OpMaat. een visiedocument voor SGJ

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OpMaat. een visiedocument voor SGJ"

Transcriptie

1 OpMaat een visiedocument voor SGJ

2 In dit visiedocument is geprobeerd: de mensvisie van hulpverleners op hoofdpunten onder woorden te brengen; de keuze voor opvoedingshulpverlening te motiveren en op hoofdlijnen uit te werken in een pedagogische visie; enkele uitgangspunten te formuleren voor de relatie hulpverlener en cliënt. Werkgroepsleden eerste uitgave Marleen van den Dool Henk Knol Anneke Rots Bij de derde uitgave Voor u ligt de derde versie van ons visiedocument OpMaat. Het stuk heeft de tongen in de afgelopen tien jaar beslist losgemaakt. In al die discussies viel mij een ding in het bijzonder op en dat wil ik hier vragenderwijs ter sprake brengen. Hoe verhoudt OpMaat zich tot de grondslag van SGJ? Biedt de formulering van de (mens- en pedagogische) visie niet veel meer ruimte dan de strakke binding aan de Bijbel en de Drie Formulieren? Zegt SGJ met dit document impliciet met die binding niet meer uit de voeten te kunnen en is de tekst van dit visiedocument de eigentijdse vervanger? Ik beantwoord deze vragen beslist ontkennend. SGJ wil niet steels van zijn gereformeerde wortels af. Integendeel: de nota wil aantonen hoe vitaal opvoedingsondersteuning die zich baseert op het belovend spreken van God in zijn Woord (en het ja en amen daarop van de kerk) kan en mag zijn. De lezer doet er goed aan de nota niet te overvragen op het punt van de mensvisie. De nota geeft geen samenvatting of hoofdsom van de christelijke leer. We hebben niet gestreefd naar een uitgebalanceerde Bijbelse antropologie. In de nota hebben we hoofdlijnen getrokken die voor ons onderwerp (hulpverlening in situaties van onvolkomenheid) relevant zijn. Die komen niet in mindering op onze hartelijke binding aan alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat (Matteus 4 : 4) maar die willen juist tegen de achtergrond van de hele Schrift gelezen worden. Uit de nota wordt duidelijk hoezeer het begrip verantwoordelijkheid de centrale notie in de opvoeding is. Voor een christen is dat begrip, vanwege het besef dat hij tot de opvoeding door God zelf geroepen is, altijd driedimensionaal. Amersfoort, september 2010 Bart Nitrauw, bestuurder SGJ SGJ Christelijke Jeugdzorg, 2001, 2004, 2011 Postbus BN AMERSFOORT OpMaat 1

3 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Inleiding 3 2 Een werkdocument 3 3 Op maat en opmaat 4 Een beeld van een mens 5 1 God is dichtbij de mens 5 2 Mens naar Gods beeld 5 3 De lijdende mens 6 4 De mens heeft toekomst 6 Opvoeden is liefhebben en de weg wijzen 8 1 Wat is opvoeden? 8 2 De opvoedingsrelatie 9 3 Wat vraagt opvoeden van de opvoeder? 10 4 Opvoedingshulp 10 Op maat 13 1 Nòg een visie? 13 2 Missie, visie en kernwaarden 13 3 De kleine hulpverlener 13 4 Een steunend netwerk 14 5 Opvoedingshulpverlening 14 6 Aansluiting en afstand 15 7 Hulp als gesprek 15 Ontwikkelingsopgaven en opvoedingsopgaven 16 1 Baby-peuter (0-2 jaar) 16 2 Peuter-kleuter (2-4 jaar) 16 3 Basisschoolperiode (4-12 jaar) 16 4 Vroege adolescentie (12-16 jaar) 17 Gebruikte literatuur 18 Voetnoten 19 OpMaat 2

4 Voorwoord 1 Inleiding Achter elk hulpverlenend handelen zit een visie: een meer of minder bewuste opvatting over het vak of wat dat vak zou moeten zijn. Ook behelst die visie doorgaans een bepaalde kijk op de mens. Voor de hulpverlener wordt die kijk in belangrijke mate bepaald door zijn christelijke levensovertuiging. Deze overtuiging is terug te vinden in de doelstellingen van de organisatie. Maar dat is niet genoeg. Voor de interpretatie van de levens- en opvoedingsproblemen in zijn werkpraktijk heeft de hulpverlener een eigen, christelijk kader nodig waarin de uitgangspunten voor hulpverlening vanuit een christelijke levensovertuiging worden geëxpliciteerd. Bovendien is een geëxpliciteerde mensvisie (naast de binding aan beroepscodes en kwaliteitscriteria) een kenmerk van zijn professionele arbeid. In dit visiedocument is geprobeerd: de mensvisie van hulpverleners op hoofdpunten onder woorden te brengen; de keuze voor opvoedingshulpverlening te motiveren en op hoofdlijnen uit te werken in een pedagogische visie; enkele uitgangspunten te formuleren voor de relatie hulpverlener en cliënt. 2 Een werkdocument Een beschrijving van de instellingsvisie verwordt vaak snel tot een op alle niveaus van de organisatie nauwelijks gebruikt dossierstuk. De hierboven genoemde onderdelen van dit visiedocument zijn daarom met opzet schetsmatig gehouden; het gaat om aanzetten die in de praktijk van alledag door medewerkers verder afgemaakt en in hun werkprocessen geïntegreerd moeten worden. Alleen dan kan dit stuk een werkdocument (zie onderstaand schema) worden in de verschillende geledingen van SGJ, een document dat verbonden is met het hart van de hulpverleners en de organisatie als geheel. mensvisie pedagogische visie hulpverleningsvisie concretiseringen per werksoort (Gezins)voogdij Intensieve ambulante zorg Gespecialiseerde Zorg Pleegzorg Gezinshuizen Behandelgroepen de weerbarstige (opvoedings-)werkelijkheid OpMaat 3

5 3 Opmaat en op maat De titel van dit visiedocument is meerduidig. Het refereert aan het welbewust schetsmatige van dit document, aan de kleine menselijke maat van hulpverlener en cliënt, en aan het maatwerk waar de laatste recht op heeft. Hiervoor is reeds opgemerkt dat dit document een opmaat beoogt te zijn van de bezinning op fundamentele uitgangspunten in de dagelijkse werkpraktijk binnen de organisatie. Wij zijn maar mensen 1 Wij zijn maar mensen. Groot in onze dromen, die wij verraden, klein in ons verdriet. Sinds eeuwen op genade of ongenade overgeleverd aan een ver verschiet dat ons ontgaat en over ons gebiedt, zoals een zon waarop wij zijn gericht, die alles zwart maakt in het tegenlicht. Eerst moet de schaduw van het kruis nog lengen tot aan de einden van de aarde toe voordat het grote oordeel komt, de nacht van de verschrikkingen en dan de dag. ( ) Kom Here Jezus, kom, zo bidden wij, verlos uzelf en ons van het verleden, wis onze schaduw uit, verzamel ons uit land en zee en uit de wrede wind, vergeef ons in het eindelijk gericht dat wij maar mensen zijn, verzadig ons, o grote zon, met uw ontzaglijk licht. OpMaat 4

6 Een beeld van een mens Hoe een christen-hulpverlener naar mensen kijkt 2 1 God is dichtbij de mens 3 De geschiedenis van de mens begint met God die de mens schiep. God is tegenwoordig. Hij zorgt voor wat Hij schiep. God heeft zich in zijn Woord bekend gemaakt en is almachtig; de mens kan er op vertrouwen dat niets buiten God om gaat, zelfs het lijden niet. Dat is geen noodlotsgeloof, maar overgave aan en vertrouwen op de God die dicht bij de mens wil zijn. In de opvoedingshulp tref je vaak mensen aan die een verstoorde relatie tot God hebben, waarin bijvoorbeeld zijn liefde, ontferming en vaderschap niet worden beleefd of erkend. Zo n verstoorde verhouding tussen cliënt en God dient in de hulpverlening onderscheiden te worden van de realiteit van Gods nabijheid, ontferming en vaderschap. Die realiteit is voor christenen het kader waarin gesproken zou kunnen worden over de rechten van het kind op bescherming, veiligheid, voeding, verzorging, scholing, gezondheid, ontspanning, vrijheid, respect en een eigen mening. 4 2 Mens naar Gods beeld De grond voor ons bestaan ligt in Gods keuze om ons te scheppen naar zijn beeld. God heeft ieder mens gewild en daarmee heeft ieder mens zijn waarde; God heeft de mens haast goddelijk gemaakt zegt Psalm 8. Ieder mens is uniek. Daarnaast valt de mens ten opzichte van God ook in het niet; de mens leeft slechts op de adem van Gods stem. De nietige mens is immers ook de zondige mens. Dat geldt evengoed voor de mens die hulp verleent als voor de mens die hulp vraagt. Beiden staan schuldig tegenover God en zijn persoonlijk aan te spreken op aan zichzelf of anderen toegebrachte schade. Voor God bestaat er geen vergoelijkend slachtofferschap. Hij is een God van recht en houdt mensen verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op de verstoring van zijn goede schepping. Dit brengt ons tot de erkenning dat wij niet op eigen kracht kunnen leven, maar dat we zijn aangewezen op God die ons op zijn initiatief door Christus verlost en vernieuwt. Een ongehoorde ontferming! Zijn heilzame geboden zijn erop gericht dat de mens tot zijn bestemming komt. God heeft een doel met het leven van ieder mens en zijn geboden zijn richtingaanwijzers op ons levenspad. Zonde en overtreding van Gods geboden mogen binnen de opvoedingshulpverlening in rekening worden gebracht in hun samenhang met Gods barmhartigheid. Daarbij dient de hulpverlener te waken voor al te eenvoudige (causale) redeneringen, waarin problematiek als aanwijsbaar gevolg van zonde wordt gedefinieerd. Toch hoeft schuld in het hulpverleningsproces niet verdoezeld te worden. Schade die aan de eigen persoon of anderen is aangericht moet worden benoemd, juist ook om verzoening en zo mogelijk zelfs herstel in relaties tot stand te brengen. Vergelding, straf en zelfs wraak worden binnen de hulpverlening begrensd door Bijbelse noties als vergeving en het Mij komt de wraak toe, zegt de Here. Hier begint voor de hulpverlener het raakvlak met pastoraat. Deze visie gaat dus niet uit van een humanistisch mensbeeld dat zijn vertrekpunt neemt in het fundamenteel goede in de mens en diens potentie om dit goede te verwezenlijken. Onze christelijke mensvisie biedt een realistisch alternatief. De mens is door God de Drie-enige als eenheid met een lichaam, een ziel en een psyche geschapen. Drie aspecten die aan elkaar gelijkwaardig zijn omdat God de mens heeft bedoeld als een levend geheel dat tot zijn bestemming moet komen. Verstoring in een van de aspecten is van invloed op het functioneren van de totale mens. Vanuit dit gezichtspunt bestaat er geen rangorde in de veelsoortige menselijke problematiek: schuldsanering is in principe dus niet minder belangrijk dan psychotherapie of pastorale hulp. Deze opvatting wijkt af van een holistisch mensbeeld dat de mens laat vervloeien in zijn eenheid met aarde en kosmos, waardoor aan Gods verlossende kracht tekort wordt gedaan. De mens is door God aangelegd op anderen en daartoe in levensverbanden 5 geplaatst: familie, ouders, gezin, christelijke gemeente, werkkring, huwelijk en vriendschappen. Deze levensverbanden OpMaat 5

7 elimineren niet de menselijke uniciteit en individualiteit, maar vormen voor de kleine mens juist beschermende kaders. Samenleven en samenwerken in die levensverbanden gelden als werkwoorden; relationeel functioneren is een van God gegeven opgave en mag een leven lang geleerd worden. Ook kan de kleine mens bij zichzelf te rade gaan en met anderen overleggen, naderen tot zijn Schepper en zelf beslissingen nemen 6. De mens is een handelend wezen dat verantwoording kan afleggen. God stelt de mens - naar vermogen - verantwoordelijk voor wat hij denkt, doet of zegt, en ieder mens geeft met zijn geschiedenis en zijn eigen unieke mogelijkheden een eigen, individueel antwoord. Kortom: mens zijn is antwoorden op, beantwoorden aan het doel dat God met je heeft, door de talenten die je gekregen hebt te ontwikkelen en te gebruiken tot eer van God. In de opvoedingshulpverlening ontmoeten we mensen die geen - of heel moeilijk - keuzes willen (kunnen) maken, omdat ze dit nooit of niet goed hebben geleerd of omdat dit vroegtijdig en systematisch werd afgestraft 7. Soms schuift zo n mens het kiezen af op anderen (om die vervolgens verantwoordelijk te stellen voor verkeerd gemaakte keuzes). Onze hulpverlening moet de cliënt bepalen bij zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van zijn Schepper en hem stimuleren verantwoording te (willen en kunnen) dragen, keuzes te maken en beslissingen te nemen. Deze opvatting zet zich af tegen het mensbeeld dat de mens onbekwaam tot kiezen noemt: een fatalistisch en deprimerend mensbeeld waarin de mens keuzes overlaat aan hogere machten en als een willoos kuddedier daarin berust. 3 De lijdende mens Wie God de Almachtige heeft leren kennen in zijn ontferming komt desondanks soms verschrikkelijk in de knoop met het lijden in de wereld of in zijn eigen leven. De mens kan daarbij verstrikt raken in vragen en in opstandigheid. God is echter geen lieve of machteloos meelijdende God die niet bestand zou zijn tegen de Hem (be)vragende mens. Die mens mag de Psalmen en Job tot voorbeeld nemen en zijn gevecht aangaan met God. Wij willen bij deze vragen vasthouden aan twee uitgangspunten: God kijkt niet machteloos toe maar stuurt gebeurtenissen en heeft ze in de hand. God is niet de veroorzaker van het kwaad, Hij is goed. 8 Aanvaarding van lijden en dood kan plaatsvinden in het besef van de uiteindelijke verlossing in Jezus Christus, die de dood overwon. Wij erkennen onze onmacht om steeds heel concreet de zin te ontdekken van of betekenis te geven aan het lijden in de wereld of in ons eigen leven. De hulpverlener kan vaak niet anders dan erkennen dat er veel is wat hij niet kan oplossen of veranderen. In de methodiek dient er ruimte te zijn voor rouw, verdriet en de beleving en verwerking van datgene wat onoplosbaar is. Acceptatie van het onvolkomene mag daarbij gestimuleerd worden, en de omgeving van de cliënt dient geactiveerd te worden om mét de cliënt de last te dragen. Het werkwoord troosten kan zo heel concreet inhoud krijgen. 4 De mens heeft toekomst Met Gods kracht is de mens in staat om opgewassen te zijn tegen het kwaad en een begin van herstel tot stand te brengen. God heeft zich in Jezus Christus met de mens en de wereld verzoend. Bij het herstel van levensverbanden schakelt Hij mensen in. De mens hoeft zich niet bij zijn gebrokenheid neer te leggen; in Christus is er een basis om aan herstel te werken. De mens kan dan weer perspectiefvol naar zichzelf en de werkelijkheid kijken en - geleid door de Geest die onze zwakheid te hulp komt 9 - groeien naar de bestemming die God voor hem heeft. De mens ontmoet de gekruisigde Christus in het Woord. De mens die uit genade leeft, groeit. Onze opvoedingshulpverlening zoekt dus naar aanknopingspunten voor herstel in iemands verstoorde bestaan. Daarbij gaat het vaak om kleine stappen in de richting van groei naar wat OpMaat 6

8 basisgezondheid genoemd kan worden. De cliënt kan zich bekeren en zich met Gods hulp toewenden naar het goede, naar genezing. Hij kan zijn sterke kanten ontwikkelen en zwakkere kanten proberen te verbeteren of te aanvaarden. (Aanvaarding veronderstelt geen fatalistisch berusten maar eerder een met pijn en moeite onder ogen zien van onvolkomenheid.) De hulpverlener biedt daartoe ruimte om te experimenteren, fouten te maken, zonder dat er onherstelbare schade ontstaat. Mislukkingen in dit proces worden niet direct als zonde bestempeld. Het groeien van een mens heeft altijd een richting, namelijk Gods bestemming voor de mens. Deze opvatting wijkt af van een pessimistisch mensbeeld dat zich gelaten neerlegt bij de paradijsvloek, Gods straffende hand en een verlammend schuldbesef. Hulpverlening wil meer zijn dan hulp bij het berusten in en dragelijk maken van de door een cliënt ervaren gebrokenheid in diens bestaan. God neemt mensen en de totale schepping mee op weg naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Ieder mens is daarbij door God in de tijd gezet. Hij schrijft als het ware zijn levensgeschiedenis verder en beïnvloedt tegelijk ook zijn eigen toekomst. God heeft het mensenleven in perspectief geplaatst: dichtbij (ons leven en onze ontwikkeling daarin) en verder weg (de nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont ). Elk moment van de dag is God met mensen onderweg en dat geeft aan ieders bestaan een eigen kleur. In de opvoedingshulpverlening ontmoeten we mensen die hun eigen geschiedenis niet van waarde achten en die zich verzetten tegen perspectiefbiedende veranderingen. In onze hulp moet daarom plaats zijn voor twee elementen. Allereerst het onderzoeken van de eigen, unieke geschiedenis van de cliënt en de betekenis hiervan voor heden en toekomst; is er ruimte in het leven van de cliënt voor verwondering, voor (hervonden) perspectief vanuit Gods beloften voor heden en toekomst? Daarnaast moet die verwondering inhoud krijgen door te leren en te ontdekken wie God voor de cliënt wil zijn: God werkt in het leven van de cliënt. Naast verwondering mag er plaats zijn voor vertrouwen in God en zijn leiding voor nu en in de toekomst. OpMaat 7

9 Opvoeden is liefhebben en de weg wijzen Een pedagogische visie voor SGJ SGJ is een instelling waarbij ouders - of hun vervangers 10 - en jongeren, wanneer zij problemen ervaren in de opvoeding, aankloppen voor hulp. Het doel van de in te zetten hulp is het verkleinen van de problemen en het opnieuw bieden van mogelijkheden voor de opvoeding. Daartoe worden hulpmiddelen, methodieken of zorgmodules ingezet. Omdat SGJ gericht is op opvoeders en kinderen is de hulp die zij biedt te karakteriseren als opvoedingshulp. In deze nota staan we stil bij de betekenis van dit uitgangspunt en gaan we na wat we eigenlijk onder opvoeding verstaan. 1 Wat is opvoeden? Om een antwoord te krijgen op de vraag wat opvoeden is, gebruiken we onze ervaringskennis 11 en kijken we naar datgene wat de relatie tussen opvoeders en kinderen typeert. Hiermee geven wij aan dat christelijke opvoeding ook allereerst opvoeding is. God heeft in zijn wijsheid mensen zo geschapen dat zij niet als volwassenen geboren worden maar eerst zijn aangewezen op opvoeding. In deze nota zul je dan ook allereerst vaktaal tegenkomen en niet zozeer geloofstaal. We bespreken in deze nota pedagogische thema s en we doen dat, zoals we dat in de mensvisie al hebben omschreven, vanuit een levenshouding die rekening houdt met Gods aanwezigheid. De daar omschreven geloofsinhoud blijft doorwerken in deze pedagogische visie. We zullen waar mogelijk in de cursieve gedeeltes een verbinding met thema s uit het christelijk geloof leggen. In de lijn van W. ter Horst omschrijven we opvoeden als volgt: opvoeden is in de eerste plaats liefhebben, daarnaast hebben kinderen ook behoefte aan opvoeders die duidelijk en bewust de weg wijzen. In een tijd van snelle veranderingen en enorm veel (digitale) informatievoorziening hebben kinderen duidelijke kaders en opvoeders praktische handvatten nodig. Mensenkinderen zijn aangewezen op opvoeding omdat zij volledig afhankelijk ter wereld komen. Zolang het kind nog niet op eigen benen kan staan, zijn de opvoeders plaatsvervangend verantwoordelijk. Deze pedagogische verantwoordelijkheid is het antwoord van de opvoeder op de vraag van het kind. De verantwoordelijkheid van de opvoeder neemt af naarmate de zelfstandigheid van het kind toeneemt, het kind gaat steeds meer zelf antwoord geven. Opvoeden kan vanuit dit oogpunt bezien, omschreven worden als een antwoord op de vraag van het kind en daarmee recht doend aan het kind. De vraag van het kind wordt geuit in de taal van zijn gedrag en in de eigen aard van de kinderlijke bestaanswijze. Deze kinderlijke bestaanswijze kenmerkt zich door afhankelijkheid van volwassenen en door een beleving die geheel anders is dan de manier waarop volwassenen hun omgeving ervaren. Het kind vraagt niet altijd expliciet om duidelijke regels en neemt die ook niet altijd in dank af, maar het kind heeft die kaders wel nodig. Hulpbehoevend en afhankelijk als ze zijn, hebben ze op kleine en grote kruispunten niet altijd de wens, maar wel de behoefte om terecht gewezen te worden. 12 Christenopvoeders zien kinderen als een geschenk van God en niet als een product dat zijzelf hebben gemaakt. Zij beseffen ook dat kinderen zondig ter wereld komen en zijn aangewezen op vernieuwing door Jezus Christus en zijn Geest. Zij beseffen dat dat ook voor henzelf geldt. Hun positie tegenover God is dezelfde als die van hun kind. De ene zondaar voedt de andere op. Dit betekent dat God als Heer de eigenaar blijft en dat hij opvoeders gebruikt in zijn plan met nieuwe mensen. Deze opvoeders weten zichzelf allereerst kind van hun hemelse Vader. Zij mogen in de opvoeding beelddrager zijn van hun hemelse Vader die in liefde met zijn kinderen omgaat en hen als dat nodig is ook liefdevol terechtwijst. Opvoeden vindt plaats in heel het dagelijkse samenleven van opvoeders en kinderen, en beperkt zich niet tot de bewuste, intentionele acties van de opvoeder. De opvoeder is een voorbeeld van menselijk leven door zichzelf te zijn in het samenleven. Opvoeden is niet gericht op een vaststaand einddoel 13. Opvoeden is er op gericht dat een kind eigen keuzes in het leven leert te maken en vindt plaats binnen de grenzen van de toerusting van het kind. Het vraagt van opvoeders dat zij de eigenheid, de mogelijkheden én de beperkingen van een kind accepteren. OpMaat 8

10 Voor christelijke opvoeders is het een risico om het einddoel voor het kind teveel te willen invullen en zo te weinig ruimte te bieden voor eigen keuzes. Uitgangspunt dient echter te zijn: respect voor elk uniek schepsel en daarmee voor de eigenheid van het kind. Waarden en geloof zijn niet over te dragen, wél voor te leven: je kunt opvoeden vanuit het christelijk geloof, in plaats van tot geloof. Dit laatste hopen we uiteraard voor elk kind en we zien het als de beste keus. Maar elk kind zal die keuze zelf moeten maken, dat kan geen vader, moeder of hulpverlener van hem overnemen. Al is opvoeden dan niet gericht op een vastomlijnd einddoel, er is wel sprake van een richting, namelijk groot (volwassen, mondig, zelf verantwoordelijk) worden. De jongere kan meer zichzelf worden, zijn uniciteit komt tot zijn recht. Opvoeding dient er daarnaast op gericht te zijn dat kinderen, als zij volwassen geworden zijn, adequaat in de samenleving kunnen functioneren. Zij dienen zich minimaal de regels van de tussenmenselijke omgang eigen te maken om aansluiting te kunnen vinden bij hun omgeving. De jongere maakt ook keuzes op het gebied van geloof en zingeving, en geeft al dan niet inhoud aan zijn relatie met God. Als richtlijn voor heilzaam samenleven 14 zullen christenopvoeders gebruik maken van Gods Woord. In de opvoeding zal ook het Bijbels toekomstbesef doorwerken: besef van eeuwigheid, van vreemdelingschap op deze aarde en van de hoop dat het eens goed zal komen. Dit besef van een later kan kinderen en opvoeders helpen om niet op te gaan in directe behoeftebevrediging, maar om dankbaar te genieten en te leven uit Gods hand. Bij het groot worden stelt elke leeftijdsfase het kind voor bepaalde ontwikkelingstaken, zoals veilige gehechtheid voor de baby, sociale acceptatie door leeftijdsgenoten voor het basisschoolkind en de vorming van een persoonlijke identiteit voor de puber. 15 Deze ontwikkelingstaken voor het kind gaan samen met opvoedingstaken voor de opvoeder. 2 De opvoedingsrelatie Kern van het opvoeden is dat opvoeders een antwoord geven op de vraag die het kind stelt. De term verantwoordelijkheid kenmerkt de verhouding waarin opvoeders tot hun kinderen staan. De opvoeders moeten leren de vraag van het aan hun zorg toevertrouwde kind te gaan verstaan. Deze vraag uit zich onder andere in de manier waarop een kind zich gedraagt. De meest basale vraag die ieder kind stelt is de vraag om liefde, geborgenheid en duidelijke grenzen. In de puberteit komt daarnaast de vraag naar zingeving en de betekenis van het leven. Ouders en kinderen staan in een existentiële relatie tot elkaar; deze kan nooit verbroken worden. De relatie tussen opvoeder en kind verschilt van relaties tussen volwassenen. Een kind mag meer van de opvoeder verwachten dan dat het geven kan. De opvoedingsrelatie perkt de vrijheid van een opvoeder in, maar biedt tevens mogelijkheden om een rijper volwassen mens te worden. Liefde voor het kind en je verantwoordelijk weten voor dit kind maken het mogelijk om te gaan opvoeden. Met het oog op de opvoeding hebben ouders zeggenschap, pedagogisch gezag, over hun kind. Om opvoeding mogelijk te maken is het van belang dat kinderen naar hun opvoeders luisteren, zonder voortdurend hetgeen gevraagd wordt ter discussie te stellen. Bij de invulling van het pedagogisch gezag dienen de opvoeders zich, zoals hierboven al werd gesteld, op hun beurt te laten gezeggen door de aard van het kind en de vraag die het stelt. Gezag is in Bijbels licht altijd dienend van karakter. Het grote gebod om elkaar lief te hebben staat ook in de opvoedingsrelatie centraal. Het Eert uw vader en uw moeder is richtinggevend in dezen. Dit vijfde gebod staat in het ruime kader dat alle mensen - dus zowel ouders als kinderen - respect voor God past en daarnaast respect voor elkaar. Dit laatste geldt wederzijds: naast het vijfde gebod staat de oproep aan ouders: Vaders verbittert uw kinderen niet. 16 OpMaat 9

11 3 Wat vraagt opvoeden van de opvoeders? Als de opvoeding vastloopt en ouders hulp vragen is het belangrijk dat hulpverleners zicht hebben op datgene wat opvoeden van ouders vraagt. Hieronder zetten we een aantal zaken op een rij. Dit draagt het risico in zich dat het lijkt alsof we aan opvoeders hoge eisen stellen. Die kunnen zo snel het gevoel krijgen dat ze het niet goed doen. Dat is niet de bedoeling. De meeste ouders leren met vallen en opstaan, en zijn prima in staat hun kinderen op te voeden. Het beschrijven van wat opvoeding van ouders vraagt, heeft als doel om samen met ouders te kunnen vaststellen op welk terrein veranderingen noodzakelijk zijn om de opvoeding weer mogelijk te maken. Om in staat te zijn tot opvoeden, moeten opvoeders allereerst beschikbaar willen zijn. Ze moeten iets over hebben voor hun kinderen; liefde en élan vitale. Opvoeders dienen zicht te hebben op wat jeugdigen nodig hebben. Het is belangrijk dat zij weten hoe kinderen zijn en dat zij zich kunnen verplaatsen in een kind, kortom dat zij sensitief zijn. Vervolgens dienen opvoeders hun eigen leven en handelen zo in te richten dat dit tegemoet komt aan de kinderlijke behoeften. Ze moeten ook handelen naar hun inzicht, kortom zij dienen responsief te zijn. Opvoeders zijn responsief als zij de signalen van een kind opmerken, ze juist interpreteren en er vervolgens effectief op reageren. Wat kinderen nodig hebben wordt meestal beschreven aan de hand van twee polen: enerzijds ondersteuning bieden, anderzijds controle uitoefenen 17. Bij ondersteuning bieden gaat het om warmte die tot uiting komt in het accepteren van het kind, het bieden van emotionele steun, het tonen van affectie en het onderhouden van intensief contact. Bij controle uitoefenen gaat het om een juist evenwicht tussen toegeeflijkheid en het kind zelf laten ondervinden, en inperking, sturing en grenzen stellen. Het aangeven van duidelijke kaders biedt het kind steun bij het maken van keuzes. Van opvoeders wordt gevraagd per situatie en per kind te kunnen inschatten wat er nodig is. Het gaat niet aan een tegenstelling tussen beide polen te creëren; kinderen hebben zowel ondersteuning en ruimte als controle en sturing nodig. Van de opvoeders wordt flexibiliteit gevraagd om - wanneer dat nodig is - eigen handelen bij te sturen. Voor opvoeden is zelfreflectie nodig, opvoeders moeten zichzelf vragen kunnen stellen over hun eigen doen en laten. Daarnaast is het net zo nodig om te kunnen relativeren. Opvoeders maken fouten, juist daarin zijn zij echte mensen. Van volmaakte of heilige opvoeders kunnen kinderen weinig leren omtrent het leven. Opvoeders mogen ook beseffen dat hun handelen goed genoeg is wanneer aan de genoemde basisvoorwaarden wordt voldaan. Meestal is het opvoeden van kinderen een natuurlijk gebeuren waarbij er ook natuurlijke barrières zijn, zoals bijvoorbeeld overgangen naar volgende ontwikkelingsfases. Opvoeders dienen dan een vernieuwd evenwicht te vinden tussen de zelfstandigheid van het kind en de verantwoordelijkheid van de opvoeder. 4 Opvoedingshulp Ouders vragen hulp wanneer spontaan opvoeden is vastgelopen, de ontwikkeling van het kind wordt bedreigd, er geen perspectief meer is, het kind niet gedijt en de opvoeders het niet meer weten. Er is leed en dat vraagt om actie, er moet iets worden gedaan. 18 In tegenstelling tot hulp aan volwassenen waarbij veelal de persoon die voor zijn eigen leven verantwoordelijk is de vraag stelt, heeft opvoedingshulp altijd te maken met zowel verantwoordelijke opvoeders als afhankelijke kinderen. Vanwege de problemen in de opvoeding is de relatie tussen beide meestal verstoord. Uitgangspunt voor opvoedingshulp is dat de hulp zich niet richt op een van beide partijen - óf op de opvoeders óf op het kind - maar op de opvoeding. Datgene wat de opvoeding belemmert moet, voor zover mogelijk, worden weggenomen en er moeten weer nieuwe kansen voor opvoeding worden geschapen. Het is een valkuil voor de hulpverlener om zich te veel met één van beide partijen te identificeren. Bijvoorbeeld met het kind door de betere ouder te willen zijn, of met de OpMaat 10

12 opvoeder door het kind terecht te wijzen. De opvoedingshulpverlener dient altijd - met een term van Nagy meerzijdig partijdig te zijn; dat wil zeggen dat hij de innerlijke vrijheid moet hebben om zich zowel met het kind als met de ouder te kunnen identificeren. Hulpverleners moeten ervoor zorgen dat hun hulp echt pedagogisch is. Dat is het geval wanneer de hulp gericht is op het samenleven van opvoeders en kinderen in het leven van alledag, en wanneer de hulp weer groeimogelijkheden biedt aan het kind. Anders gezegd: wanneer de hulp gericht is op het herstel van het gewone leven 19. Dit betekent dat inzichten die zijn ontleend aan therapeutische stromingen - die zich veelal op hulp aan volwassenen richten - pas worden overgenomen wanneer zij in een pedagogisch perspectief zijn geplaatst. In de vastgelopen opvoedingssituaties waar het werk van SGJ zich op richt, voldoet spontaan opvoeden niet meer als antwoord op de vraag van het kind, er is specifiek opvoeden 20 nodig. Dit blijft allereerst opvoeden. In het hanteren van de relatie, in het creëren van een pedagogisch klimaat en in het hanteren van de leefsituatie dienen nu overaccentueringen aangebracht te worden. 21 Het bieden van hulp begint met een analyse van wat er aan de hand is en wat de hulpvraag is, vervolgens volgt het hulpantwoord. Daarbij dient goed te worden gekeken en geëvalueerd hoe het verloopt en wat de hulp oplevert. Het hulpantwoord moet zijn afgestemd op de gestelde vraag. Zo is het bijvoorbeeld het bieden van pedagogische begeleiding niet meer aan de orde als opvoeders niet meer verantwoordelijk willen of kunnen zijn. Hieronder worden een aantal mogelijke vragen en hulpantwoorden binnen de opvoedingshulpverlening genoemd. Opvoeders weten niet meer wat te doen, zij ervaren onmacht in de omgang met het kind. De hulp dient in dat geval gericht te zijn op het verbeteren van het opvoedingsvaardigheden (bijvoorbeeld het leren omgaan met de koppigheid of de beweeglijkheid van een kind). Het kan zijn dat ouders voorafgaand aan de pedagogische begeleiding eerst hulp nodig hebben in het omgaan met falen of het blijven geloven in mogelijkheden tot verandering. Opvoeders begrijpen hun kind niet meer. Mogelijke hulpvormen zijn dan: hen helpen om de vraagstelling van het kind te kunnen lezen, om zich te kunnen inleven in het kind; informatie geven over de ontwikkelingsmogelijkheden en beperkingen van kinderen; het verbeteren van de onderlinge communicatie. Opvoeders zijn overbelast. Dan dient bijvoorbeeld praktische ondersteuning gezocht te worden. De overbelasting kan ook zijn ontstaan doordat de opvoeder zelf in zijn leven veel tekort gekomen is. Soms kan hieraan binnen de pedagogische hulpverlening aandacht geschonken worden, gericht op het wegnemen van belemmeringen in de uitvoering van het opvoederschap. Soms zal een verwijzing naar persoonlijke volwassen hulpverlening nodig zijn. Het lukt de opvoeders niet om het samen-opvoeden gestalte te geven. Dan moet er gewerkt worden aan het één lijn trekken in de opvoeding of aan het leren overleggen. Soms spelen er zodanige relatieproblemen tussen ouders dat eerst een verwijzing naar hulp op het gebied van hun relatie nodig is. Opvoeders willen of kunnen niet meer verantwoordelijk zijn. In dat geval is het niet helpend om de opvoeder te begeleiden bij het verbeteren van zijn pedagogisch handelen (dat is zelfs onbarmhartig). Om een eind te maken aan situaties waarin het kind opvoeding ontbeert (door pedagogische en/of affectieve verwaarlozing, door mishandeling of misbruik) zal een vervangende opvoedingssituatie gezocht moeten worden in de pleegzorg of de residentiële hulpverlening. Bij de uithuisplaatsing komt er een scheiding in opvoederschap en ouderschap. Ouders dienen dan te worden begeleid bij het uit handen geven van de opvoeding en daarnaast dienen ze geholpen te worden bij het blijven invullen van hun ouderschap. Wil hulp effectief kunnen zijn dan moet aan bepaalde voorwaarden voldaan zijn. Zoals al eerder gezegd moeten opvoeders beschikbaar kunnen en willen zijn. Als ouders zo overbelast zijn dat ze geen tijd vrij kunnen maken om allebei bij de begeleidingsgesprekken aanwezig te zijn, moet gekeken worden wat nog wel haalbaar is en hoe praktische ondersteuning misschien kan helpen om wel tijd en energie voor de begeleiding te kunnen vrijmaken. OpMaat 11

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke Goed genoeg opvoederschap handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke beperking Ans de Jong, Barbara Stremmelaar, Janneke Looij amerpoort werkt Goed genoeg opvoederschap handreiking

Nadere informatie

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen Onderzoek op eigen initiatief naar aanleiding van klachten en signalen over de Bureaus Jeugdzorg Onderzoeksteam

Nadere informatie

Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg

Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg Hoe ervaren jongeren met autisme en hun ouders het uitvoeren van de ontwikkelingstaken,

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

Academiejaar 2010-2011

Academiejaar 2010-2011 Academiejaar 2010-2011 B A C H E L O R I N D E O R T H O P E D A G O G I E - 3 de opleidingsfase E d u c a t i e v e s p e l e n v o o r m e i s j e s ( + 1 5 j a a r ) r o n d s e k s u a l i t e i t,

Nadere informatie

PASTORAAT ROND HET VERZOEK OM EUTHANASIE OF HULP BIJ SUÏCIDE HANDREIKING VOOR STUDIE EN BEZINNING

PASTORAAT ROND HET VERZOEK OM EUTHANASIE OF HULP BIJ SUÏCIDE HANDREIKING VOOR STUDIE EN BEZINNING PASTORAAT ROND HET VERZOEK OM EUTHANASIE OF HULP BIJ SUÏCIDE HANDREIKING VOOR STUDIE EN BEZINNING UTRECHT OKTOBER 2005 R.-K.KERKGENOOTSCHAP ISBN-10 9072567218 ISBN-13 9789072567215 INHOUD INLEIDING 4 1.

Nadere informatie

methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen

methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen 1 methodiek complexe scheidingen methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen 2 methodiek complexe scheidingen Voorwoord Als kinderen een scheiding

Nadere informatie

Luisteren naar fluisteren

Luisteren naar fluisteren Luisteren naar fluisteren Pastoraat aan mensen met een depressie Handreiking voor het pastoraat Luisteren naar fluisteren pastoraat aan mensen met een depressie is een uitgave van de Protestantse Kerk

Nadere informatie

Richtlijn Spirituele zorg

Richtlijn Spirituele zorg Richtlijn Spirituele zorg Colofon De richtlijn spirituele zorg werd in 2008 geschreven door de Agora werkgroep Richtlijn spirituele zorg : C.J.W. Leget,medisch ethicus, UMC St Radboud, Nijmegen T. Staps,

Nadere informatie

En toen was er voor mij niemand meer

En toen was er voor mij niemand meer En toen was er voor mij niemand meer Over godsdienst en incest De samenwerkende synoden van de Nederlandse Hervormde Kerk de Gereformeerde Kerken in Nederland de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk

Nadere informatie

HANDREIKING 18 WERKEN MET OUDERS EN HET GEZINSSYSTEEM. Inhoud van deze handreiking. 1 Theorie

HANDREIKING 18 WERKEN MET OUDERS EN HET GEZINSSYSTEEM. Inhoud van deze handreiking. 1 Theorie HANDREIKING 18 WERKEN MET OUDERS EN HET GEZINSSYSTEEM Inhoud van deze handreiking 1 Theorie 1.1 Samenhang van het delictgedrag, de opvoeding en het gezin: inventarisatie met het LIJ 1.2 Basisbegrippen

Nadere informatie

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP VISIE OP DE (LANGDURENDE) ZORG AAN MENSEN MET ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN Maart 2009 GGZ Nederland 2 Voorwoord Met veel plezier bied ik u de definitieve versie

Nadere informatie

EEN 10 VOOR CATECHESE!

EEN 10 VOOR CATECHESE! EEN 10 VOOR CATECHESE! Aandacht voor de kwaliteit van leren geloven in de gemeente Een handreiking Auteurs: Wielie Elhorst en Arie de Winter Beraadsgroep Catechese Protestantse Kerk in Nederland Inhoud

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Kadernota. Zorg voor Jeugd

Kadernota. Zorg voor Jeugd Kadernota Zorg voor Jeugd Juli 2013 1 Voorwoord Voor u ligt de Kadernota Zorg voor Jeugd. Deze nota gaat, in beleidstaal, over de 'transformatie Zorg voor Jeugd'. In gewone mensentaal gaat zij over de

Nadere informatie

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Geestelijke vorming, vernieuwing & missionaire gemeenteopbouw Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw 3 Herfst 2011 Investeren in relaties Inhoudsopgave Van de redactie Gespreksgroepen

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

DIENST. Tieners gaan zelf nadenken over hun waarheid. Luister naar ze en geef je tijd en oprechte liefde. Lastige ouders bestaan niet

DIENST. Tieners gaan zelf nadenken over hun waarheid. Luister naar ze en geef je tijd en oprechte liefde. Lastige ouders bestaan niet Themanummer Tieners in de kerk auteur DIENST Tieners gaan zelf nadenken over hun waarheid Luister naar ze en geef je tijd en oprechte liefde Lastige ouders bestaan niet Elkaar vasthouden door verschillen

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit Samen kun je meer dan alleen Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Colofon Deze brochure is één van de opbrengsten van een project

Nadere informatie

Levensbeschouwing, religie en zingeving (cursus: Werken aan de spirituele dimensie in de palliatieve zorg. ) Drs. Arthur Polspoel

Levensbeschouwing, religie en zingeving (cursus: Werken aan de spirituele dimensie in de palliatieve zorg. ) Drs. Arthur Polspoel Levensbeschouwing, religie en zingeving (cursus: Werken aan de spirituele dimensie in de palliatieve zorg. ) Drs. Arthur Polspoel De geïndividualiseerde, kleurrijke kaart van de Nederlandse levensbeschouwing

Nadere informatie

Seksualiteit zonder zorgen Een hulpmiddel bij het geven van voorlichting aan mensen met een verstandelijke beperking

Seksualiteit zonder zorgen Een hulpmiddel bij het geven van voorlichting aan mensen met een verstandelijke beperking 2010 Seksualiteit zonder zorgen Een hulpmiddel bij het geven van voorlichting aan mensen met een verstandelijke beperking Charlotte van der Mark & Wim Dunsbergen Christelijke Hogeschool Ede 17-6-2010 Colofon

Nadere informatie

een rijk programma voor ieder kind advies

een rijk programma voor ieder kind advies een rijk programma voor ieder kind advies Een rijk programma voor ieder kind Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd,

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Psychische moeiten. 1. Algemene informatie 3 Andere richting door verlossing in Christus 3

Psychische moeiten. 1. Algemene informatie 3 Andere richting door verlossing in Christus 3 Psychische moeiten Angsten en fobieën, depressie, schuld en vergeving, Godsbeeld en mensbeeld, assertiviteit Wubbo Scholte> 1. Algemene informatie 3 Andere richting door verlossing in

Nadere informatie

Jaargang 14 Nummer 3 Prijs 2,25

Jaargang 14 Nummer 3 Prijs 2,25 Geestelijke vorming, vernieuwing & missionaire gemeenteopbouw Jaargang 14 Nummer 3 Prijs 2,25 Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw 3 Herfst 2010 We hebben elkaar nodig Inhoudsopgave Van de redactie Gespreksgroepen

Nadere informatie

Expertisecentrum William Schrikker KRACHTPLAN 18+ Uitleg en instructie werkwijze

Expertisecentrum William Schrikker KRACHTPLAN 18+ Uitleg en instructie werkwijze Expertisecentrum William Schrikker KRACHTPLAN 18+ Uitleg en instructie werkwijze Inhoud en tekst: Ontwikkelteam: Sanna Koet, Expertisecentrum William Schrikker Expertisecentrum William Schrikker, projectgroep

Nadere informatie

Tijd voor reflectie hoofdstuk 3 1

Tijd voor reflectie hoofdstuk 3 1 3 De ander zien als persoon Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. (Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, artikel 1, 1948) Elk mens is een persoon met een eigen

Nadere informatie