Israël: Identiteit en toekomst, no.1. 1 Studies over Israël: Identiteit en toekomst, no.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2 Studies over Israël: Identiteit en toekomst, no.1. 1 Studies over Israël: Identiteit en toekomst, no.1"

Transcriptie

1 1 Studes over Israël: Identtet en toekomst, no.1 Inledng Herbj een aantal studes over Israël, haar denttet, verleden, heden en grote toekomst. Deze eerste stude zal voornameljk gaan over de Konng van Israël, het mystere rond de Messas van Israël, Zjn eerste komst en Zjn spoedg te verwachten terugkeer. Elohm borduurt met Zjn naald en draad het kleed der geschedens al maar verder en verder. Wj zen n de geschedens het ontstaan van Israël als volk, als vrouw van Jahweh. Wj zen n het verleden hoe het konnkrjk s ontstaan: hoe Israël na Salomo gedeeld werd n twee huzen/twee vrouwen; hoe de schedbref aan het Hus Israëls werd gegeven en hoe bede huzen n de verstroong zjn gegaan. Ut Babel keerde slechts een klene groep van het Hus Juda terug, met veel gemengd volk, de onder de naam joden de geschedens zjn ngegaan en net representatef kunnen staan voor het mmense grote volk Israël der twaalf stammen; hoe de Tempel werd herbouwd en hoe de Messas werd geboren n een beestenstal en de joden Hem verwerpen na Zjn predkng ; hoe Zjn opstandng een ngrjpende veranderng teweegbracht en de Gemeente werd gevormd en zch utbredde ; hoe n 70 na Chrstus de joden werden verstrood en de Tempel werd verwoest; hoe de eerste chrstengemeente al spoedg vervel en zch profleerde als chrsteljke kerk, als of zj het geesteljke Israël was; hoe de eerste kerk al spoedg een weelderge geesteljke stand n het leven rep, naar de geljkens van de hedense relges en oude tempeldenst, met allerle menseljke nzettngen, geloofsdwang, Inquste en pauseljke heerschappj; hoe de Reformate s ontstaan met de Contra-reformate en het lcht van het Evangele van rechtvaardgng van de goddeloze door het geloof alleen op de kandelaar werd gezet; hoe verder de Reformate nog n veel dngen de roomse tradte bleef volgen en allerle splntergroepen deeltjes van de waarhed kregen n te zen en als sektarërs werden bestempeld; hoe de brandstapels rookten en het bloed der materlaren het zaad der kerk was. Maar tevens hoe 100 jaar na de Reformate het zuvere lcht van het Evangele weer verdusterd was door de nvoerng van Platonsche leerstellngen en hedense flosofeën. De protestantse 2 Studes over Israël: Identtet en toekomst, no.1 kerken waren n veel opzchten even rooms, ja dkwjls roomser dan de paus; hoe Rome en de Reformate geen zcht hadden op Israël en het grote helshandelen van Elohm met Zjn volk n de loop der geschedens; hoe er n de 19e en 20e eeuw ontwakng kwam en de profete werd onderzocht en de ware denttet van Israël werd nagespeurd en gevonden; hoe verschllende personen en groepen de dwalngen van Rome en de protestantse kerken aan het lcht stelden, maar de verblndhed aangaande Israël nog zeer groot bljft en men veelal de nazaten van Ezau bljft aanzen als zou het Jakob betreffen; hoe de waarhed systematsch eeuw n eeuw ut s tegengesproken, weggedrukt, verdoezeld, verdusterd en vermnkt. Ja, dat alles toont ons het toneel van de geschedens. Maar ondanks alle tegenstand borduurde Elohm verder aan Zjn kleed. Het s waar, veel zaken ljken voor ons nog op een wr-war en chaotsch geheel, daar wj zo dkwjls nog tegen de achterzjde van het borduursel aanstaren. Toch weten en geloven wj dat er structuur n het borduursel zt en zen wj dat het borduursel voor onze waarnemng steeds gestructureerder wordt. Wj denen allereerst verlchte ogen des verstands te hebben, door Zjn Geest De n alle waarhed ledt. Dan mogen wj zen op de voorzjde van het borduursel, hoe Zjn wegen hoger zjn dan onze wegen en hoe Zjn pad dkwjls door de zee loopt en wj Zjn voetstappen net zen. De sluer wordt opgelcht en de nevel klaart op. Wanneer wj o.a. de profete van Ezechël 37 met aandacht lezen, gaan wj verstaan hoe schtterend en ndrukwekkend Elohm de geschedens van Zjn volk heeft laten optekenen. Op het eerste gezcht ljkt Ezechël ons een wat macaber beeld te geven. In werkeljkhed s het echter een uterst fjnznng, gedetalleerd beeld, een subleme afschlderng van Elohm en Zjn herstelplan met Zjn volk Israël. Net alleen Ezechël, maar alle profeten spreken over dat ene hoge en heerljke herstel van Elohms volk n de toekomst, van Zjn oogappel, van Zjn verloren schapen, met de regerng van een vorst ut Davd, van een vrederjk op aarde, van volkomen velghed en rust. Ezechël zegt dat hj door de Geest werd weggevoerd n een grote valle, de vol was met zeer dorre beenderen.

2 3 Studes over Israël: Identtet en toekomst, no.1 Nu, daar sta je dan als profeet temdden van tenduzenden dorre beenderen. Wat een grezelge gewaarwordng! Ezechël werd rondom de gehele valle geled zodat hj de beenderen van alle kanten kon bezen. Zjn concluse was dat er zeer, zeer vele waren. Daarna werd hem de bjna onmogeljke vraag gesteld of de beenderen oot nog zouden gaan leven (37:3). Door deze vraag kwam de profeet n verlegenhed. Normaal gesproken s het onmogeljk dat dorre beenderen oot nog zullen herleven. De mens s ut stof genomen en keert weder tot verbrjzelng. De profeet gaf dan ook ten antwoord: Jahweh, Gj weet het! Daarop ze Jahweh: Profeteer over deze beenderen en zeg hen dat zj Jahwehs woord moeten horen, nl. dat Hj Zjn Geest n hen zal geven en zj levend zullen worden. Welnu, dat s verbazngwekkend! Dat dudt op een butengewoon wonder van Elohm. En, het ongeloofljke geschedde. Ezechël hoorde een gelud en zag de beenderen n bewegng komen en tot elkaar naderen, elk been tot zjn been. Er werden zenuwen op gelegd, er kwam vlees op en er werd een hud overheen getrokken. Alleen was er nog geen levensgeest n deze samengestelde lchamen. Opneuw moest Ezechël profeteren en nu de Geest gebeden aan te komen van de ver wnden des hemels en n de dode lchamen te gaan blazen, opdat zj levend zouden worden. Inderdaad, alzo geschedde het. Het onmogeljke vond plaats. De Geest kwam en de dode lchamen werden levend! En dan nog wel... een gans zeer groot leger! Na deze vertonng en het gezcht werd Ezechël verteld wat de bedoelng van Elohm ermee was. Het betrof her het Hus Israëls! Alle verwachtng van de zjde van Israël was geheel verloren. Israël waande zchzelf dood, (37:11). Nee, zegt Elohm, Israël zal leven. Israël zal ut de graven verrjzen (37:13). Israël zal leven en n het haar toegewezen land worden geplaatst. Nadat het gezcht voorbj was, moest de profeet een hout nemen en daarop schrjven: voor Juda en de knderen Israëls en zjn metgezellen. En nog een ander hout voor Jozef, voor Efraïm en het ganse Hus Israëls en zjn metgezellen. De profeet moest deze twee houten tot elkaar doen naderen, zodat ze tot één hout werden. De betekens ervan laat net naar zch raden. Het verstroode 4 Studes over Israël: Identtet en toekomst, no.1 Israël zal worden verzameld ut alle volkeren, en zj zullen n hun land worden gebracht. Het zal een eng volk worden, vers 22, en zj zullen tezamen één Konng hebben. Zj zullen zchzelf net meer verontrengen met hun zonden. Davd, Mjn Knecht, zal over hen konng en herder zjn, en zj zullen n Elohms nzettngen wandelen. Zj zullen als een verengd volk wonen n het land dat Ik aan Mjn knecht Jakob heb gegeven, zegt Elohm. Tot n eeuwghed zal Davd hun Vorst zjn. Ik zal een eeuwg verbond met hen maken en Ik zal Mjn helgdom n het mdden van hen zetten. De hedenen zullen weten dat Ik Jahweh ben, De Israël helge (apart zet) ze vers 28. Aan de hand van voorgaande gegevens zullen wj nagaan hoe het geprofeteerde zch n de geschedens heeft ontvouwd en voorgedaaan. De wereldgeschedens ljkt voor ons mensen dkwjls meer op een toneel van oorlog, chaos, wanorde, strjd, verzet, verwarrng, zelfvernetgng en utendeljke ondergang. Wanneer wj echter Ezechël 37 goed lezen -en ook vele andere schrftplaatsen- over Elohms herstelwerk, dan zen wj dat Elohm temdden van de grote maalstroom der wereldgeschedens Zjn Hand heeft n en achter alle gebeurtenssen. Ja, dat Hj zelfs de graven met beenderen van Zjn volk nauwkeurg bewaakt, met het grote doel om Zjn volk weder levend te maken, Zjn Rjk op aarde te vestgen. Temdden van de chaotsche toestanden n deze wereld, vooral nu wj leven n een hoogontwkkeld technologsch tjdperk, waarbj de vernetgende utvndngen levensgroot zjn, s het evenwel Elohms wjze Hand de alles bestuurt en tot een goed ende zal brengen. Al ljkt het voor onszelf dat er van Israël als volk nets zal terechtkomen. Al ljkt het dat de wereld meent dat Israël van het wereldtoneel s verdwenen. En als s het dat zonsten en sommge chrstenen menen dat de joden het herstelde profetsche Israël vormen, toch gaat Elohm voort met Zjn borduurwerk, als n het verborgen, soms ondergronds en mystereus. Ut het voorbeeld van Elohm aan Ezechël n hoofdstuk 37 bljkt eens en te meer dat Hj ons pad kent en onze vaderen en ons op wonderbaarljke wjze heeft beschermd en geled tot waar wj nu zjn. Hj kende onze graven en beenderen, onze vaderen, ons en onze afkomst. Hj bestuurde hen en ons als dorre beenderen de tot elkaar naderden, zodat er een bewusthed kwam van onze Israël-denttet. Hj had voor ons en onze vaderen een plaats besteld, waar wj zeker en velg zouden wonen, 2Sam.7:10.

3 5 Studes over Israël: Identtet en toekomst, no.1 10 En Ik heb voor Mjn volk, voor Israël, een plaats besteld, en hem geplant, dat hj aan zjn plaats wone, en net meer heen en weder gedreven worde; en de knderen der verkeerdhed zullen hem net meer verdrukken, geljk als n het eerst. Onze vaderen zwerven als verloren schapen over de aardbodem, schjnbaar doelloos, kenneljk zonder enge bestemmng, overgelaten aan het spel der boze machten. Maar nee! Zj hadden wél een doel, een bestemmng! Als door een Hoge en Onzchtbare hand werden zj geled. Elohm heeft een vastomljnd herstel-schema voor Zjn volk voor ogen en wjkt daarvan geen dumbreed af. De schapen werden verstrood, vele, zeer vele jaren lang, zwervend over bergen en langs dalen. Maar, net één waar schaap gng er verloren. Net één schaap verloor de Grote Herder ut het oog. Hj kende hun ztten en hun staan. Dwars door de onstumge golven van het wereldgebeuren heen, onder de heden-volkeren verstrood, onder nvloed van allerle gruweljke afgoderj, wst en weet Hj Zjn volk te bewaren, om hen utendeljk te brengen op de plaats waar Hj tot hun hart zal spreken om hen weder aan te nemen. Dus konden de donkere tjden der Mddeleeuwen de schapen net schaden. Het lcht brak door. De Reformate kwam. Er kwam een gelud en de beenderen begonnen zch te bewegen, zoals Ezechël het zag. De Reformate was echter nog geen levend lchaam, dat hebben mannen als Jodocus van Lodensteyn dudeljk gezen. De Reformate was wel een groot gebeuren, waardoor de verloren schapen van het Hus Israëls gngen lusteren naar de stem van hun Herder n het Evangele van vrje genade, het Sola Fde, Sola Grata en Sola Scrptura. Er komt echter nog veel en veel meer. Dat toont ons de profete en ook de aanvankeljke vervullng n de voorbje geschedens. De nabje toekomst zal ons laten zen hoeveel meer er nog zal komen. Er zal een geweldg grote oplevng komen. De Geest zal n de dode lchamen van Israël komen en zj zullen leven. Vers 10, een gans zeer grote mengte! Geen steentje zal er achterbljven, geen ware Israëlet zal gemst worden. Wj wllen n dezen onderzoeken en naspeuren waar de verloren schapen van het Hus Israël zjn gebleven en wat voor herkennngstekenen zj op hun zwerftocht hebben achtergelaten. Wj doelen herbj op landnamen, plaatsnamen en namen van rveren. Ook op de taal en het termgebruk, de etymologe. 6 Studes over Israël: Identtet en toekomst, no.1 Dt ter nledng, voorafgaand aan ons meer gercht onderzoek naar Israël en haar herstel. Allereerst zullen wj bezen we en wat Israëls Konng zal zjn, haar Messas, de Vorst ut Davd en Zjn herstelde rjk. De Messas Het gaat n de wereldgeschedens om het Godsrjk en de defnteve vestgng ervan. Konngen kunnen regeren, presdenten, kezers, magstraten en machthebbers schjnen hun macht ongelmteerd te kunnen utoefenen. Dat s schjn. Utendeljk s het Elohm De het wereldgebeuren n handen heeft en satan slechts toelaat zjn trawanten macht te laten utoefenen. Ut Danël 4:32 en 5:21-23 bljkt heel dudeljk dat Elohm de wereldgeschedens ledt en beheerst; zelfs van hedense vorsten erkennng est van Zjn wereldbestuur, en Hj het s De de heerschappj geeft aan we Hj wl. Er wordt vrjwel geen gerechtghed gedaan. De vorsten leden algemeen een heerljk leventje, zoals ook de profeet Amos dat beschrjft n hfst.6:1-7, dat Elohm hun palezen haat, want daarn staat de stoel der gruwelen, daarn heerst overmatge weelde, met muzek, drank, terwjl er geen smart s over de breuk van Jozef. Zj draaen het recht om n gal en maken het leven van hun onderdanen zuur. Welnu, de utendeljke heerschappj over het herstelde Israël n het Messaanse Vrederjk wordt gegeven aan Davd, aan een telg ut Davds konngsljn. Naar Ez.37:24 s de konng van het n de toekomst herstelde Israël Davd, de Knecht van Jahweh, de Vorst, tot n alle eeuwen. 21 Spreek dan tot hen: Zo zegt de Heere HEERE: Zet, Ik zal de knderen Israëls halen ut het mdden der hedenen, waarhenen zj getogen zjn, en zal ze vergaderen van rondom, en brengen hen n hun land; 22 En Ik zal ze maken tot een eng volk n het land, op de bergen Israëls; en zj zullen allen te zamen een engen Konng tot konng hebben; en zj zullen net meer tot twee volken zjn, noch voortaan meer n twee konnkrjken verdeeld zjn. 23 En zj zullen zch net meer verontrengen met hun drekgoden, en met hun verfoeselen, en met al hun overtredngen; en Ik zal ze verlossen ut al hun woonplaatsen, n dewelke zj gezondgd hebben, en zal ze rengen; zo zullen zj Mj tot een volk zjn, en Ik zal hun tot een God zjn. 24 En Mjn Knecht Davd zal Konng over hen zjn; en zj zullen allen te zamen een Herder hebben; en zj zullen n Mjn rechten wandelen, en Mjn nzettngen bewaren en de doen.

4 7 Studes over Israël: Identtet en toekomst, no.1 25 En zj zullen wonen n het land, dat Ik Mjn knecht Jakob gegeven heb, waarn uw vaders gewoond hebben; ja, daarn zullen zj wonen, zj en hun knderen, en hun kndsknderen tot n eeuwghed, en Mjn Knecht Davd zal hunleder Vorst zjn tot n eeuwghed. Wanneer wj de messas-profeteën aandachtg lezen, valt het op dat er geen sprake s van één enkele Messas, maar van twee. Chrstus, de Ljdende Knecht, de zone Davds, én n de endtjd voor het Messaans Vrederjk Davd, de Sprut van Davd. Wj zullen daarop deper ngaan en onderzoeken we deze twee verschllende Messassen zjn en wat hun betekens en rol s. Messas n het Hebreeuws s Masjach, n het Greks Chrstos, dat betekent Gezalfde. De Messas s de Profeet/Prester-Konng de verwacht werd door Israël aan het ende van de geschedens van de hudge aon (tjdvak). Hj s Degene de komen zal, Matth.11:3. In de Evangelën verschjnt de Messas 1. Als Leraar, 2. Als Vleesgeworden Woord, 3. Als Ljdende Knecht, 4. Als de Verlosser der wereld,...om n deze functes het konnkrjk van Elohm her op te rchten en dat Rjk te bevestgen n de hemelse gewesten. Er zjn letterljke profeteën over de komende Messas te vnden n Jesaja, Jerema, Ezechël, Mcha en Zachara. In Haggaï, Mcha, Jona en deutero- Jesaja wordt gesproken over een geesteljk herstel van Israël onder de Messas. Een van de eerste namen voor de Messas lezen wj n Gen.49:10, de komst van de Shloh, aan we de volkeren gehoorzaam zullen zjn. De scepter zal van Juda net wjken, totdat komt degene aan we deze toebehoort. Sjeloh volgens Strongs 7886 s een egenaar, egendom, rust. Dus de Shloh s de rechtmatge egenaar van de scepter ut Juda. Dat houdt n dat er ook onrechtmatge egenaars zjn, de ten onrechte aanspraak maken op de troon van Davd. 10 De schepter zal van Juda net wjken, noch de wetgever van tussen zjn voeten, totdat Slo komt, en Denzelven zullen de volken gehoorzaam zjn sj ej l o h, van AV -Shloh 1; 1 StV-Slo 1; 1 NBG-Slo 1; 1 1) egenaar, egendom, rust 1a) juste betekens onzeker 8 Studes over Israël: Identtet en toekomst, no.1 De oorzaak dat men algemeen Chrstus vereenzelvgt met alle Messasprofeteën zt hem waarschjnljk n het fet dat men net goed de ambten van Chrstus weet te plaatsen. De ambten van Chrstus zjn drevuldg, Profeet, Prester en Konng. In deze volgorde heeft men het juste zcht erop. Wj zen dat Mozes van de grote Profeet sprak n Deut.18:18, hem geljk. Het Profetsche aspect heerste tot aan de geboorte van Chrstus. In Mozes en n opeenvolgende profeten kwam dat tot utng, en ten laatste n Chrstus Zelf.. Van het presterschap was al ets zchtbaar n Aäron en zjn zonen, hetwelk n Chrstus de vervullng kreeg, De volgens Ps.110:4 Prester werd naar de orde van Melchzedek. Chrstus s opgestaan en ten hemel gevaren om n het hemelse Helgdom voor ons Zjn werk te verrchten, Hebr. 8:4, 12:2. Van het konngschap was eveneens ets zchtbaar, n Davd, en n zjn nageslacht, Ps.89. Wel sprak Davd over de grote Konng n Ps.2:6. Chrstus zal als Konng der konngen heersen, wanneer Zjn taak als Hogeprester n het hemelse helgdom vervuld s. De taak van het profeten-ambt was vervuld tjdens Chrstus zjn op aarde. Zjn Presterambt zal vervuld zjn als de Gemeente compleet s en Israël weer s aangenomen als vrouw van Jahweh. Dan treedt Zjn Konngsambt ten volle n werkng, dus de utvoerng ervan. Daarvoor heeft Hj (een nakomelng ut) Davd verkozen, de Sprut, de Zjn plaatsbekleder zal zjn, en De Hem verantwoordng schuldg s. De Sprut zal n Zjn Geest regeren, dus het zal zjn alsof het Chrstus Zelf s. Het ambt van profeet vormde de voorberedng tot het presterschap, en het presterambt vormde de voorberedng tot het konngschap. In het Messaans vrederjk zal de Sprut regeren n de Geest van Chrstus. De verheerljkte Chrstus zal n het Neuwe Jeruzalem op Zjn troon ztten. Danël 7:13 spreekt over de mensenzoon de tot de Oude van dagen kwam en heerschappj, eer en het konnkrjk over de aarde ontvng. Het s een eeuwge heerschappj, en Zjn rjk zal net verdorven worden. De helgen der hoge plaatsen zullen dat konnkrjk ontvangen, 7:27, nl. het stenen konnkrjk Dan.2:44. Dat Rjk s het Konnkrjk der Hemelen, dat wl zeggen, het rjk s wel op aarde, maar wordt bestuurd vanut de hemelse gewesten. In de hemel zt de feteljke konng met Zjn regerngslchaam (de Gemeente der ) ut Israël, elke stam

5 9 Studes over Israël: Identtet en toekomst, no.1 Er komt op aarde een grote konng en zjn regerng zal gepaard gaan met ongekende voorspoed en vrede. Openb.5:5 en Mcha 5:7 duden deze Vorst aan als de Leeuw ut Juda. Dus een moedg en heldhaftg persoon. Shloh betekent zoets als totdat hj komt aan we het Rjk rechtmatg toebehoort. Slo of sello = aan we het toebehoort. Wat? Het konnkrjk en de troon. Slh = rustg zjn, totdat de rust komt. Sluh n het Babylonsch betekent konng. Bezen wj de volgende schrftgegevens met betrekkng tot de Messas, dan geeft Bleam n zjn orakels weer dat hj een rjzende ster ut Jakob zag voortkomen. Ook Mozes spreekt over de komende Messas, maar dan als de grote Profeet, Deut.18:18, Joh.5:45, Hand.3:22/23 en 7: Een Profeet zal Ik hun verwekken ut het mdden hunner broederen, als u; en Ik zal Mjn woorden n Zjn mond geven, en Hj zal tot hen spreken alles, wat Ik Hem gebeden zal. Inderdaad, Joh.4:25 geeft te kennen dat de verwachtng n Israël leefde van een komende grote Profeet. Verder leeft de Messas-verwachtng n de Psalmen, 2:2, en 110. En n Psalm 22, 45 en 72 ztten ook Messasverwachtng-elementen 2:2 De konngen der aarde stellen zch op, en de vorsten beraadslagen te zamen tegen den HEERE, en tegen Zjn Gezalfde, zeggende: 110:1 Een psalm van Davd. De HEERE heeft tot mjn Heere gesproken: Zt aan Mjn rechterhand, totdat Ik Uw vjanden gezet zal hebben tot een voetbank Uwer voeten. 2 De HEERE zal den scepter Uwer sterkte zenden ut Son, zeggende: Heers n het mdden Uwer vjanden. 3 Uw volk zal zeer gewllg zjn op den dag Uwer herkracht, n helg seraad; ut de baarmoeder des dageraads zal U de dauw Uwer jeugd zjn. 4 De HEERE heeft gezworen, en het zal Hem net berouwen: Gj zjt Prester n eeuwghed, naar de ordenng van Melchzedek. Maar meest komt de Messas-aanzeggng ut de doeken bj de profeet Jesaja, 9:5, waar een aantal namen en ambten worden genoemd, en Jes.11:1-5, de scheut ut Davds wortel, op We de Geest zal rusten. Verder n Jes.42:1-7, 49:1-7, 50:4-9, 52:13 tot 53:12 over de Ljdende Knecht. 10 Studes over Israël: Identtet en toekomst, no.1 9:6 (9-5) Want een Knd s ons geboren, een Zoon s ons gegeven, en de heerschappj s op Zjn schouder; en men noemt Zjn naam Wonderljk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwghed, Vredevorst; 7 (9-6) Der groothed dezer heerschappj en des vredes zal geen ende zjn op den troon van Davd en n zjn konnkrjk, om dat te bevestgen, en dat te sterken met gercht en met gerechtghed, van nu aan tot n eeuwghed toe. De jver des HEEREN der herscharen zal zulks doen. 11:1 Want er zal een Rjsje voortkomen ut den afgehouwen tronk van Isa, en een Scheut ut zjn wortelen zal Vrucht voortbrengen. 2 En op Hem zal de Geest des HEEREN rusten, de Geest der wjshed en des verstands, de Geest des raads en der sterkte, de Geest der kenns en der vreze des HEEREN. 3 En Zjn reken zal zjn n de vreze des HEEREN; en Hj zal naar het gezcht Zjner ogen net rchten; Hj zal ook naar het gehoor Zjner oren net bestraffen. 4 Maar Hj zal de armen met gerechtghed rchten, en de zachtmoedgen des lands met rechtmatghed bestraffen; doch Hj zal de aarde slaan met de roede Zjns monds, en met den adem Zjner lppen zal Hj den goddeloze doden. Jes.42:1-7 Zet, Mjn Knecht, Den Ik ondersteun, Mjn Utverkorene, n Denwelken Mjn zel een welbehagen heeft! Ik heb Mjn geest op Hem gegeven; Hj zal het recht den hedenen voortbrengen. 2 Hj zal net schreeuwen, noch Zjn stem verheffen, noch Zjn stem op de straat horen laten. 3 Het gekrookte ret zal Hj net verbreken, en de rokende vlaswek zal Hj net utblussen; met waarhed zal Hj het recht voortbrengen. 4 Hj zal net verdonkerd worden, en Hj zal net verbroken worden, totdat Hj het recht op aarde zal hebben besteld; en de elanden zullen naar Zjn leer wachten. 5 Alzo zegt God, de HEERE, De de hemelen geschapen, en dezelve utgebred heeft, De de aarde utgespannen heeft, en wat daarut voortkomt; De den volke, dat daarop s, den adem geeft, en den geest dengenen, de daarop wandelen: 6 Ik, de HEERE, heb u geroepen n gerechtghed, en Ik zal u bj uw hand grjpen; en Ik zal u behoeden, en Ik zal u geven tot een Verbond des volks, tot een Lcht der hedenen. 7 Om te openen de blnde ogen, om de gebondenen ut te voeren ut de gevangens, en ut het gevangenhus, de n dusterns ztten. Jes.49:1-7, vers 3 En Hj heeft tot Mj gezegd: Gj zjt Mjn Knecht, Israël, door Welken Ik verheerljkt zal worden. 4 Doch Ik zede: Ik heb te vergeefs gearbed, Ik heb Mjn kracht onnutteljk en jdelljk toegebracht; gewsseljk, Mjn recht s bj den HEERE, en Mjn werkloon s bj Mjn God.

6 11 Studes over Israël: Identtet en toekomst, no.1 5 En nu zegt de HEERE, De Mj Zch van moeders buk af tot een Knecht geformeerd heeft, dat Ik Jakob tot Hem wederbrengen zou; maar Israël zal zch net verzamelen laten; nochtans zal Ik verheerljkt worden n de ogen des HEEREN, en Mjn God zal Mjn Sterkte zjn. 6 Verder zede Hj: Het s te gerng, dat Gj Mj een Knecht zoudt zjn, om op te rchten de stammen van Jakob, en om weder te brengen de bewaarden n Israël; Ik heb U ook gegeven tot een Lcht der hedenen, om Mjn hel te zjn tot aan het ende der aarde. Jes.52:13 Zet, Mjn Knecht zal verstandeljk handelen; Hj zal verhoogd en verheven, ja, zeer hoog worden. 14 Geljk als velen zch over u ontzet hebben, alzo verdorven was Zjn gelaat, meer dan van emand, en Zjn gedaante, meer dan van andere mensenknderen; 15 Alzo zal Hj vele hedenen besprengen, ja, de konngen zullen hun mond over Hem toehouden; want denwelken het net verkondgd was, de zullen het zen, en welken het net gehoord hebben, de zullen het verstaan. 53:1 We heeft onze predkng geloofd, en aan wen s de arm des HEEREN geopenbaard? 2 Want Hj s als een rjsje voor Zjn aangezcht opgeschoten, en als een wortel ut een dorre aarde; Hj had geen gedaante noch heerljkhed; als wj Hem aanzagen, zo was er geen gestalte, dat wj Hem zouden begeerd hebben. 3 Hj was veracht, en de onwaardgste onder de mensen, een Man van smarten, en verzocht n krankhed; en een egeljk was als verbergende het aangezcht voor Hem; Hj was veracht, en wj hebben Hem net geacht. 4 Waarljk, Hj heeft onze krankheden op Zch genomen, en onze smarten heeft Hj gedragen; doch wj achtten Hem, dat Hj geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. 5 Maar Hj s om onze overtredngen verwond, om onze ongerechtgheden s Hj verbrjzeld; de straf, de ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zjn stremen s ons genezng geworden. De Ljdende Knecht Wat verbluffend knap en wat ordeljk van Elohm dat Hj de Messas n twee fasen laat verschjnen. De tweede of endtjd-messas kon net komen wanneer de eerste -de Ljdende Knecht- net eerst het fundament had gelegd van het gehele bouwwerk van Elohms konnkrjk. De Ljdende Knecht s de Hoeksteen, op welke het gehele gebouw rust. De Ljdende Knecht heeft de bass gelegd, aan Elohms rechten voldaan om het volk Israël vrj te kopen. De joden hebben zch dan ook verkeken op de Ljdende Knecht van Jahweh en herkenden n Hem net de beloofde Messas. Zj verwerpen Hem en hebben Hem laten doden. 12 Studes over Israël: Identtet en toekomst, no.1 Elohm heeft Zjn Ljdende Knecht n een dusdange vermommng tot de joden gezonden, dat zj Hem net zouden herkennen en erkennen. Echter, hun verblndng s het enge fet dat ze Hem verwerpen. Elohm speelt geen spelletje. Wel zen wj n de geschedens het raadsel der vermommngen. De duvel komt als een wolf n schaapsklederen, en de Ljdende Knecht kwam als een echt schaap, dat men aanzag voor een wolf. De joden hebben zende net gezen en horende net gehoord naar de stem van de Herder, want zj waren geen schapen. De hogere wjshed zt achter al deze feten en raadselen, om op verheven en eerljke wjze de erfens te laten toekomen aan de rechtmatge personen. Het slangenzaad mocht net de erfens van het vrouwenzaad ontvangen, maar moest wel ngeschakeld worden om de hel van het vrouwenzaad te beschadgen, waardoor het vrouwenzaad geactveerd zou worden om de kop van het slangenzaad te vermorzelen. De joden zjn met open ogen n de val gelopen, door egen schuld, door egen gekozen weg. Er komt ut wat ern zt, ut een moestun sprut voort wat ern gezaad s. Hun puur aardse verwachtngen hebben hen verblnd voor de werkeljkhed. Eerst moest de Messas veel ljden, het fundament voor de loskopng van Zjn volk leggen. Ook de dscpelen waren sterk onder de nvloed van de joodse Messasverwachtng, zodat zj maar slecht konden begrjpen waarom het ljden Hem te wachten stond. Hun wordt verweten hun ongelovghed en harde hart. Bj de Emmaüsgangers opende Yashua hun verstand, dat de Chrstus eerst moest ljden, Luk.24: 25 En Hj zede tot hen: O onverstandgen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben! 26 Moest de Chrstus net deze dngen ljden, en alzo n Zjn heerljkhed ngaan? 27 En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde Hj hun ut, n al de Schrften, hetgeen van Hem geschreven was. Ze ook Luk.2:34 dat Hj tot een val en opstandng s gezet. De joden hebben zch gestoten aan de door Elohm gelegde Hoeksteen, ze Rom Wj mensen kunnen ons deerljk vergssen n andere mensen. Een vergssng s menseljk. Maar de vergssng der joden werd een vergrjp, en dat was dodeljk! Ut haat en njd hebben zj Yashua overgeleverd, ze Matth.27:18 en Mark.15:10.

7 13 Studes over Israël: Identtet en toekomst, no.1 De Ljdende Knecht s de Eben Jahweh (Hoeksteen) en Hem zen wj vooral n Jes.53, waar de oorzaak van Zjn dood wordt genoemd, als: a) vanwege krankhed =ljden, b) mshandelngen, c) terechtstellng. En dat s gesched. Hj s de geheel enge de als Plaatsbekleder voor Elohm en Zjn volk kon nstaan met Zjn volmaakt presterljke werk. Israël wordt ook wel de Knecht van Jahweh genoemd, daar het volk ook veel heeft geleden, maar dat was net plaatsvervangend. Chrstus alleen was de Knecht des Vaders, de grote Opdrachtgever, en kon aan alle esen voldoen. Noch Abraham, noch Mozes, noch Davd of een andere helge konden voldoen aan de esen der gerechtghed. Daarom staat van de Zoon de beredwllghed opgetekend: Ze Ik kom om Uw wl te doen...hebr.10:9 De Sprut Jerema 23:5 spreekt over de gerechte Sprut, de zémach saddk. De naam van deze Sprut s Jahweh Sdkenu, Jahweh onze gerechtghed. Het s òf de weer opgestane Davd, òf een telg, een sprut ut de Davdsljn, de n Davds plaats zal regeren. Jer.33:17 toont ons de troonopvolgng. Wat voor persoon zal dat zjn? Een saddk s een rechtvaardge, emand de beantwoordt aan de goddeljke normen. Zémach sedaka = Sprut der gerechtghed, Jer.33:15. Hj s de opvolger van Davd, bekleed met Elohms gerechtghed, zodat hj krachtens goddeljke beschkkng recht heeft op de troon van Davd over Israël. Hj zal als konng volkomen recht doen. Als gevolg van zjn regerng zal er rust en vrede zjn. De gerechtghed van deze Messas s geen egenschap van hemzelf, noch een plaatsvervangende verworven gerechtghed, maar deze s hem door Elohm gegeven. Het begrp gerechtghed laat zch her het beste omschrjven als hel. In de komende Messas s het hel voor het volk Israël volkomen gewaarborgd. Deze Messas s net zoals de hudge aardse vorsten en vorstenhuzen, de een heerljk leventje leden op kosten van hun onderdanen. Nee, Hj s hel en geeft vrede en welzjn. De Messas-Sprut wordt alzo met Elohm geljkgesteld, s Zjn plaatsbekleder op aarde. In de Messas aanschouwt het volk Israël we Elohm s. De Messas s de zchtbare openbarng van Elohm Zelf. Lezen wj Jer.30:1-9 en 18-22, dan bljkt dat de Messas emand s de gewoon ut het volk zal opstaan (vers 9), met een goddeljk recht om voor 14 Studes over Israël: Identtet en toekomst, no.1 het volk tot Elohm te naderen. Het valt op dat Elohm en Davd als het ware op een ljn staan, zoals ook n Hos.3:5, n de vererng van het volk. De Messas s Elohm n menseljke gedaante, de geheel n overeenstemmng s met Elohms karakter en egenschappen. Zoets kan slechts wanneer de Messas tegeljk een Prester, Profeet en Konng s. In Jer.30:21 wordt de Messas n Zjn presterljke waardghed getekend, als de mddelaar de voor Zjn volk ntreedt bj Elohm. Aan de komst van deze Messas gaat een korte zeer bange tjd vooraf, Jer.30:6-8. Herut bljkt dat net de Messas de bewerker s van het hel, maar daarvan Zelf een vrucht s. Nu breekt de tjd van het neuwe verbond aan. Het verschl tussen de Messas, als Yashua ha Messah en Zjn komst op aarde, met Zjn dood en opstandng, s geheel verschllend van de komst van de endtjd-messas, de Sprut van Davd. Chrstus was de Bewerker van het hel voor Zjn volk, de endtjd-messas s vrucht van het bewerkte hel. Chrstus heeft noot op de troon van Davd gezeten, de endtjd-messas zal wel op Davds troon ztten. Chrstus s de Zoon van Elohm, welswaar ut de Davdsljn, de endtjd- Messas s alleen de zoon van Davd. Messas-elementen ztten vervolgens n Ezechël 17:24, het twjgje van de ceder; en n 21:29-32, de kroon de dremaal omgekeerd wordt totdat hj toekomt aan we er recht op heeft; en n 34:21-31 de Enge herder Davd, n we de twjg van Davd zjn volkomen ontwkkelng heeft. Naar oud-oosterse opvattng s een afstammelng een neuwe verschjnng van de oude voorvader. Alzo wordt de neuwe Twjg en Sprut Davd genoemd, òf als nakomelng van Davd, òf als neuwe verschjnng van Davd. Wj denen er steeds op te letten dat het hel alleen van Elohm komt, bewerkt door de Ljdende Knecht, en de endtjd-messas een Davd s als Herder om Israëls schapen als kudde te weden. Ez.37:24, één Herder en één kudde. Dr. W.H.Rose van de Theologsche Unverstet n Kampen s met een onderzoek bezg naar de Messasverwachtng n de Bjbel. Rose zegt: Zachara spreekt over een konnkljke fguur n de toekomst, net dat de betreffende teksten betrekkng hebben op een tjdgenoot, Zerubbabel. Dat

8 15 Studes over Israël: Identtet en toekomst, no.1 bljkt ut het herhaalde gebruk van het woordje zal. De Messas s een helsfguur, de Zémach ut Zach.3:8 en 6:12. Dat moet men net vertalen met tak, sprut of twjg, maar met begroeng. De Zémach s een ander persoon dan Zerubbabel, anders zouden net bede namen tegeljk zjn gebrukt. De Zémach wordt nadrukkeljk n de toekomst verwacht. Wj kunnen met dr. Rose nstemmen, daar een tak, twjg of sprut een eerste neuwe loot s. In de endtjd gaat het wel over een neuw telg van Davd, maar dan over emand de gerjpt s, een volledg ontwkkelde loot of tak, een geheel volgroede telg van Davd. Jes.4:2, 11:1, Jer.33:15. In hem s het konng/presterschap tot volle rjphed gekomen. De telg van Davd s er door Jahwehs Geest zelf toe voorbered. Deze neuwe Davdstelg zal een Begroeng zjn, emand n we al Davds goede egenschappen utblnken, emand de alle prerograteven (kroonrechten) van zjn voor-voorvader Davd bezt. De eerste vereste voor de komst van deze endtjd Davd s, dat het volk Israël der twaalf stammen s hersteld. De tweede vereste s dat de neuwe Tempel (van Ezechël) wordt herbouwd. Immers, de Skeknah of Heerljkhed van Jahweh kan alleen maar terugkeren op aarde n de Tempel. Dan zal Elohm weer n het mdden van ons wonen. Mcha 5:1-3 (5-1) En gj, Bethlehem Efratha! zjt gj klen om te wezen onder de duzenden van Juda? Ut u zal Mj voortkomen, De een Heerser zal zjn n Israel, en Wens utgangen zjn van ouds, van de dagen der eeuwghed. 3 (5-2) Daarom zal Hj henleden overgeven, tot den tjd toe, dat zj, de baren zal, gebaard hebbe; dan zullen de overgen Zjner broederen zch bekeren met de knderen Israels. 4 (5-3) En Hj zal staan, en zal weden n de kracht des HEEREN, n de hooghed van den Naam des HEEREN, Zjns Gods, en zj zullen wonen, want nu zal Hj groot zjn tot aan de enden der aarde. 5 (5-4) En Deze zal Vrede zjn Geboorte profeteën van de Messas Deze lezen wj o.a. n Jes.7:14, Mcha 5:2, Jer.31:15, Hos.11:1, Dan.9: Hj zou een Nazerener genoemd worden. Netser s een synonem van Tsemach (Sprut). Nazar, netsar s geljk vertaald als zémach, door sprut of tak. In Jes.11:1 staat Netsar. De joden noemen Chrstus bjna noot bj 16 Studes over Israël: Identtet en toekomst, no.1 Zjn naam, maar spreken van Nazarener (Notsr) daarbj verwjzend naar Zjn woonplaats, en chrstenen noemen zj Notsrym. Zachara 9:8-10 Zet Uw konng komt, rjdende op een ezelsveulen. De ezel zet net op de staat van armoe, want ook konngen reden op ezels, ze 1Kon.1:33,38. De ezel zet echter op de staat van vrede, daar de ezel ongeschkt s voor de oorlog. Het karakter van de Messas zal zjn: vroom, rechtvaardg, vredelevend en zegeverend. Vredevorst, dat houdt n dat er geen oorlog zal zjn. In Zach.12:10 nog een percoop over de Ljdende Knecht, waar Jahweh spreekt als Degene de zj doorstoken hebben. Er staat n dt gedeelte net dat ze over Mj zullen rouwklagen, maar over Hem. Dus over een ander dan degene de her aan het woord s, een ander dan Jahweh De spreekt. Calvjn zag deze moeljkhed en koos voor een vergeesteljkng van de tekst, nl. dat het her een fguurljke dood zou betreffen. Maar men kan her moeljk denken aan emand de fguurljk zou gestorven zjn en dat de mensen evenwel over zulk een fguurljke dood zullen treuren. Nee, het gaat her over de grote Profeet van Jahweh de door een (Edomtsch) deel het volk gedood s, waarna het echte volk Israel erover zal treuren. De joden hebben de dee van een ljdende Knecht altjd verafschuwd en van zch afgeduwd. PF VDM (wordt vervolgd) Bronnen: Prof.dr.J.de Zwaan, Jezus, Paulus en Rome Dr. R.Schppers, Jezus Chrstus n het hstorsch onderzoek W.Brant, We was Jezus van Nazareth? Dr. F.v.d.Meer, Chrstus oudste gewaad F.Bettex, Wat dunkt u van de Chrstus? Prof. Dr. A. van Selms, God en mensen Alonzo. T. Jones, De Weg N. Söderblom, Ljden en sterven van Jezus Chrstus Hall Cane, Jezus Chrstus A.M. Berkhof, Wederkomst van Chrstus Dr. J.H. Gunnng. Chrstus Consolator Dr. A. Kuyper, Dctaten dogmathek

9 17 Studes over Israël: Identtet en toekomst, no.1 Jezus van Nazareth, dr.a.westphal Het Jezus-mystere, P.L.Couchoud Dr. J.Schelhaas, De ljdende Knecht des Heeren De knechtsgestalte van Chrstus, studes voor dr.h.n.rdderbos Dr. H.v.d.Loos, Jezus Messas Konng Dr. D.Deden, De Messaanse profeteën N.Koren, Het Messas Mystere Dr. A.H.Edelkoort, De Chrstus verwachtng n het O.T. A. Holland, In Bondgenbootschap met God Dr. A.H.Blom, De leer van het Messasrjk bj de eerste chrstenen Prof.dr.M.v.Rhjn, Een blk n het onderwjs van Jezus Dr.J.A.Kramer, Zekerhed over Jezus Prof.dr.A.M. Brouwer, Wereldende en wereldgercht

INHOUD. Citaten : Statenvertaling 1977 Aanbevolen websites: www:mybrethren.org/index.html

INHOUD. Citaten : Statenvertaling 1977 Aanbevolen websites:  www:mybrethren.org/index.html INHOUD 1: Jezus Christus de Verlosser 2: Het koninkrijk der hemelen 3: Het huis van God 4: Het lichaam van Christus 5: De bruid van het Lam 6: Het betoverde christendom 7: De terugkeer van Jezus Christus

Nadere informatie

10 redenen voor de komst van de Heere Jezus

10 redenen voor de komst van de Heere Jezus 10 redenen voor de komst van de Heere Jezus 1. Als vervulling van Gods beloften En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen,

Nadere informatie

De brief aan de Hebreeën. C. Noorlander

De brief aan de Hebreeën. C. Noorlander De brief aan de Hebreeën C. Noorlander Hebreeën: Oproep aan (Joodse) christenen: Volhard, val niet af. Toont de glorie van Christus vanuit het OT: Hoger dan engelen, Mozes, Abraham en hogepriesters Vergelijkt:

Nadere informatie

Christus Hoop van Israël en de volken

Christus Hoop van Israël en de volken Christus Hoop van Israël en de volken Hatikwa de hoop Als ik u vergeet, Jeruzalem, laat dan mijn rechterhand zichzelf vergeten. Laat mijn tong vastkleven aan mijn gehemelte, als ik niet aan u denk, als

Nadere informatie

- 1 - tot ons sprak en ons de Schriften opende? De Heer is waarlijk opgestaan en daar gaan we over lezen in Lucas 24: 30 en verder:

- 1 - tot ons sprak en ons de Schriften opende? De Heer is waarlijk opgestaan en daar gaan we over lezen in Lucas 24: 30 en verder: - 1 - Pasen (de opstanding) De Heer is waarlijk opgestaan en daar gaan we over lezen in Lucas 24: 30 en verder: 30 En het geschiedde, toen Hij met hen (dat zijn de Emmaüsgangers) aanlag, dat Hij het brood

Nadere informatie

Welkom op het kerstfeest van groep 3 en 4

Welkom op het kerstfeest van groep 3 en 4 Welkom op het kerstfeest van groep 3 en 4 Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: Komt nu, o komt nu naar Bethlehem! Ziet nu de Vorst der eng len hier geboren. Komt, laten wij aanbidden, komt, laten

Nadere informatie

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn?

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Voor 16 jaar en ouder! Zondag 24 Zondag 24 gaat over de goede werken. Zondag 24 vraag en antwoord 62, 63 en 64. Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk

Nadere informatie

Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de Mensenzoon aankondigt, en alle stammen op aarde zullen zich van ontzetting op de

Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de Mensenzoon aankondigt, en alle stammen op aarde zullen zich van ontzetting op de Matt. 24 :29 Meteen na de verschrikkingen van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer geven, de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. 30 Dan

Nadere informatie

1 Joh. 5 : 1 en 10 1Ieder die gelooft dat Jezus de christus is, is uit God geboren, en ieder die de Vader liefheeft, heeft ook lief wie uit hem

1 Joh. 5 : 1 en 10 1Ieder die gelooft dat Jezus de christus is, is uit God geboren, en ieder die de Vader liefheeft, heeft ook lief wie uit hem 1 Joh. 5 : 1 en 10 1Ieder die gelooft dat Jezus de christus is, is uit God geboren, en ieder die de Vader liefheeft, heeft ook lief wie uit hem geboren zijn. 10Wie in de Zoon van God gelooft, draagt het

Nadere informatie

Wie is Jezus, deel 1. les 5a FOLLOW

Wie is Jezus, deel 1. les 5a FOLLOW Wie is Jezus, deel 1 les 5a DEEL 2B FOLLOW JEZUS LAAT ZIEN WIE GOD IS Joh 14: 7 Door het leven van Jezus leren we wie God is. In het OT zien we veel karaktereigenschappen van God. Eén eigenschap ontbreekt

Nadere informatie

De Messias in Genesis 5

De Messias in Genesis 5 Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom

Nadere informatie

Hoofdlijnen van het boek God heeft een Zoon door Floor van der Rhee

Hoofdlijnen van het boek God heeft een Zoon door Floor van der Rhee "GOD HEEFT EEN ZOON!" "Israël in de Schrift en de betekenis van Israël voor de gemeente" Uitgever: www.fuma.nl Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid

Nadere informatie

De koning van het koninkrijk van God. les 3. de wereld is in de macht van het kwade satan beschikt over macht satan misleidt

De koning van het koninkrijk van God. les 3. de wereld is in de macht van het kwade satan beschikt over macht satan misleidt De koning van het koninkrijk van God les 3 DEEL 1 FOLLOW MENTOR DE KONING Een koning is in bijbelse begrippen soeverein en regeert. Soeverein: de macht is aan de koning. De koning bepaalt zelf wat de regels

Nadere informatie

1. Samuël de profeet. Lezen: Handelingen 3:11-26

1. Samuël de profeet. Lezen: Handelingen 3:11-26 1. Samuël de profeet Lezen: Handelingen 3:11-26 En ook al de profeten, van Samuël aan en die daarna gevolgd zijn, zovelen als er hebben gesproken, die hebben ook deze dagen tevoren verkondigd. Handelingen

Nadere informatie

Liedteksten Kerstfeest Zondagsschool 2014. Samenzang

Liedteksten Kerstfeest Zondagsschool 2014. Samenzang Liedteksten Kerstfeest Zondagsschool 2014 Samenzang - Komt allen te zamen Komt allen tezamen, jubelend van vreugde, komt nu, o komt nu naar Bethlehem. Ziet nu de Vorst der eng'len, hier geboren, komt laten

Nadere informatie

Er zijn drie manieren waarop men de toekomst probeert te voorspellen.

Er zijn drie manieren waarop men de toekomst probeert te voorspellen. Een waarmerk De meeste mensen zijn benieuwd naar wat de toekomst zal brengen.vooral in spannende en angstige tijden, zoals onze tijd, is er veel vraag naar wat er staat te gebeuren. Er zijn drie manieren

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Romeinen 4, Ochtenddienst H. Avondmaal. Broeders en zusters,

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Romeinen 4, Ochtenddienst H. Avondmaal. Broeders en zusters, Ds. Arjan van Groos (1962-2014) Tekst: Romeinen 4, 23-25 Ochtenddienst H. Avondmaal Broeders en zusters, 1 Zingen: Gezang 20 : 1 en 6 2 Lezing van de wet 3 Zingen: Psalm 51 : 3 en 4 4 Gebed voor vergeving

Nadere informatie

GROTE VERRASSING Efeze 3:9; Colosse 1:26

GROTE VERRASSING Efeze 3:9; Colosse 1:26 DE GROTE VERRASSING Efeze 3:9; Colosse 1:26 De bovenvermelde Bijbelteksten spreken van het geheimenis dat eeuwen en geslachten lang verborgen is ge weest en verborgen is gebleven in God. Dit geheimenis

Nadere informatie

De rijkdom van het evangelie

De rijkdom van het evangelie 22 sep 07 20 okt 07 17 nov 07 15 dec 07 12 jan 08 23 feb 08 22 mrt 08 10 mei 08 De rijkdom van het evangelie De gerechtigheid van God God maakt levend Ik ervaar meer dood dan leven Gods Geest en het echte

Nadere informatie

Welkom en Afkondigingen >

Welkom en Afkondigingen > Welkom en Afkondigingen > Zingen: 146c: 1, 7 > > Stil gebed > Groet & Onze hulp> Gebed om ontferming > Zingen 152:2,4,9,10 > > > > Gebed > Lezen: Jesaja 40:1-11 > 1. Troost, troost mijn volk, zegt jullie

Nadere informatie

David als voorloper van de Messias. 1. De komst van het Lam, de Koning-Knecht 2. De komst van de Leeuw uit de stam van Juda

David als voorloper van de Messias. 1. De komst van het Lam, de Koning-Knecht 2. De komst van de Leeuw uit de stam van Juda David als voorloper van de Messias 1. De komst van het Lam, de Koning-Knecht 2. De komst van de Leeuw uit de stam van Juda De leeuw uit de stam van Juda Openbaringen 5:1-5 En ik zag op de rechterhand van

Nadere informatie

Liturgie middagdienst Woensdag 25 december Gezang 139 vers 1, 2en 3

Liturgie middagdienst Woensdag 25 december Gezang 139 vers 1, 2en 3 Gezang 139 vers 1, 2 en 3 Komt, verwondert u hier, mensen, ziet, hoe dat u God bemint, ziet vervuld der zielen wensen, ziet dit nieuw geboren kind! Ziet, die 't woord is, zonder spreken, ziet, die vorst

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 25 (29-06)

De Bijbel open 2013 25 (29-06) 1 De Bijbel open 2013 25 (29-06) Vandaag bespreken we een vraag die ik kreeg over 1 Koningen 2. Daarin gaat het over de geschiedenis van Adonia, een oudere broer van Salomo, die zojuist koning was geworden.

Nadere informatie

Genade & Waarheid. Johannes 1:17 (NBG) Want de Wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen.

Genade & Waarheid. Johannes 1:17 (NBG) Want de Wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom

Nadere informatie

Wie is als Jahweh? Micha. God houdt Zijn Woord. Micha 7 : 18-20

Wie is als Jahweh? Micha. God houdt Zijn Woord. Micha 7 : 18-20 Wie is als Jahweh? Micha God houdt Zijn Woord Micha 7 : 18-20 koningen en profeten in Israël 839 Juda Israël Hoort 1 2 3 Micha 1-2 volken allemaal! Micha 3-5 hoofden van Jakob / Israël Micha 6-7 naar wat

Nadere informatie

!""# $ $ %!#% & $ !"# $ - ()*+ $! ' - 33##&# $ # 56$$% ;! 11. Jesaja 9:1-6 Jeremia 31:31-37 Hebr. 8:1-13

!# $ $ %!#% & $ !# $ - ()*+ $! ' - 33##&# $ # 56$$% ;! <!!()=# ! &>11. Jesaja 9:1-6 Jeremia 31:31-37 Hebr. 8:1-13 Jesaja 9:1-6 Jeremia 31:31-37 Hebr. 8:1-13 1 Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht; over hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een licht. 2 Gij hebt het volk vermenigvuldigd,

Nadere informatie

DE TEMPEL EEN TEMPEL VAN DE HEILIGE GEEST.

DE TEMPEL EEN TEMPEL VAN DE HEILIGE GEEST. DE TEMPEL EEN TEMPEL VAN DE HEILIGE GEEST. ZIJN HUIS ZIJN WIJ Hebr. 3 : 6 Zijn huis zijn wij, indien wij de vrijmoedigheid en de hoop waarin wij roemen tot het einde toe onverwrikt vasthouden 1 Petr. 2

Nadere informatie

De Bijbel zegt JHWH, de Vader, is de enige God!

De Bijbel zegt JHWH, de Vader, is de enige God! De Bijbel zegt JHWH, de Vader, is de enige God! Bekijk de Bijbelverzen die bewijzen dat alleen de Vader God is. https://www.youtube.com/watch?v=yu7wi2bkl0i Enige God Hij zeide: Gij zult mijn aangezicht

Nadere informatie

De Heer Jezus Christus - Zijn Persoon

De Heer Jezus Christus - Zijn Persoon De Heer Jezus Christus - Zijn Persoon 1.1 Wie is Christus? Deze vraag (Matth. 16:15) is de belangrijkste die je ooit onder ogen zult krijgen. Het Evangelie naar Johannes werd geschreven opdat u gelooft

Nadere informatie

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen 19.00 uur LAAT HET FEEST ZIJN IN DE HUIZEN (Opw. 533) Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht

Nadere informatie

Liederen voor zondag 3 december 2017

Liederen voor zondag 3 december 2017 Liederen voor zondag 3 december 07 Hemelhoog 94 / Opwekking 64 Al mijn zonden, al mijn zorgen, neem ik mee naar de rivier. Heer, vergeef mij en genees mij. Vader, kom, ontmoet mij hier. Want dit water

Nadere informatie

Youth2Youth Ministries Suriname

Youth2Youth Ministries Suriname 1. Welke verzekering hebben wij, dat er een oordeel zijn zal? Daarom dat Hij (God) een dag gesteld heeft, op welke Hij de aardbodem rechtvaardiglik zal oordelen. Hand.7:30, 31. 2. Was het oordeel in de

Nadere informatie

4. Welk geloof wordt bedoeld? Het gaat om het zaligmakende geloof. Dus niet om een historiëel, tijd- of wondergeloof.

4. Welk geloof wordt bedoeld? Het gaat om het zaligmakende geloof. Dus niet om een historiëel, tijd- of wondergeloof. NGB artikel 1: DE ENIGE GOD Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond, dat er een Enig en eenvoudig geestelijk Wezen is, dat wij God noemen: eeuwig, ondoorgrondelijk, onzienlijk, onveranderlijk,

Nadere informatie

Inhoud. Literatuurlijst 112

Inhoud. Literatuurlijst 112 Inhoud Woord vooraf 6 1. De betekenis van Mozes 9 2. In Egypte gekomen 14 3. Vijandschap in Egypte 19 4. En baarde een zoon 24 5. De keus van Mozes 29 6. Uit Egypte voert... 34 7. IK ZAL ZIJN heeft mij

Nadere informatie

Liturgie voor de ochtenddienst op 1e Kerstdag vrijdag 25 december 2015 in de Westerkerk te Veenendaal Met medewerking van de muziekgroep Voorganger:

Liturgie voor de ochtenddienst op 1e Kerstdag vrijdag 25 december 2015 in de Westerkerk te Veenendaal Met medewerking van de muziekgroep Voorganger: Liturgie voor de ochtenddienst op 1e Kerstdag vrijdag 25 december 2015 in de Westerkerk te Veenendaal Met medewerking van de muziekgroep Voorganger: ds. M.L.W. Karels Aanvang: 9.30 uur Zingen: gez. 138

Nadere informatie

Memoriseer elke dag een tekst. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt.

Memoriseer elke dag een tekst. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt. WAARAAN HEB JE ALTIJD HOUVAST? Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt. 1 Johannes 5:13 1 DIAGNOSEVRAGEN Weet je zeker dat je naar de

Nadere informatie

Les 29. Behoudenis, zaligheid alleen in Jezus Christus.

Les 29. Behoudenis, zaligheid alleen in Jezus Christus. Les 29. Behoudenis, zaligheid alleen in Jezus Christus. De mensheid is sinds de zondeval (Genesis 3) belast met de erfzonde. Dit wil zeggen dat elk mens geboren wordt met een verloren relatie, zonder enige

Nadere informatie

Lezen : Jacobus 4. PvN 84 Gezang 160 Opwekking 733 Gezang 161 Opwekking 614 Opwekking 430 Opwekking 544 Gezang 165 Gezang 10

Lezen : Jacobus 4. PvN 84 Gezang 160 Opwekking 733 Gezang 161 Opwekking 614 Opwekking 430 Opwekking 544 Gezang 165 Gezang 10 Welkom Lezen : Jacobus 4 PvN 84 Gezang 160 Opwekking 733 Gezang 161 Opwekking 614 Opwekking 430 Opwekking 544 Gezang 165 Gezang 10 Votum en groet Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde

Nadere informatie

JESAJA ZIET IN DE TOEKOMST

JESAJA ZIET IN DE TOEKOMST Bijbel voor Kinderen presenteert JESAJA ZIET IN DE TOEKOMST Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Jonathan Hay Aangepast door: Mary-Anne S. Vertaald door: Erna van Barneveld Geproduceerd door:

Nadere informatie

FUNDAMENTELE WAARHEDEN

FUNDAMENTELE WAARHEDEN FUNDAMENTELE WAARHEDEN De Bijbel is ons enig richtsnoer voor geloof en beleven. Deze opsomming van fundamentele waarheden is bedoeld als basis van onze geestelijke gemeenschap, dat wil zeggen dat wij vast

Nadere informatie

- 1 - De profeet Haggaï en wij. We beginnen te lezen in Haggaï hoofdstuk 1:1a

- 1 - De profeet Haggaï en wij. We beginnen te lezen in Haggaï hoofdstuk 1:1a - 1 - De profeet Haggaï en wij Het boek Haggaï staat niet voor niets in de bijbel; het is een boekje van maar twee hoofdstukken. Deze profeet Haggaï trad op na de terugkeer van de Joodse ballingen uit

Nadere informatie

De Bijbel Open. 1 & 2 Thessalonika. Verleden, heden en toekomst van een christen. 14 mrt 09

De Bijbel Open. 1 & 2 Thessalonika. Verleden, heden en toekomst van een christen. 14 mrt 09 1 & 2 Thessalonika Verleden, heden en toekomst van een christen 20 sep 08 Bekeerde mensen 1 Th.1 18 okt 08 15 nov 08 13 dec 08 17 jan 09 14 feb 09 14 mrt 09 18 apr 09 Gods manier van opvoeden Heilig en

Nadere informatie

Welk goed nieuws kondigde Maleachi aan?

Welk goed nieuws kondigde Maleachi aan? Maleachi en Gods tempel. Welk goed nieuws kondigde Maleachi aan? Maleachi 3:1 die voor Mij de weg bereiden zal. 1 Zie, Ik zend Mijn engel, Plotseling zal naar Zijn tempel komen die Heere, Die u aan het

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus.

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. De engel zei: God zal jou een kind geven. God zal jou Zijn Kind geven. God zal jou Jezus geven.

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

Heer, U zocht mij, toen ik was weggegaan U bracht mij veilig in Uw gezin U vergaf mij, mijn schuld is weggedaan U gaf mijn leven een nieuw begin

Heer, U zocht mij, toen ik was weggegaan U bracht mij veilig in Uw gezin U vergaf mij, mijn schuld is weggedaan U gaf mijn leven een nieuw begin Met Deliver zingen we voor de dienst; Dat is genade! - Opwekking 722 Heer ik dank U Voor wat U heeft gedaan Ik kon niet doorgaan op eigen kracht Maar dankzij Jezus mag ik nu voor U staan U spreekt mij

Nadere informatie

Doop van een kind vanaf zes jaar Orde I

Doop van een kind vanaf zes jaar Orde I Indien mogelijk verzamelen allen zich rond de doopvont De doopvont is of wordt nu gevuld met water onderwijzing Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf; wij leven en sterven voor God

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

De Bijbel open (01-12)

De Bijbel open (01-12) 1 De Bijbel open 2012 47 (01-12) In de komende adventsweken staan we stil bij vier personen uit Hebr. 11. Het gaat om Henoch, Noach, Abraham en om Mozes. In het leven van deze mensen in het OT wordt iets

Nadere informatie

LITURGIE 2 E PAASDAG 6 APRIL 2015

LITURGIE 2 E PAASDAG 6 APRIL 2015 LITURGIE 2 E PAASDAG 6 APRIL 2015 Samen zingen: Youth for Christ 62 - Heer, U bent mijn leven Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. Uw woord

Nadere informatie

het boek Openbaring enkele sleutels Amos 3 : 7 Voorzeker, de Here HERE doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten.

het boek Openbaring enkele sleutels Amos 3 : 7 Voorzeker, de Here HERE doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten. God Openbaring van Jezus Christus Amos 3 : 7 Voorzeker, de Here HERE doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten. Zijn slaven God Openbaring van Jezus Christus Zijn engel

Nadere informatie

Processielied:Wij zoeken hier uw aangezicht (voor de cantorij nr. 281B) Na vers 6 staat de gemeente op om mee te zingen. Cantorij

Processielied:Wij zoeken hier uw aangezicht (voor de cantorij nr. 281B) Na vers 6 staat de gemeente op om mee te zingen. Cantorij Festival of Lessons and Carols in de Lichtkring 11 december 2016 Voorganger Organist Lector Licht : Mario Boelen : Mark Dijkstra : Marijke Drewes M.m.v. de cantorij o.l.v. Marianne Voskamp Wij komen in

Nadere informatie

6 Stefanus gevangengenomen

6 Stefanus gevangengenomen 6 Stefanus gevangengenomen 8. En Stefanus, vol geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. 9. En enigen van hen die behoorden tot de zogenoemde synagoge van de Libertijnen, van de

Nadere informatie

Na 1 jaar was het licht 365 x 26 miljard, d.i km ver in de ruimte!!!

Na 1 jaar was het licht 365 x 26 miljard, d.i km ver in de ruimte!!! Genesis 1:1-4 In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren. En God zei: Er zij licht; en er was

Nadere informatie

SAMUËL, DIENAAR VAN GOD

SAMUËL, DIENAAR VAN GOD Bijbel voor Kinderen presenteert SAMUËL, DIENAAR VAN GOD Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Lyn Doerksen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door:

Nadere informatie

Terug naar de Essentie

Terug naar de Essentie 40-dagendagboek Terug naar de Essentie De gemeente als beweging van de Geest Kees de Vlieger Een Kerygma studie Copyright Stichting Kerygma Nederland Kerkstraat 24-3 3781 GB Voorthuizen Tel. 0342-475048

Nadere informatie

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 14-10-15

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 14-10-15 De Bijbel open 14-10-15 Mijn hoop is op U Heer, G mijn kracht is in U Heer, mijn hart is van U Heer, van U. Ik prijs U met heel mijn hart, ik prijs U met al mijn kracht. Met heel mijn hart, met al mijn

Nadere informatie

Lucas 23: Gods is, de uitverkorene! 36 Ook de soldaten kwamen naderbij om Hem te bespotten en brachten Hem zure wijn,

Lucas 23: Gods is, de uitverkorene! 36 Ook de soldaten kwamen naderbij om Hem te bespotten en brachten Hem zure wijn, Lucas 23:33-49 33 En toen zij aan de plaats gekomen waren, die Schedel genoemd wordt, kruisigden zij Hem daar en ook de misdadigers, de ene aan zijn rechterzijde en de andere aan zijn linkerzijde. 34 En

Nadere informatie

The coming of the Christ

The coming of the Christ The coming of the Christ blok A - nivo 2 - avond 3 Tijd Wat gaan we doen 19.00 Mentorkwartiertje 19.15 Lied van verlossing 19.25 De moederbelofte (herhaling) 19.35 Profetie over Christus (Jesaja 53:1-11)

Nadere informatie

Jezus, het licht van de wereld

Jezus, het licht van de wereld Jezus, het licht van de wereld Het evangelie naar Johannes 8: 1-30 1 Overzicht 1. De overspelige vrouw 2. Jezus als het Licht der wereld 3. Twistgesprekken met de Farizeeën 2 De overspelige vrouw Bijbeltekst

Nadere informatie

Wie is er nou blind? Het evangelie naar Johannes 9:1-41 22-9-2015

Wie is er nou blind? Het evangelie naar Johannes 9:1-41 22-9-2015 Wie is er nou blind? Het evangelie naar Johannes 9:1-41 1 Inleiding (1) Schrijver: Johannes, discipel en apostel (noemt zichzelf: de discipel van wie Jezus hield) Doel (Joh 20:31): dat je gelooft dat Jezus

Nadere informatie

HRB. Redding voor allen nu? Romeinen 1-8. Hemelse Reddings Brigade

HRB. Redding voor allen nu? Romeinen 1-8. Hemelse Reddings Brigade Hemelse Reddings Brigade Hemelse Reddings Brigade stopt binnenkort! Hand. 17 : 30, 31 omdat Hij een dag bepaald heeft, waarop Hij het aardrijk in gerechtigheid zal oordelen door een man die Hij daartoe

Nadere informatie

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 16-09-15

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 16-09-15 De Bijbel open 16-09-15 2 Petr.3: 3 Dit vooral moet u weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen, 4 en zeggen: Waar blijft de belofte

Nadere informatie

Wie is er hier op aarde nu werkelijk de baas? Wie regeert deze wereld?

Wie is er hier op aarde nu werkelijk de baas? Wie regeert deze wereld? Wie is er hier op aarde nu werkelijk de baas? Wie regeert deze wereld? 1) In aanbidding: Psalmen 89:12 Uwer is de hemel, uwer is ook de aarde; de wereld en haar volheid, Gij hebt ze gegrond Psalmen 24:1-2

Nadere informatie

ZEVENTIG WEKEN VAN DANIEL'S PROFETIEËN

ZEVENTIG WEKEN VAN DANIEL'S PROFETIEËN ZEVENTIG WEKEN VAN DANIEL'S PROFETIEËN Daniël 9:24-27 Zeventig weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te beëindigen, de zonden te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen,

Nadere informatie

Doop van kinderen Orde I

Doop van kinderen Orde I Indien mogelijk verzamelen allen zich rond de doopvont De doopvont is of wordt nu gevuld met water onderwijzing Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf; wij leven en sterven voor God

Nadere informatie

Wat stelt Jesaja beslist en wat gebeurt er met de mensen die de Here niet verwachten?

Wat stelt Jesaja beslist en wat gebeurt er met de mensen die de Here niet verwachten? Jesaja en zijn kinderen. Wat stelt Jesaja beslist en wat gebeurt er met de mensen die de Here niet verwachten? Jesaja 8:16-18 16 Bind het getuigenis toe! Verzegel de wet onder Mijn leerlingen! 17 Ik zal

Nadere informatie

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur,

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur, / - Mr. W. Nass Vrjstraat 2a Postbus 420 5600 AK Endhoven Tel 040-2445701 Fax 040-2456438 Advocatenkantoor Mr. W. Nass Het bestuur van de BOA. e-mal Neuwe Purrnerweg 12 na~kanooma.n 1025 VS Amsterdam nternet

Nadere informatie

HET ONTSTAAN VAN DE EERSTE GEMEENTE

HET ONTSTAAN VAN DE EERSTE GEMEENTE Bijbel voor Kinderen presenteert HET ONTSTAAN VAN DE EERSTE GEMEENTE Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd

Nadere informatie

JEZUS DE GEWELDIGE LERAAR

JEZUS DE GEWELDIGE LERAAR JEZUS DE GEWELDIGE LERAAR Bijbel voor Kinderen presenteert Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul

Nadere informatie

De Christus moest lijden over Jesaja 53

De Christus moest lijden over Jesaja 53 1 Verkondiging in IJmuiden-west, de Nieuwe Kerk Ds. Robbert Veen 12 maart 2017 De Christus moest lijden over Jesaja 53 Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten d.i. overdenken. Dat is, in de woorden

Nadere informatie

Met welk doel wil God Zijn kinderen leiden?

Met welk doel wil God Zijn kinderen leiden? Scholen die door Samuel zijn gesticht. Met welk doel wil God Zijn kinderen leiden? Psalm 23:3 3 Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn Naam. De Here zelf

Nadere informatie

Doop van kinderen Orde II

Doop van kinderen Orde II Doop van kinderen Orde II Indien mogelijk verzamelen allen zich rond de doopvont De doopvont is of wordt nu gevuld met water onderwijzing Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf; wij

Nadere informatie

Liturgie 30 april 2017

Liturgie 30 april 2017 Liturgie 30 april 2017 Welkom en mededelingen Zingen Hemelhoog 617a Tienduizend redenen De zon komt op, maakt de morgen wakker; mijn dag begint met een lied voor U. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij

Nadere informatie

Christelijk Centrum Groningen 17 juni 2012

Christelijk Centrum Groningen 17 juni 2012 Christelijk Centrum Groningen 17 juni 2012 Thema: Het Nieuwe Verbond Lezen: 2 Kor. 5:14-21; Hebr. 8:8-13; 9:13-15. 1. Inleiding: God van het Verbond God maakt zich in de Bijbel kenbaar als de God van het

Nadere informatie

2

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8 Tot slot vraag ik u: Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters wees barmhartig en bereid de minste te zijn. 9 Vergeld geen kwaad met

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk1 Artikel 15 t/m 18 Werkboek 4 Dordtse Leerregels hoofdstuk 1 artikel 15 t/m 18 In werkboek 4 leren we weer iets meer over de Dordtse Leerregels. In dit werkboek gaat het

Nadere informatie

Redding voor Israël straks? Romeinen 9-11 HRB. Hemelse Reddings Brigade. ook voor Israël?

Redding voor Israël straks? Romeinen 9-11 HRB. Hemelse Reddings Brigade. ook voor Israël? HRB Redding voor straks? Romeinen 9-11 Hemelse Reddings Brigade ook voor? HRB Redding voor allen nu? Romeinen 1-8 Hemelse Reddings Brigade stopt binnenkort! HRB Redding voor allen nu? Romeinen 1-8 Rom.

Nadere informatie

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: ds. Sieds de Jong

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: ds. Sieds de Jong Welkom in de Hoeksteen Voorganger: ds. Sieds de Jong Lezen : Zondag 1 (HC) Gezang 167 Gezang 161 Lezen : Zondag 1 (HC) Welkom en mededelingen, Inleiding leerdienst Gezang 167 Gezang 161 Lezen : Zondag

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen presenteert SAMUËL, DIENAAR VAN GOD

Bijbel voor Kinderen presenteert SAMUËL, DIENAAR VAN GOD Bijbel voor Kinderen presenteert SAMUËL, DIENAAR VAN GOD Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Lyn Doerksen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door:

Nadere informatie

DE GEBOORTE VAN JEZUS

DE GEBOORTE VAN JEZUS Bijbel voor Kinderen presenteert DE GEBOORTE VAN JEZUS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door:

Nadere informatie

1. De God van Jakob. Lezen: Psalm 146

1. De God van Jakob. Lezen: Psalm 146 1. De God van Jakob Lezen: Psalm 146 Welgelukzalig is hij die de God Jakobs tot zijn Hulp heeft, wiens verwachting op de Heere zijn God is. Psalm 146:5 Gelukkig Psalm 146 is een lofpsalm. De dichter prijst

Nadere informatie

Eén eeuwig verbond. Verbond. Verbond. Discussie. Twee manieren van bijbellezen. blok F - nivo 3 - avond 7

Eén eeuwig verbond. Verbond. Verbond. Discussie. Twee manieren van bijbellezen. blok F - nivo 3 - avond 7 Eén eeuwig verbond blok F - nivo 3 - avond 7 Tijd Wat gaan we doen 19.00 Mentorkwartiertje 19.15 Terugblik, herhaling 19.20 Discussie over de positie van Israël 19.30 Twee manieren van bijbellezen 19.35

Nadere informatie

Thema: "Als God nu ook al verandert, waar blijven wij dan!?!"

Thema: Als God nu ook al verandert, waar blijven wij dan!?! Thema: "Als God nu ook al verandert, waar blijven wij dan!?!" Jeremia 18:11-12 1 Het woord, dat van de HERE tot Jeremia kwam: 2 Maak u op, daal af naar het huis van de pogenbakker, en daar zal Ik u mijn

Nadere informatie

Wees sterk en moedig....als het leven moeilijk is, lijkt dat een goedkoop advies

Wees sterk en moedig....als het leven moeilijk is, lijkt dat een goedkoop advies Wees sterk en moedig...als het leven moeilijk is, lijkt dat een goedkoop advies Jozua nu, de zoon van Nun, was vol van de Geest van wijsheid; want Mozes had zijn handen op hem gelegd. Deut 34:9 Deut 30:20

Nadere informatie

De Bijbel Open 2013 22 (08-06)

De Bijbel Open 2013 22 (08-06) 1 De Bijbel Open 2013 22 (08-06) Vanmorgen bespreken we een vraag van een luisteraar over de geschiedenis van de Emmausgangers uit Lukas 24. Het gaat om wat twee volgelingen van Jezus meemaakten, toen

Nadere informatie

Hartelijk welkom in deze leerdienst van de GKv Drachten ZW

Hartelijk welkom in deze leerdienst van de GKv Drachten ZW Hartelijk welkom in deze leerdienst van de GKv Drachten ZW Welkom Inleiding Onderwijs Heidelbergse Catechismus Leerdienst: Zijn eigendom Vraag 1: Wat is uw enige troost in leven en sterven? Antwoord: Dat

Nadere informatie

En zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad.

En zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad. LICHT Zingen: Psalm 98: 1 Lezen: Lukas 2: 1-14 En het geschiedde in diezelve dagen, dat er een gebod uitging van den keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving

Nadere informatie

Welke koning komt naar voren in Zacharia 9:1-8? De aardse koning Alexander de Grote.

Welke koning komt naar voren in Zacharia 9:1-8? De aardse koning Alexander de Grote. Zacharia over de aardse koning versus de hemelse Koning. Welke koning komt naar voren in Zacharia 9:1-8? De aardse koning Alexander de Grote. Welke stad zou uiteindelijk behouden blijven? Zie Zacharia

Nadere informatie

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen

Nadere informatie

En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze. Genesis 1:27

En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze. Genesis 1:27 Inhoud Inhoud 5 Woord vooraf 7 1. Een hoge afkomst 11 2. Ongehoorzaamheid 19 3. God zoekt 27 4. Geloof 33 5. Het horen van Gods stem 41 6. Als God het hart opent 49 7. Kennis van onze zonde 55 8. Niet

Nadere informatie

Christus in de Psalmen

Christus in de Psalmen De Bijbel Open seizoen 2011-2012 Christus in de Psalmen 27 aug Een inleiding op de Psalmen 24 sep Ps. 2 Christus, de Zoon 29 okt Ps. 8 Christus, de Mens 26 nov Ps. 16 Christus, de Dienaar 17 dec Ps. 22

Nadere informatie

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest Themaoverzicht Groep 1 1. In het begin 2. Noach 3. God belooft 4. Abraham 5. Isaak 6. Jakob en Esau 7. Jakob 8. Jozef 9. Dromen 10. Jozef de onderkoning 11. Mozes 12. Mozes naar de farao 13. God straft

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

Wie is de Heilige Geest (1) les 8a FOLLOW

Wie is de Heilige Geest (1) les 8a FOLLOW Wie is de Heilige Geest (1) les 8a DEEL 2B FOLLOW DE GEEST DIE GOD VERTEGENWOOR- DIGT De Heilige Geest wordt vaak gezien als een gevoel, een heerlijke ervaring, enzovoorts. Hoe wordt de Heilige Geest hier

Nadere informatie

JEREMIA, DE MAN VAN TRANEN

JEREMIA, DE MAN VAN TRANEN Bijbel voor Kinderen presenteert JEREMIA, DE MAN VAN TRANEN Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Jonathan Hay Aangepast door: Mary-Anne S. Vertaald door: Erna van Barneveld Geproduceerd door:

Nadere informatie

De schepping van de mens Studieblad 6

De schepping van de mens Studieblad 6 -1- GODS PLAN MET MENSEN Dit is een uitgave van de Volle Evangelie Gemeente Immanuël Breda Auteur: Cees Visser (voorganger) De schepping van de mens Studieblad 6 Inleiding Mensbeeld Uitgangspunt Stof In

Nadere informatie