Kinderopvang. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. respectvol verdraagzaam mondig. positief kritisch leergierig

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kinderopvang. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. respectvol verdraagzaam mondig. positief kritisch leergierig"

Transcriptie

1 respectvol verdraagzaam mondig positief kritisch leergierig verantwoordelijk geëngageerd sociaal zelfstandig creatief Kinderopvang in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap De sleutel voor gelijke kansen Een kind is veel meer dan een aanstaande dame of een aanstaande heer. Wie dat in het kind niet ziet, die begrijpt het wonder niet. Toon Hermans beleidscahier nummer 2 november 2007

2

3 Woord vooraf Al heel vroeg en zelfs vóór kinderen naar school gaan, worden de kansen die ze daar zullen hebben, bepaald door hun sociale omgeving. De invloed van de voor- en vroegschoolse periode in hun ontwikkeling is niet te onderschatten. Een belangrijk deel van de kennis- en cultuuroverdracht vindt inderdaad niet op school plaats, maar ook al in de periode voor kinderen naar school gaan. Daarom kunnen ondersteunende initiatieven niet vroeg genoeg genomen worden. Integrale en compensatoire initiatieven in de voorschoolse kinderopvang en in de kleuterschool zijn cruciaal in de strategische aanpak van gelijke onderwijskansen. Onder andere daarom is het voor een onderwijsnet belangrijk hierop in te spelen. Door ook al voor het kind 2,5 jaar wordt en naar school mag bij te dragen aan zijn opvoeding en ontwikkeling buiten het gezin, versterken we zijn basis voor de start in het kleuteronderwijs. Deze initiatieven zullen zijn hele schoolloopbaan positief beïnvloeden. De vraag naar meer en kwaliteitsvolle kinderopvang wordt steeds groter. Wij moeten onze aandacht ook richten op de rekrutering van peuters, zodat zij terechtkomen in kinderopvanginitiatieven van het GO! of in crèches die nauw samenwerken met onze scholen. Samen met de leden van de Raad ben ik ervan overtuigd dat iedereen in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap de voordelen van een nauwe samenwerking met de kinderopvang inziet en bijgevolg, rekening houdend met de kenmerken van de eigen regio en omgeving, de nodige initiatieven zal nemen om deze samenwerking verder te optimaliseren. Urbain Lavigne afgevaardigd bestuurder GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

4 Inhoudsopgave 1 Ontstaan en doelstellingen van het project 'Kinderopvang' Ontstaan Doelstellingen op middellange en lange termijn Doelstellingen op korte termijn Stuurgroep Kinderopvang GO! Het Pedagogisch Project GO! Voorwoord Pedagogisch Project van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (PPGO) Missie Kinderopvang GO! Kinderopvanginitiatieven die georganiseerd zijn door of die samenwerken met het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Waarden Studiedagen Kinderopvang GO! Studiedag Provinciehuis Leuven, woensdag 29 november Verslag van de studiedag op 29 november Tweede studiedag Provinciehuis Leuven, woensdag 21 november Minister Vandenbroucke en zijn nota rond kleuterparticipatie Voorwoord Nota van minister Frank Vandenbroucke - versie 2 februari 2007 Betreft: Maatregelen ter stimulering van de participatie aan het kleuteronderwijs Samenwerking tussen scholen en kinderopvanginitiatieven. Goede praktijkvoorbeelden Getuigenissen Augustijntje: scholengroep 't Boontje: Scholengroep Samenwerking stad Gent - vzw Peutertuinen Gemeenschapsonderwijs Mariakerke: scholengroep Draaiboek openklasdag kleuterschool + informatieavond Openklasdagen in de kleuterschool Infoavond in de kleuterschool "Hoe groeit een kleuter naar schoolrijpheid?" Buitenschoolse opvang in scholen

5 9.1 Zelfstandige opvang Erkende opvang Initiatieven voor buitenschoolse opvang (IBO s) Attest van toezicht Opvang in scholen Kwaliteit Toekomst Fiscale aftrekbaarheid Het Lokaal Overleg Kinderopvang Wijziging opdracht en werkwijze Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007: toelichting Het besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang Voorschoolse opvang en onderwijs: een sterke start? (professor Michel Vandenbroeck) Taalstimulering bij peuters Aanleiding tot taalstimulering bij peuters Doelstellingen Drie uitgangspunten Organisatie van de vroege taalontwikkeling Aanvullende informatie Regelgeving en vernieuwing van de Vlaamse kinderopvang De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) Financieel plan voor minicrèches Werken met vrijwilligers Zelfevaluatie - instrument voor welbevinden en betrokkenheid in de kinderopvang (ZiKo) Nuttige adressen GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Externe organisaties

6

7 1 Ontstaan en doelstellingen van het project 'Kinderopvang' 1.1 Ontstaan In het kader van het Algemeen strategisch plan van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap werd in het voorjaar van 2005 met het project Kinderopvang gestart. Met dit project wilden we in de eerste plaats onze scholen, scholengemeenschappen en scholengroepen over deze materie informeren en vooral sensibiliseren. Vanuit onze eigen visie, die voortvloeit uit het pedagogisch project van het GO!, kreeg het project als hoofddoel alle kinderen die in ons onderwijs terechtkomen alle en vooral gelijke kansen te bieden om hun talenten te ontplooien en uit te groeien tot breed gevormde en harmonisch ontwikkelde volwassenen. Tijdens de eerste fase van het project werden we geconfronteerd met een aantal factoren die het belang van dit project nogmaals onderstreepten. We denken onder meer aan de nota van minister Frank Vandenbroucke over de verhoogde participatie van kleuters aan het kleuteronderwijs (zie verder in dit cahier), het conceptuele kader voor de vernieuwing van het Vlaamse kinderopvanglandschap en de opgestarte proefprojecten, de vaststelling dat de pedagogische functie van de kinderopvang aan belang wint, het tekort aan opvangplaatsen en de maatschappelijke verwachtingen. 1.2 Doelstellingen op middellange en lange termijn Het GO! wil zijn maatschappelijke opdracht opnemen. Het wil als onderwijsnet samenwerken met de kinderopvang en waar mogelijk zelf voorschoolse kinderopvang organiseren. Daar zijn verschillende niet onbelangrijke redenen voor: zo vroeg mogelijk inspelen op de behoeften van elk kind; van kinderopvang een basisvoorziening maken; gelijke startkansen voor alle kinderen in het kleuteronderwijs realiseren; 7

8 ernaar streven dat meer kleuters vanaf 2,5 jaar deelnemen aan het onderwijs; een naadloze overgang van kinderopvang naar kleuteronderwijs tot stand brengen; leren van de kinderopvang; onze ervaringen delen met de kinderopvang en samen een professionele leergemeenschap vormen; dienstverlening aan ouders; taalvaardigheid vanaf zeer jonge leeftijd bevorderen; baby s en peuters samen met hun ouders laten profiteren van een uniek en waardevol opvoedingsproject, het opvoedingsproject van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. 1.3 Doelstellingen op korte termijn Om bovenstaande doelstellingen op middellange en lange termijn te kunnen realiseren, hebben wij specifieke doelstellingen op de korte termijn vastgelegd. Enkele voorbeelden: 1. Meer en nauwere samenwerking tussen de kleuterschool en de kinderopvang verkrijgen Samenwerken met initiatieven opgericht in de schoot van de scholengroep Samenwerken met initiatieven (vzw s) die een convenant sluiten met het GO! onderwijs van Vlaamse Gemeenschap Samenwerken met pluralistische initiatieven nascholing organiseren voor oprichters van kinderopvanginitiatieven; scholen en scholengroepen stimuleren om de banden met de bestaande crèches en onthaalouders aan te halen en/of te verzorgen; op verzoek informatie ter beschikking stellen aan directeurs of algemeen directeurs die overwegen een kinderopvanginitiatief op te starten; directeurs en algemeen directeurs motiveren om kinderopvanginitiatieven op te starten en hen hierbij ondersteunen; via de Stichting Kinderopvang Gemeenschapsonderwijs (SKOGO) opstartende initiatieven die met het GO! samenwerken financieel ondersteunen; het sluiten van convenanten stimuleren tussen kinderopvanginitiatieven, scholengroepen en het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap; 8

9 kinderopvanginitiatieven oprichten in de schoot van de scholengroepen; kinderopvanginitiatieven oprichten via vzw s die een convenant sluiten met de scholengroepen en de centrale diensten; scholengroepen sensibiliseren partners te zoeken om klaar te staan bij de invoering van het toekomstige decreet Kinderopvang en pluralistische CKO s te vormen (CKO = centra voor kinderopvang samenwerkingsverbanden). 2. De naadloze overgang van peuters uit de kinderopvang naar de kleuterscholen bevorderen de evolutie van de doorstroming tussen kinderopvanginitiatieven en kleuterscholen in kaart brengen en deze informatie verspreiden via o.a. de algemeen directeurs; een brochure met goede praktijkvoorbeelden rond samenwerking aanmaken; sensibiliseren om maatregelen te treffen en acties te ondernemen die de samenwerking tussen kinderopvanginitiatief en kleuterschool bevorderen. 3. Maatregelen nemen om beter en vroeger te kunnen werken aan gelijke kansen en een verhoogde participatie van kleuters aan het kleuteronderwijs te verkrijgen directeurs stimuleren om deel te nemen aan het Lokaal Overleg Kinderopvang; studiedag Kinderopvang, de sleutel voor gelijke kansen opvolgen; werken aan gelijke kansen via een doorgedreven samenwerking tussen voorschoolse kinderopvang en kleuterschool; de participatie van 2,5-jarigen aan het kleuteronderwijs bevorderen door een sterke samenwerking tussen kinderopvang en kleuterschool; de missie van de kinderopvang van het GO! integreren in de kinderopvanginitiatieven; goede praktijkvoorbeelden ter beschikking stellen; deelnemen aan werkgroepen die onderzoek leveren naar het toegankelijker maken van de kinderopvang en die ernaar streven de kinderopvang op die wijze te organiseren dat het een basisvoorziening wordt voor alle kinderen. 9

10 4. Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap positioneren in de sector van de kinderopvang en netwerking ernaar streven het belang van de kinderopvang voor ons onderwijs bij alle participanten van het GO! te laten doordringen; directeurs, algemeen directeurs en andere aan ons net verbonden belanghebbenden actief en proactief informeren over de vernieuwingen die worden ingevoerd en vooropgesteld; netwerken verder uitbouwen en onderhouden; proactief inspelen op de veranderende en/of nieuwe regelgeving; de situatie van de scholen en scholengroepen in het kinderopvanglandschap in kaart brengen en deze gegevens interpreteren om nieuwe acties te kunnen formuleren; nastreven dat wij als net betrokken worden bij de ontwikkeling van de regelgeving in verband met buitenschoolse opvang; de belangen verdedigen op het departement Welzijn en bij Kind & Gezin; de relaties met het kabinet Onderwijs inzake kinderopvang onderhouden en ook hier onze belangen verdedigen; kinderdagverblijven en nieuwe pluralistische initiatiefnemers motiveren zich voor te bereiden op de uitbreidingsronde van 2008; dienstverlening aan de ouders. 5. Werken aan kwaliteit een goed afgestemde samenwerking tot stand brengen tussen de verschillende afdelingen van de centrale diensten om kwaliteitsvolle ondersteuning te kunnen waarborgen wanneer scholengroepen het initiatief nemen om crèches op te starten; nascholing organiseren voor begeleiders; de organisatie van de buitenschoolse opvang in de scholen optimaliseren met de beschikbare middelen; knelpunten blootleggen in de organisatie van buitenschoolse opvang in basisscholen en ze bespreekbaar maken op de bevoegde diensten om oplossingen te vinden; het project Kinderopvang jaarlijks evalueren en verslag uitbrengen aan de Raad van het GO!; het personeel in de kinderopvang professionaliseren door samenwerking, opleiding, navorming, zelfevaluatie enz. 10

11 1.4 Stuurgroep Kinderopvang GO! Christophe Boone adjunct van de directeur, afdeling Financiën Martine Coppens directeur BS L.P. Boon Erembodegem en beheerder minicrèche t Boontje Jacques Debouserie voorzitter vzw Kinderdagverblijven Scholengroep 24 Daisy Denolf stafdienst Strategisch Plan Brenda Felix pedagogisch begeleider kleuteronderwijs Anja Ginckels projectleider project Kinderopvang en opdrachthouder afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel Carlo Janssens voorzitter Co-RA (Coördinatieraad van algemeen directeurs) Koen Martinet directeur BS Kiliaan Duffel en verantwoordelijke minicrèches vzw Klavertje 4 Willem Mestdagh directeur BS Ter Bronnen Kampenhout en afgevaardigd bestuurder Kinderdagverblijf 'Het Speelnestje' Kampenhout Anne Moisson kwaliteitscoördinator kinderdagverblijven Scholengroep Brussel Marc Smets afdelingshoofd afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel en voorzitter stuurgroep Kinderopvang Eric Vanderwegen hoofd stafdienst Strategisch Plan Georges Vanderwegen George Vansweevelt Greet Van Vaerenbergh Philip Venstock coördinator Centrum voor Nascholing GO! ondervoorzitter Raad van het GO! medewerker project Kinderopvang afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel Opdrachthouder basisonderwijs afdeling Onderwijsorganisatie- en personeel een vertegenwoordiger van de oudervereniging van het GO! 11

12

13 2 Het Pedagogisch Project GO! 2.1 Voorwoord Als organisator van het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap heeft het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap een eigen, uniek pedagogisch project (PPGO). Het PPGO omschrijft de ideologische waarden die duidelijk, bewust en zonder enige vorm van indoctrinatie in elke GO! school worden nagestreefd. Het biedt m.a.w. een referentiekader om leerlingen te begeleiden in hun totale ontwikkeling tot mens als individu en als lid van de gemeenschap. Ons uitstekend pedagogisch project met zijn zeven pijlers bepaalt onze eigenheid. Deze principes worden vertaald in de klaspraktijk en in het didactisch handelen. Wij geloven sterk in dit pedagogisch project en vinden dat we er erg sterk mee staan in onze huidige samenleving. Het is de opdracht van het GO! kinderen en jongeren voor te bereiden op het leven in een diverse samenleving. Om de continuïteit en samenwerking te bevorderen, om een naadloze overgang te kunnen realiseren tussen kinderopvang en kleuterschool en vooral omdat wij geloven in ons waardevol en uniek pedagogisch project, heeft de stuurgroep Kinderopvang het PPGO vertaald naar een missie voor de kinderopvang. Deze missie is dus een afgeleide van het PPGO en het is evident dat de kinderopvanginitiatieven van het GO! hier ook mee werken. De kinderopvanginitiatieven die nauw met ons samenwerken nodigen we uit om op hun beurt deze missie te hanteren bij het uitwerken van hun kwaliteitsbeleid. 2.2 Pedagogisch Project van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (PPGO) De algemene grondslag Het PPGO is het basisdocument waarin de grondbeginselen, de waarden en de algemene 13

14 doelstellingen van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap zijn opgenomen. Het PPGO is een referentiekader waarbinnen leerlingen begeleid worden in hun persoonlijke ontplooiing enerzijds en in hun ontwikkeling naar samenleven in diversiteit en harmonie anderzijds. Daarbij is het wezenlijk dat de leerlingen bewust en kritisch nadenken over hun handelen en op grond daarvan verantwoorde keuzes maken. Daaruit blijkt dat het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap naast onderwijs ook de opvoeding van de gehele persoonlijkheid van de leerlingen beoogt. Basisbeginselen Met het PPGO wil het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap elk individu kansen bieden op een optimale ontwikkeling; een ontwikkeling die niet leidt tot nivellering en standaardisering, maar gedifferentieerd is naar ieders talent en competenties. Hierbij krijgen de leerlingen aangepaste pedagogisch-didactische begeleiding. Het PPGO streeft de totale ontwikkeling van de persoon na, de verwerving van kennis en inzicht, de ontwikkeling van vaardigheden en attitudes, met bijzondere aandacht voor een kritische en creatieve ingesteldheid ten aanzien van mens, natuur en samenleving. Iedere mens is uniek. In elke onderwijs- en opvoedingssituatie moet dus de individuele eigenheid van iedere leerling tot haar recht komen. Dit betekent onder meer gelijke ontwikkelingskansen voor gelijkbegaafden. Het houdt enerzijds in dat milieuachterstanden of handicaps worden gemilderd of weggewerkt door aangepaste hulpverlening, en anderzijds dat wordt ingespeeld op de specifieke behoeften van meerbegaafde en talentvolle jongeren. In dit kader het streven naar kansengelijkheid en het waarborgen van een maximale ontplooiing van capaciteiten stelt het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap alles in het werk opdat elke leerling een zo hoog mogelijk niveau bereikt volgens zijn talenten en interesses. M.a.w. het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap tracht een maximale vooruitgang (d.i. leerwinst) te realiseren bij zijn leerlingen. De leerling is niet alleen een individu, maar ook een gemeenschapswezen. Ook aan dat aspect hecht het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap grote waarde. Een harmonische wisselwerking tussen individu en gemeenschap is onontbeerlijk; de individuele persoon moet in de samenleving ontplooiingskansen krijgen. Dit is slechts haalbaar, als de vorming van het individu totaal is, d.w.z. als ze zowel wetenschappelijke en technologische, sociaalculturele en ethische componenten omvat; een gezond evenwicht tussen die verschillende componenten is een must. 14

15 Steunende op die totale vorming zullen de jongeren het doel en de zin van hun handelen leren inzien en zich ten opzichte van zichzelf en van het maatschappelijk gebeuren met kritisch inzicht kunnen opstellen; ze zullen van jongs af leren in vrijheid verantwoordelijkheid te dragen. Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap voedt op tot sociaal engagement, verantwoord gebruik van de ruimte, wereldsolidariteit, verdraagzaamheid en brede belangstelling voor het culturele gebeuren hier en elders. Het PPGO staat voor een dynamisch mens- en maatschappijbeeld en het beoogt de vorming van vrije mensen, die: een fundamenteel zelfvertrouwen hebben, dat steunt op authenticiteit en integriteit; een open geest hebben, zonder vooroordelen, met belangstelling en respect voor ieders mening; mondig zijn, zodat ze hun ideeën helder en juist kunnen vertolken; bereid zijn tot levenslang en levensbreed leren; getuigen van intellectuele, emotionele, esthetische en ethische bewogenheid; zich betrokken weten bij de sociale werkelijkheid en de maatschappelijke ongelijkheden: opkomen voor de eerbiediging van de Rechten van de Mens en zijn fundamentele vrijheden, voor sociale rechtvaardigheid en voor democratische instellingen; de gelijkwaardigheid van mensen en de emancipatie van elk individu niet enkel als principe huldigen, maar zich ook inspannen om ze te verwezenlijken. Van neutraliteit naar actief pluralisme Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is gehouden tot neutraliteit. Dat houdt in: de eerbiediging van de filosofische, ideologische en godsdienstige opvattingen van de leerlingen en hun ouders. Neutraal wordt door de grondwetgever niet opgevat als waardevrij of vrijblijvend. Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is niet gebonden aan een levensbeschouwelijke richting. Het is evenmin verbonden met een ideologische groep. Mensen van alle overtuigingen zijn welkom in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en hun eigenheid wordt er gerespecteerd. Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap beschouwt het actief omgaan met deze diversiteit als een meerwaarde en als een pijler van zijn onderwijs. Via dit actief pluralisme beklemtoont het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap dat de mensheid, ondanks alle 15

16 verschillen, verbonden is door gemeenschappelijke waarden en doelen. Concrete toepassingen Het PPGO komt op democratische wijze tot stand. Alle actoren uit het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap worden uitgenodigd een bijdrage te leveren tot zijn realisatie. Dat veronderstelt: - inkijk (informatie van alle betrokkenen); - inzicht (door coördinatie) via overlegstructuren; - inspraak (door communicatie) door echte participatiemogelijkheden in alle geledingen van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Dit is de ondergrond van de beleidsvisie in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap: door directe democratische deelname aan het beleid een proces op gang brengen waardoor het engagement in de uitvoering van de beleidsbeslissingen wordt opgewekt. Het PPGO wil alle betrokkenen bij het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap aanzetten tot reflectie op de maatschappelijke realiteit enerzijds en de dagelijkse onderwijspraktijk anderzijds; Het PPGO vindt zijn concrete vertaling in het schoolwerkplan, het schoolreglement en de schoolcultuur in het algemeen; Het PPGO heeft een dynamisch karakter: het kan worden aangepast als gevolg van een wijzigende context (maatschappelijke ontwikkelingen, nieuwe wetenschappelijke inzichten, veranderende pedagogische behoeften enz.). 16

17 3 Missie Kinderopvang GO! 3.1 Kinderopvanginitiatieven die georganiseerd zijn door of die samenwerken met het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap De voorschoolse opvang zal de ouders tegemoetkomen in hun nood om hun kinderen op een pedagogisch verantwoorde wijze opvang te bieden. Het educatieve proces van de kinderen zal zo optimaal en vroeg mogelijk aansluiten bij het pedagogisch project in de verschillende niveaus van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Een belangrijk deel van de kennis- en cultuuroverdracht vindt niet plaats op school, maar in het gezin, in de leeftijd van 0 tot 6 jaar. Daarom kunnen ondersteunende initiatieven ten gunste van kansarme kinderen niet vroeg genoeg genomen worden. Deze initiatieven in de voorschoolse opvang zijn belangrijke onderdelen van een strategische aanpak van gelijke onderwijskansen en geven de kinderen een sterkere basis voor hun ontwikkeling. Samenwerking tussen kinderdagopvang en school versterkt de afstemming tussen de kinderopvang en het basisonderwijs en zo ook de overgang voor de kinderen. De kinderdagverblijven en minicrèches zullen worden versterkt door een optimale aansluiting en ondersteuning na te streven en te realiseren met de scholengroepen in hun respectieve regio. De integratie van de waarden van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is belangrijk in dit proces. Om zijn missie te realiseren, hanteert de voorschoolse opvang, die georganiseerd is door of samenwerkt met het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, een constante gedragslijn. Die steunt op de zeven kernwaarden van zijn pedagogisch project. De drie maatschappelijke functies van voorschoolse opvang (economisch, sociaal en educatief) worden uiteraard nagestreefd. 17

18 3.2 Waarden Kwaliteit Het kinderdagverblijf / de minicrèche van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap streeft kwaliteit na die gedefinieerd wordt als: de nodige maatregelen treffen voor een veilige leef- en groeiomgeving; optimale kansen bieden voor een brede ontwikkeling (hoofd hart handmethode); een hoge graad van welbevinden en geborgenheid nastreven in de leef- en groeiomgeving van de kinderen; de maximale en voortdurende professionalisering van het personeel. Innovatie en creativiteit De voorschoolse opvang van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap moedigt kansen tot exploreren van de onmiddellijke omgeving aan en biedt de kinderen een goed klimaat voor een gezonde ontwikkeling op eigen tempo en onder begeleiding van een professionele begeleidster. Om dit te realiseren, staat het kinderdagverblijf/ de minicrèche open voor verbetering en vernieuwing op alle niveaus van de organisatie. Respect voor diversiteit Elk kind is uniek, verschillen mogen er zijn. Juist de verschillen maken de groep zo kleurrijk. Ook de groep is belangrijk. Samen spelen, samen eten, samen zingen enz. In de voorschoolse opvang leren kinderen met elkaar en met elkaars verschillen om te gaan. Leren delen, leren samen spelen: enkele van de vele ervaringen die kinderen voorbereiden om te leven in een diverse maatschappij. Betrokkenheid Kinderdagverblijf / minicrèche, school, lokaal overleg en ouders bepalen samen de goede werking van het opvanginitiatief. De voorschoolse opvang in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap betrekt zijn participanten actief bij het beleid; communiceert op een transparante wijze met al zijn participanten. 18

19 Openheid en verdraagzaamheid De voorschoolse opvang van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap: waardeert de eigenheid van de ouders en hun kind; bestrijdt vooroordelen en discriminatie; respecteert de emotionele en religieuze opvatting van de ouders; respecteert de morele en culturele opvatting van de ouders; stelt het pluralisme als een fundamentele waarde voorop en verbindt zich ertoe om die waarde aan de kinderen door te geven; is gericht op waarden; is gericht op de ontwikkeling van de persoonlijkheid van elk kind, met respect voor ieders specificiteit. Oog voor de maatschappelijke werkelijkheid Om kwaliteitsvolle opvang te waarborgen, moet de voorschoolse opvang voortdurend de vinger aan de pols houden en de maatschappelijke ontwikkelingen op de voet volgen om de ouders zo goed mogelijk in hun noden tegemoet te komen. Vorming van de totale persoon Regels, afspraken, een vaste dagindeling, rituelen. De voorschoolse opvang biedt alle kinderen structuur aan, maar met de juiste optimale ruimte voor elk individueel kind. Kleuteronderwijs en voorschoolse opvang hebben een vergelijkbare functie, namelijk een sterk pedagogisch draagvlak bieden voor de ontwikkeling van de kinderen (motorisch, cognitief, affectief, esthetisch, moreel, ) als aanvulling op de opvoeding thuis. 19

20

21 4 Studiedagen Kinderopvang GO! 4.1 Studiedag Provinciehuis Leuven, woensdag 29 november 2006 Kinderopvang in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, de sleutel voor gelijke kansen. Programma u Onthaal u. Verwelkoming door Marc Smets, afdelingshoofd Onderwijsorganisatie en - personeel u. Toelichting bij de missie kinderopvang van het GO! door Anja Ginckels, projectleider u. Mogelijkheden tot samenwerking tussen kinderdagverblijven onderling en tussen kinderdagverblijf (of minicrèche) en school/ scholengroep door Daan Schalck (senior manager Ernst & Young; ondervoorzitter raad van bestuur KDV De Twijgjes en het Hartenboompje) u. Vernieuwing en toekomst van de kinderopvang door Dominique Berquin (Pluralistisch Platform Jeugdzorg) u. Het pedagogisch en sociale luik van de kinderopvang, gelijke kansen en het verband tussen voorschoolse opvang en de aanvang in het kleuteronderwijs door Michel Vandenbroeck (VBJK-Expertisecentrum voor Opvoeding en Kinderopvang Vakgroep Sociale Agogiek, UGent; voorzitter Lokaal Overleg Kinderopvang Brussel) 21

22 10.50 u. Koffiepauze u. Workshops 1. samenwerking school en kinderopvang (beleid, infrastructuur, opendeurdagen enz.) 2. overgang kinderopvang naar kleuterschool: hoe vloeiend laten verlopen? (bv. afspraken dagverloop, gewoontes, verkennen klasje, middagslapers) 3. het pedagogisch beleid optimaliseren door kleuterleidsters, kinderverzorgsters en begeleiders te laten samenwerken (bv. gezamenlijke nascholing kleuterschool en KDV) 4. hoe kan de kleuterschool een toegevoegde waarde zijn voor het KDV? En omgekeerd? (algemeen) 12.10u. Afsluiting door Urbain Lavigne, afgevaardigd bestuurder van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap u. Broodjesmaaltijd 4.2 Verslag van de studiedag op 29 november 2006 Het GO! wil werk maken van meer voorschoolse opvang, in een pluralistische context en in samenwerking met partners die er mee voor willen zorgen dat meer kleuters vroeger de instap in de kleuterschool wagen. Dat dit belangrijk is, werd aangetoond tijdens de studiedag Kinderopvang in het GO!, de sleutel voor gelijke kansen, die plaatsvond op 29 november 2006 in het Provinciehuis Vlaams-Brabant in Leuven. Zowat 130 personen namen aan de studiedag deel. Het ging hoofdzakelijk om personeel van basisscholen van het GO!, coördinerend directeurs basisonderwijs en - vooral - verantwoordelijken van kinderdagverblijven en minicrèches van het GO!. Ook voorschoolse initiatieven die gerund worden door externe pluralistische vzw s, waren ruim vertegenwoordigd. 22

23 Project Kinderopvang De studiedag is een van de vele acties in het kader van het project Kinderopvang dat in 2005 in het GO! werd opgestart. Met dit project wil het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap inspelen op de toenemende vraag naar voorschoolse opvang. Waar er nog geen voorzieningen zijn, worden scholen(groepen) gestimuleerd om er één op te richten en worden zij daarbij ook ondersteund. Op termijn wil het GO! ook de kwaliteit van de kinderopvang in stand houden en waar nodig verbeteren. Samenwerking school - opvang Maar er is meer. De voorschoolse opvang speelt een voorname rol in de ontwikkeling van het jonge kind. Het sociale en pedagogische aspect van de begeleiding wint steeds meer aan belang. Wat het kind aan leerimpulsen aangeboden krijgt in de periode voor het naar school gaat, bepaalt al grotendeels zijn startkansen in het kleuteronderwijs. Leerbedreiging wordt al heel vroeg vastgesteld. En elke jongere die niet slaagt, is er één te veel Daarom pleit het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap ervoor dat kinderopvang en kleuterschool hun werking op elkaar afstemmen om zodoende een zachte overgang van de crèche naar de kleuterklas mogelijk te maken. Onze opdracht is immers complex: de kinderen een krachtige leeromgeving aanbieden, hen stimuleren in hun ontwikkeling, hen voorbereiden op een goed persoonlijk en maatschappelijk leven en initiatieven nemen om iedereen gelijke kansen te geven. De oproep die afgevaardigd bestuurder Urbain Lavigne tijdens zijn afsluitende toespraak lanceerde was niet mis te verstaan: Het GO! startte in 2005 met het project Kinderopvang vanuit de overtuiging dat een goede samenwerking tussen crèche en kleuterschool de crèche, de school maar in de eerste plaats het kind ten goede komt. Als voorschoolse opvang en onderwijs de handen in elkaar slaan, samen aan gelijke kansen werken en in een zo vroeg mogelijk stadium inspelen op de behoeften van elk kind, kunnen beide sectoren beter in hun opdracht slagen. Het is duidelijk dat we daarvoor elkaar nodig hebben. Het is dan ook heel positief dat Frank Vandenbroucke, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming, in zijn recente nota over Maatregelen ter stimulering van de participatie aan het kleuteronderwijs veelvuldig en expliciet verwijst naar het verband tussen voorschoolse kinderopvang, kleuteronderwijs en gelijke onderwijskansen. Even verheugend is de vaststelling dat deze minister, een jaar na de start van het project Kinderopvang in het GO!, een beleidsvisie uitschrijft die op nagenoeg dezelfde 23

Onze waarden zijn onze troeven

Onze waarden zijn onze troeven Onze waarden zijn onze troeven Jaarverslag 2006 onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 1 Colofon Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel Tel.: 02 790 92 00 Fax: 02

Nadere informatie

De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken

De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken Inhoudsopgave Woord vooraf... 2 Taal als bindmiddel... 4 1 Een concept voor een Vlaams talenbeleid... 7 1.1 Zwak of sterk

Nadere informatie

Conceptnota op basis van de voorstellen van de rondetafelconferentie Brussel

Conceptnota op basis van de voorstellen van de rondetafelconferentie Brussel Conceptnota op basis van de voorstellen van de rondetafelconferentie Brussel December 2007 1 Inhoudsopgave 1 De leerkansen van jongeren in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel verhogen..4 1.1 De betrokkenheid

Nadere informatie

De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken

De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken 1 De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken Inhoudsopgave Taal als bindmiddel.2 1. Een concept voor een Vlaams taalbeleid.5 2. Beleidsthema s 9 2.1 Schooltaal

Nadere informatie

INTERNETTENPROJECT Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs INHOUD

INTERNETTENPROJECT Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs INHOUD Internettenproject gerealiseerd door de pedagogische begeleidingsdiensten van GO!, OVSG, POV, VSKO en Vocvo Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs CONCEPTUEEL KADER 2009-2010

Nadere informatie

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE informatie en inspiratie voor lokale actoren in hun strijd tegen armoede Anneline Geerts danielle dierckx lief vandevoort In opdracht

Nadere informatie

Volgende personen waren betrokken bij de totstandkoming van voorliggende platformtekst:

Volgende personen waren betrokken bij de totstandkoming van voorliggende platformtekst: PLATFORMTEKST opgemaakt door de werkgroepgroep Onderwijs en Integratie in het kader van de Staten Generaal Inburgering en Integratie (29 november 2010) Volgende personen waren betrokken bij de totstandkoming

Nadere informatie

Memorandum Gewestverkiezingen

Memorandum Gewestverkiezingen Memorandum Gewestverkiezingen 2009 Voorstellen met het oog op het herstellen van de voorwaarden voor menselijke waardigheid en de uitoefening van de rechten van de mens die ondermijnd worden door armoede.

Nadere informatie

In opdracht van Vlaams Minister voor Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, Ingrid lieten

In opdracht van Vlaams Minister voor Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, Ingrid lieten INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE ANNELINE GEERTS DANIELLE DIERCKX LIEF VANDEVOORT In opdracht van Vlaams Minister voor Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Inburgering. Beleidsprioriteiten 2005-2006

BELEIDSBRIEF. Inburgering. Beleidsprioriteiten 2005-2006 Stuk 528 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 24 oktober 2005 BELEIDSBRIEF Inburgering Beleidsprioriteiten 2005-2006 ingediend door de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid,

Nadere informatie

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering.

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Sociaal Werk Optie Maatschappelijke Advisering

Nadere informatie

LOOPBAANPACT. Nota Minister Smet

LOOPBAANPACT. Nota Minister Smet LOOPBAANPACT Demografische, macro-economische evoluties, cultureel-maatschappelijke, technologische, wetenschappelijke en innovatieve evoluties zorgen voor een steeds sneller veranderende maatschappelijke

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst"

STRATEGIENOTA 2015-2019 Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst" Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Voorwoord 1 Hoofdstuk 2 Stichting Catent. Ontwikkelen met passie 2 2.1 Inleiding 2 2.2 Missie 2 2.3 Identiteit

Nadere informatie

Preventief werken aan verkeersveiligheid

Preventief werken aan verkeersveiligheid Preventief werken aan verkeersveiligheid Een leidraad voor steden en gemeenten Helmut Paris Stephan Van den Broucke KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Onderzoeksgroep voor Gezondheidspsychologie 2006 Inhoudsoverzicht

Nadere informatie

WERKEN AAN WELZIJN ADVIEZEN VAN HET VLAAMS WELZIJNSVERBOND

WERKEN AAN WELZIJN ADVIEZEN VAN HET VLAAMS WELZIJNSVERBOND WERKEN AAN WELZIJN ADVIEZEN VAN HET VLAAMS WELZIJNSVERBOND ADVIES 6 ZORGZAME ONDERNEMERS IN DE ZORG Over managementaspecten en leiderschapsstijl in welzijnsorganisaties Vlaams Welzijnsverbond vzw Guimardstraat

Nadere informatie

Visienota Sport voor Allen 2011-2014

Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota goedgekeurd door het Overlegplatform Sport voor Allen op 7/9/2011 Samenstelling Overlegplatform Sport voor Allen Carla Galle Gert Vande Broek Nicole Bossaerts

Nadere informatie

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 D I E N S T V E R L E N I N G S C E N T R U M V O O R P E R S O N E N M E T E E N V E R S T A N D E L I J K E B E P E R K I N G INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 2.1 BLIJDORP 2013, PERSONEEL,

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT

TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT VESOC-WG/D-07/80 TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT DE WERKWINKELS EVOLUEREN. Een arbeidsmarkt in beweging De werkwinkels zijn ontstaan vanuit de vaststelling dat de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Strategisch beleidsplan 2013-2017 Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Juli 2013 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alphen en regio 1 Inhoud 1. Inleiding/samenvatting 3 2. Terugblik

Nadere informatie

Levenslang leren voor iedereen?!

Levenslang leren voor iedereen?! Levenslang leren voor iedereen?! Verslag van een terreinverkenning Samenlevingsopbouw Gent vzw Dok Noord 7 9000 Gent 09 223 95 15 ann.bonte@risogent.be Voorwoord Sinds begin 2000 speelt Riso Gent vzw met

Nadere informatie

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET WEGWIJS IN HET GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS en LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 1. HET PEDAGOGISCH PROJECT VAN 'DE LEEFSCHOOL L LIEVEN GEVAERT'... 7 1.1. Inleiding :...

Nadere informatie

Strategisch plan van de Vlaamse Gemeenschap Missie, krachtlijnen, ambities, strategieën en kritische succesfactoren

Strategisch plan van de Vlaamse Gemeenschap Missie, krachtlijnen, ambities, strategieën en kritische succesfactoren Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Strategisch plan van de Vlaamse Gemeenschap Missie, krachtlijnen, ambities, strategieën en kritische succesfactoren Opdrachtgever : Voorzitter : Deelnemers :

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE Inleiding Gemeenteraadsverkiezingen gaan over het te voeren het beleid en over de aanpak van de

Nadere informatie

Evaluatieverslag Tweede uitvoeringsplan GO!2020 Versie 6

Evaluatieverslag Tweede uitvoeringsplan GO!2020 Versie 6 Evaluatieverslag Tweede uitvoeringsplan GO!2020 Versie 6 GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel 1 Inhoudsopgave Situering... 3 1. GO!2020 het uitvoeringsproces... 3

Nadere informatie

Hoe overheidsorganisaties verbeteren door zelfevaluatie? Deel 1: Inhoud van het model

Hoe overheidsorganisaties verbeteren door zelfevaluatie? Deel 1: Inhoud van het model 1 Hoe overheidsorganisaties verbeteren door zelfevaluatie? Deel 1: Inhoud van het model 2013 Inhoudsopgave 5 Voorwoord 7 Algemene inleiding 13 Factoren 15 Criterium 1: Leiderschap 20 Criterium 2: Strategie

Nadere informatie

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM 1. ONDERWIJSNIVEAUS EN -VORMEN Traditioneel zijn er drie onderwijsniveaus: het basisonderwijs, het secundair onderwijs en het hoger onderwijs. Naast deze

Nadere informatie

Kom op tegen Planlast!

Kom op tegen Planlast! Kom op tegen Planlast! Maart, 2013 Patrick Kenis Peter Michielsens Walter van Andel Kom op tegen Planlast! Onderzoek naar initiatieven die de planlast [irriterende regeldruk] voor scholen en leerkrachten

Nadere informatie

Management en operationeel plan

Management en operationeel plan Management en operationeel plan inhoud Oriëntatie...5 I. Algemene bepalingen....9 1. Identificatie mandaathouder....9 2. Juridisch kader...9 3. Opdracht mandaathouder leidend ambtenaar...9 4. Periode...9

Nadere informatie