CIRCULAIRE NOTA ADMINISTRATIEVE PROCEDURE VOOR DE ACCREDITATIE VAN DE PERSONEELSLEDEN EN HUN GEZINSLEDEN VAN DE BEROEPSCONSULAIRE POSTEN IN BELGIË

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CIRCULAIRE NOTA ADMINISTRATIEVE PROCEDURE VOOR DE ACCREDITATIE VAN DE PERSONEELSLEDEN EN HUN GEZINSLEDEN VAN DE BEROEPSCONSULAIRE POSTEN IN BELGIË"

Transcriptie

1 Directie Protocol - P1.1 Bijlagen : 4 CIRCULAIRE NOTA ADMINISTRATIEVE PROCEDURE VOOR DE ACCREDITATIE VAN DE PERSONEELSLEDEN EN HUN GEZINSLEDEN VAN DE BEROEPSCONSULAIRE POSTEN IN BELGIË (1 maart 2013) De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking biedt de in Brussel gevestigde diplomatieke zendingen haar complimenten aan en heeft de eer hen in kennis te stellen van de procedure die moet worden gevolgd met het oog op de accreditatie van de personeelsleden en hun gezinsleden van de Consulaire Posten. Deze circulaire nota bevat informatie over de algemene formaliteiten die van toepassing zijn op alle personeelscategorieën van de Consulaire Post inzake aanstelling, mededeling van aankomst en indiensttreding, vertrek en beëindiging van de functie, adreswijziging, verandering van functie of van burgerlijke staat. In afzonderlijke aanvullende circulaire nota s wordt nader ingegaan op de formaliteiten die voor elke personeelscategorie apart moeten worden vervuld, bv. echtgen(o)t(e)/wettelijke partner en kinderen. De voorwaarden voor accreditatie van de leden van het particulier huishoudelijk personeel, bedienend personeel bij de huishoudelijke dienst van de Consulaire Post, het ter plaatse in dienst genomen personeel zijn beschreven in afzonderlijke circulaire notas. De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking maakt van de gelegenheid gebruik om de verzekering van zijn zeer bijzondere hoogachting jegens de in Brussel gevestigde diplomatieke zendingen te hernieuwen. Aan de in Brussel gevestigde diplomatieke zendingen.

2 ADMINISTRATIEVE PROCEDURE VOOR DE ACCREDITATIE VAN DE PERSONEELSLEDEN EN HUN GEZINSLEDEN VAN DE CONSULAIRE POSTEN IN BELGIË INHOUDSTAFEL 1 Algemene beginselen 1.1 Leden van het consulaire personeel van de Consulaire Post 1.2 Verbale nota van de diplomatieke missie 1.3 Personeelsbestand van de Consulaire Post binnen redelijke en normale grenzen 1.4 Inschrijving bij de Direectie Protocol P1.1 en hetzelfde statuut voor personeelslidtitularis en aan zijn gezinsleden 1.5 Bevoorrecht statuut wordt toegekend door de ontvangststaat 1.6 Consulaire personeel heeft de nationaliteit van de zendstaat 1.7 Geen bevoorrecht statuut voor Belgische landgenoten 1.8 Geen bevoorrecht statuut voor personen die reeds in een Belgische gemeente zijn ingeschreven 1.9 Tijdelijke verblijfsduur is zonder gevolg voor het persoonlijk statuut 1.10 Voorrechten en immuniteiten ter verzekering van het goed functioneren van de Consulaire Post; 1.11 Inwonende gezinsleden 1.12 Een speciale identiteitskaart is een tijdelijke verblijfsvergunning 1.13 Eén speciale identiteitskaart per persoon 2

3 2 Procedure bij inschrijving in het register van de Directie Protocol 2.1 Verbale nota en inschrijvingsformulier; 2.2 Paspoort 2.3 Visumaanvraag 2.4 Datum van indiensttreding 2.5 Adres 2.6 Naamgebruik 2.7 Types van speciale identiteitskaarten 2.8 Vermeldingen op de speciale identiteitskaarten 2.9 Geldigheid van de speciale identiteitskaarten 2.10 Hernieuwing of verlenging van de speciale identiteitskaarten 2.11 Consulaire personeel verblijvende in het buitenland 2.12 Consulaire lijst. 3 Procedure bij uitschrijving uit het register van de Directie Protocol - P Kennisgeving van beëindiging van de functie en teruggave van de documenten en van de CD-nummerplaten 3.2 Verlenging verblijf van een personeelleden van de Consulaire Post, echtgeno(o)t(e), wettelijke partner of kinderen 3.3 Uitschrijving wegens uitoefening van een winstgevende handels- of beroepsbezigheid Bijlage 1 : Koninklijk Besluit van 30 oktober 1991 betreffende de documenten voor het verblijf in België van bepaalde vreemdelingen (Belgisch Staatsblad van 17 december 1991, blz ) Bijlage 2 : Koninklijk Besluit ter wijziging van het KB van 30 oktober 1991 betreffende de documenten voor het verblijf in België van bepaalde vreemdelingen (Belgisch Staatsblad van 13 juni 2005, blz ) Bijlage 3 : Model inschrijvingsformulier Bijlage 4 : Modellen speciale identiteitskaarten 3

4 1 Algemene beginselen 1.1 Leden van het consulaire personeel van de Consulaire Post Er wordt van de Diplomatieke Missies verwacht dat zij bij de aanmelding en aanvraag voor inschrijving bij de Directie Protocol P1.1 van hun (uitgezonden) personeelsleden rekening houden met het bestaan van de verschillende categorieën zoals voorzien in art. 1 van het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer (1963), zodat de Directie Protocol P1.1 het daarmee overeenstemmende statuut kan toekennen. Zo maakt artikel 1 van het Verdrag van Wenen een duidelijk onderscheid tussen de «consulaire ambtenaren» en de andere categorieën van personeelsleden van de Consulaire Post. Het consulaire statuut wordt, in de algemene regel, enkel toegekend aan de ambtenaren die een consulaire functie uitoefenen, en volgens de graden en titels die in overeenstemming met de internationale verdragen en gebruiken en met het Belgische recht worden verleend aan het consulaire personeel. Het is het ook gebruikelijk in België dat consulaire titels worden voorbehouden aan personeelsleden van consulaire missies en dat personeelsleden van diplomatieke missies, die belast zijn met consulaire functies, de in de ambassades gebruikelijke titels dragen. Met verwijzing naar art. 9 van het Verdrag van Wenen inzake consulair verkeer (1963) wordt gevraagd de categorie van de «consulaire ambtenaren» te beperken tot vier klassen zijnde : - Consul-generaal en de Adjunct Consul-generaal; - Consul; - Vice-Consul; - Consulaire agent. Zo maken, bij wijze van voorbeeld en volgens de gebruiken, volgende functies deel uit van de categorie «consulaire beambten»: secretaressen, administratieve assistenten, tolken, bureelbedienden, ICT-technici, enz. De Consulaire Posten kunnen ook ter plaatse personeelsleden aanwerven. Deze personeelsleden zijn, ongeacht hun nationaliteit, onderworpen aan de bepalingen van de Belgische arbeidswetgeving en aan de Belgische sociale zekerheidswetgeving. Aan deze personeelsleden geeft de Directie Protocol P1.1 geen speciale identiteitskaart, en zij genieten dus voorrechten, noch immuniteiten (zie de aparte circulaire nota terzake). 4

5 1.2 Verbale nota van de diplomatieke missie De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken moet in kennis worden gesteld van de aanstelling, de aankomst, het vertrek, de beëindiging ( en dus ook de eventuele veranderingen) van de functies, burgerlijke staat en het adres van de leden van de consulaire Posten, hun gezinsleden en hun particuliere huisbedienden. In principe krijgt de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Dienst Protocol P1.1 hiervan een officiële kennisgeving via een verbale nota van de diplomatieke missie, en niet van de Consulaire Post! 1.3 Personeelsbestand van de Consulaire Post binnen redelijke en normale Grenzen De ontvangende staat kan bepalen dat het personeelsbestand van de Consulaire Post moet worden gehandhaafd binnen redelijk en normaal geachte grenzen, rekening houdend met de omstandigheden en de situatie in de ontvangende staat en met de behoeften van de desbetreffende Consulaire Post. De ontvangende staat kan ook, binnen voornoemde grenzen en zonder discriminatie, ambtenaren van een bepaalde categorie of individuele personen weigeren te aanvaarden als personeelslid van de Consulaire Post. In dit verband wordt verwezen naar artikel 20 van het Verdrag van Wenen van Inschrijving bij de Directie Protocol P1.1 en toekenning van hetzelfde statuut aan personeelslid titularis van de functie en aan zijn gezinsleden De Dienst Protocol P1.1 kent aan de uitgezonden personeelsleden van de Consulaire Posten en aan hun gezinsleden, het bevoorrecht statuut toe dat overeenstemt met de in het Verdrag van Wenen (1963) voorziene personeelscategorieën en dit binnen de voorwaarden beschreven in onderhavige circulaire nota alsmede in de specifieke circulaire nota s. Daarbij wordt rekening gehouden met de in België heersende wetten, regelingen, gebruiken en omstandigheden. De Dienst Protocol P1.1 baseert zich bij de toepassing van de bepalingen van het Verdrag van Wenen (1963) op het gelijkheidsbeginsel, zoals beschreven in artikel 72 van het Verdrag, en op de verplichting van de personen die (ingevolge hun inschrijving bij de Protocoldirectie) voorrechten en immuniteiten genieten om de wetten en regelingen van de ontvangende Staat te eerbiedigen en zich niet in te laten met de binnenlandse aangelegenheden van de ontvangende Staat, zoals bepaald in art. 55 van het Verdrag. Er wordt verwezen naar de specifieke circulaire nota s die zijn gewijd aan de inschrijving bij Protocol van het posthoofd, de kinderen, de echtgeno(o)te of nietgehuwde wettelijke partner, het bedienend personeel in de huishoudelijke dienst van de Post, het particulier huishoudelijk personeel, en de ambtenaren en personen belast met een officiële zending. 5

6 1.5 Het bevoorrecht statuut wordt toegekend door de ontvangststaat Het bevoorrecht statuut wordt door de ontvangende Staat toegekend op basis van de door de diplomatieke zendingen verstrekte gegevens over hun personeelsleden, meer bepaald over de functie die binnen de diplomatieke zending wordt uitgeoefend, overeenkomstig de categorieën, zoals vastgelegd in het Verdrag van Wenen (1963), en zoals toegelicht in deze circulaire nota. Het type paspoort (uitgereikt door de zendstaat), dat in principe in overeenstemming moet zijn met de uitgeoefende functie en dus deze functie normaal ook dient te vermelden, is een belangrijk indicatief gegeven voor de toekenning van het statuut door de ontvangststaat. Indien de Dienst Protocol P1.1 tot de bevinding komt dat een speciale identiteitskaart (D, P, C, S en E) werd afgegeven op basis van onjuiste gegevens, behoudt ze zich het recht voor de kaart nietig te verklaren en de desbetreffende zending te verzoeken ze onmiddellijk weer in te leveren. Deze regel is eveneens van toepassing wanneer de Directie Protocol - P1.1 zelf een vergissing zou hebben gemaakt bij de afgifte van de speciale identiteitskaarten en een rechtzetting van het statuut dient te maken teneinde het gelijkheidsbeginsel te respecteren, zoals dit is bepaald in artikel 72 van het Verdrag van Wenen inzake consulaire verkeer (1963). 1.6 Consulaire personeel heeft de nationaliteit van de zendstaat Artikel 22, 1 van het Verdrag van Wenen(1961) voorziet dat de leden van het diplomatieke personeel in beginsel de nationaliteit van de zendstaat bezitten. Deze regel wordt door de Directie Protocol P1.1 strikt nageleefd. Indien leden van het consulaire personeel een dubbele nationaliteit hebben (andere dan de Belgische) wordt enkel rekening gehouden met de nationaliteit van de zendstaat. Voor gezinsleden, die een andere nationaliteit hebben dan deze van de zendstaat, leze men, met het oog op de te vervullen formaliteiten, de circulaire nota na over de echtgenoten / echtgenotes / niet-gehuwde wettelijke partners / en kinderen. 1.7 Geen bevoorrecht statuut voor de Belgische landgenoten De protocollaire praktijk in België voorziet dat personen, die de nationaliteit van de ontvangststaat hebben, in casu, de Belgische nationaliteit, niet in aanmerking komen voor een bevoorrecht statuut. De Dienst Protocol P1.1 maakt op deze regel geen uitzonderingen, zelfs niet voor personen die de dubbele nationaliteit hebben, waaronder ook de Belgische. Deze regel geldt zowel voor de titularissen van een functie bij een Consulaire Post als voor hun inwonende gezinsleden. 6

7 1.8 Geen bevoorrecht statuut voor personen die in een Belgische gemeente ingeschreven zijn Een persoon van vreemde nationaliteit die ingeschreven is in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente geen bevoorrecht statuut toe aan. Indien een Zendstaat deze persoon toch als consulaire ambtenaar wenst te laten accrediteren in België, dient de betrokken persoon zelf het initiatief te nemen om zich uit de bovenvermelde bevolkingsregisters te laten uitschrijven teneinde van een bevoorrecht statuut te kunnen genieten. Zijn persoonlijk statuut in de periode vóór zijn inschrijving in de registers van het Protocol valt volledig onder het gemeen recht. Voor elk geschil waarbij deze persoon in voormelde periode zou betrokken zijn, zal hij zich onthouden beroep te doen op de immuniteiten van zijn geprivilegieerd statuut. Een persoonlijke verklaring in deze zin, ondersteund door een verbale nota, zal gevraagd worden bij de aanvraag van zijn speciale identiteitskaart. Indien een persoon van vreemde nationaliteit, die vermeld (niet ingeschreven) wordt in het Rijksregister van fysieke personen en houder is van een speciale identiteitskaart (type P of S) van functie verandert (door bijvoorbeeld van statuut of van post te veranderen in België), zal hem het statuut verleend worden overeenkomstig zijn nieuwe functie zoals voorzien in de Conventie van Wenen van Personen die ter plaatse aangeworven worden kunnen niet van een bevoorrecht statuut genieten (zie circulaire nota in verband met ter plaatse aangeworven personeel). 1.9 Tijdelijke verblijfsduur is zonder gevolg voor het persoonlijk statuut De verblijfplaats in België van uitgezonden personeelsleden van de zendstaat wordt altijd beschouwd als een tijdelijke verblijfplaats in België aangezien zij geacht worden hun domicilie of wettelijke woonplaats in de zendstaat te behouden. De duur van het tijdelijk verblijf op het Belgisch grondgebied, tijdens de uitoefening van de officiële functie bij een diplomatieke missie, blijft dan ook zonder gevolg voor het statuut van de persoon Voorrechten en immuniteiten ter verzekering van het goed functioneren van de missie Zoals vermeld in de preambule van het Verdrag van Wenen inzake consulaire verkeer (1963) is het doel van de voorrechten en immuniteiten niet personen te bevoorrechten, doch te verzekeren dat de diplomatieke zendingen als vertegenwoordigers der Staten doelmatig functioneren Inwonende gezinsleden De inwonende gezinsleden van het personeelslid van de Consulaire Post, indien zij geen onderdaan zijn van de ontvangststaat, noch permanent verblijfshouder, eveneens een bevoorrecht statuut en dus een speciale identiteitskaart kunnen bekomen van de Directie Protocol P1.1. Volgens de gangbare praktijk in België worden door de Directie Protocol P1.1 als inwonende gezinsleden beschouwd: de echtgenote/echtgenoot, de niet-gehuwde wettelijke partner (onder de voorwaarden beschreven in de bijzondere circulaire nota hierover) en de kinderen, die volledig ten laste zijn van het personeelslidtitularis van een functie bij de Consulaire Post en die onder hetzelfde dak wonen. Voor deze categorieën van personen gelieve ook de specifieke circulaire nota s te raadplegen. 7

8 Gezinsleden, die niet inwonend zijn bij het bevoorrecht personeelslid-titularis, zoals kinderen die in het buitenland studeren, of die in de zendstaat blijven, kunnen geen speciale identiteitskaart van de Directie Protocol bekomen. Zij kunnen wel bij een bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post een visum van lange duur (één jaar), met meerdere binnenkomsten, aanvragen wat hen in de mogelijkheid stelt om regelmatig hun ouders te bezoeken die geaccrediteerd zijn in België. De betrokken Diplomatieke Missie wordt verzocht om in dergelijk geval een officiële aanvraag met motivatie alsmede een kopie van het paspoort van de geïnteresseerden te doen toekomen bij de Dienst Protocol P1.1. Ouders en schoonouders worden, met het oog op het bekomen van een verblijfstitel in België, niet beschouwd als inwonende gezinsleden van het bevoorrechte personeelslid van de diplomatieke missie, en kunnen derhalve geen speciale identiteitskaart bekomen van de Directie Protocol P1.1. Zij vallen voor de toegang tot en verblijf op het Belgisch grondgebied onder de bevoegdheid van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Dienst Vreemdelingenzaken. Zij kunnen eveneens een visum van lange duur (met meerdere binnenkomsten één jaar) aanvragen om hen in de mogelijkheid te stellen regelmatig hun kinderen die in België geaccrediteerd zijn te bezoeken. Familieleden in de zijlinie, zoals broers, zusters, schoonbroers, schoonzusters, ooms, tantes, neven, nichten, enz. vallen voor de toegang tot en het verblijf op het Belgisch grondgebied, eveneens onder toepassing van het gemeen recht en dus onder de bevoegdheid van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Dienst Vreemdelingenzaken. Het komt deze personen toe de Belgische Ambassade of Consulaat in het land van oorsprong te contacteren voor het aanvragen van een visum. De Dienst Protocol P1.1 van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken is terzake niet bevoegd en kan in deze procedure dan ook niet tussenkomen Een speciale identiteitskaart is een tijdelijke verblijfsvergunning Een bijzondere identiteitskaart, kosteloos uitgereikt door de Dienst Protocol P1.1, is een tijdelijke verblijfsvergunning voor België. De modaliteiten met betrekking tot deze speciale identiteitskaarten worden geregeld door het Koninklijk Besluit van 30 oktober 1991 betreffende de documenten voor het verblijf in België van bepaalde vreemdelingen (Belgisch staatsblad van 17 december 1991, blz , en van 13 juni 2005, blz ). Artikel 11 van voormeld Koninklijk Besluit verplicht de houders van bijzondere identiteitskaarten er toe dit document steeds bij zich te hebben en het op vordering van elke gezagsdrager te vertonen. Hoewel een speciale identiteitskaart geen reisdocument is op zich kan het wel als visum dienst doen voor België of voor de landen van de Schengen-ruimte indien het gelijktijdig met een geldig paspoort wordt aangeboden. Bij verlies of diefstal van een bijzondere identiteitskaart, en in overeenstemming met artikel 14 van voormeld KB, kan een duplicaat (d.i. in de praktijk een nieuwe bijzondere identiteitskaart met dezelfde geldigheidsduur) worden afgeleverd. De aanvraag voor aflevering van een duplicaat moet per verbale nota ingediend worden met bijgevoegd het afschrift of het bewijs van de verklaring aan de politie. De Dienst Protocol P1.1 behoudt zich het recht voor het duplicaat af te leveren tegen kostprijs (art.14 van voormeld KB van 30 oktober 1991). Het is absoluut noodzakelijk dat de speciale identiteitskaarten naar de Dienst Protocol P1.1 worden teruggestuurd indien hun titularis niet langer de voorwaarden ervoor vervult om er houder van te zijn. 8

9 1.13 Eén speciale identiteitskaart per persoon Het is logisch dat elk personeelslid van een Consulaire Post, ingeschreven bij de Dienst Protocol P1.1, slechts één speciale identiteitskaart kan verkrijgen, zelfs al heeft deze persoon twee of drie verschillende functies binnen dezelfde Consulaire Post of een bijkomende functie in een andere diplomatieke missie of in een consulaire missie. Een personeelslid van een internationale organisatie kan ook geen consulaire kaart krijgen als lid van een Consulaire Post. Een persoon die houder is van een verblijfsvergunning, afgeleverd door een Belgische gemeente kan niet tegelijkertijd een speciale identiteitskaart van de Dienst Protocol P1.1 bekomen. 2 Procedure bij inschrijving in het register van de Directie Protocol 2.1 Verbale nota en inschrijvingsformulier De desbetreffende diplomatieke missie stelt de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Directie Protocol P1.1 officieel, via verbale nota, in kennis van de aankomst van de persoon en van de functie die het nieuwe personeelslid binnen de post zal uitoefenen. Desgevallend mag de naam van de persoon die hij/zij zal vervangen vermeld worden. De Directie Protocol P1.1 regelt het tijdelijk verblijf op het Belgische grondgebied van alle personen, die worden vermeld in art. 1 van het Verdrag van Wenen van 1963 inzake consulaire verkeer, en dit voor de duur van hun functie. De verschillende personeelscategorieën worden toegelicht onder punt 1.1. De verbale nota gaat vergezeld van : Twee documenten onder de naam «inlichtingen met het oog op het verstrekken van een bijzondere identiteitskaart van de Directie Protocol» (beschikbaar in de drie talen op de website van het Protocol zie link : zie model als bijlage m doc ) Deze worden volledig ingevuld, volgens de erin vervatte instructies, door de rechthebbende en de hem vergezellende gezinsleden en ondertekend door het posthoofd of door het gemachtigd personeelslid van de zending ; Het luik III (in blauwe kleur); Een leesbare kleurenkopie van de voornaamste bladzijden van het geldige paspoort en van het eventueel gepaste visum (type D); Andere documenten kunnen vereist zijn en opgevraagd worden, in de gepaste vorm (eensluidend verklaarde kopie, officiële vertaling, gelegaliseerd) door de Directie Protocol P1.1 (zie circulaire nota s inzake de echtgeno(o)t(e), de wettelijke partner en de kinderen). 9

10 Zodra het dossier volledig is ingediend zal de speciale identiteitskaart ter beschikking worden gesteld aan het onthaalloket van de Directie Protocol P1.1, waar het kan worden afgehaald door een gemandateerd personeelslid van de Consulaire Post, waarvan de naam per verbale nota door de diplomatieke missie werd meegedeeld aan de Dienst Protocol P1.1. De wachttijd voor de afgifte van de speciale identiteitskaart bedraagt twee tot vier weken op voorwaarde dat het dossier correct werd ingediend. Het niet navolgen van de voorgeschreven formaliteiten, het indienen van onvolledige of niet ondertekende inlichtingsformulieren of van onleesbare kopies van de bewijsstukken kunnen de inschrijvingsprocedure bij de Dienst Protocol P1.1 en de afgifte van de speciale identiteitskaarten gevoelig vertragen. De diplomatieke missies worden derhalve uitgenodigd erover te waken dat de gevraagde inlichtingen en documenten behoorlijk en volledig worden verstrekt. 2.2 Paspoort Om zich te kunnen inschrijven bij de Dienst Protocol P1.1 moet het nieuwe uitgezonden personeelslid van de diplomatieke missie drager zijn van een geldig paspoort, uitgereikt door de zendstaat, en overeenstemmend met de personeelscategorie waartoe hij behoort. Het is dan ook logisch en gebruikelijk dat de functie vermeld staat in het overeenstemmende paspoort en dit voor alle personeelscategorieën. Indien, om redenen van interne reglementering of wetgeving in de zendstaat, de functie niet zou vermeld staan, of indien het passende paspoort niet zou worden voorgelegd, dan wordt de diplomatieke missie verzocht dit te bevestigen in de verbale nota, waarmee het personeelslid wordt aangemeld. Zo is het gebruikelijk dat een consulaire ambtenaar drager is van een diplomatiek paspoort, en dat zijn consulaire graad vermeld staat in het paspoort. Een consulaire beambte is drager van een dienstpaspoort en ook zijn functie dient vermeld te staan in het paspoort. De gezinsleden van het uitgezonden personeelslid zijn normaal ook drager van hetzelfde type paspoort als het personeelslid titularis, dat eveneens is uitgegeven door de zendstaat met vermelding van de juiste gezinsrelatie met de titularis. Leden van het uitgezonden bedienend personeel van de missie kunnen zowel drager zijn van een gewoon paspoort als van een officieel paspoort, waarin eveneens de functie vermeld staat. Zie terzake de circulaire nota over het bedienend personeel van de missie. Voor de particuliere huispersoneelsleden wordt eveneens verwezen naar de aparte circulaire nota terzake die de juiste te volgen procedure beschrijft. Indien de zendstaat, ingevolge zijn interne wetgeving of reglementering, niet in de mogelijkheid is aan bepaalde categorieën van personeelsleden, (bv. gezinsleden van consulaire ambtenaren, niet-nationalen), hetzelfde type officieel paspoort uit te reiken, dat normaal past bij de functie of bij het gevraagde statuut (zie hoger), dan worden de diplomatieke missies verzocht dit te willen bevestigen in de verbale nota, waarmede de inschrijving van de betrokken persoon wordt aangevraagd bij de Dienst Protocol P1.1. Niettegenstaande het vaststaande gebruik dat de rechthebbende ambtenaren het passende officiële paspoort dienen voor te leggen bij inschrijving bij de Directie Protocol impliceert dit niet dat het paspoort of het type paspoort automatisch recht geeft op een bevoorrecht statuut. Het paspoort dat in de eerste plaats een reistitel blijft, dient namelijk logischerwijze overeen te stemmen met de functie die werkelijk door betrokkene wordt uitgeoefend in de Consulaire Post. 10

11 2.3 Visumaanvraag Consulaire ambtenaren of consulaire beambten, die in België aankomen om een functie uit te oefenen in een in België gevestigde Consulaire Posten, moeten in het bezit zijn van een passend visum dat is afgegeven door een Belgische diplomatieke of consulaire post gevestigd in de zendstaat of geaccrediteerd bij de zendstaat. Het doel van dit visum moet duidelijk worden vermeld bij het indienen van de visumaanvraag. De desbetreffende regels gelden met name voor het diplomatiek personeel, het administratief en technisch personeel, het bedienend personeel van de missie, het particulier huishoudelijk personeel alsmede voor hun gezinsleden. Voor het huishoudelijk personeel wordt verwezen naar de aparte circulaire nota die de bijzondere te volgen procedure beschrijft. Indien België een diplomatieke of consulaire post heeft in de zendstaat moet het uitgezonden personeelslid van de missie zich met zijn visumaanvraag richten tot deze post. Zo België geen diplomatieke of consulaire post heeft in de zendstaat, kan een visumaanvraag gebeuren bij een bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post in een ander land via de Ambassade van de zendstaat ter plaatse in dat land. Een diplomatieke post van een andere Staat van de Schengen-ruimte dan België kan aan een persoon, die een functie wil opnemen bij een diplomatieke missie in België, enkel een visum uitreiken in een aantal uitzonderlijke en naar behoren gestaafde gevallen, met name wanneer de uitgestrektheid van het ambtsgebied, de grote afstanden of de communicatieproblemen de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post moeilijk bereikbaar maken. In dat geval kan de afgifte van een visum alleen plaatshebben op vraag van de FOD Buitenlandse Zaken of met haar uitdrukkelijke toestemming. Het wordt de desbetreffende zending aanbevolen hieromtrent een verbale nota te sturen naar de Dienst Protocol P1.1 vergezeld van een leesbare kleurenkopie van het paspoort van de betrokkene. 2.4 Datum van indiensttreding De datum van indiensttreding is niet noodzakelijkerwijze dezelfde als de datum van aankomst in België; het is de datum van de verbale nota waarin de aankomst van de consulaire ambtenaar wordt meegedeeld door de diplomatieke missie. Voor de andere personeelscategorieën geldt de datum die in het inlichtingenformulier wordt vermeld in de rubriek «datum van indiensttreding». 2.5 Adres Het tijdelijk verblijfadres in België van de diplomaat is meestal nog niet bekend op het tijdstip van zijn inschrijving bij de Directie Protocol P1.1. Het adres wordt nadien per verbale nota meegedeeld. Elke adreswijziging tijdens de periode dat de ambtenaar zijn opdracht vervult, moet worden meegedeeld (zie specifieke circulaire nota) zodat hij steeds zijn voorrechten en immuniteiten kan genieten (bijvoorbeeld : onschendbaarheid van de woning). 11

12 2.6 Naamgebruik Zoals bepaald door het internationaal recht is het de nationale wetgeving van de betrokken persoon die van toepassing is voor de vermelding van de naam op de speciale identiteitskaart afgegeven door de Dienst Protocol P1.1. Derhalve zal de Dienst Protocol P1.1 voor de speciale identiteitskaart de naam gebruiken die vermeld staat in het paspoort van betrokkene, zonder evenwel de militaire of academische graad (bv. : Kolonel, Doctor, Ingenieur,.. ) hierbij te vermelden. Voor wat betreft het gebruik van de meisjesnaam van gehuwde vrouwen op de speciale identiteitskaarten zal de Dienst Protocol P1.1 de bepalingen volgen van het buitenlands Burgerlijk Wetboek van het land van de echtgenoot. Gemakkelijkheidshalve zal de Dienst Protocol P1.1 de naam gebruiken zoals vermeld in het paspoort van betrokkene. 2.7 Types van speciale identiteitskaarten Het uitreiken van identiteitskaarten wordt geregeld door het Koninklijk Besluit van 30 oktober 1991 betreffende de documenten voor het verblijf in België van bepaalde vreemdelingen ( Belgisch Staatsblad van 17 december 1991, blz ). De Directie Protocol P1.1 levert 5 types identiteitskaarten af, afhankelijk van het statuut van de houder, dat overeenstemt met de personeelscategorie waartoe het betrokken personeelslid behoort en dit op basis van de in de diplomatieke of consulaire missie uitgeoefende functie: (a) (b) (c) (d) (e) een diplomatieke identiteitskaart (model I, D-kaart) wordt uitgereikt aan diplomatieke ambtenaren, houders van een diplomatiek paspoort, die een diplomatieke functie uitoefenen ; een identiteitskaart voor administratieve en technische personeelsleden (model III, P-kaart) wordt uitgereikt aan de leden van het technisch en administratief personeel van de diplomatieke zending, houders van een dienstpaspoort; en aan consulaire bedienden, op voorwaarde dat ze een dienstpaspoort hebben ; een speciale kaart model IV, S-kaart wordt uitgereikt aan het bedienend personeel van de diplomatieke of consulaire zendingen; aan het particuliere personeel van de diplomaten en van beroepsconsuls-generaal; en aan «ambtenaren en personen belast met een officiële opdracht» ; een consulaire identiteitskaart (model II, C-kaart) wordt uitgereikt aan agenten met een consulair statuut; zij hebben een statuut van consulair beroepsambtenaar en zijn doorgaans in het bezit van een diplomatiek paspoort een kinderkaart (model V, E-kaart) wordt afgeleverd aan kinderen jonger dan de leeftijd van 5 jaar. 2.8 Vermeldingen op de speciale identiteitskaarten De identiteitskaarten vermelden enkel de consulaire graden en titels die worden erkend door de internationale conventies en gebruiken en door het Belgische recht. Niet gebruikelijke titels en graden zullen derhalve niet worden vermeld op de speciale identiteitskaart. 12

13 Het tijdelijk verblijfadres in België van de consulaire ambtenaren en van hun gezinsleden is niet aangegeven op de speciale identiteitskaart. Het wordt ook niet meegedeeld aan de gemeentebesturen van hun tijdelijke verblijfsplaats: alle administratieve formaliteiten verlopen derhalve via de Directie Protocol P1.1. Het tijdelijk verblijfadres in België van de consulaire beambten, alsmede van de andere personeelscategorieën, wordt wel op de speciale identiteitskaart vermeld. Het wordt ook meegedeeld aan de gemeentebesturen. Het merendeel van de administratieve formaliteiten verloopt ook via de gemeenten. 2.9 Geldigheid van de speciale identiteitskaarten De diplomatieke identiteitskaarten «type C» voor consulaire ambtenaren of de speciale identiteitskaarten voor de consulaire beambten «type P», worden de eerste maal afgegeven voor een geldigheidstermijn van 5 jaar. Na het verstrijken van deze periode wordt de kaart voor drie jaar verlengd. Voor de andere categorieën van personeelsleden van de Consulaire Post, zoals het bedienend personeel van de missie, het particulier huispersoneel, en buiten de missie, voor de ambtenaren en personen op officiële zending wordt, voor wat betreft de geldigheidstermijn van de speciale identiteitskaarten, verwezen naar de aparte circulaire nota s. Voor de situatie van de kinderen wordt eveneens verwezen naar de specifieke circulaire nota Hernieuwing of verlenging van de speciale identiteitskaarten De aanvraag voor de hernieuwing of de verlenging van de speciale identiteitskaarten (type D,P of E) gebeurt per verbale nota van de Diplomatieke Missie. Enkel voor de hernieuwing of verlenging van een identiteitskaart type D dient geen nieuw ingevuld inlichtingenformulier de aanvraag te vergezellen, op voorwaarde dat alle gegevens, vermeld op het vorige inlichtingenformulier onveranderd zijn gebleven. Enkel dient deel III van het inlichtingenformulier, voorzien van foto en handtekening bij de verbale nota te worden gevoegd, met eventueel in bijlage kopie van het geldig paspoort ( indien de kopie eerder opgestuurd aan de Directie Protocol P1.1 niet meer geldig zou zijn). In geval van verlies of diefstal van een identiteitskaart wordt een nieuwe kaart enkel aangemaakt op voorlegging van het afschrift of het bewijs van de verklaring van verlies of diefstal aan de politie. Wanneer de Dienst Protocol P1.1 tot de bevinding komt dat een Consulaire Post haar identiteitskaarten niet terugstuurt terwijl ze een nieuwe kaart voor een van haar personeelsleden heeft ontvangen, worden aan deze Consulaire Post geen nieuwe identiteitskaarten meer afgegeven en dit tot alle oude kaarten zijn terug bezorgd Consulaire personeel verblijvende in het buitenland Het komt voor dat een consulaire ambtenaar in België geaccrediteerd is met officiële standplaats in het buitenland en dat hij dus niet in België verblijft. In dat geval kan de Dienst Protocol P1.1 geen speciale identiteitskaart toekennen behalve indien hij/zij posthoofd is. Indien een consulaire ambtenaar aldus in België is geaccrediteerd zonder er te verblijven, wordt de betrokken Diplomatieke Missie verzocht de benoeming van deze persoon in België te laten weten door middel van een verbale nota aan de Dienst Protocol P1.1. In bijlage dient een leesbare kopie van het diplomatiek paspoort van de betrokkene te worden overgemaakt. De benoeming van de betrokken persoon in België zal slechts effectief zijn na een positief antwoord per verbale nota van de Dienst Protocol P

14 2.12 Consulaire lijst Zodra de consulaire ambtenaren zijn ingeschreven bij de Dienst Protocol P1.1 worden zij, samen met hun echtgenoot / echtgenote / wettelijke partner, vermeldt op de consulaire lijst van hun Consulaire Post, in de hiërarchische volgorde van hun consulaire graad en volgens de datum van opname van hun functie. Deze consulaire lijst wordt gepubliceerd op de website van de Directie Protocol. 3 Procedure van uitschrijving uit het register van de Directie Protocol 3.1 Kennisgeving van het definitief vertrek of van de beëindiging van de functies bij de zending en teruggave van de documenten en de CDnummerplaten De Diplomatieke Missie wordt verzocht, in toepassing van artikel 24, 1, a) van het Verdrag van Wenen inzake consulaire verkeer (1963), de Dienst Protocol P1.1 per verbale nota in kennis te stellen van het definitief vertrek of van de beëindiging van de functies bij de Consulaire Post van een personeelslid dat is ingeschreven bij de Dienst Protocol P1.1. Tevens dient het definitief vertrek te worden meegedeeld van de gezinsleden (zie art.24, 1, b) van Verdrag van Wenen (1963). Deze verbale nota gaat vergezeld van de stukken, die werden afgegeven door de Dienst Protocol P1.1, met name : de identiteitskaarten van de ambtenaar, zijn gezinsleden en zijn huishoudelijk personeel ; (in voorkomend geval) de CD-nummerplaat van de particuliere voertuigen ; (in voorkomend geval) de toelating voor wapenbezit en de vergunning voor wapendracht ; (in voorkomend geval) de jachtvergunning ; (in voorkomend geval) de toegangskaart voor de luchthaven (terug te sturen naar de Directie Protocol Dienst Bezoeken en Beveiliging P2 ). Het niet terug bezorgen door de Consulaire Post van de zendstaat aan de Dienst Protocol P1.1 van de speciale identiteitskaart of van de CD-nummerplaten van de vertrekkende personeelsleden kan gevolgen hebben voor de afgifte van de speciale identiteitskaart of van de CD-nummerplaten aan de nieuwe personeelsleden. Indien het desbetreffende personeelslid van de Consulaire Post onmiddellijk een nieuwe functie opneemt binnen dezelfde Consulaire Post (met een verandering van statuut), of bij een andere Consulaire Post van de zendstaat in Brussel, dan dient dit personeelslid een volledig nieuw dossier met inschrijvingsformulier in te dienen bij de Dienst Protocol P1.1 voor het verkrijgen van een nieuwe speciale identiteitskaart, echter zonder dat er een nieuw visum in zijn / haar nog geldig paspoort wordt gevraagd (desgevallend zal een nieuw speciaal paspoort dienen voorgelegd, met vermelding van de nieuwe functie). Voor de inwonende gezinsleden, die waren ingeschreven bij de Directie Protocol P1.1, zal eveneens een nieuwe speciale identiteitskaart dienen aangevraagd. 14

15 3.2 Verlenging van het verblijf van een personeelslid van de Consulaire Post, zijn echtgeno(o)t(e), wettelijke partner of van de kinderen Zodra de officiële functie van een personeelslid van een Consulaire Post is beëindigd en dit ook door de diplomatieke missie per verbale nota officieel aan de Directie Protocol is bevestigd, is de Directie Protocol ook niet langer meer bevoegd voor het statuut van het desbetreffende personeelslid noch datgene van zijn gezinsleden, die eveneens waren ingeschreven in de registers van de Directie Protocol. Het is vanzelfsprekend dat betrokkene, nadat de beëindiging van zijn functies is meegedeeld, ook niet langer kan optreden als personeelslid van de Consulaire Post. Indien derhalve de houder van een speciale verblijfskaart van het Protocol of één van zijn gezinsleden, na de beëindiging van de officiële functies, om persoonlijke redenen in België wenst te blijven, moet de betrokkene, met het oog op de regularisatie van zijn verblijf in België, een verblijfstitel naar gemeen recht aanvragen in de gemeente waar hij op dat ogenblik tijdelijk verblijft. Aangezien de persoon in kwestie niet langer een bevoorrechte status als lid van een Consulaire Post geniet, ressorteert hij onder de bevoegdheid van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Dienst Vreemdelingenzaken. Gelieve in dit verband kennis te nemen van de circulaire nota betreffende het attest van teruggave van de diplomatieke identiteitskaart. 3.3 Uitschrijving wegens uitoefening van een winstgevende handels- of beroepsbezigheid Indien een bij de Directie Protocol geregistreerde gezinslid van een consulaire ambtenaar winstgevende handels- of beroepsbezigheden verricht in België, op basis van wat hierover bepaald is door de specifieke circulaire nota, dan wordt de desbetreffende persoon verzocht zijn / haar speciale identiteitskaart van bevoorrecht gezinslid terug te bezorgen aan de Directie Protocol P1.1. Indien er een bilateraal akkoord over deze materie bestaat dan dienen de bepalingen van dit akkoord te worden nageleefd. 15

CIRCULAIRE NOTA. (10 juin 2012)

CIRCULAIRE NOTA. (10 juin 2012) Directie Protocol - P1.1 Bijlagen : 4 CIRCULAIRE NOTA ADMINISTRATIEVE PROCEDURE VOOR DE ACCREDITATIE VAN HET DIPLOMATIEK EN HET ADMINISTRATIEF EN TECHNISCH PERSONEEL VAN DE DIPLOMATIEKE ZENDINGEN IN BELGIË

Nadere informatie

CIRCULAIRE NOTA. (Bijgewerkt op 1 juli 2016)

CIRCULAIRE NOTA. (Bijgewerkt op 1 juli 2016) Directie Protocol Bijlagen : 4 CIRCULAIRE NOTA ADMINISTRATIEVE PROCEDURE VOOR DE ACCREDITATIE VAN HET DIPLOMATIEK EN HET ADMINISTRATIEF EN TECHNISCH PERSONEEL VAN DE DIPLOMATIEKE ZENDINGEN IN BELGIË EN

Nadere informatie

CIRCULAIRE NOTA. (16 mei 2008)

CIRCULAIRE NOTA. (16 mei 2008) K O N I N K R I J K BE L G I Ë F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t B u i t e n l a n d s e Z a k e n, B u i t e n l a n d s e H a n d e l e n O n t w i k k e l i n g s s a m e n w e r k i n g

Nadere informatie

CIRCULAIRE NOTA SPECIAAL STATUUT VAN DE GEZINSLEDEN VAN HET PERSONEEL VAN INTERNATIONATIONALE INSTELLINGEN. (10 januari 2013)

CIRCULAIRE NOTA SPECIAAL STATUUT VAN DE GEZINSLEDEN VAN HET PERSONEEL VAN INTERNATIONATIONALE INSTELLINGEN. (10 januari 2013) ons kenmerk P1.3/PRO 03.01 CIRCULAIRE NOTA SPECIAAL STATUUT VAN DE GEZINSLEDEN VAN HET PERSONEEL VAN INTERNATIONATIONALE INSTELLINGEN (10 januari 2013) De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse

Nadere informatie

Koninklijk besluit betreffende de documenten voor het verblijf in België van bepaalde vreemdelingen.

Koninklijk besluit betreffende de documenten voor het verblijf in België van bepaalde vreemdelingen. Datum : 30/10/1991 Gewijzigd door het K.B. van 17/10/2000 (B.S. : 21/11/2000) Gewijzigd door het K.B. van 25/05/2005 (B.S. : 13/06/2005) B.S. : 17/12/1991 (Bijgewerkt 14/06/2005) Koninklijk besluit betreffende

Nadere informatie

CIRCULAIRE NOTA OVER DE ACCREDITATIE VAN HET HOOFD VAN EEN DIPLOMATIEKE ZENDING IN BELGIË

CIRCULAIRE NOTA OVER DE ACCREDITATIE VAN HET HOOFD VAN EEN DIPLOMATIEKE ZENDING IN BELGIË CIRCULAIRE NOTA OVER DE ACCREDITATIE VAN HET HOOFD VAN EEN DIPLOMATIEKE ZENDING IN BELGIË (15 april 2011) De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3

GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3 HOOFDSTUK 15 BIJZONDERE GEMEENSCHAPPELIJKE MAATRE- GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MATERIËLE FOUTEN... 2 1. Foute geldigheidsduur... 2 2. Afgifte vóór

Nadere informatie

REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3

REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3 HOOFDSTUK 15 BIJZONDERE GEMEENSCHAPPELIJKE MAAT- REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MATERIËLE FOUTEN... 2 1. Foute geldigheidsduur... 2 2. Afgifte vóór

Nadere informatie

PERSONEN DIE NIET MEER

PERSONEN DIE NIET MEER HOOFDSTUK 25 PERSONEN DIE NIET MEER IN BELGIË VERBLIJVEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. PERSONEN DIE IN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE VERBLIJVEN... 2 1. Wie?... 2 2. Welk document?...

Nadere informatie

Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren

Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren Datum: 01/09/2005 B.S.: 06/10/2005 Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren I. Inleiding : Krachtens

Nadere informatie

NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD

NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD MODEL TEGEN EEN NIEUW MODEL INHOUDSOPGAVE Nietigheid van het rijbewijs Teruggave van het rijbewijs Duplicaat In welke omstandigheden wordt een duplicaat

Nadere informatie

Onder afhankelijke gezinsleden wordt verstaan:

Onder afhankelijke gezinsleden wordt verstaan: VERDRAG INZAKE BETAALDE ARBEID TEN BEHOEVE VAN AFHANKELIJKE GEZINSLEDEN VAN HET DIPLOMATIEK, CONSULAIR, ADMINISTRATIEF, TECHNISCH EN ONDERSTEUNEND PERSONEEL VAN DE DIPLOMATIEKE EN CONSULAIRE MISSIES De

Nadere informatie

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. SOORTEN HERNIEUWING... 2 1. Hernieuwing ingevolge verlies, diefstal, beschadiging, een niet-gelijkende foto of intrekking door

Nadere informatie

HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 2 1. Definities... 2 1.1. Belgisch militair rijbewijs... 2 1.2. SHAPE-rijbewijs... 2 2. Omwisseling

Nadere informatie

OMZENDNOTA Nr 33732 van 28 oktober 2010 BETREFFENDE DE NIEUWE NUMMERPLATEN

OMZENDNOTA Nr 33732 van 28 oktober 2010 BETREFFENDE DE NIEUWE NUMMERPLATEN K O N I N K R I J K B E L G I Ë F e d e r a l e o v e r h e i d s d i e n s t B u i t e n l a n d s s Z a k e n, B u i t e n l a n d s e H a n d e l e n O n t w i k k e l i n g s s a m e n w e r k i n

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS Hoofdstuk 28-1 8/02/2010 INHOUDSOPGAVE ALGEMEENHEDEN - Toelichting - Gebruiksvoorwaarden - Wie heeft een IRB nodig? MODEL VAN HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS OVERHEID

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN TITEL

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN TITEL HOOFDSTUK 25 PERSONEN DIE NIET MEER IN BELGIË VERBLIJVEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. PERSONEN DIE IN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE VERBLIJVEN... 2 1. Wie?... 2 2. Welk document?...

Nadere informatie

BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE

BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE C 326/266 Publicatieblad van de Europese Unie 26.10.2012 PROTOCOL (Nr. 7) BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN, OVERWEGENDE dat krachtens de

Nadere informatie

Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar

Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar Hoofdstuk IV. - Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar Afdeling I. - Toekenning en teruggave 1. In geval van verlies, diefstal of van vernietiging van een elektronisch identiteitsdocument

Nadere informatie

Circulaire nota. DE VERSCHILLENDE DOCUMENTEN VOOR VRIJSTELLING VAN B.T.W. (28 augustus 2013)

Circulaire nota. DE VERSCHILLENDE DOCUMENTEN VOOR VRIJSTELLING VAN B.T.W. (28 augustus 2013) Directie Protocol - P1.1 Circulaire nota DE VERSCHILLENDE DOCUMENTEN VOOR VRIJSTELLING VAN B.T.W. (28 augustus 2013) De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 2 1. Definities... 2 1.1. Belgisch militair rijbewijs... 2 1.2. SHAPE-rijbewijs... 2 2. Omwisseling

Nadere informatie

De toegang tot de genoemde opties wordt geregeld overeenkomstig de bepalingen van de hiernavolgende punten 4, 5 en 6.

De toegang tot de genoemde opties wordt geregeld overeenkomstig de bepalingen van de hiernavolgende punten 4, 5 en 6. BIJLAGE 1 aan de ministeriële omzendbrief van 23 juni 2008 betreffende de toepassing van het koninklijk besluit van 19 maart 2008 tot regeling van de procedure voor het mededelen van de verschillen die

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIË MONTENEGRO INZAKE HET VERRICHTEN VAN BETAALDE WERKZAAMHEDEN DOOR BEPAALDE GEZINSLEDEN

OVEREENKOMST TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIË MONTENEGRO INZAKE HET VERRICHTEN VAN BETAALDE WERKZAAMHEDEN DOOR BEPAALDE GEZINSLEDEN OVEREKOMST TUSS HET KONINKRIJK BELGIË MONTEGRO INZAKE HET VERRICHT VAN BETAALDE WERKZAAMHED DOOR BEPAALDE GEZINSLED VAN HET DIPLOMATIEK CONSULAIR PERSONEEL OVEREKOMST TUSS HET KONINKRIJK BELGIË MONTEGRO

Nadere informatie

Art. 1. Parkeerkaart voor mensen met een handicap M.B. 07.05.99. Artikel 1

Art. 1. Parkeerkaart voor mensen met een handicap M.B. 07.05.99. Artikel 1 Art. 1 2012-0105 er (*) Artikel 1 [1 De kaart bedoeld in artikel 27.4.3. van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, kan uitgereikt worden

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE VOOR DE GARANTEN

INFORMATIEBROCHURE VOOR DE GARANTEN INFORMATIEBROCHURE VOOR DE GARANTEN U hebt een kennis of een familielid - die niet de Belgische nationaliteit heeft EN - niet beschikt over voldoende financiële middelen om de kosten van zijn verblijf

Nadere informatie

Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002

Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002 Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002 Omzendbrief betreffende de aanvraag tot verblijf of vestiging in het Koninkrijk, ingediend op basis van artikel 40 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang

Nadere informatie

De Staten van de Benelux hebben besloten om de op de visumvignetten aangebrachte vermeldingen te vereenvoudigen (1).

De Staten van de Benelux hebben besloten om de op de visumvignetten aangebrachte vermeldingen te vereenvoudigen (1). Datum : 21/09/2005 B.S : 11/10/2005 Omzendbrief met betrekking tot de nieuwe gemeenschappelijke vermeldingen die kunnen worden gebruikt in het geval van de afgifte van een Benelux-visum A, B, C of D +

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/69 1 BERAADSLAGING NR. 05/026 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE RAADPLEGING VAN HET WACHTREGISTER DOOR DE DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE CONTROLE VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Nadere informatie

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA 1. Voor welke categorie?... 2 2. Wie kan deelnemen?... 3 3. Voor te leggen documenten... 3 3.1. Documenten van de begeleider... 4 3.2. Documenten

Nadere informatie

De voorlopige identiteitskaart van Belg

De voorlopige identiteitskaart van Belg Hoofdstuk III. - De voorlopige identiteitskaart van Belg Afdeling I. - Toekenning en teruggave 1. In geval van verlies, diefstal of van vernietiging van een identiteitskaart tijdens de dagen onmiddellijk

Nadere informatie

De Europese Economische Ruimte

De Europese Economische Ruimte De Europese Economische Ruimte 1 Schengen zone Verblijf < 3 maanden 2 Koninkrijk België Provincie: Arrondissement: Gemeente: Ref.: BIJLAGE 3TER (bijgewerkt 14/05/2008) MELDING VAN AANWEZIGHEID Afgeleverd

Nadere informatie

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, l EGIRichtiijn 681360 c1 4-3 C14-3 Richtlijn inzake de opheffing van de beperkingen van de verplaatsing en het verblijf van de werknemers der Lid-Staten en van hun familie binnen de Gemeenschap [68/360/EEG)

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE VOOR DE GARANTEN

INFORMATIEBROCHURE VOOR DE GARANTEN Doc 43 04/05/2009 INFORMATIEBROCHURE VOOR DE GARANTEN U hebt een kennis of een familielid - die niet de Belgische nationaliteit heeft en - niet beschikt over voldoende financiële middelen om de kosten

Nadere informatie

INSTRUCTIE VOOR DE ONDERDANEN VAN EU-LIDSTATEN EN VOOR DE FAMILIELEDEN VAN EU-BURGERS

INSTRUCTIE VOOR DE ONDERDANEN VAN EU-LIDSTATEN EN VOOR DE FAMILIELEDEN VAN EU-BURGERS INSTRUCTIE VOOR DE ONDERDANEN VAN EU-LIDSTATEN EN VOOR DE FAMILIELEDEN VAN EU-BURGERS ALGEMENE BEPALINGEN Alle procedures met betrekking tot het verblijf van een EU-burger op het grondgebied van de Republiek

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING BIV - STAGIAIR-beroepservaring / 2013 - Pagina 1 / 5 Luxemburgstraat 16 B - 1000 BRUSSEL - Tel. 02/505.38.50 - Fax 02/503.42.23 - www.biv.be AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

Nadere informatie

PROTOCOL (Nr. 7) BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE

PROTOCOL (Nr. 7) BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE C 115/266 NL Publicatieblad van de Europese Unie 9.5.2008 PROTOCOL (Nr. 7) BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN, OVERWEGENDE dat krachtens de

Nadere informatie

Dossier voor het indienen van een aanvraag om vergunning voor het tewerkstellen van een buitenlandse au pair-jongere (behalve E.E.R.

Dossier voor het indienen van een aanvraag om vergunning voor het tewerkstellen van een buitenlandse au pair-jongere (behalve E.E.R. Brussel, Dossier voor het indienen van een aanvraag om vergunning voor het tewerkstellen van een buitenlandse au pair-jongere (behalve E.E.R.) Geachte mevrouw, Geachte heer, Naar aanleiding van uw aanvraag

Nadere informatie

BERICHT AAN DE GEMEENTEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012

BERICHT AAN DE GEMEENTEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 BERICHT AAN DE GEMEENTEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 INSCHRIJVING VAN VREEMDELINGEN DIE IN BELGIË VERBLIJVEN EN DIE GEEN ONDERDANEN ZIJN VAN EEN LIDSTAAT VAN DE EUROPESE UNIE De omzendbrief

Nadere informatie

Geachte heer, Geachte mevrouw,

Geachte heer, Geachte mevrouw, Directoraat-generaal Gezondheidszorg Dienst Gezondheidsberoepen en Beroepsuitoefening UW BRIEF VAN UW REF. ONZE REF. DATUM BIJLAGE(N) CONTACT TEL. 02/524.97.97 FAX E-MAIL visa@gezondheid.belgie.be BETREFT:

Nadere informatie

- de toepasselijke procedure inzake de indiening en de behandeling van het verzoek tot machtiging tot terugkeer;

- de toepasselijke procedure inzake de indiening en de behandeling van het verzoek tot machtiging tot terugkeer; Datum : 05/02/1996 BS : 27/02/1996 Omzendbrief van 5 februari 1996 betreffende de gevallen waarin en van de voorwaarden waaronder een vreemdeling, wiens afwezigheid uit het Rijk langer dan één jaar duurt,

Nadere informatie

Dat dit reglement op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 door een beslissing van het College op 26 juni 2014 aangepast is;

Dat dit reglement op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 door een beslissing van het College op 26 juni 2014 aangepast is; Belasting op de afgifte van administratieve stukken. Wijzigingen. DE GEMEENTERAAD, Herzien zijn beraadslaging van 19 december 2013 betreffende de wijziging van het reglement betreffende de belasting op

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING BIV - STAGIAIR-beroepservaring / 2017 - Pagina 1 / 5 Luxemburgstraat 16 B - 1000 BRUSSEL - Tel. 02/505.38.50 - Fax 02/503.42.23 - www.biv.be AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

Nadere informatie

Afdeling I. - Het identiteitsbewijs voor kinderen onder de twaalf jaar.

Afdeling I. - Het identiteitsbewijs voor kinderen onder de twaalf jaar. Afdeling I. - Het identiteitsbewijs voor kinderen onder de twaalf jaar. 2. Voorafgaande opmerking : De bepalingen van deze Afdeling zijn enkel nog van toepassing op vreemde kinderen onder de twaalf jaar.

Nadere informatie

Als uw aanvraag betrekking heeft op meerdere personen, betaalt u een bijdrage per persoon.

Als uw aanvraag betrekking heeft op meerdere personen, betaalt u een bijdrage per persoon. Nieuwigheden U wil een aanvraag doen voor een visum D, een verblijf voor meer dan drie maanden in België, of een statuutswijziging? Dit belangt u aan. Vanaf 02.03.2015 moeten bepaalde vreemdelingen die

Nadere informatie

Datum: 15/4/1998 (Bijgewerkt 27/08/2007) B.S. : Niet verschenen Gewijzigd ingevolge omzendbrief van 21/09/2005 (B.S. 11/10/2005)

Datum: 15/4/1998 (Bijgewerkt 27/08/2007) B.S. : Niet verschenen Gewijzigd ingevolge omzendbrief van 21/09/2005 (B.S. 11/10/2005) Datum: 15/4/1998 (Bijgewerkt 27/08/2007) B.S. : Niet verschenen Gewijzigd ingevolge omzendbrief van 21/09/2005 (B.S. 11/10/2005) Omzendbrief betreffende de toepassing van de Uitvoeringsovereenkomst van

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/063 BERAADSLAGING NR 11/041 VAN 7 JUNI 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/070 BERAADSLAGING NR 11/044 VAN 7 JUNI 2011 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE PROGRAMMATORISCHE

Nadere informatie

I. Opvolging van de beslissing tot verwijdering genomen door de Minister of zijn gemachtigde.

I. Opvolging van de beslissing tot verwijdering genomen door de Minister of zijn gemachtigde. Omzendbrief van 10 juni 2011 betreffende de bevoegdheden van de Burgemeester in het kader van de verwijdering van een onderdaan van een derde land ( B.S. 16 juni 2011). Aan de Dames en Heren Burgemeesters,

Nadere informatie

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op:

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op: Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 juni 2002 (26.06) (OR. fr) PUBLIC 9893/02 Interinstitutioneel dossier: 2001/0111 (COD) LIMITE 211 MI 108 JAI 133 SOC 309 CODEC 752 BIJDRAGE VAN DE IDISCHE

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 november 2001 (22.11) (OR. fr, en) 13835/01 LIMITE VISA 131 COMIX 716

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 november 2001 (22.11) (OR. fr, en) 13835/01 LIMITE VISA 131 COMIX 716 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 november 2001 (22.11) (OR. fr, en) 13835/01 LIMITE VISA 131 COMIX 716 NOTA van: aan: Betreft: de Belgische delegatie de Groep Visa Ontwerp-beschikking van de Raad

Nadere informatie

Richtlijn van de Raad d.d. 21 mei 1973, nr. 73/148/EEG, Pb EG 1973, nr. L1 72.

Richtlijn van de Raad d.d. 21 mei 1973, nr. 73/148/EEG, Pb EG 1973, nr. L1 72. C14-6 Richtlijn inzake de opheffing van de beperkingen van de verplaatsing en het verblijf van onderdanen van de Lid-Staten binnen de Gemeenschap ter zake van vestiging en verrichten van diensten (73/148/EEG)

Nadere informatie

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Deze nota tracht de belangrijkste

Nadere informatie

PROTOCOL INZAKE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE BENELUX-ORGANISATIE VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM (MERKEN EN TEKENINGEN OF MODELLEN)

PROTOCOL INZAKE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE BENELUX-ORGANISATIE VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM (MERKEN EN TEKENINGEN OF MODELLEN) PROTOCOL INZAKE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE BENELUX-ORGANISATIE VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM (MERKEN EN TEKENINGEN OF MODELLEN) 2 De Hoge Verdragsluitende Partijen, wensende uitvoering te geven

Nadere informatie

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122.

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122. de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 35 88 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Mededeling Brussel, 2 juni 2017 Kenmerk: NBB_2017_18 uw correspondent:

Nadere informatie

B. VERBINTENIS TOT TENLASTENEMING ALS BEWIJS VAN VOLDOENDE BESTAANSMIDDELEN (Bijlage 3 bis)

B. VERBINTENIS TOT TENLASTENEMING ALS BEWIJS VAN VOLDOENDE BESTAANSMIDDELEN (Bijlage 3 bis) VERBINTENIS TOT TENLASTENEMING INFORMATIE VOOR DE GARANTEN (Artikel 3 bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen)

Nadere informatie

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN HERNIEUWING EN WIJZIGINGEN

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN HERNIEUWING EN WIJZIGINGEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST GEMEENTE ETTERBEEK UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE ZITTINGEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE

Nadere informatie

VREEMDELINGEN. Wijzigingen in de formulieren die de gemeentebesturen moeten gebruiken

VREEMDELINGEN. Wijzigingen in de formulieren die de gemeentebesturen moeten gebruiken BERICHTEN UGA TM Division of Continuga TM nv 8501 KORTRIJK-HEULE tel. 056 36 32 00 fax 056 35 60 96 e-mail: sales@uga.be September 2007 Op 1 juni 2007 zijn de nieuwe bepalingen vervat in: de wet van 15

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 415 (R1915) Bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet) Nr. 2 VOORSTEL VAN RIJKSWET

Nadere informatie

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. AAN TE VULLEN RUBRIEKEN - VOORZIJDE... 2 1. Naam, Voornamen, geboortedatum en plaats... 2 2. Plaats van afgifte en nummer van het rijbewijs...

Nadere informatie

De voorlopige identiteitsdocumenten voor Belgen.

De voorlopige identiteitsdocumenten voor Belgen. Hoofdstuk III. - De voorlopige identiteitsdocumenten voor Belgen. Afdeling I. Voorafgaande algemene bepalingen. 1. De toekenning van een voorlopige identiteitskaart in geval van verlies of diefstal van

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling van de Vlaamse Regering over ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

O V E R E E N K O M S T Betreffende de gezondheidszorgenverzekering tussen het Koninkrijk België en Australië

O V E R E E N K O M S T Betreffende de gezondheidszorgenverzekering tussen het Koninkrijk België en Australië O V E R E E N K O M S T Betreffende de gezondheidszorgenverzekering tussen het Koninkrijk België en Australië (Inwerking getreden op 1 september 2009 Belgisch Staatsblad: 21 augustus 2009) Het Koninkrijk

Nadere informatie

CIRCULAIRE NOTA BELGISCHE BEPALINGEN INZAKE B.T.W.VRIJSTELLING VOOR DE BEROEPSCONSULAIRE POSTEN IN BELGIË EN HUN GEACCREDITEERD PERSONEEL

CIRCULAIRE NOTA BELGISCHE BEPALINGEN INZAKE B.T.W.VRIJSTELLING VOOR DE BEROEPSCONSULAIRE POSTEN IN BELGIË EN HUN GEACCREDITEERD PERSONEEL Protocol Voorrechten en Immuniteiten (P1.1) CIRCULAIRE NOTA BELGISCHE BEPALINGEN INZAKE B.T.W.VRIJSTELLING VOOR DE BEROEPSCONSULAIRE POSTEN IN BELGIË EN HUN GEACCREDITEERD PERSONEEL (20 september 2012)

Nadere informatie

Datum: 30/09/1997 (Bijgewerkt 28/08/2007) BS: 14/11/1997 Gewijzigd ingevolge de omzendbrief van 06/12/2005 (B.S. 30/12/2005)

Datum: 30/09/1997 (Bijgewerkt 28/08/2007) BS: 14/11/1997 Gewijzigd ingevolge de omzendbrief van 06/12/2005 (B.S. 30/12/2005) Datum: 30/09/1997 (Bijgewerkt 28/08/2007) BS: 14/11/1997 Gewijzigd ingevolge de omzendbrief van 06/12/2005 (B.S. 30/12/2005) Omzendbrief van 30 september 1997 betreffende het verlenen van een verblijfsmachtiging

Nadere informatie

Infofiche huwelijk. In België worden huwelijken voltrokken op het gemeentehuis. Voor meer info neemt u best direct contact op met de gemeente.

Infofiche huwelijk. In België worden huwelijken voltrokken op het gemeentehuis. Voor meer info neemt u best direct contact op met de gemeente. A m bassade van België te Be ijing 6 San Li Tun Road 100600 Beijing Tel.: (86-10) 6532 1736 Fax.: (86-10) 6532 5097 E-mail: beijing@diplobel.fed.be Website: http://belgium.diplomatie.be/beijing Infofiche

Nadere informatie

3.1.3.2. De Dublin-criteria teneinde de verantwoordelijke staat te bepalen.

3.1.3.2. De Dublin-criteria teneinde de verantwoordelijke staat te bepalen. INHOUDSTAFEL VOORWOORD DEEL I : ASIEL EN SUBSIDIAIRE BESCHERMING. 1. HET BEGRIP «VLUCHTELING». 1.1. Zich buiten het land van herkomst bevinden. 1.2. Een gegronde vrees voor vervolging hebben. 1.2.1. Het

Nadere informatie

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS (VOOR DE AANMAAK VAN EEN INTERNATIONAAL RIJBEWIJS, ZIE HOOFDSTUK 23)

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS (VOOR DE AANMAAK VAN EEN INTERNATIONAAL RIJBEWIJS, ZIE HOOFDSTUK 23) HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS (VOOR DE AANMAAK VAN EEN INTERNATIONAAL RIJBEWIJS, ZIE HOOFDSTUK 23) INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. AAN TE VULLEN RUBRIEKEN VOORZIJDE... 2 1. Naam, Voornamen, geboortedatum

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van 18 december 2014

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van 18 december 2014 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 18 december 2014 Openbare zitting Zijn aanwezig: A. Mervillie, Voorzitter; J. Vermeulen, Burgemeester; N. De Mey, B. Van Thuyne, R. De Reu, M.-T.

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 juni 2003 (06.06) (OR. en) 9748/03 LIMITE VISA 91 FRONT 67 COMIX 326

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 juni 2003 (06.06) (OR. en) 9748/03 LIMITE VISA 91 FRONT 67 COMIX 326 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 juni 2003 (06.06) (OR. en) 9748/03 LIMITE VISA 91 FRONT 67 COMIX 326 NOTA van: het voorzitterschap aan: de Groep visa nr. vorig doc.: 8696/03 VISA 70 COMIX 260 Betreft:

Nadere informatie

HOOFDSTUK 11 THEORETISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 11 THEORETISCH EXAMEN HOOFDSTUK 11 THEORETISCH EXAMEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. CATEGORIEËN WAARVOOR AL DAN NIET EEN THEORETISCH EXAMEN IS VEREIST...2 II. WIE KAN DEELNEMEN AAN EEN THEORETISCH EXAMEN?...3 III. VOOR TE LEGGEN

Nadere informatie

Deze richtlijn dient nog omgezet te worden in Belgisch recht. De termijn voor omzetting verstrijkt op 30 april 2006.

Deze richtlijn dient nog omgezet te worden in Belgisch recht. De termijn voor omzetting verstrijkt op 30 april 2006. Datum: 10-05-2006 B.S.: 26-05-2006 Omzendbrief betreffende overschrijden van omzettingstermijn richtlijn 2004/38 betreffende het verblijf van EU-onderdanen en hun familieleden Verlenging overgangsperiode

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontvangen op 15/10/2013;

Gelet op de aanvraag van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontvangen op 15/10/2013; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 81/2013 van 11 december 2013 Betreft: Machtigingsaanvraag van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om het identificatienummer

Nadere informatie

Datum: 24/05/1994 B.S.: 21/07/1994

Datum: 24/05/1994 B.S.: 21/07/1994 Datum: 24/05/1994 B.S.: 21/07/1994 24 MEI 1994. - Wet tot oprichting van een wachtregister voor vreemdelingen die zich vluchteling verklaren of die vragen om als vluchteling te worden erkend. ALBERT ll,

Nadere informatie

(Inwerkingtreding , gepubliceerd in BS van )

(Inwerkingtreding , gepubliceerd in BS van ) Administratieve Schikking betreffende de toepassing van de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Federale Republiek Brazilië (Inwerkingtreding 01-12-2014, gepubliceerd

Nadere informatie

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Mededeling FSMA_2013_06 dd. 27 februari 2013 Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Toepassingsveld: De Belgische emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de

Nadere informatie

Art. 39 Algemene wet inzake rijksbelastingen In de gevallen waarin het volkenrecht, dan wel naar het oordeel van Onze Minister het internationale

Art. 39 Algemene wet inzake rijksbelastingen In de gevallen waarin het volkenrecht, dan wel naar het oordeel van Onze Minister het internationale Art. 39 Algemene wet inzake rijksbelastingen In de gevallen waarin het volkenrecht, dan wel naar het oordeel van Onze Minister het internationale gebruik, daartoe noopt, wordt vrijstelling van belasting

Nadere informatie

VERVAL HOOFDSTUK 26 OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA. 15/10/2013 Hoofdstuk 26- Pagina 1

VERVAL HOOFDSTUK 26 OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA. 15/10/2013 Hoofdstuk 26- Pagina 1 HOOFDSTUK 26 VERVAL INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. VOORAFGAANDE OPMERKINGEN... 3 1. Territorialiteit van het verval... 3 2. Verval en onmiddellijke intrekking... 3 II. INLEIDING... 3 1. Soorten verval...

Nadere informatie

Extracten van het wetboek van vennootschappen

Extracten van het wetboek van vennootschappen Extracten van het wetboek van vennootschappen Art. 533bis. [ 1 1. De oproepingen tot de algemene vergadering van een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

Verklarende nota BELANGRIJK :

Verklarende nota BELANGRIJK : WIJZIGINGSFORMULIEREN (AFSLUITING, DECUMUL, VERBETERING VAN DE GEGEVENS, SCHRAPPING) VOOR EEN REEDS AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT (CAP) MEDEGEDEELDE REKENING Verklarende nota Deze verklarende nota geeft

Nadere informatie

I. DOCUMENTEN DIE TOELATEN OM TE REIZEN EN TERUG TE KEREN NAAR BELGIË

I. DOCUMENTEN DIE TOELATEN OM TE REIZEN EN TERUG TE KEREN NAAR BELGIË REIS- EN TERUGKEERVOORWAARDEN VOOR VREEMDELINGEN DIE GEEN ONDERDAAN ZIJN VAN EEN LIDSTAAT VAN DE EUROPESE UNIE ZIJN, DIE VISUMPLICHTIG ZIJN EN IN BELGIË EEN VERBLIJFSTITEL HEBBEN BEKOMEN I. DOCUMENTEN

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 98/2014 van 19 november 2014 Betreft: Aanvraag van de Nationale Bank van België (NBB) om toegang te krijgen tot het Rijksregister en het Rijksregisternummer

Nadere informatie

I.T REGISTRATIE VAN HET STEMRECHT VAN DE BELGEN DIE GEVESTIGD ZIJN IN HET BUITENLAND, VOOR DE VERKIEZING VAN DE FEDERALE WETGEVENDE KAMERS

I.T REGISTRATIE VAN HET STEMRECHT VAN DE BELGEN DIE GEVESTIGD ZIJN IN HET BUITENLAND, VOOR DE VERKIEZING VAN DE FEDERALE WETGEVENDE KAMERS I.T. 132 - REGISTRATIE VAN HET STEMRECHT VAN DE BELGEN DIE GEVESTIGD ZIJN IN HET BUITENLAND, VOOR DE VERKIEZING VAN DE FEDERALE WETGEVENDE KAMERS Algemeenheden De wet van 7 maart 2002 (Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mededeling van informaties in het wachtregister. (A/2009/034)

Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mededeling van informaties in het wachtregister. (A/2009/034) 1/6 Advies nr 05/2010 van 3 februari 2010 Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mededeling van informaties in het wachtregister. (A/2009/034) De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke

Nadere informatie

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) :

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) : Provincie Stad Aanbestedende overheid Benaming van de opdracht Limburg Sint-Truiden Wegen en Verkeer Limburg Aanpassing N3 Rotonde Stayen OFFERTEFORMULIER De ondergetekende (Naam en voornaam) : Hoedanigheid

Nadere informatie

PASPOORT? OPGELET: Bij ontbrekende bewijsstukken is uw dossier onvolledig en kunnen wij uw aanvraag niet behandelen!

PASPOORT? OPGELET: Bij ontbrekende bewijsstukken is uw dossier onvolledig en kunnen wij uw aanvraag niet behandelen! WELKE DOCUMENTEN VOOR TE LEGGEN VOOR DE AANVRAAG VAN EEN PASPOORT? Het aanvraagformulier Aanvraag voor een minderjarige: te ondertekenen door beide ouders (behalve uitzonderlijke gevallen) of door de voogd

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 29 april 2003 (12.05) (OR. el) 8696/03 LIMITE VISA 70 COMIX 260

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 29 april 2003 (12.05) (OR. el) 8696/03 LIMITE VISA 70 COMIX 260 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 april 2003 (12.05) (OR. el) PUBLIC 8696/03 LIMITE VISA 70 COMIX 260 NOTA van: aan: Betreft: de Griekse delegatie de Groep visa Ontwerp-beschikking van de

Nadere informatie

GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012

GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012 GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012 Deze Gids is opgesteld met als doel om bepaalde nieuwe bepalingen toe te lichten die van toepassing zijn op de volgende gewone algemene

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS naamloze vennootschap Researchdreef 60, 1070 Brussel Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) ("UCB NV") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders worden

Nadere informatie

De gemeenteraad, in openbare vergadering van 24/12/2014 heeft het ondervermeld reglement goedgekeurd.

De gemeenteraad, in openbare vergadering van 24/12/2014 heeft het ondervermeld reglement goedgekeurd. Taksreglement op het afgeven van bestuurlijke documenten De gemeenteraad, in openbare vergadering van 24/12/2014 heeft het ondervermeld reglement goedgekeurd. Dit reglement werd bekendgemaakt door middel

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2016 No. 48 Besluit van 13 september 2016 tot afkondiging van de Rijkswet van 23 augustus 2016 houdende bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang

Nadere informatie

Formulier voor de aanvraag tot inschrijving als kiezer voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers

Formulier voor de aanvraag tot inschrijving als kiezer voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers Formulier voor de aanvraag tot inschrijving als kiezer voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers LEES AANDACHTIG DE INSTRUCTIES DIE IN BIJLAGE VAN DIT FORMULIER VOORKOMEN ALVORENS DIT IN TE

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. Directie-generaal Sociaal Beleid. Domein Regelgeving Kinderbijslag. Ministeriële Omzendbrief nr.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. Directie-generaal Sociaal Beleid. Domein Regelgeving Kinderbijslag. Ministeriële Omzendbrief nr. 1 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID Directie-generaal Sociaal Beleid Domein Regelgeving Kinderbijslag Ministeriële Omzendbrief nr. 599 Omzendbrief aan de Mevrouwen Ministers, aan de Heren Ministers,

Nadere informatie

VAKANTIE 2009 IDENTITEITSDOCUMENTEN

VAKANTIE 2009 IDENTITEITSDOCUMENTEN BERICHTEN UGA TM Division of Continuga TM nv 8501 KORTRIJK-HEULE tel. 056 36 32 00 fax 056 35 60 96 e-mail: sales@uga.be VAKANTIE 2009 IDENTITEITSDOCUMENTEN Juni 2009 De zomervakantie is in aantocht en

Nadere informatie

Geachte heer Geachte mevrouw

Geachte heer Geachte mevrouw Directoraat-generaal Gezondheidszorg Dienst Erkenning van de Gezondheidszorgberoepen UW BRIEF VAN UW REF. ONZE REF. DATUM BIJLAGE(N) CONTACT TEL. 02/524.97.97 FAX 02/524.98.16 E-MAIL info@gezondheid.belgie.be

Nadere informatie

1. Het adres van inschrijving in de bevolkingsregisters van een niet-ontvoogde minderjarige:

1. Het adres van inschrijving in de bevolkingsregisters van een niet-ontvoogde minderjarige: Algemene Onderrichtingen van 7 oktober 1992 betreffende het houden van de bevolkingsregisters (gecoördineerde versie van 27 april 2007), deel I, nr. 68: 68. De inschrijving van niet-ontvoogde minderjarigen:

Nadere informatie

Uitnodiging tot inschrijving

Uitnodiging tot inschrijving Raad van de Europese Unie Secretariaat-generaal Uitnodiging tot inschrijving Aanbesteding UCA-17/009 Gunning via onderhandelingen Huur van een schietbaan Het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese

Nadere informatie