POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2012 DEEL I JAARVERSLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2012 DEEL I JAARVERSLAG"

Transcriptie

1 POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2012 DEEL I JAARVERSLAG Apeldoorn, 29 maart 2013

2

3 JAARVERSLAG 2012 Politieacademie Bezoekadres: Arnhemseweg AC Apeldoorn Postadres: Postbus BB Apeldoorn T F E W

4

5 Inhoudsopgave Voorwoord College van Bestuur... 7 HOOFDSTUK 1 Ontwikkelingen Politieacademie... 8 HOOFDSTUK 2 Werving & Selectie Werving Selectie HOOFDSTUK 3 Onderwijs Inleiding Verbeterinitiatieven Onderwijs Uitvoering van het onderwijs Examinering en EVC s Kwaliteitszorg onderwijs Internationalisering HOOFDSTUK 4 Onderzoek, Kennis & Ontwikkeling Inleiding Afdeling Onderzoek Afdeling Kennis Afdeling Ontwikkeling HOOFDSTUK 5 Bestuur en toezicht Het College van Bestuur in De Raad van Toezicht in HOOFDSTUK 6 Beheer en Bedrijfsvoering Financial & Operational Audit Planning & Control Bedrijfsvoeringissues Informatievoorziening (ICM) Huisvesting en middelen HOOFDSTUK 7 Personeel & Organisatie Organisatie Personele bezetting Mobiliteit Landelijk Functiegebouw Nederlandse Politie (LFNP) Inrichten P-beheer en P-processen Arbeidsvoorwaarden en Rechtspositie Ziekteverzuim Sociale zekerheid... 47

6 7.9 Professionalisering Welzijn Diversiteit Medezeggenschap Veiligheid HOOFDSTUK 8 Financiën Hoofdlijnen van de jaarrekening Treasury Ontwikkelingen en financiële risico s Afkortingen... 62

7 Voorwoord College van Bestuur Hierbij bied ik u het jaarverslag Politieacademie 2012 aan. Ik neem u in vogelvlucht mee langs enkele markante gebeurtenissen en resultaten van het afgelopen jaar. Het jaar 2012 was een turbulent jaar voor de Politieacademie met veelvuldige externe aandacht. Het jaar begon met de inname van meer dan 700 aspiranten die begonnen aan een nieuw curriculum voor niveau 3 en 4. De wijziging in organisatie van gastdocenten en examinatoren (een lang gekoesterde wens) leverde aanvankelijk examenachterstanden op. In een co-productie tussen korpsen en academie zijn wij er inmiddels in geslaagd de examenachterstanden structureel weg te werken. De invoering van het vernieuwde onderwijs (omvang en inhoud) was ook slechts mogelijk door intensieve samenwerking tussen docenten en ondersteuners, CvB, OR en de korpsen. Na 1 jaar is de voorzichtige conclusie dat de nieuwe opleiding goed opgeleide agenten oplevert en verrassend weinig studie uitval kent (4,7%). De inspectie van Veiligheid en Justitie heeft medio 2012 "de staat van het onderwijs" gepubliceerd. De belangrijkste conclusie (uit dit vijf jaarlijkse overzicht) is dat vorm en inhoud van het onderwijs voldoen (aan de maat is). Het visitatierapport (september) bevestigde het beeld uit de staat van het onderwijs, maar gaf daarbij ook aan dat het nogal eens ontbreekt aan doorzettingsmacht in de academie: te weinig oog en aandacht voor de uitvoering en een organisatie met (te) veel lagen en onduidelijk ingevulde bevoegdheden. Er is geconstateerd dat het organiseren van het onderwijs (aanzienlijke) verbetering vereist. Er is een plan van aanpak opgesteld en dit plan is door de Minister aan de Tweede Kamer aangeboden. Dit plan zal er toe leiden dat alle geconstateerde tekortkomingen voor zijn opgelost. Beide voornoemde onderzoeken hebben tot het besluit geleid om structureel de bestaande organisatie te evalueren en een nieuwe PA 2014 te ontwikkelen. Vanaf juli heeft een grote groep medewerkers en buitenstaanders een ontwerpplan ontwikkeld met inbreng van velen, ook van de werkvloer. De kernboodschap was de verantwoordelijkheid terug te brengen bij de uitvoerders: de docent, de controller, de examinator enzovoort, met aandacht voor teamvorming. Mede daardoor kunnen we in de toekomst volstaan met drie niveaus van leidinggeven. Uit de begroting bleek dat de Politieacademie te maken had met een fors financierings- en bedrijfsrisico, dat betekende dat er ruim 10 miljoen moest worden omgebogen. Door pijnlijke interventies, deels ook structureel, en het verwerven van nieuwe inkomsten, zijn wij er in geslaagd het negatieve saldo ernstig te beperken. Zowel het Ministerie van Veiligheid en Justitie als de Raad van Toezicht hebben hun waardering voor deze geslaagde interventie uitgesproken. Het jaar eindigde met het feit dat de OR het vertrouwen in het CvB opzegde. Op aangeven van de Raad van Toezicht werd er een strategisch adviseur aangesteld om onder andere de veranderstrategie van de Politieacademie te beoordelen en voorstellen te doen met betrekking tot besturing. Dit proces wordt in het voorjaar 2013 vervolgd was ook het jaar van zeer intensieve contacten met de Nationale Politie (in oprichting); zowel met de korpsleiding, de HRM directie als vele staf en uitvoerende organisaties inclusief de regiokorpsen werkten we onverlet nauw samen. Op het gebied van de kerntaken onderwijs, kennis & onderzoek en werving & selectie, alsmede de ondersteunende taken. Dit alles is slechts mogelijk geweest door de tomeloze inzet van velen binnen en buiten de Politieacademie, ongeacht de terechte kritiek die op ons afkomt over die zaken die wij onvoldoende aandacht geven of realiseren. Desalniettemin, heb ik veel waardering voor de prestaties van onze medewerkers. Veel genoegen met het lezen van dit jaarverslag. A.P.P.M. van Baal Hoofdcommissaris van Politie Voorzitter College van Bestuur 7

8 HOOFDSTUK 1 Ontwikkelingen Politieacademie In juli 2012 is het College van Bestuur gestart met het (her)ontwerp en de (her)inrichting van de Politieacademie (PA), onder de aanduiding Politieacademie Aanleiding hiertoe was dat de Politieacademie en haar omgeving volop in beweging zijn en veranderingen ondergaan die impact hebben op de klant en de eigen organisatie, structuur, middelen en mensen. Die ontwikkelingen betreffen onder andere de vorming van de NP en relevante ontwikkelingen (maatschappelijk, technologisch, veiligheidsdomein, internationaal etc.), de implicaties van de business cases Werving & Selectie en Onderwijs, Kennis en Onderzoek en de evaluatie van de bekostiging, financiële ontwikkelingen (o.a. een sterk teruglopende bekostiging en een afname van het weerstandsvermogen), een diversiteit aan lopende projecten en programma s en een toenemende vraag naar kwalitatief goed onderwijs, onderzoek en passende kennisproducten. Deze ontwikkelingen hebben onder meer tot een intern debat binnen de Politieacademie geleid over de verdeling van de beschikbare middelen en de wijze waarop de organisatie in de volle breedte verder verbeterd en efficiënter kan worden. Om adequaat te reageren op de ontwikkelingen, heeft de Politieacademie zich de volgende drie doelen gesteld, namelijk: 1. het ontwikkelen van een strategie voor de Politieacademie van de toekomst; 2. het financieel weerbaar maken van de organisatie en het realiseren van ombuigingen en doelmatigheid (2012: ca. - 8 miljoen; tot 2016: - 44 miljoen op basis van de budgettaire kaders PA die V&J in december 2012 afgaf; daarnaast is er onzekerheid over de ontwikkeling van de contractbaten); 3. het verbeteren van kwaliteit van governance en (bedrijfsvoerings)processen binnen de Politieacademie. De bovenstaande drie doelen hebben geleid tot een besluit van een herinrichting van de organisatie, waaraan een reorganisatie ten grondslag ligt. De gekozen aanpak voor de reorganisatie is die van ontwerp, inrichting en realisatie, geënt op de manier waarop de NP tot stand komt, met als belangrijk verschil dat de PA een bestaande organisatie is. Qua (verander)aanpak heeft het College van bestuur gekozen voor ontwikkelen (in plaats van ontwerpen ). Deze ontwikkelaanpak houdt in dat PA-medewerkers vanaf het begin deelnemen aan de verandering en die mede vorm geven. Het idee daarachter is dat dit het verandervermogen van de organisatie vergroot en dat deze aanpak een optimaal gebruik maakt van de in de organisatie aanwezige kennis en ervaring. Begin november lag er een concept ontwerpplan PA 2014 als eerste tussenproduct: het toekomstbeeld ( ontwerp ) van de PA-organisatie, inclusief onderliggende (sturings)principes. Vervolgens heeft het College van bestuur een interne en externe consultatieronde gehouden over het concept ontwerpplan PA Die consultatieronde leverde op dat het plan verduidelijking behoeft op de volgende punten: hoofdlijnen PA 2014, redenen voorgestane organisatiewijzigingen, oplossing van bestaande knelpunten in o.a. het onderwijs, invloed van de organisatie van de NP/het korps op de inrichting en organisatie van de PA zijn nog onderbelicht. De Ondernemingsraad kwam in het kader van de reorganisatie met een eigen visiepamflet. De visie van de OR wijkt op onderdelen af. Zo vindt de OR dat de PA volledig onderdeel moet worden van de Nationale Politie, met voordelen voor de relatie opdrachtgever-opdrachtnemer en de loopbaan en rechtspositie van medewerkers. De OR wil wel dat de voordelen van de huidige ZBO-constructie zoals accreditatie van het onderwijs, onafhankelijk onderzoek en geoormerkte budgetten gewaarborgd blijven, evenals dat de PA een gelijkwaardige partij blijft in de driehoek Minister-korps- Politieacademie. De minister heeft eerder bepaald dat de Politieacademie een zelfstandige rechtspersoon blijft. Aan de heer Wallage heeft hij opdracht gegeven onderzoek te doen over de wenselijke positionering van de Politieacademie in het politiebestel, rekening houdend met een aantal uitgangspunten en randvoorwaarden zoals een onafhankelijke positie van het politieonderwijs en onafhankelijk ingerichte kennis- en (wetenschappelijke) onderzoeksfunctie. Ook moet een goede afstemming en de samenwerking tussen de PA en de NP worden geborgd. Binnen de PA is in november de inrichtingsfase van PA 2014 begonnen: de fase waarin, onder leiding van 11 trekkers, de inrichtingsplannen (11 stuks) tot stand komen voor elk van de 8

9 organisatieonderdelen zoals in het ontwerpplan PA 2014 voorzien. Die plannen liggen er nu (eind januari 2013) in concept, inclusief voorlopige doorberekeningen in formatie en geld. Eind 2012 besloot de Raad van Toezicht om een strategisch adviseur (de heer Vogelzang; zie verder hoofdstuk 5) in te schakelen die medio maart 2013 advies uit moet brengen over onder andere de huidige veranderstrategie en de te varen koers. Ook kwam er in die periode duidelijkheid vanuit het ministerie dat er één reorganisatie voor de Politieacademie komt en wel op het moment dat de herziene Wet op het LSOP in werking treedt (naar verwachting 2015). Zowel de nationale politie als de minister zijn geen voorstander om de Politieacademie tegelijkertijd met de nationale politie te reorganiseren, aangezien de reorganisatie van de nationale politie al complex genoeg is. Ondanks dat de Politieacademie dus pas in 2015 kan reorganiseren moet de Politieacademie tot die tijd wel maatregelen nemen om binnen de door de minister vastgestelde krimpende financiële kaders te kunnen blijven. Dit om zowel financieel gezond te blijven als om de beheersmatige inbedding van de Politieacademie in de Nationale Politie zo evenwichtig mogelijk te laten verlopen. In dit licht van het bovenstaande heeft het College van bestuur besloten de huidige inrichtingswerkzaamheden te bevriezen totdat de Raad van Toezicht en de Minister van V&J hebben besloten op adviezen van respectievelijk Vogelzang en Wallage. Tevens heeft het College van bestuur in een hoofdlijnennotitie aangegeven wat de leidende principes zijn van het huidige herontwerp / herinrichting, en wat de keuzes zijn geweest c.q. nog zijn. Doel van deze hoofdlijnennotitie is om het hoe, wat en waarom van PA 2014 op die manier bestuurlijk beter communiceerbaar en hanteerbaar te maken, mede in het licht van de samenhangende besluiten over de toekomst van de Politieacademie die in maart/april 2013 aan de orde zijn. Het zal duidelijk zijn dat de Politieacademie de komende tijd voor de nodige uitdagingen staat. In de volgende hoofdstukken wordt achtereenvolgens een toelichting gegeven op de bereikte resultaten op de kerntaken Werving & Selectie (hoofdstuk 2), Onderwijs (hoofdstuk 3), Onderzoek, Kennis & Ontwikkeling (hoofdstuk 4). Vervolgens wordt een toelichting gegeven op bestuur en toezicht (hoofdstuk 5), beheer & bedrijfsvoering (hoofdstuk 6), personeel & organisatie (hoofdstuk 7) en de financiën (hoofdstuk 8). 9

10 HOOFDSTUK 2 Werving & Selectie De Minister van Veiligheid & Justitie heeft de Politieacademie en de kwartiermaker Nationale Politie eind 2011 de opdracht gegeven om onderzoek te doen naar een fundamentele verbetering van het proces werven en selecteren. De uitkomst van dit onderzoek leverde in maart 2012 een plan Optimalisatie werving en selectie initiële instroom op. In het tripartite overleg (tussen PA, NP en VenJ) is als vervolg aan de Politieacademie en kwartiermaker Nationale Politie de opdracht verstrekt om het opgeleverde plan te realiseren. Per dag 1 Nationale Politie, 1 januari 2013, moet er een werkende nieuwe organisatie en een nieuw geoptimaliseerd proces werven en selecteren initiële instroom Nationale Politie zijn. Initiële instroom politie betreft de instroomniveaus voor een politieopleiding MBO2 tot en met universitair master. In 2012 is er door alle medewerkers Werving & Selectie met veel energie gewerkt aan de realisatie van het plan Optimalisatie: de vormgeving en inrichting van het nieuwe proces (zie figuur 1). Hierbij is intensief samengewerkt met de kwartiermakerorganisatie Nationale Politie, de korpsmedewerkers HRM (meer specifiek medewerkers W&S), evenals met het onderwijs. Het cluster Onderzoek heeft voor het project de diverse selectieratio's in de verschillende stappen van het W&S-proces zichtbaar gemaakt. Deze cijfers zijn tevens indirect gerapporteerd aan het Ministerie van V&J, en worden op dit moment aangevuld met de selectieratio's voor diversiteitsgroepen. Het nieuwe proces is conform planning opgeleverd en ondersteunt niet enkel de initiële instroom, maar ook de instroom van vrijwilligers van politie en recherchekundigen. De ondersteunende applicatie KVS (Kandidaat Volgsysteem) werkt, en wordt in de eerste helft van 2013 nog aangepast.. De meest in het oog springende veranderingen in het W&S proces zijn: - het invoeren van centraal vacaturebeheer, waarbij vacatureopenstelling is gekoppeld aan instroommomenten onderwijs; - het toevoegen van een eerste selectiedag, met daarin Bewust Blauw om kandidaten een nog duidelijker beeld mee te geven over het werken bij de politie en daarmee zelfselectie te bevorderen; - het gebruik van een landelijk eindgesprek Nationale Politie (waarin centraal de 4 kernwaarden NP), waarbij de kandidaat een actieve rol heeft door het voorbereiden van een korte presentatie en het uitvoeren van een test naar zijn of haar drijfveren; - het beleggen van regie op het proces en resultaatverantwoordelijkheid met betrekking tot de initiële instroomopdracht bij een centrale W&S organisatie (en daarmee geen verantwoordelijkheid meer voor gedeconcentreerde processtappen bij de eenheden). Figuur 1. Proces Werven en Selecteren initiële instroom Nationale Politie- per dag 1 10

11 2.1 Werving De Politieacademie ondersteunt de personeelsvoorziening van de Nationale Politie door de uitvoering van de landelijke werving van potentiële politiemedewerkers. Hiervoor ontwikkelt en lanceert de Politieacademie de landelijke arbeidsmarktcampagne van en voor de politie. De in 2011 ontwikkelde campagne Screen jezelf is in 2012 succesvol voortgezet. De site screenjezelf.kombijdepolitie.nl kende in bezoekers, waarvan uniek 1. Ook in 2012 zijn de online sociale netwerken van de politie actief ingezet om nieuw talent te werven. De werving vindt meer en meer plaats via de digitale weg en social media. Het onderzoekscluster heeft in 2012 de arbeidsmarkt voor de politie in kaart gebracht met het onderzoek 'Hoe blauw is de arbeidsmarkt', aangevuld met kenniskaarten over de arbeidsmarkt toegespitst op de verschillende korpsen. Het onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat hoewel de arbeidsmarkt ruimer is in vergelijking met afgelopen jaren, er grote regionale verschillen zijn in het aanbod en er een dalend jongerenpotentieel is. Bovendien is er sprake van een mismatch in opleidingsniveau: de arbeidsmarkt biedt veel lager opgeleiden MBO1 t/m 3, terwijl de NP vooral MBO4 en hoger wil werven. Het onderzoek wordt in 2013 vervolgd en, in aansluiting op de strategische personeelsprognose NP, toegespitst op het instroompotentieel voor niveau 5. Als landelijke organisatie ondersteunt de Politieacademie alle 26 politiekorpsen bij de werving van personeel en bij de vervulling van hun personeelsbehoefte. De directe werving voor recherchekundigen is in 2012 geïntensiveerd. Er waren sollicitaties recherchekundigen, en de opdracht van de minister van Veiligheid & Justitie om extra 350 nieuw aangestelde recherchekundigen te realiseren wordt gerealiseerd per week 17/2013. In 2012 is opnieuw een groot aantal niet-initiële vacatures geplaatst (in totaal 538 burger- en doorstroomvacatures, voor 680 fte) op waaronder 200 FTE vacatures (87 vacatures) voor de kwartiermakerorganisatie Nationale Politie. Hoewel de Minister van Veiligheid & Justitie een oproep heeft gedaan om in de komende jaren het aantal vrijwilligers (vrijwillige politie en volontairs) toe te laten nemen tot bijna in 2015, is de campagne Goed dat je er bent. Word politievrijwilliger stopgezet door het ontbreken van een feitelijke opdracht en een bijbehorend budget. Ondanks diverse toezeggingen en overleggen met het ministerie heeft uiteindelijk de directeur Politie andere prioriteiten gesteld. Ook binnen de Nationale Politie heeft de vrijwilliger geen prioriteit. Alle inspanningen hebben er toe geleid dat de volgende resultaten zijn geboekt op het gebied van werving: Wervingsresultaten Aantal unieke website bezoekers Aantal sollicitaties initieel Aantal toegewezen initiële sollicitanten (vanaf 2009) Het in 2009 ingerichte landelijk Contactcenter verwerkt de binnenkomende sollicitaties van alle belangstellenden voor een functie bij de politie. Het Contactcenter beantwoordt de diverse vragen die binnenkomen via mail, telefoon en social media. In 2012 heeft het Contactcenter een grote inspanning geleverd op een tweetal zaken. Ten eerste heeft het Contactcenter intensief de verwerking ter hand genomen van de sollicitanten Recherchekundige. Dit is een nu nog arbeidsintensief proces met veel handmatige acties. Ten tweede heeft het Contactcenter zich ingezet om kandidaten in de pijplijn van het gehele proces te achterhalen en korpsen actief benaderd om hen te bewegen actie te ondernemen richting deze kandidaten. Dit heeft ervoor gezorgd dat kandidaten niet onnodig lang in het proces blijven, maar ook dat deze kandidaten uit het proces zijn op het moment dat het nieuwe proces W & S per dag 1 Nationale Politie wordt ingevoerd. 1 De meting is t/m medio september. Door de cookiewetgeving vindt er vanaf 15 september geen meting meer plaats. 2 Zie voetnoot 1. 11

12 2.2 Selectie De Politieacademie verzorgt de wettelijke selectie van aankomende aspiranten en vrijwilligers in opleiding voor een baan bij de politie. De selectie geeft een uitkomst over de geschiktheid van de kandidaat voor de uitoefening van het politievak, op basis van landelijke normering (vastgelegd in Regeling aanstellingseisen politie). Het korps besluit tot het al dan niet aanstellen van de kandidaat, waarna de nieuw aangestelde politiefunctionaris vervolgens als student start met een van de politieopleidingen aan de Politieacademie. Het prognosemodel van het onderzoekscluster voor de instroomaantallen op basis van gegevens van processtappen en tijdlijnen heeft in 2012 opnieuw zijn nut bewezen in verband met de benodigde instroom recherchekundigen. Het model maakt het mogelijk op basis van kandidaten in het proces en uitvalratio s te voorspellen hoeveel sollicitanten nog nodig zijn of dat een vacature gesloten kan worden. Ook heeft in 2012 intensieve monitoring en onderzoek plaats gevonden op de aspiranteninstroom die door het besluit van de minister per september 2011 niet langer door het korps op de selectieresultaten werd beoordeeld, maar door de afdeling Selectie van de Politieacademie. Gebleken is dat de wijziging van beoordeling niet heeft geleid tot een toename in de uitval. De opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie is behaald: door de korpsen zijn in 2012 uiteindelijk kandidaten aangesteld, waaronder 134 recherchekundigen. Per instroommoment week 17/2013 wordt het aantal van 350 recherchekundigen behaald, zoals overeengekomen met de korpsen en het Ministerie V&J. Gedurende 2011 zijn de doorgevoerde wijzigingen met betrekking tot het geschiktheidsonderzoek (Fysiek Motorisch Onderzoek leeftijdsgerelateerde eisen selectienorm deel B) verwerkt in de Regeling aanstellingseisen Politie Deze regeling is recent in december 2012 officieel gepubliceerd in de Staatscourant. Het uiteindelijke aantal kandidaten dat een reguliere selectie heeft doorlopen (deel A, gevolgd door deel B) bedroeg in kandidaten. Er zijn selecties mbo-opleidingsniveau 2 t/m 4 en 636 selecties voor het opleidingsniveau bachelor en master uitgevoerd. Reguliere intredeselecties Deel A Deel B De Politieacademie voerde ook nog bijzondere selecties uit voor kandidaten (waarvan meerdaagse selecties). Dit betreffen speciale trajecten voor politie (onder meer arrestantenverzorgers, recherchekundigen en persoonsbeveiligers) en partners in de veiligheidsketen (FIOD, douane, brandweer, gemeenten). Door acquisitie en extra contractactiviteiten heeft Werving en Selectie in 2012 het begrotingstekort van 6,5 miljoen kunnen terugdringen en wordt 2012 afgesloten met een positief resultaat van euro 3. Eind 2012 is, vanwege de geprognosticeerde aanstelling van nieuwe politiefunctionarissen in 2013, begonnen met de afbouw van de bezetting van de afdeling Selectie. Niet alleen de inzet van uitzendkrachten wordt gestopt, maar ook alle tijdelijke contracten worden niet meer verlengd. Dit heeft eind 2012 geleid tot een reductie van 7 fte bezetting. 3 Stand resultaat W&S per 6 februari

13 HOOFDSTUK 3 Onderwijs 3.1 Inleiding Het jaar 2012 stond voor het Onderwijs in het teken van vernieuwen en verbinden en voorbereiden op de komst van de Nationale Politie. Vernieuwen, omdat het in de academiebrede visie op het politieonderwijs heeft geleid tot een meer responsief aanbod van politieonderwijs, dat daarvoor modulair is opgebouwd. Dit vernieuwde politieonderwijs (PO 2.0) is via de verschillende scholen en ondersteund door een daarop aangepaste bedrijfsvoering, een adequater antwoord op vragen uit het beroepsveld. Verbinden, omdat hiervoor meer interne samenhang is vereist en dit betere externe communicatie vergt. Een volledig ingerichte Intake & Service piramide (van website tot Loket) heeft gezorgd voor een toegankelijk communicatiekanaal met onze afnemers. Logischerwijs speelde de komst van de Nationale Politie een grote rol in Alle ondernomen activiteiten werden tegen het licht gehouden en in lijn gebracht, daar waar nodig, met de missie, visie en (strategische) doelstellingen van de Nationale Politie. 3.2 Verbeterinitiatieven Politieonderwijs 2.0 De vernieuwde mbo politieopleidingen voor (allround) politiemedewerker zijn in januari (week 5) van 2012 gestart. Het nieuwe onderwijs gaat uit van de vier kerntaken: Intake, Handhaven, Noodhulp en Opsporing. Deze vormen het uitgangspunt voor de beroepsauthentieke opdrachten die studenten moeten uitvoeren. Verbeterplan Staat van het Politieonderwijs In 2011 is het rapport "de Staat van het Politieonderwijs" van de Inspectie ontvangen. Dit rapport bevat eveneens het herhaalonderzoek dat is uitgevoerd naar aanleiding van het in 2010 uitgevoerde Inspectieonderzoek Politieonderwijs, kwaliteit afgestudeerden geborgd. Naar aanleiding van deze rapporten is een verbeterplan opgesteld. In het verbeterplan zijn twee gebieden benoemd waarop verbeterpunten zijn geconstateerd. Het gaat hierbij om: 1. Borgen van de kwaliteit van het onderwijs en de bedrijfsprocessen; 2. De kwaliteit van het werkend leren en de begeleiding van studenten. Het verbeterplan is integraal onderdeel geworden van het jaarplan 2013 van de directie onderwijs. De uitvoering is halverwege 2012 begonnen en loopt door in 2013, conform afspraak met de Minister. Roldifferentiatie De Politieacademie richt zich, met het oog op de (onderwijsvraag vanuit de) Nationale Politie, op drie rollen: die van ontwikkelaar en uitvoerder van het onderwijs, die van regisseur en die van makelaar om daarmee de totaalvraag naar behoren te kunnen afdoen. Deze roldifferentiatie hangt samen met de uitkomsten van de Businesscase Onderwijs en het operationaliseren van de uitkomsten. Dit hangt samen met het standpunt van de Politieacademie om bij het ontwikkelen van nieuwe onderwijsmodules na te denken of, en welke onderdelen, er mogelijkerwijs door andere partijen/onderwijsinstellingen geleverd kunnen worden. Visie op het Onderwijs Op basis van de nieuwe visie op het politieonderwijs wordt het totale pakket onderwijs gefaseerd en meerjarig vernieuwd. Door het herijken van het bestaande onderwijs, een nieuwe structuur van modulaire opbouw en een koppeling met het LFNP en de Nationale Politie wordt bijgedragen aan het flexibiliseren van het aanbod. Het doel is om begin 2013 de inrichtingskaders voor het onderwijs vast te stellen. In 2012 is hier hard aan gewerkt door het uitwerken en operationaliseren van Politieonderwijs 2012 (zie ook paragraaf 3.2) en het starten met het opstellen van opleidings-, en kwalificatiedossiers. In de loop van 2012 zijn ook de verbindingen met het LFNP en de Nationale Politie aangebracht. 13

14 Virtuele Politieacademie De Politieacademie streeft ernaar om bij de vormgeving van haar onderwijs(modules) maximaal gebruik te maken van afstandsleren, videoconferencing, virtuele hoorcolleges, serious gaming, sociale media en dergelijke. Hiermee wordt een Virtuele Politieacademie vormgegeven, naast de blijvende fysieke Politieacademie. In 2012 is de 3 e fase van het project in werking getreden. De scholen hebben elk een project toebedeeld gekregen waaraan zij gedurende 2012 hebben gewerkt (digitale toetsing, implementatie blackboard, vormgeving afstandsonderwijs, virtueel oefenen, onderwijsmatrix, ontwikkeling en bijstelling leermiddelen, realisatie portalen en de vervolgfase van E-lab). Het uitgangspunt hierbij is alles digitaal, tenzij. Veel van de projecten lopen door in 2013 en zijn onderdeel van de jaarplannen. Vitale uitwisseling met de Nationale Politie: van binnen naar buiten en vice versa Binnen het onderwijs is sterk ingezet om de benodigde expertise uit het werkveld te mobiliseren. Het doel hierbij is om permanente uitwisseling te bewerkstelligen van zowel docenten als leidinggevenden en overige cruciale functies. Met en voor elkaar wordt hiermee het Blauw Vakmanschap versterkt. Belangrijk voorbeeld van buiten naar binnen is het gebruikmaken van gastdocenten en examinatoren vanuit de praktijk en het opzetten van een flexibele schil. Naar buiten toe lopen medewerkers van de Politieacademie mee in de dagelijkse praktijk van het politiewerk. Professionele Weerbaarheid Het Landelijk Programmabureau heeft eind 2011 de opdracht verstrekt aan de Politieacademie om voor twee deelresultaten uit het landelijk programma een Plan van Aanpak op te stellen. Het ging hierbij om: 1) Het ontwikkelen en uitvoeren van weerbaarheidstrainingen en 2) Een bijdrage te leveren aan een landelijke opzet van IBT-programma's en trainingen. De inhoudelijke doelen van het programma zijn: 1) Het versterken van de veerkracht van politieambtenaren; 2) Het vergroten van het vakmanschap van politieambtenaren; 3) Het vergroten van de (operationele) inzetbaarheid bij de politie. In samenwerking met de Nationale Politie heeft de Politieacademie het doel om voor het eind van 2014 in totaal front-line politiefunctionarissen te hebben opgeleid. Er zijn in het pilotjaar 2012 in totaal 940 collega s daadwerkelijk opgeleid. Een aantal andere behaalde resultaten zijn: 1) De training is onder de naam "Mentale Kracht" ontwikkeld. Elementen van de Mentale Krachttraining (MK) zijn per opgenomen in de curricula van initieel en post initieel onderwijs; 2) In oktober van 2012 is de overeenkomst tussen de Politieacademie en de Nationale Politie getekend. Er zijn vier uitvoeringsvarianten ontwikkeld (crisiscommunicatie, diender blijf bij je taak, mentale kracht D, mentale kracht leidinggevenden) waarvan de uitvoering nog doorloopt in 2013; 3) Weerbaarheid in leiderschapsontwikkeling is ontwikkeld, vastgelegd en gedoceerd; 4) Onderwijs met betrekking tot weerbaarheid is gekoppeld aan PKN; 5) Door het Ministerie van V&J is de Circulaire PTSS ontwikkeld. Vanuit het programma is een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de Circulaire. Deze treedt in 2013 in werking. Directe Aanpak Binnen de Directe aanpak zijn een tweetal belangrijke activiteiten ondergebracht: FoBo (frontoffice / backoffice) en Heterdaadkracht. Begin 2012 is al duidelijk geworden dat de voorkeur vanuit het veld lag bij het inrichten van RTIC s (Realtime Intelligence Centers) in plaats van FoBo. De opleidingen FoBo zijn dan ook gedurende 2012 omgebouwd richting onderwijs geschikt voor de RTIC s. In 2012 zijn er 65 studenten opgeleid tot RTIC-medewerker. Op het gebied van heterdaadkracht wil de Politieacademie bijdragen aan het vergroten en versterken van de slagkracht van de politie door het realiseren van een versterkte vorm van burgerparticipatie. Heterdaadkracht is niet als apart onderwijsproduct gepresenteerd, maar wordt verwerkt binnen het bestaande onderwijs om bewustzijn te creëren. Op dit moment wordt er gewerkt aan een toolbox op dit gebied. 14

15 Cybercrime Binnen het programma Cyber is een drietal doelstellingen geformuleerd waaraan de Politieacademie haar bijdrage heeft geleverd. Het gaat hierbij om: 1) Het leveren van een inhoudelijke en onderwijskundige bijdrage aan het programma: in de vorm van Cybersecurity en Cybervaardigheden van de politie; 2) Versterken van de samenwerking met het landelijk Programma Aanpak Cybercrime (PAC) en de korpsen. 3) Het in kaart brengen van de opleidingsvraag in relatie tot dit thema binnen de Korpsen. In oktober is er binnen de Politieacademie positief besloten over de strategienotities. Er zijn 5 thema s geprioriteerd waar van er drie (internationale aspecten, informatievaardigheden, school maken op digitaal bewustzijn) in de eerste fase worden uitgewerkt. In november is het actieplan in werking getreden. Het benodigde 2e forensisch-digitaal computerlokaal wordt gefinancierd door het Programma Aanpak Cybercrime en het NFI heeft een sublokaal beschikbaar gesteld. 3.3 Onderwijs De Politieacademie biedt initieel en postinitieel politieonderwijs aan. Initieel is bestemd voor beginnende beroepsbeoefenaren, postinitieel onderwijs sluit hierop aan en betreft onderwijs op het gebied van de specialistische politietaken als ook op het gebied van politieleiderschap. Het onderwijs is gebaseerd op een aantal uitgangspunten (Politieonderwijs 2002 en Burgers eisen beter Blauw ): complementair, competentiegericht en contextgebonden. In 2012 is het onderwijs binnen de Politieacademie van een update voorzien: Politieonderwijs De visie is verwoord in het document Visie op Politieonderwijs. Aan de bovenstaande uitgangspunten is een viertal criteria toegevoegd: 1. Responsief: het onderwijs reageert op actuele vraagstukken uit de samenleving en de praktijk; 2. Verantwoordelijk: de Politieacademie neemt haar verantwoordelijkheid daar waar het gaat om de kwaliteit van het onderwijs en daarmee van de afgegeven diploma s; 3. Kennis in en naast competentieontwikkeling: competentiegericht onderwijs blijft gehandhaafd, maar wordt bijgesteld: (zelfstandige) kennisverwerking krijgt een prominentere plek; 4. De relatie student docent staat centraal en is cruciaal. In 2012 is door de scholen ook verder gewerkt aan het school maken : - School maken vanuit het perspectief van de student en het beroepsveld; - School maken vanuit het perspectief van de vitale dwarsverbanden; - School maken vanuit het perspectief van de school zelf. Naar buiten toe is het perspectief van de student en het beroepsveld het meest zichtbaar. Dit perspectief wordt door onderwijs als volgt verwoord en uitgevoerd: onderwijs levert toegevoegde waarde aan de Nationale politie, door het verzorgen van een scala aan volwaardige beroepsopleidingen en ontwikkelprogramma s op alle niveaus (MBO, HBO, WO); politiemensen kunnen een leven lang up-to-date blijven. Aankomende en zittende politiemensen leren omgaan met de dilemma s in het dagelijkse politiebestaan en worden door de tijd heen voorzien van een passend interventierepertoire. 3.4 Uitvoering van het onderwijs Initieel onderwijs Twee belangrijke ontwikkelingen tekenen de uitvoering van het initieel onderwijs in Allereerst is dit jaar de nieuwe basisopleiding van start gegaan, als vervanging voor de "oude" opleidingen op het niveau 3 en 4. Een in het oog springende verandering is de verkorting van de opleiding op niveau 4 van vier naar drie jaar, en voor de opleiding op niveau 3 van drie jaar naar bijna twee en een half jaar. Voorafgaand aan de start van dit nieuwe onderwijs en gedurende heel is doorontwikkeld aan deze nieuwe opleidingen (die uitstroommogelijkheden op zowel op niveau 3 als niveau 4 biedt). Doordat de instroom vanuit de korpsen voor het jaar 2011 onder het aantal door de Minister aangewezen van aspiranten dreigde te komen, is door extra druk vanuit het Ministerie door de korpsen alsnog vlak voor het jaareinde van 2011 een recordaantal studenten ingestroomd en is de "1.850" gehaald; dit had doorlopend gevolgen in Er was sprake van grote organisatorische en 15

16 financiële gevolgen voor zowel het afgelopen begrotingsjaar, en ook in 2013 zal dit merkbaar zijn. Door deze piekinstroom is het gelijkmatige patroon van studentenbezetting gedurende het jaar doorbroken. Immers bij een gelijkmatige instroom kan erop gestuurd worden dat op elk moment ongeveer evenveel studenten in hun schoolkwartielen als in hun korpskwartielen zitten. Door deze piekinstroom is deze balans fors verstoord, met als gevolg een studentenbezetting met zeer grote pieken in sommige periodes in het jaar. En dus grote schommelingen in de benodigde capaciteit aan docenten, onderwijsruimtes en onderwijsmiddelen. Doordat de opleiding drie jaar duurt, zullen deze verstoringen de organisatie de komende jaren ook blijven beïnvloeden. In onderstaand overzicht is de instroom weergegeven van het initiële onderwijs. De instroom ligt in 2012 aanzienlijk hoger dan in De oorzaak hiervoor ligt voor belangrijk deel in het ten opzichte van vorige jaren sterk gestegen contingent doorstromers: 537 in Doordat de studenten die instromen op de nieuwe opleiding Basis Politiemedewerker het grootste deel van hun opleiding gezamenlijk doorbrengen, is het onderscheid tussen niveau 3 en 4 weggelaten. Instroom initieel Assistent Politiemedewerker Politiemedewerker Allround Politiemedewerker Basis Politiemedewerker Politiekundige Bachelor Politiekundige Master * 0 Vrijwillige Politie Totaal In onderstaand overzicht is een beeld gegeven van de gediplomeerde uitstroom in 2012, evenals de uitval (zonder diploma) van studenten tijdens hun opleiding. In de laatste kolom is het aantal ingeschreven studenten weergegeven aan het einde van het jaar. Uitval Gediplomeerde uitstroom In opleiding eind Assistent Politiemedewerker Politiemedewerker Allround Politiemedewerker Politiekundige bachelor / master Politiekundige Master Totaal Relatie ROC s, HBO s en universiteiten Binnen het project "Onderwijsontwikkeling Initieel onderwijs" van de Politieacademie wordt de noodzaak van de samenwerking met het regulier onderwijs verwoord. In het kader van flexibilisering van het onderwijs en de aansluiting bij het regulier onderwijs, legitimeren we de samenwerking met het regulier onderwijs binnen dit project. Binnen het project is voor deze samenwerking gekozen, die zich uit in een gezamenlijke ontwikkeling van "keuzevakken" voor de Allround Politiemedewerker N4; deze wordt uitgevoerd in het 3e leerjaar. De Politieacademie is eindverantwoordelijk voor de samenstelling, de inhoud en de kwaliteitscriteria van de keuzevakken en tevens voor de toetsings- en beoordelingscriteria van de portfolio-opdrachten. De betrokken Roc's zijn eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de keuzevakken. Vesporo: Versterking samenhang politieonderwijs en regulier onderwijs Om doelgroepen voor het politievak te interesseren maakt het project 'Versterking samenhang politieonderwijs en regulier onderwijs (VESPORO)' gebruik van het regulier onderwijs door een aantrekkelijk doorstroomprogramma aan te bieden. Hierdoor kan de instroom bij de politie worden verbeterd en het politieonderwijs mét behoud van kwaliteit effectiever en efficiënter worden ingericht. In september 2011 zijn er 8 Roc's gestart met de opleiding HTV-P (handhaver, toezicht en veiligheid / politie) met in totaal 284 studenten. Het tweede opleidingsjaar HTV-P is gestart en vanuit de 16

17 rapportage van de werkgroep Monitoring & Evaluatie is gebleken, dat er nog 221 studenten in opleiding zitten en dat ongeveer 120 studenten volgend jaar examen gaan doen. Van de 8 roc's bieden 5 roc's een 2 jarige opleiding aan, terwijl de anderen een 2 tot 3 jarige opleiding aanbieden. Het project "Digitale Toetsing" van de PA en EXTH (Ecabo) zijn aan elkaar gekoppeld om de digitale toetsing van de HTV-P opleiding mogelijk te maken. Samen met leden van de regiegroep wordt op korte termijn een programma ontwikkeld voor de geslaagde en aangenomen studenten HTV-P waardoor zij naadloos kunnen instromen in het tweede leerjaar van PO.2.0 Allround politiemedewerker. Postinitieel onderwijs De verschillende scholen die postinitieel onderwijs verzorgen, verzorgen onderwijs op gebied van de specialistische politietaken alsook op het gebied van politieleiderschap. Studenten kunnen zowel leergangen als losse kernopgaven volgen. Dit onderwijs wordt bekostigd deels vanuit het loopbaanbudget dat vanuit het ministerie ter beschikking wordt gesteld en deels vanuit het eigen budget van de korpsen of andere afnemers (contractactiviteiten). Hieronder volgt een overzicht van de instroom van het aantal studenten, onderverdeeld naar het loopbaanbudget en contractactiviteiten. Tevens is daarbij het aantal annuleringen aangegeven. Het aantal annuleringen wordt beïnvloed door verschuivingen van contractplaatsen naar bekostigde plaatsen (loopbaanbudget), het samenvoegen van groepen en onderlinge overname van opleidingsplaatsen door de korpsen. Aantal geplaatst Aantal geannuleerd Uitvoerend per school 2012 Loopbaanbudget VOV budget VOV Contract en Loopbaan- Contract en School voor Gevaar- & Crisisbeheersing School voor Handhaving School voor Politie Leiderschap School voor Recherche Totaal Totaal Postinitieel 2012 Inschrijvingen Ingevuld Annuleringen In % Taakonderwijs ,6% Contractonderwijs en VOV ,4% Totaal ,0% In onderstaand overzicht is het aantal inschrijvingen op postinitieel onderwijs weergegeven. De cijfers lopen drastisch op in de laatste twee jaren; dit is deels optisch en een uitvloeisel van de verdere flexibilisering van het onderwijs, in de vorm van het opdelen van leergangen in apart af te nemen kernopgaven die bij elkaar weliswaar "optellen" tot een gehele leergang, maar door de individuele intekening wel gezien worden als apart opleidingstraject. Voor het andere deel is de stijging te wijten aan het feit dat de afgelopen jaren meer trainingen en specials worden aangeboden, oftewel het onderwijsaanbod dat - buiten het samenhangend stelsel om - op contractbasis voor korpsen wordt gedraaid. Het programma Weerbaarheid dat in 2012 is gestart bij de School voor Gevaars- en Crisisbeheersing hoort in deze categorie. Aantal studenten per domein School voor Gevaar- & Crisisbeheersing School voor Handhaving School voor Politie Leiderschap School voor Recherche Totaal

18 3.5 Examinering en EVC s Examinering De examinering van het initiële en het postinitiële onderwijs wordt sinds 2011 uitgevoerd door de initiële en postinitiële scholen, waarbij de Afdeling Examinering binnen de Politieacademie een monitorende en kwaliteitsbewakende rol heeft, en toeziet op onafhankelijke toetsing. Onderstaande tabel toont het aantal afgenomen examens. Aantal examens per jaar Aantal examens initieel Aantal examens postinitieel Totaal aantal examens De reden voor de terugloop van het aantal examens ligt niet in een terugloop van het aantal studenten, maar in een verandering van de wijze van toetsing die is doorgevoerd bij het nieuwe initiële onderwijs dat in 2012 is gestart, waarbij minder toetsmomenten zijn ingebouwd. Ook bij het postinitieel onderwijs is het aantal toetsmomenten per opleiding opnieuw tegen het licht gehouden in het kader van een efficiëntere onderwijsuitvoering. Onderwijs- en examenregeling De Examencommissie heeft in opdracht van de Directie Onderwijs de tekst van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) 2012 tegen het licht gehouden en vervolgens samen met een aantal stakeholders, zoals vertegenwoordigers van de scholen, het Korps en bedrijfsvoering, grote en kleine aanpassingen voorgesteld aan de directeur onderwijs en het College van bestuur. De belangrijkste aanpassing is dat de student vanaf 2013 de mogelijkheid heeft om direct na een examen bij de school een bedenking in te dienen als hij of zij het niet eens is met de uitslag van een examen. Het schoolhoofd moet binnen tien werkdagen een beslissing nemen, hierna kan de student desgewenst alsnog in beroep gaan. Door deze extra bezwaarmogelijkheid zal naar verwachting het aantal beroepszaken afnemen. De student hoort nu op korte termijn wat er beslist wordt en de school is meer betrokken bij bezwaren tegen examenuitslagen. Als er alsnog beroep volgt kan de beroepscommissie sneller een uitspraak doen omdat de school de bedenking al heeft getoetst. Examencommissie De examencommissie heeft in 2012 acht keer een bijeenkomst belegd om allerlei zaken rond de taakstelling van toezicht houden op de examinering binnen de Politieacademie uit te voeren. Hierbij werden aan de hand van rapportages en casuïstiek lijnen uitgezet en afspraken gemaakt. Het 'dagelijks bestuur' van de examencommissie werd door de scholen en schoolhoofden aangesproken en om advies gevraagd in bijzondere zaken waar de OER niet direct uitsluitsel over geeft. De jaarcijfers met betrekking tot de uitspraken van de Commissie van Beroep voor de Examens over het jaar op basis van de zittingen gehouden tussen 1 januari 2012 en 31 december volgen hieronder: Initieel - niet ontvankelijk 18 - gegrond met vernietiging afgegeven beoordeling 64 - gegrond met toewijzing herkansing ongegrond 107 Postinitieel - niet ontvankelijk 0 - gegrond met vernietiging afgegeven beoordeling 8 - gegrond met toewijzing herkansing 5 - ongegrond 20 Hercertificering HOvJ - niet ontvankelijk 0 - gegrond met vernietiging afgegeven beoordeling 4 - gegrond met toewijzing herkansing 0 - ongegrond 13 18

19 EVC s Dat het politieonderwijs competentiegericht is, houdt ook in dat rekening wordt gehouden met de competenties die de student eerder verworven heeft, door opleiding, werkervaring of op een andere manier. Een erkenning van verworven competenties (EVC) Ieidt tot vrijstellingen van onderwijs en examenonderdelen of proeven van bekwaamheid, tot vermindering van de studiebelasting en veelal tot verkorting van de totale studieduur. De terugloop in het aantal aanvragen ten opzichte van het aantal van het jaar ervoor (2011) wordt voor het grootste deel veroorzaakt door het nieuwe onderwijs (PO 2.0) dat per januari 2012 wordt gegeven. Voor dit initiële onderwijs op niveau 4 is bepaald dat er geen verzoeken voor vrijstellingen kunnen worden ingediend. Dit houdt verband met de doorlopende modules in deze opleiding. In 2011 werden voor de initiële opleidingen op niveau 2, 3 of aanvragen voor vrijstelling ingediend. In 2012 waren dit er 52. Aantal EVC-procedures Initieel Postinitieel Totaal Zoals uit bovenstaande overzicht blijkt, is het aantal EVC-procedures voor zowel initieel als postinitieel onderwijs fors afgenomen. Voor het initiële onderwijs (MBO) ligt de oorzaak in het nieuwe onderwijs en de wijze waarop hierbij met eerder verworven competenties wordt omgegaan. Tegenwoordig zijn veel onderwerpen en mogelijke vrijstellingen aan de voorkant al afgedicht via het RIC (opsomming van relevante initiële competenties; gestoeld op jarenlange ervaring uit het toelatingsbeleid). Door het hanteren van instroomprofielen weten studenten via het RIC voor welke mogelijke vrijstellingen zij in aanmerking komen; dit geldt voor het Mbo-onderwijs binnen de Politieacademie. De terugloop voor wat betreft het postinitieel onderwijs wordt verklaard doordat er minder mogelijkheden zijn om vrijstellingsverzoeken in te dienen. Dit komt door de gewijzigde opzet van met name de opleidingen Operationeel Leidinggevende Leergang (OLL) en Tactisch Leidinggevende Leergang (TLL). Hiervoor konden in het verleden aanvragen voor vrijstellingen worden gedaan, deze zijn nu niet meer mogelijk (sinds 2011). Gastdocenten en -examinatoren In 2012 kwam de Politieacademie in het nieuws vanwege een achterstand in het realiseren van examens voor onze studenten. Achterliggende oorzaak betreft de gewijzigde contractuele inzet van gastdocenten en examinatoren; de Politieacademie en de (destijds) korpsen waren het erover eens dat examineren en het verzorgen van lessen als gastdocent, in diensttijd van het korps dient plaats te vinden, en geen separate neventaak is waarvoor relatief meer wordt verloond. De korpsen en de Politieacademie besloten daarmee samen de verantwoordelijkheid te dragen voor een zowel kwalitatief als kwantitatief goede inzet rondom examinering. Dit heeft de Minister doen besluiten om een opdracht te geven aan de Politieacademie om de achterstand per weg te werken en aan de Korpsen om volop medewerking te verlenen aan de Politieacademie. De Politieacademie heeft hier krachtig actie op ondernomen; intern is een apart projectteam ingericht om de problematiek aan te pakken. De medewerkers van de Afdeling Examinering zijn fulltime ingezet als examinator, daarnaast zijn versneld 250 medewerkers intern en extern opgeleid om als examinator ingezet te worden. Protocollen, planningstermijnen en annuleringstermijnen zijn nu duidelijker vastgelegd en gecommuniceerd en er is voor specifieke examens expertise ingehuurd bij de KMar. Maandelijks werd gerapporteerd richting het CvB over de voortgang. Op was er nog een achterstand van initiele examens, op is dit aantal teruggebracht tot 75. Daarnaast zijn er nu maatregelen genomen om deze problematiek in de toekomst te voorkomen. 3.6 Kwaliteitszorg onderwijs Kwaliteitszorg De Politieacademie meet de kwaliteit van en tevredenheid over het onderwijs met behulp van een aantal onderzoeksinstrumenten. De opzet, doelgroep en frequentie van deze onderzoeken verschilt al naar gelang de opzet van het onderwijs. 19

20 Initieel onderwijs Onderstaande tabel laat het gemiddelde rapportcijfer zien van studenten binnen de School voor Politiekunde voor de gevolgde kernopgaven in kwartiel 1 van het oude curriculum, vergeleken met 2010 en In april, juli en oktober 2012 zijn er geen evaluaties binnen het oude curriculum meer afgenomen. Dit omdat het oude curriculum uit faseert in 2013, en er geen wijzigingen meer doorgevoerd gaan worden. Kwartiel jan apr juli okt jan apr juli okt jan Assistent politiemedewerker 7,5 7,7 7,6 7,5 7,1 * 7,5 7,8 7,3 Politiemedewerker 7,8 7,3 7,4 7,4 7,5 * 7,6 7,4 7,5 Allround politiemedewerker 7,2 7,3 7,6 7,1 6,8 * 7,7 7,2 7,1 * Hier is geen evaluatie uitgevoerd, in verband met de afname van de StudentTevredenheidMeter. Onderstaande tabel laat het gemiddelde rapportcijfer zien van studenten binnen de School voor Politiekunde voor het onderwijs rond de gevolgde kerntaken in het nieuwe curriculum van de opleiding tot Basis/Allround politiemedewerker Oktober Intake 6,5 Handhaven 1 6,6 Onderstaande tabellen laten het gemiddelde rapportcijfer zien van studenten binnen de School voor Hogere Politiekunde voor de verschillende kerntaken tot zover ze deze hebben gevolgd binnen de Oriëntatiefase en Functioneringsfase van de opleiding tot Politiekundige bachelor. Oriëntatiefase 2012 Juli Kwartiel 1 6,8 Kwartiel 2 6,8 Kwartiel 3 5,9 Kwartiel 4 7,8 Functioneringsfase 2012 Juli Noodhulp (Q5/Q6) 5,7 Opsporing (Q7/Q8) 4,7 Onderstaande tabel laat het gemiddelde rapportcijfer zien van studenten binnen de School voor Hogere Politiekunde voor de totale reeks aan lectorale colleges die de student tot dan toe heeft gevolgd binnen de opleiding tot Politiekundige bachelor Juni Oriëntatiefase 4,7 Gezien de lage cijfers in bovenstaande twee tabellen, is er overleg gevoerd met de lectoraten; er zijn aanpassingen doorgevoerd in het programma waardoor een betere aansluiting is gecreëerd tussen het eerste en tweede jaar. De lectorale colleges worden beter ingebed, maar blijven een autonoom onderdeel waarin state-of-the-art (politie)kennis wordt gedeeld. Onderstaande tabel laat het gemiddelde rapportcijfer zien van afgestudeerden van de Master of Science voor de gehele opleiding. Het gaat om zeven respondenten Oktober Master of Science 6,7 20

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 29 628 Politie Nr. 265 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 juli

Nadere informatie

Centrale vraag bij het onderzoek is: Is het verzorgde onderwijs inclusief de periode van werkend leren en de examinering van voldoende kwaliteit?

Centrale vraag bij het onderzoek is: Is het verzorgde onderwijs inclusief de periode van werkend leren en de examinering van voldoende kwaliteit? > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-generaal Veiligheid Programma Overdracht Taken en Onderwijs

Nadere informatie

Secretariaat: vestiging Bonaire

Secretariaat: vestiging Bonaire Postbus 20301 REcIfISHANDHAVING RAAD VOOR DE Kaya Industria 15a Kralendijk T: (+599-) 717-5552 1 F: (+599-) 717-7616 E: RvdRH@telbo.an De Raad voor de Rechtshandhaving is een inspectieorgaan, ingesteld

Nadere informatie

GRONDPLAAT politieonderwijs naar beroep en taken

GRONDPLAAT politieonderwijs naar beroep en taken LFNP functies Assistent A B Medewerker Generalist Senior zaakscoördinatie Operationeel Expert / Operationeel Specialist A organisatorische coördinatie / regie netwerken Operationeel Specialist B F organisatorische

Nadere informatie

DeelRIC School voor Politiekunde

DeelRIC School voor Politiekunde DeelRIC School voor Politiekunde voor toelating tot en/of vrijstelling in een initiële opleiding van het samenhangend stelsel van politieonderwijs Mei 2013 Versie 1 1 1 SCHOOL VOOR POLITIEKUNDE MBO NIVEAU

Nadere informatie

Belangrijkste veranderingen in het politieonderwijs

Belangrijkste veranderingen in het politieonderwijs Belangrijkste veranderingen in het politieonderwijs Politiewerk is voortdurend in beweging en politiemedewerkers hebben steeds (vernieuwde) bagage nodig om adequaat het werk te kunnen uitvoeren. De Politieacademie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 29 628 Politie Nr. 273 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10

Nadere informatie

BIJLAGE 1 Uitwerking modellen

BIJLAGE 1 Uitwerking modellen Aspect Model 1: handhaven status quo Model 2: advies Wallage Model 3: Kleine ZBO Model 4: (gedeeltelijke) overheveling naar regulier onderwijs Model 5: splitsing in MBO bedrijfsopleiding en op regulier

Nadere informatie

Deel-RIC School voor Politiekunde

Deel-RIC School voor Politiekunde Deel-RIC School voor Politiekunde toelating tot en/of vrijstelling voor een initiële opleiding van het samenhangend stelsel van politieonderwijs 2015 1 1 SCHOOL VOOR POLITIEKUNDE MBO NIVEAU (EQF 2 en 4)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 29 628 Politie Nr. 261 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 628 Politie Nr. 427 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18

Nadere informatie

EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier.

EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier. EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier. Datum gegenereerd: 24-6-2016 11:40:16 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie vrijstelling en/of toelating... 4 Informatie ervaringscertificaat...6

Nadere informatie

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2011 DEEL I JAARVERSLAG

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2011 DEEL I JAARVERSLAG POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2011 DEEL I JAARVERSLAG Apeldoorn, 20 maart 2012 JAARVERSLAG 2011 Politieacademie Bezoekadres: Arnhemseweg 348 7334 AC Apeldoorn Postadres: Postbus 834 7301 BB Apeldoorn T

Nadere informatie

Toelating tot en /of vrijstelling voor een initiële opleiding van het samenhangend stelsel van het politieonderwijs

Toelating tot en /of vrijstelling voor een initiële opleiding van het samenhangend stelsel van het politieonderwijs Deel-RIC BPO Team Hoger Onderwijs (vanaf instroom 01.01.2017) Toelating tot en /of vrijstelling voor een initiële opleiding van het samenhangend stelsel van het politieonderwijs Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 29 628 Politie Nr. 137 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Opleiding Docent Gevaarbeheersing

Opleiding Docent Gevaarbeheersing Opleiding Docent Gevaarbeheersing Opleiding Docent Gevaarbeheersing Bevindingen en oordeel 1 Inleiding Goed politieonderwijs speelt een essentiële rol bij de ontwikkeling van de deskundigheid, het vakmanschap

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 200112500 EA Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-generaal Veiligheid Kwaliteitseisen Personeel, Materieel Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Vergelijkbaarheid; combineren van simulatie en praktijkproeven

Vergelijkbaarheid; combineren van simulatie en praktijkproeven Vergelijkbaarheid; combineren van simulatie en praktijkproeven THEMA Werkprocessen examineren binnen de reële beroepscontext Halvard Jan Hettema Servicepunt examinering mbo Even voorstellen Oplossingsrichtingen

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Financiën ;

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Financiën ; Besluit van houdende wijziging van het Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie, het Besluit beheer politie, het Besluit financieel beheer politie en het Besluit verdeling sterkte

Nadere informatie

Jaarverslag toetsing en examinering 2012 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging

Jaarverslag toetsing en examinering 2012 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging Jaarverslag toetsing en examinering 212 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging Scalda/ College voor gezondheidszorg en uiterlijke verzorging (kenmerk: 1314-zorg-exc-3638) Goes, Januari 213

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-generaal Politie OTO Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den

Nadere informatie

Beleidsmedewerker Onderwijs

Beleidsmedewerker Onderwijs Horizon College Beleidsmedewerker Onderwijs Sector BMO Alkmaar C70) Afdeling Communicatie en Onderwijs (C&O) Contract: Vervanging wegens zwangerschapsverlof Periode: 1 mei 2015 tot 1 oktober 2015 Omvang:

Nadere informatie

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Achtergrond Aansluitend op de strategische doelstelling van Noorderlink 'Mobiliteit tussen Noorderlink organisaties bevorderen' gaan we de kracht van het netwerk

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 AE DEN HAAG. Datum 15 juni 2011 Betreft Sterkteontwikkeling politie 2010

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 AE DEN HAAG. Datum 15 juni 2011 Betreft Sterkteontwikkeling politie 2010 > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 AE DEN HAAG Directoraat-generaal Veiligheid Personeel en Materieel Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Conversietabel. Informatief. Geen. Niet van toepassing. Heden. niet van toepassing. Datum 1 februari 2007. Kenmerk 2007-0000036231.

Conversietabel. Informatief. Geen. Niet van toepassing. Heden. niet van toepassing. Datum 1 februari 2007. Kenmerk 2007-0000036231. Onderdeel DGV/POL Inlichtingen Harry Koster T 070-4266517 F 070-4267440 1 van 6 Aan de korpsbeheerders van de regionale politiekorpsen, de korpsbeheerder van het Klpd, de voorzitter van het college van

Nadere informatie

TOEZICHT OP DE FINANCIËLE CONTINUÏTEIT VAN DE ARTEZ HOGESCHOOL VOOR KUNSTEN TE ARNHEM. Een rapport van de Inspectie van het Onderwijs

TOEZICHT OP DE FINANCIËLE CONTINUÏTEIT VAN DE ARTEZ HOGESCHOOL VOOR KUNSTEN TE ARNHEM. Een rapport van de Inspectie van het Onderwijs TOEZICHT OP DE FINANCIËLE CONTINUÏTEIT VAN DE ARTEZ HOGESCHOOL VOOR KUNSTEN TE ARNHEM Een rapport van de Inspectie van het Onderwijs Utrecht, maart 2016 INHOUD 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen 5 1.2 Wettelijk

Nadere informatie

Opleiding Officier van Dienst - Politie

Opleiding Officier van Dienst - Politie Opleiding Officier van Dienst - Politie Opleiding Officier van Dienst - Politie Bevindingen en oordeel 1 Inleiding Goed politieonderwijs speelt een essentiële rol bij de ontwikkeling van de deskundigheid,

Nadere informatie

Nieuwsbrief ExTH december 2011

Nieuwsbrief ExTH december 2011 Nieuwsbrief ExTH december 2011 In deze Nieuwsbrief is informatie opgenomen over de volgende onderwerpen. Nieuwe voorzitter examencommissie Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) Combibon Tariefsverhoging

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Jaarverslag toetsing en examinering 2013

Jaarverslag toetsing en examinering 2013 Jaarverslag toetsing en examinering 2013 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging Goes, Februari 2014 Scalda/ College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging / 2013 (kenmerk: 1314-zorg-exc-2639)

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Dienst Personeel & Organisatie Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Maart 2013 Dienst P&O Jaarverslag Dienst P&O 2012 Pagina 1 Voorwoord Voor de Dienst P&O was 2012 een bewogen

Nadere informatie

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2013 DEEL I JAARVERSLAG

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2013 DEEL I JAARVERSLAG POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2013 DEEL I JAARVERSLAG Politieacademie Bezoekadres: Arnhemseweg 348 7334 AC Apeldoorn Postadres: Postbus 834 7301 BB Apeldoorn T 055-539 20 00 F 055-539 26 25 E info@politieacademie.nl

Nadere informatie

De werkgroep ziet ook voor 2011 de volgende opdracht voor zichzelf:

De werkgroep ziet ook voor 2011 de volgende opdracht voor zichzelf: JAARPLAN 2011 In 2010 heeft de werkgroep opleidingen een gedetailleerd jaarplan gemaakt, waarin ze haar opdracht en deelopdrachten heeft benoemd en gekoppeld aan een jaarplanning. Enkele opdrachten uit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 29 628 Politie Nr. 219 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Weerbaarheidsnieuws. Thema: duurzame inzetbaarheid. Nr. 17 NIEUWSBRIEF. Inhoudsopgave: Weerbaarheidsnieuws

Weerbaarheidsnieuws. Thema: duurzame inzetbaarheid. Nr. 17 NIEUWSBRIEF. Inhoudsopgave: Weerbaarheidsnieuws Programma Versterking Professionele Weerbaarheid NIEUWSBRIEF Nr. 17 juli 2015 Weerbaarheidsnieuws Eind 2015 stopt het programma. De onderzoek-portefeuille gaat over naar de Politieacademie. Tijdens het

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Partijen: Summa College, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw T. van Hoogstraten, Korein, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. Notten, Kinderopvanggroep,

Nadere informatie

Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel

Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel Opgesteld : maart 2006 Vastgesteld : juni 2006 0 Inhoudsopgave Inleiding 2 2005 vergeleken met 1999 2 Genomen maatregelen vanaf 1999 3 Nieuwe

Nadere informatie

VACATUREPROFIEL KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE

VACATUREPROFIEL KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE VACATUREPROFIEL KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE Dit vacatureprofiel betreft de functie van kwartiermaker nationale politie en tevens beoogd korpschef. Bureau ABD Politietop 31 maart 2011 ALGEMEEN Aanstelling

Nadere informatie

Het vernieuwde MD-huis van de Nederlandse politie

Het vernieuwde MD-huis van de Nederlandse politie Het vernieuwde MD-huis van de Nederlandse politie Van Regiopolitie naar Nationale Politie - Regeerakkoord Kabinet Rutte 2010 - Nationale Politie op 1 januari 2013 - Betreft: 65.000 medewerkers - Waarvan

Nadere informatie

Checklist EVC-procedure voor organisaties

Checklist EVC-procedure voor organisaties Checklist EVC-procedure: voor organisaties Checklist EVC-procedure voor organisaties Eén van de instrumenten uit de toolbox van het kwaliteitsmodel EVC is de checklist voor organisaties. Met behulp van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 628 Politie Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Licentieregeling Reddingsbrigade Nederland

Licentieregeling Reddingsbrigade Nederland Licentieregeling Reddingsbrigade Nederland Voorwoord Reddingsbrigade Nederland introduceert per 1 september 2015 de Licentieregeling. Door middel van de licentieregeling wil Reddingsbrigade Nederland een

Nadere informatie

Jaarverslag Examencommissie cluster Welzijn

Jaarverslag Examencommissie cluster Welzijn Jaarverslag 2012 Examencommissie cluster Welzijn INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Examencommissie... 4 2.1 Samenstelling examencommissie... 4 2.2 Overzicht bijeenkomsten... 4 2.3 Vaststellingscommissie...

Nadere informatie

Contextschets Techniek

Contextschets Techniek Contextschets Techniek Nationaal Techniekpact 2020... 2 Welke activiteiten ondernemen de hbo-instellingen?... 2 Welke activiteiten ondernemen de universiteiten?... 3 Welke activiteiten onderneemt de 3TU?...

Nadere informatie

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2013 DEEL I JAARVERSLAG

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2013 DEEL I JAARVERSLAG POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2013 DEEL I JAARVERSLAG Politieacademie Bezoekadres: Arnhemseweg 348 7334 AC Apeldoorn Postadres: Postbus 834 7301 BB Apeldoorn T 055-539 20 00 F 055-539 26 25 E info@politieacademie.nl

Nadere informatie

Reglement Examencommissie SVPB

Reglement Examencommissie SVPB Reglement Examencommissie SVPB Nederland kent een scala aan waardevolle branchediploma s en certificaten die kwalificeren voor de uitoefening van beroepen, functies en taken in particuliere beveiligingsorganisaties.

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 420 Beleidsvoornemens Politie 1996 Nr. 2 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Directeur onderwijsinstituut

Directeur onderwijsinstituut Directeur onderwijsinstituut Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het facultair en uitvoering en organisatie van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting HTV- Politie

Programma van Toetsing en Afsluiting HTV- Politie Programma van Toetsing en Afsluiting HTV- Politie Aan: Betrokkenen VESPORO traject Van: Werkgroep Examinering Datum: december 2011 Inleiding Tijdens de vergelijking van de HTV opleiding met de politieopleidingen

Nadere informatie

Strategische Personeelsplanning

Strategische Personeelsplanning Strategische Personeelsplanning en Onderwijslogistiek Strategische Personeelsplanning 1 Strategische Personeelsplanning / onderwijslogistiek 1.Impact van ontwikkelingen 2.Integraal plannen 3.De oplossing

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 374 Besluit van 30 september 2013, houdende wijziging van het Besluit algemene rechtspositie politie, het Besluit bezoldiging politie en het

Nadere informatie

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2010 DEEL I JAARVERSLAG

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2010 DEEL I JAARVERSLAG POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2010 DEEL I JAARVERSLAG Apeldoorn, 4 april 2011 1 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD COLLEGE VAN BESTUUR... 4 HOOFDSTUK 1 Strategie en samenwerking... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Burgers

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 628 Politie Nr. 398 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 juni

Nadere informatie

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding Gemeentelijke regisseurs Regisseren en de kunst van de verleiding Van traditioneel management naar modern regisseren De gemeente heeft de regie dat gebeurt niet zomaar, en ook niet van de ene op de andere

Nadere informatie

Tegen de achtergrond hiervan zijn de minister van BZK en het dagelijks bestuur van het KBB i.o. het volgende overeengekomen.

Tegen de achtergrond hiervan zijn de minister van BZK en het dagelijks bestuur van het KBB i.o. het volgende overeengekomen. Onderhandelingsakkoord tussen de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het dagelijks bestuur van het Korpsbeheerdersberaad i.o. inzake het pakket aan maatregelen en afspraken in het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 03 7 93 Werken in het onderwijs Nr. 44 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Datum 4 maart 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de signalen dat DNA-onderzoeken door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) zijn vertraagd

Datum 4 maart 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de signalen dat DNA-onderzoeken door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) zijn vertraagd 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische

Nadere informatie

De nieuwe koers. Burgers eisen Beter Blauw

De nieuwe koers. Burgers eisen Beter Blauw De nieuwe koers Burgers eisen Beter Blauw Titel van hoofdstuk De nieuwe koers Burgers eisen Beter Bl auw Inhoudsopgave VOORWOORD 6 MANAGEMENTSAMENVAT TING 9 INLEIDING 14 HOOFDSTUK 1 DE NIEUWE KOERS 18

Nadere informatie

Loopbaanoriëntatie en begeleiding voor decanen en mentoren

Loopbaanoriëntatie en begeleiding voor decanen en mentoren Loopbaanoriëntatie en begeleiding voor decanen en mentoren Loopbaanoriëntatie staat in het voortgezet onderwijs volop in de belangstelling. De VO raad ziet loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) als

Nadere informatie

DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE

DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE HOGESCHOOL LEIDEN Inhoudsopgave 1 Hogeschool Leiden 3 De organisatie 3 De structuur 3 De thema s 4 2 4 Plaats in de organisatie 4 Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO

Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO Eind september ging Deloitte met CFO s uit het hoger onderwijs in gesprek over de uitdagingen om de prestatieafspraken te realiseren, ook al is

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Organisatiestructuur... 4 2.1 Rollen binnen de Netwerkschool (zie bijlage)... 4 2.2 Het kernteam... 5 2.3 De Interne flexibele

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 augustus 2012, nr. JOZ/378065, houdende regels voor het verstrekken van aanvullende bekostiging ten behoeve van het stimuleren

Nadere informatie

Programma STUDIESUCCES VOOR IEDEREEN!

Programma STUDIESUCCES VOOR IEDEREEN! Programma STUDIESUCCES VOOR IEDEREEN! Meerjarig programma van de Hogeschool Rotterdam in het kader van afspraken met de minister van OC&W ter verbetering van de in-, door- en uitstroom van studenten. Basisnotitie

Nadere informatie

KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE KNP GELDERLAND_ZUID. Vorming Nationale Politie - Gemeenteraad Geldermalsen

KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE KNP GELDERLAND_ZUID. Vorming Nationale Politie - Gemeenteraad Geldermalsen KNP Vorming Nationale Politie - Gemeenteraad Geldermalsen 1 Waarom Nationale Politie? Nederland nog veiliger maken Meer vertrouwen van de burger Vergroten slagkracht Meer ruimte voor vakmanschap en professionaliteit

Nadere informatie

Directeur onderzoeksinstituut

Directeur onderzoeksinstituut Directeur onderzoeks Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het van het en uitvoering en organisatie van onderzoek en onderzoeksondersteuning binnen het, uitgaande van het faculteitsplan

Nadere informatie

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE)

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) STENDEN HOGESCHOOL Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende

Nadere informatie

Actieplan Veilige School 2015-2018

Actieplan Veilige School 2015-2018 Actieplan Veilige School 2015-2018 Inleiding De actieplannen Veilige School 1 van de afgelopen jaren hebben er voor gezorgd dat het onderwerp veiligheid goed op de kaart van het Haagse onderwijs staat.

Nadere informatie

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Inspirerend Management Development in de zorg Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Behoefte aan effectief leiderschap Vergroting van de invloed van de politiek en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam 2013.

Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam 2013. Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam. 1. Doel Door het formeren van een managementpool wil de rechtbank: - medewerkers binnen de rechtbank, die zich onderscheiden

Nadere informatie

Leidraad jaarverslag Kwaliteitsimpuls 2015

Leidraad jaarverslag Kwaliteitsimpuls 2015 Leidraad jaarverslag Kwaliteitsimpuls 2015 Deze leidraad is door de NVZ beschikbaar gesteld als onderdeel van de afspraken bij de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg December 2015

Nadere informatie

In het Korpsleidingbesluit van 13 oktober 2014 is onderstaande formatie opgenomen voor het VIK PDC: Teamchef C 1fte

In het Korpsleidingbesluit van 13 oktober 2014 is onderstaande formatie opgenomen voor het VIK PDC: Teamchef C 1fte 7 Voorstel herverdeling 55fte voor VIK taken Aanleiding In het Inrichtingsplan is bepaald dat de eenheden de VIK werkzaamheden voor het PDC uitvoeren. Per eenheid is in 2012, in de zogenaamde 'wasstraat

Nadere informatie

Concept-Convenant verlaging caseload gezinsvoogdij. Convenant. 1. De Minister voor Integratie, Jeugdbescherming, Preventie en Reclassering

Concept-Convenant verlaging caseload gezinsvoogdij. Convenant. 1. De Minister voor Integratie, Jeugdbescherming, Preventie en Reclassering Concept-Convenant verlaging caseload gezinsvoogdij De ondergetekenden: Convenant 1. De Minister voor Integratie, Jeugdbescherming, Preventie en Reclassering en 2. De provincies en de grootstedelijke regio

Nadere informatie

Werving & Selectie Uw werving en selectie in veilige handen

Werving & Selectie Uw werving en selectie in veilige handen Werving & Selectie Uw werving en selectie in veilige handen Uw werving en selectie in veilige handen U wilt de juiste persoon op de juiste plek. Van surveillant tot recherchekundige. Van secretaresse tot

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Januari 2015 Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Sector: Schilderen en Onderhoud en Afbouw Vastgesteld door: Paritaire Commissie Onderhoud, Schilderen en Afbouw Savantis Vaststellingsdatum:

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Convenant samenwerking defensie- politie 2005 en verder

Convenant samenwerking defensie- politie 2005 en verder Convenant samenwerking defensie- politie 2005 en verder De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de staatssecretaris van Defensie, de beheerders van de regionale politiekorpsen en het

Nadere informatie

Notitie : 6SVS-BVE N Van : secretariaat Status : vastgesteld door bestuur d.d Datum : 15 juni 2016 Betreft : jaarverslag 2015

Notitie : 6SVS-BVE N Van : secretariaat Status : vastgesteld door bestuur d.d Datum : 15 juni 2016 Betreft : jaarverslag 2015 Notitie : 6SVS-BVE.10014.N Van : secretariaat Status : vastgesteld door bestuur d.d. 01-06-2016 Datum : 15 juni 2016 Betreft : jaarverslag 2015 INLEIDING Deze notitie bevat het jaarverslag 2015 van de

Nadere informatie

Profiel. Opleidingsmanager HBO-Rechten. 10 mei Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht

Profiel. Opleidingsmanager HBO-Rechten. 10 mei Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Profiel Opleidingsmanager HBO-Rechten 10 mei 2017 Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Autotechniek (Autotechnicus)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Autotechniek (Autotechnicus) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Leiden Autotechniek (Autotechnicus) Januari 2015 BRIN: 25MA Onderzoeksnummer: 278430 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam Beleidskader 2017 agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam College van Bestuur, vastgesteld 06-12-2016 Inleiding We hebben inmiddels het tweede jaar van ons meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

Datum 20 november 2012 Onderwerp Beleidsreactie bij Rapport 'Aangifte doen: de burger centraal' van de Inspectie Veiligheid en Justitie

Datum 20 november 2012 Onderwerp Beleidsreactie bij Rapport 'Aangifte doen: de burger centraal' van de Inspectie Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den haag Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Politie Politiële Taken Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Postbus

Nadere informatie

Plan van aanpak ter verbetering van het voorschottenbeheer

Plan van aanpak ter verbetering van het voorschottenbeheer Bijlage Voortgangsrapportage verbetering voorschottenbeheer: Plan van aanpak, vastgesteld door de Minister van Buitenlandse Zaken op 8 mei 2007 Plan van aanpak ter verbetering van het voorschottenbeheer

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen 4 Context van de organisatie 4 Milieumanagementsysteemeisen 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context 4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden 4.3 Het toepassingsgebied

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Studentenstatuut en examens

Veelgestelde vragen. Studentenstatuut en examens Veelgestelde vragen Studentenstatuut en examens Algemeen In dit document vind je vragen die vaak gesteld worden over het Studentenstatuut en over examens. Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan contact

Nadere informatie

WERKGROEP PROFESSIONALISERINGSPLAN DOCENTEN IN HET KADER VAN DE NETWERKSCHOOL

WERKGROEP PROFESSIONALISERINGSPLAN DOCENTEN IN HET KADER VAN DE NETWERKSCHOOL WERKGROEP PROFESSIONALISERINGSPLAN DOCENTEN IN HET KADER VAN DE NETWERKSCHOOL MBO college de Maasvallei ROC Nijmegen drs. Lei Ortmans CPT AGENDA Doelen en resultaten van het traject (wat?) Proces van het

Nadere informatie

8 JUNI Het wijzigingsbesluit is opgebouwd uit artikelen (I t/m VI), een algemene toelichting en een artikelsgewijze

8 JUNI Het wijzigingsbesluit is opgebouwd uit artikelen (I t/m VI), een algemene toelichting en een artikelsgewijze Wijziging van o.a. het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB vanwege o.a. examinering referentieniveaus mbo-2 en mbo-3 en herziening inrichting kwalificatiestructuur Dit is een servicedocument

Nadere informatie

Datum 5 juli 2012 Onderwerp Aanbiedingsbrief 'Staat van het Nederlandse Politieonderwijs 2011' en 'de Summatieve evaluatie PO2002'

Datum 5 juli 2012 Onderwerp Aanbiedingsbrief 'Staat van het Nederlandse Politieonderwijs 2011' en 'de Summatieve evaluatie PO2002' 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Politie OTO Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Aan de slag Plan van aanpak Naar een meer Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Waterschap..

Aan de slag Plan van aanpak Naar een meer Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Waterschap.. Aan de slag Plan van aanpak Naar een meer Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Waterschap.. Datum Versie Afdeling/auteurs 1. PROJECTDEFINITIE 1.1 Vraagstuk Welke problemen doen zich voor omdat een leeftijdsbewuste

Nadere informatie

Succesvol implementeren

Succesvol implementeren Succesvol implementeren Waarom begeleiding bij implementeren? Idealiter wordt een verandering op een school ingezet vanuit de onderwijsvisie. Deze veranderingen zijn veelal geformuleerd in het schoolplan

Nadere informatie