JAARVERSLAG School Maatschappelijk Werk De Brug 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG School Maatschappelijk Werk De Brug 2011"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG School Maatschappelijk Werk De Brug 2011 Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk werk Rivierenland Rien van der Loeff en Willy van Mil Februari 2012

2 INHOUDSOPGAVE Algemene inleiding: 3 Doelstelling, werkwijze 4 Taakgebieden SMW 5 De Brug, school voor Praktijkonderwijs, Inzet 7 Profilering 7 Afspraken met de Brug 8 Zorgteam 8 Cijfers Conclusies: 10 2

3 ALGEMENE INLEIDING Voor u ligt het jaarverslag 2011 van het schoolmaatschappelijk werk, uitgevoerd door Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk Werk Rivierenland (STMR) op de school voor praktijkonderwijs De Brug te Zaltbommel. Met dit jaarverslag willen we de werkzaamheden van het schoolmaatschappelijk werk in 2011 inzichtelijk maken. Zeker gezien de ontwikkelingen in het schoolmaatschappelijk werk, waarbij een forse bezuiniging per 2012 is doorgevoerd, is het van belang te kijken welke activiteiten waardevol voor de school waren en doorgang moeten blijven vinden. Mocht u opmerkingen of aanvullingen hebben waarmee dit jaarverslag in de toekomst verbeterd kan worden dan vernemen wij dit graag van u. Samen met school tracht het schoolmaatschappelijk werk het welbevinden van leerlingen te bevorderen door hen te steunen waar nodig, door hun competenties te versterken en door oog te hebben voor het gezinssysteem waar de jongere in verkeert. Doel hierbij is de jongere te helpen in zijn/haar ontwikkeling naar grotere zelfstandigheid en het naar tevredenheid en vermogen te participeren binnen de samenleving.. 3

4 Doelstelling, werkwijze en taakgebieden SMW Doelstelling Voor schoolgaande jongeren is het belangrijk dat zij zich zowel thuis als op school, goed kunnen ontwikkelen. Jongeren brengen een groot deel van hun jeugd door op school. De leerkracht merkt vaak als eerste dat er iets is waardoor een leerling zich minder goed kan ontplooien of ontwikkelen. School zal dit met de ouders en/of de leerling opnemen en meestal wordt het in samenspraak, met de school, zorgcoördinator of mentor opgelost. Wanneer er externe specifieke ondersteuning nodig is kan o.a het schoolmaatschappelijk werk worden ingezet, met als doel om ontwikkelingsbelemmerende factoren te beïnvloeden opdat de leerling zich beter kan ontplooien. Werkwijze Het schoolmaatschappelijk werk kan een zogenaamde brugfunctie vervullen tussen: - ouders en leerling; - ouders en school; - leerling en school; - ouders/leerling en externe hulpverlenende instanties. Samenwerking en afstemming in de driehoek school gezin schoolmaatschappelijk werker is gericht op het adequaat functioneren van het kind, waardoor zijn/haar ontwikkeling onbelemmerd voortgang kan vinden. De schoolmaatschappelijk werker zal er daarom naar streven de communicatie tussen ouders, leerling, school en externe instanties zo goed mogelijk te laten verlopen. De schoolmaatschappelijk werker sluit zoveel mogelijk aan bij de bestaande organisatie van de leerlingenzorg op de school, waarbij de samenwerking met de zorgcoördinator van groot belang is. Indien noodzakelijk verwijst de schoolmaatschappelijk werker naar gespecialiseerde hulpverlening. Hierbij kan gedacht worden aan de St. MEE en Herlaarhof (GGZ). Het schoolmaatschappelijk werk wordt op verschillende manieren aangeboden: - Op school vinden gesprekken met de leerlingen plaats. Het aanbod van het SMW is hierdoor voor de leerling laagdrempelig. - Een leerling kan indien gewenst ook in de thuissituatie worden bezocht. - Gesprekken met ouders kunnen alleen of samen met de leerling worden aangeboden. - Zijn er meerdere ouders met eenzelfde vraag dan kan groepswerk een optie zijn. - Samenwerking en bemiddeling naar verschillende instanties behoort tot een van de taken van het schoolmaatschappelijk werk. De schoolmaatschappelijk werker heeft kennis van de ontwikkeling en het functioneren van de leerling, is op de hoogte van relevante maatschappelijke ontwikkelingen en weet wat dit betekent voor gezinnen, kinderen en scholen. Hij/zij is op de hoogte van ontwikkelingen van het eigen vakgebied. 4

5 Taakgebieden SMW Op De Brug voert de schoolmaatschappelijk werker de drie kerntaken van het schoolmaatschappelijk werk uit: 1. Schoolondersteuning De schoolmaatschappelijk werker sluit zoveel mogelijk aan bij de bestaande organisatie van de leerlingenzorg. Zo nodig kan de schoolmaatschappelijk werker ook adviezen geven m.b.t. het schoolklimaat of de zorgstructuur op school. Schoolondersteuning houdt het volgende in: Inbreng van kennis van de sociale kaart en hulpverlenings(on)mogelijkheden; Inbreng van specifieke deskundigheid over een gezonde psychosociale ontwikkeling en het leeftijdsadequaat functioneren van leerlingen; Inbreng van specifieke deskundigheid over het communiceren met ouders; Bemiddeling tussen leerlingen, ouders en school; Deelnemen aan relevante zorgoverleggen (ZAT) binnen de school of samenwerkingsverbanden; 2. Hulpverlening aan ouders en kinderen De hulpverlening die de schoolmaatschappelijk werker biedt is zoveel mogelijk kortdurend en oplossingsgericht. Met oplossingsgericht werken wordt bedoeld dat we zoeken naar het oplossingsgerichte vermogen van de leerlingen en hen daarin versterken. Als de leerling zelf acties kan ondernemen richting de oplossing van zijn problemen dan zal hij daarin worden gestimuleerd. Maar ook de erkenning van de grenzen van de mogelijkheden om zelf actie te ondernemen, te veranderen, zijn voor de leerlingen van belang. Anders is er een risico in overvraging van de leerling. De schoolmaatschappelijk werker richt zich in eerste instantie op de leerling en voert de gesprekken met de leerling. Wanneer dit nodig blijkt gaat de schoolmaatschappelijk werker ook in gesprek met ouders of andere instanties. De hulpverlening houdt het volgende in: Actief contact leggen met zorgleerlingen en/of hun ouders en hen motiveren voor verdere en/of andersoortige hulpverlening; Onderzoeken van het probleem en het in kaart brengen van (eerdere of reeds aanwezige) vormen van hulpverlening ; Analyseren en verhelderen van de hulpvraag; Opstellen en uitvoeren van (be)handelingsplannen; Afstemmen van (be)handelingsplannen met betrokkenen in samenwerking met de zorgcoördinator van de school; Geven van informatie en advies aan leerlingen en ouders; Verlenen van kortdurende hulpverlening aan leerlingen en/of hun ouders, gericht op het vergroten van hun competenties in hun dagelijks functioneren; Bieden van laagfrequente ondersteuningscontacten indien (nog) niet verwezen kan worden; Evalueren en afronden van de hulpverlening en zo nodig bieden van nazorg. 5

6 3. Toeleiding naar speciale en geïndiceerde zorg Als de schoolmaatschappelijk werker al met een leerling of gezin op weg is en het blijkt nodig om te verwijzen, dan verzorgt de schoolmaatschappelijk werker de verwijzing. Dit wordt overlegd met de zorgcoördinator van school. Hierbinnen valt het volgende: Motiveren en ondersteunen van ouders en/of leerlingen bij verwijzing; Verwijzen van ouders en leerlingen naar begeleiding of hulpverlening voor niet schoolgerelateerde problemen; Voorbereiden van aanmelding en screening bij een verwijzing naar een (jeugd) - zorginstelling; Leveren van een bijdrage aan het leerling-dossier van de school bij aanvragen voor bovenschoolse voorzieningen of verwijzingen naar het speciaal onderwijs door de school; Indien nodig bemiddelen bij de contactlegging met en/of het begeleiden van ouders of leerlingen bij het eerste bezoek aan een instelling die de begeleiding of hulpverlening gaat uitvoeren; Controleren van de effectuering van verwijzingen en overleg voeren over de teruggang; (Toezien op) regelmatige terugkoppeling naar de school over de ingestelde behandeling door zorginstellingen. De meerwaarde van het schoolmaatschappelijk werk voor de school is: - Onafhankelijke positie binnen school, vooral in de driehoek ouder/leerling/school - De lage drempel voor leerlingen om op school gesprekken te hebben - Brede kennis van problematieken binnen een maatschappelijk- sociale context - Kennis van sociale kaart en verwijsmogelijkheden - Deskundigheid op het gebied van gespreksvoering / methodieken - Deskundigheid op het gebied van procesmatige hulpverlening - Werken met systemen (b.v. kind en ouders) - Deskundig in het motiveren tot hulpverlening School is de vindplaats als het gaat om jongeren met problemen. Het schoolmaatschappelijk werk kan preventief werken om verdere escalatie van problemen (b.v. schooluitval) te voorkomen. In die zin gaat het altijd om problemen die op school zichtbaar zijn. Hierbij is het mogelijk dat het kernprobleem bij de ouders ligt en dat de jongere daar last van heeft en dit uit op school. Ook is het mogelijk dat het enkel gaat om problemen van de jongere zelf. 6

7 De Brug, school voor Praktijkonderwijs De leerlingen van de Brug komen van het Speciale Basisonderwijs, het Basisonderwijs en soms van andere scholen voor het Voortgezet Onderwijs. In alle gevallen geldt dat de leerlingen niet voldoende capaciteiten bezitten om binnen het reguliere voortgezet onderwijs een diploma te behalen. De Brug zorgt er voor dat de leerlingen vaardigheden leren die zij nodig hebben voor alle denkbare vormen van arbeid, maar ook voor de zelfredzaamheid op het gebied van wonen en vrijetijdsbesteding. De leerlingen die op de Brug zitten hebben een extra steuntje nodig om deze vaardigheden eigen te maken. Inzet Schoolmaatschappelijk Werk Vanaf september 2007 biedt de STMR Schoolmaatschappelijk Werk op de Brug. In het jaar 2011 kon 4 uur per week SMW worden ingezet. De uitvoering wordt gedaan door 1 schoolmaatschappelijk werker. Leerlingen en/of ouders worden door mentoren of de zorgcoördinator van de Brug verwezen naar het schoolmaatschappelijk werk. Gesprekken vinden op school plaats, bij de leerling thuis of op het kantoor van de STMR. De schoolmaatschappelijk werker neemt deel aan het Zorg Advies Team van de Brug. De schoolmaatschappelijk werker beschikt binnen de school niet over een vaste ruimte, computer of telefoon maar is voor ieder goed bereikbaar via mobiele telefoon en . Profilering De schoolmaatschappelijk werker heeft regelmatig contact met de zorgcoördinator gehad. Zij is merendeels de verwijzer naar het schoolmaatschappelijk werk. Ook de zorgcoördinator heeft rechtstreeks een aantal leerlingen verwezen naar het SMW. Door regelmatige aanwezigheid op de school kennen de leerlingen de schoolmaatschappelijk werker en kan zij ook direct door de leerlingen worden aangesproken. Posters en folders over het schoolmaatschappelijk werk zijn in het schoolgebouw aanwezig. Bij de ouderavond voor de eerstejaarsleerlingen heeft de schoolmaatschappelijk werker vertelt over haar werkzaamheden en de mogelijkheden voor zowel ouders als leerlingen om gebruik te maken van het SMW. Tevens heeft in Het Brugnieuws, de nieuwsbrief van de school, een stukje gestaan over de inhoud van het SMW en hoe er een afspraak gemaakt kan worden met de schoolmaatschappelijk werker. De schoolmaatschappelijk werker heeft aan het begin van het schooljaar een praatje gehouden in alle klassen om het SMW onder de aandacht te brengen en om het spreekuur aan te kondigen wat na de herfstvakantie, op de school, van start zal gaan. Omdat er door leerlingen geen gebruik werd gemaakt van dit inloopspreekuur is besloten dit aanbod per 2012 stop te zetten. 7

8 Afspraken Aanmeldingen bij het schoolmaatschappelijk werk verlopen via de zorgcoördinator en bouwcoördinatoren of kunnen door de leerling rechtstreeks gedaan worden. De schoolmaatschappelijk werker is bereikbaar via en mobiele telefoon. Zorgadviesteam De schoolmaatschappelijk werker neemt deel aan het zorgadviesteam (ZAT) van de Brug. Zij maakt hierbij deel uit van een multidisciplinair team waaraan ook de leerplichtambtenaar, GGD-schoolarts, MEE en de zorgcoördinator van de Brug deelnemen. De samenwerking tussen de leden van dit Multidisciplinaire team is goed door het regelmatig terugkerende overleg op de school. Door het bespreken van casuïstiek wordt de gezamenlijke deskundigheid optimaal benut en wordt kennis en deskundigheid onderling uitgewisseld. 8

9 CIJFERS 2011 Totaal aantal leerlingen (peildatum september 2011) Locatie Aantal leerlingen De Brug 84 Aanmelding leerlingen (en ouders) bij SMW Locatie Doorlopend uit 2010 Nieuwe aanmeldingen 2011 Afgesloten 2011 Totaal aantal leerlingen (ouders) De Brug Contacten met leerlingen, ouders en andere instanties, zowel face to face, telefonisch als schriftelijk Locatie Totaal aantal contacten met leerlingen Totaal aantal contacten met ouders Totaal aantal contacten met andere instanties De Brug Problematiek Problematiek Locatie De Brug Relatie met ouders 1 Relatie met leeftijdsgenoten 5 Sociale vaardigheden 3 Echtscheiding 1 Verwerking 2 Identiteit 1 Gedragsproblemen. Huiselijk geweld 1 Misbruik (seksueel, geestelijk of lichamelijk) Multi-problem 2 9

10 Bijzonderheden: Het komt zelden voor dat een leerling een afgebakend probleem heeft. Veelal gaat het om verschillende problematieken die een wisselwerking op elkaar hebben, maar niet altijd passen binnen de definitie van multi-problem. Hierdoor staan er meer problematieken genoteerd dan het aantal leerlingen wat zich heeft aangemeld. Relaties met leeftijdsgenoten en sociale vaardigheden zijn relatief veel voorkomende vragen. Passend bij de leeftijdscategorie komen deze vragen veel voor, maar ook passend bij het Praktijkonderwijs waar de aansluiting met leeftijdgenoten uit het regulier onderwijs soms wat moeizamer verloopt. T.a.v. problemen met ouders kan het schoolmaatschappelijk werk de samenwerking met het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) zoeken. Met betrekking tot het Algemeen Maatschappelijk Werk zijn interne afspraken gemaakt rond taakverdeling / grensafbakening en verwijzingen. Het doel hiervan is dat het schoolmaatschappelijk werker tijdig verwijst naar het Algemeen Maatschappelijk Werk. Conclusies en ontwikkelingen. Conclusie: De goed functionerende zorgstructuur op de Brug zorgt er voor dat alle leerlingen voldoende in beeld zijn en dat er tijdig wordt ingegrepen als er problemen dreigen te ontstaan. De samenwerking met de zorgcoördinator en het SMW is goed en heeft korte lijnen. Aanmeldingen naar het SMW verlopen vooral via de zorgcoördinator en bouwcoördinator. Rechtstreekse aanmeldingen door leerlingen of ouders zelf hebben dit jaar niet plaats gevonden, ondanks de extra aandacht die daaraan is gegeven. 10

JAARVERSLAG School Maatschappelijk Werk MBO Helicon 2011

JAARVERSLAG School Maatschappelijk Werk MBO Helicon 2011 JAARVERSLAG School Maatschappelijk Werk MBO Helicon 2011 Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk werk Rivierenland Lennox Gerritse Januari 2012 INHOUDSOPGAVE Algemene inleiding: 3 Doelstelling, werkwijze

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 SMW Basisonderwijs Culemborg

Jaarverslag 2011 SMW Basisonderwijs Culemborg Jaarverslag 2011 SMW Basisonderwijs Culemborg Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk Werk Rivierenland Willy van Mil / Marjolein Dekker Januari 2012 2 Jaarverslag 2011, Basisonderwijs gemeente Culemborg

Nadere informatie

JAARVERSLAG School Maatschappelijk Werk Primair onderwijs gemeente Zaltbommel 2011

JAARVERSLAG School Maatschappelijk Werk Primair onderwijs gemeente Zaltbommel 2011 JAARVERSLAG School Maatschappelijk Werk Primair onderwijs gemeente Zaltbommel 2011 Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk werk Rivierenland Willy van Mil / Hilda van den Eerenbeemt Januari 2012 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

JAARVERSLAG School Maatschappelijk Werk ROC RIVOR Tiel 2011

JAARVERSLAG School Maatschappelijk Werk ROC RIVOR Tiel 2011 JAARVERSLAG School Maatschappelijk Werk ROC RIVOR Tiel 2011 Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk werk Rivierenland Lennox Gerritse Januari 2012 2 Jaarverslag schoolmaatschappelijk werk 2011, ROC Rivor

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 O.R.S. Lek en Linge Schoolmaatschappelijk werk

Jaarverslag 2011 O.R.S. Lek en Linge Schoolmaatschappelijk werk Jaarverslag 2011 O.R.S. Lek en Linge Schoolmaatschappelijk werk Inhoudsopgave Inleiding 3 Werkwijze van de schoolmaatschappelijk werker 4 Cijfers 4 Problematieken 5 Duur van de hulpverlening in 2011 6

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 School Maatschappelijk Werk Lingeborgh Geldermalsen

Jaarverslag 2011 School Maatschappelijk Werk Lingeborgh Geldermalsen Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk werk Rivierenland Hannie van Donselaar Februari 2012 Jaarverslag 2011 School Maatschappelijk Werk Lingeborgh Geldermalsen Inhoudsopgave Inleiding 2 Werkwijze van

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Schoolmaatschappelijk werker (1 fte)

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Schoolmaatschappelijk werker (1 fte) VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Schoolmaatschappelijk werker (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt ondersteuning en

Nadere informatie

Jaarverslag Schoolmaatschappelijk werk. Koningin Wilhelmina College

Jaarverslag Schoolmaatschappelijk werk. Koningin Wilhelmina College Jaarverslag 2011 Schoolmaatschappelijk werk Koningin Wilhelmina College Inhoudsopgave Inleiding 2 Werkwijze van de schoolmaatschappelijk werker 3 Cijfers 2011 3 Duur van de hulpverlening in 2011 4 Problematieken

Nadere informatie

Jaarverslag Schoolmaatschappelijk werk RSG Lingecollege Tiel 2011

Jaarverslag Schoolmaatschappelijk werk RSG Lingecollege Tiel 2011 Jaarverslag Schoolmaatschappelijk werk RSG Lingecollege Tiel 2011 Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk werk Rivierenland Marjolein Dekker, Jolanda Bijl en Hilda van den Eerenbeemt, januari 2012 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Schoolmaatschappelijk werk in de Gelderse praktijk

Schoolmaatschappelijk werk in de Gelderse praktijk Schoolmaatschappelijk werk in de Gelderse praktijk Leerlingbegeleiding in het onderwijs is de laatste jaren sterk ontwikkeld. Daarmee is meer aandacht gekomen voor de psychosociale problematiek van leerlingen,

Nadere informatie

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO ZORGPLAN Christelijk Lyceum Delft VMBO 1 Missie en visie van de school Het CLD wil zijn leerlingen een veilige omgeving bieden, waarin zij kunnen opgroeien tot verantwoordelijke en vrije mensen. Wij beschouwen

Nadere informatie

Zorgcoördinator, psycholoog, orthopedagoog

Zorgcoördinator, psycholoog, orthopedagoog Functiefamilie : Onderwijs Begeleiding & Zorg, reeks II Kenmerk : 2014/000496/CvB-P&O Versie : 1 Vastgesteld CvB d.d. : 20-05-2014 Datum : 20 mei 2014 Instemming PGMR d.d. : 16-05-2014 Opgesteld door :

Nadere informatie

Zorg & Ondersteuning, CMC Eijkhagen

Zorg & Ondersteuning, CMC Eijkhagen Zorg & Ondersteuning, CMC Eijkhagen Zorg&Ondersteuning De puberteit is een ontwikkelingsfase die extra aandacht vraagt. In de meeste situaties kan deze extra aandacht geboden worden door het eigen netwerk.

Nadere informatie

1. Doel van de trajectgroep voor eigen school

1. Doel van de trajectgroep voor eigen school KADERPLAN TRAJECTGROEPEN LYCEUM SANCTA MARIA INLEIDING. Sancta is een van de zes scholen die zich heeft aangemeld voor de pilot Trajectgroep. We zien mogelijkheden om met inzet van deze voorziening de

Nadere informatie

Taken van interne begeleiders in de samenwerking

Taken van interne begeleiders in de samenwerking Taken van interne begeleiders in de samenwerking Hoewel dé intern begeleider niet bestaat, heeft de Landelijke Beroepsgroep voor Intern Begeleiders (LBib) toch geprobeerd wat overzicht te brengen in de

Nadere informatie

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 Voorwoord CSG Liudger is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs. Bestaande uit praktijkonderwijs, vmbo (inclusief lwoo), mavo,

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Hulp voor kinderen primair onderwijs

Hulp voor kinderen primair onderwijs Hulp voor kinderen primair onderwijs Veelzijdig in zorg Schoolmaatschappelijk Werk Hattem, Heerde en Epe Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten, 24 uur per dag, 7 dagen

Nadere informatie

LEERLINGBEGELEIDING. O.R.S. Lek en Linge. Lek en Linge

LEERLINGBEGELEIDING. O.R.S. Lek en Linge. Lek en Linge LEERLINGBEGELEIDING O.R.S. Lek en Linge Lek en Linge leuk en leerzaam! O.R.S. Lek en Linge Brugklaslocatie (bkl) Annie M.G. Schmidtpad 1 4103 NP Culemborg Vmbo-locatie (ibb) Ina Boudier-Bakkerstraat 2

Nadere informatie

De vijf stappen van de meldcode worden ook beschreven op de website van ZorgOog-jeugd en gezin Achterhoek: www.zorgoogachterhoek.nl.

De vijf stappen van de meldcode worden ook beschreven op de website van ZorgOog-jeugd en gezin Achterhoek: www.zorgoogachterhoek.nl. Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling De wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling treedt 1 juli 2013 in werking. De meldcode is bedoeld om professionals sneller

Nadere informatie

Richtlijn Angst (2016)

Richtlijn Angst (2016) Richtlijn Angst (2016) Onderbouwing Uitgangsvragen Hoe kunnen rollen en taken optimaal worden verdeeld tussen betrokken zorgverleners bij jeugdigen (0-18 jaar) met angst, ter voorkoming van dubbelingen,

Nadere informatie

Kaderplan Trajectbegeleiding Duin en Kruidbergmavo

Kaderplan Trajectbegeleiding Duin en Kruidbergmavo Kaderplan Trajectbegeleiding Duin en Kruidbergmavo 1. Doel van de trajectgroep-achtige voorziening voor eigen school. Ondersteuning en uitbreiding huidige zorgteam, vooruitlopend op de wet passend onderwijs

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim in het basisonderwijs

Protocol Ziekteverzuim in het basisonderwijs Protocol Ziekteverzuim in het basisonderwijs 1. Kader Als je ziek bent blijf je thuis en doe je even niet mee. Incidenteel niet erg. Het wordt pas erg als het schoolziekteverzuim lang duurt of zeer regelmatig

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Teamleider (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt ondersteuning en begeleiding aan leerlingen

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg 12-19 jaar

Jeugdgezondheidszorg 12-19 jaar Regio Nijmegen Jeugdgezondheidszorg 12-19 jaar Informatie voor ouders Op de basisschool is uw zoon/dochter voor het laatst bij een medewerker van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) geweest. Ook in het voortgezet

Nadere informatie

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen 23 juni 2014 1 Inhoud INLEIDING... 3 MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD... 3 CRITERIA

Nadere informatie

Wat is een plusvoorziening? Wat is de plusvoorziening in RMC-regio 36b?

Wat is een plusvoorziening? Wat is de plusvoorziening in RMC-regio 36b? Wat is een plusvoorziening? Een plusvoorziening is een combinatieprogramma van zorg en hulpverlening, onderwijs en (indien nodig) arbeidstoeleiding, waarbij een duidelijke structuur voor en verbondenheid

Nadere informatie

Voor een kansrijke toekomst

Voor een kansrijke toekomst Voor een kansrijke toekomst Welke leerlingen gaan naar het praktijkonderwijs? Praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen die ondanks extra begeleiding geen diploma in het reguliere voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het bevoegd gezag van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Overwegende dat de Stichting Het Rijnlands Lyceum verantwoordelijk is voor een goede

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT WERKPLAN TYNAARLO 2010

MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT WERKPLAN TYNAARLO 2010 1 MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT WERKPLAN TYNAARLO 2010 December 2009 1 1 Inleiding Op 1 januari 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in werking getreden. Het doel van deze wet is dat alle mensen

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel. Oktober 2014

Ondersteuningsprofiel. Oktober 2014 Oktober 2014 ALGEMEEN INLEIDING CSG Wessel Gansfort onderdeel van CSG is een middelgrote vestiging voor VMBO-TL, HAVO, Atheneum en Atheneum+. De school heeft ongeveer 820 leerlingen. Onderwijs wordt in

Nadere informatie

Opvoeding & Ontwikkeling

Opvoeding & Ontwikkeling MEE Utrecht, Gooi & Vecht Ondersteuning bij leven met een beperking Opvoeding & Ontwikkeling Opvoeding & Ontwikkeling MEE is een organisatie voor iedereen met een beperking of chronische ziekte. MEE biedt

Nadere informatie

Groepsleraar praktijkonderwijs (docent LB)

Groepsleraar praktijkonderwijs (docent LB) Groepsleraar praktijkonderwijs (docent LB) Functie-informatie Functienaam: Groepsleraar praktijkonderwijs Organisatie: School voor praktijkonderwijs/sector voor praktijkonderwijs binnen een scholengemeenschap

Nadere informatie

Toelating tot het voortgezet speciaal onderwijs

Toelating tot het voortgezet speciaal onderwijs Toelating tot het voortgezet speciaal onderwijs Update: november 2017 Of een leerling in aanmerking komt voor een plaatsing op een school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO), wordt bepaald aan de

Nadere informatie

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie:

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: CSG LIUDGER DE RING ONDERSTEUNINGSPLAN 2014 Voorwoord De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: Veiligheid, Respect, Betrokkenheid en Ontplooiing

Nadere informatie

Naam van de schoolexterne interventie: ipot Groep INTRO Brussel

Naam van de schoolexterne interventie: ipot Groep INTRO Brussel Naam van de schoolexterne : ipot Groep INTRO Brussel 1. Inhoud vd schoolexterne Algemeen kader 1 : Ontstaansgeschiedenis 2 Visie Belangrijke uitgangspunten Doelstelling(en) Doelgroep(en) 3 Duur van het

Nadere informatie

Leerlingbegeleiding. WARTBURG COLLEGE locatie Revius

Leerlingbegeleiding. WARTBURG COLLEGE locatie Revius Leerlingbegeleiding WARTBURG COLLEGE locatie Revius 2 Inhoudsopgave 1 Mentor en juniormentor 2 Dyslexiebegeleiding 3 Huiswerkbegeleiding 4 De vertrouwenspersonen 5 Psycholoog/orthopedagoog 6 Zorgadviesteam

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte)

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt zorg en begeleiding

Nadere informatie

Evaluatie Zorg Advies Teams 0-12 jarigen Maassluis

Evaluatie Zorg Advies Teams 0-12 jarigen Maassluis Evaluatie Zorg Advies Teams 0-12 jarigen Maassluis 1/5 Inleiding Aanleiding voor het schrijven van deze evaluatie over de Zorg Advies Teams (ZAT) is de komst van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in

Nadere informatie

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties. Ambulant Arrangement Hulpverlening. Herstel van de relatie en/of hulp bij terugkeer in de relatie

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties. Ambulant Arrangement Hulpverlening. Herstel van de relatie en/of hulp bij terugkeer in de relatie Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Ambulant Arrangement Hulpverlening Herstel van de relatie en/of hulp bij terugkeer in de relatie Over het Ambulant Arrangement Hulpverlening Herstel van

Nadere informatie

Jaarverslag Leerlingzaken

Jaarverslag Leerlingzaken Jaarverslag Leerlingzaken 2014 2015 Inhoud Voorwoord > Tabel: Aantal Leerlingen in Utrecht > Visie en uitgangspunten > Tabel: Verzuimcijfers > De Wet > Tabel: Vrijstellingen > Tabel: Controle in het mbo

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling . Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling Brielle, September 2015 1 Inleiding De meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (HG&K) heeft betrekking op alle vormen van geweld in de huiselijke

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen.

Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen. Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen. Sinds juli 2013 is het onderwijs wettelijk verplicht om op scholen met de Meldcode

Nadere informatie

GSR voortgezet onderwijs voor betrokken christenen. Leerlingbegeleiding

GSR voortgezet onderwijs voor betrokken christenen. Leerlingbegeleiding GSR voortgezet onderwijs voor betrokken christenen Leerlingbegeleiding Voorwoord Op de GSR willen we bijdragen aan de ontwikkeling van uw kinderen tot zelfstandige jonge mensen die klaar zijn om verder

Nadere informatie

Geachte lezer, Digitale nieuwsbrief van Accent Onderwijsondersteuning schooljaar , november 2015

Geachte lezer, Digitale nieuwsbrief van Accent Onderwijsondersteuning schooljaar , november 2015 Accenten verschijnt digitaal als nieuwsbrief en is bestemd voor o.a. de medewerkers van CVO die betrokken zijn bij de ondersteuning van leerlingen. Via Accenten wil informatie verstrekken over ontwikkelingen

Nadere informatie

Voorwoord Visie en Uitgangspunten 4

Voorwoord Visie en Uitgangspunten 4 ONDERSTEUNINGSPLAN LOCATIE RAAI CSG LIUDGER HERZIENE VERSIE NOVEMBER 2015 Inhoud Voorwoord 3 1. Visie en Uitgangspunten 4 2. Eerste lijnszorg 5 2.1. en en mentor 2.2. De teamleider en het team 2.3. Omschrijving

Nadere informatie

Wat te doen bij kindermishandeling en/of huiselijk geweld

Wat te doen bij kindermishandeling en/of huiselijk geweld Wat te doen bij kindermishandeling en/of huiselijk geweld Als er binnen Stad & Esch een vermoeden bestaat van kindermishandeling en/of huiselijk geweld, dan zal Stad & Esch handelen in de volgende stappen:

Nadere informatie

PESTPROTOCOL OBS DE DUIZENDPOOT

PESTPROTOCOL OBS DE DUIZENDPOOT PESTPROTOCOL OBS DE DUIZENDPOOT Vooraf In dit pestprotocol staat welke maatregelen de school neemt om pesten te voorkomen (preventie) en pesten aan te pakken. Het geeft aan dat OBS De Duizendpoot het bestrijden

Nadere informatie

Begeleid zelfstandig wonen. Voor jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking

Begeleid zelfstandig wonen. Voor jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking Begeleid zelfstandig wonen Voor jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking Melius Zorg - Tel: 010 842 2526 - Email: info@meliuszorg.nl - Kenmerken begeleiding (LVB-) Jongeren Melius Zorg biedt

Nadere informatie

Richtlijn JGZ-richtlijn Pesten

Richtlijn JGZ-richtlijn Pesten Richtlijn JGZ-richtlijn Pesten Onderbouwing Taken JGZ-medewerkers bij preventie, signalering en aanpak van pesten Preventie pesten tijdens contactmomenten signalering risicofactoren Tijdens de contactmomenten

Nadere informatie

Protocol. Leerlingbegeleiding op het Cosmicus College

Protocol. Leerlingbegeleiding op het Cosmicus College Protocol Leerlingbegeleiding op het Cosmicus College Inleiding Onder leerlingbegeleiding wordt verstaan het geheel van activiteiten dat tot doel heeft leerlingen, zowel individueel als in groepsverband,

Nadere informatie

Het ZAT en de deelnemerszorg bij het ROC van Amsterdam

Het ZAT en de deelnemerszorg bij het ROC van Amsterdam Het ZAT en de deelnemerszorg bij het ROC van Amsterdam 1. Het Zat Het Zorg- en adviesteam (ZAT) dat van dit ROC meedeed aan het IKZ-programma betrof het in Amsterdam Zuidoost genoemde zorgteam, werkzaam

Nadere informatie

Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het?

Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het? Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het? werkgroep bundelen van expertise, 25 mei 2012 Aanleiding voor een team passend onderwijs Passend onderwijs betekent dat iedere leerling het onderwijs en

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel van Lyceum Ypenburg

Ondersteuningsprofiel van Lyceum Ypenburg Ondersteuningsprofiel van Lyceum Ypenburg Inhoud 1. Ondersteuningsaanbod... 2 a. Basisondersteuning:... 2 b. Extra ondersteuning... 6 c. Grenzen aan de ondersteuning... 7 20140825 ondersteuningsprofiel

Nadere informatie

1. Inleiding. Zorgplan 2015-2019 Pagina 1

1. Inleiding. Zorgplan 2015-2019 Pagina 1 ZORGPLAN 2015-2019 Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Passend Onderwijs... 2 a. Algemeen... 2 b. Samenwerkingsverband... 3 c. Basiszorg en zorgprofiel... 3 d. Toelatingscriteria... 4 3. Zorg in de klas... 5

Nadere informatie

Strippenkaart Schoolmaatschappelijk Werk

Strippenkaart Schoolmaatschappelijk Werk MEE Utrecht, Gooi & Vecht meedoen mogelijk maken Strippenkaart Schoolmaatschappelijk Werk Schakel tussen onderwijs en zorg SMW 2 SMW Introductie De Strippenkaart: flexibiliteit en maatwerk Met de komst

Nadere informatie

Aanmeldformulier vrij toegankelijke jeugdzorg

Aanmeldformulier vrij toegankelijke jeugdzorg Toelichting Sinds januari 2011 bieden BJ Brabant en Combinatie Jeugdzorg vrij toegankelijke zorg. Dit betekent dat voor deze zorg geen indicatie van Bureau Jeugdzorg nodig is. De cliënt wordt aangemeld

Nadere informatie

Evaluatie Outreachend CJG-team Apeldoorn

Evaluatie Outreachend CJG-team Apeldoorn Evaluatie Outreachend CJG-team Apeldoorn 2013-2014 Opdrachtgevers: Petra van Woerkom (GGD Noord- en Oost-Gelderland) Corine Laros (Stimenz) Apeldoorn, oktober 2014. Dr. ir. Rianne Honigh-de Vlaming, onderzoeker

Nadere informatie

Integrale Zorg. Kom verder! www.ln5.nl INFORMATIE VOOR VERWIJZERS. Integrale Zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking

Integrale Zorg. Kom verder! www.ln5.nl INFORMATIE VOOR VERWIJZERS. Integrale Zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking Integrale Zorg INFORMATIE VOOR VERWIJZERS Integrale Zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking Kom verder! www.ln5.nl Het zorgarrangement PriZma kent Crisisopvang, Observatie,

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs 2012 M E L D C O D E H U I S E L I J K G E W E L D E N K I N D E R M I S H A

Nadere informatie

Centrum Jeugd & Gezin Maasland

Centrum Jeugd & Gezin Maasland 1 Centrum Jeugd & Gezin Maasland Presentatie BJZ Centrum Jeugd & Gezin Maasland "Meer dan een gebouw alleen" 5 juni 2012 2 Het Centrum Jeugd & Gezin Maasland voor Kinderen en jongeren (0-23 jaar) Ouders

Nadere informatie

Aanpak: GRIP-aanpak. Beschrijving

Aanpak: GRIP-aanpak. Beschrijving Aanpak: GRIP-aanpak De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Bureau Jeugdzorg

Nadere informatie

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN BEGELEID (KAMER) WONEN OPVOEDINGS- ONDERSTEUNING HULP OP MAAT LOGEERHUIS Meander Nijmegen stgmeander.nl Zorg voor jeugdigen Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen Samen groot

Nadere informatie

Zorgcoördinatie door de Jeugdgezondheidszorg. Paul van der Velpen Directeur GGD Hart voor Brabant

Zorgcoördinatie door de Jeugdgezondheidszorg. Paul van der Velpen Directeur GGD Hart voor Brabant Zorgcoördinatie door de Jeugdgezondheidszorg Paul van der Velpen Directeur GGD Hart voor Brabant Definitie - Taakverdeling - Opschaling - Combinatie van taken - Taken en prestaties - Randvoorwaarden Zorgcoördinatie

Nadere informatie

Doelen Breedte-team

Doelen Breedte-team programma datafeedforward 2011-2012 Nieuwste inzichten begrijpend lezen. inzet van smden jgz Stand van zaken Wat zegt de minister? Onderwijs moet leerlingen helpen om boven zichzelf uit te stijgen. Als

Nadere informatie

Onderwijszorgarrangement psychiatrische problematiek (OZAPP) Pilotfase 1 december augustus 2017

Onderwijszorgarrangement psychiatrische problematiek (OZAPP) Pilotfase 1 december augustus 2017 Handleiding Onderwijszorgarrangement psychiatrische problematiek () Pilotfase 1 december 2016 1 augustus 2017 Een samenwerking tussen Herlaarhof, de Zwengel, SWV PO 3010 en SWV VO De Langstraat 3009. November

Nadere informatie

v r o u w e n o p v a n g R SA MANUS informatie voor verwijzers

v r o u w e n o p v a n g R SA MANUS informatie voor verwijzers v r o u w e n o p v a n g R SA MANUS informatie voor verwijzers Vrouwenopvang Rosa Manus is een instelling voor opvang van en hulpverlening aan mishandelde of met mishandeling bedreigde vrouwen en hun

Nadere informatie

Zorgplan IJsselcollege

Zorgplan IJsselcollege Zorgplan IJsselcollege 2016-2017 Schoolplan ISK Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 1 1 INLEIDING... 2 2 VISIE OP LEERLINGENZORG... 2 3 PIRAMIDE VAN ZORG... 3 3.1 BASISZORG EN DE LEERLINGBESPREKING... 4 3.2

Nadere informatie

De Aandachtsfunctionaris 1

De Aandachtsfunctionaris 1 De Aandachtsfunctionaris 1 Profiel aandachtsfunctionaris kindermishandeling Functieomschrijving De aandachtsfunctionaris heeft een belangrijke rol bij de implementatie van de meldcode in de organisatie,

Nadere informatie

Schoolmaatschappelijk. werker in Rotterdam. Functie- en competentieprofiel. december 2015

Schoolmaatschappelijk. werker in Rotterdam. Functie- en competentieprofiel. december 2015 Functie- en competentieprofiel Schoolmaatschappelijk werker in Rotterdam december 2015 Functie- en competentieprofiel Schoolmaatschappelijk werker in Rotterdam 1 Werkgroep deskundigheidsbevordering SMW

Nadere informatie

Hulpmiddel verwijderen en schorsen de volgende keer anders

Hulpmiddel verwijderen en schorsen de volgende keer anders Hulpmiddel verwijderen en schorsen de volgende keer anders Er zijn van die situaties, waarin een verwijdering of schorsing van een leerling in beeld komt. Vaak een noodmaatregel, omdat het conflict dan

Nadere informatie

Aan. Het College van Bestuur van alle ROC's, AOC's en vakscholen. Alle leden van de kenniskringen MBO. Geachte heer/mevrouw

Aan. Het College van Bestuur van alle ROC's, AOC's en vakscholen. Alle leden van de kenniskringen MBO. Geachte heer/mevrouw Aan Het College van Bestuur van alle ROC's, AOC's en vakscholen Alle leden van de kenniskringen MBO toelichting op de aanvullende verslaglegging SMW in het MBO Projectnummer 117804 09/0634/sr 27 10 09

Nadere informatie

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers Gebundelde krachten Brochure voor verwijzers 2 Schakenbosch Gebundelde krachten Schakenbosch, behandelcentrum Jeugdzorgplus LVB Voor jongeren van 12 tot 18 jaar met een lichte verstandelijke beperking

Nadere informatie

Krachten bundelen voor De toekomst van Zwolle

Krachten bundelen voor De toekomst van Zwolle Krachten bundelen voor De toekomst van Zwolle Samenvatting Ontwikkelagenda passend onderwijs en jeugdhulp 12-12-2016 1 Passend onderwijs en jeugdhulp: 2 stukjes van dezelfde puzzel Aantal 0-19 jarigen

Nadere informatie

met Perspectief SWV-VO telt... Elke jongere ONDERWIJS EN COACHING OP MAAT

met Perspectief SWV-VO telt... Elke jongere ONDERWIJS EN COACHING OP MAAT Perspectief met Elke jongere telt... ONDERWIJS EN COACHING OP MAAT Perspectief met Orthopedagogisch-didactisch centrum (OPDC) OPDC Boost! vervult een duidelijke rol binnen Samenwerkingsverband VO de Langstraat.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Onder de Kap

Schoolondersteuningsprofiel. SO Onder de Kap Schoolondersteuningsprofiel SO Onder de Kap 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking

Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking Het doel van deze beschrijving is om enerzijds houvast te geven voor het borgen van de unieke expertise van de cliëntondersteuner voor

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs

Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Naam Pieter Dekkers Ton Edelbroek Datum 5 december 2012 Opbouw presentatie 1. Introductie workshopleiders 2. Probleemschets 3. Passend Onderwijs en Transitie Jeugdzorg

Nadere informatie

EEN PREVENTIEPROJECT APRIL

EEN PREVENTIEPROJECT APRIL DE OVERSTAP EEN PREVENTIEPROJECT APRIL 2014 OVERSTAPPEN Het preventieproject De Overstap wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Den Haag door de afdelingen Voortijdig Schoolverlaten (VSV) & leerplicht

Nadere informatie

Het adviseren bij mogelijke leerplichtontheffingen van jeugdigen van 5 tot 18 jaar met (langdurig) schoolverzuim. Aantal jeugdigen. Jeugdarts.

Het adviseren bij mogelijke leerplichtontheffingen van jeugdigen van 5 tot 18 jaar met (langdurig) schoolverzuim. Aantal jeugdigen. Jeugdarts. 4.4. Aanbod jongeren Dit aanbod is gericht op jongeren op het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) tot 23 jaar. De doelgroep van het eerste product, Advisering leerplichtontheffing,

Nadere informatie

Van VO naar VO Van VO naar VSO (cluster 3 en cluster 4) Van VO naar MBO Van PO naar VSO Van SO naar VO Van SO naar VSO

Van VO naar VO Van VO naar VSO (cluster 3 en cluster 4) Van VO naar MBO Van PO naar VSO Van SO naar VO Van SO naar VSO Centraal Meldpunt: het monitoren van leerlingstromen Aanleiding In de regio Midden Limburg was sprake van een groot aantal thuiszitters. Uit overleggen bleek dat er geen duidelijkheid was over het aantal

Nadere informatie

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers Gebundelde krachten Brochure voor verwijzers 2 Schakenbosch Gebundelde krachten Schakenbosch, behandelcentrum Jeugdzorgplus LVB Voor jongeren van 12 tot 18 jaar met een lichte verstandelijke beperking

Nadere informatie

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPEN INSCHRIJVING IN UTRECHT WAT IS MISSION POSSIBLE? Bent u geïnteresseerd te ontdekken waar de motivatie van jongeren ligt om hun problemen zelf

Nadere informatie

ZORG en BEGELEIDING 2011

ZORG en BEGELEIDING 2011 ZORG en BEGELEIDING 2011 Zorgplan Het Nieuwe Eemland 2011 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Visie op onderwijs en begeleiding 4 Visie op leerlingenzorg 4 Zorgstructuur Regulier en specifieke zorg 5 Aannamebeleid

Nadere informatie

SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK

SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK Jaarverslag 2013 1 SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK Ouders en leerkrachten merken het snel als een kind zich anders gedraagt dan normaal. Soms is er niks ernstigs aan de hand en zit een kind gewoon even wat

Nadere informatie

Beleidsregels (Voor)Schoolmaatschappelijk werk 2018

Beleidsregels (Voor)Schoolmaatschappelijk werk 2018 Beleidsregels (Voor)Schoolmaatschappelijk werk 2018 De Concerndirecteur van het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling. Gelezen het voorstel d.d. 12 mei 2017 en de daarop uitgebrachte adviezen; Gelet op

Nadere informatie

Passend Onderwijs. VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL. pomonavmbo.nl

Passend Onderwijs. VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL. pomonavmbo.nl Passend Onderwijs VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL pomonavmbo.nl Welkom op onze school Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Met

Nadere informatie

Tekst: Anita Michgelsen, Magda van der Wulp & Alyce Zandbergen

Tekst: Anita Michgelsen, Magda van der Wulp & Alyce Zandbergen De intern begeleider is een belangrijke professional als het gaat om de kwaliteit van het onderwijs. Je bent de spil in de ondersteuning van leraren bij de begeleiding van hun leerlingen en hebt, afhankelijk

Nadere informatie

BASISONDERSTEUNINGSPROFIEL BEGELEIDINGSSCHOOL (REGULIER VOORTGEZET ONDERWIJS)

BASISONDERSTEUNINGSPROFIEL BEGELEIDINGSSCHOOL (REGULIER VOORTGEZET ONDERWIJS) ONDERWIJSCONCEPT (DIALOOG OVER LEERLINGEN MET SPECIALE ONDERWIJSBEHOEFTEN, AANPASSINGEN, DIFFERENTIATIE) a. Dialoog over speciale onderwijsbehoeften 1 : Alle docenten binnen de school/afdeling kennen de

Nadere informatie

Kaderplan Trajectgroepen/Trajectbegeleiding Vellesan College

Kaderplan Trajectgroepen/Trajectbegeleiding Vellesan College Kaderplan Trajectgroepen/Trajectbegeleiding Vellesan College 1. Doel van de trajectgroep/trajectbegeleiding voor eigen school Voorkomen van af en uitstroom van leerlingen op het Vellesan College Optimaliseren

Nadere informatie

De lessen kunnen op elk gewenst tijdstip bekeken worden. Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige.

De lessen kunnen op elk gewenst tijdstip bekeken worden. Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige. 4.2.12. Digitale opvoedondersteuning voor ouders van het jonge kind Ondersteuning in de vorm van een aantal online lessen voor ouders met kinderen tot 4 jaar, om ze voor te bereiden op de (toekomstige)

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

- coördinator doorstart Eindhoven - consulent Humanitas district Zuid

- coördinator doorstart Eindhoven - consulent Humanitas district Zuid Lucie Nijskens Wim Rasker - coördinator doorstart Eindhoven - consulent Humanitas district Zuid Wat is doorstart? Preventief programma gericht op opvoedings- en gezinsondersteuning voor gezinnen met schoolgaande

Nadere informatie

Voorstel: in te stemmen Leerplichtverslag 2008/2009 op grond van artikel 25 van de leerplichtwet. Vervolgens het verslag vaststellen

Voorstel: in te stemmen Leerplichtverslag 2008/2009 op grond van artikel 25 van de leerplichtwet. Vervolgens het verslag vaststellen Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF10.20081 Datum: 15 juni 2010 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: de heer drs. P.M.M. de Jonge Behandelend ambtenaar: I.Koning/Gep Fokken Onderwerp: Jaarverslagleerplicht

Nadere informatie

ZORGBELEIDSPLAN 2015 BC Broekhin Roermond, hoofdlokatie

ZORGBELEIDSPLAN 2015 BC Broekhin Roermond, hoofdlokatie ZORGBELEIDSPLAN 2015 BC Broekhin Roermond, hoofdlokatie Ambities en doelen 2015 Ambitie Doel Resultaat Plan van aanpak Betrokkenen In te zetten Medewerkers kennis Medewerkers zijn - Scholing rondom zorgbreedte

Nadere informatie

De plusvoorziening en de zorgstructuur in het MBO

De plusvoorziening en de zorgstructuur in het MBO De plusvoorziening en de zorgstructuur in het MBO Alternatieve trajecten ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten Sinds een aantal jaren staat de vermindering van het voortijdig schoolverlaten hoog

Nadere informatie

VOORWOORD 3 HULPVERLENING VAN HET ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK 4

VOORWOORD 3 HULPVERLENING VAN HET ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK 4 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 3 HULPVERLENING VAN HET ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK 4 Aantal dossiers* algemeen maatschappelijk werk (AMW) 4 Aantal korte kontakten* AMW 4 Bereik van AMW 5 De hulpverleningscijfers

Nadere informatie

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs Onderwijsondersteuningsroute: Instroom van leerlingen met rugzak (concept versie 5 september 2013; ontwikkeld door de Werkgroep Passend Onderwijs Toewijzing Onderwijsondersteuning van Koers VO). - De onderwijsondersteuningsroute

Nadere informatie