VERORDENINGEN NL Publicatieblad van de Europese Unie L 74/1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERORDENINGEN. 15.3.2008 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 74/1"

Transcriptie

1 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 74/1 I (Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is) VERORDENINGEN VERORDENING (EG) Nr. 213/2008 VAN DE COMMISSIE van 28 november 2007 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2195/2002 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten (CPV) en tot wijziging van de Richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten, in verband met de herziening van de CPV (Voor de EER relevante tekst) DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, Gelet op Verordening (EG) nr. 2195/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 5 november 2002 betreffende de gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten (CPV) ( 1 ), en met name op artikel 2, Gelet op Richtlijn 2004/17/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 houdende coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten ( 2 ), en met name op artikel 70, onder d) en e), Gelet op Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten ( 3 ), en met name op artikel 79, onder f) en g), Overwegende hetgeen volgt: (1) Bij Verordening (EG) nr. 2195/2002 is de gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten (CPV) één classificatiesysteem voor overheidsopdrachten, vastgesteld om de referenties te standaardiseren waarmee aanbestedende diensten het voorwerp van hun opdrachten omschrijven. (2) De structuur, codes en omschrijvingen van de CPV moeten worden aangepast of gewijzigd in verband met bepaalde ontwikkelingen in de markt en de behoeften van de gebruikers. Daarbij moet rekening worden gehouden met een aantal concrete suggesties van belanghebbende partijen ( 1 ) PB L 340 van , blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2151/2003 van de Commissie (PB L 329 van , blz. 1). ( 2 ) PB L 134 van , blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2006/97/EG van de Raad (PB L 363 van , blz. 107). ( 3 ) PB L 134 van , blz Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2006/97/EG. en CPV-gebruikers om de CPV op bepaalde punten te verbeteren. De structuur, codes en omschrijvingen van de CPV moeten ook worden bijgewerkt om van de CPV een instrument te maken waarmee overheidsopdrachten doeltreffend langs elektronische weg kunnen worden geplaatst. (3) Om de CPV gebruikersvriendelijker te maken, moet minder van het materiaal en meer van het product worden uitgegaan. Zo moeten de productkenmerken van de basiswoordenlijst in de huidige bijlage I bij Verordening (EG) nr. 2195/2002 worden overgezet naar de aanvullende woordenlijst in dezelfde bijlage en moeten sterk materiaalgerichte afdelingen in de huidige woordenlijst worden herverdeeld over de andere afdelingen. (4) De hiërarchie van de CPV moet met de samenvoeging en herverdeling van afdelingen die een beperkt aantal codes bevatten, afdelingen die deels als een geheel moeten worden gezien, en afdelingen die tot verwarring kunnen leiden, zodanig worden gestroomlijnd dat een gemakkelijker te gebruiken nomenclatuur met een consistentere en homogenere presentatie ontstaat. (5) Defensiematerieel en -diensten moeten beter worden ingedeeld. Daartoe moeten de bestaande, verspreide codes worden gehergroepeerd tot nieuwe groepen en klassen om de presentatie meer samenhang te geven, en moeten nieuwe codes voor bijvoorbeeld militair onderzoek en militaire technologie worden toegevoegd. (6) De structuur van de aanvullende woordenlijst moet volledig worden herzien. Deze lijst moet logischer worden opgezet met secties die onderverdeeld zijn in groepen die naast de

2 L 74/2 NL Publicatieblad van de Europese Unie basiswoordenlijst te gebruiken zijn. De aanvullende woordenlijst moet ook worden uitgebreid met kenmerken van producten en diensten omdat daarmee een vereenvoudiging mogelijk wordt in die zin dat het voorwerp van een opdracht volledig kan worden omschreven en het aantal codes van de basiswoordenlijst wordt teruggedrongen. (7) Omwille van de duidelijkheid moet bijlage I bij Verordening (EG) nr. 2195/2002 worden vervangen. (8) Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 2195/2002 met gedetailleerde overzichten van de wijzigingen van 2003 is niet meer van belang en moet dan ook worden geschrapt. (9) Door de herziening van de CPV moeten ook de indicatieve schakelschema's van de bijlagen III, IV en V bij Verordening (EG) nr. 2195/2002 voor de CPV enerzijds en de CPC Prov. (de centrale productenclassificatie van de Verenigde Naties), de NACE Rev. 1 (de statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap) en de GN (de gecombineerde nomenclatuur) anderzijds worden bijgewerkt. Omwille van de duidelijkheid moeten deze worden vervangen. (10) Bij de herziening van de CPV moeten de lijsten van activiteiten en diensten met verwijzingen naar de CPVcodes in de bijlagen bij de Richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG in overeenstemming worden gebracht met de herziene CPV zonder dat de materiële werkingssfeer van deze richtlijnen zelf wordt gewijzigd. (11) Om ervoor te zorgen dat er genoeg tijd blijft voor de technische aanpassing van de elektronische systemen aan de CPV, moet worden bepaald dat deze verordening pas zes maanden na haar inwerkingtreding wordt toegepast. (12) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Raadgevend Comité inzake overheidsopdrachten, HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: Artikel 1 Verordening (EG) nr. 2195/2002 wordt als volgt gewijzigd: 1. Bijlage I wordt vervangen door bijlage I bij deze verordening. 2. Bijlage II wordt geschrapt. 3. Bijlage III wordt vervangen door bijlage II bij deze verordening. 4. Bijlage IV wordt vervangen door bijlage III bij deze verordening. 5. Bijlage V wordt vervangen door bijlage IV bij deze verordening. Artikel 2 Richtlijn 2004/17/EG wordt als volgt gewijzigd: 1. De tabel van bijlage XII wordt vervangen door bijlage V bij deze verordening. 2. De tabel van bijlage XVIIA wordt vervangen door bijlage VI bij deze verordening. 3. De tabel van bijlage XVIIB wordt vervangen door bijlage VII bij deze verordening. Artikel 3 Richtlijn 2004/18/EG wordt als volgt gewijzigd: 1. De tabel van bijlage I wordt vervangen door bijlage V bij deze verordening. 2. De tabel van bijlage IIA wordt vervangen door bijlage VI bij deze verordening. 3. De tabel van bijlage IIB wordt vervangen door bijlage VII bij deze verordening. Artikel 4 Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie. Zij is van toepassing vanaf 15 september Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat. Gedaan te Brussel, 28 november Voor de Commissie Charlie McCREEVY Lid van de Commissie

3 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 74/3 BIJLAGE I GEMEENSCHAPPELIJKE WOORDENLIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN Structuur van het classificatiesysteem 1. De CPV bestaat uit een basiswoordenlijst en een aanvullende woordenlijst. 2. De basiswoordenlijst heeft een boomstructuur met codes tot negen cijfers met daarbij een omschrijving van de leveringen, werken of diensten die voorwerp van de opdracht zijn. De code bestaat uit acht cijfers en wordt ingedeeld in: afdelingen, aangeduid met de eerste twee cijfers van de code (XX Y), groepen, aangeduid met de eerste drie cijfers van de code (XXX00000-Y), klassen, aangeduid met de eerste vier cijfers van de code (XXXX0000-Y), categorieën, aangeduid met de eerste vijf cijfers van de code (XXXXX000-Y). Elk van de laatste drie cijfers staat voor een extra precisering binnen de categorie. Een negende cijfer dient voor de verificatie van de voorgaande cijfers. 3. De aanvullende woordenlijst kan worden gebruikt voor een nadere omschrijving van het voorwerp van een opdracht en bestaat uit een alfanumerieke code die overeenkomt met een omschrijving waarmee een aanvullende precisering van de specifieke aard of bestemming van het te kopen goed kan worden gegeven. De alfanumerieke code omvat: een eerste niveau bestaande uit een letter die staat voor een sectie, een tweede niveau bestaande uit een letter die staat voor een groep, een derde niveau bestaande uit drie cijfers die staan voor een onderafdeling. Het laatste cijfer dient voor de verificatie van de voorgaande cijfers.

4 L 74/4 NL Publicatieblad van de Europese Unie BASISWOORDENLIJST Landbouw- en veeteelt-, kwekerij-, visserij-, bosbouw- en aanverwante producten Land- en tuinbouwproducten Land- en tuinbouwgewassen en -producten Zaden Sojabonen Pinda's Zonnebloempitten Katoenzaad Sesamzaad Mosterdzaad Groentenzaad Vruchtenzaad Bloemenzaden Ruwe tabak Suikergewassen Suikerbieten Suikerriet Stro en voedergewassen Stro Veevoeder Ruw plantaardig materiaal Ruw plantaardig materiaal voor de vervaardiging van textiel Katoen Jute Vlas Natuurlijke rubber, latex en aanverwante producten Natuurlijke rubber Natuurlijke latex Latexproducten Planten voor specifieke toepassingen Planten voor bereiding van parfum en geneesmiddelen, insectenbestrijding en dergelijke Planten gebruikt voor de bereiding van parfum Planten gebruikt voor de bereiding van geneesmiddelen Planten gebruikt voor insectenbestrijding Planten gebruikt voor schimmelbestrijding of soortgelijke toepassingen Plantenzaden voor specifieke toepassingen Tuinbouw- en kwekerijproducten Tuinbouwproducten Levende planten, bollen, wortels, stekken en enten Snijbloemen Bloemstukken Specerijgewassen en gewassen voor de vervaardiging van dranken

5 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 74/ Gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken Koffiebonen Theestruiken Maté Cacaobonen Niet-bewerkte specerijen Dierlijke en aanverwante producten Stierensperma Dierlijke producten Natuurlijke honing Slakken Eetbare producten van dierlijke oorsprong Was Eieren Producten van gemengde bedrijven Landbouwbenodigdheden Granen, aardappelen, groenten, vruchten en noten Granen en aardappelen Granen Tarwe Harde tarwe Zachte tarwe Maïs Rijst Gerst Rogge Haver Mout Graanproducten Aardappelen en gedroogde groenten Aardappelen Gedroogde peulvruchten en peulen Gedroogde peulvruchten Linzen Kikkererwten Gedroogde erwten Peulvruchten Groenten, vruchten en noten Groenten Wortel- en knolgewassen Wortelgewassen Rode bieten Wortelen Uien Rapen

6 L 74/6 NL Publicatieblad van de Europese Unie Knolgewassen Vruchtgroenten Bonen Tuinbonen Sperziebonen Snijbonen Erwten Doperwten Peultjes Paprika's Tomaten Courgettes Paddestoelen Komkommers Bladgroenten Sla Slabladeren Artisjokken Spinazie Koolgroenten Kool Bloemkool Broccoli Spruitjes Vruchten en noten Tropische vruchten en noten Tropisch fruit Bananen Ananassen Mango's Dadels Rozijnen Vijgen Avocado's Kiwi's Kokosnoten Citrusvruchten Citroenen Sinaasappels Grapefruit Mandarijntjes Limoenen Niet-tropisch fruit Besvruchten Krenten

7 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 74/ Kruisbessen Aardbeien Frambozen Veenbessen Appels, peren en kweeperen Appels Peren Kweeperen Steenvruchten Abrikozen Perziken Kersen Pruimen Druiven Tafeldruiven Wijndruiven Olijven Veeteelt-, jacht- en visserijproducten Vis, schaal- en schelpdieren en aquatische producten Vis Platvissen Tong Schol Kabeljauwachtigen Kabeljauw Pollak Heek Schelvis Haring Tonijn Wijting Zeebliek Zalm Schaaldieren Oesters Schelpdieren Ongewervelde waterdieren Aquatische producten Koralen of soortgelijke producten Natuurlijke sponsen Zeewieren Algen Groot en kleinvee en andere kleine dieren Vee Rundvee

8 L 74/8 NL Publicatieblad van de Europese Unie Kalveren Vee Schapen Geiten Paarden Varkens Levend pluimvee Kleinvee Konijnen Hazen Producten van boerderijdieren Verse melk van schapen en geiten Schapenmelk Geitenmelk Wol en dierlijk haar Scheerwol Dierlijk haar Verse koemelk Oormerken voor dieren Oormerken voor rundvee Producten van bosbouw en bosexploitatie Hout Naaldhout Tropisch hout Brandhout Onbewerkt hout Zachthout Houtafval Afvalhout Zaagsel Boomstammen Hardhout Timmerhout Timmerhoutproducten Mijnhout Gomsoorten Balsems Lak Kurk Natuurkurk Mandenwerk Vlechtwerk Bosbouwproducten Sierplanten, grassen, mossen of korstmossen Boomkwekerijproducten

9 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 74/ Planten Tuinplanten Bloembollen Heesters Bomen Pulp Houtpulp Houtcellulose Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen Brandstoffen Vaste brandstoffen Steenkool en brandstoffen op basis van steenkool Steenkool Brandstoffen op basis van steenkool Antraciet Briketten Fossiele brandstoffen Brandstoffen op basis van hout Bruinkool en turf Bruinkool Turf Cokes Gasvormige brandstoffen Steenkoolgas, leidinggas of soortgelijke gassen Steenkoolgas of soortgelijke gassen Leidinggas Propaan en butaan Propaangas Vloeibaar propaangas Butaangas Vloeibaar butaangas Aardgas Aardolie en aardoliedistillaten Luchtvaartkerosine Reactiemotorbrandstof van het kerosinetype Benzine Loodvrije benzine Gelode benzine Ethanolhoudende benzine Vloeibaar petroleumgas (lpg) Gasolie Dieselolie Dieselbrandstof Dieselbrandstof (0,2) Dieselbrandstof (EN 590)

10 L 74/10 NL Publicatieblad van de Europese Unie Biodiesel Biodiesel (B20) Biodiesel (B100) Stookoliën Stookolie Stookoliën met een laag zwavelgehalte Aardolie, steenkool en olieproducten Preparaten voor smering Smeerolie en smeermiddelen Motorolie Compressorolie Turbineolie Versnellingsbakolie Olie voor overbrenging Olie voor gebruik in hydraulische installaties en voor andere doeleinden Vloeistoffen voor hydraulische installaties Olie voor het insmeren van vormen Corrosiewerende olie Olie voor elektrische isolatie Remvloeistoffen White oils en paraffinum liquidum White oils Paraffinum liquidum Aardoliën en -samenstellingen Lichte oliën Minerale oliën Smeeroliën voor tractie Vaseline, was en lichte oliën Vaseline en was Vaseline Paraffinewas Slack-wax Petroleumresiduen Speciale distillatieproducten Terpentine Ruwe aardolie Olie en steenkoolproducten Bitumineuze leisteen Steenkoolproducten Koololie Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie Elektriciteit Stoom, warm water en aanverwante producten Warm water Stoom

11 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 74/ Stadsverwarming Afstandsverwarming Zonne-energie Zonnepanelen Zonnecollectoren voor verwarmingsdoeleinden Fotovoltaïsche zonnecellen Zonne-energie-installatie Nucleaire brandstoffen Uranium Plutonium Radioactieve stoffen Radio-isotopen Mijnbouw, basismetalen en aanverwante producten Zand en klei Grind, zand, steenslag en aggregaten Zand Natuurlijk zand Granulaat, steengruis, steenpoeder, keien, grind, split en steenslag, steenmengels, zand-grindmengsels en andere aggregaten Keien en grind Grind Keien Aggregaten Zand-grindmengsel Split en steenslag Ballast Granietsplit Basaltsplit Grond Teelaarde Ondergrond Steengruis Macadam, teermacadam en teerzand Macadam Teermacadam Teerzand Klei en porseleinaarde Klei Porseleinaarde Mineralen voor de chemische en kunstmestindustrie Mineralen voor de kunstmestindustrie Natuurlijk calcium, aluminiumcalciumfosfaat en ruwe natuurlijke kalizouten Natuurlijk calcium Aluminiumcalciumfosfaten Ruwe natuurlijke kalizouten

12 L 74/12 NL Publicatieblad van de Europese Unie IJzerpyriet Ongeroost pyriet Chemische mineralen Zout en zuiver natriumchloride Steenzout Zeezout Geëvaporeerd zout en zuiver natriumchloride Pekel Nevenproducten van mijnbouw en steengroeven Edelstenen en halfedelstenen; puimsteen; amaril; natuurlijke slijpmiddelen; andere mineralen en edele metalen Edelstenen en halfedelstenen Edelstenen Stof of poeder van edelstenen Halfedelstenen Stof of poeder van halfedelstenen Industriediamanten; puimsteen; amaril en andere natuurlijke slijpmiddelen Puimsteen Industriediamanten Amaril Natuurlijke slijpmiddelen Aanverwante mineralen, edele metalen en bijbehorende producten Mineralen Goud Zilver Platina Metaalertsen en legeringen Metaalertsen IJzerertsen Non-ferrometaalertsen Koperertsen Nikkelertsen Aluminiumertsen Edelmetaalertsen Loodertsen Zinkertsen Tinertsen Uranium- en thoriumertsen Uraniumertsen Thoriumertsen Diverse ertsen Legeringen Ferrolegeringen Niet-EGKS-ferrolegeringen Ferromangaan

13 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 74/ Ferrochroom Ferronikkel Staal Slakken, gietschuim, ferro-afval en schroot Basismetalen IJzer, lood, zink, tin en koper IJzer Ruw gietijzer Lood Zink Tin Koper Aluminium, nikkel, scandium, titanium en vanadium Aluminium Aluminiumoxide Nikkel Scandium Titanium Vanadium Chroom, mangaan, kobalt, yttrium en zirkonium Chroom Mangaan Kobalt Yttrium Zirkonium Molybdeen, technetium, ruthenium en rodium Molybdeen Technetium Ruthenium Rodium Cadmium, lutetium, hafnium, tantaal en wolfraam Cadmium Lutetium Hafnium Tantaal Wolfraam Iridium, gallium, indium, thallium en barium Iridium Gallium Indium Thallium Barium Cesium, strontium, rubidium en calcium Cesium Strontium

14 L 74/14 NL Publicatieblad van de Europese Unie Rubidium Calcium Kalium, magnesium, natrium en lithium Kalium Magnesium Natrium Lithium Niobium, osmium, renium en palladium Niobium Osmium Renium Palladium Diverse niet-metaalhoudende minerale producten Schuurproducten Molenstenen, slijpstenen en slijpwielen Molenstenen Slijpstenen Slijpwielen Schuurpoeder of -korrels Kunstmatig korund Kunstmatig grafiet Glas Fiberglas Gerecycleerde secundaire grondstoffen Gerecycleerde secundaire metaalhoudende grondstoffen Gerecycleerde secundaire niet-metaalhoudende grondstoffen Metaalhoudende as en residuen Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten Dierlijke producten, vlees en vleesproducten Vlees Vlees van runderen Rundvlees Kalfsvlees Pluimvee Vers gevogelte Ganzen Kalkoenen Kippen Eenden Levers van pluimvee Foie gras Varkensvlees Slachtafval Lams- en schapenvlees Lamsvlees

15 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 74/ Schapenvlees Geitenvlees Paarden-, (muil)ezel- of muildiervlees Paardenvlees Vlees van (muil)ezels of muildieren Divers vlees Konijnenvlees Hazenvlees Wild Kikkerbillen Duiven Visvlees Vleesproducten Vleesconserven en -producten Worstvleesproducten Worstvlees Worstproducten Worsten Bloedworst en dergelijke Pluimveeworsten Gedroogd, gepekeld, gerookt of gekruid vlees Achterham Bacon Salami Leverproducten Pâté Producten van ganzen- of eendenlever Varkensproducten Ham Gehaktballen Bereide varkensschotels Pluimveeproducten Rund- en kalfsvleesproducten Gehaktballen van rundvlees Gehakt rundvlees Biefburgers Vleesgerechten Toebereide en geconserveerde vis Visfilets, vissenlevers, hom en kuit Visfilets Verse visfilets Hom en kuit Vissenlevers Ingevroren vis, visfilets en ander visvlees Ingevroren vis

16 L 74/16 NL Publicatieblad van de Europese Unie Ingevroren visproducten Gedroogde of gezouten vis; gepekelde vis; gerookte vis Gedroogde vis Gezouten vis Gepekelde vis Gerookte vis Geconserveerde vis Ingeblikte en andere bereide of geconserveerde vis Gepaneerde of ingeblikte vis Ingeblikte zalm Bereide of geconserveerde haring Sardines Ingeblikte tonijn Makreel Ansjovis Vissticks Gepaneerde visbereidingen Bereide visgerechten Visbereidingen Kaviaar en visseneieren Kaviaar Visseneieren Zeevruchten Ingevroren schaaldieren Bereide of geconserveerde schaaldieren Schelpdierproducten Groenten, fruit en aanverwante producten Aardappelen en aardappelproducten Ingevroren aardappelen Friet Blokjes, schijfjes en andere ingevroren aardappelen Aardappelproducten Instantaardappelpuree Voorgebakken friet Aardappelchips Aardappelchips met toegevoegde smaak Aardappelsnacks Aardappelkroketten Verwerkte aardappelen Vruchten- en groentensappen Vruchtensappen Sinaasappelsap Grapefruitsap Citroensap Ananassap

17 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 74/ Druivensap Appelsap Mixen van ongeconcentreerde sappen Geconcentreerde sappen Groentensappen Tomatensap Verwerkte groenten en fruit Verwerkte groenten Verse of ingevroren groenten Verwerkte wortelgewassen Verwerkte knolgewassen Bonen, erwten, paprika's, tomaten en andere groenten Verwerkte bonen Verwerkte erwten Spliterwten Verwerkte tomaten Verwerkte paddestoelen Verwerkte paprika's Taugé Truffels Bladgroenten en koolgewassen Verwerkte kool Verwerkte peulvruchten Ingevroren groenten Geconserveerde en/of ingeblikte groenten Bonen in tomatensaus Witte bonen in tomatensaus Geconserveerde tomaten Ingeblikte tomaten Tomatenpuree Geconcentreerde tomatenpuree Tomatensaus Ingeblikte champignons Verwerkte olijven Ingeblikte groenten Ingeblikte zuurkool Ingeblikte erwten Ingeblikte gedopte bonen Ingeblikte hele bonen Ingeblikte asperges Ingeblikte olijven Suikermaïs Tijdelijk geconserveerde groenten In azijn geconserveerde groenten Verwerkte vruchten en noten

18 L 74/18 NL Publicatieblad van de Europese Unie Verwerkte vruchten Verwerkte appelen Verwerkte peren Verwerkte bananen Rabarber Meloenen Jams en marmelades; vruchtengelei; vruchten- of notenmoes en -pasta Marmelades Sinaasappelmarmelade Citroenmarmelade Vruchtengelei Vruchtenpasta's Notenpasta's Pindakaas Vruchtenmoes Jam Abrikozenjam Bramenjam Zwartebessenjam Kersenjam Frambozenjam Aardbeienjam Verwerkte noten Geroosterde of gezouten noten Geconserveerde vruchten Gedroogde vruchten Behandelde krenten Verwerkte druiven Sultanarozijnen Plantaardige bijproducten Dierlijke of plantaardige oliën en vetten Ruwe dierlijke of plantaardige oliën en vetten Dierlijke of plantaardige oliën Plantaardige oliën Olijfolie Sesamolie Aardnotenolie Kokosolie Spijsolie Frituurolie Vetten Dierlijke vetten Plantaardige vetten Vaste residuen van plantaardige vetten of oliën Perskoek

19 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 74/ Geraffineerde oliën en vetten Geraffineerde oliën Geraffineerde vetten Gehydrogeneerde of veresterde oliën of vetten Plantaardige wassen Spijsvetten Margarine en dergelijke bereidingen Margarine Vloeibare margarine Margarine met verlaagd vetgehalte en halvarine Zuivelproducten Melk en room Melk Gepasteuriseerde melk Gesteriliseerde melk UHT-melk Magere melk Halfvolle melk Volle melk Gecondenseerde melk Melkpoeder Room Magere room Volvette room Dikke room Slagroom Boter Kaasproducten Tafelkaas Verse kaas Cottage cheese Zachte kaas Fetakaas Geraspte, poeder-, blauwe aderkaas en andere kaas Blauwe aderkaas Cheddar Geraspte kaas Parmezaanse kaas Harde kaas Smeerkaas Diverse zuivelproducten Yoghurt en andere gefermenteerde melk Yoghurt Yoghurt zonder smaakstoffen Yoghurt met smaakstoffen

20 L 74/20 NL Publicatieblad van de Europese Unie Karnemelk Caseïne Lactose of lactosestroop Wei Roomijs en aanverwante producten Roomijs Sorbet Graanmalerijproducten, zetmeel en zetmeelproducten Graanmalerijproducten Gepelde rijst Bloem van granen of plantaardige bloem en aanverwante producten Tarwebloem Volkorenbloem Broodbloem Gewoon bakmeel Bakmeel Zelfrijzend bakmeel Granenbloem Maïsmeel Rijstmeel Plantaardige bloem en meel Mixen voor de bereiding van bakkerswaren Cakemixen Bakmixen Bakkerijproducten Graankorrelproducten Gemalen haver Ontbijtgranen Bereide ontbijtgranen Cornflakes Muesli of dergelijke Gepofte tarwe Havermout Verwerkte rijst Langkorrelige rijst Geslepen rijst Breukrijst Zemelen Zetmeel en zetmeelproducten Maïsolie Glucose en glucoseproducten; fructose en fructoseproducten Glucose en glucoseproducten Glucose Glucosestroop Fructose en fructoseproducten

De zuur-base tabel van Dr. Alex Guerrero De volgende tabel komt uit het boek In Balance for Life van Dr. Alex Guerrero.

De zuur-base tabel van Dr. Alex Guerrero De volgende tabel komt uit het boek In Balance for Life van Dr. Alex Guerrero. De zuur-base tabel van Dr. Alex Guerrero De volgende tabel komt uit het boek In Balance for Life van Dr. Alex Guerrero. GROENTES Aardappelen Aardappelen, zoete Andijvie Artisjokken Asperge Bieten en bieten

Nadere informatie

Vanaf heden kan u op fytoweb de maximale residulimieten (MRL s) ook per gewas opzoeken.

Vanaf heden kan u op fytoweb de maximale residulimieten (MRL s) ook per gewas opzoeken. Vanaf heden kan u op fytoweb de maximale residulimieten (MRL s) ook per gewas opzoeken. De gewassen waarop MRL s van toepassing zijn, werden in verschillende groepen ingedeeld. Deze indeling wordt weergegeven

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 2003R2151 NL 20.12.2003 000.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B VERORDENING (EG) Nr. 2151/2003 VAN DE COMMISSIE

Nadere informatie

*(0((16&+$33(/,-.(:225'(1/,-6729(5+(,'623'5$&+7(1&39

*(0((16&+$33(/,-.(:225'(1/,-6729(5+(,'623'5$&+7(1&39 *(0((16&+$33(/,-.(:225'(1/,-6729(5+(,'623'5$&+7(1&39 6WUXFWXXUYDQKHWFODVVLILFDWLHV\VWHHP 'H&39EHVWDDWXLWHHQEDVLVZRRUGHQOLMVWHQHHQDDQYXOOHQGHZRRUGHQOLMVW 'H EDVLVZRRUGHQOLMVW KHHIW HHQ ERRPVWUXFWXXU PHW

Nadere informatie

Schakelschema tussen de CPV en CPA96

Schakelschema tussen de CPV en CPA96 BIJLAGE II 267 Schakelschema tussen de CPV en CPA96 CPA 96 CPV Afdeling Groep Klasse Omschrijving CPV-Code Omschrijving 01 Producten van de landbouw, jacht en diensten in verband met deze activiteiten

Nadere informatie

Voedingskundige criteria reclame voor voedingsmiddelen gericht op kinderen - Reclame Code voor Voedingsmiddelen 2015

Voedingskundige criteria reclame voor voedingsmiddelen gericht op kinderen - Reclame Code voor Voedingsmiddelen 2015 Categorie 1: Plantaardige en Dierlijke oliën en vetten, incl. smeer-en bereidingsvetten alsmede sauzen die op emulsies zijn gebaseerd 1. Subcategorie A: plantaardige en dierlijke oliën en vetten en smeer-

Nadere informatie

Base ++ Base + Zuur - Zuur - -

Base ++ Base + Zuur - Zuur - - Eend Runds Kalfs Kalkoen Kip Konijn Lam Lever Patrijs Schaap Sukade Varkensvlees (vers) Rundsgehakt Geit Gepekeld vlees Haas Ham Leverpastei Levertraan Paard Salami Spek Vet Forel Haring Kabeljauw Karper

Nadere informatie

Informatie over de Russische boycot en de gevolgen voor de voedselbanken

Informatie over de Russische boycot en de gevolgen voor de voedselbanken Informatie over de Russische boycot en de gevolgen voor de voedselbanken Achtergrond Op 6 augustus kondigde de Russische president Poetin een handelsboycot aan voor o.a. groente, fruit en zuivel. Vanaf

Nadere informatie

1) Besluit Russische overheid

1) Besluit Russische overheid Op 7 augustus 2014 besloot de regering van de Russische Federatie om de invoer van agrarische producten, grondstoffen en levensmiddelen met oorsprong in de Verenigde Staten, Europese Unie, Canada, Australië

Nadere informatie

Overzicht Glycemische Index van diverse voedingsmiddelen

Overzicht Glycemische Index van diverse voedingsmiddelen Overzicht Glycemische Index van diverse voedingsmiddelen In dit overzicht vind je een flink aantal voedingsmiddelen en de glycaemisch index van deze producten. Producten met een lager dan 50 zijn groen

Nadere informatie

AFSTANDEN IN METERS. SBI-CODE Omschrijving CATEGORIE GROOTSTE AFSTAND GEVAAR GELUID GEUR STOF

AFSTANDEN IN METERS. SBI-CODE Omschrijving CATEGORIE GROOTSTE AFSTAND GEVAAR GELUID GEUR STOF GEUR STOF GELUID GEVAAR GROOTSTE AFSTAND CATEGORIE SBI-CODE Omschrijving AFSTANDEN IN METERS 17 VERVAARDIGING VAN TEXTIEL 171 Bewerken en spinnen van textielvezels 10 50 100 30 100 3.2 172 Weven van textiel:

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 1 april 2003 (OR. en) 6232/03 Interinstitutioneel dossier: 2002/0302 (ACC) COR 2 (en,es,nl) PECOS 14 AGRIORG 10

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 1 april 2003 (OR. en) 6232/03 Interinstitutioneel dossier: 2002/0302 (ACC) COR 2 (en,es,nl) PECOS 14 AGRIORG 10 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 1 april 2003 (OR. en) 6232/03 Interinstitutioneel dossier: 2002/0302 (ACC) COR 2 (en,es,nl) PECOS 14 AGRIORG 10 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN: CORRIGENDUM

Nadere informatie

Wijziging Regeling residuen van bestrijdingsmiddelen

Wijziging Regeling residuen van bestrijdingsmiddelen VWS Wijziging Regeling residuen van bestrijdingsmiddelen 28 maart 2001/GZB/VVB/2162966 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Landbouw,

Nadere informatie

Aanbevelingen voor populaire ingrediënten

Aanbevelingen voor populaire ingrediënten Aanbevelingen voor populaire ingrediënten Deze lijst met ingrediënten is bedoeld om je te helpen bij het samenstellen van je eigen gerechten. In de alfabetische lijst kun je vinden welke producten je liefst

Nadere informatie

CHOLESTEROLARME VOEDING

CHOLESTEROLARME VOEDING CHOLESTEROLARME VOEDING Vers fruit Net zoals groenten bevat fruit geen cholesterol en is het rijk aan vezels. De energiewaarde van fruit is afhankelijk van de hoeveelheid suiker. Zo zijn druiven, bananen,

Nadere informatie

Vernauwing in de darm bij dikke darmkanker Dieetadviezen.

Vernauwing in de darm bij dikke darmkanker Dieetadviezen. Vernauwing in de darm bij dikke darmkanker Dieetadviezen www.nwz.nl Inhoud Dieetadviezen 3 Wat kunt u wél gewoon eten en drinken? 6 Uw vragen 6 2 Bij dikke darmkanker kan een vernauwing in de dikke darm

Nadere informatie

Voedingskundige criteria Reclame Code voor voedingsmiddelen

Voedingskundige criteria Reclame Code voor voedingsmiddelen Voor referentieporties: zie portielijst. In deze lijst staan de meest gehanteerde portiegroottes, tenzij anders aangegeven op de verpakking van producten. Categorie 1: Plantaardige en Dierlijke oliën en

Nadere informatie

www.voedingscentrum.nl Veranderingen in indelingscriteria 1/10

www.voedingscentrum.nl Veranderingen in indelingscriteria 1/10 BIJLAGE 2: Vergelijking criteria RV 2009 versus RV 2011 Voor de voetnoten bij criteria RV 2011 zie RV zelf. Richtlijnen voedselkeuze 2009 hoofdgroep subgroep a/b b/c BASIS PRODUCTGROEPEN Groente* Alle

Nadere informatie

RESTENRIJKE VOEDING. Jan Yperman Ziekenhuis Briekestraat Ieper N

RESTENRIJKE VOEDING. Jan Yperman Ziekenhuis Briekestraat Ieper N RESTENRIJKE VOEDING Jan Yperman Ziekenhuis Briekestraat 12 8900 Ieper 40.019N 20170720 www.yperman.net 057 35 35 35 info@yperman.net Diensthoofd keuken Om een dagelijks een goede darmwerking en gezonde

Nadere informatie

Koolhydraatvariatielijst. Afdeling Diëtetiek

Koolhydraatvariatielijst. Afdeling Diëtetiek Koolhydraatvariatielijst Afdeling Diëtetiek Brood- en broodproducten Beschuit 1 stuks 10 7 Brood, bruin, volkoren, wit 1 snee 35 15 Broodje, bruin, volkoren, wit 1 stuks 50 23 Broodje, pistolet, bruin,

Nadere informatie

Meloen Abrikozen. Blauwe bessen Bramen. Perziken Cranberries. Nectarines Zwarte bessen. Frambozen

Meloen Abrikozen. Blauwe bessen Bramen. Perziken Cranberries. Nectarines Zwarte bessen. Frambozen LEEF PUUR NATUUR 1 Hieronder vind je de hele lijst van alle koolhydraatarme producten die je mag eten. Print de lijst uit en hang hem op je koelkast. Zo kun je altijd even snel kijken of dat wat je wilt

Nadere informatie

De zuur-base tabel van Dr. Alex Guerrero.

De zuur-base tabel van Dr. Alex Guerrero. De zuur-base tabel van Dr. Alex Guerrero. De volgende tabel komt uit het boek In Balance for Life van Dr. Alex Guerrero. HET ph EFFECT VAN GROENTES Aardappelen Aardappelen, zoete Andijvie Artisjokken Asperge

Nadere informatie

HET LEVERSPAREND DIEET

HET LEVERSPAREND DIEET HET LEVERSPAREND DIEET Jan Yperman Ziekenhuis Briekestraat 12 8900 Ieper 40.031N 20170720 www.yperman.net 057 35 35 35 info@yperman.net Diensthoofd keuken Veel vet en moeilijk verteerbaar voedsel prikkelt

Nadere informatie

HET RESTENARM DIEET. Jan Yperman Ziekenhuis Briekestraat Ieper N

HET RESTENARM DIEET. Jan Yperman Ziekenhuis Briekestraat Ieper N HET RESTENARM DIEET Jan Yperman Ziekenhuis Briekestraat 12 8900 Ieper 40.037N 20170720 www.yperman.net 057 35 35 35 info@yperman.net Diensthoofd keuken Restenarme voeding prikkelt de darmen zo weinig mogelijk

Nadere informatie

BULGARIJE. 1. Van afdeling GA ("Afval van metalen en legeringen daarvan in metallische, zich niet verspreidende vorm (1) ") :

BULGARIJE. 1. Van afdeling GA (Afval van metalen en legeringen daarvan in metallische, zich niet verspreidende vorm (1) ) : bron : Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB L 185 van 17/07/99 VERORDENING (EG) Nr. 1547/1999 VAN DE COMMISSIE van 12 juli 1999 tot vaststelling van de controleprocedures, overeenkomstig Verordening

Nadere informatie

MLT-Linzencurry Citroenchutney

MLT-Linzencurry Citroenchutney MLT-Linzencurry Citroenchutney Water, kokosroom, zwarte linzen, scharrelei, basmati rijst, rode ui, tomaat, citroensap, olijfolie, peterselie, currypoeder, appel, koriander, zout, citroenzest, tomaat,

Nadere informatie

MLT-Linzencurry Citroenchutney

MLT-Linzencurry Citroenchutney MLT-Linzencurry Citroenchutney Water, kokosroom, zwarte linzen, scharrelei, basmati rijst, rode ui, tomaat, citroensap, olijfolie, peterselie, currypoeder, appel, koriander, zout, citroenzest, tomaat,

Nadere informatie

0206 10 91 0206 10 98 Slachtafvallen van runderen, eetbaar, vers of gekoeld (m.u.v. die bestemd voor de vervaardiging van farmaceutische -

0206 10 91 0206 10 98 Slachtafvallen van runderen, eetbaar, vers of gekoeld (m.u.v. die bestemd voor de vervaardiging van farmaceutische - 0206 10 99 0206 10 98 Slachtafvallen van runderen, eetbaar, vers of gekoeld (m.u.v. die bestemd voor de vervaardiging van farmaceutische producten en m.u.v. longhaasjes en omlopen) 0206 10 91 0206 10 98

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 AARDAPPELEN 15 1.1. Wat zijn aardappelen? 15 1.2. Nachtschade-achtigen 15 1.3. Het groeiproces 15 1.4. Aardappelteelt 16 1.5. Het bewaren van aardappelen 16 1.6. Kookeigenschappen 17 1.7. Voedingswaarde

Nadere informatie

Lijsten met gluten- en melkvrije AH Eigen Merk producten

Lijsten met gluten- en melkvrije AH Eigen Merk producten Lijsten met gluten- en melkvrije AH Eigen Merk producten Over deze lijsten Deze lijsten zijn niet meer dan een richtlijn. Ofschoon Albert Heijn veel zorg besteedt aan een actuele beschrijving, kan het

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 4 oktober 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0308 (COD) 12936/16 ADD 1 VOORSTEL van: ingekomen: 3 oktober 2016 aan: WTO 279 COEST 248 NIS 5 CODEC 1387 de

Nadere informatie

14.3.2006 Publicatieblad van de Europese Unie L 75/7

14.3.2006 Publicatieblad van de Europese Unie L 75/7 14.3.2006 Publicatieblad van de Europese Unie L 75/7 RICHTLIJN 2006/30/EG VAN DE COMMISSIE van 13 maart 2006 tot wijziging van de bijlagen bij de Richtlijnen 86/362/EEG, 86/363/EEG en 90/642/EEG van de

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 11.10.2013 ublicatieblad van de Europese Unie L 271/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 936/2013 VAN DE COMMIIE van 12 september 2013 tot opstelling voor 2013 van de rodcom-lijst

Nadere informatie

Wijziging Regeling residuen van bestrijdingsmiddelen

Wijziging Regeling residuen van bestrijdingsmiddelen VWS Wijziging Regeling residuen van bestrijdingsmiddelen Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 16 november 2006, nr. VGP/PSL 2729325, houdende wijziging van de Regeling residuen

Nadere informatie

30.3.2010 Publicatieblad van de Europese Unie C 83/329 BIJLAGEN

30.3.2010 Publicatieblad van de Europese Unie C 83/329 BIJLAGEN 30.3.2010 Publicatieblad van de Europese Unie C 83/329 BIJLAGEN 30.3.2010 Publicatieblad van de Europese Unie C 83/331 BIJLAGE I LIJST GENOEMD IN ARTIKEL 38 VAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE WERKING VAN

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie. 2. Alleen de hieronder beschreven delen van de CPC-codes vallen onder de verbodsbepalingen.

Publicatieblad van de Europese Unie. 2. Alleen de hieronder beschreven delen van de CPC-codes vallen onder de verbodsbepalingen. L 94/6 NL Publicatieblad van de Europese Unie 7.4.2017 BIJLAGE BIJLAGE VIII Lijst van de in artikel 3 quater bedoelde diensten OPMERKINGEN: 1. De codes van de centrale productenclassificatie (Central Products

Nadere informatie

Zelf kweken eenjarig of vaste plant, zaaien of planten op plaats in de volle zon*combineren met:

Zelf kweken eenjarig of vaste plant, zaaien of planten op plaats in de volle zon*combineren met: Eigenaar info 22-08-2000 kruidje_kook Welke zijn de meest gekende kruiden en hoe worden ze verwerkt. *Combineren met: tomaat,komkommer,aubergines,paprika,kaas,varkensvlees,vis,peulvruchten,gevogelte. soepen,salades,pesto,stoverijen,kaasgerechten,eiergerechten.

Nadere informatie

MLT - Gado gado rijst spruiten

MLT - Gado gado rijst spruiten MLT - Gado gado rijst spruiten Spruiten, water, scharrelei, witte kool, winterpeen, taugé, prei, kokosmelk, basmati rijst, tofoe bio, zonnebloem olie, koriander, pinda, sojasaus, vissaus, citroensap, citroengras,

Nadere informatie

Lekker eten met minder zout

Lekker eten met minder zout Lekker eten met minder zout Inleiding In deze brochure vindt u informatie over hoe u het zoutgehalte in uw voeding kunt verminderen en toch lekker kunt blijven eten. Gemiddeld krijgen we per dag 9 gram

Nadere informatie

Nederland importland. Landgebruik en emissies van grondstofstromen

Nederland importland. Landgebruik en emissies van grondstofstromen Nederland importland Landgebruik en emissies van grondstofstromen Vraagstelling en invulling Welke materiaalstromen naar en via Nederland veroorzaken wereldwijd de grootste milieudruk? Klimaat, toxische

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 4.3.2010 ublicatieblad van de Europese Unie L 54/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 163/2010 VAN DE COMMIIE van 9 februari 2010 tot opstelling voor van de rodcom-lijst

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Dieetadvies bij onderbuikbestraling

Patiënteninformatie. Dieetadvies bij onderbuikbestraling Patiënteninformatie Dieetadvies bij onderbuikbestraling Inhoud Inleiding... 4 Algemeen advies... 4 Voedingsadvies... 4 Algemene richtlijnen... 4 Groenten... 5 Fruit... 6 Suggesties voor de maaltijden

Nadere informatie

Voorbereiding darmonderzoek

Voorbereiding darmonderzoek Voorbereiding darmonderzoek Laxeren met Moviprep en Bisacodyl Waarom deze folder? U krijgt in overleg met uw arts binnenkort een darmonderzoek. Uw darmen moeten voor dit onderzoek helemaal schoon zijn.

Nadere informatie

Integrale tekst Afvalstoffenlijst

Integrale tekst Afvalstoffenlijst VROM Integrale tekst Afvalstoffenlijst Herpublicatie integrale tekst Europese afvalstoffenlijst In de publicatie van de integrale tekst van de Europese afvalstoffenlijst in de Staatscourant van 28 maart

Nadere informatie

Gewicht verliezen. snel. blijvend. medisch begeleid

Gewicht verliezen. snel. blijvend. medisch begeleid Gewicht verliezen snel blijvend medisch begeleid Uitleg Proteïne dieet Via onze dagelijkse voeding nemen we koolhydraten, vetten en eiwitten (proteïnen) in ons lichaam op. De koolhydraten en de vetten

Nadere informatie

Voeding ter voorbereiding op uw darmoperatie

Voeding ter voorbereiding op uw darmoperatie Voeding ter voorbereiding op uw darmoperatie 2 Inleiding U wordt binnenkort geopereerd aan uw darmen. Het is beter als uw darm voor de operatie niet vol harde ontlasting zit. Ook kan er sprake zijn van

Nadere informatie

Resultaat Test Reactiesterkte Aantal voedselallergenen Eenheden

Resultaat Test Reactiesterkte Aantal voedselallergenen Eenheden Pagina 1 IgG antilichaam detectie op 5-6-2013 ID nummer : 2013100 Resultaat Test Aantal voedselallergenen Eenheden Detectie van IgG antilichamen 0 70 < 7.5 µg/ml 1 4 vanaf 7.5 µg/ml 2 2 vanaf 12.5 µg/ml

Nadere informatie

Basisvoedingsmiddelen

Basisvoedingsmiddelen Basisvoedingsmiddelen Hoofdgroep Subgroep Definitie A/voorkeur B/middenweg /bij uitzondering Groente en fruit Alle groente en fruit ook die waarbij het totale eetbare gedeelte van het uitgangsproduct nog

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 6 april 2017 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 6 april 2017 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 6 april 2017 (OR. en) 8104/17 AGRILEG 75 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 4 april 2017 aan: Nr. Comdoc.: D049626/02 Betreft: de Europese Commissie het secretariaat-generaal

Nadere informatie

Werkdruk & Vitaliteit

Werkdruk & Vitaliteit Werkdruk & Vitaliteit www.facebook.com/newlifeuniversity Patterns We are stuck in patterns of thinking and behaving Truth FINISHED FILES ARE THE RESULT OF YEARS OF SCIENTIFIC STUDY COMBINED WHITEH

Nadere informatie

Voorbereiding darmonderzoek

Voorbereiding darmonderzoek Voorbereiding darmonderzoek Laxeren met Moviprep en Bisacodyl Waarom deze folder? U krijgt in overleg met uw arts binnenkort een darmonderzoek. Uw darmen moeten voor dit onderzoek helemaal schoon zijn.

Nadere informatie

THEORIE UIT EXPERIMENTEN TABELLEN SCIENCE / NATUURKUNDE / SCHEIKUNDE

THEORIE UIT EXPERIMENTEN TABELLEN SCIENCE / NATUURKUNDE / SCHEIKUNDE THEORIE UIT EXPERIMENTEN ONDERBOUW TABELLEN SCIENCE / NATUURKUNDE / SCHEIKUNDE TABEL 1 DICHTHEID (bij 25 C) gram per cm 3 = g cm -3 aardgas 0,00076 alcohol 0,8 aluminium 2,7 broom 3,1 butagas 0,0024 eikenhout

Nadere informatie

Tussendoor 250 gram magere kwark 1 volkoren (zuurdesem)boterham besmeerd met ongezouten roomboter en belegd met 2 plakken rosbief

Tussendoor 250 gram magere kwark 1 volkoren (zuurdesem)boterham besmeerd met ongezouten roomboter en belegd met 2 plakken rosbief Voedingsschema 2800 kcal met 45% koolhydraten, 30% vet en 25% eiwit Aandachtspunten: De tussendoortjes kun je zelf bepalen welke je wanneer neemt. Het gaat om de calorieinname gedurende de dag. Zorg ervoor

Nadere informatie

LIJST HOOFDACTIVITEITEN

LIJST HOOFDACTIVITEITEN Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieuvergunningen http://www.lne.be/themas/vergunningen LIJST HOOFDACTIVITEITEN 01 Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze

Nadere informatie

Lactosevrij proefdieet voor uw kind

Lactosevrij proefdieet voor uw kind Lactosevrij proefdieet voor uw kind Diëtetiek mca.nl Inhoudsopgave Lactose-intolerantie wat is dat? 3 Het proefdieet 3 Producten met lactose 3 Op het etiket of de verpakking 4 Wat mag wel bij een lactosevrij

Nadere informatie

Plaats de gegeven verpakkingen van dranken en/of tussendoortjes in de juiste groep van de Groep actieve voedingsdriehoek

Plaats de gegeven verpakkingen van dranken en/of tussendoortjes in de juiste groep van de Groep actieve voedingsdriehoek Werkblad 5.1: De actieve voedingsdriehoek* Plaats de gegeven verpakkingen van dranken en/of tussendoortjes in de juiste groep van de actieve voedingsdriehoek. Naam product Werkblad 5.2: De actieve voedingsdriehoek**

Nadere informatie

Voorbereiding met Klean-Prep (Ochtend)

Voorbereiding met Klean-Prep (Ochtend) Voorbereiding met Klean-Prep (Ochtend) Uw behandelend arts heeft voorgesteld om bij u een darmonderzoek te laten doen. Dit onderzoek vindt in de OCHTEND plaats. Om de darm goed te kunnen beoordelen moet

Nadere informatie

Naam: GEZOND ETEN. Hoe je gezond kan eten zie je in de Schijf van Vijf.In het midden staan de 5 regels hoe je gezond kan eten:

Naam: GEZOND ETEN. Hoe je gezond kan eten zie je in de Schijf van Vijf.In het midden staan de 5 regels hoe je gezond kan eten: Naam: GEZOND ETEN Gezonde voeding zorgt voor een gezond lichaam. Als je daarbij genoeg beweegt blijf je op een gezond gewicht. Daardoor word je minder snel ziek. Hoe je gezond kan eten zie je in de Schijf

Nadere informatie

Waarom eet je eigenlijk vegetarisch?waar haal je je eiwitten vandaan?zijn die schoenen van leer?is vegetarisme een volwaardige voeding?

Waarom eet je eigenlijk vegetarisch?waar haal je je eiwitten vandaan?zijn die schoenen van leer?is vegetarisme een volwaardige voeding? Vegetarisme Waarom eet je eigenlijk vegetarisch?waar haal je je eiwitten vandaan?zijn die schoenen van leer?is vegetarisme een volwaardige voeding? Vegetarisme is een voedingsgewoonte die meer en meer

Nadere informatie

Voedingsadviezen bij passageklachten. in de slokdarm

Voedingsadviezen bij passageklachten. in de slokdarm Voedingsadviezen bij passageklachten in de slokdarm 1 2 Wanneer er in de slokdarm een vernauwing bestaat, kan passage van voedsel moeilijk plaatsvinden. Om obstructie (= verstopping) van de slokdarm te

Nadere informatie

AFDELING XIV HOOFDSTUK 71

AFDELING XIV HOOFDSTUK 71 31.10.2011 GECOMBINEERDE NOMENCLATUUR XIV 1 AFDELING XIV ECHTE EN GEKWEEKTE PARELS, EDELSTENEN EN HALFEDELSTENEN, EDELE METALEN EN METALEN GEPLATEERD MET EDELE METALEN, ALSMEDE WERKEN DAARVAN; FANCYBIJOUTERIEËN;

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 26 januari 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0005 (NLE) 5571/16 ADD 17 VOORSTEL van: ingekomen: 22 januari 2016 aan: ACP 13 WTO 7 COAFR 14 RELEX 57 de heer

Nadere informatie

Het preoperatieve dieet voor een obesitas operatie Obesitas Centrum Waregem O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis

Het preoperatieve dieet voor een obesitas operatie Obesitas Centrum Waregem O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Het preoperatieve dieet voor een obesitas operatie Obesitas Centrum Waregem O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Inleiding Deze folder geeft u informatie over het dieet dat u moet volgen voorafgaande aan een

Nadere informatie

CPA 13.10.10 : IJzererts en concentraten daarvan 13.10.10.30 IJzererts en concentraten daarvan, anders dan geroost ijzerkies, niet geagglomereerd

CPA 13.10.10 : IJzererts en concentraten daarvan 13.10.10.30 IJzererts en concentraten daarvan, anders dan geroost ijzerkies, niet geagglomereerd NACE 13.10 : Winning van ijzererts LIJT 2006 buitenlandse handel van 2006 (G/GN) NACE 13.10 : Winning van ijzererts CA 13.10.10 : IJzererts en concentraten daarvan 13.10.10.30 IJzererts en concentraten

Nadere informatie

Afdeling diëtetiek Richtlijnen kaliumbeperkt dieet

Afdeling diëtetiek Richtlijnen kaliumbeperkt dieet Afdeling diëtetiek Richtlijnen kaliumbeperkt dieet Telefoonnummer: 0344 674285 Kalium Kalium is een mineraal dat in vrijwel alle voedingsmiddelen voorkomt. Kalium is nodig voor de geleiding van zenuwprikkels.

Nadere informatie

aardbeien-115, bosbessen-95, frambozen-85, grapefruit-85, nectarine-90, netmeloen-115, perzik-75, papaja-85, watermeloen-75.

aardbeien-115, bosbessen-95, frambozen-85, grapefruit-85, nectarine-90, netmeloen-115, perzik-75, papaja-85, watermeloen-75. Vervangende voedingsmiddelentabel Fruit per 75 gram Abrikoos Ananas Appel Banaan Kiwi Mandarijn Peer Sinaasappel aardbeien-115, bosbessen-95, frambozen-85, grapefruit-85, nectarine-90, netmeloen-115, perzik-75,

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties document D038011/03 - Bijlage 1.

Hierbij gaat voor de delegaties document D038011/03 - Bijlage 1. Raad van de Europese Unie Brussel, 12 maart 2015 (OR. en) 7159/15 ADD 1 DEEG 36 AGRI 120 SAN 69 BEGELEIDENDE NOTA van: de Europese Commissie ingekomen: 11 maart 2015 aan: het secretariaat-generaal van

Nadere informatie

Vloeibare voeding. Vloeibare voeding. Diëtetiek

Vloeibare voeding. Vloeibare voeding. Diëtetiek Vloeibare voeding Vloeibare voeding Diëtetiek 1 Wanneer vloeibare voeding? Door ziekte of behandeling is het nodig dat u (tijdelijk) vloeibare voeding gebruikt. Dit kan zijn omdat u bijvoorbeeld slik-

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 21 oktober 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 21 oktober 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 21 oktober 2015 (OR. en) 13273/15 AGRILEG 197 BEGELEIDENDE NOTA van: de Europese Commissie ingekomen: 16 oktober 2015 aan: Nr. Comdoc.: D041473/02 Betreft: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

ALLES OVER VOEDINGS- STOFFEN

ALLES OVER VOEDINGS- STOFFEN ALLES OVER VOEDINGS- STOFFEN VOORWOORD Lieve Fitsoluter, Wij hopen dat je veel plezier hebt met het lezen van ons E-book en er veel inspiratie uit kunt halen voor jouw gezonde lifestyle! We zijn ons er

Nadere informatie

CERTIFICAATVERPLICHTING BIJ INVOER

CERTIFICAATVERPLICHTING BIJ INVOER CERTIFICAATVERPLICHTING BIJ INVOER Lijst in artikel, lid 2, onder a), punt i), bedoelde producten en de op grond van artikel 4, lid, onder d), geldende maxima (de volgorde is die bijlagen I bij Verordening

Nadere informatie

CPV 2008 TOELICHTING

CPV 2008 TOELICHTING CPV 2008 TOELICHTING NOOT 2 I. TOELICHTING OP AFDELINGEN 01 TOT EN MET 44, EN 48 BETREFFENDE LEVERINGEN De CPV is opgebouwd uit een basiswoordenlijst en een aanvullende woordenlijst. De basiswoordenlijst

Nadere informatie

Dieetadvies bij zwangerschapsdiabetes

Dieetadvies bij zwangerschapsdiabetes Dieetadvies bij zwangerschapsdiabetes Wat is zwangerschapsdiabetes Zwangerschapsdiabetes (diabetes gravidarum) is een vorm van diabetes mellitus die tijdens de zwangerschap ontstaat. Als een vrouw deze

Nadere informatie

In de folder 'Goede voeding bij kanker' van de Nederlandse Kankerbestrijding/KWF vindt u ook tips bij ongewenste vermagering en eet problemen.

In de folder 'Goede voeding bij kanker' van de Nederlandse Kankerbestrijding/KWF vindt u ook tips bij ongewenste vermagering en eet problemen. Verminderde eetlust door misselijkheid en braken Het kan zijn dat u door de bestraling minder trek hebt in eten, misselijk bent en soms moet braken. Als u deze klachten hebt bespreek ze dan met uw radiotherapeut.

Nadere informatie

BUIKPIJN, DARMKRAMPEN EN DIARREE na radiotherapie

BUIKPIJN, DARMKRAMPEN EN DIARREE na radiotherapie BUIKPIJN, DARMKRAMPEN EN DIARREE na radiotherapie BUIKPIJN, DARMKRAMPEN EN DIARREE na radiotherapie Uw darmen zijn erg gevoelig voor straling en ze raken gemakkelijk geïrriteerd. Daardoor kunt u last krijgen

Nadere informatie

Wat zijn biogene aminen?

Wat zijn biogene aminen? Biogene aminen Wat zijn biogene aminen? Biogene aminen zijn stoffen die van nature voorkomen in plantaardige en dierlijke producten. Ze komen ook van nature in het menselijk lichaam voor. Het zijn stoffen,

Nadere informatie

Vakantie vitamines: hoe voorkom je vakantie kilo s? Jantine Blaauwbroek Diëtist

Vakantie vitamines: hoe voorkom je vakantie kilo s? Jantine Blaauwbroek Diëtist Vakantie vitamines: hoe voorkom je vakantie kilo s? Jantine Blaauwbroek Diëtist Inhoud 1 Vakantiebestemmingen 2 Wat is gezonde voeding? 3 Energieleveranciers en functies 4 Energiebalans op vakantie 5 Weet

Nadere informatie

De kosten van een voorbeeldweekmenu. In opdracht van het Voedingscentrum

De kosten van een voorbeeldweekmenu. In opdracht van het Voedingscentrum De kosten van een voorbeeldweekmenu In opdracht van het Voedingscentrum Nibud, maart 2013 De kosten van een voorbeeld weekmenu / 2 Verantwoording Deze berekening is uitgevoerd in opdracht van het Voedingscentrum.

Nadere informatie

Gezond eten met de actieve voedingsdriehoek

Gezond eten met de actieve voedingsdriehoek Gezond eten met de actieve voedingsdriehoek De actieve voedingsdriehoek Gezond eten is makkelijker dan je denkt. Zeker met de actieve voedingsdriehoek. Het is een handige wegwijzer over eten en bewegen

Nadere informatie

Darmreiniging. 2 onderzoeken op 1 dag

Darmreiniging. 2 onderzoeken op 1 dag Darmreiniging 2 onderzoeken op 1 dag 2 U krijgt dit advies omdat het van belang is dat uw darmen schoon zijn. Alleen dan kan de arts het onderzoek goed uitvoeren. Vezelbeperkt dieet Drie dagen voor het

Nadere informatie

Woensdag 09/04/2014. Aantal Aard Omschrijving PP GL 50 gr Brinta fruitfit 5 15 gr rozijnen 1 1 stuk Appel 0 ja 1 klp Kokosnoot geraspt ml melk 1

Woensdag 09/04/2014. Aantal Aard Omschrijving PP GL 50 gr Brinta fruitfit 5 15 gr rozijnen 1 1 stuk Appel 0 ja 1 klp Kokosnoot geraspt ml melk 1 Woensdag 09/04/2014 50 gr Brinta fruitfit 5 15 gr rozijnen 1 1 stuk Appel 0 ja 1 klp Kokosnoot geraspt 1 100 ml melk 1 50 gr couscous 5 ja 1 stuk komkommer 0 ja 2 stuk tomaat 0 ja 2 eetlp citroensap 0

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten. Onderzoeksresultaten. Onderzoeksnr. Patiënt A. Patiënt Onderzoeksnr

Onderzoeksresultaten. Onderzoeksresultaten. Onderzoeksnr. Patiënt A. Patiënt Onderzoeksnr praktijk Mevrouw dokter B. Aanvragers Behandelingslaan 2 1234 AB Arts Nederland Onderzoeksnr. 160308999 Patiënt 205034 A. Patiënt 30-10-1971 RP Analytic, Veerweg 16, 4493 AS Kamperland Aanvrager 205035

Nadere informatie

Schijf van Vijf-spel. Opdracht 4C. Opdracht

Schijf van Vijf-spel. Opdracht 4C. Opdracht Opdracht 4C Schijf van Vijf-spel Opdracht Doel: Introductie: 15 min. Opdracht 1: Opdracht 2: Kinderen worden bewust gemaakt van wat gezonde basisvoeding is. Dit zijn producten uit de Schijf van Vijf. Als

Nadere informatie

Producten Tarwe Gluten Soja Melk Selderij ei sulfieten mosterd noten zaden pinda's Vis/schaaldieren Kan sporen bevatten van

Producten Tarwe Gluten Soja Melk Selderij ei sulfieten mosterd noten zaden pinda's Vis/schaaldieren Kan sporen bevatten van Soepen Soep Asperge selderij, ei Soep Champignon sulfiet Soep Groenten Soep Kipcurry Soep Kippen Soep Tomaten gluten, ei, sulfiet Soep Uien ei Soep Prei ei, sulfiet Soep Gazpacho Soep Marokkaans Omletten

Nadere informatie

UMC St Radboud. Voeding bij Diabetes Mellitus

UMC St Radboud. Voeding bij Diabetes Mellitus UMC St Radboud Voeding bij Diabetes Mellitus Patiënteninformatie Deze folder geeft u informatie over voeding bij Diabetes Mellitus. Diabetes Mellitus Bij mensen met diabetes maakt het lichaam zelf geen

Nadere informatie

Ochtendmenu 8. Middagmenu BANAANN HUTSEPOT DONDERDAG PP GL 1 2KLP 0 JA HONING 1KLP 125GR OLIJFOLIE 40GR PARMEZAANSEKAAS 2 VELDSLA

Ochtendmenu 8. Middagmenu BANAANN HUTSEPOT DONDERDAG PP GL 1 2KLP 0 JA HONING 1KLP 125GR OLIJFOLIE 40GR PARMEZAANSEKAAS 2 VELDSLA DONDERDAG 4 BANAAN MET PLATTE KAAS KLP EETLP KLP 5GR BANAANN HONING PIJNBOOMPITTEN VOLLE PLATTE KAAS PP 4 SIMPELE SALADE RAUWE HAM EN PARMEZAANSE KAAS 4GR GR 5GR EETLP KLP KLP 5GR PP RAUWE HAM PARMEZAANSEKAAS

Nadere informatie

Klachtenanamnese voedselovergevoeligheid

Klachtenanamnese voedselovergevoeligheid Klachtenanamnese voedselovergevoeligheid Vragenlijst Hieronder volgen een aantal vragen. Allereerst wat algemene vragen, daarna meer gericht op uw klachten. Wilt u de vragen zo volledig mogelijk beantwoorden

Nadere informatie

Natriumbeperkt dieet Radboud universitair medisch centrum

Natriumbeperkt dieet Radboud universitair medisch centrum Natriumbeperkt dieet U heeft het advies gekregen om een natriumbeperkt dieet te volgen. Deze brochure geeft u nadere informatie en voedingsadviezen. Heeft u na het lezen van deze tekst nog vragen dan

Nadere informatie

Gezonde voeding : basis informatie

Gezonde voeding : basis informatie Gezonde voeding : basis informatie door: Anita Boone en Ingeborg de Booy Een gezonde basisvoeding bestaat uit eiwitten, koolhydraten en vetten. We streven naar de volgende verhoudingen: Eiwitten- 30%-

Nadere informatie

Dieet bij decubitus (doorliggen)

Dieet bij decubitus (doorliggen) Dieet bij decubitus (doorliggen) Wat is decubitus In de volksmond wordt decubitus doorliggen genoemd. Decubitus ontstaat als door ziekte of ongeval het lichaam langdurig in dezelfde houding moet blijven,

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie L 45/26 BIJLAGE II LIJST VAN BE- OF VERWERKINGEN VAN MATERIALEN DIE NIET VAN OORSPRONG ZIJN WAARDOOR HET VERVAARDIGDE PRODUCT HET KARAKTER VAN PRODUCT VAN OORSPRONG VERKRIJGT Niet alle in de lijst genoemde

Nadere informatie

Voedingsadviezen bij zwangerschapsdiabetes

Voedingsadviezen bij zwangerschapsdiabetes DIETETIEK Voedingsadviezen bij zwangerschapsdiabetes Bij de behandeling van zwangerschapsdiabetes hoort een voedingsadvies. Vaak zijn maar een paar aanpassingen nodig in de voeding om nadelige gezondheidsgevolgen

Nadere informatie

WAT ETEN WE VANDAAG? 1 Waarom moet je eten?

WAT ETEN WE VANDAAG? 1 Waarom moet je eten? WAT ETEN WE VANDAAG? 1 Waarom moet je eten? Alles wat je eet en drinkt noemen we voedingsmiddelen. Voorbeelden hiervan zijn: brood, boter, groenten en vlees. In voedingsmiddelen zitten voedingsstoffen:

Nadere informatie

L 329/26 Publicatieblad van de Europese Unie COMMISSIE

L 329/26 Publicatieblad van de Europese Unie COMMISSIE L 329/26 Publicatieblad van de Europese Unie 25.11.2006 II (Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing) COMMISSIE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 17 november 2006 tot wijziging

Nadere informatie

Brussel, 2 mei 2002 (OR. en) ASSOCIATIE TUSSEN DE EUROPESE UNIE EN SLOWAKIJE UE-SK 2013/02

Brussel, 2 mei 2002 (OR. en) ASSOCIATIE TUSSEN DE EUROPESE UNIE EN SLOWAKIJE UE-SK 2013/02 ASSOCIATIE TUSSEN DE EUROPESE UNIE EN SLOWAKIJE - De Associatieraad - Brussel, 2 mei 2002 (OR. en) UE-SK 2013/02 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de Associatieraad EU-Slowakije

Nadere informatie

1 MONTH MOTIVATED FOOD-CHALLENGE. Hallo!

1 MONTH MOTIVATED FOOD-CHALLENGE. Hallo! 1 MONTH MOTIVATED FOOD-CHALLENGE Hallo! SUPER dat jij een kijkje neemt naar de FOODCHALLENGE! Hieronder vind je de FOODPRODUCTLIST en een korte uitleg hierover. Heb je nog vragen? Stuur me gerust een mailtje

Nadere informatie

FERTILIZERS. www.bio-g-power.com

FERTILIZERS. www.bio-g-power.com FERTILIZERS www.bio-g-power.com DUTCH MIX 20-20-20 AANBRENGEN OP HET BLAD TOEPASSINGEN MET EEN DRUPPELIRRIGATIE Alle knolgewassen (Meloen, Watermeloen, Uien, Aardappel, Rapen, Wortel, Suikerbiet, Knofloof

Nadere informatie

Klachtenanamnese voedselovergevoeligheid

Klachtenanamnese voedselovergevoeligheid Klachtenanamnese voedselovergevoeligheid Vragenlijst Hieronder volgen een aantal vragen. Allereerst wat algemene vragen, daarna meer gericht op uw klachten. Wilt u de vragen zo volledig mogelijk beantwoorden

Nadere informatie

VOEDING BIJ ZWANGERSCHAPSDIABETES

VOEDING BIJ ZWANGERSCHAPSDIABETES Diabetes DIABETES VOEDING BIJ ZWANGERSCHAPSDIABETES Diabetes is een aandoening waarbij er problemen zijn met het op peil houden van het bloedglucose. Glucose is afkomstig van koolhydraten uit de voeding

Nadere informatie

Food Information Regulation

Food Information Regulation Artikel ID: 168077 / zp4 Supplier ID: 40592 de proeverij mini mallows Barcode: 0 suikerwerk: Ingrediënten: glucose fructose stroop, suiker, varkens gelatine, dextrose, maiszetmeel, voedingszuur: melk zuur,

Nadere informatie