Ouderbetrokkenheid anders bekeken. Betrokkenheid van ouders centraal in het leer- en groeiproces van jongeren.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ouderbetrokkenheid anders bekeken. Betrokkenheid van ouders centraal in het leer- en groeiproces van jongeren."

Transcriptie

1 Caleidoscoop 8 februari 2006 Ouderbetrokkenheid anders bekeken. Betrokkenheid van ouders centraal in het leer- en groeiproces van jongeren. Uit gesprekken en intervisie met leraren, leerlingenbegeleiders, schoolteams en CLBmedewerkers blijkt dat de betrokkenheid van ouders bij het schoolgebeuren van hun kind een belangrijke factor is om met succes een leertraject te doorlopen. We gaan ervan uit dat alle ouders wel betrokken zijn op de toekomst van hun kind en beseffen dat een degelijke opleiding de sleutel is tot succes. We stellen vast dat net de ouders van die jongeren die zo moeizaam een schoolloopbaan doorlopen en heel wat andere problemen hebben moeilijk te bereiken zijn. Een schijnbaar gebrek aan betrokkenheid van de ouders blijkt dan niet alleen nadelige gevolgen te hebben op de schoolprestaties van de jongere maar ontneemt ook de leraren en de begeleiders op school kansen op succes door de afwezigheid van die 3 e partner: de ouders. Bij de voorbereiding van de Ontmoetingsdag BSO voor CLB en scholen rond het thema Ouderbetrokkenheid in november 2004 stelden we eveneens vast dat er voor actieve ouderbetrokkenheid en -participatie in het secundair onderwijs wel veel belangstelling was maar weinig of geen concreet materiaal of sprekers te vinden waren. Bewust of onbewust worden heel wat drempels ingebouwd of in stand gehouden, dit in tegenstelling tot het basisonderwijs. Wat is er aan de hand? Kan het zijn dat noch de scholen, noch de ouders, noch de leerlingen echt vragende partij zijn om de betrokkenheid van ouders te activeren? Geïnspireerd door het contextuele gedachtegoed weten we dat groeikansen voor jongeren liggen in de driehoek leerling-ouders-school waarin het begrip loyaliteit centraal staat. De existentiële loyaliteit tussen ouders en hun kind gaat diep en is onverbreekbaar. Indien de leerling een goede band heeft met de school wil hij ook loyaal zijn aan zijn school, zijn leraren, zijn klasgenoten. Als ouders en school samen de zorg delen voor het welzijn en de toekomst van de leerling, krijgt de jongere de ruimte om te groeien en zich te binden. De driehoek wordt dynamisch als er voor de drie partijen winst is. De inzet van onze reflectie bleek tenslotte niet de betrokkenheid van de ouders te zijn, wel de communicatie van de school met de ouders en de leerling in al zijn facetten. Op zoek naar drempels en kansen kwamen we terecht bij de hoofdactoren zelf. Op alle niveau s staan erkenning, veiligheid en vertrouwen centraal. De leerling. Een tiener kenmerkt zich door een groeiende mondigheid, wordt kritischer t.o.v. school, maatschappij en gezin en ontwikkelt eigen standpunten. Hij eist zijn vrijheid op maar heeft nog meer behoefte aan veiligheid, hij heeft een grote mond maar heeft nood aan erkenning van de volwassenen bij wie hij zichzelf kan zijn en die naar hem luistert, hem stuurt. In die groei naar zelfstandigheid willen tieners hun loyaliteiten veilig stellen en steeds meer controle hebben over de communicatie tussen hun ouders met hun school: het gaat om hun ouders, hun school en hun vrienden, hun studies en toekomst. Wanneer verwachtingen en waarden van de school botsen met de waarden en verwachtingen van thuis gaat elke dialoog de mist in. Voor een tiener is het ondenkbaar dat zijn ouders de school zomaar binnenstapt om een praatje te slaan met een leraar! 1

2 De school is zijn terrein en met thuis heeft de school geen zaken. En als het dan toch moet: betekent communicatie tussen hun ouders en de school voor hen winst of verlies? Wat gaan ze over mij vertellen? Hoe gaan leraren over mijn ouders denken? Mijn ouders kiezen altijd partij voor de school Welk advies gaat de school aan mijn ouders geven? Hoe gaan mijn leraren om met vertrouwen dat ik in hen had? Hoe kwetsbaarder de jongeren, hoe groter het wantrouwen en hoe meer zij de boot gaan afhouden. Bvb. brieven niet afgeven, nota s zelf tekenen, rapporten die verdwijnen, ouders overtuigen dat ze niet naar school moeten. Als leerlingen echter ervaren dat communicatie van de school met hun ouders voor hen winst betekent, dat zij in die communicatie een centrale rol spelen en dat zij de kans krijgen om die communicatie te sturen zodat veiligheid gegarandeerd worden zal de situatie niet alleen voor de leerling winst inhouden maar ook voor de ouders en de school. Mijn ouders zijn trots op mij. Mijn ouders hebben meer begrip hebben voor de inspanningen die ik moeten leveren en steunen mij.. Mijn ouders zijn geïnteresseerd in wat ik leer op school. Mijn leraren hebben respect en waardering voor mijn ouders. Ze weten dat ik mijn best wil doen en dat het niet altijd lukt. Als ik het moeilijk heb kan ik bij mijn leraren en ouders terecht. Ik krijg nieuwe kansen en de afspraken zijn duidelijk. Scholen ervaren dat wanneer de leerling actief betrokken wordt bij een oudercontact de kans dat de ouders naar school komen toeneemt. Deze leerlingenparticipatie kan zowel in klasverband als individueel. Een paar voorbeelden van goede ervaringen van scholen: - de inhoud van de boodschap met de leerling voorbereiden, bvb. als een leerling een leerkracht of begeleider in vertrouwen heeft genomen over problemen thuis. - toelating vragen aan leerlingen om bepaalde schoolproblemen te bespreken met hun ouders, soms kan de reactie van een ouders het tegengestelde effect hebben dan het resultaat dat we voor ogen hebben - leerlingen laten meekomen op het oudercontact en betrekken bij het gesprek - fijne dingen vertellen aan de ouders over de leerling - aan de leerlingen vragen wat hun ouders wel leuk zouden vinden - leerlingen zelf het oudercontact mee laten organiseren, het onthaal verzorgen, ouders gidsen door de school - leerlingen de kans geven om hun ouders te laten kennis maken met hun leefwereld op school: een video, een ppt-presentatie, werkjes enz. - ouders uitnodigen op belevenismomenten (vb. einde van een projectweek) - leerlingen informeren en zelfs betrekken bij de briefwisseling naar hun ouders: is de inhoud duidelijk, kunnen de leerling de inhoud toelichten enz.. - investeren in een hartelijk en degelijk informatief inschrijvingsmoment bevordert zeker de communicatie in de loop van het schooljaar Leerlingen kunnen het niet volledig voor het zeggen hebben maar hoe kwetsbaarder de jongere, hoe belangrijker het is om een oudercontact met hem voor te bereiden of te informeren over de inhoud van het gesprek. Als het om moeilijkheden in en met de klas gaat zijn de leerlingen de eerste betrokken partijen, het gaat om hun gedrag en hun relatie met hun leraren en medeleerlingen. 2

3 De ouders. Op het eigen kind is elke ouder wel betrokken. Elke ouder wil het beste voor zijn kind. Maar ook ouders zijn niet direct vragende partij voor een actievere betrokkenheid op de school. Als het goed gaat is geïnformeerd zijn dikwijls voldoende. Veel ouders houden bewust afstand met de school, ervaren de school als de deskundige in onderwijsaangelegenheden. Als het minder goed gaat gaan ouders uiterst omzichtig te werk. Zij willen het vertrouwen van hun tiener niet verliezen. Omgaan met problemen van hun kinderen op school vraagt van ouders een flinke dosis sociale vaardigheden, luisterbereidheid, relativeringsvermogen en vertrouwen. Hoe kwetsbaarder de ouder, hoe groter het probleem op school, hoe hoger de drempel. Indien de school niet geïnvesteerd heeft in haar relatie met de ouders voor er problemen opduiken, indien ouders en school nog geen gezicht hebben voor elkaar, indien ouders nog niet ervaren dat hun aanwezigheid een meerwaarde betekent voor de toekomst van hun kind zal die drempel naar de school heel groot zijn. Uit gesprekken met ouders blijkt dat schaamte en faalangst voor hun zoveelste mislukking als ouder hen thuishoudt, meer nog, zij vrezen door hun tussenkomst hun kind meer kwaad dan goed te doen. Omwille van hun kind gaan ze niet naar school. Vroegere eigen ervaringen, een ingewikkelde onderwijsstructuur, een minder toegankelijke leerstof, een cultuurverschil tussen school en thuis, de vrees voor een zoveelste negatieve boodschap en hoe moeten ze daar dan mee om? We kunnen de schoolrekening niet betalen. Wat zal het nu weer zijn? Wat op school gebeurt is ons probleem niet. We hebben al genoeg problemen. Wij hebben thuis met ons kind geen problemen, we gaan ze op school niet zoeken. Welke kleren moet ik aantrekken? Wij zijn niet zo geleerd Hun aandeel in het schools functioneren van hun kind is onduidelijk. Er zijn ouders die helemaal niet komen, ouders die niet meewerken, ouders die tegenwerken. Als ouders worden uitgenodigd om in een sfeer van erkenning, vertrouwen en partnerschap hun zorgen en vragen te uiten zullen zij ook bereid zijn te luisteren naar het verhaal van leerkrachten. Actieve betrokkenheid en participatie aan het opvoedingsproject van de school is slechts mogelijk als er voor hen en hun kind winst is. Wanneer de school partner wordt in hun toekomstdroom Wanneer de school luistert naar hun vragen en zorgen. Waar ze begrijpen dat ouders hun best doen om goede ouders te zijn Wanneer de school rekening houdt met hun mening Wanneer de school een gezicht krijgt en de ouders een gezicht zijn voor de school. Als ze voelen dat ze welkom zijn, ook als ze boos of ontgoocheld zijn. Waar we horen dat kinderen opvoeden niet gemakkelijk is en dat we elkaar kunnen helpen. Waar ze geloven dat hun kinderen toch heel wat in hun mars hebben, dat ze een toekomst hebben. Wanneer ze met een goed gevoel naar huis gaan. Aan ouders kunnen we niet trekken. 3

4 Ze zíjn betrokken, die betrokkenheid kunnen we activeren, niet voor ons als school maar wel omdat het zo essentieel is voor hun kind. Niet van de betrokkenheid van ouders moet werk gemaakt worden wel van een betere communicatie met hen. Goede ervaringen van scholen: - ouders waarderen een hartelijk en gestructureerd inschrijvingsbeleid en de tijd die de school voor hen heeft - een vast contactpersoon op school bvb. per graad verlaagt de drempel voor ouders - kleinere groepen tijdens oudercontacten en aandacht voor privacy de vertrouwenssfeer bevordert - een overzicht hebben van ouders die niet naar het oudercontact komen; als deze ouders moeilijk te bereiken zijn, niet te vlug opgeven en blijven uitnodigen via telefoon (GSM), huisbezoek.. - Na een goed gesprek over de verwachtingen van de school zijn ouders bereid tot samenwerking bvb. rond kledij, GSM.. - Ouders waarderen het als ze vlug op de hoogte worden gebracht als er problemen zijn en uitgenodigd worden voor een gesprek - Boze, ontgoochelde ouders blijken betrokken ouders als ze de kans krijgen hun frustraties te uiten, als hun verhaal ernstig wordt genomen en er ruimte komt voor een gesprek. - Dat ouders vlugger naar school komen voor een activiteit van de leerlingen - Uit informele moment goede contacten ontstaan De school. Ook de school heeft haar eigen drempels naar ouders. Ouderbetrokkenheid is vaak geen punt als alles goed gaat, denken we aan de selectieve oudercontacten wanneer (om tijd te besparen?) slechts die ouders worden uitgenodigd van wie het kind een probleem heeft. Scholen investeren enorm in zorg voor leerlingen. Leraren worden geconfronteerd met een steeds toenemende planlast, met hoge maatschappelijke verwachtingen op vlak van opvoeding en leerplannen en steeds mondigere tieners. Zowel op leerlingen als op leraren wordt de druk steeds groter. Ouderbetrokkenheid, ja, maar niet te veel! Een tweede drempel betreft de cultuurkloof tussen de school en de wereld van sommige gezinnen. Leraren gebruiken met de beste bedoelingen soms een moeilijke taal, stellen te hoge verwachtingen, geven om bestwil allerlei adviezen in verband met opvoeding en studiekeuze, slaan dromen aan diggelen, en bezorgen ouders schuldgevoelens en een gevoel van machteloosheid. Zij kunnen zich moeilijk in bepaalde gezinssituaties inleven. Leraren zelf hebben het moeilijk wanneer: Ouders niet open zijn, niet alles vertellen; Ouders te veel vragen; Ouders adviezen niet volgen Ouders hun kind te veel verdedigen Ouders niet komen als het nodig is Ouders boos zijn op collega s, de school Ouders geen probleem willen zien Met slecht nieuwsgesprekken Bij een respectvol, open en luisterend contact met ouders is er ook winst voor de leraar: 4

5 Meer inzicht en begrip voor het gedrag van de leerling Inzicht in de waarden van de thuiscultuur Partnerschap in de opvoeding en begeleiding van jongeren Samen zoeken naar hulpbronnen Ondersteuning van het thuisfront in het naleven van het schoolreglement en gemaakte afspraken met de leerling Dankbare ouders en erkenning van hun inzet als leraar Ouders die op hun beurt bereid zijn te luisteren Scholen ervaren dat de communicatie met ouders beter verloopt: - Als leraren zich gesteund weten door de school als organisatie - Als leraren weten bij wie ze met hun vragen en zorgen terecht kunnen op school - Als de interne communicatie vlot verloopt zodat ouders een gedragen boodschap krijgen, dat er afspraken zijn over wie de woordvoerder is, over het standpunt van het lerarenteam, wie verslag brengt over de gemaakte afspraken met de ouders. Een klasschriftje bvb. via dewelke leraren van een klas onderling communiceren kan een eenvoudig en praktisch hulpmiddel zijn. - Met een goed werkend klasteam (klassenraden) dat via overleg tot afspraken komt - Als er kans is om moeilijke gesprekken voor te bereiden of na te bespreken - Als er kans tot vorming is bvb. in communicatie met ouders en kennismaking met andere culturen Ouders worden niet graag aangesproken alsof ze zelf de moeilijke tiener zijn. De boodschap moet duidelijk en relevant zijn, de taal eenvoudig, de stijl uitnodigend. - Als leraren inzicht hebben in de loyaliteiten die ouders en hun kind verbindt maar ook die jongeren en hun school verbindt. - Als het maar niet te veel van goede is! Ouders en moeilijke klassen. Wat is een moeilijke klas? De oorzaken zijn terug te vinden ofwel bij de individuele leerling (zelfbeeld, frustratie, agressie ) of de groep, ofwel bij de lera(a)r(en) zelf of bij organisatorische factoren van de school (uurroosters, sanctiebeleid ) en meestal in een combinatie van verschillende factoren. Een ouder kan niet op de vingers getikt of verantwoordelijk gesteld worden voor moeilijkheden in een klas net zomin als leraren verantwoordelijk zijn voor tieners die te laat thuis komen, hun kamer niet opruimen of brutaal antwoorden thuis. Als voor een groep leerlingen lastig of onnozel doen in de klas de ultieme uitdaging is dan is dit volgens mij de taak van de leraar, zijn team en zijn school. Indien de school van ouders coalitie of bondgenootschap verwacht in plaats van partnerschap komen de ouders in een loyaliteitsdilemma. Het vertrouwen van hun tiener is voor hen en voor hun kind heel belangrijk. De leerling moet thuis zijn eigen verhaal kunnen vertellen. Indien de school zich defensief opstelt lokt ze dezelfde houding uit bij de ouders. Het is dus volgens mij delicaat om in een schoolse conflictsituatie op niveau van de klas ouders actief te betrekken. Door zijn schoolkeuze heeft de ouder impliciet ingestemd met het pedagogisch project van de school. In ieders voordeel is het van belang dat de school kan rekenen op een soort stilzwijgend partnerschap: volgens mij is het voornaamste wat een ouder kan doen het gezag en de maatregelen die de school neemt aanvaarden en zijn tiener attent maken op het feit dat hij zich op school aan de schoolregels moet voegen, zoals overeengekomen bij het ondertekenen van het schoolreglement. 5

6 Indien de school met de ouders een goed contact heeft opgebouwd en bereid is om naar eventuele vragen van ouders te luisteren moet dit lukken. Besluit Als een ouder het gevoel krijgt dat hij na een contact op school sterker naar huis gaat, dat hij een goede ouder is, dat tieners opvoeden niet gemakkelijk is maar dat hij/zij er niet alleen voor staat en dat zijn betrokkenheid er zeker toe doet dan zijn we op een heel goede weg. Om een actieve ouderbetrokkenheid op school te stimuleren is het erg belangrijk om veiligheid te creëren, vertrouwen te geven en respect te hebben voor alle actoren. In dit proces is communicatie het sleutelwoord zowel de interne communicatie als de communicatie met de ouders. De erkenning van ouders in hun rechten en hun plichten, met respect voor hun waarden, hun zorgen en partnerschap, voor hun dagdagelijkse moed en inzet zal hen sterken in hun moeilijk taak als ouder van opgroeiende jongeren. Als leraren erkenning, respect en waardering en de nodige steun ervaren van collega s, directies, CLB-medewerkers, begeleiders en de ouders zullen ook zij in hun zware taak nog tijd vinden om te luisteren naar jongeren en hun ouders, om hen te motiveren en hun talenten aan te moedigen. In de erkenning van hun kwaliteiten, het respect voor hun leefwereld en de waardering van hun inzet liggen de ware groeikansen van alle jongeren. Ook zij zullen respect en waardering opbrengen voor de volwassenen die hen steeds opnieuw kansen en vertrouwen geven. Maar dat houden die gasten wel diep in hun hart verborgen, tot ze morgen zelf volwassen zijn! Mijn inspiratiebronnen: Tienminutengesprekken met ouders- Ard Nieuwenbroeck- KPC Groep, AL s Hertoghenbosch Verslagboek van de ontmoetingsdag BSO voor school en CLB Samen begeleiden in het BSO- Ouderbetrokkenheid van 30 november PVOC Oost-Vlaanderen en DPB Secundair Onderwijs Gent. Lieve Fivez en Elkaar leren kennen en begrijpen om samen stappen vooruit te kunnen zetten. Uitwerking van een voorstel van armste gezinnen; inzichten van scholen en diensten. Document 17. Beweging van Mensen met een Laag Inkomen en Kinderen Ouderbetrokkenheid als hefboom naar Gelijke Onderwijskansen. Ludo Claes. Inleiding op de ontmoetingsdag BSO voor IPB en CLB 30 november PVOC O-Vlaanderen en DPB SO Gent. Het team van nacholers van het VVKSO voor het project Omgaan met diversiteit, van intake naar zorg. De talrijke ouders, leerlingen en leerkrachten die ik in functie van mijn opdrachten mocht ontmoeten. Mijn CLB-collega s 6

7 7

Verslag focusgroep ouders met jongeren in secundaire scholen

Verslag focusgroep ouders met jongeren in secundaire scholen Verslag focusgroep ouders met jongeren in secundaire scholen Doelgroep Methodiek Thema s 11 ouders van jongeren in secundaire scholen (2014) Waarderende benadering Ouderbetrokkenheid- Communicatie Ondersteuning

Nadere informatie

1 1 inleiding. eenengagementvandegentsescholen

1 1 inleiding. eenengagementvandegentsescholen 1 1 inleiding Scholen die dit charter ondertekenen engageren zich om met het hele team werk te maken van een goede communicatie met alle ouders van leerlingen in hun school. Communicatie kan pas tussen

Nadere informatie

Deel 1: Pedagogisch project Vrije Basisschool Lenteland

Deel 1: Pedagogisch project Vrije Basisschool Lenteland 1 ONZE SCHOOL en de SCHOLENGROEP ARKORUM Het katholiek basisonderwijs brengt al vele jaren een aanbod van kwalitatief onderwijs en opvoeding aan kleuters en leerlingen in de regio Roeselare- Ardooie. In

Nadere informatie

De HGW-bril toegepast in de cel leerlingenbegeleiding

De HGW-bril toegepast in de cel leerlingenbegeleiding De HGW-bril toegepast in de cel woensdag 20 februari 2013 Kris Loobuyck 1 2 3 VVKSO 1 Uitgangspunten van HGW 4 HGW biedt kansen! 5 We zijn gericht op het geven van haalbare en bruikbare adviezen. We werken

Nadere informatie

School en ouders: partners of concurrenten?

School en ouders: partners of concurrenten? School en ouders: partners of concurrenten? 4 vormen van ouderbetrokkenheid 1. INFORMEREN 2. ACTIEVE BETROKKENHEID meemaken & MEEmaken 3. ONDERSTEUNEN 4. INSPRAAK / MEEDENKEN 1. INFORMEREN Wederzijdsheid

Nadere informatie

De focusgroepen gaven ons in het verleden al een antwoord op volgende kernvragen:

De focusgroepen gaven ons in het verleden al een antwoord op volgende kernvragen: Focusgroepen basisonderwijs: Wat denken ouders uit verschillende doelgroepen over wat de school of het schoolteam kan doen om ouders meer te betrekken bij de school (geïnspireerd op de draaiboeken van

Nadere informatie

Wij gaan met plezier naar school.

Wij gaan met plezier naar school. www.schoolbranst.be Wij gaan met plezier naar school. 3...onze visie Onze school is een landelijk gelegen dorpsschool, een groene school, waar we leven in verbondenheid met de natuur en met elkaar en handelen

Nadere informatie

Een boog van solidariteit: vrijwilligerswerk

Een boog van solidariteit: vrijwilligerswerk Een boog van solidariteit: vrijwilligerswerk Inleiding De tekst die voor jou ligt, verduidelijkt onze visie bij het organiseren van vrijwilligerswerk in het buitenland. We sturen je niet zo maar naar het

Nadere informatie

Diverse school, diverse kansen

Diverse school, diverse kansen Diverse school, diverse kansen Stel je buur de volgende 3 vragen: 1. Hoe kom jij in aanraking met diversiteit in onderwijs? 2. Wat is het eerste gevoel dat jij hebt wanneer je denkt aan diversiteit? 3.

Nadere informatie

VISIE PEDAGOGISCH PROJECT

VISIE PEDAGOGISCH PROJECT VISIE PEDAGOGISCH PROJECT van daltonschool De Kleine Icarus Algemene visie De opdracht van daltonschool De Kleine Icarus bevat naast het onderwijskundig eveneens een maatschappelijk aspect Wij brengen

Nadere informatie

ONS EIGEN OPVOEDINGSPROJECT

ONS EIGEN OPVOEDINGSPROJECT ONS EIGEN OPVOEDINGSPROJECT 1 INHOUDSOPGAVE Pedagogisch project Opdracht 1 Werken aan de schooleigen christelijke identiteit 3 Opdracht 2 Werken aan een degelijk en samenhangend onderwijsinhoudelijk aanbod.

Nadere informatie

betreffende het vergroten van de verantwoordelijkheid van ouders voor de succesvolle schoolloopbaan van hun leerplichtige kinderen

betreffende het vergroten van de verantwoordelijkheid van ouders voor de succesvolle schoolloopbaan van hun leerplichtige kinderen stuk ingediend op 969 (2010-2011) Nr. 1 16 februari 2011 (2010-2011) Voorstel van resolutie van de heer Marino Keulen en de dames Marleen Vanderpoorten en Irina De Knop betreffende het vergroten van de

Nadere informatie

Een compleet opleidingenaanbod!

Een compleet opleidingenaanbod! Een compleet opleidingenaanbod! Campus Hof van Riemen Frans Coeckelbergsstraat 17-22 2220 Heist-op-den-Berg T 015 24 18 45 F 015 24 12 13 kta.heist-op-den-berg@g-o.be www.campushofvanriemen.be Citaten

Nadere informatie

Sint-Lievenscollege vzw schoolraad basisonderwijs

Sint-Lievenscollege vzw schoolraad basisonderwijs datum: 23 februari 2010 Sint-Lievenscollege vzw schoolraad basisonderwijs Verslag ouderbevraging Sint-Lievenscollege 1. Huiswerkbeleid in de lagere school (evolutie sinds vorige bevraging) / veiligheid

Nadere informatie

Spijbelpreventie: ouderbetrokkenheid op school.

Spijbelpreventie: ouderbetrokkenheid op school. VCLB De Wissel - Antwerpen Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding Spijbelpreventie: ouderbetrokkenheid op school. Een belangrijke stap in het preventief werken rond spijbelen is ouders betrekken bij het

Nadere informatie

Kijkwijzer techniek. Kijkwijzer leerlingencompetenties, materiaal uit traject Talenten breed evalueren, dag 1 Pagina 1

Kijkwijzer techniek. Kijkwijzer leerlingencompetenties, materiaal uit traject Talenten breed evalueren, dag 1 Pagina 1 Kijkwijzer techniek Deze kijkwijzer is een instrument om na te gaan in welke mate leerlingen een aantal competenties bezitten. Door middel van deze kijkwijzer willen we verschillende doelen bereiken: Handvatten

Nadere informatie

EEN SCHOOL MET TALENTUITDAGEND ONDERWIJS

EEN SCHOOL MET TALENTUITDAGEND ONDERWIJS EEN SCHOOL MET TALENTUITDAGEND ONDERWIJS Een school met talentuitdagend onderwijs Een basisschool kiezen is moeilijk. Er is zoveel om op te letten. Is de school wat zij lijkt? Van buiten kan een schoolgebouw

Nadere informatie

WAT MAAKT DE VRIJESCHOOL UNIEK?

WAT MAAKT DE VRIJESCHOOL UNIEK? WAT MAAKT UNIEK? WAAROM De vrijeschool heeft een geheel eigen kijk op onderwijs, die gebaseerd is op het mensbeeld uit de antroposofie. Daarbinnen heeft iedere vrijeschool in Nederland een grote mate van

Nadere informatie

WAT MAAKT DE VRIJESCHOOL UNIEK?

WAT MAAKT DE VRIJESCHOOL UNIEK? WAT MAAKT DE VRIJESCHOOL UNIEK? WAAROM DE VRIJESCHOOL De vrijeschool heeft een geheel eigen kijk op onderwijs, die gebaseerd is op het mensbeeld uit de antroposofie. Daarbinnen heeft iedere vrijeschool

Nadere informatie

1. Iedereen is welkom in de opvang DE KINDEROPVANG HEEFT EEN BELANGRIJKE SOCIALE TAAK

1. Iedereen is welkom in de opvang DE KINDEROPVANG HEEFT EEN BELANGRIJKE SOCIALE TAAK 1. Iedereen is welkom in de opvang DE KINDEROPVANG HEEFT EEN BELANGRIJKE SOCIALE TAAK Kinderen krijgen in de opvang volop kansen om zich te ontwikkelen. Ouders kunnen intussen werk zoeken of gaan werken,

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Flexkidz

Pedagogisch beleid Flexkidz Pedagogisch beleid Flexkidz Voor u ligt het verkorte pedagogisch beleidsplan van Flexkidz. Hier beschrijven we in het kort de pedagogische visie en uitgangspunten. In dit pedagogisch beleidsplan beschrijven

Nadere informatie

Ons opvoedingsproject

Ons opvoedingsproject Vrije basisschool Inhoud van dit opvoedingsproject: Vijf opdrachten van een katholieke basisschool Woordbeeld van onze school Belangrijke waarden voor onze school Waarom kozen we deze waarden? Ons inspiratieverhaal

Nadere informatie

Julie Billiartplein 2 052/450388. Opvoedingsproject. B.V.A-wijk F132 052/446535. Samen op weg...

Julie Billiartplein 2 052/450388. Opvoedingsproject. B.V.A-wijk F132 052/446535. Samen op weg... Opvoedingsproject Julie Billiartplein 2 052/450388 B.V.A-wijk F132 052/446535 Samen op weg... Samen op weg... Opkomen voor alle kinderen Groeien Eigenheid Verantwoordelijkheid Opkomen voor alle kinderen.

Nadere informatie

1 Doe jij ook mee?! Team in beweging - Nu beslissen Steunpunt Diversiteit & Leren

1 Doe jij ook mee?! Team in beweging - Nu beslissen Steunpunt Diversiteit & Leren Nu beslissen De motieven om te starten met leerlingenparticipatie kunnen zeer uiteenlopend zijn, alsook de wijze waarop je dit in de klas of de school invoert. Ondanks de bereidheid, de openheid en de

Nadere informatie

Alle ruimte. voor jou w groei COGNOSCO

Alle ruimte. voor jou w groei COGNOSCO Alle ruimte voor jou w groei COGNOSCO Cognosco Campus Het Spoor Mol 02 Inleidend woordje Campus Het Spoor biedt naast het traditionele onderwijs ook het succesvolle Cognosco-onderwijs. De leerlingen kiezen

Nadere informatie

Annette Koops: Een dialoog in de klas

Annette Koops: Een dialoog in de klas Annette Koops: Een dialoog in de klas Als ondersteuning bij het houden van een dialoog vindt u hier een compilatie aan van Spreken is zilver, luisteren is goud : een handleiding voor het houden van een

Nadere informatie

AMETHIST Developing People

AMETHIST Developing People AMETHIST Developing People COMMUNICEREN MET KINDEREN AMETHIST Developing People Argonweg 7 11 3812 RB Amersfoort 033 7370182 www.amethistdevelopingpeople.nl Waarom? Wie kent het niet? Het gevoel van machteloosheid

Nadere informatie

Pedagogische Begeleidingsdienst Basisonderwijs GO! wereldoriëntatie

Pedagogische Begeleidingsdienst Basisonderwijs GO! wereldoriëntatie & Pedagogische Begeleidingsdienst Basisonderwijs GO! wereldoriëntatie E HO DIT T RK AL E W ITA? G I D IER H CA mens & maatschappij specifieke visie van leerlijn naar methodiek van methodiek naar leerlijn

Nadere informatie

BELOFTE-FORMULES DOOPLITURGIE. voor het doopsel van meerdere kinderen

BELOFTE-FORMULES DOOPLITURGIE. voor het doopsel van meerdere kinderen BELOFTE-FORMULES DOOPLITURGIE voor het doopsel van meerdere kinderen In dit boekje vind je een 15-tal voorbeelden van belofte-formules die je als ouders kan uitspreken tijdens de doopviering van je kind.

Nadere informatie

Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen - Oostende

Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen - Oostende Wie zijn de armsten? Hoe spreek ik hen best aan? Op zoek naar de juiste golflengte! Guido Decombel Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen - Oostende Armen verenigen Armen nemen het woord Werken

Nadere informatie

Ontwerp van een draaiboek voor het onthaal, de begeleiding en de salesiaanse vorming van nieuwe personeelsleden ter plaatse.

Ontwerp van een draaiboek voor het onthaal, de begeleiding en de salesiaanse vorming van nieuwe personeelsleden ter plaatse. Ontwerp van een draaiboek voor het onthaal, de begeleiding en de salesiaanse vorming van nieuwe personeelsleden ter plaatse Tweede jaar samen DON BOSCO zijn plaats geven 1. Voorafgaande opmerkingen Het

Nadere informatie

GEZINSBELEID. Het gezin in al zijn vormen

GEZINSBELEID. Het gezin in al zijn vormen VRIJE BASISSCHOOL HERZELE Kerkstraat 12 9550 Herzele Telfax: (053)62 36 98 info@vsbh.be www.vbsh.be Vestigingen: Kerkstraat Station Woubrechtegem GEZINSBELEID Het gezin in al zijn vormen Een groot aantal

Nadere informatie

Zelfreflectieformulier ondersteunend personeel

Zelfreflectieformulier ondersteunend personeel School Naam personeelslid Zelfreflectieformulier ondersteunend personeel PERSOONLIJKE STELLINGEN 1 voor ONDERSTEUNEND PERSONEEL ter voorbereiding van een FUNCTIONERINGSGESPREK 2. I Enkele richtlijnen en

Nadere informatie

> NASLAG WERKWINKEL LEERLINGEN IN DE SCHOOLRAAD Studiedag Leerlingen en school: partners in crime? 24-04-3013

> NASLAG WERKWINKEL LEERLINGEN IN DE SCHOOLRAAD Studiedag Leerlingen en school: partners in crime? 24-04-3013 > NASLAG WERKWINKEL LEERLINGEN IN DE SCHOOLRAAD Studiedag Leerlingen en school: partners in crime? 24-04-3013 Leerlingen uit het secundair onderwijs mogen vertegenwoordigd zijn als partner op de schoolraad.

Nadere informatie

Omgaan met ouders. Eigen praktijken keuren en uitwisselen

Omgaan met ouders. Eigen praktijken keuren en uitwisselen Omgaan met ouders Eigen praktijken keuren en uitwisselen Voor meer info www.koen-mattheeuws.be Het vertrekpunt: drie actoren De SCHOOL De LLN ONDER- WIJS verstrek ken De OUDER Partnerschapsmodel: 3 actoren

Nadere informatie

OPVOEDINGSPROJECT DE LINDE

OPVOEDINGSPROJECT DE LINDE OPVOEDINGSPROJECT DE LINDE DOELSTELLING De Linde is een school voor buitengewoon lager onderwijs. Onze doelstelling kadert volledig binnen de algemene doelstelling van de Vlaamse Overheid met betrekking

Nadere informatie

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Pestprotocol Floris Radewijnszschool. Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en

Nadere informatie

Basisschool De Reinpad Gelieren: Waar kinderen op handen gedragen worden!

Basisschool De Reinpad Gelieren: Waar kinderen op handen gedragen worden! Basisschool De Reinpad Gelieren: Waar kinderen op handen gedragen worden! 1. Wie zijn wij? Onze school telt twee vestigingsplaatsen, elk met hun eigen karakter. Zowel in De Reinpad als in Gelieren zijn

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

1 Schoolcultuur. 1.1 Algemene visie op ons onderwijs

1 Schoolcultuur. 1.1 Algemene visie op ons onderwijs 1 Schoolcultuur 1.1 Algemene visie op ons onderwijs De Centrale Raad van de Rago heeft de grote principes van het opvoedingsproject binnen het Gemeenschapsonderwijs omschreven in het Pedagogisch Project

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING MENTOR-COACH

FUNCTIEBESCHRIJVING MENTOR-COACH FUNCTIEBESCHRIJVING MENTOR-COACH SCHOOL: NAAM: De functiebeschrijving van 'mentor-coach' kadert in het individuele gedeelte (instellingsgebonden taken) van de functiebeschrijving van 'leraar'. Deze functiebeschrijving

Nadere informatie

Om pestgedrag te voorkomen, kiest ons schoolteam ervoor om acties te ondernemen die ervoor zorgen dat pestgedrag weinig kans maakt.

Om pestgedrag te voorkomen, kiest ons schoolteam ervoor om acties te ondernemen die ervoor zorgen dat pestgedrag weinig kans maakt. Plagen is vooral een spel en het gebeurt vaak tussen vrienden. Het spel gaat om te kijken of je creatief kan reageren en dat waardeer je. Pesten is herhaaldelijk uitoefenen van lichamelijke en/of geestelijke

Nadere informatie

Participatie, waarom niet? Misschien draaien we de vraag waarom participatie? beter om. Dan wordt het: waarom zou je er niet aan beginnen?

Participatie, waarom niet? Misschien draaien we de vraag waarom participatie? beter om. Dan wordt het: waarom zou je er niet aan beginnen? Participatie, waarom niet? Misschien draaien we de vraag waarom participatie? beter om. Dan wordt het: waarom zou je er niet aan beginnen? Zijn er gegronde redenen om participatie geen plaats te geven?

Nadere informatie

De zorg in de ARK bestaat uit verschillende mensen die elk hun steentje bijdragen:

De zorg in de ARK bestaat uit verschillende mensen die elk hun steentje bijdragen: ZORG IS ELK KIND MEENEMEN IN ONZE ARK De zorg in de ARK bestaat uit verschillende mensen die elk hun steentje bijdragen: De leerkrachten Dit is de juf/meester van uw kind. De klastitularis is het eerste

Nadere informatie

volledige kaart voor Wat zijn voor verschillende belanghebbenden voor en tegen het mengen van leerlingen in het basisonderwijs?

volledige kaart voor Wat zijn voor verschillende belanghebbenden voor en tegen het mengen van leerlingen in het basisonderwijs? Wat zijn verschillende belanghebbenden argumenten en tegen het mengen van leerlingen in het basisonderwijs? Mengen vergroot de ontwikkelingskansen van leerlingen Zwakkere leerlingen kunnen zich optrekken

Nadere informatie

Pestprotocol PCBS Willem van Oranje

Pestprotocol PCBS Willem van Oranje Pestprotocol PCBS Willem van Oranje Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en

Nadere informatie

Bevraging VCOV Ouders over het M-decreet

Bevraging VCOV Ouders over het M-decreet Bevraging VCOV Ouders over het M-decreet Sinds 1 september 2015 is het M-decreet in voege (M staat voor maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften). Het M-decreet wil meer kinderen met

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 13

Inhoudsopgave. Inleiding 13 Inhoudsopgave Inleiding 13 1 School en ouders 21 1.1 Twee opvoedingsmilieus 21 1.2 Pedagogische opdracht van de school 22 1.3 Rollen van ouders 23 1.4 Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie 24 1.5 Actieve

Nadere informatie

2013-2017. Huiswerkbeleid

2013-2017. Huiswerkbeleid 01-017 Huiswerkbeleid Inhoudsopgave Beschrijving doelgroep Visie op onderwijs Basisvisie Leerinhouden/Activiteiten De voor- en nadelen van het geven van huiswerk Voordelen Nadelen Richtlijnen voor het

Nadere informatie

Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool

Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool De vakantieschool is een bijzonder moment, waarbij de sfeer op school anders is dan anders. Er is extra aandacht voor de leerlingen en de

Nadere informatie

GIBO HEIDE. pedagogisch project

GIBO HEIDE. pedagogisch project GIBO HEIDE pedagogisch project gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2015 Het pedagogisch project is de vertaling van de visie van directie en leerkrachten die betrekking heeft op alle aspecten van het onderwijs

Nadere informatie

leerbaar voor een democratische samenleving

leerbaar voor een democratische samenleving - School als instituut binnen een samenleving/ als oefenschool - School binnen een democratische samenleving, geheel van rechten en plichten - School als een plek waar afspraken plek leefbaar worden en

Nadere informatie

Vertel aan je kind dat het nodig is de school in te lichten om het pesten te laten stoppen;

Vertel aan je kind dat het nodig is de school in te lichten om het pesten te laten stoppen; Pesten op school Veel gestelde vragen Wat doe je als je kind gepest wordt? Maak voldoende tijd voor een gesprek; laat je kind vertellen wat er zich afspeelt en hoe het zich voelt; Neem het verhaal van

Nadere informatie

-Onze school behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijsnet. Het schoolbestuur is de gemeente Olen.

-Onze school behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijsnet. Het schoolbestuur is de gemeente Olen. Pedagogisch project 1. situering onderwijsinstelling 2. levensbeschouwelijke uitgangspunten 3. visie op ontwikkeling en opvoeding 4. het schoolconcept 1. Situering onderwijsinstelling 1.1 Een gemeenteschool:

Nadere informatie

Competenties. De beschrijvingen van de 7 competenties :

Competenties. De beschrijvingen van de 7 competenties : Inhoud Inleiding...3 Competenties...4 1. Interpersoonlijk competent...5 2. Pedagogisch competent...5 3. Vakinhoudelijk en didactisch competent...6 4. Organisatorisch competent...6 5. Competent in samenwerking

Nadere informatie

stemmen van ouders Of zoals een moeder het formuleerde: Hoe meer uitleg, hoe meer je iets verstaat. Hoe meer je begrijpt, hoe beter je kan meewerken.

stemmen van ouders Of zoals een moeder het formuleerde: Hoe meer uitleg, hoe meer je iets verstaat. Hoe meer je begrijpt, hoe beter je kan meewerken. stemmen van ouders Luisteren is meer dan woorden uitspreken of woorden horen. Luisteren is begrijpen en is ook nagaan of de zaken duidelijk zijn. Stap voor stap overlopen tot de hulpverlener weet dat de

Nadere informatie

Aanwerving Internaatsopvoeder

Aanwerving Internaatsopvoeder v.z.w. Don Bosco Internaten François Gaystraat 129 1150 Sint-Pieters-Woluwe 02 771 21 00 02 772 15 82 internaten@donbosco.be Aanwerving Internaatsopvoeder in het Don Bosco Internaat Guldendallaan 90 1150

Nadere informatie

stevige stam is de boom waardeloos.

stevige stam is de boom waardeloos. Visuele voorstelling Boom: Onze school ligt in een groen, bosrijke omgeving. Het logo van de school staat centraal in de tekening. Jongen en meisje: De kinderen staan centraal in onze school. Ben je jongen

Nadere informatie

1 PEDAGOGISCH PROJECT

1 PEDAGOGISCH PROJECT DEEL II: Pedagogisch project 1 PEDAGOGISCH PROJECT Een school is een levenloos gebouw. Onze school, De Kameleon, is een dynamische gemeenschap van personeel, kinderen, ouders, bestuur en andere participanten.

Nadere informatie

ZORG IS KINDEREN LATEN SCHITTEREN ALS EEN PAREL! We werken samen aan een school waarin ALLE kinderen schitteren als parels aan een snoer!

ZORG IS KINDEREN LATEN SCHITTEREN ALS EEN PAREL! We werken samen aan een school waarin ALLE kinderen schitteren als parels aan een snoer! ZORG IS KINDEREN LATEN SCHITTEREN ALS EEN PAREL! We werken samen aan een school waarin ALLE kinderen schitteren als parels aan een snoer! De zorg in de Parel bestaat uit verschillende mensen die elk hun

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Ouderavond 3de jaar en nieuwe leerlingen BSO. 9 september 2014

Ouderavond 3de jaar en nieuwe leerlingen BSO. 9 september 2014 Ouderavond 3de jaar en nieuwe leerlingen BSO 9 september 2014 Agenda Welkom Doel van deze avond Kennismaking Toelichting structuur school, studierichtingen en rapportensysteem Verloop van de avond Algemene

Nadere informatie

Ouderplan Koetsveldschool

Ouderplan Koetsveldschool Ouderplan Koetsveldschool Visie op ouderbetrokkenheid. Iedere leerling heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders. Ouderbetrokkenheid is daarom een niet-vrijblijvende en gelijkwaardige

Nadere informatie

De manier waarop de informatie doorstroomt binnen onze school en naar de verschillende externe medewerkers is van essentieel belang voor de sfeer en

De manier waarop de informatie doorstroomt binnen onze school en naar de verschillende externe medewerkers is van essentieel belang voor de sfeer en De manier waarop de informatie doorstroomt binnen onze school en naar de verschillende externe medewerkers is van essentieel belang voor de sfeer en de professionele cultuur. We geven in dit onderdeel

Nadere informatie

2. Het opvoedingsproject

2. Het opvoedingsproject 2. Het opvoedingsproject Het opzet en de opvatting van ons opvoedingsproject staan omstandig en gestructureerd uitgeschreven in een document dat aan al onze directies, leerkrachten en opvoeders als leidraad

Nadere informatie

Seksuele gezondheid bij adolescenten

Seksuele gezondheid bij adolescenten Seksuele gezondheid bij adolescenten Lieve Peremans 18-3-2014 pag. 1 Seksualiteit en seksueel gedrag Seksualiteit is een wezenlijk onderdeel van het mens-zijn gedurende het ganse leven Is veel meer dan

Nadere informatie

Inspectie RK Godsdienst Griet Liebens 0486/724946 griet.liebens@telenet.be

Inspectie RK Godsdienst Griet Liebens 0486/724946 griet.liebens@telenet.be 1 inspectie-begeleiding RK godsdienst basisonderwijs Tulpinstraat 75 3500 Kiewit-Hasselt 011 264408 godsdienstbao@dodhasselt.be Collegiale consultatie Godsdienst Lager onderwijs Rijkhoven Kleine Spouwen

Nadere informatie

Basisschool Crombeen Update 01-09-2015 Schooleigen opvoedingsproject.

Basisschool Crombeen Update 01-09-2015 Schooleigen opvoedingsproject. CROMBEEN wordt CROMBEEN+ In het schooljaar 2014-2015 zijn we de vernieuwing aangegaan. Onze school wil belangrijke stappen zetten om klaar te zijn voor de toekomst. Dit vernieuwingsproject staat beschreven

Nadere informatie

Schoolcode voor Mol. Elk kind heeft recht op onderwijs. Ondanks de vele inspanningen blijft de kloof tussen de school en kansarme gezinnen groot.

Schoolcode voor Mol. Elk kind heeft recht op onderwijs. Ondanks de vele inspanningen blijft de kloof tussen de school en kansarme gezinnen groot. Schoolcode voor Mol Voorwoord Elk kind heeft recht op onderwijs. Ondanks de vele inspanningen blijft de kloof tussen de school en kansarme gezinnen groot. OCMW Mol tracht de belangen van zijn cliënten

Nadere informatie

v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK

v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK OPDRACHTSVERKLARING SINT- LODEWIJK cliënt-organisatie-medew MISSIE SINT-LODEWIJK - biedt aangepast onderwijs

Nadere informatie

Fiche 4: Hoe verhoog je je interculturele competentie?

Fiche 4: Hoe verhoog je je interculturele competentie? Fiche 4: Hoe verhoog je je interculturele competentie? In deze fiche vind je instrumenten om de interculturele competenties van personeelsleden op te bouwen en te vergroten zodat het diversiteitsbeleid

Nadere informatie

Samenstelling van de ouderraad

Samenstelling van de ouderraad DECRETALE OUDERRAAD Inhoudstabel Inhoudstabel... 2 Samenstelling van de ouderraad... 3 Werking van de ouderraad en het huishoudelijk reglement... 3 Wijziging Participatiedecreet vanaf 1 september 2014:...

Nadere informatie

Uw ervaringen na 1 jaar M-decreet

Uw ervaringen na 1 jaar M-decreet Uw ervaringen na 1 jaar M-decreet Heeft u leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften door de invoering van het M-decreet in uw klas of school? Is uw rol als ondersteuner gewijzigd omwille van de invoering

Nadere informatie

Gerechtelijke jeugdhulp, ervaringen en vragen van ouders. oudergroep Gent maart 2007

Gerechtelijke jeugdhulp, ervaringen en vragen van ouders. oudergroep Gent maart 2007 1 Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Gerechtelijke jeugdhulp, ervaringen en vragen van ouders. oudergroep Gent maart 2007

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs

Ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs Ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs Een goede relatie tussen ouders en school komt het leerresultaat ten goede en dat is wat we allemaal willen! Convenant Impuls Kwaliteitsverbetering Onderwijs

Nadere informatie

Sessie 1: Vluchten kan niet meer, je vleugels uitslaan wel.

Sessie 1: Vluchten kan niet meer, je vleugels uitslaan wel. Sessie 1: Vluchten kan niet meer, je vleugels uitslaan wel. Werkgroep: 2 Werkgroepbegeleider: Jan Bonne Verslaggever: Marjolein Lassuyt Inleiding Tijdens het eerste referaat brengt Simon Boone ons op de

Nadere informatie

Aandacht, affectie, waardering, respect en ondersteuning.

Aandacht, affectie, waardering, respect en ondersteuning. Het Pedagogisch Klimaat Schooljaar 2007 / 2008 Wat is een pedagogisch klimaat? Als we praten over een pedagogisch klimaat binnen Breedwijs Zuid Berghuizen gaat het over de sfeer die de partners willen

Nadere informatie

Opleiding. systemische pedagogiek. Bert Hellinger Instituut Nederland

Opleiding. systemische pedagogiek. Bert Hellinger Instituut Nederland Opleiding systemische pedagogiek Bert Hellinger Instituut Nederland Inleiding Het systemisch fenomenologisch werk met opstellingen heeft in Nederland zo langzamerhand zijn plek gekregen. De opstellingen

Nadere informatie

Kaarten voor Leerling-bemiddeling

Kaarten voor Leerling-bemiddeling Math Boesten Communicatie & Conflicthantering Mediation Training Coaching Arno Callemeijn Communicatie & Conflicthantering Mediation Training Coaching Kaarten voor Leerling-bemiddeling Een handzaam hulpmiddel

Nadere informatie

Ons huiswerkbeleid. Wij vinden huiswerk belangrijk, omdat het

Ons huiswerkbeleid. Wij vinden huiswerk belangrijk, omdat het Ons huiswerkbeleid De leerlingen zijn een groot deel van de dag actief op school; met huiswerk willen we de ouders op de hoogte houden van datgene waarmee de kinderen in de klas bezig zijn. Huiswerk vormt

Nadere informatie

HET ANTI-PEST-BELEID VAN ONZE SCHOOL

HET ANTI-PEST-BELEID VAN ONZE SCHOOL Stationsstraat 81 3370 Boutersem 016/73 34 29 www.godenotelaar.be email: directie.nobro@gmail.com bs.boutersem@gmail.com HET ANTI-PEST-BELEID VAN ONZE SCHOOL 1. Het standpunt van de school: Pesten is geen

Nadere informatie

Anti-pestbeleid OBS De Schakel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Anti-pestbeleid OBS De Schakel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Anti-pestbeleid OBS De Schakel Dit ANTI-PESTBELEID heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken

Nadere informatie

Wij werken aan Allemaal Maatjes!

Wij werken aan Allemaal Maatjes! Wij werken aan Allemaal Maatjes! Op school werken wij elke maand aan een ander puntje om Allemaal maatjes te zijn! Zo proberen wij het pesten op onze school te voorkomen. Om het puntje van de maand duidelijk

Nadere informatie

De Zonnebloem, een school waar pit in zit

De Zonnebloem, een school waar pit in zit De Zonnebloem, een school waar pit in zit Zonnebloemen staan symbool voor opgewektheid, kleur, warmte en groeikracht. De pitten duiden op een grote eenheid in diversiteit. Een symboliek die onze school

Nadere informatie

SPEEL HET Win-Win-spel

SPEEL HET Win-Win-spel Illustraties: Sander Belmans SPEEL HET Win-Win-spel van de engagementsverklaring: het oudercontact, voldoende aanwezigheid (inclusief op tijd komen) en deelnemen aan het spijbelbeleid, deelnemen aan alle

Nadere informatie

Schoolbrochure. met opvoedingsproject, schoolreglement en nuttige informatie KLEUTERSCHOOL KASTERLEE. de Klimtoren

Schoolbrochure. met opvoedingsproject, schoolreglement en nuttige informatie KLEUTERSCHOOL KASTERLEE. de Klimtoren Schoolbrochure met opvoedingsproject, schoolreglement en nuttige informatie 2012 2013 KLEUTERSCHOOL KASTERLEE de Klimtoren Boslaan 2 Looiven 38 2460 Kasterlee 2460 Kasterlee Tel/Fax: 014 85 00 66 Tel:

Nadere informatie

Opdrachtverklaring. Pedagogisch Project. vzw BuBaO Sint-Lievenspoort

Opdrachtverklaring. Pedagogisch Project. vzw BuBaO Sint-Lievenspoort Opdrachtverklaring Pedagogisch Project vzw BuBaO Sint-Lievenspoort Wie zijn we? vzw BuBaO Sint-Lievenspoort is een school voor buitengewoon basisonderwijs en geïntegreerd onderwijs aan kinderen met een

Nadere informatie

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Algemene vorming op het einde van de derde graad secundair onderwijs Voor de sociale

Nadere informatie

Alle ruimte. voor jou w groei BEROEPSONDERWIJS

Alle ruimte. voor jou w groei BEROEPSONDERWIJS Alle ruimte voor jou w groei BEROEPSONDERWIJS Campus Het Spoor Mol 02 Leerlingen leren door te doen, te ondervinden, mee te maken,. Ze beleven met hun zintuigen, verstand en gevoel, alleen of in groep.

Nadere informatie

Pedagogisch Project van het Stedelijk Onderwijs

Pedagogisch Project van het Stedelijk Onderwijs Pedagogisch Project van het Stedelijk Onderwijs (1) Het Stedelijk Onderwijs is de dynamische ontmoetingsplaats van alle leernetwerken ingericht door de Stad Antwerpen. (2) Het Stedelijk Onderwijs voldoet

Nadere informatie

VCLB. E. VCLB IN DE ZONNEWIJZER p. 2

VCLB. E. VCLB IN DE ZONNEWIJZER p. 2 VCLB E. VCLB IN DE ZONNEWIJZER p. 2 E.1 Werking van het CLB p. 2 E.2 Openingsuren van het centrum p. 3 E.3 Samenwerking met het Vrij Centrum voor Leerlingbegeleiding p. 3 E.4 Belangrijk voor leerlingen

Nadere informatie

1 Naar Levenverrijkend Onderwijs

1 Naar Levenverrijkend Onderwijs 1 Naar Levenverrijkend Onderwijs INLEIDING Ik wil je een visie op de toekomst van het onderwijs aanreiken. In dit boek beschrijf ik een onderwijsproces dat geen bepaalde orde of autoriteit dient, maar

Nadere informatie

Kwaliteitsgericht omgaan met kinderen denken vanuit mogelijkheden zien van kernkwaliteiten handelen vanuit respect voor ieders eigenheid

Kwaliteitsgericht omgaan met kinderen denken vanuit mogelijkheden zien van kernkwaliteiten handelen vanuit respect voor ieders eigenheid POWer: Kwaliteitsgericht omgaan met kinderen Leerkrachten ervaren dat kinderen zich anders gedragen dan vroeger. Steeds vaker mondiger, meer intuïtief, zelfbewust en minder genegen gewoon te doen wat van

Nadere informatie

Lessen in geluk voor groep 7 en 8. www.gelukskoffer.nl

Lessen in geluk voor groep 7 en 8. www.gelukskoffer.nl Lessen in geluk voor groep 7 en 8 www.gelukskoffer.nl Ontstaan Gelukskoffer Vanuit Bedrijfsleven Gebaseerd op leidinggeven aan jezelf 1,5 jaar wetenschappelijk literatuuronderzoek Pilots op diverse scholen

Nadere informatie

Infosessie Scholen 2015

Infosessie Scholen 2015 Infosessie Scholen 2015 Rol Coach en het M-decreet Wat verandert er? De rollen van de CLB-medewerker 2 De rol coach 2 Resultaatsgebieden : 1. Coachen van leerkrachten 2. Schoolondersteuning 3 De rol coach

Nadere informatie

HUISWERKBELEID in MAATJES

HUISWERKBELEID in MAATJES HUISWERKBELEID in MAATJES Huiswerk ligt in het verlengde van het leerproces wat in de klas is gestart. Het vormt de brug tussen de school en de ouders. Via ons huiswerkbeleid willen we spanningen en conflicten

Nadere informatie

Link met het secundair onderwijs

Link met het secundair onderwijs Link met het secundair onderwijs 1. Instroomprojecten 'Tutoraat' en 'Klimop' De moeizame doorstroom in het secundair onderwijs en de instroom naar het hoger onderwijs van kansarme en allochtone jongeren

Nadere informatie

Doel: Creativiteit. Middel: ICT onderbenut (bij voorbeeld Sociale media, faceboekgroepen

Doel: Creativiteit. Middel: ICT onderbenut (bij voorbeeld Sociale media, faceboekgroepen Menselijk niveau: Het is nodig dat het onderwijs NU massaal ICT hulpmiddelen integreert in het onderwijzen en leren om zo de kinderen voor te bereiden op de toekomst waarin creatieve en innovatieve vaardigheden

Nadere informatie

Integrale Visie op Zorg

Integrale Visie op Zorg Basisschool De Luchtballon Freinetschool Holven Lebonstraat 45, 2440 Geel Velodroomstraat 33, 2440 Geel Directeur: Gert Van Herle Directeur: Gert Van Herle Tel: 014/586046 Tel: 014/588758 Fax: 014/583507

Nadere informatie