Schoolplan Hoornstaat SH Almere Brin 12HU. Katholieke Basisschool De Delta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolplan 2011 2015. Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl. Brin 12HU. Katholieke Basisschool De Delta"

Transcriptie

1 Schoolplan Katholieke Basisschool De Delta Hoornstaat SH Almere Brin 12HU 0

2 Inhoudsopgave: Schoolplan Inhoudsopgave:...1 Woord vooraf en procedure...2 Inleiding...3 Hoofdstuk 1: Visie, missie en beleid...5 Missie...5 Visie...6 Visie op identiteit en onderwijs...7 Visie op Identiteit en profilering...8 Beleidsvorming...9 Omgevings- en toekomstgerichtheid...10 Beleidslijnen en indicatoren t.a.v. het onderdeel visie en beleid...11 Hoofdstuk 2: Leiderschap en Management...15 Management op De Delta...15 Hoofdstuk 3: Personeel...16 Integraal personeelsbeleid...16 Instrumenten personeelsbeheer, -zorg en -sturing...17 Tevredenheidonderzoek...19 Beleidslijnen en indicatoren t.a.v. het onderdeel personeel...21 Hoofdstuk 4: Cultuur en klimaat...23 Schoolcultuur...23 Cultuur voor medewerkers...23 Cultuur voor leerlingen...24 Cultuur voor ouders...24 Beleidslijnen en indicatoren t.a.v. het onderdeel cultuur en klimaat...25 Hoofdstuk 5: Middelen en voorzieningen...26 Huisvesting en uitrusting...26 Financiën...26 Materieel beleid...27 Beleidslijn en indicatoren t.a.v. het onderdeel middelen en voorzieningen...29 Hoofdstuk 6: Management van onderwijsprocessen en ondersteunende processen...30 Visie op ontwikkeling en onderwijs...30 Pedagogische huisstijl...30 Didactisch ontwerp...31 Leerlingenzorg...33 Passend onderwijs en leerlinggebonden financiering...34 Begeleiding naar het voortgezet onderwijs...34 Lesroosters...34 Management van ondersteunende processen...35 Beleidslijn en indicatoren t.a.v. management van onderwijsprocessen en ondersteunende processen...36 Hoofdstuk 7: Resultaatgebieden...40 Opbrengstgerichte cultuur...40 Beleidslijn en indicatoren t.a.v. het onderdeel resultaatgebieden...41 Bijlagen...42 Bijlage 1: Leerstofaanbod...42 Bijlage 2: Artikel 9 van de Wet op het Primair Onderwijs...43 Bijlage 3: Planning schoolplannen voor de periode Bijlage 4: Overzicht Investeringen...47 Bijlage 5: Uitslag tevredenheidonderzoeken...48 Bijlage 6: Arbomeester...50 Bijlage 7: Stichtingsprofiel...53 Bijlage 8: Instemming en vaststelling

3 Woord vooraf en procedure Voor u ligt het schoolplan van onze school. Het betreft de planperiode In dit schoolplan willen we beschrijven waar we staan, waar we naar toe willen in de komende 4 jaren en hoe we dat in grote lijnen willen realiseren. In deze plannen staan dus streefdoelen op middellange termijn voor alle INK- domeinen. Na het opstellen en vaststellen van het schoolprofiel waarbij het gehele team en de medezeggenschapsraad is betrokken heeft een kleine groep bestaande uit personeelsleden, medezeggenschapsraadleden, de directie en een extern deskundige een zelfevaluatie uitgevoerd. Het in ons schoolplan geformuleerde beleid is mede gebaseerd op de volgende documenten: 1. De missie en de visie van de Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland Veluwe; het stichtingsprofiel 2. Het strategisch kader van de SKOFV; Ieder z n talent, samen het resultaat ; 3. Handleiding kwaliteitszorg; 4. De beleidsmap van de SKOFV; 5. De bestuursbegroting en schoolbegroting; 6. Het managementstatuut van de SKOFV; het organisatieontwerp 7. Het zorgplan van het samenwerkingsverband 8. Recent VVE inspectierapport ( ) 9. Schoolprofiel en set aan indicatoren 10. Tevredenheidpeilingen (medewerkers, ouders, leerlingen) Het bevoegd gezag heeft de beleidsdocumenten 1, 2 en 6 aan de inspectie van het onderwijs ter beschikking gesteld. De coördinator van het samenwerkingsverband heeft het zorgplan (7) aan de inspectie van het onderwijs ter beschikking gesteld. De hierboven genoemde beleidsdocumenten, de beleidsmap (4), de begrotingen (5) en het inspectierapport (8) zijn zowel op bestuursniveau als op schoolniveau beschikbaar. Deze input vormde de kern van ons schoolplan Er heeft bij het opstellen van het schoolplan steeds een terugkoppeling plaatsgevonden tussen de opstellers van het plan en het team/ medezeggenschapsraad, opdat het een gezamenlijk product is geworden. Er is bewust voor gekozen om de opzet van het schoolplan compact en realistisch te houden. Op stichtingsniveau zijn er gemeenschappelijke teksten opgesteld voor alle SKOFV scholen. Deze centrale teksten van het schoolplan zijn vastgesteld door de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Concrete uitwerking van de schoolplannen zal middels een jaarplan en actieplannen nader worden uitgewerkt en een jaarverslag zal gebruikt worden om de processen te evalueren. We vinden het verder van groot belang om alle resultaten goed te borgen (teamgids). Bij deze processen van kwaliteitszorg wordt het zgn. INK- model gehanteerd ( zie 1.2). Het schoolplan is een verantwoording aan ouders, bestuur en wettelijk gezag over ons schoolbeleid. Het schoolplan is uiteindelijk vastgesteld door het bevoegd gezag. 2

4 Inleiding Typering van de school KBS De Delta is gevestigd in één gebouw. De leerlingenprognose laat voor de komende jaren een stabiel beeld zien. Helaas hebben kleine schommelingen erg grote gevolgen voor een school met 100 leerlingen. Stedenwijk behoort tot de oudste wijk van Almere. Naast deze wijk zijn nieuwe wijken ontstaan, zoals Muziekwijk. De scholen in die wijk trekken behoorlijk wat kinderen uit onze wijk naar zich toe hetgeen vooral te wijten is aan de achterstandsbuurt waarin wij zijn gelegen. Stedenwijk is een van de armste wijken van Almere met veel sociale problemen. Vandaar dat er ook veel sociale voorzieningen zijn gehuisvest. De gemeente Almere doet al het mogelijke om de buurten goed te onderhouden. Stedenwijk valt onder het grootste risicogebied van Almere. Leerling- en ouderpopulatie Telgegevens: Volgens onze gegevens Volgens gemeentelijke prognose We kunnen qua leerling- populatie niet spreken van een doorsnee van de samenleving. Ongeveer 80% van de kinderen in alle groepen is van buitenlandse afkomst. Het grootste deel wordt gevormd door kinderen met een Surinaamse en Antilliaanse achtergrond, de overige 20% zijn kinderen uit verschillende landen zoals Egypte. Slechts een klein deel bestaat uit autochtone (Nederlandse) kinderen. Een klein deel van de leerlingen heeft een andere buitenlandse achtergrond. Zowel onze leerlingen met een allochtone als wel een autochtone achtergrond kenschetst zich met een geringe woordenschat. Het opleidingsniveau van de ouders heeft grotendeels deels een l.b.o. niveau. De wijk wordt door de gemeente als een risicowijk gezien. Onze leerlingenpopulatie kent een aantal aantoonbare risico s en deze zijn voor een groot deel gebaseerd op resultaten uit Cito- toetsen en methoden gebonden toetsen. In de onderbouw (groepen 1 en 2) constateren we: Een groot percentage kinderen uit sociaal zwakkere milieus. Een lage woordenschat. Een aantal kinderen met forse gedragsproblemen. In de middenbouw (groepen 3, 4 en 5) constateren we: De gebrekkige taligheid van veel leerlingen. Een redelijke ouderbetrokkenheid. Een aantal kinderen met een gedragsprobleem Het toenemende aantal kinderen met een leerprobleem Een toename van (groeps)handelingsplannen. In de bovenbouw (groepen 6, 7 en 8) constateren we: Het toenemende aantal kinderen met gedragsproblemen en indicaties (m.n. SO) Het toenemende aantal kinderen met een leerprobleem Een toename van gezinsproblematiek - financiële nood, veel één- oudergezinnen, opvoedingsproblemen. De maatschappelijke rol van personeel en directie wordt groter. Ons aanbod en begeleiding zullen hiermee rekening moeten houden. 3

5 De ambitie/ de opdracht Kijkend naar onze populatie heeft de school zichzelf hoge doelen gesteld. We zijn van mening dat onze leerlingen goed onderwijs verdienen en dat betekent dat er bewuste keuzes zijn gemaakt m.b.t. het leerstofaanbod. Tussen de 60-65% van de beschikbare lestijd wordt besteed aan de elementaire vakken taal, lezen en rekenen. Omdat leerkrachtgedrag en vaardigheid voor een belangrijk deel het leerrendement bepaalt, vindt er een strenge selectie plaats bij aanname van nieuw personeel. We willen onze andere opdracht ( kerndoelen, burgerschap, expressie enz. ) niet onderbelichten, want een harmonische ontwikkeling vinden we belangrijk. Wel zetten de jaren 2011 en 2012 zwaar in op de cognitieve zaken. Voor de specifieke doelen verwijzen we naar het Verbeterplan die we samen met BMC hebben opgesteld. Samenstelling team Het team van De Delta bestaat uit 9 vrouwelijke en 2 mannelijke personeelsleden. De leeftijdsopbouw is voornamelijk 40+ en ouder. Samenstelling team Per MT OP OOP deeltijders voltijd M V 60 jaar en ouder Tussen 56 en 59 jaar Tussen 45 en 55 jaar Tussen 35 en 44 jaar Tussen 25 en 34 jaar Jonger dan 24 jaar Totaal Schoolgegevens Bestuursgegevens KBS De Delta SKOFV bestuursnummer Hoornstraat 1 Meentweg SH Almere 8224 BP Lelystad www. skofv.nl 4

6 Hoofdstuk 1: Visie, missie en beleid Delta is de vierde letter van het Griekse alfabet en de hoofdletter heeft de vorm van een driehoek Delta, in combinatie met het woord school verwijst het naar onderwijs dat naar tempo en inhoud differentieert om aan te sluiten bij het kind De Delta is een basisschool waarin leerlingen, leerkrachten en ouders respectvol met elkaar omgaan volgens met elkaar afgesproken omgangsregels, die gebaseerd zijn op gangbare waarden en normen. Hierdoor krijgen de kinderen in een veilige leer- en leefomgeving de kans om: vertrouwen op te bouwen weerbaar te worden op een assertieve wijze samen te werken conflicten op te lossen zich verantwoordelijk te voelen voor hun eigen ontwikkeling om op deze wijze op een positieve manier de school te beleven. Missie Voor álle medewerkers op De Delta geldt: grote betrokkenheid bij en vooral ook, in gezamenlijkheid, stáán voor school en kinderen. Daarbij horen niet alleen duidelijke afspraken voor de medewerker om mee te werken (één lijn in de school), maar ook mogelijkheden aangeboden krijgen om zich, in het kader van onderwijskundige en pedagogische doelstellingen (schoolconcept) op eigen vakgebied en/of specialisatie te ontplooien. Uitgangspunten voor verwezenlijking en optimalisering van ons onderwijskundig en pedagogisch handelen de komende vier jaren: Voor de medewerkers betekent dit: Er is een heldere communicatiestructuur én cultuur bij team én schoolleiding. De werkvloer is nadrukkelijk én actief betrokken bij het schoolbeleid waar de schoolleider eindverantwoordelijk voor is; primair proces staat daarbij centraal. De schoolleiding faciliteert, stimuleert, waardeert; de schoolleider moet zich meer opstellen als onderwijskundig leider en in die hoedanigheid leerkrachten coachen. Alle medewerkers ontwikkelen zich verder om te voldoen aan de competenties in het kader van de wet BIO. De gesprekkencyclus (IPB) wordt ingezet om een ieder maximale mogelijkheden tot ontplooiing te bieden. De individuele ontwikkeling van teamleden (POP) is gerelateerd aan het schoolconcept, met andere woorden: nascholing draagt tevens bij aan verdere schoolontwikkeling. De school is, als lerende organisatie (team is kritisch en signalerend), een plek met ontwikkeling en professionalisering van álle geledingen (leerkrachten, assistenten, intern begeleider, schoolleider). Deze individuele ontwikkeling wordt verwoord in ieders bekwaamheidsdossier (zie: wet BIO). Taak- en functiestructuur en de respectievelijke inhoud daarvan zijn helder binnen de school (wie doet wat?). Taakbeleid is gericht op evenwichtigheid en vooral ook benutten van talent. Middelen worden zo efficiënt mogelijk ingezet; mogelijkheden tot handen in de klas, gekoppeld aan effectief handelen, worden zo effectief mogelijk benut. Voor de kinderen betekent dit: Een veilige en warme omgeving creëren waarin zij zich zo optimaal mogelijk kunnen ontplooien. 5

7 Het welbevinden en de weerbaarheid van kinderen bevorderen en bestrijden van pestgedrag en agressie. In dit kader: onderling respect vergroten. Er is een duidelijke structuur in de school, zowel organisatorisch, onderwijskundig als pedagogisch (één lijn). Op onderwijskundig en pedagogisch gebied wordt het beste uit het kind gehaald, inspelend op diens onderwijsbehoefte. Het kind krijgt effectieve instructie, met efficiënt gebruik van leertijd. Het zelfstandig werken wordt bevorderd. Het positief zelfbeeld van het kind staat centraal en het leerkracht- handelen is daarop gericht. De groepen zijn zo ingedeeld / georganiseerd, dat het kind zo veel mogelijk kan profiteren van het leerkracht handelen. Er is consequent leerkrachtgedrag (één lijn) door de school waardoor de kinderen zich gaan houden aan de regels. Onze leerlingenpopulatie zal blijven fluctueren in aantal, maar ook in samenstelling. Daar moeten wij antwoorden op blijven zoeken en vinden. Nascholing van het team, effectief maken van schoolstructuren en organisatie, adaptief onderwijs, effectief gebruik van leertijd, het zijn allemaal zaken die de onderwijskundige en pedagogische kwaliteit van onze school verder moeten optimaliseren. Tevens streven wij ernaar de ouders zoveel mogelijk te betrekken bij de school, mede ook om hen te kunnen helpen bij het opvoeden / begeleiden van hun kinderen zodat die zich, op hun niveau, goed kunnen ontwikkelen. Zelfevaluatie, hierbij mede gekeken naar het inspectierapport van mei 2007, zal in de komende periode aan de orde zijn en blijven om de kwaliteit van de integrale leerlingenzorg op groep- en schoolniveau te verbeteren waar nodig. Cyclisch bezig zijn met evaluaties (Plan Do Check Act PDCA cirkel) maakt daar deel van uit. Gebruik van meetinstrumenten ook. Met andere woorden: de school bepaalt systematisch en regelmatig de kwaliteit van haar onderwijs en plant op basis daarvan een verbetertraject. Visie Kenmerk van onze school is dat de kinderen wordt bijgebracht sámen te leven en vooral ook respect voor elkaar en elkaars meningen te hebben, zonder eenzijdige beïnvloeding. Ze maken bij ons kennis met elkaar en leren waardering en respect op te brengen voor andere culturen, religies en achtergronden, in het kader van een adequate voorbereiding op een multiculturele samenleving (actief burgerschap en sociale veiligheid). Ons onderwijs is er, naast het aanbieden van een veilige en prettige omgeving voor de kinderen, ook op gericht alle kinderen met de beste mogelijke bagage naar het voortgezet onderwijs te laten gaan. Daarbij wordt zoveel mogelijk gestreefd naar een ononderbroken ontwikkelingslijn, voor elk kind, door de school heen. Inspelen op de onderwijsbehoefte van elk kind en effectieve leerlingenzorg vinden wij essentieel. We streven er nadrukkelijk naar bij ons handelen, op zowel onderwijskundig als pedagogisch gebied, één lijn door de school heen te hanteren. Onze school is een open school waar ouders hun zegje kunnen en mogen doen. Dit houdt tevens in dat ouders samen met de leerkracht aan de ontplooiing van hun kind werken. Van ouders vraagt dit een actieve betrokkenheid bij de school en alles wat zich daar afspeelt; onze school is een plek die ons aller verantwoordelijkheid is. Wij moeten zoeken naar mogelijkheden om ouders meer bij het onderwijs te betrekken (speerpunt). Van school uit moeten ouders kunnen rekenen op heldere communicatie en dat zij serieus worden genomen. In het oudertevredenheid onderzoek ( Beekveld en Terpstra november 2010 ) wordt gemeld dat men graag ziet dat: het schoolplein er uitdagender uit ziet men beter op de hoogte wil worden gehouden van genomen besluiten een groep ouders graag wil dat er meer ouders bij de school betrokken worden dat de directie met klachten serieus om gaat 6

8 dat de MR de verschillende belangen in voldoende mate vertegenwoordigt dat kinderen voldoende mogelijkheden krijgen om hun mening te geven. Bij de mening van de kinderen scoort dit onderdeel juist hoog en vinden ze dat ze juist voldoende gelegenheid krijgen om hun mening te geven. Het schoolplein blijft een punt van aandacht. Aangezien het een Breed schoolplein is en de gemeente moeilijk tot extra actie te verleiden is, moet aanpassing uit het karige budget van de school komen. De MR is zich inmiddels al aan het ontplooien en gaat zich inmiddels meer en meer richten op beleidsstukken die niet alleen van de school zijn maar ook vanuit de SKOFV aangereikt worden. De verdeeldheid tussen een kleine actieve groep ouders en de grote groep ouders die nauwelijks bij de school betrokken willen worden blijft een punt van aandacht. Met behulp van activiteiten proberen we meerdere ouders de school in te krijgen. Visie op identiteit en onderwijs Onze school is een maatschappelijke instelling met een maatschappelijke taak namelijk kinderen toe te rusten op de maatschappij van morgen. Dat geldt voor rekenen, taal, wereldoriëntatie, burgerschap, creativiteit, spiritualiteit. Onderwijs veronderstelt uit de aard van de zaak geloof in de toekomst van onze samenleving, en van de kinderen. Over die toekomst moet je het dan wel durven hebben. Hoe zien wij de toekomst van onze samenleving en die van onze leerlingen? Welke idealen, en waarden houden wij ons daarbij voor ogen? Bij de beantwoording van deze vragen putten wij uit de maatschappelijke oriëntaties van de katholieke traditie. Identiteit raakt daarmee van de kern van ons onderwijs. Het gaat niet alleen om de grondslag, het van waaruit We denken ook vooruit: waartoe mogen onze inspanningen leiden? Goed onderwijs beschouwen wij als een dienst aan het kind en aan de samenleving, die behoefte heeft aan goed gevormde leden. Het gaat erom dat jonge mensen verantwoord leren leven in een vrije samenleving, in een geest van begrip, vrede, verdraagzaamheid, gelijkheid van geslachten en vriendschap tussen alle volken en etnische en religieuze groepen Dat vraagt om een oriëntatie op de mens, een mensbeeld. Kinderen moeten op weg geholpen worden naar een eigen levensopvatting. Daar willen we als katholieke school een rol in vervullen. We laten ons leiden door een mensbeeld dat relationeel is en gericht op volledige ontplooiing. Relationeel betekent de erkenning dat de (jonge) mens een persoon is die in relatie staat tot zichzelf, de ander, de wereld en tot God. Volledigheid impliceert dat de gaven en talenten van jonge mensen zo breed mogelijk tot ontplooiing moeten komen, inclusief hun morele en religieuze instelling. Er wordt in dit verband wel gesproken over heel de mens. Als katholieke school nemen we deel aan de multiculturele samenleving. Het betekent dat we investeren in de ontwikkeling van goed burgerschap voor onze leerlingen. In onze samenleving vinden voortdurend ontmoetingen plaats met andere mensen en andere culturen. Dit vraagt van onze kinderen een open, niet veroordelende en ontdekkende houding naar ieder die anders is. Wij willen kinderen leren goed te luisteren, met elkaar in gesprek te blijven en betrokken op elkaar. We leren kinderen positief kritisch op zichzelf en anderen te reageren en de waardigheid van elk mens te respecteren. Op die manier willen we kinderen bijbrengen dat je samen bouwt aan een goede samenleving, en dat ieder mens een zinvolle bijdrage kan geven. (participerend burgerschap vanuit katholiek gemeenschap denken) Het is zowel voor onze leerlingen als voor onze school een oprechte uitdaging een juiste balans te vinden tussen eigenheid en openheid. Beiden zijn onvervreemdbaar voor onze katholieke identiteit. Aan de basis van het adaptief onderwijs lag de behoefte van kinderen aan autonomie relatie en competentie. Vanuit onze katholieke identiteit voegen wij er een basisbehoefte aan toe. Kinderen hebben ook behoefte aan betekenis. Het werkt motiverend en inspirerend om de dingen die ze moeten leren in een groter geheel te kunnen zien. Katholiek onderwijs is betekenisvol onderwijs. Door samen te leren, door samen belangrijke feestdagen te vieren, door met elkaar en aan elkaar dienstbaar te zijn geven we ons onderwijs betekenis. We bespreken en uiten daarin wat voor jezelf en voor elkaar van belang is (waarden). Dat 7

9 gebeurt in open dialoog met elkaar, maar ook met verhalen, woorden en gebaren uit de bijbel en de geloofstraditie. Onze identiteit vormt een belangrijke basis. Het geeft richting aan onze visie op de ontwikkeling van kinderen tot hele mensen, aan onze visie op zorg en begeleiding waarin we dienstbaar willen zijn aan het kind en op onze pedagogische huisstijl waarin we onze waarden willen voorleven. Identiteit en alles wat ermee samenhangt is daarom met een zekere regelmaat onderwerp van bespreking in het team. Visie op Identiteit en profilering De Delta is een katholieke school in Almere Stedenwijk. Het betekent dat we geloven in kinderen, in hun toekomst en in de toekomst van onze samenleving waarin deze kinderen een plek zullen vinden. Het geven van goed onderwijs beschouwen wij als een dienst aan kinderen en aan de samenleving. Het gaat erom dat jonge mensen verantwoord leren leven in een vrije samenleving, in een geest van begrip, vrede, verdraagzaamheid, gelijkheid van geslachten en vriendschap tussen alle volken en etnische en religieuze groepen. Onze idealen en waarden zijn mede gevormd door de katholieke traditie en wij willen onze leerlingen daarmee een richting tonen. Dat zij die richting zelf volgen, is niet gezegd, en al helemaal niet verplicht. In respect en openheid tonen we de richting als inspirerende mogelijkheid. Ieder die daarvoor open staat is welkom op onze school. De Delta heeft als school de maatschappelijke opdracht kinderen te begeleiden op de weg naar hun volwassenheid en hen toe te rusten voor de samenleving. Als katholieke school laten we ons bij die taak inspireren door het voorbeeld van Jezus van Nazareth. Hij keek naar mensen met mededogen, gaf hen vertrouwen en leerde hen een gemeenschap te vormen. Dat proberen wij ook te doen. Dit zijn grote woorden, en het is steeds een uitdaging om er iets van voor te leven. Het vraagt om eerbied en respect. In elk kind vinden we iets van het goddelijke terug. Elk kind is uniek en heeft eigen talenten. Die mogen verder ontwikkeld worden. We leren hen hun mogelijkheden uit te bouwen en leren hen ook om te gaan met datgene waar ze minder goed in zijn. We leren kinderen dat ze er niet alleen voor staan. Leren doen we samen. Hulp geven en hulp ontvangen kun je leren, en is deel van een evenwichtige ontwikkeling. Onze school staat open voor alle kinderen, ongeacht hun herkomst of religie. Elk kind krijgt hier de kans zich te ontwikkelen als waardevol persoon. Onze eigen identiteit bewaren betekent open en gastvrij de ander erkennen en tot zijn recht laten komen. De Delta staat midden in de samenleving. Kinderen ontmoeten er elkaar, in hun verschillende afkomst en geloof. We investeren in goed burgerschap. We vragen van kinderen een open, ontdekkende en niet veroordelende houding naar hun groepsgenoten. We vragen hen goed naar elkaar te luisteren, het gesprek aan te gaan en betrokken te zijn op elkaar. Zo leren we de kinderen om positief kritisch op zichzelf en de ander te reageren en de waardigheid van elk mens te respecteren. 8

10 Beleidsvorming Het model dat ten grondslag ligt aan besturing van de school is het zgn. INK model ( Instituut Nederlandse Kwaliteit). Door het cyclisch karakter van het model zijn we in staat om het huidige functioneren tegen het licht te houden en zodoende onze kwaliteit te controleren en bij te stellen. Het INK- model onderscheidt twee soorten domeinen, namelijk organisatiegebieden en resultaatgebieden. In de organisatiegebieden wordt het functioneren van de school beschreven. In de resultaatgebieden worden de daarmee behaalde resultaten aangegeven. De samenhang tussen resultaat en organisatie bepaalt de mate waarin wij als school in staat zijn om te leren, verbeteren en excelleren. Voortdurend verbeteren is de brandstof waarop een organisatie draait. In het INK- managementmodel is de motor voor verandering de zogenoemde plan- do- check- act - cirkel. In het INK model worden de woorden planning uitvoering evaluatie bezinnen gehanteerd. Deze cyclus wordt toegepast bij zowel de 4- jarige vorm ( schoolplan cyclus) als bij de 1- jarige vorm ( jaarplan cyclus). Eens in de vier jaar vindt een grondige positiebepaling plaats, waarin we met behulp van diverse instrumenten meten en evalueren hoe we er als organisatie voor staan. Dit betekent dat we de stand van zaken vaststellen met betrekking tot alle prestatie- indicatoren uit het schoolprofiel. Op basis van deze evaluatie wordt het schoolplan opgesteld. Vanuit de evaluatiegegevens en de streefdoelen uit het schoolplan worden concrete jaarplannen opgesteld. De uitvoering van de jaarplannen vindt voor een groot deel plaats via actieteams. Aan het eind van dat planningsjaar vindt er een evaluatie plaats ( jaarverslag) en wordt er een nieuw jaarplancyclus opgestart. De evaluatie- instrumenten die worden ingezet zijn genormeerde toetsen, interviews, teamevaluaties en tevredenheidonderzoeken. 9

11 Bezinnen Planning Jaarplan Jaarplan Jaarplan Jaarplan Profiel Evaluatie Uitvoering Actieteam Actieteam De ouders en het bestuur worden doorlopend op de hoogte gehouden van de plannen en de voortgang daarin. Jaarverslag, voortgangsrapportages, activiteitenplan, schoolgids en nieuwsbrieven zijn voor onze school enkele gehanteerde instrumenten. Tevens vinden we het belangrijk om de doorgevoerde veranderingen en resultaten goed te borgen. Hiervoor ontwikkelt de school een interne teamgids als borgingsinstrument. Omgevings- en toekomstgerichtheid ontwikkelingen vanuit de overheid Passend onderwijs: De voorgenomen invoering van passend onderwijs gaat door. Passend onderwijs is om leerlingen die dat echt nodig hebben in het speciaal onderwijs te plaatsen en daarnaast extra onderwijsondersteuning te bieden aan leerlingen in het reguliere onderwijs. Er zal extra geïnvesteerd worden in de kwaliteit van het onderwijs en in de professionalisering van leraren. Er wordt gewerkt aan het uitwerken van de hoofdlijnen passend onderwijs. Het betreft onder meer de invoering van de zorgplicht voor schoolbesturen, de samenwerking binnen de bestaande samenwerkingsverbanden, budgetfinanciering en het vastleggen van de medezeggenschap van ouders en leraren op het gebied van passend onderwijs. Inspectietoezicht: Door ontwikkelingen in het toezicht, onder andere gestimuleerd door ontwikkelingen in de besturingsfilosofie van de overheid is op grond van de uitgangspunten van de Wet op het onderwijstoezicht (WOT) besloten om één Toezichtkader (2009)vast te stellen. Vanaf heden zal toezicht op maat als uitgangspunt dienen. Scholen met risico s krijgen meer toezicht en scholen zonder risico s minder. Een andere verandering is dat nu het bestuur als eerste aanspreekpunt wordt beschouwd en niet de schoolleider. Als derde element wordt het programmatisch handhaven genoemd. Het betreft hier het checken van de naleving van wet- en regelgeving en het toezicht op het rechtmatig verkrijgen en besteden van de onderwijsmiddelen. Algemeen uitgangspunt is dat het toezicht minder last bezorgt aan degenen op wie het van toepassing is en toch voldoende effect sorteert. De kernkaders voor het primair onderwijs zijn onderverdeeld in vijf domeinen: opbrengsten, onderwijsleerproces, zorg en begeleiding, kwaliteitszorg en wet- en regelgeving. Binnen de kernkaders zijn normindicatoren geselecteerd. (http://www.onderwijsinspectie.nl/actueel/publicaties/toezichtkader+2009+povo.html) Onze school heeft een basisarrangement. 10

12 Gelet op de problemen in de wijk heeft het bestuur in overleg met de gemeente in januari 2010 gekozen voor deelname aan een verbetertraject die gefinancierd wordt vanuit de LEA- gelden. BMC is de partner die ons daarin begeleidt. Februari 2011 is een tweede meting gedaan door BMC en zien we al duidelijke vooruitgang op het gebied van de directie instructie. De tussenopbrengsten geven echter nog niet de voortuitgang te zien. Dit is volgens de kenners ook nog te prematuur. De eindopbrengst van 2009 was onvoldoende, de eindopbrengsten van 2010 en 2011 zijn voldoende. Kwaliteit onder druk: Ten gevolge van de recessie verwachten we voor de komende jaren een vermindering qua inkomsten en dit heeft een effect op de personele bezetting c.q. de klassengrootte en de uitvoering van onze ambities. ontwikkelingen vanuit de school/ buurt Het lokaal beleid en het beleid van het samenwerkingsverband binnen Almere is erop gericht dat alle leerlingen binnen hun wijk regulier onderwijs moeten krijgen. Dat betekent dat er op wijkniveau een dekkend onderwijsaanbod moet komen en dit impliceert dat de scholen binnen de wijk moeten proberen inhoudelijk tot samenwerking c.q. afstemming te komen om het ambitieuze plan te realiseren. In 2011 zullen in een paar wijken van de stad pilots worden opgestart. Vervolgens zal de balans worden opgemaakt en de vervolgstappen voor de andere stadsgebieden worden bepaald. Alle schoolteams binnen het samenwerkingsverband zullen binnen een tijdsbestek van vier jaar een verplichte scholing/ begeleiding krijgen op het gebied van Handelingsgericht Werken. Deze scholing moet er toe leiden dat het volgen en het begeleiden van de ontwikkeling van leerlingen goed geregeld wordt. Op De Delta gaan hier mee starten in het schooljaar De samenwerking met de ketenpartners verdient aandacht. De informatie- uitwisseling tussen de brede basisscholen en het voortgezet onderwijs is redelijk tot goed uitgewerkt, maar de inhoudelijke afstemming tussen peuterspeelzaal/ kinderopvang versus de basisschool kan en moet beter. De school zal zich actiever op PR en marketing gaan richten de komende jaren. Ons marktaandeel in Stedenwijk is zich namelijk aan het verkleinen. Dit komt omdat de Surinaamse en Antilliaanse populatie in de wijk aan het afnemen is, terwijl de islamitische gemeenschap prima op sterkte blijft. Wij denken dat een gedeelte van deze populatie ook bij ons prima zal presteren. Beleidslijnen en indicatoren t.a.v. het onderdeel visie en beleid Het onderstaand tabel refereert aan het INK model (schema - pagina 8). Het geeft schematisch weer wat de huidige en toekomstige situatie met betrekking tot dit schoolplan onderdeel is. Cursief wordt aangegeven wat er ondernomen moet worden om de doelen te behalen. Vervolgens wordt in de laatste kolom vermeld welke indicatoren en/ of kengetallen worden gehanteerd om te meten of de school de doelen heeft gehaald. 11

13 Kritische succesfactor Prestatie- indicator Doelstelling Evaluatie- instrumenten Schoolcon- cept Onderschei- dend De Delta wil zich onderscheiden door in de komende jaren uit te groeien tot een kwaliteitschool binnen de wijk. Ook in het kader van het beleid van Passend Onderwijs willen we het onderwijsaanbod op alle ontwikkelgebieden op een hoog niveau brengen. We leggen de lat hoog. Daarbij willen we tevens gaan inzetten op de pilot van het ministerie om onderwijs te bieden vanaf 2 ½ jaar. We zijn er van overtuigd dat een dergelijke pilot enorm kan bijdragen aan een verbetering van de taalvaardigheid van het jonge kind. Tevens moeten kinderen die extra leerstof aankunnen dit ook aangeboden krijgen. De Delta wil tevens dat er volgens het ADI- model wordt lesgegeven waardoor er uniformiteit ontstaat in alle groepen. Onderzoeksgegevens vertalen naar concrete handelingen= handelingsbekwaamheid leerkrachten vergroten= deelname scholing Handelingsgericht werken Deelname in wijkgebonden zorgaanbod Omgaan met verschillen beter aanbod voor de betere leerling/ zelfstandig werken en ICT gebruik. Anders gezegd betekent dit dat ons onderwijsaanbod wordt afgestemd op de onderwijsbehoefte van de leerling. We gaan hiervoor ICT- middelen inzetten zoals Accadin waarbij leerlingen extra lesstof op maat aangeboden krijgen. ADI werken vanuit de structuur zoals verwoord in het boek Effectieve instructie van het CPS. Inspectienor- mering op minimaal voldoende Citotoetsen HGW borging Resultaten borgen + inspectie rapportage Aanmelding verzorgen bij Accadin Teamcursus is reeds in gang gezet, gekoppeld aan regelmatige klassenbezoek en volgens de VHM Identiteit In het schoolprofiel is de katholieke levensovertuiging herkenbaar (leren, dienen, gemeenschapsvorming en vieren). We hanteren hiervoor een methodisch aanbod. Binnen het gebied geestelijke stromingen komen andere godsdiensten expliciet aan de orde zonder daarover te oordelen. Regelmatig checken of we onze identiteiten andere stromingen bewaken. Ouder- en leerling- onderzoek Interne kwaliteitszorg Eigentijds Het onderwijs is momenteel sterk opbrengstgericht. Wij kunnen ons hierin vinden, maar willen nadrukkelijk de sociaal- emotionele ontwikkeling van kinderen niet uit het oog verliezen. We maken gebruik van zgn. evidence- based methodieken en materialen zoals onder andere leerstrategieën van Marzano Wat werkt in de school en Wat werkt in de klas. In combinatie met eerdere ontwikkelingen binnen de school adaptief onderwijs willen we een aantrekkelijk en hoogwaardig aanbod voor de leerlingen en ouders bieden. Adaptief onderwijs sluit aan bij de interesse en mogelijkheden van kinderen. Dit onderwijsconcept gaat uit van: Actielijst Zie Hoofdstuk 6 Invoering referentieniveaus Gedeeld Elke medewerker is bekend met het schoolconcept en draagt dit op een positieve wijze uit. Hij/ zij is trots op de school en is een ambassadeur van het gevoerde beleid. Opnemen als onderdeel van gesprekken met personeel Gesprekken cyclus Oudertevre- denheid onderzoek Leerkracht onderzoek 12

14 Multimedia Het formuleren van hoge ambities houdt tevens in dat het onderwijsaanbod ook gebruik moet kunnen maken van moderne middelen. We leven in een digitale samenleving en dienen de kinderen hierop voor te bereiden. Binnen twee jaar willen we alle groepslokalen voorzien van digitale schoolborden. Actualiseren vaststellen ICT beleid ICT beleidsplan Vertaling naar jaarplan en jaarverslag Beleid Integraal en cyclisch Transparant Zie 1.2 Zie 1.2 Schoolplan Het schoolplan voldoet inhoudelijk aan het wettelijk kader en is een helder en compact document. De pedagogische huisstijl en het didactisch ontwerp zijn verantwoord en herkenbaar. Het schoolplan heeft duidelijke streefdoelen voor de middellange termijn en communiceert hierover met alle betrokkenen. Wettelijk kader en tevredenheid onderzoeken Schoolgids De schoolgids van De Delta is opgedeeld in twee delen. Een onveranderlijk deel en een veranderlijk deel en tevens een kalendervorm. Beide documenten staan op de website, waarbij het veranderlijk deel jaarlijks als drukwerk aan de ouders wordt uitgereikt met de schoolkalender. 90% Van de ouders waardeert de bruikbaarheid van de schoolgids met goed. Ook de schoolgids voldoet aan het wettelijk kader. Oudertevre- denheid onderzoek Maatschap- pelijk betrokken Participatie Kinderen en ouders hebben er alle belang bij dat de ketens goed op elkaar aansluiten. Dit betekent voor ons dat we ons actief opstellen als ketenpartner in de stad/ wijk. Anticiperen en participeren bij het lokaal beleid en samenwerkingsverband in het van kwaliteitsimpuls Almere en wijkgericht aanbod in het kader van Passend Onderwijs. Nieuwe beleids- en borgings- documenten van De Delta Jaarverslag Profilering Ambitieus Het schoolprofiel geeft een haalbare ambitie weer waarin het kind centraal staat. Uitgaande van de gedachte op uit te groeien naar een kwaliteitschool willen we blijvend een 100% voldoende score op inspectienormen Meetbare schooldoel- stellingen Inspectierap- port Uitstraling De school heeft een eigen, actuele verzorgde website. De inrichting van alle ruimten binnen school hebben/ maken een verzorgde, opgeruimde en schone indruk. Actieteam PR en marketing Ouder- tevredenheid onderzoek. Periodieke schoonmaak controles. PR plan PR Alle schriftelijke communicatie wordt opgezet via een eenduidige huisstijl. Regelmatig maar liefst twee keer per jaar brengt de school haar activiteiten onder de aandacht in de regionale pers. Hiervoor zal een commissie in het leven worden geroepen. Actieteam PR en marketing PR plan Marketing We zijn van mening dat onze ouders de beste pleitbezorgers en vertegenwoordigers van de school zijn. Goede en open communicatie vinden we dus van groot belang. Toch wil de school ook actief de positie en de beeldvorming van de school verbeteren. De school organiseert jaarlijks een bingo in combinatie met een project. PR plan 13

15 Organisatie projectteam Representa- tie Ouders oordelen dat de personeelsleden van de school representatief zijn (gedragscode) en dat het personeel veel zorg en aandacht heeft voor kinderen en ouders. Ook is het belangrijk dat de school is opgeruimd en goed is onderhouden. Personeelsleden moeten bekend zijn met gedragscode 85 % van de ouders moet dit vinden Oudertevre- denheid onderzoek Samenvatting actielijst visie en beleid Om de school meer onderscheidend te maken doen we mee met de kwaliteitsimpuls Almere waar we met ondersteuning van het bureau BMC een verbeterplan hebben geschreven en dit de komende jaren als leidraad gebruiken. Onderzoeksgegevens vertalen naar concrete handelingen= handelingsbekwaamheid leerkrachten vergroten= deelname scholing Handelingsgericht werken Omgaan met verschillen beter aanbod voor de betere leerling/ zelfstandig werken en ICT gebruik. Anders gezegd betekent dit dat ons onderwijsaanbod wordt afgestemd op de onderwijsbehoefte van de leerling. Actualiseren vaststellen ICT beleid Anticiperen en participeren bij het lokaal beleid en samenwerkingsverband in het van en wijkgericht aanbod in het kader van Passend Onderwijs. Werken aan leerstof differentiatie middels gebruik making van Kennisnet en Accadin. Actieteam PR en marketing en zoeken naar verbeterde ouderbetrokkenheid. 14

16 Hoofdstuk 2: Leiderschap en Management Zie bijlage 7 m.b.t. SKOFV. Management op De Delta Onze school wordt geleid door een directeur, gesteund door een adjunct directeur. Zij vormen, samen met de intern begeleider, het managementteam (MT). Het MT komt maandelijks bijeen voor overleg. Onderdeel daarvan is ook het zorgoverleg.de huidige schooldirecteur functioneert als directeur met een opdracht binnen de stichting. Hij heeft de taak op zich genomen kbs De Delta binnen een drietal jaren naar een hogere opbrengstgerichte school te brengen middels een verbeterplan. Gekeken zal moeten worden of de totale omvang van directiepost in de huidige omvang gehandhaafd kan blijven. Het leerlingaantal is over de laatste jaren gedaald. Dit betekent formatief gezien, dat deze top te zwaar is. De huidige formatie is berekend zonder de inkomsten van de impulsgebieden, waar onze school onder valt. Het Ministerie van Onderwijs heeft nog geen compensatieregeling toegezegd. Samen met het bestuur en gemeente zullen we moeten kijken de komende maanden (juni, juli 2011) hoe we dit op kunnen vangen. Kernwoorden bij onze manier van leiding geven zijn: organiseren, faciliteren, ontwikkelen, betrokken, resultaatgericht, besluitvaardig en verantwoordelijkheid krijgen en nemen. We vinden het belangrijk dat niet alleen medewerkers in een prettige sfeer en harmonie kunnen werken, maar tevens doordrongen zijn van het belang op als één team te werken en medeverantwoordelijkheid te dragen voor het opstellen en de uitvoering van de plannen. We streven in onze communicatie naar consensus, maar soms is het noodzakelijk dat er besluitvorming plaats vindt op basis van meerderheid van stemmen. 15

17 Hoofdstuk 3: Personeel Integraal personeelsbeleid Het personeel is het kapitaal in onze organisatie. Vanuit het Integraal PersoneelsBeleid (IPB)zijn diverse beleidsstukken en instrumenten vastgesteld die bijdragen aan de realisatie van competente medewerkers op de juiste werkplek. Scholing, functioneren en beoordelen van werknemers vormen cruciale onderdelen van dit beleid. Bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers kan gebruik gemaakt worden van het aanstellingsbeleid. Iedere medewerker van de SKOFV heeft een eigen personeelsmap. Hierin staat voor medewerkers onder andere relevante informatie betreffende SKOFV, arbodienstverlening, wet- en regelgeving, sociale zekerheid en pensioen. Tevens is er in deze map ruimte voor het bekwaamheidsdossier en akten van benoeming, Het is van belang dat de SKOFV een plezierige en uitdagende werkomgeving biedt, die medewerkers kan binden en boeien en waar medewerkers zich verder kunnen ontwikkelen. Om dit te realiseren wordt er levensfase gericht personeelsbeleid uitgewerkt. Personeelsbeleid binnen de school Voor de school is personeelsbeleid van belang om de doelen van de school optimaal te verwezenlijken en daartoe het functioneren en het welbevinden van de medewerkers in de arbeidssituatie te bevorderen. Dit doet de school o.a. door: o Het creëren van goede arbeidsvoorwaarden en een duidelijke rechtspositionele basis die zekerheid biedt en perspectieven geeft. o Het bevorderen van een goede werksfeer en een goed werkklimaat waarin de medewerkers tot hun recht komen, zich geaccepteerd en veilig voelen en waar samenwerking bevorderd wordt. o Komen tot verbetering en optimalisering van de kwaliteit van de arbeid. o Het realiseren van een effectieve inzet van mensen ten behoeve van de doelstelling van de school: het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs. o Een heldere besluitvormingsprocedure ( beleidsdocument besluitvorming) De school sluit in haar personeelsbeleid aan bij het beleid zoals dat door de SKOFV is geformuleerd in het strategisch beleidsplan en de wettelijke kaders, zoals de CAO- PO en de Wet BIO. Wet BIO De wet BIO is in het leven geroepen om de kwaliteit van de leerkrachten en dus van het onderwijs beter te kunnen garanderen. Dit gebeurt door te bevorderen, dat het onderwijzend personeel aan zijn bekwaamheden blijft werken. Het gaat immers niet alleen om "bekwaam zijn" maar vooral om "bekwaam blijven"! Daarom zijn er door de Stichting Beroepskwaliteit Leraren (SBL) zeven competenties gedefinieerd, waaraan iedere leerkracht moet voldoen. In een later stadium zal dit worden uitgebreid naar het onderwijs ondersteunend personeel en naar schoolleiders in het Primair Onderwijs. Natuurlijk mag een school dit minimumpakket aan competenties zelf uitbreiden. De SKOFV hanteert de SBL competenties voor leerkrachten en gebruikt deze ook als uitgangspunt bij de invoering van de functiemix en de toepassing van de gesprekkencyclus (competentiegericht beoordelen). Voor de directeuren van de SKOFV worden de competenties vanuit de Nederlandse Schoolleiders Academie (NSA) gehanteerd. 16

18 Evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding Naar aanleiding van de in 1997 opgestelde wet Evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende functies in het onderwijs heeft de SKOFV hierop in 1998 beleid gemaakt. Toen waren er 24 scholen aangesloten bij de SKOFV, met totaal 2 vrouwelijke directeuren (=8%); bij de 12 adjunct-directeuren waren er 7 vrouw(=58%). Op dit moment zijn er 27 scholen aangesloten bij de SKOFV. Elke school heeft een directeur en op 16 scholen is één (of meerdere) adjunct-directeur(en)aanwezig. De verdeling man/vrouw is als volgt: Man Vrouw Directeur 17 (= 63 %) 10 (=37%) Adjunct-directeur 6 (=37,5%) 10 (=62,5%) Gezien de huidige verdeling man/vrouw zal het beleid m.b.t. evenredige vertegenwoordiging de komende jaren worden gecontinueerd. Instrumenten personeelsbeheer, -zorg en -sturing Op bestuursniveau is personeelsbeleid vastgesteld en uitgewerkt. Van daaruit zijn een aantal instrumenten en procedures aan de scholen ter beschikking gesteld. Deze instrumenten en procedures zijn te vinden op de website van de SKOFV, en in de beleidsmap die op elke school aanwezig is. Bij het toepassen van het personeelsbeleid op schoolniveau wordt hiervan gebruik gemaakt. De directeur kan hierbij ondersteuning vragen van de HRM- staf. Verdeling van taken en verantwoordelijkheden Het moet voor iedere werknemer helder zijn wat er van hem/ haar wordt verwacht en wat zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn. De school heeft een heldere functie- en taakomschrijving van elke functionaris binnen de organisatie. Deze omschrijving zal binnenkort opgenomen worden in de zgn. teamgids van de school. Taakbeleid Het taakbeleid is op onze school op basis van overleg en taakomvang geregeld. De directie draagt er zorg voor dat de belasting evenredig wordt verdeeld. De CAO afspraken m.b.t. taakbeleid zijn verder leidend. Het taakbeleid op De Delta heeft tot doel om te komen tot een evenredige verdeling van taken, dus spreiding van de werkdruk. de verdeling tot stand te laten komen op basis van competenties en werkdagen. de taken als vast agendapunt te bespreken tijdens functioneringgesprekken. de taakstelling onderdeel te laten zijn van het persoonlijke ontwikkelingsplan (POP). bij de verdeling van taken rekening te houden met ieders draagkracht, ieders effectiviteit van werken, ervaring en werktijdfactor. binnen het taakbeleid die taken op te nemen, die alleen door speciale werkgroepen gerealiseerd kunnen worden. Taken die vallen onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de organisatie zijn niet opgenomen. na iedere activiteit te komen tot een evaluatie. Directie en personeel zullen er voor waken dat de taaklast beheersbaar blijft. CAO De afspraken met betrekking tot arbeidsvoorwaarden voor medewerkers die werkzaam zijn in het primair onderwijs, zijn vastgelegd in de CAO- PO. De CAO- PO bevat afspraken waar een werkgever zich aan dient te houden. Daarbinnen voert het bestuur beleid op bestuurs- en schoolniveau. Het beleid van de stichting wordt overlegd met de GMR. De CAO- PO is te raadplegen via de website van de SKOFV, of via 17

19 Begeleiding van nieuw personeel Nieuwe leraren worden gekoppeld aan een collega voor directe klassengerichte organisatorische De ib- er/directie draagt zorg voor een introductiebeleid (begeleidingsplan) uit, waarbij het speerpunt ligt op de bespreking van de leerkrachtcompetenties van het SKOFV. De nieuwe collega wordt de nieuwe collega op de hoogte gesteld van de missie, de visies en de afspraken van de school (Teamgids). Nieuwe leraren ontwikkelen een POP dat zich richt op het leren beheersen van de criteria (competentieset). Klassenbezoeken door de directie van de school zijn standaard binnen onze school. Werving en selectie We gaan bij Werving en Selectie uit van de kaders in het IPB- plan. Daarnaast is de competentieset die wij hanteren van belang voor de werving en selectie. Bij het sollicitatiegesprek houden we een criteriumgericht interview, dat gebaseerd is op onze competenties en criteria. De sollicitanten moeten de mate van beheersing kunnen aantonen (via bekwaamheidsdossier en portfolio). Omdat de school hoge ambities heeft en een leerlingpopulatie kent die extra zorg behoeft zullen er hoge eisen worden gesteld aan de pedagogische en didactische vaardigheden van kandidaten. Beleid m.b.t. stagiaires Aan een stagiaire wordt een groepsleerkracht gekoppeld. Deze leerkracht coacht de stagiaires en onderhoudt de contacten met de opleidingsschool. De school heeft jaarlijks plek voor stagiaires uit alle jaren van de opleiding, met daarbij plek voor LIO- ers. Het beleid van de school is erop gericht, dat in principe alle leerkrachten in staat moeten zijn om een stagiaire te begeleiden. Klassenbezoek De directie legt jaarlijks bij ieder teamlid minstens twee klassenbezoeken af. Het klassenbezoek richt zich op een instructieles taal, lezen of rekenen en aan de hand van een vastgestelde methodiek ( ADIM activerend directe instructie model) welke beschreven staan in het verbeterplan. Na afloop van het klassenbezoek volgt een gesprek en zal er een schriftelijk verslag worden opgesteld. Dit verslag wordt na bespreking en eventuele bijstelling, getekend voor akkoord, in het personeelsdossier gevoegd. Intervisie & Collegiale consultatie De directie werkt met een vergaderstructuur waarin ook ruimte opgenomen is voor intervisiemomenten tijdens de bouwvergaderingen. Tijdens de intervisie bespreken de teamleden onder leiding van een bouwcoördinator de dagelijkse praktijk, de werkmethodieken, en de problemen die dat oplevert. Collegiale consultatie vindt twee keer per jaar plaats op advies van de directie passend in het verbetertraject. We vinden het van belang dat het onderwijsconcept van de school goed op elkaar blijft afgestemd. Scholing De scholing op teamniveau zal beschreven worden in het jaarplan. Hierbij staat op voorhand niet vast wie de scholing zal verzorgen. Vooraf zal in teamoverleg worden vastgesteld wat het verplichtende karakter van de scholing is. In verband met het feit dat veel collega s parttime werken blijft het lastig om collectieve scholing te organiseren. Er kan echter worden besloten dat de scholing een verplichtend karakter heeft voor alle personeelsleden. In dat laatste geval zal ook gekeken moeten worden of de scholing binnen de normjaartaak van betrokkene(n) valt of dat er wellicht een compensatieregeling moet komen. Voor de scholing op persoonlijk niveau is door de stichting per personeelslid een vast bedrag van 500,- hetgeen door de cao is bepaald, ter 18

20 beschikking. Bij de keuze van de persoonlijke scholing geldt als criterium dat deze moet aansluiten bij de beleidsvoornemens die de school in gezamenlijkheid heeft bepaald en beschreven staan in het verbeterplan. In ieder geval bevat dit volgens dit plan: - cursus Esis (LVS) - cursus werken volgens het ADI model - cursus coöperatieve werkvormen - implementatie taalmethode TIB - Handelings Gericht Werken - VIB (video interactieve begeleiding/coaching) Gesprekken met personeel Op stichtingsniveau is vastgesteld welke formele gesprekken er plaatsvinden tussen bestuur versus directie en directie versus personeel. Naast functioneringsgesprekken vinden er doelstellingen/ ontwikkelgesprekken en beoordelingsgesprekken plaats. De status en frequentie van deze gesprekken zijn vastgelegd in het personeelsbeleid van de stichting. Arbeidsomstandigheden - gedragscode De SKOFV heeft een gedragscode opgesteld. In deze gedragscode wordt de professionele omgang omschreven. Er zijn regels beschreven betreffende seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, lichamelijk geweld, vandalisme, diefstal, kleding, privacy, digitale snelweg en genotmiddelen. Door de code kan de SKOFV duidelijk maken hoe er binnen de school wordt omgegaan met personeel en leerlingen. Formatie De jaarlijkse formatie vindt op bestuursniveau plaats via de zgn. T- systematiek. Teldatum 1 oktober voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar is bepalend voor de formatie van dat lopende schooljaar. Dit impliceert dat de school vroegtijdig moet anticiperen op schommelingen binnen het leerlingenbestand. Het personeel wordt in het voorjaar bevraagd op wensen t.a.v. interne en externe mobiliteit. Vervolgens werkt de directie een voorstel uit en deze wordt gezamenlijk besproken. Na besluitvorming wordt de formatie besproken en vastgesteld door de medezeggenschapsraad. Indien de school extra financiële middelen genereert t.b.v. het onderwijs c.q. het personeel dan zal dat hiervoor ook worden ingezet. Tevredenheidonderzoek Tweejaarlijks vindt er een tevredenheidonderzoek plaats onder het personeel. Alle items die van belang zijn om binnen onze organisatie te werken, zowel inhoudelijk, relationeel als fysiek worden dan nagelopen. Verbeterpunten worden besproken en indien mogelijk opgelost. De stelregel is dat een tevreden medewerker tot hogere prestaties komt. Risico inventarisatie Binnen de SKOFV organisatie, dus ook op onze school wordt 2 jaarlijks een risico inventarisatie gehouden. Op basis van de verkregen data wordt een plan van aanpak opgesteld. Arbodienst We onderhouden korte lijnen met de Arbodienst/ bedrijfsarts ( Ardente Lelystad), opdat de afstemming tussen werkgever en werknemer goed is t.b.v. het personeel. Onze verzuimcijfers, zie onderstaande tabellen, van de afgelopen schooljaren zijn te hoog en ons beleid is er op gericht hier naar de toekomst toe gericht aan te werken. Samen met het bestuur en de Arbodienst begeleiden we onze mensen en kijken we of ze competent genoeg zijn om op De Delta te werken, gelet op onze populatie die toch een bovengemiddelde leerkracht verlangt. 19

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool De Brugge

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool De Brugge RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Basisschool De Brugge Plaats : Ede Gld BRIN nummer : 23PT C1 Onderzoeksnummer : 277747 Datum onderzoek : 9 september 2014 Datum vaststelling : 11 november 2014

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK obs De Horn Plaats : Wijk bij Duurstede BRIN nummer : 23DF C1 Onderzoeksnummer : 270557 Datum onderzoek : 28 januari 2014 Datum vaststelling : 17 maart 2014

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX School : Basisschool Beatrix Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16DS Onderzoeksnummer : 69226 Datum schoolbezoek : 24 januari 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Fontein Plaats : Breda BRIN nummer : 12WE C1 Onderzoeksnummer : 273589 Datum onderzoek : 1 april 2014 Datum vaststelling : 22 mei 2014 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij R.K. basisschool De Talenten Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16LQ Onderzoeksnummer : 120887 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij p.c.b.s. Ds. Hasperschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij p.c.b.s. Ds. Hasperschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij p.c.b.s. Ds. Hasperschool Plaats : Akkrum BRIN-nummer : 15BD Onderzoeksnummer : 122393 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Merenwijk Plaats : Leiden BRIN nummer : 15PX C1 Onderzoeksnummer : 150822 Datum onderzoek : 1 februari 2013 Datum vaststelling : 18 september

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Olijfboom

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Olijfboom RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Olijfboom Plaats : Almere BRIN-nummer : 23ZV Onderzoeksnummer : 126477 Datum schoolbezoek : 5 juni Rapport vastgesteld te Utrecht op 16

Nadere informatie

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd:

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd: Beleidsplan opbrengstgericht werken aan Onderwijs en Kwaliteit Beleid en doelen voor het thema Onderwijs en Kwaliteit voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Onderwijs is onze kerntaak.

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Kreek

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Kreek RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Kreek Plaats : Bergen op Zoom BRIN-nummer : 24AF Onderzoeksnummer : 124853 Datum schoolbezoek : 17 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Sprong, dep. Molkenkelder

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Sprong, dep. Molkenkelder RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij De Sprong, dep. Molkenkelder Plaats : Leeuwarden BRIN-nummer : 09KF Onderzoeksnummer : 123669 Datum schoolbezoek : 31 oktober 2011 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. De Branding

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. De Branding RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING De Branding Plaats : Swifterbant BRIN nummer : 15FL C1 Onderzoeksnummer : 278365 Datum onderzoek : 7 oktober 2014 Datum vaststelling : 17

Nadere informatie

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T PANORAMA Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Fontein

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Fontein RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK De Fontein Plaats : Krimpen aan den IJssel BRIN nummer : 20PN C1 Onderzoeksnummer : 251889 Datum onderzoek : 1 oktober 2013 Datum vaststelling : 4 december

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. o.b.s. De Eskampen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. o.b.s. De Eskampen RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK o.b.s. De Eskampen Plaats : Peize BRIN nummer : 11IQ C1 Onderzoeksnummer : 196412 Datum onderzoek : 4 juni 2013 Datum vaststelling : 29 augustus 2013 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Vijfster

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Vijfster RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Vijfster Plaats : Capelle aan den IJssel BRIN-nummer : 16HC Onderzoeksnummer : 127900 Datum schoolbezoek : 13 november Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. bs De Vrijheit

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. bs De Vrijheit RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij bs De Vrijheit Plaats : Wijk aan Zee BRIN-nummer : 03QL Onderzoeksnummer : 120651 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld te kantoor Groningen

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCB PRINSES JULIANA

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCB PRINSES JULIANA RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCB PRINSES JULIANA School : PCB Prinses Juliana Plaats : Gouda BRIN-nummer : 08VP Onderzoeksnummer : 89264 Datum schoolbezoek : 24 november 2006 Datum vaststelling : 16 januari

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Dr. Aletta Jacobsschool Plaats : Arnhem BRIN nummer : 19VP C1 Onderzoeksnummer : 272495 Datum onderzoek : 21 januari 2014 Datum vaststelling : Pagina 2 van

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK Plaats : Enschede BRIN-nummer : 16NC Onderzoeksnummer : 120274 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool Overhoven Sittard Datum: 2 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool Overhoven Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL PATER VAN DER GELD

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL PATER VAN DER GELD RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL PATER VAN DER GELD School : basisschool Pater van der Geld Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 111245 Datum

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Anne Frankschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Anne Frankschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Anne Frankschool Plaats : Doesburg BRIN-nummer : 23ED Onderzoeksnummer : 123094 Datum schoolbezoek : 17 Rapport vastgesteld te Zwolle op

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK basisschool De Fontein. : 's-gravenhage

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK basisschool De Fontein. : 's-gravenhage RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK basisschool De Fontein Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 26AY Onderzoeksnummer : 124872 Datum schoolbezoek : 24 January 2012 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool Pius X

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool Pius X RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Basisschool Pius X Plaats : Wateringen BRIN nummer : 20CB C1 Onderzoeksnummer : 275832 Datum onderzoek : 1 juli 2014 Datum vaststelling : 5 november 2014 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK De Wereldboom Plaats : Borculo BRIN nummer : 04LW C1 Onderzoeksnummer : 248488 Datum onderzoek : 26 september 2013 Datum vaststelling : 22 november 2013 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ BASISSCHOOL HOUTWIJK Plaats : Den Haag BRIN-nummer : 19MZ-1 Arrangementsnummer : 77298 Registratienummer : 2863555 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Rotterdamse Montessorischool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Rotterdamse Montessorischool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Rotterdamse Montessorischool Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 08CK Onderzoeksnummer : 124361 Datum schoolbezoek : 22 november 2011 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM Plaats : Voorburg BRIN-nummer : 07SP Arrangementsnummer : 86296 Onderzoek uitgevoerd op : 9 september 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2015 2016 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Cosmicus Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 15XZ C1 Onderzoeksnummer : 281806 Datum onderzoek : 16 februari 2015 Datum vaststelling : 17 mei 2015

Nadere informatie

Binnen. creëren wij kansen

Binnen. creëren wij kansen Binnen creëren wij kansen Het Meerrijk O.B.S. De Schakel O.J.S. Het Scala Dirk van Dijkschool (Hfd) O.D.S. Engelenberg Dirk van Dijkschool (dep) Stichting openbaar onderwijs Kampen wil haar nieuwe status

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. obs De Boemerang

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. obs De Boemerang RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING obs De Boemerang Plaats : Purmerend BRIN nummer : 16UC C1 Onderzoeksnummer : 271886 Datum onderzoek : 27 maart 2014 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij r.k.b.s. Thomas van Aquino

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij r.k.b.s. Thomas van Aquino RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij r.k.b.s. Thomas van Aquino Plaats : Sneek BRIN-nummer : 07VU Onderzoeksnummer : 124713 Datum schoolbezoek : 31 januari 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2016 - Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met de

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

RAPPORT VAN BEVINDINGEN RAPPORT VAN BEVINDINGEN Basisschool De Toermalijn Onderzoeksdatum: 3 juni 2008 Datum conceptrapport van bevindingen: 27 juni 2008 Datum vaststelling rapport: 18 augustus 2008 Onderzoeksnummer: 105617 Postregistratienummer:

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 MISSIE DE VORDERING Vanuit een traditie van katholieke waarden en voor iedereen toegankelijk, verzorgen wij kwalitatief hoogstaand eigentijds basisonderwijs,

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Inhoudsopgave Schoolondersteuningsprofiel 04NS00 Christelijke Montessorischool Toelichting... 3! DEEL I! INVENTARISATIE... 6! 1! Typering van de school... 7! 2! Kwaliteit basisondersteuning... 7! 3! Basisondersteuning...

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Woold. : Winterswijk Woold

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Woold. : Winterswijk Woold RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Woold Plaats : Winterswijk Woold BRIN-nummer : 19BC Onderzoeksnummer : 127559 Datum schoolbezoek : 8 november 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. R.K. basisschool De Regenboog

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. R.K. basisschool De Regenboog RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK R.K. basisschool De Regenboog Plaats : Delft BRIN nummer : 14GD C1 Onderzoeksnummer : 275807 Datum onderzoek : 26 juni 2014 Datum vaststelling : 1 september

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG FINLANDIA

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG FINLANDIA RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008- FINLANDIA School : Finlandia Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 14EJ Onderzoeksnummer : 110855 Datum uitvoering onderzoek : 24-3- Datum vaststelling

Nadere informatie

Nieuws uit. JAARGANG 2 extra editie kwaliteitszorg

Nieuws uit. JAARGANG 2 extra editie kwaliteitszorg Nieuws uit. JAARGANG 2 extra editie kwaliteitszorg Wat is kwalitatief goed onderwijs? Een niet zo makkelijk te beantwoorden vraag. Het antwoord heeft waarschijnlijk wel te maken met het gegeven dat de

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK de Teldersschool Plaats : Leiden BRIN nummer : 15KV C1 Onderzoeksnummer : 274471 Datum onderzoek : 24 maart 2014 Datum vaststelling : 2 juli 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Zalmplaatschool BRIN 10QX 00 Directeur Nico Bakker Adres Aalreep 8-10 Telefoon 010-4167408 E-mail directie@ Bestuur

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Koempoelan

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Koempoelan RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Koempoelan Plaats : Purmerend BRIN-nummer : 26AP Onderzoeksnummer : 126862 Datum schoolbezoek : 10 september 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen Plaats : Groenlo BRIN-nummer : 04RJ Onderzoeksnummer : 126685 Datum schoolbezoek : 25 juni 2012 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs Kallenkote Plaats : Kallenkote BRIN-nummer : 13ZM Onderzoeksnummer : 122102 Datum schoolbezoek : 6 januari 2011 vastgesteld te Zwolle op : 14 februari

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs St. Jozef

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs St. Jozef RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij rkbs St. Jozef Plaats : 't Zand Nh BRIN-nummer : 15CY Onderzoeksnummer : 125352 Datum schoolbezoek : 13 februari 2012 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS 'VAN DOORN'

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS 'VAN DOORN' RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS 'VAN DOORN' School : rkbs 'Van Doorn' Plaats : Kockengen BRIN-nummer : 06PB Onderzoeksnummer : 61072 Datum schoolbezoek : 17 februari 2005 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. o.b.s. Het Groene Hart

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. o.b.s. Het Groene Hart RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK o.b.s. Het Groene Hart Plaats : Zuidwolde Dr BRIN nummer : 12TS C1 Onderzoeksnummer : 196419 Datum onderzoek : 6 juni 2013 Datum vaststelling : 11 juni 2013

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 PLANNINGSAFSPRAKEN CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE OPRIT BRUG

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE OPRIT BRUG RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE OPRIT BRUG School : de Oprit Brug Plaats : Rijswijk BRIN-nummer : 13VQ Onderzoeksnummer : 89400 Datum schoolbezoek : 13 november 2006 Datum vaststelling : 15 januari 2007.

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP C.B.S. ROEMTE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP C.B.S. ROEMTE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP C.B.S. ROEMTE Plaats : Loppersum BRIN-nummer : 07ZS Onderzoeksnummer : 117870 Datum schoolbezoek : 10 Rapport vastgesteld te : 11 februari

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE BURGEMEESTER MARNIXSCHOOL TE SCHOTEN

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE BURGEMEESTER MARNIXSCHOOL TE SCHOTEN RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE BURGEMEESTER MARNIXSCHOOL TE SCHOTEN School : de Burgemeester Marnixschool te Schoten Plaats : SCHOTEN - BELGIË BRIN-nummer : 00KN Onderzoeksnummer : 93009 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs De Meridiaan Plaats : Medemblik BRIN-nummer : 06AP Onderzoeksnummer : 122792 Datum schoolbezoek : 11 juli 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op 10

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ School : Basisschool De Staaij Plaats : Middelaar BRIN-nummer : 09AI Onderzoeksnummer : 92633 Datum schoolbezoek : 25 juni 2007 Datum vaststelling : 19

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD Plaats : Hijken BRIN-nummer : 18TJ Onderzoeksnummer : 118979 Conceptrapport verzonden op : 26 april Datum schoolbezoek

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Het Galjoen

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Het Galjoen RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Het Galjoen Plaats : Den Hoorn Zh BRIN-nummer : 04HY Onderzoeksnummer : 123924 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

Kwaliteitszorg. Nutsschool Morgenstond. School. Adres Zweeloostraat VC Den Haag. Postcode en plaats. Guido van Luijk.

Kwaliteitszorg. Nutsschool Morgenstond. School. Adres Zweeloostraat VC Den Haag. Postcode en plaats. Guido van Luijk. Kwaliteitszorg School Nutsschool Morgenstond Adres Zweeloostraat 61 Postcode en plaats Directie 2545 VC Den Haag Guido van Luijk Jaar Augustus 2016 Versie 1 Om te weten hoe het gesteld is met de kwaliteit

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Adriaan van den Ende Plaats : Warnsveld BRIN nummer : 09GA C1 Onderzoeksnummer : 287535 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 28

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Bernardus

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Bernardus RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Bernardus Plaats : Oldemarkt BRIN-nummer : 06VC Onderzoeksnummer : 123800 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle op 21

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OEC.BS. DE VLIEGER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OEC.BS. DE VLIEGER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OEC.BS. DE VLIEGER Plaats : Purmerend BRIN-nummer : 23TB Onderzoeksnummer : 120751 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Groningen

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Binckhorst-St.Jan

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Binckhorst-St.Jan RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Binckhorst-St.Jan Plaats : Laren Nh BRIN-nummer : 04ZM Onderzoeksnummer : 126722 Datum schoolbezoek : 11 september 2012 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE Plaats : Kampen BRIN-nummer : 13KB Onderzoeksnummer : 119040 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Zwolle op 9

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL HET ANKER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL HET ANKER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL HET ANKER Plaats : Veghel BRIN-nummer : 09IS Onderzoeksnummer : 118627 Datum schoolbezoek : 5 Rapport vastgesteld te Eindhoven

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK C.B.S. DE WEGWIJZER

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK C.B.S. DE WEGWIJZER RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK C.B.S. DE WEGWIJZER School : c.b.s. De Wegwijzer Plaats : Westerbork BRIN-nummer : 07AU Onderzoeksnummer : 101935 Datum schoolbezoek : 15 november 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas'

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas' RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK School met de Bijbel ''t Kompas' Plaats : Westbroek BRIN nummer : 06TA C1 Onderzoeksnummer : 266517 Datum onderzoek : 2 december 2013 Datum vaststelling : 17

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Basisschool De Achtbaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Basisschool De Achtbaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Basisschool De Achtbaan Plaats : Zwanenburg BRIN-nummer : 16LV Onderzoeksnummer : 123085 Datum schoolbezoek : 23 juni 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE VRIJE SCHOOL 'HOEKSCHE WAARD'

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE VRIJE SCHOOL 'HOEKSCHE WAARD' RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE VRIJE SCHOOL 'HOEKSCHE WAARD' School : de Vrije School 'Hoeksche Waard' Plaats : Oud-Beijerland BRIN-nummer : 06UQ Onderzoeksnummer : 73849 Datum schoolbezoek : 20 april

Nadere informatie

Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. o.b.s. De Carrousel, loc. Windmolen

Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. o.b.s. De Carrousel, loc. Windmolen RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij o.b.s. De Carrousel, loc. Windmolen Plaats : Heerhugowaard BRIN-nummer : 14GU Onderzoeksnummer : 123227 Datum schoolbezoek : 4 juli 2011 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Akker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Akker RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs De Akker Plaats : Purmerend BRIN-nummer : 16MC Onderzoeksnummer : 124523 Datum schoolbezoek : 12 december 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op:

Nadere informatie

de Samenwerkingsschool "Balans"

de Samenwerkingsschool Balans RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij de Samenwerkingsschool "Balans" Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 26PT Onderzoeksnummer : 122926 Datum schoolbezoek : 19 mei 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Maria. : 's-heerenberg

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Maria. : 's-heerenberg RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Maria Plaats : 's-heerenberg BRIN-nummer : 15BZ Onderzoeksnummer : 123549 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij pcbs Dr. A. Kuyper

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij pcbs Dr. A. Kuyper RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij pcbs Dr. A. Kuyper Plaats : Andijk BRIN-nummer : 09NG Onderzoeksnummer : 122676 Datum schoolbezoek : 23 Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij c.b.s. Ichthus

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij c.b.s. Ichthus RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij c.b.s. Ichthus Plaats : Zoutkamp BRIN-nummer : 08BW Onderzoeksnummer : 122849 Datum schoolbezoek : 31 mei Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Piramide

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Piramide RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Piramide Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18VR Onderzoeksnummer : 124792 Datum schoolbezoek : 3 February Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 07MG00 Chr Basissch Eben Haezer

Schoolondersteuningsprofiel. 07MG00 Chr Basissch Eben Haezer Schoolondersteuningsprofiel 07MG00 Chr Basissch Eben Haezer Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Dichterbij

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Dichterbij RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Dichterbij Plaats : Doetinchem BRIN-nummer : 27JK Onderzoeksnummer : 122724 Datum schoolbezoek : 24 juni 2011 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. obs De Bruinvis

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. obs De Bruinvis RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING obs De Bruinvis Plaats : Oudeschild BRIN nummer : 18VC C1 Onderzoeksnummer : 288498 Datum onderzoek : 24 mei 2016 Datum vaststelling : 29

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ST.-WILLIBRORDUS

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ST.-WILLIBRORDUS DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ST.-WILLIBRORDUS Plaats : Groenlo BRIN-nummer : 10FG Onderzoeksnummer : 120935 Datum schoolbezoek : 8 november 2010

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3 Jaarplan 2014-2015 Dit jaarplan van De Steenen Brug vloeit voort uit: beleidskeuzes binnen stichting Swalm & Roer de 4-jarenplanning aangegeven in het schoolplan 2011-2015 het geëvalueerde jaarplan van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Verrekijker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Verrekijker RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij De Verrekijker Plaats : Julianadorp BRIN-nummer : 15ZK Onderzoeksnummer : 124154 Datum schoolbezoek : 24 oktober 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op:

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij o.b.s. Jan Ligthart

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij o.b.s. Jan Ligthart RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij o.b.s. Jan Ligthart Plaats : Delfzijl BRIN-nummer : 14BD Onderzoeksnummer : 127263 Datum schoolbezoek : 20 september 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL H. HART

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL H. HART RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL H. HART Plaats : Hernen BRIN-nummer : 15CA Onderzoeksnummer : 119084 Datum schoolbezoek : 1 Rapport vastgesteld te Utrecht op

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Floriant

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Floriant RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Floriant Plaats : Zoetermeer BRIN-nummer : 24CT Onderzoeksnummer : 125947 Datum schoolbezoek : 16 april 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER School : Basisschool De Vlier Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 07SY Onderzoeksnummer : 94758 Datum schoolbezoek : 24 mei 2007 Datum vaststelling : 29

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Parkschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Parkschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Parkschool Plaats : Heerde BRIN-nummer : 12ZZ Onderzoeksnummer : 124706 Datum schoolbezoek : 17 January Rapport vastgesteld te Zwolle op

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester Schoolondersteuningsprofiel 14GF00 De Zeester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL SEGHWAERT LOCATIE DE SPRINGPLANK

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL SEGHWAERT LOCATIE DE SPRINGPLANK RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL SEGHWAERT LOCATIE DE SPRINGPLANK Plaats : Zoetermeer BRIN-nummer : 16KB Onderzoeksnummer : 119149 Datum schoolbezoek : 27 april

Nadere informatie