(Versie 7) Datum: Gebruik: dataverzameling wordt benut voor het jaarverslag, jaarplan en het volgende KC plan.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(Versie 7) Datum: 09-12-2013 Gebruik: dataverzameling wordt benut voor het jaarverslag, jaarplan en het volgende KC plan."

Transcriptie

1 (Versie 7) Datum: Gebruik: dataverzameling wordt benut voor het jaarverslag, jaarplan en het volgende KC plan. Kwaliteitscyclus We ontdekken en ontwikkelen elke splinter talent, zodat kinderen de toekomst kunnen uitvinden. Laterna Magica hanteert een kwaliteitscyclus om de kwaliteit van onze diensten te bewaken. Een kwaliteitscyclus die past bij onze visie op ontwikkeling, onze visie op leren en ontwikkelen. Elk jaar doorlopen we deze cyclus waarin we systematisch en holistisch de praktijk op Laterna Magica onderzoeken en ontwikkelen. Onderzoek ten dienste van de ontwikkeling van onze organisatie vindt in allerlei vormen plaats en door het hele jaar heen. In deze kwaliteitscyclus beschrijven we wat we willen meten, de momenten waarop we meten en de onderzoeksmethodieken die daarbij kunnen worden ingezet. Doel van de cyclus Het systematisch onderzoeken moet leiden tot: 1. verbeteren, ontwikkelen en innovatie op de kerntaken van onze organisatie. Kerntaken die voortkomen uit onze missie: we ontdekken en ontwikkelen iedere splinter talent, zodat kinderen de toekomst kunnen uitvinden. 2. publieke verantwoording afleggen over de kwaliteit van onze kerntaken aan de betrokkenen bij Laterna Magica. 3. verhogen van (persoonlijk) meesterschap. Medewerkers zijn betrokken in de onderzoeksprocessen die binnen de kwaliteitscyclus staan beschreven. Medewerkers zijn afwisselend en in meer of mindere mate: uitvoerders, ontwerpers en onderzoekers. De systematische reflectie op het eigen handelen verhoogt het vak- en meesterschap. Criteria bij deze kwaliteitsbewaking: - transparantie = verantwoording afleggen door transparantie - relaties = informatie wordt kennis als we het delen - toekomst gericht / proactief = wat wil je creëren? Wat is je Werk en wie ben je Zelf - routines, ritme en regelmaat. - creatieve onrust = leren is ook innoveren = verandering is constant

2 Tussen visie en actuele werkelijkheid Onze waarden en missie zijn de fundamenten waarop we bouwen. Onze visie als doorkijkje naar de toekomst geeft ons richting. Vanuit het spanningsveld tussen de actuele werkelijkheid en onze visie worden elk jaar doelstellingen vastgesteld. Wat willen we bereiken? Bij de doelstellingen wordt een onderzoeksagenda gemaakt. Waarin gaan we verbeteren, ontwikkelen en innoveren? Welke thema s gaan we dus onderzoeken? Met de kwaliteitscyclus bouwen we vervolgens een strategie. De manier waarop we onderzoek doen en welke middelen we daartoe inzetten. Om alle onderdelen die betrekking hebben op onze Integraal kindcentrum te kunnen meten en analyseren, maken wij gebruik van het ordeningskader van het INK 1 model. Binnen de 9 aandachtsvelden die dit model onderscheidt, zijn alle relevante aspecten ondervangen. 1 Model Instituut Nederlandse Kwaliteit

3 Personeel Waardering door Medewerkers Leiderschap Strategie & Beleid Processen Waardering door klanten en leveranciers Eindresultaten Middelen Waardering door de Maatschappij ORGANISATIE RESULTAAT leren & verbeteren De eerste 5 aandachtsvelden hebben betrekking op de manier waarop de organisatie is ingericht. Met andere woorden: wat doen wij om resultaat te bereiken. In de kern is onze kwaliteitszorg te herleiden tot vijf eenvoudige vragen die we onszelf voortdurend stellen - Doen we de goede dingen? - Doen we die dingen ook goed? - Hoe weten we dat? - Vinden anderen dat ook? - Wat doen we met die informatie? Laterna Magica werkt systematisch aan de kwaliteit van de organisatie door de goede dingen nog beter proberen te doen. Daarvoor zijn de goede instrumenten nodig en hanteren we een heldere plannings- en beleidscyclus. Want kwaliteit is geen toeval. Het betekent: het juiste beleid formuleren, de juiste handelingen verrichten en op de goede manier evalueren of bereikt is wat Laterna Magica wilde bereiken. De kwaliteitszorg op onze organisatie voldoet aan de eisen die de inspectie van het onderwijs en de kinderopvang stellen ten aanzien van kwaliteitszorg. De volgende indicatoren geven ons richting bij het vormgeven aan de aandacht voor kwaliteit: - Laterna Magica heeft inzicht in de verschillen in behoeften van haar kindpopulatie; - Laterna Magica evalueert jaarlijks systematisch de kwaliteit van haar opbrengsten; - Laterna Magica evalueert regelmatig het handelen van de professionals; - Laterna Magica werkt planmatig aan verbeteractiviteiten; - Laterna Magica borgt de kwaliteit van het handelen van de professionals; - Laterna Magica rapporteert aan belanghebbenden inzichtelijk over

4 de gerealiseerde kwaliteit van het onderwijs en de kinderopvang. - Laterna Magica waarborgt de sociale veiligheid voor de kinderen en het personeel. Bij het werken aan kwaliteitszorg zijn dit onze uitgangspunten: a. de directie van LM stuurt de kwaliteitszorg aan en is aanspreekbaar op de resultaten en het gevoerde kwaliteitsbeleid; b. de kwaliteitszorg is verbonden met de visie op leren en pedagogisch handelen zoals geformuleerd in het plan; c. de kwaliteitszorg van ons IKC richt zich op de doelen van Laterna Magica, daar staan we voor en daar mogen anderen ons op aanspreken. d. de directie van het IKC zorgt voor een professionele cultuur; medewerkers werken voortdurend aan hun professionele ontwikkeling, helpen elkaar daarbij en spreken elkaar op kwaliteit aan. De leiding stimuleert en faciliteert dit met een goed integraal personeelsbeleid passend binnen de kaders van Stichting Samen tussen Amstel en IJ en Partou. e. bij de zorg voor kwaliteit worden steeds personeel, managementteam, kinderen, ouders/verzorgers, omgeving en bestuur betrokken. In het IKCplan wordt aangegeven op welke wijze wij de diverse groepen vragen naar hun mening: in de diverse meetinstrumenten (zie volgende paragraaf). f. de directie van het IKC legt in woord en geschrift regelmatig publieke verantwoording af over de kwaliteit van de organisatie aan de betrokkenen bij de school.

5 Tri-band verantwoorden in Laterna Magica Laterna Magica brengt opbrengsten in de kaart, kwantitatief en kwalitatief. Gemeten op drie golflengten en op drie gebieden kwalificatie, socialisatie, personificatie (Biesta, 2012)

6

7 Verantwoording aan belanghebbenden Als IKC zijn wij verantwoording schuldig aan onszelf; de kinderen en hun ouders; het bestuur, algemene directie; en de inspectie van het onderwijs en de kinderopvang als vertegenwoordiger van de maatschappij. Aan onszelf, het bestuur en algemene directie verantwoorden zij ons door middel van het IKC plan, jaarplan en jaarverslag. De kinderen en ouders informeren wij (o.a. via Laternaweb, website en de KC-raad) over ons onderwijs/ opvang en de gerealiseerde kwaliteit via de website, koersplan, jaarplan/jaarverslag. Daarnaast worden de ouders en kinderen uiteraard geïnformeerd over de uitkomsten van de tevredenheidsmetingen die onder deze groepen worden gehouden. In deze rapportage wordt tevens opgenomen wat er met de uitkomsten in de komende jaren gedaan wordt. De inspectie wordt geïnformeerd via het koersplan, jaarverslag/jaarplan en de stukken waarnaar in dit plan wordt verwezen. Wekelijks brengen we nieuws op Laternaweb (digitaal communicatieplatform.) Uitkomsten van onderzoeken en metingen nemen we daar in op. Onderstaande leercirkel vormt de basis van onze onderzoekende cultuur Leercirkel Korte uitleg over de leercirkel. - performance: uitgangspunt voor het leren van de medewerker is de praktijk; - data verzamelen: gesprekken, video s van kinderen / medewerkers door opleider natuurlijk leren en/of medewerkers / unitleider(s) vormen data voor reflectie. - reflecteren: aan de hand van verschillende reflectietools wordt er door medewerkers samen met de opleider en/of unitleider gereflecteerd. - conceptualiseren: het pedagogische werkplan en wetenschappelijke theorieën worden bij de reflectie betrokken en verbrede het perspectief van de medewerkers. - plannen maken: vanuit het verbrede perspectief worden nieuwe plannen gemaakt die het handelen van de medewerkers en daarmee de kwaliteit van de opvang / onderwijs moeten verbeteren. - besluiten: n.a.v. de plannen worden besluiten genomen voor bijstelling van het pedagogisch werkplan / unitplan. Er worden criteria vastgesteld waaraan we toekomstig handelen toetsen. Doen: Ieder leerproces start bij het doen (een bedoeling hebben) Data: Om te kunnen reflecteren is data nodig Reflectie: Data tegen het licht houden en waarderen door ze aan gestelde doelen te toetsen Conceptualiseren: Reflectie in een breed verband plaatsen en verbinden met theorie, mogelijkheid openen tot extra onderzoek Plannen maken: verbeteren, veranderen, innoveren Besluiten: Het echt gaan doen en weten dat je daartoe "bevoegd" bent.

8 Bij het verzamelen van gegevens over onze kwaliteit en de vorderingen maken we gebruik van de volgende instrumenten: a. Gesprekken met medewerkers Binnen de gesprekscyclus worden loopbaangesprekken (ambitiegesprekken), en functionerings- en beoordelingsgesprekken gehouden tussen medewerkers en leidinggevende. Het doel van deze gesprekken is de kwaliteit te vergroten en het welbevinden van de medewerkers te verhogen. Zie hierover personeelsbeleid Laterna Magica. De unitleider voert de gesprekken met de medewerkers in de unit. De directie voert de gesprekken met de unitleiders. De directie voert eveneens gespreken met de verschillende unitteams als geheel. De bovenschools directeur gesprekken met de leidinggevende van Laterna Magica. b) alle medewerkers houden middels een eigen portfolio hun ontwikkeling bij. Dit dient als basis voor de functioneringsgesprekken. De ontwikkelpunten en bewijslast van ontwikkeling komt ondermeer voort uit het volgen van de interne opleiding natuurlijk leren, bezoeken van directie, orthopedagoog en intern opleider in de unit, feedback van collega s. c) stamgroep en unitbezoeken De directie bezoekt iedere unit drie keer per jaar een hele dag. Aansluitend volgt een gesprek met het unitteam. De opleider natuurlijk leren bezoekt de units op specifieke onderwerpen en in relatie tot ambities en doelstellingen. De bezoeken staan in het teken van een vooraf gesteld doel op het gebied van pedagogisch klimaat of didactisch handelen. Hiertoe is een unitplan met een samenhangend opleidingsplan samengesteld waarop omschreven staat wat gewenst didactisch en pedagogisch handelen c.q. gedrag in Laterna Magica is. d) tenminste één keer per jaar vindt in iedere unit een observatie pedagogisch klimaat door de orthopedagoog plaats (november en/of maart) e) twee keer per jaar (november en maart) houdt de orthopedagoog samen met de interne opleider een steekproef m.b.t. de kwaliteit van de ontwikkelplannen en portfolio s van kinderen (evenals consequent gebruik formulieren voor oudergesprekken). Aansluitend vindt feedback plaats en een aanbod ter ondersteuning indien nodig. f) twee keer per jaar (november- maart) vindt er een gesprek plaats tussen de orthopedagoog, interne opleider en directie waarin de kwaliteit gemonitord wordt door de data te bekijken van: observaties in de units (pedagogisch handelen), bezoeken van de interne opleider en directie in de units, opbrengsten. Dit leidt tot een schoolbrede analyse en input voor de gesprekken met de unitleider. g. twee keer per jaar (juli/sept en febr) vindt er een gesprek plaats tussen MT (unitleiders)- interne opleider- directie waarin acties van de voorgaande periode worden geëvalueerd, een analyse gemaakt op basis van data (natuurlijk leren- opbrengsten cito- pedagogisch handelen). Op basis van de evaluatie en analyse worden acties uitgezet, wordt het ambitieplan van de unit aangescherpt, en de focus van de bezoeken van de interne opleider en de directie uitgezet.

9 h. opleiding natuurlijk leren Alle medewerkers (incl. stagiaires) leren en innoveren in dienst van onze missie: wij ontdekken en ontwikkelen elke splinter talent, zodat kinderen de toekomst kunnen uitvinden. De opleider natuurlijk leren is verantwoordelijk voor de interne opleiding voor alle medewerkers. De opleider organiseert: - teamleren (onderzoek en ontwerpen) workshops - expertgroepen - onderzoeksgroepen Medewerkers worden uitgenodigd voor de bijeenkomsten door de opleider of unitleider als dat door hen nodig wordt geacht en/of de medewerker doet vrijwillig mee met het aanbod. Elke workshop van een unitteam sluit aan op de ambities. De intern opleider bereidt de workshops voor samen met een teamlid van de unit (unitleider). Alle nieuwe medewerkers volgen een vaste serie workshops. De inhoud van de interne opleiding betreft minimaal: - coachen van leerlingen - het schrijven ontwikkelplan/portfolio - lerende organisatie(structuur) - workshops geven/ authentieke instructie - coöperatieve leerstrategieën - instructie clubs lezen, spellen, begrijpend lezen, rekenen - criteria spel/onderzoek - rijke leeromgeving - anders evalueren (beoordelen om te leren/ te beslissen/ te verantwoorden) - inclusie (cyclus route naar persoonlijk ontwikkelplan) - gesprekken met ouders Workshops interne opleiding In workshops wordt volgens de leercirkel* het denken en handelen van de medewerkers geëvalueerd en bijgesteld. Het uitgangspunt op deze bijeenkomsten is innovatie. Innoveren of te wel: samen bouwen aan (nieuwe) onderdelen van het pedagogisch werkplan en het concept natuurlijk leren. Samen bouwen aan een nog rijkere leer/speelomgeving en aan goede gesprekken met kinderen. Samen bouwen aan kwalitatief goed aanbod en pedagogische tact. We houden onze visie scherp. Onderzoek De opleider (en MT) initieert, is opdrachtgever en begeleidt onderzoek. Een onderzoeksgroep kan bestaan uit medewerkers met gemeenschappelijke uitvoeringspraktijk of expertise op het gebied waarvoor zij producten en ideeën onderzoeken. De interne opleiding wil op verschillende manieren etalages neerzetten om mooie en boeiende praktijken (die passen bij natuurlijk leren) voor elke medewerker toegankelijk te maken. Via digitale weg, maar ook via kleine presentaties, rondleidingen etc. Voorbeeld van een onderzoeksgroep is de groep rond de 3 jarigen. De ontwikkelgroep bestaat uit medewerkers vanuit verschillende functies met expertise op dit gebied. In dit geval: een unitleider / begeleider 3+ / opleider natuurlijk leren. De leden van de ontwikkelgroep: - bewaken en ontwikkelen het aanbod. - gaan opzoek naar een instrument om objectieve criteria vast te stellen mbt de overgang van driejarigen van unit 0 naar unit 3+.

10 De begeleider / coach van 3+ voert een gesprek tussen coach-ouder-kind waarin gekeken wordt: 1. is een kind qua ontwikkeling toe aan unit 3-7 jaar 2. hebben we een goed besluit genomen? 3. wat merken we in de unit? 4. wat merken ouders thuis? - we nodigen iedere drie maanden een (externe) pedagoog uit om het welbevinden van de 3+ kinderen in kaart te brengen. Expertgroepen De opleider (en MT) initieert en begeleidt expertgroepen om onderdelen van LM op een hoger plan te tillen. De expertonderwerpen en gerichte opdrachten aan deze groep worden gekozen op basis van de analyse van de kwaliteit (twee keer per jaar, zie punt g). Uitvoerende medewerkers op het betreffende onderwerp vormen samen de expertgroep. Zij ontwikkelen / ontwerpen en geven elkaar feedback. De expertgroep geeft een terugkoppeling van de resultaten aan het MT. Voorbeeld is de spellingexpertgroep die zich na opdracht van het MT buigt over het verbeteren van de spellingsresultaten en de didactiek van Drs. J. Schraven invoert. i. we werken met de cyclus KC koersplan per 4 jaar. Iedere jaar maakt iedere unit een unitwerkplan afgeleid van het koersplan. De unitwerkplannen worden door de unitteams aan elkaar gepresenteerd (september). Ook de opbrengsten worden gepresenteerd (juni). Het ambitieplan bestaat uit twee delen: een doedeel en denkdeel. 1) in het doedeel staat op welke manier een onderdeel praktisch wordt uitgewerkt. 2) in het denkdeel staat een onderzoeksvraag centraal. j. schooltoezicht inspectie Cyclisch bezoekt de inspectie van het onderwijs ons IKC. Van deze bezoeken wordt een rapport gemaakt dat ons informatie geeft over de stand van zaken ten aanzien van de kwaliteit van ons onderwijs. k. kinderopvangtoezicht Cyclisch bezoekt de inspectie kinderopvang, de GGD, ons IKC. Van deze bezoeken wordt een rapport gemaakt dat ons informatie geeft over de stand van zaken ten aanzien van de kwaliteit van onze kinderopvang. l. kindvolgsysteem en het kind volg jezelf systeem Het kindvolgsysteem geeft, op basis van methode-onafhankelijke toetsen, informatie over de kwaliteit van ons reken, taal, spel, schrijf en leesonderwijs. Hiermee kan Laterna Magica benchmarken. Het kindvolgjezelfsysteem geeft informatie over de individuele groei van een kind. Twee keer per jaar wordt op stamgroep, unit en organisatieniveau een analyse van de resultaten gemaakt. m. ouderenquête Eenmaal per twee jaar gaat een ouderenquête gehouden worden. In deze enquête wordt de mening van ouders gevraagd over de kwaliteit van het IKC. n. externe contacten In de contacten met scholen, peuterspeelzalen, kinderdagverblijf, naschoolse opvang, voortgezet onderwijsscholen, waar de kinderen vandaan komen en de scholen/organisaties waar zij naartoe gaan na LM wordt specifiek gevraagd naar zaken die LM nog kan verbeteren via een TIP_TOP kaart. Deze kaart wordt eens per twee jaar uitgezet (vanaf 2014) o. SMT, RIE

11 In de Sociaal Medisch Team gesprekken met de ARBOdienst wordt gesproken over veiligheid en welzijn van de medewerkers. In de RIE (Risico Inventarisatie en Evaluatie) die de ARBOdienst eens per vier jaar houdt, wordt informatie gegeven over veiligheid en welzijn van kinderen en medewerkers. Verzuimcijfers van personeel en kinderen worden bijgehouden en geanalyseerd. Incidentregistratie ongelukjes en signalen pestgedrag + klachten. p. tevredenheids onderzoek personeel Eens per twee jaar gaat een tevredenheids onderzoek uitgevoerd worden onder het personeel. q. groeicurve aantal kinderen. r. begrotingen en financiële verslagen De jaarlijkse begrotingen en financiële verslagen, geven naast info over financiën ook informatie over allerlei andere zaken (bv. investeringen, uitgaven van nieuwe materialen, etc) s. kinder-tevredenheid-vragenlijst Eens per twee jaar een onderzoek onder bovenbouwkinderen. t. exit- vragenlijsten Met ouders en medewerkers die tussentijds van school / opvang wisselen wordt een exit- vragenlijst afgenomen u. critical friends Eens per jaar nodigen we een kritische vriend uit, met verstand van zaken m.b.t. opvang en onderwijs én/of het concept. Hij/ zij bezoekt het IKC en kijkt intensief om een oordeel te kunnen geven over de kwaliteit in relatie tot de ontwikkeling van natuurlijk leren. Twee dagen per jaar organiseert LM een interne critical friend-dag. Op deze dagen gaan medewerkers bij elkaar op bezoek, zien elkaar aan het werk en geven elkaar gericht feedback op basis van tevoren vastgestelde criteria. Bovenstaande levert een dataverzameling op die als onderdeel van de leercirkel wordt gebruikt om beleid bij te stellen a. verslagen loopbaan, functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken (medewerkers zelf in portfolio) b. verslag pedagoog 3+ en bijeenkomsten van de ontwikkelgroep 3+ c. opleiding natuurlijk leren. Data middels actie-onderzoek / case-studie / narratief onderzoek. Verslagen van bijeenkomsten workshop en ontwikkelgroepen. Verslag van unitbezoeken d.m.v. video / schriftelijk. d. verslagen/ analyse inspectie e. twee keer per jaar analyseverslag leerlingresultaten op unit,- en organisatieniveau f. drie keer per jaar een persoonlijk leerplan per kind in portfolio g. eens per twee jaar een ouderenquête h. eens per twee jaar een TIP-TOP kaart externe contacten en maatschappelijk belanghebbenden i. verzuimcijfers personeel, kinderen, incidentregistratie ongelukjes/klachten en pestgedrag j. eens per twee jaar tevredenheidonderzoek personeel (incl. veiligheid) k. groeicurve leerlingaantallen l. jaarlijks begroting en financieel verslag als onderdeel jaarplan en jaarverslag m. eens per twee jaar tevredenheidonderzoek leerlingen (incl. veiligheid) n. verslagen exitgesprekken medewerkers en ouders

12 o. jaarlijks verslag/analyse critica friends (interne en externe audit) p. gerealiseerd beleid; opbrengsten unit-plannen (afgeleid school en jaarplan) q. films van mooie voorbeelden/opbrengsten via digital storytelling Onderliggende stukken: - format werkplan units - format analyse opbrengsten units - leren en ontwikkelen in de unit (onderzoeksplan) - koersplan beleid interne opleiding natuurlijk leren

Kwaliteitscyclus Laterna Magica 0-18 jaar. Een onderzoekende cultuur

Kwaliteitscyclus Laterna Magica 0-18 jaar. Een onderzoekende cultuur Kwaliteitscyclus Laterna Magica 0-18 jaar Een onderzoekende cultuur Versie mei 2017 Inhoudsopgave Inleiding: waarden, missie, visie en definitie van kwaliteit 3 Tri-band verantwoorden in Laterna Magica

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Adriaan van den Ende Plaats : Warnsveld BRIN nummer : 09GA C1 Onderzoeksnummer : 287535 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 28

Nadere informatie

Kwaliteitszorg. Nutsschool Morgenstond. School. Adres Zweeloostraat VC Den Haag. Postcode en plaats. Guido van Luijk.

Kwaliteitszorg. Nutsschool Morgenstond. School. Adres Zweeloostraat VC Den Haag. Postcode en plaats. Guido van Luijk. Kwaliteitszorg School Nutsschool Morgenstond Adres Zweeloostraat 61 Postcode en plaats Directie 2545 VC Den Haag Guido van Luijk Jaar Augustus 2016 Versie 1 Om te weten hoe het gesteld is met de kwaliteit

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Elke leerling verdient een excellente leraar Elke medewerker verdient een excellente leidinggevende Met elkaar leren we elke dag, ieder kind verdient tenslotte het beste

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ School : Basisschool De Staaij Plaats : Middelaar BRIN-nummer : 09AI Onderzoeksnummer : 92633 Datum schoolbezoek : 25 juni 2007 Datum vaststelling : 19

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'DE SAFFIER'

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'DE SAFFIER' RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'DE SAFFIER' School : basisschool 'De Saffier' Plaats : Roosendaal BRIN-nummer : 17EZ Onderzoeksnummer : 91919 Datum schoolbezoek : 17 april 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE ONTMOETING

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE ONTMOETING RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE ONTMOETING School : de Christelijke basisschool De Ontmoeting Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 17YO Onderzoeksnummer : 94844 Datum

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid OBS de Ranonkel. Ontwikkeling-Verdieping-Legitimering

Kwaliteitsbeleid OBS de Ranonkel. Ontwikkeling-Verdieping-Legitimering Kwaliteitsbeleid OBS de Ranonkel Ontwikkeling-Verdieping-Legitimering OBS de Ranonkel verbindt zich in een fluïde, organische organisatie met een vragende, onderzoekende houding. Zo zal er elke keer opnieuw

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 PLANNINGSAFSPRAKEN CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

Protocol. kwaliteitszorg

Protocol. kwaliteitszorg Protocol kwaliteitszorg Versie 14 december 2011 Inleiding Dit protocol gaat over de zorg voor kwaliteit: hoe zorgen wij er op school voor dat wij systematisch werken aan het behoud en de verbetering van

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Supplement f. Functie procesmanager multidisciplinair oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub f Besluit personeel

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. obs De Zeester

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. obs De Zeester RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK obs De Zeester Plaats : Beverwijk BRIN nummer : 27ML C1 Onderzoeksnummer : 287224 Datum onderzoek : 16 februari 2016 Datum vaststelling : 6 april 2016 Pagina

Nadere informatie

De begeleidings- en beoordelingstrajecten zijn schriftelijk vastgelegd en te raadplegen door anderen. ILS en Radboud Docenten Academie.

De begeleidings- en beoordelingstrajecten zijn schriftelijk vastgelegd en te raadplegen door anderen. ILS en Radboud Docenten Academie. Rapportageformat Instrument Keurmerk HAN ILS en samenwerkingsscholen Versie VO, oktober 2014 Standaard 1. De samenwerkingsschool in relatie tot de kwaliteit van de leerwerkomgeving van de lerende Deze

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016

Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016 Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016 1 Kwaliteitzorgbeleid WereldKidz, 2016 Elke leerling verdient een excellente leraar Elke medewerker verdient een excellente leidinggevende Met elkaar leren we elke dag,

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS "PARKWIJCK"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS PARKWIJCK RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS "PARKWIJCK" School : Obs "Parkwijck" Plaats : Utrecht BRIN-nummer : 27CM Onderzoeksnummer : 70293 Datum schoolbezoek : 26 juni 2006 Datum vaststelling : 25 september 2006

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL. Onderzoeksnummer :

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL. Onderzoeksnummer : RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL School : De Bosschool Plaats : Bergen Nh BRIN-nummer : 05JM Onderzoeksnummer : 108122 Datum schoolbezoek : 30 oktober 2008 Datum

Nadere informatie

H.a- gbyfe RAPPORT " ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL DE MEULEHOOK

H.a- gbyfe RAPPORT  ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL DE MEULEHOOK poj H.a- gbyfe RAPPORT " ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL DE MEULEHOOK School Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer R.K. basisschool De Meulehook Geleen 08KT 111394

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT. Dr. Maarten Luther

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT. Dr. Maarten Luther RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT Dr. Maarten Luther Plaats : Urk BRIN nummer : 03WY C1 Onderzoeksnummer : 290907 Datum onderzoek : 27 oktober 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER School : OBS De Meander Plaats : Delfgauw BRIN-nummer : 28CZ Onderzoeksnummer : 90721 Datum schoolbezoek : 16 januari 2007 Datum vaststelling : 7 mei 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE Inhoud 1. Inleiding 2. Kwaliteit gedefinieerd 3. Parameters en normen 4. Het cyclische systeem van kwaliteitszorg 5. Instrumenten 6. Planning

Nadere informatie

KWALITEITSBELEID

KWALITEITSBELEID KWALITEITSBELEID 201.01 1 Dit plan is vastgesteld tijdens de teambijeenkomst d.d. 16.01.201 tevens is toen de betreffende kwaliteitskaart door het team ingevuld. 1. VISIE OP KWALITEITSBELEID. OBS de Robbedoes

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER School : Basisschool De Vlier Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 07SY Onderzoeksnummer : 94758 Datum schoolbezoek : 24 mei 2007 Datum vaststelling : 29

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 MISSIE DE VORDERING Vanuit een traditie van katholieke waarden en voor iedereen toegankelijk, verzorgen wij kwalitatief hoogstaand eigentijds basisonderwijs,

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT School : Basisschool De Lockaert Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 63530 Datum schoolbezoek : 16 december 2005 Datum vaststelling :

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken (OGW)

Opbrengstgericht werken (OGW) ALITEITSKAART werken (OGW) werken (OGW) OPBRENGSTGERICHT LEIDERSCHAP PO werken (OGW) is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van prestaties. De uitkomsten van onderzoek van de resultaten

Nadere informatie

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Lia van Meegen Kwaliteitsbeleid Wettelijk kader: inspectie Kwaliteitsbeleid op twee niveaus: Niveau van het swv Niveau afzonderlijke besturen en scholen Kwaliteitszorg

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark RESULTATEN Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam Externe Benchmark februari 2013 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE HEYSTER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE HEYSTER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE HEYSTER School : basisschool De Heyster Plaats : Hoensbroek BRIN-nummer : 09LU Onderzoeksnummer : 108031 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS "LOYSDER HOEK"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS LOYSDER HOEK RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS "LOYSDER HOEK" School : pcbs "Loysder Hoek" Plaats : Leusden BRIN-nummer : 11PE Onderzoeksnummer : 89769 Datum schoolbezoek : 3 april 2007 Datum vaststelling : 20 juni

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2015 2016 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Basisschool t Kwekkeveld School/instelling: Basisschool t Kwekkeveld Plaats: Schijndel BRIN-nummer: 13CK Postregistratienummer: 08.H2727425 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE SCHOOL MET DE BIJBEL

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE SCHOOL MET DE BIJBEL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE SCHOOL MET DE BIJBEL School : de School met de Bijbel Plaats : Gameren BRIN-nummer : 06PM Onderzoeksnummer : 74120 Datum schoolbezoek : 26 juni 2006 Datum vaststelling :

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD Plaats : Hijken BRIN-nummer : 18TJ Onderzoeksnummer : 118979 Conceptrapport verzonden op : 26 april Datum schoolbezoek

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCB PRINSES JULIANA

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCB PRINSES JULIANA RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCB PRINSES JULIANA School : PCB Prinses Juliana Plaats : Gouda BRIN-nummer : 08VP Onderzoeksnummer : 89264 Datum schoolbezoek : 24 november 2006 Datum vaststelling : 16 januari

Nadere informatie

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 RKBS De Hoeksteen Braillestraat 2 1561 JP Krommenie T: 075-6284336 E: info@de-hoeksteen.nl Schoolplan De Hoeksteen 2015-2019. Pagina 1 Inleiding. Hier treft u

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OEC. BASISSCHOOL 'DE LADDER'

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OEC. BASISSCHOOL 'DE LADDER' RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OEC. BASISSCHOOL 'DE LADDER' School : Oec. basisschool 'De Ladder' Plaats : Maarn BRIN-nummer : 09IP Onderzoeksnummer : 73257 Datum schoolbezoek : 13 april 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

Jaarplan. Het is onze ambitie om het beste uit uw kind te halen. Locatie Fontein. Locatie Transvaal

Jaarplan. Het is onze ambitie om het beste uit uw kind te halen. Locatie Fontein. Locatie Transvaal 16 17 Jaarplan Het is onze ambitie om het beste uit uw kind te halen Locatie Fontein Locatie Transvaal Naam school: Brinnummer: Koningin Wilhelminaschool 15QK Adres: Fonteinstraat 16 / Transvaalstraat

Nadere informatie

Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau

Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau Reflecteren Plan Do Check Act Hoe vaak doet u dat écht? Uit het Toezichtkader van de inspectie 8.1 De school heeft inzicht

Nadere informatie

Thermometer leerkrachthandelen

Thermometer leerkrachthandelen Thermometer leerkrachthandelen Leerlijnen en ontwikkelingslijn voor leerkrachten van WSKO 1 Inleiding Leerkracht zijn is een dynamisch en complex vak. Mensen die leerkracht zijn en binnen onze organisatie

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd:

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd: Beleidsplan opbrengstgericht werken aan Onderwijs en Kwaliteit Beleid en doelen voor het thema Onderwijs en Kwaliteit voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Onderwijs is onze kerntaak.

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK RKBS "DE VUURVLINDER"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK RKBS DE VUURVLINDER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK RKBS "DE VUURVLINDER" School : rkbs "De Vuurvlinder" Plaats : Veenendaal BRIN-nummer : 06MA Onderzoeksnummer : 81863 Datum schoolbezoek : 24 augustus 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE NEW CAIRO BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL, CAIRO, EGYPTE

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE NEW CAIRO BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL, CAIRO, EGYPTE RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE NEW CAIRO BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL, CAIRO, EGYPTE School : de New Cairo British International School, Cairo, Egypte Plaats : NASR CITY - CAÏRO - EGYPTE BRIN-nummer :

Nadere informatie

Strategisch kwaliteitsmanagement

Strategisch kwaliteitsmanagement Strategisch kwaliteitsmanagement Beleidsdocument Strategisch Kwaliteitsmanagement SKBG d.d. 17 maart 2015 Inhoud 1. Inleiding... 2 1.1 Wat is strategisch kwaliteitsmanagement:... 2 1.2 Vijf fasen in strategisch

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven

Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven Jaarplan 2014-2015 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Albert Plesmanstraat 17 Doelenplein 26 2871 HJ Schoonhoven 2871 CV Schoonhoven T 0182 384221 T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS DE VIJVER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS DE VIJVER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS DE VIJVER School : OBS De Vijver Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 26AX Onderzoeksnummer : 112596 Datum schoolbezoek : 7 en 8 april

Nadere informatie

Kwaliteitszorg De Wilhelminaschool

Kwaliteitszorg De Wilhelminaschool Kwaliteitszorg Op De Wilhelminaschool Juni 2013 Sharda Hakkeling directeur 1 Inleiding In het schooljaar 2012-2013 heeft De Wilhelminaschool onder verscherpt toezicht gestaan van de inspectie. In voorgaande

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DIJKERHOEK. BRIN-nummer : 10DG Onderzoeksnummer : 74204

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DIJKERHOEK. BRIN-nummer : 10DG Onderzoeksnummer : 74204 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DIJKERHOEK School : Dijkerhoek Plaats : Holten BRIN-nummer : 10DG Onderzoeksnummer : 74204 Datum schoolbezoek : 25 april 2006 Datum vaststelling : 13 december 2006 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE SINT JOZEFSCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE SINT JOZEFSCHOOL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE SINT JOZEFSCHOOL School : De Sint Jozefschool Plaats : Schiedam BRIN-nummer : 11ZQ Onderzoeksnummer : 117297 Datum schoolbezoek : 21 september

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE C.B.S. H.H. SIMONIDESSCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE C.B.S. H.H. SIMONIDESSCHOOL RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE C.B.S. H.H. SIMONIDESSCHOOL School : c.b.s. H.H. Simonidesschool Plaats : Roodeschool BRIN-nummer : 07EO Onderzoeksnummer : 93887 Datum schoolbezoek : 18 juni 2007 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool Frans Naerebout

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool Frans Naerebout RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK basisschool Frans Naerebout Plaats : Vlissingen BRIN nummer : 15VN C2 Onderzoeksnummer : 287548 Datum onderzoek : 14 januari 2016 Datum vaststelling : 22 februari

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL PATER VAN DER GELD

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL PATER VAN DER GELD RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL PATER VAN DER GELD School : basisschool Pater van der Geld Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 111245 Datum

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ HET MOZAIEK SO ALMELO

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ HET MOZAIEK SO ALMELO DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ HET MOZAIEK SO ALMELO Plaats: Almelo BRIN-nummer: 00KM Onderzoek uitgevoerd op: 18 maart 2010 Conceptrapport verzonden op: 19 april 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS "DE PIRAMIDE", LOC. MAASDIJKSTRAAT

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS DE PIRAMIDE, LOC. MAASDIJKSTRAAT RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS "DE PIRAMIDE", LOC. MAASDIJKSTRAAT School : pcbs "De Piramide", loc. Maasdijkstraat Plaats : Utrecht BRIN-nummer : 17XB Onderzoeksnummer : 80481 Datum schoolbezoek : 5

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K.B.S. "SINT MAARTENSCHOOL"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K.B.S. SINT MAARTENSCHOOL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K.B.S. "SINT MAARTENSCHOOL" School : r.k.b.s. "Sint Maartenschool" Plaats : Bolsward BRIN-nummer : 16UZ Onderzoeksnummer : 88793 Datum schoolbezoek : 12 december 2006 Datum

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 STRATEGISCH BELEIDSPLAN Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Missie en Visie... 3 Missie... 3 Visie... 4 Visie op onderwijs... 5 Speerpunten onderwijs:... 5 Visie

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

UITKOMST ONDERZOEK BLISS VIBRATION KIDS ACADEMY VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

UITKOMST ONDERZOEK BLISS VIBRATION KIDS ACADEMY VOOR PRIMAIR ONDERWIJS UITKOMST ONDERZOEK BLISS VIBRATION KIDS ACADEMY VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE s-hertogenbosch INHOUD Uitkomst onderzoek Bliss Vibration Kids Academy te s-hertogenbosch 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Het Veldboeket

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Het Veldboeket RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Het Veldboeket Plaats : Zwolle BRIN nummer : 15EG C1 Onderzoeksnummer : 276294 Datum onderzoek : 12 juni 2014 Datum vaststelling : 26 augustus 2014 Pagina 2

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO Rehoboth

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO Rehoboth RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SBO Rehoboth Plaats : Rijswijk Zh BRIN nummer : 19HH C1 Onderzoeksnummer : 271891 Datum onderzoek : 4 februari 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. rkbs De Molenhoek

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. rkbs De Molenhoek RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK rkbs De Molenhoek Plaats : Uitgeest BRIN nummer : 07VV C1 Onderzoeksnummer : 292088 Datum onderzoek : 7 februari 2017 Datum vaststelling : 11 april 2017 Pagina

Nadere informatie

9. Uw kind is onze zorg

9. Uw kind is onze zorg 9. Uw kind is onze zorg 9.1 Kwaliteitsbeleid Onder kwaliteitsbeleid verstaan we het proces waarin de school haar doelen bepaalt, weet te realiseren, de kwaliteit ervan weet te bewaken, vast te houden en

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT. Meander scholengemeenschap, locatie Anne Frank

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT. Meander scholengemeenschap, locatie Anne Frank RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT Meander scholengemeenschap, locatie Anne Frank Plaats : Gorinchem BRIN nummer : 13XL C3 Onderzoeksnummer : 291050 Datum onderzoek :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN IN DE GEMEENTE. Tiel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN IN DE GEMEENTE. Tiel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2016-2017 IN DE GEMEENTE Tiel Plaats : Tiel Gemeentenummer : 0281 Onderzoeksnummer : 292531 Datum onderzoek : 13 april 2017 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. rkbs "De Beiaard"

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. rkbs De Beiaard RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK rkbs "De Beiaard" Plaats : Utrecht BRIN nummer : 10PY C1 Onderzoeksnummer : 268816 Datum onderzoek : 12 december 2013 Datum vaststelling : 3 maart 2014 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK HET DRIELUIK. BRIN-nummer : 27XJ Onderzoeksnummer : 88304

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK HET DRIELUIK. BRIN-nummer : 27XJ Onderzoeksnummer : 88304 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK HET DRIELUIK School : Het Drieluik Plaats : Almere BRIN-nummer : 27XJ Onderzoeksnummer : 88304 Datum schoolbezoek : 9 november 2006 Datum vaststelling : 26 februari 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarplan De Berkel

Jaarplan De Berkel Jaarplan De Berkel 2016-2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Inleiding 4 School en positionering 5 Kwaliteit 5 Team en leiderschap 5 Onderwijs 6 Personeel 6 Administratie 6 Beheer 6 2 van 7 Voorwoord

Nadere informatie

RESULTATEN. Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater 2016

RESULTATEN. Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater 2016 RESULTATEN Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater februari 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur

Nadere informatie

Vragenlijst ouders Uitslag Vragenlijst

Vragenlijst ouders Uitslag Vragenlijst Vragenlijst ouders 2015 Uitslag Vragenlijst De vragenlijst Kwaliteitszorg is: zorgen voor kwaliteit. Scholen die dat systematisch doen, stellen zichzelf permanent de volgende vragen: 1. Wat beloven wij?

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK De Wereldboom Plaats : Borculo BRIN nummer : 04LW C1 Onderzoeksnummer : 248488 Datum onderzoek : 26 september 2013 Datum vaststelling : 22 november 2013 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PANTA RHEI. Onderzoeksnummer :

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PANTA RHEI. Onderzoeksnummer : RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PANTA RHEI School : Panta Rhei Plaats : Almere BRIN-nummer : 12QK Onderzoeksnummer : 112991 Datum schoolbezoek : 15 mei 2009 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool Pius X

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool Pius X RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool Pius X Plaats : Steenbergen Nb BRIN nummer : 07BP C1 Onderzoeksnummer : 275558 Datum onderzoek : 12 juni 2014 Datum vaststelling : 10 juli 2014

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL PRINS WILLEM ALEXANDER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL PRINS WILLEM ALEXANDER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL PRINS WILLEM ALEXANDER School : basisschool Prins Willem Alexander Plaats : Sprang-Capelle BRIN-nummer : 06EJ Onderzoeksnummer

Nadere informatie

Bijlage 1: Jaarplan

Bijlage 1: Jaarplan Bijlage 1: Jaarplan 2015-2016 Voor 2015-2016 kiest de school voor de volgende veranderingsonderwerpen: 1. Beleidsterrein: onderwijskwaliteit/didactisch handelen/pedagogisch handelen: Verandering van de

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL W.SLUITER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL W.SLUITER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL W.SLUITER School : Basisschool W.Sluiter Plaats : Eibergen BRIN-nummer : 05NT Onderzoeksnummer : 112674 Datum schoolbezoek : 1

Nadere informatie

De Werkschuit. Schooljaarplan

De Werkschuit. Schooljaarplan De Werkschuit Schooljaarplan 2016-2017 Directeur I. Jousma Adres Rijnlaan 200 Plaats Zwolle Telefoon 038-4533873 E-Mail directie-werkschuit@ooz.nl Datum 7-9-2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Onderwijs...

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. Scan opbrengstgericht besturen. Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen. Waarom deze scan?

KWALITEITSKAART. Scan opbrengstgericht besturen. Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen. Waarom deze scan? KWALITEITSKAART Opbrengstgericht werken PO Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen Opbrengstgericht werken (OGW) is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

1) ipad als persoonlijk gereedschapskist. 2) Inzet creatieve apps. 3) Veilige afspraken

1) ipad als persoonlijk gereedschapskist. 2) Inzet creatieve apps. 3) Veilige afspraken ipads Laterna Magica: persoonlijk- creatief- veilig 1 1) ipad als persoonlijk gereedschapskist 2) Inzet creatieve apps 3) Veilige afspraken Werken op een ipad. Wat het betekent dit vanuit het perspectief

Nadere informatie

Schoolplan Juni 2015

Schoolplan Juni 2015 Schoolplan Juni 2015 Strategische thema s 2015-2019 Strategische thema's Eerste jaar Tweede jaar Derde jaar* Vierde jaar Eigentijds onderwijs Leerkrachten spreken de zelfde taal en hebben gelijke beelden

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek ouders

Tevredenheidsonderzoek ouders Tevredenheidsonderzoek ouders Uitslagen Vragenlijst Prisma Gespecialiseerd Onderwijs Kampen Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding De vragenlijst Gegevens Schoolgegevens Periode van afname Aantal respondenten

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL AMSTELMEER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL AMSTELMEER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL AMSTELMEER School : Basisschool Amstelmeer Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 14LP Onderzoeksnummer : 118518 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO Plaats: Den Haag BRIN-nummer: 02GJ Registratienummer: 3280363 Onderzoek uitgevoerd op: 8

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SCHOOL MET DE BIJBEL

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SCHOOL MET DE BIJBEL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SCHOOL MET DE BIJBEL School : School met de Bijbel Plaats : Gouderak BRIN-nummer : 04PJ Onderzoeksnummer : 93993 Datum schoolbezoek : 16 mei 2007 Datum vaststelling : 28 juni

Nadere informatie

Onderzoeksnummer : 125048 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer op 25 april 2012.

Onderzoeksnummer : 125048 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer op 25 april 2012. RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij De Akkers Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18TM Onderzoeksnummer : 125048 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KUBUS. BRIN-nummer : 19MN Onderzoeksnummer : 90802

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KUBUS. BRIN-nummer : 19MN Onderzoeksnummer : 90802 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KUBUS School : De Kubus Plaats : Enschede BRIN-nummer : 19MN Onderzoeksnummer : 90802 Datum schoolbezoek : 18 december 2006 Datum vaststelling : 22 maart 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen Plaats : Groenlo BRIN-nummer : 04RJ Onderzoeksnummer : 126685 Datum schoolbezoek : 25 juni 2012 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS "VLEUTERWEIDE"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS VLEUTERWEIDE RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS "VLEUTERWEIDE" School : obs "Vleuterweide" Plaats : Vleuten BRIN-nummer : 27YF Onderzoeksnummer : 80394 Datum schoolbezoek : 24 augustus 2006 Datum vaststelling : 10 november

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP C.B.S. ROEMTE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP C.B.S. ROEMTE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP C.B.S. ROEMTE Plaats : Loppersum BRIN-nummer : 07ZS Onderzoeksnummer : 117870 Datum schoolbezoek : 10 Rapport vastgesteld te : 11 februari

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK de Teldersschool Plaats : Leiden BRIN nummer : 15KV C1 Onderzoeksnummer : 274471 Datum onderzoek : 24 maart 2014 Datum vaststelling : 2 juli 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit.

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. TRAINING Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. DAGAGENDA 09.00 09.15 uur: Inloop en koffie 09.15 09.30 uur: Kennismaking

Nadere informatie