Werkjaar: THEMA WOONZORG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkjaar:2006-2007 THEMA WOONZORG"

Transcriptie

1 Werkjaar: THEMA WOONZORG Teksten en samenstelling Werkgroep woonzorg van het Platform Hulpverlening Gentbrugge-Ledeberg en Buurtteam Ledeberg

2 INLEIDING De hulpverleners van het welzijnsoverleg Platform Hulpverlening Gentbrugge- Ledeberg hebben het vervullen van hun signaalfunctie steeds ernstig genomen. De input en ervaringen mbt. bepaalde thema s van mensen die dagelijks in het werkveld staan, zijn immers van onschatbare waarde en kunnen alleen maar positief bijdragen tot een goed beleid, afgestemd op de heersende noden. Voor het werkjaar kozen de welzijnswerkers woonzorg als prioritair werkthema. Woonzorg werd bekeken in de ruimere zin van het woord. Niet enkel de fysieke woning en woonomgeving werd onder de loep genomen, maar eveneens de nevenaspecten van wonen, zoals praktische problemen bij verhuis, samenleven, e.a. Naast een aantal concrete initiatieven, zoals vormingen voor de hulpverleners, debatteren rond hiaten en knelpunten inzake woonzorg, resulteerde het project in deze Signalenbundel. De Signalenbundel omvat vooral een aantal praktische suggesties en aandachtspunten, voorafgegaan door praktijkvoorbeelden en dit rekeninghoudend met de hiaten waar welzijnswerkers dagelijks mee geconfronteerd worden. Daarmee hopen we een aanvulling te kunnen bieden op de reeds lopende studies, beleidsnota s, plannen inzake Lokaal Sociaal Beleid, Stadsvernieuwing Ledeberg, e.a. Op het welzijnsoverleg van 5 juni 2007 stellen we deze Signalenbundel voor en wensen we erover in debat te treden met diverse bevoegde beleidsmedewerkers. Op die manier hopen we dat onze signalen doorgespeeld zullen worden naar de juiste kanalen zodat de doelgroep er uiteindelijk beter van wordt. Vanuit het wijkwelzijnsoverleg blijven we ons engageren om van Ledeberg een leefbare en aangename wijk te maken door alles goed op elkaar af te stemmen en op signalen in te spelen. Wij zijn dan ook dankbaar voor de erkentelijkheid en ondersteuning door Stad en OCMW en hopen hier in de toekomst verder te kunnen op rekenen.

3 INHOUD PRIVATE HUISVESTING 1. Huurwaarborg 2. Opdeling ééngezinswoning 3. Toepassing van het wooninstrument Vlaamse Wooncode 4. Koppeling kwaliteit woning-huurprijs SOCIALE HUISESTING 1. Huuropzeg 2. Bezetting grote woonentiteiten 3. Interne mutaties SAMENLEVINGSPROBLEMATIEK 1. Psychiatrische patiënten 2. Overlast in de wijk PRAKTISCHE PROBLEMEN bij VERHUIS ENERGIELEVERING en BUDGETMETERS 1. Problemen met de budgetmeter bij verhuis 2. Plaatsen van budgetmeters 3. Gebruik van budgetmeters

4 PRIVATE HUISVESTING 1. Huurwaarborg 1-verdieners, personen met een laag inkomen of een vervangingsinkomen hebben het moeilijk om de huurwaarborg te betalen. Bij verhuis moeten zij immers een 1 ste maal huishuur betalen bij de ondertekening van het huurcontract en 3 maand huurwaarborg (eventuele wijziging na aanpassing huurwet). Daarnaast betalen zij minimum 1 maand huur voor de huidige woonst (dubbele huur). Bovendien moeten er meestal nog verhuiskosten betaald worden. Een voorbeeld : Huidige huur: 420 euro Nieuwe huur: 480 euro Waarborg: 1440 euro Verhuiskosten: 500 euro Aansluiting elektriciteit, kabel: 200 euro Startbudget bij verhuis = 3000 euro Financiële draagkracht personen vaak ontoereikend. Gevolg: niet betalen van andere levensnoodzakelijke zaken en/of lopende rekeningen. Bestaand (financieel) vangnet en knelpunten : o Bij het OCMW: - Een ten laste name van de huurwaarborg. Dit gebeurt ofwel via storting op een geblokkeerde rekening ofwel via het systeem zekerheidsstelling bij sociale huisvesting, ofwel via het systeem van schriftelijke waarborg bij de bank (bankwaarborg). Tot op heden zijn de bedragen voor de effectieve tussenkomst in huurwaarborg beperkt tot 750 euro. Voor personen met een leefloon of met een inkomen gelijklopend met het barema leefloon is de aanvraag geen probleem. Personen met een ontoereikend inkomen, maar net boven dat barema, moeten een Bijzonder Verzoek in dienen bij het BCSD. - Mogelijks kan er ook een beperkte tussenkomst zijn in de eerste huishuur, bijvoorbeeld bij dubbele huishuur. De tussenkomst is dan maximaal 150 euro. - Specifiek voor personen die voor minstens 6 maanden aangewezen zijn op OCMWuitkering (leefloon) of gepensioneerden en andersvaliden met beperkt inkomen, voorziet het OCMW in een aanvullende financiële hulp onder de vorm van een Huishuurtussenkomst (vanaf 30 jaar) en een Energietoelage (vanaf 50 jaar). Deze bedragen zijn ook beperkt, tot 25 euro/maand voor een alleenstaande, 38 euro/maand voor een gezin, te vermeerderen met 13 euro per kind ten laste. 1

5 o Bij kredietinstellingen: Er bestaat een mogelijkheid tot het aanvragen van een borgstellingkrediet, dit is echter geen direct krediet, maar bij in gebreke blijven, betaalt de bank een bepaalde som aan de verhuurder. De huurder betaalt dossierkosten, bepaalde interesten per jaar (bijvoorbeeld 1%). Het probleem is dat banken dit slechts toekennen aan een zeer beperkt publiek! Suggesties : Hoewel het OCMW Gent al een werkgroep oprichtte, willen we volgende suggestie meegeven: o Regelgeving van het OCMW herbekijken en uitbreiden, daar financiële tussenkomsten niet meer aansluiten bij de actuele huurprijzen: 1. Inkomensbarema s uitbreiden 2. Plafond waarborg optrekken: 750 euro is in huidige tijd niet meer voldoende. Idem wat betreft de eerste huishuurtussenkomst. 2. Opdeling ééngezinswoning Er is een blijvende toename van opdeling huizen in kamers en studio s met stijgende huurprijs merkbaar. In Ledeberg zijn eengezinswoningen die te huur staan, nog moeilijk te vinden. Dit terwijl er in Ledeberg een grote nood en vraag is naar betaalbare ééngezinswoningen. Heel wat mensen zijn gewoon om in een klein huisje met koertje te wonen waar ze eventueel een huisdier kunnen houden. Momenteel staat het merendeel van de woningen te koop. Na verkoop worden deze doorgaans opgedeeld omwille van de relatie investering - opbrengst. Dit geeft overbevolking en samenlevingsproblemen als gevolg doordat deze kamers onvoldoende geïsoleerd zijn en bijvoorbeeld de slaapkamer zich naast de buren hun woonkamer bevindt. We dienen daarnaast ook alert te blijven voor normvervaging: een kamer kan niet als een aanvaardbare woonsituatie aanschouwd worden voor niet-studenten! Een voorbeeld : Een kleine arbeiderswoning met een gevelbreedte van 3,5 meter is opgedeeld in 3 woonentiteiten, namelijk : - 1 studio op het gelijkvloers waar 4 personen wonen - 1 studio op het 1 ste verdiep waar 5 personen wonen - 1 studio onder het dak waar 3 personen wonen De huurprijzen liggen tussen 350 en 450 euro/maand. Suggesties : o Bestaande regelgeving zijnde Vlaamse Wooncode, Kamerdecreet en Stedenbouwkundig Reglement beter op elkaar afstemmen, daadwerkelijk toepassen, controleren en opvolgen. o Eventuele quota voor bepaalde buurten opleggen bij verzadiging. 2

6 3. Toepassing van het wooninstrument Vlaamse Wooncode Talrijke woningen in Ledeberg voldoen niet aan de Vlaamse Wooncode. Aangifte gebeurt echter vaak niet omwille van herhuisvestingproblemen van de zittende huurder. Zwakke groepen blijven daarom noodgedwongen in onaangepaste woningen wonen en de kwaliteit van de woningen blijft erop achteruit gaan. Een voorbeeld : Een gezin met 2 kinderen huurt een eengezinswoning met 2 slaapkamers voor 430 euro. Gebreken aan het huis: - opstijgend grondvocht - verouderde en gevaarlijke elektrische installatie - gevaar op CO-intoxicatie Het pand wordt onbewoonbaar verklaard op basis van de Vlaamse Wooncode, zodat de huurders het pand moeten verlaten binnen een redelijke termijn. Ze krijgen geen voorrang bij de Sociale Huisvestingsmaatschappij en zijn dus aangewezen om te huren op de privé-markt. Resultaat: het gezin huurt opnieuw een te dure, niet-kwaliteitsvolle woning. Suggesties : o Panden preventief screenen en verhuurders motiveren noodzakelijke werken uit te voeren vóór een onbewoonbaarverklaring en uitzetting van zittende huurders. o Transitpanden voorzien voor zittende huurders bij effectieve onbewoonbaarverklaring. o Sleutelrol voor wijkagenten die in het kader van de inschrijving in bevolkingsregister, de slechte panden beoordelen en dit signaleren. 4. Koppeling kwaliteit woning huurprijs Het onderste segment van de private huurmarkt wordt vaak verhuurd aan te hoge huurprijzen en biedt daarenboven geen kwaliteit. Een slechte huisvesting (Wonen) beïnvloedt verscheidene levensdomeinen zoals Weten, Welzijn en Werk - op ongunstige wijze. 3

7 Een voorbeeld : Stefanie is een 28-jarige vrouw met een baby van 8 maanden. Zij huurde samen met haar vriend een studio waarvoor zij maandelijks 420 euro betalen. Sinds de stopzetting van de relatie, woont zij alleen met haar baby in deze studio. De huurprijs blijkt te hoog voor haar inkomen, een werkloosheidsuitkering. Hierdoor stapelen andere facturen zich op. Zij wil nochtans snel gaan werken, maar dient betaalbare kinderopvang te vinden. Voorlopig zit Stefanie dagelijks alleen in haar woning, geïsoleerd met haar kind. Het kind heeft regelmatig aandoeningen aan de luchtwegen wegens de vochtigheid van het huis. Aangezien er sprake is van slechte isolatie, slaapt het kind slecht en is het sneller vatbaar voor ziekte. Het immobiliën-kantoor liet weten zich strikt te houden aan het contract. Indien zij vroeger de studio wil verlaten, willen zij de waarborg slechts gedeeltelijk teruggeven. Stefanie voelt zich radeloos, piekert voortdurend en heeft de laatste tijd heel wat last van hoofdpijn. Suggesties : o Regelgeving die huurprijzen koppelt aan de kwaliteit van woningen. o Verplicht conformiteitattest van huurpanden Hulpverleners en beleidsmensen dienen blijvend aandacht te hebben voor de normvervanging betreffende de koppeling huurprijs en kwaliteit van de woning. 4

8 SOCIALE HUISVESTING 1.Verhuizen van private huurwoning naar sociale huurwoning en binnen sociaal huurbesluit Bij verhuis van een private woning naar een sociale huurwoning (en van de ene sociale huisvestingsmaatschappij naar de andere) moet de huurder minimum huuropzeg geven. Dit terwijl het huurcontract van de sociale woning meestal onmiddelijk ingaat. Om een dubbele huishuur gedurende 3 maanden te vermijden, weigert de doelgroep - met een minimale financiële draagkracht - vaak de aangeboden sociale woning. Suggesties : o Sociale huisvesting kent minstens 2 maanden vóór de inwerkingtreding van het huurcontract een woning toe of geeft 2 maanden de tijd om de sociale woning te betrekken. o Huuropzegmodaliteiten binnen de private huurwet worden bij verhuis naar een sociale woning herleid van 3 maanden naar 2 maanden. 2.Bezettingen grote woonentiteiten door alleenstaanden of koppels Grote woonentiteiten blijven na gezinswijzigingen bewoond door alleenstaanden of koppels. Hierdoor komen er onvoldoende panden vrij voor jonge gezinnen met kinderen die op de wachtlijst staan. Suggestie : o Na gezinswijzigingen verplichte mutatie naar een aangepaste woning rekening houdend met bepaalde woonwensen. 3. Interne mutatie binnen dezelfde sociale maatschappij Bij verhuis binnen dezelfde huisvestingsmaatschappij, dient men voor de nieuwe huurwoning een huurwaarborg te betalen. De huurder kan tot op heden geen gebruik maken van de waarborg die hij al betaalde voor de huidige huurwaarborg, daar deze waarborg pas na verhuizing vrijgegeven wordt. Suggestie : o De huurwaarborg blijft bij interne mutatie behouden 5

9 SAMENLEVINGSPROBLEMATIEK 1. Samenlevingsproblemen in verband met psychiatrische patiënten Hans, 23 jaar, met een psychiatrisch verleden, woonde tot voor een half jaar in Ledeberg in een rijhuisje. Hij woonde daar gedurende tien jaar in bij een vriend. Een gebrek aan sanitair en stromend water, kookgelegenheid, nauwelijks slaapgelegenheid, stank, ongedierte, absoluut gebrek aan hygiëne maakten de levensomstandigheden bijzonder moeilijk tot onmogelijk. Doorheen de jaren is de situatie binnenshuis er dan ook alleen maar slechter op geworden. Mede door deze situatie kan Hans nauwelijks voor zichzelf zorgen. Een toenemend gebruik van genotsmiddelen dat leidde tot verslaving, daarmee gepaard gaande een groeiende isolatie van de buitenwereld, verdwijnen van zelfvertrouwen en een gebrek aan initiatief maakte dat de sfeer van marginaliteit steeds meer toenam. De straathoekwerkster maakt uit haar contacten met Hans op dat hij de nodige (sociale) vaardigheden ontbreekt om de situatie aan te pakken. Omdat op administratief en financieel vlak niets meer in orde was, heeft hij gericht contact met het OCMW en een bewindvoerder. Een schoendoos vol problemen dus waaruit duidelijk blijkt dat het begin en het einde van dit verhaal niet gekend zijn. De complexe situatie is niet te ontrafelen en alle leefdomeinen waar het minder of niet goed gaat staan met elkaar in verbinding en versterken elkaar. In elk geval is duidelijk dat het zoeken naar huisvesting of één of andere manier van wonen niet op zich staat. Alle problemen die hier zijn opgesomd, zullen wanneer ze niet worden aangepakt, een blijvende hypotheek leggen op de huisvestingsmogelijkheden. Sinds Hans Ledeberg noodgedwongen verlaten heeft, raakte hij verzeild in ziekenhuizen, crisisopvangcentra, psychiatrische instellingen en opvanghuizen voor daklozen. Toch is er na deze periode een licht gunstig effect merkbaar; Hans komt iets helderder voor de dag en staat in voor een minimale persoonlijke verzorging. Of dit echter volstaat in het streven naar een stabiliteit en duurzame oplossing is nog maar de vraag? Terwijl Hans zelf gelooft in de mogelijkheden van zelfstandig wonen meent het hem omringende hulpverleningsnetwerk dat Hans niet over voldoende capaciteiten beschikt om dit aan te kunnen. Aandachtspunten : Een betere samenwerking tussen de verschillende instanties en beter afstemming van de diensten voor mensen in een complexe situatie zal niet volstaan. o Het ontbreekt vandaag en in het bijzonder mbt. het thema wonen aan de nodige creativiteit om te experimenteren met alternatieve woonvormen zoals woonerven 6

10 kraakpand in zelfbeheer terrein dat voorzien is van individuele woongelegenheden en sanitaire basisvoorzieningen kleine leef- en woongemeenschappen met een minimale begeleiding (huisvuilomhaling, opruimen, budgetbeheer ) leegstaande treinwagons met minimale inrichting o In elk van deze experimenten blijft een opvolging naar een meer reguliere woonsituatie of een plaats binnen het bestaande aanbod van de CAW s belangrijk. In elk geval moet daar het volgende bewerkstelligd worden: geen zwarte lijsten bij opvang opvang op maat ingekorte wachtlijsten onvoorwaardelijker crisisopvang (bed-bad-brood) 2. Samenlevingsproblemen naar aanleiding van overlast in de wijk De samenlevingsproblematiek is jammer genoeg een terugkerend element in dichtbebouwde wijken. Te kleine huisvesting en het ontbreken van een eigen tuin, brengt mensen bij mooi weer naar buiten. Daarnaast laat de dichte bebouwing weinig ontspanningsruimte toe. Ook in Ledeberg leven de inwoners dicht bij elkaar. Dit vergroot de kans op burenruzies. Deze ontstaan vaak uit onverdraagzaamheid, maar anderzijds ook uit de sociale diversiteit (senioren en gezinnen in één appartementsblok, verschillende culturen. Zicht krijgen op deze problemen is niet eenvoudig, daar het ontstaan van dergelijke problematiek veroorzaakt wordt door een complex kluwen van allerlei oorzaken. Huisvestingsproblemen kunnen een onderdeel vormen van dit kluwen. Buurtwerkers en hulpverleners worden dagelijks geconfronteerd met allerhande klachten over overlast: spelende kinderen, nachtlawaai, zwerfvuil, hondenpoep,. Naargelang de aard van de klachten neemt buurtwerk, in samenwerking met verscheidene buurtactoren zoals de politie, straathoekwerk, asiel- en vluchtelingenbeleid, hierin actief een taak op. Uiteraard hebben zij allen een belangrijke signaalfunctie naar allerlei instanties toe. Alle problemen aanhalen is weinig zinvol, maar we geven hierbij toch enkele voorbeelden mee. o Bij gebrek aan voldoende bergruimte worden vele fietsen op het voetpad geparkeerd, waar zij de doorgang blokkeren. De grote aanwezigheid van studenten werkt dit probleem ook in de hand. Suggestie : meer openbare fietsenstallingen 7

11 o Bewoners die geen garage of bergruimte hebben, laten hun vuilniszakken op straat staan of plaatsen de zakken op de daken. Dit kan het uitzicht verstoren, ongedierte aantrekken, Suggestie : gemeenschappelijke openbare bergruimtes. Hiervoor moet men uiteraard bewoners wijzen op hun verantwoordelijkheden en eventuele aanspreekpersonen inschakelen o Het grote verschil in leeftijden en de daaraan verbonden interessevelden, zorgt vaak voor meningsverschillen tussen senioren en jonge gezinnen met kinderen in de appartementsblokken. Suggestie : betere sociale mix bij sociale huisvestingsprojecten o Verschillende culturen die op een kleine oppervlakte samenwonen vb. verschil in leefritme (actief overdag of s nachts). Suggestie : openbare ontspanningsruimtes We dienen hier steeds na te gaan of het om een effectief probleem gaat waarop gereageerd moet worden of gezond relativeringsvermogen meer op z n plaats is. Vaak zien we immers een stijgende tendens van onverdraagzaamheid. 8

12 PRAKTISCHE PROBLEMEN BIJ VERHUIS In Ledeberg lopen verhuizingen niet altijd van een leien dakje. Dit kent verschillende redenen : - Velen kunnen (financieel) geen beroep doen op de privé verhuisinitiatieven en ook niet op professionele vakmannen. - Bewoners worden soms plots op de hoogte gebracht dat ze hun woning moeten verlaten of dat hen een nieuwe woning werd toegewezen en zij binnen korte termijn (2 à 3 weken) moeten verhuizen. Vanuit de werkgroep is men het aanbod gaan toetsen op uitvoerbaarheid, inzetbaarheid, betaalbaarheid De nadruk naar het aanbod voor deze doelgroep ligt nét op betaalbaarheid en snelle inzetbaarheid. Bestaande initiatieven : Stadsdienst : Via de Werkwinkel o Iedereen kan beroep kan aankloppen bij de Werkwinkel o Taken: Via pwa-cheques kan men hulp aanvragen voor het helpen inpakken, uitpakken, gordijnen ophangen, maar het verhuizen zelf (dus de dozen opheffen en in de verhuiswagen steken) is niet toegelaten. o Termijn: haalbaarheid binnen een termijn van 14 dagen. Men zou een actief bestand hebben van personeelsleden die ingezet kunnen worden. Indien er geen aanbod is in de lokale Werkwinkel spreekt men systematisch de andere Werkwinkels aan, ook deze buiten de stadsgrenzen. o Tarief: Er is de mogelijkheid om pwa- cheques in de werkwinkel te kopen. Er bestaan 3 soorten cheques die telkens in pakjes van 10 verkocht worden. 7,45 per uur, deze is fiscaal aftrekbaar 6,20 per uur, deze is niet fiscaal aftrekbaar en staat niet op naam 4,95 per uur, deze zijn voor WIGW s Het OCMW : o Iedereen kan bij het OCMW gebruik maken van de klussendienst. Het aanbod is niet gebonden aan een inkomensgrens. o Taken: Je moet kunnen aantonen dat je voor/door bepaalde reden niet gebruik kan maken van een professioneel iemand. o Termijn: minimum 4 weken tot 6 weken na aanvraagdatum. o Tarief: De kost is afhankelijk van het inkomen. 9

13 Mutualiteiten : o Enkel de Bond Moyson biedt een klusjesdienst voor zijn leden aan o Taken: hulp bij in- en uitpakken, behangen, verven, verhuis zelf. Zo kunnen vb. mensen die door fysieke problemen zelf hun klusjes niet meer kunnen doen van deze dienst gebruik maken. o Termijn: De klusjesman moet een maand op voorhand (telefonisch) aangevraagd worden én vragenlijst invullen. Bovendien moet de aanvrager zelf vervoer voorzien. o Tarief: volgens inkomen bvb alleenstaande met leefloon betaalt 5.10 per uur per klusjesman. Aandachtspunten :! Vanuit het OCMW is men zich bewust van deze lange termijn. Men stelt zelf dat de dienst overbevraagd is en dient uitgebreid te worden, zowel qua personeel als qua materiaal (beschikken momenteel over 1 verhuiswagen). Gezien de problematiek en vraag schiet het aanbod tekort. Welke snelle maatregelen kunnen hier voorzien worden zodat het aanbod uitbreidt? Ook vanuit het OCMW signaleerde men een blijvende stijging in aanvragen 10

14 ENERGIELEVERING en BUDGETMETERS 1. Problemen met de budgetmeter bij verhuis Cliënt x gaat verhuizen van woning A naar woning B. In woning A neemt mevrouw de meterstanden op en stuurt deze door naar haar leverancier met de vraag een slotfactuur op te maken en energie te leveren op haar nieuw adres. In woning B is door de vorige huurder een budgetmeter geplaatst. Mevrouw is niet op de hoogte dat de vorige huurder de meter niet gedeactiveerd heeft. Na enige tijd, op het moment dat ze zonder energie komt te zitten, ontdekt mevrouw dat haar leverancier de energie nog niet heeft overgenomen en dat ze zelf stappen dient te zetten om de budgetmeter te deactiveren. Alleen op die manier kan ze overschakelen naar energie van haar leverancier. Dergelijke omschakeling duurt enige tijd waardoor ze het enige dagen moet stellen met een stroombegrenzer. Suggesties : o Betere communicatie naar gebruikers toe tussen diverse energieleveranciers o Het deactiveren van budgetmeters zou door de energieleveranciers zelf moeten kunnen gebeuren 2. Problemen bij het plaatsen van de budgetmeter Wanneer cliënten een schuld opbouwen bij een energieleverancier is het niet altijd evident om na enkele niet-betaalde facturen de vraag te stellen naar het plaatsen van een budgetmeter. De cliënt moet eerst effectief geschorst worden bij zijn energieleverancier om een aanvraag voor het plaatsen van een budgetmeter te kunnen doen bij de sociale leverancier. Sommige energiemaatschappijen laten de schuld oplopen tot meer dan 2000 euro vooraleer ze cliënten schorsen van energielevering. Voor veel cliënten betekent dit een nieuwe aanzienlijke schuld, welke nadien vaak via een deurwaarder wordt geïnd met de daarbij horende kosten. Suggesties : o Sneller schorsen van cliënten met schulden en op die manier vroeger de mogelijkheid creëren tot het plaatsen van een budgetmeter o Het hanteren van dezelfde schorsingsprocedure door de diverse energieleveranciers 11

15 3. Problemen bij het gebruik van de budgetmeter De gehanteerde budgetmeter is niet toegankelijk voor de vele nieuwe gebruikers. Bij het plaatsen van een nieuwe budgetmeter is het daarom aangewezen om een mondelinge toelichting te geven. 12

16 This document was created with Win2PDF available at The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. This page will not be added after purchasing Win2PDF.

Samenhuizen in Gent. 1. Aanleiding. Samenhuizen kan een stedenbouwkundig misdrijf vormen

Samenhuizen in Gent. 1. Aanleiding. Samenhuizen kan een stedenbouwkundig misdrijf vormen Samenhuizen in Gent Samenhuizen in deze nota = meerdere personen die, buiten het klassieke gezinsverband, samen een ééngezinswoning of appartement huren met meer dan één slaapkamer. Onderstaande nota werd

Nadere informatie

: Twintig jaar Platform Hulpverlening Gentbrugge - Ledeberg Omzien naar de toekomst

: Twintig jaar Platform Hulpverlening Gentbrugge - Ledeberg Omzien naar de toekomst 1986-2006: Twintig jaar Platform Hulpverlening Gentbrugge - Ledeberg Omzien naar de toekomst 21 maart 2006 1986 Initiatiefnemer: Wijkgezondheidscentrum Botermarkt v.z.w. Wat? Overleg tussen basiswerkers

Nadere informatie

Nummer 34. Op zoek naar betaalbare woonvormen

Nummer 34. Op zoek naar betaalbare woonvormen Nummer 34 Op zoek naar betaalbare woonvormen Betaalbaar wonen in Knokke-Heist Het BVK Betaalbaar VerhuurKantoor Inleiding Missie In het bruisende en sfeervolle Knokke-Heist is het voor elk van hun bewoners

Nadere informatie

WOONCLUB KORTRIJK De woonclub ondersteunt mensen in kansarmoede of in een kwetsbare positie bij het zoeken van een woning op de private en/of sociale huurmarkt De werking Op 9 november 2009 ging de woonclub

Nadere informatie

EEN WONING VINDEN OP DE HUURMARKT

EEN WONING VINDEN OP DE HUURMARKT EEN WONING VINDEN OP DE HUURMARKT 2 Voorwoord Beste (toekomstige) inwoner van Merelbeke, ben je op zoek naar een huurwoning en weet je niet goed hoe je eraan moet beginnen? Dan ben je met deze brochure

Nadere informatie

* alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen. * gehuwd of samenwonend. * 16-25 jaar. * meer dan 50 jaar. * 26-50 jaar

* alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen. * gehuwd of samenwonend. * 16-25 jaar. * meer dan 50 jaar. * 26-50 jaar ANDERS-WACHTEBEKE RESULTATEN WONEN-ENQUETE 2008 1) Gezinssituatie * gehuwd of samenwonend 80,51% * alleenstaand 15,25% * alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen 4,24% * alleenstaande moeder of

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KLUSJESDIENST

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KLUSJESDIENST HUISHOUDELIJK REGLEMENT KLUSJESDIENST DOELSTELLING Art. 1: De klusjesdienst van OCMW Meise wil aanvullend werken. Dat betekent dat zij karweien uitvoeren die de gebruiker niet meer zelf kan doen en waarvoor

Nadere informatie

22 juni 2016 Info-dag Renovatiewerken Wijk Kleine Brede Akker

22 juni 2016 Info-dag Renovatiewerken Wijk Kleine Brede Akker 22 juni 2016 Info-dag Renovatiewerken Wijk Kleine Brede Akker Info-dag in 3 delen 10.30 uur: eerste groep huurders 13.00 uur: tweede groep huurders 15.00 uur: derde groep huurders KORT OVERZICHT VAN ONZE

Nadere informatie

Buurtgebonden overlast een zaak van iedereen

Buurtgebonden overlast een zaak van iedereen Buurtgebonden overlast een zaak van iedereen Doelstelling: 1. Het afvalprobleem zichtbaar en bespreekbaar maken. 2. Acties uitwerken op maat van de wijk en haar bewoners 3. Bewoners sensibiliseren rond

Nadere informatie

STUDENTEN- HUISVESTING IN GENT KOTEN WIJZER VERHUREN? Stad Gent Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning STEDENBOUW- KUNDIGE NORMEN.

STUDENTEN- HUISVESTING IN GENT KOTEN WIJZER VERHUREN? Stad Gent Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning STEDENBOUW- KUNDIGE NORMEN. STUDENTEN- HUISVESTING IN GENT STEDENBOUW- KUNDIGE NORMEN KOTEN WIJZER VERHUREN? 14 juni 2014 Stad Gent Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning Inhoud 1. Stedenbouwkundige vergunningsplicht 2. Geldende

Nadere informatie

buren huurwaarborg Wonen privéwoning degelijke woning huren recht op een woonst sociale verhuurkantoren sociale woning

buren huurwaarborg Wonen privéwoning degelijke woning huren recht op een woonst sociale verhuurkantoren sociale woning degelijke woning sociale verhuurkantoren sociale woning huurwaarborg recht op een woonst buren huren privéwoning Wonen Welke soorten woningen bestaan er? Er zijn twee soorten woningen om te huren: de privéwoning

Nadere informatie

HUISVESTING. Hulpaanbod vanuit de OCMW s. Gerry Van de Steene Departementschef sociale dienstverlening OCMW Sint-Niklaas

HUISVESTING. Hulpaanbod vanuit de OCMW s. Gerry Van de Steene Departementschef sociale dienstverlening OCMW Sint-Niklaas HUISVESTING Hulpaanbod vanuit de OCMW s Gerry Van de Steene Departementschef sociale dienstverlening OCMW Sint-Niklaas 1. Opdrachten vanuit de wetgeving 2. Aanvullend hulpverleningsaanbod 3. Welk OCMW

Nadere informatie

Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw

Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw Mondelinge vraag OPSCHRIFT Vergadering van 14 april 2016 Nummer: 2016_MV_00149 Onderwerp: Mondelinge vraag van raadslid Isabelle De Clercq: Gemiddelde

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF OCKIER & PARTNERS FEBRUARI 2015. de aankoop van een studentenkamer: juridische aspecten waarmee rekening te houden

NIEUWSBRIEF OCKIER & PARTNERS FEBRUARI 2015. de aankoop van een studentenkamer: juridische aspecten waarmee rekening te houden NIEUWSBRIEF OCKIER & PARTNERS FEBRUARI 2015 de aankoop van een studentenkamer: juridische aspecten waarmee rekening te houden Meer en meer ouders overwegen om een kot te kopen voor hun studerende kinderen

Nadere informatie

Reglement tot vaststelling van de inschrijvingsvoorwaarden en de toewijzingscriteria voor de transitwoningen ter beschikking gesteld door de Stad Gent

Reglement tot vaststelling van de inschrijvingsvoorwaarden en de toewijzingscriteria voor de transitwoningen ter beschikking gesteld door de Stad Gent Reglement tot vaststelling van de inschrijvingsvoorwaarden en de toewijzingscriteria voor de transitwoningen ter beschikking gesteld door de Stad Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 november 2011

Nadere informatie

ons kenmerk KS/2016/PM/118 In antwoord op uw schriftelijke vraag met betrekking tot asielzoekers, vindt u hierbij de antwoorden op u vragen.

ons kenmerk KS/2016/PM/118 In antwoord op uw schriftelijke vraag met betrekking tot asielzoekers, vindt u hierbij de antwoorden op u vragen. OCMW Antwerpen GR Mevrouw Anke Van dermeersch Gemeenteraadslid Alle briefwisseling te richten aan het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen 1. uw bericht van uw kenmerk ons

Nadere informatie

GEMEENTE KALMTHOUT. Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Goedgekeurd door de minister op 14 november 2012

GEMEENTE KALMTHOUT. Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Goedgekeurd door de minister op 14 november 2012 GEMEENTE KALMTHOUT Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Goedgekeurd door de minister op 14 november 2012 INHOUD 1. SITUERING... 1 1.1 Wettelijk kader... 1 1.1.1 Standaardregime... 1 1.1.2 Eigen

Nadere informatie

Netwerkdag Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Erkende vluchtelingen en huisvesting

Netwerkdag Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Erkende vluchtelingen en huisvesting Netwerkdag Vluchtelingenwerk Vlaanderen Erkende vluchtelingen en huisvesting Inhoud VVSG? Rol en opdracht OCMW Huurwaarborg Wie is dakloos? Installatiepremie Referentieadres Leefloon Vrijwilligers 2 -

Nadere informatie

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter bevordering van het kwaliteitsvol wonen

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter bevordering van het kwaliteitsvol wonen Gemeente Moorslede Dienst ruimtelijke ordening Marktplaats 1 8890 Moorslede Tel.: 051/788 914 Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter bevordering van het kwaliteitsvol wonen Principiële goedkeuring

Nadere informatie

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren Huren Als je een eigen woning of appartement gaat huren Alles over huren en een huurcontract Huurdersbond www.huurdersbond.be Wetswinkels tel. 070 22 58 88 www.dewetswinkel.be Samenhuizen vzw tel. 0489

Nadere informatie

DIENSTWONEN. Infosessie voor intermediairen

DIENSTWONEN. Infosessie voor intermediairen DIENSTWONEN Infosessie voor intermediairen 1 OVERZICHTVOORSTELLING 1. algemeen organigram missie doelstellingen problematiek kernopdracht 2. werking Team Woonadvies en Team Woonondersteuning methodiek

Nadere informatie

SVK Laarne Wetteren Wichelen Oordegemsesteenweg 69a 9230 Wetteren. Wonen is een basisbehoefte

SVK Laarne Wetteren Wichelen Oordegemsesteenweg 69a 9230 Wetteren. Wonen is een basisbehoefte SVK Laarne Wetteren Wichelen Oordegemsesteenweg 69a 9230 Wetteren Wonen is een basisbehoefte WAT Een sociaal verhuurkantoor (SVK) is een erkende organisatie die woningen, appartementen of studio s huurt

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel 1. Een woning te huur zetten. 1. Attestenkermis en andere verplichtingen... 1. 2. Correcte publiciteit... 6

Inhoudstafel. Deel 1. Een woning te huur zetten. 1. Attestenkermis en andere verplichtingen... 1. 2. Correcte publiciteit... 6 Inhoudstafel Deel 1. Een woning te huur zetten 1. Attestenkermis en andere verplichtingen... 1 1.1. Eigendomsattest... 1 1.2. Energieprestatiecertificaat (EPC)... 1 1.2.1. Tijdig een erkend energiedeskundige

Nadere informatie

Tijdelijke huisvesting bij de Vlaamse OCMW s Resultaten VVSG-bevraging

Tijdelijke huisvesting bij de Vlaamse OCMW s Resultaten VVSG-bevraging Tijdelijke huisvesting bij de Vlaamse OCMW s Resultaten VVSG-bevraging Studiedag SOS Huisvesting 8/5/2009 Piet Van Schuylenbergh directeur afdeling OCMW s 1 Tijdelijke huisvesting Geen permanente huisvesting

Nadere informatie

*Netwerkdag erkende vluchtelingen en huisvesting

*Netwerkdag erkende vluchtelingen en huisvesting 23 juni 2016 Netwerkdag Organisatie: Vluchtelingenwerk Vlaanderen Praktijkvoorbeeld: Solidair Wonen - Sint-Niklaas *Netwerkdag erkende vluchtelingen en huisvesting * VLOS: Vluchtelingen Ondersteuning Sint-Niklaas

Nadere informatie

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING WOONBELEID REGIO NOORD INHOUD: INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijke maatregel HET LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT WERD

Nadere informatie

WONINGENT BOUWT VOLOP AAN KWALITEITSVOL SOCIAAL WONEN IN GENT

WONINGENT BOUWT VOLOP AAN KWALITEITSVOL SOCIAAL WONEN IN GENT Persinformatie Zomerse projecten WoninGent goed voor 161 nieuwe sociale woningen Deze zomer gaan vijf projecten van start, samen goed voor 94 sociale huurwoningen en 39 sociale koopwoningen. Daarnaast

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN. Standaardregime en eigen gemeentelijk toewijzingsreglement Standaardregime

TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN. Standaardregime en eigen gemeentelijk toewijzingsreglement Standaardregime GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen 9185 Wachtebeke Arrondissement GENT Tel. : 09/ 345.01.35 TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN SITUERING Wettelijk kader Artikel 4

Nadere informatie

Mechelen Prijs: 650 euro*

Mechelen Prijs: 650 euro* Prijs: 650 euro* appartement (9de verdiep) met speelterras en lift kindvriendelijke en groene buurt fietsenstalling in kelder (+ berging) vernieuwde elektriciteit in badkamer uitstekende EPC (certificaat

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen Zitting van 4 september 2017 Samenstelling: Aanwezig: mevrouw Nadine Boekaerts, voorzitter; de heer Silvain Vertommen, raadslid; mevrouw Eliane Vingerhoets, raadslid;

Nadere informatie

Samenwerking OCMW sociale huisvestingsmaatschappij. Puurs

Samenwerking OCMW sociale huisvestingsmaatschappij. Puurs Samenwerking OCMW sociale huisvestingsmaatschappij Puurs 11-1-2011 Situering Puurs: 17.000 inwoners Groene, landelijke gemeente gelegen langs enkele verkeersassen waardoor er vrij veel economische activiteit

Nadere informatie

OCMW DENTERGEM KASTEELDREEF 1 8720 DENTERGEM INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS

OCMW DENTERGEM KASTEELDREEF 1 8720 DENTERGEM INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS OCMW DENTERGEM KASTEELDREEF 1 8720 DENTERGEM INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern huurreglement van OCMW Dentergem, Kasteeldreef

Nadere informatie

Wijziging ABR deel 3, hoofdstuk 2 Woongebouwen ifv Hospitawonen

Wijziging ABR deel 3, hoofdstuk 2 Woongebouwen ifv Hospitawonen Hospitawonen Aanleiding en doel van de wijziging De huidige tekst van het bouwreglement laat niet toe dat een eigenaar van een te beschermen eengezinswoning een kamer verhuurt, zelfs indien men als eigenaar

Nadere informatie

Stedelijk huurkantoor Gent. 28 september 2010

Stedelijk huurkantoor Gent. 28 september 2010 Stedelijk huurkantoor Gent 28 september 2010 1. Gentse context AANBOD - 44% huurders (bron, SEE 2001) - Aantal huurwoningen neemt gestaag af - Aantal huurwoningen wordt geraamd op 44.000 (cijfers 2001)

Nadere informatie

Procedure Doc nr: PRO 03 Opnemen meterstand Hoogspanningscabine

Procedure Doc nr: PRO 03 Opnemen meterstand Hoogspanningscabine GEMEENSCHAPPELIJKE PREVENTIEDIENST PROCEDURE OPNEMEN METERSTAND HOOGSPANNINGSCABINE Procedure Doc nr: PRO 03 Opnemen meterstand Hoogspanningscabine Uitgave 2 Datum: 20/01/10 Pagina 1 van 7 1. Definitie

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument

Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument 1. Wat is een energieovernamedocument? Een document dat wordt ingevuld als iemand de levering van elektriciteit en/of aardgas overneemt in een bepaalde

Nadere informatie

SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM)

SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM) SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM) -Bouwen woningen -Langlopend contract -Bij inschrijving onderaan de lijst -Huurprijs gekoppeld aan inkomen 2 SVK s SHM s Sociaal Verhuurkantoor -Huurt

Nadere informatie

Werkgroep Wonen. Een samenwerking tussen Wijkcentrum De Kring en Woonwijzer Meetjesland

Werkgroep Wonen. Een samenwerking tussen Wijkcentrum De Kring en Woonwijzer Meetjesland Werkgroep Wonen Een samenwerking tussen Wijkcentrum De Kring en Woonwijzer Meetjesland Werkgroep Wonen 10-tal mensen met minder behartigde belangen tweewekelijkse bijeenkomsten, dinsdagvoormiddag werken

Nadere informatie

Conceptnota intergemeentelijke samenwerking

Conceptnota intergemeentelijke samenwerking Welzijnsoverleg Regio Gent vzw (W R G ) WRG vzw Martelaarslaan 204B 9000 GENT 09 225 91 33 info@wrg.be www.wrg.be Bank: BE66 8804 1724 5143 Ondernemingsnummer: 418.092.962 Conceptnota intergemeentelijke

Nadere informatie

ZORGEN. voor een. THUIS regelgeving over zorgwonen in GENT

ZORGEN. voor een. THUIS regelgeving over zorgwonen in GENT ZORGEN voor een THUIS regelgeving over zorgwonen in GENT Beste lezer, Wilt u uw zorgbehoevende moeder en/of vader in huis nemen, maar toch voor elk een eigen thuis creëren? Wilt u uw andersvalide kind

Nadere informatie

Grootonderhoud. Informatieboekje

Grootonderhoud. Informatieboekje Grootonderhoud Informatieboekje Bewonersinformatie Inhoud: Blz. Algemene omschrijving plan 3 Wie gaan de werkzaamheden uitvoeren? 3 Wie houdt toezicht op het werk? 3 Wanneer vindt uitvoering van de werkzaamheden

Nadere informatie

EVALUATIE VLAAMSE HUURSUBSIDIE

EVALUATIE VLAAMSE HUURSUBSIDIE EVALUATIE VLAAMSE HUURSUBSIDIE Evaluatie van het Besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs van woonbehoeftige huurders. Met deze nota willen

Nadere informatie

Housing First. Housing First juli 2013 Pag. 1 van 5. Wat is Housing First?

Housing First. Housing First juli 2013 Pag. 1 van 5. Wat is Housing First? Housing First Wat is Housing First? Het aanbieden van een individuele woonst én langdurige begeleiding aan mensen die chronisch dakloos zijn en kampen met een verslavings en/of psychiatrische problematiek.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument

Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument 1. Wat is een energieovernamedocument? Een document dat wordt ingevuld als iemand de levering van elektriciteit en/of aardgas overneemt in een bepaalde

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming in de huurprijs van een woning

Aanvraag van een tegemoetkoming in de huurprijs van een woning Aanvraag van een tegemoetkoming in de huurprijs van een woning Wonen Antwerpen Lange Kievitstraat 111-113 bus 54, 2018 ANTWERPEN AANVRAAGFORM HUUR ANT 20121207 Bezoektijd: alleen na telefonische afspraak

Nadere informatie

Evaluatie Winterwerking

Evaluatie Winterwerking Evaluatie Winterwerking 2014-2015 Inhoud Presentatie 1. Evaluatie nachtopvang 2. Evaluatie dagopvang 3. Evaluatie geneeskundige, verpleegkundige en (para)medische zorgen 4. Evaluatie algemene organisatie

Nadere informatie

Huisvestingsinitiatieven voor vluchtelingen Wonen op kamers. Het verhaal van de Genkse logementskamers

Huisvestingsinitiatieven voor vluchtelingen Wonen op kamers. Het verhaal van de Genkse logementskamers Huisvestingsinitiatieven voor vluchtelingen 26.09.2016 Wonen op kamers Het verhaal van de Genkse logementskamers Ontstaan kamerwonen Migratie alleenstaande mijnwerkers huisvesting? apart van gezinnen (katholieke

Nadere informatie

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN JULI 2014. 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar wonen 07/2014

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN JULI 2014. 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar wonen 07/2014 BULLETIN 7 VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN JULI 2014 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar wonen 07/2014 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27 9,65 x 15,8 mm Sluisweg 4,9 x 5,25 mm verslag 2015-01-27 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 27 januari 2015 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen:

Nadere informatie

Verhuisinformatie. voor huurders van Abeelstraat n 7 in de Mahatma Gandhiwijk

Verhuisinformatie. voor huurders van Abeelstraat n 7 in de Mahatma Gandhiwijk Verhuisinformatie voor huurders van Abeelstraat n 7 in de Mahatma Gandhiwijk Een initiatief van MGW en Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie Februari 2011 2 INLEIDING Waarvoor dient deze brochure? De

Nadere informatie

DE MEIDOORN. Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen OCMW WIJNEGEM

DE MEIDOORN. Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen OCMW WIJNEGEM OCMW WIJNEGEM www.ocmwwijnegem.be Koolsveldlaan 94 2110 Wijnegem TEL 03 355 32 90 INFORMATIENOTA DE MEIDOORN D E M E I D O O R N Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen Beheer van

Nadere informatie

Kwaliteit van woningen. Studiedag Sociale Plattegrond

Kwaliteit van woningen. Studiedag Sociale Plattegrond Kwaliteit van woningen Studiedag Sociale Plattegrond 29 april 2014 Overzicht Even voorstellen Recht op kwaliteitsvol wonen Help, ik huur een slechte woning Praktijkvoorbeelden Rookmeldersverplichting Vragen

Nadere informatie

2. Kwaliteit en veiligheid

2. Kwaliteit en veiligheid Standpunt Huisvesting 1. Situering Er is al lange tijd nood aan verandering op het gebied van huisvesting. Het studentenaantal aan de verschillende onderwijsinstellingen in Gent stijgt elk jaar. Universiteit

Nadere informatie

Volkshuisvesting naar Weens voorbeeld als antwoord op de wooncrisis

Volkshuisvesting naar Weens voorbeeld als antwoord op de wooncrisis Volkshuisvesting naar Weens voorbeeld als antwoord op de wooncrisis Studiedienst PVDA Limburg Stefanie Kerckhoven 1. De crisis op de woningmarkt... 2 1.1 Voor wie is kopen nog betaalbaar?... 2 1.2 Van

Nadere informatie

Persbericht Vlaams volksvertegenwoordiger / Schepen Maldegem Valerie Taeldeman

Persbericht Vlaams volksvertegenwoordiger / Schepen Maldegem Valerie Taeldeman Persbericht Vlaams volksvertegenwoordiger / Schepen Maldegem Valerie Taeldeman 29.07.2015 WONEN IN HET MEETJESLAND: DE CIJFERS Voor steeds meer gezinnen is het een moeilijke klus om een geschikte, degelijke

Nadere informatie

Regelgeving over zorgwonen in GENT

Regelgeving over zorgwonen in GENT ZORGEN voor een THUIS Regelgeving over zorgwonen in GENT Beste lezer, Wilt u uw zorgbehoevende moeder en/of vader in huis nemen, maar toch voor elk een eigen thuis creëren? Wilt u uw andersvalide kind

Nadere informatie

vergadering C165 WON14 zittingsjaar Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

vergadering C165 WON14 zittingsjaar Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C165 WON14 zittingsjaar 2009-2010 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 18 maart 2010 2 Commissievergadering nr. C165 WON14 (2009-2010)

Nadere informatie

Recht op wonen én zorg voor iedereen?

Recht op wonen én zorg voor iedereen? Recht op wonen én zorg voor iedereen? Project Huis Inclusief Woonclub Woonzorg op mensenmaat 7 mei 2015, Leiedal Inhoudstafel 1. Een draagvlak voor het project Huis Inclusief 2. Wat is het project Huis

Nadere informatie

Sociale huisvesting in Vlaanderen*.

Sociale huisvesting in Vlaanderen*. Sociale huisvesting in Vlaanderen*. *Studies maken een onderscheid tussen Vlaanderen en Wallonië. Volkshaard cvba so Kleine Landeigendom Het Volk Centrale voor Huisvesting Ravensteinstraat 12 9000 Gent

Nadere informatie

Urgentie! Kom ik in aanmerking?

Urgentie! Kom ik in aanmerking? Urgentie! Kom ik in aanmerking? Urgentie! Kom ik in aanmerking? Urgentie is bedoeld voor een woningzoekende met een ernstig huisvestingsprobleem. U komt uitsluitend in aanmerking als er sprake is van een

Nadere informatie

Gemeente Papendrecht

Gemeente Papendrecht Gemeente Papendrecht BELEIDSREGELS REGIONALE VOORRANGSREGELING WOONRUIMTEVERDELING Regeling nr. : (voorkeur) Vastgesteld in collegevergadering : 05-04-2005 Laatste wijziging (+ nr. raadsbesluit) : 05-04-2005

Nadere informatie

De Sociale Toer. 13 juni 2014

De Sociale Toer. 13 juni 2014 De Sociale Toer 13 juni 2014 Vrijdag de 13de bracht deze keer geen ongeluk, maar wel interessante getuigenissen van 14 organisaties uit de wijk Rabot-Blaisantvest. Een 70-tal geïnteresseerden bezochten,

Nadere informatie

Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee?

Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee? Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee? U verhuist. Waarop moet u letten en welke formulieren hebt u nodig? In deze folder ontdekt u alles wat u voor elektriciteit en/of aardgas moet

Nadere informatie

Verhuisinformatie. voor huurders naar fase-3 woningen Oud Oefenplein

Verhuisinformatie. voor huurders naar fase-3 woningen Oud Oefenplein Verhuisinformatie voor huurders naar fase-3 woningen Oud Oefenplein Een initiatief van MGW en Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie November 2009 2 INLEIDING Waarvoor dient deze brochure? De woning die

Nadere informatie

Steun bij de samenstelling van een huurwaarborg

Steun bij de samenstelling van een huurwaarborg Versie nr: 1 Laatste wijziging: 15-02-2008 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is een huurwaarborg? 3) Is het verplicht van een huurwaarborg samen te stellen? 4) Is de huurwaarborg eigendom van de eigenaar?

Nadere informatie

Reglement financiële steun ten laste name facturen. Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 16/06/2016

Reglement financiële steun ten laste name facturen. Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 16/06/2016 Reglement financiële steun ten laste name facturen Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 16/06/2016 Art. 1 Mensen met financiële moeilijkheden kunnen bij het Sociaal Huis

Nadere informatie

Huurprijsberekening:

Huurprijsberekening: Huurprijsberekening: Vanaf 1 januari 2008 wordt de berekening geregeld door het Sociale huurbesluit van 12 oktober 2007. Elk jaar wordt aan de huurder gevraagd hun inkomensgegevens te bezorgen aan de dienst

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG Inleiding De komende jaren zullen de woningcorporaties van Parkstad Limburg een groot deel van hun woningen grondig opknappen. Dat is nodig, omdat de huurders recht hebben

Nadere informatie

Overzicht I. KADER II. NORMEN III. VOORBEELD

Overzicht I. KADER II. NORMEN III. VOORBEELD Overzicht I. KADER II. NORMEN III. VOORBEELD I. Kader: aandacht voor woonkwaliteit Sinds 1998 moeten alle woningen en kamers (ook voor seizoenarbeiders) in Vlaanderen voldoen aan minimale normen Woningen:

Nadere informatie

Hoe werkt het? Ons werkgebied:

Hoe werkt het? Ons werkgebied: Hoe werkt het? 1. Werkgebied en projecten 2. Inschrijvingsvoorwaarden 3. Goed om te weten voor u inschrijft 4. Inschrijving 5. U krijgt een aanbod 6. Verkocht! 7. Nog vragen? U bent op zoek naar een betaalbare

Nadere informatie

Armoedebarometer 2012

Armoedebarometer 2012 Armoedebarometer 2012 Jill Coene An Van Haarlem Danielle Dierckx In opdracht van Decenniumdoelen 2017 Armoede in cijfers Kinderen geboren in een kansarm gezin verdubbeld tot 8,6% op tien jaar tijd - Kwalijke

Nadere informatie

INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 WETTELIJK KADER 1.2 GEMEENTELIJKE MAATREGEL

INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 WETTELIJK KADER 1.2 GEMEENTELIJKE MAATREGEL TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 WETTELIJK KADER 1.2 GEMEENTELIJKE MAATREGEL 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING

Nadere informatie

Omzendbrief W/2014/01

Omzendbrief W/2014/01 Omzendbrief W/2014/01 Omzendbrief betreffende de opmaak van een lokaal toewijzingsreglement voor ouderen Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Martelaarsplein 7, 1000 Brussel Tel.

Nadere informatie

FINANCIEEL REFERENTIEKADER: BEHANDELING VAN LEEFLOONDOSSIERS

FINANCIEEL REFERENTIEKADER: BEHANDELING VAN LEEFLOONDOSSIERS FINANCIEEL REFERENTIEKADER: BEHANDELING VAN LEEFLOONDOSSIERS INLEIDING Onderstaande tekst betreft het beleid met voorwaarden omtrent de toekenning van recht op maatschappelijke integratie (leefloon). Hierbij

Nadere informatie

Gewestelijke SHM WOONZO CVBA BEWONERSVERGADERING PASPOEL ANDERS 02.04.2014

Gewestelijke SHM WOONZO CVBA BEWONERSVERGADERING PASPOEL ANDERS 02.04.2014 Gewestelijke SHM WOONZO CVBA BEWONERSVERGADERING PASPOEL ANDERS 02.04.2014 WELKOM WELKOMSTWOORD VOORZITTER WOONZO BART PRINCEN AGENDA Even terugblikken Stand van zaken Paspoel Anders Technische toelichting

Nadere informatie

tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag

tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag 02 Visie Er is in Noord-Limburg nauwelijks geschikte tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag.

Nadere informatie

Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE

Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE NATIONAAL SECRETARIAAT Huidevettersstraat 165 1000 Brussel T 02 502 55 75 F

Nadere informatie

All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist

All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist Alles over alleen gaan wonen of op kot gaan Huurdersbond www.huurdersbond.be Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt www.vreg.be

Nadere informatie

CVBA Geelse Huisvesting (GH)

CVBA Geelse Huisvesting (GH) CVBA Geelse Huisvesting (GH) Kameinestraat 3, 2440 Geel Tel: 014/58 01 55 Fax: 014/58 11 18 E-mail: info@geelsehuisvesting.be www.geelsehuisvesting.be Openingsuren: Ma: van 14.00 uur tot 19.00 uur Di:

Nadere informatie

Sociale koopwoningen in gent

Sociale koopwoningen in gent Sociale koopwoningen in gent Sociale koopwoningen Je wilt graag een woning kopen maar je denkt dat dit niet haalbaar is? Dan is een sociale koopwoning misschien iets voor jou. Wat is een sociale koopwoning?

Nadere informatie

2011 03 30 Overzicht VWC en Vlaamse en lokale spelers - Dorien Van Cauwenberge. Het Vlaamse woonbeleid in vogelvlucht

2011 03 30 Overzicht VWC en Vlaamse en lokale spelers - Dorien Van Cauwenberge. Het Vlaamse woonbeleid in vogelvlucht 2011 03 30 Overzicht VWC en Vlaamse en lokale spelers - Dorien Van Cauwenberge Het Vlaamse woonbeleid in vogelvlucht Studiedag Vlaams Welzijnsverbond Wonen in welzijn, welzijn in wonen 30 maart 2011 Wat

Nadere informatie

Voorstelling Zorgtariefpas OCMW Turnhout Studiedag Toegankelijke hulp-&dienstverlening Leuven 12.10.2010

Voorstelling Zorgtariefpas OCMW Turnhout Studiedag Toegankelijke hulp-&dienstverlening Leuven 12.10.2010 Voorstelling Zorgtariefpas OCMW Turnhout Studiedag Toegankelijke hulp-&dienstverlening Leuven 12.10.2010 Jeroen Peeters wnd. Directeur Sociale Zaken Sylvie Hendrickx Teamleider Intake-team Versiedatum:

Nadere informatie

Deel 1: Doorgangswoningen juridisch bekeken Deel 2: Beleidsaanbevelingen

Deel 1: Doorgangswoningen juridisch bekeken Deel 2: Beleidsaanbevelingen . Studiedag SOS HUISVESTING 8 MEI 2009 Deel 1: Doorgangswoningen juridisch bekeken Deel 2: Beleidsaanbevelingen Nathalie Debast VVSG-Stafmedewerker Armoede, Energie en Wonen . Deel 1 DOORGANGSWONINGEN

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Zonnetje

Aanmeldingsformulier Zonnetje De vrijwilligersprijs het Zonnetje wordt jaarlijks, tijdens de eindejaarsbijeenkomst van het Dagelijks Bestuur van deelgemeente Kralingen-Crooswijk, uitgereikt aan de hiervoor in aanmerking komende vrijwilligers

Nadere informatie

PROGRAMMA 2016 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ

PROGRAMMA 2016 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ PROGRAMMA 2016 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ Vragen Antwoorden Statuut van de begunstigden Wat is het statuut van hervestigde

Nadere informatie

De beëindiging van de huurovereenkomst

De beëindiging van de huurovereenkomst Inhoudsopgave De beëindiging van de huurovereenkomst... 2 1. Beëindiging van de huurovereenkomst door de huurder... 2 1.1. Opzegging door de huurder... 2 1.2 Ontbinding van rechtswege... 3 2. Beëindiging

Nadere informatie

Programma LSB Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 4 speerpunten LSB als lerend netwerk

Programma LSB Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 4 speerpunten LSB als lerend netwerk Programma LSB 2011-2013 Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 4 speerpunten LSB als lerend netwerk Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 1. Prioritaire thema s: naar 4 speerpunten 2. Netwerk wordt versterkt

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en de 10 (zeer

Nadere informatie

Sociale woning huren - Info. Omschrijving. Voorwaarden. Inkomensvoorwaarde. Eigendomsvoorwaarde

Sociale woning huren - Info. Omschrijving. Voorwaarden. Inkomensvoorwaarde. Eigendomsvoorwaarde Sociale woning huren - Info Omschrijving U kan een studio, woning of appartement huren, aangeboden door een SHM in Vlaanderen. De keuzemogelijkheden hangen af van uw gezinssamenstelling en/of uw fysieke

Nadere informatie

Geslacht. 37% man vrouw 63% man 37% vrouw 63%

Geslacht. 37% man vrouw 63% man 37% vrouw 63% Geslacht man 37% vrouw 63% 63% 37% man vrouw Hoe wordt het inkomen in het gezin verkregen? vervangingsinkomen 45% pensioen 33% arbeid 22% 22% 45% vervangingsinkomen pensioen arbeid 33% Mijn moedertaal

Nadere informatie

Wonen als hefboom voor re integratie psychiatrische patiënten

Wonen als hefboom voor re integratie psychiatrische patiënten Huursubsidie hefboom voor re integratie psychiatrische patiënten Dat mensen met psychische problemen het niet gemakkelijk hebben om volwaardig deel uit te maken van onze maatschappij, is een noodkreet

Nadere informatie

INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING. 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING

INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING. 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN STAD LEUVEN INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING 2.1 Decretale principe

Nadere informatie

Brandstoftoelage winterperiode

Brandstoftoelage winterperiode VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD 0-24-11-2015 01-01-2016 1 Aanpassingen aan het reglement die als effect zouden moeten hebben dat een grotere groep recht opent op de brandstoftoelage en dat

Nadere informatie

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 20151020 NETQ verwarde personen/ggz Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 i Beginpagina Beste heer, mevrouw, Aedes krijgt van leden regelmatig signalen over overlast en andere

Nadere informatie

Info infomoment verhuurders

Info infomoment verhuurders Info infomoment verhuurders 1. Missie en visie 2. Diensten OCMW 3. Zoektocht woonst 4. Cliche s 5. Wat kan je verwachten van het OCMW? 6. Misverstanden over het OCMW 7. Verhuren aan het OCMW 8. Praktische

Nadere informatie

WOONPROBLEMEN? Het woon-zorgcontinuüm in de praktijk. Uw thuis in Temse

WOONPROBLEMEN? Het woon-zorgcontinuüm in de praktijk. Uw thuis in Temse WOONPROBLEMEN? Het woon-zorgcontinuüm in de praktijk Uw thuis in Temse 2 Het woon-zorgcontinuüm, algemeen Het woon-zorgcontinuüm is ingericht in de regio Beveren, Temse en Kruibeke en heeft als doel uithuiszetting

Nadere informatie

Vocht en schimmel Studievoormiddag Logo Gezond+ vzw 24 november 2015

Vocht en schimmel Studievoormiddag Logo Gezond+ vzw 24 november 2015 Vocht en schimmel Studievoormiddag Logo Gezond+ vzw 24 november 2015 1 Jan en Nele huren nu al enkele jaren een oude woning op het platteland. Vrij snel na de aanvang van het huurcontract begon het muf

Nadere informatie

Vul energieovernamedocumenten in.

Vul energieovernamedocumenten in. U verhuist? Vul energieovernamedocumenten in. Waarop moet u letten en welke formulieren hebt u nodig als u verhuist? In deze folder ontdekt u alles wat u voor elektriciteit en/of aardgas moet regelen.

Nadere informatie

De Woonwens van de Vlaming anno 2013. Academische zitting & exclusieve enquêteresultaten

De Woonwens van de Vlaming anno 2013. Academische zitting & exclusieve enquêteresultaten De Woonwens van de Vlaming anno 2013 Academische zitting & exclusieve enquêteresultaten De Woonwens van de Vlaming anno 2013 Kwantitatief onderzoek woonconcept Huyzentruyt Hoe woont de Vlaming vandaag?

Nadere informatie

Verhuisinformatie. voor huurders die in de lente van 2011 verhuizen naar fase 3 woningen op het Oud-Oefenplein

Verhuisinformatie. voor huurders die in de lente van 2011 verhuizen naar fase 3 woningen op het Oud-Oefenplein Verhuisinformatie voor huurders die in de lente van 2011 verhuizen naar fase 3 woningen op het Oud-Oefenplein Een initiatief van MGW en Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie Februari 2011 2 INLEIDING

Nadere informatie