Verkort jaarverslag 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkort jaarverslag 2014"

Transcriptie

1 Verkort jaarverslag 2014

2 Dit is een uitgave van De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Het verkorte jaarverslag is een populaire samenvatting van het jaarverslag. Aan dit verkort jaarverslag kunt u geen rechten ontlenen.

3 Voorwoord Dit verkort jaarverslag bevat een samenvatting van de ontwikkelingen en cijfers in 2014 bij De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland. Per 31 december 2014 bedroeg de dekkingsgraad 107,7% (31 december 2013: 97,1%). De dekkingsgraad was daarmee hoger dan het minimum vereist eigen vermogen van 104,2%, maar lager dan het vereist vermogen van 117,1%. Per einde 2014 heeft het pensioenfonds nog wel een reservetekort. Het herstelplan, dat in 2011 begon, is in 2014 beëindigd. Op grond van de financiële situatie en in overeenstemming met de wet heeft het bestuur besloten in juli 2014 geen toeslag te verlenen. In 2014 werd pensioen opgebouwd in een eindloonregeling. Het opbouwpercentage werd wettelijk verlaagd van 2,0% naar 1,9%. De pensioenrichtleeftijd werd verhoogd van 65 jaar naar 67 jaar in verband met de stijgende AOW-leeftijd. Op 1 juli 2014 trad de Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen in werking. De samenstelling van het bestuur is gewijzigd en bestaat nu uit 3 werkgeversvertegenwoordigers, 2 werknemersvertegenwoordigers en 1 vertegenwoordiger van de gepensioneerden. De bestuursvorm is de paritaire bestuursvorm gebleven. Tegelijkertijd werd de deelnemersraad opgeheven en werden de verantwoordelijkheden van het verantwoordingsorgaan uitgebreid. Intern toezicht wordt nu jaarlijks door een visitatiecommissie gedaan. Gedurende 2014 heeft het pensioenfonds de discussie tussen werkgevers en ondernemingsraden/fnv ondersteund. In augustus sloten deze partijen een Hoofdlijnenakkoord pensioenregeling Vanaf 1 januari 2015 is de pensioenregeling een voorwaardelijke middelloonregeling geworden met voorwaardelijke toeslag. Ook deden de werkgevers bijstortingen in het pensioenfonds om eind juli 2014 op een dekkingsgraad van 104,2% te komen. Bovendien stortten de werkgevers e 19,1 miljoen ter versterking van de financiële positie van het fonds. Ter ondersteuning van de overgang van eindloon naar middelloon zegden de werkgevers e 19,6 miljoen toe voor een indexatiedepot. Met dit depot kan indexatie voor de actieve deelnemers (in dienst op 1 maart 2015) zekerder gemaakt worden. Tijdens de afwikkeling van het herstelplan is een verschil van inzicht ontstaan tussen het bestuur en de werkgevers over de berekening van het dekkingstekort per 31 juli Hierover vond uitvoerig overleg plaats, maar helaas zonder resultaat. Daarom is in 2015 gezamenlijk besloten dit via het Nederlandse Arbitrage Instituut voor te leggen voor arbitrage. De resultaten van de beleggingen waren 15,9%. Dit is een bevredigend resultaat. De rentedaling zette zich versterkt door. De winst uit beleggingen was net niet genoeg om het negatieve effect van de rentedaling op de dekkingsgraad te compenseren. Gezien de enigszins teleurstellende resultaten met actief vermogensbeheer van de afgelopen jaren heeft het bestuur zijn beleggingsbeleid herzien. Eind 2014 is begonnen met de overgang naar passief, tenzij... beleid. Hoofdzakelijk wordt nu nog passief belegd. 3

4 2014 was een druk jaar vanwege vele activiteiten zoals het nieuwe pensioenreglement, het onderzoek nieuw beleggingsbeleid, aanpassingen aan de nieuwe governance wet- en regelgeving etc. Het waren ook vaak spannende en moeilijke tijden omdat het lang onzeker was of de onderhandelingen over een nieuwe pensioenregeling zouden slagen. De werkrelatie tussen het bestuur en de werkgevers was in het afgelopen jaar niet optimaal. Voor het komende jaar hoopt het bestuur dat deze zich weer herstelt en dat de lange traditie van vruchtbare samenwerking kan worden voortgezet. Mocht u vragen hebben over dit verslag, dan beantwoorden we die graag. De contactgegevens vindt u achterin deze brochure. Met vriendelijke groet, Namens het bestuur van De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland, P.M.J. Thomassen Voorzitter 4

5 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Over het pensioenfonds en het bestuur 7 2. De organisatie van het pensioenfonds 9 3. Wat biedt de pensioenregeling van het pensioenfonds? Belangrijkste ontwikkelingen in Financieel beleid/positie Kerncijfers 18 - Balans per 31 december Staat van baten en lasten 21 5

6 6

7 1 Over het pensioenfonds en het bestuur De pensioenregeling van Kuwait Petroleum in Nederland wordt uitgevoerd door het eigen pensioenfonds. De rechtsvorm van het fonds is een stichting. Deze is juridisch onafhankelijk van de werkgevers. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de werkgevers, werknemers van Kuwait Petroleum en van de gepensioneerden. Het aantal bestuursleden is verminderd van 8 naar 6. Eind 2014 was de samenstelling van de verschillende organen als volgt: Verantwoordingsorgaan De samenstelling is als volgt: Namens de werkgevers: Vacature Namens de deelnemers: M. Sihasale (voorzitter) G.P.M. Pickkers (secretaris) A. Versteeg Bestuurssamenstelling Namens de werkgevers: P.M.J. Thomassen (voorzitter)* R. de Graaf A.F. Meeusen Namens de deelnemers: E. Droste D.J. Kraan Namens de gepensioneerden: R.J. van der Velden* * dagelijks bestuur Namens de gepensioneerden: J. Bevaart J.L. Brouwer A.J. Willemsen P. van Woerkom Secretaris H.G. Kleiss Beleggingscommissie/werkgroep E. Droste D.J. Kraan R.J. van der Velden P.M.J. Thomassen Visitatiecommissie VCHolland Adviserend Actuaris Mercer (Nederland) B.V. 7

8 Accountant Deloitte Accountants B.V. Certificerend Actuaris Mercer (Nederland) B.V. Vermogensbeheerders Aberdeen Asset Managers Ltd BlackRock Institutional Trust Company Vanguard Group (Ireland) Custodian en administratie beleggingen Kas Bank N.V. Administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. 8

9 2 De organisatie van het pensioenfonds Met het onderstaande schema brengen we de organisatie van het pensioenfonds in beeld. werkgevers. Het bestuur zorgt er daarbij voor dat de genoemde betrokkenen zich door het bestuur op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen. Twee leden van het bestuur vormen het dagelijks bestuur. Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering van de benodigde activiteiten en voor de bewaking van de voortgang van de verschillende processen. Beleggingscommissie/werkgroep De beleggingscommissie toetst het door de vermogensbeheerder uitgevoerde beleggingsbeleid tegen de richtlijnen van het bestuur. Zij rapporteert over haar bevindingen aan het bestuur. Verder adviseert zij het bestuur op strategisch en tactisch niveau over het beleggingsbeleid en stelt jaarlijks een beleggingsplan voor. In 2014 werd de werkgroep uitgebreid met het dagelijks bestuur en externe adviseurs. Het bestuur heeft besloten het gehele beleggingsbeleid te herzien, namelijk van actief beleggen naar passief, tenzij... In het 4e kwartaal van 2014 is begonnen met de transitie van de beleggingen. Bestuur Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van het pensioenfonds en de uitvoering van de door de werkgevers toegezegde pensioenregeling, waaronder het doen van pensioenuitkeringen aan gepensioneerden en hun nabestaanden. Op grond van de statuten en reglementen en de uitvoeringsovereenkomst heeft het bestuur bevoegdheden tot het verrichten van betalingen en het aangaan van contractuele verplichtingen met derden. Bij de vervulling van zijn taken richt het bestuur zich op de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers (slapers), andere aanspraakgerechtigden, de pensioengerechtigden en de Verantwoordingsorgaan Vanaf 1 juli 2014 zijn de verantwoordelijkheden en taken van het verantwoordingsorgaan uitgebreid en werd de deelnemersraad opgeheven De Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen regelt deze nieuwe verantwoordelijkheden. Het verantwoordingsorgaan beoordeelt of het bestuur op evenwichtige wijze rekening houdt met de belangen van alle belanghebbenden bij het fonds. Op basis van de door het bestuur verstrekte informatie adviseert het verantwoordingsorgaan o.a. over het intern toezicht, het jaarlijkse toeslagbeleid, de uitvoeringsovereenkomst, wijzigingen in de fonds rechtsvorm, keuze en samenstelling van de visitatie commissie. Het verantwoordingsorgaan oordeelt over het handelen van het bestuur, het gevoerde beleid en de beleidskeuzes voor de toekomst. 9

10 Visitatiecommissie Voor de inrichting van het intern toezicht heeft het bestuur gekozen voor intern toezicht door een visitatiecommissie. Vanaf 1 juli 2014 doet de visitatiecommissie elk jaar haar onderzoek. Het verantwoordingsorgaan heeft een voorstel gemaakt m.b.t. de keuze van de externe specialisten die de visitatiecommissie vormen (VCHolland). Dit voorstel is door het bestuur overgenomen. In 2014 is VCHolland een nieuw onderzoek gestart. Dit onderzoek richt zich vooral op de beoordeling van de procedures en processen ten aanzien van het beleid en het bestuur, de wijze waarop de regeling wordt uitgevoerd, de wijze waarop het bestuur omgaat met de risico s voor het pensioenfonds en op de wijze waarop de Code Pensioenfondsen wordt nageleefd. Code Pensioenfondsen In 2014 werd de Code Pensioenfondsen van kracht. Hierin worden 83 richtlijnen gegeven voor goed bestuur van een pensioenfonds. Een bestuur dient deze richtlijnen op te volgen of uit te leggen waarom men daarvan afwijkt. Het bestuur volgt bijna alle richtlijnen op. Hierover is verslag gedaan in het jaarrapport Deskundigen Naast deze interne organen kent het fonds ook drie externe deskundigen. De adviserend actuaris ondersteunt het bestuur in zijn governance en adviseert over de implementatie van nieuwe wet- en regelgeving. De certificerend actuaris rapporteert jaarlijks over de financiële positie van het fonds en geeft een actuariële verklaring af. De externe accountant controleert de jaarrekening en de verslagstaten voor DNB. Hij doet verslag van zijn bevindingen in de vorm van een accountantsverklaring en een verslag aan het bestuur. Administrateur en Vermogensbeheerders De administrateur van de pensioenregeling verzorgt zowel de deelnemers- als de financiële administratie van het pensioenfonds. De vermogensbeheerders beleggen de pensioenpremies volgens het opgestelde beleggingsplan. De bewaarder bewaart alle stukken m.b.t. beleggingen en rapporteert over de beleggingsresultaten en risico s. Daarnaast verzorgt de bewaarder de valuta- en de renterisico-afdekking. 10

11 3 Wat biedt de pensioenregeling van het pensioenfonds? De pensioenregeling biedt: een ouderdomspensioen; een partner- en wezenpensioen bij overlijden; een aanvulling op het wettelijke arbeidsongeschikt heidspensioen; mogelijkheid tot uitruil tussen ouderdoms- en partnerpensioen; de mogelijkheid tot vervroegde pensionering; mogelijkheid om pensioenuitkeringen anders te verdelen over de jaren (hoog-laag constructie); De mogelijkheid om ouderdomspensioen om te zetten in AOW-overbrugging. 4 Belangrijkste ontwikkelingen in 2014 Dekkingsgraad De dekkingsgraad van het pensioenfonds bedroeg per 31 december 2014: 107,7%. Op 31 december 2013 was dit 97,1%. De dekkingsgraad wordt berekend door het bedrag aan beleggingen te delen door het bedrag van de pensioenvoorziening (verplichtingen). De stijging van de dekkingsgraad in 2014 is het resultaat van een combinatie van de volgende (positieve en negatieve) factoren: een positief beleggingsresultaat (15,9%), bijstortingen van e 58,4 miljoen door de werkgevers en (negatief) de daling van de rente gedurende Hierdoor kwam uiteindelijk de dekkingsgraad weer boven de 104,2%. Daarmee liep het herstelplan af dat het pensioenfonds in 2011 heeft opgesteld. Uitvoerings- en financieringsovereenkomst met de werkgevers De geldende uitvoeringsovereenkomst en de daarbij behorende financieringsovereenkomst bleven in 2014 onverminderd van kracht. De werkgevers en werknemersvertegenwoordigers zijn in augustus 2014 tot een Hoofdlijnenakkoord pensioenregeling 2015 gekomen. Vanaf 1 januari 2015 zal een voorwaardelijke middelloonregeling met voorwaardelijke toeslag uitgevoerd gaan worden. In de nieuwe uitvoeringsovereenkomst zijn afspraken vastgelegd over o.a. de premie, die voor 5 jaar vaststaat. Pension fund governance De Wet versterking bestuur pensioenfondsen trad per 1 juli 2014 in werking. In het kader van deze wet heeft het bestuur gekozen voor de zogenaamde paritaire bestuursvorm, met vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en gepensioneerden. Deze bestuursvorm ligt dicht bij de voorgaande bestuursvorm. Nieuw is dat binnen het bestuur nu ook de groep van gepensioneerden direct vertegenwoordigd is. Ook is het aantal bestuursleden verminderd tot 6. Het blijkt overigens erg lastig te zijn om voldoende gekwalificeerde bestuursleden te vinden die over voldoende tijd beschikken om deze taak goed uit te voeren. Tot 1 juli 2014 heeft de deelnemersraad zijn werkzaamheden goed en constructief uitgevoerd. Daarna zijn zijn taken ondergebracht bij het nieuwe verantwoordingsorgaan. Het nieuwe verantwoordingsorgaan zal in het kader van medezeggenschap het bestuur van advies voorzien en jaarlijks beoordelen. Communicatiebeleid In 2014 heeft het bestuur een verkort jaarverslag (over 2013) opgesteld voor de deelnemers en gepensioneerden. Verder zijn er twee nieuwsbrieven uitgegeven met informatie over de financiële situatie van het fonds en de wijzigingen in de wet- en regelgeving. Nieuwsbrieven en jaarverslag staan op de website. 11

12 De website bevat onder meer informatie over de pensioenregeling en over bijzondere situaties, die voor deelnemers en gepensioneerden van belang kunnen zijn. Er is ook een pensioenplanner waarmee deelnemers toegang kunnen krijgen tot hun persoonlijke pensioengegevens. Deze wordt in 2015 aangepast, na de invoering van de nieuwe voorwaardelijke middelloonregeling. Zo kunnen ze berekeningen maken voor hun persoonlijke situatie. De website bevat tevens een apart portaal waarop belangrijke fondsdocumenten (bv. verslagen van bestuursvergaderingen) worden geplaatst. Dit portaal is toegankelijk voor bestuursleden, leden verantwoordingsorgaan en visitatiecommissie en beoogt op deze manier te zorgen voor de nodige transparantie. Pensioenuitvoeringskosten In 2014 is veel gebeurd m.b.t. governance en het herstelplan. Hiervoor was juridische en vaktechnische externe ondersteuning nodig. Daarnaast zijn kosten van bestuurders meer voor rekening van het fonds gekomen. De pensioenuitvoeringskosten stegen daarom in 2014 naar e (2013: e ). Een groot deel van deze hogere kosten is eenmalig en heeft te maken met de vele veranderingen waarmee het fonds in 2014 te maken heeft gekregen. Verwacht wordt dat in 2015 de kosten weliswaar boven het niveau van 2013 liggen, maar beneden het niveau van Het aantal deelnemers en gepensioneerden per 31 december 2014 bedraagt (2012: 1.371). De kosten in euro s per deelnemer/gepensioneerde bedragen in 2014 e 964 (2013: e 625). De pensioenuitvoeringskosten van het fonds bestaan uit de administratievergoeding voor de uitvoerder, controle- en advieskosten (incl. juridisch advies m.b.t. het afsluiten van het herstelplan) en kosten voor het bestuur en andere organen. Kosten vermogensbeheer Beleggingskosten worden gedeeltelijk bepaald door de kosten van actief beleggingsbeheer. Daartegenover staat dat een hoger rendement wordt verwacht. In 2014 heeft een werkgroep samen met externe adviseurs onderzocht of deze meerwaarde gerealiseerd werd. Geconcludeerd is dat passief beleggen voor het fonds een betere keuze is. Alleen in een beperkt aantal categorieën, waar kennis een voordeel zou kunnen opleveren, 12

13 zou nog actief kunnen worden belegd. De implementatie van het nieuwe beleggingsbeleid is in het 4e kwartaal van 2014 begonnen. Het totaal gemiddeld belegd vermogen bedroeg in 2014 e 416 miljoen. De kosten van het vermogensbeheer bedroegen in 2014 gemiddeld 83 basispunten (1 basispunt is 0,01%) van het totaal gemiddeld belegd vermogen. Ook hier zitten vanwege het onderzoek eenmalige kosten in. Externe ontwikkelingen AOW-leeftijd in stappen omhoog De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog naar 67 jaar. De overheid wil de verhoging versneld invoeren tot 67 jaar in Dit is al in wetgeving vastgelegd. Daarna wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Een verdere aanpassing gaat dan met stappen van één jaar. Pensioenrichtleeftijd van 67 jaar Per 1 januari 2014 is de standaard pensioenleeftijd in de pensioenregeling (de pensioenrichtleeftijd ) verhoogd naar 67 jaar. Binnen onze pensioenregeling zijn afspraken gemaakt m.b.t. vervroegd pensioen zodat men vóór 67 jaar met pensioen kan gaan. Nieuwe pensioenregeling vanaf 2015 Het fonds ondersteunde de werkgevers en werknemersvertegenwoordigers tijdens de discussies over een nieuw pensioenreglement. Veel technische informatie werd gedeeld om uiteindelijk tot een akkoord te komen. Nadat het Hoofdlijnenakkoord in augustus 2014 afgesloten was, ondersteunde het fonds de werkgevers in de communicatiesessies voor de werknemers in de Europoort en in Den Haag. Verlaging opbouwpercentage Per 1 januari 2014 werd het maximale opbouwpercentage met 0,1% verlaagd naar 1,9%. Dit is het maximaal fiscaal toegestane opbouwpercentage voor een eindloonregeling. Vanaf 1 januari 2015 geldt een maximaal fiscaal opbouwpercentage van 1,875% voor de nieuwe voorwaardelijke middelloonregeling. Daarnaast wordt het salaris waarover binnen het fiscale systeem pensioen mag worden opgebouwd beperkt tot e

14 5 Financieel beleid/positie Een van de belangrijkste taken van het bestuur is het financiële beheer van het pensioenfonds. Het pensioenfonds ontvangt de pensioenpremies van de werkgevers en de werknemers, belegt deze, en beslist of er financiële ruimte is voor de toekenning van toeslagen. Daarnaast kent het fonds pensioenaanspraken toe aan de actieve deelnemers en keert het pensioenfonds pensioenen uit aan de gepensioneerden. Het pensioenfonds heeft het risico van vroegtijdig overlijden van een deelnemer, in verband met uitkeringen aan de nabestaanden, bij een verzekeringsmaatschappij herverzekerd. De middelen van het pensioenfonds worden verkregen uit de financiering door werkgevers en werknemers (premie-inkomsten) en uit de rendementen op beleggingen. Premies Over 2014 bedroeg de totale betaalde pensioenpremie (werkgevers- en werknemersdeel) e 17,6 miljoen. De kostendekkende premie bedroeg e 10,7 miljoen. Deze kostendekkende premie wordt gebruikt voor het opbouwen van pensioenrechten, de uitvoeringskosten van het fonds en het opbouwen van een verplichte financiële buffer. Het verschil van e 6,9 miljoen bestaat uit koopsommen voor de franchisereparatie, premie voor vrijwillige verzekeringen en een reservecomponent die wordt aangewend ter versterking van het eigen vermogen. Beleggingsbeleid De algemene doelstelling van het pensioenfonds is te voldoen aan alle toekomstige pensioenverplichtingen. Het beleid is gericht op het behalen van een bevredigend rendement, rekening houdend met de risico s verbonden aan de diverse beleggingscategorieën. Het bestuur heeft zijn beleggingsbeleid gewijzigd van actief naar passief, tenzij... Wereldwijde aandelen en obligaties worden passief belegd. Alleen in de opkomende markten wordt nog actief belegd. De actieve vermogensbeheerder werkt binnen bandbreedtes die door het bestuur zijn vastgesteld. Verder wordt nog in vastgoed belegd. In hedge funds wordt niet belegd. Er is geen specifiek verantwoord (duurzaam) beleggingsbeleid anders dan dat het fonds zich houdt aan nationale- en internationale wetgeving op dit gebied. De ECB begon in het midden van het jaar de Europese economie te ondersteunen. Dat leidde tot een sterke daling van de rente. Daarom heeft het bestuur in de loop van het jaar het renterisico stapsgewijs verder afgedekt. Eind 2014 bedroeg het afdekkingspercentage 80%. Uiteindelijk verbeterde hierdoor het beleggingsresultaat met 8,3%. Door de ECB-acties kwam ook de Euro onder druk te staan. Daarom besloot het bestuur de valuta-afdekking tegen de US$ voor aandelen van 80% naar 50% te verlagen. Hierdoor wordt dit valutaverlies verminderd. Aangezien de verplichtingen van het fonds in Euro s zijn, wordt in principe geen (lees: beperkt) valutarisico genomen. Wanneer een valuta meer dan 2,5% van de waarde van de beleggingen vertegenwoordigt, wordt deze afgedekt. Voor aandelen wordt de afdekking beperkt tot 50% (was 80%). Door de dalende Euro leed het fonds 3,3% verlies op valuta. Beleggingen en rendement Het rendement van de beleggingen kwam in 2014 uit op 15,9%. Dit is het totaal van directe opbrengsten (rente en dividend) en indirecte opbrengsten bestaande uit (al dan niet gerealiseerde) koersresultaten. Het afdekken van het valutarisico beïnvloedde het resultaat negatief met 3,3%. De waarde van de renteswaps (die worden gebruikt om het renterisico af te dekken) verbeterden het resultaat met 8,3%. Het netto rendement op de beleggingen was 10,8% en was daarmee 2,1% slechter dan de benchmark (12,9%). De benchmark is de doelstelling van het fonds. De vermogensbeheerder wordt geacht een beter resultaat dan deze benchmark te behalen. Het bestuur is niet tevreden met de prestaties van de vermogensbeheerder en heeft daarom besloten andere vermogensbeheerders te gaan gebruiken. In het vierde kwartaal van 2014 is begonnen met de transitie van de beleggingen naar deze andere vermogensbeheerders. 14

15 Het beleggingsresultaat over 2014 heeft geleid tot een stijging van de waarde van de beleggingsportefeuille. Daarnaast hebben de bijstortingen van de werkgevers een substantiële bijdrage geleverd. De waarde van de bezittingen is gestegen van e 404,4 miljoen ultimo 2013 tot e 528,1 miljoen ultimo Toeslagenbeleid Als de financiële middelen van het fonds dit toelaten streeft het bestuur naar toeslagverlening van de premievrije rechten, de wegens arbeidsongeschiktheid premievrijgestelde en de ingegane pensioenen op basis van waardevastheid. De toeslagverlening vindt plaats per 1 juli. Uitgangspunt bij het vaststellen van de procentuele toeslag is de prijsindex, zijnde de Consumentenprijsindex alle huishoudens, afgeleid, vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek als het verschil tussen het indexcijfer van januari van het lopende kalenderjaar ten opzichte van januari van het daaraan voorafgaande kalenderjaar. Indien en voor zover de middelen van de stichting dit toelaten kan het bestuur ook jaarlijks een procentuele toeslag verstrekken op de extra premievrije aanspraken uit hoofde van het voorheen van toepassing zijnde reglement I dan wel II. Als uitgangspunt bij het vaststellen van deze procentuele toeslag geldt de loonindex, zijnde het Indexcijfer voor CAO-lonen voor Particuliere bedrijven per maand vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek als het verschil tussen het indexcijfer van januari van het lopende kalenderjaar ten opzichte van januari van het daaraan voorafgaande kalenderjaar. 15

16 Het bestuur beslist gebaseerd op interne richtlijnen evenwel jaarlijks in hoeverre pensioenrechten en pensioenaanspraken worden aangepast. Er is dus sprake van een voorwaardelijke toeslagverlening. berekeningsmethode van de dekkingsgraad, het hogere vereist vermogen en de wettelijke eis dat alleen bij een beleidsdekkingsgraad hoger dan 110% toeslag mag worden gegeven, is het toekennen van toeslag verder naar de toekomst verschoven. Op grond van de financiële situatie van het fonds heeft het bestuur echter moeten besluiten om per 1 juli 2014 geen toeslag te verlenen. Nieuwe Financiële Toetsingskader Vanaf 1 januari 2015 gelden er nieuwe regels voor de berekening van o.a. de dekkingsgraad en het vereist eigen vermogen. Bij de berekening van de dekkingsgraad wordt de 3-maands middeling van de rentecurves niet meer toegepast. Daardoor daalt de dekkingsgraad van 107,7% naar 103,4%. Ook wordt een nieuw begrip de beleidsdekkingsgraad geïntroduceerd. Dit is de gemiddelde actuele dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. Deze is belangrijk voor het toeslagbeleid. Op 1 januari 2015 bedraagt de beleidsdekkingsgraad 101,3%. Het bestuur onderzoekt in 2015 de invloed van een meer risicovol beleggingsbeleid op de mogelijkheid van toeslagverlening, maar ook op de kans van korten van pensioenaanspraken en -rechten. Uit de resultaten van het risico bereidheid onderzoek (eind 2014 onder deelnemers en gepensioneerden gehouden) komt duidelijk naar voren dat korten te allen tijden vermeden zou moeten worden. In slechte tijden is minder (geen) toeslag meer acceptabel. Den Haag, juli 2015 De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Het bestuur Het minimaal vereist eigen vermogen, belangrijk voor het kortingsbeleid, blijft ongewijzigd op 104,2%. Het vereist eigen vermogen, belangrijk voor het toeslagbeleid, wordt hoger. Wettelijk zijn hogere risicofactoren vastgesteld voor beleggen. Daardoor neemt het vereist eigen vermogen toe van 111,7% naar 117,7%. Effectief betekent dit dat het fonds grotere buffers moet aanhouden alvorens toeslag te kunnen geven. Het uitzicht op toeslag wordt daardoor minder rooskleurig. Door de nieuwe 16

17 6 Bijlagen 17

18 Kerncijfers. Kerncijfers (bedragen x e 1.000) Pensioenen Aantal deelnemers ,2% ,4% Aantal gewezen deelnemers ,9% ,9% Aantal gepensioneerden ,9% ,7% Totaal ,0% ,0% Premies van werkgever en werknemers* Pensioenuitkeringen Saldo waardeoverdrachten <41>* - Uitvoeringskosten * winst, <verlies> Technische voorzieningen Reserves <12.111> Vermogen - Beleggingen Liquide middelen Saldo overige activa en passiva 167 <1.788> Totaal belegd vermogen FTK dekkingsgraad 107,7% 97,1% Toeslagen (indexatie) voor actieve deelnemers ** 0,0% 0,0% - voor inactieve deelnemers 0,0% 0,0% * inclusief een extra bijstorting van de werkgevers van e ** Betreft de toeslag op premievrije rechten uit de omgezette OP/TOP-rechten tussen 60 en 65 jaar uit een eerdere Pensioenregeling. 18

19 Kerncijfers (vervolg) Beleggingen Vastgoed beleggingen ,1% ,5% Aandelen ,3% ,9% Vastrentende waarden ,4% ,4% Derivaten ,5% ,9% Overige beleggingen ,7% ,3% Totaal belegd vermogen % % Derivaten in passiva Totaal Beleggingsopbrengsten en kosten vermogensbeheer Directe opbrengsten Indirecte opbrengsten <5.872> Kosten vermogensbeheer <2.263> <1.747> <1.480> Beleggingsrendement Totaal rendement 15,9% <0,1%> 19

20 Balans per 31 december 2014 Balans na bestemming saldo van baten en lasten (in duizenden euro s) Activa Beleggingen Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Passiva Stichtingskapitaal en reserves <12.111> Technische voorzieningen Kortlopende schulden en overige passiva

21 Staat van baten en lasten 2014 (bedragen x e 1.000) Baten Premiebijdragen van werkgevers en werknemers Beleggingsresultaten <1.480> Overige baten Lasten Pensioenuitkeringen Pensioenuitvoerings- en administratiekosten Mutatie technische voorzieningen Pensioenopbouw <12.178> Rentetoevoeging < 1.512> Pensioenuitkeringen <16.792> <16.935> Pensioenuitvoeringskosten <136> <75> Wijziging waardeoverdrachten - - Wijziging marktrente <12.826> Wijziging actuariële grondslagen Toeslagverlening - - Overige mutatie voorzieningen pensioenverplichtingen <1.986> <15.250> Mutatie overige technische voorzieningen <18> <117> <15.133> Saldo overdrachten van rechten 41 - Herverzekeringen Overige lasten Saldo van baten en lasten Bestemming van het saldo van baten en lasten Mutatie solvabiliteitsreserve

22

23 23

24 De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Administrateur: Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Postbus LM Tilburg telefoon: (013) adres:

De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland. Verkort jaarverslag 2013

De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland. Verkort jaarverslag 2013 De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Verkort jaarverslag 2013 Dit is een uitgave van De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Het verkorte jaarverslag is een populaire samenvatting

Nadere informatie

PENSIOENFONDS ARCHIMEDES

PENSIOENFONDS ARCHIMEDES PENSIOENFONDS ARCHIMEDES Verkort jaarverslag 2015 Stichting Pensioenfonds Archimedes (voorheen: De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland) Inhoud Voorwoord 3 1. Over het pensioenfonds en het

Nadere informatie

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 >

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Eind 2012 liep het herverzekeringscontract met Nationale-Nederlanden

Nadere informatie

Terugblik 2011 in cijfers

Terugblik 2011 in cijfers Terugblik 2011 in cijfers U vindt hier een samenvatting van het jaarverslag 2011. Het volledige jaarverslag kunt u downloaden via www.pensioenfondsricohnederland.nl. Financiële situatie Door de kredietcrisis

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2012

Verkort jaarverslag 2012 Verkort jaarverslag 2012 2 Voorwoord Voor u ligt het verkort jaarverslag van Protector over het jaar 2012. De pensioenwereld beleeft hectische tijden. Gelukkig kunnen we concluderen dat de financiële situatie

Nadere informatie

stichting pensioenfonds wonen

stichting pensioenfonds wonen stichting pensioenfonds wonen Verkort Jaarverslag 2007 Kerncijfers Aantallen per 31-12 2007 2006 Werkgevers 4.331 4.161 Deelnemers 33.009 31.705 Gewezen deelnemers 70.948 62.860 Gepensioneerden 8.468 7.735

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur de pensioenregeling

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 blad 1 van 7 Het Metro Pensioenfonds Hieronder eerst een aantal bijzonderheden over het Metro Pensioenfonds. Het Metro Pensioenfonds is opgericht

Nadere informatie

Jaarbericht 2014. Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3. 2014 in cijfers 5. Wijzigingen in de pensioenregeling 7

Jaarbericht 2014. Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3. 2014 in cijfers 5. Wijzigingen in de pensioenregeling 7 Jaarbericht 2014 Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3 2014 in cijfers 5 Wijzigingen in de pensioenregeling 7 De organisatie Pensioenfonds Forbo 8 Kerncijfers 11 2014 stond vooral in het teken van gewijzigde

Nadere informatie

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Beleggingen Het totaal rendement over het afgelopen boekjaar 2010 is uitgekomen op 15,6%. Als we naar de onderverdeling kijken zien we het

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015 Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Dekkingsgraad (UFR): 108,3% Beleidsdekkingsgraad: 110,0% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2015 1 e halfjaar:

Nadere informatie

pensioenkrant augustus 2015

pensioenkrant augustus 2015 pensioenkrant augustus 2015 pensioenkrant augustus 2015 5 WOORD VAN DE VOORZITTER 6 DEKKINGSGRAAD 7 INDEXATIE RENDEMENT OP DE BELEGGINGEN 8 KERNCIJFERS KOSTEN UITVOERING EN VERMOGENSBEHEER 9 COMMUNICATIE

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013

Verkort jaarverslag 2013 Verkort jaarverslag 2013 Wat waren in 2013 de belangrijkste feiten en gebeurtenissen voor GE Pensioen? U leest het in deze verkorte versie van het jaarverslag 2013. Naast deze bondige versie treft u ook

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Jaarbericht 2014 AUGUSTUS 2015 In dit Jaarbericht over 2014 legt Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland op hoofdlijnen verantwoording af voor het

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m 30 juni 2012 Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Nominale dekkingsgraad is gedaald van 110,0% naar 105,1% Beleggingsrendement

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

Het jaarverslag 2014 samengevat

Het jaarverslag 2014 samengevat Het jaarverslag 2014 samengevat Uw pensioenfonds blikt terug én vooruit Deelnemers 1.711 In 2014 verdiende het fonds 55,1 miljoen dankzij beleggen. Dat bedrag staat voor een rendement van 20,1%. Het fonds

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2014. In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen.

Verkort jaarverslag 2014. In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen. Verkort jaarverslag 2014 In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen. U kunt het volledige jaarverslag downloaden op www.bpfmedewerkersnotariaat.nl.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Juni 2015

NIEUWSBRIEF Juni 2015 NIEUWSBRIEF Juni 2015 De financiële positie van het fonds De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft de verhouding weer tussen de bezittingen van het pensioenfonds (het vermogen) en de verplichtingen

Nadere informatie

Verkort jaarverslag Woord van de voorzitter

Verkort jaarverslag Woord van de voorzitter Verkort jaarverslag 2015 Verkort jaarverslag 2015 In deze verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2015 voor het pensioenfonds is verlopen. U kunt het volledige jaarverslag

Nadere informatie

De pensioenleeftijd zal omhoog gaan

De pensioenleeftijd zal omhoog gaan Jaarbericht 2011 Ruim 1.600 mensen ontvangen op dit moment een pensioenuitkering via ons pensioenfonds. Nog eens ruim 2.300 (oud) DuPont-medewerkers zullen in de toekomst een pensioenuitkering ontvangen.

Nadere informatie

Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht

Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 10 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

Toeslagverlening. Versie

Toeslagverlening. Versie Toeslagverlening Versie 07-10-2016 Versie 07-10-2016 Toeslagverlening (indexatie) Waarom toeslagverlening? Toeslag is een manier om te zorgen dat de pensioenen hun koopkracht behouden. Toeslag wordt ook

Nadere informatie

Toeslagverlening. Versie

Toeslagverlening. Versie Toeslagverlening Versie 25-02-2016 Versie 25-02-2016 Toeslagverlening (indexatie) Waarom toeslagverlening? Toeslag is een manier om te zorgen dat de pensioenen hun koopkracht behouden. Toeslag wordt ook

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m ultimo juni 2012 Samenvatting: Nominale dekkingsgraad gedaald van 107,6% naar 101,9% Beleggingsrendement is 1,6%

Nadere informatie

Uit dienst bij ABN AMRO pensioen laten staan of meenemen?

Uit dienst bij ABN AMRO pensioen laten staan of meenemen? Uit dienst bij ABN AMRO pensioen laten staan of meenemen? Pensioenfonds Vooraf 2 U bent uit dienst bij ABN AMRO Bank of één van de andere bij ABN AMRO Pensioenfonds aangesloten ondernemingen. Vanaf dat

Nadere informatie

DE STICHTING KUWAIT PETROLEUM PENSIOENFONDS NEDERLAND. Jaarrapport 2014

DE STICHTING KUWAIT PETROLEUM PENSIOENFONDS NEDERLAND. Jaarrapport 2014 DE STICHTING KUWAIT PETROLEUM PENSIOENFONDS NEDERLAND Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina A Kerncijfers 3 B Bestuur en organisatie 6 C Verslag van de visitatiecommissie 11 D Verslag van het verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Jaarbericht 2015 AUGUSTUS 2016 In dit Jaarbericht over 2015 legt Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland op hoofdlijnen verantwoording af voor het

Nadere informatie

Reservetekort weggewerkt, pensioenen verhoogd

Reservetekort weggewerkt, pensioenen verhoogd Verkort jaarverslag 2013 In dit verkorte jaarverslag 2013 zetten we de hoofdpunten uit het volledige jaarverslag van Metro Pensioenfonds voor u op een rij: we blikken terug op het pensioenjaar 2013 en

Nadere informatie

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Versie 1.0 17 juni 2015 Auteur: Corné van Bokhoven Status: vastgesteld door bestuur Inleiding Nadat Stichting Pensioenfonds DHV in 2008 in dekkingstekort kwam heeft

Nadere informatie

Verkort jaarverslag PHI 2010

Verkort jaarverslag PHI 2010 Verkort jaarverslag PHI 2010 uitgave van stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de houtverwerkende industrie Voorwoord 2010 was een roerig jaar. Ook voor Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende

Nadere informatie

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl Update! bpfhibin.nl stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen December 2014 Kunt u uw werknemers uitleggen wat er per 1 januari 2015 is veranderd aan hun pensioen? WIJZIGINGEN

Nadere informatie

POPULAIR JAARVERSLAG 2013

POPULAIR JAARVERSLAG 2013 POPULAIR JAARVERSLAG 2013 2 Het herstel van onze financiële positie blijft absolute topprioriteit. Twee gezichten Het jaar 2013, maar ook 2014 dat nog grotendeels voor ons ligt, kent twee gezichten. Enerzijds

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Op woensdagmiddag 9 maart, aansluitend aan de jaarbijeenkomst van de Vereniging Gepensioneerden Getronics (VGG), organiseerde Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Nadere informatie

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Verkort jaarverslag 2009 2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Het jaar 2009 stond in het teken van het treffen van maatregelen om de financiële positie van het fonds weer op het gewenste

Nadere informatie

2e kwartaal 2016 Den Haag, juli 2016

2e kwartaal 2016 Den Haag, juli 2016 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2016 Den Haag, juli 2016 Samenvatting cijfers per 30 juni 2016 Dekkingsgraad (UFR): 99,0% Beleidsdekkingsgraad: 99,6% Belegd vermogen: 23,3 miljard Rendement 1 e halfjaar 2016:

Nadere informatie

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op <pagina 8 en 9> van het volledige jaarverslag.

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op <pagina 8 en 9> van het volledige jaarverslag. 12 vragen over het jaarverslag 2013 De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 12 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

Ontwikkelingen in 2012

Ontwikkelingen in 2012 1 Jaarbericht 2012 Ontwikkelingen in 2012 2012 was, in alle opzichten, weer een bewogen jaar. We kregen onder meer te maken met hectische ontwikkelingen op de financiële markten, met veranderingen in de

Nadere informatie

Toeslag- verlening Uitgave mei 2015

Toeslag- verlening Uitgave mei 2015 Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Extra informatie pensioenverlaging

Extra informatie pensioenverlaging Extra informatie pensioenverlaging Wat is de invloed van de verlaging op mijn netto pensioen? Als u nog niet met pensioen bent, kunnen we u nu niet zeggen hoe uw netto pensioen

Nadere informatie

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Persbericht Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Hoofdpunten: Dekkingsgraad van 94% is te laag: aanvullende maatregelen nodig Beschikbaar vermogen stijgt met ruim 11 miljard Door gedaalde rente nemen

Nadere informatie

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2012 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Toeslagverlening Uitgave mei 2015

Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds Sabic, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend indicatief

Nadere informatie

Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014

Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014 Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014 1 Doel van deze bijeenkomst Toelichting waarom overstap naar nieuwe pensioenuitvoerder Toelichting waarom nieuwe pensioenregeling per 1-1-2015

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Lichte daling dekkingsgraad. staat de nieuwe beleidsdekkingsgraad

Pensioen Nieuws. Lichte daling dekkingsgraad. staat de nieuwe beleidsdekkingsgraad Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE www.pensioenfondsavebe.nl #13 augustus 15 1 Financiële situatie Pensioenfonds AVEBE 2 Nieuwe financiële spelregels voor pensioenfondsen 3/4

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2014

Verkort Jaarverslag 2014 Verkort Jaarverslag 2014 Het bestuur: de pensioenwereld blijft in beweging Ook in 2014 stond de pensioenwereld niet stil. Het bestuur volgde alle actuele politieke en maatschappelijke ontwikkelingen op

Nadere informatie

27 september Deelnemersvergadering

27 september Deelnemersvergadering 27 september 2007 Deelnemersvergadering Kernpunten 2006 Goed jaar, dekkingsgraad van 117,1% naar 122,7% Geen herstelplan meer nodig in 2007 Indexatie in 2006 verleend over 2005 van: - 0,63% voor de actieve

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,0% naar 123,6% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

Belanghebbendenvergadering. 24 september 2015

Belanghebbendenvergadering. 24 september 2015 Belanghebbendenvergadering 24 september 2015 Agenda 1. Opening 2. Actuele ontwikkelingen Ballast Nedam N.V. 3. Jaarverslag 2014 4. Nieuwe pensioenregelgeving en herstelplan 5. Toekomst pensioenfonds 6.

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014 Stand van zaken SVG 1 van 20 Programma Pensioenfonds SVG Wat speelt er rond de pensioenen? Financiële positie SVG Kortingsmaatregel Vooruitblik 2014-2015

Nadere informatie

Verkort. Jaarverslag 2011. stichting pensioenfonds jacobs nederland

Verkort. Jaarverslag 2011. stichting pensioenfonds jacobs nederland Verkort Jaarverslag 2011 stichting pensioenfonds jacobs nederland Verkort jaarverslag 2011 Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Voorwoord In het afgelopen jaar gebeurde er opnieuw veel op pensioengebied.

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

2014 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2014 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2014 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 samenvatting van het jaarverslag In het Jaarverslag 2014 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

4e kwartaal 2016 Den Haag, januari 2017

4e kwartaal 2016 Den Haag, januari 2017 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2016 Den Haag, januari 2017 Samenvatting cijfers per 31 december 2016 Dekkingsgraad (UFR): 101,4% Beleidsdekkingsgraad: 98,9% Belegd vermogen: 23,1 miljard Rendement 2016: 12,7%

Nadere informatie

Grens volledige indexatie 141% 1 114% 115% complex 125% Indexatie 2.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Grens volledige indexatie 141% 1 114% 115% complex 125% Indexatie 2.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Benchmark pensioenfondsen Inleiding De Vereniging exleaseplan (VeLP) heeft het initiatief genomen om een benchmarkstudy te maken voor de Stichting Pensioenfonds Lease Beheer (SPLB). Het doel van deze benchmark

Nadere informatie

POPULAIR JAARVERSLAG. Financiële situatie. Beleggingen. De organisatie. Veranderingen. Communicatie. 2014 in cijfers

POPULAIR JAARVERSLAG. Financiële situatie. Beleggingen. De organisatie. Veranderingen. Communicatie. 2014 in cijfers POPULAIR JAARVERSLAG 2014 Financiële situatie Beleggingen De organisatie Veranderingen Communicatie 2014 in cijfers 2 Pensioenfonds UWV heeft in 2014 veel aandacht besteed aan de toekomst van het pensioenfonds,

Nadere informatie

Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch

Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Pag. /8 Delta Lloyd garandeert de opgebouwde aanspraken en tarieven. Het Garantiepensioen

Nadere informatie

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING VAN DE STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS 25 september 2012 Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING VAN DE STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS 25 september 2012 Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard Voorzitter: R.J.P. Siebesma AGENDA: 1. Opening 2. Notulen deelnemersvergadering d.d. 20 september 2011 3. Samenstelling bestuur en verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Stichting Pensioenfonds DHV Informatiebijeenkomst 24 september 2013 2013 Royal HaskoningDHV, All rights reserved Alleen voor intern gebruik Agenda Opening Jaarverslag 2012 Paul Canisius Actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de detailhandel Verkort jaarverslag 2007

stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de detailhandel Verkort jaarverslag 2007 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de detailhandel Verkort jaarverslag 2007 Voorwoord Het bestuur van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel heeft de ontwikkelingen, die zich in 2006

Nadere informatie

Pensioenkrant 2013 AUGUSTUS

Pensioenkrant 2013 AUGUSTUS Pensioenkrant 2013 AUGUSTUS Disclaimer Hoewel deze krant met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kunt u hieraan geen rechten ontlenen. Pensioenkrant augustus 2013 Woord van de voorzitter

Nadere informatie

Verkort. Jaarverslag 2012. stichting pensioenfonds jacobs nederland

Verkort. Jaarverslag 2012. stichting pensioenfonds jacobs nederland Verkort Jaarverslag 2012 stichting pensioenfonds jacobs nederland Verkort jaarverslag 2012 Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Voorwoord Beste Lezer, 2012 was voor het Pensioenfonds een jaar van stabilisatie.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC

Stichting Pensioenfonds SABIC Stichting Pensioenfonds SABIC Presentatie SPF tijdens algemene ledenvergadering VGSE 15 april 2010 Jan van den Berg, voorzitter SPF 1 Programma 1. Algemeen 2. Situatie SPF eind 2008 3. Ontwikkelingen SPF

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2006. stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de detailhandel

Verkort jaarverslag 2006. stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de detailhandel Verkort jaarverslag 2006 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de detailhandel Inleiding Hierbij ontvangt u het verkorte jaarverslag 2006 van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Verkort Jaarverslag 2009 Inleiding 2009 is voor de Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics (hierna Pensioenfonds SABIC-IP) weer een bijzonder

Nadere informatie

Mijn Pensioen. Pensioen is meer! Onderwerpen van vandaag 23/11/2015. Mijn Pensioen (1) Hoe ziet mijn pensioen eruit?

Mijn Pensioen. Pensioen is meer! Onderwerpen van vandaag 23/11/2015. Mijn Pensioen (1) Hoe ziet mijn pensioen eruit? Mijn Pensioen Pensioen is meer! Oktober / november 2015 Onderwerpen van vandaag Mijn Pensioen (1) Hoe ziet mijn pensioen eruit? Mijn Pensioenfonds (2) Jaarverslag 2014 Hoe is het pensioenfonds georganiseerd?

Nadere informatie

Pensioen Informatie sessie

Pensioen Informatie sessie Pensioen Informatie sessie Pensioenreglement B Oktober 2013 Voorbehoud De tekst in deze presentatie is louter ter informatie bedoeld. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. Bij onduidelijkheden

Nadere informatie

Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis

Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis Corporate Pensioen 4 Juni 2009 Vragen 1. Hoe zeker is mijn toekomstige pensioenvoorziening bij Nationale-Nederlanden? 3. Hoe weet ik hoeveel pensioen

Nadere informatie

Het AVEBE Pensioen samengevat

Het AVEBE Pensioen samengevat Het AVEBE Pensioen samengevat Deze folder is bedoeld voor alle medewerkers die bij AVEBE in dienst zijn getreden. Pensioenfonds Ouderdomspensioen: het AVEBE Pensioen vanaf uw pensionering Het AVEBE Pensioen

Nadere informatie

stichting pensioenfonds wonen Verkort jaarverslag 2008

stichting pensioenfonds wonen Verkort jaarverslag 2008 stichting pensioenfonds wonen Verkort jaarverslag 2008 01 Voorwoord Over een paar jaar kijken we terug op 2008 en 2009 als een periode van economisch zwaar weer. We zitten midden in een wereldwijde crisis.

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Derde kwartaal juli 2013 t/m 30 september 2013

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Derde kwartaal juli 2013 t/m 30 september 2013 Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal 2013-1 juli 2013 t/m 30 september 2013 Nominale dekkingsgraad is gestegen van 113,3% naar 120,3% Beleggingsrendement is 1,8% Het belegd vermogen

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2013 t/m 31 december Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2013 t/m 31 december Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2013-1 oktober 2013 t/m 31 december 2013 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 120,6% naar 123,0% Reële

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014 Samenvatting: dalende rente Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,6% naar 123,7% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

Jaarinformatie Stichting Pensioenfonds C1000 over het verslagjaar 2012. (opgesteld op basis van het jaarbericht 2012)

Jaarinformatie Stichting Pensioenfonds C1000 over het verslagjaar 2012. (opgesteld op basis van het jaarbericht 2012) Jaarinformatie Stichting Pensioenfonds C1000 over het verslagjaar 2012 (opgesteld op basis van het jaarbericht 2012) 1 1 Inhoud Algemeen 5 De bestuursleden van Pensioenfonds C1000 6 Uw pensioen van Pensioenfonds

Nadere informatie

AMF een goed geregeld pensioen. Bulletin Algemeen Mijnwerkersfonds 2005

AMF een goed geregeld pensioen. Bulletin Algemeen Mijnwerkersfonds 2005 AMF een goed geregeld pensioen Bulletin Algemeen Mijnwerkersfonds 2005 Het bestuur van het Algemeen Mijnwerkersfonds (AMF) wil haar rechthebbenden van goede en belangrijke informatie voorzien. Leest u

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015 Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015 De maandelijkse nominale dekkingsgraad ultimo september is gedaald ten opzichte van eind juni; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S Pensioenfonds B&S Pensioenkrant 2014 Pensioen fonds B&S I n h o u d s o p g a v e Woord vooraf... 4 1. Jaarverslag 2013 in hoofdijnen... 5 2. Dekkingsgraad 2014... 7 3.Nieuw pensioenstelsel 2015... 8

Nadere informatie

Deelnemersvergadering 26 september 2013

Deelnemersvergadering 26 september 2013 Deelnemersvergadering 26 september 2013 2 1. Opening Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Notulen (27 september 2012 en 24 januari 2013) 3. Jaarverslag 2012 4. Beleggingen 2012 en ontwikkelingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Herstelplan. In dit nummer. oktober 2015. Waar ging het ook alweer over?

Nieuwsbrief. Herstelplan. In dit nummer. oktober 2015. Waar ging het ook alweer over? Nieuwsbrief oktober 2015 Herstelplan In de nieuwsbrieven van juli (over o.a. het nieuwe Financieel ToetsingsKader nftk ) en augustus 2015 (over beleggen) informeerden we u al eerder over de eisen die De

Nadere informatie

Van de voorzitter KUNNEN WE DE PENSIOENEN VERHOGEN, JA OF NEE?

Van de voorzitter KUNNEN WE DE PENSIOENEN VERHOGEN, JA OF NEE? Van de voorzitter KUNNEN WE DE PENSIOENEN VERHOGEN, JA OF NEE? Als bestuur nemen we ieder jaar vele besluiten. Een van de belangrijkste besluiten is die over de indexatie, ook wel toeslagverlening genoemd.

Nadere informatie

Verkort. Jaarverslag 2013. stichting pensioenfonds jacobs nederland

Verkort. Jaarverslag 2013. stichting pensioenfonds jacobs nederland Verkort Jaarverslag 2013 stichting pensioenfonds jacobs nederland Verkort jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Voorwoord Beste lezer, 2013 was voor het Pensioenfonds het jaar waarin

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Beleggen. In dit nummer. augustus 2015. Inleiding

Nieuwsbrief. Beleggen. In dit nummer. augustus 2015. Inleiding Nieuwsbrief augustus 2015 Beleggen Inleiding In de nieuwsbrief van juli 2015 over het nieuwe FTK en het toeslag-/premiebeleid kondigden we aan dat het Q8 Pensioenfonds u graag nader wil informeren over

Nadere informatie

Risico s rond pensioen

Risico s rond pensioen Risico s rond pensioen Uitgave maart 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Lichte daling dekkingsgraad

Pensioen Nieuws. Lichte daling dekkingsgraad Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #11 juni 14 1 Financiële situatie Pensioenfonds AVEBE 2 Bereid je tijdig voor op je pensioen Uw pensioenoverzicht: weet hoe u er voor staat

Nadere informatie

Jaarbericht Terugblikken en vooruitkijken. delta lloyd pensioenfonds

Jaarbericht Terugblikken en vooruitkijken. delta lloyd pensioenfonds delta lloyd pensioenfonds Jaarbericht 2010 Terugblikken en vooruitkijken In dit Jaarbericht leest u wat er in 2010 bij het pensioenfonds gebeurde. We gaan wat dieper in op onze beleggingen en andere financiële

Nadere informatie

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds is bijna elke maand anders. Dat komt vooral door de rentestand en onze beleggingsopbrengsten.

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds is bijna elke maand anders. Dat komt vooral door de rentestand en onze beleggingsopbrengsten. Nieuwsbrief Ballast Nedam Pensioenfonds September 2013 Tijd voor een nieuwsbrief van uw Pensioenfonds. Er gebeurt veel in de Nederlandse pensioenwereld; dat kan u bijna niet zijn ontgaan. In onze vorige

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Vierde kwartaal oktober 2016 t/m 31 december Samenvatting:

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Vierde kwartaal oktober 2016 t/m 31 december Samenvatting: Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Vierde kwartaal 2016-1 oktober 2016 t/m 31 december 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad ultimo december is 108,4% en is gestegen ten opzichte

Nadere informatie

HALLO ALLEMAAL LIKE BPF SCHILDERS OP FACEBOOK WAT DE DEKKINGSGRAAD ONS VERTELT 2. WAT IS ER VERANDERD IN 2016? Wijzigingen pensioenregeling 4

HALLO ALLEMAAL LIKE BPF SCHILDERS OP FACEBOOK WAT DE DEKKINGSGRAAD ONS VERTELT 2. WAT IS ER VERANDERD IN 2016? Wijzigingen pensioenregeling 4 Pensioen voor pensioengerechtigdenblad maart 2016 WAT DE DEKKINGSGRAAD ONS VERTELT 2 Online klantenpanel GEZOCHT: MENSEN MET EEN MENING! 3 WAT IS ER VERANDERD IN 2016? Wijzigingen pensioenregeling 4 BELEGGEN

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam. Financieel crisisplan 2015

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam. Financieel crisisplan 2015 Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Financieel crisisplan 2015 1 Inhoudsopgave 1.1 Inleiding en onderdelen financieel crisisplan... 3 1.1.1 Inleiding... 3 1.1.2 Relatie financieel crisisplan met de doelstelling

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gestegen van 105,7% naar 115,4%. Dit komt

Nadere informatie