TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET"

Transcriptie

1 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Addsup Solutions B.V. Faillissementsnummer : 10/558 F Datum uitspraak : 24 augustus 2010 Curator : mr. L.I. Boes Rechter-Commissaris : mr. C.M. Degenaar Activiteiten onderneming : het ontwikkelen van software op het gebied van marketing Omzetgegevens : resultaat na belastingen 2009: -/- EUR ,- (negatief) Personeel gemiddeld aantal : 4 Saldo einde verslagperiode : EUR ,43 Verslagperiode : 25 september 2010 tot en met 25 januari 2011 Bestede uren verslagperiode : 85 uren en 24 minuten (bijlage 1) Bestede uren totaal : 166 uren en 12 minuten Referentie curator : /LB Algemeen Naar aanleiding van een op 13 augustus 2010 bij de Rechtbank Amsterdam ingekomen verzoekschrift namens twee werknemers (mevrouw E. de Jong en mevrouw C.S. Beugels- Rietveld) is Addsup Solutions B.V. op 24 augustus 2010 in staat van faillissement verklaard. In de tweede verslagperiode heeft de curator zich beziggehouden met de afwikkeling van de huurovereenkomsten en is gesproken met verschillende partijen naar aanleiding van vermeende rechten (pandrecht/eigendomsvoorbehoud) op software waarvan gefailleerde auteursrechthebbende is. Ook heeft de curator zich verdiept in de verkoop van de software. Bovendien is overleg gevoerd met een opdrachtgever over het nog enige tijd gebruiken van de software die gefailleerde in licentie had gegeven. De curator is bij haar werkzaamheden die de software betreffen, veelal geassisteerd door kantoorgenoten. Voor het overige zijn de gebruikelijke werkzaamheden verricht zoals inventarisatie van en correspondentie met de schuldeisers. Een tussentijds financieel verslag wordt als bijlage 2 aan dit verslag gehecht. 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Zie het eerste verslag. 1.2 Winst en verlies / 1.3 Balanstotaal Verwezen zij naar het eerste verslag.

2 1.4 Lopende procedures Zoals in het eerste verslag is vermeld, loopt bij de rechtbank Amsterdam onder rolnummer HAZA een procedure tussen gefailleerde als eiseres en ING Bank N.V. als gedaagde. Deze procedure ziet op door gefailleerde geleden schade/gemaakte kosten na opzegging door ING van een overeenkomst tussen partijen. De rechtbank heeft na een tussenvonnis d.d. 23 september 2009 een deskundigenbericht gelast ter begroting van de kosten. De deskundige heeft in zijn rapport van 1 juli 2010 de kosten begroot op een bedrag van EUR ,-. In verband met het faillissement is de procedure naar de parkeerrol van april 2011 verwezen. De curator beraadt zich nog steeds op overname van de procedure. Indien de procedure wordt overgenomen, zal de curator aan zet zijn voor een conclusie na deskundigenbericht. De vraag is of overname opportuun is gelet op de vordering van de ING. 1.5 Verzekeringen In onderzoek. 1.6 Huur Gefailleerde huurde kantoorruimte aan de Prins Hendriklaan 17 te Amsterdam. Gefailleerde huurde het gehele pand van eigenaar Overvast B.V.. en verhuurde het grootste gedeelte van het pand met toestemming van de eigenaar onder aan drie onderhuurders: Van der Pal Recruitment, Engel & Völkers Commercial The Netherlands B.V. en Albacore Partners B.V.. Ook de aan Addsup Solutions B.V. gelieerde vennootschap Inventivity Communication en Automation B.V. (eveneens op 24 augustus 2010 failliet gegaan) gebruikte overigens een ruimte in het pand. Met ingang van 1 november 2010 zijn zowel de hoofdhuurovereenkomst als de onderhuurovereenkomsten in onderling overleg beëindigd. De onderhuurders zijn per die datum rechtstreeks van Overvast B.V. gaan huren. De huurovereenkomsten zijn derhalve afgewikkeld. 1.7 Oorzaken faillissement Hiervoor wordt verwezen naar het eerste verslag. 2. Personeel - Zie hiervoor het eerste verslag 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving / 3.2 Verkoopopbrengst / 3.3 Hoogte hypotheek / 3.4 Boedelbijdrage Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving 3.6 Verkoopopbrengst 3.7 Boedelbijdrage 3.8 Bodemvoorrecht fiscus Er was nog sprake van een summier restant van een kantoorinventaris. Enige weken vóór datum faillissement heeft de belastingdienst de belangrijkste kantoorinventaris executoriaal verkocht. 2

3 De in het pand nog aanwezige zaken zijn getaxeerd en uiteindelijk met toestemming van de rechter-commissaris verkocht aan de drie onderhuurders voor een totaalbedrag van EUR 2.000,- exclusief BTW. Elke onderhuurder heeft in dit verband EUR 793,34 aan de boedel voldaan. Voorraden / onderhanden werk 3.9 Beschrijving / 3.10 Verkoopopbrengst / 3.11 Boedelbijdrage Hiervan is geen sprake. Andere activa 3.12 Beschrijving / 3.13 Verkoopopbrengst - Inkomsten uit onderverhuur Omdat er sprake was van onderverhuur door gefailleerde, is de boedel verrijkt met de onderhuurinkomsten tot 1 november Licentievergoeding en verkoop software/klantenportefeuille De gefailleerde onderneming is sinds 30 juni 2009 eigenaar van (de auteursrechten op) software; het gaat om het computerprogramma MaxMar. MaxMar beoogt marketingprocessen ten behoeve van grote ondernemingen te structureren. Zo bediende gefailleerde Mexx, Center Parcs en OAD, opdrachtgevers die ook in het eerste verslag zijn genoemd. De relatie met Mexx eindigde eind Mexx heeft gevraagd MaxMar nog tot eind juni 2011 te mogen blijven gebruiken. Met toestemming van de rechter-commissaris is overeengekomen dat Mexx de sofware tegen betaling van de oorspronkelijke licentievergoeding mag blijven gebruiken, mits zij de hosting en het onderhoud van de software zelf regelt. Hierdoor zal een bedrag van EUR ,- exclusief BTW aan de boedel ten goede komen. MaxMar is zeer intensief bewerkt door Levi9 Global Sourcing Benelux B.V.. Gefailleerde heeft facturen van Levi9 voor een bedrag van circa EUR ,- onbetaald gelaten en heeft een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud. De curator heeft gezocht naar een koper voor (de auteursrechten op) MaxMar en het klantenbestand van gefailleerde. Er volgden twee biedingen, waaronder een bieding van Levi9 ad EUR ,- exclusief BTW, welk bod met goedvinden van de rechter-commissaris is geaccepteerd. Ook ING als pandhouder is hiermee akkoord gegaan. De merknaam MaxMar valt, voor zover tot nu toe is gebleken, in D.J.C. Bruins Holding B.V.. Boedelactief 3.14 Stand van de boedel Het saldo van de faillissementsrekening die wordt aangehouden bij de Kas Bank N.V. bedraagt op dit moment EUR ,43. Verwezen wordt verder naar het financieel verslag. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren / 4.2 Opbrengst / 4.3 Boedelbijdrage Er lijkt vooralsnog geen sprake te zijn van debiteuren. 3

4 5. Bank / zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) Gefailleerde bankierde bij de ING Bank N.V.. De ING heeft opgave gedaan van een vordering ad EUR ,91. ING verkeerde in de veronderstelling dat zij een pandrecht zou hebben verkregen op MaxMar. Onderzoek van de curator wees echter uit dat gefailleerde de auteursrechten op MaxMar pas ruim na de vestiging van het pandrecht van de bank heeft verkregen. De curator heeft zich daarom op het standpunt gesteld dat er van een pandrecht geen sprake kon zijn. Om een langslepende discussie hierover te voorkomen, zijn partijen overeengekomen dat ING zal afzien van haar vermeende pandrechten tegen betaling van een bedrag van EUR 5.000, Leasecontracten Er lijkt sprake te zijn geweest van een leaseovereenkomst met betrekking tot een auto, welke overeenkomst net vóór/rond datum faillissement is beëindigd. De auto is reeds ingeleverd, zo heeft de curator van de directie vernomen. 5.3 Beschrijving zekerheden /5.4 Separatistenpositie / 5.5 Boedelbijdrage Zie onder punt 5.1 en het vorige verslag. 5.6 Eigendomsvoorbehoud Zie onder punt Reclamerechten Niet aan de orde. 5.8 Retentierechten - Niet aan de orde 6. Doorstart / voortzetten Na onderzoek van de curator bleek een doorstart niet mogelijk. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht De boekhouding lijkt zo op het eerste gezicht redelijk bijgewerkt en overzichtelijk maar is nog in nader onderzoek. 7.2 Depot jaarrekeningen De jaarrekeningen tot en met 2009 zijn mogelijk (toch) niet tijdig gedeponeerd. 7.3 Goedkeurende verklaring accountant De vennootschap lijkt te zijn vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant. 7.4 Stortingsverplichting aandelen Hieraan is voldaan. 7.5 Onbehoorlijk bestuur / 7.6 Paulianeus handelen In onderzoek. 4

5 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen Eigenaar/verhuurder Overvast B.V. heeft een concurrente boedelvordering in verband met de na datum faillissement verschenen huurtermijnen. Rekening zal moeten worden gehouden met de door de verhuurder ingeroepen bankgarantie waaronder de ING Bank N.V. inmiddels heeft uitgekeerd aan de verhuurder. Op dit moment lijkt er sprake te zijn van een boedelvordering ter hoogte van EUR ,12. De onderhuurders hebben mogelijk een boedelvordering tot een bedrag van EUR 300,- voor het afvoeren van een grote hoeveelheid waardeloze zaken van gefailleerde uit het pand en eventuele stortingskosten. De rechter-commissaris heeft hiervoor toestemming verleend. 8.2 Preferente vordering van de fiscus De fiscus heeft tot nu toe een vordering van in totaal EUR ,- ingediend. 8.3 Preferente vordering van het UWV Het UWV heeft tot nu toe een vordering van in totaal EUR ,51 ingediend. 8.4 Andere preferente vorderingen Nog geen opgave ontvangen. 8.5 Aantal concurrente crediteuren / 8.6 Bedrag concurrente crediteuren Tot nu toe hebben zich 22 crediteuren gemeld die in totaal een bedrag van EUR ,42 van gefailleerde te vorderen menen te hebben. Als bijlage 3 aan dit verslag is een crediteurenlijst gehecht. 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling Het is nog niet duidelijk hoe het faillissement kan worden afgewikkeld. 9. Procedures - Zie hiervoor punt 1.4 van dit verslag. 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faillissement / 10.2 Plan van aanpak Op dit moment kan nog niet worden aangegeven op welke termijn het faillissement kan worden afgewikkeld. Diverse zaken dienen nog onderzocht te worden, zoals uit het voorgaande wel blijkt Indiening volgend openbaar verslag Het volgende verslag zal over drie maanden worden ingediend. Hoogachtend, L.I. Boes, curator 25 januari

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerden : Meerdal BV/ Faillissement Erny van Reijmersdal Winkels BV/ Faillissement Erny Shops BV/ Faillissement The Sample Shop BV/ Faillissement

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Denim Brakes & Tyres B.V. Faillissementsnummer : F 152/2010 Datum uitspraak : 13 april 2010 Datum verslag : 3 december 2010 Curator

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. : The Visual Identity Management Group B.V. Datum uitspraak : 28 oktober 2013

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. : The Visual Identity Management Group B.V. Datum uitspraak : 28 oktober 2013 EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : The Visual Identity Management Group B.V. Faillissementsnummer : C/13/13/693 F Datum uitspraak : 28 oktober 2013 Curator : mr.

Nadere informatie

mr. P.B. Klingenberg (voormalig) mr. H.C.M. Hendriks, per 7 november 2012

mr. P.B. Klingenberg (voormalig) mr. H.C.M. Hendriks, per 7 november 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 13 november 2012 Gegevens failliet: Sales & Marketing Partners B.V. Faillissementsnummer: 12/587 F Datum uitspraak: 25 september 2012 Rechter-commissaris: mr. M.H.F.

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Network

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 29 januari 2013 Gegevens onderneming : Bouwgroep Utrecht B.V. Datum uitspraak : 25 september 2012 Curator : mr. S.V. Hardonk Rechter-commissaris

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM MITSUBISHI DE JONG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Nachon Automatisering B.V., de besloten vennootschap Nachon Nederland B.V. en de besloten vennootschap Nachon

Nadere informatie

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening TIENDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gouden Kooi B.V. (hierna te noemen Gouden Kooi ), ingeschreven in

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 8 Datum : 4 juni 2015 Datum laatste verslag : 4 december 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Mainframe SW B.V. h.o.d.n. MFSW Software & Detachering statutair

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. : de stichting, Stichting Inkomensbeheer

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. : de stichting, Stichting Inkomensbeheer TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : de stichting, Stichting Inkomensbeheer Faillissementsnummer : 07/363 F Datum uitspraak : 28 juni 2007 Curator : mr S.M. Postma

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap TRESSUNT PAYROLL B.V. statutair gevestigd te (1061AX)

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Turncrou d De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N. ELDATA COMPONENTS Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 227 LID 1 FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 227 LID 1 FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 227 LID 1 FAILLISSEMENTSWET In de voorlopige surseance van betaling van de besloten vennootschap Smit Beheer B.V., tevens handelend onder de naam Sunny Garden gevestigd

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie

1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet

1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet 1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet Naam : Taxibedrijf Venderbosch B.V. Adres : Markenweg 13, 7051 HS Varsseveld Datum uitspraak : 27

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LilaBlij B.V., gevestigd

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 Faillissement : MaDeRi B.V. Faillissementsnummer : F 05/14/1140 Datum uitspraak : 25 november 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie