SAMEN GOEDE KINDEROPVANG MAKEN WE SAMEN HIER LOSHALEN. Samen geleverd, los te lezen 95% PERSONEEL TROTS OP 2SAMEN GROOTSTE ACTIVITEITENAANBOD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAMEN GOEDE KINDEROPVANG MAKEN WE SAMEN HIER LOSHALEN. Samen geleverd, los te lezen 95% PERSONEEL TROTS OP 2SAMEN GROOTSTE ACTIVITEITENAANBOD"

Transcriptie

1 SAMEN GOEDE KINDEROPVANG MAKEN WE SAMEN 95% PERSONEEL TROTS OP 2SAMEN GROOTSTE ACTIVITEITENAANBOD HIER LOSHALEN Samen geleverd, los te lezen BIJZONDERE SAMENWERKINGEN FINANCIEEL GEZOND JAARVERSL AG 2014

2 SAMEN JAARVERSL AG 2014 K i n d e r o p va n g 2Samen Beste lezer, In 2014 speelden we meer dan ooit in op de behoeften van een (terecht) steeds kritischer wordende klant en bleven we investeren in (pedagogische) kwaliteit en het niveau van dienstverlening... h o g e s c o r e p e r s o n e e l s t e v r e d e n h e i d s o n d e r z o e k.. s a m e n met ons personeel t e v r e d e n m e d e w e r k e r s z i j n g o e d e m e d e w e r k e r s Onze medewerkers bleven, ondanks de onzekerheid in de branche, hun beste beentje voorzetten. Uit ons tevredenheidsonderzoek blijkt dat 95% van het personeel er trots op is om bij 2Samen te werken. Medewerkers waarderen hun tevredenheid over 2Samen met een 7,8! De tevredenheid van ons personeel is essentieel voor onze dienstverlening. Zo leveren we samen de kwaliteit die we voor ogen hebben! Samen. veel de natuur in In een onstabiele markt zochten we vooral de kansen, zoals nieuwe en verdiepte samenwerkingsrelaties met het onderwijs, de gemeente en diverse andere organisaties in de stad. Zo zijn we in staat om te blijven investeren in de ontwikkeling van kinderen en een onderscheidend activiteitenaanbod. Want goede opvang maken we samen! We zetten alles op alles om kwaliteit hoog te houden en waar mogelijk verder te verbeteren. 2Samen Gelukkig deed (en doet) 2Samen het relatief goed. Kinderen hebben het naar hun zin en ontwikkelen zich! Uit het tevredenheidsonderzoek onder medewerkers blijkt dat ons personeel er trots op is en er plezier in heeft om bij 2Samen te werken. We merkten in 2014 bovendien dat het aantal kindplaatsen ten opzichte van 2013 weer een klein beetje is toegenomen. Klanten blijven voor ons kiezen, denken met ons mee en bevelen ons aan. Daar zijn we dankbaar voor! P e r s o n e e l steeds tevredener ( t o t a a l o o r d e e l 2 S a m e n ) ,8 (Benchmark 7,6) ,6 (Benchmark 7,2) , ,9 Wim van Ogtrop, directeur 2Samen.. k l a n t e n b l i j v e n k i e z e n v o o r 2 S a m e n.. P e r s o n e e l s b e z e t t i n g De terugloop van het aantal kinderen dat van onze opvang gebruikmaakt, had net als voorgaande jaren invloed op onze personeelsbezetting. Gedwongen ontslagen waren gelukkig niet noodzakelijk. Tot nu toe hebben we ons sociaal plan niet in werking hoeven laten treden. Het sociaal plan en reorganisatieplan zijn in 2014 herijkt. Aantal medewerkers Kindercentra Hoofdkantoor Oproepkrachten Totaal Aantal fte fte = fulltime-equivalent.. h o g e k w a l i t e i t o n d a n k s b e z u i n i g i n g e n.. 2Egels Samen. de uitdaging aangaan Unitmanager Ellen Halenbeek en directeur Wim van Ogtrop werden door medewerkers uitgedaagd om mee te doen aan de Ice Bucket Challenge. Dat past binnen een open organisatiecultuur waarin mensen elkaar continu inspireren. Z i e kt e v e r z u i m en inva l Het verzuimpercentage was 5,91 %. 2Samen hecht waarde aan het verder verlagen van dit verzuimpercentage om kosten te besparen en continuïteit te vergroten. 2Samen werkt met vaste (vertrouwde) invallers per unit. Uitzendkrachten waren dan ook nagenoeg niet nodig... t r o t s o m b i j 2 S a m e n t e w e r k e n.. 2 G O E D E K I N D E R O P V A N G M A K E N W E S A M E N 3

3 K v o o r kwa l i t e i t Kwaliteit.. Kinderen inderen beslissen mee mogen meebep alen Ontwikkelingsstimulering is belangrijk, maar dat kinderen het naar hun zin hebben, net zo! Om erachter te komen hoe kinderen onze kwaliteit ervaren, werd een onderzoek onder kinderen uitgezet. Daartoe was een verzoek ingediend door de Klantenraad. meetbaar en zichtbaar maken Het meetbaar maken van pedagogische kwaliteit en deze vervolgens verder verbeteren, was ook in 2014 een belangrijke doelstelling. Samen met het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO) onderzochten we in 2013 onze pedagogische kwaliteit. Het NCKO is een wetenschappelijk samenwerkingsverband waarin pedagogen en ontwikkelingspsychologen van verschillende universiteiten onderzoek doen. 2Samen scoorde in de NCKO-monitor op onderdelen toen al boven het landelijk gemiddelde. Eén van de belangrijkste uitkomsten was het belang om kinderparticipatie meer en beter in de organisatie in te bedden. In 2014 hebben wij daarom hard gewerkt aan nieuwe werkvormen waarmee we kinderen van alle leeftijden meer betrekken bij het reilen en zeilen in het kindercentrum. Dat doen we om de opvang samen met kinderen zo leuk en uitdagend mogelijk te maken en om hun een zo goed mogelijke start in de maatschappij te geven. Door navolging te geven aan de uitkomsten van de NCKO-monitor en het Klanttevredenheidsonderzoek (eveneens 2013) kunnen we onze kwaliteit verder verhogen. Bij elke locatie is een actieplan opgesteld en in gang gezet om verdere verbetering te realiseren. Unitmanagers volgden een training Interactievaardigheden (0-4) en/of Interactievaardigheden (4-13) waarmee zij pedagogisch medewerkers m.b.v. videobeelden in hun werk kunnen trainen en begeleiden. In kindvergaderingen mogen kinderen bijvoorbeeld meebepalen over zaken die hen direct aangaan. Dat kan de herinrichting van de groepsruimte zijn of inspraak in het activiteitenprogramma. M.. meer dan workshop s eest uitgebreide activiteitenaanbod Onze buitenschoolse opvang heeft sinds jaar en dag het meest uitgebreide (ontwikkelingsgerichte) activiteitenaanbod in de regio. Daarbij hoort zelfs een zomerkamp! Samen met vele vakdocenten organiseren we jaarlijks meer dan workshops. Dankzij speciaal samengestelde ontdekkisten maakten kinderen in de bso kennis met natuur, techniek en vele andere onderwerpen. Zowel in de dagopvang als in de buitenschoolse opvang is een uitbreiding gerealiseerd op het gebied van muziekeducatie; zo werd gewerkt met percussie en werd steeds meer gitaarles gegeven. Bij 2Hindes en 2Karpers leidde dit op verzoek van ouders tot structurele gitaarlessen. E Daniella van Bergen Samen. in evenwicht! Het activiteitenprogramma in de dagopvang kreeg een impuls. Speciaal voor de leeftijdscategorie 3+ is een activiteitenmap samengesteld waarmee pedagogisch medewerkers de ontwikkeling van kinderen effectief spelenderwijs kunnen stimuleren. Dat onze kinderopvang de ontwikkeling van kinderen stimuleert, kwam duidelijk naar voren in de nieuwe imagocampagne. Samen. ontwikkelen e n o n s ta b i e l e m a r k t Van politieke investeringen in de kinderopvang was in 2014 helaas nog geen sprake, maar het kabinet bezuinigde in elk geval niet verder op kinderopvang. Diverse faillissementen van kinderopvangorganisaties in onze regio gaven aan dat de situatie in de branche nog niet stabiel was. E e n g o e d e s ta r t v o o r i e d e r k i n d 2Samen biedt voor- en vroegschoolse educatie (VVE) op zeven locaties. Samen met de gemeente hebben we stevige ambities om de kwaliteit van de VVE verder te verhogen. Daarvoor namen wij ook in 2014 deel aan het stedelijk overleg. Er zijn concrete actieplannen die met subsidie van de gemeente worden uitgevoerd. We hadden onder andere aandacht voor de VVEmethodiek, verhogen van ouderbetrokkenheid en de observatiemethodiek (het kindvolgsysteem). VVE-coaches kregen een training in het werken met videobeelden om medewerkers effectiever te kunnen begeleiden. M e e r g r o e n i n d e k i n d e r op va n g Een groene speel- en leeromgeving is ontzettend belangrijk. Waar mogelijk worden dan ook natuurtuinen of groene speelplekken aangelegd. Zo kregen de buitenterreinen van 2Vleermuizen, 2Hindes, 2Lepelaars, 2Pinguïns en 2Zonnetjes een groene opfrisbeurt. nen urtui.. blijven 4 G O E D E K I N D E R O P V A N G inves teren M A K E N tu in na W E S A M E N 5

4 C ircuslessen in de bso Samen met Jonker Frans en Circaso boden we circuslessen in de buitenschoolse opvang. Het project werd afgesloten met een optreden in het Verzorgingshuis Jonker Frans van Florence. keling.... A a n da c h t v o o r ta a lo n t w i k A a n d a c h t v o o r ta a l t i j d e n s N at i o n a l e V o o r l e e s d a g e n Tijdens de Nationale Voorleesdagen vroegen we samen met veel lokale prominenten en bekende Nederlanders aandacht voor voorlezen en taalontwikkeling. Zo las Spike van Di-rect voor in het Kinderboekenmuseum en genoten kinderen in het Westland van het voorleesoptreden van burgemeester Van der Tak. Daniella van Bergen 2Giraffen Samen. met onze klanten nieuwe centra openen m e t o n z e pa r t n e r s B i j z o n d e r e s a m e n w e r k i n g e n Ons werkelijk onderscheiden kunnen we alleen samen met vele partners en in vele samenwerkingsverbanden. Hieronder enkele voorbeelden. S Samen. met bekende Nederlanders amen met het onderwijs Samen met het onderwijs werken we aan een doorgaande leerlijn. Onderwijs en kinderopvang groeien naar elkaar toe. Steeds vaker verzorgen wij verlengde schooldagactiviteiten voor basisscholen op het gebied van natuur, sport, muziek en techniek. De samenwerking in het kader van de brede buurtschool is in 2014 gecontinueerd... Kinderen L eboren 2G i r a f f e n en 2E g e l s Met ingang van het nieuwe schooljaar opende peuterspeelzaal 2Egels aan de 2de Messstraat in Scheveningen. Toen peuterspeelzaal Gompie na een bestaan van 40 jaar aankondigde te moeten sluiten, zijn samen met basisschool het Volle Leven afspraken gemaakt om de dienstverlening aan ouders en de vertrouwde plek voor kinderen te kunnen behouden. Ook opende ons nieuwe Montessorikindercentrum 2Giraffen aan de Cederstraat in de Bomen- en Bloemenbuurt. De inrichting en werkwijze passen in de Montessorivisie van Christelijke Montessorischool De Abeel en Openbare Montessorischool Valkenbos, waarmee in het gehele traject intensief en heel prettig is samengewerkt. Samen bieden we een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang én onderwijs onder één dak. B u u rt hu i s va n d e et onderwijs d e s ta r t i n h Ieder kind een goe happij o p d e m a at s c eren over vrijheid in het Humanity House Op Vrijheidsdag praatten kinderen in het Humanity House in Den Haag over wat vrijheid voor hen betekent. Dat deden zij samen met Jurre Bosman (voor de kinderen bekend van Schooltv Weekjournaal en Nieuws uit de natuur). Zo besteedden we aandacht aan belangrijke normen en waarden die de basis vormen voor onze samenleving. G reiden samen voorbe M eer sport Samen met diverse verenigingen werken wij aan uitbreiding van ons sportprogramma. Met Hockeyvereniging Westland organiseerden wij bijvoorbeeld een groot Hockeytoernooi tijdens het WK hockey 2014 en werden hockey-clinics aangeboden in de buitenschoolse opvang. eiders.. n sportbegel.. Blijven investeren in eige Steeds meer medewerkers zijn opgeleid om onder de noemer Sport-KICKs zelf meer sport- en spelactiviteiten te kunnen organiseren en begeleiden (gebaseerd op de training Sportkanjers). Zo krijgen sport en beweging een vaste plek in het dagelijkse activiteitenaanbod. Elke locatie met een Sport-KICKs-medewerker heeft een set sportmaterialen gekregen, waarmee ze het geleerde direct in praktijk brengen. T o e ko m s t 2Samen participeert in diverse Buurthuizen van de Toekomst. Sportclubs, scholen, culturele instellingen en organisaties in de wijk werken er samen aan een centrale ontmoetingsplek. Zo vragen de peuters van 2Hindes vaak of ze de oma s en opa s weer gaan bezoeken. Ze bedoelen het project Oud-Jong bij De Eshoeve. Daar knutselen, dansen en lunchen de ouderen en peuters geregeld samen! L eren met geld omgaan Met de Rabobank sloegen we de handen ineen om kinderen op een speelse manier te leren omgaan met geld. In de nationale Week van het Geld verzorgden professionals van de Rabobank workshops in de buitenschoolse opvang. Door kinderen al jong financieel bewust te maken, wordt de basis gelegd voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd. 6 Samen. avonturen beleven G O E D E K I N D E R O P V A N G M A K E N W E S A M E N 7

5 Samen. op televisie én leren over gezonde voeding.. Toekomstkan kindere r alle sen voo n Ook leren we kinderen oog te hebben voor de eigen leefomgeving. Samen met burgemeester Van Aartsen, werkten we bijvoorbeeld mee aan een schone en veilige straat! L u n c h o n d e r d e lo e p m e t Telekids Door op jonge leeftijd een gezonde leefstijl aan te leren, hebben kinderen later minder kans op hart- en vaatziekten en andere aandoeningen. Bij de opnamen van het tv-programma Totally Fit Kidz (op RTL Telekids) bij 2Vliegende Hollanders, namen kinderen hun lunch onder de loep. Dat deden zij samen met tv-kok Mathijs Vrieze en danscoach Ingrid Jansen. V ereniging KIK In de vereniging Kwaliteit In Kinderopvang investeerden wij gezamenlijk in kwaliteit en het maatschappelijk debat over kinderopvang. Lid van KIK zijn elf maatschappelijk bewuste kinderopvangorganisaties die samen verantwoordelijk zijn voor de opvang van ongeveer kinderen. Z Samen. met de burgemeester met de Klantenraad Ook in 2014 waren we als Klantenraad betrokken bij de organisatie. Zo hebben we advies gegeven op het herziene pedagogisch beleid en de wetswijziging betreffende de maximale groepsgrootte bij de peutergroepen. Daarnaast hebben we een bijeenkomst georganiseerd voor alle oudercommissieleden, waarbij BOinK (Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang & Peuterspeelzalen) heeft uitgelegd welke mogelijkheden een oudercommissie heeft om haar rol zo goed mogelijk uit te oefenen. Al met al een vruchtbaar jaar! i c h t b a a r t h u i s i n d e s ta d Samen met diverse organisatoren in de stad werkten wij aan het plezier, de ontwikkeling en toekomstkansen voor kinderen tijdens verschillende evenementen. De Kinderboekenparade en de Kinderboekenmarkt, Het Embassy Festival, Spinning op het Plein, Schollenpop, Vlaggetjesdag, de Sintintocht en de Royal Christmas Fair zijn voorbeelden van evenementen waarbij 2Samen zichtbaar aanwezig was. Ook deden we mee met het Varend Corso in het Westland. O Jet van Gaalen, voorzitter Klantenraad og voor de wijk en wereld 2Samen blijft bijdragen aan toekomstkansen van kinderen en de wereld waarin zij opgroeien. Tijdens onze jaarlijkse feestweek zamelden we samen met klanten e ,74 in voor Stichting KiKa. m e t d e O n d e r n e m i n g s r a a d ( OR ) Voor de Ondernemingsraad van 2Samen was 2014 een relatief rustig jaar. De OR heeft zich onder andere beziggehouden met de aanpassingen in het reorganisatieplan, het sociaal plan en de vrijwillige vertrekregeling. Het contact met de achterban is geïntensiveerd door middel van een verbeterde intranetpagina, een nieuwsbrief die elk kwartaal verschijnt en een vernieuwd informatieboekje. Samen met stichting Mzamomhle bouwden enkele medewerkers vrijwillig en op eigen kosten mee aan een kinderdagverblijf in een Township in Zuid-Afrika, dat kon worden gerealiseerd mede dankzij de bijdrage van onze klanten tijdens de feestweek in Ook zijn de verschillende personele regelingen met de bestuurder tegen het licht gehouden en in goed overleg, daar waar nodig, aangepast. Het ging bijvoorbeeld om parkeerkosten, vakantieaanvragen, nevenactiviteiten, calamiteitenverlof, kortdurend zorgverlof en hoe om te gaan met medewerkers die boventallig zijn als gevolg van afmeldingen. De Ondernemingsraad kwam in 2014 negen keer bijeen met de bestuurder van 2Samen. De OR was ook aanwezig tijdens informatiebijeenkomsten voor het personeel. Dorret Wensveen, voorzitter Ondernemingsraad Samen voor. KIKA 8 G O E D E K I N D E R O P V A N G M A K E N W E S A M E N 9

6 S a m e n met de Raad va n Toezicht (RvT) De Raad van Toezicht (RvT) van 2Samen heeft als taak om toezicht te houden op de organisatie, de begroting en jaarrekening goed te keuren en mee te denken over het beleid. Ook is de RvT werkgever van de directeur-bestuurder. In 2014 werd de RvT vanuit zijn toezichthoudende taak in belangrijke mate betrokken bij de opgave van de bestuurder om ondanks de verder teruglopende vraag naar kinderopvang, in het bijzonder de 0-4 jarigen, de kwaliteit van de dienstverlening en continuïteit van de organisatie overeind te houden. Kostenbeheersing en kritisch kijken naar het rendement per locatie stonden daarbij centraal. Ondanks de vraaguitval is het nagenoeg gelukt om het financieel resultaat van de organisatie in overeenstemming met de begroting te realiseren, waardoor 2Samen ook in 2014 een stabiele organisatie is gebleven. Veel inspanningen hebben directeur, managementteam en RvT geleverd in de tweede helft van het jaar, toen de Haagse kinderopvangorganisatie Triodus zichzelf voor overname aanbood vanwege een dreigend faillissement. Door 2Samen is een serieus maar verantwoord bod voor overname gedaan, echter zonder resultaat. Triodus is uiteindelijk overgenomen door SWKGroep. Via de voorzitter is de Ondernemingsraad (OR) van de lopende gesprekken met Triodus op de hoogte gehouden. In 2014 is een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd, dat begin 2015 aan de RvT is gepresenteerd. Daarbij stelde de RvT met genoegen vast dat het met de medewerkerstevredenheid goed gesteld is, ondanks de zware tijden die 2Samen evenals andere kinderopvangorganisaties doormaakt. Per 1 juli 2014 is de voorzitter van de RvT vervangen. Anke van Kampen nam in juni afscheid en maakte plaats voor Gregor Rensen. Door agendaproblemen is de OR helaas niet in staat geweest voor de benoeming kennis te maken met de nieuwe voorzitter. Wel heeft de kennismaking met de OR snel na het aantreden van de nieuwe voorzitter plaatsgevonden. Ook heeft de nieuwe voorzitter kennisgemaakt met vertegenwoordigers van de Klantenraad en heeft hij een aantal kinderopvanglocaties bezocht en kennisgemaakt met medewerkers en het managementteam. Gregor Rensen, voorzitter Raad van Toezicht Samen. muziek maken S a m e n Financieel gezond 2Samen is een stichting zonder winstoogmerk die blijvend investeert in kwaliteit. In 2014 behaalden we een resultaat van -0,4%. O m z e t per jaar in miljoen euro 0 MILJOENEN O m z e t 2013 en 2014 De opbrengsten van e 30,0 miljoen zijn 2,6% hoger dan de begrote opbrengsten voor Omzet 2013 Omzet ,7 miljoen 30,0 miljoen A a n ta l kindpl a at s e n Aantallen kindplaatsen ultimo 2013 en H o e zijn onze ko s t e n verdeeld? Personeelskosten / 68,5% Overige person.kosten / 2,2% Huisvestingskosten / 15,8% Verzorgingskosten / 3,2% 2014 Algemene kosten / 3,1% Buitengewone lasten / 0,9% Afschrijvingskosten / 6,1% Financiële lasten / 0,2% Kinderdagverblijven Buitenschoolse opvang Peuterspeelzalen april 2015 Redactie: Freek van Bemmelen, Yolande Michiels van Kessenich Fotografie: Freek van Bemmelen, p. 7 t.m. 10 Ontwerp Shape vormgeving Leiden Drukwerk Drukkerij Holland Alphen a/d Rijn 10 G O E D E K I N D E R O P V A N G M A K E N W E S A M E N 11

7 MEER KINDERPARTICIPATIE TEVREDEN MEDEWERKERS ZIJN GOEDE MEDEWERKERS ZICHTBAAR THUIS IN DE STAD 12

kindercentra NCKO-kwaliteitsmonitor

kindercentra NCKO-kwaliteitsmonitor kindercentra Inleiding Bij staat kwaliteit voorop. biedt op alle centra kwalitatief goede opvang waardoor kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. GGD-inspecties en HKZcontroles maken deze

Nadere informatie

Informatiebrochure. Kinderopvang 2Samen

Informatiebrochure. Kinderopvang 2Samen Informatiebrochure Kinderopvang 2Samen 2Samen... ruim 70 jaar thuis in kinderopvang U bent op zoek naar kinderopvang, misschien wel voor het eerst. Wij kunnen ons dan ook voorstellen dat u uitgebreid de

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan 2016

Pedagogisch beleidsplan 2016 Welkom! Wij zijn blij dat u voor ons heeft gekozen en dat wij u mogen verwelkomen in ons kindercentrum! Bij Kindercentrum Ikky kunt u erop rekenen dat er op professioneel pedagogische wijze gewerkt wordt.

Nadere informatie

kroon op het werk 2samen.nl JAARVERSLAG 2013 Klanten tevreden Landelijk voorbeeld Vierogenprincipe Winnaar Appeltje van Oranje Koninklijk bezoek

kroon op het werk 2samen.nl JAARVERSLAG 2013 Klanten tevreden Landelijk voorbeeld Vierogenprincipe Winnaar Appeltje van Oranje Koninklijk bezoek 2samen.nl JAARVERSLAG 2013 kroon op het werk Klanten tevreden Meeste workshops in de regio Winnaar Appeltje van Oranje Koninklijk bezoek Landelijk voorbeeld Vierogenprincipe Investeren in kwaliteit 1 Voorwoord

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip

Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip Juni 2014 Wat is een peuterschool? De peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de wijk van 2,5

Nadere informatie

Powered by: Kindercampus King Dit zijn wij. En hier staan we voor!

Powered by: Kindercampus King Dit zijn wij. En hier staan we voor! Powered by: Kindercampus King Dit zijn wij. En hier staan we voor! Inhoud 1. De oorsprong; tijd voor een nieuwe toekomst 3 2. Visie 4 3. Missie 5 4. Ons Mantra 6 5. Kernwaarden 6 6. De contouren 8 7. Ons

Nadere informatie

Dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar

Dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar Crèche Dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar Bij de allerjongste kinderen besteden we veel aandacht aan veiligheid, hygiëne en zorg. Alle baby s hebben bijvoorbeeld een eigen bedje en nemen zelf hun

Nadere informatie

Lorem Ipsum. NIEUWSBRIEF oktober 2015. Wist-u-dat. Beste ouders, en andere betrokkenen en geïnteresseerde lezers,

Lorem Ipsum. NIEUWSBRIEF oktober 2015. Wist-u-dat. Beste ouders, en andere betrokkenen en geïnteresseerde lezers, Lorem Ipsum Beste ouders, en andere betrokkenen en geïnteresseerde lezers, In onze nieuwsbrief kunt u lezen over allerlei wetenswaardigheden en leuke gebeurtenissen, vanuit onze vestigingen. Zo proberen

Nadere informatie

Samenvatting jaarrapportage kinderopvang 2015.

Samenvatting jaarrapportage kinderopvang 2015. Samenvatting jaarrapportage kinderopvang 2015. Dit is de samenvatting van de Jaarrapportage 2015 van AKROS Kinderopvang. In het jaarverslag presenteren wij u met trots de belangrijkste ontwikkelingen en

Nadere informatie

0-4 jaar dagopvang en peuterspeelzaal. Zo vertrouwd en zo veel te beleven!

0-4 jaar dagopvang en peuterspeelzaal. Zo vertrouwd en zo veel te beleven! 0-4 jaar dagopvang en peuterspeelzaal Zo vertrouwd en zo veel te beleven! Wij zorgen voor een vertrouwde, veilige en uitdagende omgeving om in op te groeien. Een omgeving die uitdaagt tot ontdekken en

Nadere informatie

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang Welkom OP Het Spectrum Elkaar de ruimte geven, SAMEN leren, SAMEN

Nadere informatie

Preview. Kwaliteit van VVE in de Kinderopvang. Pedagogische doelen. Wat is kwaliteit?

Preview. Kwaliteit van VVE in de Kinderopvang. Pedagogische doelen. Wat is kwaliteit? Kwaliteit van VVE in de Kinderopvang Preview Wat is kwaliteit? Stand van zaken anno 2009 Waarom VVE in de kinderopvang? Doelgroepen Professionalisering Kwaliteit van VVE: wat werkt? Wat voegt VVE toe?

Nadere informatie

Inspectierapport. KDV/BSO Cosmicus-Impuls (KDV) Het Breed 10 1025 HR AMSTERDAM Registratienummer: 172635925

Inspectierapport. KDV/BSO Cosmicus-Impuls (KDV) Het Breed 10 1025 HR AMSTERDAM Registratienummer: 172635925 Inspectierapport KDV/BSO Cosmicus-Impuls (KDV) Het Breed 10 1025 HR AMSTERDAM Registratienummer: 172635925 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam Datum inspectie: 24-12-2014

Nadere informatie

SKS Alles Kids. Ieder kind is uniek. Onze visie. De 5 speerpunten

SKS Alles Kids. Ieder kind is uniek. Onze visie. De 5 speerpunten GEEF ZE DE VIJF! SKS Alles Kids De wereld om ons heen verandert. Ook in de kinderopvang zijn nieuwe ontwikkelingen aan de orde van de dag. SKS Alles Kids biedt al jaren kinderopvang en loopt voorop als

Nadere informatie

info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie

info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie Voorwoord Partou Kinderopvang Beste ouders/verzorgers, U heeft uw kind aangemeld voor een voorschool. In dit boekje vindt u alle informatie over

Nadere informatie

Inleiding Hoofdstuk 1 Pedagogische cyclus Pedagogisch beleidskader Pedagogische werkplannen... 3

Inleiding Hoofdstuk 1 Pedagogische cyclus Pedagogisch beleidskader Pedagogische werkplannen... 3 Pedagogisch beleid ASKA Inhoud Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Pedagogische cyclus... 3 1.1 Pedagogisch beleidskader... 3 1.2 Pedagogische werkplannen... 3 Hoofdstuk 2 Pedagogische kaders... 3 2.1 Wettelijke

Nadere informatie

Beschrijving modules KINDwijzeracademie

Beschrijving modules KINDwijzeracademie Beschrijving modules KINDwijzeracademie 1. Pedagogische Doelen Deze module bestaat uit vier onderdelen; de vier pedagogische doelen uit de wet Kinderopvang. Bieden van emotionele veiligheid Deze module

Nadere informatie

Pedagogische kwaliteit in beweging

Pedagogische kwaliteit in beweging Pedagogische kwaliteit in beweging De kinderopvang staat voor grote uitdagingen: kinderen een veilige basis en voldoende uitdaging bieden voor een gezonde ontwikkeling en hen voorbereiden op het basisonderwijs.

Nadere informatie

Samen op ontdekkingsreis

Samen op ontdekkingsreis Samen op ontdekkingsreis Dagopvang & Buitenschoolse opvang Ga je mee op REIS? Stichting Kids2b, de leukste kinderopvang in Noord-Groningen. Kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar ontwikkelen zich bij

Nadere informatie

KLEINE MENSEN GROTE WENSEN

KLEINE MENSEN GROTE WENSEN KLEINE MENSEN GROTE WENSEN Voor de betere kinderopvang DOOR DE OGEN VAN KINDEREN Dit boekje laat je kinderopvang zien door de ogen van kinderen. Een praktische gids voor iedereen die nadenkt over de opvang

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten

Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten Maart 2015 Wat is een peuterschool? De peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de wijk van 2,5

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie de Violier, peuters

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie de Violier, peuters Informatiebrochure Hoera Maasbree Locatie de Violier, peuters Inhoudsopgave 1. Hoera Maasbree... 3 2. Mogelijkheden bij Hoera Maasbree, locatie Violier... 3 2.1. Dagopvang... 3 2.1.a Reguliere dagopvang...

Nadere informatie

2-4 JAAR PEUTERSPEELZAAL KOM BIJ ONS KIJKEN!

2-4 JAAR PEUTERSPEELZAAL KOM BIJ ONS KIJKEN! 2-4 JAAR PEUTERSPEELZAAL KOM BIJ ONS KIJKEN! Zo vertrouwd en zo veel te beleven! Vanaf twee jaar is je kind van harte welkom bij een van onze peuterspeelzalen. Die vind je in de verschillende wijken van

Nadere informatie

Een goede. keuze. Welkom bij 2Samen Peuterspeelzaal

Een goede. keuze. Welkom bij 2Samen Peuterspeelzaal Een goede keuze Welkom bij 2Samen Peuterspeelzaal Kinderopvang 2Samen: een goede keuze Thuis in kinderopvang Voor kinderen vanaf 2½ jaar, die niet naar het kinderdagverblijf gaan, is de peuterspeelzaal

Nadere informatie

Uw kind in vertrouwde handen. Kinderopvang van 0 t/m 12 jaar

Uw kind in vertrouwde handen. Kinderopvang van 0 t/m 12 jaar Uw kind in vertrouwde handen Kinderopvang van 0 t/m 12 jaar SKSG verzorgt alle vormen van professionele kinderopvang op kindercentra en bij gastouders. Voor kinderen van nul tot en met twaalf jaar. Onze

Nadere informatie

Samen de Wereld Kleuren. Pedagogische visie

Samen de Wereld Kleuren. Pedagogische visie Samen de Wereld Kleuren Pedagogische visie 2 SWK-Kinderopvang Samen de Wereld Kleuren Samen de Wereld Kleuren SWK-Kinderopvang: Samen de Wereld Kleuren Onze kinderopvangorganisaties hebben aandacht voor

Nadere informatie

OR Jaarverslag 2013 Versie 01-03-2014 1

OR Jaarverslag 2013 Versie 01-03-2014 1 OR Jaarverslag 2013 Versie 01-03-2014 1 Ondernemingsraad Jaarverslag 2013 Inhoud: pagnr: 1. Voorwoord 3 2. Doelstelling en ambities 2013 4 3. Verkiezingen 5 4. Werkgroepen 5 5. Werkwijze 6 6. Vergaderingen

Nadere informatie

Welkom bij Triodus. De honderd werelden van uw kind. Je hoeft kinderen niet te leren volwassen te worden, dat worden ze toch wel.

Welkom bij Triodus. De honderd werelden van uw kind. Je hoeft kinderen niet te leren volwassen te worden, dat worden ze toch wel. Informatiebrochure Welkom bij Triodus De honderd werelden van uw kind Uw kind vertrouwt u natuurlijk niet aan de eerste de beste toe. U kiest het liefst voor mensen die net zo bij uw kind betrokken zijn

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.minocw.nl

Nadere informatie

0-4 JAAR DAGOPVANG KOM BIJ ONS KIJKEN!

0-4 JAAR DAGOPVANG KOM BIJ ONS KIJKEN! 0-4 JAAR DAGOPVANG KOM BIJ ONS KIJKEN! Zo vertrouwd en zo veel te beleven! Vanaf 10 weken is je kind bij ons van harte welkom. Onze kinderdagverblijven vind je in de verschillende wijken van Oegstgeest,

Nadere informatie

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Achtkarspelen

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Achtkarspelen Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Achtkarspelen Ouders zeer tevreden over de dienstverlening F.A. van der Weg-Brugge, MSc Paterswolde, november 2012 onderzoek@vyvoj.nl www.vyvoj.nl

Nadere informatie

Kids2b. Een koffer vol bagage. Kleine kinderen worden groot. REIS vormt de kern van ons handelen; RES PEC VOOR. Het pedagogisch beleid

Kids2b. Een koffer vol bagage. Kleine kinderen worden groot. REIS vormt de kern van ons handelen; RES PEC VOOR. Het pedagogisch beleid Op REIS met Kids2b Kids2b Kids2b is zeer verheugd dat u uw kind aan ons toevertrouwd. Wij begrijpen dat het voor S I E R u als ouder een grote stap is om een deel van de zorg en opvoeding van uw kind te

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Ouders over kindcentra

Ouders over kindcentra Ouders over kindcentra Oberon, september 2015 Wat vinden ouders eigenlijk van kindcentra? Kennen zij de gedachte achter Kindcentra2020? We besloten om het maar eens aan ze te vragen. Onderzoeksbureau Oberon

Nadere informatie

Convenant Kindcentra

Convenant Kindcentra Convenant Kindcentra 2015 2018 1 Partijen: 1. Dak Kindercentra, vertegenwoordigd door mevrouw Briedé, voorzitter Raad van Bestuur; 2. Lucas Onderwijs, vertegenwoordigd door de heer van Vliet, voorzitter

Nadere informatie

Interactievaardigheden in de Kinderopvang

Interactievaardigheden in de Kinderopvang Interactievaardigheden in de Kinderopvang Toelichtende tekst bij PowerPoint pedagogisch kader training Voorleescoördinator In 2012 is een landelijke meting uitgevoerd door het Nederlands Consortium Kinderopvang

Nadere informatie

SAMENWERKEN. Het integraal kindcentrum van papier naar praktijk. Symposium 18 april 2013 Kloosterhotel ZIN, Vught

SAMENWERKEN. Het integraal kindcentrum van papier naar praktijk. Symposium 18 april 2013 Kloosterhotel ZIN, Vught SAMENWERKEN Het integraal kindcentrum van papier naar praktijk Symposium 18 april 2013 Kloosterhotel ZIN, Vught Het integraal kindcentrum van papier naar praktijk Donderdag 18 april Hét symposium over

Nadere informatie

Welkom bij Vlietkinderen

Welkom bij Vlietkinderen Welkom bij Vlietkinderen 1 Colofon Redactie Robert Heusinkveld Yvonne Bood Vormgeving Dare to Design* Contact Bucaillestraat 6 2273 CA Voorburg Klantenservice klantenservice@vlietkinderen.nl T 070 317

Nadere informatie

Flexibel NATUUR BEWEGEN INFORMATIEBOEKJE. inderhaven KINDEROPVANG 0-12 JAAR

Flexibel NATUUR BEWEGEN INFORMATIEBOEKJE. inderhaven KINDEROPVANG 0-12 JAAR Flexibel NATUUR BEWEGEN INFORMATIEBOEKJE De inderhaven KINDEROPVANG 0-12 JAAR 1 INHOUD VOORWOORD.... 5 FLEXIBEL... 6 Flexibele opvanggroepen.... 6 Ontzorgen van ouders.... 6 NATUUR.... 7 Natuurcoaches....

Nadere informatie

Visie Kindcentrum Vroondaal

Visie Kindcentrum Vroondaal Visie Kindcentrum Vroondaal Daar word je wijzer van! Den Haag, mei 2017 Deze visietekst is tot stand gekomen via stuurgroepbijeenkomsten met professionals vanuit SCOH en Triodus, gesprekken met teamleden

Nadere informatie

k w a l i t e i t MENUKAART instrumenten evaluatie kinderopvang

k w a l i t e i t MENUKAART instrumenten evaluatie kinderopvang k w a l i t e i t MENUKAART instrumenten evaluatie kinderopvang Deze menukaart bevat zo n vijftien goed onderbouwde, door BKK aanbevolen instrumenten. Kinderopvangorganisaties kunnen ze inzetten voor de

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Ermelo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Ermelo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Ermelo Plaats : Ermelo Gemeentenummer : 0233 Onderzoeksnummer : 278180 Datum onderzoek : 23 september 2014 Datum

Nadere informatie

Onderwerp voortgangsrapportage brede school ontwikkeling

Onderwerp voortgangsrapportage brede school ontwikkeling Wethouder van Onderwijs, Jeugdzaken en Sport S. Dekker Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan de Voorzitter van de Commissie Jeugd en Burgerschap Uw brief van Uw kenmerk Ons

Nadere informatie

Kom eens langs voor een rondleiding!

Kom eens langs voor een rondleiding! Hele dagopvang 0-4 jaar Peuterspeelzaal 2-4 jaar Buitenschoolse opvang 4-13 jaar Kom eens langs voor een rondleiding! www.kindcentrumdeark.nl Omdat leren een Kunst is!? Inschrijven Kijk op eark.nl dcentrumd

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Flexkidz

Pedagogisch beleid Flexkidz Pedagogisch beleid Flexkidz Voor u ligt het verkorte pedagogisch beleidsplan van Flexkidz. Hier beschrijven we in het kort de pedagogische visie en uitgangspunten. In dit pedagogisch beleidsplan beschrijven

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost

Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost Maart 2015 Wat is een Peuterschool? De Peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de

Nadere informatie

Beleidsnotitie Aanbod voor peuters Gemeente Buren

Beleidsnotitie Aanbod voor peuters Gemeente Buren Beleidsnotitie Aanbod voor peuters 2017-2020 Gemeente Buren Inhoudsopgave 1. Huidige situatie 4 Waar gaat het over? 4 Wat doen we al? 4 2. Vergroten bereik peuters 6 Wat gaan we doen? 6 Doel 6 Behoefte

Nadere informatie

1. Kinderopvang Friesland: Visie en kwaliteit. 2. Kinderopvang Friesland en Thomas Gordon. 3. Kinderopvang Friesland en opvoeden

1. Kinderopvang Friesland: Visie en kwaliteit. 2. Kinderopvang Friesland en Thomas Gordon. 3. Kinderopvang Friesland en opvoeden Pagina 1 van 5 1. Kinderopvang Friesland: Visie en kwaliteit 2. Kinderopvang Friesland en Thomas Gordon 3. Kinderopvang Friesland en opvoeden 4. Kinderopvang Friesland en talenten 5. Kinderopvang Friesland

Nadere informatie

Peuteropvang Uithuizen

Peuteropvang Uithuizen Peuteropvang Uithuizen Ontdek, leer, groei en geniet! SPELEN, ONTMOETEN EN BELEVEN! Goed voorbereid naar de basisschool Samen met andere kinderen ravotten, dansen, zingen, rennen, knutselen, puzzelen en

Nadere informatie

Inspectierapport. Kinderdagverblijf 't Vogeltje B.V. (KDV) Bijlmerdreef 937 1103 TW AMSTERDAM ZUIDOOST Registratienummer: 283371559

Inspectierapport. Kinderdagverblijf 't Vogeltje B.V. (KDV) Bijlmerdreef 937 1103 TW AMSTERDAM ZUIDOOST Registratienummer: 283371559 Inspectierapport Kinderdagverblijf 't Vogeltje B.V. (KDV) Bijlmerdreef 937 1103 TW AMSTERDAM ZUIDOOST Registratienummer: 283371559 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Stadsdeel Zuidoost Datum

Nadere informatie

voor- en vroegschoolse educatie Convenant uitvoering Boxtels model

voor- en vroegschoolse educatie Convenant uitvoering Boxtels model Convenant uitvoering Boxtels model Impuls kwaliteit VVE beleid Boxtel 6 juli 2011 Aanleiding en doelstelling bestuurlijk convenant Met ingang van de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie krijgt

Nadere informatie

Inspectierapport De Kleine Prins (KDV) Nuenenseweg 6 5631KB EINDHOVEN Registratienummer 197804883

Inspectierapport De Kleine Prins (KDV) Nuenenseweg 6 5631KB EINDHOVEN Registratienummer 197804883 Inspectierapport De Kleine Prins (KDV) Nuenenseweg 6 5631KB EINDHOVEN Registratienummer 197804883 Toezichthouder: GGD Brabant-Zuidoost In opdracht van gemeente: EINDHOVEN Datum inspectie: 18-09-2014 Type

Nadere informatie

Kinderen profiteren van trainingen. Kinderen profiteren van training pm ers

Kinderen profiteren van trainingen. Kinderen profiteren van training pm ers Bron: website Kinderopvang totaal d.d. 28 mei 2015 Kinderen profiteren van trainingen Zoals u misschien wel weet, zijn pedagogisch medewerkers nooit uitgeleerd. Maar hebben die trainingen zin? En hebben

Nadere informatie

Inspectierapport Nader onderzoek

Inspectierapport Nader onderzoek Inspectierapport Nader onderzoek Kinderdagverblijf ZoWieZo kinderopvang Korteweide 220 1722 VL ZUID-SCHARWOUDE Registratienummer 859591670 Toezichthouder: GGD Hollands Noorden In opdracht van gemeente:

Nadere informatie

Inspectierapport Peuteropvang Acht (KDV) Maasstraat 105a 5626BB EINDHOVEN Registratienummer 156476642

Inspectierapport Peuteropvang Acht (KDV) Maasstraat 105a 5626BB EINDHOVEN Registratienummer 156476642 Inspectierapport Peuteropvang Acht (KDV) Maasstraat 105a 5626BB EINDHOVEN Registratienummer 156476642 Toezichthouder: GGD Brabant-Zuidoost In opdracht van gemeente: EINDHOVEN Datum inspectie: 02-07-2014

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Borus (BSO) Deltaweg 115 2134XS HOOFDDORP Registratienummer 767113676

Inspectierapport BSO Borus (BSO) Deltaweg 115 2134XS HOOFDDORP Registratienummer 767113676 Inspectierapport BSO Borus (BSO) Deltaweg 115 2134XS HOOFDDORP Registratienummer 767113676 Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Haarlemmermeer Datum inspectie: 20-04-2015 Type onderzoek

Nadere informatie

PRAAT MET DE RAAD kort verslag

PRAAT MET DE RAAD kort verslag PRAAT MET DE RAAD kort verslag Datum: 19 mei 2015 Spreker: Corine Laurant, namens Stichting Kinderen en Ouders Onderwerp: Stichting Kinderen en Ouders als gesubsidieerde instelling voor peuterspeelzalen

Nadere informatie

Missie visie en doelstellingen

Missie visie en doelstellingen Missie visie en doelstellingen Inhoud 1 Inleiding 2 Missie en visie ASKA 2.1 Ons motto 2.2 Onze missie 2.3 Onze ambitie 2.4 Onze identiteit 2.5 Onze visie op de ontwikkeling van kinderen 2.6 Onze visie

Nadere informatie

Factsheet Pedagogische kwaliteit kinderopvang. Ruben Fukkink & Ellen van Reemst (2013)

Factsheet Pedagogische kwaliteit kinderopvang. Ruben Fukkink & Ellen van Reemst (2013) Factsheet Pedagogische kwaliteit kinderopvang Ruben Fukkink & Ellen van Reemst (013) In deze factsheet zijn recente gegevens opgenomen over de pedagogische kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang. In

Nadere informatie

Onderwerp Voortgangsrapportage : De kwaliteit van Voor- en Vroegschoolse Educatie in de gemeente Haarlem in schooljaar ' BBV nr:

Onderwerp Voortgangsrapportage : De kwaliteit van Voor- en Vroegschoolse Educatie in de gemeente Haarlem in schooljaar ' BBV nr: Informatienota Onderwerp Voortgangsrapportage : De kwaliteit van Voor- en Vroegschoolse Educatie in de gemeente BBV nr: 2016/450120 1. Inleiding De gemeente Haarlem is sinds de inwerkingtreding van de

Nadere informatie

Inspectierapport Hummelhonk (KDV) Jan van Schoonvorststraat BP Budel

Inspectierapport Hummelhonk (KDV) Jan van Schoonvorststraat BP Budel Inspectierapport Hummelhonk (KDV) Jan van Schoonvorststraat 2 6021BP Budel Toezichthouder: GGD Brabant-Zuidoost In opdracht van gemeente: Cranendonck Datum inspectie: 01-03-2017 Type onderzoek : Onderzoek

Nadere informatie

Voorschoolse voorzieningen Ommen

Voorschoolse voorzieningen Ommen Voorschoolse voorzieningen Ommen Ommen, juni 2012 Wat is Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Voor- en Vroegschoolse Educatie is bedoeld voor kinderen vanaf ongeveer 2½ jaar. Sommige kinderen in die leeftijd

Nadere informatie

Voorschoolse voorzieningen Ommen

Voorschoolse voorzieningen Ommen Voorschoolse voorzieningen Ommen Ommen, november 2012 Voorschoolse voorzieningen Ommen Peuterontwikkeling in Ommen; in het belang van peuters Uw kind gaat naar een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf

Nadere informatie

Samen de Wereld Kleuren PEDAGOGISCHE VISIE

Samen de Wereld Kleuren PEDAGOGISCHE VISIE Samen de Wereld Kleuren PEDAGOGISCHE VISIE SWKGroep Geboeid kijk je de wereld in om je te blijven verwonderen. Of je nu oud of jong bent, die verwondering moet je vasthouden. Stichting SWKGroep staat voor

Nadere informatie

Samenvatting pedagogisch beleidsplan Trias Kinderopvang, waar kinderen zich thuis voelen

Samenvatting pedagogisch beleidsplan Trias Kinderopvang, waar kinderen zich thuis voelen Samenvatting pedagogisch beleidsplan Trias Kinderopvang, waar kinderen zich thuis voelen Voor u ligt het samengevatte pedagogisch beleidsplan van de kinderdagverblijven van Trias Kinderopvang. Doelstellingen

Nadere informatie

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Baarn

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Baarn Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Baarn F.A. Brugge, MSc Paterswolde, mei 2012 onderzoek@vyvoj.nl www.vyvoj.nl Samenvatting KTO bij Kinderopvang Baarn 2012 1 Hoe tevreden zijn klanten

Nadere informatie

Nieuwsbrief Kindcentrum De Weisterbeek Horst November 2015. Inleiding

Nieuwsbrief Kindcentrum De Weisterbeek Horst November 2015. Inleiding Nieuwsbrief Kindcentrum De Weisterbeek Horst November 2015 Inleiding Beste ouder(s), verzorger(s), We hebben een hele sportieve periode achter de rug, daar vertellen we u graag meer over! In het Weisterbeek

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Inleiding Kinderopvang Haarlem heeft één centraal pedagogisch beleid. Dit is de pedagogische basis van alle kindercentra van Kinderopvang Haarlem.

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 03-08-2010 Onderwerp: Kadernota Harmonisatie voorschoolse voorzieningen Steenwijkerland 2011-2015 Conceptbesluit: 1. De kadernota "Harmonisatie

Nadere informatie

Nieuwsbrief ASKA Kinderopvang

Nieuwsbrief ASKA Kinderopvang Nieuws van de ASKA Maandelijks laat ik u in deze nieuwsbrief zien welke leuke activiteiten er op onze locaties weer zijn geweest. Naast de activiteiten in het kader van ons jaarthema op de bso s en de

Nadere informatie

Inspectierapport. Partou BSO Eva Besnyostraat 491 (IKC Laterna Magica) (BSO) Eva Besnyostraat 491 1087 LG AMSTERDAM Registratienummer: 171553238

Inspectierapport. Partou BSO Eva Besnyostraat 491 (IKC Laterna Magica) (BSO) Eva Besnyostraat 491 1087 LG AMSTERDAM Registratienummer: 171553238 Inspectierapport Partou BSO Eva Besnyostraat 491 (IKC Laterna Magica) (BSO) Eva Besnyostraat 491 1087 LG AMSTERDAM Registratienummer: 171553238 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Peuterspeelzalen Hillegom 2015

Jaarverslag Stichting Peuterspeelzalen Hillegom 2015 Jaarverslag Stichting Peuterspeelzalen Hillegom 2015 Inhoud Inleiding... 2 Doelstelling... 3 Voor- en vroegschoolse opvang (vve)... 4 Feiten en cijfers... 7 HRM... 8 1 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag

Nadere informatie

Het ontmoetingspunt voor groot en klein. Locatie Zwijsenstraat

Het ontmoetingspunt voor groot en klein. Locatie Zwijsenstraat Het ontmoetingspunt voor groot en klein Locatie Zwijsenstraat Kindcentrum De Kiezel, Mgr Zwijsenstraat 85, 5683 HB Best 0499-714214, www.kindcentrumdekiezel.nl Welkom op de kindcentrum De Kiezel. Samen

Nadere informatie

Samenvatting van de Jaarrapportage Kinderopvang 2014

Samenvatting van de Jaarrapportage Kinderopvang 2014 Samenvatting van de Jaarrapportage Kinderopvang 2014 AKROS: ISO gecertificeerd Kwaliteit in dienstverlening en organisatie Maart 2015 Algemeen Dit is de samenvatting van de Jaarrapportage Kinderopvang

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang Mamaloe - Locatie Burgemeester Blomlaan (KDV) Burgemeester Blomlaan 2 4624GA BERGEN OP ZOOM Registratienummer 224205444

Inspectierapport Kinderopvang Mamaloe - Locatie Burgemeester Blomlaan (KDV) Burgemeester Blomlaan 2 4624GA BERGEN OP ZOOM Registratienummer 224205444 Inspectierapport Kinderopvang Mamaloe - Locatie Burgemeester Blomlaan (KDV) Burgemeester Blomlaan 2 4624GA BERGEN OP ZOOM Registratienummer 224205444 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente:

Nadere informatie

Sector Kinderopvang 2015: feiten, cijfers & ontwikkelingen

Sector Kinderopvang 2015: feiten, cijfers & ontwikkelingen Publieksversie Brancherapport 2015 Het volledige Brancherapport 2015 vindt u op www.kinderopvang.nl Sector Kinderopvang 2015: feiten, cijfers & ontwikkelingen 2 Sector Kinderopvang 2015: feiten, cijfers

Nadere informatie

Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^

Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^ Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: Activiteit; Stellers: Conny van Aarle Akkoord: Gemeente Boxtel, afd. Maatschappelijke Ontwikkeling H. Schuurman;

Nadere informatie

Welkom bij Vlietkinderen Tussenschoolse opvang

Welkom bij Vlietkinderen Tussenschoolse opvang Tussenschoolse opvang Welkom bij Vlietkinderen Tussenschoolse opvang 1 VOORWOORD Ontdek Vlietkinderen TSO! Colofon Redactie Robert Heusinkveld Yvonne Bood Vormgeving Dare to Design* Contact Tussenschoolse

Nadere informatie

2 Algemene doelstelling en visie

2 Algemene doelstelling en visie 2 Algemene doelstelling en visie 2.1 Algemene doelstelling De groene kikker heeft als doel huiselijke en persoonlijke kinderopvang te bieden, die optimaal tegemoet komt aan de behoeften van de kinderen.

Nadere informatie

Inspectierapport De Wegwijzer (KDV) Rijssenseweg AD ENTER Registratienummer

Inspectierapport De Wegwijzer (KDV) Rijssenseweg AD ENTER Registratienummer Inspectierapport De Wegwijzer (KDV) Rijssenseweg 20 7468AD ENTER Registratienummer 584367466 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Wierden Datum inspectie: 25-02-2016 Type onderzoek: Jaarlijks

Nadere informatie

Inspectierapport onderzoek voor registratie KDV Eben Haezer (KDV) Kadoelen BA SINT JANSKLOOSTER

Inspectierapport onderzoek voor registratie KDV Eben Haezer (KDV) Kadoelen BA SINT JANSKLOOSTER Inspectierapport onderzoek voor registratie KDV Eben Haezer (KDV) Kadoelen 27 8326BA SINT JANSKLOOSTER Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: STEENWIJKERLAND Datum inspectie: 21-08-2014

Nadere informatie

Jaarverslag Klachten 2013 Stichting Kinderopvang Maassluis

Jaarverslag Klachten 2013 Stichting Kinderopvang Maassluis Jaarverslag Klachten 2013 Stichting Kinderopvang Maassluis Mei 2014 Z:\Huidige mappen\algemeen/klachten/2014/jaarverslag klachten 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag Klachten 2013 van Stichting

Nadere informatie

Datum Gebeurtenis Locatie(s) Start blog: Yes ik voed op! Oktober Gecertificeerd voor Early Bird De Were. Datum Gebeurtenis Locatie(s)

Datum Gebeurtenis Locatie(s) Start blog: Yes ik voed op! Oktober Gecertificeerd voor Early Bird De Were. Datum Gebeurtenis Locatie(s) 2014 Oktober Start blog: Yes ik voed op! Oktober Gecertificeerd voor Early Bird De Were Oktober Pakketten Altijd welkom en Vrije keus toegevoegd Water drinken op de locaties (initiatief van JOGG Zwijndrecht)

Nadere informatie

Hoe kijken wij naar kinderen? Pedagogisch beleid

Hoe kijken wij naar kinderen? Pedagogisch beleid Hoe kijken wij naar kinderen? Pedagogisch beleid Inleiding Wij vinden het belangrijk dat u uw kind met een gerust hart naar één van onze kindercentra brengt. In deze brochure laten wij u zien dat wij

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Colofon

Inhoudsopgave. Colofon welkom bij Colofon Inhoudsopgave Tekst Vlietkinderen Vormgeving Dare to Design Kantoor Vlietkinderen, maatwerk in kinderopvang Bucaillestraat 6 2273 CA Voorburg Tel (070) 317 59 59 Fax (070) 327 53 69

Nadere informatie

4-14 jaar Buitenschoolse opvang. Zo vertrouwd en zo veel te beleven!

4-14 jaar Buitenschoolse opvang. Zo vertrouwd en zo veel te beleven! 4-14 jaar Buitenschoolse opvang Zo vertrouwd en zo veel te beleven! Wij zorgen voor een vertrouwde, veilige en uitdagende omgeving om in op te groeien. Een omgeving die uitdaagt tot ontdekken en ontwikkelen.

Nadere informatie

Feiten en cijfers over Kinderopvang

Feiten en cijfers over Kinderopvang over Kinderopvang 1. De kosten van kinderopvang De Kinderopvangtoeslag is er voor alle werkende ouders De Wet kinderopvang geeft vanaf 1 januari 2005 alle werkende/studerende ouders die van kinderopvang

Nadere informatie

UITGAVE 1-JAARTAL 2011 VERSCHIJNT 4 X PER JAAR WWW.KINDEROPVANGWESTTWENTE.NL

UITGAVE 1-JAARTAL 2011 VERSCHIJNT 4 X PER JAAR WWW.KINDEROPVANGWESTTWENTE.NL Stichting Kinderopvang West-Twente (SKWT) bestond op 26 maart jl. 20 jaar. Wat op deze datum in 1991 startte met de eerste vestiging (Krummel) in een aantal lokalen aan de Mensinkweg (Klimroosschool) met

Nadere informatie

Allereerst wil ik u, namens alle medewerkers van SKOC, een heel gelukkig en gezond nieuw jaar wensen!

Allereerst wil ik u, namens alle medewerkers van SKOC, een heel gelukkig en gezond nieuw jaar wensen! Nieuwsbrief Beste ouder/verzorger, In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen - Bericht van de directeur - Opening kinderdagverblijf Strijen - Reorganisatie Centraal bureau en wijziging functies - Wijziging

Nadere informatie

Inspectierapport KDV Mickey's Floriande (KDV), overname door Robinson Floriande Waddenweg XL HOOFDDORP

Inspectierapport KDV Mickey's Floriande (KDV), overname door Robinson Floriande Waddenweg XL HOOFDDORP Inspectierapport KDV Mickey's Floriande (KDV), overname door Robinson Floriande Waddenweg 309 2134XL HOOFDDORP Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Haarlemmermeer Datum inspectie:

Nadere informatie

3. Vitale organisatie.

3. Vitale organisatie. JAARVERSLAG 2015 Voorwoord In dit jaarverslag doen we verslag van de belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen jaar. 2015 stond in het teken van scherp blijven op vergroting omzet, kostenbeheersing,

Nadere informatie

Inspectierapport kinderdagverblijf Zeggetuin (KDV) Hoefstraat 13 4735TA ZEGGE Registratienummer 100642408

Inspectierapport kinderdagverblijf Zeggetuin (KDV) Hoefstraat 13 4735TA ZEGGE Registratienummer 100642408 Inspectierapport kinderdagverblijf Zeggetuin (KDV) Hoefstraat 13 4735TA ZEGGE Registratienummer 100642408 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: RUCPHEN Datum inspectie: 25-08-2014

Nadere informatie

Inspectierapport Bambino Peuterwerk EBS (KDV) Jasonstraat 1 5631JB Eindhoven

Inspectierapport Bambino Peuterwerk EBS (KDV) Jasonstraat 1 5631JB Eindhoven Inspectierapport Bambino Peuterwerk EBS (KDV) Jasonstraat 1 5631JB Eindhoven Toezichthouder: GGD Brabant-Zuidoost In opdracht van gemeente: Eindhoven Datum inspectie: 10-09-2015 Type onderzoek : Onderzoek

Nadere informatie

De Maatjes Kinderopvang en basisschool De Kreek Spelenderwijs van kinderopvang naar onderwijs

De Maatjes Kinderopvang en basisschool De Kreek Spelenderwijs van kinderopvang naar onderwijs De Maatjes Kinderopvang en basisschool De Kreek Spelenderwijs van kinderopvang naar onderwijs Samen op weg naar een IKC baby/dreumes, peuter, bso en basisschool onder één dak Ondertekening intentieverklaring

Nadere informatie

EEN GOEDE START VOOR HET JONGE KIND

EEN GOEDE START VOOR HET JONGE KIND EEN GOEDE START VOOR HET JONGE KIND Tweede Kamer, 2 juli 2015 Adviesvraag Tweede Kamer Welke inrichting van het (voor)schoolse stelsel is het meest adequaat om alle kinderen een goede start te bieden?

Nadere informatie

Piramide. Dé educatieve methode voor alle jonge kinderen

Piramide. Dé educatieve methode voor alle jonge kinderen Voor- en vroegschoolse educatie Piramide Piramide Dé educatieve methode voor alle jonge kinderen Geeft jonge kinderen de kans zich optimaal te ontwikkelen Biedt houvast en ruimte voor pedagogisch medewerkers,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Hoera kindercentra

Nieuwsbrief Hoera kindercentra Nieuwsbrief Hoera kindercentra Editie: Datum:juni 2014 Beste ouders/verzorgers, In deze editie leest u de nieuwtjes, weetjes en belangrijke informatie van onze locatie. Zo houden we u op de hoogte van

Nadere informatie

Inspectierapport De Wingerd (KDV) Kersenberg KC ROOSENDAAL Registratienummer

Inspectierapport De Wingerd (KDV) Kersenberg KC ROOSENDAAL Registratienummer Inspectierapport De Wingerd (KDV) Kersenberg 52 4708KC ROOSENDAAL Registratienummer 165898239 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Roosendaal Datum inspectie: 04-07-2016 Type onderzoek

Nadere informatie

Fides Kinderopvang bestaat 25 jaar

Fides Kinderopvang bestaat 25 jaar Juni 2016 Deze nieuwsbrief is bedoeld om ouders op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen bij Fides Kinderopvang. Fides Kinderopvang bestaat 25 jaar Van pionieren in kinderopvang tot modern kindcentrum

Nadere informatie

Inspectierapport De Koningsbeer (BSO) Alphenseweg 4e 5133NE Riel Registratienummer

Inspectierapport De Koningsbeer (BSO) Alphenseweg 4e 5133NE Riel Registratienummer Inspectierapport De Koningsbeer (BSO) Alphenseweg 4e 5133NE Riel Registratienummer 174669008 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Goirle Datum inspectie: 03-04-2017 Type onderzoek

Nadere informatie