Leuven Klimaatneutraal 2030

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leuven Klimaatneutraal 2030"

Transcriptie

1 Projectvoorstel Leuven Klimaatneutraal Samenwerking Stad Leuven KU Leuven Leuven Klimaatneutraal 2030 Versie 29 februari 2012 Auteurs: dr. Peter Tom Jones, dr. Han Vandevyvere, prof. Karel Van Acker (KU Leuven) 1. Achtergrond De opwarming van de aarde wordt meer en meer erkend als één van de meest stringente problemen waar de wereld vandaag en in de toekomst mee te kampen zal hebben. De totstandkoming van een internationaal, wettelijk bindend klimaatakkoord is daarom essentieel om dit sociaal, economisch, ecologisch en ethisch probleem daadwerkelijk aan te pakken. In de praktijk stelt men echter vast dat dit proces bijzonder moeizaam verloopt. Anderzijds is er vandaag ook een parallel proces aan de gang dat wél zeer hoopvol is. Daarbij worden wereldwijd klimaatinitiatieven genomen vanuit wijken, bedrijven, steden en provincies, tot zelfs individuele landen. Het C40 Cities Network, een initiatief dat onder zijn leden enkele van de meest vooraanstaande wereldsteden telt, loopt hierin voorop (zie figuur 1 voor de klimaatdoelstellingen van deze steden). In Europa werd daarnaast het EU Burgemeestersconvenant opgesteld, waarbij ondertekenende steden verbintenissen aangaan die de ambitie hoger stellen dan de huidige EU 20/20/20 wetgeving. Ook in Vlaanderen traden diverse steden toe tot dit convenant, waaronder ook de Stad Leuven. Bovendien werden er parallel processen opgestart die zelfs nog verder gaan en effectieve klimaatneutraliteit beogen tegen 2020 (Limburg), 2030 (Leuven) en 2050 (Gent). 2. Groene city branding Als compacte provinciestad met een geëngageerde bevolking, een ambitieus bestuur, een bruisend Klimaatforum, tal van vooruitstrevende ondernemers en een toonaangevende universiteit heeft de stad Leuven alle troeven in handen om een klimaat en duurzaamheidskoploper in Europa te worden. In plaats van de klimaatuitdaging alleen als een last te zien, heeft Leuven er alle belang bij om, net zoals een stad als Kopenhagen, de klimaatkwestie te beschouwen als een ongeziene opportuniteit, en in het bijzonder als een katalysator voor de transitie naar schone technologieën (energie, transport, materialen, gebouwen). Veerkracht, kennisopbouw en disseminatie, jobcreatie, gezonde levensomstandigheden, energie en materialenautonomie zijn daarbij de zogenaamde secundaire voordelen die samengaan met een stringent (stedelijk) klimaatbeleid. Door de sterke banden tussen de Leuvense stadsoverheid, de Leuvense bedrijfswereld, de universiteit en de hogescholen én de Leuvense civiele samenleving, kan er bovendien een proces worden opgestart waarbij Europese onderzoeksmiddelen (bv. Smart Energy Cities) worden aangetrokken om icoonprojecten op te zetten in domeinen als duurzaam energiebeheer, duurzaam materialenbeheer (inclusief urban mining), Versie 25 februari 2012

2 2 Projectvoorstel Leuven Klimaatneutraal 2030 duurzaam transport, duurzame stadsplanning en natuur in de stad. Dit is meteen ook een pleidooi voor de combinatie van innovatie en excellent onderzoek. In dit document wordt daarom een projectvoorstel toegelicht om, via een multi partij aanpak, een haalbaar en kosteneffectief transitiepad naar Leuvense klimaatneutraliteit uit te werken. In een project van een jaar moet aan het einde van de rit een concreet actieplan voorgesteld worden, dat wordt gedragen door de Leuvense politiek (over de partijgrenzen heen), het Leuvense bedrijfsleven, de academische instellingen en de civiele samenleving. Voor de financiering van dit samenwerkingstraject wordt beroep gedaan op een gezamenlijke inspanning van de stad, de universiteit en de bedrijfswereld. Doorheen het proces is het belangrijk om een goede afstemming te bekomen met de vereisten die worden opgelegd door de ondertekening van het Burgemeestersconvenant. Dit geldt met name expliciet voor de uitwerking van een Actieplan voor Duurzame Energie of SEAP (Sustainable Energy Action Plan). Het projectmanagementteam moet er bijgevolg over waken dat de planmatige uitwerking en uitvoering van het Burgemeestersconvenant (doelstellingen 2020) ingeschoven worden in het overkoepelende project Leuven Klimaatneutraal 2030 (doelstellingen 2030 en verder). Tabel 1: Enkele recente feiten De stad Leuven ondertekent in 2011 het EU Burgemeestersconvenant in verband met initiatieven voor het terugdringen van de klimaatverandering en het veiligstellen van een duurzame energiebevoorrading. Schepen Mohamed Ridouani ondertekent op 24 mei 2011, tijdens het MO* debat in het Leuvense Wagehuys, een intentieverklaring om Leuven klimaatneutraal te maken tegen In deze intentieverklaring is ondermeer opgenomen dat er een convenant zal worden opgesteld door de Stad Leuven en de KU Leuven om dit ambitieuze project samen te realiseren. Daaropvolgend wordt op 14 juni 2011 door de Leuvense stadsoverheid en de KU Leuven beslist om een gezamenlijk traject op te zetten. De KU Leuven is mede oprichter van Energyville (samen met VITO en IMEC), een kenniscentrum dat onderzoek zal verrichten over groene energie (www.energyville.be). De KU Leuven heeft een trekkersrol in de oprichting van I Cleantech Vlaanderen vzw en levert tevens de voorzitter (Peter Tom Jones). De KU Leuven heeft het domein duurzaam materialenbeheer als speerpunt naar voor geschoven. Dit gaat samen met een trekkersrol in het transitienetwerk Plan C, de opstart van een Vlaams Steunpunt Duurzaam Materialenbeheer en een centrale rol in diverse Europese consortia rond urban en landfill mining. De KU Leuven heeft alle troeven en kennis in handen om samen met de Stad Leuven de klimaat, transitie en duurzaamheidsuitdaging succesvol aan te gaan.

3 Projectvoorstel Leuven Klimaatneutraal Figuur 1: Voorgestelde reducties in broeikasgasemissies door diverse steden (bron: CDP Cities 2011: Global Report on C40 Cities) 3. Het Projectvoorstel 3.1 Projectorganisatie De kern van het project (zie figuur 2) wordt uitgevoerd door een extern projectmedewerker en door wetenschappelijk coördinator Han Vandevyvere (KU Leuven), die 5 maanden FTE zal worden ingezet. De begeleiding van het traject gebeurt door een regiegroep, het Project management team of PMteam dat elke maand samenkomt om de vooruitgang op te volgen en bij te sturen. Dit PM team bestaat uit: dr. Peter Tom Jones (projectmanager, IOF Onderzoeksmanager KU Leuven), voorzitter dr. Han Vandevyvere (Senior Researcher KU Leuven) prof. Johan Driesen (KU Leuven, Energyville) Mohamed Ridouani (Schepen van Milieu Stad Leuven) Geert Vanhorebeek (Coördinator Duurzaam Beleid Stad Leuven) Kristine Verachtert (Ruimtelijk en Duurzaamheidsbeleid Stad Leuven) Versie 25 februari 2012

4 4 Projectvoorstel Leuven Klimaatneutraal 2030 Jan Aerts (Futureproofed, externe klimaatconsultant) Mike Desmet (Netwerk Duurzaam Leuven) Pieter Paul Mortier (STUK, Artefact) Veerle Van Schoelant (30CC) Tamara Broos (communicatie Stad Leuven) De externe communicatie wordt gecoördineerd door de stad (schepen Mohamed Ridouani, adviseur externe communicatie Tamara Broos). Naargelang de vordering van het project zal deze communicatie daarbij eventueel een bijkomend beroep doen op andere actoren (bijvoorbeeld STUK of 30CC). Tevens wordt er ook een begeleidingscommissie opgericht bestaande uit het PM team en vertegenwoordigers van de Leuvense sleutelactoren. Daarom wordt een uitbreiding aan het PMteam voorzien met bijkomende vertegenwoordigers uit het stadsbestuur en het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL), de KU Leuven, en een representatieve groep vertegenwoordigers uit de bedrijfswereld (waaronder in elk geval een afgevaardigde van de bedrijven die in financiële ondersteuning voorzien). De begeleidingscommissie zal 4 keer samengeroepen worden. De commissie wordt voorgezeten door schepen Mohamed Ridouani. Voor de uitvoering van het project wordt zowel op operationeel als strategisch transitiemanagement beroep gedaan. In dit project vertegenwoordigen de KU Leuven (thematische) experts en de ronde tafels het operationele aspect. Geert Vanhorebeek coördineert de 6 thematische cellen (energie, gebouwen en gebouwde omgeving, mobiliteit, landbouw en natuur, consumptie, transitie en participatie) in overleg met Netwerk Duurzaam Leuven. In deze cellen worden een 15 tal operationele actoren/experts ondergebracht vanuit het maatschappelijk middenveld, de stadsdiensten, het bedrijfsleven en de universiteit (samenstelling te coördineren door Geert Vanhorebeek en Netwerk Duurzaam Leuven). Door deze cellen worden ook twee centrale dagen met 6 Ronde Tafels opgezet. Naast dit operationele (bottom up) spoor wordt ook een visionaire transitiearena opgericht, die (top down) moet zorgen voor de hefbomen om de transitiepaden in de toekomst uit te voeren. Deze transitiearena met 20 visionaire systeemdenkers werkt in functie van high level strategische keuzen voor een stad als Leuven. Door de wisselwerking tussen het top down en het bottom up proces heeft een transitie kans op slagen. De transitiearena wordt voorgezeten door Han Vandevyvere. Deze gecombineerde aanpak moet zorgen voor (1) het opbouwen van de noodzakelijke kennis, (2) het creëren van voldoende maatschappelijke gedragenheid en (3) reële beleidsimpact.

5 Projectvoorstel Leuven Klimaatneutraal Figuur 2: Voorstelling projectorganisatie en relatie met Burgemeestersconvenant, Metaforum KU Leuven (in oprichting) en Leuven Overmorgen 3.2 Werkpakketten (taken) Het voorgestelde samenwerkingstraject heeft een tijdsduur van 1 jaar. Figuur 3 toont schematisch de opbouw van het project. Voorafgaand aan de formele opstart van het project, is het PM team al twee keer samengekomen om het voorbereidende werk te verrichten. Alle samenwerkende partijen nemen een deel van de uit te voeren taken op zich, met uitzondering van werkpakket 1 en van de procesbegeleiding voor werkpakket 4. Taak 1 is uitbesteed aan een gespecialiseerde consultancy, Futureproofed, op basis van een aanbestedingsprocedure. De externe projectmedewerker voor taak 1 zal niettemin in nauw overleg werken met de initiatiefnemers omwille van de vele inhoudelijke links met de andere werkpakketten. Dat geldt in het bijzonder voor de doorstroming van de SEAP scenario s naar de post 2020 scenario s (zie ook verder). Op dezelfde manier wordt de procesbegeleiding voor taak 4 uitbesteed aan een tweede gespecialiseerde consultant, Tri.zone. Versie 25 februari 2012

6 6 Projectvoorstel Leuven Klimaatneutraal 2030 Figuur 3: Voorstelling project in werkpakketten, met een tentatief voorstel voor de communicatiemomenten Taak 1: Nulmeting, oplijsten van bestaande initiatieven en opstellen van het Sustainable Energy Action Plan voor 2020 Hoofdactor: Futureproofed (externe projectmedewerker) Een effectief pad naar klimaatneutraliteit vereist in eerste instantie een zo accuraat mogelijke berekening van de huidige emissies op het grondgebied Stad Leuven. De zogenaamde nulmeting of Baseline Emission Inventory (BEI) gebeurt volgens de internationaal aanvaarde Bilan Carbone methode 1. Deze standaard (zie figuur 4) verdeelt de broeikasgasemissies in: 1. Directe emissies uit bronnen op het grondgebied van de stad Leuven (Scope 1); 2. Indirecte emissies die toe te wijzen zijn aan dat deel van het Leuvense verbruik van elektriciteit, stoom of warmte dat niet wordt gedekt door de eigen productie (Scope 2); 3. Indirecte emissies die toe te wijzen zijn aan activiteiten buiten de stad Leuven die nodig zijn voor het leveren van goederen, grondstoffen of diensten binnen Leuven (Scope 3). Voor de Leuvense nulmeting zal worden gefocust op Scope Anderzijds zal er ook een (kwalitatieve) schatting worden gemaakt van de Scope 3 emissies (waarvoor nog geen internationale 1 Conform ISO Deze standaard wordt ook door de Vlaamse Overheid gebruikt in de MIRA rapportage, evenals door de Limburgse Overheid in haar TACO2 plan voor klimaatneutraliteit. De keuze voor het precieze referentiejaar zal niettemin bepaald worden in functie van de beschikbaarheid van goede data.

7 Projectvoorstel Leuven Klimaatneutraal afspraken bestaan). Voor de berekening van deze nulmeting zal er een nauwe interactie zijn tussen de externe projectmedewerker, de wetenschappelijke coördinator, de KU Leuven energie expert, de andere KU Leuven experts en de Leuvense stadsdiensten. De nulmeting zal ook dienen als input voor het SEAP (zie verder). Voor een SEAP wordt als referentiejaar voor de BEI 1990 aanbevolen, tenzij er voor dit jaar onvoldoende betrouwbare gegevens beschikbaar zijn. Het dichtst opvolgende jaar met betrouwbare gegevens dient dan genomen te worden. Voor Leuven is, na een evaluatie van de beschikbare data, beslist om 2010 als referentiejaar aan te nemen. Deze keuze betekent ook een goed referentiepunt om de inspanningen van Leuven Klimaatneutraal 2030 mee te vergelijken. Figuur 4: Greenhouse Gas Protocol Rapportage (figuur op basis van WBCSD & World Resources Institute 2 ) Parallel aan de Leuvense nulmeting zal ook een oplijsting worden gemaakt van alle positieve initiatieven die momenteel al in Leuven gebeuren. Het betreft hier zowel maatregelen van de Leuvense stadsoverheid, Leuvense bedrijven, academische instellingen als de Leuvense civiele samenleving (cf. Netwerk Duurzaam Leuven, Leuvens Klimaatforum). Deze oplijsting gebeurt in nauwe interactie met de betrokken spelers, opnieuw om de gedragenheid van het op te stellen Leuvense actieplan te vergroten. De inventarisatie zal daarom niet enkel focussen op concrete projecten, maar ook op de mate waarin stadsbestuur en Leuvense samenleving reeds georganiseerd en uitgerust zijn om een transitie naar klimaatneutraliteit te kunnen realiseren. Er wordt nagegaan hoe de inspanningen eventueel kunnen aangepast of gebundeld worden met het oog op een hogere gecombineerde efficiëntie. Zowel de oplijsting als de nulmeting dienen vervolgens als input om een Actieplan voor Duurzame Energie (SEAP) op te stellen zoals opgelegd door de ondertekening van het Burgemeestersconvenant 2 GHG Protocol Initiative Team (2004), The Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accounting and Reporting Standard, Revised Edition, WBCSD & World Resources Institute, revised.pdf, p. 26 Versie 25 februari 2012

8 8 Projectvoorstel Leuven Klimaatneutraal 2030 door de Stad Leuven. Het SEAP legt de doelstellingen vast voor 2020 en geeft aan hoe die bereikt kunnen worden 3. Het SEAP zal gereviewed worden door de KU Leuven energie expert Taak 2: Operationeel transitiemanagement Input KU Leuven experts Hoofdactor: KU Leuven Gedurende een periode van 6 maanden zal een kleine groep van KU Leuven experts betrokken worden bij het in kaart brengen van de huidige situatie (eerste drie maanden) én in de mogelijke transitiepaden naar een duurzame, klimaatneutrale toekomst (vierde tot en met zesde maand). Dit zal gebeuren voor de volgende sleuteldomeinen: 1. Duurzame stadsplanning, ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling (dr. Han Vandevyvere, ASRO) (cf. Project Leuven Overmorgen) 2. Economische aspecten (prof. Johan Eyckmans, Economie) 3. Duurzaam energiebeheer (energie efficiëntie, hernieuwbare energie, smart grids, link met SEAP voor Burgemeestersconvenant en het concept Ruimtelijk Energieplan ) (prof. Johan Driesen, ESAT / Energyville) 4. Duurzaam materialenbeheer (afvalverwerking, urban mining, ecodesign etc.) (prof. Karel Van Acker / dr. Peter Tom Jones, MTM) 5. Duurzame mobiliteit (prof. Ben Immers, Industrieel Beleid Verkeer & Infrastructuur) 6. Duurzame gebouwen (prof. Dirk Saelens, Burgerlijke Bouwkunde) 7. Natuur in de stad (counteren urban heat island effect, levenscomfort, fijn stofabsorptie etc.) (prof. Filip Volckaert, BIO) 8. Draagvlakcreatie/transities (prof. Erik Mathijs, BIW) 9. Duurzame landbouw en stadslandbouw (prof. Bart Muys, EES) De externe projectmedewerker zal in samenspraak met de wetenschappelijke coördinator deze gegevens verwerken en vertalen richting taak 1, met horizon Tegelijk dient deze expert input ook om scenario s verder dan 2020 te beschouwen. Dit komt daarom neer op een parallelle bijdrage aan taken 3 en 4. Omwille van het belang van de energie aspecten is de inbreng van de energie expert hoger. Een bijkomende inzet van de expert economische aspecten is daarnaast voorzien in werkpakket 3. Input thematische cellen en ronde tafels (i.s.m. NDL/Leuven Overmorgen) Hoofdactor: Netwerk Duurzaam Leuven Parallel met de insteek door de KU Leuven experts zullen in samenwerking met Netwerk Duurzaam Leuven twee Ronde Tafeldagen worden opgezet, waar de 6 verschillende cellen zullen samenkomen om hun werk te koppelen aan de vooruitgang in de andere taken binnen dit project. De thematische cellen hebben als voornaamste doel om, bottom up, voorstellen te doen om de evolutie richting klimaatneutraliteit in de praktijk te kunnen realiseren, input te leveren over realisatiekansen voor de voorstellen van de experts, en de randvoorwaarden te formuleren waarbinnen dergelijke acties mogelijk zijn. Dit met de bedoeling om een breed draagvlak te vinden voor concrete 3 Het opstellen van een SEAP wordt beschreven in: Covenant of Mayors, EU (2010), How to develop a Sustainable Energy Action Plan (SEAP) Guidebook, European Union,

9 Projectvoorstel Leuven Klimaatneutraal maatregelen op het vlak van mobiliteit, energie, gebouwen, etc., en zo te komen tot een actieprogramma dat maximale kans op slagen heeft. Dergelijk opzet voorziet in de gelegenheid voor zeer diverse actoren om inspraak te hebben in het overkoepelende proces naar klimaatneutraliteit. Deze netwerkdagen vormen het verlengstuk van het proces dat momenteel al loopt via de BBL en het Netwerk Duurzaam Leuven, waar nu reeds 3 thematische teams (energie, mobiliteit en consumptie) op regelmatige basis samenkomen. NDL werkt ook samen met het Leuvense klimaatforum dat eveneens bottom up invulling tracht te geven aan het maatschappelijk proces naar duurzaamheid. Het PM team zal in samenspraak met NDL het aantal thematische cellen optrekken tot 6 (op basis van een clustering van de 9 gedefinieerde thematische domeinen in taak 2, deel expert input). De cellen zullen worden uitgebreid met operationele experten vanuit het bedrijfsleven, de stadsdiensten en de kennisinstellingen. De deelname aan deze cellen wordt niet vergoed Taak 3: Definitie en doorrekening van verschillende scenario s post 2020 Hoofdactoren: wetenschappelijke coördinator, externe projectmedewerker en prof. Johan Eyckmans (KU Leuven expert economische aspecten) In deze taak worden diverse klimaatscenario s post 2020 opgelijst en doorgerekend volgens hun ecologische en socio economische waarde. De hoofdactoren werken hiervoor verder op materiaal dat aangeleverd wordt door (1) de externe consultant die het SEAP opstelt, (2) de KU Leuven experts in de andere sleuteldomeinen, (3) de thematische cellen en (4) de transitie arena. Een eerste scenario (Referentiescenario) moet onderzoeken wat de totale broeikasgasuitstoot zou zijn tegen 2030 indien Stad Leuven een ongewijzigd beleid zou uitvoeren (gebruik makend van het Europa scenario van de Milieuverkenning 2030). In Scenario 2 (Scenario Leuven 2030) worden alle maatregelen in kaart gebracht die tegen 2030 haalbaar zijn. In een derde, visionaire scenario wordt nagegaan wat mogelijk is tegen 2050, met daarin de opname van een aantal nieuwe (nog niet beschikbare) technologieën (Scenario Leuven 2050). Voor de verschillende scenario s wordt telkens berekend wat de jaarlijkse kost is in 2030, wat de jaarlijkse reductie in broeikasgasuitstoot kan zijn, en wat de CO 2 (eq.) kost is van elk van de voorgestelde maatregelen. Op basis van Scenario 2 kan ook een kostenneutraal scenario worden afgeleid (waarbij winstgevende maatregelen worden gecombineerd met betalende maatregelen). Tenslotte zal ook een socio economische analyse worden gemaakt: hierbij wordt de huidige situatie (bv. via de SISEW: Simplified Index of Sustainable Economic Welfare) vergeleken met de situatie in 2030 volgens het Referentiescenario en het Scenario Leuven Taak 4: Strategisch transitiemanagement: visie en traject oefening Hoofdactor: Tri.zone (externe procesbegeleider) De transitie naar klimaatneutraliteit is een ambitieuze doelstelling die slechts behaald kan worden indien alle relevante stakeholders in de samenleving achter dit proces staan. Bedrijven moeten hierin innovatietrajecten kunnen terugvinden, terwijl de civiele samenleving er zal willen op toezien dat de transitiepaden ook sociaal rechtvaardig zijn (cf. concept just transition) en bovendien tegemoet komen aan de vraag naar nieuwe, duurzaam verankerde werkgelegenheid. In taak 4 zal daarom een reeks multi actorworkshops worden opgezet met professionele procesbegeleiding (externe consultant). Deze idee is gebaseerd op het transitiearena concept. Gedurende de eerste drie maanden van het project zoekt het PM team naar 20 visionaire én gewichtige sleutelfiguren uit het Leuvense bedrijfsleven (5 personen, koppeling met financierende partners), het middenveld Versie 25 februari 2012

10 10 Projectvoorstel Leuven Klimaatneutraal 2030 (inclusief de culturele sector) (5 personen), de stad (5 personen) en de KU Leuven (5 personen). De Leuvense transitiearena de G20 van Leuven zal vertrekken van de beschikbare gegevens uit taak 1. Eerst zal een visieoefening Leuven 2030 gemaakt worden, waar vooral gekeken wordt naar strategische keuzen voor Leuven. Daarna zullen concrete transitiepaden besproken worden. Taak 4 verloopt, zoals hoger ook al aangegeven, in nauwe interactie met taken 2 en vooral 3. Binnen de KU Leuven wordt er bovendien gewerkt aan de oprichting van een nieuw Metaforum rond integrale duurzaamheid 4. Synergieën liggen voor de hand. Binnen de transitiearena dient ook ruim aandacht geschonken te worden aan de mogelijkheid om Europese projectfinanciering binnen te halen voor concrete icoonprojecten (cf. Smart Energy Cities). Dit geeft een extra incentive aan de academische instellingen en de Leuvense bedrijven om actief deel te nemen aan dit proces Taak 5: Eindrapport en publiek evenement Hoofdactoren: externe projectmedewerkers, PM team Tijdens de laatste drie maanden van het project zullen alle resultaten gebundeld worden in het wetenschappelijk eindrapport. Dit eindrapport bevat een concreet actieplan voor de realisatie van het Scenario Leuven 2030 (maatregelen, termijnen, budgetten, verantwoordelijkheden). Dit actieplan verwijst daarbij ook naar het SEAP opgesteld in het kader van het burgemeestersconvenant. Vooraleer het rapport bekend gemaakt wordt zal er nog een feedbackronde worden georganiseerd waarbij de betrokkenen uit de transitiearena, de KU Leuvenexperts, de 6 thematische cellen en de begeleidingscommissie hun input kunnen geven voor de eindversie van het rapport. Het resultaat zal tijdens een officieel evenement worden voorgesteld aan het grote publiek. De Stad Leuven zal een kortere, breed toegankelijke en mooi vormgegeven versie van het rapport produceren. De bedoeling van het slotevenement (februari 2013, d.i. na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012) is ook om alle relevante stakeholders van dit project uitgebreid in de schijnwerpers te plaatsen. Daarnaast heeft het als doel om de modale Leuvenaar actief te betrekken bij dit proces naar duurzaamheid en klimaatneutraliteit. Deze steun is immers nodig om na dit traject van 1 jaar het actieplan daadwerkelijk om te zetten in de praktijk Taak 0: Coördinatie/opvolging en externe communicatie Hoofdactor: PM team en NDL Het PM team voert de regie van het project, zie ook hoger. Bij de start van het project zal het projectteam in samenspraak met het stadsbestuur en NDL een aanpak opzetten voor de communicatie met het ruimere publiek (zie ook paragraaf 6). Na de bekendmaking van dit project tijdens de eerste persconferentie begin 2012, worden nog een vijftal communicatiemomenten voorzien. De communicatie maakt optimaal gebruik van de aanzetten die reeds gebeurden in het project Leuven Overmorgen dat liep in het najaar van Dit Metaforum zal naast de 9 KU Leuven experts uit het huidige project ook beroep doen op andere KU Leuven experts uit domeinen als filosofie, gedragswetenschappen, godsdienst etc.

11 Projectvoorstel Leuven Klimaatneutraal Deliverables Tabel 2 beschrijft meer in detail de verschillende deliverables per werkpakket. Tabel 2: Deliverables Deliverable Wat? Door wie? (taak.item) 1.1 Syntheserapport huidige situatie ( oplijsting ) (eind derde maand) Externe projectmedewerker + wet. coördinator (PM team) 1.2 Nulmeting (Baseline Emission Inventory) (eind vierde maand) Externe projectmedewerker + wet. coördinator (PM team) 1.3 SEAP (Sustainable Energy Action Plan) (eind negende maand) Externe projectmedewerker + wet. coördinator (PM team) 2.1 Syntheserapport toekomstpaden (eind negende maand) Externe projectmedewerker + wet. coördinator (PM team) m.m.v. KU Leuven experts 2.2 Organisatie van 2 maal 6 thematische ronde tafels waaraan operationele experts (stad, universiteit, bedrijfswereld en middenveld) deelnemen Netwerk Duurzaam Leuven + PMteam 3.1 Syntheserapport Referentiescenario (eind zevende maand) Externe projectmedewerker i.s.m. economie expert / wet. coördinator 3.2 Syntheserapport Scenario Leuven 2030 (eind negende maand) 3.3 Syntheserapport Scenario Leuven 2050 (eind tiende maand) Economie expert / wet. coördinator i.s.m. externe projectmedewerker Economie expert / wet. coördinator i.s.m. externe projectmedewerker 3.4 Syntheserapport Socio economische SISEW analyse (eind tiende maand) Economie expert / wet. coördinator i.s.m. externe projectmedewerker 4.1 Leitbild Leuven 2030 (eind zesde maand) Externe procesbegeleider i.s.m. 4.2 Transitiepaden naar Leuven Klimaatneutraal 2030 (eind negende maand) 4.3 Rapport met mogelijke Europese projecten (triple helix: Stad, KU Leuven/hogescholen, bedrijfswereld) door PMteam (eind negende maand) 5.1 Eindrapport Leuven Klimaatneutraal 2030 (eind twaalfde maand) 5.2 Publiek evenement: voorstelling Leuven Klimaatneutraal 2030 (begin veertiende maand) Transitiearena en PM team Wet. coördinator + externe projectmedewerker i.s.m. procesbegeleider & PM team Wet. coördinator i.s.m. PM team Wet. coördinator i.s.m. externe projectmedewerker, economieexpert en PM team PM team i.s.m. Stad Leuven en externe procesbegeleider Versie 25 februari 2012

12 12 Projectvoorstel Leuven Klimaatneutraal Taken Tabel 3 beschrijft de concrete taken van de samenwerkende partners. Actor Naam Taak Tijdsbesteding (geschat) KU Leuven Peter Tom Jones Projectmanager p.m. Wetenschappelijke communicatie, lid begeleidingscommissie, transitiearena en voorzitter PM team Karel Van Acker Lid begeleidingscommissie en KU Leuven expert p.m. Han Vandevyvere Wetenschappelijk coördinator 5 maanden FTE Intermediair voor de verschillende projectorganisaties, ondersteuning van de externe projectmedewerker, co auteur van de rapporten uit taken 1 3, inhoudelijke begeleiding van de transitiearena en aanlevering van input voor de scenario s, hoofdauteur van het rapport met de transitiepaden, het rapport over Europese financiering en het eindrapport Prof. Johan Economie expert 20 dagen FTE Eyckmans Begeleiding van de externe projectmedewerker, co auteur van de verschillende scenariorapporten (taak 3) en het eindrapport Prof. Johan Driesen Energie expert (zie volgende rij) 20 dagen FTE Andere KU Leuvenexperts Lid PM team Op basis van een aantal richtvragen van het PMteam zullen de KU Leuven experts mondeling en schriftelijk gebrieft worden door de externe projectmedewerker en de wetenschappelijke coördinator. De experts zijn daarna beschikbaar voor vragen tijdens de opmaak van de nulmeting (aanlevering kwantitatieve maar vooral kwalitatieve informatie, contextgebonden informatie, SWOT analyse), het SEAP, de transitiepaden en de scenario s. Ze nemen deel aan de operationele ronde tafels waarbij ook andere actoren (stad, industrie, middenveld) worden betrokken. Ze voeren een korte screening van de diverse rapporten uit. Futureproofed Jan Aerts Uitvoering van de nulmeting, oplijsting bestaande situatie, ontwerp en doorrekening van de SEAP scenario s, medewerking aan ontwerp en begroting van de post 2020 scenario s, hoofdauteur van de rapporten voor taak 1, co auteur van de rapporten over toekomstpaden en transitiepaden, co auteur van de scenario s en van het eindrapport Stad Leuven Mohamed Ridouani Verantwoordelijke brede communicatie, lid p.m. begeleidingscommissie en PM team Geert Vanhorebeek Coördinator taak 2, in het bijzonder de ronde p.m. tafels, lid begeleidingscommissie en PM team Veronique Charlier Lid begeleidingscommissie p.m. Kristine Verachtert Lid PM team, ondersteuning coördinatie taak 2 p.m. Tamara Broos Adviseur externe communicatie p.m. 7 dagen FTE (forfaitaire activiteit gespreid over één jaar)

13 Projectvoorstel Leuven Klimaatneutraal Netwerk Duurzaam Leuven Mike Desmet Lid begeleidingscommissie en PM team, ondersteuning coördinatie taak 2, in het bijzonder de organisatie van de ronde tafels Tri.zone Jim Baeten Voorbereiding en begeleiding transitiearena, hoofdauteur Leitbildrapport, co auteur rapport transitiepaden, begeleiding slotevenement 30CC Veerle Van Schoelant Organiseren van grote evenementen i.s.m. PMteam Stuk Pieter Paul Mortier Organiseren van grote evenementen i.s.m. PMteam p.m. 28 dagen FTE p.m. p.m. 6. Communicatiemomenten Zoals tentatief aangegeven werd in het processchema van figuur 3 zullen er diverse communicatiemomenten worden georganiseerd, telkens met een verschillend opzet en doelpubliek. De concrete invulling hiervan zal gedurende het project worden bijgestuurd waar nodig. Er zal mogelijk samengewerkt worden met het Netwerk Duurzaam Leuven, de stedelijke dienst communicatie, het Stuk en 30CC. De betrokkenheid van het ruimere publiek bij het project wordt in de eerste maanden van het project verder uitgestippeld. Een voorlopig opzet ziet eruit als volgt: Februari 2012: officieel startmoment, persconferentie, koppeling met Artefact/Kulturama Samenwerking met Stuk/30CC. Doelpubliek: middenveld, actieve burgers en professionals Mei 2012: voorstelling nulmeting aan de pers via persconferentie Juni 2012: voorstelling Leitbild van de transitiearena Leuven Klimaatneutraal 2030 en eerste zicht op de scenario s. Samenwerking met Stuk/30CC. Doelpubliek: 20 multiplicatoren per steunende organisatie om het draagvlak binnen de universiteit, de stad, het middenveld en het bedrijfsleven te verhogen Eind oktober 2012: voorstelling transitiepaden/economische scenario s aan de pers via persconferentie Februari 2013 (twee maanden na afloop van het project): slotmoment van de studie (eindrapport, actiepaden) en oproep tot implementatie via groots evenement. Samenwerking met Stuk/30CC in het kader van Artefact 2013 (over stedelijkheid, waaraan het Stuk ook een oproep tot voorstellen door kunstenaars zal verbinden) 7. Projectbudget en financiering Directe kosten Externe consultancy / projectmedewerker (Futureproofed) (forfaitair over één jaar gespreid) Euro (incl. werkingskosten en btw) Han Vandevyvere (KU Leuven, expert 1) (5 maanden FTE) Euro prof. Johan Driesen (KU Leuven, expert 2) (20 dagen consultancy, 800 Euro per dag) Euro prof. Johan Eyckmans (KU Leuven, expert 3) (20 dagen consultancy, 800 Euro per dag) Euro Versie 25 februari 2012

LEUVEN KLIMAATNEUTRAAL 2030

LEUVEN KLIMAATNEUTRAAL 2030 LEUVEN KLIMAATNEUTRAAL 2030 Resultaten van de nulmeting LEUVEN KLIMAATNEUTRAAL 2030 Resultaten van de nulmeting Index 1 voorwoord door M. Ridouani... 2 Inleiding door P.T. Jones... 3 Nulmeting... 4 toekomst...

Nadere informatie

LEUVEN KLIMAATNEUTRAAL 2030 KLIMAATACTIEPLAN JAAR 2014

LEUVEN KLIMAATNEUTRAAL 2030 KLIMAATACTIEPLAN JAAR 2014 Organisatie: stad Leuven LEUVEN KLIMAATNEUTRAAL 2030 KLIMAATACTIEPLAN JAAR 2014 Vertegenwoordigd door dhr. Mohamed Ridouani Hoedanigheid: schepen van personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en

Nadere informatie

Lessons learned met betrekking tot opmaak van een SEAP

Lessons learned met betrekking tot opmaak van een SEAP Verspreiding: Algemeen Definitief rapport Lessons learned met betrekking tot opmaak van een SEAP Erika Meynaerts, Han Vandevyvere, Leen Gorissen Studie uitgevoerd in opdracht van: 2014/Unit/R/ Juni 2014

Nadere informatie

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Doorkijk naar de lange termijn Ontwerpdocument ter voorbereiding van het stakeholderoverleg van 20 juni 2013 Ontwerpdocument, versie mei 2013 1 Inhoud 1. Situering...

Nadere informatie

In naam van het ganse bestuur

In naam van het ganse bestuur VOORWOORD Steden zijn verantwoordelijk voor 80 procent van het energieverbruik en de CO 2 -uitstoot. Initiatief van steden is dus cruciaal, want niet alleen vinden we er de oorzaken maar ook heel wat oplossingen.

Nadere informatie

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Doorkijk naar de lange termijn Ontwerpdocument ter voorbereiding van het partnerforum van 3 december 2013 Ontwerpdocument, versie november 2013 1 Inhoud 1. Situering...

Nadere informatie

Actieplan Netwerk Burgemeestersconvenant

Actieplan Netwerk Burgemeestersconvenant (ingeleverd door Matty op 21 12 2012) Actieplan Netwerk Burgemeestersconvenant National Covenant Action Plan Inleiding In 2007 nam een aantal lokale overheden het initiatief om een meer ambitieuze doelstelling

Nadere informatie

Jaarverslag FRDO 2013

Jaarverslag FRDO 2013 Jaarverslag FRDO 2013 FRDO Jaarverslag 2013 Pagina 1 van 57 Pagina 2 van 57 FRDO Jaarverslag 2013 Inhoud 1. Woord vooraf... 4 2. Doelen en samenstelling... 6 3. Activiteiten... 8 3.1. Beleidsadvisering...

Nadere informatie

Energietransitie als kans voor innovatie en duurzaamheid Energieagenda van Noord-Brabant 2010-2020. Provincie Noord-Brabant, juli 2010

Energietransitie als kans voor innovatie en duurzaamheid Energieagenda van Noord-Brabant 2010-2020. Provincie Noord-Brabant, juli 2010 Energietransitie als kans voor innovatie en duurzaamheid Energieagenda van Noord-Brabant 2010-2020 Provincie Noord-Brabant, juli 2010 Voorwoord Duurzame energie. Steeds meer beleidsmakers, docenten, ondernemers

Nadere informatie

Transities in Vlaanderen in Actie

Transities in Vlaanderen in Actie Transities in Vlaanderen in Actie Vlaanderen in Actie (ViA) is het toekomstproject voor Vlaanderen. Vlaanderen wil tegen 2020 uitmunten als een economisch innovatieve, duurzame en sociaal warme samenleving.

Nadere informatie

Vlaams Architectuurinstituut Beleidsplan 2004-2006

Vlaams Architectuurinstituut Beleidsplan 2004-2006 Vlaams Architectuurinstituut Beleidsplan 2004-2006 Pagina 1 van 47 Inhoudstafel 1. INLEIDING... 3 1.1. VOORGESCHIEDENIS... 3 1.2. SITUATIESCHETS...FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD.2 2. BELEIDSPLAN...

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Bestuurszaken. Beleidsprioriteiten 2008-2009

BELEIDSBRIEF. Bestuurszaken. Beleidsprioriteiten 2008-2009 Stuk 1910 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 29 oktober 2008 BELEIDSBRIEF Bestuurszaken Beleidsprioriteiten 2008-2009 ingediend door de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams

Nadere informatie

Sarphati Institute. Triple Helix Research Centre for New Epidemics. Verbinding van wetenschap, beleid en praktijk voor een gezonder Amsterdam

Sarphati Institute. Triple Helix Research Centre for New Epidemics. Verbinding van wetenschap, beleid en praktijk voor een gezonder Amsterdam Sarphati Institute Triple Helix Research Centre for New Epidemics Verbinding van wetenschap, beleid en praktijk voor een gezonder Amsterdam Plan op hoofdlijnen Amsterdam 20 januari 2014 (2b) Inhoud Samenvatting

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.0. 23 juni 2011. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, 23 juni 2011 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.0. 23 juni 2011. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, 23 juni 2011 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.0 23 juni 2011 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, 23 juni 2011 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen.

Nadere informatie

Advies voor CO 2 -reductiemaatregelen in de Stadsregio Rotterdam Substantiële CO 2 -emissiereductie door haalbare en kosteneffectieve maatregelen

Advies voor CO 2 -reductiemaatregelen in de Stadsregio Rotterdam Substantiële CO 2 -emissiereductie door haalbare en kosteneffectieve maatregelen CE Delft CE Delft Oplossingen voor Oplossingen milieu, economie voor milieu, en technologie economie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: tel: 015 015 2 150 2 150

Nadere informatie

Studie in opdracht van het provinciebestuur Limburg

Studie in opdracht van het provinciebestuur Limburg Beperkte verspreiding EINDRAPPORT TOTAAL ACTIEPLAN CO 2 Scenario s voor een CO 2 -neutraal Limburg in 2020 Studie in opdracht van het provinciebestuur Limburg VITO: Leen Gorissen en Peter Vercaemst (ed.),

Nadere informatie

Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Raad op 28 september 1998. Beknopt overzicht van de belangrijkste overwegingen van de Raad

Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Raad op 28 september 1998. Beknopt overzicht van de belangrijkste overwegingen van de Raad Advies van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling 1 over de uitvoering in België van het Protocol van Kyoto inzake de beperking van emissies van broeikasgassen Goedgekeurd door de Algemene Vergadering

Nadere informatie

Quickscan Strategische Notitie Energie & Klimaat

Quickscan Strategische Notitie Energie & Klimaat Quickscan Strategische Notitie Energie & Klimaat April 2010 Inhoudsopgave QUICKSCAN STRATEGISCHE NOTITIE ENERGIE & KLIMAAT 1 HOOFDRAPPORT 5 1.1 INTRODUCTIE 5 1.2 ACHTERGROND & AANLEIDING 5 1.3 AMBITIE

Nadere informatie

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Groningen, Rotterdam, maart, 2014 Verantwoording Project Opdrachtgever Samenstelling en redactie In

Nadere informatie

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over.

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over. Samenvatting III Ons land is welvarend, dichtbevolkt, energie-intensief en technologisch sterk ontwikkeld. Wij kunnen daardoor internationaal de toon zetten in een overgang naar een mondiale economie die

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1 18 juli 2012 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. De

Nadere informatie

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren.

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. PROJECTPLAN Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. GEINITIEERD DOOR IN SAMENWERKING MET Stichting DBF Anno

Nadere informatie

VLAANDEREN IN ACTIE DOORBRAKEN 2020

VLAANDEREN IN ACTIE DOORBRAKEN 2020 VLAANDEREN IN ACTIE DOORBRAKEN 2020 VLAANDEREN IN ACTIE doorbraken 2020 Inhoud Voorwoord... 6 Een sense of urgency voor doorbraken in vlaanderen... 9 DEEL 1: DIALOOG MET DE STAKEHOLDERS...13 VIA-ATELIER

Nadere informatie

ADVIES 153TER DE 1%-NORM VOOR O&O: INVULLING GROEIPAD 30 JUNI 2011

ADVIES 153TER DE 1%-NORM VOOR O&O: INVULLING GROEIPAD 30 JUNI 2011 ADVIES 153TER DE 1%-NORM VOOR O&O: INVULLING GROEIPAD 30 JUNI 2011 DE 1%-NORM VOOR O&O: INVULLING GROEIPAD 2/32 INHOUD 1. SITUERING 2. BELEIDSKADER 2.1. Vlaamse beleidskader 2.2. Europese beleidskader

Nadere informatie

VOORSTEL VAN STRATEGIE VOOR DE VERSTERKING VAN DE VIA-TRANSITIES

VOORSTEL VAN STRATEGIE VOOR DE VERSTERKING VAN DE VIA-TRANSITIES VOORSTEL VAN STRATEGIE VOOR DE VERSTERKING VAN DE VIA-TRANSITIES De Raad van Wijzen 27 maart 2014 Inhoud Managementsamenvatting... 6 Inleiding... 6 Transversaliteit in bestuur, organisatie, processen

Nadere informatie

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016 REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 013-016 - samen leidt tot meer - INLEIDING Totstandkoming De voorliggende regionale duurzaamheidsagenda 013-016 is de opvolger van de regionale klimaatagenda 008-01 van de

Nadere informatie

Nieuwpoort Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2005-2009

Nieuwpoort Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2005-2009 Nieuwpoort Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2005-2009 Colofon Opdrachtgever Stad Nieuwpoort Opdrachthouder wvi West-Vlaamse Intercommunale dienstverlenende vereniging Projectteam Ann Tack, Nathalie Garré,

Nadere informatie

Achtergronddocument bij de studie Ondersteuning Burgemeestersconvenant

Achtergronddocument bij de studie Ondersteuning Burgemeestersconvenant Verspreiding: Beperkt Eindrapport Achtergronddocument bij de studie Ondersteuning Burgemeestersconvenant Erika Meynaerts Studie uitgevoerd in opdracht van: LNE 2013/TEM/R/121 November 2013 Alle rechten,

Nadere informatie

FINANCIERING LOKALE KLIMAATPLANNEN AANZET TOT DRAAIBOEK

FINANCIERING LOKALE KLIMAATPLANNEN AANZET TOT DRAAIBOEK FINANCIERING LOKALE KLIMAATPLANNEN AANZET TOT DRAAIBOEK Opdrachtgever: Departement LNE Datum: 09-09-2014 Titel Opdrachtgever Contactpersoon opdrachtgever Indiener Contactpersoon indiener Financiering

Nadere informatie