VOORHEEN EN THANS O V E R C O R O N I E ' S VERLEDEN EN TOEKOMST J. L. STUGER EZN.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORHEEN EN THANS O V E R C O R O N I E ' S VERLEDEN EN TOEKOMST 1808. 1900. J. L. STUGER EZN."

Transcriptie

1 VOORHEEN EN THANS O V E R C O R O N I E ' S VERLEDEN EN TOEKOMST EENE GESCHIKTE HANDLEIDING OM DEN TEGENWOORDIGEN TOESTAND VAN HET DISTRICT C O R O N I E UIT HET WARE OOGPUNT TE BESCHOUWEN DOOR J. L. STUGER EZN. Gedrukt bij H. B. HEYDE Paramaribo. 1900

2 V O O R R E D E. Zoo ziet dan deze uitgave het licht, bij uitsluiting toegewijd aan den wederbloei en de welvaart van het district Coronie, zoo belangrijk voor het Moederland, als dierbaar voor hare inwoners. Gelijk aan al het ondermaansche, doet ook deze schoorvoetend zijne intrede op liet tooneel der wereld, dobberende tusschen vrees en hoop omtrent de ontmoeting die haar te wachten staat. Vrees, omdat reeds voor het verschijnen het vooroordeel zich tegen haar aankanten, de goede bedoelingen miskend, de beste pogingen werden tegengewerkt; doch daarentegen hoop omdat de ervaring zoo dikwijls bewijst, dat hoe sterk het vooroordeel ook zij, het nogtans voor tijd en omstandigheden, doch vooral voor de zuivere waarheid noodzakelijk zwichten moet. En zou dan het vooroordeel u doen afschrikken en ontmoedigen, te meer de zaak waaraan het is toegewijd, den besten waarborg voor hare uitwerking oplevert. De welgezinden die alles beproeft zal zich gaarne datgeen ten nutte maken dat door juistheid van oordeel en door gegronde toepassing op het waar belang den weg tot herstelling en verbetering in het rijk der kunsten het gebied der wetenschappen als anderszins aanwijst. De edeldenkende zal voorzeker nimmer zonder onderzoek verwerpen maar zal alles toetsen hetzij aan ervaring, waarschijnlijkheid en aan mogelijkheid. Gij ontvangt geachte lezers eene uitgave dat door het gewicht der stoffe, en zoo ik hoop ook door hare behandeling, uwer aandacht niet geheel onwaardig - wezen zal. Paramaribo, 't laatst van maart J. L. STUGER EZN

3 MET DEN MEESTEN EERBIED OPGEDRAGEN AAN H. M. DE KONINGIN DER NEDERLANDEN DOOR DEN SCHRIJVER

4 I V. H O O F D S T U K. OVERZICHT DER AIGEMEENE TOESTANDEN VAN HET DISTRICT CORONIE. Het onderzoek naar het middel ter verbetering deur toestanden. Uit de kol. Verslagen ontleenen wij de volgende mededeelingen:»teneinde zekerheid te erlangen of het district Coronie dat dewijl de daarvoorliggende modderbank zich al meer en meer heeft uitgebreid niet dan reel zeer veel moeite te bereiken is door middel van een weg met het overige bebouwde gedeelte der kolonie kan worden verbonden werd den Gouv. landmeter opgedragen ter zake een plaatselijk onderzoek in te stellen. Bij dit onderzoek bleek dat een weg tusschen Coronie en Nickerie bezwaarlijk zou kunnen worden aangelegd, omdat zich daar een vrij diepe zwamp bevindt, maar dat het niet onmogelijk zou zijn eene verbinding te land te maken tusschen Coronie en de Coppename vermits de zwampen en kreken die in dat traject voorkomen wel overbrugd kunnen worden. Het ligt in het voornemen om het onderzoek verder voort te zetten waartoe gelden bij de aan de Koloniale Staten ingediende ontwerp-begrooting voor 1888 zijn aangevraagd.«(zie Kol. Verslag onder 1, bladz. 13 Wegen en voertuigen.)»het onderzoek naar de mogelijkheid om Coronie in verbinding te brengen met de overige deelen der kolonie (zie

5 bladz. 13 van het vorig verslag) heeft nog niet tot afdoende resultaten geleid en moet nog worden voortgezet.(?) Daartoe zal mede strekken het gebruik van het op de begrooting voor 1888 toegestaan crediet van f voor de verdere voorbereiding eener communicatie van Coronie met de Coppename(*) Eene opneming van het terrein tusschen Coronie en Nickerie in October 1887 heeft doen zien dat eene verbinding tusschen die twee districten bezwaarlijk te maken zou zijn«. (Zie Kol. Verslagen 1887 onder wegen en voert. bladz. 14.) In 1888 werd het op de begrooting voor dat dienstjaar uitgetrokken bedrag van f 7503 voor de uitvoering van werken en aan den weg van Coronie naar de Coppename ter beschikking gesteld van den districts-commissar's van Coronie. Sedert is met die een aanvang gemaakt(**). In het district Coronie werd het dichtgespoelde en dichtbegroeide Gouv. kanaal uitgegraven hetgeen dringend noodig was, daar het Leasowes kanaal door den toevloed van drijfmodder gebrek aan spuiwater en de vorming van eene harde bank voor zijn mond ontoegankelijk was ge - worden voor kleine vaartuigen ; 2e. de communicatie van Buckelbury tot aan de Broko horo kreek verbeterd. (?) 'Zie Kol. Versl w. en v. bladz. 14. (*) K.V. S f f 7500 samen f (**) De kosten daarvan zijn: Voor het schoonmaken van de zwamp in de eerste coupures van de rits f 230. Als voren in de tweede groote coupures 200 Coupures daar tusschen gelegen doorbraken 200. Voor het opschoonen van de Koema-Koema kreek 500. Voor het openkappen van den weg tot aan de groote coupures lang 4000M.ter gemiddeld breedte v a n 1 5 M. a d f p e r h e c t a r e f Twee loopbruggen lang 200M. van ruwe boomstammen á f Een als voren lang 100 M D rie do. 20 M. à f Twaalf do. 5 M. à f Voor opzicht transporten onvoorz. uitgaven te zamen Zie Kol. verslag bijdragen in verband met de kosten en vergelijk dit met het volgende :

6 In In Coronie onder toezicht van den districtscommissaris op de rits achter den grond Totness eene vierde straat aangelegd (*) en een algemeen weiland ten behoeve van veehouders omheind en op loozing gebracht. Zie Kol. Versl. onder W en V. bladz. 14.) II. MEDEDEELINGEN OMTRENT DEN ALGEMEENEN TOESTAND »De toestand mag a Is vooruitgaande word en be - s c h o u w d. D e k l e i n e l a n d b o u w b r e i d t z i c h u i t e n de bevolking doet haar best om de gronden zoo produc tief mogelijk te doen zijn. Velen zijn bereids grondeigenaren geworden en zien niet tegen werken op terwijl het volk toont bijzonder aan zijnen geboortegrond gehecht te zijn. Het vervoer van producten naar Paramaribo ondervindt door den toestand waarin de kanalen zijn geraakt dikwijls vertraging.«(zie Kol. Verslag Mededeeling, bladz »Voor den kleinen landbouw in dit district was het, jaar 1892 algemeen vrij gunstig. De wijze waarop een klein gedeelte der kleine landbouwers hun gronden bewerken geeft reden van tevredenheid. Vele kleine landbouwers verbeteren hunne loozing en cultivatie.«aan het kanaal in Juli 1888 f Verlengen f f Aan de communicatieweg Ingiekondere tot aan de Koema-Koemakreek f Vierde straat op Totness en een weiland f I500. f Weg van Ingiekondre nare Koewa-Kocma f Voor 't verder onderzoek f f Zie bladz van dit werk (*) Staat dit misschien in verband met hetgeen door onze geachte vertegenwoordiger de heer M. op de zitting van den 18den Maart 1889 der Kol. Staten o.m gezegd heeft. Wie nog geloofd dat een weg naar Coppename of van Coronie naar Nickerie die districten redden kan schept zich een illusie.»wat ze behoeven is eene goede stoomvaart dienst. Of misschien hetgeen hij in Juli 1890 bij de behandeling der Begrooting voor De Koema.-Koema behoeft van nu af aan niet meer genoemd te worden nadat deze Go uverneur uitdrukkelijk verklaard heef t dat van hem geene

7 1 4 0»Door den goeden toestand van het kanaal ondervindt de afscheping van producten naar Paramaribo en Nickerie geen vertraging meer, hetgeen als een groote factor mag - worden beschouwd voor de welvaart van het district. en waarvan de goede gevolgen reeds nu zijn te bespeuren.«(?) (Zie Kol. Verslag Mededeeling Coronie) »Bij Resol. 27 Maart 1893, La. B No werd de beheerder der Kol. Vaartuigen, oud districtscommissaris van Coronie gedurende het verlof van den heer Buijs, commissaris van dit district, belast met de inspectien en de leiding van de werkzaamheden aan kanalen, dammen, loozingen, enz. Het bericht in 1893 omtrent het kanaal luidt aldus: Het Gouvernementskanaal het hoofdader van het verkeer (met de reede?) is in beteren toestand gebracht en het Zoetwater-kanaal(*) is in beteren toestand gebracht en het Zoetwater- tevens Spuikanaal over eene lengte van 4000 M. schoon gemaakt. Het voor Totness toegepaste systeem eene behoorlijke afwatering tot stand gebracht zoodat bij de zwaarste regens de in cultuur zijnde gronden er overlast van water hebben.«(**) Ofschoon een ruim veld ten opzichte van bovengenoemde werken overblijft, mag den toestand over het algemeen als vooruitgaande worden beschouwd.«(zie Kol. Verslag Coronie 1893.) ,De algemeene toestand van Coronie was niet ongunstig te noemen(?). De waterloozingcn werd op verschillende plaatsen verbeterd, dit was voornamelijk het geval met het Gouvernementskanaal dat in rechte richting werd doorgegraven tot aan zee waardoor eene betere strooming in het water werd gebracht. Behalve door het Mailvaartuig wordt de communicatie met de hoofdplaats door een 15-tal kleine verdere plannen omtrent de verlenging van den Charlesburger weg te wachten zijn. (*) Bestaan er in Coronie 2 kanalen op den Gouv. grond Totness? Dit heb ik sedert mijn 45-jarig verblijf in Coronie nimmer geweten of gezien, doch wel een kanaal hetwelk vroeger aan plantage Friendship behoorde en aan het Gouvernement is afgestaan, thans onder den naam van Gouv. of Totness kanaal b e k e n d ( he t w e l k i n d o o r he t da a r a a n br e ng e n va n een ijzeren koker (thans lek) ter verwijdering van zoutwater) tot een reservoir voor de bevolking en het vee op de Gouv grond Totness dient. (**) Noch in den grooten drogen tijd gebrek aan goed drinkwater zal doen gevoelen.

8 141 vaartuigen onderhouden die steeds niet volle ladingen cacao, bananen, cocosnoten, kokosolie en in den laatsten tijd ook met slachtvee stadswaarts vertrokken.«( Zie Kol. Verslag Mededeeling 1894.) Van af wordt er nog steeds aan het Gouv. kanaal met het wederopgraven, verlengen en spuien van het water (om de modderbank weg te krijgen voortgegaan. Daardoor eene voortdurende verbetering in de algemeene toes t a n d e n v a n d i t d i s t r i c t t e v e r k r i j g e n, z i e n w i j d i t zijn wij overtuigd, daarin geene mogelijkheid. Alleen de wijze beschikking en bestiering des Heeren kan ons in dit geval nl. de modderbank helpen. En toch hooren wij niet anders dan steeds alles is vooruitgaande in Coronie. Waarin die schoone vooruitgang bestaat kunnen wij niet begrijpen. Alles is vooruitgaande. Welke schoone en zoetklinkende woorden. En toch zeer pijnlijk voor het gehoor van ons die thans telken jaar bij groote droogte aan het gemis van goed drinkwater zoo dikwijls door vast blijven zitten op de modderbank het moeten ondervinden. Belangstelling in den wederbloei van dit district en de welvaart harer bevolking en in diep gepeins over den steeds ongunstiger toestand verzonken, rees onwillekeurig in ons de vraag op: Wat zal toch van Coronie worden? De beantwoording der vraag.»wat zal toch van Coronie worden? geeft den schrijver aanleiding daaromtrent zijne zienswijze ook aan anderen mede te deden, waarbij zijnerzijds niet gedacht wordt dat hij deze vraag op voldoende wijze zal kunnen beantwoorden, doch wel, dat er aanleiding door ontstaan zal, tot meer voldoende beschouwingen en herdenkingen; beter inzicht in vroegere en thans bestaande toestanden, en belangstelling in het district Coronie; en de voordeelen die van Coronie te verkrijgen zijn. Wat zal van CORONIE WORDEN? Waarmede zullen wij beginnen waarmede eindigen om niet te breedvoerig over den toestand van Coronie, dat weleer het land van melk en honig was, doch thans zeer tot verval geraakt is, te schrijven? Zoo de hand van belangstellenden het niet tijdig genoeg uit zulk een verval redt,

9 zullen de toestanden hoe langer hoe erger en onuitstaanbaarder worden, ja, Coronie zal gewis in een diepen afgrond gestort zijn waaruit hetzelve dan niet meer zal kunnen gered worden. De landbouw kwijnt alhier met den dag waardoor gebrek en armoede de overhand nemen. De banaan, welke he t voornaamste levensmiddel van dit district uitmaakt en vroeger bij duizenden bossen naar de markt van Paramaribo werd vervoerd, vindt men thans haast niet meer op Coronie, zoodat men van daar dit artikel evenwel van Paramaribo moet laten opkoopen. Met het naar den wal gaan te Coronie is het zeer erg gesteld: men komt uit de mailboot in de schoener Coronie en uit de schoener weder in een vischersboot met een gedeelte lading om naar den wal overgebracht te worden en helaas! welke moeilijkheden, schaden en verliezen gaan er niet mede gepaard. Men bevindt zich eindelijk in het kanaal van Totness voor den Kamp. Hier zijn vlak voor den brug, waar de passagiers naar den wal moeten afstappen, eenige vaartuigen op het drooge vastgezeten. zoodat de passagiers moeite genoeg hebben om over deze vaartuigen naar den wal te gaan. Hunne bagages en vrachtgoederen, welke mede genomen zijn, worden door mannen op het hoofd gedragen op een distantie van 40kettingen of omtrent een kwartier loopen, om de karren, welke niet tot aan den Kamp mogen komen en die op een distantie van 35 kettingen van den communicatie halt gemaakt hebben, te laden. De overgeblevene passagiersgoederen worden des nachts per de visschersbool afgehaald uit de schoener om zonder eenige bewaking op den dam voor de Kamp neergelegd te worden. De passagiers lijden hierdoor veel schade en verliezen. Zoo b.v. heeft men een koffer van weduwe W. opengebroken en f.16 daaruit gestolen. Verder heeft men vier kisten van den onderwijzer S. opengebroken en uit eene kist een ijzeren pot gestolen. Die uit Coronie naar Paramaribo verhuizen wil moet zij me bagages en vrachtgoederen reeds op Maandag v.t.v. naar den kamp brengen, terwijl de passagiers en overgebleven goederen eerst op Donderdag naar de schoener Coronie overgezet worden om de komst der mail af te wachten en daarin over te stappen. De passagiers die in Coronie komen, zijn Dinsdag reeds aan wal, maar krijgen hunne goederen niet voor Donderdag of Vrijdag ter hunner beschikking tehuis. Onderwijzers en directeuren die uit of naar Coronie

10 143 verhuizen moeten, hebben met groote onkosten en moeielijkheden te strijden. Wij willen echter geen gewaag maken van de schade, welke men bij het ontpakken der goederen ondervindt. Dit kunnen de onderwijzers B. R. en S. en de directeur H. wel best bevestigen. De brievenbezorging door de Posterij laat nog steeds veel te wenschen over. Eene vrouw had uit Berbice een brief te ontvangen. Daar zij er niets hiervan wist, bleef de brief zoolang op de post tot dat zij bij toeval hoorde dat een brief vo o r haar op de post lag. Toen zij dien dadelijk ging halen, be - s peu rde z ij dat d ie b ri ef w el 4 w e ken op de Po st ge - bleven was. Gelukkig echter dat zulks niet met een brief van al te groot gewicht geschied is. Aller oogen waren bij aankomst van de mailboot (dd. 19 Mei) gevestigd op de komst van den Kantonrechter, die met de mail (van 21 April ; in de schoener Coronie was achtergebleven en niet naar den wal was gegaan. De goede harmonie welke onder de vroegere inge - zetenen bestond, wordt thans niet meer gevonden(*) terwijl het met de beschaving der creolen achteruit in plaats van vooruit gaat. Ondanks de vele pogingen en onvermoeide opofferingen der Mor. leeraren en R.Kath. geestelijken tot de uitbreiding van het Christendom neemt het bijgeloof en de zoogenaamde hocus pocus meer en meer de overhand. Eene pijnlijke gewaarwording veroorzaakt de aanschouwing van de steeds kwijnende plantages en gronden die als eene herinnering slechts aan vroegere welvaart en waarvan nog zoo veel voordeel te trekken zou zijn indien de noodige handen, de bedoelde hand der belangstelling ter bearbeiding aanwezig waren. Wij bedoelen hiermede de hand der belangstelling. Met de veeteelt gaat het thans niet zeer gunstig daar de tijgers op de varkens jacht maken, zoodat binnen de 14 dagen 7 varkens en 1 koe een prooi der tijgers geworden zijn. (*) Coronie is niet meer het aangenaam oord van vroegere jaren wat niet eens bestaat er thans onder de beschaafden eene goede maatschappelijke verhouding er bestaat thans verschillende partijen en verdeelingen het hartelijk en vriendschappelijk verkeer van vroeger is thans verdwenen.

11 1 44 Ongeveer gedurende 25 jaren, ¼ eeuw, heeft zich die verschijnsel in Coronie niet voorgedaan. De regens vallen flink en de gezondheidstoestand is in een zeer gunstigen staat. Moge de hand der belangstelling medewerken tot een geheele ommekeer in al de toestanden van dit district; en de voorspoedzon Coronie beschijnen, opdat het weder tot zijn vorigen bloeienden staat kome! Hoe slecht de verbinding niet de buitenwereld is bewijzen volgende reis-verhaaltjes. Na vele jaren in Coronie, het land van melk, en honing gewoond te hebben, kwam ik mij metterwoon te Paramaribo vestigen. lk kreeg na een achtjarig verblijf te dezer stede lust om een uitstapje naar Coronie te doen. (het besluit was genomen en ik maakte eene reis met den stoomer Curacao naar het district Coronie mede. Wij vertrokken den 16 Juli 1894 om vijf uren na den middag van Paramaribo en kwamen om 3 uren in den vroegen morgen van den volgenden Dinsdag voor Coronie ten anker om den schoener af te wachten, die de brieven van Coronie bezorgt en tevens de brieven en passagiers voor Coronie bestemd afhaalt. spoedig bevondt de schoener zich naast de mailboot en de passagiers en brieven werden afgegeven en opgenomen. De mailboot zoowel als de schoener ging naar de bestemde plaats. De schoener kan niet, dichter bij land komen en komt nu ten anker. Nu moesten de passagiers met hunne goederen in eene kleinere zeilboot overgaan om naar den wal te komen. Wij bevonden ons met onze goederen op de kleine zeilboot en zetten nu weder onze reis voort. Wij waren van wind en golf de speelbal en onze boot schommelde als een notedop op de golven,- maar wij wisten niet waar wij henen voeren, daar het nog zeer donker was en wij de monding van het Gouv.kanaal niet zien konden. Toen het dag werd en helder en helderder werd, zagen wij de monding van het kanaal en bespeurden toen, dat de schoener tot vóór de plantage Moy instede van voor den kanaal-mond was ten anker gekomen. Zulks is natuurlijk door den onervaren kapitein te weeggebracht. In het kanaal gekomen vonden wij geen wind om voort te zeilen en daarom moesten de matrozen niet de riemen in het waterploffen, maar jawel de boot ging naar zee terug in plaats van vooruit te komen. Aan een touw begonnen de matrozen, die inmiddels uit de boot gespron-

12 145 gen waren, de boot vooruit te trekken, maar het hielp niet veel want de boot was voor goed vastgeraakt. Wat nu te beginnen. Voor drie uren in den na middag zou het geen vloed worden en daar in de felle zo n te blijven branden, gaat niet. Het wa ter stroomde met geweld naar zee. De gedachte kwam 't eerst in ons op: dat deze sterke wegstrooming van het boschwater ten doel had om het overtollige water uit de gronden van Totness en Frindship die door de zware en aanhoudende regens waren overstroomd, weg te loozen, doch helaas! later bleek het dat, deze wegstrooming ten doel had, het spuien van de geul voor de monding van het kanaal om de modderbank weg te spoelen. Eindelijk zond de kapitein om de brieven zak te bezorgen en naar een corjaal uit te zien. De corjaal werd gebracht en wij werden naar ka mpoe(*) gebracht, waar wij met moeite toch naar huis konden voeteeren. Onze koffers kregen wij eerst in den namiddag om 5 uur aan den wal. Na aldaar in Coronie eene maand te hebben vertoefd moest ik mij bij mijne terugreis naar Paramaribo, aan de bepaling (van Coroniereis) onderwerpen mijn koffer en slaapgoed reeds Woensdags morgen in de kotter vooruit te zenden. Wij een zevental passagieren waaronder de heeren Wesenhagen, kantonrechter, en Burne, griffier, en Glöckler, leeraar der Ev. Br. Gemeente, vergaderden ons om 1 uur in den nacht van Woensdag op Donderdag. O m 2 uur kwam de bootsman aan en wij stapten in het zeilbootje dat door 2matrozen aan een touw werd gesleept tot op de hoogte van den kamp, en daarna aan het roeien gingen. Aan de monding van het kanaal gekomen ging het zeilbootje onder zeil. Onze uitvaart in het kanaal was zeer onaangenaam daar wij het haast niet konden uithouden van de muskieten die in zwermen op ons aankwamen en ons tot in zee achtervolgden. Wij bejammerden zeer den heer Glöckler die aan zijn rechterarm ziek was en naar Paramaribo moest gaan om herstel, daar hij zijn hand niet gebruiken kon om deze lastige bezoekers af te weren. Om 6 uur des morgens werden wij in den kotter Coronie o ver geze t. O m 8 uur k wa m de zeepont van pla ntage ( * ) Een kamp of een open hut van boven gedekt met Pina--- u itsluiten d voor d e ar b eid ers welk e aan h et k anaal wer k zaam zijn d aargesteld.

13 - 146 leasowes op zijden van den kotter Coronie aan, die eenige balen cacao en 8 passagieren met hunne bagages meebrachte. Na den geheelen dag Coronie zonder gegeten te hebben in den kotter de mail te hebben afgewacht kwam de stoomer Curaçao eindelijk ten anker aan en wij werden omstreeks 8 ure des avonds in de mailboot overgebracht. De stoomer zette hare reis voort en wij kwamen den volgenden morgen om 8 uur te Paramaribo aan. Maandag den 3n December 1894, verliet ik des namiddags 5 uur de stad Paramaribo, per de kol. ss. Curacao, die Dinsdag d.a.v. in den vroegen morgen om 5 ure voor de kust, op de hoogte van plantage Burnside alwaar de kotter Coronie geankerd was om de Mailboot af te wachten, ten anker. De passagiers, goederen en bagages werden overgezet. De kotter Coronie ging nu onder zeil en.kwam digt bij den wal in de nabijheid van het Kanaal van Totness ten anker. De kleine zeilboot die de passagiers (een 27 tal waaronder de heer Loth wd. Chef van het Bouwdepartement, 2 zeer jeugdige kinderen en 1 zuigeling) naar den wal bracht geraakte op de modderbank vast. Gelukkig was er in onze nabijheid een persoon in een corjaal bezig aan het vangen van krabben die ons te hulp kwam en eenige passagiers overnam en naar den wal bracht. Eenige oogenblikken later kwam er een open corjaal aan die door den distr.-commissaris werd gezonden om den heer Loth te halen, bij welke gelegenheid de overige passagiers naar de kamp werden gebracht, en wij voeteerden toen naar onze bestemming. Woensdag d.a.volgend werd door den Commissaris een visschersboot gehuurd om de goederen en bagages der passagiers die uit Coronie naar Paramaribo gaan moeten naar de kotter Coronie over te brengen en bij deze gelegenheid kregen wij onze koffers en bagages aan den wal. Donderdag morgen o m 8 uur vertrokken de passagiers een 34tal (waaronder 3 kleine kinderen en een zuigeling) met het zeil-bootje uit het kanaal van Totness met dat gevolg dat het zeil -bootje op de modderbank vast raakte. Om 12 ure ging een visschersboot dat den heer Loth, koffers en bagages er passagieren naar de kotter Coronie overbracht voorbij. De bootsman van het zeilbootje verzocht den hoofdman van de visschersboot hem hulp te verleenen door de passagieren over te nemen; ja de passagieren hadden onderling overeengekomen ieder een kwartje bij te leggen om den hoofdman van

14 147 de visschersboot te betalen. Doch wie zich niet bekommerde en aan stoorde was de hoofdman. De passagieren hebben zich moeten getroosten om van af 11 ure des morgens tot 12 ure in den nacht op de modderbank in zon, regen, wind en dauw te verblijven. In den vooravond van af half 8 tot 12 ure werden wij door een zwaren regenbui, muskieten en makoes overvallen. Des namiddags 5 ure was de stoomer Curacao reeds ten anker gekomen. De kotter Coronie was haar terzijde gegaan, (de heer Loth en de koffers en bagages der passagieren overgezet en ging toen weer onder zeil om digter aan den wal te komen. Eerst om 12 ure in den nacht toen het vloed werd geraakte het zeilbootje los en werd door den kotter Coronie opgenomen en de passagieren in de mailboot overgebracht. De stoomer Curacao ging toen onder stoom en stoomde voort naar Paramaribo. Dit veroorzaakte aan den stoomer Curacao een oponthoud van 9 uren. Een zeer pijnlijk gevoel de moeder met haar arm schaapje (zuigeling) en de 3 jonge kinderen in dien ellendigen toestand te aanschouwen. Maandag den 27den December vertrok ik weder per de stoomer Curacao naar Coronie. De stoomer kwam om 5 uur in den vroegen morgen van Dinsdag d. a. v. voor plant. Burnside alwaar de kotter op haar wachtende was ten anker. De passagieren een I4tal waaronder de heeren Wesenhagen Kantonrechter en griffier Burne) en goederen werden overgezet, en de kotter ging onder zeil. Dichter aan den wal gekomen zijnde kwam ze ten anker. De passagieren en eenige kleinigheden werden om 9 ure des morgens weder in het zeil bootje overgezet en wij gingen zeilende naar den wal. Nauwlijks hadden wij den kotter verlaten of de wind ging liggen. De matrozen gingen toen over aan het roeien van de boot, doch eensklaps geraakte de boot vast. Zij toen sprongen in het water en begonnen h et zeilbootje met touwen voor uit te trekken. Dit ging in het begin nog al doch,ja wel de boot kon niet verder. Er werd alle pogingen aangewend, doch de boot zat vast en voor goed ook. Wij moesten dus de vloed afwachten die eerst in den namiddag om 3 ure ons te hulp kwam, zoo dat wij om 5 uur aan den kamp werden gebracht.

15 148 Wij voeteerden verder een dam van 73 kettingen eer wij aan den koker op den publieken weg kwamen. Dinsdag 1 Januari Bij het naar den wal brengen van passagieren en goederen die met de stoomer Curaçao gisteren den 31 December van Paramaribo vertrokken mede gekomen, geraakte het zeilbootje op de modderbank vast van af des morgens 9 ure tot des avonds 7 ure eer ze weder los raakte en de passagieren aan den wal konde bezorgen. Men kon niet eerder dan Woensdag 2 Januari de brieven van den post verkrijgen. Donderdag morgen waren er 33 passagieren die naar Paramaribo gaan moesten waarvan slechts 11 werden vergund te gaan en de overigen werden afgezegd. De boot vertrok om 8 ure des morgens met de 11 passagieren en de bootsman terwijl hij de afgezegden te kennen gaf dat hij geen passagieren meer mede kon brengen omdat hij vreesde, de boot weder op de modderbank zou vast zitten. De teleurstelling van de afgezegde personen gingen met nuttelooze kosten gepaard om hunne goederen eerst naar den kamp en dan van daar naar hunne woningen weder te moeten transporteeren ja zelfs moesten balen cacao van plantage M. en plant. I.M. welke moesten worden afgescheept achterblijven. De belanghebbenden te Paramaribo ontvingen bij de terugkomst der mailboot wel brieven doch geen producten. Dat. de toestand van Coronie steeds verergert, is ja een verschijnsel hetwelk dagelijks kan worden opgemerkt. En zou er reden bestaan om in eene verbetering van haren ongunstigen toestand te twijfelen, of aan te nemen dat geene verbetering volgen zal wanneer doelmatiger middelen dan het opgraven en verlengen van het kanaal van Totness tot afvoer en spuien van het water het aanschaffen van eene stoomvaartuig met achterwiel of het aanschaffen van eene schoener in het werk kan gesteld - worden. Een feit is het dat Coronie wegkwijnt en in den afgrond zinken zal zoo er voor haren wederbloei en welvaart geen hulp daagt. Hoe dikwerf hoort men aldaar klachten opstijgen, dat de toestand van dit district van dag tot dag erger wordt ; zoodat de inwoners aanleiding vinden om hunne ontevredenheid te uiten.

16 149 Kortheidshalve wordt bij deze verwezen naar den inhoud van de hier nevens gevoegde adressen, waarin de toestanden duidelijk zijn omschreven. Laat ons dan geen troost zoeken in ijdel geklaag, maar met overtuiging en vertrouwen strijden tegen de oorzaken van deze toestanden en voor den vooruitgang en ontwikkeling, die tot Coronie's wedergeboorte worden vereischt. Volbrengen wij als burgers onzen plicht, die gebiedend vordert om gemeenschappelijk het goede te bewerken: doen wij dit met getrouwheid en met de meeste belangstelling, wij zullen gewis in ons streven niet slechts de goedkeuring, maar ook de volle medewerking van Hoogerhand ondervinden en in plaats van stof tot klagen, zullen wij eindelijk reden hebben om ons te verblijden. Door deze overtuiging werden wij aangespoord en gedrongen gevoelt ons te moeten wenden: Aan Hare Majesteit de Koningin. (Geven met den diepsten eerbied te kennen: De ondergeteekenden Grondeigenaren, Landbouwers, Winkeliers en verdere Ingezetenen van het district Coronie. dat het district Coronie zijnen grootsten bloei en voorspoed moet zoeken in den Landbouw en wat daarmee samenhangt, waaronder ook handel in de producten van den grond; dat duidelijk blijkt, dat onze landbouw in plaats van zich uit te breiden en te verbeteren, al meer en meer achteruit gaat en ons in een zorgelijken toestand brengt; dat, wanneer wij den tegenwoordigen toestand van dit district, nagaan, en ons voor den geest brengen de menigvuldige gelegenheden, welke zich van meer dan eene zijde aanbieden om uit de aarde zoo talrijke voortbrengselen te trekken, bij ons onwillekeurig de vraag moet oprijzen:»waarom wij toch de middelen versmaden, welke de voorzienigheid ruimschoots schenkt om in onze behoeften te voorzien?«doch, wanneer wij met bedaardheid de zaak overwegen, moeten wij erkennen dat, hoe mild de natuur ook zijn moge, hoe gaarne velen onzer hunne krachten zouden willen aanwenden om van den schoot der aarde middelen tot onderhoud te ontwoekeren -- er evenwel hulpmiddelen vereischt worden om onze ondernemingen aan te vangen voort te zetten en uit te breiden. En helaas! dat, wanneer

17 150 die hulpmiddelen ontbreken, de beste plannen in hunne geboorte verstikt worden en dit zeer veel bijdraagt om ons te ontmoedigen en ons zelfs in Iusteloosheid en vertwijfeling te dompelen; dat door het groot bezwaar van in- en ontschepen van producten in het Gouv. kanaal Totness, de landbouwers welke het bovengedeelte van dit district bewonen van af Moy, Welgelegen, Hamilton, Inverness en Ingiekondre er thans van verstoken blijven hunne producten naar de markt te Paramaribo te kunnen overbrengen, daardoor groote schade en verliezen moeten lijden; hunne producten aldus tot bederf overgaan, doordien aan die zijde geen geschikt kanaal is en het transport hunner producten naar het Gouv kanaal Totness met enorme kosten en moeilijkheden gepaard gaan; dat door den bestaanden toestand, die van dag tot dag slechter wordt, bij elke mailgelegenheid het in- en ontschepen van passagiers en hunne bagage ten hoogste moeielijk en gevaarlijk is en het overbrengen daarvan naar den kotter Coronie met levensgevaar en verlies hunner goederen gepaard gaat. dat de passagiers, waaronder kinderen en zuigelingen, 't zich soms moeten getroosten in zon, regen en dauw in een zeilbootje op de modderbank vast te zitten; dat in den laatsten tijd die toestand meer en meer verergert door de sterke aanslibbing van de modderbank, en het wel gebeurt is, dat het zeilbootje, bestemd om passagiers en bagage naar den kotter Coronie over te brengen. waarin 30 passagiers, 2 kinderen en 1 zuigeling zich bevonden, van des voormiddags 11 ure tot des middernachts 12 ure op de modderband vast is blijven zitten; dat het eene ontegensprekelijk waarheid is dat, wat men ook van het kanaal van Totness moge verwachten; welke plannen men te dien aanzien tot verbetering van de be - staande toestanden moge aanwijzen en aanprijzen, het zeker is, daar hetzelve aan zeer vele wisselvalligheden is blootgesteld dat men uit dien hoofde in plaats van de schoonste voldoening, de wreedste teleurstellingen zal moeten ondervinden en de gedane uitgaven als onnut besteed zal moeten beschouwen; dat bij aankomst der mailboot de door den kotter Coronie af te halen Mailbrieven meermalen eerst een dag later aan den wal kunnen worden overgebracht en daardoor de correspondentie tusschen Coronie en Paramaribo belemmerd wordt;

18 151 dat het gemis van eenen wel ingerichten communicatieweg in dit district niet alleen den handel benadeelt maar dit op den bloei dezer volksplanting een hoogst nadelige invloed moet uitoefenen; dat ons belang het van ons eischt om te beproeven, of er geene mogelijkheid bestaat ons uit die moeilijke positie te redden; dat de ondergeteekenden in het jaar 1886 onder het bestuur van Gouverneur H.J. Smidt hunne grieven hierover hebben te kennen gegeven bij een adres,.dd. 3 april 1886; dal op dat adres bij Gouv. Resol. D.d. 5 mei 1886, La B. No door Zijne Excellentie goedgunstig is beschikt; dat ook in 1888 een aanvang met den door ons verlangden communicatieweg van af de Ingiekondre tot aan de monding van de Coppenamerivier werd gemaakt; en wij toen in de blijde verwachting verkeerden; eene verbetering in den toestand te zullen verkrijgen; doch dat helaas! Onze verwachting werd verijdeld doordien men van af de Ingiekondre tot aan de (Arereroena) Koema-koemakreek (het middenpunt van de Ingiekondre tot aan de Coppename) genaderd, waarvan f besteed werd, het werk staakte, om het Gouv. kanaal weder op te graven; terwijl het verder verlengen van genoemden weg, alleen zou te pas komen, indien de verbeteringen gebracht en nog aan te brengen aan het kanaal van Totness zooveel teleurstelling opleverden. dat eene verbinding van Coronie met Paramaribo binnen door, wederom in overweging zou moeten worden genomen. Bij de zoo geringe kennis, die er in Nederland bestaat van hetgeen Coronie is van hetgeen het behoeft, van hetgeen het voor Suriname is en voor Nederland zijn kan. Bij de gebiedende noodzakelijkheid van eene doelmatiger aanleg van zulk eene verbinding van Coronie met Paramaribo, achten adressanten, die met de welbegrepen belangen van het district Coronie bekend zijn, het als hun plicht zich te beijveren de vereischte hulp bijstand en ondersteuning van Hare Majesteit onze geëerbiedigde en beminde Koningin met den meesten eerbied in te roepen. Redenen waarom adressanten met den meesten eerbied zich wenden tot Uwe Majesteit met de nederige en eerbiedige beden dat het Uwe Majesteit moge behagen, de vereischte hulp --- bijstand en

19 152 ondersteuning te verleenen tot het aanleggen van den vereischten communicatieweg van af de Ingiekondre tot aan de Coppename en van een tramweg, daar - door te voorzien in eene behoefte welke het algemeen belang dienstbaar en tot nut en voordeel voor dit district en voor Paramaribo zal zijn. 't Welk doende C o r o n i e den 30esten Maart 1895 J. L. STUGER Ez. mede door 48 belanghebbenden inwoners van Coronie onderteekend. Bijlagen No.1/6 Aan 3 Afsch. v. Ad. Zijne Excellentie 2 Org. Resol. 1 Courant. den Minister van Koloniën Geven met diepen eerbied te kennen. De Ondergeteekenden Bezitters van plantages en Gronden Belanghebbenden en Belangstellenden in- en van het district Coronie dat de rijkdom van een land in de vruchtbaarheid van den grond en in de werkzaamheid der inwoners bestaat; en aan het tweede deszelfs bestaan bloei en welvaart moet hebben dank te weten. dat elk land, welks voortbrengselen met eene billijke vergoeding naar gelang van de daarbij onvermijdelijke onkosten verkocht en verzonden kunnen worden, den inwoners welvaart ja rijkdom moet aanbrengen en de inkomsten van den staat moet vermeerderen door een billijke welgecalcu - leerd recht van in- en uitvoer. Dat overal, waar goede communicatieen in 't leven werden geroepen, dat land in vooruitgang en bloei toenam. dat adressanten het wenschelijk achten, onder uwer Excellenties aandacht te brengen, het geïsoleerd district Coronie dat van af , in vollen bloei en welvaart verkeerde. dat zijn onovertroffen vruchtbare bodem die voor het district Nickerie, noch voor andere districten in de oude

20 153 kolonie Suriname behoeven onder te doen, thans onbebouwbaar wordt; dat vele effecten vroeger van geschikte en diepe kanalen voorzien tot uitloozing van het overtollige water en tot af - scheping der producten, thans geheel ondiep en dicht zijn tengevolge van de bestaande zware zandbank voor de kust van dit district; dat de bevolking van dit district gedurende de laatste jaren zeer vermindert en naar andere districten en naar de goudvelden vertrekt, doordien zij de verliezen niet lijden kan; hetgeen zij niet zou doen als zij verzekerd was dat hare producten in het zoo onovertroffen vruchtbare Coronie niet grootendeels verloren gingen; dat deze voortdurende vermindering den achteruitgang van den landbouw te weeg moet brengen. dat de voornaamste oorzaken, welke tot de vermindering der werkende handen, aanleiding geven, toegeschreven moeten worden: le. de groote afstand van dit district tot de hoofdplaats Paramaribo, 2e. het bezwaar van in en ontschepen der producten naar de markt van Paramaribo, 3e. Het gemis eener bruikbare communicatie te land; dat dit gemis in dit district niet alleen op den handel landbouw en veeteelt, maar op den bloei dezer volkplanting een hoogst nadeeligen invloed moet uitoefenen; dat de toestand van in- en ontschepen van producten, passagiers en hunne bagages tengevolge van het dag tot dag, meer en meer aanspoelen van de zandbank, onhoudbaar wordt; dat ook dit ongerief in 1845 de aandacht van Gouverneur C. P. Schimpff, in van Gouv. C. A. van Sypesteijn en in 1886 van Gouv. H.J. Smidt had getrokken; dat met het oog op het behoud van het district Coronie voor adressanten het zeer wenschelijk is de daarstelling van de verbinding van Coronie met de Coppename; waarmede reeds in 1888 onder het toezicht van den heer K.J.W. Juta gewezen Commissaris van dit district een begin is gemaakt, doch aan de n de Arereroena of Koema-koemakreek,zijnde het middenpunt van de Ingiekondre naar de Coppename) om welke redenen ons onbekend, gestaakt, om het Gouv. kanaal Totness weder te gaan' opgraven, dat instede van dezen toestand te verbeteren krachtdadig medewerken zal, niet alleen tot de bestendiging van het ongerief, maar ook tot de terugkeer van het district Coronie tot haren natuurstaat;

Vel 72. 273 Tweede Kamer. 17 de VERGADERING. VERGADERING VAN VRIJDAG 11 NOVEMBER 1910.

Vel 72. 273 Tweede Kamer. 17 de VERGADERING. VERGADERING VAN VRIJDAG 11 NOVEMBER 1910. Vel 72. 273 Tweede Kamer. Mededeeling van ingekomen stukken. 4. Begrooting van Ned.-Indië voor hot dienstjaar 1911. De algemeene beraadslaging wordt voortgezet. 17 de VERGADERING. VERGADERING VAN VRIJDAG

Nadere informatie

Aankoop Crossley gasmotor 1

Aankoop Crossley gasmotor 1 Aankoop Crossley gasmotor 1 26 April 1898 Den Haag 26 April 1898 Den WelEdelHooggeleerde Heer den Heer Kamerlingh Onnes Professor a/d Rijks Universiteit WelEdelHooggeleerde Heer. In beleefd antwoord op

Nadere informatie

RBOR. Presented to the. LIBRARYö/f/ze UNIVERSITY OF TORONTO AUER JOHN W.

RBOR. Presented to the. LIBRARYö/f/ze UNIVERSITY OF TORONTO AUER JOHN W. MHBBBBMMBM RBOR Presented to the LIBRARYö/f/ze UNIVERSITY OF TORONTO by JOHN W. AUER KLAASJE ZEVENSTER. Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/klaasjezevenster05lenn

Nadere informatie

100 DE LIJDENBURGSCHE GOUDVELDEN.

100 DE LIJDENBURGSCHE GOUDVELDEN. 100 DE LIJDENBURGSCHE GOUDVELDEN. Ret goud vindt men hier in klompjes in het zand~ in de rotsen of in fijne aderen als stofgoud in den steen, waaruit het niet zonder machines kan worden verwijderd; deze

Nadere informatie

BEVOLKING. De hoofdplaats van Bet eiland Curacao telde op 1 Januari 1017 il 892, de hoofdplaatsen van de overige hierboven genoemde

BEVOLKING. De hoofdplaats van Bet eiland Curacao telde op 1 Januari 1017 il 892, de hoofdplaatsen van de overige hierboven genoemde KOLONIAAL VERSLAG 1917. III. CURACAO. A. BEVOLKING. Op 1 Januari -1917 bestond de bevolking van de kolonie Curacao uit 57 3S1 personen, verdeeld als volgt: '» Curacao 34108 Aruba 0 481 Bonaire (5 714 St.

Nadere informatie

BIBLIOTHEEK KITLV. Hl «

BIBLIOTHEEK KITLV. Hl « r; i BIBLIOTHEEK KITLV Hl «8 'O) ... A

Nadere informatie

HET BOEK DER GEESTEN BEHELZENDE DE GRONDBEGINSELEN DER SPIRITISCHE LEER OVER

HET BOEK DER GEESTEN BEHELZENDE DE GRONDBEGINSELEN DER SPIRITISCHE LEER OVER SPIRITUALISTISCHE PHILOSOPHIE HET BOEK DER GEESTEN BEHELZENDE DE GRONDBEGINSELEN DER SPIRITISCHE LEER OVER DE ONSTERFELIJKHEID DER ZIEL, DEN AARD DER GEESTEN EN HUNNE GEMEENSCHAP MET DEN MENSCH, DE ZEDEKUNDIGE

Nadere informatie

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

84 8te VERGADFJUXG. Vel 674. 2629 Tweede Kamer.

84 8te VERGADFJUXG. Vel 674. 2629 Tweede Kamer. Vel 674. 2629 Tweede Kamer. 84sto VERGADERING. 5 MAART 1913. Mededeeling van ingekomen 6tukken. 41. Voorschriften op do Grootboeken der Nationale Schuld. (de Meester.) Do Voorzitter: Ik deel aan de Vergadering

Nadere informatie

PROF DR H T DE GRAAF OM HET HOOGSTE GOED ENCYCLOPADIE VAN DE WERELDBIBLIOTHEEK

PROF DR H T DE GRAAF OM HET HOOGSTE GOED ENCYCLOPADIE VAN DE WERELDBIBLIOTHEEK PROF DR H T DE GRAAF OM HET HOOGSTE GOED ENCYCLOPADIE VAN DE WERELDBIBLIOTHEEK OM HET HOOGSTE GOED .... ERELD :;otic ~~ :;otic ~~ :;otic ~~ :;otic ~~ ;..... BIBLIOTHEEK.~..... j. ONDER LEIDING VAN L.

Nadere informatie

Vel 219. 839 Eerste Kamer,

Vel 219. 839 Eerste Kamer, Vel 219. 839 Eerste Kamer, 43sto V E E G A D E E I N G. 19 J U N I 1929. Ingekomen stukken. Interpellatie van den heer Colijn met betrekking tot du gebeurtenissen op Curacao. 43 ste VERGADERING. VERGADERING

Nadere informatie

HEMEL EN HEL DE GODDELIJKE GERECHTIGHEID VOLGENS HET SPIRITISME. BEHELZENDE

HEMEL EN HEL DE GODDELIJKE GERECHTIGHEID VOLGENS HET SPIRITISME. BEHELZENDE HEMEL EN HEL OF DE GODDELIJKE GERECHTIGHEID VOLGENS HET SPIRITISME. BEHELZENDE HET VERGELIJKEND ONDERZOEK VAN DE VERSCHILLENDE LEERSTELSELS OVER DEN OVERGANG VAN HET LICHAME- LIJKE TOT HET GEESTENLEVEN

Nadere informatie

ZITTING 1957 1958 4742

ZITTING 1957 1958 4742 ZITTING 1957 1958 4742 Regelen ter bevordering van hel sparen door jeugdige personen (Jeugdspaarwet) VOORLOPIG VERSLAG Nr. 4 (De vroegere stukken zijn gedrukt in de zitting 1956 1957) De vaste Commissie

Nadere informatie

VIERVOUDIGE STAAT THOMAS BOSTON,

VIERVOUDIGE STAAT THOMAS BOSTON, 1 DE NATUUR VAN DE MENS IN ZIJN VIERVOUDIGE STAAT VAN DE EERSTE OPRECHTHEID; ALGEHELE BEDERF; BEGONNEN HERSTEL; EN VOLTROKKEN GELUKZALIGHEID OF ELLENDE. Vertoond in verscheidene Praktikale Redevoeringen

Nadere informatie

DE HOUTHANDEL STOFFEL VAN 1842 TOT 1962 Door W. Rutgers Deventer 1962

DE HOUTHANDEL STOFFEL VAN 1842 TOT 1962 Door W. Rutgers Deventer 1962 DE HOUTHANDEL STOFFEL VAN 1842 TOT 1962 Door W. Rutgers Deventer 1962 INHOUD Inleiding 1 - De stichting van de houthandel P.Stoffel Czn 2 - Financiering 3 - Intern en extern vervoer 4 - Bedrijsleiding

Nadere informatie

OVERHEIDSSUBSIDIE AAN BIJZONDER ONDERWIJS MR J. TERPSTRA

OVERHEIDSSUBSIDIE AAN BIJZONDER ONDERWIJS MR J. TERPSTRA OVERHEIDSSUBSIDIE AAN BIJZONDER ONDERWIJS DOOR MR J. TERPSTRA De positie van het bijzonder onderwijs in Nederland is uniek in de gehele wereld. Niet alleen kennen wij reeds een eeuw lang vrijheid van onderwijs,

Nadere informatie

De reis om de wereld in 80 dagen

De reis om de wereld in 80 dagen De reis om de wereld in 80 dagen Jules Verne Vertaald door: Gerard Keller bron (vert. Gerard Keller). Jacs. G. Robbers, Rotterdam 1885 (7de druk) Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/vern002reis02_01/colofon.php

Nadere informatie

TVT` WIMRE 2,.,I» 1\r.

TVT` WIMRE 2,.,I» 1\r. OP DE GRENZEN VAN TVT` WIMRE 2,.,I» 1\r. P DE RENZEN A VAN TWEE WERELDEN, ONDERZOEK EN ERVARING OP HET GEBIED PAN HET llooere beye, DOOR ^ v 1^1^,!Ihq^^lr ^^ir ^I11,.^ ^ ^ Vier en Twintigste Jaargang.

Nadere informatie

WELDADIGHEDEN VAN EEN VERBONDSGOD

WELDADIGHEDEN VAN EEN VERBONDSGOD WELDADIGHEDEN VAN EEN VERBONDSGOD Een beschrijving van des Heeren handelingen in voorzienigheid en genade, met JOHN WARBURTON Dienaar des Evangeliums te Trowbridge Naar de oorspronkelijke uitgave van W.

Nadere informatie

Tolstoi's leven. Pavel Ivanovich Biroekoff

Tolstoi's leven. Pavel Ivanovich Biroekoff Pavel Ivanovich Biroekoff Table of Contents Tolstoi's leven...1 Pavel Ivanovich Biroekoff...3 OPDRACHT...5 INLEIDING...7 Inleiding. Van Leo Tolstoi bij zijne herinneringen...13 EERSTE DEEL...16 EERSTE

Nadere informatie

Nederland in den goeden ouden tijd

Nederland in den goeden ouden tijd Nederland in den goeden ouden tijd Zijnde het dagboek van hunne reis te voet, per trekschuit en per diligence van Jacob van Lennep en zijn vriend Dirk van Hogendorp door de Noord-Nederlandsche provintiën

Nadere informatie

HET GEZAG EN DE EIGENDOMSVERHOUDINGEN ZOOALS DEZE NAAR VOREN KOMEN IN VERBAND MET DE MEDEZEGGENSCHAP 1)

HET GEZAG EN DE EIGENDOMSVERHOUDINGEN ZOOALS DEZE NAAR VOREN KOMEN IN VERBAND MET DE MEDEZEGGENSCHAP 1) HET GEZAG EN DE EIGENDOMSVERHOUDINGEN ZOOALS DEZE NAAR VOREN KOMEN IN VERBAND MET DE MEDEZEGGENSCHAP 1) DOOR Dr. W. A. VAN ES. Wie het woord "medezeggenschap" op de lippen neemt, noemt daarmede een van

Nadere informatie

Verantwoordelijkheden

Verantwoordelijkheden N r 3. 20 Maart 1937. BELGISCHE KBEWEGING USSION ISYNDÏCdU. ibclcjqut 3YNDIKAUEJ KOMWISSItl WON BtL<l OFFICIEEL ORGAAN DER SYNDIKALE KOMMISSIE WÊÊÊÊÊMÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmmÊÊÊÊÊmÊÊmÊÊËÊmÊmÊÊimmm BEHEER EN REDAKTIE

Nadere informatie

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

DIE GOD LEEFT NOG! Voor het eerst in 1740 verschenen met de titel. Door Jonathan Edwards. Uit het Engels vertaald door. W.

DIE GOD LEEFT NOG! Voor het eerst in 1740 verschenen met de titel. Door Jonathan Edwards. Uit het Engels vertaald door. W. 1 DIE GOD LEEFT NOG! Voor het eerst in 1740 verschenen met de titel "Geloofwaardig historisch bericht van het heerlyke werk Godts, geopenbaart in de bekeeringe van veele honderden van Zielen te Northampton,

Nadere informatie

Hoofdstuk 15 Voorouders van Hilda Gerarda Boissevain: De families Boissevain, MacDonnell, Moylan, Graves and Drought.. 337

Hoofdstuk 15 Voorouders van Hilda Gerarda Boissevain: De families Boissevain, MacDonnell, Moylan, Graves and Drought.. 337 ARCHIEF DE BOOIJ Deel 2 Inhoud: Hoofdstuk 13. (deel 2) Hendrik de Booij (1867-1964) c. Fragmenten dagboek 1947-1964 (deel 2). 2 d. Verhalen "Mensen die ik ontmoette..37 e. Fragmenten dagboek Concertgebouw

Nadere informatie

EEN SUPER-MOORDWERKTUIG.

EEN SUPER-MOORDWERKTUIG. Opmerkelijke uitvindingen en bedenksels... (oorspronkelijke spelling gehandhaafd) Sumatra Post 17-1-1922 De geest weegt ruim ½ ons. De kunst gaat ver, en naar het heet, zou men er reeds in geslaagd zijn

Nadere informatie

Vel 72. 259 Tweede Kamer.

Vel 72. 259 Tweede Kamer. Vel 72. 259 Tweede Kamer. È9BT* ZITTING. 2 DECEMBER. Mededeeling van ingekomen Hukken. De Voorxltter deelt mede dat srf n ingekomen : 29 ste ZITTING. ZITTING VAN VRIJDAG 2 DECEMBER. (GEOPEND TEN 11 LBE.)

Nadere informatie