/ %,-'rď. T ľľ[""?tl r!{ľ - c{,l : P&O. Steller : bijgevoegd : N.v.t. Financié le dekking : N.v.t. Nr. begrotingspost. Stand budget : WKPB. n.v.t.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "/ %,-'rď. T ľľ[""?tl r!{ľ - c{,l : P&O. Steller : bijgevoegd : N.v.t. Financié le dekking : N.v.t. Nr. begrotingspost. Stand budget : WKPB. n.v.t."

Transcriptie

1 GEMEENTE ZEVENAAR Advies aan: Burgemeester en wethouders Onderwerp: Nr.: 2: Ingeboekt DIV: o nvoonľ aa rd ei ij k strafonts l ag Ambtelijk advies: Vaststellen dat dhr.p.h.m. Kemperman, ondanks de vele pogingen van de werkgever, op geen enkele manier medewerking heeft verleend aan zijn retntegratie; Vaststellen dat dhr. P.H.M.Kemperman door niet op afspraken te verschijnen en/of zijnwerk niet te hervatten veelvuldig ongeoorloofd afwezig ĺs; Vaststellen dat, inzake dhr. P.H.M. Kempermä fl, conform het gestelde in artikel 16:1 :1 Van de ZAR, sprake is van ernstig (herhaald) plichtsverzuim; Dat de zienswijze niet leidt tot een andere overweging; Het Voorgenomen besluit tot het opleggen Van de maatregel van onvoonľ aardelijk strafontslag om te zetten in een definitief besluit; ln dat kader te komen tot het besluit tot onvoonľ aardelijk strafontslag ex artikel 16:1 :2, lid 1 juncto 8:13 van de zar aan de heer p.h.m.kemperman; Daarbij handhaven dat dit gebeurt onder bevel van directe ten uitvoerlegging. Openbaarheid van het advies :vertrouwel ij k Motiverino: Toelichting inhoud advies voor website: Concerngegevens: Overleg ondernemingsraad: Sector/Stafafd. : Stafafdeling Personeel en Organisatie Add. primaat : Afdeling Steller : : Dat en par afd.hfd: Datum en par. sectordirecteur : : P&O Bestuursgegevens: Behandeling in de vergadering van: Raadscomm issie(s): Cie. Cie. Raadsvergadering: Datum en paraaf gecretaris T ľľ[""?tl r!{ľ - c{,l S.J.\y'.-yout-van Bergen / %,-'rď /e Besproken met : Overeenstemming : N.v.t. Brĺ ef/voorstel bijgevoegd : N.v.t. Financié le dekking : N.v.t. Nr. begrotingspost. Stand budget : WKPB. d.d.: d.d.: d.d.: A8 doc. n aa m : g :\p&o\syho\word\kem perman\ontslag besl uit. doc

2 Behandeling door het college Opmerkingen: Vergadering va Beslissing: É Akkoord l El als volgt: enwd.d.: ffi ľoz-ĺoď

3 GEMEENTE ZEVENAAR Advies aan: Burgemeester en wethouders Nr.: 2:A8.496 Onderwerp: onvoonľ aardei ij k strafontsiag lnleiding: ln uw vergadering van 11 december 2A07 heeft uw college: 1 - Vastgesteld dat de heer P.H.M. Kemperman vanwege het feit dat hij op 6 december ZAOT niet op de werkplek is verschenen zich schuldig heeft gemaakt aan herhaatd ernstig plichtsverzuim; 2. Het voornemensbesluit genomen tot het opleggen van de disciplinaire maatregel van onvoorwaardelijk strafontslag aan de heer P.H.M. Kemperman. Vervolgens is de heer Kemperman blj schrijven van 12 december 2OOT hiervan mededeling gedaan. Tevens is in dit schrijven aan hem medegedeeld dat tot het opleggen van genoemde maatregel niet wordt overgegaan, dan nadat dhr.kemperman in de gelegenheid is gesteld zijn zienswijze t,en aanzien van dit voornemen en het hieraan ten grondslag liggende feitencomplex schriftelijk weer te geven. Dhr.Kemperman kon dit doen binnen Veertien dagen na dagtekening Van de brief. ook kon hij, indienĺ i.; dit wenste, zijnvisie ook mondeling weergeven. Wanneer hij van deze mogelijkheid gebruik wenste te mak r, kon hij contact opnemen met het Bestuurssecretariaat van de gemeente Zevenaar voor een afspraak. Bij schrijven van 24 december 2007 maakt de advocaat-gemachtigde namens de heer Kemperman, zijnde clié nt, gebruik van de gelegenheid om zijn zienswijze kenbaar te maken. Motivering van het ambtel{k advies: ln de zienswijze gaat de advocaat-gemachtigde namens clié nt in op een aantal aspecten in de door de gemeente Zeven aar gevolgde procedure. AIs volgt: een aanstelli eente Zevenaar: Uit het personeelsdossier blijkt dat de heer P.H,M.Kemperman op 1 november lgts in dienst is getreden bij de gemeente Zeven aar : juridisch administratief medewerker bij de afdeling Bestuurszaken beleidsmedewerker Welzijnszaken bij de afdeling Bestuurszaken beleidsvoorbereidende en -uĺ tvoering bestuurlijke aangelegenheden bij BBZ; 1992 juridisch beleidsmedewerker bestuurszaken bij de sector bestuurs en welz.zaken niet in functie; geen formele functie; vrijgesteld voor outptacementtraject bovenformatief geplaatst en Van daaruit gedetacheerd bĺ j de afdeling BZM; betast met administratief juridisch werk 1996 tot heden : adm./juridisch beleidsmedewerker Bouwzaken en milieu, sector VROM Vanaf l januari 1989 was dhr.kemperman volledig arbeidsongeschikt; vanaf 6 november lggg tot 1 oktober 1990 was dhr.kemperman 50% arbeidsongeschikt. Voor het overige gedeelte verrichtte hij werkzaamheden- op 9 februari 1989 meldt de bedrijfsarts dat de ziekte relátie heeft met zijnwerk. Uit een brief van de BGD Oost Gelderland d.d. 1 juni 1989 blukt dat er sprake is van een rapportage betreffende het ziekteverlof en de begeleiding van dhr.kemperman. ln dit schrijven wordt benoemd dat er sprake bleek te zijn van verstoorde arbeidsverhoudingen. " Voor zowet de heer Kemperman als ondergetekenden bleek ook duidelijk te zijn dat naast sterke en positieve hoedanigheden en kwaliteiten ook zwakke en negatieve punten in het functioneren een reé el gegeven Waren. Dhr.Halbertsma, sectordirecteur, sprak zich duideluk uit over tekorten aan contactuele vaardigheden op het terrein Van de cornmunicatie en de omgang met mensen. op grond Van een brief d.d. zĺ april d oc. n aa m : g :\p&o\syh o\word\ke m pe rm a n\ontsl ag best u it. d oc

4 1994 kan geconstateerd worden dat er in de loop van 1990 sprake was van een conflict tussen dhr.kemperman met zijn dlrecteur. 2t9 Bij schrijven van 12 september 1991 geeft de BGD aan dat " Gezien de ontwikkelingen van de afgelopen jaren is hervatten in de huidige functie niet meer reé el haatbaar. Passende herplaatsing in andere functie, z.n. via outplacementbureau, een reé ele Weg. Tot zolang kan betrokkene arbeidsongeschikt geacht worden.'' Bĺ j schrijven van 31 oktober 1991 wordt door de werkgever outplacement afgesproken bij het bureau Perfors te Arnhem. Het rapport is gedateerd op 23juni Bij schrijven van 16 maart1992 meldt dhr.kemperman dat hij in aansluiting op de gesprekken van 8 oktober, I maart en 1 2 maart jl.beter is. Brief BGD van 11 november 1993 " De heer Kempermanzal zich ondenľ erpen aan de keuring als genoemd in uw brief van 21 oktober jl. een en ander vanwege het verplichtende karakter. Echier, de heer Kemperman laat u op voorhand weten, dat hij zich niet ziek heeft gemeld, dat hij zich kerngezond voelt en dat hlj op uw teken gaarne bereid is aan de slag te gaan bij de gemeente Zevenaar- Zoals u Weet is de outplacement-procedure mislukt. Afspraak ĺs, dat alsdán terugkeer zou plaatsvinden in een passende functie in uw organisatie. Uiteraard zijn wij bereid van gedachten te wisselen alvorens terugplaatsing gerealiseerd wordt." Brief BGD van g maart 1994 " Het klinisch psychologisch onderzoek is verricht op I en 21 februari De conclusie is dat betrokkene ook op psychische gronden niet arbeidsongeschikt is. Vanaf 6 juni 1994 tot 1 januari 1996 is dhr,kemperman - in de vorm van detachering - bovenformatief geplaatst. ln de rapportage van 12 mď 1998 van het bureau Psychotechniek staan gegevens vermeld omtrent het resultaat van het individueel assessmentonderzoek. Het assessmentonderzoek heeft plaatsgevonden om te beoordelen in hoeverre de heer Kemperman de stap kan maken naar een zogeheten schaal 10-functie, waarbfi hlj sturende en coôrdinerende taken Vervult en daarnaast belast wordt met het vertalen van beleid in concrete producten en acties. ln deze rapportage wordt ook accent gelegd op het ontwikkelen Van zijn contactvaardigheid en tevens strategisch ĺnzicht. Resumerend: De heerp.h-m- Kempermanisop 1 november 1975 in dienstgetreden. Op grond van hetpersoneelsdossrer moet geconsŕ aŕ ee rd worden dat er Vanaf 1 januari 1989 probtemen Waren met betrekking iot het functioneren van de heer Kemperman. Derhalve is dhr.kemperman van 1 ianuari 1989 tot 1 oktober i ggo (gedeettetijk) arbeidsongeschikt geweesŕ. De ze periode toopt door tot 16 maart 1gg2.Vervolgens werkte dhlr.kempermanin'^ de tussenliggende periode niet. Uit de stukken wordt opgemaakt dat er in 1ggš sprake Was Van een outplacementprocedure en een keuring.vanaf 6 juni 1994 tot 1 januari 1996 is dhr.kemperman - in de vorm Van detachering - bovenformatief geptaatst. LJit het merendeel van de sŕ u kken btijkt dat de problemen voortkomen uit de tekorten aan contactuele vaardigheden op het terrein van de communicatie en de omgang met mensen. Conclus,e- op basis yan de sŕ u kken is de sŕ aaŕ Van dienst van de heer Kemperman niet onberispetijk zoals de advoca at-g e m ach ti g de su g g e ree rt. 2. Het rapport Bunt: Vooraf moet worden vastgesteld dat er in onderhavig geval geen sprake is van een rapport Bunt. Het bureau KBB&T is door de sectordirecteur en het afdelingshoofd benä derd met de vraag of dit bureau een bijdrage kan en wĺ l leveren om het juridisch team Van de afdeling Handhaving te begeleí den. Het doel was de samenwerking te "ontstroeven'' eí J de samenwerking op een functioneel goed werkbaar niveau te krijgen. Het belang was om de bestaande situatie te verbeteren. Er zouden interviews worden gehouden. De individuele

5 gesprekken waren vertrouwelijk. ln die zin, dat in de beknopte rapportage de informatiebron niet herleidbaar zau zijn, tenzij de deelnemer daar nadrukkelijk mee heeft ingestemd. Dat zouden de bouwstenen voor de analyse zijn, een voorlopige diagnose en zo te komen tot voorstellen van een plan Van aanpak, dat moest leĺ den tot een functioneel werkbare samenwerking. Vervolgens zouden de bevindingen en voorstellen gepresenteerd worden. Eerst individuee!; de focus lag dan op de vraag wat de bijdragen van deelnemers zouden kunnen moetenzijn om de samenwerking te verbeteren. Het geheelzou worden afgerond met een korte presentatie aan het team als geheel, waarbij ook het management van de sector aanwezig zou zijn. De uitkomsten van het onderzoek z\n niet op intranet verschenen en zelfs niet per mail aan betrokkenen toegestuurd. De persoonlijke gegevens ztjn rechtstreeks aan de personen uitgereikt. Elke deelnemer beschikt over informatie betrefí ende zichzelf en nlet over de informatie Van anderen. Ter afsluiting heeft een afdel i ngsbijeenkom st plaatsgevonden. 3/9 Resumerend: op grond van de voorliggende sŕ ukken en bij navraag moetgeconstateerd worden datde procedure en het onderzoek op een discrete wijze hebben plaatsgevonden. De uitkomsŕ ervan moet Voor dhr.kemperman, gezien eerdere " oude" stukken uit het persoonsdossiel niet geheet onbekend zijn. De uitkomsŕ en Van het onderzoek Waren in het najaar Van 2005 bekend. De heer Kemperman ĺs eerst op 24 ianuari 2006 ziek geworden; dat was na het gesprek dat sectordirecteur op 19 januari 2006 met hem had en waarin de sectordirecteur met dhr. Kemperman formeel praatte over zijn vertrek uit gemeentelijke dienst. 3. De heer Kemperman heeft altijd vooroestaan om zijn gebruikelijke werkzaamheden binnen de oemeente Zevenaar te hervatten. Telkenmale werd vanuit de ziide van de gemeente Zevenaar aanoegeven, laatstelijk in maart dat teruqkeer naar ziin oude functie en werkzaamheden onbespreekbaar zou zijn: Op 19 januari 2006 heeft het eerste formele gesprek met dhr.kemperman, in aanwezigheid van zijn adviseur, plaatsgevonden, De sectordirecteur had dhr.kemperman al eerder meegedeeld dat er, gelet op de mogelijkheden van persoonlijke veranderingen, gesproken gaat worden over vertrek. De intentie van de sectordirecteurwas dat dhr.kemperman via de voordeur zou vertrekken. lndien dhr.kemperman niet hiervoor zou kiezen dan bleef de sectordirecteur geen andere keus dan het starten van een functioneringstraject. Gezien de lange dĺ ensttljd,de ervaringen in het verleden met dhr.kemperman en ook gezĺ en zijn teeftijd, wilde de sectordirecteur hem dit niet aandoen Derhalve moest met elkaar gezocht worden naar een voor beide partijen bevredigende oplossing. ln dat kader werd bij schrijven van 14 februari 2006 dhr.kemperman een aanbod met betrekking tot vroegtijdig vertrek gedaan. De streefdatum was in eerste instantie 1 juni 2006 en een mogetijk alternatief was 1 maart De gesprekken hieromtrent duurden tot 20 december Vervolgens is er op 1 1 janu ari ZOOT een laatste schrijven van de gemeente uitgegaan. Gevolg wederom veel vragen en correspondentie van dhr.kemperman en/of zijn adviseur. Bij schrijven van 7 maart 20OT is dhr.kemperman door de gemeentesecretaris uitgenodigd om op I maart 2007 te praten over de afronding va n zijn vertrek. Dat gesprek heeft eerst door toedoen van dhr.kemperman op 24 apr 2007 kunnen plaatsvinden; bij dit gesprek was een andere raadsman aanwezig.bij schrijven van 10 mei 2007 laat deze raadsman weten dat dhr.kemperman goed heeft nagedacht over alle opties, die bij de eerdere besprekingen ter sprake zijn gekom D, en dat hij tot de conclusie is gekomen dat de enige reé ele optie is om, conform de Wens van de gemeente Zevenaar, ziin werkzaamheden te hervatten nu het niet mogel[k ĺ jkt te zijn om tot overeenstemming te komen t.a.v. de beé indiging Van het dienstverband. Vervolgens heeft dhr. Kemperman een gesprek gehad met de bedrijfsarts en op grond van het advies van de bedrijfsarts is dhr.kemperman vanaf 1 meĺ 2007 niet arbeidsongeschikt ten gevolge Van ziekte of gebrek. Vanaf dat moment is reí ntegratie in het eigen werk mogelijk en heeft de werkgever op velerlei wijze geprobeerd hierover met dhr.kemperman in gesprek te komen. Resumerend: Vanaf 19 ianuari 2006 tot 24 april 2007is de werkgever met dhr.kemperman in gesprek geweesŕ over zin vertrek uit de gemeentelĺ jke dienst. De werkgever moest etke keer het initiatief nemen om in contact te komen met dhr. Kemperman. Toen duidetijk was dat een aanbod tot vertrek door dhr.kemperman niet geaccepteerd werd en hij vervolgens Weer arbeidsgeschĺ kt Was, wilde de werkgever praten over zijn reĺ ntegratie. tn het gevat Van dhr.kemperman is vanaf mei 2oO7 de bedoeling geweest om te praten over werkhervatting ofwel reĺ ntegratie ĺ n de eigen functie. tn het geval Van reĺ ntegratie wordt meestal gestart met een gedeettetijke terugkeer met een beperkt afgerond werkpakket. De bedoeling ts om het werkpakket in relatie tot de werktijd uit te breiden. Een

6 en ander,'s afhankelijk van de wijze, Waarop de reĺ ntegratie verloopt. Het streven hiervan is w4 dat het ĺ eidt tot volledige terugkeer op de werkplek met het vottedige werkpakket. 4ĺ 9 4. Uiteindellik wordt van de zijde van de qemeente Zevenaar ingestemd met de van de zijde van de heel Kem perman voorgestelde mediatĺ on : Gezien het feit dat er door de werkgever, laatstelijk in de persoon van de gemeentesecretaris, meerdere progingen zijn ondernomen om na de ontvangst Van de brĺ ef d.d. 10 rnei 2007 vande raadsman Van dhr.kemperman tot een gesprek met dhr.kemperman te komen. Toen dit niet lukte, stelde de werkgever zich de vraag of de heer Kemperman feitelijk wel in voldoende mate bereid was medewerking te verlenen aan zijn reintegratĺ e- Derhalve vroeg de werkgever zich af wat de meerwaarde Van het inschakelen Van een rnediator zou kunnen zijn. Omdat dhr.kemperman zich in september 2OOT weer ziek toen hlj op gesprek moest kom D, werd het voorstel om een mediator in te schakelen als een laatste mogelijkheid gezien. De werkgever hoopte dat middels medĺ ation de heer Kemperman,zoals eerder met hem Was overeengekomen,zolrkunnen komen tot het hervatten Van zijn werkzaamheden. De werkgever stelde daaraan wet de voonľ aarde dat het ondenľ erp Van mediation dan ook beperkt diende te blijven tot de Vraag hoe de heer Kemperman komt tot de hervatting van ziin werkzaamheden. Daarbij wordt ook onderstreept dat de onderhandelingen over de wijze, Waarop de heer Kemperman de gemeentelijke dienst verlaat, zijn afgesloten en derhalve geen ondenľ eŕ p Van de mediation vormen. op 24 oktober 2007 vond de eerste mediationbijeenkomst plaats. Door de ondertekening van de lá\ Vaststellingsovereenkomst is overeengekomen dat het geschil de wijze en tijdstip, Waarop werkhervattĺ ng zou plaatsvinden, betrof en dat er een streep gezet werd onder het verleden. onder punt 13 ĺs tevens bepaalo oat er een geheimhoudingsplicht is ĺnzake het besprokene in de mediationbijeenkomst en het tussentijdse verslag- ln de zienswiize echter gaat de advocaat-gemachtigde in op het overleg tijdens de mediation over de kostenverdeling. Derhalve is de werkgever genoodzaakt om op dit aspect te reageren. ln de eerste bijeenkomst stelde de gemeentesecretaris voor, gezien het wederzijdse belang, orr ieder 50% Van de kosten te betalen. Mocht het zover komen dat de mediatĺ on met een positief resultaat zou worden afgesloten dan zou de gemeente Zevenaar 100% van de kosten voor haar rekening nemen. Dhr.Kemperman kon zich in dit voorstel volledĺ g vinden. Hij Was zelfs bereid 10ao/o te betalen, want Voor hem Was het van belang om weer aan het werk te gaan. Op het moment dat de Vaststellingsovereenkomst was getekend, meldt de mediator dhr.kemperman dat de afspraak is dat de kosten nu volledig voor rekening van de gemeente Zevenaar komen. Dhr.Kernperman blijft bij zijn standpunt om voor 5Oo/o mee te betalen. Tijdens de mediation heeft dhr.kemperman niet gemeld dat hij door de gehele gang van zaken spanningsklachten had en dat deze klachten hem zouden betemmeren om terug tskeren naar de gemeente Zevenaar- Zelfs in zijn schrijven van 24 november 2OOT meldt dhr. Kemperman het volgende " en verwacht ik conform onze afspraken op zo kort mogelfike termijn mijn werk in mijn oude functie als bouw- en milieujurist i2-r het juridische team binnen de afdeling Handhaving te hervatten. lk ben bereid om mljn resterende dienstverband tot aan mljn 65-ste bij de gemeente Zevenaar tot een succes te maken en reken erop dat u mii daartoe de ruimte zult geven".! ln navolging van de afspraken nodigt de werkgever dhr.kemperman brj schrijven van S november 2007 uit voor het kennismakingsgesprek op 7 november Vervolgens meldt dhr,kempermanzich op dezelfde dag ziek. ln aansluiting daarop heeft de werkgever dhr.kemperman laten oproepen door de bedrijfsarts. Op grond van ziin bezoek aan de bedrijfsarts op 12 november 2OAT adviseert de bedrijfsarts het volgende. " Vandaag heb ik werknemer op het spreekuur gezien en beoordeeld. Ik acht werknemer momenteel niet arbeidsongeschikt ten gevolge van ziekte en/of gebrek." Op 13 november 2007 ontvangt de werkgever van dhr.kemperman een brief, waarin dhr.kemperman meldt dat z\n inziens de uitnodiging voor 7 november 2OOT niet in overeenstemming is met de gemaakte afspraken en dat hll zljn werk binnen het juridisch team op de afdeling Handhaving graag wil hervatten met ingang van 19 november 2AO7- Op 16 november 2OOT heeft dhr.kemperman op eigen initiatief telefonisch contact opgenomen met het afdelingshoofd omtrent zijn Voornemen om op 19 november 2aa7 zť 1nwerkzaamheden te hervatten- Het afdelingshoofd heeft dhr.kemperman te kennen gegeven dat de werkgever zĺ ch zal houden

7 aan de afspraken, die zijn gemaakt in de Vaststel! ngsovereenkomst. Het afdelĺ ngshoofd heeft dhr. Kemperman laten weten dat de werkgever hem alsnog schriftelijk zal uitnodigen voor een kennismakingsgesprek. Het afdelingshoofd heeft de heer Kemperman op vrijdag 16 november 2OOT direct teruggebeld, maar dhr.kemperman nam niet op. Het afdelingshoofd heeft vervolgens dezelfde dag nog een aantat keren gebeld, m aar heeft er voor gekozen niet in te spreken op de voic , omdat hij de boodschap aan dhr.kemperman persoonlijk wilde meedelen. Uiteindelijk heeft het afdelingshoofd dhr. Kemperman op 1T en 1B novernber 20AT nog enige keren gebeld en toen uiteindelijk de telefoon niet werd opgenomen, heeft hij de boodschap ingesproken. Dat was op de door de advocaat-gemachtigde genoemde zondagavond. 5/9 Bij schrijven van 20 november 2007 wordt aan dhr.kemperman mededeling gedaan dat, in navolging van de afspraken, die ziin gemaakt in het kader van de Vaststellingsovereenkomst, hij was uitgenodigd voor het kennismakingsgesprek op 7 november Echter op 7 november 2OA7 heeft hij zich weer ziek gemeld. tn aansluiting daarop heeft de werkgever hem Iaten oproepen op het spreekuur van de bedrijfsarts. De bedrijfarts acht dhr.kemperman momenteel niet arbeidsongeschikt ten gevolge van ziekte en/of gebrek." Vervolgens venľ ijst de werkgever in dit schrijven dat in het schrijven Van 27 september 2OO7 de werkgever aan de advocaat-gemachtigde heeft gemeld dat de werkgever vanaf eind juli 2007 meerdere progingen heeft ondernomen om met dhr.kemperman een afspraak te maken om te komen tot een gesprek. Dhr.kemperman laat het iedere keerop het laatste moment afiľ eten, zodater na de brief van zijn raadsman Van 10 mei2oo7 geen gesprek meer heeft kunnen plaatsvinden. Op grond van de voorliggende feiten concludeerde de werkgever dat dhr.kemperman op geen enkele manier meewerkte aan z\n reintegratie. ln dat kader had de werkgever in het schrijven van 27 september 20AT al gewezen op de toepassing van artikel T:11, tid 1en lid 2, van de ZAR. De werkgever moet derhalve tot de conclusie komen dat dhr.kemperman vanaf 7 november 20AT ongeoorloofd afwezig was, fl derhalve geen medewerking verleende aan zijn retntegratie. Vooralsnog werden vanaf 7 november 2007 ziin verlofuren afgeschreven. Tevens werd aangekondigd dat verwachtwerd dat dhr.kemperman zou verschijnen op 26 november 2OAT en het kennismakingsgesprek doorgang zou kunnen vinden. lndien hij aan deze uitnodiging geen gehoor gaf of ook de andere afspraken in de Vaststellingsovereenkomst niet tijdig na zou kom n, stond vast dat hij geen medewerking wilde verlenen aan ziin retntegratie. Derhalve zou de werkgever zich genoodzaakt voelen tot het nemen van maatregelen, Waaronder het toepassen Van artikel 7:11Van de ZAR. Dat betekende dat z\n salaris met directgĺ ngang zou worden ingehouden. Dhr.Kemperman is op 26 november 2AO7 verschenen en er zijn afspraken gemaakt over zijnretntegratie. De afspraken ziin vervolgens bij schrijven van 27 november 2OAT bevestigd en gestuurd aan dhr.kemperman. Afgesproken was dat dhr.kernperman op maandag 3 december 2AAT zou komen werken van tot uur- Vervolgens waren er afspraken gemaakt over de periode van 3 december 2OOT Um 4 janu ari ZOOS. Op 3 december 20a7 evenwel heeft dhr. Kernperman zich opnĺ euw ziekgemeld en is niet verschenen. Hij is dezelfde dag gezien door de bedrijfsarts en deze stelde vast dat er geen sprake was van ziekte of gebrek dat een werkhervatting in de weg stond' Hiervan is dhr.kemperman direct door de bedrijfsarts in kenniš gesteld. Daarop is dhr.kemperman blj brief van 5 december 2OAT (tevens dezelfde dag per fax aan zijn advocaat toegezonden) erover getnformeerd dat de doorbetaling van zijn sataris met ingang van 3 december 2AAT was stopgezet en dat hli op 6 december 2AAT om uur alsnog diende te verschijnen. Daarbij is dhr.kemperman er Voor gewaarschuwd dat, indien hij nĺ et op 6 december 2ao7 op het aangegeven tijdstip aanwezig zou zijn, er zware disciplinaire maatregelen zouden volg [, waarbij onvoorwaaroé lijk strafontslag niet werd uitgesloten. Op 6 december 2007 is dhr.kemperman niet op het werk verschenen. Resumerend: De werkgever heeft atles in het werk gestetd om dhr.kemperman te taten reĺ ntegreren. Het voorstel om een mediator in ŕe sch akelen werd a/s ee n laatste mogetijkheid gezien. De werkgever hoopte dat middels mediation dhr. Kemperman zou kunnen komen tot het heruatten van zijn werkzaamheden. Door het toedoen van dhr.kemperman - vanaf 10 mei 2007 tot aan november was het de werkgever niet getukt om tot een (kennismakingslgesp rek te komen. Veruolgens ziin in overleg met dhr. Kemperman een aantal afspraken gemaakt. Op 7 november en 3 december 2007 heeft dhr.kemperman zich ziek gemetd. Terwijt de bedrijfsarí s Van mening is dat in beĺ de gevallen geen sprake is van arbeidsongeschiktheid a/s gevotg van ziekte en/of gebrek. Wrkgever heeft dus tweemaal moeten yasŕ stelĺ en dat dhr.kemperman ongeoortoofd afwezig was. Dhr-Kemperman u/as in beide situaties op de hoogte van het advies Van de bedrijfsarŕ s, heeft beide adviezen ook voorzien Van een handtekenĺ ng, maar komt niet opdagen of neemt geen eigen initiatief om te komen tot

8 het maken van een nieuwe afspraak.ln dat kader heeft de van de ZAR aangekondigd. Per 7 november 200T werden 5. op 3 december 2007 diende client te verschrjnen: 6/9 werkgever tvveemaal de toepassĺ ng Van artiket 7:11 de verlofu ren afgesch reven. Uit de spreekuurrapportage van 3 december 20A7 blijkt dat de bedrijfsarts bevestigt dat hij werknemer vandaag wederom beoordeeld heeft n.a.v. zijn ziekmelding vandaag. Wederom acht de bedrijfsarts werknemer nu niet arbeidsongeschikt tgv ziekte en/of gebrek. Wel ziet de bedrijfsarts wederom bij werknemer forse spannĺ ngsklachten voortkomend uit de problemen in de werksituatie. Het lljkt de bedrijfsarts wel duidelijk dat werknemer het conflict nog altijd niet als opgelost ervaart. ln dat kader kon dhr.kemperman met directe ingang aan het werk. Echter dhr.kemperman liet niets meer van zich horen. Daardoor heeft de werkgever blj schrĺ jven Van 5 december 2007 een schriftelijke uitnodiging uitgedaan met de mededeling dat dhr.kemperman op 6 december 2007 werd verwacht. Conform afspraak is een kopie van dit schrijven - in de middag van 5 december 2A07 - uitgegaan naar de advocaat van dhr.kemperman. De werkgever heeft er bewust voor gekozen dhr.kemperman niet op te bellen, omdat dhr. Kemperman reeds eerder heeft laten weten dat hij liever heeft dat de correspondentie via de post verloopt, omdat hij de telefoon toch niet opneemt en zijn niet vertrouwt. Op vrijdagochtend 7 december 20OT meldt dhr.kemperm an zich om circa uur telefonisch bij de Balie van de sector Ruimte. Op verzoek belt dhr.kemperman om uur de gemeentesecretaris. Dhr.Kemperman liet weten dat hij de post te laat ontvangen had om op 6 december 2OOT te kunnen beginnen. Ziin advocaat had hem ook niettijdig geinformeerd. De advocaat voerde hierover aan dat haar kantoor op 5 december 20OT in verband met Sinterklaas eerder was gesloten en zij in verband met zittingen op 6 december 2A07 in de ochtend geen kennis heeft kunnen nemen van defax. Op de vraag aan dhr.kemperman waarom hij niet op donderdagmiddag 6 december 2007 is komen werken, merkte dhr.kemperman op dat htj op dat moment ziek in bed lag. Vervolgens heeft hij tot op heden geen gevolg aan de oproep gegeven en is niet komen werken. Conclusie: A Uit het bovenstaande kan het volgende geconcludeerd worden: 1. De heer P.H.M. Kemperman is op 1 november 1975 in dienst getreden. Uĺ t de stukken kan worden opgemaakt dat ervanaf l januari 1989 probelemen waren m.b.t. zijnfucntioneren. Erwas sprake van van een arbeidsconflict tussen dhr.kemperman en zijn directeur. Derhalve is dhr.kemperman van 1 januari 1989 tot 1 oktober 1990 arbeidsongeschikt. Vervolgens loopt dit door tot 16 maart Ook in de beginjaren 90 (1991 en 1992) is dhr.kemperman afiľ ezig geweest. Uit de stukken blijkt dat er in onderhavig geval sprake was van: " dat de ziekte relatie heeft met het werk, verstoorde arbeidsverhouding, een en ander voortkomt uit met name de tekorten aan contactuele vaardigheden,a. op het terrein van de communicatie en de omgang met mensen, het functioneren van dhr.kemperman en het ontwikkelen van de contactvaardigheid". De loopbaan van de heer P.H.M. Kemperman laat met name in de jaren 19Bg zien dat zijn staat Van dienst niet zo onberispelijk is als de advocaat-gemachtigde suggereert. Uĺ t alle stukken blijkt dat, indien zich functioneringsproblemen voordoen, dhr. Kemperman zich ziek meldt in plaats van te werken aan de oplossing ervan. 2. Op grond van de voorliggende stukken moet geconstateerd worden dat de procedure en het onderzoek uitgezet bij het bureau KBB&T op een discrete wijze hebben plaatsgevonden. De uitkomsten van hetonderzoekwaren in het naiaar van 2005 bekend. De heer Kemperman is eerst op 24 januari 2006 ziek geworden; dat was na het gesprek dat de sectordirecteur op 19 januari 2006 met hem had en waarin de sectordirecteur met dhr. Kemperman formeel praatte over zijn vertrek. Dhr. Kemperman is pas ziek geworden op het moment dat gesproken ging worden over zijn vertrek uit gemeentelljke dienst. Opmerkelijk in de gehele procedure is dat de werkgever inzake het gevat Kemperman ĺn gesprek is geweest met 5 opeenvolgende verschillende adviseurs. 3. Gezien het feit dat er door de werkgever, laatstelijk in de persoon van de gemeentesecretaris,

9 meerdere progingen zijn ondernomen om na de ontvangst van de brief d.d. 10 mei 2007 van de raadsman van dhr.kemperman tot een gesprek met dhr.kemperman te komen.toen dit niet lukte stelde de werkgever zich de vraag of de heer Kemperman feitelijk wel in voldoende mate bereid was medewerking te verlenen aan zijn reintegratie. Derhalve vroeg de werkgever zich af wat de meerwaarde van het inschakelen van een mediator zau kunnen zijn Toch werd het voorstel om een mediator in te schakelen als een laatste mogelijkheid gezien, De werkgever hoopte dat middels mediation de heer Kemperman, zoals eerder met hem was overeengekomen, zau kunnen komen tot het hervatten Van zijn werkzaamheden. De werkgever stelde daaraan wel de voonľ aarde dat het onderwerp Van medĺ ation dan ook beperkt diende te blijven tot de Vraag hoe de heer Kemperman komt tot de hervatting van zijn werkzaamheden. Daarbij wordt ook onderstreept dat de onderhandelingen over de wijze, waarop de heer Kemperman de gemeentelijke dienst verlaat, zijn afgesloten en derhalve geen ondenľ erp Van de mediation Vormen. Tijdens de mediation heeft dhr.kemperman niet gemeld dat hij door de gehele gang van zaken spanningsklachten had en dat deze klachten hem zouden belemmeren om terug te keren naarde gemeente Zevenaar. Zelfs in zijn schrijven van 24 november 20A7 meldt dhr. Kemperman het volgende " en verwacht ik conform onze afspraken op zo kort mogelljke termrjn mijn werk in mrjn oude functie als bouw- en milieujurist in het juridische team binnen de afdeling Handhaving te hervatten. lk ben bereid om mrjn resterende dienstverband tot aan mijn 65-ste bij de gemeente Zevenaar tot een succes te maken en reken erop dat u mij daartoe de ruimte zult geven". 7ĺ 9 4. Vervolgens ziin met dhr. Kemperman een aantal afsrpaken in overleg met hem gemaakt. Op 7 november en 3 december 2007 heeft dhr.kemperman zich ziek gemeld. Tenľ ijl de bedrijfsarts Van mening is dat in beide gevallen geen sprake is van arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte en/of gebrek. Omdat door toedoen van dhr.kemperman - vanaf 10 mei 2007 tot aan november 2OOT- het de werkgever niet gelukt was om tot een gesprek te komen heeft de werkgever bijs crhijven van 20 november 2A07 Op grond van de voorliggende feiten concludeerde de werkgever dat dhr. Kemperman op geen enkele manier meewerkte aan zijn reintegratie. ln dat kader had de werkgever in het schrijven van 27 september 2A07 al gewezen op de toepassing van artikel 7:11, lid 1 en lid T2, van de ZAR. De werkgever moet derhalve tot de conclusie komen dat dhr.kemperman vanaf T november 2AAT ongeoorloofd atwezig was, er derhalve geen medewerking verleent aan zijn retntegratie. Vooralsnog werden vanaf 7 november 2A07 zijn verlofuren afgeschreven. Tevens werd aangekondigd dat Verwacht werd dat dhr.kemperman zal verschijnen op 26 nóvember 2ao7 en het kennismakingsgesprek doorgangzal kunnen vinden. lndien hij aan deze uitnodiging geen gehoor geeft of ook de andere afspraken in de Vaststellingsovereenkomst nĺ et tijdig nakomt, staat vast dat hij geen medewerking wil verlenen aan zijn retntegratie. Derhalve zal de werkgever zich genoodzaakt voelen tot het nemen van maatregelen, waaronder het toepassen van artikel 7:11van dear. Dat betekent dat ziin salaris met directe ingang zal worden ingehouden. Dhr.kmerpeman verscheen op 26 november 2OAT en het kennismakingsgesprek kon plaatsvinden. Echter dhr.kemperman verscheen niet op de afgesproken eerste werkdag namelijk 3 december De werkgever heeft dus tweemaal moeten vaststellen dat dhr.kemperman geen medewerking verleende aan ziin reintegratie. Dat hij zich tweemaal heeft schuldig gemaakt aan ongeoorloofde afwezigheid. ln dat kader kan worden vastgesteld dat hier sprake is van ernstig plichtsverzuim. 6. AIs laatste mogelijkheid heeft de werkgever dhr.kemperman btj schrijven van S december ZOAT opgeroepen om op 6 december 2007 te verschijnen. Conform afspraak is een kopie van dit schrijven _ in de middag Van 5 december uĺ tgegaan naar de advocaat-gemachtigde Van dhr.kemperman. De werkgever heeft er bewust voor gekozen dhr.kemperman niet op te bellen, omdat dhr. Kemperman reeds eerder heeft laten weten dat hl1 liever heeft dat de correspondentie via de post verloopt, omdat hij de telefoon toch niet opneemt en zijn emait niet vertrouwt. Gezien de berichtgeving van de advocaat-gemachtigde ging de werkgever ervan uit dat zij dhr.kemperman tijdig op de hoogte zou stellen van dit schrijven. 7. Op vrijdagochtend 7 december 2007 meldt dhr.kemperman telefonisch blj de gemeentesecretaris dat hij de post te laat ontvangen had om op 6 december 2OAT te kunnen beginnen. Zijn advocaat had hem ook niet tijdig geinformeerd. Vervolgens heeft dhr.kemperman tot op heden geen geuotg aan de

10 oproep gegeven en is niet komen werken B/9 Eindconclusie: Zoals uĺ t vorenstaande kan worden opgemerkt, moet geconcludeerd dat er in de zaak Kemperman wel degelijk voldoende belangenafweging heeft plaatsgevonden. De argumenten, aangewend in de zienswijze van de advocaat-gemachtigde, ziin door bovengenoemde feiten voldoende weerlegt. Het volgende behoeft nog enige aandacht namelijk: de advocaat-gemachtigde stelt voor dat een ander gesprek met de heer Kemperman had meer op de weg van de gemeente Zevenaar getegen, juist ook in het licht van goed werkgeverschap. Vanaf 10 mei 2007 tot 1 november 2ao7 heeft de werkgever alles in het *"'ŕ gesteld om met dhr. Kemperman in gesprek te komen. Vervolgens heeft de mediation plaatsgevonden. Vervolgens heeft de werkgever vanaf 1 november 2OO7 alles in het werk gesteld om de gemaakte afspraken - zie de Vaststellingsovereenkomst - na te komen. Dit heeft geduurd tot 6 december 2OOT. Van belang is om te weten dat een aantal keren de datum en het tijdstip, tetefonisch in overleg met dhr'kemperman tot stand ziin gekomen. Daarbij werd zelfs rekening gehouden met de wensen van dhr'kemperman o.a. dat hij er moeite mee heeft om vroeg in de ochtend een gesprek aan te gaan. ledere keer melde de heer Kemperman zĺ ch op de dag uä n de afspraak af m.u.v. het kennismakingsgesprek op 26 november 2oo7. Vervolgens neemt hĺ j geen contact meer op met de werkgeverovereen andere datum; met uitzondering van ztlntelefonisch contact met zijn j' "tv'ľ\'\' leidinggevende en daaropvolgend zijn brief van 13 november ZAOT,waarin dhr.kemperman meldt dathĺ j graag wil hervatten op 19 november 2Oo7. Aan het college ligt nu de vraag voor of er voldoende grondslag is om te komen tot het bestuit tot onvoorwaardelijk strafontslag ex artikel 16:1:2,lid 1 juncto 8:13 ZAR. Het besluit tot onvoonľ aardelijk strafontslag ĺs gebaseerd op de weigering om op 6 december 2ao7 tot werkhervatting te komefi, in navolging Van eerdere weigeringen en Waarschuwingen. Volgens jurisprudentie Van de Centralé Raad Van Beroep is herhaalde weigeringen ernstig plichtsverzuim dat met onvoorwaardelijk strafontslag bestraft mag worden. Hiertoe mag echter pas worden overgegaan nadat de ambtenaar is gewaarschuwd, door middel van een waarschuwende brief en/of het inhouden van bezoldiging etc.. ln heigeval van dhr. Kemperman zijn de verlofdagen ingehouden, is zijn salaris ingehouden en ijnrj er expliciet voor gewaarschuwd dat h;; met ontslag rekening moest houden, indien hij op 6 december 2aa7 wederom niet zouverschijnen. Er zijn mitsdien voldoende waarschuwingen uitgegaan. Een procesrisico schuilt desondanks in het feit dat een rechter mo9elijk van oordeel ĺs dat dhr.kemperman niet aangerekend kan worden dat h;.1 niet tijdig van de brief van 5 december 2007, waarin hij werd opgeroepen om op 6 december zaa1 te verschijnen, in kennis is gesteld' De advocaat-gemachtigde beroept zich op overmacht. Tegenover dat argument kan geplaatst worden dat dhr' Kemperman er op 3 december 2Oa7 al van op de hoogte Was daĺ de bedrijfsarts hem niet ziek achtte' Het komt Voor rekening en risĺ co Van dhr.kemperman dat ž qnadvocate hem niet tijdig heeft getnformeerd' De uitnodiging is wel tijdig verzonden. Dhr.Kemperman ontving waarschijnlijk de uitnodiging A zelf per post op 6 december 2oo7, maai meldde zĺ ch pas op 7 december zool op het gemeentehuis en gaf aan dat hlj 6 december 2a07 ziek was (hli heeft daarmee niet als verweer aangevoerd dat, indien hij de brief tijdig had ontvang r, hij wel had hervat), Tot op heden heeft dhr.kernperma n zijnwerkzaamheden niet opgepakt. Het college wordt het volgende geadviseerd: Vaststellen dat dhr'p.h.m. Kempermä D, ondanks de vele pogingen Van de werkgever, op geen enkele manĺ er medewerking heeft verleend aan zijn reí ntegratie; vaststellen dat dhr' P'H.M.Kemperman door niet op afspraken te verschijnen en/o f zijnwerk niet te hervatten veelvuldig ongeoorloofd afwezig is; vaststellen dat, inzake dhr. P.H-M. Kemperman, conform het gestelde in artikel 16:1:1 van de ZAR, sprake is van ernstig (herhaald) plichtsverzuim;

11 Dat de zienswijze niet leidt tot een andere overweging; ln dat kader het Voorgenomen besluit tot het opleggen Van de maatregel van onvoonľ aardelijk strafontslag om te zetten in een definitief besluit; ln dat kader te komen tot het besluit tot onvoorwaardelijk strafontslag ex artikel 16:1:2, lid 1 juncto B:13 van de ZAR aan de heer P.H.M.Kemperman; Daarbij handhaven dat dit gebeurt onder bevel van directe ten uitvoerle Vaste aandachtspunten, te weten: Wettelijke kaders / verordeningen / bestaand beleid: Gommunicatie: verdere procedure / voorgeschreven termijnen: Financié le gevol9 n, voorjaarsnota en productbegroting: Gegevens voor voorjaarsnota en productbegroting: Wijze waarop de evaluatie plaatsvindt Alternatief: )n

Rapport. Datum: 23 november 2007 Rapportnummer: 2007/271

Rapport. Datum: 23 november 2007 Rapportnummer: 2007/271 Rapport Datum: 23 november 2007 Rapportnummer: 2007/271 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat: een met naam genoemde verzekeringsarts van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) Utrecht

Nadere informatie

Verder klaagt verzoekster over de wijze waarop het UWV te Venlo haar klacht heeft behandeld.

Verder klaagt verzoekster over de wijze waarop het UWV te Venlo haar klacht heeft behandeld. Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat een met naam genoemde verzekeringsarts van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen te Heerlen (UWV) bij het vaststellen van de belastbaarheid

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een deskundigenoordeel van het UWV. Datum: 11 december 2014. Rapportnummer: 2014/205

Rapport. Rapport over een deskundigenoordeel van het UWV. Datum: 11 december 2014. Rapportnummer: 2014/205 Rapport Rapport over een deskundigenoordeel van het UWV Datum: 11 december 2014 Rapportnummer: 2014/205 2 Klacht Verzoeker, werkgever, klaagt erover dat het UWV hem, bij twee achtereenvolgende deskundigenoordelen,

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Inhoud

Ziekteverzuimreglement Inhoud Ziekteverzuimreglement Inhoud 1. Tijdig ziekmelden... 2 2. Verstrekken van informatie... 2 3. Controle... 3 4. Begeleiding door de werkgever... 3 5. Controle en begeleiding door de arbodienst... 3 6. Vakantie

Nadere informatie

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen Bij verzuim ligt het accent op wat je nog wel kan. Ziek is ziek, maar betekent niet automatisch dat je niet kunt werken. Ziekteverzuim is minder vrijblijvend en vraagt van werkgever en medewerker meer

Nadere informatie

het College van Bestuur van C, gevestigd te B, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mr. S.A. van Lammeren

het College van Bestuur van C, gevestigd te B, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mr. S.A. van Lammeren SAMENVATTING 104767 Werkneemster is wegens plichtsverzuim ontslagen omdat zij weigerde in gesprek te gaan over de aard van haar problemen, over mediation, over werkhervatting en over de aangeboden passende

Nadere informatie

1. zich niet heeft gehouden aan de afspraak gemaakt in de mediationovereenkomst met verzoekster;

1. zich niet heeft gehouden aan de afspraak gemaakt in de mediationovereenkomst met verzoekster; Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat ZonMw: 1. zich niet heeft gehouden aan de afspraak gemaakt in de mediationovereenkomst met verzoekster; 2. gedurende haar ziekteperiode in het geheel geen

Nadere informatie

Uitspraaknr. 06.056. De klacht. De feiten. De visie van partijen

Uitspraaknr. 06.056. De klacht. De feiten. De visie van partijen Landelijke Klachtencommissie onderwijs (mr. M.E.A. Wildenburg, S.J. Drijver, R.C.A. Wilcke) Uitspraaknr. 06.056 Datum: 27 juli 2006 Belemmerde communicatie, zonder reden melden van vermoedelijk ongeoorloofd

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over UWV te Nijmegen. Datum: 28 augustus 2013. Rapportnummer: 2013/108

Rapport. Rapport over een klacht over UWV te Nijmegen. Datum: 28 augustus 2013. Rapportnummer: 2013/108 Rapport Rapport over een klacht over UWV te Nijmegen Datum: 28 augustus 2013 Rapportnummer: 2013/108 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het deskundigenoordeel van 26 december 2011 op onzorgvuldige wijze

Nadere informatie

Rapport. Datum: 6 juli 2001 Rapportnummer: 2001/192

Rapport. Datum: 6 juli 2001 Rapportnummer: 2001/192 Rapport Datum: 6 juli 2001 Rapportnummer: 2001/192 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat Cadans Uitvoeringsinstelling BV, basiskantoor Amsterdam, tot op 8 januari 2001: 1. nog steeds niet de beschikking

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Payroll Talent

Ziekteverzuimreglement Payroll Talent Ziekteverzuimreglement Payroll Talent 1. Ziek melden U dient zich bij arbeidsongeschiktheid tussen 8.00 en 9.30 uur persoonlijk ziek te melden bij de afdeling Ziekteverzuim van Payroll Talent via telefoonnummer:

Nadere informatie

SAMENVATTING. 103768/103769 Beroep tegen opschorting bezoldiging, berisping en ontslag op staande voet PO.

SAMENVATTING. 103768/103769 Beroep tegen opschorting bezoldiging, berisping en ontslag op staande voet PO. SAMENVATTING 103768/103769 Beroep tegen opschorting bezoldiging, berisping en ontslag op staande voet PO. De werknemer meldt zich herhaaldelijk ziek. Naar aanleiding van de laatste ziekmelding gaat de

Nadere informatie

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Stiptwerk. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30 uur

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Toelichting op Model verzuimprotocol In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever.

Nadere informatie

Rapport. Datum: 11 maart 1999 Rapportnummer: 1999/100

Rapport. Datum: 11 maart 1999 Rapportnummer: 1999/100 Rapport Datum: 11 maart 1999 Rapportnummer: 1999/100 2 Klacht Op 29 oktober 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw V. te Best, ingediend door mr. P.N. van Schaik, advocaat en

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2016:5122

ECLI:NL:CRVB:2016:5122 ECLI:NL:CRVB:2016:5122 Instantie Datum uitspraak 28-12-2016 Datum publicatie 06-01-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 15/3697 WW Bestuursrecht

Nadere informatie

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten AMC leidraad: wat te doen bij ziekte Wanneer u door ziekte niet kunt werken dan krijgt u te maken met het verzuimbeleid van het AMC. In de meeste gevallen kunt u prima afspraken maken met uw leidinggevende

Nadere informatie

Model voor verzuimprotocol

Model voor verzuimprotocol Model voor verzuimprotocol Toelichting In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever. Deze spelregels zijn

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-109 d.d. 4 april 2012 (mr. R.J. Paris, voorzitter, drs. A. Adriaansen en mevrouw mr. A.M.T. Wigger, leden en mr. B.C. Donker, secretaris)

Nadere informatie

Rapport. Datum: 2 juni 1998 Rapportnummer: 1998/203

Rapport. Datum: 2 juni 1998 Rapportnummer: 1998/203 Rapport Datum: 2 juni 1998 Rapportnummer: 1998/203 2 Klacht Op 16 september 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer en mevrouw B. te Ter Apel, met een klacht over een gedraging

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Consument heeft met het door haar ondertekende

Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Consument heeft met het door haar ondertekende Niet-bindende uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-50 d.d. 16 februari 2012 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. B.F. Keulen en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr. S.N.W. Karreman,

Nadere informatie

Verzuimverlof aanvragen

Verzuimverlof aanvragen In dit protocol staan de door [naam organisatie] verplicht gestelde voorschriften en procedures als je door ziekte arbeidsongeschikt bent en je eigen werk niet kunt doen. 1. Verzuimverlof aanvragen Verzuimverlof

Nadere informatie

Klachtenregeling. Klachtenregeling FSV Accountants + Adviseurs pagina 1 van 5

Klachtenregeling. Klachtenregeling FSV Accountants + Adviseurs pagina 1 van 5 Klachtenregeling Inleiding Tevreden cliënten en relaties zijn zeer belangrijk voor FSV Accountants + Adviseurs. Als u niet tevreden bent met onze dienstverlening, dan zijn wij dus niet tevreden. Wij willen

Nadere informatie

Toelichting over de behandeling van:

Toelichting over de behandeling van: Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel Advies van de Commissie voor bezwaarschriften inzake bezwaarschrift tegen de afwijzing van een verzoek tot herziening van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende. Wordt een werknemer tijdens werktijd

Nadere informatie

Voorbeeld-reïntegratieprotocol

Voorbeeld-reïntegratieprotocol Dit TNO rapport is gemaakt in opdracht van Sectorfondsen Zorg en Welzijn 1 Voorbeeld-reïntegratieprotocol Beknopte reïntegratieprotocol (m.n. voor kleinere instellingen) TNO rapport 17944/35419.bru/wyn

Nadere informatie

Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden

Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden RE-INTEGRATIE 1 e : Verplichtingen werkgever 2 e : Verplichtingen werknemer Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden 1 e : - bij contract

Nadere informatie

- [ ] of (bijvoorbeeld) [naam gemeente/organisatie] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel 1.

- [ ] of (bijvoorbeeld) [naam gemeente/organisatie] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel 1. Voorbeeld Regeling melden vermoeden misstand (Interne klokkenluidersregeling [naam gemeente/organisatie]) BIJLAGE BIJ ECWGO/U201601078 Leeswijzer modelbepalingen - [ ] of (bijvoorbeeld) [naam gemeente/organisatie]

Nadere informatie

Commissie van Beroep voor het Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs en Hoger Beroepsonderwijs

Commissie van Beroep voor het Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs en Hoger Beroepsonderwijs CvB.VO/HBO.2009.016-U.2009.008. 8 juli 2009 Schorsing als ordemaatregel o.g.v. artikel 9.a.6 van de CAO-VO Naar het oordeel van de Commissie moet een eenzijdige maatregel van de school (het vrijstellen

Nadere informatie

Ontslagzaken na de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015

Ontslagzaken na de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 Ontslagzaken na de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 Op 1 juli 2015 treedt het belangrijkste deel van de Wet werk en zekerheid in werking: de herziening van het ontslagrecht. Hoe die

Nadere informatie

Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels:

Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels: Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels: 1. Op tijd ziekmelden Meld je voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om uur s ochtends telefonisch

Nadere informatie

Periode Protocol Actie

Periode Protocol Actie 34 Verzuimprotocol Periode Protocol Actie Dag 1 Na 1 e dag ZIEKMELDING De werknemer meldt zich zo snel mogelijk op de eerste dag van ziekte bij zijn of haar leidinggevende ziek. De leidinggevende zorgt

Nadere informatie

2 Individueel ontslag

2 Individueel ontslag 2 Individueel ontslag 2.1 Ontslag wegens disfunctioneren en/of verstoorde verhoudingen 2.1.1 vóór tot ontslag wordt besloten Vaak zijn verstoorde verhoudingen en disfunctioneren niet los van elkaar te

Nadere informatie

Verzuimprotocol Mei 2010 1

Verzuimprotocol Mei 2010 1 Verzuimprotocol Mei 2010 1 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag (of uiterlijk op de eerste werkdag) voor 9.30 uur telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

Rapport. Rapport over het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen te Amsterdam. Datum: 10 april 2013. Rapportnummer: 2013/0031

Rapport. Rapport over het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen te Amsterdam. Datum: 10 april 2013. Rapportnummer: 2013/0031 Rapport Rapport over het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen te Amsterdam Datum: 10 april 2013 Rapportnummer: 2013/0031 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het UWV tot op heden niet duidelijk

Nadere informatie

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70%

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70% 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Payned payrolling. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0108 A 11 04/696 Onderwerp: Bezwaarschrift Sluyter Advocaten tegen besluit raad m.b.t.

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0108 A 11 04/696 Onderwerp: Bezwaarschrift Sluyter Advocaten tegen besluit raad m.b.t. Raadsvoorstel jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0108 A 11 04/696 Onderwerp: Bezwaarschrift Sluyter Advocaten tegen besluit raad m.b.t. gebied Zijtak Portefeuillehouder: J.

Nadere informatie

JJuridische aspecten arbeidsongeschiktheid / arbeidsconflict

JJuridische aspecten arbeidsongeschiktheid / arbeidsconflict JJuridische aspecten arbeidsongeschiktheid / arbeidsconflict. Ziekmelding na een arbeidsconflict En dan? ARBODIENST STECR WERKWIJZER ARBEIDSCONFLICTEN Deze werkwijzer wordt gebruikt voor de beoordeling

Nadere informatie

Een onderzoek naar afhandeling van schoolverzuim door de gemeente Hoorn

Een onderzoek naar afhandeling van schoolverzuim door de gemeente Hoorn Rapport Een waarschuwing van de leerplichtambtenaar Een onderzoek naar afhandeling van schoolverzuim door de gemeente Hoorn Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over Gemeente Hoorn gegrond.

Nadere informatie

Dit protocol geldt voor een periode tot en met 4 weken na afloop van de arbeidsovereenkomst.

Dit protocol geldt voor een periode tot en met 4 weken na afloop van de arbeidsovereenkomst. Verzuimprotocol Werkgever en werknemer zijn volgens de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) samen verantwoordelijk voor een zo spoedig mogelijke werkhervatting in geval van arbeidsongeschiktheid door ziekte.

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 februari 2007 Rapportnummer: 2007/041

Rapport. Datum: 27 februari 2007 Rapportnummer: 2007/041 Rapport Datum: 27 februari 2007 Rapportnummer: 2007/041 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat X Gerechtsdeurwaarders: op 4 april 2006 een herhaald bevel heeft gedaan tot betaling van per 1 maart 2006 verschuldigde

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Arsenaal Personeelsdiensten B.V. is uw juridisch werkgever. Dat betekent, dat wij u ook begeleiden tijdens het ziekteverzuim, gedurende de looptijd van uw contract en waar nodig

Nadere informatie

Klachtenregeling. Regeling met betrekking tot externe klachten. - Bestuur: Het bestuur van Van der Zwet Accountants en Adviseurs;

Klachtenregeling. Regeling met betrekking tot externe klachten. - Bestuur: Het bestuur van Van der Zwet Accountants en Adviseurs; Klachtenregeling Regeling met betrekking tot externe klachten Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: - Bestuur: Het bestuur van Van der Zwet Accountants en Adviseurs; - Klachtenfunctionaris:

Nadere informatie

Arbeidsrecht en Hyperemesis Gravidarum

Arbeidsrecht en Hyperemesis Gravidarum Arbeidsrecht en Hyperemesis Gravidarum Regelmatig lopen vrouwen die last hebben van Hyperemesis Gravidarum (HG) tegen arbeidsrechtelijke problemen aan. Contracten worden niet verlengd, er wordt gedreigd

Nadere informatie

Ziek, verzuim, reïntegratie

Ziek, verzuim, reïntegratie Ziek, verzuim, reïntegratie Stappenplan voor de zieke medewerker, de leidinggevende, HR en de bedrijfsarts Tijdsverloop in ZIEKMELDING 1 e kalenderdag meldt zich voor 10.00 uur telefonisch of per e-mail

Nadere informatie

Regels bij verzuim Tenzij anders afgesproken met de schoolleiding, neemt u de eerste 8 weken wekelijks contact op om te informeren over het verloop

Regels bij verzuim Tenzij anders afgesproken met de schoolleiding, neemt u de eerste 8 weken wekelijks contact op om te informeren over het verloop Verzuimprotocol Verzuim voorkomen Voorkomen is beter dan genezen. Het is inmiddels bekend dat onderwijzend personeel over het algemeen een grote psychische werkdruk ervaart in het werk. Ook de andere medewerkers

Nadere informatie

Een onderzoek naar de uitvoering van een deskundigenoordeel door het. Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over

Een onderzoek naar de uitvoering van een deskundigenoordeel door het. Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over Rapport Een onderzoek naar de uitvoering van een deskundigenoordeel door het UWV Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Nadere informatie

VeReFi model Verzuimprotocol

VeReFi model Verzuimprotocol VeReFi model Verzuimprotocol Als een werknemer zich ziek meldt, is het belangrijk om zo snel mogelijk vast te stellen hoe ernstig de situatie is. Gaat het om kortdurend of langer verzuim, zijn er aanpassingen

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) te Amsterdam. Datum: 24 oktober 2012

Rapport. Rapport over een klacht over het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) te Amsterdam. Datum: 24 oktober 2012 Rapport Rapport over een klacht over het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) te Amsterdam. Datum: 24 oktober 2012 Rapportnummer: 2012/178 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Uitvoeringsinstituut

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VOOR DE OCTROOIGEMACHTIGDEN Postbus 3219, 2280 GE Rijswijk telefoon fax

RAAD VAN TOEZICHT VOOR DE OCTROOIGEMACHTIGDEN Postbus 3219, 2280 GE Rijswijk telefoon fax RAAD VAN TOEZICHT VOOR DE OCTROOIGEMACHTIGDEN Postbus 3219, 2280 GE telefoon 070-3905578 fax 070-3905171 BESCHIKKING A. - B. 1. Bij brief van 13 augustus 1999 heeft de heer A. bij de Raad van Toezicht

Nadere informatie

SAMENVATTING UITSPRAAK

SAMENVATTING UITSPRAAK SAMENVATTING 105600 - Ontslag op staande voet wegens werkweigering; Naast haar functie bij de werkgever is werkneemster werkzaam in haar eigen agrarisch bedrijf. In verband met oogstwerkzaamheden heeft

Nadere informatie

!"#$%&""#%'(#)* Klachtenreglement

!#$%&#%'(#)* Klachtenreglement Klachtenreglement Algemeen Het doel van behandeling van klachten is in de allereerste plaats herstel van de verhoudingen tussen de klager en de organisatie. Het vastleggen en volgen van een procedure om

Nadere informatie

Voorbeeldprotocol. Voorbeeldprotocol (arbeids)conflicten

Voorbeeldprotocol. Voorbeeldprotocol (arbeids)conflicten Voorbeeldprotocol Voorbeeldprotocol (arbeids)conflicten 1. Melding van een conflict Conflicten kunnen op verschillende manieren aan het licht komen. In dit protocol gaan we er vanuit dat de medewerker

Nadere informatie

Rapport. Datum: 6 juni 2007 Rapportnummer: 2007/109

Rapport. Datum: 6 juni 2007 Rapportnummer: 2007/109 Rapport Datum: 6 juni 2007 Rapportnummer: 2007/109 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het college van burgemeester en wethouders van Weststellingwerf in zijn persbericht van 13 april 2006 stelt de bevindingen

Nadere informatie

Rapport. Datum: 14 januari 2011 Rapportnummer: 2011/013

Rapport. Datum: 14 januari 2011 Rapportnummer: 2011/013 Rapport Datum: 14 januari 2011 Rapportnummer: 2011/013 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) naar aanleiding van de aanvraag deskundigenoordeel van

Nadere informatie

Bijlage 2: Stappenplan aangepast op schrappen eigen verklaring n.a.v. overleg met de werkgroep herinrichting arbodienstverlening.

Bijlage 2: Stappenplan aangepast op schrappen eigen verklaring n.a.v. overleg met de werkgroep herinrichting arbodienstverlening. Bijlage 2: Stappenplan aangepast op schrappen eigen verklaring n.a.v. overleg met de werkgroep herinrichting arbodienstverlening. Ziek,, reïntegratie Stappenplan voor de ende medewerker, de leidinggevende,

Nadere informatie

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009)

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT Inleiding Stichting Sportservice Noord-Brabant heeft als formeel werkgever

Nadere informatie

Ziekte en Verzuim. Op onze website. Ziekte en verzuim binnen de arbeidsovereenkomst (AO) Geen arbeid geen loon (art. 6:627 BW) Geen arbeid geen loon

Ziekte en Verzuim. Op onze website. Ziekte en verzuim binnen de arbeidsovereenkomst (AO) Geen arbeid geen loon (art. 6:627 BW) Geen arbeid geen loon Ziekte en Verzuim 18 mei 2011 Omny De Vries Wolvega Op onze website www.omnydevries.nl kunt u deze presentatie ophalen Ziekte en Verzuim in juridisch kader Ergernis over de ziekmeldingen, ernst en oorzaak,

Nadere informatie

Klachtenregeling. Directeur De directeur van Pool Management & Organisatie b.v.

Klachtenregeling. Directeur De directeur van Pool Management & Organisatie b.v. Klachtenregeling Inleiding Klachtenregeling Pool Management Academy inzake cursussen, trainingen, opleidingen, coaching of begeleidingstrajecten, uitgevoerd door Pool Management Academy in opdracht van

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Arsenaal Payroll Services BV óf Arsenaal Personeelsdiensten BV (verder te noemen: Arsenaal) is uw juridisch werkgever. Dat betekent, dat wij u ook begeleiden tijdens het ziekteverzuim,

Nadere informatie

Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV

Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV Waar mensen werken, worden ook mensen arbeidsongeschikt. Om het ziekteverzuim zo goed mogelijk in de hand te kunnen houden, hanteert Marnic uitzendbureau BV (Marnic)

Nadere informatie

Kinderorganisatie Anelda

Kinderorganisatie Anelda 02-03-2013 Versie: 1 Pagina 1 van 14 Bijlage Klachtenprotocol Klachtenregeling Kinderorganisatie Anelda Opgesteld door: S.L.H. Jansma-Uuldriks Functie: meewerkend eigenaresse In concept aangepast: maart

Nadere informatie

Gemeente Den Haag BSD/ RIS VERZUIMPROTOCOL GEMEENTE DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGMEESTER EN WETHOUDERS,

Gemeente Den Haag BSD/ RIS VERZUIMPROTOCOL GEMEENTE DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGMEESTER EN WETHOUDERS, Gemeente Den Haag BSD/2016.558 RIS294761 VERZUIMPROTOCOL GEMEENTE DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGMEESTER EN WETHOUDERS, gelet op artikel 7:9 lid 4 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Haag,

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Emmen. Datum: 12 december 2011. Rapportnummer: 2011/358

Rapport. Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Emmen. Datum: 12 december 2011. Rapportnummer: 2011/358 Rapport Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Emmen. Datum: 12 december 2011 Rapportnummer: 2011/358 2 Klacht Verzoekster klaagt erover, dat de gemeentesecretaris

Nadere informatie

een gedraging van de Douane van Curaçao, welke gedraging toe te schrijven is aan de Minister van Financiën, (hierna de Minister).

een gedraging van de Douane van Curaçao, welke gedraging toe te schrijven is aan de Minister van Financiën, (hierna de Minister). KlRz 041/2013 RAPPORT inzake de klacht van [Verzoeker ] tegen een gedraging van de Douane van Curaçao, welke gedraging toe te schrijven is aan de Minister van Financiën, (hierna de Minister). - 2-1. Inleiding

Nadere informatie

Reglement Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan 1 mei 2013 t/m 31 december 2015

Reglement Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan 1 mei 2013 t/m 31 december 2015 Reglement Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan 1 mei 2013 t/m 31 december 2015 1. Doel en werkingssfeer Het Sociaal Plan Rabobank CAO biedt medewerkers die worden geraakt door een wijziging van de organisatie

Nadere informatie

Klachtenregeling. Inleiding. Heeft u een klacht? Vervolg. Vertrouwelijk

Klachtenregeling. Inleiding. Heeft u een klacht? Vervolg. Vertrouwelijk Klachtenregeling Inleiding Tevreden cliënten en relaties zijn zeer belangrijk voor De Jong Koster. Als u niet tevreden bent met onze dienstverlening, dan zijn wij dus niet tevreden. Wij willen dan ook

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de directeur van de Belastingdienst/Zuidwest. Datum: Rapportnummer: 2011/273

Rapport. Rapport over een klacht over de directeur van de Belastingdienst/Zuidwest. Datum: Rapportnummer: 2011/273 Rapport Rapport over een klacht over de directeur van de Belastingdienst/Zuidwest. Datum: Rapportnummer: 2011/273 2 Klacht Verzoekers klagen over het optreden van de directeur van de Belastingdienst/Zuidwest

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-160 d.d. 22 mei 2012 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, prof. mr. M.L.Hendrikse en mr. E.M. Dil-Stork, leden, en mr. E.E. Ribbers, secretaris)

Nadere informatie

Verzuimprotocol Adopsa Payroll

Verzuimprotocol Adopsa Payroll Verzuimprotocol Adopsa Payroll 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Adopsa Payroll als bij zijn opdrachtgever. Wanneer een medewerker

Nadere informatie

Verzuim onder de duim. 13 september 2011 Wilma Frankema

Verzuim onder de duim. 13 september 2011 Wilma Frankema Verzuim onder de duim 13 september 2011 Wilma Frankema Inhoud presentatie Introductie Stellingen Presentatie Casus Afsluiting Stellingen Ziekteverzuim is een keuze Verzuim is gedrag van leidinggevenden

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 december 2004 Rapportnummer: 2004/489

Rapport. Datum: 23 december 2004 Rapportnummer: 2004/489 Rapport Datum: 23 december 2004 Rapportnummer: 2004/489 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de gemeente Tilburg zijn verzoek om vergoeding van de kosten die hij heeft gemaakt in verband met een verstopping

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen GMR: 2 juli 2009 Bestuur: vastgesteld d.d. 13 juli 2009 1 Dit protocol treedt in werking als er volgens de directie sprake is van ernstig ongewenst gedrag

Nadere informatie

N.V. Univé Schade, gevestigd te Assen, hierna te noemen: Aangeslotene,

N.V. Univé Schade, gevestigd te Assen, hierna te noemen: Aangeslotene, Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-188 d.d. 8 mei 2014 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, mr. B.F. Keulen en dr. B.C. de Vries, leden, en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V.

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. (CAM) als

Nadere informatie

N.V. Univé Schade, gevestigd te Assen, hierna te noemen Aangeslotene.

N.V. Univé Schade, gevestigd te Assen, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-233 d.d. 6 juni 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mevrouw mr. I.M.L. Venker, secretaris) Samenvatting Consument en Aangeslotene hebben

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 09.0366, d.d 14 april 2009 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Aanpassing Arbeidsvoorwaardenregeling met name Re-integratie en/of herplaatsingsregeling. BESLUIT Behoudens advies van de commissie

Nadere informatie

Verzuimprotocol MARNIC UITZENDBUREAU. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m uur.

Verzuimprotocol MARNIC UITZENDBUREAU. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m uur. Verzuimprotocol MARNIC UITZENDBUREAU Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m 17.30 uur www.marnic-uitzendbureau.nl Versie juli 2017 1 Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV Waar mensen werken, worden

Nadere informatie

REGLEMENT GEZAMENLIJKE VERGADERING VAN DE ONDERNEMINGSRAAD EN DE STUDENTENRAAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

REGLEMENT GEZAMENLIJKE VERGADERING VAN DE ONDERNEMINGSRAAD EN DE STUDENTENRAAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT REGLEMENT GEZAMENLIJKE VERGADERING VAN DE ONDERNEMINGSRAAD EN DE STUDENTENRAAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt

Nadere informatie

Verzuimprotocol LINDE COLLEGE

Verzuimprotocol LINDE COLLEGE Verzuimprotocol LINDE COLLEGE 1 1 Ziekmelding 1. Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag vóór 08.00 uur telefonisch ziekmelden bij de balie. Als de medewerker zelf niet in staat is zich

Nadere informatie

Rapport. Datum: 26 augustus 2005 Rapportnummer: 2005/249

Rapport. Datum: 26 augustus 2005 Rapportnummer: 2005/249 Rapport Datum: 26 augustus 2005 Rapportnummer: 2005/249 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum in zijn beslissing van 15 november 2004 niet

Nadere informatie

Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum

Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum Rapport Gemeentelijke Ombudsman Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum 2 augustus 2007 RA0612790 Samenvatting Een huizenbezitter heeft al jarenlang een geschil

Nadere informatie

Compact Re-integratie

Compact Re-integratie RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

KLACHTENREGELING STICHTING LANDSCHAPSBEHEER ZEELAND

KLACHTENREGELING STICHTING LANDSCHAPSBEHEER ZEELAND KLACHTENREGELING STICHTING LANDSCHAPSBEHEER ZEELAND Begripsbepaling Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a) klacht: iedere uiting van onvrede over het beleid van de Stichting Landschapsbeheer

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-132 d.d. 6 mei 2013 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr. S.N.W. Karreman, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-132 d.d. 6 mei 2013 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr. S.N.W. Karreman, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-132 d.d. 6 mei 2013 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr. S.N.W. Karreman, secretaris) Samenvatting Rechtsbijstandverzekering. In een geval

Nadere informatie

Procesbeschrijving Ziekteverzuim

Procesbeschrijving Ziekteverzuim Procesbeschrijving Ziekteverzuim Algemene gegevens Belangrijke kaders Wet Verbetering Poortwachter Wet bescherming persoonsgegevens Archiefwet Wet op de Ondernemingsraden Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Nadere informatie

Verzuimprotocol. 1. Inleiding. 2. Visie op verzuim

Verzuimprotocol. 1. Inleiding. 2. Visie op verzuim Verzuimprotocol 1. Inleiding Pieter van Foreest streeft naar een gezond personeelsbeleid, waarbij vitale medewerkers, goede werkomstandigheden, een optimale bezetting en medewerkers die met plezier werken

Nadere informatie

-2- d. wanneer het object gewoonlijk buiten Nederland wordt gebruikt.

-2- d. wanneer het object gewoonlijk buiten Nederland wordt gebruikt. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2002/2144 (057.02) ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Genworth Financial, gevestigd te Arnhem, hierna te noemen: Aangeslotene.

Genworth Financial, gevestigd te Arnhem, hierna te noemen: Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-142 d.d. 21 mei 2013 (mr. P.A. Offers, voorzitter, dr. B.C. de Vries en mr. R.J. Verschoof, leden en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerenveen. Nr. 4351 29 januari 2014 Verzuimprocol gemeente Heerenveen Hoofdstuk 1. Inleiding Op grond van de CAR/UWO, artikel 7:9, lid 5 stelt het college een

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim

Protocol Ziekteverzuim Protocol Ziekteverzuim Dit protocol beschrijft de gedragsregels die bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag gelden ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De gedragsregels zijn in overeenstemming

Nadere informatie

Achmea Schadeverzekeringen N.V., gevestigd te Apeldoorn, hierna te noemen Aangeslotene.

Achmea Schadeverzekeringen N.V., gevestigd te Apeldoorn, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-381 d.d. 20 oktober 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, mr. C.E. du Perron en mr. E.M. Dil-Stork, leden en mr. I.M.L. Venker, secretaris)

Nadere informatie

Rapport. Deskundigenoordeel UWV. Informeert het UWV de aanvrager van een deskundigenoordeel voldoende? Oordeel

Rapport. Deskundigenoordeel UWV. Informeert het UWV de aanvrager van een deskundigenoordeel voldoende? Oordeel Rapport Deskundigenoordeel UWV Informeert het UWV de aanvrager van een deskundigenoordeel voldoende? Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 september 2005 Rapportnummer: 2005/280

Rapport. Datum: 23 september 2005 Rapportnummer: 2005/280 Rapport Datum: 23 september 2005 Rapportnummer: 2005/280 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) Vlaardingen, eerst vier maanden na ontvangst van het

Nadere informatie

Conflictverlof bij situatieve arbeidsongeschiktheid lost niets op.

Conflictverlof bij situatieve arbeidsongeschiktheid lost niets op. Conflictverlof bij situatieve arbeidsongeschiktheid lost niets op. oktober 2008 De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch

Nadere informatie

Als u niet tevreden bent

Als u niet tevreden bent Als u niet tevreden bent Het vindt het belangrijk dat patiënten en bezoekers tevreden zijn. Daarom streven onze medewerkers ernaar om u tijdens uw bezoek of verblijf zo goed mogelijk te behandelen, te

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 034.99 ingediend door: wonende te vertegenwoordigd door te hierna te noemen klager, tegen: gevestigd hierna te noemen verzekeraar.

Nadere informatie

SAMENVATTING UITSPRAAK. het College van Bestuur van het ROC D, gevestigd te E, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: de heer F

SAMENVATTING UITSPRAAK. het College van Bestuur van het ROC D, gevestigd te E, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: de heer F SAMENVATTING 105474 - Geschil over toepassing van art. H-60 CAO BVE Werknemer heeft jarenlang gewerkt als docent maar is, na een periode van arbeidsongeschiktheid, werkzaam als onderwijsassistent. De werkgever

Nadere informatie

Rapport. Datum: 11 augustus 2005 Rapportnummer: 2005/238

Rapport. Datum: 11 augustus 2005 Rapportnummer: 2005/238 Rapport Datum: 11 augustus 2005 Rapportnummer: 2005/238 2 Klacht Verzoekers klagen erover dat de Dienst Wegverkeer (RDW) hen een rekening heeft gestuurd in verband met het niet verschijnen op een keuringsafspraak.

Nadere informatie