VERORDENINGEN NL Publicatieblad van de Europese Unie L 74/1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERORDENINGEN. 15.3.2008 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 74/1"

Transcriptie

1 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 74/1 I (Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is) VERORDENINGEN VERORDENING (EG) Nr. 213/2008 VAN DE COMMISSIE van 28 november 2007 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2195/2002 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten (CPV) en tot wijziging van de Richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten, in verband met de herziening van de CPV (Voor de EER relevante tekst) DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, Gelet op Verordening (EG) nr. 2195/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 5 november 2002 betreffende de gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten (CPV) ( 1 ), en met name op artikel 2, Gelet op Richtlijn 2004/17/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 houdende coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten ( 2 ), en met name op artikel 70, onder d) en e), Gelet op Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten ( 3 ), en met name op artikel 79, onder f) en g), Overwegende hetgeen volgt: (1) Bij Verordening (EG) nr. 2195/2002 is de gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten (CPV) één classificatiesysteem voor overheidsopdrachten, vastgesteld om de referenties te standaardiseren waarmee aanbestedende diensten het voorwerp van hun opdrachten omschrijven. (2) De structuur, codes en omschrijvingen van de CPV moeten worden aangepast of gewijzigd in verband met bepaalde ontwikkelingen in de markt en de behoeften van de gebruikers. Daarbij moet rekening worden gehouden met een aantal concrete suggesties van belanghebbende partijen ( 1 ) PB L 340 van , blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2151/2003 van de Commissie (PB L 329 van , blz. 1). ( 2 ) PB L 134 van , blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2006/97/EG van de Raad (PB L 363 van , blz. 107). ( 3 ) PB L 134 van , blz Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2006/97/EG. en CPV-gebruikers om de CPV op bepaalde punten te verbeteren. De structuur, codes en omschrijvingen van de CPV moeten ook worden bijgewerkt om van de CPV een instrument te maken waarmee overheidsopdrachten doeltreffend langs elektronische weg kunnen worden geplaatst. (3) Om de CPV gebruikersvriendelijker te maken, moet minder van het materiaal en meer van het product worden uitgegaan. Zo moeten de productkenmerken van de basiswoordenlijst in de huidige bijlage I bij Verordening (EG) nr. 2195/2002 worden overgezet naar de aanvullende woordenlijst in dezelfde bijlage en moeten sterk materiaalgerichte afdelingen in de huidige woordenlijst worden herverdeeld over de andere afdelingen. (4) De hiërarchie van de CPV moet met de samenvoeging en herverdeling van afdelingen die een beperkt aantal codes bevatten, afdelingen die deels als een geheel moeten worden gezien, en afdelingen die tot verwarring kunnen leiden, zodanig worden gestroomlijnd dat een gemakkelijker te gebruiken nomenclatuur met een consistentere en homogenere presentatie ontstaat. (5) Defensiematerieel en -diensten moeten beter worden ingedeeld. Daartoe moeten de bestaande, verspreide codes worden gehergroepeerd tot nieuwe groepen en klassen om de presentatie meer samenhang te geven, en moeten nieuwe codes voor bijvoorbeeld militair onderzoek en militaire technologie worden toegevoegd. (6) De structuur van de aanvullende woordenlijst moet volledig worden herzien. Deze lijst moet logischer worden opgezet met secties die onderverdeeld zijn in groepen die naast de

2 L 74/2 NL Publicatieblad van de Europese Unie basiswoordenlijst te gebruiken zijn. De aanvullende woordenlijst moet ook worden uitgebreid met kenmerken van producten en diensten omdat daarmee een vereenvoudiging mogelijk wordt in die zin dat het voorwerp van een opdracht volledig kan worden omschreven en het aantal codes van de basiswoordenlijst wordt teruggedrongen. (7) Omwille van de duidelijkheid moet bijlage I bij Verordening (EG) nr. 2195/2002 worden vervangen. (8) Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 2195/2002 met gedetailleerde overzichten van de wijzigingen van 2003 is niet meer van belang en moet dan ook worden geschrapt. (9) Door de herziening van de CPV moeten ook de indicatieve schakelschema's van de bijlagen III, IV en V bij Verordening (EG) nr. 2195/2002 voor de CPV enerzijds en de CPC Prov. (de centrale productenclassificatie van de Verenigde Naties), de NACE Rev. 1 (de statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap) en de GN (de gecombineerde nomenclatuur) anderzijds worden bijgewerkt. Omwille van de duidelijkheid moeten deze worden vervangen. (10) Bij de herziening van de CPV moeten de lijsten van activiteiten en diensten met verwijzingen naar de CPVcodes in de bijlagen bij de Richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG in overeenstemming worden gebracht met de herziene CPV zonder dat de materiële werkingssfeer van deze richtlijnen zelf wordt gewijzigd. (11) Om ervoor te zorgen dat er genoeg tijd blijft voor de technische aanpassing van de elektronische systemen aan de CPV, moet worden bepaald dat deze verordening pas zes maanden na haar inwerkingtreding wordt toegepast. (12) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Raadgevend Comité inzake overheidsopdrachten, HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: Artikel 1 Verordening (EG) nr. 2195/2002 wordt als volgt gewijzigd: 1. Bijlage I wordt vervangen door bijlage I bij deze verordening. 2. Bijlage II wordt geschrapt. 3. Bijlage III wordt vervangen door bijlage II bij deze verordening. 4. Bijlage IV wordt vervangen door bijlage III bij deze verordening. 5. Bijlage V wordt vervangen door bijlage IV bij deze verordening. Artikel 2 Richtlijn 2004/17/EG wordt als volgt gewijzigd: 1. De tabel van bijlage XII wordt vervangen door bijlage V bij deze verordening. 2. De tabel van bijlage XVIIA wordt vervangen door bijlage VI bij deze verordening. 3. De tabel van bijlage XVIIB wordt vervangen door bijlage VII bij deze verordening. Artikel 3 Richtlijn 2004/18/EG wordt als volgt gewijzigd: 1. De tabel van bijlage I wordt vervangen door bijlage V bij deze verordening. 2. De tabel van bijlage IIA wordt vervangen door bijlage VI bij deze verordening. 3. De tabel van bijlage IIB wordt vervangen door bijlage VII bij deze verordening. Artikel 4 Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie. Zij is van toepassing vanaf 15 september Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat. Gedaan te Brussel, 28 november Voor de Commissie Charlie McCREEVY Lid van de Commissie

3 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 74/3 BIJLAGE I GEMEENSCHAPPELIJKE WOORDENLIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN Structuur van het classificatiesysteem 1. De CPV bestaat uit een basiswoordenlijst en een aanvullende woordenlijst. 2. De basiswoordenlijst heeft een boomstructuur met codes tot negen cijfers met daarbij een omschrijving van de leveringen, werken of diensten die voorwerp van de opdracht zijn. De code bestaat uit acht cijfers en wordt ingedeeld in: afdelingen, aangeduid met de eerste twee cijfers van de code (XX Y), groepen, aangeduid met de eerste drie cijfers van de code (XXX00000-Y), klassen, aangeduid met de eerste vier cijfers van de code (XXXX0000-Y), categorieën, aangeduid met de eerste vijf cijfers van de code (XXXXX000-Y). Elk van de laatste drie cijfers staat voor een extra precisering binnen de categorie. Een negende cijfer dient voor de verificatie van de voorgaande cijfers. 3. De aanvullende woordenlijst kan worden gebruikt voor een nadere omschrijving van het voorwerp van een opdracht en bestaat uit een alfanumerieke code die overeenkomt met een omschrijving waarmee een aanvullende precisering van de specifieke aard of bestemming van het te kopen goed kan worden gegeven. De alfanumerieke code omvat: een eerste niveau bestaande uit een letter die staat voor een sectie, een tweede niveau bestaande uit een letter die staat voor een groep, een derde niveau bestaande uit drie cijfers die staan voor een onderafdeling. Het laatste cijfer dient voor de verificatie van de voorgaande cijfers.

4 L 74/4 NL Publicatieblad van de Europese Unie BASISWOORDENLIJST Landbouw- en veeteelt-, kwekerij-, visserij-, bosbouw- en aanverwante producten Land- en tuinbouwproducten Land- en tuinbouwgewassen en -producten Zaden Sojabonen Pinda's Zonnebloempitten Katoenzaad Sesamzaad Mosterdzaad Groentenzaad Vruchtenzaad Bloemenzaden Ruwe tabak Suikergewassen Suikerbieten Suikerriet Stro en voedergewassen Stro Veevoeder Ruw plantaardig materiaal Ruw plantaardig materiaal voor de vervaardiging van textiel Katoen Jute Vlas Natuurlijke rubber, latex en aanverwante producten Natuurlijke rubber Natuurlijke latex Latexproducten Planten voor specifieke toepassingen Planten voor bereiding van parfum en geneesmiddelen, insectenbestrijding en dergelijke Planten gebruikt voor de bereiding van parfum Planten gebruikt voor de bereiding van geneesmiddelen Planten gebruikt voor insectenbestrijding Planten gebruikt voor schimmelbestrijding of soortgelijke toepassingen Plantenzaden voor specifieke toepassingen Tuinbouw- en kwekerijproducten Tuinbouwproducten Levende planten, bollen, wortels, stekken en enten Snijbloemen Bloemstukken Specerijgewassen en gewassen voor de vervaardiging van dranken

5 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 74/ Gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken Koffiebonen Theestruiken Maté Cacaobonen Niet-bewerkte specerijen Dierlijke en aanverwante producten Stierensperma Dierlijke producten Natuurlijke honing Slakken Eetbare producten van dierlijke oorsprong Was Eieren Producten van gemengde bedrijven Landbouwbenodigdheden Granen, aardappelen, groenten, vruchten en noten Granen en aardappelen Granen Tarwe Harde tarwe Zachte tarwe Maïs Rijst Gerst Rogge Haver Mout Graanproducten Aardappelen en gedroogde groenten Aardappelen Gedroogde peulvruchten en peulen Gedroogde peulvruchten Linzen Kikkererwten Gedroogde erwten Peulvruchten Groenten, vruchten en noten Groenten Wortel- en knolgewassen Wortelgewassen Rode bieten Wortelen Uien Rapen

6 L 74/6 NL Publicatieblad van de Europese Unie Knolgewassen Vruchtgroenten Bonen Tuinbonen Sperziebonen Snijbonen Erwten Doperwten Peultjes Paprika's Tomaten Courgettes Paddestoelen Komkommers Bladgroenten Sla Slabladeren Artisjokken Spinazie Koolgroenten Kool Bloemkool Broccoli Spruitjes Vruchten en noten Tropische vruchten en noten Tropisch fruit Bananen Ananassen Mango's Dadels Rozijnen Vijgen Avocado's Kiwi's Kokosnoten Citrusvruchten Citroenen Sinaasappels Grapefruit Mandarijntjes Limoenen Niet-tropisch fruit Besvruchten Krenten

7 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 74/ Kruisbessen Aardbeien Frambozen Veenbessen Appels, peren en kweeperen Appels Peren Kweeperen Steenvruchten Abrikozen Perziken Kersen Pruimen Druiven Tafeldruiven Wijndruiven Olijven Veeteelt-, jacht- en visserijproducten Vis, schaal- en schelpdieren en aquatische producten Vis Platvissen Tong Schol Kabeljauwachtigen Kabeljauw Pollak Heek Schelvis Haring Tonijn Wijting Zeebliek Zalm Schaaldieren Oesters Schelpdieren Ongewervelde waterdieren Aquatische producten Koralen of soortgelijke producten Natuurlijke sponsen Zeewieren Algen Groot en kleinvee en andere kleine dieren Vee Rundvee

8 L 74/8 NL Publicatieblad van de Europese Unie Kalveren Vee Schapen Geiten Paarden Varkens Levend pluimvee Kleinvee Konijnen Hazen Producten van boerderijdieren Verse melk van schapen en geiten Schapenmelk Geitenmelk Wol en dierlijk haar Scheerwol Dierlijk haar Verse koemelk Oormerken voor dieren Oormerken voor rundvee Producten van bosbouw en bosexploitatie Hout Naaldhout Tropisch hout Brandhout Onbewerkt hout Zachthout Houtafval Afvalhout Zaagsel Boomstammen Hardhout Timmerhout Timmerhoutproducten Mijnhout Gomsoorten Balsems Lak Kurk Natuurkurk Mandenwerk Vlechtwerk Bosbouwproducten Sierplanten, grassen, mossen of korstmossen Boomkwekerijproducten

9 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 74/ Planten Tuinplanten Bloembollen Heesters Bomen Pulp Houtpulp Houtcellulose Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen Brandstoffen Vaste brandstoffen Steenkool en brandstoffen op basis van steenkool Steenkool Brandstoffen op basis van steenkool Antraciet Briketten Fossiele brandstoffen Brandstoffen op basis van hout Bruinkool en turf Bruinkool Turf Cokes Gasvormige brandstoffen Steenkoolgas, leidinggas of soortgelijke gassen Steenkoolgas of soortgelijke gassen Leidinggas Propaan en butaan Propaangas Vloeibaar propaangas Butaangas Vloeibaar butaangas Aardgas Aardolie en aardoliedistillaten Luchtvaartkerosine Reactiemotorbrandstof van het kerosinetype Benzine Loodvrije benzine Gelode benzine Ethanolhoudende benzine Vloeibaar petroleumgas (lpg) Gasolie Dieselolie Dieselbrandstof Dieselbrandstof (0,2) Dieselbrandstof (EN 590)

10 L 74/10 NL Publicatieblad van de Europese Unie Biodiesel Biodiesel (B20) Biodiesel (B100) Stookoliën Stookolie Stookoliën met een laag zwavelgehalte Aardolie, steenkool en olieproducten Preparaten voor smering Smeerolie en smeermiddelen Motorolie Compressorolie Turbineolie Versnellingsbakolie Olie voor overbrenging Olie voor gebruik in hydraulische installaties en voor andere doeleinden Vloeistoffen voor hydraulische installaties Olie voor het insmeren van vormen Corrosiewerende olie Olie voor elektrische isolatie Remvloeistoffen White oils en paraffinum liquidum White oils Paraffinum liquidum Aardoliën en -samenstellingen Lichte oliën Minerale oliën Smeeroliën voor tractie Vaseline, was en lichte oliën Vaseline en was Vaseline Paraffinewas Slack-wax Petroleumresiduen Speciale distillatieproducten Terpentine Ruwe aardolie Olie en steenkoolproducten Bitumineuze leisteen Steenkoolproducten Koololie Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie Elektriciteit Stoom, warm water en aanverwante producten Warm water Stoom

11 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 74/ Stadsverwarming Afstandsverwarming Zonne-energie Zonnepanelen Zonnecollectoren voor verwarmingsdoeleinden Fotovoltaïsche zonnecellen Zonne-energie-installatie Nucleaire brandstoffen Uranium Plutonium Radioactieve stoffen Radio-isotopen Mijnbouw, basismetalen en aanverwante producten Zand en klei Grind, zand, steenslag en aggregaten Zand Natuurlijk zand Granulaat, steengruis, steenpoeder, keien, grind, split en steenslag, steenmengels, zand-grindmengsels en andere aggregaten Keien en grind Grind Keien Aggregaten Zand-grindmengsel Split en steenslag Ballast Granietsplit Basaltsplit Grond Teelaarde Ondergrond Steengruis Macadam, teermacadam en teerzand Macadam Teermacadam Teerzand Klei en porseleinaarde Klei Porseleinaarde Mineralen voor de chemische en kunstmestindustrie Mineralen voor de kunstmestindustrie Natuurlijk calcium, aluminiumcalciumfosfaat en ruwe natuurlijke kalizouten Natuurlijk calcium Aluminiumcalciumfosfaten Ruwe natuurlijke kalizouten

12 L 74/12 NL Publicatieblad van de Europese Unie IJzerpyriet Ongeroost pyriet Chemische mineralen Zout en zuiver natriumchloride Steenzout Zeezout Geëvaporeerd zout en zuiver natriumchloride Pekel Nevenproducten van mijnbouw en steengroeven Edelstenen en halfedelstenen; puimsteen; amaril; natuurlijke slijpmiddelen; andere mineralen en edele metalen Edelstenen en halfedelstenen Edelstenen Stof of poeder van edelstenen Halfedelstenen Stof of poeder van halfedelstenen Industriediamanten; puimsteen; amaril en andere natuurlijke slijpmiddelen Puimsteen Industriediamanten Amaril Natuurlijke slijpmiddelen Aanverwante mineralen, edele metalen en bijbehorende producten Mineralen Goud Zilver Platina Metaalertsen en legeringen Metaalertsen IJzerertsen Non-ferrometaalertsen Koperertsen Nikkelertsen Aluminiumertsen Edelmetaalertsen Loodertsen Zinkertsen Tinertsen Uranium- en thoriumertsen Uraniumertsen Thoriumertsen Diverse ertsen Legeringen Ferrolegeringen Niet-EGKS-ferrolegeringen Ferromangaan

13 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 74/ Ferrochroom Ferronikkel Staal Slakken, gietschuim, ferro-afval en schroot Basismetalen IJzer, lood, zink, tin en koper IJzer Ruw gietijzer Lood Zink Tin Koper Aluminium, nikkel, scandium, titanium en vanadium Aluminium Aluminiumoxide Nikkel Scandium Titanium Vanadium Chroom, mangaan, kobalt, yttrium en zirkonium Chroom Mangaan Kobalt Yttrium Zirkonium Molybdeen, technetium, ruthenium en rodium Molybdeen Technetium Ruthenium Rodium Cadmium, lutetium, hafnium, tantaal en wolfraam Cadmium Lutetium Hafnium Tantaal Wolfraam Iridium, gallium, indium, thallium en barium Iridium Gallium Indium Thallium Barium Cesium, strontium, rubidium en calcium Cesium Strontium

14 L 74/14 NL Publicatieblad van de Europese Unie Rubidium Calcium Kalium, magnesium, natrium en lithium Kalium Magnesium Natrium Lithium Niobium, osmium, renium en palladium Niobium Osmium Renium Palladium Diverse niet-metaalhoudende minerale producten Schuurproducten Molenstenen, slijpstenen en slijpwielen Molenstenen Slijpstenen Slijpwielen Schuurpoeder of -korrels Kunstmatig korund Kunstmatig grafiet Glas Fiberglas Gerecycleerde secundaire grondstoffen Gerecycleerde secundaire metaalhoudende grondstoffen Gerecycleerde secundaire niet-metaalhoudende grondstoffen Metaalhoudende as en residuen Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten Dierlijke producten, vlees en vleesproducten Vlees Vlees van runderen Rundvlees Kalfsvlees Pluimvee Vers gevogelte Ganzen Kalkoenen Kippen Eenden Levers van pluimvee Foie gras Varkensvlees Slachtafval Lams- en schapenvlees Lamsvlees

15 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 74/ Schapenvlees Geitenvlees Paarden-, (muil)ezel- of muildiervlees Paardenvlees Vlees van (muil)ezels of muildieren Divers vlees Konijnenvlees Hazenvlees Wild Kikkerbillen Duiven Visvlees Vleesproducten Vleesconserven en -producten Worstvleesproducten Worstvlees Worstproducten Worsten Bloedworst en dergelijke Pluimveeworsten Gedroogd, gepekeld, gerookt of gekruid vlees Achterham Bacon Salami Leverproducten Pâté Producten van ganzen- of eendenlever Varkensproducten Ham Gehaktballen Bereide varkensschotels Pluimveeproducten Rund- en kalfsvleesproducten Gehaktballen van rundvlees Gehakt rundvlees Biefburgers Vleesgerechten Toebereide en geconserveerde vis Visfilets, vissenlevers, hom en kuit Visfilets Verse visfilets Hom en kuit Vissenlevers Ingevroren vis, visfilets en ander visvlees Ingevroren vis

16 L 74/16 NL Publicatieblad van de Europese Unie Ingevroren visproducten Gedroogde of gezouten vis; gepekelde vis; gerookte vis Gedroogde vis Gezouten vis Gepekelde vis Gerookte vis Geconserveerde vis Ingeblikte en andere bereide of geconserveerde vis Gepaneerde of ingeblikte vis Ingeblikte zalm Bereide of geconserveerde haring Sardines Ingeblikte tonijn Makreel Ansjovis Vissticks Gepaneerde visbereidingen Bereide visgerechten Visbereidingen Kaviaar en visseneieren Kaviaar Visseneieren Zeevruchten Ingevroren schaaldieren Bereide of geconserveerde schaaldieren Schelpdierproducten Groenten, fruit en aanverwante producten Aardappelen en aardappelproducten Ingevroren aardappelen Friet Blokjes, schijfjes en andere ingevroren aardappelen Aardappelproducten Instantaardappelpuree Voorgebakken friet Aardappelchips Aardappelchips met toegevoegde smaak Aardappelsnacks Aardappelkroketten Verwerkte aardappelen Vruchten- en groentensappen Vruchtensappen Sinaasappelsap Grapefruitsap Citroensap Ananassap

17 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 74/ Druivensap Appelsap Mixen van ongeconcentreerde sappen Geconcentreerde sappen Groentensappen Tomatensap Verwerkte groenten en fruit Verwerkte groenten Verse of ingevroren groenten Verwerkte wortelgewassen Verwerkte knolgewassen Bonen, erwten, paprika's, tomaten en andere groenten Verwerkte bonen Verwerkte erwten Spliterwten Verwerkte tomaten Verwerkte paddestoelen Verwerkte paprika's Taugé Truffels Bladgroenten en koolgewassen Verwerkte kool Verwerkte peulvruchten Ingevroren groenten Geconserveerde en/of ingeblikte groenten Bonen in tomatensaus Witte bonen in tomatensaus Geconserveerde tomaten Ingeblikte tomaten Tomatenpuree Geconcentreerde tomatenpuree Tomatensaus Ingeblikte champignons Verwerkte olijven Ingeblikte groenten Ingeblikte zuurkool Ingeblikte erwten Ingeblikte gedopte bonen Ingeblikte hele bonen Ingeblikte asperges Ingeblikte olijven Suikermaïs Tijdelijk geconserveerde groenten In azijn geconserveerde groenten Verwerkte vruchten en noten

18 L 74/18 NL Publicatieblad van de Europese Unie Verwerkte vruchten Verwerkte appelen Verwerkte peren Verwerkte bananen Rabarber Meloenen Jams en marmelades; vruchtengelei; vruchten- of notenmoes en -pasta Marmelades Sinaasappelmarmelade Citroenmarmelade Vruchtengelei Vruchtenpasta's Notenpasta's Pindakaas Vruchtenmoes Jam Abrikozenjam Bramenjam Zwartebessenjam Kersenjam Frambozenjam Aardbeienjam Verwerkte noten Geroosterde of gezouten noten Geconserveerde vruchten Gedroogde vruchten Behandelde krenten Verwerkte druiven Sultanarozijnen Plantaardige bijproducten Dierlijke of plantaardige oliën en vetten Ruwe dierlijke of plantaardige oliën en vetten Dierlijke of plantaardige oliën Plantaardige oliën Olijfolie Sesamolie Aardnotenolie Kokosolie Spijsolie Frituurolie Vetten Dierlijke vetten Plantaardige vetten Vaste residuen van plantaardige vetten of oliën Perskoek

19 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 74/ Geraffineerde oliën en vetten Geraffineerde oliën Geraffineerde vetten Gehydrogeneerde of veresterde oliën of vetten Plantaardige wassen Spijsvetten Margarine en dergelijke bereidingen Margarine Vloeibare margarine Margarine met verlaagd vetgehalte en halvarine Zuivelproducten Melk en room Melk Gepasteuriseerde melk Gesteriliseerde melk UHT-melk Magere melk Halfvolle melk Volle melk Gecondenseerde melk Melkpoeder Room Magere room Volvette room Dikke room Slagroom Boter Kaasproducten Tafelkaas Verse kaas Cottage cheese Zachte kaas Fetakaas Geraspte, poeder-, blauwe aderkaas en andere kaas Blauwe aderkaas Cheddar Geraspte kaas Parmezaanse kaas Harde kaas Smeerkaas Diverse zuivelproducten Yoghurt en andere gefermenteerde melk Yoghurt Yoghurt zonder smaakstoffen Yoghurt met smaakstoffen

20 L 74/20 NL Publicatieblad van de Europese Unie Karnemelk Caseïne Lactose of lactosestroop Wei Roomijs en aanverwante producten Roomijs Sorbet Graanmalerijproducten, zetmeel en zetmeelproducten Graanmalerijproducten Gepelde rijst Bloem van granen of plantaardige bloem en aanverwante producten Tarwebloem Volkorenbloem Broodbloem Gewoon bakmeel Bakmeel Zelfrijzend bakmeel Granenbloem Maïsmeel Rijstmeel Plantaardige bloem en meel Mixen voor de bereiding van bakkerswaren Cakemixen Bakmixen Bakkerijproducten Graankorrelproducten Gemalen haver Ontbijtgranen Bereide ontbijtgranen Cornflakes Muesli of dergelijke Gepofte tarwe Havermout Verwerkte rijst Langkorrelige rijst Geslepen rijst Breukrijst Zemelen Zetmeel en zetmeelproducten Maïsolie Glucose en glucoseproducten; fructose en fructoseproducten Glucose en glucoseproducten Glucose Glucosestroop Fructose en fructoseproducten

NACE-BEL 2008. Economische activiteitennomenclatuur. met toelichtingen

NACE-BEL 2008. Economische activiteitennomenclatuur. met toelichtingen NACE-BEL 2008 Economische activiteitennomenclatuur met toelichtingen 3 De activiteitennomenclatuur NACE-BEL 2008 Lijst van de secties 4 Lijst van de secties 5 NACE-BEL 2008 Sectie Omschrijving Afdeling

Nadere informatie

INHOUD. 0. Inhoudsopgave 1. 1. Bedrijfsindeling kamers van koophandel (BIK) 2. 2. Secties 3. 3. Inhoud van de BIK 6

INHOUD. 0. Inhoudsopgave 1. 1. Bedrijfsindeling kamers van koophandel (BIK) 2. 2. Secties 3. 3. Inhoud van de BIK 6 INHOUD 0. Inhoudsopgave 1 1. Bedrijfsindeling kamers van koophandel (BIK) 2 2. Secties 3 3. Inhoud van de BIK 6 4. Wijzigingen in Titels per 28 januari 2004 53 5. Nieuwe codes per 28 januari 2004 53 6.

Nadere informatie

versie 2.1 juni 2009 Kamer van Koophandel SBI codering 2009

versie 2.1 juni 2009 Kamer van Koophandel SBI codering 2009 versie 2.1 juni 2009 Kamer van Koophandel 2009 SBI codering 2009 2 Landbouw, bosbouw en visserij 01 Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht 011 Teelt van eenjarige gewassen 0111 Teelt

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT. gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 september 2011, met kenmerk AP 020; raadsstuk ;

ONTWERPBESLUIT. gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 september 2011, met kenmerk AP 020; raadsstuk ; ONTWERPESLUIT I Verordening bedrijfsreinigingsrecht 2012 De raad van de gemeente Rotterdam; gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 september 2011, met kenmerk P 020;

Nadere informatie

Standaard Bedrijfs Indeling 2008

Standaard Bedrijfs Indeling 2008 Standaard Bedrijfs Indeling 2008 Versie 2014 Structuur Centraal Bureau voor de Statistiek september 2013 Voorwoord: Er zijn nu drie jaarversies: SBI 2008-versie 2012, SBI 2008-versie 2013 en SBI 2008-versie

Nadere informatie

Standaard Bedrijfs Indeling 2008 Versie 2014

Standaard Bedrijfs Indeling 2008 Versie 2014 Standaard Bedrijfs Indeling 2008 Versie 2014 Structuur Voorwoord: Er zijn nu drie jaarversies: SBI 2008-versie 2012, SBI 2008-versie 2013 en SBI 2008-versie 2014. De wijziging in versie 2012 betreft de

Nadere informatie

Diëten KORTE ADVIEZEN ALGEMEEN MAAG - DARMSPAREND DIEET CALCIUMRIJK DIEET CONSTIPATIEDIEET HOE HET SUIKERGEHALTE IN HET BLOED NORMAAL KRIJGEN

Diëten KORTE ADVIEZEN ALGEMEEN MAAG - DARMSPAREND DIEET CALCIUMRIJK DIEET CONSTIPATIEDIEET HOE HET SUIKERGEHALTE IN HET BLOED NORMAAL KRIJGEN Diëten KORTE ADVIEZEN ALGEMEEN MAAG - DARMSPAREND DIEET CALCIUMRIJK DIEET CONSTIPATIEDIEET HOE HET SUIKERGEHALTE IN HET BLOED NORMAAL KRIJGEN DIEET ARM AAN VERZADIGDE VETZUREN DIEET BIJ MAAGKLACHTEN TORONTO

Nadere informatie

1. De Moermantherapie medisch gezien

1. De Moermantherapie medisch gezien PDFaid.Com #1 Pdf Solutions Inhoud: 1. De Moermantherapie medisch gezien 2. De Moermanvoedingslijn 3. Praktische mogelijkheden van de Moermanvoedingslijn 4. Moermanartsen 5. Reguliere hulpverlening bij

Nadere informatie

SAMMENVATTING. Deel A... 2 Deel B... 4 Deel C... 78 Deel D... 485 Deel M... 487

SAMMENVATTING. Deel A... 2 Deel B... 4 Deel C... 78 Deel D... 485 Deel M... 487 SAMMENVATTING Deel A... 2 Deel B... 4 Deel C... 78 Deel D... 485 Deel M... 487 EL A A.1. 2 Deel CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. 3 EL B B.1. 4 Deel CTM B.2. 5 CTM Deel B.3.

Nadere informatie

Centrale Commissie voor de Rijnvaart ECONOMISCHE ONTWIKKELING VAN DE RIJNVAART

Centrale Commissie voor de Rijnvaart ECONOMISCHE ONTWIKKELING VAN DE RIJNVAART Centrale Commissie voor de Rijnvaart ECONOMISCHE ONTWIKKELING VAN DE RIJNVAART STATISTIEKEN 2002 CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART (CCR) ECONOMISCHE ONTWIKKELING VAN DE RIJNVAART 2002 Rijn- en Binnenvaartstatistieken

Nadere informatie

Centrale Commissie voor de Rijnvaart ECONOMISCHE ONTWIKKELING VAN DE RIJNVAART

Centrale Commissie voor de Rijnvaart ECONOMISCHE ONTWIKKELING VAN DE RIJNVAART Centrale Commissie voor de Rijnvaart ECONOMISCHE ONTWIKKELING VAN DE RIJNVAART STATISTIEKEN 2001 CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART (CCR) ECONOMISCHE ONTWIKKELING VAN DE RIJNVAART 2001 Rijn- en Binnenvaartstatistieken

Nadere informatie

1. Stappenplan bij de EURAL-afvalstoffencodes.

1. Stappenplan bij de EURAL-afvalstoffencodes. De afvalstoffencodes die gebruikt moeten worden voor de deelformulieren i.v.m. Afvalstoffenmelding van het IMJV zijn de EURAL-codes zoals opgesomd in deze toelichting, in de Europese Beschikkingen en in

Nadere informatie

Rapport Het mandje van de consumentenprijsindex, de bestedingen van consumenten en de meting van de CPI

Rapport Het mandje van de consumentenprijsindex, de bestedingen van consumenten en de meting van de CPI Rapport Het mandje van de consumentenprijsindex, de bestedingen van consumenten en de meting van de CPI w Jan Walschots CBS Den Haag Henri Faasdreef 312 2492 JP Den Haag Postbus 24500 2490 HA Den Haag

Nadere informatie

GEZONDE HART- EN VAATVRIENDELIJKE VOEDING

GEZONDE HART- EN VAATVRIENDELIJKE VOEDING GEZONDE HART- EN VAATVRIENDELIJKE VOEDING Bepaalde erfelijke factoren die we zelf niet in de hand hebben kunnen oorzaak zijn van hart- en vaatziekten. Maar zwaarlijvigheid, te hoog cholesterolgehalte en

Nadere informatie

KB 20 : Vaststelling van de tarieven van de BTW en tot de indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven

KB 20 : Vaststelling van de tarieven van de BTW en tot de indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven KB 20 : Vaststelling van de tarieven van de BTW en tot de indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven Koninklijke besluiten - doorlopende versie KB 20/ART.1 Koninklijke besluiten - doorlopende

Nadere informatie

SAMMENVATTING. Deel A... 2 Deel B... 53 Deel C... 66 Deel D... 86 Deel M... 88

SAMMENVATTING. Deel A... 2 Deel B... 53 Deel C... 66 Deel D... 86 Deel M... 88 SAMMENVATTING Deel A... 2 Deel B... 53 Deel C... 66 Deel D... 86 Deel M... 88 EL A A.1. 22 8548174 25/9/29 ZERO HOUSE 22 gebied van architectuur;advisering met betrekking tot ingenieursdiensten. 8695348

Nadere informatie

1. Algemene informatie

1. Algemene informatie MAANDELIJKSE CONJUNCTUURSTATISTIEK NAAR HET OMZETCIJFER IN DE KLEINHANDEL 1. Algemene informatie 1.1. Definitie «kleinhandel» of «detailhandel» De kleinhandel of detailhandel omvat de wederverkoop (verkoop

Nadere informatie

Individueel zorgplan diabetes type 2. De beste dagelijkse zorg voor u en uw diabetes begint bij uzelf

Individueel zorgplan diabetes type 2. De beste dagelijkse zorg voor u en uw diabetes begint bij uzelf Individueel zorgplan diabetes type 2 De beste dagelijkse zorg voor u en uw diabetes begint bij uzelf Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1: Waarom persoonlijk zorgplan Uitleg Individueel Zorgplan 4 Persoonsgegevens

Nadere informatie

Wetenschappelijke toelichting bij de Nubel Voedingsplanner

Wetenschappelijke toelichting bij de Nubel Voedingsplanner Wetenschappelijke toelichting bij de Nubel Voedingsplanner bij de vijfde uitgave van de Belgische voedingsmiddelentabel Informatie over: gezonde voeding, meet - en analysemethodes, maten en gewichten,

Nadere informatie

Dieet bij diabetes mellitus

Dieet bij diabetes mellitus Dieet bij diabetes mellitus Afdeling diëtetiek mca.nl Inhoudsopgave Wat is diabetes? 3 Behandeling 4 Belangrijke voedingsstoffen bij diabetes 5 Hypoglycaemie 9 Veel gestelde vragen over het dieet bij diabetes

Nadere informatie

30 dagen PALEO. challenge. CrossFit 075 Paleo Challenge werkboek

30 dagen PALEO. challenge. CrossFit 075 Paleo Challenge werkboek 30 dagen PALEO challenge Wat is Paleo voeding?! 3 Samenvatting! 4 Proteïne! 4 Koolhydraten: Groenten! 4 Koolhydraten: Fruit! 4 Vetten! 4 Resultaten Paleo voeding! 5 Paleo voor top prestaties! 5 Maar..!

Nadere informatie

Doelstelling In deze folder vindt u een compleet overzicht met alles wat u moet weten over sportvoeding.

Doelstelling In deze folder vindt u een compleet overzicht met alles wat u moet weten over sportvoeding. Inleiding Sport en voeding zijn met elkaar verbonden. Zonder goede voeding is het niet mogelijk om optimaal te presteren. Door op de juiste momenten voldoende te eten en de juiste productkeuze te maken,

Nadere informatie

Voeding bij kanker. Wat eet je wanneer je geen eetlust hebt?

Voeding bij kanker. Wat eet je wanneer je geen eetlust hebt? Voeding bij kanker Wat eet je wanneer je geen eetlust hebt? Inhoud Inleiding 3 Hoe beïnvloedt kanker de voeding? 4 Invloed van het kankerproces 4 Invloed van externe factoren 4 Voeding als ondersteuning

Nadere informatie

BINAS. vmbo KGT. Informatie voor NaSk 1 en NaSk 2

BINAS. vmbo KGT. Informatie voor NaSk 1 en NaSk 2 BINAS vmbo KGT Informatie voor NaSk 1 en NaSk 2 INHOUD Algemeen 1 Veelgebruikte waarden 2 Omrekenregels 3 Vermenigvuldigingsfactoren 4 Uit het Griekse alfabet 5 Omtrek, oppervlakte en inhoud NaSk 1 6 Enkele

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. De groene plant als goedkope zonnecel. Biomassa: een hernieuwbare energiebron voor de Europese Unie

Inhoud. Voorwoord. De groene plant als goedkope zonnecel. Biomassa: een hernieuwbare energiebron voor de Europese Unie De plant als goedkope zonnecel......................................... 3 De groene grondstof Biomassa, een begrip!.............................. 4 De grote ommekeer - Duurzame ontwikkeling..............................

Nadere informatie

Natriumbeperkt, cholesterolbeperkt dieet

Natriumbeperkt, cholesterolbeperkt dieet Natriumbeperkt, cholesterolbeperkt dieet U heeft het advies gekregen om een natriumbeperkte en cholesterolbeperkte voeding te gebruiken. In deze brochure staan praktische adviezen en tips over dit dieet.

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD BIOLOGISCHE TEELT VAN GEWASSEN

INFORMATIEBLAD BIOLOGISCHE TEELT VAN GEWASSEN INFORMATIEBLAD BIOLOGISCHE TEELT VAN GEWASSEN INFORMATIEBLAD BIOLOGISCHE TEELT VAN GEWASSEN > MAART 2013 2 3 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 3 INLEIDING 5 1. ALGEMENE INFORMATIE OVER CERTIFICERING 6 2. INFORMATIE

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ DE REGELS STAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN

BIJLAGE BIJ DE REGELS STAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN BIJLAGE BIJ DE REGELS STAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN Toelichting op de Staat van bedrijfsactiviteiten Versie 1.02, mei 2011 Toelichting op de Staat van bedrijfsactiviteiten Staat van bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

RICHTLIJN 2000/13/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2000/13/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 2000L0013 NL 29.11.2007 005.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B RICHTLIJN 2000/13/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Nadere informatie

Voedingswijzer Osteoporose

Voedingswijzer Osteoporose Voedingswijzer Osteoporose Botontkalking (osteoporose) is een botaandoening, waarbij de hoeveelheid en vaak ook de stevigheid van het botweefsel is afgenomen. Hierdoor worden de botten bros en breken bij

Nadere informatie