VOORHEEN EN THANS O V E R C O R O N I E ' S VERLEDEN EN TOEKOMST J. L. STUGER EZN.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORHEEN EN THANS O V E R C O R O N I E ' S VERLEDEN EN TOEKOMST 1808. 1900. J. L. STUGER EZN."

Transcriptie

1 VOORHEEN EN THANS O V E R C O R O N I E ' S VERLEDEN EN TOEKOMST EENE GESCHIKTE HANDLEIDING OM DEN TEGENWOORDIGEN TOESTAND VAN HET DISTRICT C O R O N I E UIT HET WARE OOGPUNT TE BESCHOUWEN DOOR J. L. STUGER EZN. Gedrukt bij H. B. HEYDE Paramaribo. 1900

2 V O O R R E D E. Zoo ziet dan deze uitgave het licht, bij uitsluiting toegewijd aan den wederbloei en de welvaart van het district Coronie, zoo belangrijk voor het Moederland, als dierbaar voor hare inwoners. Gelijk aan al het ondermaansche, doet ook deze schoorvoetend zijne intrede op liet tooneel der wereld, dobberende tusschen vrees en hoop omtrent de ontmoeting die haar te wachten staat. Vrees, omdat reeds voor het verschijnen het vooroordeel zich tegen haar aankanten, de goede bedoelingen miskend, de beste pogingen werden tegengewerkt; doch daarentegen hoop omdat de ervaring zoo dikwijls bewijst, dat hoe sterk het vooroordeel ook zij, het nogtans voor tijd en omstandigheden, doch vooral voor de zuivere waarheid noodzakelijk zwichten moet. En zou dan het vooroordeel u doen afschrikken en ontmoedigen, te meer de zaak waaraan het is toegewijd, den besten waarborg voor hare uitwerking oplevert. De welgezinden die alles beproeft zal zich gaarne datgeen ten nutte maken dat door juistheid van oordeel en door gegronde toepassing op het waar belang den weg tot herstelling en verbetering in het rijk der kunsten het gebied der wetenschappen als anderszins aanwijst. De edeldenkende zal voorzeker nimmer zonder onderzoek verwerpen maar zal alles toetsen hetzij aan ervaring, waarschijnlijkheid en aan mogelijkheid. Gij ontvangt geachte lezers eene uitgave dat door het gewicht der stoffe, en zoo ik hoop ook door hare behandeling, uwer aandacht niet geheel onwaardig - wezen zal. Paramaribo, 't laatst van maart J. L. STUGER EZN

3 MET DEN MEESTEN EERBIED OPGEDRAGEN AAN H. M. DE KONINGIN DER NEDERLANDEN DOOR DEN SCHRIJVER

4 I V. H O O F D S T U K. OVERZICHT DER AIGEMEENE TOESTANDEN VAN HET DISTRICT CORONIE. Het onderzoek naar het middel ter verbetering deur toestanden. Uit de kol. Verslagen ontleenen wij de volgende mededeelingen:»teneinde zekerheid te erlangen of het district Coronie dat dewijl de daarvoorliggende modderbank zich al meer en meer heeft uitgebreid niet dan reel zeer veel moeite te bereiken is door middel van een weg met het overige bebouwde gedeelte der kolonie kan worden verbonden werd den Gouv. landmeter opgedragen ter zake een plaatselijk onderzoek in te stellen. Bij dit onderzoek bleek dat een weg tusschen Coronie en Nickerie bezwaarlijk zou kunnen worden aangelegd, omdat zich daar een vrij diepe zwamp bevindt, maar dat het niet onmogelijk zou zijn eene verbinding te land te maken tusschen Coronie en de Coppename vermits de zwampen en kreken die in dat traject voorkomen wel overbrugd kunnen worden. Het ligt in het voornemen om het onderzoek verder voort te zetten waartoe gelden bij de aan de Koloniale Staten ingediende ontwerp-begrooting voor 1888 zijn aangevraagd.«(zie Kol. Verslag onder 1, bladz. 13 Wegen en voertuigen.)»het onderzoek naar de mogelijkheid om Coronie in verbinding te brengen met de overige deelen der kolonie (zie

5 bladz. 13 van het vorig verslag) heeft nog niet tot afdoende resultaten geleid en moet nog worden voortgezet.(?) Daartoe zal mede strekken het gebruik van het op de begrooting voor 1888 toegestaan crediet van f voor de verdere voorbereiding eener communicatie van Coronie met de Coppename(*) Eene opneming van het terrein tusschen Coronie en Nickerie in October 1887 heeft doen zien dat eene verbinding tusschen die twee districten bezwaarlijk te maken zou zijn«. (Zie Kol. Verslagen 1887 onder wegen en voert. bladz. 14.) In 1888 werd het op de begrooting voor dat dienstjaar uitgetrokken bedrag van f 7503 voor de uitvoering van werken en aan den weg van Coronie naar de Coppename ter beschikking gesteld van den districts-commissar's van Coronie. Sedert is met die een aanvang gemaakt(**). In het district Coronie werd het dichtgespoelde en dichtbegroeide Gouv. kanaal uitgegraven hetgeen dringend noodig was, daar het Leasowes kanaal door den toevloed van drijfmodder gebrek aan spuiwater en de vorming van eene harde bank voor zijn mond ontoegankelijk was ge - worden voor kleine vaartuigen ; 2e. de communicatie van Buckelbury tot aan de Broko horo kreek verbeterd. (?) 'Zie Kol. Versl w. en v. bladz. 14. (*) K.V. S f f 7500 samen f (**) De kosten daarvan zijn: Voor het schoonmaken van de zwamp in de eerste coupures van de rits f 230. Als voren in de tweede groote coupures 200 Coupures daar tusschen gelegen doorbraken 200. Voor het opschoonen van de Koema-Koema kreek 500. Voor het openkappen van den weg tot aan de groote coupures lang 4000M.ter gemiddeld breedte v a n 1 5 M. a d f p e r h e c t a r e f Twee loopbruggen lang 200M. van ruwe boomstammen á f Een als voren lang 100 M D rie do. 20 M. à f Twaalf do. 5 M. à f Voor opzicht transporten onvoorz. uitgaven te zamen Zie Kol. verslag bijdragen in verband met de kosten en vergelijk dit met het volgende :

6 In In Coronie onder toezicht van den districtscommissaris op de rits achter den grond Totness eene vierde straat aangelegd (*) en een algemeen weiland ten behoeve van veehouders omheind en op loozing gebracht. Zie Kol. Versl. onder W en V. bladz. 14.) II. MEDEDEELINGEN OMTRENT DEN ALGEMEENEN TOESTAND »De toestand mag a Is vooruitgaande word en be - s c h o u w d. D e k l e i n e l a n d b o u w b r e i d t z i c h u i t e n de bevolking doet haar best om de gronden zoo produc tief mogelijk te doen zijn. Velen zijn bereids grondeigenaren geworden en zien niet tegen werken op terwijl het volk toont bijzonder aan zijnen geboortegrond gehecht te zijn. Het vervoer van producten naar Paramaribo ondervindt door den toestand waarin de kanalen zijn geraakt dikwijls vertraging.«(zie Kol. Verslag Mededeeling, bladz »Voor den kleinen landbouw in dit district was het, jaar 1892 algemeen vrij gunstig. De wijze waarop een klein gedeelte der kleine landbouwers hun gronden bewerken geeft reden van tevredenheid. Vele kleine landbouwers verbeteren hunne loozing en cultivatie.«aan het kanaal in Juli 1888 f Verlengen f f Aan de communicatieweg Ingiekondere tot aan de Koema-Koemakreek f Vierde straat op Totness en een weiland f I500. f Weg van Ingiekondre nare Koewa-Kocma f Voor 't verder onderzoek f f Zie bladz van dit werk (*) Staat dit misschien in verband met hetgeen door onze geachte vertegenwoordiger de heer M. op de zitting van den 18den Maart 1889 der Kol. Staten o.m gezegd heeft. Wie nog geloofd dat een weg naar Coppename of van Coronie naar Nickerie die districten redden kan schept zich een illusie.»wat ze behoeven is eene goede stoomvaart dienst. Of misschien hetgeen hij in Juli 1890 bij de behandeling der Begrooting voor De Koema.-Koema behoeft van nu af aan niet meer genoemd te worden nadat deze Go uverneur uitdrukkelijk verklaard heef t dat van hem geene

7 1 4 0»Door den goeden toestand van het kanaal ondervindt de afscheping van producten naar Paramaribo en Nickerie geen vertraging meer, hetgeen als een groote factor mag - worden beschouwd voor de welvaart van het district. en waarvan de goede gevolgen reeds nu zijn te bespeuren.«(?) (Zie Kol. Verslag Mededeeling Coronie) »Bij Resol. 27 Maart 1893, La. B No werd de beheerder der Kol. Vaartuigen, oud districtscommissaris van Coronie gedurende het verlof van den heer Buijs, commissaris van dit district, belast met de inspectien en de leiding van de werkzaamheden aan kanalen, dammen, loozingen, enz. Het bericht in 1893 omtrent het kanaal luidt aldus: Het Gouvernementskanaal het hoofdader van het verkeer (met de reede?) is in beteren toestand gebracht en het Zoetwater-kanaal(*) is in beteren toestand gebracht en het Zoetwater- tevens Spuikanaal over eene lengte van 4000 M. schoon gemaakt. Het voor Totness toegepaste systeem eene behoorlijke afwatering tot stand gebracht zoodat bij de zwaarste regens de in cultuur zijnde gronden er overlast van water hebben.«(**) Ofschoon een ruim veld ten opzichte van bovengenoemde werken overblijft, mag den toestand over het algemeen als vooruitgaande worden beschouwd.«(zie Kol. Verslag Coronie 1893.) ,De algemeene toestand van Coronie was niet ongunstig te noemen(?). De waterloozingcn werd op verschillende plaatsen verbeterd, dit was voornamelijk het geval met het Gouvernementskanaal dat in rechte richting werd doorgegraven tot aan zee waardoor eene betere strooming in het water werd gebracht. Behalve door het Mailvaartuig wordt de communicatie met de hoofdplaats door een 15-tal kleine verdere plannen omtrent de verlenging van den Charlesburger weg te wachten zijn. (*) Bestaan er in Coronie 2 kanalen op den Gouv. grond Totness? Dit heb ik sedert mijn 45-jarig verblijf in Coronie nimmer geweten of gezien, doch wel een kanaal hetwelk vroeger aan plantage Friendship behoorde en aan het Gouvernement is afgestaan, thans onder den naam van Gouv. of Totness kanaal b e k e n d ( he t w e l k i n d o o r he t da a r a a n br e ng e n va n een ijzeren koker (thans lek) ter verwijdering van zoutwater) tot een reservoir voor de bevolking en het vee op de Gouv grond Totness dient. (**) Noch in den grooten drogen tijd gebrek aan goed drinkwater zal doen gevoelen.

8 141 vaartuigen onderhouden die steeds niet volle ladingen cacao, bananen, cocosnoten, kokosolie en in den laatsten tijd ook met slachtvee stadswaarts vertrokken.«( Zie Kol. Verslag Mededeeling 1894.) Van af wordt er nog steeds aan het Gouv. kanaal met het wederopgraven, verlengen en spuien van het water (om de modderbank weg te krijgen voortgegaan. Daardoor eene voortdurende verbetering in de algemeene toes t a n d e n v a n d i t d i s t r i c t t e v e r k r i j g e n, z i e n w i j d i t zijn wij overtuigd, daarin geene mogelijkheid. Alleen de wijze beschikking en bestiering des Heeren kan ons in dit geval nl. de modderbank helpen. En toch hooren wij niet anders dan steeds alles is vooruitgaande in Coronie. Waarin die schoone vooruitgang bestaat kunnen wij niet begrijpen. Alles is vooruitgaande. Welke schoone en zoetklinkende woorden. En toch zeer pijnlijk voor het gehoor van ons die thans telken jaar bij groote droogte aan het gemis van goed drinkwater zoo dikwijls door vast blijven zitten op de modderbank het moeten ondervinden. Belangstelling in den wederbloei van dit district en de welvaart harer bevolking en in diep gepeins over den steeds ongunstiger toestand verzonken, rees onwillekeurig in ons de vraag op: Wat zal toch van Coronie worden? De beantwoording der vraag.»wat zal toch van Coronie worden? geeft den schrijver aanleiding daaromtrent zijne zienswijze ook aan anderen mede te deden, waarbij zijnerzijds niet gedacht wordt dat hij deze vraag op voldoende wijze zal kunnen beantwoorden, doch wel, dat er aanleiding door ontstaan zal, tot meer voldoende beschouwingen en herdenkingen; beter inzicht in vroegere en thans bestaande toestanden, en belangstelling in het district Coronie; en de voordeelen die van Coronie te verkrijgen zijn. Wat zal van CORONIE WORDEN? Waarmede zullen wij beginnen waarmede eindigen om niet te breedvoerig over den toestand van Coronie, dat weleer het land van melk en honig was, doch thans zeer tot verval geraakt is, te schrijven? Zoo de hand van belangstellenden het niet tijdig genoeg uit zulk een verval redt,

9 zullen de toestanden hoe langer hoe erger en onuitstaanbaarder worden, ja, Coronie zal gewis in een diepen afgrond gestort zijn waaruit hetzelve dan niet meer zal kunnen gered worden. De landbouw kwijnt alhier met den dag waardoor gebrek en armoede de overhand nemen. De banaan, welke he t voornaamste levensmiddel van dit district uitmaakt en vroeger bij duizenden bossen naar de markt van Paramaribo werd vervoerd, vindt men thans haast niet meer op Coronie, zoodat men van daar dit artikel evenwel van Paramaribo moet laten opkoopen. Met het naar den wal gaan te Coronie is het zeer erg gesteld: men komt uit de mailboot in de schoener Coronie en uit de schoener weder in een vischersboot met een gedeelte lading om naar den wal overgebracht te worden en helaas! welke moeilijkheden, schaden en verliezen gaan er niet mede gepaard. Men bevindt zich eindelijk in het kanaal van Totness voor den Kamp. Hier zijn vlak voor den brug, waar de passagiers naar den wal moeten afstappen, eenige vaartuigen op het drooge vastgezeten. zoodat de passagiers moeite genoeg hebben om over deze vaartuigen naar den wal te gaan. Hunne bagages en vrachtgoederen, welke mede genomen zijn, worden door mannen op het hoofd gedragen op een distantie van 40kettingen of omtrent een kwartier loopen, om de karren, welke niet tot aan den Kamp mogen komen en die op een distantie van 35 kettingen van den communicatie halt gemaakt hebben, te laden. De overgeblevene passagiersgoederen worden des nachts per de visschersbool afgehaald uit de schoener om zonder eenige bewaking op den dam voor de Kamp neergelegd te worden. De passagiers lijden hierdoor veel schade en verliezen. Zoo b.v. heeft men een koffer van weduwe W. opengebroken en f.16 daaruit gestolen. Verder heeft men vier kisten van den onderwijzer S. opengebroken en uit eene kist een ijzeren pot gestolen. Die uit Coronie naar Paramaribo verhuizen wil moet zij me bagages en vrachtgoederen reeds op Maandag v.t.v. naar den kamp brengen, terwijl de passagiers en overgebleven goederen eerst op Donderdag naar de schoener Coronie overgezet worden om de komst der mail af te wachten en daarin over te stappen. De passagiers die in Coronie komen, zijn Dinsdag reeds aan wal, maar krijgen hunne goederen niet voor Donderdag of Vrijdag ter hunner beschikking tehuis. Onderwijzers en directeuren die uit of naar Coronie

10 143 verhuizen moeten, hebben met groote onkosten en moeielijkheden te strijden. Wij willen echter geen gewaag maken van de schade, welke men bij het ontpakken der goederen ondervindt. Dit kunnen de onderwijzers B. R. en S. en de directeur H. wel best bevestigen. De brievenbezorging door de Posterij laat nog steeds veel te wenschen over. Eene vrouw had uit Berbice een brief te ontvangen. Daar zij er niets hiervan wist, bleef de brief zoolang op de post tot dat zij bij toeval hoorde dat een brief vo o r haar op de post lag. Toen zij dien dadelijk ging halen, be - s peu rde z ij dat d ie b ri ef w el 4 w e ken op de Po st ge - bleven was. Gelukkig echter dat zulks niet met een brief van al te groot gewicht geschied is. Aller oogen waren bij aankomst van de mailboot (dd. 19 Mei) gevestigd op de komst van den Kantonrechter, die met de mail (van 21 April ; in de schoener Coronie was achtergebleven en niet naar den wal was gegaan. De goede harmonie welke onder de vroegere inge - zetenen bestond, wordt thans niet meer gevonden(*) terwijl het met de beschaving der creolen achteruit in plaats van vooruit gaat. Ondanks de vele pogingen en onvermoeide opofferingen der Mor. leeraren en R.Kath. geestelijken tot de uitbreiding van het Christendom neemt het bijgeloof en de zoogenaamde hocus pocus meer en meer de overhand. Eene pijnlijke gewaarwording veroorzaakt de aanschouwing van de steeds kwijnende plantages en gronden die als eene herinnering slechts aan vroegere welvaart en waarvan nog zoo veel voordeel te trekken zou zijn indien de noodige handen, de bedoelde hand der belangstelling ter bearbeiding aanwezig waren. Wij bedoelen hiermede de hand der belangstelling. Met de veeteelt gaat het thans niet zeer gunstig daar de tijgers op de varkens jacht maken, zoodat binnen de 14 dagen 7 varkens en 1 koe een prooi der tijgers geworden zijn. (*) Coronie is niet meer het aangenaam oord van vroegere jaren wat niet eens bestaat er thans onder de beschaafden eene goede maatschappelijke verhouding er bestaat thans verschillende partijen en verdeelingen het hartelijk en vriendschappelijk verkeer van vroeger is thans verdwenen.

11 1 44 Ongeveer gedurende 25 jaren, ¼ eeuw, heeft zich die verschijnsel in Coronie niet voorgedaan. De regens vallen flink en de gezondheidstoestand is in een zeer gunstigen staat. Moge de hand der belangstelling medewerken tot een geheele ommekeer in al de toestanden van dit district; en de voorspoedzon Coronie beschijnen, opdat het weder tot zijn vorigen bloeienden staat kome! Hoe slecht de verbinding niet de buitenwereld is bewijzen volgende reis-verhaaltjes. Na vele jaren in Coronie, het land van melk, en honing gewoond te hebben, kwam ik mij metterwoon te Paramaribo vestigen. lk kreeg na een achtjarig verblijf te dezer stede lust om een uitstapje naar Coronie te doen. (het besluit was genomen en ik maakte eene reis met den stoomer Curacao naar het district Coronie mede. Wij vertrokken den 16 Juli 1894 om vijf uren na den middag van Paramaribo en kwamen om 3 uren in den vroegen morgen van den volgenden Dinsdag voor Coronie ten anker om den schoener af te wachten, die de brieven van Coronie bezorgt en tevens de brieven en passagiers voor Coronie bestemd afhaalt. spoedig bevondt de schoener zich naast de mailboot en de passagiers en brieven werden afgegeven en opgenomen. De mailboot zoowel als de schoener ging naar de bestemde plaats. De schoener kan niet, dichter bij land komen en komt nu ten anker. Nu moesten de passagiers met hunne goederen in eene kleinere zeilboot overgaan om naar den wal te komen. Wij bevonden ons met onze goederen op de kleine zeilboot en zetten nu weder onze reis voort. Wij waren van wind en golf de speelbal en onze boot schommelde als een notedop op de golven,- maar wij wisten niet waar wij henen voeren, daar het nog zeer donker was en wij de monding van het Gouv.kanaal niet zien konden. Toen het dag werd en helder en helderder werd, zagen wij de monding van het kanaal en bespeurden toen, dat de schoener tot vóór de plantage Moy instede van voor den kanaal-mond was ten anker gekomen. Zulks is natuurlijk door den onervaren kapitein te weeggebracht. In het kanaal gekomen vonden wij geen wind om voort te zeilen en daarom moesten de matrozen niet de riemen in het waterploffen, maar jawel de boot ging naar zee terug in plaats van vooruit te komen. Aan een touw begonnen de matrozen, die inmiddels uit de boot gespron-

12 145 gen waren, de boot vooruit te trekken, maar het hielp niet veel want de boot was voor goed vastgeraakt. Wat nu te beginnen. Voor drie uren in den na middag zou het geen vloed worden en daar in de felle zo n te blijven branden, gaat niet. Het wa ter stroomde met geweld naar zee. De gedachte kwam 't eerst in ons op: dat deze sterke wegstrooming van het boschwater ten doel had om het overtollige water uit de gronden van Totness en Frindship die door de zware en aanhoudende regens waren overstroomd, weg te loozen, doch helaas! later bleek het dat, deze wegstrooming ten doel had, het spuien van de geul voor de monding van het kanaal om de modderbank weg te spoelen. Eindelijk zond de kapitein om de brieven zak te bezorgen en naar een corjaal uit te zien. De corjaal werd gebracht en wij werden naar ka mpoe(*) gebracht, waar wij met moeite toch naar huis konden voeteeren. Onze koffers kregen wij eerst in den namiddag om 5 uur aan den wal. Na aldaar in Coronie eene maand te hebben vertoefd moest ik mij bij mijne terugreis naar Paramaribo, aan de bepaling (van Coroniereis) onderwerpen mijn koffer en slaapgoed reeds Woensdags morgen in de kotter vooruit te zenden. Wij een zevental passagieren waaronder de heeren Wesenhagen, kantonrechter, en Burne, griffier, en Glöckler, leeraar der Ev. Br. Gemeente, vergaderden ons om 1 uur in den nacht van Woensdag op Donderdag. O m 2 uur kwam de bootsman aan en wij stapten in het zeilbootje dat door 2matrozen aan een touw werd gesleept tot op de hoogte van den kamp, en daarna aan het roeien gingen. Aan de monding van het kanaal gekomen ging het zeilbootje onder zeil. Onze uitvaart in het kanaal was zeer onaangenaam daar wij het haast niet konden uithouden van de muskieten die in zwermen op ons aankwamen en ons tot in zee achtervolgden. Wij bejammerden zeer den heer Glöckler die aan zijn rechterarm ziek was en naar Paramaribo moest gaan om herstel, daar hij zijn hand niet gebruiken kon om deze lastige bezoekers af te weren. Om 6 uur des morgens werden wij in den kotter Coronie o ver geze t. O m 8 uur k wa m de zeepont van pla ntage ( * ) Een kamp of een open hut van boven gedekt met Pina--- u itsluiten d voor d e ar b eid ers welk e aan h et k anaal wer k zaam zijn d aargesteld.

13 - 146 leasowes op zijden van den kotter Coronie aan, die eenige balen cacao en 8 passagieren met hunne bagages meebrachte. Na den geheelen dag Coronie zonder gegeten te hebben in den kotter de mail te hebben afgewacht kwam de stoomer Curaçao eindelijk ten anker aan en wij werden omstreeks 8 ure des avonds in de mailboot overgebracht. De stoomer zette hare reis voort en wij kwamen den volgenden morgen om 8 uur te Paramaribo aan. Maandag den 3n December 1894, verliet ik des namiddags 5 uur de stad Paramaribo, per de kol. ss. Curacao, die Dinsdag d.a.v. in den vroegen morgen om 5 ure voor de kust, op de hoogte van plantage Burnside alwaar de kotter Coronie geankerd was om de Mailboot af te wachten, ten anker. De passagiers, goederen en bagages werden overgezet. De kotter Coronie ging nu onder zeil en.kwam digt bij den wal in de nabijheid van het Kanaal van Totness ten anker. De kleine zeilboot die de passagiers (een 27 tal waaronder de heer Loth wd. Chef van het Bouwdepartement, 2 zeer jeugdige kinderen en 1 zuigeling) naar den wal bracht geraakte op de modderbank vast. Gelukkig was er in onze nabijheid een persoon in een corjaal bezig aan het vangen van krabben die ons te hulp kwam en eenige passagiers overnam en naar den wal bracht. Eenige oogenblikken later kwam er een open corjaal aan die door den distr.-commissaris werd gezonden om den heer Loth te halen, bij welke gelegenheid de overige passagiers naar de kamp werden gebracht, en wij voeteerden toen naar onze bestemming. Woensdag d.a.volgend werd door den Commissaris een visschersboot gehuurd om de goederen en bagages der passagiers die uit Coronie naar Paramaribo gaan moeten naar de kotter Coronie over te brengen en bij deze gelegenheid kregen wij onze koffers en bagages aan den wal. Donderdag morgen o m 8 uur vertrokken de passagiers een 34tal (waaronder 3 kleine kinderen en een zuigeling) met het zeil-bootje uit het kanaal van Totness met dat gevolg dat het zeil -bootje op de modderbank vast raakte. Om 12 ure ging een visschersboot dat den heer Loth, koffers en bagages er passagieren naar de kotter Coronie overbracht voorbij. De bootsman van het zeilbootje verzocht den hoofdman van de visschersboot hem hulp te verleenen door de passagieren over te nemen; ja de passagieren hadden onderling overeengekomen ieder een kwartje bij te leggen om den hoofdman van

14 147 de visschersboot te betalen. Doch wie zich niet bekommerde en aan stoorde was de hoofdman. De passagieren hebben zich moeten getroosten om van af 11 ure des morgens tot 12 ure in den nacht op de modderbank in zon, regen, wind en dauw te verblijven. In den vooravond van af half 8 tot 12 ure werden wij door een zwaren regenbui, muskieten en makoes overvallen. Des namiddags 5 ure was de stoomer Curacao reeds ten anker gekomen. De kotter Coronie was haar terzijde gegaan, (de heer Loth en de koffers en bagages der passagieren overgezet en ging toen weer onder zeil om digter aan den wal te komen. Eerst om 12 ure in den nacht toen het vloed werd geraakte het zeilbootje los en werd door den kotter Coronie opgenomen en de passagieren in de mailboot overgebracht. De stoomer Curacao ging toen onder stoom en stoomde voort naar Paramaribo. Dit veroorzaakte aan den stoomer Curacao een oponthoud van 9 uren. Een zeer pijnlijk gevoel de moeder met haar arm schaapje (zuigeling) en de 3 jonge kinderen in dien ellendigen toestand te aanschouwen. Maandag den 27den December vertrok ik weder per de stoomer Curacao naar Coronie. De stoomer kwam om 5 uur in den vroegen morgen van Dinsdag d. a. v. voor plant. Burnside alwaar de kotter op haar wachtende was ten anker. De passagieren een I4tal waaronder de heeren Wesenhagen Kantonrechter en griffier Burne) en goederen werden overgezet, en de kotter ging onder zeil. Dichter aan den wal gekomen zijnde kwam ze ten anker. De passagieren en eenige kleinigheden werden om 9 ure des morgens weder in het zeil bootje overgezet en wij gingen zeilende naar den wal. Nauwlijks hadden wij den kotter verlaten of de wind ging liggen. De matrozen gingen toen over aan het roeien van de boot, doch eensklaps geraakte de boot vast. Zij toen sprongen in het water en begonnen h et zeilbootje met touwen voor uit te trekken. Dit ging in het begin nog al doch,ja wel de boot kon niet verder. Er werd alle pogingen aangewend, doch de boot zat vast en voor goed ook. Wij moesten dus de vloed afwachten die eerst in den namiddag om 3 ure ons te hulp kwam, zoo dat wij om 5 uur aan den kamp werden gebracht.

15 148 Wij voeteerden verder een dam van 73 kettingen eer wij aan den koker op den publieken weg kwamen. Dinsdag 1 Januari Bij het naar den wal brengen van passagieren en goederen die met de stoomer Curaçao gisteren den 31 December van Paramaribo vertrokken mede gekomen, geraakte het zeilbootje op de modderbank vast van af des morgens 9 ure tot des avonds 7 ure eer ze weder los raakte en de passagieren aan den wal konde bezorgen. Men kon niet eerder dan Woensdag 2 Januari de brieven van den post verkrijgen. Donderdag morgen waren er 33 passagieren die naar Paramaribo gaan moesten waarvan slechts 11 werden vergund te gaan en de overigen werden afgezegd. De boot vertrok om 8 ure des morgens met de 11 passagieren en de bootsman terwijl hij de afgezegden te kennen gaf dat hij geen passagieren meer mede kon brengen omdat hij vreesde, de boot weder op de modderbank zou vast zitten. De teleurstelling van de afgezegde personen gingen met nuttelooze kosten gepaard om hunne goederen eerst naar den kamp en dan van daar naar hunne woningen weder te moeten transporteeren ja zelfs moesten balen cacao van plantage M. en plant. I.M. welke moesten worden afgescheept achterblijven. De belanghebbenden te Paramaribo ontvingen bij de terugkomst der mailboot wel brieven doch geen producten. Dat. de toestand van Coronie steeds verergert, is ja een verschijnsel hetwelk dagelijks kan worden opgemerkt. En zou er reden bestaan om in eene verbetering van haren ongunstigen toestand te twijfelen, of aan te nemen dat geene verbetering volgen zal wanneer doelmatiger middelen dan het opgraven en verlengen van het kanaal van Totness tot afvoer en spuien van het water het aanschaffen van eene stoomvaartuig met achterwiel of het aanschaffen van eene schoener in het werk kan gesteld - worden. Een feit is het dat Coronie wegkwijnt en in den afgrond zinken zal zoo er voor haren wederbloei en welvaart geen hulp daagt. Hoe dikwerf hoort men aldaar klachten opstijgen, dat de toestand van dit district van dag tot dag erger wordt ; zoodat de inwoners aanleiding vinden om hunne ontevredenheid te uiten.

16 149 Kortheidshalve wordt bij deze verwezen naar den inhoud van de hier nevens gevoegde adressen, waarin de toestanden duidelijk zijn omschreven. Laat ons dan geen troost zoeken in ijdel geklaag, maar met overtuiging en vertrouwen strijden tegen de oorzaken van deze toestanden en voor den vooruitgang en ontwikkeling, die tot Coronie's wedergeboorte worden vereischt. Volbrengen wij als burgers onzen plicht, die gebiedend vordert om gemeenschappelijk het goede te bewerken: doen wij dit met getrouwheid en met de meeste belangstelling, wij zullen gewis in ons streven niet slechts de goedkeuring, maar ook de volle medewerking van Hoogerhand ondervinden en in plaats van stof tot klagen, zullen wij eindelijk reden hebben om ons te verblijden. Door deze overtuiging werden wij aangespoord en gedrongen gevoelt ons te moeten wenden: Aan Hare Majesteit de Koningin. (Geven met den diepsten eerbied te kennen: De ondergeteekenden Grondeigenaren, Landbouwers, Winkeliers en verdere Ingezetenen van het district Coronie. dat het district Coronie zijnen grootsten bloei en voorspoed moet zoeken in den Landbouw en wat daarmee samenhangt, waaronder ook handel in de producten van den grond; dat duidelijk blijkt, dat onze landbouw in plaats van zich uit te breiden en te verbeteren, al meer en meer achteruit gaat en ons in een zorgelijken toestand brengt; dat, wanneer wij den tegenwoordigen toestand van dit district, nagaan, en ons voor den geest brengen de menigvuldige gelegenheden, welke zich van meer dan eene zijde aanbieden om uit de aarde zoo talrijke voortbrengselen te trekken, bij ons onwillekeurig de vraag moet oprijzen:»waarom wij toch de middelen versmaden, welke de voorzienigheid ruimschoots schenkt om in onze behoeften te voorzien?«doch, wanneer wij met bedaardheid de zaak overwegen, moeten wij erkennen dat, hoe mild de natuur ook zijn moge, hoe gaarne velen onzer hunne krachten zouden willen aanwenden om van den schoot der aarde middelen tot onderhoud te ontwoekeren -- er evenwel hulpmiddelen vereischt worden om onze ondernemingen aan te vangen voort te zetten en uit te breiden. En helaas! dat, wanneer

17 150 die hulpmiddelen ontbreken, de beste plannen in hunne geboorte verstikt worden en dit zeer veel bijdraagt om ons te ontmoedigen en ons zelfs in Iusteloosheid en vertwijfeling te dompelen; dat door het groot bezwaar van in- en ontschepen van producten in het Gouv. kanaal Totness, de landbouwers welke het bovengedeelte van dit district bewonen van af Moy, Welgelegen, Hamilton, Inverness en Ingiekondre er thans van verstoken blijven hunne producten naar de markt te Paramaribo te kunnen overbrengen, daardoor groote schade en verliezen moeten lijden; hunne producten aldus tot bederf overgaan, doordien aan die zijde geen geschikt kanaal is en het transport hunner producten naar het Gouv kanaal Totness met enorme kosten en moeilijkheden gepaard gaan; dat door den bestaanden toestand, die van dag tot dag slechter wordt, bij elke mailgelegenheid het in- en ontschepen van passagiers en hunne bagage ten hoogste moeielijk en gevaarlijk is en het overbrengen daarvan naar den kotter Coronie met levensgevaar en verlies hunner goederen gepaard gaat. dat de passagiers, waaronder kinderen en zuigelingen, 't zich soms moeten getroosten in zon, regen en dauw in een zeilbootje op de modderbank vast te zitten; dat in den laatsten tijd die toestand meer en meer verergert door de sterke aanslibbing van de modderbank, en het wel gebeurt is, dat het zeilbootje, bestemd om passagiers en bagage naar den kotter Coronie over te brengen. waarin 30 passagiers, 2 kinderen en 1 zuigeling zich bevonden, van des voormiddags 11 ure tot des middernachts 12 ure op de modderband vast is blijven zitten; dat het eene ontegensprekelijk waarheid is dat, wat men ook van het kanaal van Totness moge verwachten; welke plannen men te dien aanzien tot verbetering van de be - staande toestanden moge aanwijzen en aanprijzen, het zeker is, daar hetzelve aan zeer vele wisselvalligheden is blootgesteld dat men uit dien hoofde in plaats van de schoonste voldoening, de wreedste teleurstellingen zal moeten ondervinden en de gedane uitgaven als onnut besteed zal moeten beschouwen; dat bij aankomst der mailboot de door den kotter Coronie af te halen Mailbrieven meermalen eerst een dag later aan den wal kunnen worden overgebracht en daardoor de correspondentie tusschen Coronie en Paramaribo belemmerd wordt;

18 151 dat het gemis van eenen wel ingerichten communicatieweg in dit district niet alleen den handel benadeelt maar dit op den bloei dezer volksplanting een hoogst nadelige invloed moet uitoefenen; dat ons belang het van ons eischt om te beproeven, of er geene mogelijkheid bestaat ons uit die moeilijke positie te redden; dat de ondergeteekenden in het jaar 1886 onder het bestuur van Gouverneur H.J. Smidt hunne grieven hierover hebben te kennen gegeven bij een adres,.dd. 3 april 1886; dal op dat adres bij Gouv. Resol. D.d. 5 mei 1886, La B. No door Zijne Excellentie goedgunstig is beschikt; dat ook in 1888 een aanvang met den door ons verlangden communicatieweg van af de Ingiekondre tot aan de monding van de Coppenamerivier werd gemaakt; en wij toen in de blijde verwachting verkeerden; eene verbetering in den toestand te zullen verkrijgen; doch dat helaas! Onze verwachting werd verijdeld doordien men van af de Ingiekondre tot aan de (Arereroena) Koema-koemakreek (het middenpunt van de Ingiekondre tot aan de Coppename) genaderd, waarvan f besteed werd, het werk staakte, om het Gouv. kanaal weder op te graven; terwijl het verder verlengen van genoemden weg, alleen zou te pas komen, indien de verbeteringen gebracht en nog aan te brengen aan het kanaal van Totness zooveel teleurstelling opleverden. dat eene verbinding van Coronie met Paramaribo binnen door, wederom in overweging zou moeten worden genomen. Bij de zoo geringe kennis, die er in Nederland bestaat van hetgeen Coronie is van hetgeen het behoeft, van hetgeen het voor Suriname is en voor Nederland zijn kan. Bij de gebiedende noodzakelijkheid van eene doelmatiger aanleg van zulk eene verbinding van Coronie met Paramaribo, achten adressanten, die met de welbegrepen belangen van het district Coronie bekend zijn, het als hun plicht zich te beijveren de vereischte hulp bijstand en ondersteuning van Hare Majesteit onze geëerbiedigde en beminde Koningin met den meesten eerbied in te roepen. Redenen waarom adressanten met den meesten eerbied zich wenden tot Uwe Majesteit met de nederige en eerbiedige beden dat het Uwe Majesteit moge behagen, de vereischte hulp --- bijstand en

19 152 ondersteuning te verleenen tot het aanleggen van den vereischten communicatieweg van af de Ingiekondre tot aan de Coppename en van een tramweg, daar - door te voorzien in eene behoefte welke het algemeen belang dienstbaar en tot nut en voordeel voor dit district en voor Paramaribo zal zijn. 't Welk doende C o r o n i e den 30esten Maart 1895 J. L. STUGER Ez. mede door 48 belanghebbenden inwoners van Coronie onderteekend. Bijlagen No.1/6 Aan 3 Afsch. v. Ad. Zijne Excellentie 2 Org. Resol. 1 Courant. den Minister van Koloniën Geven met diepen eerbied te kennen. De Ondergeteekenden Bezitters van plantages en Gronden Belanghebbenden en Belangstellenden in- en van het district Coronie dat de rijkdom van een land in de vruchtbaarheid van den grond en in de werkzaamheid der inwoners bestaat; en aan het tweede deszelfs bestaan bloei en welvaart moet hebben dank te weten. dat elk land, welks voortbrengselen met eene billijke vergoeding naar gelang van de daarbij onvermijdelijke onkosten verkocht en verzonden kunnen worden, den inwoners welvaart ja rijkdom moet aanbrengen en de inkomsten van den staat moet vermeerderen door een billijke welgecalcu - leerd recht van in- en uitvoer. Dat overal, waar goede communicatieen in 't leven werden geroepen, dat land in vooruitgang en bloei toenam. dat adressanten het wenschelijk achten, onder uwer Excellenties aandacht te brengen, het geïsoleerd district Coronie dat van af , in vollen bloei en welvaart verkeerde. dat zijn onovertroffen vruchtbare bodem die voor het district Nickerie, noch voor andere districten in de oude

20 153 kolonie Suriname behoeven onder te doen, thans onbebouwbaar wordt; dat vele effecten vroeger van geschikte en diepe kanalen voorzien tot uitloozing van het overtollige water en tot af - scheping der producten, thans geheel ondiep en dicht zijn tengevolge van de bestaande zware zandbank voor de kust van dit district; dat de bevolking van dit district gedurende de laatste jaren zeer vermindert en naar andere districten en naar de goudvelden vertrekt, doordien zij de verliezen niet lijden kan; hetgeen zij niet zou doen als zij verzekerd was dat hare producten in het zoo onovertroffen vruchtbare Coronie niet grootendeels verloren gingen; dat deze voortdurende vermindering den achteruitgang van den landbouw te weeg moet brengen. dat de voornaamste oorzaken, welke tot de vermindering der werkende handen, aanleiding geven, toegeschreven moeten worden: le. de groote afstand van dit district tot de hoofdplaats Paramaribo, 2e. het bezwaar van in en ontschepen der producten naar de markt van Paramaribo, 3e. Het gemis eener bruikbare communicatie te land; dat dit gemis in dit district niet alleen op den handel landbouw en veeteelt, maar op den bloei dezer volkplanting een hoogst nadeeligen invloed moet uitoefenen; dat de toestand van in- en ontschepen van producten, passagiers en hunne bagages tengevolge van het dag tot dag, meer en meer aanspoelen van de zandbank, onhoudbaar wordt; dat ook dit ongerief in 1845 de aandacht van Gouverneur C. P. Schimpff, in van Gouv. C. A. van Sypesteijn en in 1886 van Gouv. H.J. Smidt had getrokken; dat met het oog op het behoud van het district Coronie voor adressanten het zeer wenschelijk is de daarstelling van de verbinding van Coronie met de Coppename; waarmede reeds in 1888 onder het toezicht van den heer K.J.W. Juta gewezen Commissaris van dit district een begin is gemaakt, doch aan de n de Arereroena of Koema-koemakreek,zijnde het middenpunt van de Ingiekondre naar de Coppename) om welke redenen ons onbekend, gestaakt, om het Gouv. kanaal Totness weder te gaan' opgraven, dat instede van dezen toestand te verbeteren krachtdadig medewerken zal, niet alleen tot de bestendiging van het ongerief, maar ook tot de terugkeer van het district Coronie tot haren natuurstaat;

(Gelden voor de Kweekschool van Militaire Geneeskundigen).

(Gelden voor de Kweekschool van Militaire Geneeskundigen). ^ 1 i>l Caveant consules, ne quid detrimenti res publica capiat!" (Gelden voor de Kweekschool van Militaire Geneeskundigen). Aan de HH. Leden van de Staten-Generaal worden hij al de vorigen nog de volgende

Nadere informatie

Wet voor het Natuurkundig Gezelschap te Middelburg. Vastgesteld den 13 december 1869. Artikel 1.

Wet voor het Natuurkundig Gezelschap te Middelburg. Vastgesteld den 13 december 1869. Artikel 1. De oudste nog bewaard gebleven statuten, toen nog wetten, van de vereniging dateren van 1869. Het Gezelschap was nog eigenaar van het Musæum Medioburgense, dat om die reden ook in deze wetten wordt vermeld.

Nadere informatie

EENIGE AANVULLINGEN OP DE ENCYCLOPAED1E VAN WEST-INDIE

EENIGE AANVULLINGEN OP DE ENCYCLOPAED1E VAN WEST-INDIE EENIGE AANVULLINGEN OP DE ENCYCLOPAED1E VAN WEST-INDIE HET MUNTWEZEN IN SURINAME DOOR C. R. WEIJTINGH Kort na het uitbreken van den wereldoorlog in 1914 werd den Gouverneur bij Verordening van 18 Augustus

Nadere informatie

Rederlandschlndisde laatschappij

Rederlandschlndisde laatschappij J VAN-PE Rederlandschlndisde laatschappij VAN NIJVERHEID en LANDBOUW. i:, o-i, Handel enz. JK ^f ",. 'T 4 STATUTEN VAN DE Rederlandsch-Indische Maatschappij VAN NIJVERHEID en LANDBOUW. OGILVIE & Co. 1885.

Nadere informatie

N 54. 'SGRAVENHAGE, den 10 October 1876.

N 54. 'SGRAVENHAGE, den 10 October 1876. A A (Extract). EXTRACT nit het Register der Resolutien van den Minister van Financien. In- en uitgaande regteu en accijnsen. N 54. 'SGRAVENHAGE, den 10 October 1876. Dc Minister, enz. Heeft goedgevonden

Nadere informatie

Wet van 24 december 1927, houdende nadere regeling van de Collectieve Arbeidsovereenkomst

Wet van 24 december 1927, houdende nadere regeling van de Collectieve Arbeidsovereenkomst (Tekst geldend op: 18-03-2009) Wet van 24 december 1927, houdende nadere regeling van de Collectieve Arbeidsovereenkomst Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau,

Nadere informatie

ONDERWIJSRAAD.. IVjo 148 00. 'S-GRAVENHAGE, Jjf&jj>Jfl... 193 & 2 i j ne Sxc.e Henti de n Minis t er van Onderwijs». Kunsten en Wetenschappen

ONDERWIJSRAAD.. IVjo 148 00. 'S-GRAVENHAGE, Jjf&jj>Jfl... 193 & 2 i j ne Sxc.e Henti de n Minis t er van Onderwijs». Kunsten en Wetenschappen ONDERWIJSRAAD.. IVjo 148 00. 'S-GRAVENHAGE, Jjf&jj>Jfl... 193 & Statenlaan 125. Bericht op schrijven van Meiv^gsèïieve bij het antwoord dagteekening 17. JU\XJ

Nadere informatie

Rapport. Datum: 29 maart 2005 Rapportnummer: 2005/091

Rapport. Datum: 29 maart 2005 Rapportnummer: 2005/091 Rapport Datum: 29 maart 2005 Rapportnummer: 2005/091 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Directeur van de Voedsel en Waren Autoriteit van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hem

Nadere informatie

Lyy^j^s, In het Algemeen Handelsblad van den 5 December 187G ko7nt het navolgend opstel voor:

Lyy^j^s, In het Algemeen Handelsblad van den 5 December 187G ko7nt het navolgend opstel voor: Lyy^j^s,. ^ «In het Algemeen Handelsblad van den 5 December 187G ko7nt het navolgend opstel voor: Er zijn er in den lande, vooral onder de rechterlijke ambtenaren en jongere rechtsgeleerden, die het der

Nadere informatie

24 Januari 1948, beide uit Paramaribo, hoofdstad van Suriname. Hij verzocht me jou te schrijven

24 Januari 1948, beide uit Paramaribo, hoofdstad van Suriname. Hij verzocht me jou te schrijven Mr. A. J. H. L. ADAM WARNSVELD, 2 Februari 1948 Boschlaan 7 Beste Renzo, Reeds twee brieven kreeg ik van je va.der, de eene gedateerd 19 Januari en de andere 24 Januari 1948, beide uit Paramaribo, hoofdstad

Nadere informatie

VOORGESCHIEDENIS EN INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE BANK VAN LENING

VOORGESCHIEDENIS EN INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE BANK VAN LENING VOORGESCHIEDENIS EN INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE BANK VAN LENING VOORGESCHIEDENIS Op 6 april 1804 wordt bij de magistraat ter tafel gebracht een gedrukt biljet met de aankondiging van de publieke

Nadere informatie

Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten

Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten pagina 1 van 5 Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren

Nadere informatie

SURINAME. WET OP DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST 1962 GOUVERNEMENTSBLAD van SURINAME NO. 106

SURINAME. WET OP DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST 1962 GOUVERNEMENTSBLAD van SURINAME NO. 106 SURINAME WET OP DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST 1962 GOUVERNEMENTSBLAD van SURINAME NO. 106 LANDSVERORDENING van 14 juli 1962 tot regeling van de collectieve arbeidsovereenkomst. IN NAAM DER KONINGIN!

Nadere informatie

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen Artikel 1: Verzekerden Verzekerden krachtens deze verzekering zijn: - de verzekeringnemer (met wie de verzekering is aangegaan),

Nadere informatie

Wijzigingen: AB 2012 no. 54; (inwtr. AB 2013 no. 15) ===================================================================== Artikel 1

Wijzigingen: AB 2012 no. 54; (inwtr. AB 2013 no. 15) ===================================================================== Artikel 1 Intitulé : Strandvonderijverordening Citeertitel: Strandvonderijverordening Vindplaats : AB 1990 GT no. 42 Wijzigingen: AB 2012 no. 54; (inwtr. AB 2013 no. 15) = Artikel 1 De korpschef van politie voert

Nadere informatie

HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. Sein 5. Sein 5. Veilig.

HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. Sein 5. Sein 5. Veilig. 22 Omschrijving der seinen en seinmiddelen. Toepassingsvoorschriften. 23 HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. De beambte toont

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Schriftlezing: Romeinen 5 vers 12 t/m 21 Romeinen 6 vers 1 t/m 14 Psalm 119 vers 53 (Schoolpsalm) Psalm 103 vers 8 en 9 Lied 100 vers 1, 2, 3 en 4 (Op

Nadere informatie

Een woord (wer e^'»^ keeraiide der ont?el"tins^ uil clr

Een woord (wer e^'»^ keeraiide der ont?eltins^ uil clr Een woord (wer e^'»^ keeraiide der ont?el"tins^ uil clr OUüFiRiJJKI. i'fk/i.«^ 1 i 1 DOOR MEVROUW VLIELANDER HEIN COUPERUS. 'S-GRAVENHAGE, W. P. VAN STOCKUM & ZOON 1908 Prijs 25 cent. Een woord over eene

Nadere informatie

Het drama van twee geliefden, die niet met elkaar mochten trouwen, terwijl zij 7 maanden zwanger was

Het drama van twee geliefden, die niet met elkaar mochten trouwen, terwijl zij 7 maanden zwanger was Het drama van twee geliefden, die niet met elkaar mochten trouwen, terwijl zij 7 maanden zwanger was Breda, 16 april 1843 Het vinden van eene vrouwen-muts en klomp in de haven te Leur had reeds op den

Nadere informatie

STR^^TM^N, SOHMITZ & C. ƒ2,595,600.- EERSTE HYPOTHEEK

STR^^TM^N, SOHMITZ & C. ƒ2,595,600.- EERSTE HYPOTHEEK (BOXTEL-WESEL.) AANBIEDING voor rekening der firma STR^^TM^N, SOHMITZ & C te I«.OE]K]M[0]Vr>, VAN ƒ2,595,600.- EERSTE HYPOTHEEK DEE 5pOt. G^eiaieeiiing: gioot f*4,500,000., STAANDE TEN NAME DEK HEEIIEN

Nadere informatie

WAAHDMIER BET m DOOR G4SBH\\I)EHS

WAAHDMIER BET m DOOR G4SBH\\I)EHS * - J!" 3^ Ö. "y&s ^ j OVER I)E DRUKKnC WAAHDMIER BET m DOOR G4SBH\\I)EHS GEVOERD MOET WOKÜEN. ö^ I>^)Oil p. L. K IJ K E. ia Overgediukt uit Je Veislagtu eu Medeileehugeü dei K.üuiiiklijke Akademie vrtii

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Voorganger: Organiste: Koster: Ds. M.J. van Oordt Bep Veenstra Dirk Bouwman 2 Voorzang: Psalm 116 vers 1 en 11 God heb

Nadere informatie

Artikel 1 1. Artikel 2

Artikel 1 1. Artikel 2 WET van 6 april 1956 strekkende tot vaststelling van bouwvoorschriften (G.B. 1956 no. 30), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij G.B. 1957 no. 67, G.B. 1972 no. 96, S.B. 1980 no. 116,

Nadere informatie

Een klein vragenboekje voor kinderen

Een klein vragenboekje voor kinderen 1 Een klein vragenboekje voor kinderen door L. G. C. LEDEBOER Gereformeerd leraar te Benthuizen 1 Vraag: Wie heeft u geschapen? ANTWOORD: God, Gen. 1 : 26. 2 Vraag: Wie is God? ANTWOORD: Een allervolmaaktste

Nadere informatie

Wie heeft niet weder Schinkel s kinematograaf bezocht? Neen maar, dringen en nog eens dringen om er in te komen.

Wie heeft niet weder Schinkel s kinematograaf bezocht? Neen maar, dringen en nog eens dringen om er in te komen. Cinema Schinkel Wie heeft niet weder Schinkel s kinematograaf bezocht? Neen maar, dringen en nog eens dringen om er in te komen. De kermisbioscoop van Schinkel circa 1910 Om een goed plaatsje te krijgen

Nadere informatie

heeft de volgende beslissing gegeven naar aanleiding van het hoger beroep van verweerder.

heeft de volgende beslissing gegeven naar aanleiding van het hoger beroep van verweerder. HOF VAN DISCIPLINE No. 4516 ------------ HET HOF VAN DISCIPLINE heeft de volgende beslissing gegeven naar aanleiding van het hoger beroep van verweerder. Bij beslissing van 6 februari 2006 heeft de Raad

Nadere informatie

Tekststudio Schrijven en Schrappen 06-13 59 30 44 www.schrijven-en-schrappen.nl - lotty@schrijven-en-schrappen.nl -

Tekststudio Schrijven en Schrappen 06-13 59 30 44 www.schrijven-en-schrappen.nl - lotty@schrijven-en-schrappen.nl - Graag zou ik je bij dezen iets vertellen betreffende onnodig moeilijk taalgebruik dat geregeld wordt gebezigd. Alhoewel de meeste mensen weten dat ze gerust in spreektaal mogen schrijven, gebruiken ze

Nadere informatie

Een nieuw lied, op de wonderlijke lotgevallen van een Haarlemsch weesmeisje in de Oost-Indiën.

Een nieuw lied, op de wonderlijke lotgevallen van een Haarlemsch weesmeisje in de Oost-Indiën. Een nieuw lied, op de wonderlijke lotgevallen van een Haarlemsch weesmeisje in de Oost-Indiën bron. T. C. Hoffers, Rotterdam 1826-1837 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_nie118nieu01_01/colofon.php

Nadere informatie

TER BEVORDERING VAN. op Donderdag, Vrijdag en Zaturdag den 7, 8" en 9» October 1869. IN HET GEBOUW VOOR KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN. T i: UTRECHT.

TER BEVORDERING VAN. op Donderdag, Vrijdag en Zaturdag den 7, 8 en 9» October 1869. IN HET GEBOUW VOOR KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN. T i: UTRECHT. ^rngmmmu nnii %mt\{b f ergntimng TER BEVORDERING VAN i mmm OP ÊIMU TE HOUDEN op Donderdag, Vrijdag en Zaturdag den 7, 8" en 9» October 1869. IN HET GEBOUW VOOR KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN m> «T i: UTRECHT.

Nadere informatie

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag.

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag. Algemene wet bestuursrecht Titel 4.1. Beschikkingen Afdeling 4.1.1. De aanvraag Artikel 4:1 Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, wordt de aanvraag tot het geven van een beschikking schriftelijk

Nadere informatie

1.3 Werk: Het totaal van de tussen de consument en de DFS overeengekomen werkzaamheden en leveringen van de daartoe te verwerken producten.

1.3 Werk: Het totaal van de tussen de consument en de DFS overeengekomen werkzaamheden en leveringen van de daartoe te verwerken producten. Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Consument: Een natuurlijk persoon of een vereniging van eigenaren, niet handelend in de uitoefening van beroep

Nadere informatie

Gezien het overlegde vertoogschrift en de uitgebrachte berichten,

Gezien het overlegde vertoogschrift en de uitgebrachte berichten, 2714 De Raad van Beroep voor de Directe Belastingen te Assen, Gezien het beroepschrift, ingediend door X te Z, d.d. 6 November 1925 tegen de uitspraak van den Inspecteur der directe belastingen te Y op

Nadere informatie

No. 44 PUBLICATIE VAN DE NEDERLANDSCH.INDISCHE WEGENVEREENIGING TRACTIE-WEERSTANDEN ^«BANDOENG

No. 44 PUBLICATIE VAN DE NEDERLANDSCH.INDISCHE WEGENVEREENIGING TRACTIE-WEERSTANDEN ^«BANDOENG No. 44 PUBLICATIE VAN DE NEDERLANDSCH.INDISCHE WEGENVEREENIGING TRACTIE-WEERSTANDEN r / Q,\ ^«BANDOENG TRACTIE. WEERSTANDEN. Het moderne verkeer, het verkeer in mechanische tractie, over den gewonen weg,

Nadere informatie

Or, W. J, LEYDn /!Nnl«msJag 8J7. ,...c F \ '- EEN TEHUIS VOOR WEEZEN IN ZUID-AFRIKA 1!.

Or, W. J, LEYDn /!Nnl«msJag 8J7. ,...c F \ '- EEN TEHUIS VOOR WEEZEN IN ZUID-AFRIKA 1!. Or, W. J, LEYDn /!Nnl«msJag 8J7,...c F \ '- EEN TEHUIS VOOR WEEZEN IN ZUID-AFRIKA 1!. L. S. Het is velen in Holland wellicht bekend, hoe ik, eerst onlangs uit Zuid-Afrika teruggekeerd, den langen en b'!ngen

Nadere informatie

Geschiedenisvan Suriname. 1980: de staatsgreep

Geschiedenisvan Suriname. 1980: de staatsgreep Geschiedenisvan Suriname 1980: de staatsgreep De oprichting van de SKM Voor de onafhankelijkheid was de Nederlandse regering verantwoordelijk voor de verdediging van Suriname. Na de onafhankelijkheid moest

Nadere informatie

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend als schriftelijk

Nadere informatie

Is Jezus de Enige Weg? Is het christendom de enig ware religie?

Is Jezus de Enige Weg? Is het christendom de enig ware religie? Is Jezus de Enige Weg? Is het christendom de enig ware religie? Johannes 14:6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. Genesis 20:1-12 1 Abraham

Nadere informatie

LANDSVERORDENING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

LANDSVERORDENING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST LANDSVERORDENING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Lv. van 12 mei 1958, houdende regeling van de collectieve arbeidsovereenkomst; tekst in P.B. 1958, 60, met verbeterblad; inwtr. m.i.v. 1 juli 1958 (P.B.

Nadere informatie

SINAASAPPEL-CULTUUR IN SURINAME

SINAASAPPEL-CULTUUR IN SURINAME SINAASAPPEL-CULTUUR IN SURINAME DOOR J. A. LIEMS II In de W. I. Gids van Februari 1930, is door mij aan de hand van officieele gegevens, het doodvonnis door Prof. G. Stahel, directeur van het landbouwproefstation

Nadere informatie

Auteur: Philip Dikland, Coronie in chronologie: 1801 S.B. Catz (lot no. 217 en 218)

Auteur: Philip Dikland, Coronie in chronologie: 1801 S.B. Catz (lot no. 217 en 218) katoenplantage Johanna Maria aan de Coroniaanse kust Opperdistrict Nickerie, lot 218 volgorde der plantages: (van oost naar west) Inverness - Hamilton - Welgelegen - Moy - Perseverance - Maryshope - Totness

Nadere informatie

Thema: "Als God nu ook al verandert, waar blijven wij dan!?!"

Thema: Als God nu ook al verandert, waar blijven wij dan!?! Thema: "Als God nu ook al verandert, waar blijven wij dan!?!" Jeremia 18:11-12 1 Het woord, dat van de HERE tot Jeremia kwam: 2 Maak u op, daal af naar het huis van de pogenbakker, en daar zal Ik u mijn

Nadere informatie

Gew. bij S.B. 1983 no. 104.

Gew. bij S.B. 1983 no. 104. WET van 24 november 1975, tot regeling van het Surinamerschap en het Ingezetenschap (S.B.1975 no.4), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij S.B. 1983 no. 104, S.B. 1984 no. 55, S.B.

Nadere informatie

STOOMKETELS ^ PRINS HENDRIK", 3D. Hl. -^TKT O IL. F S O 3sr. Ovefgedrukt uit de Nieuwe Rotterdamsche Courant van. 8 December 1877.

STOOMKETELS ^ PRINS HENDRIK, 3D. Hl. -^TKT O IL. F S O 3sr. Ovefgedrukt uit de Nieuwe Rotterdamsche Courant van. 8 December 1877. 9 DE STOOMKETELS VAÏJ DE ^ PRINS HENDRIK", DOOE 3D. Hl. -^TKT O IL. F S O 3sr. Ovefgedrukt uit de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 8 December 1877. 5 DE STOOMKETELS TAN DE PRINS HENDRIK", DOOR \-' ID.

Nadere informatie

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Vestide Contractnummer:

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Vestide Contractnummer: Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Vestide Contractnummer: De ondergetekenden: Vestide, geregistreerd onder Kamer van Koophandel nummer 17058500, kantoorhoudende Willemstraat 28, postcode 5611 HD

Nadere informatie

Aan. de Tweede Kamer de Staten-Generaal.

Aan. de Tweede Kamer de Staten-Generaal. ^, Aan de Tweede Kamer de Staten-Generaal. Den len Maart jl. werden door Zijne Excellentie den Minister van Justitie bij Uwe Vergadering ingediend wetsontwerpen, betreffende de inrichting en het rechtsgebied

Nadere informatie

HOOFDSTUK IV. Seinen op bepaalde plaatsen te geven. (Vaste seinen).

HOOFDSTUK IV. Seinen op bepaalde plaatsen te geven. (Vaste seinen). 42 Omschrijving der seinen en seinmiddelen. HOOFDSTUK IV. Seinen op bepaalde plaatsen te geven. (Vaste seinen). Hoofdseinpalen. Een hoofdseinpaal bestaat uit een paal met een naar rechts uitstekenden draaibaren

Nadere informatie

Rotsvast vertrouwen. De voorganger is ds. M.P.D. Barth.

Rotsvast vertrouwen. De voorganger is ds. M.P.D. Barth. Rotsvast vertrouwen Liturgie van de themazondagdienst kerk en school op zondag 26 januari 2014 in de Oude Kerk om 10.45 uur samen met de Willem van Oranjeschool. De voorganger is ds. M.P.D. Barth. Welkom

Nadere informatie

WIJ zijn hier gekomen niet alleen om jullie en alle anderen hier te

WIJ zijn hier gekomen niet alleen om jullie en alle anderen hier te SAMENVATTING VAN DE REDEVOERINGEN GEHOUDEN VOOR DE JEUGD IN SURINAME EN DE NEDERLANDSE ANTILLEN Willemstad, 19 oktober 1955, Oranjestad, 22 oktober 1955. Paramaribo, 5 november t 955 WIJ zijn hier gekomen

Nadere informatie

bron Op de Bruiloft. Z.p., ca. 1840 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_opd001opde01_01/colofon.php 2011 dbnl

bron Op de Bruiloft. Z.p., ca. 1840 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_opd001opde01_01/colofon.php 2011 dbnl bron. Z.p., ca. 1840 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_opd001opde01_01/colofon.php 2011 dbnl 1. Door de persoon, de koopman voorstellende, voor te dragen. Ik, KAREL KOOPHANDEL, negotie

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Schriftlezing: Romeinen 8 vers 29 en 30 Psalm 5 vers 1 Lied 298 vers 1 t/m 4 Op Toonhoogte Psalm 132 vers 5 en 10 Psalm 68 vers 10 Lied 140 vers 1 en 3

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het CAK te Den Haag. Datum: 14 augustus 2013. Rapportnummer: 2013/099

Rapport. Rapport over een klacht over het CAK te Den Haag. Datum: 14 augustus 2013. Rapportnummer: 2013/099 Rapport Rapport over een klacht over het CAK te Den Haag. Datum: 14 augustus 2013 Rapportnummer: 2013/099 2 Klacht Verzoeker klaagt over de wijze waarop het CAK is omgegaan met zijn verzoek om tot nader

Nadere informatie

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Witte donderdag. Nacht van de overlevering, met een dubbelzinnige betekenis. Het is de overlevering (de traditie) van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1963 Nr. 6

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1963 Nr. 6 11 (1962) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1963 Nr. 6 A. TITEL Notawisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten

Nadere informatie

Rapport. Datum: 2 juni 1998 Rapportnummer: 1998/203

Rapport. Datum: 2 juni 1998 Rapportnummer: 1998/203 Rapport Datum: 2 juni 1998 Rapportnummer: 1998/203 2 Klacht Op 16 september 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer en mevrouw B. te Ter Apel, met een klacht over een gedraging

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Totstandkoming overeenkomst 1.1 De aanmelding voor een reis geschiedt met de ontvangst door 2WA van een compleet ingevuld inschrijfformulier via de website van 2WA. 1.2 Na ontvangst van het inschrijfformulier

Nadere informatie

Is levensverzekering tegen den halven prijs levensvatbaar?

Is levensverzekering tegen den halven prijs levensvatbaar? Is levensverzekering tegen den halven prijs levensvatbaar? EBKE UITEENZETTING TEN DIENSTE YAN HEN DIB ZICH DOOR DE GOEDKOOPE AANBIEDINGEN YAN AsSESSlIENT- OF OMSLAGYERZEKBiUNGJIAATSCHAPPIJEN AANGETROKKEN

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 augustus 2006 Rapportnummer: 2006/282

Rapport. Datum: 15 augustus 2006 Rapportnummer: 2006/282 Rapport Datum: 15 augustus 2006 Rapportnummer: 2006/282 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat hij, nadat hij op 14 mei 2003 een aanvraag om verlenging van zijn verblijfsvergunning voor bepaalde tijd had

Nadere informatie

Thema: Gaandeweg Hem tegemoet

Thema: Gaandeweg Hem tegemoet Orde van (zang)dienst Thema: Gaandeweg Hem tegemoet Zondag 7 december 2014, 19.00 uur Orgel: Dhr. Rein van Leeuwen Voorganger: Ds. Jaap Hansum Zingen voor de dienst: Ik zie een poort wijd open staan (JdH

Nadere informatie

Protocol inzake de samenwerking op het gebied van voogdijvoorzieningen tussen Nederland en de Nederlandse Antillen

Protocol inzake de samenwerking op het gebied van voogdijvoorzieningen tussen Nederland en de Nederlandse Antillen Protocol inzake de samenwerking op het gebied van voogdijvoorzieningen tussen Nederland en de Nederlandse Antillen De Minister van Justitie van de Nederlandse Antillen en de Minister van Justitie van Nederland,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 936 Wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met aanpassing van het recht op bijstand bij verblijf buiten Nederland Nr. 4 ADVIES RAAD

Nadere informatie

- 1 - Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3:

- 1 - Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: - 1 - Artikel 1: In dit reglement wordt verstaan onder: a. haven: de bij de vereniging in eigendom zijnde aanlegsteiger met toegangstrap en constructies; b. visboot: een vaartuig dat door middel van roeiriemen

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Lezen : Psalm 61 Matteüs 6:5-15 Matteüs 14: 22-23

Lezen : Psalm 61 Matteüs 6:5-15 Matteüs 14: 22-23 Lezen : Psalm 61 Matteüs 6:5-15 Matteüs 14: 22-23 Psalm 146 : 1 en 4 Psalm 51 : 1 Psalm 25 : 7 Psalm 68 : 8 Lied 465 : 1, 4 en 5 Gezang 141 : 3 (GK 35) Opwekking 672 Welkom en mededelingen Votum en groet

Nadere informatie

1. Waaruit vloeit de roeping voort? 2. Gaat de wedergeboorte niet vóór de roeping?

1. Waaruit vloeit de roeping voort? 2. Gaat de wedergeboorte niet vóór de roeping? 1. De roeping De orde des heils begint met de roeping. Waar begint God als Hij Adam wil doen delen in het heil? Hij roept Adam: Waar zijt gij? En Adam kwam al bevende. Later zien we dit ook terug bij Abram.

Nadere informatie

EEN VERGETEN HOOFDSTUK UIT DE GESCHIE- DENIS VAN HET CURACAOSCHE CIRCULATIE- BANKWEZEN

EEN VERGETEN HOOFDSTUK UIT DE GESCHIE- DENIS VAN HET CURACAOSCHE CIRCULATIE- BANKWEZEN EEN VERGETEN HOOFDSTUK UIT DE GESCHIE- DENIS VAN HET CURACAOSCHE CIRCULATIE- BANKWEZEN DOOR J. VAN ETTINGER Medio Juli 1925 diende de Gouverneur van Curacao bij den Kolonialen Raad een voorstel in tot

Nadere informatie

Voorwaarden. Onze voorwaarden

Voorwaarden. Onze voorwaarden Voorwaarden Onze voorwaarden Op de huurovereenkomst zijn uitsluitend van toepassing de huurvoorwaarden van Verhuurder (verder aangeduid als verhuurder ). Artikel 1: Definities trailer Het huurobject, zoals

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2 20150354 1 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na wijziging bij akte,

Nadere informatie

Verzoek om schadevergoeding

Verzoek om schadevergoeding PARTICULIER Verzoek om schadevergoeding Met dit formulier kunt u een verzoek om vergoeding van schade indienen op grond van de Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014. Dit formulier

Nadere informatie

Gelukkig Hansje. Jacob Grimm en Wilhelm Grimm. bron Jacob Grimm en Wilhelm Grimm, Gelukkig Hansje. D. Noothoven van Goor, Leiden 1850-1860.

Gelukkig Hansje. Jacob Grimm en Wilhelm Grimm. bron Jacob Grimm en Wilhelm Grimm, Gelukkig Hansje. D. Noothoven van Goor, Leiden 1850-1860. Gelukkig Hansje Jacob Grimm en Wilhelm Grimm bron. D. Noothoven van Goor, Leiden 1850-1860 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/grim001gelu01_01/colofon.php 2011 dbnl 1 Gelukkig Hansje. Wilt

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u de vergunning voor dit evenement. Wij verzoeken u kennis te nemen van de vergunning.

Hierbij ontvangt u de vergunning voor dit evenement. Wij verzoeken u kennis te nemen van de vergunning. Samenwerkende Ondernemers Oelemarkt De heer N. Joosen Oelemarkt 20 6001 ES Weert Weert, 5 augustus 2015 Onderwerp Ons kenmerk : : Aanvraag vergunning VTH/042174 Beste heer Joosen, Op 30 juni 2015 en 5

Nadere informatie

UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden.

UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden. Nr 3213 ar. JZio GEMEENTE DORDRECHT UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden. Artikel l Deze verordening verstaat onder: a. ontslag: ontslag als bedoeld in artikel H 12a van het Algemeen Ambtenarenreglement

Nadere informatie

INKOMSTEN EN UITGAVEN

INKOMSTEN EN UITGAVEN Bijlagen. 1. 14. Koloniale huishoudelijke begrootiiig van Suriname Tweede Kamer. li O " " voor het. dienstiaar dienstjaar. 1914. [1. - H.] ALGEMEEN OVERZICHT VAN DE INKOMSTEN EN UITGAVEN VAN HET IMMIGRATIEFONDS

Nadere informatie

Bij den Vijf-en-Twintigsten Jaargang

Bij den Vijf-en-Twintigsten Jaargang 1882. 1907 Bij den Vijf-en-Twintigsten Jaargang van DE VRIEND DES HUIZES" IT verwacht geen poëtische ont- U boezeming van mij en dat is maar goed ook, want in den hoofdredacteur zit geen dichter. U verwacht

Nadere informatie

Contract, opzegging Opvangvorm Gastouderbureau. Betreft contract opzegtermijn. Inleiding. De klacht

Contract, opzegging Opvangvorm Gastouderbureau. Betreft contract opzegtermijn. Inleiding. De klacht 09-116 Contract, opzegging 2009 Opvangvorm Gastouderbureau Betreft contract opzegtermijn Inleiding De klacht Ouder/verzorger klaagt er over dat organisatie haar houdt aan een opzegtermijn van drie maanden.

Nadere informatie

Sindbad. De Vier Windstreken

Sindbad. De Vier Windstreken Nieuwsgierig naar de wereld achter de horizon, vertrekt Sindbad op een schip naar Oost-Indië. Hij bevaart alle zeeën en oceanen waar de zon op schijnt en beleeft de meest fantastische avonturen. Hongerige

Nadere informatie

^ &^ee ^ Qylpmnei mi Q/Sén=^ ^eneiaa/.

^ &^ee ^ Qylpmnei mi Q/Sén=^ ^eneiaa/. i^/cx^^/ rc'^'^l-. COPIJ. a^ ^ &^ee ^ Qylpmnei mi Q/Sén=^ ^eneiaa/. De ondergeteekenden, meelfabrikanten te Roermond, nemen eerbiediglijk de vrijheid UEdelmogenden kennis te geven, dat hunne industrie,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TU Delft

Algemene voorwaarden TU Delft Algemene voorwaarden TU Delft ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET UITVOEREN VAN OPDRACHTEN DOOR DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Artikel 1: Begripsomschrijving In deze algemene voorwaarden voor opdrachten, verstrekt

Nadere informatie

Heeft, na goedkeuring door De Nationale Assemblee, de Staatsraad gehoord, bekrachtigd de onderstaande wet:

Heeft, na goedkeuring door De Nationale Assemblee, de Staatsraad gehoord, bekrachtigd de onderstaande wet: Wet van houdende vaststelling van de status van Personen van Surinaamse Afkomst en de Rechten en Plichten die uit die status voortvloeien (Wet PSA) ---------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Hier volgen enkele situaties die zich zouden kunnen voordoen.

Hier volgen enkele situaties die zich zouden kunnen voordoen. De reiziger heeft rechten en plichten. De nationale wetgever en de Europese wetgever hebben bepalingen ter bescherming van de consument ingesteld, of u nu een beroep heeft gedaan op de diensten van een

Nadere informatie

Rapport. Datum: 10 oktober 2006 Rapportnummer: 2006/347

Rapport. Datum: 10 oktober 2006 Rapportnummer: 2006/347 Rapport Datum: 10 oktober 2006 Rapportnummer: 2006/347 2 Klacht Verzoekster klaagt over de wijze waarop notaris X te Q bij gelegenheid van de afwikkeling van haar echtscheiding heeft gehandeld met een

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING DE DOLFIJN. Naam Artikel 1. De Vereniging draagt de naam De Dolfijn en is gevestigd in het Distrikt Paramaribo.

STATUTEN VAN DE VERENIGING DE DOLFIJN. Naam Artikel 1. De Vereniging draagt de naam De Dolfijn en is gevestigd in het Distrikt Paramaribo. STATUTEN VAN DE VERENIGING DE DOLFIJN Naam Artikel 1 De Vereniging draagt de naam De Dolfijn en is gevestigd in het Distrikt Paramaribo. Artikel 2 Het verenigingsjaar, tevens boekjaar begint op de eerste

Nadere informatie

Eredienst 26 februari uur Voorganger: ds. G.J. Bruijn

Eredienst 26 februari uur Voorganger: ds. G.J. Bruijn Eredienst 26 februari 2017 10.00 uur Voorganger: ds. G.J. Bruijn Liturgie Votum / zegengroet Psalm 89: 1, 6 Wet Psalm 86: 4, 5 Gebed Klaagliederen 3: 21-26; 5: 7-8; 15-22 Psalm 90: 3, 4, 5, 6 >> Regenboog

Nadere informatie

Rapport. Datum: 2 oktober 2000 Rapportnummer: 2000/336

Rapport. Datum: 2 oktober 2000 Rapportnummer: 2000/336 Rapport Datum: 2 oktober 2000 Rapportnummer: 2000/336 2 Klacht Op 6 maart 2000 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw mr. S. te Leiden, met een klacht over een gedraging van ANOVA

Nadere informatie

Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O. NS Stations Legal

Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O. NS Stations Legal Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O NS Stations Legal GEHEIMHOUDINGSVERKLARING/DISCLAIMER Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O Inzake object voormalig

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 2.3 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.

Algemene voorwaarden. 2.3 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen. Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen OAMKB Gooi-, Eem- & Flevoland BV, gevestigd te Hilversum, nader aan te duiden

Nadere informatie

Tje Mail. Zeer waarschijnlijk de eerste Javaan in Suriname die een Koninklijke onderscheiding kreeg

Tje Mail. Zeer waarschijnlijk de eerste Javaan in Suriname die een Koninklijke onderscheiding kreeg Tje Mail Zeer waarschijnlijk de eerste Javaan in Suriname die een Koninklijke onderscheiding kreeg Inleiding In Suriname is het algemeen bekend dat in de periode tot 1975 onder de Javanen weinig gevallen

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Schriftlezing: Openbaringen 3 vers 14 t/m 22 Gezang 253 vers 1 (Bundel 1938) Psalm 67 vers 3 (Schoolpsalm) Psalm 65 vers 1 en 2 (Nieuwe Berijming) Psalm

Nadere informatie

Groot en de Lange Boekhouden V.O.F.

Groot en de Lange Boekhouden V.O.F. ALGEMENE VOORWAARDEN GROOT EN DE LANGE BOEKHOUDEN V.O.F. Artikel 1 Algemeen 1. Groot en de Lange Boekhouden is een vennootschap onder firma te Amstelveen 2. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Schriftlezing: 1 Timotheüs 1 vers 18 t/m 1 Timotheüs 2 vers 15 Lied 410 vers 1 en 2 (Op Toonhoogte) Psalm 21 vers 5 (Schoolpsalm) Gezang 323 vers 1, 7

Nadere informatie

Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal

Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal De mensen van voorbij Zij worden niet vergeten De mensen

Nadere informatie

Verhuurvoorwaarden Kronenburg Geluid

Verhuurvoorwaarden Kronenburg Geluid Verhuurvoorwaarden Kronenburg Geluid Wat u moet weten vooraf Reserveringen dienen minimaal 3 werkdagen voor de verhuurdatum te worden gemaakt Alle huurprijzen, tenzij anders vermeld zijn afhaalprijzen

Nadere informatie

Dit formulier is niet bedoeld voor het indienen van bouwschadeclaims.

Dit formulier is niet bedoeld voor het indienen van bouwschadeclaims. BEDRIJF Verzoek om schadevergoeding Met dit aanvraagformulier kunt u een verzoek indienen tot een vergoeding van schade op grond van het gestelde in de Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en

Nadere informatie

Overwegende dat de inspecteur het verschuldigde griffierecht tijdig heeft

Overwegende dat de inspecteur het verschuldigde griffierecht tijdig heeft HET GERECHTSHOF TE AMSTERDAM Eerste Enkelvoudige Belastingkamer. Gezien het beroepschrift ingediend door Y te Z namens X te Z, ingekomen ter griffie op 29 april 1982 onder nummer 2344/82 en gericht tegen

Nadere informatie

30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek.

30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek. 30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek. Publicatie : 18-05-1962 Inwerkingtreding : 28-05-1962 Dossiernummer : 1961-12-30/31 HOOFDSTUK VI : WEDERZIJDSE

Nadere informatie

Thema Laat ons de rustdag wijden Gz. 390: 1, 2 en 3

Thema Laat ons de rustdag wijden Gz. 390: 1, 2 en 3 Thema Laat ons de rustdag wijden Gz. 390: 1, 2 en 3 1. 'k Wil U, o God, mijn dank betalen, U prijzen in mijn avond lied. Het zonlicht moge nederdalen, maar Gij, mijn licht, begeeft mij niet. Gij woudt

Nadere informatie

Welke angst leefde bij Mozes toen hij alle wetten, regelingen en verordeningen had opgeschreven?

Welke angst leefde bij Mozes toen hij alle wetten, regelingen en verordeningen had opgeschreven? Israël opgeroepen tot gehoorzaamheid. Welke angst leefde bij Mozes toen hij alle wetten, regelingen en verordeningen had opgeschreven? Zie Deuteronomium 4, 5, 6 en 7 Nadat Mozes de wet in het openbaar

Nadere informatie

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3 WET van 22 April 1939 houdende bepalingenbetreffende loterijen (G.B. 1939 no. 31), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij G.B. 1943 no. 119, S.B. 1980 no. 116, S.B. 1984 no. 92, S.B.

Nadere informatie

BEMIDDELINGSVOORWAARDEN

BEMIDDELINGSVOORWAARDEN BEMIDDELINGSVOORWAARDEN Artikel 1. Begripsbepalingen 1. Villagrande: het boekingskantoor dat bemiddelt bij de totstandkoming van de overeenkomst tot huur tussen de huurder en de accommodatieverschaffer;

Nadere informatie