SAMEN GOEDE KINDEROPVANG MAKEN WE SAMEN HIER LOSHALEN. Samen geleverd, los te lezen 95% PERSONEEL TROTS OP 2SAMEN GROOTSTE ACTIVITEITENAANBOD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAMEN GOEDE KINDEROPVANG MAKEN WE SAMEN HIER LOSHALEN. Samen geleverd, los te lezen 95% PERSONEEL TROTS OP 2SAMEN GROOTSTE ACTIVITEITENAANBOD"

Transcriptie

1 SAMEN GOEDE KINDEROPVANG MAKEN WE SAMEN 95% PERSONEEL TROTS OP 2SAMEN GROOTSTE ACTIVITEITENAANBOD HIER LOSHALEN Samen geleverd, los te lezen BIJZONDERE SAMENWERKINGEN FINANCIEEL GEZOND JAARVERSL AG 2014

2 SAMEN JAARVERSL AG 2014 K i n d e r o p va n g 2Samen Beste lezer, In 2014 speelden we meer dan ooit in op de behoeften van een (terecht) steeds kritischer wordende klant en bleven we investeren in (pedagogische) kwaliteit en het niveau van dienstverlening... h o g e s c o r e p e r s o n e e l s t e v r e d e n h e i d s o n d e r z o e k.. s a m e n met ons personeel t e v r e d e n m e d e w e r k e r s z i j n g o e d e m e d e w e r k e r s Onze medewerkers bleven, ondanks de onzekerheid in de branche, hun beste beentje voorzetten. Uit ons tevredenheidsonderzoek blijkt dat 95% van het personeel er trots op is om bij 2Samen te werken. Medewerkers waarderen hun tevredenheid over 2Samen met een 7,8! De tevredenheid van ons personeel is essentieel voor onze dienstverlening. Zo leveren we samen de kwaliteit die we voor ogen hebben! Samen. veel de natuur in In een onstabiele markt zochten we vooral de kansen, zoals nieuwe en verdiepte samenwerkingsrelaties met het onderwijs, de gemeente en diverse andere organisaties in de stad. Zo zijn we in staat om te blijven investeren in de ontwikkeling van kinderen en een onderscheidend activiteitenaanbod. Want goede opvang maken we samen! We zetten alles op alles om kwaliteit hoog te houden en waar mogelijk verder te verbeteren. 2Samen Gelukkig deed (en doet) 2Samen het relatief goed. Kinderen hebben het naar hun zin en ontwikkelen zich! Uit het tevredenheidsonderzoek onder medewerkers blijkt dat ons personeel er trots op is en er plezier in heeft om bij 2Samen te werken. We merkten in 2014 bovendien dat het aantal kindplaatsen ten opzichte van 2013 weer een klein beetje is toegenomen. Klanten blijven voor ons kiezen, denken met ons mee en bevelen ons aan. Daar zijn we dankbaar voor! P e r s o n e e l steeds tevredener ( t o t a a l o o r d e e l 2 S a m e n ) ,8 (Benchmark 7,6) ,6 (Benchmark 7,2) , ,9 Wim van Ogtrop, directeur 2Samen.. k l a n t e n b l i j v e n k i e z e n v o o r 2 S a m e n.. P e r s o n e e l s b e z e t t i n g De terugloop van het aantal kinderen dat van onze opvang gebruikmaakt, had net als voorgaande jaren invloed op onze personeelsbezetting. Gedwongen ontslagen waren gelukkig niet noodzakelijk. Tot nu toe hebben we ons sociaal plan niet in werking hoeven laten treden. Het sociaal plan en reorganisatieplan zijn in 2014 herijkt. Aantal medewerkers Kindercentra Hoofdkantoor Oproepkrachten Totaal Aantal fte fte = fulltime-equivalent.. h o g e k w a l i t e i t o n d a n k s b e z u i n i g i n g e n.. 2Egels Samen. de uitdaging aangaan Unitmanager Ellen Halenbeek en directeur Wim van Ogtrop werden door medewerkers uitgedaagd om mee te doen aan de Ice Bucket Challenge. Dat past binnen een open organisatiecultuur waarin mensen elkaar continu inspireren. Z i e kt e v e r z u i m en inva l Het verzuimpercentage was 5,91 %. 2Samen hecht waarde aan het verder verlagen van dit verzuimpercentage om kosten te besparen en continuïteit te vergroten. 2Samen werkt met vaste (vertrouwde) invallers per unit. Uitzendkrachten waren dan ook nagenoeg niet nodig... t r o t s o m b i j 2 S a m e n t e w e r k e n.. 2 G O E D E K I N D E R O P V A N G M A K E N W E S A M E N 3

3 K v o o r kwa l i t e i t Kwaliteit.. Kinderen inderen beslissen mee mogen meebep alen Ontwikkelingsstimulering is belangrijk, maar dat kinderen het naar hun zin hebben, net zo! Om erachter te komen hoe kinderen onze kwaliteit ervaren, werd een onderzoek onder kinderen uitgezet. Daartoe was een verzoek ingediend door de Klantenraad. meetbaar en zichtbaar maken Het meetbaar maken van pedagogische kwaliteit en deze vervolgens verder verbeteren, was ook in 2014 een belangrijke doelstelling. Samen met het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO) onderzochten we in 2013 onze pedagogische kwaliteit. Het NCKO is een wetenschappelijk samenwerkingsverband waarin pedagogen en ontwikkelingspsychologen van verschillende universiteiten onderzoek doen. 2Samen scoorde in de NCKO-monitor op onderdelen toen al boven het landelijk gemiddelde. Eén van de belangrijkste uitkomsten was het belang om kinderparticipatie meer en beter in de organisatie in te bedden. In 2014 hebben wij daarom hard gewerkt aan nieuwe werkvormen waarmee we kinderen van alle leeftijden meer betrekken bij het reilen en zeilen in het kindercentrum. Dat doen we om de opvang samen met kinderen zo leuk en uitdagend mogelijk te maken en om hun een zo goed mogelijke start in de maatschappij te geven. Door navolging te geven aan de uitkomsten van de NCKO-monitor en het Klanttevredenheidsonderzoek (eveneens 2013) kunnen we onze kwaliteit verder verhogen. Bij elke locatie is een actieplan opgesteld en in gang gezet om verdere verbetering te realiseren. Unitmanagers volgden een training Interactievaardigheden (0-4) en/of Interactievaardigheden (4-13) waarmee zij pedagogisch medewerkers m.b.v. videobeelden in hun werk kunnen trainen en begeleiden. In kindvergaderingen mogen kinderen bijvoorbeeld meebepalen over zaken die hen direct aangaan. Dat kan de herinrichting van de groepsruimte zijn of inspraak in het activiteitenprogramma. M.. meer dan workshop s eest uitgebreide activiteitenaanbod Onze buitenschoolse opvang heeft sinds jaar en dag het meest uitgebreide (ontwikkelingsgerichte) activiteitenaanbod in de regio. Daarbij hoort zelfs een zomerkamp! Samen met vele vakdocenten organiseren we jaarlijks meer dan workshops. Dankzij speciaal samengestelde ontdekkisten maakten kinderen in de bso kennis met natuur, techniek en vele andere onderwerpen. Zowel in de dagopvang als in de buitenschoolse opvang is een uitbreiding gerealiseerd op het gebied van muziekeducatie; zo werd gewerkt met percussie en werd steeds meer gitaarles gegeven. Bij 2Hindes en 2Karpers leidde dit op verzoek van ouders tot structurele gitaarlessen. E Daniella van Bergen Samen. in evenwicht! Het activiteitenprogramma in de dagopvang kreeg een impuls. Speciaal voor de leeftijdscategorie 3+ is een activiteitenmap samengesteld waarmee pedagogisch medewerkers de ontwikkeling van kinderen effectief spelenderwijs kunnen stimuleren. Dat onze kinderopvang de ontwikkeling van kinderen stimuleert, kwam duidelijk naar voren in de nieuwe imagocampagne. Samen. ontwikkelen e n o n s ta b i e l e m a r k t Van politieke investeringen in de kinderopvang was in 2014 helaas nog geen sprake, maar het kabinet bezuinigde in elk geval niet verder op kinderopvang. Diverse faillissementen van kinderopvangorganisaties in onze regio gaven aan dat de situatie in de branche nog niet stabiel was. E e n g o e d e s ta r t v o o r i e d e r k i n d 2Samen biedt voor- en vroegschoolse educatie (VVE) op zeven locaties. Samen met de gemeente hebben we stevige ambities om de kwaliteit van de VVE verder te verhogen. Daarvoor namen wij ook in 2014 deel aan het stedelijk overleg. Er zijn concrete actieplannen die met subsidie van de gemeente worden uitgevoerd. We hadden onder andere aandacht voor de VVEmethodiek, verhogen van ouderbetrokkenheid en de observatiemethodiek (het kindvolgsysteem). VVE-coaches kregen een training in het werken met videobeelden om medewerkers effectiever te kunnen begeleiden. M e e r g r o e n i n d e k i n d e r op va n g Een groene speel- en leeromgeving is ontzettend belangrijk. Waar mogelijk worden dan ook natuurtuinen of groene speelplekken aangelegd. Zo kregen de buitenterreinen van 2Vleermuizen, 2Hindes, 2Lepelaars, 2Pinguïns en 2Zonnetjes een groene opfrisbeurt. nen urtui.. blijven 4 G O E D E K I N D E R O P V A N G inves teren M A K E N tu in na W E S A M E N 5

4 C ircuslessen in de bso Samen met Jonker Frans en Circaso boden we circuslessen in de buitenschoolse opvang. Het project werd afgesloten met een optreden in het Verzorgingshuis Jonker Frans van Florence. keling.... A a n da c h t v o o r ta a lo n t w i k A a n d a c h t v o o r ta a l t i j d e n s N at i o n a l e V o o r l e e s d a g e n Tijdens de Nationale Voorleesdagen vroegen we samen met veel lokale prominenten en bekende Nederlanders aandacht voor voorlezen en taalontwikkeling. Zo las Spike van Di-rect voor in het Kinderboekenmuseum en genoten kinderen in het Westland van het voorleesoptreden van burgemeester Van der Tak. Daniella van Bergen 2Giraffen Samen. met onze klanten nieuwe centra openen m e t o n z e pa r t n e r s B i j z o n d e r e s a m e n w e r k i n g e n Ons werkelijk onderscheiden kunnen we alleen samen met vele partners en in vele samenwerkingsverbanden. Hieronder enkele voorbeelden. S Samen. met bekende Nederlanders amen met het onderwijs Samen met het onderwijs werken we aan een doorgaande leerlijn. Onderwijs en kinderopvang groeien naar elkaar toe. Steeds vaker verzorgen wij verlengde schooldagactiviteiten voor basisscholen op het gebied van natuur, sport, muziek en techniek. De samenwerking in het kader van de brede buurtschool is in 2014 gecontinueerd... Kinderen L eboren 2G i r a f f e n en 2E g e l s Met ingang van het nieuwe schooljaar opende peuterspeelzaal 2Egels aan de 2de Messstraat in Scheveningen. Toen peuterspeelzaal Gompie na een bestaan van 40 jaar aankondigde te moeten sluiten, zijn samen met basisschool het Volle Leven afspraken gemaakt om de dienstverlening aan ouders en de vertrouwde plek voor kinderen te kunnen behouden. Ook opende ons nieuwe Montessorikindercentrum 2Giraffen aan de Cederstraat in de Bomen- en Bloemenbuurt. De inrichting en werkwijze passen in de Montessorivisie van Christelijke Montessorischool De Abeel en Openbare Montessorischool Valkenbos, waarmee in het gehele traject intensief en heel prettig is samengewerkt. Samen bieden we een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang én onderwijs onder één dak. B u u rt hu i s va n d e et onderwijs d e s ta r t i n h Ieder kind een goe happij o p d e m a at s c eren over vrijheid in het Humanity House Op Vrijheidsdag praatten kinderen in het Humanity House in Den Haag over wat vrijheid voor hen betekent. Dat deden zij samen met Jurre Bosman (voor de kinderen bekend van Schooltv Weekjournaal en Nieuws uit de natuur). Zo besteedden we aandacht aan belangrijke normen en waarden die de basis vormen voor onze samenleving. G reiden samen voorbe M eer sport Samen met diverse verenigingen werken wij aan uitbreiding van ons sportprogramma. Met Hockeyvereniging Westland organiseerden wij bijvoorbeeld een groot Hockeytoernooi tijdens het WK hockey 2014 en werden hockey-clinics aangeboden in de buitenschoolse opvang. eiders.. n sportbegel.. Blijven investeren in eige Steeds meer medewerkers zijn opgeleid om onder de noemer Sport-KICKs zelf meer sport- en spelactiviteiten te kunnen organiseren en begeleiden (gebaseerd op de training Sportkanjers). Zo krijgen sport en beweging een vaste plek in het dagelijkse activiteitenaanbod. Elke locatie met een Sport-KICKs-medewerker heeft een set sportmaterialen gekregen, waarmee ze het geleerde direct in praktijk brengen. T o e ko m s t 2Samen participeert in diverse Buurthuizen van de Toekomst. Sportclubs, scholen, culturele instellingen en organisaties in de wijk werken er samen aan een centrale ontmoetingsplek. Zo vragen de peuters van 2Hindes vaak of ze de oma s en opa s weer gaan bezoeken. Ze bedoelen het project Oud-Jong bij De Eshoeve. Daar knutselen, dansen en lunchen de ouderen en peuters geregeld samen! L eren met geld omgaan Met de Rabobank sloegen we de handen ineen om kinderen op een speelse manier te leren omgaan met geld. In de nationale Week van het Geld verzorgden professionals van de Rabobank workshops in de buitenschoolse opvang. Door kinderen al jong financieel bewust te maken, wordt de basis gelegd voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd. 6 Samen. avonturen beleven G O E D E K I N D E R O P V A N G M A K E N W E S A M E N 7

5 Samen. op televisie én leren over gezonde voeding.. Toekomstkan kindere r alle sen voo n Ook leren we kinderen oog te hebben voor de eigen leefomgeving. Samen met burgemeester Van Aartsen, werkten we bijvoorbeeld mee aan een schone en veilige straat! L u n c h o n d e r d e lo e p m e t Telekids Door op jonge leeftijd een gezonde leefstijl aan te leren, hebben kinderen later minder kans op hart- en vaatziekten en andere aandoeningen. Bij de opnamen van het tv-programma Totally Fit Kidz (op RTL Telekids) bij 2Vliegende Hollanders, namen kinderen hun lunch onder de loep. Dat deden zij samen met tv-kok Mathijs Vrieze en danscoach Ingrid Jansen. V ereniging KIK In de vereniging Kwaliteit In Kinderopvang investeerden wij gezamenlijk in kwaliteit en het maatschappelijk debat over kinderopvang. Lid van KIK zijn elf maatschappelijk bewuste kinderopvangorganisaties die samen verantwoordelijk zijn voor de opvang van ongeveer kinderen. Z Samen. met de burgemeester met de Klantenraad Ook in 2014 waren we als Klantenraad betrokken bij de organisatie. Zo hebben we advies gegeven op het herziene pedagogisch beleid en de wetswijziging betreffende de maximale groepsgrootte bij de peutergroepen. Daarnaast hebben we een bijeenkomst georganiseerd voor alle oudercommissieleden, waarbij BOinK (Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang & Peuterspeelzalen) heeft uitgelegd welke mogelijkheden een oudercommissie heeft om haar rol zo goed mogelijk uit te oefenen. Al met al een vruchtbaar jaar! i c h t b a a r t h u i s i n d e s ta d Samen met diverse organisatoren in de stad werkten wij aan het plezier, de ontwikkeling en toekomstkansen voor kinderen tijdens verschillende evenementen. De Kinderboekenparade en de Kinderboekenmarkt, Het Embassy Festival, Spinning op het Plein, Schollenpop, Vlaggetjesdag, de Sintintocht en de Royal Christmas Fair zijn voorbeelden van evenementen waarbij 2Samen zichtbaar aanwezig was. Ook deden we mee met het Varend Corso in het Westland. O Jet van Gaalen, voorzitter Klantenraad og voor de wijk en wereld 2Samen blijft bijdragen aan toekomstkansen van kinderen en de wereld waarin zij opgroeien. Tijdens onze jaarlijkse feestweek zamelden we samen met klanten e ,74 in voor Stichting KiKa. m e t d e O n d e r n e m i n g s r a a d ( OR ) Voor de Ondernemingsraad van 2Samen was 2014 een relatief rustig jaar. De OR heeft zich onder andere beziggehouden met de aanpassingen in het reorganisatieplan, het sociaal plan en de vrijwillige vertrekregeling. Het contact met de achterban is geïntensiveerd door middel van een verbeterde intranetpagina, een nieuwsbrief die elk kwartaal verschijnt en een vernieuwd informatieboekje. Samen met stichting Mzamomhle bouwden enkele medewerkers vrijwillig en op eigen kosten mee aan een kinderdagverblijf in een Township in Zuid-Afrika, dat kon worden gerealiseerd mede dankzij de bijdrage van onze klanten tijdens de feestweek in Ook zijn de verschillende personele regelingen met de bestuurder tegen het licht gehouden en in goed overleg, daar waar nodig, aangepast. Het ging bijvoorbeeld om parkeerkosten, vakantieaanvragen, nevenactiviteiten, calamiteitenverlof, kortdurend zorgverlof en hoe om te gaan met medewerkers die boventallig zijn als gevolg van afmeldingen. De Ondernemingsraad kwam in 2014 negen keer bijeen met de bestuurder van 2Samen. De OR was ook aanwezig tijdens informatiebijeenkomsten voor het personeel. Dorret Wensveen, voorzitter Ondernemingsraad Samen voor. KIKA 8 G O E D E K I N D E R O P V A N G M A K E N W E S A M E N 9

6 S a m e n met de Raad va n Toezicht (RvT) De Raad van Toezicht (RvT) van 2Samen heeft als taak om toezicht te houden op de organisatie, de begroting en jaarrekening goed te keuren en mee te denken over het beleid. Ook is de RvT werkgever van de directeur-bestuurder. In 2014 werd de RvT vanuit zijn toezichthoudende taak in belangrijke mate betrokken bij de opgave van de bestuurder om ondanks de verder teruglopende vraag naar kinderopvang, in het bijzonder de 0-4 jarigen, de kwaliteit van de dienstverlening en continuïteit van de organisatie overeind te houden. Kostenbeheersing en kritisch kijken naar het rendement per locatie stonden daarbij centraal. Ondanks de vraaguitval is het nagenoeg gelukt om het financieel resultaat van de organisatie in overeenstemming met de begroting te realiseren, waardoor 2Samen ook in 2014 een stabiele organisatie is gebleven. Veel inspanningen hebben directeur, managementteam en RvT geleverd in de tweede helft van het jaar, toen de Haagse kinderopvangorganisatie Triodus zichzelf voor overname aanbood vanwege een dreigend faillissement. Door 2Samen is een serieus maar verantwoord bod voor overname gedaan, echter zonder resultaat. Triodus is uiteindelijk overgenomen door SWKGroep. Via de voorzitter is de Ondernemingsraad (OR) van de lopende gesprekken met Triodus op de hoogte gehouden. In 2014 is een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd, dat begin 2015 aan de RvT is gepresenteerd. Daarbij stelde de RvT met genoegen vast dat het met de medewerkerstevredenheid goed gesteld is, ondanks de zware tijden die 2Samen evenals andere kinderopvangorganisaties doormaakt. Per 1 juli 2014 is de voorzitter van de RvT vervangen. Anke van Kampen nam in juni afscheid en maakte plaats voor Gregor Rensen. Door agendaproblemen is de OR helaas niet in staat geweest voor de benoeming kennis te maken met de nieuwe voorzitter. Wel heeft de kennismaking met de OR snel na het aantreden van de nieuwe voorzitter plaatsgevonden. Ook heeft de nieuwe voorzitter kennisgemaakt met vertegenwoordigers van de Klantenraad en heeft hij een aantal kinderopvanglocaties bezocht en kennisgemaakt met medewerkers en het managementteam. Gregor Rensen, voorzitter Raad van Toezicht Samen. muziek maken S a m e n Financieel gezond 2Samen is een stichting zonder winstoogmerk die blijvend investeert in kwaliteit. In 2014 behaalden we een resultaat van -0,4%. O m z e t per jaar in miljoen euro 0 MILJOENEN O m z e t 2013 en 2014 De opbrengsten van e 30,0 miljoen zijn 2,6% hoger dan de begrote opbrengsten voor Omzet 2013 Omzet ,7 miljoen 30,0 miljoen A a n ta l kindpl a at s e n Aantallen kindplaatsen ultimo 2013 en H o e zijn onze ko s t e n verdeeld? Personeelskosten / 68,5% Overige person.kosten / 2,2% Huisvestingskosten / 15,8% Verzorgingskosten / 3,2% 2014 Algemene kosten / 3,1% Buitengewone lasten / 0,9% Afschrijvingskosten / 6,1% Financiële lasten / 0,2% Kinderdagverblijven Buitenschoolse opvang Peuterspeelzalen april 2015 Redactie: Freek van Bemmelen, Yolande Michiels van Kessenich Fotografie: Freek van Bemmelen, p. 7 t.m. 10 Ontwerp Shape vormgeving Leiden Drukwerk Drukkerij Holland Alphen a/d Rijn 10 G O E D E K I N D E R O P V A N G M A K E N W E S A M E N 11

7 MEER KINDERPARTICIPATIE TEVREDEN MEDEWERKERS ZIJN GOEDE MEDEWERKERS ZICHTBAAR THUIS IN DE STAD 12

Jaarverslag 2011. Samen...

Jaarverslag 2011. Samen... Jaarverslag 2011 Samen... ...... goed goed voor voor later later Inhoudsopgave Samen... opgroeien in Rotterdam 4 Voorwoord 5 Bedrijfsvoering 7 Samen... kinderdam Raad van Toezicht 11 Samen... maar toch

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Ontwikkelingen 4. Organigram 7. Medewerkers 8. Verkoop en marketing 18. Stichting Kinderen en Ouders (peuterspeelzalen) 23

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Ontwikkelingen 4. Organigram 7. Medewerkers 8. Verkoop en marketing 18. Stichting Kinderen en Ouders (peuterspeelzalen) 23 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Ontwikkelingen 4 Organigram 7 Medewerkers 8 Verkoop en marketing 18 Stichting Kinderen en Ouders (peuterspeelzalen) 23 Pedagogiek en kwaliteit 27 Huisvesting 33 Ondernemingsraad

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Bij Kober...doe je mee!

Jaarverslag 2012. Bij Kober...doe je mee! Jaarverslag 2012 Bij Kober...doe je mee! Voorwoord We blijven focussen op kwaliteit en samenwerking. De landelijke bezuinigingen op de tegemoetkoming kinderopvang én de economische recessie zorgen voor

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45 STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2012 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

Invest. ltifun. multi. doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs

Invest. ltifun. multi. doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs Zo estere Invest doende! multi ltifun Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs Zo doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs 3 Zo doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang

Nadere informatie

STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE

STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2013 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar!

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! Voorwoord jaarverslag 2013 Geachte lezer, Mede namens het bestuur, de medewerkers en de vrijwilligers nodig ik u van harte uit om kennis te nemen van ons jaarverslag

Nadere informatie

In verbinding naar de toekomst. Beleidsplan Stichting Akkoord!-po 2011-2015

In verbinding naar de toekomst. Beleidsplan Stichting Akkoord!-po 2011-2015 In verbinding naar de toekomst Beleidsplan Stichting Akkoord!-po 2011-2015 Voorwoord Primair onderwijs bereidt kinderen voor op hun toekomst, ouders hebben de keuze uit openbaar of bijzonder onderwijs.

Nadere informatie

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009.

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. April 2010 Directie Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2009 van Kinderopvang Uden e.o. B.V. Een jaar waar veel zaken in gang zijn gezet die deels in 2010

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2014-2018

BELEIDSPLAN 2014-2018 Stichting Primo Schiedam Burgemeester van Lierplein 77 3134 ZB Vlaardingen 010 426 04 46 info@primoschiedam.nl www.primoschiedam.nl Stichting Primo Schiedam Beleidsplan 2014-2018 In de afgelopen periode

Nadere informatie

RIVM rapport 131010001/2014 V. Bos et al.

RIVM rapport 131010001/2014 V. Bos et al. Verkenning aanpak Gezonde Kinderopvang Verkennend onderzoek naar de mogelijkheden voor een aanpak Gezonde Kinderdagverblijven en Gezonde Peuterspeelzalen RIVM rapport 131010001/2014 V. Bos et al. Verkenning

Nadere informatie

Een strategisch verhaal

Een strategisch verhaal B O E K S T A R T Een strategisch verhaal Eerste druk: december 2011 C O L O F O N OPDRACHTGEVER Kunst van Lezen TEKST Julienne van den Heuvel EINDREDACTIE Anette Heideman FOTO S Eric Brinkhorst Janiek

Nadere informatie

Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar

Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar Bovendien is dit landelijk Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar te gebruiken: als basis voor het eigen pedagogisch beleidsplan van de instelling; als lesmateriaal in opleidingen en bijscholing; om

Nadere informatie

Jaarverslag. 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013

Jaarverslag. 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 2 1 0 3 Jaarverslag 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 2 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Over Vereniging Bartiméus Sonneheerdt 8 Wat hebben we

Nadere informatie

Eindrapportage werkgroep Ouderbetrokkenheid

Eindrapportage werkgroep Ouderbetrokkenheid Eindrapportage werkgroep Ouderbetrokkenheid Dr. Karlien M.C. Landman (k.m.c.landman-peeters@pl.hanze.nl) Lectoraat Integraal Jeugdbeleid, Hanzehogeschool Groningen Groningen, september 2010 www.pkindewijk.nl

Nadere informatie

Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014

Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Dienst Onderwijs Cultuur Sport en Welzijn, gemeente Groningen

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen Een handreiking voor VVE-instellingen Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Colofon Opdrachtgever:

Nadere informatie

jaarverslag 2011 Organisatie voor maatschappelijk welzijn in Westelijk Noord-Brabant

jaarverslag 2011 Organisatie voor maatschappelijk welzijn in Westelijk Noord-Brabant vooruit kijken jaarverslag 2011 Organisatie voor maatschappelijk welzijn in Westelijk Noord-Brabant In dit jaarverslag blikken we terug, maar we kijken ook vooruit. Want de maatschappij verandert, het

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Uitgave:

Jaarverslag 2010 Uitgave: Jaarverslag 2010 Uitgave: juni 2011 Onderwijs & identiteit 4 Personeel & organisatie 2 6 8 10 7 9 Werkgeverschap Leer- & werkklimaat Samenwerking School & ouders Financiën 12Algemeen Van het bestuur Als

Nadere informatie

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 1 Jaarverslag 2011 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 6 Veelzijdig onderwijs 7 Opbrengstgericht werken 7 Zorgstructuur 8 Modern onderwijs 8 Onderwijskundig

Nadere informatie

Visienotitie Beste Brede School West Beter, breder, best

Visienotitie Beste Brede School West Beter, breder, best Visienotitie Beste Brede School West Beter, breder, best Stadsdeel West Directie Strategie en Beleidsrealisatie Afdeling Talentontwikkeling November 2010-1 - Voorwoord In het coalitieakkoord West maakt

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting La Oportunidad. 2014-2018 Versie 1.0. Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad.

Beleidsplan. Stichting La Oportunidad. 2014-2018 Versie 1.0. Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad. Beleidsplan Stichting La Oportunidad 2014-2018 Versie 1.0 Stichting La Oportunidad Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad.com Beleidsplan 2014-2018 1 Beleidsplan Stichting

Nadere informatie

Wensen en behoeften aan kinderopvang van ouders van kinderen met een ondersteuningsvraag Floor Kaspers

Wensen en behoeften aan kinderopvang van ouders van kinderen met een ondersteuningsvraag Floor Kaspers Ken mijn kind... Wensen en behoeften aan kinderopvang van ouders van kinderen met een ondersteuningsvraag Floor Kaspers Ouders willen altijd het beste voor hun kind! Het Kinderopvangfonds hecht aan de

Nadere informatie

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken Strategisch beleid 2013-2016 KopGroep Bibliotheken www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken inhoud strategisch beleid 2013-2016 Voorwoord 4 Korte terugblik 6 Maatschappelijke

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Jubileumkrant. Ter gelegenheid van twintig jaar Zo Kinderopvang & BSO

Jubileumkrant. Ter gelegenheid van twintig jaar Zo Kinderopvang & BSO Jubileumkrant december 2012 Ter gelegenheid van twintig jaar Zo Kinderopvang & BSO Deze krant is opgemaakt door Communicatiewaarde en gedrukt door Albani drukkers Al twintig jaar Zo Voor u ligt de jubileumkrant

Nadere informatie

dagopvang peuteropvang gastouderopvang buitenschoolse opvang

dagopvang peuteropvang gastouderopvang buitenschoolse opvang JAARVERSLAG 2012 Altijd de leukste kinderopvang bij de hand dagopvang peuteropvang gastouderopvang buitenschoolse opvang stichting Kwest, Druivenstraat 30, 2671 SK Naaldwijk www.stichtingkwest.nl JAARVERSLAG

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016 Ro erdam, december 2011

Beleidsplan 2013-2016 Ro erdam, december 2011 Beleidsplan 2013-2016 Ro erdam, december 2011 Foto: Hannah Anthonysz CIRCUS ROTJEKNOR MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016 1 X JACK WOUTERSE film-/theateracteur en ambassadeur van Circus Rotjeknor: Circus gaat

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie