Arteveldehogeschool Katholiek Hoger Onderwijs Gent Opleiding bachelor in het sociaal werk Campus Sint-Annaplein Sint-Annaplein 31, BE-9000 Gent

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arteveldehogeschool Katholiek Hoger Onderwijs Gent Opleiding bachelor in het sociaal werk Campus Sint-Annaplein Sint-Annaplein 31, BE-9000 Gent"

Transcriptie

1 Arteveldehogeschool Katholiek Hoger Onderwijs Gent Opleiding bachelor in het sociaal werk Campus Sint-Annaplein Sint-Annaplein 31, BE-9000 Gent Power to the people Versterken van het ondersteuningsprogramma voor ouders, dat gericht is op het stimuleren van de ontwikkeling van jonge kinderen in Franschhoek, Zuid-Afrika Bachelorproef voorgedragen door: Leni VANHAUWAERT Academiejaar: tot het behalen van het diploma Sociaal werk, Maatschappelijk werk; waarvoor de graad van bachelor in het sociaal werk wordt verleend.

2 Voorwoord Dit project kon ik niet waar maken zonder de steun van een groot aantal mensen. Als eerste wil ik het team van het Youth Empowerment Action bedanken voor de levenservaring die ik heb kunnen opdoen in de afgelopen stage. Voor hun bereidwillige medewerking en hun voltallige inzet om dit project te doen slagen. Ook wil ik mijn promoter, Sien Van Boven, in de bloemetjes zetten voor haar onvoorwaardelijke steun tijdens de stage en voor haar bereidwilligheid om de inhoud en de vormgeving van mijn project op te volgen. Mijn ouders voor hun onvoorwaardelijke steun en de kans gegeven die ze mij gegeven hebben om dit buitenlands avontuur te kunnen doen. Mijn vader en mijn zus wil ik extra bedanken voor het nalezen van inhoudelijke stukken. Als laatste wil ik mijn collega-student, Ella Engels, vermelden voor onze prachtige tijd samen in onze stageplaatsen in Franschhoek en voor haar aanmoediging en steun tijdens het maken van dit eindwerk.

3 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Inleiding Early child development in Zuid-Afrika Het hoe en waarom van Early Child Development? Wat is ECD? Enkele cijfers Waarom ECD? Home-based programma s voor ECD Doelen De basiscompetenties en rollen van de huisbezoeker Voor- en nadelen Conclusie Situering ECD-organisaties Foundation for community work (FCW) Doelen Family in Focus Youth Empowerment Action (YEA) Ontstaan Missie en visie Programma s FIF-programma in het YEA Vaststellingen Nood aan een assessmenttool Nood aan beter functioneren van oudergroepen Voorwaarde tot een mogelijke oplossing: Participatief werken Naar een geïntegreerde aanpak Observeren en assessment Wat is het? Observatieplan Play based assessment Wat Waarom is spelen belangrijk? Voor- en nadelen van play based assessment Link andere organisaties Kusasa ECD-centre Kabouterland Aan de slag!...26

4 Stap 1: Eigen observatie Stap 2: Visie medewerkers via vragenlijst Stap 3: Feedback en brainstorm soort tool Stap 4: Bekijken vragenlijsten crèches aanwezig in Groendal Stap 5: maken van het assessment tool Stap 6: Evaluatie van het assessment tool in de praktijk Conclusie Oudergroepen Wat? Opvoedingsondersteuning Wat is opvoedingsondersteuning Waarom nood aan opvoedingsondersteuning? Uitgangspunten Valkuil Empowerment Wat Richtlijnen voor empowerment Empowerment binnen armoedesituaties Aan de slag! Stap 1: Eigen observatie Stap 2: visie medewerkers via vragenlijst Stap 3: visie van de ouders Stap 4: feedback en brainstorm hoe verbeteren Stap 5: De tea mornings aanpakken Stap 6: Een voorbeeld van een uitgewerkte vernieuwde tea morning Stap 7: Evaluatie Conclusie Besluit...43 Bronnenlijst...45 Bijlagen...47 Bijlage 1: Vragenlijst huisbezoekers van het FIF-programma...47 Bijlage 2: Resultaten vragenlijst huisbezoekers...49 Bijlage 3: Assessment tool FIF-programma...52 Bijlage 4: Maandthema s FIF-programma...56 Bijlage 5: Illustraties tea mornings...57 Bijlage 6: Toestemming gebruiken van de naam van de organisatie in de bachelorproef...58

5 Inleiding Alle kinderen van over de hele wereld hebben rechten. Een basisrecht is dat men moet kunnen opgroeien in een veilige en gezonde omgeving. Kinderen in Zuid-Afrika kunnen vaak dit recht niet uitoefenen omdat er verschillende factoren aanwezig zijn die hiertoe een hindernis vormen. In een poging om deze hindernissen te ondervangen, besliste de Zuid-afrikaanse overheid na de Apartheid om Early Child Development (ECD)-diensten op te richten om ook deze kinderen een kans te geven tot een goede ontwikkeling. Dit zijn diensten die aan de slag gaan met de ouders en kinderen tussen 0 en 9 jaar om hen te ondersteunen in de vroege ontwikkeling. Één van deze diensten is het Foundation of Community Work (FCW). Een onderdeel in hun werking is Family in Focus (FIF). Dit programma werd opgericht om ouders in armere gemeenschappen ook een basisondersteuning te geven bij de ontwikkeling van hun kind tussen 0 en 6 jaar. Het Youth Empowerment Action (YEA), waar ik de kans kreeg om stage te lopen, heeft dit FIFprogramma geïmplementeerd. Het YEA is een NGO, een niet-gouvernementele organisatie, in Groendal-Franschhoek in Zuid-Afrika. Hun missie is om alle kinderen van Franschhoek te laten opgroeien in een veilige en gezonde omgeving. Het FIF-programma in het YEA bevindt zich nog in een ontwikkelingsfase, waardoor het team een nood zag om dit programma te versterken. We gingen samen op zoek naar elementen waar het programma, tijdens de huisbezoeken, nog ondersteund kon worden. We hebben er de twee belangrijkste vaststellingen uitgehaald. Een eerste vaststelling is dat tijdens de huisbezoeken er geen gebruik gemaakt wordt van gerichte observatie. Dit is nochtans heel belangrijk om te kunnen zien of het kind zich goed ontwikkelt en of de ouder het kind helpt in de groei van zijn ontwikkeling. De ouder moet het kind leren leren onder andere door middel van spelen. Naast deze eerder individuele ondersteuning van de ouders, zou het ook nuttig kunnen zijn om via oudergroepen een aantal elementaire zaken in groep bij te brengen. In het YEA wordt er gebruik gemaakt van dergelijke oudergroepen, de tea mornings. Bij het volgen van een tea morning stelde ik vast dat bepaalde zaken konden groeien. De koppeling tussen beiden is niet zo sterk aanwezig, wat word aangebracht via oudergroepen kan teruggekoppeld worden aan wat de huisbezoeker vaststelt en omgekeerd. Ik formuleerde aan de hand van deze vaststellingen, volgende probleemstelling: Hoe kan het FIFprogamma in het Youth Empowerment Action versterkt worden, met de focus enerzijds op het integreren van een assessment tool voor de huisbezoekers en anderzijds op het empoweren van de ouders om hun kind te leren leren Aan de hand van deze probleemstelling werd gekozen om de focus te leggen om te werken vanuit het microniveau. Om bottom-up te werken, van onderuit naar boven. Er is heel wat info vanuit de overkoepelende ECD-diensten, maar deze theorieën en visies sijpelen niet altijd door tot in het microniveau en het is merkbaar dat dit niet altijd gemakkelijk is om om te zetten in praktijk. In hoofdstuk één wordt geschetst wat Early child Development is. Hierin worden ook enkele cijfers weergegeven, om de situatie in Zuid-Afrika beter te begrijpen. Hierna volgt een uitleg waarom ECD belangrijk is voor het kind. Daarnaast zoom ik in op home-based programma s, aangezien het FIFprogramma in de huizen van de ouders plaatsvindt. Hier worden de kenmerken, de doelen en de basiscompenties en rollen van een huisbezoeker beschreven. Tenslotte worden de voor- en nadelen van deze home-based progamma s besproken.

6 In het tweede hoofdstuk zoom ik in op de ECD-organisaties die in mijn eindwerk een belangrijke rol spelen. Deze zijn het Foundation for Community Work (FCW) met het Family in Focus (FIF)- programma. Ik beschrijf kort wie deze organisaties zijn en welke doelen ze hebben. Hierna leg ik de focus op mijn eigen stageplaats, het Youth Empowerment Action. In hoofdstuk drie kader ik wat mijn vaststellingen zijn van het FIF-programma in het YEA. Hier focus ik me op twee concrete vaststellingen. Enerzijds de nood aan een assessment tool en anderzijds een nood aan een beter functioneren van de oudergroepen. Maar deze twee vaststellingen zie ik niet los van mekaar. In het volgende hoofdstuk ga ik dieper in op de eerste vaststelling, namelijk de nood aan een assessment tool. Ik verdiep me in de theorie rond observeren en assessment en dit via een observatieplan. Hierna beschrijf ik play-based assessment, aangezien er in het FIF-programma wordt geobserveerd en gemeten vanuit een speelsituatie. Ik sluit het hoofdstuk af met het praktische werk dat ik hier rond heb geleverd en schrijf dit uit in zes stappen die ik heb doorlopen. In hoofdstuk vijf, zoom ik in op hoe de oudergroepen beter kunnen functioneren. Ik zal het hebben over opvoedingsondersteuning en het belang hiervan maar eveneens over de mogelijke valkuilen. Daarna leg ik de link met het concept empowerment wat een oplossing op deze valkuilen kan zijn en het centrale concept is in oudergroepen. Na dit omschreven te hebben vertel ik meer hoe ik het in de praktijk heb aangepakt aan de hand van zeven stappen. Op basis van al de vergaarde informatie, formuleer ik in hoofdstuk zes mijn eigen besluit en aanbevelingen. In dit eindwerk staat empowerment centraal. Deze keuze is gemaakt omdat er gekeken moet worden naar de krachten van de mensen. Dit verklaart ook de slogan in de titel van dit eindwerk: Power to the people. We zijn er van overtuigd dat opgelegde zaken geen duurzame oplossing betekent. Vanuit deze gedachte willen we mensen enkele handvaten meegeven om hun eigen situatie zelf aan te pakken. De klemtoon ligt dus op empowerment en op het vermijden van het creëren van afhankelijkheidsrelaties.

7 1 Early child development in Zuid-Afrika Dit stuk zoomt in op Early Child Development (ECD) in Zuid-Afrika. Dit om eerst een volledig begrip te hebben van dit onderwerp, vooraleer dieper ingegaan wordt op de ECD-organisatie waar mijn stage plaatsvond Het hoe en waarom van Early Child Development? Wat is ECD? Alle kinderen van Zuid-Afrika hebben rechten, net zoals in ieder ander land. Kinderen hebben het basisrecht om te kunnen leven in een veilige en gezonde omgeving, maar dat is niet voor iedereen zo gemakkelijk. Sommige kinderen leven in armoede, andere hebben ziektes als HIV/AIDS. Het departement van sociale ontwikkeling heeft als doel om te verzekeren dat ieder kind zijn rechten niet wordt ontnomen. Dit departement heeft samen met NGO s 1 the guidelines of Early Child Development Services vastgelegd. Deze zijn er om alle ouders te helpen in de vroege ontwikkeling van het kind. 2 Het beleid van Zuid-Afrika rond Early Childhood Development accepteerde in 1994 de volgende definitie van ECD: An umbrella term which applies to the processes by which children from birth to at least 9 years grow and thrive, physically, mentally, emotionally, spiritually, morally and socially. 3 ECD bevat alle zorg- en opvoedingsprogramma s voor kinderen van 0 tot 7 jaar oud, en dus ook Grade-R, 4 het aanloopjaar op de lagere school. De kinderen zijn de hoofdrolspelers in de relatie met ECD. Het is in deze jongste levensfases dat kinderen het meeste leren, hier worden de fundamenten gelegd voor de verdere ontwikkeling. De Bernard van Leer Foundation is een Nederlandse organisatie dat fondsen geeft aan projecten die instaan voor ECD in armere gemeenschappen. Men zegt dat de ontwikkeling van het jonge kind een holistische ontwikkeling moet zijn. Deze holistische ontwikkeling gebeurt op twee niveaus. Het eerste niveau is gezondheid, voeding, motorische vaardigheden, socialisatie, emotionele en cognitieve ontwikkeling. Het tweede niveau is het kind helpen zien dat hij deel is van een gemeenschap en een bredere samenleving. 5 Het is in deze jaren belangrijk om het kind klaar te maken om naar school te gaan. Kinderen die klaar zijn voor school zullen over meer sociale vaardigheden en vertrouwen in anderen beschikken. Ze zullen betere relaties met leeftijdsgenoten kunnen aangaan, betere taal- en communicatie vaardigheden hebben en zullen minder snel een jaar moeten overzitten. In Zuid-Afrika is Early Child Development een prioriteit die wordt aangemoedigd door de wet en de nationale politiek. 6 1 NGO= Niet gouvernementele organisatie 2 Vrij naar: UNICEF, Guidelines for Early Childhood Development Services. Department of Social Development, republic of South Africa, 2006, blz.11, pdf, internet. 3 KNAAP, M., Sustainability of Early Childhood Development sites in selectel rural areas, thesis University of Stellenbosch, 2000, blz Grade-R: Reception Year: In Zuid-Afrika is dit de kleuterklas zoals wij het in België kennen, maar enkel voor één jaar voor men naar de lagere school gaat. Al de andere voorschoolse educatie gebeurt in crèches. 5 Vrij naar: Ibidem, blz Vrij naar: ECD, Early Childhood Development for the all-round development of young children. Internet, (16 april 2012) 7

8 Tot de ECD- interventies behoren het informeren en ondersteunen van de ouders, dienstverlening voor de kinderen, ontwikkelen van de capaciteiten van de ouders en het gebruiken van massacommunicatie om de ouders kennis en praktijk bij te leren. Programma s kunnen ofwel plaatsvinden in een centrum, bijvoorbeeld in een crèche ofwel in het eigen huis. Dit gebeurt zowel formeel als informeel en kan aspecten van ouderopvoeding bevatten Enkele cijfers In Zuid-Afrika leven er ongeveer 16.3 miljoen kinderen, waarvan 6.5 miljoen kinderen onder de leeftijd van 6 jaar. De meeste van deze kinderen leven in een arme gemeenschap. 8 In 1994 had 10% van de zwarte kinderen toegang tot formele ECD-projecten, terwijl 1 op 3 blanke kinderen hiertoe toegang hadden. In januari 2012 zijn volgende cijfers van het afgelopen jaar vastgelegd rond ECD in Zuid-Afrika. 9 De meerderheid van de Zuid-Afrikaanse kinderen (85 %) hebben geen toegang tot kwaliteitsvolle ECD-diensten. De grootste oorzaak hiervan is armoede, immers vele ouders kunnen een crèche niet betalen. Daarom is het belangrijk dat de departementen samenwerken om kwaliteitsvolle ECDdiensten te ontwikkelen die betaalbaar zijn voor iedereen. 10 Het FIF-programma is hier een voorbeeld van. Er zijn ECD-diensten in heel Zuid-Afrika, waarvan slechts toegang hebben tot elektriciteit, water en toiletten. Tot deze diensten hebben kinderen toegang. Dit is slechts 21 % van alle kinderen tussen 5 en 6 jaar en 15 % van de kinderen van 3 tot 5 jaar. Onder de drie jaar zijn er 5 % van de kinderen die toegang hebben. Van de werkers in deze diensten, is slechts 12 % opgeleid en 23 % had helemaal geen training gevolgd. Het is duidelijk dat deze cijfers schetsen hoe weinig kinderen toegang hebben tot crèches of andere diensten buitenshuis. Het doel van ECD is om tegen 2017 er voor te zorgen dat 80% van de kinderen toegang kan hebben tot deze diensten. Ook zie je duidelijk dat de werkers vaak geen opleiding hebben gehad, waardoor de kwaliteit van bepaalde diensten kan dalen Waarom ECD? De vroege ontwikkelingsjaren van het kind zijn cruciaal voor de verdere ontwikkeling. Men leert vaardigheden en attitudes die de basis leggen voor levenslang leren. De periode van geboorte tot en met negen jaar is voor elk kind de periode waar men het snelst groeit op fysisch, psychisch, emotioneel, sociaal en moreel niveau en zich ontwikkelt. Ook worden in deze eerste levensjaren de normen en waarden die belangrijk zijn voor de samenleving, meegegeven. Enkele voorbeelden van deze waarden zijn: mensenrechten, diversiteit, tolerantie, gerechtigheid, 11 7 Vrij naar: WORLDBANK, What is Early Child Development?. Internet, 24 april Vrij naar: RIEDEWHAAN, A., the current ECD database. Interne nota, Cape Town, FCW, 31 januari 2012,blz.2. 9 Vrij naar: Ibidem, blz Vrij naar: UNICEF, Guidelines for Early Childhood Development Services. Department of Social Development, republic of South Africa, 2006, blz. 13, pdf, internet. 11 Vrij naar: Ibidem, blz

9 Naast deze gegevens, is het belangrijk om kinderen at risk in een vroeg stadium op te sporen en een programma met hen te ontwikkelen. Dit kan er voor zorgen dat de eventuele ontwikkelingsachterstand ingeperkt kan worden. Verschillende studies tonen aan dat de kwaliteit van voorschoolse ervaringen een impact heeft op de latere ontwikkeling in het schoolmilieu. Myers (1992) deed een studie waar hij kinderen volgde van de pre-school tot en met de beginjaren van de lagere school. Hij concludeerde dat voorschoolse programma s een positief effect hebben op de latere schoolcarrière van het kind. Dit effect kan groot zijn. Dus een goede ervaring in de vroege ontwikkeling maakt het mogelijk voor het kind om zich te ontwikkelen tot een volwaardige persoon die succesvol kan leren. 12 Door aan interventie te doen in de jongste levensjaren van de kinderen kan de status van de moeders in het huis en in de gemeenschap stijgen. Het zorgt er voor dat zij kunnen participeren in de ontwikkeling van hun kind. Medisch onderzoek toont aan dat de mentale groei het rapst ontwikkelt bij mensen gedurende de vroegste jaren. Bij de leeftijd van 4 jaar is de helft van al de intellectuele potentiële ontwikkeling van de mens vastgelegd. 13 Een goede ECD-dienst leert het kind meer over zijn eigen rechten en plichten en is een belangrijk ondersteuningssysteem in de gemeenschap. Er is een gedeelde verantwoordelijkheid bij ouders, families en gemeenschappen om kinderen te laten aansluiten bij een crèche of een andere vorm van ECD. Natuurlijk spelen factoren als armoede, immobiliteit, ontbreken van toegang tot informatie, hierbij een belangrijke, al dan niet verhinderende, rol Home-based programma s voor ECD Dit onderdeel gaat dieper in op home-based family centered services. Deze keuze is ontstaan vanuit het dagelijks werken met het FIF-programma bij de gezinnen thuis, in het kader van mijn stage die plaats vindt binnen een ECD-dienst. Men stelt dat het belangrijk is dat ECD-interventies plaatsvinden in de natuurlijke omgeving, waaronder het eigen huis en de gemeenschap, waarin het kind deel van is of later zal moeten in participeren. De ECD- diensten in de thuisbasis zijn de laatste jaren sterk gegroeid. De grootste taak van deze diensten is om de rol en de verantwoordelijkheid van de ouders samen met de ouders te versterken. Home based programma s staan in contrast met programma s in een centrum zoals bijvoorbeeld in een crèche. Het werken in de thuisbasis focust zich meer op de individuele zorg binnen het huis en wil de ontwikkeling en de groei van het kind versterken door ondersteuning te bieden aan de ouders en familieleden Vrij naar: PADAYACHIE, R., Report of the south african study on Early childhood development: recommendations for action in support young children, Braamfontein, Centre for Education Policy development, 1994, blz Vrij naar: YOUNG, M., Early child development: investing in the future, Washington D.C., World bank, 1996, blz Vrij naar: Standard operating procedures. Brochure, Cape town, FCW, Departement of Social Development, blz Vrij naar: MYERS, R., home-based programmes for early childhood care and development. The consultative group on Early Childhood Care and development, 1987, blz 1-2, pdf, internet. 9

10 Huisbezoeken zijn een onderdeel van deze home-based programma s. Dit is geen nieuwe term want de regering ondersteunt nu al dergelijke programma s die vooral te maken hebben met sociaal werk, gezondheid of economie. Huisbezoeken die zich enkel focussen op Early Child Development zijn relatief nieuw. Vroeger waren huisbezoeken eerder een missionarisdaad door het uitdelen van kleren en voedsel. De aandacht ging vooral of een kind uit een barre leefomgeving moest worden weg gehaald. Nu is er meer een model ontwikkeld dat functioneert op gemeenschapswerkers, semi-professionelen en vrijwilligers. Hun rol is om de families te helpen en vertrouwen te doen scheppen in hun eigen mogelijkheden. Hun taak is dus meer dan enkel info over brengen. Het doel is om de ouders te laten participeren in plaats van hun taken over te nemen. Het is niet omdat sommige ouders in ernstige armoede leven dat er geen goede opvoeding plaatsvindt. Het feit dat er gewerkt wordt met semi-professionelen, vrijwilligers en gemeenschapswerkers, wil niet zeggen dat er geen goede job wordt geleverd Doelen In de laatste jaren is de focus verlegd van de individuele cliënt, het kind, naar het familiesysteem. Een effectief programma kan bereikt worden indien de huisbezoeker, de familie doet herkennen dat ze sterktes hebben, dat ze beslissingen kunnen maken die goed zijn voor heel het gezin en voorzien van een optimale omgeving voor het kind. Het doel van deze verschuiving is het geloof in de krachten van de familie, dat ze zelf kunnen werken naar hun doelen en dat ze op een effectieve manier kunnen omgaan met hun zorgen en noden. De focus komt echter niet alleen te liggen op het gezin, maar ook op de omgeving. Volgens Bronfenbrenner (1979) moet er naar de familie gekeken worden in hun bredere context, zoals de buurt en de gemeenschap waarin ze leven. Tegelijkertijd hebben veranderingen in een ruimer systeem (zowel op macro- als mesoniveau) hun impact op de familie zelf (het microniveau) De basiscompetenties en rollen van de huisbezoeker Volgens McWilliam en Bailey (1993) zijn er drie belangrijke attitudes die een huisbezoeker voorop moet stellen in home-based family centered services. Een eerste is dat de huisbezoeker moet proberen te erkennen dat iedere familie anders is. Vandaag de dag bestaan er verschillende gezinsvormen, ieder gezin heeft zijn eigen waarden en normen. Een tweede attitude is dat men moet geloven dat ieder gezin sterktes en kwaliteiten heeft, ook al verschillen die van de samenleving of van ons eigen waarden- en normenpatroon. Het is uiterst belangrijk dat er niet enkel gefocust wordt op de mogelijke tekorten. Wanneer er toch tekortkomingen zouden worden vastgesteld, worden deze gezien binnen de context, vanuit zaken in de samenleving (werkloosheid, tekort aan sociale factoren, ) Ook is het aangeraden dat de huisbezoeker stilstaat bij zijn eigen waarden en normen. Een laatste basiscompetentie is dat men de familie in hun autonomie respecteert. Samen met hen wordt gekeken wat hun prioriteiten zijn. 18 Naast deze basiscompetenties heeft de huisbezoeker ook verschillende rollen die hij kan opnemen wanneer hij een huisbezoek aflegt. Één van deze rollen is een empathisch luisteraar zijn, waarbij men actief luistert naar de ouders. Een andere rol is een consultant zijn. 16 Vrij naar: Ibidem, blz Vrij naar: MULHEARN, P., Early intervention services for infants, todlers and their families, Masachuttes, Allyn and Bacon, 2001, blz Vrij naar: Ibidem, blz

11 De huisbezoeker moet informatie delen met de ouders omtrent hun noden en moet hierover een mening kunnen formuleren. Wanneer hij deze rollen goed tot uitvoering wil brengen, is het eerst en vooral belangrijk om aan open communicatie te doen. Er moet een vertrouwelijke relatie opgebouwd worden met de betreffende familie. Een open visie van de huisbezoeker is een hulpmiddel bij de huisbezoeken. Vaak stelt de ouder de grootste hulpvraag. De huisbezoeker zal moeten openstaan voor die noden en tergelijkertijd een goede leeromgeving scheppen voor het kind. Er moet een tweerichtingsverkeer zijn, het moet duidelijk zijn voor de cliënt wat de huisbezoeker kan betekenen voor hen en wat ze kunnen verwachten. Tegelijkertijd is het ook heel belangrijk dat de huisbezoeker zicht krijgt op wat de verwachtingen zijn van de familie Voor- en nadelen Voordelen Een eerste voordeel van interventies in het thuisfront is dat door de massamedia het gemakkelijker is om ouders te bereiken voor een huisbezoek. Er kan gebruik gemaakt worden van een telefoon om een bezoek aan te kondigen of om te vragen of met thuis is. Een tweede voordeel is dat er een één op één relatie wordt ontwikkeld, wat betekenisvolle communicatie met zich meebrengt. Zo kan er ingegrepen worden in concrete problemen. Door het feit dat het in de context plaatst vind kunnen de familieleden ook vaardigheden bij leren door te luisteren en te observeren. Dit is een derde voordeel. Tijdens de samenwerking van de familieleden en de huisbezoeker is het belangrijk dat er aan directe terugkoppeling wordt gedaan. Op die manier is er ruimte voor open communicatie. Een laatste voordeel is dat een huisbezoek vaak beter past in het dagschema van de ouders dan een groepsessie. 20 Nadelen Het positieve gegeven dat huisbezoeken plaatsvinden in de natuurlijke omgeving, brengt ook een keerzijde met zich mee. Het huisbezoek kan een vast onderdeel worden van de dagelijkse routine, waardoor het gevaar bestaat dat deze specifieke taken enkel plaatsvinden wanneer de huisbezoeker langskomt. Op die manier ontstaat er een soort van afhankelijkheidsrelatie, waarin het al dan niet plaatsvinden van ontwikkelingsgerichte activiteiten kan samenvallen met de aanwezigheid van de huisbezoeker. Tegerlijkertijd ontstaat het gevaar dat het mandaat tot spel van de ouder(s) ondermijnd wordt, doordat deze spelpraktijken altijd samenvallen met de aanwezigheid van de huisbezoeker. Het is zeer belangrijk dat deze laatste geen taken gaat overnemen, maar ouders vooral de zaken laat uitvoeren, zodat er geen bevoogding ontstaat. Maar deze nadelen hangen af van de persoonlijke kwaliteiten, gevoeligheden en training van de huisbezoeker. Een laatste nadeel is dat het kosten voor de organisatie of voor de persoon zelf kan meebrengen, zoals vervoerskosten, materiaalaankopen, Vrij naar: Ibidem, blz Vrij naar: MYERS, R., home-based programmes for early childhood care and development. The consultative group on Early Childhood Care and development, 1987, blz 5, pdf, internet. 21 Vrij naar: Ibidem, blz

12 1.3. Conclusie Uit dit hoofdstuk kan ik concluderen dat Early Child Development een bewogen thema is in Zuid- Afrika. Het is geen evidentie om alle kinderen toegang te verlenen tot een ECD-dienst. Er zijn vele hindernissen, maar het Departement of Sociale ontwikkeling wil het toegangscijfer verhogen door ECD-diensten te creëren voor kinderen die geen toegang hebben tot een crèche. Dit cijfer wil men verhogen omdat Early Child Development heel belangrijk is om een kind bij te staan in zijn vroege ontwikkeling, aangezien dit de basis legt voor het verdere leven. Dit wil men doen via huisbezoeken (home-based interventies). De huisbezoeker moet oog hebben voor enkele basiscompetenties en rollen. Het empoweren van de ouders staat hier naast de ontwikkeling van het kind, centraal. Ouders moeten worden aangespoord om hun kind te leren leren. De huisbezoeker moet geloven in de krachten en capaciteiten van het gezin en iedere familie zien als een unieke groep. Maar deze home-based interventies zijn niet allemaal rozengeur en maneschijn, er zijn zowel voor- als nadelen aan deze specifieke programma s. Positief aan dergelijke programma s is dat er een één op één relatie kan opgebouwd worden en andere familieleden kunnen mee volgen. Maar de huisbezoeker moet ook alert zijn voor een aantal valkuilen, zoals het niet ondermijnen van de ouders hun positie. Hij of zij moet niet optreden als een alwetende hulpverlener. 12

13 2 Situering ECD-organisaties In het bovenstaande deel werd Early Child Development in het algemeen besproken. In hetgeen hier volgt wordt er dieper ingegaan op de ECD-organisatie waar ik heel specifiek mee heb samengwerkt. Na het algemeen te hebben over Early Childhood Development, wil ik in dit hoofdstuk de ECD-organisaties schetsen waarmee ik heb samen gewerkt. De hoofdorganisatie is de organisatie Foundation of Community Work (FCW) van de Western Cape in Zuid-Afrika. Deze organisatie heeft een specifiek programma, de Family in Focus (FIF) en is geïmplementeerd in mijn stageplaats, het Youth Empowerment Action (YEA). Dit programma wil ik nu verder beschrijven, evalueren en eventueel versterken. Ik vind het belangrijk dat deze organisaties hier worden geschetst Foundation for community work (FCW) FCW is een Early Child Development (ECD)-organisatie die werkt rond de integrale ontwikkeling van het kind in zijn context (familie, gemeenschap). Dit doen ze door vernieuwende, integratieve interventies en programma s Doelen FCW heeft verschillende doelen: 23 Informatieoverdracht over de integrale ontwikkeling van jonge kinderen tussen nul en negen jaar. Het werken rond deze ontwikkeling is een belangrijke taak. De kinderen proberen te bereiken die geen toegang hebben tot de ECD- diensten. Ofwel hebben ouders geen weet van bestaande ECD-diensten ofwel hebben ze het geld niet om hun kinderen naar zo een dienst te sturen. De ouders of voogden betrekken in de opvoeding en ontwikkeling van hun kinderen. Ouderparticipatie is een belangrijke term binnen FCW. Ouders moeten empowered worden om het leven en toekomst van hun kinderen in handen te nemen. De capaciteiten in de gemeenschap helpen verstevigen om te werken met het Family in focus programma. Dit wil zeggen dat men gemeenschapswerkers wil aanstellen en trainen om het FIF-programma te implementeren in die bepaalde gemeenschap. Het bekendmaken van de empowerment van vrouwen door leiderschapstraining. FCW vind het belangrijk dat vrouwen niet enkel huismoeder zijn, maar dat ze ook empowered worden om een job aan te nemen en het leiderschap op te nemen. Het pleiten voor kinderrechten. Kinderrechten zijn het centrale uitgangspunt van FCW en van elk andere ECD-dienst. Kinderen hebben bepaalde rechten die moeten worden nageleefd. Het recht op een goede ontwikkeling in het begin van hun levensjaren is er één van Family in Focus Het FCW heeft een programma rond ECD ontwikkeld, namelijk het Family in Focus (FIF)- programma. Deze Family in Focus is dus een specifiek programma van de organisatie FCW. 22 Vrij naar: Foundation for Community Work. Folder, Lansdowne, FCW, blz Vrij naar: Ibidem, blz

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs.

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. Student: Gitte Van Eynde Promotor: Chris De Rijdt Academiejaar 2010-2011 Bachelor in de Orthopedagogie Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. De overstap begeleiden bij een jongere met ADHD

Nadere informatie

Mental Coachen. Hoe kan Appreciative Inquiry een hulpmiddel zijn om Mental Coachen te implementeren in een organisatie?

Mental Coachen. Hoe kan Appreciative Inquiry een hulpmiddel zijn om Mental Coachen te implementeren in een organisatie? Arteveldehogeschool Katholiek Hoger Onderwijs Gent Opleiding bachelor in het sociaal werk Campus Sint-Annaplein Sint-Annaplein 31, BE-9000 Gent Mental Coachen Hoe kan Appreciative Inquiry een hulpmiddel

Nadere informatie

Academiejaar 2010-2011

Academiejaar 2010-2011 Academiejaar 2010-2011 B A C H E L O R I N D E O R T H O P E D A G O G I E - 3 de opleidingsfase E d u c a t i e v e s p e l e n v o o r m e i s j e s ( + 1 5 j a a r ) r o n d s e k s u a l i t e i t,

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Communicatie met palliatieve patiënten. Haalbaarheid en effectiviteit van een communicatietraining bij Vlaamse Huisartsen.

Communicatie met palliatieve patiënten. Haalbaarheid en effectiviteit van een communicatietraining bij Vlaamse Huisartsen. Communicatie met palliatieve patiënten. Haalbaarheid en effectiviteit van een communicatietraining bij Vlaamse Huisartsen. Moisse Stéphanie (Ugent) Promotor: Prof. M. Deveugele (Ugent) Co-promotor: Dr.

Nadere informatie

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE informatie en inspiratie voor lokale actoren in hun strijd tegen armoede Anneline Geerts danielle dierckx lief vandevoort In opdracht

Nadere informatie

In opdracht van Vlaams Minister voor Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, Ingrid lieten

In opdracht van Vlaams Minister voor Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, Ingrid lieten INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE ANNELINE GEERTS DANIELLE DIERCKX LIEF VANDEVOORT In opdracht van Vlaams Minister voor Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en

Nadere informatie

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Beschrijving van de good practice Auteur Datum MOVISIE Maaike Kluft Utrecht, januari 2012 Deze publicatie is ontwikkeld in het kader van het project

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Slim budget! Regio Brugge. Middenkust

Slim budget! Regio Brugge. Middenkust Middenkust Regio Brugge 2012 Slim budget! Een ingrediëntenboek voor hulpverleners bij het aanbieden van individuele trainingen aan cliënten om hen bewust te leren omgaan met hun budget. Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

Katholieke Hogeschool Kempen Departement Gezondheidszorg Turnhout. Hoe word je mentor?

Katholieke Hogeschool Kempen Departement Gezondheidszorg Turnhout. Hoe word je mentor? Katholieke Hogeschool Kempen Departement Gezondheidszorg Turnhout Hoe word je mentor? Afstudeerproject aangeboden door Hertoghs Wendy, Smets Anja, Thijs Leen, Van Gorp Elke en Vermeiren Carolien tot het

Nadere informatie

Ik wil wel maar ik kan het niet Faalangst bij leerlingen L.O. en S.O. De aanpak vanuit CLB Groeninge

Ik wil wel maar ik kan het niet Faalangst bij leerlingen L.O. en S.O. De aanpak vanuit CLB Groeninge Ik wil wel maar ik kan het niet Faalangst bij leerlingen L.O. en S.O. De aanpak vanuit CLB Groeninge Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Sociaal Werk Optie Individueel Maatschappelijk Werk Academiejaar

Nadere informatie

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM)

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) ~ 7 ~ Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen

Nadere informatie

COMPOOL Visies en suggesties vanuit de HR wereld Rapport 5

COMPOOL Visies en suggesties vanuit de HR wereld Rapport 5 LUCAS Centrum voor Zorgonderzoek & Consultancy Kapucijnenvoer 39 bus 5310 3000 Leuven Tel. + 32 16 37 34 31 Fax. +32 16 33 69 22 www.kuleuven.be/lucas COMPOOL Visies en suggesties vanuit de HR wereld Rapport

Nadere informatie

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink Marijke Booijink Terug naar de basis Mogelijkheden voor het verbeteren van de communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het primair onderwijs Handreiking Handreiking Terug naar de basis

Nadere informatie

Werk. Werkt! werk. schrift5

Werk. Werkt! werk. schrift5 Werk Werkt! schrift5 werk Voorwoord Werk Werkt! is geschreven vanuit een recovery-visie. Recovery is veel meer dan medische genezing. Het is een persoonlijk en uniek proces, gestuurd door de klant. Drie

Nadere informatie

Ontmoeting en Dialoog

Ontmoeting en Dialoog Ontmoeting en Dialoog Onderzoek naar intercultureel werken, om voortijdige uitval van Turkse cliënten met een verstandelijke beperking te voorkomen, tijdens de opvoedingsondersteuning vanuit Pedagogische

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Procesevaluatie Wijkteams Children s Zone

Procesevaluatie Wijkteams Children s Zone rotterdam.nl/onderzoek Procesevaluatie Wijkteams Children s Zone Onderzoek en Business Intelligence 1 Onderzoek en Business Intelligence (OBI) In opdracht van de stuurgroep Wijkteam Children s Zone 2014

Nadere informatie

Auteurs Michelle van der Kolk 110435 Marleen Kotkamp 110170. Opleiding Maatschappelijk werk & Dienstverlening Academie Mens & Maatschappij Saxion

Auteurs Michelle van der Kolk 110435 Marleen Kotkamp 110170. Opleiding Maatschappelijk werk & Dienstverlening Academie Mens & Maatschappij Saxion Auteurs Michelle van der Kolk 110435 Marleen Kotkamp 110170 Opleiding Maatschappelijk werk & Dienstverlening Academie Mens & Maatschappij Saxion Opdrachtgever Stichting Maatschappelijk Werk Noord West

Nadere informatie

Werkboek Transfer van leren

Werkboek Transfer van leren Werkboek Transfer van leren Werkboek Transfer van leren Administratie Werkgelegenheid De auteur is Els Vanhoven van het HRM Centre van de Vlerick Leuven Gent Management School In samenwerking met : Kathleen

Nadere informatie

4.1 Leidinggevenden een onmisbare schakel

4.1 Leidinggevenden een onmisbare schakel THEMA 4 De rol van de direct leidinggevende 4.1 Leidinggevenden een onmisbare schakel 4.1.1 Ik als leidinggevende Om van competentieontwikkeling een succesverhaal te maken, spelen de direct leidinggevenden

Nadere informatie

SPORT EN TEWERKSTELLINGSTRAJECTEN VOOR KORTGESCHOOLDE JONGEREN

SPORT EN TEWERKSTELLINGSTRAJECTEN VOOR KORTGESCHOOLDE JONGEREN FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGIE EN EDUCATIEWETENSCHAPPEN AGOGISCHE WETENSCHAPPEN SPORT EN TEWERKSTELLINGSTRAJECTEN VOOR KORTGESCHOOLDE JONGEREN Een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van deelnemers en

Nadere informatie

Jonge Ouders. Het netwerk van de jonge ouder in kaart. Hoe? Wat? Wanneer? Waarmee? Jonge Ouders. Jonge Ouders

Jonge Ouders. Het netwerk van de jonge ouder in kaart. Hoe? Wat? Wanneer? Waarmee? Jonge Ouders. Jonge Ouders Het netwerk van de jonge ouder in kaart Jonge Ouders Hoe? Wat? Wanneer? Waarmee? Jonge Ouders Jonge Ouders Het netwerk van de jonge ouder in kaart Hoe? Wat? Wanneer? Waarmee? Maandag 15 september 2014,

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Academiejaar 2011-2012

UNIVERSITEIT GENT Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Academiejaar 2011-2012 UNIVERSITEIT GENT Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Academiejaar 2011-2012 Quality Awareness bij Personeel op een Zware Medisch-Technische Ziekenhuisdienst Masterproef voorgelegd tot het

Nadere informatie

werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen

werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen - Visietekst - inhoud inleiding werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen 3 deel 1 visie 5 1 Inleiding 5 2 Algemene doelstelling 5 2.1 Wie: Kind en Gezin

Nadere informatie

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Naam: Sylvia Hagen-Sinnema Studentnummer: 21761959 Opleiding: Master Special Educational

Nadere informatie