SEM Slim Online. Algemene Voorwaarden SEM Slim Online

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SEM Slim Online. Algemene Voorwaarden SEM Slim Online"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, (project)voorstel en overeenkomst tussen SEM Slim Online, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken. 3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering van producten en diensten gerelateerd aan marketing software Mailassistent. 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. 6. Gebruiker heeft te allen tijde het recht om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen, behoudens het hierna vermelde, onmiddellijke ingaan na schriftelijke bekendmaking van de gewijzigde Algemene Voorwaarden. Indien de Opdrachtgever na het wijzigen van de Algemene Voorwaarden gebruik maakt van de dienst(en) van Gebruiker accepteert de Opdrachtgever de gewijzigde Algemene Voorwaarden. Artikel 2 Offertes, aanbiedingen, (project)voorstellen 1. Alle offertes, aanbiedingen en (project) voorstellen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. 2. Alle offertes, aanbiedingen en (project)voorstellen zijn geldig voor de in het document aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte of het (project)voorstel geldig tot 2 (twee) weken na de datum waarop de offerte of het (project)voorstel is uitgebracht. 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en reiskosten. 4. Overeenkomsten komen tot stand doordat Gebruiker de door Opdrachtgever verstrekte opdracht aanvaardt, dan wel op het moment dat Gebruiker tot de uitvoering van een opdracht overgaat. 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen, offertes en (project)voorstellengelden niet automatisch voor toekomstige orders. 6. Niet genoemde werkzaamheden vallen buiten het kader van offertes, aanbiedingen en (project) voorstellen en kostenbegroting, maar kunnen op basis van dezelfde condities en na afstemming met Opdrachtgever tegen meerprijs worden uitgevoerd. Hierover zal vooraf met opdrachtgever overleg plaatsvinden. Artikel 3 Contractduur 1. De overeenkomst tussen Gebruiker en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. 3. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. 4. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 5. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. 6. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 7. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Gebruiker zijn verstrekt, heeft Gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Gebruiker is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. 9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

2 10. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Gebruiker gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Gebruiker daardoor direct of indirect ontstaan. 11. Indien Gebruiker met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Gebruiker niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst 1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen. 2. Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is. 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. 4. Indien Gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. 6. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gebruiker, zal Gebruiker in overleg met de Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Gebruiker extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. 7. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Gebruiker op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. 8. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Artikel 5 Overmacht 1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker of van derden daaronder begrepen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen. 3. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 4. Voor zoveel Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

3 Artikel 6 Betaling en incassokosten 1. Bij gunning van de opdracht aan Gebruiker is het volgende betalingsschema van toepassing, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld: 50% vóór aanvang van de opdracht en 50% na afronding van eenmalige werkzaamheden. Maandelijkse investeringen worden 100% gefactureerd voorafgaand aan de maand waarover betaling is verschuldigd. 2. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren. 3. Gebruiker is te allen tijde gerechtigd om terzake van de levering van producten en/of diensten (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen, bijvoorbeeld door middel van een aan Gebruiker verstrekte machtiging tot automatische incasso, en de levering op te schorten totdat de vooruitbetaling is ontvangen. Voorts is Gebruiker gerechtigd om zekerheid voor betaling te ontvangen in een naar keuze van Gebruiker aan te geven vorm, bijvoorbeeld een bankgarantie. Gebruiker zal in zodanig geval de producten en/of diensten pas leveren nadat de gewenste zekerheid is verkregen. 4. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie nodig is. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 5. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Gebruiker verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten. 6. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. 7. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente, te voldoen, kan Gebruiker de levering van de producten en/of diensten en/of de toegang tot de geleverde producten en of diensten opschorten. De betalingsverplichting blijft bestaan. Artikel 7 Annulering en opzegging 1. Indien Opdrachtgever de bestelling/overeenkomst, nadat deze tot stand is gekomen, wenst te annuleren, is de Opdrachtgever de volledige reeds in rekening gebrachte prijs verschuldigd, inclusief BTW, te vermeerderen met de nog eventueel te factureren termijnen conform de duur van de overeenkomst. Artikel 8 Levering, risico en eigendomsvoorbehoud 1. Opgegeven termijnen voor de levering door Gebruiker van producten en/of diensten dienen slechts als richtlijn en zijn dus nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 2. Het risico van verlies of beschadiging van de producten en/of diensten die voorwerp zijn van de overeenkomst tussen Gebruiker en Opdrachtgever gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop de betreffende producten en/of diensten in de feitelijke macht van Opdrachtgever of een hulppersoon van Opdrachtgever komen. 3. Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Gebruiker, totdat Opdrachtgever alle bedragen die hij aan Gebruiker verschuldigd is vanwege door Gebruiker geleverde producten en/of diensten, alsmede de daarover verschuldigde rente en kosten, zoals bedoeld in de artikel 6.3, volledig heeft voldaan. Voorzover er uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat bepaalde rechten zullen worden verleend of overgedragen, worden deze steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat de daaraan verbonden vergoedingen altijd volledig en tijdig worden voldaan. Artikel 9 Bijzondere bepalingen met betrekking tot Mailassistent 1. Indien Opdrachtgever producten of diensten afneemt gerelateerd aan Mailassistent dan verkrijgt opdrachtgever slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen. Opdrachtgever zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de Algemene Voorwaarden of anderszins aan Opdrachtgever opgelegd. Opdrachtgever zal de producten en/of diensten van Mailassistent niet gebruiken voor illegale doeleinden, onrechtmatige handelingen of handelingen in strijd met het op Internet geldende etiquette. Verzending van gegevens in strijd met de wet, zoals onzedelijk of bedreigend materiaal, is verboden. 2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de functies, producten en (resultaten van) diensten van Mailassistent geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te de-compileren, aan reverse-engineering te onderwerpen of te dis-assembleren of op andere manieren de broncode, objectcode, onderliggende structuur, ideeën en algoritme te achterhalen; verwijderen van kennisgeving met betrekking tot eigendom, of labels van de dienst(en) of andere software, aanpassen, vertalen of creëren van afgeleide producten gebaseerd op de dienst(en) of andere software; of kopiëren, verspreiden, verpanden, toekennen, of op enige andere wijze de rechten van dienst(en) of andere software over te dragen of te belasten. 3. Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de producten en/of diensten alsmede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen Gebruiker en Opdrachtgever ten behoeve van Mailassistent, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij Gebruiker of diens leveranciers. De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.

4 4. Gebruiker garandeert voorts dat het geen gebruik zal maken van adressenlijsten van derden ten behoeve van het voorbereiden of verzenden van Spam aan derden. 5. Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor schade(claims) in verband met vermeend verzenden van Spam door Opdrachtgever via Mailassistent. Alhoewel Mailassistent niet verantwoordelijk is voor de inhoud van de via marketing software door Opdrachtgever verspreide informatie, is Gebruiker in het kader van de op het internet geldende anti spam etiquette gerechtigd de inhoud van de informatie vooraf of achteraf te controleren en de dienstverlening te beëindigen in geval het gerechtvaardigde vermoedens bestaat dat de Opdrachtgever of haar medewerkers zich schuldig maken aan overtreding van de op het internet geldende anti spam etiquette. Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door onrechtmatig gebruik van de Opdrachtgever, ontslaat de Opdrachtgever niet van de betalingsverplichting, danwel zal de Opdrachtgever geen aanspraak kunnen maken op restitutie van de reeds in rekening gebrachte prijs conform de overeenkomst. 6. Gebruiker garandeert niet dat Opdrachtgever te allen tijde gebruik kan maken van de dienst(en) van Mailassistent en dat die dienst(en) juist, volledig en tijdig wordt geleverd. Storingen in de dienst(en) kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet-of telefonieverbinding waarvoor Gebruiker niet aansprakelijk is te houden. 7. Gebruiker kan de aard van de door haar te leveren dienst(en), de inhoud en de beschikbaarheid daarvan aanpassen, beperken, uitbreiden en/of buiten dienst stellen met het doel de dienst(en) te optimaliseren/verbeteren. 8. Overeenkomsten op abonnementen/licenties voor Mailassistent worden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, aangegaan voor een minimale periode van 12 maanden. Na het aflopen van de overeenkomst, wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met de duur van 12 maanden. Opzeggingen kunnen na het eerste jaar maandelijks worden gedaan, met inachtneming van één volle kalendermaand. De opzegging dient schriftelijk te worden gedaan. Artikel 10 Bijzondere bepalingen 1. Opdrachtgever verleent, indien noodzakelijk voor uitvoering van de werkzaamheden, volledige toegang tot het Customer Management Systeem, Google Analytics account, Webmastertools account en, indien nodig, de FTP gegevens van de website van Opdrachtgever. Indien toegang niet, of slechts gedeeltelijk verleend wordt, kan dit leiden tot wijzigingen in de offertes, aanbiedingen en (project) voorstellen. 2. Content zoals banner, teksten, video s en andere content zaken worden door Opdrachtgever aangeleverd aan Gebruiker tenzij anders is overeengekomen. 3. Eventuele advertentieaccounts (Advertentiebudget) worden op naam van Opdrachtgever geopend en gekoppeld aan een betalingsbron. Indien het budget via Gebruiker loopt, wordt er 10% van het totale advertentiebudget aan administratiekosten in rekening gebracht. 4. Indien het advertentiebudget via Gebruiker loopt, is het volgende betalingsschema van toepassing: facturatie geschiedt 100% voorafgaand aan de maand waarover de betaling is verschuldigd. De eerste betalingsverplichting vangt aan op de datum dat de overeenkomst is getekend. 5. Bij ontwerpopdrachten en copywriting opdrachten ontvangt Opdrachtgever een schetsontwerp. Na overleg tussen Opdrachtgever en Gebruiker werkt Gebruiker het schetsontwerp uit tot definitief ontwerp. Vervolgens heeft Opdrachtgever eenmalig gelegenheid aanpassingen te doen, welke hij schriftelijk danwel via aan Gebruiker communiceert. Artikel 11 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn 1. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. 2. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Gebruiker opdracht gegeven heeft. 3. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. Artikel 12 Aansprakelijkheid 1. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 2. Niet of niet tijdig starten van de werkzaamheden door Gebruiker door het niet of niet tijdig aanleveren van benodigde informatie, toegang of andere noodzakelijkheden door Opdrachtgever valt geheel onder verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. 3. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5 4. De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. Artikel 13 Intellectueel eigendom 1. Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de producten en/of diensten alsmede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen Gebruiker en Opdrachtgever, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij Gebruiker of diens leveranciers. De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom. 2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor intellectueel eigendom van alle materialen die hij aanlevert aan Gebruiker en vrijwaart Gebruiker van elke aansprakelijkheid. 3. Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht. Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Artikel 1. Algemeen. Artikel 3 Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risicoovergang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

Artikel 1. Algemeen. Artikel 3 Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risicoovergang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging VE Vastgoed Artikel 1. Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen VE Projects, hierna te noemen: Opdrachtnemer, en een Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Author Motive, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PENNOCK & POSTEMA

ALGEMENE VOORWAARDEN PENNOCK & POSTEMA Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Pennock & Postema en Klant waarop Pennock & Postema deze voorwaarden van toepassing heeft

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden HAZMEDS. Algemene Leveringsvoorwaarden diensten en producten HAZMEDS

Algemene leveringsvoorwaarden HAZMEDS. Algemene Leveringsvoorwaarden diensten en producten HAZMEDS Algemene Leveringsvoorwaarden diensten en producten HAZMEDS artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen HAZMEDS hierna te noemen: Gebruiker,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Schutz-ICT, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMEN VOORWAARDEN / JC de RuiterBeheer B.V.

ALGEMEN VOORWAARDEN / JC de RuiterBeheer B.V. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen JC de Ruiter Beheer B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Gelderland Energie B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Gelderland Energie B.V. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Gelderland Energie en een Opdrachtgever zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk

Nadere informatie

1.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden Steunpunt Rijnmond 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Steunpunt Rijnmond en een Opdrachtgever waarop Steunpunt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten.

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen handelsonderneming De Buorkerij, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop

Nadere informatie

Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden Administratiekantoor Roke aan klant. Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden Administratiekantoor Roke aan klant. Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden Administratiekantoor Roke aan klant. Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Administratiekantoor

Nadere informatie

Artikel 1 algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Artikel 1 algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene voorwaarden Artikel 1 algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Rootjes Management en Advies, hierna te noemen: Gebruiker, en een op

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland.

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DIJKMAN ENERGY SYSTEMS GEVESTIGD TE DALFSEN Artikel 1. Algemeen

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DIJKMAN ENERGY SYSTEMS GEVESTIGD TE DALFSEN Artikel 1. Algemeen ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DIJKMAN ENERGY SYSTEMS GEVESTIGD TE DALFSEN Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Groowup

Algemene voorwaarden. Groowup Algemene voorwaarden Groowup Datum: 10 januari 2009 Inhoudsopgave Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemeen... 2 Artikel 2 Offertes en aanbiedingen... 2 Artikel 3 Contractsduur uitvoeringstermijnen, risico-overgang,

Nadere informatie

Artikel 1. Algemeen. Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Artikel 1. Algemeen. Artikel 2 Offertes en aanbiedingen Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Plasti Protection, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rijnmond Ontruimingen

Algemene voorwaarden Rijnmond Ontruimingen Algemene voorwaarden Rijnmond Ontruimingen De zelfstandig ondernemer J.S. Man in t Veld, handelend onder de handelsnaam: Rijnmond Ontruimingen, gevestigd te Schiedam, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Multi-Center

Algemene voorwaarden Multi-Center Algemene voorwaarden Multi-Center Inhoudsopgave Artikel 1. Algemeen.... 3 Artikel 2. Offertes en aanbiedingen.... 4 Artikel 3. Contractduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging....

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Made in Scotland, hierna te noemen: Made in Scotland,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Marge Coaching en Counseling ARTIKEL 1. ALGEMEEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Marge Coaching en Counseling ARTIKEL 1. ALGEMEEN ALGEMENE VOORWAARDEN Marge Coaching en Counseling ARTIKEL 1. ALGEMEEN 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten tussen de gebruiker van de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F.

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Artikel 1: Partijen 1. Gebruiker: de vennootschap onder firma Emiel Al V.O.F., gevestigd te (4132 AT) Vianen aan het adres Voorstraat 100, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN YET-LIFESTYLECOACHING

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN YET-LIFESTYLECOACHING ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN YET-LIFESTYLECOACHING ARTIKEL 1. ALGEMEEN 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten tussen de gebruiker

Nadere informatie

Algemene voorwaarden WE-R Agency

Algemene voorwaarden WE-R Agency cursussen. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen WE-R Agency, en een Cursist waarop WE-R Agency deze voorwaarden van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN WISE MEDIA ONLINE MARKETING & MEDIA Artikel 1. Algemeen Artikel 2. Offertes en aanbiedingen Artikel 3. Contractduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Saddl

Algemene voorwaarden Saddl Algemene voorwaarden Saddl Onder "Saddl" wordt in deze algemene voorwaarden en op de webpagina s www.saddl.nl (hierna te noemen; website ), send.saddl.nl (hierna te noemen; platform) en saddl.freshdesk.com

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Join the Pipe, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

54665116, BTW NL8513.92.775B01, ING

54665116, BTW NL8513.92.775B01, ING ALGEMENE VOORWAARDEN m.b.t. zakelijke klanten, niet consumenten artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Agri Solar BV, hierna te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN YOURPROFESSIONAL COACH ARTIKEL 1. ALGEMEEN

Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN YOURPROFESSIONAL COACH ARTIKEL 1. ALGEMEEN Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN YOURPROFESSIONAL COACH ARTIKEL 1. ALGEMEEN 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten tussen de gebruiker

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Kleuradvies Zwolle ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 ALGEMEEN

Algemene Voorwaarden Kleuradvies Zwolle ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 ALGEMEEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten gesloten tussen Kleuradvies Zwolle (hierna: de dienstverlener

Nadere informatie

073 851 8660 www.creativecreation.nl

073 851 8660 www.creativecreation.nl CreativeCreation Bezoekadres: 5482 TP, Schijndel Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen CreativeCreation, hierna te noemen: Aanbieder,

Nadere informatie