ADHD Actueel. Onderbehandeling van ADHD bij allochtonen: kinderen en volwassenen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ADHD Actueel. Onderbehandeling van ADHD bij allochtonen: kinderen en volwassenen"

Transcriptie

1 ADHD Actueel Onderbehandeling van ADHD bij allochtonen: kinderen en volwassenen N. Buitelaar, psychiater, Altrecht Centrum ADHD Volwassenen en V. Yildirim, psycholoog, Altrecht Centrum Jongvolwassenen en Centrum ADHD Volwassenen, Utrecht Inleiding Wereldwijd is er de laatste jaren sprake van een groeiende belangstelling voor ADHD. De prevalentie bij kinderen wordt in de USA geschat op 5% en in Nederland op 3 tot 5%. Bij volwassenen schat men de prevalentie op 1 tot 3%. De media besteden steeds meer aandacht aan ADHD waardoor de bekendheid over deze stoornis bij het grote publiek is toegenomen en er eerder en vaker hulp wordt gezocht. Er bestaan echter nog steeds een aantal mythes rondom ADHD. Sommige daarvan zijn reeds behandeld én ontzenuwd in het eerste nummer van ADHD Actueel. 1 zoals ADHD wordt overgediagnosticeerd en ADHD gaat over in de volwassenheid. Er lijkt echter nog een mythe te bestaan: ADHD is een Amerikaans/ westers concept. ADHD is een cultureel construct en wordt gecreëerd door onze westerse levensstijl: het uit elkaar vallen van gezinsstructuren, een samenleving die hyperactief is, een markteconomie gebaseerd op individualiteit, competitie en onafhankelijkheid etc. 2 Is dit zo? Wat weten we over het voorkomen van ADHD bij niet-westerse volken? Hoe zit het met de prevalentie van ADHD bij allochtonen, wonend in Nederland? Welke implicaties heeft dit voor de praktijk? Allochtoon en niet-westers; begripsbepalingen Wat verstaan we onder allochtoon? Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) hanteert als definitie van allochtoon (in Nederland): een persoon die in Nederland woonachtig is en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren. In de praktijk kan deze definitie verwarring geven. Daarom heeft het CBS een onderscheid gemaakt tussen westerse en niet-westerse allochtonen. Tot de categorie niet-westers behoren allochtonen uit Turkije, Afrika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan. Dit is een politieke definitie. De klassieke definitie van de westerse wereld heeft betrekking op West-Europa en de staten die zich ontwikkelden uit het vroegere

2 West-Romeinse Rijk (Europa, Noord- en Zuid-Amerika). Het gaat hierbij om landen met katholieke of protestante wortels. Het begrip westerse cultuur heeft betrekking op deze betekenis van de term westerse wereld. Volgens deze definitie zijn landen als Japan, Singapore of Zuid-Korea niet-westers maar zijn ze verwesterd. 3 Begin 2006 woonden er in Nederland ruim 3 miljoen allochtonen. 4 Ongeveer de helft hiervan, ruim 1,7 miljoen mensen, is van niet-westerse herkomst. In het publieke debat worden zij doorgaans bedoeld als wordt gesproken over allochtonen. Begin 2006 waren de vier grootste etnische groeperingen, onder deze niet-westerse allochtone bevolking, de Turken ( ), Surinamers ( ), Marokkanen ( ) en Antilianen ( ). In dit artikel betreft het deze groeperingen als wij het hebben over allochtonen. ADHD een cultureel construct? Faraone et al. 5 hebben 50 studies (gepubliceerd tussen 1982 en 2001) wereldwijd vergeleken met de bedoeling de wereldwijde prevalentie van ADHD (bij kinderen) te onderzoeken. Zij concludeerden dat de prevalentie van ADHD even hoog is onder niet-amerikaanse kinderen als onder Amerikaanse kinderen. De hoogste prevalentie vonden ze bij studies die de DSM-IV diagnostische criteria gebruikten. Eerder al vergeleken Costello et al. 6 Amerikaans Indische- en blanke jeugdigen. Zij vonden geen etnische verschillen in de prevalentie van psychiatrische stoornissen. Eenzelfde resultaat vonden Angold et al. 7 De prevalentie van psychiatrische stoornissen verschilde in hun onderzoek niet tussen Afrikaans-Amerikaanse en blanke jeugdigen. Desondanks blijken er grote etnische verschillen te bestaan in behandelaantallen. Rowland et al. 8 lieten bijvoorbeeld zien dat de medicamenteuze behandeling van ADHD bij Afrikaans-Amerikaanse en Latijns-Amerikaanse kinderen veel lager ligt dan bij blanke kinderen. Safer et al. 9 vonden dat de medicamenteuze behandeling van ADHD lager ligt bij Afrikaans-Amerikaanse, Latijns-Amerikaanse, Aziatische en Indiaanse studenten dan bij blanke studenten. Passend bij deze bevindingen is ook de conclusie uit de volksgezondheidmonitor 10 in Utrecht, dat Turkse en Marokkaanse kinderen minder vaak gebruik maken van medicijnen (met name Ritalin en antidepressiva) dan Nederlandse kinderen. Taylor weerlegt in een debat met Timimi 11 het idee dat ADHD een cultureel construct

3 is door te wijzen op tweelingstudies, die laten zien dat individuele verschillen erg weinig beïnvloed worden door omgevingsfactoren. Ook haalt hij twee grote epidemiologische studies aan, die 20 jaar na elkaar gedaan zijn en eenzelfde prevalentie voor hyperkinetisch syndroom laten zien. Hij besluit zijn betoog met de opmerking dat brede sociale invloeden weliswaar bijdragen aan de herkenning van ADHD, maar niet aan het vóórkomen ervan. Ons inziens laten bovengenoemde voorbeelden duidelijk zien dat ADHD geen cultureel construct is. Bij onderzoek blijkt dat het wel degelijk wereldwijd voorkomt maar dat niet-westerse populaties er veel minder voor worden behandeld dan westerse populaties. Er lijkt dus sprake te zijn van onderbehandeling. Hoe zit dat met nietwesterse allochtonen in Nederland? Onderbehandeling van ADHD bij allochtonen Zwirs 12 onderzocht het voorkomen van gedragsproblemen onder Nederlandse, Marokkaanse, Turkse en Surinaamse schoolkinderen uit Amsterdam en Utrecht. Ze ontwikkelde hiertoe een screeninginstrument met vier vragen waarbij het mogelijk is om zowel autochtone als allochtone kinderen met een hoge kans op gedragsstoornissen te onderscheiden van kinderen met een lage kans op deze stoornissen. Leraren van 45 scholen vulden, naast de Strenghts and Difficulties Questionnaire (SDQ), dit screeninginstrument in voor kinderen van 6 tot 9 jaar oud. Bij 270 van deze kinderen vond een uitgebreid vervolgonderzoek plaats dat bestond uit een psychiatrisch onderzoek en een interview met de ouders, alsmede een aanvullende vragenlijst voor de leraren met betrekking tot 10 DSM-IV items. Bij hun onderzoek maakten de psychiaters gebruik van de Semi-structured Clinical Interview for Children and Adolescents (SCICA) en de ouders van de onderzochte kinderen werden geïnterviewd met behulp van de Diagnostic Interview Schedule for Children- IV-Parent (DISC-IV-P). Uit het onderzoek bleek dat op basis van de zogenaamde best-estimate diagnosis 1 de totale prevalentie van psychiatrische stoornissen voor de verschillende etnische groepen niet verschilde. Dit gold ook voor de prevalentie van ADHD in het bijzonder. 1 Een diagnostisch panel bestaande uit drie psychiaters en één psycholoog bepaalde uiteindelijk aan de hand van het ouderinterview, het kindinterview en de leraarvragenlijst of het betreffende kind al dan niet een stoornis had.

4 Ondanks deze gelijke prevalentie en de observatie van leraren, dat allochtone kinderen evenveel belemmerd werden door hun probleemgedrag als autochtone kinderen, bleken de allochtone kinderen (tussen de 70% en 80%) minder vaak behandeld te worden voor deze problemen dan de autochtone kinderen. Uit het onderzoek van Zwirs 12 bleek dat deze discrepantie in behandelingsstatus tussen allochtone en autochtone kinderen gedeeltelijk te verklaren is door de ondersignalering van gedragsstoornissen door allochtone ouders. Herkenning van probleemgedrag door ouders is immers een voorwaarde voor het zoeken van hulp. Turkse, Marokkaanse en Surinaamse ouders signaleerden gedragsstoornissen in het algemeen, en ADHD in het bijzonder, minder dan autochtone ouders. De gevonden discrepantie bleek echter ook te worden gevoed door signaleringsproblemen die bij de hulpverlener liggen. Op deze problemen rondom de onderbehandeling van ADHD bij allochtonen in Nederland gaan we hieronder verder in. Verklaringen voor onderbehandeling van ADHD bij allochtonen Er zijn een aantal mogelijke verklaringen te geven voor de gevonden onderbehandeling van ADHD bij allochtonen in Nederland. Deze zijn, hoewel niet los van elkaar te zien, te onderscheiden in onderrapportage en -diagnostiek. Onderrapportage van ADHD Een van de redenen voor onderrapportage van problematisch gedrag door allochtone ouders is dat zij andere definities van normaal en abnormaal gedrag kennen. 13 De symptomen zoals die voorkomen bij ADHD worden met name in de vroege levensjaren als adequaat beschouwd en eerder gelabeld als passend bij een hoog begaafd, lui en/of vrolijk, levenslustig kind. Een andere verklaring voor onderrapportage is dat deze ouders, als zij het gedrag eenmaal als problematisch beschouwen, zich sociaal wenselijk opstellen door een beter beeld van hun kind te schetsen dan eigenlijk het geval is. Schaamte over psychische klachten en angst om gek te zijn of voor gek uitgemaakt te worden, lijkt aan dit sociaal wenselijke gedrag ten grondslag te liggen. In Suriname 14 en zeker ook in Turkije en Marokko hangt het gevoel van eer en waardigheid, duidelijker dan in Nederland, samen met wat anderen van hen vinden en kent men dan ook sterkere sociale angstgevoelens. Men leeft sterk in andermans oog. Men bespreekt problemen daarom liever niet met buitenstaanders maar probeert deze eerst

5 zelf te verhelpen. Als ze al hulp vragen, is het meer geaccepteerd om dit te doen voor lichamelijke klachten. Kouratovsky 15 wees er terecht op dat als een allochtone cliënt zich aanmeldt met psychische klachten, dit een signaal inhoudt van: Het gaat niet meer. Het betekent dat de hele familie op instorten staat. Deze schaamte leidt niet alleen tot onderrapportage van ADHD klachten bij kinderen, maar zeker ook bij volwassenen. Ook speelt mee dat allochtonen gedragsproblemen veel minder beschouwen als een behandelbaar probleem, waardoor zij minder snel geneigd zijn dit te rapporteren en professionele hulp in te schakelen. Een andere bron van onderrapportage waar Zwirs 12 op wijst is dat Marokkaanse kinderen thuis minder problematisch gedrag vertonen, in tegenstelling tot buitenshuis en de onwetendheid van de allochtone ouders over het gedrag van hun kinderen buitenshuis. De oorzaak hiervan wordt vaak gezocht in de leefwereld van de ouders, die lang niet altijd aansluit bij de positie en toekomst van hun kinderen in Nederland, waardoor de kinderen met een zogenaamde dubbele moraal door het leven gaan. Schuyt 16 beschreef deze dubbele moraal doeltreffend als eerbiedig en gehoorzaam thuis, zelfstandig en opkomend voor een eigen plaats elders, streng gezag aanvaardend thuis, gewend aan een niet streng gezag op school en op het werk, autoritair in de ene situatie, familiair-democratisch in de andere, nooit nee zeggen in de eigen cultuur, assertief nee zeggen in de andere cultuur. De ontlading volgt dan ook vaak in de publieke ruimte wanneer er sprake is van een relatieve vrijheid van regels en controle. Bovenal betreft dit een ruimte waar de ouders vaak weinig zicht op hebben. In de Turkse en Marokkaanse cultuur hecht men veel waarde aan succes op school. 12,17 Allochtone ouders zijn voor hun sociale status en aanzien vaak aangewezen op de successen van hun kinderen. Daarbij komt dat zij als migrant vaak hebben ervaren hoe moeilijk het leven kan zijn zonder diploma. Al met al maakt dit dat zij onderwijsprestaties hoog in het vaandel hebben staan en mogelijke gedragsproblemen niet zullen rapporteren; vooral niet aan de onderwijsinstanties. Angst voor een mogelijke overplaatsing naar het speciaal onderwijs speelt hierbij een belangrijke rol. De media aandacht in Nederland heeft de laatste jaren gezorgd voor een toename van de herkenning en behandeling van kinderen en volwassenen met ADHD. Bij allochtonen loopt dit proces achter. In het land van herkomst is ADHD nauwelijks

6 bekend. In de allochtone media is er dus geen aandacht voor en allochtonen zijn vaak minder goed in staat om de Nederlandse media te volgen. Onderdiagnostiek van ADHD Hulpverleners kunnen ook de diagnose missen of het problematische gedrag anders interpreteren. Dit kan komen door een andere klachtenpresentatie dan de hulpverlener gewend is, waardoor hij waarschijnlijk eerder geneigd zal zijn om de problemen van allochtonen toe te schrijven aan migratie- en sociale problematiek. Een zogenaamd cultureel probleem wat moeilijk te behandelen is. Bij testdiagnostiek ziet men bij allochtone cliënten regelmatig dat zij de vragen op een ongedifferentieerde wijze scoren: op alle items zeer hoog of juist zeer laag. Mogelijk houdt dit verband met de sterke dichotomie die zij vaak kennen tussen gezondheid en ziekte. Mogelijk weerspiegelt een dergelijke tendens ook een roep om hulp of juist een ontkenning van de problematiek. Feit is dat dit gegeven de juiste diagnostiek kan belemmeren. Tot slot kan de Nederlandse taalbeheersing een probleem vormen in het contact met de allochtone cliënt waardoor belangrijke nuances in de diagnostische fase gemist worden. In dergelijke gevallen verdient het de voorkeur een tolk in te schakelen. De hulpverlener kan ad hoc een telefonische tolk bestellen via het Tolk- en vertaalcentrum Nederland (Tvcn) telefoon: Hoe kan onderbehandeling bij allochtonen worden tegen gegaan? De gesignaleerde onderbehandeling is zorgelijk. Gedragsstoornissen bij kinderen kunnen leiden tot problemen thuis, op school en met leeftijdsgenootjes, maar ook tot verslaving, criminaliteit en psychiatrische stoornissen op latere leeftijd. Volwassenen met ADHD (zeker als ze niet behandeld worden) hebben vaker problemen op het werk, veroorzaken meer verkeersongevallen, zijn gevoeliger voor verslavingsproblematiek en hebben vaker relatieproblemen en andere psychische problemen. Hoe kunnen we dit in de toekomst voorkomen? Met betrekking tot de onderdiagnostiek pleit Zwirs 12 allereerst voor meer aandacht voor het signaleren van gedragsstoornissen onder schoolkinderen van allochtone afkomst. Hiertoe reikt zij de SDQ aan als een crosscultureel adequate vragenlijst

7 (www.sdqinfo.com). Ook het screeninginstrument, dat op grond van haar onderzoek is ontworpen, kan een belangrijke rol spelen in het verbeteren van de signalering van gedragsproblemen onder zowel autochtone als allochtone kinderen. Hulpverleners doen er goed aan deze lijsten in hun diagnostiek te gebruiken. Het is eenvoudig af te nemen en van grote crossculturele waarde. Het is op dit punt ook van belang dat de hulpverleners de gesignaleerde problematiek niet te snel afdoen als een cultureel probleem maar verder onderzoek doen naar mogelijk achterliggende pathologie. Daarvoor is kennis nodig van zowel de etnische groep als ook van ADHD. Onbekendheid met ADHD bij volwassenen is helaas nog een feit en speelt een belangrijke rol bij onderdiagnostiek, ook bij autochtonen. Het is daarom van belang hulpverleners de gelegenheid te bieden zich op dit terrein verder te ontwikkelen, bijvoorbeeld door voorlichtingsdagen, congressen, workshops en (wetenschappelijke) artikelen. Met betrekking tot de onderrapportage is het van belang dat leerkrachten de ouders van allochtone kinderen beter op de hoogte houden van het gedrag van hun kinderen op school. Op deze wijze kan de vaak aanwezige kloof tussen binnen- en buitenwereld (dubbele moraal) overbrugd worden. Ook is het van belang de bekendheid van ADHD bij allochtonen in Nederland te vergroten. Want wat niet weet, wat niet deert. Het is daarom belangrijk om, met name de allochtone ouders, voor te lichten over de mogelijke oorzaken, symptomen, risico s en behandelmogelijkheden van ADHD. Het is hierbij van belang de allochtone media in te schakelen om de doelgroepen adequaat te kunnen bereiken. Onze ervaring is bovendien dat het drempelverlagend werkt om de allochtone cliënt herhaaldelijk te wijzen op het beroepsgeheim én op de prevalentie van de gedragsproblemen in de allochtone groepering, zowel in Nederland als in het land van herkomst. Dit kan leiden tot een reductie van angst- en schaamtegevoelens bij binnenkomst in de hulpverlening. Gezien de grote waarde dat allochtone ouders vaak hechten aan onderwijssucces, is het belangrijk de risico s van gedragsstoornissen voor onderwijsprestaties te benadrukken. Het is belangrijk hen duidelijk te maken dat prestaties op dit gebied pas mogelijk worden als het gedragsprobleem bijzondere aandacht krijgt. Het belang van onderwijssucces wordt hiermee voorop gesteld, hetgeen allochtone ouders juist wensen.

8 Tot slot is het raadzaam rekening te houden met het systeem achter het individu. De culturen van de allochtone bevolking in Nederland kenmerken zich veelal door hechte groepen waarin de individuen vanaf hun geboorte worden opgenomen en worden beschouwd als walking symbols of the family. 18 Het is voorstelbaar dat de wederzijdse beïnvloeding tussen individu en gezin in dergelijke culturen intensief is. Duidelijk moge zijn dat de meeste van bovengenoemde factoren ook gelden voor volwassen allochtonen en niet uitsluitend betrekking hebben op hun kinderen. Om de kans te vergroten dat ADHD problemen ook bij de ouders zelf worden gesignaleerd, is het aanbevolen om educatie te geven over de erfelijkheid van ADHD (welke wordt geschat op 75 %) 19 en de ouders zo nodig door te verwijzen voor onderzoek. Aandachtspunten bij medicamenteuze behandeling Bij medicamenteuze behandeling is het belangrijk om aandacht te hebben voor verschillen in farmacokinetiek. Van antidepressiva en antipsychotica is bijvoorbeeld bekend dat ze eerder klinisch werkzame spiegels én eerder en meer bijwerkingen geven bij Aziaten en Afrikaans-Amerikanen dan bij Kaukasiërs. 20 Je zou kunnen verwachten dat hetzelfde het geval is met stimulantia.uit een Koreaanse studie 21 naar het effect en de tolerantie van langwerkend methylfenidaat (Concerta) bij 119 Koreaanse kinderen met ADHD blijkt een goede effectiviteit. De gemiddelde dosis die de kinderen ontvingen was echter lager dan die bij Amerikaanse studies. De gemiddelde dagdosis in de Koreaanse studie was 30 mg; de gemiddelde dagdosis bij een aantal Amerikaanse studies was 34 mg (Wolraich et al. 2001); 35 mg (Pelham et al, 2001); mg (Wilens et al. 2003); 38.8 mg (Steele et al. 2006). Ook hadden de Koreaanse kinderen bij een lagere dosering last van bijwerkingen van de methylfenidaat. De bijwerkingen waren grotendeels vergelijkbaar met die van de Amerikaanse kinderen (eetlustvermindering, moeite met inslapen en hoofdpijn). Het is dus verstandig om met bovenstaande rekening te houden en met een lage dosering stimulantia te starten en geleidelijk aan te verhogen. Start low, go slow is een goede richtlijn. Therapietrouw is doorgaans onder allochtonen minder. Dit kan komen door de grotere gevoeligheid voor bijwerkingen. Het is echter aannemelijk dat ook andere factoren

9 hier een rol in spelen zoals: weerstand tegen medicatie, angst voor verslaving, angst voor bijwerkingen, onvoldoende kennis over ADHD en de medicatie, te weinig overeenstemming tussen patiënt en hulpverlener over de verklaring voor de klachten (culturele context onvoldoende erkend door de hulpverlener) en te weinig vertrouwen in de hulpverlener. Het vereist dus meer uitleg en wederzijds begrip alvorens te beginnen met de medicamenteuze behandeling. Rekening houden met de culturele context houdt ook in: rekening houden met de Ramadan. De Ramadan duurt een maand en in die periode mogen strikt gezien geen medicijnen worden ingenomen tussen zonsopgang en zonsondergang. Langwerkende preparaten die vóór zonsopgang ingenomen kunnen worden, verdienen in dit opzicht de voorkeur. Het is in ieder geval van belang dat de hulpverlener dit onderwerp bespreekbaar maakt en benadrukt hoe belangrijk het innemen van medicatie is. Overigens vallen kinderen tot 12 jaar nog niet onder de Ramadanregels. Conclusie ADHD komt, ongeacht etniciteit, overal ter wereld voor. Er is sprake van een etnische invariantie. Etnische verschillen beïnvloeden echter wel de kans op behandeling van ADHD. Niet-westerse populaties worden minder vaak behandeld voor ADHD dan westerse populaties. Ook in Nederland. Gezien de grote omvang van de niet-westerse bevolking in Nederland is dit voor ons zorgelijk. Aandacht voor de onderbehandeling van ADHD bij allochtonen in Nederland, zowel bij kinderen als ook bij volwassenen, is een absolute must. De onderbehandeling van ADHD bij allochtonen komt door zowel onderrapportage van de allochtonen zelf, als ook door onderdiagnostiek van de hulpverleners. Hoewel de twee concepten niet los van elkaar te beschouwen zijn, zonder rapportage is immers geen diagnostiek mogelijk, behoeven zij daarentegen afzonderlijke aandacht. De onderrapportage wordt enerzijds veroorzaakt door cultuurspecifieke interpretaties en cultuurspecifieke omgangsvormen. De onderdiagnostiek hangt anderzijds samen

10 met de onbekendheid van deze cultuurspecifieke presentatie van ADHD klachten en met de tot voor kort ontbrekende crossculturele meetinstrumenten. Meer aandacht voor bovengenoemde aspecten zal ons inziens leiden tot vermindering van onderbehandeling. Literatuur 1. Buitelaar NJL. ADHD: mythen, manco s en mogelijkheden. ADHD actueel :1. 2. Prout A, James A. Constructing and Reconstructing Childhood: Contemporary Issues in the Sociological Study of Childhood London: Falmer Press. 3. Wikipedia, 4. CBS (2006) Bevolking per maand; leeftijd, geslacht, herkomst, generatie. Voorburg/Heerlen: CBS. 5. Faraone SV, Sergeant J, Gillberg C, Biederman J. The worldwide prevalence of ADHD: is it an American condition? World Psychiatriy 2003; 2 (2): Costello EJ, Farmer EM, Angold A, Burns BJ, Erkanli A Psychiatric disorders among American Indian and white youth in Appalachia: the Great Smoky Mountains Study. American Journal of Public Health, 87(5): Angold A, Erkanli A, Farmer EM, Fairbank JA, Burns BJ, et al Psychiatric disorders, impairment, and service use in rural African American and white youth. Archives of General Psychiatry, 59 (10): Rowland AS, Umbach DM, Stallone L, Naftel AJ, Bohig EM, Sandler DP Prevalence of medication treatment for attention deficit-hyperactivity disorder among elementary school children in Johnston County, North Carolina. American Journal of Public Health, 92(2): Safer DJ, Malever M Stimulant treatment in Maryland public schools. Pedriatrics, 106(3):

11 10. Themarapport Preventie Jeugd VMU (volksgezondheidsmonitor Utrecht), Timimi S, Taylor E. ADHD is best understood as a cultural construct. Br J Psychiatry 2004, 184, Zwirs B. Externalizing disorders among children of different ethnic origin in the Netherlands, proefschrift 2006, ISBN: Bengi-Arslan L, Verhulst FC, Ende J van der & Erol N. (1997). Understanding childhood (problem) behaviours from a cultural perspective: comparison of problem behaviours and competencies in Turkish immigrant, Turkish and Dutch children. Social Psychiatry and Psychiatry Epidemiology, 32, Graafsma T Wat leren Surinamers ons over respect? RINO lezing 7 januari. 15. Kouratovsky V De migrante adolescente. Culturen binnen psychiatrische muren. Boom: Amsterdam. 16. Verkuyten M. (1999). Etnische identiteit: theoretische en empirische benadering. Amsterdam: Het Spinhuis. 17. Eldering L, Knorth EJ Marginalisering van allochtone jongeren en risicofactoren in hun dagelijks leven. Kind en Adolescent, 18, Ross CE & Mirowsky J. (1984). Socially-Desirable Response and Acquiescence in a Cross-Cultural Survey of Mental Health. Journal of Health and Social Behaviour, 25 (june), Biederman J, Faraone SV Attention-deficit hyperactivity disorder. Lancet, 366(9481): Kortmann FAM, Oude Voshaar RC. Tijdschrift voor Psychiatrie 40 (1998) 3 Aspecten van farmacotherapie bij etnische minderheden.

12 21. Lee, et al. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, in press 2006.

N. Buitelaar, psychiater en V. Yildirim, psycholoog. Beiden werkzaam bij Altrecht Centrum ADHD Volwassenen.

N. Buitelaar, psychiater en V. Yildirim, psycholoog. Beiden werkzaam bij Altrecht Centrum ADHD Volwassenen. ADHD Wachtkamerspecial Onderbehandeling van ADHD bij allochtonen: kinderen en volwassenen N. Buitelaar, psychiater en V. Yildirim, psycholoog. Beiden werkzaam bij Altrecht Centrum ADHD Volwassenen. Inleiding

Nadere informatie

CHAPTER 8. Samenvatting. (Summary in Dutch)

CHAPTER 8. Samenvatting. (Summary in Dutch) CHAPTER 8 Samenvatting (Summary in Dutch) Achtergrond en doel van het onderzoek Gedragsstoornissen zoals ADHD (Attention-Deficit Hyperactivity Disorder), ODD (Oppositional Defiant Disorder) en CD (Conduct

Nadere informatie

Welke allochtonen komen er in de Jeugd-GGZ: toegankelijkheid en diagnostiek. Albert Boon & Anna de Haan

Welke allochtonen komen er in de Jeugd-GGZ: toegankelijkheid en diagnostiek. Albert Boon & Anna de Haan Welke allochtonen komen er in de Jeugd-GGZ: toegankelijkheid en diagnostiek. Albert Boon & Anna de Haan Iedereen met psychiatrische problemen Filter 1 Hulpzoekenden Filter 2 Herkende problemen Filter 3

Nadere informatie

Richtlijnen, protocollen en standaarden. Intercultureel bruikbaar?

Richtlijnen, protocollen en standaarden. Intercultureel bruikbaar? Richtlijnen, protocollen en standaarden. Intercultureel bruikbaar? Doel van een richtlijn Vastleggen van wetenschappelijke kennis en expertise rond een bepaalde stoornis t.b.v. hulpverleners en cliënten.

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Cannabisgebruik en stoornissen in het gebruik van cannabis in de adolescentie en jongvolwassenheid. Cannabis is wereldwijd een veel gebruikte drug. Het gebruik van cannabis is echter niet zonder consequenties:

Nadere informatie

Migranten en dementie Jos van Campen, Geriater MC Slotervaart Amsterdam Dementie en Culturele Diversiteit DenHaag

Migranten en dementie Jos van Campen, Geriater MC Slotervaart Amsterdam Dementie en Culturele Diversiteit DenHaag Migranten en dementie Jos van Campen, Geriater MC Slotervaart Amsterdam Dementie en Culturele Diversiteit DenHaag gejvc@slz.nl Afdeling Geriatrie MC ziekenhuis Amsterdam West 2004 Niet westerse migranten

Nadere informatie

Richtlijn JGZ-richtlijn ADHD

Richtlijn JGZ-richtlijn ADHD Richtlijn JGZ-richtlijn ADHD Onderbouwing Uitgangsvragen In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de volgende uitgangsvragen: Welke aandachtspunten zijn aan te geven voor specifieke doelgroepen waarbij

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE LIST OF PUBLICATIONS

CURRICULUM VITAE LIST OF PUBLICATIONS CURRICULUM VITAE LIST OF PUBLICATIONS Curriculum Vitae Curriculum Vitae Barbara Wilhelmina Cornelia Zwirs werd geboren op 3 oktober 1977 in Alphen aan den Rijn. Daar behaalde zij in 1995 haar Gymnasiumdiploma

Nadere informatie

2. De niet-westerse derde generatie

2. De niet-westerse derde generatie 2. De niet-westerse derde generatie Op 1 januari 23 woonden in Nederland tussen de 34 duizend en 36 duizend personen met ten minste één grootouder die in een niet-westers land is geboren. Dit is ruim eenderde

Nadere informatie

Oudere migranten en cognitieve stoornissen en dementie

Oudere migranten en cognitieve stoornissen en dementie Oudere migranten en cognitieve stoornissen en dementie Dag van de inhoud dr. J. Witlox, specialismegroep neurocognitieve stoornissen drs. Nour Alkaduhimi, specialismegroep ouderen Mijn moeder is dement

Nadere informatie

Interculturele psychiatrie en jeugd-ggz

Interculturele psychiatrie en jeugd-ggz Interculturele psychiatrie en jeugd-ggz mr.dr. Lieke van Domburgh Onderzoeker Vumc, afd. Kinder- en Jeugdpsychiatrie Hoofd afdeling O&O Intermetzo prevalentie problemen: etniciteit en gender (Zwirs 2006)

Nadere informatie

Uitdagingen in de multiculturele praktijk

Uitdagingen in de multiculturele praktijk 12 uit de praktijk Kernproblemen Uitdagingen in de multiculturele praktijk Vraag een fysiotherapeut die werkzaam is in een achterstandswijk naar zijn ervaringen met allochtone patiënten en de kans is groot

Nadere informatie

Etnische verschillen in vallen en valangst onder zelfstandig wonende ouderen in de grote steden

Etnische verschillen in vallen en valangst onder zelfstandig wonende ouderen in de grote steden Etnische verschillen in vallen en valangst onder zelfstandig wonende ouderen in de grote steden 4 e Landelijk Valsymposium 2 December 2016 Aantal 65-plussers en prognose (G4) 500000 400000 300000 200000

Nadere informatie

Gemengd Amsterdam * in cijfers*

Gemengd Amsterdam * in cijfers* Gemengd Amsterdam * in cijfers* Tekst: Leen Sterckx voor LovingDay.NL Gegevens: O + S Amsterdam, bewerking Annika Smits Voor de viering van Loving Day 2014 op 12 juni a.s. in de Balie in Amsterdam, dat

Nadere informatie

Etnische en generatieverschillen in lekenopvattingen over internaliserende problemen

Etnische en generatieverschillen in lekenopvattingen over internaliserende problemen Etnische en generatieverschillen in lekenopvattingen over internaliserende problemen Esmée E. Verhulp Ontwikkelingspsychologie - Universiteit Utrecht Met dank aan: Gonneke Stevens, Wilma Vollebergh, Trees

Nadere informatie

Samenvatting. Maatschappelijke controverse

Samenvatting. Maatschappelijke controverse Samenvatting In samenleving en politiek en onder beroepsbeoefenaren is er veel discussie over de gestage groei van het aantal jongeren met psychische problemen, waaronder ADHD (Attention Deficit Hyperactivity

Nadere informatie

Migranten en dementie Jos van Campen, Geriater Slotervaartziekenhuis Alzheimer centrum Rotterdam 18 September 2014

Migranten en dementie Jos van Campen, Geriater Slotervaartziekenhuis Alzheimer centrum Rotterdam 18 September 2014 Migranten en dementie Jos van Campen, Geriater Slotervaartziekenhuis Alzheimer centrum Rotterdam 18 September 2014 Afdeling Geriatrie Slotervaart ziekenhuis Amsterdam West 2004 Verdeling migranten Nederland

Nadere informatie

Samenvatting. BurcIn Ünlü Ince. Recruiting and treating depression in ethnic minorities: the effects of online and offline psychotherapy

Samenvatting. BurcIn Ünlü Ince. Recruiting and treating depression in ethnic minorities: the effects of online and offline psychotherapy Samenvatting 194 Dit proefschrift start met een algemene inleiding in hoofdstuk 1 om een kader te scheppen voor de besproken artikelen. Migratie is een historisch fenomeen die vaak resulteert in verbeterde

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-015 13 februari 2006 9.30 uur Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005 In 2005 is de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

Samenvatting (Summary in Dutch)

Samenvatting (Summary in Dutch) Samenvatting (Summary in Dutch) Het aantal eerste en tweede generatie immigranten in Nederland is hoger dan ooit tevoren. Momenteel wonen er 3,2 miljoen immigranten in Nederland, dat is 19.7% van de totale

Nadere informatie

De toegankelijkheid van de Jeugd-GGZ voor jeugdigen van niet-nederlandse herkomst 1

De toegankelijkheid van de Jeugd-GGZ voor jeugdigen van niet-nederlandse herkomst 1 epidemiologisch bulletin, 00, jaargang 45, nummer De toegankelijkheid van de Jeugd-GGZ voor jeugdigen van niet-nederlandse herkomst A.E. Boon en A.M. de Haan Bij zeven procent van alle jeugdigen in Nederland

Nadere informatie

Jan Dirk van der Ploeg publicaties (4)

Jan Dirk van der Ploeg publicaties (4) Jan Dirk van der Ploeg publicaties (4) Artikelen in tijdschriften 2015 Effectieve interventies voor agressie bij kinderen. PsychoPraktijk, 6, 14-17. 2014 Scheiding en stress. PsychoPraktijk, 6, 22-26.

Nadere informatie

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Esther van Kralingen Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/ 2 is het aandeel van de niet-westerse allochtonen dat in het hoger onderwijs

Nadere informatie

Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun buurtbewoners?

Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun buurtbewoners? Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun? Martijn Souren en Harry Bierings Autochtonen voelen zich veel meer thuis bij de mensen in een autochtone buurt dan in een buurt met 5 procent of meer niet-westerse

Nadere informatie

Kinderen met ADHD. Inhoudsopgave. Wat is de oorzaak van ADHD? Wat zijn de verschijnselen van ADHD?

Kinderen met ADHD. Inhoudsopgave. Wat is de oorzaak van ADHD? Wat zijn de verschijnselen van ADHD? Kinderen met ADHD Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Wat is de oorzaak van ADHD? 1 Wat zijn de verschijnselen van ADHD? 1 Hoe wordt de diagnose ADHD gesteld? 2 Behandeling van ADHD

Nadere informatie

4. Kans op echtscheiding

4. Kans op echtscheiding 4. Kans op echtscheiding Niet-westerse allochtonen hebben een grotere kans op echtscheiding dan autochtonen. Tussen de verschillende groepen niet-westerse allochtonen bestaan in dit opzicht echter grote

Nadere informatie

Samenvatting (Summary in Dutch)

Samenvatting (Summary in Dutch) Samenvatting (Summary in Dutch) Etnische minderheden vormen een groeiend segment van de bevolking in veel westerse landen. Zorgbehoeften en verwachtingen van deze groepen vormen vaak een uitdaging voor

Nadere informatie

Factsheet Demografische ontwikkelingen

Factsheet Demografische ontwikkelingen Factsheet Demografische ontwikkelingen 1. Inleiding In deze factsheet van ACB Kenniscentrum aandacht voor de demografische ontwikkelingen in Nederland en in het bijzonder in de provincie Noord-Holland.

Nadere informatie

ROM in de ouderenpsychiatrie

ROM in de ouderenpsychiatrie Improving Mental Health by Sharing Knowledge ROM in de ouderenpsychiatrie Marjolein Veerbeek Richard Oude Voshaar, Anne Margriet Pot Financier: Ministerie van VWS 2 Routine Outcome Monitoring Definitie

Nadere informatie

Cohortvruchtbaarheid van niet-westers allochtone vrouwen

Cohortvruchtbaarheid van niet-westers allochtone vrouwen Cohortvruchtbaarheid van niet-westers allochtone vrouwen Mila van Huis De vruchtbaarheid van vrouwen van niet-westerse herkomst blijft convergeren naar het niveau van autochtone vrouwen. Het kindertal

Nadere informatie

NEDERLANDSE SAMENVATTING 143. Nederlandse samenvatting

NEDERLANDSE SAMENVATTING 143. Nederlandse samenvatting NEDERLANDSE SAMENVATTING 143 Nederlandse samenvatting 144 NEDERLANDSE SAMENVATTING De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelt dat psychische gezondheid een staat van welzijn is waarin een individu zich

Nadere informatie

hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5

hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 SAMENVATTING 117 Pas kortgeleden is aangetoond dat ADHD niet uitdooft, maar ook bij ouderen voorkomt en nadelige gevolgen kan hebben voor de patiënt en zijn omgeving. Er is echter weinig bekend over de

Nadere informatie

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs 7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs Vergeleken met autochtonen is de participatie in het hoger onderwijs van niet-westerse allochtonen ruim twee keer zo laag. Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Addendum A 173 Nederlandse samenvatting Het doel van het onderzoek beschreven in dit proefschrift was om de rol van twee belangrijke risicofactoren voor psychotische stoornissen te onderzoeken in de Ultra

Nadere informatie

ADHD en ASS. Bij normaal begaafde volwassen. Utrecht, 23-01-2014 Anne van Lammeren, psychiater UCP/UMCG

ADHD en ASS. Bij normaal begaafde volwassen. Utrecht, 23-01-2014 Anne van Lammeren, psychiater UCP/UMCG ADHD en ASS Bij normaal begaafde volwassen Utrecht, 23-01-2014 Anne van Lammeren, psychiater UCP/UMCG Disclosure belangen spreker (potentiële) Belangenverstrengeling Geen Voor bijeenkomst mogelijk relevante

Nadere informatie

2. Groei allochtone bevolking fors minder

2. Groei allochtone bevolking fors minder 2. Groei allochtone bevolking fors minder In 23 is het aantal niet-westerse allochtonen met 46 duizend personen toegenomen, 19 duizend minder dan een jaar eerder. De verminderde groei vond vooral plaats

Nadere informatie

Diversiteit en Gezondheid: Geslacht, SES, Etniciteit

Diversiteit en Gezondheid: Geslacht, SES, Etniciteit Diversiteit en Gezondheid: Geslacht, SES, Etniciteit Prof. Dr. Walter Devillé Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg UvA Vluchtelingen en Gezondheid OMGEVING POPULATIE KENMERKEN GEZONDHEIDS-

Nadere informatie

6 Psychische problemen

6 Psychische problemen psychische problemen 6 Psychische problemen Gonneke Stevens In onderzoek naar de gezondheid en het welzijn van jongeren is het relevant aandacht te besteden aan psychische problematiek, waarbij vaak een

Nadere informatie

Cure + Care Solutions

Cure + Care Solutions Cure + Care Solutions is hèt landelijk behandel- en expertisecentrum voor complexe psychische aandoeningen en werkt nauw samen binnen een landelijk netwerk van zorginstellingen door het hele land. Cure

Nadere informatie

Studie type Populatie Patiënten kenmerken Interventie Controle Dataverzameling

Studie type Populatie Patiënten kenmerken Interventie Controle Dataverzameling Evidence tabel bij ADHD in kinderen en adolescenten (studies naar adolescenten met ADHD en ) Auteurs, Gray et al., 2011 Thurstone et al., 2010 Mate van bewijs A2 A2 Studie type Populatie Patiënten kenmerken

Nadere informatie

De ontwikkeling van depressie bij kinderen en adolescenten met ADHD

De ontwikkeling van depressie bij kinderen en adolescenten met ADHD De ontwikkeling van depressie bij kinderen en adolescenten met ADHD Samenvatting 10 tot 40% van de kinderen en adolescenten met ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) ontwikkelen symptomen van

Nadere informatie

Opvoeden in andere culturen

Opvoeden in andere culturen Opvoeden in andere culturen Bevorderen en versterken: competenties vergroten Een betere leven DVD 1 Bevolkingsgroepen aantal Allochtoon3.287.706 Autochtoon13.198.081 Europese Unie (exclusief autochtoon)877.552

Nadere informatie

Cultuursensitieve diagnostiek en therapie

Cultuursensitieve diagnostiek en therapie Cultuursensitieve diagnostiek en therapie Mei 2009 Dr. Victor Kouratovsky Klinisch psycholoog Kinder- en Jeugdpsycholoog Specialist NIP Wat is Cultuursensitieve diagnostiek en therapie? DSM-IV Culture-Bound

Nadere informatie

Samenvatting (Summary in Dutch)

Samenvatting (Summary in Dutch) Samenvatting (Summary in Dutch) * 132 Baby s die te vroeg geboren worden (bij een zwangerschapsduur korter dan 37 weken) hebben een verhoogd risico op zowel ernstige ontwikkelingproblemen (zoals mentale

Nadere informatie

Een medicatietrial, zonde van de tijd of de moeite waard?

Een medicatietrial, zonde van de tijd of de moeite waard? Karin van Riezen 1 Een medicatietrial, zonde van de tijd of de moeite waard? De meerwaarde van een placebogecontroleerde trial bij kinderen die ingesteld worden op methylfenidaat Gevalsbeschrijving Adhd

Nadere informatie

transistiepsychiatrie Dr. R. Klaassen Kinder- en jeugdpsychiater Bascule Projectleider headspace

transistiepsychiatrie Dr. R. Klaassen Kinder- en jeugdpsychiater Bascule Projectleider headspace transistiepsychiatrie Dr. R. Klaassen Kinder- en jeugdpsychiater Bascule r.klaassen@debascule.com Projectleider headspace transitiepsychiatrie -> psychiatrie Transitional Psychiatry Child & Adolescent

Nadere informatie

Congres 01-04-2009. lex pull 23-03-2009 1

Congres 01-04-2009. lex pull 23-03-2009 1 ADHD EN VERSLAVING Congres 01-04-2009 lex pull 23-03-2009 1 ADHD EN VERSLAVING PREVALENTIE VERKLARINGSMODELLEN DIAGNOSTIEK BEHANDELING lex pull 23-03-2009 2 prevalentie 8-Tal studies SUD bij ADHD: Life-time

Nadere informatie

Langdurige werkloosheid in Nederland

Langdurige werkloosheid in Nederland Langdurige werkloosheid in Nederland Robert de Vries In 25 waren er 483 duizend werklozen. Hiervan waren er 23 duizend 42 procent langdurig werkloos. Langdurige werkloosheid komt vooral voor bij ouderen.

Nadere informatie

Deel I Wat we weten over de stoornis ADHD

Deel I Wat we weten over de stoornis ADHD Inhoud Inleiding 12 Deel I Wat we weten over de stoornis ADHD Hoofdstuk 1 Kenmerken van ADHD 1.1 De basiskenmerken 16 1.2 Aandachts- en concentratiestoornissen 17 1.3 Impulsiviteit 17 1.4 Hyperactiviteit

Nadere informatie

Ontwikkeling van de vragenlijst Betrouwbaarheid en validiteit

Ontwikkeling van de vragenlijst Betrouwbaarheid en validiteit 109 Samenvatting 110 Inleiding Dit proefschrift beschrijft de ontwikkeling van een vragenlijst die door patiënten zelf in te vullen is om zowel gewenste (effectiviteit) als ongewenst effecten (bijwerkingen/tolerabiliteit)

Nadere informatie

5. CONCLUSIES ONDERZOEK

5. CONCLUSIES ONDERZOEK 5. CONCLUSIES ONDERZOEK In dit hoofdstuk worden de conclusies van het onderzoek gepresenteerd. Achtereenvolgens worden de definitie van het begrip risicojongeren, de profielen en de registraties besproken.

Nadere informatie

Ouderen migranten en (psycho)psychiatrie. Meten is weten?

Ouderen migranten en (psycho)psychiatrie. Meten is weten? Ouderen migranten en (psycho)psychiatrie Meten is weten? Dag van de inhoud dr. J. Witlox, specialismegroep neurocognitieve stoornissen drs. Nour Alkaduhimi, specialismegroep ouderen Ouderen migranten in

Nadere informatie

WIE IS DE NIET-WESTERSE ALLOCHTONE GEVER?

WIE IS DE NIET-WESTERSE ALLOCHTONE GEVER? WIE IS DE NIET-WESTERSE ALLOCHTONE GEVER? Amsterdam, november 2011 Auteur: Dr. Christine L. Carabain NCDO Telefoon (020) 5688 8764 Fax (020) 568 8787 E-mail: c.carabain@ncdo.nl 1 2 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

Samenvatting. De volgende onderzoeksvragen zijn geformuleerd:

Samenvatting. De volgende onderzoeksvragen zijn geformuleerd: Samenvatting In Westerse landen vormen niet-westerse migranten een steeds groter deel van de bevolking. In Nederland vertegenwoordigen Surinaamse, Turkse en Marokkaanse migranten samen 6% van de bevolking.

Nadere informatie

GIDS VOOR VOLWASSE N E N M E T A D H D HET T RA JECT VAN UW B E H A N D E L I N G

GIDS VOOR VOLWASSE N E N M E T A D H D HET T RA JECT VAN UW B E H A N D E L I N G GIDS VOOR VOLWASSE N E N M E T A D H D HET T RA JECT VAN UW B E H A N D E L I N G VOORAF Uw arts heeft u een medicamenteuze behandeling voorgeschreven als hulp bij het onder controle brengen van de symptomen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: INLEIDING

HOOFDSTUK 1: INLEIDING 168 Samenvatting 169 HOOFDSTUK 1: INLEIDING Bij circa 13.5% van de ouderen komen depressieve klachten voor. Met de term depressieve klachten worden klachten bedoeld die klinisch relevant zijn, maar niet

Nadere informatie

Nederlandse Samenvatting

Nederlandse Samenvatting Nederlandse Samenvatting Het onderwerp van dit proefschrift is depressieve en angst symptomen in chronische dialyse patiënten en andere patiënten. Het proefschrift bestaat uit twee delen (deel A en deel

Nadere informatie

V O O R L I C H T I N G. Drs. Fernando Cunha Ontwikkelingspsycholoog Gezondheidspsycholoog (BIG) Kinder- en Jeugdpsycholoog (NIP) Onderwijsspecialist

V O O R L I C H T I N G. Drs. Fernando Cunha Ontwikkelingspsycholoog Gezondheidspsycholoog (BIG) Kinder- en Jeugdpsycholoog (NIP) Onderwijsspecialist V O O R L I C H T I N G Drs. Fernando Cunha Ontwikkelingspsycholoog Gezondheidspsycholoog (BIG) Kinder- en Jeugdpsycholoog (NIP) Onderwijsspecialist w w w. c hild -suppor t -euro pe.c om 1 Zorgen voor

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting 119 120 Samenvatting 121 Inleiding Vermoeidheid is een veel voorkomende klacht bij de ziekte sarcoïdose en is geassocieerd met een verminderde kwaliteit van leven. In de literatuur

Nadere informatie

Antwoord van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 9 december 2010)

Antwoord van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 9 december 2010) AH 740 2010Z13219 Antwoord van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 9 december 2010) 1 Bent u bekend met nieuw onderzoek van Michigan State University

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4. Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4

Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4. Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Samenvatting SAMENVATTING 189 Depressie is een veelvoorkomende psychische stoornis die een hoge ziektelast veroorzaakt voor zowel de samenleving als het individu. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)

Nadere informatie

Aandachtsklachten en aandachtsstoornissen worden geobserveerd in verschillende volwassen

Aandachtsklachten en aandachtsstoornissen worden geobserveerd in verschillende volwassen SAMENVATTING Aandachtsklachten en aandachtsstoornissen worden geobserveerd in verschillende volwassen klinische populaties, waaronder ook de Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD). Ook al wordt

Nadere informatie

Kinderneurologie.eu ADHD. www.kinderneurologie.eu

Kinderneurologie.eu ADHD. www.kinderneurologie.eu ADHD Waar staat de afkorting ADHD voor? De letters ADHD staan voor de engelse woorden Attention Deficit - Hyperactivity Disorder. In het Nederlands vertaald betekent dat een aandoening die gekenmerkt wordt

Nadere informatie

Sterke toename alleenstaande moeders onder allochtonen

Sterke toename alleenstaande moeders onder allochtonen Carel Harmsen en Joop Garssen Terwijl het aantal huishoudens met kinderen in de afgelopen vijf jaar vrijwel constant bleef, is het aantal eenouderhuishoudens sterk toegenomen. Vooral onder Turken en Marokkanen

Nadere informatie

Inhoud. Ontgifting en stabilisatie. Observatie en Diagnostiek en Behandeling. Cijfers en Onderzoek. Aanbod Jeugd in Nederland

Inhoud. Ontgifting en stabilisatie. Observatie en Diagnostiek en Behandeling. Cijfers en Onderzoek. Aanbod Jeugd in Nederland Polls drugsweb Kun je op eigen houtje van drugs afkomen Ja: 85% Moeten we minder gaan drinken Ja: 57% Bang om verslaafd te worden Ja: 21% Drugs meenemen naar buitenland Ja: 73% Wiet is een harddrug Ja:

Nadere informatie

Waarom stigma rondom AD(H)D bestaat

Waarom stigma rondom AD(H)D bestaat Waarom stigma rondom AD(H)D bestaat N.B.: de inhoud van dit programma is slechts van adviserende aard en dient niet als vervanging voor professioneel en/of medisch advies. Als u verdere consultatie wenst,

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S-GRAVENHAGE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S-GRAVENHAGE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S-GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/40073 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Schat, A. Title: Clinical epidemiology of commonly occurring anxiety disorders

Nadere informatie

Samen met de kinderartsen

Samen met de kinderartsen Samen met de kinderartsen L.H.M. Berg, kinder- en jeugdpsychiater GGNet Jeugd Indeling Visie beroepsvereniging (NVvP) op plaatsbepaling van psychiatrie Aanvulling afdeling Kinder en Jeugd Casus 5-jarige

Nadere informatie

Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen

Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen Jeroen Nieuweboer Allochtonen in, en voelen zich minder thuis in Nederland dan allochtonen elders in Nederland. Marokkanen, Antillianen

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

De medicamenteuze behandeling van ADHD en verslaving bij adolescenten.

De medicamenteuze behandeling van ADHD en verslaving bij adolescenten. De medicamenteuze behandeling van ADHD en verslaving bij adolescenten. Joanneke van der Nagel, psychiater, Tactus Verslavingszorg, Enschede Pieter-Jan Carpentier, psychiater, Reinier van Arkel groep, s-hertogenbosch

Nadere informatie

Samenvatting voor de niet medisch onderlegde lezer

Samenvatting voor de niet medisch onderlegde lezer Etnische verschillen in overleving bij dialysepatiënten in Europa. De rol van demografische, klinische en psychosociale factoren. Nieren hebben de belangrijke taak om afvalproducten en vocht uit het lichaam

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting

Samenvatting. Samenvatting Samenvatting Op grond van klinische ervaring en wetenschappelijk onderzoek, is bekend dat het gezamenlijk voorkomen van een pervasieve ontwikkelingsstoornis en een verstandelijke beperking tot veel bijkomende

Nadere informatie

Persoonlijke psychiatrie

Persoonlijke psychiatrie Persoonlijke psychiatrie 21 juni 2017 Intelligentie en psychiatrie Dr. Marianne C. Kasius Intelligentieverdeling Normaal = Optimaal? Importantie Mental and nervous disease is the most important group

Nadere informatie

Allochtone Nederlanders thema 21

Allochtone Nederlanders thema 21 Allochtone Nederlanders thema 21 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres minke popma 07 June 2015 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/61049 Dit lesmateriaal is gemaakt

Nadere informatie

ACTUELE ONTWIKKELINGEN IN DE EERSTELIJNS GGZ. Martin Beeres, kaderhuisarts ggz io Marian Oud, coördinator kaderopleiding ggz

ACTUELE ONTWIKKELINGEN IN DE EERSTELIJNS GGZ. Martin Beeres, kaderhuisarts ggz io Marian Oud, coördinator kaderopleiding ggz ACTUELE ONTWIKKELINGEN IN DE EERSTELIJNS GGZ Martin Beeres, kaderhuisarts ggz io Marian Oud, coördinator kaderopleiding ggz Programma Somatische zorg - met beleid - voor mensen met psychische stoornissen

Nadere informatie

Diversiteit in de Provinciale Staten

Diversiteit in de Provinciale Staten Onderzoek Diversiteit in de Provinciale Staten Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale Staten (PS) onderzocht. Het gaat

Nadere informatie

De positie van etnische minderheden in cijfers

De positie van etnische minderheden in cijfers De positie van etnische minderheden in cijfers tabel b.. Omvang van de allochtone bevolking in Nederland naar herkomst (00 en prognose voor 00 en 0), aantallen x 00, per januari Bron: CBS, Allochtonen

Nadere informatie

Psychiatrisering en de terreur van het perfecte kind. Prof. Dr. Stijn Vanheule Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Psychiatrisering en de terreur van het perfecte kind. Prof. Dr. Stijn Vanheule Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Psychiatrisering en de terreur van het perfecte kind Psychiatriseren = Het moeilijke kind stelt de volwassene vragen: Wie is de volwassene is die hem of haar zo moeilijk vindt? Met welke ver(w)achtingen

Nadere informatie

Ongemerkt problematisch. Marieke Zwaanswijk (onderzoeker NIVEL) Marijke Lutjenhuis (huisarts)

Ongemerkt problematisch. Marieke Zwaanswijk (onderzoeker NIVEL) Marijke Lutjenhuis (huisarts) Ongemerkt problematisch Marieke Zwaanswijk (onderzoeker NIVEL) Marijke Lutjenhuis (huisarts) Kijk, als een kind zich opzettelijk uit de auto gooit, dan is het vrij duidelijk dat er iets mis is. Dan heb

Nadere informatie

Polikliniek ADHD voor volwassenen GGNet

Polikliniek ADHD voor volwassenen GGNet Polikliniek ADHD voor volwassenen GGNet Vragen Prevalentie ADHD bij volwassenen Kernsymptomen van ADHD Stelling: Rustig zitten tijdens het onderzoeksgesprek sluit hyperactiviteit uit. Stelling: Als iemand

Nadere informatie

Migranten met diabetes en depressie. Samenspel over grenzen

Migranten met diabetes en depressie. Samenspel over grenzen Migranten met diabetes en depressie Samenspel over grenzen Migranten met diabetes en depressie Wat weten we van de situatie in Nederland Onderzoek vanuit epidemiologie en psychologie Onderzoek specifiek

Nadere informatie

Ambulante behandeling

Ambulante behandeling Ambulante behandeling Ouderen Ambulante behandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen heeft verschillende

Nadere informatie

Ambulante behandeling

Ambulante behandeling Ambulante behandeling Ouderen Ambulante behandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen heeft verschillende

Nadere informatie

Angststoornissen. Verzekeringsgeneeskundig protocol

Angststoornissen. Verzekeringsgeneeskundig protocol Angststoornissen Verzekeringsgeneeskundig protocol Epidemiologie I De jaarprevalentie voor psychische stoornissen onder de beroepsbevolking in Nederland wordt geschat op: 1. 5-10% 2. 10-15% 15% 3. 15-20%

Nadere informatie

Dementiepoli. Ouderen

Dementiepoli. Ouderen Dementiepoli Ouderen Dementiepoli Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen Met deze folder willen we u en uw familieleden en/of verzorgers graag informeren over de gang van zaken bij de dementiepoli.

Nadere informatie

Universiteit Opleiding Cursus Beschrijving Link. Vaardigheidsonderwijs 2e jaar

Universiteit Opleiding Cursus Beschrijving Link. Vaardigheidsonderwijs 2e jaar Overzicht bachelorcursussen Dit overzicht geeft een groot aantal bachelorcursussen weer die aandacht besteden cultuur en/of gender op het gebied van gezondheidszorg. Het overzicht betreft cursussen uit

Nadere informatie

Samenvatting (summary in Dutch)

Samenvatting (summary in Dutch) Samenvatting (summary in Dutch) 149 Samenvatting (summary in Dutch) Één van de meest voorkomende en slopende ziektes is depressie. De impact op het dagelijks functioneren en op de samenleving is enorm,

Nadere informatie

Bijsluiter gebruik astma (kinderen) indicatoren in de huisartsenpraktijk. Fenna Schouten Versie 3

Bijsluiter gebruik astma (kinderen) indicatoren in de huisartsenpraktijk. Fenna Schouten Versie 3 Bijsluiter gebruik astma (kinderen) indicatoren in de huisartsenpraktijk Fenna Schouten f.schouten@nhg.org 09-02-2017 Versie 3 Inhoud Overzicht van de indicatoren... 2 Populatie... 2 Monitoring... 2 Beschrijving

Nadere informatie

HELFT VAN KINDEREN EN EEN DERDE VAN VOLWASSENEN MET ADHD KRIJGT ADHD-MEDICATIE VIA HUISARTS. Marijn Prins, Liset van Dijk

HELFT VAN KINDEREN EN EEN DERDE VAN VOLWASSENEN MET ADHD KRIJGT ADHD-MEDICATIE VIA HUISARTS. Marijn Prins, Liset van Dijk Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Marijn Prins, Liset van Dijk. Helft van kinderen en een derde van volwassenen met ADHD krijgt ADHD-medicatie via huisarts,

Nadere informatie

SAMENVATTING (SUMMARY IN DUTCH)

SAMENVATTING (SUMMARY IN DUTCH) SAMENVATTING (SUMMARY IN DUTCH) SAMENVATTING (SUMMARY IN DUTCH) Sinds de jaren zestig is het aandeel migranten in de Nederlandse bevolking aanzienlijk gegroeid. Van de totaal 16,3 miljoen inwoners in

Nadere informatie

Allochtonen, 2012 Gepubliceerd op Compendium voor de Leefomgeving (http://www.clo.nl)

Allochtonen, 2012 Gepubliceerd op Compendium voor de Leefomgeving (http://www.clo.nl) Indicator 13 februari 2013 U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link [1] bekijken. In 2012 woonden er in Nederland

Nadere informatie

Protocol ADHD bij verslaving 139

Protocol ADHD bij verslaving 139 Bijlage 12 Checklist Coaching Protocol ADHD bij verslaving 139 CHECKLIST ADHD-COACH Naam Cliënt: Naam Coach: Geboortedatum cliënt dag maand jaar De start van dit coordinerende coachingstraject vindt plaats

Nadere informatie

Alleenstaande moeders op de arbeidsmarkt

Alleenstaande moeders op de arbeidsmarkt s op de arbeidsmarkt Moniek Coumans De arbeidsdeelname van alleenstaande moeders is lager dan die van moeders met een partner. Dit verschil hangt voor een belangrijk deel samen met een oververtegenwoordiging

Nadere informatie

Dagbehandeling. Ouderen

Dagbehandeling. Ouderen Dagbehandeling Ouderen Dagbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen

Nadere informatie

Kwaliteit in Diversiteit. Presentatie Co-schap Huisartsengeneeskunde Rianne Langeveld 16 april 2010

Kwaliteit in Diversiteit. Presentatie Co-schap Huisartsengeneeskunde Rianne Langeveld 16 april 2010 Kwaliteit in Diversiteit Presentatie Co-schap Huisartsengeneeskunde Rianne Langeveld 16 april 2010 Inleiding Aanleiding en doel Feiten en stelling Arts-patiëntrelatie en ervaringen Oplossingen Casus en

Nadere informatie

Vroeginterventie via het internet voor depressie en angst

Vroeginterventie via het internet voor depressie en angst Samenvatting 141 Vroeginterventie via het internet voor depressie en angst Hoofdstuk 1 is de inleiding van dit proefschrift. Internetbehandeling voor depressie en angst is bewezen effectief. Dit opent

Nadere informatie

Psychische stoornissen en de beperkte houdbaarheid van diagnostische etiketten

Psychische stoornissen en de beperkte houdbaarheid van diagnostische etiketten Psychische stoornissen en de beperkte houdbaarheid van diagnostische etiketten Frits Boer emeritus hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie Logacom Kenniscongres 11 december 2012 Psychische stoornissen en

Nadere informatie

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid Volwassenen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Verslavingszorg Introductie Verslavingszorg verleent hulp aan volwassenen met problematisch gebruik van alcohol, drugs, medicijnen, gameverslaving en met

Nadere informatie