De school van de toekomst richt haar ogen op de wereld

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De school van de toekomst richt haar ogen op de wereld"

Transcriptie

1 De school van de toekomst richt haar ogen op de wereld Een positief toekomstplan voor scholenbouw in Vlaanderen Conceptnota onderwijsinfrastructuur Caroline Gennez I. Inleiding Talenten van morgen worden in onze scholen gevormd en gesmeed, maar die laatste beantwoorden niet langer aan de noden en de realiteit van de 21 e eeuw. Scholen lijden onder een nijpend capaciteitsprobleem een probleem dat enkel groter zal worden door de demografische evolutie - en bovendien is hun infrastructuur vaak achterhaald. We kunnen niet langer stilstaan en toekijken, als we weten dat in 2025 de instroom bij de snelst groeiende gemeenten in het eerste leerjaar een piek van meer dan kinderen bereikt. Een groei die zich daarna doorzet in het secundair. We kunnen niet langer stilstaan en toekijken, als we weten dat één derde van onze scholen gebouwd is vóór Het onderwijs van nu en de talenten van de toekomst vereisen andere gebouwen dan 65 jaar geleden. Zo spelen we met de toekomst van onze kinderen én de toekomst van een hele samenleving. Willen we dat onze scholen hun achterstand in deze snel veranderende samenleving inhalen, is een omslag vereist. Een school moet immers dé façade zijn van de gemeenschap waar ze is ingebed en dat is anno 2015 niet langer het geval.

2 Meer dan het verleden interesseert mij de toekomst, want daarin ben ik van plan te leven, zei Albert Einstein ( ). Laten we Einstein volgen en onze ogen open houden en vooruit kijken. Een nieuw plan van aanpak voor onze scholenbouw- en gebruik tekent zich af. Een plan waarin we de broodnodige investeringen mogelijk maken door regels te vereenvoudigen, de financiering te versnellen en (privé)partners en gezinnen als een kans eerder dan een kwaal te zien. Een plan ook waarin die noodzakelijke vernieuwing van ons schoolpatrimonium een antwoord biedt aan andere noden: zoals praktijklokalen naast klassieke leslokalen, zoals sportverenigingen die smeken om plaats of ouders op zoek naar kinderopvang en speelruimte. Met anderen woorden: de school van de toekomst de school als community - heeft haar ogen op de wereld gericht en clustert verschillende behoeften: van kinderopvang tot klas, van repetitielokaal tot oefenveld. Met deze conceptnota schudt sp.a de geesten wakker om onze onderwijsinfrastructuur fundamenteel te herdenken. We bewandelen nieuwe denksporen én doen concrete voorstellen met betrekking tot de bouw en financiering van onze schoolgebouwen, maar evenzeer inzake het gebruik. De school van de toekomst motiveert leerlingen, inspireert leerkrachten en verbindt een lokale gemeenschap, omdat ze breed in gebruik en multifunctioneel is. II. Een nieuw totaalmodel voor scholenbouw Door de strenge en diverse regelgeving zijn heel wat activiteiten in scholen niet mogelijk. Vandaag legt de overheid immers een resem criteria en voorwaarden op waaraan openbare gebouwen in diverse sectoren, moeten beantwoorden. Zo gelden andere regels voor de toegankelijkheid, duurzaamheid of veiligheid van een school, dan voor een crèche, rusthuis of sportzaal. Die verkokering van het Vlaamse beleid zorgt voor vertraging in nieuwe infrastructuurwerken (van scholen) én in het multifunctioneel gebruik. Van die verkokering moeten we af, willen we van onze scholen brede scholen (multifunctioneel én flexibel) maken. Op lange termijn moeten we naar een fundamenteel andere manier van denken. sp.a doet 4 concrete voorstellen om de kloof te dichten: a. een vereenvoudigd en sectoroverschrijdend subsidiemechanisme Willen we écht werk maken van multifunctionele en brede scholen, moeten we de criteria voor subsidiëring van infrastructuurwerken op elkaar afstemmen. Op dit moment regelen de verschillende sectoren (van een sporthal tot rusthuis) dat ieder voor zich. De subsidiëring van grote infrastructuurwerken en het onderhoud ervan moeten we naar een hoger niveau tillen, meer gelijkvormig en sectoronafhankelijk maken. Zo stemmen we verschillende functies van het gebouw op elkaar af en drukken we meteen ook het kostenplaatje. b. een school hoeft geen eigenaar te zijn van het gebouw Het onderhoud van een schoolgebouw is een totaal andere opdracht dan de vorming van jongeren, wat de hoofdtaak van een school is. Daarom stellen we voor om de eigenaarsfunctie van een school los te koppelen van de onderwijsfunctie, met de nodige garanties voor de autonomie van het pedagogisch project over de jaren heen. Scholen kunnen uiteraard nog altijd eigenaar zijn/blijven, maar het hoeft niet langer de enige mogelijkheid zijn.

3 c. een grotere regierol voor lokale overheid Alleen als we lokale overheden als betrokken partners behandelen en hen een regierol geven voor onze schoolgebouwen, kunnen ze een visie op langere termijn ontwikkelen. Onderwijsplanning moet immers deel uitmaken van een integrale planning waarin ook ruimtelijke ordening, verkeersbeleid, woonbeleid of sociaal beleid een plaats hebben. Dat merkt ook de VLOR (Vlaamse Onderwijsraad) in haar advies over scholenbouw terecht op. In de eerste plaats betekent dat dat steden en gemeenten de ideale partners zijn om het voortouw te nemen en te anticiperen inzake ruimtelijke ordening. Ze kunnen het netoverschrijdend delen van accommodatie tussen scholen onderling faciliteren, of andere activiteiten (verenigingen, sportclubs, ) onderdak bieden in diezelfde scholen. Als we de steden en gemeenten de nodige tools geven, kunnen ze schoolgebouwen een (deels) andere publieke bestemming geven in de toekomst, als daar vraag naar is of de nood hoog is. Op die manier kunnen ze als het ware een eigen ruimtemarkt creëren die ze zelf sturen, definiëren en beheren. Ten tweede is de taak van de lokale taskforces - sinds 2010 in Vlaanderen uitgerold om de noden en de problematiek van onze schoolinfrastructuur in kaart te brengen - cruciaal. Het zijn zij die samen met de verschillende onderwijspartners kunnen nagaan wat de noden zijn op korte en lange termijn. Het zijn zij die afspraken kunnen maken over alle netten heen. Die regierol moeten we nu versterken voor kleuteren basisscholen, bij voorkeur buurtscholen. Voor secundaire scholen moet we hun rol dan weer geografisch uitbreiden. De verantwoordelijkheid van een lokale taskforce moet breder gaan dan enkel de aanvraag en toekenning van middelen. Ze moet ook een masterplanning opmaken op regionaal niveau waarbij kleuter tot hoger onderwijs in kaart wordt gebracht en afweegt ten opzichte van het aantal richtingen of de demografische evolutie. Op basis van die lokale lange termijn-masterplanning kan de overheid de noden op het terrein beter inschatten, de middelen voor scholen beter begroten en een prioriteitenlijst opmaken. d. andere financieringsmiddelen dan overheidsinvestering Omdat we de eigenaarsfunctie van scholen loskoppelen van de onderwijsfunctie, opent dat perspectieven in de zoektocht naar alternatieve vormen van financiering voor schoolinfrastructuur. waarbij de privémarkt en overheid nog meer de handen durven in elkaar te slaan, naast de bestaande PPS-programma s (Publiek-Private Samenwerking). Zo zijn verzekeringsmaatschappijen door strengere Europese regelgeving voortaan verplicht om het onderpand voor hun verzekeringen te versterken. Daardoor zijn ze erg geïnteresseerd in vastgoed met een duurzaam karakter, wat scholen uiteraard zijn. Maar er zijn nog andere financieringsvormen mogelijk. Zo haalden de banken in ,9 miljard op met de volkslening. We kunnen afspraken maken met de banken om het deel van het opgehaalde geld prioritair aan scholenbouw te financieren. Crowdfunding is een andere mogelijkheid. Voor kleine verbeteringen van de infrastructuur, eventueel in het kader van een brede school, kunnen we via crowdfunding basiskapitaal op halen. Mensen of ouders worden op die manier mee eigenaar van de school met een groot maatschappelijk rendement.

4 III. Maar het kan nu al anders Dat de huidige Vlaamse regering drastisch bespaart op onderwijs en zo een fundamenteel verkeerde keuze maakt, is volgens sp.a een foute beleidskeuze. Met de huidige middelen en de mogelijkheden die er zijn, moeten we véél meer doen op korte termijn. Zo niet, dan plegen we schuldig verzuim. Het is duidelijk dat overheidsbudgetten voor schoolinfrastructuur op dit moment niet toereikend zijn om te voldoen aan de vraag. Dit tekort leid(t)de tot een grote achterstand in de behandeling van bouwdossiers. Om binnen de bestaande structuren op korte termijn tegemoet te komen aan de meest acute noden van onze scholen zijn dringend maatregelen nodig. Concreet: hoe zorgen we ervoor dat hun wachttijden voor bouwdossiers snel dalen en hoe zorgen we ervoor dat er sneller scholen gebouwd worden? Daarnaast moeten scholen zich steeds weer (en snel) aanpassen aan nieuwe onderwijskundige en maatschappelijke trends: technologische ontwikkelingen, nieuwe onderwijsmethodes, normen in duurzaamheid en energieverbruik. Het huidige financieringsmodel houdt daar onvoldoende rekening mee. a. wachtlijst op basis van noden en niet chronologisch De wachtlijst is niet langer een performant instrument om dossiers die scholen indienen, te ordenen. Zo is chronologie (first come, first served) als criterium niet langer efficiënt: dossiers stapelen zich op en het overzicht is ver zoek. Het uitzichtloos karakter van zo n chronologische wachtlijst zorgt bovendien voor een pervers neveneffect: scholen moeten vaak meer dan een decennium vooruitkijken. De zogenoemde verkorte financieringsprocedure maakt dat ze noodgedwongen koterijen bouwen. Daardoor wordt fragmentarisch gewerkt en niet vanuit een algemene, moderne visie. sp.a stelt voor om af te stappen van het chronologische criterium en de huidige wachtlijsten uit te zuiveren op basis van prioritaire noden. Bovendien zijn de criteria nu te arbitrair en zijn ze niet gelinkt aan de capaciteit, de kwaliteiten van een school noch haar ambitie om haar infrastructuur te delen. Willen we écht naar brede scholen gaan, moeten ook die paramaters een zwaarder gewicht krijgen. b. btw van 6% op scholenbouw Vandaag betalen we voor onze schoolinfrastructuur (nieuwbouw en renovatie) de volle 21% btw. sp.a stelt voor om dat btw-tarief te verlagen naar 6%. Zo kunnen we met het huidige budget veel meer dromen van scholen ook daadwerkelijk doen uitkomen. We vragen de regeringen om hier dringend werk van te maken. En tot het zover is, vragen we de Vlaamse regering om het verschil tussen de 21% en 6% btw op zich te nemen. c. een meerjarenplanning over de legislatuur heen De voorbije legislaturen zijn de middelen voor scholenbouw spectaculair gestegen (zie deel II Het kan anders, dat bewezen we al). Toch moeten we durven toe te geven dat de toekenning van middelen te veel ad hoc gebeurt, van de ene begrotingsopmaak naar de volgende begrotingscontrole. Op dit moment is het bijzonder moeilijk voor scholen om op lange termijn te plannen, als ze niet weten over welke middelen ze kunnen beschikken. Daarom is sp.a vragende partij voor een meerjarenplanning in de financiering, net als een stabiel groeipad, waarop scholen kunnen terugvallen. Alleen zo geven we scholen de kans om planmatiger te werken, in plaats van de huidige ad hoc toekenningen.

5 d. voorkooprecht voor de overheid bij verkoop schoolgebouw Wanneer een schoolgebouw niet langer wordt gebruikt voor onderwijsdoeleinden, kan niet dat het bij een eventuele verkoop zomaar verdwijnt in privéhanden. Het schoolgebouw waar we als gemeenschap hebben geïnvesteerd, kan niet zonder slag of stoot ontdaan worden van zijn publieke karakter. Daarom stelt sp.a voor om de overheid te allen tijde een voorkooprecht te geven. Zo geven we een andere inrichtende macht de kans om de onderwijsopdracht verder te zetten, dan wel een andere maatschappelijke functie toegewezen door een gemeente of stad. IV. Elk kind een stoeltje? Dat betekent blijven investeren De voorbije 10 jaar stegen de investeringen in onderwijsinfrastructuur drastisch, ook in tijden van besparingen. Van in totaal 137,2 miljoen euro in 2004 naar 315,6 miljoen euro in Met een extra injectie van 200 miljoen in 2008 voorzagen we extra capaciteit in de scholenbouw om zo elk kind een stoeltje te garanderen. Met die middelen hebben we een grootscheepse doorstart voor schoolinvesteringen mogelijk gemaakt voor de komende jaren. Zo verzorgt de NV Scholen van Morgen in deze legislatuur de bouw en oplevering van 211 nieuwe scholen. Op de website is de vooruitgang te volgen: 165 projecten, 100 bouwwerven werden opgestart en 161 vergunningen afgeleverd. Als alle werkzaamheden voltooid zijn zal er m schooloppervlakte extra zijn. Een krachttoer van formaat. Ondanks doemberichten zijn we er telkens in geslaagd om bij het begin van elk schooljaar voor elk kind een stoeltje te verzekeren. Ondanks al deze inspanningen is het werk niet af. Dit verhaal moet verder geschreven, uitgerold en uitgevoerd worden. Die positieve trend moeten we meer dan ooit voortzetten. De samenleving evolueert razend snel, dus moet ook het onderwijs en haar infrastructuur zich daaraan blijven aanpassen. Precies daarom hebben we een grondige omgevingsanalyse gemaakt (zie bijlage: demografische evolutie versus huidige schoolcapaciteit, de staat van onze schoolgebouwen en tot slot de mate waarin ze op dit moment een meervoudig gebruik hebben) die de behoeften/noden van scholen en de lokale gemeenschap waarin ze gedijen zorgvuldig in kaart brengt. Noden waar deze Vlaamse regering straal aan voorbij gaat. We stellen immers vast dat deze Vlaamse regering resoluut andere - en verkeerde - keuzes maakt en voor het eerst in 10 jaar de onderwijsmotor doet sputteren. Infrastructuurmiddelen voor onderwijs? Cijfers liegen niet: vandaag staat de teller 130 miljoen euro lager dan een jaar geleden. V. Van saai schoolgebouw tot (h)echte community Consumeren en investeren zijn de marsorders om de economie een boost te geven. Waarom zou een overheid haar eigen doelstellingen dan niet volgen? Zeker op een moment dat gigantische investeringen noodzakelijk zijn om ons onderwijs op peil te houden. Uitstel voor vele jaren betekent dat overheden en inrichtende machten het risico lopen om over enkele jaren te moeten lenen aan veel hogere tarieven dan nu. De lage, bijna verwaarloosbare rente, is een incentive om in actie te treden, om ons onderwijs die helpende hand te reiken en toekomstige begrotingen te ontlasten. Bovendien is de vernieuwing én de uitbreiding van het schoolpatrimonium een uitgelezen kans om scholen werkelijk in te bedden in een lokale gemeenschap en er buurtscholen van te maken in de ware zin van dat woord: dichtbij de mensen, in het hart van een lokale gemeenschap. De noodzakelijke vernieuwing en uitbreiding van ons

6 schoolpatrimonium moeten we aanwenden om invulling te geven aan een aantal andere noden in de samenleving. Zo staan heel wat scholen leeg buiten de schooluren en in de schoolvakanties. Breng de wereld in de school binnen, zodat een schoolgebouw uitgroeit tot een (h)echte community. Een plaats waar mensen hun creativiteit kunnen botvieren, waar sportclubs en verenigingen onderdak vinden, waar we kinderopvang organiseren, net als speelpleinen of sportactiviteiten. VI. Conclusie De uitgebreide conceptnota dienen we nog deze week in in het Vlaams parlement. sp.a hoopt dat alle stakeholders in het onderwijs van Vlaamse regering over steden en gemeenten tot netten, directies en inrichtende machten bereid zijn om oude vormen en gedachten te laten varen. De realiteit dwingt ons om de versnippering van middelen voor ons onderwijs tegen te gaan. Vertrekkende vanuit de realiteit en de noden van vandaag bevat deze nota een beleidskader en concrete ideeën om muren af te breken en toekomstgerichte scholen op te bouwen. Het is een uitgestoken hand om onze leerlingen van morgen, hun ouders en de buurt de scholen te bieden die ze verdienen. Met deze conceptnota legt sp.a de troeven én tools op tafel om het niet bij dromen te laten, en dat zowel op korte als lange termijn. We nodigen iedereen in eerste instantie de Vlaamse regering uit om patstellingen achterwege te laten en met open vizier de toekomst van onze kinderen uit te tekenen. Iedereen die bereid is in die open en constructieve denkrichting mee te stappen, zal in sp.a een bijzonder enthousiaste partner vinden.

Speech Bruno Tobback Voorzitter

Speech Bruno Tobback Voorzitter Speech Bruno Tobback Voorzitter 2 Eerst en vooral wil ik iedereen hier en bij uitbreiding ook al onze leden en militanten in Vlaanderen bedanken voor wat we de laatste weken samen hebben gedaan. Kandidatenlijsten

Nadere informatie

I. Sociale welvaart. Kortom: wij engageren ons voor sociale welvaart.

I. Sociale welvaart. Kortom: wij engageren ons voor sociale welvaart. I. Sociale welvaart Met ons programma voor 25 mei trekken we voluit de kaart van welvaart. Welvaart waar iedereen aan meewerkt en waar iedereen in deelt. Welvaart die niet alleen op de beurs te vinden

Nadere informatie

De verandering begint in Herne!

De verandering begint in Herne! De verandering begint in Herne! De vijf N-VA-krachtlijnen zijn de fundamenten waarop ook ons programma gebouwd is. Ze vormen de rode draad die doorheen alle lokale N-VA-programma s loopt en die ook van

Nadere informatie

Invest. ltifun. multi. doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs

Invest. ltifun. multi. doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs Zo estere Invest doende! multi ltifun Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs Zo doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs 3 Zo doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang

Nadere informatie

SEPTEMBERVERKLARING VAN DE VLAAMSE REGERING

SEPTEMBERVERKLARING VAN DE VLAAMSE REGERING SEPTEMBERVERKLARING VAN DE VLAAMSE REGERING 24 september 2012 Verder bouwen aan een beter Vlaanderen KRIS PEETERS MINISTER-PRESIDENT 1 Mijnheer de voorzitter, Beste collega s, Vlaanderen staat er; dankzij

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014-2018 D66 Amsterdam Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014. Ruimte. voor. Amsterdammers. Amsterdam D66

Verkiezingsprogramma 2014-2018 D66 Amsterdam Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014. Ruimte. voor. Amsterdammers. Amsterdam D66 Verkiezingsprogramma 2014-2018 D66 Amsterdam Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014 Ruimte voor Amsterdammers Amsterdam D66 Ruimte voor Amsterdammers 2 3 inhoudopgave Inhoudsopgave 06 Voorwoord 08 Visie

Nadere informatie

SCHOOLARCHITECTUUR. Arteveldehogeschool Campus Kattenberg Kattenberg 9 9000 Gent. door: Sophie COPPIETERS Lieve VAN ASSCHE

SCHOOLARCHITECTUUR. Arteveldehogeschool Campus Kattenberg Kattenberg 9 9000 Gent. door: Sophie COPPIETERS Lieve VAN ASSCHE Arteveldehogeschool Campus Kattenberg Kattenberg 9 9000 Gent SCHOOLARCHITECTUUR Promotor: de heer R. MANIEWSKI Bachelorproef voorgedragen door: Sophie COPPIETERS Lieve VAN ASSCHE 2009-2010 tot het behalen

Nadere informatie

sturen op woonlasten

sturen op woonlasten sturen op woonlasten Leonie van der Steen en Klaas Vegter uitgave van Stedennetwerk G32 en Energiesprong Platform 31 Huur Energie Verzekeringen Belastingen en heffingen Onderhoud inhoudsopgave introductie

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2012-2016

Ondernemingsplan 2012-2016 Ondernemingsplan 2012-2016 13 september 2012 Inhoudsopgave Leeswijzer... 3 Missie, Ontwikkelingen en Visie... 4 Ontwikkelingen... 4 Missie... 11 Visie... 12 Bedienen primaire doelgroep... 14 Betaalbaarheid

Nadere informatie

Aanpasbare, combineerbare en multi-inzetbare infrastructuur in centrumsteden: uitdagingen en knelpunten voor het beleid

Aanpasbare, combineerbare en multi-inzetbare infrastructuur in centrumsteden: uitdagingen en knelpunten voor het beleid Aanpasbare, combineerbare en multi-inzetbare infrastructuur in centrumsteden: uitdagingen en knelpunten voor het beleid Eindrapport In opdracht van: Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Stedenbeleid

Nadere informatie

De vernieuwing begint vandaag. JONGCD&V Paascongres 30-31 maart 2013

De vernieuwing begint vandaag. JONGCD&V Paascongres 30-31 maart 2013 De vernieuwing begint vandaag JONGCD&V Paascongres 30-31 maart 2013 INLEIDING: JONGCD&V met beide benen in de samenleving Als jonge christendemocraten streven we naar inhoudelijke en ideologische vernieuwing

Nadere informatie

VOORSTEL VAN STRATEGIE VOOR DE VERSTERKING VAN DE VIA-TRANSITIES

VOORSTEL VAN STRATEGIE VOOR DE VERSTERKING VAN DE VIA-TRANSITIES VOORSTEL VAN STRATEGIE VOOR DE VERSTERKING VAN DE VIA-TRANSITIES De Raad van Wijzen 27 maart 2014 Inhoud Managementsamenvatting... 6 Inleiding... 6 Transversaliteit in bestuur, organisatie, processen

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE Inleiding Gemeenteraadsverkiezingen gaan over het te voeren het beleid en over de aanpak van de

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Brussels Hoofdstedelijk Gewest 7 juni 2009

Verkiezingsprogramma Brussels Hoofdstedelijk Gewest 7 juni 2009 Verkiezingsprogramma Brussels Hoofdstedelijk Gewest 7 juni 2009 Inleiding Brussel. Een stad gedroomd. Gedroomde stad? 1) Brussel is uniek en fascineert Van oorsprong is Brussel een Vlaamse stad; nu is

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2013-2014 Nr. 1 INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van vrijdag 18 oktober 2013 Ochtendvergadering INHOUD OPENING VAN DE GEWONE ZITTING 2013-2014... 2 BENOEMING

Nadere informatie

Er is geen excuus. Vlaamse gezinnen verdienen beter

Er is geen excuus. Vlaamse gezinnen verdienen beter Er is geen excuus Vlaamse gezinnen verdienen beter persconferentie sp.a dinsdag 25 november 2014 1 Er is geen excuus. Vlaamse gezinnen verdienen beter. De Vlaamse factuurregering maakt duidelijke keuzes.

Nadere informatie

SCHOLEN BOUW BOUWMEESTER

SCHOLEN BOUW BOUWMEESTER DOSSIER SCHOLEN BOUW VLAAMS BOUWMEESTER Intro Heel wat schoolgebouwen in Vlaanderen zijn in slechte staat, niet aangepast aan huidige pedagogische noden of te klein voor het aantal leerlingen. Iedereen

Nadere informatie

LOOPBAANPACT. Nota Minister Smet

LOOPBAANPACT. Nota Minister Smet LOOPBAANPACT Demografische, macro-economische evoluties, cultureel-maatschappelijke, technologische, wetenschappelijke en innovatieve evoluties zorgen voor een steeds sneller veranderende maatschappelijke

Nadere informatie

Collega s vandaag is situatie gelijkaardig in ernst en omvang.

Collega s vandaag is situatie gelijkaardig in ernst en omvang. Minister- president, Ministers, Beste collega s, Onder leiding van CD&V bereikten we de voorbije jaren een nieuw institutioneel evenwicht. Het zwaartepunt ligt bij de deelstaten. De Copernicaanse omwenteling

Nadere informatie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C154 WON13 zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 24 februari 2011 2 Commissievergadering nr. C154 WON13 (2010-2011)

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 571 (2014-2015) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 13 MEI 2015 SAMENGEVOEGDE INTERPELLATIES, VRAGEN OM UITLEG, SAMENGEVOEGDE VRAGEN OM UITLEG EN VRAGEN Commissie voor Onderwijs

Nadere informatie

Budgetcoaching: monitoren van de voortgang

Budgetcoaching: monitoren van de voortgang Budgetcoaching: monitoren van de voortgang Handreiking prestatie-indicatoren budgetcoaching Nibud en Stimulansz, april 2015 Auteurs: Tamara Madern Vivian den Hartogh Annejet Kerckhaert Minou van der Werf

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financiën... 4 3 Economie en Ondernemerschap... 5 4 Milieu en Duurzaamheid... 7 5 Sociaal domein... 9 6 Onderwijs...13 7 Wonen en Ruimtelijke Ordening...16

Nadere informatie

Open Vld. Programmacongres. Vlaanderen vleugels geven.

Open Vld. Programmacongres. Vlaanderen vleugels geven. Open Vld Programmacongres Vlaanderen vleugels geven. Zoals goedgekeurd op het Programmacongres van 12-13 april 2014 Open Vld Programma verkiezingen 25 mei 2014 p. 2/56 Voorwoord Het is tijd om opnieuw

Nadere informatie

Economisch Overheidsinstrumentarium

Economisch Overheidsinstrumentarium stuk ingediend op 208 (2009-2010) Nr. 3 17 februari 2010 (2009-2010) Beleidsnota Economisch Overheidsinstrumentarium 2009-2014 Verslag namens de Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium,

Nadere informatie

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08)

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) Een nota van Guy Verhofstadt en Bart Somers een coherent project voor meer jobs Inleiding Tegen 2010 moet volgens de Lissabondoelstellingen Europa de meest competitieve

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie