UNICEF Nederland Jaarverslag 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UNICEF Nederland Jaarverslag 2008"

Transcriptie

1 UNICEF Nederland Jaarverslag 2008

2

3 UNICEF Nederland Jaarverslag 2008 STICHTING NEDERLANDS COMITÉ UNICEF TE DEN HAAG JUNI 2009

4 Water voor ontwikkeling Water. In deze tijd van klimaatverandering is er veel over te doen. We horen over stijgende zeespiegels en overstromingen. Over langdurige droogte en mislukte oogsten. Er is of te veel, of te weinig van. Maar water is áltijd van levensbelang. Toch hebben 884 miljoen mensen niet de beschikking over schoon drinkwater. Dit feit heeft ingrijpende gevolgen. Want door vervuild water worden mensen bijvoorbeeld ziek. Zo overlijdt elke 20 seconden een kind aan de gevolgen van diarree, een ziekte die onder meer wordt veroorzaakt door vuil water. Zieke kinderen kunnen niet naar school, een gebrek aan schoon water zorgt er indirect dan ook voor dat minder kinderen onderwijs volgen. Of het maakt dat ze geen tijd hebben om naar school te gaan, omdat ze elke dag kilometers moeten lopen om water te halen. 4

5 Gebrek aan schoon water is dus niet een op zichzelf staand probleem. Daarnaast gaat het vaak hand in hand met slechte hygiënische omstandigheden. Zonder water kun je jezelf en je huis niet schoonhouden, of een wc doorspoelen. Wereldwijd beschikken 2,5 miljard mensen niet over een toilet, waardoor ze voortdurend het risico lopen ziek te worden. Met schoon water en sanitaire voorzieningen kunnen ontwikkelingslanden zich aan de armoede ontworstelen. UNICEF helpt hen om dit doel te bereiken door de kinderen in deze landen te helpen. Want zij zijn de vormgevers van de toekomst. Nú investeren in hun levens, zorgt voor een toekomst vol kansen. UNICEF kiest daarbij niet voor één aanpak: voorzieningen voor schoon water, toiletten en hygiëne, medische zorg, onderwijs en bescherming van kinderen tegen ziektes, misbruik, uitbuiting en geweld horen bij elkaar. Elk aspect van onze hulp slaagt alleen als de rest van de maatregelen ook succesvol zijn. De zorg voor schoon water maakt onlosmakelijk deel uit van UNICEF s integrale aanpak voor de verbetering van de levens van kinderen. In 2008 heeft UNICEF Nederland onder het motto Schoon water voor elk kind! uitgebreid aandacht gevraagd voor het tekort aan schoon drinkwater. Deze succesvolle campagne heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de resultaten van UNICEF Nederland in Dit financieel jaarverslag heeft daarom water als thema. Water is bovendien een prachtig en veelzijdig onderwerp. Vaak is er te veel van, vaak te weinig. Voor de één is het een vloek, voor de ander een zegen. Maar zonder water overleeft niemand. 5

6 6

7 7

8 8

9 Inhoudsopgave Voorwoord Visie & missie Bestuursverslag Dit is UNICEF Korte terug en vooruitblik Resultaten in 2008 Unicef in Nederland Interne organisatie en goed bestuur Jaarrekening Toelichting op de jaarrekening 2008 Jaarrekening 2008 Toelichting balans Toelichting baten en lasten Toelichting lastenverdeling Accountantsverklaring 9

10 Voorwoord Kinderen hebben de toekomst. Maar ze zijn vaak ook kwetsbaar en hebben zorg nodig van ouders en familie en binnen hun lokale gemeenschap. Daarbij hebben ook overheden een taak, bijvoorbeeld door te zorgen voor goede gezondheidszorg en onderwijs voor alle kinderen. Helaas is die zorg er maar al te vaak niet of niet voldoende. UNICEF komt overal ter wereld op voor de rechten van kinderen en wil hun positie verbeteren. Door te zorgen voor water en sanitaire voorzieningen; door kindersterfte terug te dringen met vaccinatieprogramma s; door de overdracht van HIV van moeder op kind te voorkomen en medicijnen te verstrekken; door bij regeringen te pleiten voor betere onderwijsvoorzieningen en kinderarbeid uit te bannen. Dat geldt ook in conflictsituaties, zoals in Darfur, Congo, Sri Lanka, Afghanistan, Pakistan en het MiddenOosten. Daar is UNICEF verantwoordelijk voor bescherming en zorg voor kinderen. Om kinderen daadwerkelijk een toekomst te geven. Dat kan niet wachten tot later. Want later is nu. Kinderen hebben rechten, overal ter wereld en ook in Nederland. UNICEF Nederland houdt in de gaten of ook Nederland zich houdt aan het Kinderrechtenverdrag waarin de rechten van kinderen zijn vastgelegd. In 2008 heeft de Nederlandse regering zich in een schriftelijke rapportage verantwoord aan het Kinderrechtencomité van de Verenigde Naties. Ook UNICEF Nederland heeft hierover samen met andere organisaties in het Kinderrechtencollectief gerapporteerd. Begin 2009 bleek dat Nederland een goed rapportcijfer haalt, maar dat er nog best iets te verbeteren valt aan de rechten van kinderen: er zijn lange wachtlijsten in de zorg, minderjarige asielzoekers kunnen op straat komen te staan. Kinderen kunnen in Nederland in de gevangenis voor volwassenen terechtkomen. Educatie over kinderrechten is in Nederland nog 10

11 steeds niet in het onderwijsprogramma opgenomen. Nederland houdt zich hiermee niet aan het Verdrag. In een rijk land als Nederland zou dat beter moeten zegt het Kinderrechtencomité. Over dergelijke zaken is UNICEF Nederland voortdurend in contact met de overheid. Gelukkig lijkt het er nu echt op dat er in 2009 een Kinderombudsman komt, die onafhankelijk kan opkomen voor de rechten van kinderen in Nederland. Ook 2008 was voor UNICEF Nederland financieel weer een goed jaar. De inkomsten uit eigen fondsenwerving stegen met ruim zes procent en het aantal vaste donateurs steeg tot bijna Daarmee heeft UNICEF Nederland een bijdrage van bijna 52 miljoen euro kunnen leveren aan het werk van UNICEF Internationaal. Van alle inkomsten gaat 75 procent naar UNICEF Internationaal. Ruim 8 procent wordt in Nederland besteed aan beleidsbeïnvloeding en kinderrechteneducatie. Bijna 17 procent is nodig voor de fondsenwerving en de kosten van de organisatie. Dat is een mooi resultaat, dat behaald werd dankzij de inzet van vele mensen: onze vrijwilligers en medewerkers, Ambassadeurs, Special Representatives, donateurs, kopers van de UNICEFkaarten en cadeaus, de Nationale Postcode Loterij en bedrijven als ING, Ikea, Djoser en uitzendbureau Content. UNICEF heeft zich kunnen ontwikkelen tot een betrouwbaar merk en is een van de grootste fondsenwervers van Nederland. Ook de Nederlandse overheid is een van de grootste donoren van UNICEF Internationaal en heeft vertrouwen in de effectiviteit van UNICEF in de wereld, zo blijkt uit een recente brief van minister Koenders van Ontwikkelingssamenwerking aan de Tweede Kamer. Daar mogen we gepast trots op zijn. De huidige wereldwijde economische crisis kan in 2009 en de jaren daarna deze goede resultaten negatief beïnvloeden als bedrijven en consumenten minder te besteden hebben. Kinderen in de wereld worden onevenredig door deze crisis getroffen. Onze financiële betrokkenheid is juist nodig als het economisch minder gaat. UNICEF Nederland wil een teruggang van de inkomsten met veel inzet voorkomen, maar is erop voorbereid, mocht dat toch het geval zijn. Wij zullen een goede balans bewaren tussen de bestedingen aan onze doelstelling en het op sterkte houden van de eigen organisatie. In 2008 zijn in een herstructurering al stappen gezet om de organisatie effectief en doelgericht te houden. In december 2008 heeft Henk Franken, Algemeen Directeur sinds 1999, UNICEF Nederland verlaten. Wij danken hem voor zijn bijdrage aan de ontwikkeling en groei van UNICEF Nederland de afgelopen jaren. Ook in 2009 zullen de directie in een nieuwe samenstelling en alle medewerkers van UNICEF Nederland zich met veel energie inzetten voor de doelstelling van UNICEF: opkomen voor de rechten en goede levensomstandigheden van kinderen, waar ook ter wereld. Jan Bouke Wijbrandi, algemeen directeur Ingrid Visscher, operationeel directeur 11

12 Visie & missie Visie UNICEF streeft naar een wereld waarin alle kinderen volwaardig kind kunnen zijn, en waarin ze volop mogelijkheden hebben om op te groeien tot volwaardige volwassenen, nodig voor een wereld van vrede en voorspoed. Een voorwaarde om dat te bereiken, is de volledige waarborging van de rechten van kinderen. Dat betekent dat elk kind zorg en bescherming krijgt om gezond op te groeien. En dat elk kind naar school kan om weerbaar te worden en zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. UNICEF Nederland is ervan overtuigd dat ze door haar sterke positie in Nederland en binnen UNICEF Internationaal een belangrijke rol kan en moet spelen in het bewerkstelligen van goede levensomstandigheden en toekomstmogelijkheden voor kinderen. UNICEF Nederland wil gezien worden als dé organisatie in Nederland die het opneemt voor kinderen en die het leven van kinderen aantoonbaar verandert. 12

13 Missie In het verlengde van de missie van UNICEF Internationaal, van de overtuigingen van UNICEF Nederland en haar visie luidt de missie van UNICEF Nederland: Als deel van UNICEF Internationaal wil UNICEF Nederland er zijn voor kinderen. UNICEF Nederland doet dit op de volgende wijze: UNICEF Nederland zet zich in voor de rechten van alle kinderen door een financiële bijdrage en andere steun te leveren aan UNICEF Internationaal. UNICEF Nederland zet zich in voor de meest kwetsbare kinderen door projecten te financieren die specifiek op deze kinderen zijn gericht. UNICEF Nederland creëert draagvlak en daadkracht in Nederland voor UNICEF en kinderrechten. UNICEF Nederland beschermt met succes de rechten van kinderen in Nederland en binnen het Nederlandse overheidsbeleid. 13

14 14

15 15

16 16

17 Bestuursverslag 17

18 Dit is UNICEF UNICEF is de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties (VN) en ziet erop toe dat het internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind overal ter wereld wordt nageleefd. De organisatie is de motor achter hulpprogramma s over de hele wereld. UNICEF Nederland draagt bij door voor het werk van UNICEF Internationaal fondsen te werven, bij de overheid te pleiten voor naleving van kinderrechten en door in Nederland voorlichting te geven over het werk van UNICEF en kinderrechten. UNICEF Internationaal UNICEF komt op voor de rechten van álle kinderen. Het Verdrag voor de Rechten van het Kind op 20 november 1989 ondertekend door 191 landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties is daarbij het uitgangspunt. De unieke combinatie van praktische hulp en politieke lobby is zeer effectief. Als gezaghebbende VNorganisatie spreekt UNICEF overheden en beleidsmakers aan op hun verantwoordelijkheid om kinderrechten te respecteren. In circa 155 ontwikkelingslanden is ze actief met hulpprogramma s op het gebied van water, voeding, gezondheidszorg, onderwijs en bescherming. UNICEF wil daarmee bijdragen aan het behalen van de millenniumdoelen (zie kader) en heeft de volgende speerpunten: zorg onderwijs bescherming hiv en aids samenwerking en lobby voor kinderrechten Naast hulp gericht op structurele verbetering geeft UNICEF ook noodhulp bij rampen en crises. UNICEF krijgt geen financiële steun van de Verenigde Naties voor haar werk; ze is volledig afhankelijk van vrijwillige bijdragen van regeringen, bedrijven en particulieren. 18

19 Het hoofdkantoor van UNICEF Internationaal is gevestigd in New York. In zo n 155 landen zijn zogeheten UNICEFveldkantoren gevestigd. Vanuit deze vestigingen worden de hulpprogramma s gecoördineerd en uitgevoerd. Om de veldkantoren en hulpprogramma s te financieren werven 36 Nationale UNICEF Comités fondsen. Alle ruim 190 vestigingen rapporteren (in)direct aan het hoofdkantoor in New York. UNICEF Nederland UNICEF Nederland is één van de 36 Nationale UNICEF Comités. De comités werven fondsen voor het werk van UNICEF Internationaal en geven daar voorlichting over. Het Nederlandse comité heeft daarnaast nog een derde taak: pleiten voor naleving van kinderrechten in het Nederlandse binnen en buitenlandbeleid. In dit jaarverslag wordt beschreven wat UNICEF Nederland in 2008 met deze drie kerntaken heeft bereikt. Nederland geregistreerde vrijwilligers, georganiseerd in 74 Regionale Comités voor UNICEF (RCU s). De vrijwilligers geven gastlessen op scholen, benaderen bedrijven voor samenwerking of verkopen vanuit huis of in winkels de bekende UNICEFkaarten en geschenken. Ze organiseren evenementen, onderhouden contacten met de lokale media of zijn verantwoordelijk voor de coördinatie van een RCU. In de hoofdstukken Unicef in Nederland en Interne organisatie en goed bestuur is meer te lezen over de vrijwilligers. Millenniumdoelen voor 2015 In 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen afgesproken om de belangrijkste wereldproblemenaan te pakken. Daarvoor zijn acht millenniumdoelen opgesteld, die voor 2015 behaald moeten zijn. Het UNICEFbeleid is erop gericht om landen te helpen deze doelen te realiseren. Organisatie van UNICEF Nederland De directie van UNICEF Nederland bestaat uit een algemeen en een operationeel directeur. Zij leiden de organisatie en worden daarbij ondersteund door een managementteam en staffunctionarissen. UNICEF Nederland had in betaalde medewerkers in dienst. Vijf van hen maakten in 2008 deel uit van de Ondernemingsraad. Vanuit een onafhankelijke positie houdt de Raad van Toezicht toezicht op UNICEF Nederland. Het grote vrijwilligersnetwerk wordt vertegenwoordigd door de Vrijwilligersraad. Een overzicht van raads en bestuursleden en hun taken en bevoegdheden is als bijlage aan dit verslag toegevoegd. Meer informatie over de organisatiestructuur van UNICEF Nederland is te vinden in het hoofdstuk Interne organisatie en goed bestuur. Het vrijwilligersnetwerk UNICEF Nederland wordt in haar werk gesteund door een groot aantal vrijwilligers. Eind 2008 telde UNICEF De doelen op een rij: 1. Het aantal mensen dat moet rondkomen van minder dan één dollar per dag, is gehalveerd ten opzichte van Alle jongens en meisjes volgen basisonderwijs. 3. De ongelijkheid tussen jongens en meisjes, mannen en vrouwen is verdwenen. 4. Het sterftecijfer onder kinderen jonger dan vijf jaar is met tweederde verminderd in vergelijking met Het sterftecijfer onder zwangere vrouwen en jonge moeders is met driekwart verminderd ten opzichte van De verspreiding van hiv, aids, malaria en tbc is gestopt. 7. Het aantal mensen dat schoon drinkwater heeft, is verdubbeld. 8. Rijke landen hebben handelsbelemmeringen voor arme landen opgeheven en hun schuldenlast verlicht. 19

20 20

21 21

22 Korte terug en vooruitblik UNICEF zet zich in voor bescherming, gezondheid, gelijkheid en onderwijs voor alle kinderen. Door in Nederland fondsen te werven voor hulpprogramma s over de hele wereld. Door voorlichting te geven over kinderrechten en over het werk van UNICEF creëert UNICEF Nederland draagvlak en daadkracht voor de naleving van kinderrechten. In 2008 heeft UNICEF Nederland veel resultaten kunnen boeken, zowel resultaten in financiële zin als resultaten op het gebied van voorlichting, pleitbezorging en educatie. Resultaten De inkomsten van UNICEF Nederland zijn in 2008 met 3,3 procent gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Dat betekent meer geld voor hulp aan kinderen. In 2008 hebben ruim nieuwe vaste donateurs (door UNICEF Nederland leden genoemd) zich aangemeld. Ruim mensen beëindigden hun lidmaatschap, waarmee het totale aantal leden op bijna is gekomen. Deze leden zijn onmisbaar voor de continuering van hulpprogramma s die een structurele verbetering betekenen van de levensomstandigheden en toekomstmogelijkheden van kinderen. In 2008 is een initiatiefwetsvoorstel voor de aanstelling van een Kinderombudsman ingediend, vooral dankzij intensieve lobby van onder andere UNICEF Nederland. Minister Rouvoet heeft de hoop uitgesproken dat de ombudsman op de twintigste verjaardag van het Verdrag voor de Rechten van het Kind (20 november 2009) daadwerkelijk aan de slag kan. Hij of zij gaat de naleving van het Kinderrechtenverdrag in Nederland bewaken. De pleitactiviteiten van UNICEF Nederland leverden nog een belangrijk succes op: door een intensieve lobby én een publieksactie van UNICEF Nederland heeft de Nederlandse regering een verbod op clustermunitie ondertekend. Dat is vooral van levensbelang voor kinderen in (voormalige) conflictgebieden. Zij zijn vaak het slachtoffer van deze wapens. 22

23 Op 18 maart 2008 organiseerde UNICEF Nederland een conferentie in het stadhuis van Rotterdam, samen met het Netherlands Water Partnership (NWP) en Aqua for All. Bewindslieden, beleidsmakers, bedrijven, donoren en maatschappelijke organisaties zochten samen naar oplossingen voor het wereldwijde tekort aan schoon water en sanitaire voorzieningen. Eregast was Zijne Koninklijke Hoogheid Prins WillemAlexander, voorzitter van de VNAdviseursgroep voor Water en Sanitatie. De conferentie heeft veel innovatieve ideeën opgeleverd en voor bijna acht miljoen euro aan samenwerkingsverbanden. Inkomsten en uitgaven In het overzicht hieronder is te zien hoe de inkomsten en uitgaven van UNICEF Nederland in 2008 zijn verdeeld. Inkomsten 2008*: Eigen fondsenwerving exclusief verkoop Verkoop van kaarten en cadeaus Gezamenlijke acties (noodhulp SHO) Acties van derden Renteopbrengsten Totaal Campagnes UNICEF Nederland voerde in 2008 twee grote publiekscampagnes. In de najaarscampagne stond het thema Water en Sanitatie centraal. Wereldwijd hebben 884 miljoen mensen geen toegang tot schoon drinkwater, zeker 2,5 miljard mensen beschikken niet over sanitaire voorzieningen. Mede daardoor overlijdt elke twintig seconden een kind. Met de actie Schoon water voor elk kind! vroeg UNICEF eind 2008 aandacht voor dit probleem. De actie kreeg veel mediaaandacht en leverde in november en december nieuwe UNICEFleden op. De campagne zal in het voorjaar van 2009 een vervolg krijgen. Onder het motto NOOIT MEER BANG vroeg UNICEF begin 2008 aandacht voor kinderen in (voormalige) conflictgebieden. Met de opbrengsten van deze campagne heeft UNICEF veel kunnen verbeteren, bijvoorbeeld in Colombia waar nu op grote schaal voorlichting wordt gegeven om zoveel mogelijk mensen voor ongelukken met landmijnen te behoeden. Het netwerk van contactpersonen dat daarvoor is opgezet, biedt ook hulp aan slachtoffers van ongelukken met mijnen en andere explosieven. In 2012 verwacht UNICEF hiermee tachtig procent van de slachtoffers geholpen te hebben of de weg naar hulp te hebben gewezen. Dankzij UNICEF s pleitbezorging geeft de Colombiaanse overheid steeds meer prioriteit aan mijnvoorlichting en hulpverlening aan slachtoffers. Uitgaven 2008*: Afdrachten aan UNICEF Internationaal Voorlichting, educatie en pleitbezorging Fondsenwervende en uitvoeringskosten Batig saldo Totaal Hoe heeft UNICEF Internationaal het geld besteed? De Nederlandse bijdrage aan het werk van UNICEF Internationaal gaat naar hulpprogramma s over de hele wereld. Alle hulpprogramma s van UNICEF zijn gebaseerd op zes thema s die moeten bijdragen aan het behalen van de Millenniumdoelen (zie kader pagina 19). Die thema s zijn: zorg, bescherming, hiv en aids, onderwijs, noodhulp, samenwerking en lobby. Het overzicht hieronder laat zien hoe UNICEF Internationaal de inkomsten in 2008 heeft besteed. Inkomsten UNICEF Internationaal** Donaties regeringen Donaties particulieren, bedrijven en organisaties 986 Overige 364 Totaal * Het betreft hier bedragen in duizenden euro s. Het batig saldo wordt toegevoegd aan de reserves. ** Bedragen in miljoenen US dollars

24 Bestedingen per regio 30,2% 3,7% 3,7% 5,1% 5,0% 52,3% Bestedingen per speerpunt 20,3% 10,5% 9,3% 6,4% 52,4% 1,1% Azië overig Europa en CentraalAzië Wereldwijd MiddenOosten en NoordAfrika Zuid en MiddenAmerika Afrika subsahara Onderwijs Bescherming Lobby en samenwerking Hiv en aids Zorg Overige Trends en ontwikkelingen In onze samenleving staat de effectiviteit van ontwikkelingshulp steeds meer ter discussie. Ontwikkelingshulporganisaties staan daardoor volop in de schijnwerpers. De roep om transparantie is groter dan ooit. Goede en heldere communicatie over resultaten en kosten onder meer in een jaarverslag is een eerste vereiste voor transparantie. UNICEF Nederland laat daarom haar jaarverslag jaarlijks toetsen door de jury van de Transparant Prijs, een onafhankelijke organisatie die jaarverslagen van goede doelen beoordeelt op inzichtelijkheid en toegankelijkheid. Voor het jaarverslag van 2007 kreeg UNICEF Nederland van deze jury een acht. UNICEF Nederland let daarnaast goed op kostenbeheersing. De kosten voor eigen fondsenwerving in 2008 bedroegen 17,8 procent (in ,8 procent) van de opbrengsten uit eigen fondsenwerving. Dat is ruim beneden de norm van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) van maximaal 25 procent. Het CBF controleert of goede doelen verantwoord met giften en donaties omgaan. UNICEF Nederland beschikt over het CBF keur. De kosten voor beheer en administratie bedroegen in ,1 procent van de totale bestedingen. Een andere reden om tevreden terug te kijken op 2008 is het feit dat de ambitieuze begroting van 52 miljoen euro aan afdrachten aan UNICEF Internationaal op een haar na is gehaald. Na een kleine afvlakking van de groei in 2007 is de lijn naar boven weer hersteld. De structurele inkomsten van UNICEF Nederland zijn met 6,1 procent gegroeid. Dit is vooral te danken aan het feit dat het aantal leden nog steeds groeit (hoewel die groei wel afvlakt door een groeiend aantal opzeggingen) en aan de groei van de inkomsten uit nalatenschappen (39 procent ten opzichte van 2007). Ontwikkeling organisatie UNICEF Nederland heeft het afgelopen jaar verder gebouwd aan de versteviging van haar interne organisatie. De onderlinge samenwerking tussen teams en afdelingen is verbeterd. Ook in 2009 zal de verdere professionalisering van de organisatie een belangrijk aandachtspunt zijn. Het bestaande meerjarenbeleidsplan wordt bijvoorbeeld herzien en meer in lijn gebracht met het beleid van UNICEF Internationaal. Dit zal de basis vormen voor de jaarplancyclus die alle afdelingen jaarlijks doorlopen. In 2008 zijn belangrijke stappen gezet om het merk UNICEF aan te passen aan deze tijd. Er is een merkenstrategie en corporate communicatiebeleid ontwikkeld. Vanaf juni 2009 zal voor iedereen in Nederland zichtbaar worden dat UNICEF Nederland met meer urgentie en emotie in haar communicatie naar buiten zal treden en voortdurend concrete resultaten zal laten zien, een belangrijke stap in de groeistrategie van UNICEF. Deze verandering gaat gepaard met het aanboren van nieuwe kanalen en middelen. Daarbij zijn een verdere uitbouw van de online strategie en een nieuw, actueel internetplatform belangrijke focuspunten. Vooruitblik naar 2009 en actiepunten UNICEF Nederland kan terugkijken op goede resultaten in Maar uiteraard zijn er ook punten die verdere 24

25 verbetering behoeven en waar verdere professionalisering van de organisatie in 2009 gewenst is. Organisatie De verdere professionalisering van de organisatie heeft vorm gekregen in een nieuwe organisatiestructuur. Helaas is het nog niet gelukt om de organisatie ook in personele sfeer op alle fronten te verstevigen: bepaalde cruciale posities zijn in 2008 nog niet vervuld. Daarmee hebben essentiële processen vertraging opgelopen. In de eerste helft van 2009 hoopt UNICEF Nederland alle vacatures vervuld te hebben. Zakelijke Markt Een belangrijk verbeterpunt in de samenwerking met het Nederlandse bedrijfsleven vormt de ontwikkeling van de breedte van het partnerschap. De gangbare focus op de financiële bijdrage van partners moet plaats maken voor samenwerking die daarnaast ook meer gericht is op de inhoudelijke component en het daadwerkelijk verbeteren van de leefomstandigheden van kinderen wereldwijd. Een adequate strategie voor het proactief benaderen van de markt en het maken van keuzes in partnerschappen is daarvoor een belangrijk aandachtspunt binnen de organisatie. Fondsenwerving De groei van het aantal mensen dat lid wordt van UNICEF Nederland is nog steeds hoog, maar er is ook sprake van een stijgend aantal opzeggingen. In 2008 kwamen er nieuwe leden bij, maar er waren ook leden die aangaven geen vaste donateur meer te willen zijn. Dit relatief hoge verloop baart zorg. In 2009 zal daarom binnen het marketing en communicatiebeleid intensief gekeken worden naar manieren waarop UNICEF Nederland leden langdurig aan zich kan binden. Daartoe zal in 2009 onder meer een kwalitatief en kwantitatief onderzoek starten waarin de huidige communicatiemiddelen onder de loep genomen worden. Verkoop De afname van de opbrengsten uit de verkoop van kaarten en producten is een punt van aandacht. Om de zichtbaarheid van de UNICEFkaarten verder te verbeteren, gaat UNICEF voor de Benelux een samenwerking met Hallmark aan. Als gevolg daarvan zullen UNICEFkaarten het gehele jaar te koop zijn via verschillende retailkanalen, naast de al bestaande verkoop via de webshop, mailings en de UNICEFvrijwilligers. Ook kan veel verbeterd worden in de logistieke organisatie, enerzijds in de eigen systemen en in de webshop, anderzijds in de verbetering van de toelevering van producten vanuit het hoofdkantoor in Genève. Online communicatie Het aantal bezoekers aan de websites van UNICEF Nederland is in het afgelopen jaar fors teruggelopen. Vrijwel alle sites maar met name de corporate sites en lieten dalende bezoekerscijfers zien. De teruggang is te wijten aan een verouderd internetplatform en de veelheid van websites. In 2009 wordt een nieuwe online strategie ontwikkeld. Op basis daarvan zal een nieuw, actueel internetplatform gerealiseerd worden. Educatie UNICEF Nederland heeft in de afgelopen jaren een aantal zeer succesvolle activiteiten richting de kinderdoelgroepen ontwikkeld. Deze activiteiten vertonen onderling echter nog te weinig samenhang. In 2009 zal een nieuwe doelgroepstrategie ontwikkeld worden voor zowel de kinderals de jongerendoelgroep. Deze strategie zal tot een systematischer en synergetischer aanpak moeten leiden. Pleitbezorging Pleitbezorging voor kinderrechten in Nederland is bij UNICEF Nederland succesvol gebleken. De beïnvloeding van het buitenlandse politieke beleid en het effect dat dit beleid op kinderrechten heeft, is nog niet op het gewenste niveau. In 2009 wil UNICEF Nederland vooral ook op dit punt verdere concrete stappen zetten. 25

26 26

27 27

28 Resultaten in 2008 UNICEF Nederland werft fondsen om het werk van UNICEF Internationaal mede mogelijk te maken. Daarom ging ook in 2008 het overgrote deel van de inkomsten naar de internationale UNICEForganisatie. Een kleiner deel ging naar specifieke programma s die UNICEF Nederland direct steunde. In dit hoofdstuk staat een aantal voorbeelden daarvan. Verder een overzicht van de resultaten van de inspanningen van UNICEF Nederland om kinderrechten hoger op de politieke agenda te krijgen. Het hoofdstuk wordt besloten met een samenvatting van de activiteiten die in 2008 zijn ingezet om bredere steun voor het werk van UNICEF te krijgen. UNICEF Internationaal en de bijdrage uit Nederland In elk land waar UNICEF Internationaal hulpprogramma s voor kinderen uitvoert, wordt een landenprogramma opgesteld voor een periode van vijf jaar. UNICEF Internationaal inventariseert samen met partnerorganisaties en de regering van het betreffende land welke hulp op welke plek nodig is. De meeste activiteiten binnen zo n landenprogramma worden gefinancierd uit de algemene middelen van UNICEF Internationaal. Van al het geld dat UNICEF Nederland in 2008 heeft afgedragen aan UNICEF Internationaal is 74,1 procent terechtgekomen in deze algemene middelen. De overige 25,9 procent zijn afgedragen geoormerkte bijdragen voor specifieke projecten binnen bestaande landenprogramma s. Die projecten kiest UNICEF Nederland samen met de internationale organisatie, waarbij erop wordt gelet dat geografisch en thematisch het hele werkterrein van UNICEF Internationaal bestreken wordt. Hoewel de prioriteiten van het desbetreffende UNICEFlandenkantoor leidend zijn, wordt ook gekeken of de projecten aansluiten bij campagnes van UNICEF Nederland en passen bij de behoefte van veel particulieren, bedrijven en andere partners die graag een specifiek UNICEFprogramma steunen. Afspraken met UNICEF Internationaal De relatie tussen UNICEF Nederland en UNICEF Internationaal is vastgelegd in het zogenoemde Recognition Agreement. Het daaraan gekoppelde Cooperation Agreement regelt de onderlinge samenwerking, het mandaat van UNICEF Nederland, de afdrachtverplichting en de (financiële) verantwoordingen. 28

29 Inkomsten en bestedingen van UNICEF Internationaal In 2008 bedroegen de totale inkomsten van de internationale UNICEForganisatie miljoen US dollar. Ruim 29 procent hiervan kwam van de particuliere sector, 60 procent van overheden en 11 procent uit andere bronnen. De bestedingen van UNICEF Internationaal in 2008 waren wereldwijd ruim miljoen US dollar. Hiervan ging 91 procent (2.808 miljoen US dollar) naar hulpprogramma s voor kinderen. Zeven procent van de totale inkomsten werd besteed aan de ondersteuning van programma s, zoals personeels, reis en materiaalkosten. Tot slot is 2 procent van de inkomsten besteed aan management en administratiekosten op de hoofdkantoren in New York en Genève (Europese hoofdkantoor). Hoe heeft UNICEF Internationaal de afdrachten van UNICEF Nederland besteed? Het merendeel van de afdracht van UNICEF Nederland (ruim 74 procent) is naar de hulpprogramma s van UNICEF wereldwijd gegaan. Die programma s zijn gebaseerd op de speerpunten: zorg, onderwijs, bescherming, hiv en aids en samenwerking en lobby. Op pagina 23 staat precies aangegeven hoe en waar UNICEF Internationaal de inkomsten van UNICEF Nederland in 2008 heeft besteed. Projecten met directe steun van UNICEF Nederland Met 25,9 procent van de totale Nederlandse afdracht aan UNICEF Internationaal is in 2008 directe steun gegeven aan specifieke programma s. Hieronder staat een overzicht van de bestedingen in Nederland en afdrachten aan UNICEF Internationaal in 2008 (bedragen in duizenden euro s). Bestedingen door UNICEF Nederland 2008* 2007** Voorlichting, educatie en lobby in Nederland Afdrachten algemene middelen Afdrachten geoormerkte bijdragen speerpunten Afdrachten geoormerkte bijdragen noodhulp Totaal bestedingen *Bedragen in duizenden euro s * De cijfers van 2007 zijn aangepast als gevolg van de nieuwe richtlijn 650. Zie pagina 77 voor meer informatie over deze richtlijn. Geoormerkte bijdragen van UNICEF Nederland in 2008 met een verdeling per regio Regio Bedrag* Percentage Europa en Centraal Azië % Azië overig % Afrika subsahara % Zuid en MiddenAmerika % MiddenOosten en NoordAfrika 235 2% Interregionaal 96 1% Totaal % *Bedragen in duizenden euro s Bijdrage UNICEF Nederland per speerpunt in 2008 Speerpunten UNICEFprogramma s Bedrag* Percentage Zorg % Onderwijs % Hiv, aids en kinderen 834 6% Bescherming % Noodhulp % Totaal % *Bedragen in duizenden euro s 29

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Save the Children Jaarverslag 2010 foto cover: foto save cover: the akash children / panos pictures foto: save foto: the save children the children Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter...

Nadere informatie

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN 2013 www.dorcas.nl COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van Dorcas. Het jaarverslag is als beveiligd pdf-document in een bladerbare editie via www.dorcas.nl voor iedereen inzichtelijk. EINDREDACTIE EN

Nadere informatie

Ruim één concreet project per dag

Ruim één concreet project per dag JAARVERSLAG 2013 WILDE GANZEN JAARVERSLAG 2013 2 Ruim één concreet project per dag 2013 was een bijzonder jaar voor Wilde Ganzen. Een jaar waarin we maar liefst 395 concrete projecten hebben ondersteund

Nadere informatie

Jaarverslag oktober 2006 september 2007

Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Inhoud Kinderpostzegels voor kinderen door kinderen 2 1 Inleiding visie, missie en strategische keuzes 3 2 Doelstellingen, beleid, activiteiten en resultaten Projecten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Directieverslag Oxfam Novib... 5

Inhoudsopgave. 1 Directieverslag Oxfam Novib... 5 Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Oxfam Novib heeft een online jaarverslag, waarvan dit de printbare versie is. Het online jaarverslag 2009 staat op www.oxfamnovib.nl/jaarverslag. Daar kan de lezer snel

Nadere informatie

Jaarverslag STOP AIDS NOW!

Jaarverslag STOP AIDS NOW! Jaarverslag STOP AIDS NOW! 2013 STOP AIDS NOW! is een partnerschap van het Aids Fonds en vier Nederlandse ontwikkelingsorganisaties: Cordaid Memisa, Hivos, ICCO en Oxfam Novib. Onze missie luidt: Samen

Nadere informatie

Jaarverslag 2010/2011

Jaarverslag 2010/2011 Jaarverslag 2010/2011 Plan Nederland Jaarverslag 1 juli 2010 tot en met 30 juni 2011 pagina 3 Inhoud Inhoud 1 Verslag van de Raad van Toezicht 07 2 Directieverslag 17 3 In actie voor kinderen een jaar

Nadere informatie

Van de voorzitter Een fundamentele bijdrage leveren

Van de voorzitter Een fundamentele bijdrage leveren !""#$%#&'"()*+,+ Van de voorzitter Een fundamentele bijdrage leveren Rondkomen van minder dan 1 euro per dag, en dat niet één dag, maar elke dag. Voor 925 miljoen mensen was dat in 2010 de dagelijkse werkelijkheid.

Nadere informatie

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects Jaarverslag2014 Emmen, mei 2015 Bezoekadres: Westerstraat 150. 7811 MV Emmen, postbus 1070, 7801BB Emmen, E: millenniummicroprojects@gmail.com, www.microprojects.nl

Nadere informatie

Monitoringsrapportage over 2010 en over 2007-2010. De resultaten van Oxfam Novib s 5 programma s, evaluaties en het werk in Nederland

Monitoringsrapportage over 2010 en over 2007-2010. De resultaten van Oxfam Novib s 5 programma s, evaluaties en het werk in Nederland Monitoringsrapportage over 2010 en over 2007-2010 De resultaten van Oxfam Novib s 5 programma s, evaluaties en het werk in Nederland Monitoringsrapportage over 2010 en over 2007-2010 De resultaten van

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarv Visie ersla Missie D orcas H lp N d er lan

Jaarverslag Jaarv Visie ersla Missie D orcas H lp N d er lan Jaarverslag 2009 Inhoud Dorcas Jaarverslag 2009 3 Postbus 12 1619 ZG Andijk Tel. 0228 595900 info@dorcas.nl www.dorcas.nl Giro 2500 Foto cover Man uit Roma-gemeenschap in Szürte, Oekraïne. Deze foto is

Nadere informatie

WOORD VOORAF 4 1 OVER VSO 6 2 DIT BEREIKTEN WE IN 2011-2012 19 3 VSO IN NEDERLAND: SAMEN ONTWIKKELEN 24

WOORD VOORAF 4 1 OVER VSO 6 2 DIT BEREIKTEN WE IN 2011-2012 19 3 VSO IN NEDERLAND: SAMEN ONTWIKKELEN 24 WOORD VOORAF 4 1 OVER VSO 6 1.1 Samen werken aan een wereld zonder armoede 6 1.2 VSO: wereldwijd netwerk van vakmensen 6 1.3 Acht focusgebieden 7 1.4 VSO Nederland 9 1.5 Interne organisatie 11 2 DIT BEREIKTEN

Nadere informatie

DOOR FOCUS EN VERBINDING EEN BETER RESULTAAT TEGEN KINDER UITBUITING

DOOR FOCUS EN VERBINDING EEN BETER RESULTAAT TEGEN KINDER UITBUITING DOOR FOCUS EN VERBINDING EEN BETER RESULTAAT TEGEN KINDER UITBUITING Meer dan 453.584 kinderen geholpen Veel aandacht voor kinderen in noodsituaties JAARVERSLAG 2014 Continue aandacht voor webcam kindersekstoerisme

Nadere informatie

Jaarverslag Boekjaar 2012 01-07-2011 t/m 30-06-2012

Jaarverslag Boekjaar 2012 01-07-2011 t/m 30-06-2012 Jaarverslag Boekjaar 2012 01-07-2011 t/m 30-06-2012 Colofon Dit publieksjaarverslag is een uitgave van Habitat for Humanity Nederland. Prof. Van der Scheerstraat 207a 2035 AM Haarlem Postbus 4426 2003

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. Missie 6. Pioniers 6. Concrete middelen 7. MIVA en onemen 7. Pionier John Kalungi, weeskinderen, zuidwest Uganda 8

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. Missie 6. Pioniers 6. Concrete middelen 7. MIVA en onemen 7. Pionier John Kalungi, weeskinderen, zuidwest Uganda 8 jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Missie 6 Pioniers 6 Concrete middelen 7 MIVA en onemen 7 Pionier John Kalungi, weeskinderen, zuidwest Uganda 8 Projecten 10 Pionier Daisy Arago, mensenrechten,

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Grip op de Toekomst. Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood

Jaarverslag 2013. Grip op de Toekomst. Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood Jaarverslag 2013 Grip op de Toekomst Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood 26 mei 2014 COLOFON DIT JAARVERSLAG IS EEN UITGAVE VAN Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood TEKST EN REDACTIE Sam s Kledingactie

Nadere informatie

Jaarverslag Aids Fonds

Jaarverslag Aids Fonds Jaarverslag Aids Fonds 2013 Inhoudsopgave 1 Aids Fonds in 2013 en in de toekomst 1 2 Onze aanpak: missie, doel en strategie 5 2.1 Onze focus 5 2.2 Onze nieuwe strategie 6 2.3 Werken aan verbetering 6

Nadere informatie

HospitaalBroeders. Jaarverslag 2010

HospitaalBroeders. Jaarverslag 2010 HospitaalBroeders Jaarverslag 2010 Inhoudsopgave Welkom! 01 1. Missie, visie en organisatie 02 2. Ons werk 05 ZORG & ONDERWIJS 05 VOEDSEL & LANDBOUW 10 WATER 12 3. Fondsenwerving, hoe pakken wij dat aan?

Nadere informatie

Eerst naar school! 15 jaar onderwijshulp uit Nederland. We liepen in de voorhoede. Overheidshulp: Pakistan: All-in onderwijspakket

Eerst naar school! 15 jaar onderwijshulp uit Nederland. We liepen in de voorhoede. Overheidshulp: Pakistan: All-in onderwijspakket Eerst naar school! 15 jaar onderwijshulp uit Nederland Overheidshulp: We liepen in de voorhoede Pakistan: All-in onderwijspakket Mali en Uganda: Goede leerkrachten zijn van levensbelang Marokko: Tweede

Nadere informatie

jaarverslag 2010 Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct SAMEN 1 - HAÏTI - PAKISTAN - 3FM SERIOUS REQUEST BREEKT RECORD

jaarverslag 2010 Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct SAMEN 1 - HAÏTI - PAKISTAN - 3FM SERIOUS REQUEST BREEKT RECORD jaarverslag 2010 Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct SAMEN 1 - HAÏTI - PAKISTAN - 3FM SERIOUS REQUEST BREEKT RECORD Drijfveren en principes Het Rode Kruis is ontstaan uit het verlangen hulp te bieden,

Nadere informatie

Stichting Pink Ribbon Jaarverslag 2012-2013

Stichting Pink Ribbon Jaarverslag 2012-2013 Stichting Pink Ribbon Jaarverslag 2012-2013 jaarverslag 2012-2013 Pink Ribbon 3 Voor wie doen we ons werk? Ook afgelopen jaar hebben we weer veel mensen ontmoet. Mensen met mooie, bijzondere en emotionele

Nadere informatie

NCDO Jaarverslag 2010

NCDO Jaarverslag 2010 Jaarverslag NCDO Jaarverslag 2010 NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) betrekt mensen in Nederland bij internationale samenwerking en ondersteunt hen daarbij

Nadere informatie

Jaarverslag 2011-2012

Jaarverslag 2011-2012 Jaarverslag 2011-2012 Vanaf de diagnose is borstkanker een blijvend onderdeel van je leven; het is aan jou om te bepalen welke plek het krijgt. FOTO: MARCO SWEERING Op de cover staat Annabelle Birnie.

Nadere informatie

INHOUD Voorwoord 4 2010 in het kort 5 1 Dit is Humana 6 2 Organisatie 7

INHOUD Voorwoord 4 2010 in het kort 5 1 Dit is Humana 6 2 Organisatie 7 JAARVERSLAG 2010 INHOUD Voorwoord 4 2010 in het kort 5 1 Dit is Humana 6 2 Organisatie 7 2.1 De mensen van Humana 7 2.2 Samenwerkingsverbanden 8 2.3 Humana International 8 2.4 Werkwijze van projecten

Nadere informatie

Contactgegevens. Correspondentieadres: Leidseweg 400. Telefoon/fax: 06 27 86 37 49 info@thempowerfoundation.com www.thempowerfoundation.

Contactgegevens. Correspondentieadres: Leidseweg 400. Telefoon/fax: 06 27 86 37 49 info@thempowerfoundation.com www.thempowerfoundation. Projectvoorstel 1 2 Contactgegevens Naam organisatie: Stichting Mpower Foundation Correspondentieadres: Leidseweg 400 Postcode plaats: 2253 JP, Voorschoten Telefoon/fax: 06 27 86 37 49 E-mail: info@thempowerfoundation.com

Nadere informatie

Voorwoord. Foto: Yvette Wolterinck

Voorwoord. Foto: Yvette Wolterinck inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Inleiding 6 2. Doel en doelgroepen 8 2.1 Doelstelling 8 2.2 Doelgroepen 8 3. Missie, Visie en Strategie 11 3.1 Visie 11 3.2 Missie 11 3.3 Strategie 11 4. Projecten Partnerorganisaties

Nadere informatie

Samen werken samen leven Beleidsprogramma Kabinet Balkenende IV 2007-2011

Samen werken samen leven Beleidsprogramma Kabinet Balkenende IV 2007-2011 Ministerie van Algemene Zaken Juni 2007 Beleidsprogramma 2007-2011 Samen werken samen leven Beleidsprogramma Kabinet Balkenende IV 2007-2011 Samen werken samen leven Beleidsprogramma Kabinet Balkenende

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. jaarverslag 2014. 2014 in vogelvlucht 5. Verslag van de Raad van Toezicht 7. Bestuursverslag 13. De organisatie AAP in 2014 24

INHOUDSOPGAVE. jaarverslag 2014. 2014 in vogelvlucht 5. Verslag van de Raad van Toezicht 7. Bestuursverslag 13. De organisatie AAP in 2014 24 INHOUDSOPGAVE 2014 in vogelvlucht 5 Verslag van de Raad van Toezicht 7 Bestuursverslag 13 De organisatie AAP in 2014 24 Strategie en beleid 26 Blik op de toekomst 32 Verantwoordingsverklaring 35 Het financieel

Nadere informatie

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s.

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s. Over dit jaarverslag Leeswijzer Welkom op het online jaarverslag van NCDO Voor het eerst in onze geschiedenis presenteren wij het jaarverslag uitsluitend online. Daarmee maken wij het u als lezer gemakkelijker

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014. Fonds Slachtofferhulp

Jaarverslag 2013. Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014. Fonds Slachtofferhulp Jaarverslag 2013 Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014 Fonds Slachtofferhulp Inhoud 1. Verantwoording... 3 Transparantie en verantwoording... 3 Strategie en activiteiten... 4 Doelstellingen

Nadere informatie