1.3.Bij installatie heeft de commissie de volgende leden: - - -

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1.3.Bij installatie heeft de commissie de volgende leden: - - -"

Transcriptie

1 Oorspronkelijke akkoord COR, CSR, De Nieuwe Universiteit (DNU), Humanities Rally (HR), Rethink UvA en de vakbonden zijn met het College van Bestuur (CvB) tot een akkoord gekomen aangaande het instellen van twee onafhankelijke commissies. Hiermee zijn de gesprekken in een volgende fase beland. Betrokkenen verwachten dat een belangrijke stap gezet is om te komen tot verdere democratisering van de Universiteit van Amsterdam. Er zullen twee onafhankelijke commissies worden ingesteld die het vertrouwen van de gehele academische gemeenschap genieten. Een commissie onderzoekt de financiële situatie van de universiteit. COR en CSR zijn hierover reeds in gesprek met de academische gemeenschap. Een tweede commissie onderzoekt en adviseert over mogelijkheden voor decentralisering en democratisering van de UvA. COR, CSR, DNU, HR, ReThink UvA en de vakbonden initiëren in gelijkwaardige samenwerking het proces van samenstelling en opdrachtformulering van de commissies en consulteren vervolgens de academische gemeenschap. Hierna zullen de initiators de samenstelling en opdrachtverstrekking definitief vaststellen. De commissies zullen gedurende het proces regelmatig en publiekelijk rapporteren en input verzamelen vanuit alle geledingen van de universiteit. De commissies formuleren adviezen en leggen deze voor aan de academische gemeenschap. Bij instemming door de academische gemeenschap wordt overgegaan tot implementatie van de adviezen. De instemmingsprocedure vindt plaats volgens het voorstel van de commissies. Draft Mandaat Commissie Governance UvA 1. Samenstelling 1.1.De commissie is samengesteld in overleg tussen COR, CSR, DNU, Humanities Rally, ReThink UvA en de Vakbonden. 1.2.De commissie in gesteld op grond van de overeenkomst dd. # tussen het College van Bestuur en voornoemde partijen. 1.3.Bij installatie heeft de commissie de volgende leden: 2. Doel De commissie heeft tot taak om (a) de kernproblemen op de UvA en UvA Holding BV met betrekking tot bestuur, inspraak en academisch klimaat te identificeren als mede de oorzaken daarvan; (b) verschillende voorstellen voor andere organisatie inspraak en financieringsmodellen te ontwikkelen die deze problemen wegnemen (c) de academische gemeenschap te betrekken bij de ontwikkeling en beoordeling van deze voorstellen; (d) naar de academische gemeenschap en het CvB te rapporteren over de uitkomsten van het onderzoek. 1

2 3. Achtergrond De achtergrond voor de instelling van de commissie is de in brede kring levende onvrede over het bestuur van de Universiteit van Amsterdam in de afgelopen decennia. Deze onvrede heeft vele aspecten. Ze kwam tot uitbarsting in de bezetting van het Bungehuis en vervolgens het Maagdenhuis. Gevolg was een brede maatschappelijke discussie over de problemen binnen de universiteit en de rol van de universiteit in de samenleving. Belangrijke elementen en aanleidingen die in het debat naar voren kwamen waren onder meer: a. het gevoerde financieel en budgettair beleid wat mede leidde tot bezuinigingen op onderwijs en onderzoek; b. het topdown management dat nauwelijks beleidsruimte gaf aan input van medewerkers (staf en OBP) en studenten; c. een te grote nadruk op slecht gefundeerde en gevalideerde prestatieindicatoren ten koste van intrinsieke kwaliteitsoverwegingen; d. het te veel en te vaak negeren van kritische stemmen en tegenargumenten van medewerkers en studenten door het bestuur en het management; e. onvoldoende inspraak en participatiemogelijkheden voor leden van de staf; f. onderwijshervormingen die meer gericht zijn op outputbevordering in studiepunten en aantallen diploma s dan op kwaliteit en diepgang van hetgeen wordt geleerd; g. ondoorzichtig personeelsbeleid en een toenemend aantal tijdelijke aanstellingen; h. gebrek aan balans tussen onderwijs en onderzoeksbelangen door de stimulering van het verwerven van persoonsgebonden onderzoekssubsidies; i. onevenwichtige verhoudingen tussen vast en tijdelijk personeel naar aantal en posities. 4. Onderzoek De commissie neemt deze achtergronden en facetten in acht en voert een grondig onderzoek uit naar de governancepraktijk op de UvA met betrekking tot bestuur, inspraak en academisch klimaat (de HvA dient in het onderzoek te worden betrokken voor zover relevant voor de problemen en knelpunten op de UvA). De commissie wordt verzocht het volgende te onderzoeken: 1. Identificeer de belangrijkste problemen die studenten en medewerkers ervaren op de verschillende faculteiten. Onderzoek in het bijzonder:: a. De invloed van de academische gemeenschap op het beleid op verschillende niveaus. b. De richting en lijnen van verantwoording binnen de universiteit. c. De verdeling van bevoegdheden tussen de (bestuurs)functies op verschillende niveaus. 2

3 d. De relatie tussen het primaire proces onderwijs en onderzoek en de organisatiestructuur. e. De mate van administratieve ondersteuning van het primaire proces. f. De invloed van materiële prikkels (bijv. studierendement, publish or parish, persoonsgebonden subsidies) op de kwaliteit van het primaire proces. g. De doorwerking van het huidige allocatiemodel op de continuïteit van, en de verhouding tussen onderwijs en onderzoek. h. De interferentie van de activiteiten van UvA Holding BV met het primaire proces op de UvA. i. De verantwoordingsmechanismes van UvA Holding BV en de adequaatheid daarvan visàvis het primaire proces. 2. Breng de belangrijkste institutionele, materiële en ideationele oorzaken van de geïdentificeerde problemen in kaart. Geef daarbij aan in hoeverre deze oorzaken zijn toe te schrijven aan het (a) beleid van het ministerie van OCW, de beleidskeuzes van het CvB, de faculteiten dan wel afdelingen; (b) de organisatiestructuur van de UvA en UvA Holding BV. 3. Onderzoek alternatieve organisatie, inspraak en financieringsmodellen voor de UvA en UvA Holding BV die de huidige problemen en knelpunten wegnemen en de academische betrokkenheid en kwaliteit van onderwijs en onderzoek duurzaam bevorderen. 4. Consulteer en betrek studenten en medewerkers waaronder ook de groepen die de commissie hebben samengesteld (zie 1.1) op afdelings en faculteitsniveau bij het onderzoek. 5. Werk nauw samen met de commissie die onderzoek doet naar de financiële gezondheid van de UvA en betrek, waar relevant, hun bevindingen bij het onderzoek. 6. Rapporteer op regelmatige basis de resultaten van het onderzoek aan het CvB en de academische gemeenschap. De commissie pleegt hoor en wederhoor in een open proces van deliberatie en voorstelontwikkeling. De commissie houdt er rekening mee in haar voorstellen en adviezen dat problemen kunnen verschillen tussen faculteiten en ook tussen de verschillende niveaus daarbinnen. De commissie houdt er ook rekening mee dat een 3

4 flink deel van de problemen mede wordt beïnvloed en/of veroorzaakt door landelijke en Haagse besluitvorming en wettelijke kaders. 5. Werkwijze 5.1. De commissie begint met vaststelling van haar agenda en volgorde van aanpak. Dat omvat mede de termijnen waarop de commissie met voorstellen en haar eindrapportage denkt te komen. De werkwijze, c.q. verkenning en verkaveling wordt vastgesteld na raadpleging van en discussie met de academische gemeenschap Het plan van aanpak omvat mede voorstellen voor de discussie over de inrichting van en relatie met de UvA Holding BV en zelfstandige uitvoeringsorganisaties van de UvA Bij de vaststelling van de aanpak houdt de commissie rekening met processen die al eerder gestart zijn en met hetgeen in faculteiten al op gang is gekomen. Ook wordt rekening gehouden met de urgentie om bepaalde veranderingen voortvarend door te voeren, zoals de topstructuur van de universitaire organisatie, c.q. de verkiezing c.q. samenstelling van een nieuw College van Bestuur en de toekomstige Raad van Toezicht of hun rechtsopvolgers De commissie voert overleg met de trekkers van facultaire en andere initiatieven om het democratiseringsproces in zijn geheel te optimaliseren De commissie stemt haar werkwijze, tijdsplanning en afbakening van werk af met de commissie financiën die is of wordt ingesteld Desgewenst kan de commissie werkcommissies instellen en externe deskundigen vragen om advies over deelkwesties In overleg met de constituerende partijen kan de commissie besluiten met het CvB in overleg te treden teneinde voor onderwerpen die niet tot de kern van de governance problematiek behoren aparte commissies in te stellen De commissie kan besluiten bepaalde onderwerpen buiten beschouwing te laten indien deze al onderwerp van democratisch georganiseerd overleg elders (bijvoorbeeld commissies van de COR) De commissie rapporteert tenminste twee wekelijks over de voortgang van het werk aan de in te richten klankboordgroep (bestaand uit COR, CSR, DNU, Humanities Rally, ReThink UvA en de Vakbonden) De commissie werkt een plan uit over hoe de voorstellen adequaat ter goedkeuring kunnen worden voorgelegd aan de academische gemeenschap en hoe de gehele 4

5 academische gemeenschap kan worden betrokken bij het aannemen of het afstemmen van de voorstellen De eindrapportage omvat mede een plan voor de implementatie van de voorstellen en de termijn en procesgang van invoering De commissie regelt de orde van haar vergaderingen en werkzaamheden en stelt desgewenst een dagelijks bestuur in en verschillende portefeuilles en daaraan gekoppelde verantwoordelijkheden Het beraad met het College van Bestuur en de inbreng van het College worden geregeld in het plan van aanpak, mede op grond van overleg met het College. Dat treft in het bijzonder de implementatie van de voorstellen. 6. Faciliteiten 6.1.Het College van Bestuur zorgt voor een adequate ondersteuning van het werk van de commissie en voldoende budget en faciliteiten om een actieve inclusieve procesgang mogelijk te maken en te waarborgen. Diensten en deskundigen werkzaam voor het College van Bestuur kunnen worden gevraagd om informatie en advies. Ze zijn over de inhoud van adviezen geen verantwoording schuldig aan het College en handelen daarbij niet in opdracht. 6.2.Voor de duur van haar werkzaamheden beschikt de Commissie over een eigen staf en bureau. 6.3.De commissie en haar staf wordt door het College gehuisvest op het Maagdenhuis en gefaciliteerd. 6.4.Er wordt voldoende budget ter beschikking gesteld voor externe advisering door het College. 6.5.Leden van de commissie en eventuele subcommissies worden financieel en kwa werkbelasting gecompenseerd via de afdeling waar zij werken, maar ten laste van het CvB. 7. Slot Voor alle zaken waarin dit besluit niet voorziet kunnen aanvullende regels worden gesteld na raadpleging van de constituerende groeperingen en raadpleging van het College van Bestuur. 5

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Onderwijskwaliteitsplan. TU Delft. Technische Universiteit Delft

Onderwijskwaliteitsplan. TU Delft. Technische Universiteit Delft Onderwijskwaliteitsplan TU Delft Technische Universiteit Delft Onderwijskwaliteitsplan TU Delft 1 2 Voorwoord Een universiteit die onderwijs hoog in haar vaandel heeft staan, heeft een duidelijke visie

Nadere informatie

Governancecode De Goede Woning 2012

Governancecode De Goede Woning 2012 Governancecode De Goede Woning 2012 I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor de inrichting en toepassing van de governance van de woningcorporatie

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht AOC Oost

Reglement Raad van Toezicht AOC Oost Reglement Raad van Toezicht AOC Oost 1. Status van dit reglement Dit reglement is een reglement zoals bedoeld in artikel 11 van de statuten van de stichting. Het bevat onderwerpen die naar het oordeel

Nadere informatie

Geachte collega's, beste studenten,

Geachte collega's, beste studenten, College van Bestuur Geachte collega's, beste studenten, Na de hectische weken met de bezetting van het Bungehuis en het Maagdenhuis, hebben we een moment van bezinning ingelast. Wij hebben tijd genomen

Nadere informatie

Governance Standard Business Reporting-NL

Governance Standard Business Reporting-NL Governance Standard Business Reporting-NL Governance SBR, bijlage a: Charters SBR-Gremia 1 Inhoud 1. De betekenis van Standard Business Reporting... 3 2. Ontwikkeling Governance... 3 3. Status SBR... 4

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen

Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen Drie adviezen over onderwijsbestuur: degelijk onderwijsbestuur, doortastend onderwijstoezicht en duurzame onderwijsrelaties Nr. 20060353/877, oktober

Nadere informatie

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Colofon Financieel statuut Uitgave: VOS/ABB Tekstbijdragen:

Nadere informatie

NAAR INTERNE BEHEERSMAATREGELEN VOOR BORGING FISCALITEITEN

NAAR INTERNE BEHEERSMAATREGELEN VOOR BORGING FISCALITEITEN NAAR INTERNE BEHEERSMAATREGELEN VOOR BORGING FISCALITEITEN EEN VERKENNEND ONDERZOEK NAAR HET OPSTELLEN VAN EEN VERBETERDE WERKWIJZE VOOR BTW EN BCF BIJ STADSDEEL ZUIDOOST Jolanda Karstens SPD Bedrijfsadministratie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 200 22 2 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 040 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCI√čN Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Rapportage Governance Principes Verzekeraars December 2011 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 4 2. Indeling rapportage... 4 3. De Governance

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Parteon geldend vanaf januari 2012

Reglement Raad van Commissarissen Parteon geldend vanaf januari 2012 Reglement Raad van Commissarissen Parteon geldend vanaf januari 2012 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Zo werkt Amersfoort. Deelnemingen. Op afstand verbonden

Zo werkt Amersfoort. Deelnemingen. Op afstand verbonden Zo werkt Amersfoort Deelnemingen Op afstand verbonden 90050 GAM-Deelneming-WT 15-09-2009 09:20 Pagina 3 Zo werkt Amersfoort Waarom is de openbare begraafplaats een gemeentelijke dienst, is de openbare

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO Het Commanderij College is aangesloten bij de VO-raad, de vereniging van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs. Instellingen die lid zijn van de VO-raad, vallen onder de werking van de code Goed Onderwijsbestuur

Nadere informatie

HU Handboek Medezeggenschap. Inlichtingen bps@hu.nl. Datum Augustus 2007. Hogeschool Utrecht, Afdeling Servicebureau Studentzaken, Utrecht, 2007

HU Handboek Medezeggenschap. Inlichtingen bps@hu.nl. Datum Augustus 2007. Hogeschool Utrecht, Afdeling Servicebureau Studentzaken, Utrecht, 2007 Inlichtingen bps@hu.nl Datum Augustus 2007 Hogeschool Utrecht, Afdeling Servicebureau Studentzaken, Utrecht, 2007 Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

Nadere informatie

EUMEDION 1. VOORWOORD 5 2. AANDACHTSPUNTEN VOOR 2010 7 2.1 BELEIDSMATIG 7 2.2 AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN 2010 15 3. ONDERZOEK 19 4.

EUMEDION 1. VOORWOORD 5 2. AANDACHTSPUNTEN VOOR 2010 7 2.1 BELEIDSMATIG 7 2.2 AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN 2010 15 3. ONDERZOEK 19 4. BELEIDSPLAN 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 1. VOORWOORD 5 2. AANDACHTSPUNTEN VOOR 2010 7 2.1 BELEIDSMATIG 7 2.2 AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN 2010 15 3. ONDERZOEK 19 4. EVENEMENTEN 21 5. DIENSTVERLENING 22 5.1

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen HEEMwonen

Reglement Raad van Commissarissen HEEMwonen Reglement Raad van Commissarissen HEEMwonen Vastgesteld op 26 februari 2013 Artikel 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is, het bestuur gehoord hebbende, vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering

Nadere informatie

Reglement. Raad van Commissarissen. Sprengenland Wonen

Reglement. Raad van Commissarissen. Sprengenland Wonen Reglement Raad van Commissarissen Sprengenland Wonen Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Doel en reikwijdte reglement

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Rijnhart Wonen Vastgesteld op 28 februari 2011 28 februari 2011 Reglement Raad van Toezicht 1/9 INHOUD Artikel 1 Doel en reikwijdte reglement Artikel 2 Samenstelling van de

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten

Aan de leden van Provinciale Staten Aan de leden van Provinciale Staten Datum : 16 december 2007 Briefnummer : 2007-51.118/51/A.28, CW Zaaknummer : 65386 Behandeld door : Draper L.T.C.M. Telefoonnummer : (050) 316 4919 Antwoord op : Bijlagen

Nadere informatie

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam Voorwoord Grootschalige ICT projecten in een complexe politiek bestuurlijke omgeving zijn vaak een geheide garantie

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO VO-raad Postadres Postbus 8282 3503 RG Utrecht T 030 232 48 00 F 030 232 48 48 W www.vo-raad.nl E info@vo-raad.nl Code Goed Onderwijsbestuur VO Code Goed onderwijsbestuur in het voortgezet onderwijs Inhoud

Nadere informatie

Verbetering control: naar Financial Control

Verbetering control: naar Financial Control Verbetering control: naar Financial Control Uitgebracht door: Opdrachtgever: Auteur(s): Datum Versie Wijziging Hogeschool van Amsterdam Bestemd voor: CvB en Domeinvoorzitters Paul Doop namens CvB Rien

Nadere informatie

Governance Principes 2014

Governance Principes 2014 Governance Principes 2014 Governance principes Verantwoording Governance Principes voor Verzekeraars over 2014 Conform de Governance Principes voor Verzekeraars (hierna de Code ) dient een verzekeraar

Nadere informatie

Functioneren aan de UvA

Functioneren aan de UvA Functioneren aan de UvA Vastgesteld bij besluit van het college van bestuur van 1 maart 2001, zoals gewijzigd bij besluit van het college van bestuur van 10 januari 2006 INHOUD Functioneren aan de UvA...

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING In december 2010 publiceerde het Nederlandse Verbond van Verzekeraars de Governance Principes, hierna de Code Verzekeraars. Hierin worden voor Nederlandse Verzekeringsmaatschappijen

Nadere informatie

{) Staalbankiers. Reglement RvC Staalbankiers N.V. 25 september 2012. Rve reglement met wijzigingen ivm renumeratie d.d. 25.9.

{) Staalbankiers. Reglement RvC Staalbankiers N.V. 25 september 2012. Rve reglement met wijzigingen ivm renumeratie d.d. 25.9. {) Staalbankiers Reglement RvC Staalbankiers N.V. 25 september 2012 Rve reglement met wijzigingen ivm renumeratie d.d. 25.9.2012 - I L1 Staalbankiers Inhoudsopgave 1. Status en inhoud reglement 2. Samenstelling,

Nadere informatie

Id.d. 2 3 DEC 9400 ce Assen

Id.d. 2 3 DEC 9400 ce Assen . Bestuur Aan het college van B&W van de gemeente Slochteren Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN r'~""~~~'" '-"'"1 CI;;~:;;I,:'"-- ')., / 1 1Appingedam i I ------'----.-.j I ingekomen (s-::'e-m-j. S:i::ch~;;~'f:,n

Nadere informatie

NSI EN BEST PRACTICE BEPALINGEN Laatste update: 29 januari 2015

NSI EN BEST PRACTICE BEPALINGEN Laatste update: 29 januari 2015 NSI EN BEST PRACTICE BEPALINGEN Laatste update: 29 januari 2015 In onderstaande tabel zijn de best practice bepalingen opgenomen uit de Nederlandse Corporate Governance Code zoals deze na de aanpassingen

Nadere informatie