Ouderbetrokkenheid anders bekeken. Betrokkenheid van ouders centraal in het leer- en groeiproces van jongeren.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ouderbetrokkenheid anders bekeken. Betrokkenheid van ouders centraal in het leer- en groeiproces van jongeren."

Transcriptie

1 Caleidoscoop 8 februari 2006 Ouderbetrokkenheid anders bekeken. Betrokkenheid van ouders centraal in het leer- en groeiproces van jongeren. Uit gesprekken en intervisie met leraren, leerlingenbegeleiders, schoolteams en CLBmedewerkers blijkt dat de betrokkenheid van ouders bij het schoolgebeuren van hun kind een belangrijke factor is om met succes een leertraject te doorlopen. We gaan ervan uit dat alle ouders wel betrokken zijn op de toekomst van hun kind en beseffen dat een degelijke opleiding de sleutel is tot succes. We stellen vast dat net de ouders van die jongeren die zo moeizaam een schoolloopbaan doorlopen en heel wat andere problemen hebben moeilijk te bereiken zijn. Een schijnbaar gebrek aan betrokkenheid van de ouders blijkt dan niet alleen nadelige gevolgen te hebben op de schoolprestaties van de jongere maar ontneemt ook de leraren en de begeleiders op school kansen op succes door de afwezigheid van die 3 e partner: de ouders. Bij de voorbereiding van de Ontmoetingsdag BSO voor CLB en scholen rond het thema Ouderbetrokkenheid in november 2004 stelden we eveneens vast dat er voor actieve ouderbetrokkenheid en -participatie in het secundair onderwijs wel veel belangstelling was maar weinig of geen concreet materiaal of sprekers te vinden waren. Bewust of onbewust worden heel wat drempels ingebouwd of in stand gehouden, dit in tegenstelling tot het basisonderwijs. Wat is er aan de hand? Kan het zijn dat noch de scholen, noch de ouders, noch de leerlingen echt vragende partij zijn om de betrokkenheid van ouders te activeren? Geïnspireerd door het contextuele gedachtegoed weten we dat groeikansen voor jongeren liggen in de driehoek leerling-ouders-school waarin het begrip loyaliteit centraal staat. De existentiële loyaliteit tussen ouders en hun kind gaat diep en is onverbreekbaar. Indien de leerling een goede band heeft met de school wil hij ook loyaal zijn aan zijn school, zijn leraren, zijn klasgenoten. Als ouders en school samen de zorg delen voor het welzijn en de toekomst van de leerling, krijgt de jongere de ruimte om te groeien en zich te binden. De driehoek wordt dynamisch als er voor de drie partijen winst is. De inzet van onze reflectie bleek tenslotte niet de betrokkenheid van de ouders te zijn, wel de communicatie van de school met de ouders en de leerling in al zijn facetten. Op zoek naar drempels en kansen kwamen we terecht bij de hoofdactoren zelf. Op alle niveau s staan erkenning, veiligheid en vertrouwen centraal. De leerling. Een tiener kenmerkt zich door een groeiende mondigheid, wordt kritischer t.o.v. school, maatschappij en gezin en ontwikkelt eigen standpunten. Hij eist zijn vrijheid op maar heeft nog meer behoefte aan veiligheid, hij heeft een grote mond maar heeft nood aan erkenning van de volwassenen bij wie hij zichzelf kan zijn en die naar hem luistert, hem stuurt. In die groei naar zelfstandigheid willen tieners hun loyaliteiten veilig stellen en steeds meer controle hebben over de communicatie tussen hun ouders met hun school: het gaat om hun ouders, hun school en hun vrienden, hun studies en toekomst. Wanneer verwachtingen en waarden van de school botsen met de waarden en verwachtingen van thuis gaat elke dialoog de mist in. Voor een tiener is het ondenkbaar dat zijn ouders de school zomaar binnenstapt om een praatje te slaan met een leraar! 1

2 De school is zijn terrein en met thuis heeft de school geen zaken. En als het dan toch moet: betekent communicatie tussen hun ouders en de school voor hen winst of verlies? Wat gaan ze over mij vertellen? Hoe gaan leraren over mijn ouders denken? Mijn ouders kiezen altijd partij voor de school Welk advies gaat de school aan mijn ouders geven? Hoe gaan mijn leraren om met vertrouwen dat ik in hen had? Hoe kwetsbaarder de jongeren, hoe groter het wantrouwen en hoe meer zij de boot gaan afhouden. Bvb. brieven niet afgeven, nota s zelf tekenen, rapporten die verdwijnen, ouders overtuigen dat ze niet naar school moeten. Als leerlingen echter ervaren dat communicatie van de school met hun ouders voor hen winst betekent, dat zij in die communicatie een centrale rol spelen en dat zij de kans krijgen om die communicatie te sturen zodat veiligheid gegarandeerd worden zal de situatie niet alleen voor de leerling winst inhouden maar ook voor de ouders en de school. Mijn ouders zijn trots op mij. Mijn ouders hebben meer begrip hebben voor de inspanningen die ik moeten leveren en steunen mij.. Mijn ouders zijn geïnteresseerd in wat ik leer op school. Mijn leraren hebben respect en waardering voor mijn ouders. Ze weten dat ik mijn best wil doen en dat het niet altijd lukt. Als ik het moeilijk heb kan ik bij mijn leraren en ouders terecht. Ik krijg nieuwe kansen en de afspraken zijn duidelijk. Scholen ervaren dat wanneer de leerling actief betrokken wordt bij een oudercontact de kans dat de ouders naar school komen toeneemt. Deze leerlingenparticipatie kan zowel in klasverband als individueel. Een paar voorbeelden van goede ervaringen van scholen: - de inhoud van de boodschap met de leerling voorbereiden, bvb. als een leerling een leerkracht of begeleider in vertrouwen heeft genomen over problemen thuis. - toelating vragen aan leerlingen om bepaalde schoolproblemen te bespreken met hun ouders, soms kan de reactie van een ouders het tegengestelde effect hebben dan het resultaat dat we voor ogen hebben - leerlingen laten meekomen op het oudercontact en betrekken bij het gesprek - fijne dingen vertellen aan de ouders over de leerling - aan de leerlingen vragen wat hun ouders wel leuk zouden vinden - leerlingen zelf het oudercontact mee laten organiseren, het onthaal verzorgen, ouders gidsen door de school - leerlingen de kans geven om hun ouders te laten kennis maken met hun leefwereld op school: een video, een ppt-presentatie, werkjes enz. - ouders uitnodigen op belevenismomenten (vb. einde van een projectweek) - leerlingen informeren en zelfs betrekken bij de briefwisseling naar hun ouders: is de inhoud duidelijk, kunnen de leerling de inhoud toelichten enz.. - investeren in een hartelijk en degelijk informatief inschrijvingsmoment bevordert zeker de communicatie in de loop van het schooljaar Leerlingen kunnen het niet volledig voor het zeggen hebben maar hoe kwetsbaarder de jongere, hoe belangrijker het is om een oudercontact met hem voor te bereiden of te informeren over de inhoud van het gesprek. Als het om moeilijkheden in en met de klas gaat zijn de leerlingen de eerste betrokken partijen, het gaat om hun gedrag en hun relatie met hun leraren en medeleerlingen. 2

3 De ouders. Op het eigen kind is elke ouder wel betrokken. Elke ouder wil het beste voor zijn kind. Maar ook ouders zijn niet direct vragende partij voor een actievere betrokkenheid op de school. Als het goed gaat is geïnformeerd zijn dikwijls voldoende. Veel ouders houden bewust afstand met de school, ervaren de school als de deskundige in onderwijsaangelegenheden. Als het minder goed gaat gaan ouders uiterst omzichtig te werk. Zij willen het vertrouwen van hun tiener niet verliezen. Omgaan met problemen van hun kinderen op school vraagt van ouders een flinke dosis sociale vaardigheden, luisterbereidheid, relativeringsvermogen en vertrouwen. Hoe kwetsbaarder de ouder, hoe groter het probleem op school, hoe hoger de drempel. Indien de school niet geïnvesteerd heeft in haar relatie met de ouders voor er problemen opduiken, indien ouders en school nog geen gezicht hebben voor elkaar, indien ouders nog niet ervaren dat hun aanwezigheid een meerwaarde betekent voor de toekomst van hun kind zal die drempel naar de school heel groot zijn. Uit gesprekken met ouders blijkt dat schaamte en faalangst voor hun zoveelste mislukking als ouder hen thuishoudt, meer nog, zij vrezen door hun tussenkomst hun kind meer kwaad dan goed te doen. Omwille van hun kind gaan ze niet naar school. Vroegere eigen ervaringen, een ingewikkelde onderwijsstructuur, een minder toegankelijke leerstof, een cultuurverschil tussen school en thuis, de vrees voor een zoveelste negatieve boodschap en hoe moeten ze daar dan mee om? We kunnen de schoolrekening niet betalen. Wat zal het nu weer zijn? Wat op school gebeurt is ons probleem niet. We hebben al genoeg problemen. Wij hebben thuis met ons kind geen problemen, we gaan ze op school niet zoeken. Welke kleren moet ik aantrekken? Wij zijn niet zo geleerd Hun aandeel in het schools functioneren van hun kind is onduidelijk. Er zijn ouders die helemaal niet komen, ouders die niet meewerken, ouders die tegenwerken. Als ouders worden uitgenodigd om in een sfeer van erkenning, vertrouwen en partnerschap hun zorgen en vragen te uiten zullen zij ook bereid zijn te luisteren naar het verhaal van leerkrachten. Actieve betrokkenheid en participatie aan het opvoedingsproject van de school is slechts mogelijk als er voor hen en hun kind winst is. Wanneer de school partner wordt in hun toekomstdroom Wanneer de school luistert naar hun vragen en zorgen. Waar ze begrijpen dat ouders hun best doen om goede ouders te zijn Wanneer de school rekening houdt met hun mening Wanneer de school een gezicht krijgt en de ouders een gezicht zijn voor de school. Als ze voelen dat ze welkom zijn, ook als ze boos of ontgoocheld zijn. Waar we horen dat kinderen opvoeden niet gemakkelijk is en dat we elkaar kunnen helpen. Waar ze geloven dat hun kinderen toch heel wat in hun mars hebben, dat ze een toekomst hebben. Wanneer ze met een goed gevoel naar huis gaan. Aan ouders kunnen we niet trekken. 3

4 Ze zíjn betrokken, die betrokkenheid kunnen we activeren, niet voor ons als school maar wel omdat het zo essentieel is voor hun kind. Niet van de betrokkenheid van ouders moet werk gemaakt worden wel van een betere communicatie met hen. Goede ervaringen van scholen: - ouders waarderen een hartelijk en gestructureerd inschrijvingsbeleid en de tijd die de school voor hen heeft - een vast contactpersoon op school bvb. per graad verlaagt de drempel voor ouders - kleinere groepen tijdens oudercontacten en aandacht voor privacy de vertrouwenssfeer bevordert - een overzicht hebben van ouders die niet naar het oudercontact komen; als deze ouders moeilijk te bereiken zijn, niet te vlug opgeven en blijven uitnodigen via telefoon (GSM), huisbezoek.. - Na een goed gesprek over de verwachtingen van de school zijn ouders bereid tot samenwerking bvb. rond kledij, GSM.. - Ouders waarderen het als ze vlug op de hoogte worden gebracht als er problemen zijn en uitgenodigd worden voor een gesprek - Boze, ontgoochelde ouders blijken betrokken ouders als ze de kans krijgen hun frustraties te uiten, als hun verhaal ernstig wordt genomen en er ruimte komt voor een gesprek. - Dat ouders vlugger naar school komen voor een activiteit van de leerlingen - Uit informele moment goede contacten ontstaan De school. Ook de school heeft haar eigen drempels naar ouders. Ouderbetrokkenheid is vaak geen punt als alles goed gaat, denken we aan de selectieve oudercontacten wanneer (om tijd te besparen?) slechts die ouders worden uitgenodigd van wie het kind een probleem heeft. Scholen investeren enorm in zorg voor leerlingen. Leraren worden geconfronteerd met een steeds toenemende planlast, met hoge maatschappelijke verwachtingen op vlak van opvoeding en leerplannen en steeds mondigere tieners. Zowel op leerlingen als op leraren wordt de druk steeds groter. Ouderbetrokkenheid, ja, maar niet te veel! Een tweede drempel betreft de cultuurkloof tussen de school en de wereld van sommige gezinnen. Leraren gebruiken met de beste bedoelingen soms een moeilijke taal, stellen te hoge verwachtingen, geven om bestwil allerlei adviezen in verband met opvoeding en studiekeuze, slaan dromen aan diggelen, en bezorgen ouders schuldgevoelens en een gevoel van machteloosheid. Zij kunnen zich moeilijk in bepaalde gezinssituaties inleven. Leraren zelf hebben het moeilijk wanneer: Ouders niet open zijn, niet alles vertellen; Ouders te veel vragen; Ouders adviezen niet volgen Ouders hun kind te veel verdedigen Ouders niet komen als het nodig is Ouders boos zijn op collega s, de school Ouders geen probleem willen zien Met slecht nieuwsgesprekken Bij een respectvol, open en luisterend contact met ouders is er ook winst voor de leraar: 4

5 Meer inzicht en begrip voor het gedrag van de leerling Inzicht in de waarden van de thuiscultuur Partnerschap in de opvoeding en begeleiding van jongeren Samen zoeken naar hulpbronnen Ondersteuning van het thuisfront in het naleven van het schoolreglement en gemaakte afspraken met de leerling Dankbare ouders en erkenning van hun inzet als leraar Ouders die op hun beurt bereid zijn te luisteren Scholen ervaren dat de communicatie met ouders beter verloopt: - Als leraren zich gesteund weten door de school als organisatie - Als leraren weten bij wie ze met hun vragen en zorgen terecht kunnen op school - Als de interne communicatie vlot verloopt zodat ouders een gedragen boodschap krijgen, dat er afspraken zijn over wie de woordvoerder is, over het standpunt van het lerarenteam, wie verslag brengt over de gemaakte afspraken met de ouders. Een klasschriftje bvb. via dewelke leraren van een klas onderling communiceren kan een eenvoudig en praktisch hulpmiddel zijn. - Met een goed werkend klasteam (klassenraden) dat via overleg tot afspraken komt - Als er kans is om moeilijke gesprekken voor te bereiden of na te bespreken - Als er kans tot vorming is bvb. in communicatie met ouders en kennismaking met andere culturen Ouders worden niet graag aangesproken alsof ze zelf de moeilijke tiener zijn. De boodschap moet duidelijk en relevant zijn, de taal eenvoudig, de stijl uitnodigend. - Als leraren inzicht hebben in de loyaliteiten die ouders en hun kind verbindt maar ook die jongeren en hun school verbindt. - Als het maar niet te veel van goede is! Ouders en moeilijke klassen. Wat is een moeilijke klas? De oorzaken zijn terug te vinden ofwel bij de individuele leerling (zelfbeeld, frustratie, agressie ) of de groep, ofwel bij de lera(a)r(en) zelf of bij organisatorische factoren van de school (uurroosters, sanctiebeleid ) en meestal in een combinatie van verschillende factoren. Een ouder kan niet op de vingers getikt of verantwoordelijk gesteld worden voor moeilijkheden in een klas net zomin als leraren verantwoordelijk zijn voor tieners die te laat thuis komen, hun kamer niet opruimen of brutaal antwoorden thuis. Als voor een groep leerlingen lastig of onnozel doen in de klas de ultieme uitdaging is dan is dit volgens mij de taak van de leraar, zijn team en zijn school. Indien de school van ouders coalitie of bondgenootschap verwacht in plaats van partnerschap komen de ouders in een loyaliteitsdilemma. Het vertrouwen van hun tiener is voor hen en voor hun kind heel belangrijk. De leerling moet thuis zijn eigen verhaal kunnen vertellen. Indien de school zich defensief opstelt lokt ze dezelfde houding uit bij de ouders. Het is dus volgens mij delicaat om in een schoolse conflictsituatie op niveau van de klas ouders actief te betrekken. Door zijn schoolkeuze heeft de ouder impliciet ingestemd met het pedagogisch project van de school. In ieders voordeel is het van belang dat de school kan rekenen op een soort stilzwijgend partnerschap: volgens mij is het voornaamste wat een ouder kan doen het gezag en de maatregelen die de school neemt aanvaarden en zijn tiener attent maken op het feit dat hij zich op school aan de schoolregels moet voegen, zoals overeengekomen bij het ondertekenen van het schoolreglement. 5

6 Indien de school met de ouders een goed contact heeft opgebouwd en bereid is om naar eventuele vragen van ouders te luisteren moet dit lukken. Besluit Als een ouder het gevoel krijgt dat hij na een contact op school sterker naar huis gaat, dat hij een goede ouder is, dat tieners opvoeden niet gemakkelijk is maar dat hij/zij er niet alleen voor staat en dat zijn betrokkenheid er zeker toe doet dan zijn we op een heel goede weg. Om een actieve ouderbetrokkenheid op school te stimuleren is het erg belangrijk om veiligheid te creëren, vertrouwen te geven en respect te hebben voor alle actoren. In dit proces is communicatie het sleutelwoord zowel de interne communicatie als de communicatie met de ouders. De erkenning van ouders in hun rechten en hun plichten, met respect voor hun waarden, hun zorgen en partnerschap, voor hun dagdagelijkse moed en inzet zal hen sterken in hun moeilijk taak als ouder van opgroeiende jongeren. Als leraren erkenning, respect en waardering en de nodige steun ervaren van collega s, directies, CLB-medewerkers, begeleiders en de ouders zullen ook zij in hun zware taak nog tijd vinden om te luisteren naar jongeren en hun ouders, om hen te motiveren en hun talenten aan te moedigen. In de erkenning van hun kwaliteiten, het respect voor hun leefwereld en de waardering van hun inzet liggen de ware groeikansen van alle jongeren. Ook zij zullen respect en waardering opbrengen voor de volwassenen die hen steeds opnieuw kansen en vertrouwen geven. Maar dat houden die gasten wel diep in hun hart verborgen, tot ze morgen zelf volwassen zijn! Mijn inspiratiebronnen: Tienminutengesprekken met ouders- Ard Nieuwenbroeck- KPC Groep, AL s Hertoghenbosch Verslagboek van de ontmoetingsdag BSO voor school en CLB Samen begeleiden in het BSO- Ouderbetrokkenheid van 30 november PVOC Oost-Vlaanderen en DPB Secundair Onderwijs Gent. Lieve Fivez en Elkaar leren kennen en begrijpen om samen stappen vooruit te kunnen zetten. Uitwerking van een voorstel van armste gezinnen; inzichten van scholen en diensten. Document 17. Beweging van Mensen met een Laag Inkomen en Kinderen Ouderbetrokkenheid als hefboom naar Gelijke Onderwijskansen. Ludo Claes. Inleiding op de ontmoetingsdag BSO voor IPB en CLB 30 november PVOC O-Vlaanderen en DPB SO Gent. Het team van nacholers van het VVKSO voor het project Omgaan met diversiteit, van intake naar zorg. De talrijke ouders, leerlingen en leerkrachten die ik in functie van mijn opdrachten mocht ontmoeten. Mijn CLB-collega s 6

7 7

Verslag focusgroep ouders met jongeren in secundaire scholen

Verslag focusgroep ouders met jongeren in secundaire scholen Verslag focusgroep ouders met jongeren in secundaire scholen Doelgroep Methodiek Thema s 11 ouders van jongeren in secundaire scholen (2014) Waarderende benadering Ouderbetrokkenheid- Communicatie Ondersteuning

Nadere informatie

We willen kansen scheppen om uw kind evenwichtig te laten ontplooien. We houden rekening en hebben respect voor de eigen mogelijkheden van elk kind.

We willen kansen scheppen om uw kind evenwichtig te laten ontplooien. We houden rekening en hebben respect voor de eigen mogelijkheden van elk kind. 1. VERWELKOMING. NAAR DE OUDERS TOE Van harte welkom in onze school. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in onze school stelt. Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind een

Nadere informatie

Kijkwijzer: Oudervriendelijke school

Kijkwijzer: Oudervriendelijke school Kijkwijzer: Oudervriendelijke school Wat kan oudervriendelijkheid inhouden? Op basis van acht criteria reiken wij een aantal kapstokken aan waaraan het oudervriendelijke karakter van de school kan worden

Nadere informatie

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Deze lijst is het onderzoekresultaat van een PWO-traject binnen de lerarenopleidingen van de KAHO Sint-Lieven,

Nadere informatie

Ludo Guelinckx WEGWIJS IN OKB

Ludo Guelinckx WEGWIJS IN OKB Ludo Guelinckx WEGWIJS IN OKB Via vijf opdrachten voor het Katholiek Basisonderwijs in Vlaanderen werken aan 1. Werken aan een schooleigen christelijke identiteit 2. Werken aan een geïntegreerd onderwijsinhoudelijk

Nadere informatie

Deel 1: Pedagogisch project Vrije Basisschool Lenteland

Deel 1: Pedagogisch project Vrije Basisschool Lenteland 1 ONZE SCHOOL en de SCHOLENGROEP ARKORUM Het katholiek basisonderwijs brengt al vele jaren een aanbod van kwalitatief onderwijs en opvoeding aan kleuters en leerlingen in de regio Roeselare- Ardooie. In

Nadere informatie

Verklaring : Rechten en verantwoordelijkheden van ouders in het onderwijs Ouders en school bondgenoten in de opvoeding

Verklaring : Rechten en verantwoordelijkheden van ouders in het onderwijs Ouders en school bondgenoten in de opvoeding Verklaring : Rechten en verantwoordelijkheden van ouders in het onderwijs Ouders en school bondgenoten in de opvoeding Inleiding Ouders zijn de eerste opvoedingsverantwoordelijken van hun kinderen. In

Nadere informatie

De focusgroepen gaven ons in het verleden al een antwoord op volgende kernvragen:

De focusgroepen gaven ons in het verleden al een antwoord op volgende kernvragen: Focusgroepen basisonderwijs: Wat denken ouders uit verschillende doelgroepen over wat de school of het schoolteam kan doen om ouders meer te betrekken bij de school (geïnspireerd op de draaiboeken van

Nadere informatie

School en ouders: partners of concurrenten?

School en ouders: partners of concurrenten? School en ouders: partners of concurrenten? 4 vormen van ouderbetrokkenheid 1. INFORMEREN 2. ACTIEVE BETROKKENHEID meemaken & MEEmaken 3. ONDERSTEUNEN 4. INSPRAAK / MEEDENKEN 1. INFORMEREN Wederzijdsheid

Nadere informatie

Schoolbrochure. Type 9

Schoolbrochure. Type 9 . Schoolbrochure Type 9 Hoofdschool Gesubsidieerde Vrije Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs BuBaO de Triangel Molendreef 16c te 9920 Lovendegem (09)370 72 16 - bubao@dvcdetriangel.be VESTIGINGSPLAATS

Nadere informatie

Ons opvoedingsproject

Ons opvoedingsproject Vrije basisschool Inhoud van dit opvoedingsproject: Vijf opdrachten van een katholieke basisschool Woordbeeld van onze school Belangrijke waarden voor onze school Waarom kozen we deze waarden? Ons inspiratieverhaal

Nadere informatie

1 1 inleiding. eenengagementvandegentsescholen

1 1 inleiding. eenengagementvandegentsescholen 1 1 inleiding Scholen die dit charter ondertekenen engageren zich om met het hele team werk te maken van een goede communicatie met alle ouders van leerlingen in hun school. Communicatie kan pas tussen

Nadere informatie

EEN SCHOOL MET TALENTUITDAGEND ONDERWIJS

EEN SCHOOL MET TALENTUITDAGEND ONDERWIJS EEN SCHOOL MET TALENTUITDAGEND ONDERWIJS Een school met talentuitdagend onderwijs Een basisschool kiezen is moeilijk. Er is zoveel om op te letten. Is de school wat zij lijkt? Van buiten kan een schoolgebouw

Nadere informatie

Diverse school, diverse kansen

Diverse school, diverse kansen Diverse school, diverse kansen Stel je buur de volgende 3 vragen: 1. Hoe kom jij in aanraking met diversiteit in onderwijs? 2. Wat is het eerste gevoel dat jij hebt wanneer je denkt aan diversiteit? 3.

Nadere informatie

Standpunt rapport in het basisonderwijs PBD Basisonderwijs (september 2015)

Standpunt rapport in het basisonderwijs PBD Basisonderwijs (september 2015) Standpunt rapport in het basisonderwijs PBD Basisonderwijs (september 2015) Pedagogische begeleidingsdienst Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel Situering, probleemstelling en uitgangspunten

Nadere informatie

De HGW-bril toegepast in de cel leerlingenbegeleiding

De HGW-bril toegepast in de cel leerlingenbegeleiding De HGW-bril toegepast in de cel woensdag 20 februari 2013 Kris Loobuyck 1 2 3 VVKSO 1 Uitgangspunten van HGW 4 HGW biedt kansen! 5 We zijn gericht op het geven van haalbare en bruikbare adviezen. We werken

Nadere informatie

Wij gaan met plezier naar school.

Wij gaan met plezier naar school. www.schoolbranst.be Wij gaan met plezier naar school. 3...onze visie Onze school is een landelijk gelegen dorpsschool, een groene school, waar we leven in verbondenheid met de natuur en met elkaar en handelen

Nadere informatie

SCHOOLEIGEN LEERLINGENBEGELEIDING VERLEDEN HEDEN TOEKOMST. Optimalisering van de 3/01/2012. Leerlingenbegeleiding What s in a name? What s in a name?

SCHOOLEIGEN LEERLINGENBEGELEIDING VERLEDEN HEDEN TOEKOMST. Optimalisering van de 3/01/2012. Leerlingenbegeleiding What s in a name? What s in a name? Optimalisering van de SCHOOLEIGEN LEERLINGENBEGELEIDING What s in a name? VERLEDEN HEDEN TOEKOMST What s in a name? Alle activiteiten die de school organiseert om haar leerlingen te begeleiden in functie

Nadere informatie

AMETHIST Developing People

AMETHIST Developing People AMETHIST Developing People COMMUNICEREN MET KINDEREN AMETHIST Developing People Argonweg 7 11 3812 RB Amersfoort 033 7370182 www.amethistdevelopingpeople.nl Waarom? Wie kent het niet? Het gevoel van machteloosheid

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

stemmen van ouders Of zoals een moeder het formuleerde: Hoe meer uitleg, hoe meer je iets verstaat. Hoe meer je begrijpt, hoe beter je kan meewerken.

stemmen van ouders Of zoals een moeder het formuleerde: Hoe meer uitleg, hoe meer je iets verstaat. Hoe meer je begrijpt, hoe beter je kan meewerken. stemmen van ouders Luisteren is meer dan woorden uitspreken of woorden horen. Luisteren is begrijpen en is ook nagaan of de zaken duidelijk zijn. Stap voor stap overlopen tot de hulpverlener weet dat de

Nadere informatie

Pedagogische Begeleidingsdienst Basisonderwijs GO! wereldoriëntatie

Pedagogische Begeleidingsdienst Basisonderwijs GO! wereldoriëntatie & Pedagogische Begeleidingsdienst Basisonderwijs GO! wereldoriëntatie E HO DIT T RK AL E W ITA? G I D IER H CA mens & maatschappij specifieke visie van leerlijn naar methodiek van methodiek naar leerlijn

Nadere informatie

Een boog van solidariteit: vrijwilligerswerk

Een boog van solidariteit: vrijwilligerswerk Een boog van solidariteit: vrijwilligerswerk Inleiding De tekst die voor jou ligt, verduidelijkt onze visie bij het organiseren van vrijwilligerswerk in het buitenland. We sturen je niet zo maar naar het

Nadere informatie

Zelfreflectieformulier ondersteunend personeel

Zelfreflectieformulier ondersteunend personeel School Naam personeelslid Zelfreflectieformulier ondersteunend personeel PERSOONLIJKE STELLINGEN 1 voor ONDERSTEUNEND PERSONEEL ter voorbereiding van een FUNCTIONERINGSGESPREK 2. I Enkele richtlijnen en

Nadere informatie

Een Positieve Klas resultaten Duhamel College Den Bosch

Een Positieve Klas resultaten Duhamel College Den Bosch Een Positieve Klas resultaten Duhamel College Den Bosch Mentoren van Duhamel College Den Bosch (vmbo) hebben het programma Een Positieve Klas in het schooljaar 2011-2012 uitgevoerd met eerste en tweede

Nadere informatie

1 Doe jij ook mee?! Team in beweging - Nu beslissen Steunpunt Diversiteit & Leren

1 Doe jij ook mee?! Team in beweging - Nu beslissen Steunpunt Diversiteit & Leren Nu beslissen De motieven om te starten met leerlingenparticipatie kunnen zeer uiteenlopend zijn, alsook de wijze waarop je dit in de klas of de school invoert. Ondanks de bereidheid, de openheid en de

Nadere informatie

Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht

Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht Vanaf 1 augustus is de Wet passend onderwijs van kracht. De school van uw kind/uw school is aangesloten bij het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Bouw je ideale school

Bouw je ideale school Bouw je ideale school Over samen vormgeven van ouderbetrokkenheid 17 oktober 2013 Alfred Bakker De ideale school Vroeger was het beter De ideale school De ideale school is een utopie De ideale school Bouwen

Nadere informatie

Uw ervaringen na 1 jaar M-decreet

Uw ervaringen na 1 jaar M-decreet Uw ervaringen na 1 jaar M-decreet Heeft u leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften door de invoering van het M-decreet in uw klas of school? Is uw rol als ondersteuner gewijzigd omwille van de invoering

Nadere informatie

Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen - Oostende

Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen - Oostende Wie zijn de armsten? Hoe spreek ik hen best aan? Op zoek naar de juiste golflengte! Guido Decombel Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen - Oostende Armen verenigen Armen nemen het woord Werken

Nadere informatie

Enquête stichting Parentes Zoetermeer

Enquête stichting Parentes Zoetermeer Enquête stichting Parentes Zoetermeer In de afgelopen weken hebt u de mogelijkheid gehad om d.m.v. onze enquête uw stem te laten horen over diverse punten die spelen binnen onze stichting Parentes. In

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

VISIE PEDAGOGISCH PROJECT

VISIE PEDAGOGISCH PROJECT VISIE PEDAGOGISCH PROJECT van daltonschool De Kleine Icarus Algemene visie De opdracht van daltonschool De Kleine Icarus bevat naast het onderwijskundig eveneens een maatschappelijk aspect Wij brengen

Nadere informatie

> NASLAG WERKWINKEL LEERLINGEN IN DE SCHOOLRAAD Studiedag Leerlingen en school: partners in crime? 24-04-3013

> NASLAG WERKWINKEL LEERLINGEN IN DE SCHOOLRAAD Studiedag Leerlingen en school: partners in crime? 24-04-3013 > NASLAG WERKWINKEL LEERLINGEN IN DE SCHOOLRAAD Studiedag Leerlingen en school: partners in crime? 24-04-3013 Leerlingen uit het secundair onderwijs mogen vertegenwoordigd zijn als partner op de schoolraad.

Nadere informatie

Competenties. De beschrijvingen van de 7 competenties :

Competenties. De beschrijvingen van de 7 competenties : Inhoud Inleiding...3 Competenties...4 1. Interpersoonlijk competent...5 2. Pedagogisch competent...5 3. Vakinhoudelijk en didactisch competent...6 4. Organisatorisch competent...6 5. Competent in samenwerking

Nadere informatie

Sint-Lievenscollege vzw schoolraad basisonderwijs

Sint-Lievenscollege vzw schoolraad basisonderwijs datum: 23 februari 2010 Sint-Lievenscollege vzw schoolraad basisonderwijs Verslag ouderbevraging Sint-Lievenscollege 1. Huiswerkbeleid in de lagere school (evolutie sinds vorige bevraging) / veiligheid

Nadere informatie

Vertel aan je kind dat het nodig is de school in te lichten om het pesten te laten stoppen;

Vertel aan je kind dat het nodig is de school in te lichten om het pesten te laten stoppen; Pesten op school Veel gestelde vragen Wat doe je als je kind gepest wordt? Maak voldoende tijd voor een gesprek; laat je kind vertellen wat er zich afspeelt en hoe het zich voelt; Neem het verhaal van

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Vreedzame School

Nieuwsbrief De Vreedzame School Nieuwsbrief De Vreedzame School Algemeen Onze school werkt met het programma van de Vreedzame School. Dit programma wil een bijdrage leveren aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en

Nadere informatie

Systematische beschrijving van een project

Systematische beschrijving van een project Systematische beschrijving van een project School - Naam - School - en buurtkenmerken a. typering van de school Don Bosco Groenveld Ligging Groenveldstraat 44 3001 Heverlee Rand van Leuven, net buiten

Nadere informatie

Annette Koops: Een dialoog in de klas

Annette Koops: Een dialoog in de klas Annette Koops: Een dialoog in de klas Als ondersteuning bij het houden van een dialoog vindt u hier een compilatie aan van Spreken is zilver, luisteren is goud : een handleiding voor het houden van een

Nadere informatie

BELOFTE-FORMULES DOOPLITURGIE. voor het doopsel van meerdere kinderen

BELOFTE-FORMULES DOOPLITURGIE. voor het doopsel van meerdere kinderen BELOFTE-FORMULES DOOPLITURGIE voor het doopsel van meerdere kinderen In dit boekje vind je een 15-tal voorbeelden van belofte-formules die je als ouders kan uitspreken tijdens de doopviering van je kind.

Nadere informatie

pdrachtverklaring voor de scholen van de zusters Annuntiaten van Heverlee

pdrachtverklaring voor de scholen van de zusters Annuntiaten van Heverlee 0 pdrachtverklaring voor de scholen van de zusters Annuntiaten van Heverlee Heverlee, mei 2014 Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of

Nadere informatie

Alle ruimte. voor jou w groei COGNOSCO

Alle ruimte. voor jou w groei COGNOSCO Alle ruimte voor jou w groei COGNOSCO Cognosco Campus Het Spoor Mol 02 Inleidend woordje Campus Het Spoor biedt naast het traditionele onderwijs ook het succesvolle Cognosco-onderwijs. De leerlingen kiezen

Nadere informatie

Zorgvuldig communiceren: het belang van een samenwerkingsmodel Dr. Inge Van Trimpont

Zorgvuldig communiceren: het belang van een samenwerkingsmodel Dr. Inge Van Trimpont Workshop Zorgvuldig communiceren: het belang van een samenwerkingsmodel Dr. Inge Van Trimpont Samenwerkingsmodel Schoolteam GON begeleider leerkracht KCA in de klas medeleerlingen Schoolbeleids - team

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

GEZINSBELEID. Het gezin in al zijn vormen

GEZINSBELEID. Het gezin in al zijn vormen VRIJE BASISSCHOOL HERZELE Kerkstraat 12 9550 Herzele Telfax: (053)62 36 98 info@vsbh.be www.vbsh.be Vestigingen: Kerkstraat Station Woubrechtegem GEZINSBELEID Het gezin in al zijn vormen Een groot aantal

Nadere informatie

WAT MAAKT DE VRIJESCHOOL UNIEK?

WAT MAAKT DE VRIJESCHOOL UNIEK? WAT MAAKT UNIEK? WAAROM De vrijeschool heeft een geheel eigen kijk op onderwijs, die gebaseerd is op het mensbeeld uit de antroposofie. Daarbinnen heeft iedere vrijeschool in Nederland een grote mate van

Nadere informatie

WAT MAAKT DE VRIJESCHOOL UNIEK?

WAT MAAKT DE VRIJESCHOOL UNIEK? WAT MAAKT DE VRIJESCHOOL UNIEK? WAAROM DE VRIJESCHOOL De vrijeschool heeft een geheel eigen kijk op onderwijs, die gebaseerd is op het mensbeeld uit de antroposofie. Daarbinnen heeft iedere vrijeschool

Nadere informatie

Een compleet opleidingenaanbod!

Een compleet opleidingenaanbod! Een compleet opleidingenaanbod! Campus Hof van Riemen Frans Coeckelbergsstraat 17-22 2220 Heist-op-den-Berg T 015 24 18 45 F 015 24 12 13 kta.heist-op-den-berg@g-o.be www.campushofvanriemen.be Citaten

Nadere informatie

SIGNAALKAART KANSARMOEDE

SIGNAALKAART KANSARMOEDE SIGNAALKAART DE LEERLING OP SCHOOL Blijf geloven in het goede van de mensen. Probeer geen moeilijke leerlingen te zien maar leerlingen die het moeilijk hebben. Genegenheid, tederheid, begrip en respect

Nadere informatie

Opvoedingsproject. A. ONS OPVOEDINGSPROJECT p. 2. A.1 De christelijke identiteit p. 2. A.2 Gevarieerd en goed begeleiden p. 3

Opvoedingsproject. A. ONS OPVOEDINGSPROJECT p. 2. A.1 De christelijke identiteit p. 2. A.2 Gevarieerd en goed begeleiden p. 3 Opvoedingsproject A. ONS OPVOEDINGSPROJECT p. 2 A.1 De christelijke identiteit p. 2 A.2 Gevarieerd en goed begeleiden p. 3 A.3 Zorg voor elk kind = accent op talent p. 4 A.4 Een sterke teamspirit, een

Nadere informatie

1. Iedereen is welkom in de opvang DE KINDEROPVANG HEEFT EEN BELANGRIJKE SOCIALE TAAK

1. Iedereen is welkom in de opvang DE KINDEROPVANG HEEFT EEN BELANGRIJKE SOCIALE TAAK 1. Iedereen is welkom in de opvang DE KINDEROPVANG HEEFT EEN BELANGRIJKE SOCIALE TAAK Kinderen krijgen in de opvang volop kansen om zich te ontwikkelen. Ouders kunnen intussen werk zoeken of gaan werken,

Nadere informatie

Kaarten voor Leerling-bemiddeling

Kaarten voor Leerling-bemiddeling Math Boesten Communicatie & Conflicthantering Mediation Training Coaching Arno Callemeijn Communicatie & Conflicthantering Mediation Training Coaching Kaarten voor Leerling-bemiddeling Een handzaam hulpmiddel

Nadere informatie

Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool

Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool De vakantieschool is een bijzonder moment, waarbij de sfeer op school anders is dan anders. Er is extra aandacht voor de leerlingen en de

Nadere informatie

Klas-in-zicht Wat? Hoe gaan we tewerk? Aan de slag en verder?

Klas-in-zicht Wat? Hoe gaan we tewerk? Aan de slag en verder? Klas-in-zicht Wat? Een negatieve groepsdynamiek, leerlingen die niet met elkaar overeenkomen, een vertroebelde relatie tussen leerlingen en leerkrachten, moeilijk les kunnen geven door storend gedrag zijn

Nadere informatie

Aandacht, affectie, waardering, respect en ondersteuning.

Aandacht, affectie, waardering, respect en ondersteuning. Het Pedagogisch Klimaat Schooljaar 2007 / 2008 Wat is een pedagogisch klimaat? Als we praten over een pedagogisch klimaat binnen Breedwijs Zuid Berghuizen gaat het over de sfeer die de partners willen

Nadere informatie

ONS EIGEN OPVOEDINGSPROJECT

ONS EIGEN OPVOEDINGSPROJECT ONS EIGEN OPVOEDINGSPROJECT 1 INHOUDSOPGAVE Pedagogisch project Opdracht 1 Werken aan de schooleigen christelijke identiteit 3 Opdracht 2 Werken aan een degelijk en samenhangend onderwijsinhoudelijk aanbod.

Nadere informatie

TUTORING: EEN LEERSCHOOL IN DIVERSITEIT

TUTORING: EEN LEERSCHOOL IN DIVERSITEIT TUTORING: EEN LEERSCHOOL IN DIVERSITEIT Evelien Goethals (Arteveldehogeschool, bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs) & Mariska Storm (Kompanjon vzw) Tutoring : een leerschool in diversiteit Inleiding

Nadere informatie

Bedrijfsvoering Dienst Communicatie

Bedrijfsvoering Dienst Communicatie Bedrijfsvoering Dienst Communicatie PERSBERICHT 20/04/2016 16/0231 Het brugfigurenproject verhoogt ouderbetrokkenheid in het secundair: eerste resultaten na één jaar werking Stad Gent startte in februari

Nadere informatie

Hoorzitting Spijbelen en absoluut schoolverzuim

Hoorzitting Spijbelen en absoluut schoolverzuim Advies Hoorzitting Spijbelen en absoluut schoolverzuim Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie Donderdag 28 april 2005 Gedachtewisseling met de Kinderrechtencommissaris, samenvatting

Nadere informatie

Spijbelpreventie: ouderbetrokkenheid op school.

Spijbelpreventie: ouderbetrokkenheid op school. VCLB De Wissel - Antwerpen Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding Spijbelpreventie: ouderbetrokkenheid op school. Een belangrijke stap in het preventief werken rond spijbelen is ouders betrekken bij het

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs

Ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs Ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs Een goede relatie tussen ouders en school komt het leerresultaat ten goede en dat is wat we allemaal willen! Convenant Impuls Kwaliteitsverbetering Onderwijs

Nadere informatie

Ontwerp van een draaiboek voor het onthaal, de begeleiding en de salesiaanse vorming van nieuwe personeelsleden ter plaatse.

Ontwerp van een draaiboek voor het onthaal, de begeleiding en de salesiaanse vorming van nieuwe personeelsleden ter plaatse. Ontwerp van een draaiboek voor het onthaal, de begeleiding en de salesiaanse vorming van nieuwe personeelsleden ter plaatse Tweede jaar samen DON BOSCO zijn plaats geven 1. Voorafgaande opmerkingen Het

Nadere informatie

OUDERBETROKKENHEID : Inleiding. Openbare basisschool

OUDERBETROKKENHEID : Inleiding. Openbare basisschool OUDERBETROKKENHEID : Inleiding Een beleidsplan ouderbetrokkenheid vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit. Het is niet alleen een agenda met te ontplooien activiteiten,

Nadere informatie

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Pestprotocol Floris Radewijnszschool. Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en

Nadere informatie

2. Ons opvoedingsproject

2. Ons opvoedingsproject 2. Ons opvoedingsproject Hieronder vindt u een beschrijving van de uitgangspunten van ons pedagogisch project Ons opvoedingsproject tracht te verwoorden welke doelstellingen we nastreven om onze kinderen

Nadere informatie

Armoede SAMENLEVING: Opgroeien en opvoeden in armoede

Armoede SAMENLEVING: Opgroeien en opvoeden in armoede Armoede SAMENLEVING: Opgroeien en opvoeden in armoede Een zaak van iedereen! Wat is armoede? Geen centen Opboksen Schaamte Schrik, bang zijn Isolement Vreet energie Gebrek aan kansen Verlies van zelfvertrouwen

Nadere informatie

Bijlage 20 Zelfassessment adequaat samenwerken met ouders

Bijlage 20 Zelfassessment adequaat samenwerken met ouders Bijlage 20 Zelfassessment adequaat samenwerken met ouders Deze bijlage hoort bij hoofdstuk 4.9 en 4.11. Dit zelfassessment is ontwikkeld door Barbara de Boer, adviseur bij CPS. Zij maakte daarbij gebruik

Nadere informatie

Soorten gezinnen. 2. Vakgebied en vakonderdeel: Wereldoriëntatie / Godsdienst. Eerste graad Tweede graad Derde graad 1 2 3 4 5 6

Soorten gezinnen. 2. Vakgebied en vakonderdeel: Wereldoriëntatie / Godsdienst. Eerste graad Tweede graad Derde graad 1 2 3 4 5 6 Soorten gezinnen 1. Thema: Diversiteit 2. Vakgebied en vakonderdeel: Wereldoriëntatie / Godsdienst 3. Doelgroep Eerste graad Tweede graad Derde graad 1 2 3 4 5 6 4. Duur: 50 min. 5. Doelen Eindtermen Wereldoriëntatie:

Nadere informatie

Omgaan met ouders. Eigen praktijken keuren en uitwisselen

Omgaan met ouders. Eigen praktijken keuren en uitwisselen Omgaan met ouders Eigen praktijken keuren en uitwisselen Voor meer info www.koen-mattheeuws.be Het vertrekpunt: drie actoren De SCHOOL De LLN ONDER- WIJS verstrek ken De OUDER Partnerschapsmodel: 3 actoren

Nadere informatie

OPVOEDINGSPROJECT DE LINDE

OPVOEDINGSPROJECT DE LINDE OPVOEDINGSPROJECT DE LINDE DOELSTELLING De Linde is een school voor buitengewoon lager onderwijs. Onze doelstelling kadert volledig binnen de algemene doelstelling van de Vlaamse Overheid met betrekking

Nadere informatie

Welke toekomst voor kinderen zonder papieren? Hoorzitting gemengde commissie Chris Wyns Pedagogisch begeleider 15 juni 2016

Welke toekomst voor kinderen zonder papieren? Hoorzitting gemengde commissie Chris Wyns Pedagogisch begeleider 15 juni 2016 Welke toekomst voor kinderen zonder papieren? Hoorzitting gemengde commissie Chris Wyns Pedagogisch begeleider 15 juni 2016 Enkele verhalen uit de media Wetteraars protesteren tegen uitwijzing jonge vluchteling

Nadere informatie

Kinderrechten- en ontwikkelingseducatie voor uw toekomstige leerkrachten!

Kinderrechten- en ontwikkelingseducatie voor uw toekomstige leerkrachten! Kinderrechten- en ontwikkelingseducatie voor uw toekomstige leerkrachten! samen voor kinderen 2 2 Waarom is het belangrijk om leerlingen en leerkrachten te sensibiliseren over de Rechten van het Kind?

Nadere informatie

Inspectie RK Godsdienst Griet Liebens 0486/724946 griet.liebens@telenet.be

Inspectie RK Godsdienst Griet Liebens 0486/724946 griet.liebens@telenet.be 1 inspectie-begeleiding RK godsdienst basisonderwijs Tulpinstraat 75 3500 Kiewit-Hasselt 011 264408 godsdienstbao@dodhasselt.be Collegiale consultatie Godsdienst Lager onderwijs Rijkhoven Kleine Spouwen

Nadere informatie

DE WEIDE LEEUWARDEN. Juni 2017 een goede school ben je niet maar moet je iedere dag opnieuw worden.

DE WEIDE LEEUWARDEN. Juni 2017 een goede school ben je niet maar moet je iedere dag opnieuw worden. DE WEIDE LEEUWARDEN Juni 2017 een goede school ben je niet maar moet je iedere dag opnieuw worden. Pagina 1 van 5 Inhoud Communicatie school en ouders... 2 Nieuwsberichten / documenten / activiteiten...

Nadere informatie

Communiceren met ouders. Silke Jansen Orthopedagoog Gezin en Gedrag REC 4 Vierland

Communiceren met ouders. Silke Jansen Orthopedagoog Gezin en Gedrag REC 4 Vierland Communiceren met ouders Silke Jansen Orthopedagoog Gezin en Gedrag REC 4 Vierland Inhoud van de workshop 1. Kind binnen systeem 2. School en ouders gelijkwaardig? 3. Richtlijnen bij oudercontacten 4.

Nadere informatie

2013-2017. Huiswerkbeleid

2013-2017. Huiswerkbeleid 01-017 Huiswerkbeleid Inhoudsopgave Beschrijving doelgroep Visie op onderwijs Basisvisie Leerinhouden/Activiteiten De voor- en nadelen van het geven van huiswerk Voordelen Nadelen Richtlijnen voor het

Nadere informatie

stevige stam is de boom waardeloos.

stevige stam is de boom waardeloos. Visuele voorstelling Boom: Onze school ligt in een groen, bosrijke omgeving. Het logo van de school staat centraal in de tekening. Jongen en meisje: De kinderen staan centraal in onze school. Ben je jongen

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek bij ouders 2014. BSGO De Linde

Tevredenheidsonderzoek bij ouders 2014. BSGO De Linde Tevredenheidsonderzoek bij ouders 2014 BSGO De Linde Algemeen Algemeen 2014 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Positief Neutraal Negatief ENT 91,49% 2,13% 6,38% SG-ENT 87,34% 4,64% 8,02% Algemeen 2014 vs 2012 10 9 8

Nadere informatie

GIBO HEIDE. pedagogisch project

GIBO HEIDE. pedagogisch project GIBO HEIDE pedagogisch project gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2015 Het pedagogisch project is de vertaling van de visie van directie en leerkrachten die betrekking heeft op alle aspecten van het onderwijs

Nadere informatie

Opleiding. systemische pedagogiek. Bert Hellinger Instituut Nederland

Opleiding. systemische pedagogiek. Bert Hellinger Instituut Nederland Opleiding systemische pedagogiek Bert Hellinger Instituut Nederland Inleiding Het systemisch fenomenologisch werk met opstellingen heeft in Nederland zo langzamerhand zijn plek gekregen. De opstellingen

Nadere informatie

Schoolvisie Basisschool De Komme

Schoolvisie Basisschool De Komme Schoolvisie Basisschool De Komme Laatste update juni 2010, januari 2016 We vragen al snel: Kent hij Grieks of Latijn? Schrijft hij poëzie of proza? Maar of hij beter of wijzer is geworden, wat toch het

Nadere informatie

VCLB. E. VCLB IN DE ZONNEWIJZER p. 2

VCLB. E. VCLB IN DE ZONNEWIJZER p. 2 VCLB E. VCLB IN DE ZONNEWIJZER p. 2 E.1 Werking van het CLB p. 2 E.2 Openingsuren van het centrum p. 3 E.3 Samenwerking met het Vrij Centrum voor Leerlingbegeleiding p. 3 E.4 Belangrijk voor leerlingen

Nadere informatie

volledige kaart voor Wat zijn voor verschillende belanghebbenden voor en tegen het mengen van leerlingen in het basisonderwijs?

volledige kaart voor Wat zijn voor verschillende belanghebbenden voor en tegen het mengen van leerlingen in het basisonderwijs? Wat zijn verschillende belanghebbenden argumenten en tegen het mengen van leerlingen in het basisonderwijs? Mengen vergroot de ontwikkelingskansen van leerlingen Zwakkere leerlingen kunnen zich optrekken

Nadere informatie

betreffende het vergroten van de verantwoordelijkheid van ouders voor de succesvolle schoolloopbaan van hun leerplichtige kinderen

betreffende het vergroten van de verantwoordelijkheid van ouders voor de succesvolle schoolloopbaan van hun leerplichtige kinderen stuk ingediend op 969 (2010-2011) Nr. 1 16 februari 2011 (2010-2011) Voorstel van resolutie van de heer Marino Keulen en de dames Marleen Vanderpoorten en Irina De Knop betreffende het vergroten van de

Nadere informatie

Gedragsprotocol De Stelberg

Gedragsprotocol De Stelberg Gedragsprotocol De Stelberg Op school proberen we een veilig klimaat te scheppen, waar respect, openheid en communicatie belangrijke elementen zijn. De relatie tussen kinderen onderling en tussen kinderen

Nadere informatie

Gemeentelijk basisonderwijs: Pedagogisch project

Gemeentelijk basisonderwijs: Pedagogisch project : Het pedagogische project geeft de kenmerken aan die de school hanteert bij de opvoeding en het onderwijs van de kinderen. De missie en visie die het schoolbestuur, de directie en de leerkrachten nastreven,

Nadere informatie

REFLECTIE VANUIT HET PERSPECTIEF VAN KINDEREN EN JONGEREN

REFLECTIE VANUIT HET PERSPECTIEF VAN KINDEREN EN JONGEREN GEZIN EN SCHOOL-SAMEN OPVOEDEN IN VERSCHIL-Vlor-16 mei 2012 Workshop 1 Een gedeelde en gedragen visie over de relatie gezin-school REFLECTIE VANUIT HET PERSPECTIEF VAN KINDEREN EN JONGEREN door Hilde Lauwers

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING MENTOR-COACH

FUNCTIEBESCHRIJVING MENTOR-COACH FUNCTIEBESCHRIJVING MENTOR-COACH SCHOOL: NAAM: De functiebeschrijving van 'mentor-coach' kadert in het individuele gedeelte (instellingsgebonden taken) van de functiebeschrijving van 'leraar'. Deze functiebeschrijving

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Deel 1. Opvoedingsproject

Deel 1. Opvoedingsproject Deel 1 Opvoedingsproject 5 6 1. Opvoedingsproject Wij verwachten van alle ouders dat ze loyaal achter de identiteit en het pedagogisch project van onze school staan en dit ondersteunen. Hieronder vindt

Nadere informatie

Participatie, waarom niet? Misschien draaien we de vraag waarom participatie? beter om. Dan wordt het: waarom zou je er niet aan beginnen?

Participatie, waarom niet? Misschien draaien we de vraag waarom participatie? beter om. Dan wordt het: waarom zou je er niet aan beginnen? Participatie, waarom niet? Misschien draaien we de vraag waarom participatie? beter om. Dan wordt het: waarom zou je er niet aan beginnen? Zijn er gegronde redenen om participatie geen plaats te geven?

Nadere informatie

Zelfbeeld. Het zelfvertrouwen wordt voor een groot deel bepaald door de ideeën die het kind over zichzelf heeft: het zelfbeeld.

Zelfbeeld. Het zelfvertrouwen wordt voor een groot deel bepaald door de ideeën die het kind over zichzelf heeft: het zelfbeeld. Zelfbeeld Het zelfvertrouwen wordt voor een groot deel bepaald door de ideeën die het kind over zichzelf heeft: het zelfbeeld. Een kind dat over het algemeen positief over zichzelf denkt, heeft meer zelfvertrouwen.

Nadere informatie

Julie Billiartplein 2 052/450388. Opvoedingsproject. B.V.A-wijk F132 052/446535. Samen op weg...

Julie Billiartplein 2 052/450388. Opvoedingsproject. B.V.A-wijk F132 052/446535. Samen op weg... Opvoedingsproject Julie Billiartplein 2 052/450388 B.V.A-wijk F132 052/446535 Samen op weg... Samen op weg... Opkomen voor alle kinderen Groeien Eigenheid Verantwoordelijkheid Opkomen voor alle kinderen.

Nadere informatie

CBS De Akker Protocol Omgaan met elkaar

CBS De Akker Protocol Omgaan met elkaar CBS De Akker Protocol Omgaan met elkaar Datum eerste versie 01-02-2010 Datum laatste versie 26-05-2015 Documenteigenaar Team CBS De Akker Datum volgende toetsing Schooljaar 2015-2016 Datum volgende borging

Nadere informatie

leerbaar voor een democratische samenleving

leerbaar voor een democratische samenleving - School als instituut binnen een samenleving/ als oefenschool - School binnen een democratische samenleving, geheel van rechten en plichten - School als een plek waar afspraken plek leefbaar worden en

Nadere informatie

1 Naar Levenverrijkend Onderwijs

1 Naar Levenverrijkend Onderwijs 1 Naar Levenverrijkend Onderwijs INLEIDING Ik wil je een visie op de toekomst van het onderwijs aanreiken. In dit boek beschrijf ik een onderwijsproces dat geen bepaalde orde of autoriteit dient, maar

Nadere informatie

Pestprotocol PCBS Willem van Oranje

Pestprotocol PCBS Willem van Oranje Pestprotocol PCBS Willem van Oranje Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en

Nadere informatie