Cybercriminaliteit tegen Nederlandse organisaties: een digitale dreiging

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cybercriminaliteit tegen Nederlandse organisaties: een digitale dreiging www.pwc.nl/forensicservices"

Transcriptie

1 Economic Crime Survey Nederland deel 2 In samenwerking met de VU Amsterdam Cybercriminaliteit tegen Nederlandse organisaties: een digitale dreiging

2 2 PwC Bij PwC in Nederland werken ruim mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen. PwC Nederland helpt organisaties en personen de waarde te creëren waarnaar zij op zoek zijn. Wij zijn lid van het PwC-netwerk van firma s in 157 landen met meer dan mensen. Wij zien het als onze taak om kwaliteit te leveren op het gebied van assurance-, belasting- en adviesdiensten. Vertel ons wat voor u belangrijk is. Meer informatie over ons vindt u op

3 Voorwoord Algemeen Dit rapport staat geheel in het teken van een bijzondere vorm van (economische) criminaliteit: cybercrime. Door de snelle ontwikkelingen binnen de ICT is deze vorm van criminaliteit helaas niet meer weg te denken uit onze huidige samenleving. Nieuwsberichten over cybercriminaliteit zijn tegenwoordig eerder regel, dan uitzondering. Aan de ene kant zijn door de ontwikkelingen binnen de ICT nieuwe vormen van criminaliteit ontstaan, zoals hacking, illegaal downloaden of de verspreiding van virussen. Daarnaast bestaat een vorm van gedigitaliseerde criminaliteit die in feite de klassieke misdrijven een online impuls heeft gegeven, zoals bedreigingen, afpersingen, witwassen of oplichting via de elektronische snelweg. Door deze ontwikkelingen zijn legio mogelijkheden ontstaan voor criminelen om uw bedrijf schade toe te brengen. Dit rapport is onderdeel van een meeromvattend onderzoek naar economische criminaliteit in Nederland: de Economic Crime Survey Nederland Gezien de sneltreinvaart waarmee criminelen hun weg vinden binnen cybercriminaliteit leek het ons buitengewoon zinvol een aparte editie aan de ontwikkelingen rondom cybercrime te wijden. Onderzoeksstrategie In samenwerking met prof. dr. Wim Huisman en dr. Adriaan Denkers, beiden verbonden aan de afdeling Criminologie van de Vrije Universiteit Amsterdam, is een vragenlijst samengesteld. De vragen zijn door Onderzoeksbureau Flycatcher via een webbased enquête voorgelegd aan personen die zich in hun dagelijkse werkzaamheden bezighouden met de aanpak, het voorkomen en/of in kaart brengen van economische criminaliteit binnen hun bedrijf. Hierbij zijn de respondenten vragen voorgelegd over de vormen van criminaliteit waar hun organisatie de laatste 24 maanden mee is geconfronteerd, of waarvan men een vermoeden heeft. Daarnaast is speciale aandacht besteed aan cybercrime en de rol van bedrijfsculturen. Ook zijn vragen gesteld over de impact en schade van criminaliteit, de daders van de meest recente economische delicten en de oorzaken. Binnen de doelgroep hebben 875 respondenten de vragenlijst ingevuld. Op basis van de antwoorden van deze experts bieden wij u een zo betrouwbaar mogelijk beeld van economische criminaliteit binnen de BV Nederland en van cybercriminaliteit in het bijzonder. Opvallendste bevindingen op een rij Expertise blijkt van groot belang om cybercriminaliteit binnen organisaties te detecteren. Met name binnen de financiële sector en bij bedrijven die zich bezighouden met informatie en communicatie bevinden zich relatief veel experts op het gebied van cybercrime binnen de organisatie. Deze experts rapporteren beduidend vaker dat hun organisatie slachtoffer is geworden van cybercrime dan niet (functionele) experts. Cybercrime vergt immers een dermate vorm van expertise om te kunnen waarnemen. Binnen de financiële sector en het onderwijs lijken cybercriminelen het meest toe te slaan. Vooral binnen het onderwijs is dit een verontrustend bericht, aangezien deze sector relatief weinig functionele experts bezit. De resultaten laten zien dat een onderscheid gemaakt kan worden tussen destructieve en instrumentele cybercriminaliteit. Bij destructieve cybercriminaliteit, of cybervandalisme, is het beschadigen van het systeem het primaire doel. Bij instrumentele cybercriminaliteit wordt de computer of het systeem als middel gebruikt om andere criminele activiteiten te ontplooien. Organisaties Cybercriminaliteit tegen Nederlandse organisaties: een digitale dreiging deel 2 3

4 die slachtoffer zijn van instrumentele criminaliteit worden doorgaans ook vaker getroffen door andere vormen van criminaliteit, dan bedrijven die slachtoffer worden van destructieve cybercriminaliteit. Met name de financiële sector heeft met beide vormen van cybercriminaliteit te maken. De cybercrimineel is doorgaans een grote onbekende. Bij 85% van de meest ernstige vorm van cybercriminaliteit en 79% van de meest recente vorm van cybercriminaliteit zijn daders van buiten de organisatie betrokken. Wanneer wel bekend is wie de dader is, zijn het vooral mannen met uiteenlopende leeftijden, die geen zakelijke relatie onderhouden met het getroffen bedrijf. Wanneer het een interne dader betreft en deze wordt ontmaskerd, wordt over het algemeen aangifte gedaan. Tegen de externe dader kunnen vaak geen stappen worden ondernomen doordat deze dader onbekend blijft. Organisaties die preventieve maatregelen treffen, lijken vaker slachtoffer te worden van cybercriminaliteit. De controleparadox zou hier mogelijk een rol kunnen spelen: bedrijven die dergelijke maatregelen treffen, detecteren vermoedelijk juist vaker economische criminaliteit. Bedrijven die getroffen worden door destructieve criminaliteit nemen over het algemeen meer preventieve maatregelen, dan organisaties die slachtoffer zijn van de instrumentele variant. Binnen de financiële sector en informatie en communicatie sector worden de meeste preventieve maatregelen genomen. Wat kunt u doen om u te wapenen tegen deze criminele activiteiten? Uiteraard moeten bedrijven blijven investeren in technische middelen om cybercriminaliteit een halt toe te roepen. Daarbij kunt u denken aan het inschakelen van IT-experts en de aanschaf van hardware en software voor de beveiliging van onder andere computernetwerken, websites en cloud-omgevingen. Maar het blijft niet alleen bij het treffen van technische maatregelen. Ook het bewustzijn binnen de gehele organisatie moet worden vergroot. Bedrijven moeten zich realiseren dat deze moderne bedreigingen continu op de loer liggen en niet worden afgevangen door eenmalig technische (voorzorgs)maatregelen te treffen. In de volgende en laatste rapportage van dit drieluik besteden we aandacht aan de rol van bedrijfsculturen bij het voorkomen en constateren van economische criminaliteit. Meer experts Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat schrikbarend weinig experts op het gebied van cybercriminaliteit werkzaam zijn binnen bepaalde sectoren. Vooral de zorg en het onderwijs springen hier bovenuit. Wij bevelen aan te investeren in specifieke expertise. Meer samenwerking Daarnaast hebben bedrijven en organisaties tegenwoordig meer informatie tot hun beschikking (big data). Het combineren van verschillende databronnen binnen én tussen bedrijven en organisaties kan de mogelijkheid bieden patronen te ontdekken en profielen samen te stellen van (toekomstige) cybercriminaliteit. Actieve overheid Ten slotte moet er in bredere zin ook maatschappelijke aandacht komen voor cybercrime, want in sommige gevallen kan een enkel bedrijf zich niet wapenen tegen aanvallen en is collectieve actie nodig. Dit is een maatschappelijke én internationale aangelegenheid. Hierbij heeft de overheid een taak: cybercrime stopt niet bij de landsgrenzen. Met dit rapport hopen wij u een zo helder mogelijk beeld te verschaffen over cybercriminaliteit. Het onderzoek biedt u een extra handvat om bewust te zijn van de ontwikkelingen rondom deze bijzondere vorm van criminaliteit en alert te kunnen reageren. Amsterdam, september 2014 André Mikkers PwC 4 PwC

5 Inhoud Voorwoord 3 Algemeen 3 Onderzoeksstrategie 3 Opvallendste bevindingen op een rij 3 Wat kunt u doen om u te wapenen tegen deze criminele activiteiten? 4 Meer experts 4 Meer samenwerking 4 Actieve overheid 4 Cybercriminaliteit: hoe vaak komt het voor en wat is de schade? 7 Bevindingen Economic Crime Survey (ECS): Hoe vaak komt het voor en wat is de schade? 7 Omvang cybercriminaliteit 7 Schade door cybercriminaliteit 10 Vormen van cybercriminaliteit 13 Destructieve cybercriminaliteit, of cybervandalisme 13 Fysieke molest 13 Malware 14 Cyberaanvallen 14 Instrumentele cybercriminaliteit 15 Illegaal downloaden 15 Phishing en pharming 15 Cyberspionage 16 Bevindingen ECS: vormen van cybercriminaliteit 16 Werkwijze (modus operandi) 17 Destructieve en instrumentele cybercriminaliteit naar sector 17 Destructieve en instrumentele cybercriminaliteit naar organisatiegrootte 18 Daders van cybercriminaliteit 19 Externe cybercriminelen 19 Interne cybercriminelen 19 Daders van cybercriminaliteit in Nederland 20 Bevindingen ECS: daders van cybercriminaliteit 20 Preventieve maatregelen 23 Preventieve maatregelen in Nederland 23 Bevindingen ECS: preventieve maatregelen 23 Trainingen voor medewerkers 25 Getroffen en voorgenomen maatregelen 26 Schade van cybercriminaliteit en preventieve maatregelen 27 Methodologische verantwoording 28 Procedure 28 Steekproef 29 Respondenten 29 De vragen 32 Achtergrondkenmerken 32 Omvang en schade 32 Detectie en preventie 32 Organisatiecultuur 32 Literatuur 33 Colofon 34 Cybercriminaliteit tegen Nederlandse organisaties: een digitale dreiging deel 2 5

6

7 Cybercriminaliteit: hoe vaak komt het voor en wat is de schade? Wetenschappers, journalisten en politici zijn het met elkaar eens dat cybercriminaliteit steeds meer organisaties treft en dat het bedrijfsleven en de overheid de negatieve consequenties hiervan steeds nadrukkelijker voelen. De cijfers over de kans dat cybercriminaliteit organisaties treft, en over de consequenties daarvan, lopen echter sterk uiteen. De resultaten uit het eerste deel van de Nederlandse Economic Crime Survey 2014 tonen dat dit niet verwonderlijk is: de mate waarin respondenten aangeven dat hun organisatie is getroffen door cybercriminaliteit blijkt afhankelijk van de functionele expertise van de respondent, de sector en de grootte van de organisatie. Maar liefst 45% van de functionele cybercriminaliteit experts uit de financiële sector meldt dat hun bedrijf de afgelopen twee jaar getroffen is door cybercriminaliteit; van de niet-experts rapporteert slechts 4% slachtofferschap van cybercriminaliteit. Bevindingen Economic Crime Survey (ECS): Hoe vaak komt het voor en wat is de schade? PwC Nederland neemt in het bedrijfsleven om het jaar de Economic Crime Survey af. In 2014 vulden bijna respondenten van het panel van Flycatcher de vragenlijst digitaal in. In de survey zijn extra vragen opgenomen over cybercriminaliteit. Deze paragraaf beschrijft, op basis van de antwoorden van deze respondenten, de omvang en de schade van cybercriminaliteit tegen organisaties, waarbij wordt nagegaan wat de invloed is van de expertise van de respondent, de sector waarin de organisatie opereert en de omvang van de organisatie. Omvang cybercriminaliteit Cybercriminaliteit expertise De expertise op het gebied van cybercriminaliteit kan de perceptie ervan beïnvloeden. Om die reden is nagegaan in hoeverre de respondenten in het panel functioneel belast te zijn met het aanpakken, voorkomen of in kaart brengen van cybercriminaliteit. Deze personen zijn cybercriminaliteit experts. Van de respondenten gaf 8,6% aan functioneel belast te zijn met cybercriminaliteit. Naast de expertise op het gebied van cybercriminaliteit gaf 14,0% van de respondenten aan functioneel belast te zijn met het aanpakken, voorkomen of in kaart brengen van andere vormen van economische criminaliteit, maar niet met cybercriminaliteit. De rest van de respondenten (77,4%) gaf aan niet functioneel belast te zijn met het aanpakken, voorkomen of in kaart brengen van economische criminaliteit. Figuur 1 geeft de percentages cybercriminaliteit experts weer per sector. Dit figuur toont dat relatief veel cybercriminaliteit experts werkzaam zijn in financiële instellingen (17%) of in bedrijven die zich bezighouden met informatie en communicatie (17%). Binnen de gezondheids- en welzijnszorg (5%), het onderwijs (5%) en de overheid (6%) zijn relatief weinig cybercriminaliteit experts werkzaam. Omvang cybercriminaliteit en andere vormen van economische criminaliteit Vaak wordt verondersteld dat cybercriminaliteit voor organisaties inmiddels een groter probleem vormt dan andere vormen van economische criminaliteit. Figuur 2 1 toont de omvang van zeven verschillende vormen van economische criminaliteit, uitgesplitst 1 In het vooronderzoek ten behoeve van de Economic Crime Survey is aan werkzame volwassen respondenten gevraagd in hoeverre hun bedrijf de afgelopen twee jaar geconfronteerd is met zeven vormen van economische criminaliteit. In het hoofdonderzoek is aan respondenten uit hetzelfde panel onder andere gevraagd naar de functionele expertise op het gebied van cybercriminaliteit. De resultaten in figuur 2 zijn gebaseerd op de antwoorden van de respondenten die participeerden in zowel het vooronderzoek als het hoofdonderzoek. Cybercriminaliteit tegen Nederlandse organisaties: een digitale dreiging deel 2 7

8 Figuur 1 Groot- en detailhandel; reparaties in auto s Figuur 2 Percentage functioneel belast met de aanpak, het voorkomen of in kaart brengen van economische criminaliteit, uitgesplitst naar sector en naar cybercrime expertise Financiële instellingen Informatie en communicatie Advisering, onderzoek en overige specialistische dienstverlening Industrie (Semi-) overheidsinstellingen Onderwijs Gezondheids- en welzijnszorg Overig Expert op andere economische criminaliteit Cybercriminaliteit Concurrentievervalsing Corruptie Diefstal van informatie Fraude Diefstal van goederen Diefstal van geld 28% 11% 17% 17% 7% 17% 12% 11% 11% 11% 14% 6% 11% 5% 10% 5% 19% 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 5% 4% 3% 1% 8% 7% 3% 1% 10% 6% 2% 6% 11% 9% 19% 18% 14% 19% 0% 10% 20% 30% Cybercriminaliteit experts naar de functionele expertise van de respondenten. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen algemene expertise en specifieke expertise. Bij algemene expertise is de respondent wel functioneel belast met de aanpak, het voorkomen of in kaart brengen van economische criminaliteit, maar niet van de betreffende vorm ervan. Bij specifieke expertise is de betrokken respondent functioneel belast met de aanpak, het voorkomen of in kaart brengen van de betreffende vorm van economische criminaliteit Omvang van economische criminaliteit, uitgesplitst naar andere of specifieke expertise op het gebied van de aanpak, het voorkomen of in kaart brengen van de vorm economische criminaliteit 26% 25% 49% 40% 50% 60% Specifieke expertise Algemene expertise Geen functionele betrokkenheid Figuur 2 toont aan dat: Respondenten met specifieke expertise, ten opzichte van andere respondenten, beduidend vaker rapporteren dat hun organisatie in de afgelopen twee jaar is getroffen door die specifieke vorm van economische criminaliteit. Zo geeft de expert op het gebeid van corruptie aan dat deze vorm van criminaliteit in 7% van de gevallen voorkomt. Dit is meer dan de algemene expert (3%) en de niet-expert (1%) aangeven. Dit resultaat suggereert dat specifieke functionele experts beter in staat zijn economische criminaliteit waar te nemen dan anderen binnen de organisatie. Het percentage respondenten dat aangaf dat hun organisatie getroffen was door cybercriminaliteit verschilt relatief veel tussen specifieke experts en anderen. Dit suggereert dat het voor niet experts moeilijk is om cybercriminaliteit waar te nemen, meer dan dat het geval is bij andere vormen van economische criminaliteit. Daarmee lijkt het voor het vaststellen van de omvang van cybercriminaliteit binnen organisaties van groot belang functionele cybercriminaliteit experts binnen de organisatie te raadplegen. Beduidend minder respondenten melden dat hun organisatie slachtoffer is geworden van cybercriminaliteit, dan van diefstal van goederen, diefstal van geld of van fraude. Cybercriminaliteit wordt wel vaker gerapporteerd dan corruptie, concurrentievervalsing of diefstal van informatie. Daarmee nuanceren de resultaten in figuur 2 de opvatting dat cybercriminaliteit inmiddels vaker voorkomt dan andere vormen van economische criminaliteit. Dit neemt niet weg dat de resultaten tonen dat cybercriminaliteit een veelvoorkomende vorm van economische criminaliteit is: ongeveer één op de vijf experts meldt dat het bedrijf gedurende het afgelopen jaar getroffen is. Omvang cybercriminaliteit naar sector Figuur 3 toont de omvang van cybercriminaliteit naar sector en expertise. Dit figuur toont dat er grote verschillen zijn in de gerapporteerde cybercriminaliteit tussen sectoren. Vooral financiële instellingen hebben te maken met digitale economische criminaliteit. Organisaties uit deze sector lijken redelijk goed doordrongen te zijn van hun digitale kwetsbaarheid. De resultaten die zijn weergegeven in figuur 1 tonen immers dat financiële instellingen relatief veel cybercriminaliteit experts in dienst hebben. Van de specifieke functionele experts meldt 45% dat hun financiële organisatie is getroffen door cybercriminaliteit. Ook experts die werkzaam zijn binnen informatie en communicatie (24%), 8 PwC

9 Figuur 3 Omvang cybercriminaliteit naar sector en functionele expertise Cybercriminaliteit experts Financiële instellingen Informatie en communicatie Onderwijs Advisering, onderzoek en overige specialistische zakel ke dienstverlening Industrie Gezondheids- en welzijnszorg (Semi-) overheidsinstellingen Groot- en detailhandel; reparaties in auto s 4% 8% 7% 9% 5% 4% 6% 10% 7% 3% 7% 3% 10% 6% 7% 7% 3% 4% 14% 13% 19% 19% 24% 0% 10% 20% 30% Expert op andere economische criminaliteit 45% 40% 50% Niet experts het onderwijs (19%) en de specialistische zakelijke dienstverlening (19%) melden relatief vaak dat hun organisatie getroffen is door cybercriminaliteit. Omvang cybercriminaliteit en omvang van de organisatie Figuur 4 toont de frequentie van het aantal cybercriminaliteit incidenten waarmee de organisatie geconfronteerd is naar omvang van de organisatie. Dit figuur toont dat het al dan niet geconfronteerd worden met cybercriminaliteit niet gerelateerd is aan de omvang van de organisatie. Slachtofferschap van cybercriminaliteit wordt gerapporteerd door 21% van de respondenten uit grote organisaties (1.000 personeelsleden of meer), 24% van de respondenten uit middelgrote organisaties (100 tot 999 personeelsleden) en 20% van de respondenten uit kleine organisaties (minder dan 100 personeelsleden). Indien cybercriminaliteit binnen de organisatie voorkomt, rapporteren de respondenten uit grote bedrijven, dat zij vaker slachtoffer worden dan de middelgrote of kleine organisaties. Figuur 4 Frequentie cybercriminaliteit in afgelopen twee jaar, naar omvang van de organisatie en meer 9% 3% 9% 100 tot % 6% 2% 1 tot 99 15% 4% 3% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Ten minste 1x Meer dan 5x Meer dan 10x Cybercriminaliteit tegen Nederlandse organisaties: een digitale dreiging deel 2 9

10 Figuur 5 Relatieve schade, opgelopen en verwacht als gevolg van cybercriminaliteit, corruptie, concurrentievervalsing, informatiediefstal en diefstal van geld of goederen of fraude Diefstal van geld of goederen, of fraude Informatiediefstal Cocurrentievervalsing Corruptie Cybercriminaliteit 1,0 2,0 3,0 4,0 Verwachte schade 2,6 2,6 2,4 2,5 2,6 2,3 3,5 3,3 3,9 4,3 Opgelopen schade 5,0 Schade door cybercriminaliteit In de Economic Crime Survey die PwC in 2014 heeft afgenomen onder werknemers die functioneel belast zijn met één of meerdere vormen van economische criminaliteit, is aan de respondenten gevraagd vijf verschillende vormen van economische criminaliteit te rangordenen naar de ernst van de opgelopen schade gedurende de afgelopen twee jaar en naar de te verwachten schade in de komende twee jaar. Figuur 5 geeft de gemiddelde antwoorden van de respondenten op deze vragen weer. Daarbij geeft een hogere score, maximaal een vijf en minimaal een één, aan dat respondenten de ernst van cybercriminaliteit hoger achten dan de ernst van andere vormen van economische criminaliteit. Figuur 6 Relatieve schade, opgelopen en verwacht, als gevolg van cybercriminaliteit bij experts en niet experts van cybercriminaliteit, waarvan de organisatie wel of niet is geconfronteerd met cybercriminaliteit Expert Niet expert Expert Niet expert 1,6 1,5 1,7 2,2 Wel cybercriminaliteit 3,2 3,8 Opgelopen schade 3,8 Verwachte schade 3,2 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Geen cybercriminaliteit Gemiddeld geven respondenten aan dat zij de gedurende de afgelopen twee jaar opgelopen schade als gevolg van cybercriminaliteit beduidend lager inschatten (Gemiddelde = 2,3) dan die als gevolg van andere vormen van economische criminaliteit. De opgelopen schade als gevolg van diefstal van geld of goederen of fraude schatten de respondenten relatief het hoogst in (Gemiddelde = 4,3). Deze resultaten nuanceren de berichtgeving over de impact van cybercriminaliteit voor organisaties. Wel schatten de respondenten de relatieve schade als gevolg van cybercriminaliteit gedurende de komende twee jaar wat hoger in (Gemiddelde = 2,6). Dit neemt niet weg dat ook voor de komende twee jaar de gevolgen van cybercrime beduidend lager worden ingeschat, dan de schade van diefstal van geld of goederen of fraude. Figuur 7 Relatieve schade door cybercriminaliteit in de afgelopen twee jaar en relatieve verwachte schade in de komende twee jaar naar sector Overig Groot- en detailhandel; reparaties in auto s Gezondheids- en welzijnszorg Industrie Advisering, onderzoek en overige specialistische zakel ke dienstverlening (Semi-) overheidsinstellingen Onderwijs Financiële instellingen Informatie en communicatie 1,9 1,9 1,7 2,4 2,2 2,1 2,5 2,2 2,6 2,7 2,6 3,1 3,1 2,7 3,1 3,8 3,8 3,5 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Verwachte schade Opgelopen schade Figuur 6 toont dat respondenten uit organisaties die geconfronteerd waren met cybercriminaliteit de opgelopen en verwachte relatieve economische schade van cybercriminaliteit beduidend hoger inschatten dan respondenten uit bedrijven waar geen cybercriminaliteit heeft plaatsgevonden. Daarnaast schatten cybercriminaliteit experts zowel de opgelopen als de verwachte relatieve schade van cybercriminaliteit beduidend hoger in dan respondenten die zich niet functioneel bezighouden met cybercriminaliteit. Figuur 7 geeft de relatieve opgelopen en verwachte schade weer per sector. Dit figuur toont dat de relatieve schade, zowel opgelopen als verwacht, vooral hoog wordt ingeschat in de informatie en communicatie sector en bij financiële instellingen. De opgelopen en verwachte schade van cybercriminaliteit is daarentegen relatief laag in de gezondheids- en welzijnszorg, de groot- en detailhandel en overige sectoren. 10 PwC

11 Figuur 8 Relatieve schade door cybercriminaliteit in afgelopen twee jaar en relatieve verwachte schade in de komende twee jaar naar omvang van de organisatie en meer 100 tot tot 99 2,6 2,3 2,4 2,3 2,3 2,8 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Verwachte schade Opgelopen schade Figuur 8 toont de relatieve opgelopen en verwachte schade als gevolg van cybercriminaliteit naar omvang van de organisatie. Dit figuur toont dat de relatieve inschatting van de gevolgen van cybercriminaliteit over de afgelopen twee jaar niet verschilt tussen grote, middelgrote en kleine organisaties. Wel rapporteren de respondenten uit de kleinere organisaties, met minder dan 100 personeelsleden, in de toekomst relatief meer schade te zullen ondervinden van cybercriminaliteit dan de respondenten die werkzaam zijn bij grotere ondernemingen. Figuur 9 Omvang van de schade van economische criminaliteit uitgesplitst naar aard, bij respondenten waarvan de organisatie wel of niet is geconfronteerd met cybercriminaliteit Aandelenkoers Relatie met de autoriteiten Zakenrelaties Reputatie Arbeidsmoraal Controle/eisen autoriteiten Managementtijd 1,6 2,2 2,2 2,0 2,2 Wel cybercriminaliteit 2,3 2,5 2,6 2,5 2,5 2,8 2,6 3,0 3,0 1,0 2,0 3,0 4,0 Geen cybercriminaliteit Figuur 9 toont de aard van de gevolgen van economische criminaliteit, uitgesplitst naar respondenten die wel en niet hadden aangegeven dat hun organisatie geconfronteerd was met cybercriminaliteit. Dit zijn inschattingen van de gevolgen die de organisatie ondervindt van alle vormen van economische criminaliteit. De resultaten in figuur 9 tonen dat meer respondenten uit organisaties die in de afgelopen twee jaar getroffen zijn door cybercriminaliteit, dan andere respondenten rapporteren, dat hun organisatie te lijden heeft gehad van controles en eisen die door de autoriteiten worden gesteld, een aantasting van de reputatie en een aantasting van zakenrelaties. Daarbij melden respondenten uit beursgenoteerde ondernemingen vaker een aantasting van de aandelenkoers wanneer de organisatie getroffen is door cybercriminaliteit. Cybercriminaliteit tegen Nederlandse organisaties: een digitale dreiging deel 2 11

12

13 Vormen van cybercriminaliteit Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen destructieve en instrumentele cybercriminaliteit. Beide vormen van cybercriminaliteit komen ongeveer even vaak voor. Bij destructieve cybercriminaliteit, of cybervandalisme, richt de crimineel zich op het vernielen van de computer of het systeem. Daarbij maakt de crimineel vaker dan bij instrumentele cybercriminaliteit gebruik van hacken en virussen. Bij instrumentele cybercriminaliteit lijken criminelen, meer dan bij cybervandalisme, gebruik te maken van cyberspionage, informatiediefstal, illegaal downloaden en het illegaal onderscheppen van informatie. Daders van instrumentele cybercriminaliteit gebruiken de computer of het systeem om hun misdrijven uit te voeren. Organisaties die getroffen worden door instrumentele cybercriminaliteit worden doorgaans ook getroffen door andere vormen van economische criminaliteit. Om beter vat te krijgen op cybercriminaliteit onderscheiden wetenschappers dikwijls verschillende categorieën van cybercriminaliteit (zie bijvoorbeeld: Zhang e.a. (2012), of Erp, Stol, en Van Wilsem, (2013)). Hier onderscheiden wij twee vormen van cybercriminaliteit: 1. destructieve cybercriminaliteit, of cybervandalisme, waarbij de computer of het ICTnetwerk doelwit zijn van de crimineel; en 2. instrumentele cybercriminaliteit, waarbij de crimineel de computer of het ICT-netwerk gebruikt om de delicten te faciliteren. Destructieve cybercriminaliteit, of cybervandalisme Veel van de computercriminaliteit richt zich op het vertragen, beschadigen of vernietigen van de computer of het netwerk. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren aan de hand van fysieke molest, door computers te infecteren met malware of door het uitvoeren van cyberaanvallen op computers of systemen. De gevolgen van zulk cybervandalisme kunnen voor organisaties zeer groot zijn. Fysieke molest Vanaf de jaren 60 tot ongeveer de jaren 80 van de vorige eeuw betrof een belangrijk deel van de cybercriminaliteit het beschadigen van computers of systemen door geautoriseerde rancuneuze of hebzuchtige medewerkers, dan wel door activisten of terroristen. In veel gevallen beschadigden medewerkers de fysieke computers. Een aangrijpend voorbeeld hiervan is het verhaal van de vereenzaamde nachtbewaker Alfred de saboteur. Na een serie van 56 onverklaarbare computercrashes in bij National Farmers Union Service Corporation van Denver liep hij bij de 57 e crash tegen de lamp, door de beelden van in het geheim opgehangen beveiligingscamera s. Hij bleek, nadat hij intens had genoten met het menselijke contact van het in allerijl ingevlogen crisisteam naar aanleiding van de eerste spontane crashes, vervolgens eigenhandig de Burroughs B3500 computer met behulp van zijn autosleutel te lijf te zijn gegaan. Hoewel dergelijke fysieke computer molest onschuldig aandoet, zijn de gevolgen voor de betrokken organisaties dikwijls aanzienlijk (Kebay, 2008). Cybercriminaliteit tegen Nederlandse organisaties: een digitale dreiging deel 2 13

14 Malware Een meer geavanceerde manier om computers of systemen aan te vallen betreft het gebruik van zogenaamde malware. Vanaf het begin van de jaren 80 van de vorige eeuw ontwikkelden vooral wetenschappers voor het eerst malware, een term die ontstaan is uit de Engelstalige term malicious software. Er zijn vele verschillende vormen van malware. De bekendste zijn: een computervirus, een computerprogramma dat zich vasthecht aan een bestand en daarna schade kan aanrichten aan bestanden of de opgeslagen gegevens; een computerworm, een zichzelf verspreidend computerprogramma dat via de open poorten van computers binnendringt en zichzelf zo verspreid. Het verschil tussen een computerworm en een computervirus is dat de computerworm zich niet hoeft te nestelen in een bestand, maar zichzelf verspreid over het netwerk. Een computervirus doet een gerichte aanval op een computer, terwijl de computerworm juist schade aan het netwerk toebrengt. In 1999 verschenen de eerste virussen die zich na besmetting verstopten en de geïnfecteerde computer tot slaaf, of zombie, maakte (Hancock, 2000). Met behulp van deze virussen kan een extern persoon, via de master-computer, de computers van de slaven desgewenst functies laten uitvoeren. Een door een master beheerde groep van dergelijke zombiecomputers vormt een zogenaamd botnet. Met behulp van een botnet kan de beheerder ervan spam versturen, creditcardnummers en wachtwoorden verzamelen en websites platleggen. Cybercriminelen verhuren volgens Herbert Blankesteijn (NRC Handelsblad, 2014) botnets, waarmee bijvoorbeeld bedrijven in staat zouden worden gesteld om de website van hun concurrenten te vertragen of uit de lucht te halen. Cyberaanvallen Om een computersysteem te vertragen, stil te leggen of te beschadigen, maken cybercriminelen gedurende het afgelopen decennium steeds vaker gebruik van cyberaanvallen. Met behulp van een aanval zorgt de cybercrimineel ervoor dat de aangevallen computer te druk is met het verwerken van de opgegeven opdrachten zodat deze niet meer in staat is de normale functies uit te oefenen. Theoretisch kunnen deze aanvallen vier verschillende doelstellingen hebben: het gedurende de aanval, oftewel kortstondig, vertragen van de computer van het slachtoffer; het laten crashen van de computer van het slachtoffer, waarna deze opnieuw moet worden opgestart; het onherstelbaar beschadigen van de hardware van de computer; of het langdurig (ongemerkt) vertragen van de computer van het slachtoffer (Mirkovic & Reiher, 2004). Een dergelijke aanval vanuit één computer wordt een DoS (Denial of Service)-attack genoemd. Waarschijnlijk bestaat de eenvoudigste DoS-aanval uit door het toezenden van grote hoeveelheden pingberichten naar de computer van het slachtoffer. Als een computer een pingbericht ontvangt, stuurt deze een ping terug. Een pingbericht wordt gebruikt om na te gaan of een andere computer bereikbaar is voor communicatie. Door met een krachtigere computer dan die van het slachtoffer bijzonder veel pingberichten naar een computer van het slachtoffer te sturen, kan het ontvangen en terugsturen van pingen, te veel geheugencapaciteit vergen van de computer van het slachtoffer, waardoor het systeem uiteindelijk overbelast raakt. Steeds regelmatiger verschijnen in de media berichten over systeemaanvallen die worden uitgevoerd met behulp van een omvangrijk botnet; een zogenaamde distributed denial of service (DDoS) attack. Het gebruik van een botnet maakt het mogelijk om zeer grote computersystemen, zoals van multinationals of overheden effectief aan te vallen. De cyberaanvallen van de hacktivisten-groep Anonymous hebben de DDoS aanvallen met de destructieve mogelijkheden van het gebruik van botnets verdere bekendheid gegeven onder het bredere publiek (Serracino-Inglott, 2013). DDoS aanvallen zijn nog steeds zeer actueel. Gedurende de eerste helft van 2013 waren Nederlandse banken slachtoffer van zulke aanvallen, waardoor de sites van deze banken voor langere tijd niet beschikbaar waren voor klanten (zie bijvoorbeeld Trouw, 2013). Ook Ideal en DigiD kregen in dezelfde periode DDoS aanvallen te verduren. 14 PwC

32% 73% 79% Economische criminaliteit: Een bedreiging voor elk bedrijf. Economic Crime Survey Nederland 2014 In samenwerking met de VU Amsterdam

32% 73% 79% Economische criminaliteit: Een bedreiging voor elk bedrijf. Economic Crime Survey Nederland 2014 In samenwerking met de VU Amsterdam Economic Crime Survey Nederland 2014 In samenwerking met de VU Amsterdam Economische criminaliteit: Een bedreiging voor elk bedrijf 73% Bijna driekwart van de bedrijven slachtoffer van economische criminaliteit

Nadere informatie

Perceptieonderzoek Veilig Internet Onderzoek naar de ruimte tussen wat (on)veilig ís en wat als zodanig gepercipieerd wordt

Perceptieonderzoek Veilig Internet Onderzoek naar de ruimte tussen wat (on)veilig ís en wat als zodanig gepercipieerd wordt Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Brassersplein 2 Postbus 5050 2600 GB Delft TNO-rapport 34982 www.tno.nl

Nadere informatie

ICT Barometer over cybercrime

ICT Barometer over cybercrime ICT Barometer over cybercrime Jaargang 11 25 maart Inhoudsopgave Introductie 3 Management summary 5 Hoe afhankelijk zijn organisaties van ICT 6 Welke maatregelen nemen de ondervraagden om ICT te beveiligen

Nadere informatie

Cybersecuritybeeld Nederland CSBN-3

Cybersecuritybeeld Nederland CSBN-3 Cybersecuritybeeld Nederland CSBN-3 2 Cybersecuritybeeld Nederland CSBN-3 Nationaal Cyber Security Centrum Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Per 23 augustus 2013: Turfmarkt 147 2511 DP Den

Nadere informatie

Cybersecuritybeeld Nederland CSBN-3

Cybersecuritybeeld Nederland CSBN-3 Cybersecuritybeeld Nederland CSBN-3 Cybersecuritybeeld Nederland CSBN-3 Nationaal Cyber Security Centrum Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Per 23 augustus 2013: Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag

Nadere informatie

Cybersecuritybeeld Nederland

Cybersecuritybeeld Nederland Cybersecuritybeeld Nederland CSBN-2 Nationaal Cyber Security Centrum Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Postbus 117 2501 CC Den Haag T 070-888 75 55 F 070-888 75 50 E info@ncsc.nl I www.ncsc.nl

Nadere informatie

Slachtofferschap in een gedigitaliseerde samenleving

Slachtofferschap in een gedigitaliseerde samenleving Slachtofferschap in een gedigitaliseerde samenleving Veiligheidsstudies De reeks Veiligheidsstudies is een initiatief van het netwerk Samenwerkende Kennisinstellingen voor Veiligheid (SKV-netwerk), dat

Nadere informatie

Nieuwe perspectieven vragen om actie. kpmg.nl

Nieuwe perspectieven vragen om actie. kpmg.nl Een genuanceerde visie op cybercrime Nieuwe perspectieven vragen om actie kpmg.nl 2 Nieuwe perspectieven vragen om actie Contents Voorwoord 3 Samenvatting 4 Inleiding 7 De context: een verschuivend perspectief

Nadere informatie

Cybercrime. Van herkenning tot aangifte. Nationaal Cyber Security Centrum Ministerie van Veiligheid en Justitie

Cybercrime. Van herkenning tot aangifte. Nationaal Cyber Security Centrum Ministerie van Veiligheid en Justitie Cybercrime Van herkenning tot aangifte Nationaal Cyber Security Centrum Ministerie van Veiligheid en Justitie Cybercrime Van herkenning tot aangifte Nationaal Cyber Security Centrum Wilhelmina van Pruisenweg

Nadere informatie

Antivirus software versus Malware

Antivirus software versus Malware Antivirus software versus Malware Bachelorscriptie door Anne Westerhof (0815012) Samenvatting Vroeger waren de enige kwaadaardige programma s virussen en als reactie hierop werd antivirus software uitgebracht.

Nadere informatie

CSBN-4. Cybersecuritybeeld Nederland

CSBN-4. Cybersecuritybeeld Nederland CSBN-4 Cybersecuritybeeld Nederland Nationaal Cyber Security Centrum Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) draagt via samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en wetenschap bij aan het vergroten

Nadere informatie

Criminaliteitsbeeldanalyse 2012

Criminaliteitsbeeldanalyse 2012 High Tech Crime Criminaliteitsbeeldanalyse 2012 High Tech Crime Criminaliteitsbeeldanalyse 2012 waakzaam en dienstbaar Uitgave Korps landelijke politiediensten (KLPD) Dienst Nationale Recherche Postbus

Nadere informatie

QUICK SCAN FRAUDE LOONT... nog steeds. Alex van Geldrop, MSc Prof. dr. ir. Theo de Vries

QUICK SCAN FRAUDE LOONT... nog steeds. Alex van Geldrop, MSc Prof. dr. ir. Theo de Vries QUICK SCAN FRAUDE LOONT... nog steeds Alex van Geldrop, MSc Prof. dr. ir. Theo de Vries QUICK SCAN FRAUDE LOONT... nog steeds 2 Colofon Auteurs Alex van Geldrop, STT, Den Haag en Theo de Vries, UT, Enschede

Nadere informatie

Wat vindt Nederland van internet? De Nationale Internetenquête

Wat vindt Nederland van internet? De Nationale Internetenquête Advisory Wat vindt Nederland van internet? De Nationale Internetenquête Inhoudsopgave Sectie Pagina 1 Samenvatting 2 Introductie 3.1 Thema: Economie 3.2 Thema: Maatschappij 3.3 Thema: Individu 1 6 8 15

Nadere informatie

PRIVACY VAN DE OVERHEID

PRIVACY VAN DE OVERHEID JAARGANG 13 - JUNI 2014 - WWW.INFOSECURITYMAGAZINE.NL infosecurity MAGAZINE NEDERLANDERS VERWACHTEN PRIVACY VAN DE OVERHEID EERSTE OPVALLENDE UITKOMSTEN NATIONALE IT-SECURITY MONITOR BURGER WANTROUWT BEDRIJVEN

Nadere informatie

Identiteitsfraude. Groepsessay

Identiteitsfraude. Groepsessay Groepsessay Laura van Egeraat Tess Glansbeek Elvira Hoogstrate Frederique van Osta Milou Schoonen Fontys Hogescholen Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Wat is identiteitsfraude?... 4 1.1 Verschillende soorten

Nadere informatie

Rijksoverheid. Nationaal Trendrapport Cybercrime en Digitale Veiligheid 2010

Rijksoverheid. Nationaal Trendrapport Cybercrime en Digitale Veiligheid 2010 Rijksoverheid Nationaal Trendrapport Cybercrime en Digitale Veiligheid 2010 Wanneer is iets een trend? In dit rapport wordt onder een trend verstaan: (een beschrijving van) het verloop van een bepaalde

Nadere informatie

Het Trojaanse politiepaard

Het Trojaanse politiepaard Het Trojaanse politiepaard Hacken in het opsporingsonderzoek Een onderzoek naar het bestaan van een wettelijke basis in het Wetboek van Strafvordering voor hacken in het opsporingsonderzoek en bij afwezigheid

Nadere informatie

Cyber Security Awareness

Cyber Security Awareness bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl Cyber Security Awareness Een

Nadere informatie

CYBERCRIMINELEN HEBBEN HET MKB GEVONDEN

CYBERCRIMINELEN HEBBEN HET MKB GEVONDEN INTERNET SECURITY THREAT REPORT 2013 CYBERCRIMINELEN HEBBEN HET MKB GEVONDEN INLEIDING Cybercriminaliteit is niet langer vooral gericht op grote organisaties. Het MKB is in toenemende mate het doelwit

Nadere informatie

Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2014

Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2014 Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2014 In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Rapportnummer 2014/029 Datum

Nadere informatie

High-tech crime, soorten criminaliteit en hun daders

High-tech crime, soorten criminaliteit en hun daders High-tech crime, soorten criminaliteit en hun daders 264 Onderzoek en beleid High-tech crime, soorten criminaliteit en hun daders Een literatuurinventarisatie R.C. van der Hulst R.J.M. Neve Wetenschappelijk

Nadere informatie

Werkloosheid Slachtofferschap 2004-2011. internetgebruik. Sociaal Economische Trends 2013 Sociaaleconomische trends

Werkloosheid Slachtofferschap 2004-2011. internetgebruik. Sociaal Economische Trends 2013 Sociaaleconomische trends Sociaal Economische Trends 2013 Sociaaleconomische trends Werkloosheid Slachtofferschap 2004-2011 cybercrime Stromen en duren en Werkloosheidsduren op basis van de Enquête internetgebruik beroepsbevolking

Nadere informatie

Jeugd & Cybersafety twee jaar later

Jeugd & Cybersafety twee jaar later RAPPORTAGE Jeugd & Cybersafety twee jaar later Ontwikkelingen in internetveiligheid KENNIS EN BEDRIJF De volgende personen hebben een bijdrage geleverd aan dit onderzoek: Miranda Domenie Sanneke Kloppenburg

Nadere informatie

Materiële en immateriële schade van arbeidsongevallen voor bedrijven

Materiële en immateriële schade van arbeidsongevallen voor bedrijven TNO Kwaliteit van Leven TNO-rapport 20655 / 10288 Materiële en immateriële schade van arbeidsongevallen voor bedrijven Arbeid Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.tno.nl/arbeid T 023 554

Nadere informatie

Risicomanagement en informatiebeveiliging

Risicomanagement en informatiebeveiliging PART 13-B Risicomanagement en informatiebeveiliging Dit rapport heeft 65 pagina s CC/sk/rn Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Begrippen in risicomanagement en informatiebeveiliging 4 3 In beeld brengen van

Nadere informatie

Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven / Sector Dienstverlening

Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven / Sector Dienstverlening Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven / Sector Dienstverlening

Nadere informatie

RIS273602. Digitale veiligheid

RIS273602. Digitale veiligheid Digitale veiligheid RIS273602 Digitale veiligheid Bestuurlijk rapport Colofon Rekenkamer Den Haag 4 Leden - de heer Watze de Boer, voorzitter - mevrouw Ing Yoe Tan (tot 1 mei 2014) - de heer Pieter Welp

Nadere informatie

Privacy: In control of in de krant?

Privacy: In control of in de krant? PRIVACY & INFORMATION GOVERNANCE Privacy: In control of in de krant? Resultaten Privacy-onderzoek KPMG & TNS-NIPO December 2010 IT ADVISORY Privacybescherming: organisaties zijn onbewust onbekwaam 1. Samenvatting

Nadere informatie

Rapport MKB-experiment m.b.t. cybercrime in Flevoland

Rapport MKB-experiment m.b.t. cybercrime in Flevoland Rapport MKB-experiment m.b.t. cybercrime in Flevoland In opdracht van: Uitgevoerd door: Digibewust en Nationale Infrastructuur Cybercrime (NICC). Syntens Samenvatting Dit rapport doet verslag van een pilot

Nadere informatie